33
NA POÈEST¡ A SLÁVU NAŠICH DONÁTOROV
PhDr. Ján Chovanec, PhD., podľa rodinnej
tradície udržiava blízke kontakty s členmi
rodu Andrássyovcov. Na jeho pozvanie
v dňoch 4.- 6. 8. 2010 prišla do Trebišova
markíza Zita Borbála Pallavicini, ktorej
viacerí predkovia spia svoj večný sen
v mauzóleu a v kryptách Kostola
Návštevy Panny Márie v Trebišove.
Markíza Zita prišla spolu s manželom
Robinom Sperlingom, významným
anglickým maliarom.
MARKÍZA
ZITA BORBÁLA PALLAVICINI
V NAŠOM KOSTOLE
P
RI PRÍLEŽITOSTI NÁVŠTEVY sa
vo štvrtok 5. 8. 2010 o 18:00 hod.
v našom chráme konala slávnostná svätá omša za zosnulých donátorov
a šľachtických patrónov trebišovských
kostolov. Omšu celebroval protopresbyter Dušan Seman s kaplánmi Adrianom
Prušom a Daliborom Ondrejom. Slávnosť vyšperkovali náš spevokol Magnificat a zbor zo Základnej umeleckej
školy. Na slávnostnej omši boli prítomní aj predstavitelia Mesta Trebišov a generálny konzul Maďarskej republiky
v Košiciach pán János Szerencsés.
Ján Chovanec v historickom príhovore účastníkov slávnosti oboznámil s dejinami kostola, porozprával o šľachtických patrónoch kostola, ale aj o najvýznamnejších umeleckých pamiatkach,
ktoré sa po nich v kostole zachovali.
Markíza Zita Borbála Pallavicini rozprávala o svojich predkoch Csákyovcoch,
Szápáryovcoch a Andrássyovcoch, ale
najmä o blízkom vzťahu Andrássyovcov
k Trebišovu. S láskou hovorila najmä o
prababičke Borbále, ale aj o jej mladšej
sestre Katinke, známej „Červenej grófke“,
2010
XIII. ročník
15. august 2010
20. nedeľa v období cez rok
Nanebovzatie Panny Márie
ktorá bola jej krstnou mamou. Markíza
Zita Borbála Pallavicini v závere príhovoru prejavila svoj blízky vzťah k mestu
a vyjadrila sa, že sa tu cíti ako doma.
Po slávnostnom obrade bola procesia
do mauzólea v grófskom parku a požehnanie šľachtických hrobov grófa Gyulu
Andrássyho, jedného z najvýznamnejších
politikov a štátnikov európskeho formátu
v 19. storočí, jeho manželky grófky Katalin Kendeffy a ich syna grófa Tivadara.
Markíza Zita Borbála je prapravnučkou
grófa Tivadara Andrássyho.
Markíza Zita bola vychovávaná v prostredí značne orientovanom na kultúru,
vyštudovala baletné konzervatórium v Budapešti a ako primabalerína vystupovala
v klasických predstaveniach v Štokholme či Montreale, kde istý čas žila. Je
vášnivou jazdkyňou na koni; nakoniec
mala vážny úraz, ktorý prelomil jej umeleckú kariéru. V súčasnosti pracuje ako
novinárka, práve teraz dokončila svoju
prvú knihu. Venuje sa ochrane pamiatok, vývoju kaštieľa Tiszadob a jeho kultúrnemu programu. V novom časopise
Andrássy 1061 je patrónkou a editorkou
kultúrnej sekcie. Markíza Zita Borbála
Pallavicini je zapojená aj do činnosti
v charitatívnych programoch. Žije a pracuje v duchu svojho princípu – Dôležité je
vážiť si a ctiť rôzne kultúry. Ľudská dôstojnosť bez tolerancie a porozumenia nie je
možná (Markíza Zita Borbála Pallavicini).
Ján Chovanec
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie v Trebišove;
M. R. Štefánika 253; tel.: (056) 672 27 73; e-mail: [email protected], http://trebisov.rimkat.sk
Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
K
U
Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban, Lukáš Ferenčík 11.8.2010. M
Resp.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.
N
ÁZORY NA PANNU MÁRIU boli v celých dejinách rôzne, často až radikálne. Počnúc tými,
ktorí jej pripisovali moc a silu prináležiacu Božej moci až po tých, ktorí ju
celkom zaznávali. Život Márie a jej
pôsobenie, o ktorom sa dozvedáme
z Biblie, je pre nás všetkých vzorom.
V čom by mala byť pre nás vzorom
práve ona? Tak ako ona, tak aj my
NAŠENANEBOVZATIE
Dalibor Ondrej, kaplán
sme ľudia. Ľudia, ktorí túžia plniť Jeho vôľu. Ľudia, ktorí túžia po živote s
Bohom nielen tu na zemi, ale ešte
viac po večnom živote s našim Pánom. Nie nadarmo ju vzývame ako
Matku Cirkvi. Ona je naozaj vzorom
pre Cirkev a Cirkev, to sme my, ako
píše sv. Pavol. Jej „Áno“ je príkladom
aj pre naše každodenné áno. Jej oddanosť a odovzdanosť do rúk Všemohúceho je aj pre nás vzorom prístupu
k životu. Nenárokovala si žiadne uznanie, či úctu. Sama kráčala po Ježišovom boku v skrytosti a tichosti.
Dokonca aj na vrch zvaný Golgota. A
práve tam sa ukázala celá vážnosť a
dôležitosť tejto udalosti. Z Ježišovho
prebodnutého boku sa zrodila Cirkev.
Tak ako bola kedysi v raji Eva zrodená z boku Adama.
V raji dostalo ľudstvo prísľub novej Evy, ktorá rozšliape hadovi hlavu.
V Márii spoznávame túto „Novú Evu“.
Tak, ako bola Eva kedysi vyhnaná z raja,
tak v Márii, vo vtelení Ježiša Krista,
prišiel raj na túto zem.
Opäť nás to vracia na
Golgotu, kde Ježiš umierajúci na kríži odovzdáva
svoju matku učeníkovi
Jánovi: „Hľa, tvoja matka!“. Ale tak, ako ani
hriech Adama a Evy nebol len ich súkromnou
záležitosťou, lebo priniesol následky
pre celé ľudstvo, ani odovzdanie Márie
Jánovi nebolo len ich súkromnou záležitosťou, Mária sa stala Matkou
všetkých nás. Matkou, ktorá neopúšťa tých, ktorí sa k nej utiekajú, ktorá
nenechá bez pomoci svoje deti.
Mária sprevádza aj nás na našej
životnej ceste, tak, ako sprevádzala
Ježiša. Aj našu pozornosť chce upriamiť na svojho Syna a Pána. Aj
nám v ušiach znie jej slovo: „Urobte
všetko, čo vám povie.“ Je nám vzorom
práve v tom, že tak, ako ona, aj my
môžeme zažiť svoje nanebovzatie.
Ako ho dosiahnuť? Nuž práve tak,
ako Mária. Vďaka milosti Božej a
svojim zásluhám. Na to všetko máme svoj život tu na zemi. Žiť v milosti Božej a konať skutky lásky.
Po
16. 8.
Ut
17. 8.
LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Štefana Uhorského
ČAS
ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30
Ez 24,15-24; (Ž) Dt 32,18-21; Mt 19,16-22
Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
Ez 28,1-10; (Ž) Dt 32,26-36; Mt 19,23-30
Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi.
11:30
† Vojtech, Helena, Jozef, Ladislav
18:00 † Ľubomír
6:30
11:30 † Anna
18:00 † Helena
6:30
St
18. 8.
Ez 34,1-11; Ž 23; Mt 20,1-16
Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
11:30 ¤ Hela
18:00 † Helena
Ez 36,23-28; Ž 51; Mt 22,1-14
6:30
Št
11:30 ¤ Helena
19. 8. Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení.
18:00 † Ondrej
Pi
20. 8.
So
21. 8.
Sv. Bernarda, op. uč.
Ez 37,1-14; Ž 107; Mt 22,34-40
6:30
Oslavujte
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Sv. Pia X., pp.
11:30 † Alžbeta, Juraj
18:00 † Anna, Pavol, Ján, Zuzana
7:00 † Emília
Ez 43,1-7a; Ž 85; Mt 23,1-12
Pánova
sláva zavládne všade v našej krajine.
18:00 † Amata
7:30 ¤ Jozef, Soňa
Iz 66,18-21; Ž 117; Hebr 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30
Fil iál ky, kaplnky
Zempl. Hradište
Nový Ruskov
Rómska osada
nemocnica
ústav
Po
Ut
St
9:00 † Július, Mária
10:30 ¤ pro populo
17:30 vešpery
Legenda:
Ne
22. 8.
21. nedeľa v období cez rok
18:00 ¤ Veronika
Št
19:00
19:00
Pi
So
NE
10:30
9:00
16:00
16:00
16:00
11:00
16:00
11:00
11:00
ÈÍTANIA NA NEDE¼U
22.8.2010
1. čítani e
žal m
2. čítani e
prosby
7:30
P . Urban
9:00
B. Lešová
T . T ink
deti
10:30
J. Hudáček
J. Obrin
M. Lörinčíková
J. Demčák
18:00
P . T óthová
M. Švagrovská
M. Ž iaranová
O ZNAMY
kancelária: 6722773, zaopatrovanie chorých: 0905 335078
DEŇ
T REBIŠOVE
Kancelária farského úradu: Po, Ut 16:00 – 17:00, St 9:00 – 10:30, Pi 15:00 – 16:30. Pohreby a súrne záležitosti môžete
vybavovať pred alebo po sv. omši s kňazom v sakristii. Krstná náuka: piatok o 14:30 Sobášna náuka: sobota o 9:00
OMŠE V
† úmysel za zosnulých, ¤ úmysel za zdravie a Božie požehnanie
S VÄTÉ
1. Veľmi pekne chcem poďakovať
obetavým farníkom za ich pomoc
pri upratovaní kostola po prípravách na nové osvetlenie v kostole
a zároveň aj na privítanie vzácnej
návštevy z Budapešti markízy Zity
Borbály Pallavicini.
2. Poďakovanie patrí aj zboru z umeleckej školy, ktorý hudobne sprevádzal a obohatil túto slávnostnú
sv. omšu.
3. Od pondelka 16. 8. začínajú sv.
omše o 11:30, ako bolo zvykom.
4. Arcidiecézna farská poklona Sviatosti Oltárnej bude u nás v Trebišove dňa 18. 8. Sviatosť oltárna
sa vyloží po svätej omši o 11:30
hod. Využime tento čas na stíšenie sa a osobný rozhovor s Bohom
prítomným v Eucharistii. V tento
deň o 15:00 sa bude modliť korunka k Božiemu milosrdenstvu.
5. Sviatosť Oltárna bude vyložená aj
vo štvrtok po svätej omši o 11.30.
6. Pešia púť: Trebišov – bazilika
Vranov n/T. Cez Máriu k Ježišovi.
Srdečne pozývame všetkých farníkov, ktorí chcú obetovať svoj čas
a námahu na 1. pešiu púť z Trebišova do baziliky Narodenia Panny
Márie vo Vranove nad Topľou,
ktorá sa uskutoční 4. – 5. 9. 2010
na odpustovú slávnosť Narodenia
Panny Márie. Je to duchovná púť,
nie turistika, zameraná na vytváranie spoločenstva, prehlbovanie
vzťahov, spoločnú modlitbu a vyprosovanie potrebných milosti cez
Nebeskú matku Pannu Máriu. Zápisné je 5 €, z čoho budú zčasti
pokryté náklady na dopravu a potrebné výdavky. Veľmi dôležitý je
počet pútnikov, a preto by som
Vás prosil, aby ste sa záväzne
(bez ohľadu na to, aké bude počasie) nahlásili v sakristii u p. kostolníčky do piatku 20. 8. a zároveň
jej oznámili Vašu veľkosť trička,
ktoré všetci pútnici dostanú.
Púť začneme v sobotu 4. 9. o 7:00
sv. omšou a o 7:30 vykročíme na
cestu do Vranova n/T. Na cestu si
nemusíte brať žiadnu stravu,
o všetko bude postarané. Zo soboty na nedeľu budeme spať vo Vranove n/T. V nedeľu po hlavnej sv.
omši o 10:30 sa autobusom vrátime do Trebišova. Zo soboty na nedeľu je v bazilike celonočné bdenie
a celý čas program. Ostatné dôležité a potrebné informácie ohľadom
púte budú oznámené na spoločnom osobnom stretnutí s nahlásenými pútnikmi.
7. Chceme sa poďakovať kantorom,
kostolníkom a pánovi Šimkovi za
ich obetavú službu
a tiež myslíme na
nich v modlitbe.
Slúžia tým Bohu,
ale aj nášmu farskému spoločenstvu. Úprimné Pán
Boh zaplať!
ZO z¡ IVOTA
FARNOSTI
V sobotu 7. 8. sviatosť krstu
prijali Veronika a Kristína Mihalčíkové. Vítame ich v našom
spoločenstve. Nech sú rodičom na
radosť a svetu na osoh.
SOBÁŠNE
OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa druhýkrát:
Daniel Tancoš a Denisa Malinová
Peter Mikolášek a Monika Durová
Ohlasujú sa tretíkrát:
Matúš Ďurišin a Jana Danková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.
Download

MARKÍZA