Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa
 SNP 7, 066 01 HUMENNÉ
www.humennesokolej.rimkat.sk  057 / 77 22 329
Farár: Mgr. Oliver Székely  Kaplán: Mgr. Peter Bednár
Kancelária: pondelok, stredu, piatok 16:00 - 17:00; utorok, štvrtok 10:00- 11:00
................................................................................................................................................................
Z pracovného stola Vášho duchovného
Január 2014
Nový rok s množstvom dní, hodín, minút a
sekúnd. Aké budú? Nevieme. Bezpochyby je
to veľká šanca opäť začať, vykročiť na
správnu cestu a ísť v ústrety ľuďom a Bohu.
Prvé dni sú obdobím zvláštneho začiatku
s predsavzatiami a záväzkami. Aj keď si
uvedomujeme svoju krehkosť, krátkosť
novoročných predsavzatí, cítime, že by sme
v novom roku mohli byť iní, lepší.
Nikdy nie je neskoro. Zvlášť, keď si uvedomujeme, že v tomto úsilí nie sme sami.
Boh, ktorý sa stal človekom, prišiel do nášho života, aby nám všetkým daroval nový
začiatok. Kristus je nádejou veľkej budúcnosti a budúceho večného dovŕšenia sveta
a každého jedného z nás.
Spomeňme si, koľkým ľuďom daroval Ježiš počas svojho života nový začiatok.
Colník Matúš, hriešna Magdaléna, mŕtvy Lazár, desať malomocných, slepí, chromí,
posadnutí zlými duchmi alebo taký zločinec na kríži. Boh ponúka všetkým začiatok,
nikomu nezatvára dvere. Každý má šancu. Nikto si nemusí zúfať.
Ježiš začal svoje verejné účinkovanie Jánovým krstom. Bol to jeho začiatok
a začiatok nového života mnohých ľudí. Aj my sme boli pokrstení a začali sme dlhú
púť Božích detí na tejto zemi. Krst nám otvára nebo s množstvom milostí, aby sme
v živote konali viac dobra a vyhýbali sa zlu. Krstom začíname púť, podobnú tej
Ježišovej, a všade kam prídeme, máme dobre robiť ako On. Krstom začíname misiu
budovania Božieho kráľovstva tu na zemi medzi ľuďmi, svojimi najbližšími.
Naša misia má byť úspešná ako misia Troch kráľov, ktorí nakoniec pod vedením
hviezdy našli dieťatko zavinuté v plienkach a uložené v jasliach. Naša životná cesta,
púť, sa má zavŕšiť v nebi, kde aj začala. Bude to návrat do Otcovho lona, bude to
veľké šťastie a radosť so všetkými svätými a s ľuďmi dobrej vôle.
Prajem Vám úspešný začiatok v novom roku 2014, radosť z Božieho detinstva,
ktoré začalo naším krstom a úspešnú misiu zavŕšenú v nebi u Boha Otca.
Štatistika za rok 2013
KRSTY
SOBÁŠE
POHREBY
2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010
SOKOLEJ
60
102
87
99
7
9
15
13
35
21
25
36
JASENOV
4
7
4
6
13
7
9
6
2
4
6
4
HAŢÍN
4
––
2
5
2
3
5
6
1
1
1
––
PODSKALKA
16
29
18
22
5
9
13
14
––
––
––
1
Sviatosť
birmovania
2013 2012 2011 2010
83
90
138
109
Prvé sväté
prijímanie
2013 2011 2010 2012
60
41
48
51
Najčastejšie dávané mená od vzniku našej farnosti:
- chlapci: Martin (52), Samuel (49), Jakub (42), Peter (36), Filip (36), Dávid (30),
Tomáš (27), Michal (26), Patrik (24), Adam (24)
- dievčatá: Kristína (33), Viktória (29), Vanesa (26), Natália (23), Simona (22),
Katarína (20), Sofia (19), Michaela (19), Alexandra (19), Nina (18)
1. január 2014 – Bohorodička Panny Márie
Nový rok je vyhlásený za rok Sedembolestnej Panny Márie.
V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na príhovor
Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny
Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Má byť časom
obnovenia a prehĺbenia katolíckej viery a úcty voči našej Matke,
Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.
6. január – Traja králi – Zjavenie Pána – prikázaný sviatok
Požehnanie domov kňazom nahláste v sakristii.
Trojkráľovou svätenou vodou si môžete požehnať svoje byty.
Modlitba poţehnania domu:
Velebíme Ťa, Bože, náš Otec,
že dávaš bývať našej rodine v tomto dome.
Udeľ členom našej rodiny hojnosť darov Ducha Svätého
a milosť svojho požehnania,
aby všetci čo bývajú v tomto dome i tí,
čo budú do tohto domu prichádzať, pocítili lásku a pokoj,
ktoré pochádzajú od Teba. Skrze Krista, nášho Pána.
20 – G + M + B – 14
12. január – nedeľa Krstu Pána – koniec vianočného obdobia
„Kristus je osvietený; nechajme sa osvietiť aj my. Kristus sa dáva pokrstiť; zostúpme
s ním do vody aj my, aby sme s ním mohli aj vystúpiť“ (Gregor Naziánsky).
18. – 25. január – Týţdeň modlitby za jednotu kresťanov
Kresťania prosia o dar, za ktorý sa modlil už Pán Ježiš pri Poslednej večeri, pred svojím
utrpením, aby všetci boli jedno. Téma tohto roku: Je Kristus rozdelený? (1Kor1, 1-17).
25. január – farský ples – VI. ročník
V Premier restaurant (bývalé ROH), Chemlonská 3.
Hrá skupina Signál. Cena 25€.
Program ako vždy plný dobrej nálady, spevu, tanca a bude aj tombola.
26. január – nedeľa Katolíckej univerzity.
V túto nedeľu po sv. omši je zbierka na podporu jej činnosti.
2. február – Obetovanie Pána – 40. dní od narodenia Pána Jeţiša
Sviatok Obetovania Pána bol známy v Jeruzaleme už v 4. storočí. Na
Slovensku nazývame tento sviatok aj Hromnice. Pri sv. omši sa
požehnávajú hromničky – sviece. Od roku 1997 je 2. február Dňom
zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky si pripomínajú zasvätenie
svojho života Bohu.
Príprava na prijatie sviatostného manţelstva v roku 2014
Sobáš nahláste minimálne 3 mesiace dopredu, ale je dobré aj skôr. K uzatvoreniu
manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu. Môžete sa jej zúčastniť aj
v mieste pracovného pobytu či štúdia, aj v zahraničí. Potrebné je priniesť potvrdenie.
Predmanželskú náuku odporúčame absolvovať aj rok dopredu.
• Odporúčame Vám absolvovať náuky na Rím. kat. farskom úrade Všetkých
svätých v Humennom na Brestovskej č. 1. Jedná sa o dve stretnutia: Duchovnosť
rodín a Plánovane rodičovstvo. Začínajú vždy v piatok o 19hod. v rekolekčnej
miestnosti vo farskom úrade. V čase prázdnin nie sú náuky.
Duchovnosť rodín: 10.1.2014, 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6.2014.
Plánované rodičovstvo: 3.1.2014, 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6.2014.
• Ponúkame Vám absolvovať aj kurzy prípravy na manţelstvo v Snine, a to
niekoľko druhov, podľa vašej časovej možnosti. Celodenný kurz sa koná tri po sebe
idúce soboty. Večerný kurz prebieha v stredu vo večerných hodinách. Víkendový
kurz zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Mimoriadnym
kurzom vychádzame v ústrety snúbencom, ktorí sú v zahraničí a domov sa dostanú len
zriedka. Termíny: - celodenný kurz: 18.1.2014, 25.1.2014, 1.2.2014.
- večerný kurz: 5.2.2014 do 9.4.2014 každú stredu o 17 alebo 19h.
- víkendový kurz: 25.7. až 27.7.2014.
- večerný kurz: 13.8. do 15.10.2014 každú stredu o 17 alebo 19h.
- mimoriadny kurz: 18.-20.12.2014
Viac kontakt: 0905 970 956, alebo email: [email protected]
Farská púť do Medţugoria
Termín: 23. – 29.3. Cena 210€ (doprava klimatizovaným autobusom, 4x ubytovanie
v blízkosti kostola sv. Jakuba, 4x polpenziu, bohaté raňajky a večere s polievkou,
múčnikom a nápojom, sprievodcu a poistenie).
Kontakt: 0918 687 416; 0905 470 210 po 18hod.
Rozpis svätých omší na mesiac Január 2014
Pod Sokolejom
9:00 za farnosť
Bohorodičky
11:00 + Anna, Ján Balica
Panny Márie
Haţín n.Cirochou
Jasenov
9:00 za ruženc. bratstvo
10:30 pož. Dariny G.,
18:00 pož.LuciaAndreaPatrickF.
2.1. Št
3.1. Pia
4.1. So
2. vianočná
nedeľa A
18:00 + Mária Tkáčová
18:00 pož. Kristíny Srnovej
18:00 za ruženc. bratstvo
a Beáty H.
7:00 + František, Jozef
16:30 + Irma
+Štefan,Mária
Marcinčák
7:30
8:00 za farnosť
10:00 + DanielaAldonaŠtefanG 10:30 + Gregor Horváth
9:00 +AnnaŠtefanMáriaR
Zjavenie
Pána
18:00 pož. Anny Gutek (85r.)
10:30
8:00 za farnosť
9:00 + Michal, Martin
10:00 pož. Eriky Mesarčovej
a Zuzana Makara
7.1. Ut
8.1. St
9.1. Št
10.1. Pi
11.1. So
18:00
18:00
6:30
18:00
18:00
pož. Albíny
pož. Kataríny Kozákovej
7:00 pož. Pavol a Mária
15.1. St
16.1. Št
17.1. Pia
18.1. So
18:00
6:30
18:00
18:00
+Mária,Stanislav Zdražil
7:00 + Anna, Gregor Horvát
+ Ján Gavron
17:00 + Ján, Zuzana
a MichalValkovič
pož. Petra Bališina
+Helena,Andrej Rohaľ 17:00 + MichalAlžbetaAndrej
+ Michal Forint
8:00 za farnosť
Nedeľa
10:00 pož. Jozef,Kvetoslava H. 10:30 pož. Jozef a Valéria
9:00 + Andrej, Anna H.
Krstu Pána
18:00 + AnnaMichalK,MáriaAndrejM
Turcovskí
13.1. Po 18:00 + Štefan Grošík
17:00 + Marta, Anna
14.1. Ut
6:30 50: Božena Macková
17:00 pož. rod. Renáty B.
2. nedeľa
cez rok A
8:00
10:00
18:00
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
Po 18:00
6:30
Ut
St 18:00
6:30
Št
Pia 18:00
So 18:00
8:00
3. nedeľa
cez rok A
10:00
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.
1.2.
18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00
Po
Ut
St
Št
Pia
So
18:00
pož. Pavol Rarog
+ Ján Bilec
+ Pavol Hudák
za farnosť
pož. rod. Benejovej
+ Ján Nazad
+ Michal Ferčák
17:00 + Mária, Pavol
17:00 + Anna, Juraj Eštok
7:30 +Juraj,Eva,MichalHorvát
9:00 + členov rod. Babinskej 10:30 +ZuzanaGavroňova
17:00 pož. bohuznámej osoby
+ŠimonChMichalŠtefanC
+ Štefan Petrík
17:00 +Ján, Mária, Ján B.
7:00 +Jozef,Michal Behún
pož. Miloš,MichalGajdoš
+ Tomáš Lučanský
pož. rod. Pavol Kuruc
za farnosť
+ Andrej, Ján Petrovčik
+ Štefan Bačar
pož.rod. Juraj Andrejco
17:00 pož. rod. Agáty V.
17:00 + Anna, Jozef
7:30 pož.MargityMakara (85r.)
10:30 pož. Dominiky Šuľák
Obetovanie
10:00 pož.Gabriely,DenisyHugaJ.
Pána
18:00 +VeronikaT., Mária B.
9:00 pož.Alžbety Ferjak
17:00 + Martin,MáriaHarakaľ
pož.manž.Ščepaníkových
80: Mária Šopinská
+ Mária, Ján Melc
pož. Emila Gajdoša
za ruženc. bratstvo
8:00 za farnosť
a Emília Čabák
17:00 + Viktor, Anna,
7:00 + členov rod
Petrovčíkovej
a Agnesa Dzemjan
17:00 + Štefan, Jolana
17:00 +Ema,Jozef,JarmilaŠ.
7:00 za ruženc. bratstvo
9:00 50r. manželstva
Ján a Veronika
10:30
Download

Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa