Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa
SNP 7, 066 01 HUMENNÉ
www.humennesokolej.rimkat.sk
Farár: Mgr. Oliver Székely
057 / 77 22 329
Kaplán: Mgr. Peter Bednár
Kancelária: pondelok, stredu, piatok 16:00 - 17:00; mail: [email protected]
................................................................................................................................................................
Z pracovného stola Vášho duchovného
Marec 2014
A opäť je tu pôst. Dlhý, štyridsaťdenný. On len
potvrdzuje, ako ten čas uteká. Prešiel január, mesiac
doznievania vianočného posolstva a taktiež február
s dňami fašiangovej veselej nálady. Každým dňom
zima ustupuje a február už odovzdal moc marcu. A
piateho marca - popolcovou stredou - začneme čas
prípravy na veľkonočné tajomstvo, najslávnejšie
a najdôležitejšie sviatky Pána.
O pár týždňov budú sviatky Ježišovho utrpenia, smrti a jeho slávneho
zmŕtvychvstania. Kým Veľká noc príde, je tu pôst. Pôst zvyčajne spájame s jarou.
Začína byť teplejšie, sneh sa roztápa, ukazujú sa prvé jarné kvety, jesenné opadnuté
lístie, vyblednutá tráva, počujeme spievať vtáčiky, pomaly sa vychádza do záhrad na
obchôdzku, ako v zime obstála a taktiež si púšťame do čistenia našich domov. Je to
aj čas rozhodovania – čo ponechať a čo vyhodiť, čo zasadiť a kde plieť.
Pre kresťanov je pôst časom sebaobnovy. Skúmame svoj spôsob života, svoje
hodnoty, aby sme si boli istí, že vyjadrujú našu vieru a že v nej rastieme. Počas
šiestich týždňov vám ponúkam šesť bodov, ktorými si môžeme svoj život obnoviť,
oživiť. Môžete ich prijať aj ako pôstne predsavzatia.
• Buďte k sebe priateľom namiesto kritikom. Kritik posudzuje, znemožňuje.
Priateľ potvrdzuje, čo je v nás dobré a chápe naše obmedzenie.
• Buďte vlastníkom a nie zvaľovačom viny. Majiteľ má plnú zodpovednosť za
svoj život aj s chybami. Zvaľovač prenáša zodpovednosť na iných.
• Buďte tým, kto sa delí a nie tým, kto si necháva všetko pre seba. Darované
veci nás nemôžu poraniť. Držané veci hnisajú ako „zadretá trieska v koži“.
• Odpúšťaj a nenos v sebe nevôľu. Nevôľa ruší spánok, trávenie a všeobecné
zdravie. Odpustenie nás vyslobodzuje z reťazí odporu.
• Tešte sa zo života; netrpte ho len. Pred spaním sa rozpomeňte na radosti dňa:
pohľady, zvuky, chute, hudbu, poéziu, smiech a ľudí.
• Urobte z modlitby ústrednú časť svojho života. Pán sľubuje, že bude s nami.
Najťažšie v živote je byť a robiť všetko sám. Z modlitby vychádza pokoj, sila
a uvedomenie si prítomnosti Boha v našom živote.
5. marec – Popolcová streda – začiatok 40-dňového pôstneho obdobia
Pôstny čas - je obdobie prípravy na veľkonočné sviatky, čas kajúcnosti a pokánia.
V týchto dňoch intenzívnejšie rozjímame nad umučením Pána Ježiša, zamýšľame sa
viac nad krstom a konáme skutky pokánia.
Pôstne obdobie začína popolcovou stredou. Názov
"Popolcová streda" pochádza zo zvyku páliť palmy,
u nás bahniatka, z Kvetnej nedele minulého roka.
Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe
Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení
popolom na čelo. Sypanie popola na hlavu naznačuje
pokánia pred Bohom.
Poznačenie popolom je sprevádzané slovami:
„Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“ alebo
„Kajaj sa a ver evanjeliu.“ Pre kresťanov
predstavuje Popolcová streda pripomienku vlastnej
konečnosti a cieľa či smerovania vlastného života.
Na popolcovú stredu je prísny pôst (od 18 do 60 rokov) a zdržanie sa mäsitého
pokrmu (od 14 rokov), čo sa v tento deň nemôže nahradiť iným skutkom
pokánia. Deti majú byť rodičmi vedené k pokániu.
DNI POKÁNIA: Každý piatok v roku je dňom pokánia. Výnimku tvorí piatok, na ktorý
pripadne deň zaradený medzi slávnosti. Veriaci si konajú pokánie niektorým
z nasledujúcich spôsobov:
- zdržovanie sa mäsitého pokrmu
- skutok nábožnosti: účasť na sv. omši, krížová cesta alebo ruženec
- čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
- skutok lásky: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva
cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc núdznym
- sebazápor (alkohol, fajčenie, televízia a iné zlozvyky).
9. marec – 1. pôstna nedeľa. Po sv. omši je zbierka na jarnú charitu.
11. marec – J. Em. Jozef kardinál Tomko sa dožíva 90 rokov.
17. – 22. marca – Týždeň za život v Humennom
Každý deň o 18hod. bude sv. omša vo farskom kostole Všetkých svätých. Pred sv.
omšou (okrem štvrtka) sa veriaci danej farnosti modlia posvätný ruženec.
Pondelok (17.3.) – Humenné – Pod Sokolejom – dp. Peter Bednár, kaplán
Utorok (18.3.) – Saleziáni – dp. Maroš Husár, SDB
Streda (19.3.) – Humenné – mesto, dp. František Mariňák, dekan
Štvrtok (20.3.) – Greckokatolíci – Humenné – mesto – dp. Martin Zlacký, dekan
Piatok (21.3.) – Humenné - sídlisko III.- dp. Jozef Kozák, vicedekan
Sobota (22.3.) – 9:00 – kostol (modlitba posv. ruženca); 10:00 – sv. omša za život –
Mons. Bernard Bober, arcibiskup; 11:00 – pochod mestom - kostol - pešia zóna MsKS (krížová cesta); 11:45 – MsKS (príhovory, svedectvá); 12:30 – kostol
(eucharistické požehnanie).
19. marec – sv. Jozef, ženích Panny Márie
Svätý Jozef, buď mojím duchovným otcom, nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša
a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha,
vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojím
príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba.
25. marec – Zvestovanie Pána – Deň počatého života – biela stužka
Tohtoročný mottom „Slovensko za život“ sa nadväzuje na minuloročný septembrový
Pochod za život v Košiciach. Pochod za život, nebol iba sezónnou záležitosťou, ale
stále trvá a naberá na intenzite v celospoločenskom meradle. Postavme sa za život.
Viac na www.forumzivota.sk; www.25marec.sk
ALEXIS - poradňa pre ženy a dievčatá. Viac na www.alexisporadna.sk
ÚPLNÉ ODPUSTKY V JUBILEJNOM ROKU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
- pristúpiť k sviatosti zmierenia, sväté
prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca
a navštíviť určený chrám v Jubilejnom roku na
daný sviatok Panny Márie.
Chrámy, kde možno získať odpustky: katedrály:
Košice a Prešov; baziliky: Bardejov a Vranov
n. Topľou; diecézne svätyne: Gaboltov, Obišovce,
Stropkov a Veľký Šariš; kalvárie: Košice, Prešov,
Bardejov a Humenné; pútnické miesta: Malá
Vieska a Svätá Mária.
Odpustky na sviatky Panny Márie: 13.5. – Fatimská P.M.; 28.6. – Nepoškvrnené
Srdce P.M.; 2.7. – Návšteva P.M.; 16.7. – Karmelská P.M.; 15.8. – Nanebovzatie
P.M.; 22.8. – P.M. Kráľovná; 8.9. – Narodenie P.M.; 12.9. – Ružencová P.M.; 21.11.
– Obetovanie P.M.; 8.12. – Nepoškvrnené počatie P.M.
PÚTE V ROKU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
- 8. – 14. marec – púť do Ríma - z príležitosti životného jubilea (90r.) J. Em. Jozefa
kardinála Tomka. Tel.: 0905 470 210, 0918 687 416;
- farská púť do Medžugoria – ! zmena termínu ! - 16. - 22. marec. Ešte sú voľné
miesta. Cena 210€. Tel: 0918/687 416.
- 22. – 23. máj – Levoča, Šaštín, Marianka - arcidiecézna púť s otcom arcibiskupom
Bernardom Boberom. Cena 75€. Tel:034/65 138 96, www.awertravel.sk
- 6. – 13. októbra – Svätá zem - arcidiecézna púť pod vedením J. E. otca arcibiskupa
Bernarda Bobera. Cena 675€. Tel.: 034/651 3896, net: www.awertravel.sk
Spovedanie
pred
prvým piatkom
v marci
Sokolej
Jasenov
Hažín n. Cirochou
––
16:00 – 18:00
po 3.3.
––
16:00 – 17:00
ut 4.3.
––
––
štv 6.3. 15:00 – 18:00
Pod Sokolejom spovedáme každý deň pol hodiny pred sv. omšou.
Rozpis svätých omší na mesiac Marec 2014
3.3.
4.3.
Po
Ut
Popolcová
streda
6.3.
7.3.
8.3.
Št
Pia
So
1. pôstna
nedeľa A
10.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.
Po
Ut
St
Št
Pi
So
2. pôstna
nedeľa A
17.3.
18.3.
Po
Ut
sv. Jozef
20.3. Št
21.3. Pia
22.3. So
3. pôstna
nedeľa A
24.3.
Po
Zvestovanie
Pána
26.3. St
27.3. Št
28.3. Pia
29.3. So
4. pôstna
nedeľa A
31.3.
Po
Pod Sokolejom
Jasenov
18:00 + Tomáš Lučanský
18:00 pož. rod. Vladislava
6:30 pož. Márie Mihalovej
Gavaľu
6:30 pož.manž. Figliarových
18:30 +MáriaPavlínaAndrejM 17:00 pož. Denisy Havrilko
18:00 50: Oľga Olexová
18:00 pož. Tomáš Onduško
17:00 pož. Jany Nemjovej
18:00 +MichalAlžbetaHromuľák 7:30 50: Oľga Kováčová
9:00 za farnosť
11:00 požMilanZlaticaRusňák 10:30 pož. Kataríny Horvát
18:00 pož. rod. Márie Ferčák
17:00 + Andrej, Pavol
18:00 pož. Adam Mesarč
6:30 + Jozef
7:00 +Štefan, Jozef, Štefan
18:00 + Peter Budaj ml.
6:30 +Helena Štefanová(výr.)
a Mária Petrucovci
17:00 + Štefan,Mária,ŠtefanA.
18:00 + Helena, Ján Cerula
7:30 + Ján, Anna, MáriaB.
18:00 pož. Petra Drába
9:00 za farnosť
11:00 požLilienLenkaAnnaJakub 9:00 pož. rod. Ferčákovej
18:00 +VeronikaT., Mária B.
a Petrovčíkovej
7:00 pož.Ivety Hofmanovej
6:30 pož. Jozefa a Martiny
6:30 + Peter Buľko, kňaz
18:00 + Ján, Jozef Pekala
18:00 + Mária Vatahová
6:30 + Juraj, Anna Gajdoš
18:00 + Marianna Maruščák
17:00 +Albert,Pavlína Kráľ
18:00 +MargitaJozefMachnič 7:30 +Štefan,HelenaSlivka
9:00 za farnosť
11:00 pož. Aleny (50r.)
10:30 pož. rod. Jozefa
18:00 pož. rod. Polákovej
Horváta
18:00 + Ján, Milan Rusňák
17:00 +JánAnnaJánOnderčo
6:30 + Emília Ficková
18:00 + Juraj Horvát
18:00 pož. Márie Rarogovej
7:00 +PavlínaAndrej Krajnik
6:30 pož. rod. Juraj Andrejco
17:00 60:Gabriela Rosičová
18:00 + Michal Ferčák
18:00 + Tatiana Gabriková
7:30 + Margaréta, Jozef Sc.
9:00 za farnosť
11:00 pož. Miroslav a Mirko 9:00 +Michal,Mária Lupčo
18:00 +Pavol,Helena,Pavol,H.
18:00 pož. Milan Orlej ml.
18:00 + Ján Kovalík
Hažín n.Cirochou
17:00 pož. Radoslava
a Radoslavy N.
17:00 +JánJarmilaSlávkaN
17:00 pož.Jozef a František
9:00
70: Jozef Ferjak
17:00 + Štefan S.
17:00 pož. Jozefov Š.
10:30 + RadoslavMichalko
17:00 pož.DominikJakubM
17:00 + Michal, Helena
a Cyril Št.
9:00
+ Mária, Andrej
a Mária Bažík
17:00 +MichalAnnaJakub
17:00 pož. Aleny Petr.
10:30 pož.JozefovHirjak
Panna Mária Juan Diegovi povedala:
„Nemaj strach, či azda nie som tvojou matkou?“
(Guadalupe, Mexiko, 9. december 1531)
Download

Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa