__________________________________________________________________
časopis Základnej školy na Pugačevovej ul. v Humennom
Vydanie:
2-2010/2011
Vydáva:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Zostavila:
Mgr. Valéria Hudáková
Grafická úprava: Mgr. Ján Andrejčík
Jazyková úprava: Mgr. Valéria Hudáková
Prispievatelia:
Mgr. J. Andrejčík, Mgr. V. Hudáková, Mgr. A. Karčová, Mgr. J. Šidlová,
Mgr. V. Ševecová Kerlíková, Mgr. S. Brzychcyová, Mgr. G. Lysý,
Ing. J. Vajsová, Mgr. D. Macková, Mgr. Ľ. Dančová, Mgr. J. Feiglová,
Mgr. M. Harvanová, Mgr. M. Trembuľáková, Mgr. N. Coraničová,
Mgr. B. Babinová, Mgr. R. Procová, PaedDr. M. Blaščáková,
Mgr. I. Topoľančinová, Mgr. S. Smoleková, Mgr. J. Gajdošová,
žiaci II. stupňa
1
2
6. Na aký príjemný okamih zo svojho učiteľského života si pamätáte?
V jednom nevinnom darčeku od žiaka bol lístok s krásnym poďakovaním.
Ďakujem mu zaň!
Predstavujeme vám ...
pani Mgr. Renátu Procovú, učiteľku I. stupňa ZŠ. Mnohým ju nemusíme
predstavovať, pretože ju dôverne poznajú. Pani učiteľka pôsobí na našej ZŠ už
takmer dve desiatky rokov. Pod jej pedagogickým vedením postúpilo na druhý
stupeň mnoho vynikajúco pripravených žiakov. Je milá, príjemná, úprimná,
čestná a zásadová. Patrí k obľúbeným učiteľom na škole a sympatie si získala
aj medzi pedagógmi. S pani učiteľkou sme sa osobne porozprávali a rozhovor
s ňou vám aktuálne prinášame.
7. Keby ste chytili zlatú rybku, aké tri želania by ste si priali?
Zdravie, životný optimizmus a aby sme sa všetci správali ohľaduplne k prírode.
8. Čo by ste zaželali našim žiakom na záver?
Prajem všetkým mladým ľuďom, aby si našli svoje miesto v živote a boli
šťastní.
1. Ste učiteľkou I. stupňa s dlhoročnou praxou. My učitelia na druhom
stupni si vážime Váš zodpovedný a profesionálny prístup ku žiakom.
O Vašej práci svedčia dobré výsledky Vašich žiakov, ktorých po Vás
preberáme. V čom spočíva Váš pedagogický úspech?
Vo svojej práci sa snažím dodržiavať tieto zásady: pravdovravnosť a ľudskosť,
úprimný vzťah a otvorenosť, dodržanie slova. Od žiakov očakávam to isté.
Pani učiteľke úprimne ďakujeme za rozhovor a do ďalšej pedagogickej
činnosti jej želáme veľa úspechov.
Rozhovor pripravili: Mgr. V. Hudáková a Mgr. J. Šidlová
UDIALO SA U NÁS
Trieda baví triedu
2. Vaši bývalí žiaci aj ich rodičia si cenia Váš morálny kredit, zároveň
o Vás v pozitívnom zmysle tvrdia, že ste prísnou učiteľkou. Čo si o tomto
tvrdení myslíte Vy?
Žiaci a ich rodičia to vedia posúdiť najlepšie. Myslím, že pri systematickej
práci je aj trocha prísnosti namieste.
3. V tomto školskom roku opäť učíte prváčikov. Všetci dobre vieme, že
práca s prvákmi je veľmi náročná, hoci nepochybujeme o tom, že ju
zvládate perfektne. Ako sa ale pracuje s prvákmi v tejto dobe, kedy svorne
tvrdíme, že deti prichádzajú do školy čoraz častejšie s problémami
v správaní i s ťažkosťami v učení?
Deti sa menia s dobou. Vždy sú ale úprimné a vyžadujú lásku, porozumenie,
starostlivosť. Moji prváčikovia sú veľmi šikovní. Som rada, že sú mojimi
žiakmi.
4. Ste vo veku, kedy Vám možno napadne bilancovať svoj pracovný život.
Neoľutovali ste v takých chvíľach, že ste sa stali učiteľkou?
Dieťa je najväčší poklad, pre ktorý sa oplatí urobiť čokoľvek. To mám na
pamäti aj pri takej náročnej práci, akou je učiteľstvo.
5. Ak dovolíte, prezradíme o Vás, že aj Váš manžel je učiteľom, presnejšie
riaditeľom málotriednej ZŠ. Zaujímalo by nás, či aj Vaše deti kráčajú
v učiteľských šľapajach.
Starší syn sa živí ako muzikant a učiteľ hry na gitaru. Mladší syn začal
pracovať v bankovníctve.
3
V deň, keď si deviataci testovali
svoje
vedomosti
z
matematiky
a slovenského jazyka, si žiaci 5. – 8.
ročníka spríjemnili dopoludnie zábavou
a súťažami pod názvom Trieda baví
triedu.
Vynikajúco
pripraveným
programom, počas ktorého zúčastnené
triedy predviedli svoje herecké, tanečné
a spevácke schopnosti, sprevádzali
moderátorky
programu
Laura
Černegová a Patrícia Petková. Už
tradične nechýbal ani stoličkový
a balónový tanec.
Po skončení zábavnej časti dňa
nastal čas na vyhodnotenie rôznych
školských súťaží. Ešte predtým, ako
bolo rozhodnuté o absolútnom víťazovi
zábavného dopoludnia, boli ocenené
víťazné triedy v súťaži o najkrajšiu
jesennú a zimnú výzdobu.
Víťaznou triedou tohtoročného
podujatia Trieda baví triedu sa stali tanečníci hip-hopu Ivana Ivaničková
a Adam Dubas (VIII.B). Nielen porotu, ale aj všetkých prítomných zaujali
dojímavé vyznania vďaky, úprimné prejavy úcty, srdečné blahoželania
i príjemné spomienky na spoločné chvíle prežité s milovanými učiteľmi členky
a spolupracovníčky
literárno-redakčného
krúžku
–
T.
Lazorová,
a M. Sakaliková, B. Dudová (V.A), M. Ivančáková, A. Karabinová
a K. Pisáková (V.B). Dievčatá si na túto príležitosť mimoriadne dlho
pripravovali. Cibrili svoj jazykový prejav, aby blahoželania prečítali pôsobivo,
aby sa im pri čítaní dojímavých textov nepodkýnali jazýčky. A skutočne, ich
jazykový prejav v školskom rozhlase bol čistý, precízny a pôsobivý.
Tento spontánny prejav úcty a vďačnosti prejavený neobvyklým spôsobom
príjemne zasiahol srdce každého učiteľa a chvíľami dojal až k slzám.
Členky LRK a Mgr. V. Hudáková
originálnou choreografiou a úchvatným prevedením svojho tanečného umenia –
streetdance.
Záver zábavného dopoludnia sa niesol znova v duchu tanca. Žiaci si
zatancovali pri modernej hudbe. A tí, ktorí tanečnému ošiaľu odolali, si mohli
popozerať počítačovú prezentáciu, pozostávajúcu zo zaujímavých fotografií
dokumentujúcich podujatie „Trieda baví triedu“.
Mgr. S. Brzychcyová
Daruj slovo
Každý z nás je rád, ak dostane nejaký darček, hoci len maličkú
pozornosť. Je to znakom toho, že niekomu na vás záleží, že niekto na vás myslí.
Dostať darček je krásne, ale dostať slovo je oveľa väčší dar. Marec je prvým
jarným mesiacom. Mesiacom, v ktorom sa zobúdza príroda, ale
Zahrali sme učiteľom k sviatku
„Za prácu namáhavú, obetavú, čistú, za povzbudenie, za
múdre rady...“ Za to všetko i za mnoho iného venovali svojim
drahým učiteľom vo svojom mene i na želanie svojich
spolužiakov hudobnú rozhlasovú reláciu zostavenú z tých
najúprimnejších želaní a najkrajších piesní z hudobnej záhrady
pri príležitosti sviatku učiteľov členovia literárno-redakčného
krúžku, ktorý pracuje na škole pod vedením Mgr. V. Hudákovej.
Z listov, ktoré napísali a redakčnému tímu odovzdali jednotlivci i celé
triedne kolektívy, prečítali v „predvečer“ Dňa učiteľov do školského rozhlasu
je i mesiacom, kedy si pripomíname dôležitosť kníh. Práve preto sme pre
žiakov prvých tried pripravili akciu ,,Daruj slovo“. Žiaci tretích ročníkov
chodili k prvákom do tried, kde im počas celého týždňa na hodinách čítania
čítali rôzne rozprávky a pútavé príbehy. Bolo to pre nich čosi nové, vzrušujúce.
Prváci sa mohli na vlastné oči presvedčiť ako pekne, intonačne a jazykovo
správne dokážu prečítať rôzne texty len o dva roky starší kamaráti.
Mgr. B. Babinová
4
Najlepší žiaci boli ohodnotení známkou výborný, niektorým bola udelená
pochvala za aktivitu počas celej besedy.
Žiaci ôsmych ročníkov boli zase oboznámení s tvorbou regionálnych
autorov. Pracovníčka knižnice vybrala na čítanie zaujímavé poviedky. Po
každej prečítanej ukážke mala pripravené otázky či modelové situácie, ako by
sa žiaci na mieste hlavného hrdinu zachovali, ako by sa cítili, a žiaci
vyjadrovali svoje názory a postrehy, zamýšľali sa nad tým, čo je v živote
dôležité.
Vrelo odporúčam takéto aktivity, sú zaujímavým spestrením vyučovania.
Mgr. A. Karčová
Les ukrytý v knihe
Les má veľkú moc. Vie potešiť, ale aj vystrašiť. Vie dávať, ale aj brať. Les
je taký, akí sú ľudia. Ale to už vedia aj naši prváci, ktorí sa dňa 16. mája
Návšteva Vihorlatskej hvezdárne v Humennom
Predposledný marcový deň sa naši deviataci zúčastnili na prednáške
o astronómii vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Vypočuli si excelentný
výklad, vďaka ktorému si prehĺbili svoje vedomosti v oblasti jednej
z najstarších a najzaujímavejších prírodných vied. Získali množstvo nových
poznatkov nad rámec učebných osnov. V rámci podujatia bol vytvorený
priestor na otázky a tí zvedavejší z nás sa pýtali na veci, ktoré ich dlho
zaujímali a na ktoré nepoznali odpoveď. Za sprostredkovanie tejto školskej
akcie patrí poďakovanie pani učiteľke Mgr. Megelovej. Žiaľ, zaujímavostí
z astronómie je tak veľa ako hviezd na oblohe, a tak táto dvojhodinová
prednáška bola prikrátka na to, aby sme sa dozvedeli všetko, čo veda v tejto
oblasti objavila. Napriek tomu naši deviataci boli s podujatím nadmieru
spokojní a dúfajú, že tento atraktívny spôsob vyučovania fyziky sa niekedy
v budúcnosti opäť zopakuje.
Ľ. Kulan, IX.A
vo Vihorlatskej knižnici v Humennom prostredníctvom divadelného
predstavenia preniesli do čarovného lesa, plného usilovných zvieratiek. Žiaci
hádali hádanky, so zatajeným dychom počúvali poučné príbehy a na záver si
s lesnými zvieratkami zatancovali veselý tanec.
Mgr. B. Babinová
Mesiac knihy
„Priateľstvo bez hraníc“ pokračuje už dvanásty rok
Každoročne v marci využívam so svojimi žiakmi rôzne ponuky
Vihorlatskej knižnice v Humennom. Okrem toho, že si žiaci bezplatne predlžia
platnosť čitateľských preukazov, s pracovníčkou knižnice sa dohodneme na
nejakej aktivite, zameranej na čitateľskú gramotnosť.
V tomto školskom roku som bola v knižnici so siedmakmi i s ôsmakmi.
VII.B trieda sa pripravila na besedu o knihe Charlotty Brontëovej Jana Eyrová.
Besedu viedla p. knihovníčka Anna Halická. Zaujímavým spestrením bola
rolová hra, v ktorej žiačky predstavovali Janu Eyrovú, nie tú, ktorú poznali
z knihy, ale súčasnú, modernú, emancipovanú, ktorá sa práve dozvedela, že jej
milovaný Rochester je už ženatý. Herecký výkon chlapcov v úlohe Rochestera
bol svojský, ale zaujímavý. Samozrejme, na takúto akciu musia byť žiaci
pripravení a to je už úloha pre samotných žiakov, ale aj pre učiteľku SJL.
5
Neveľká skupina žiakov z našej školy dostala aj
tento rok skvelú príležitosť navštíviť našich poľských
priateľov v Grabownici, s ktorými udržiavame
priateľstvo už dvanásty rok. Členkami tejto senzačnej
výpravy sme boli aj my – Anka a Paťa. Keďže sme si
z cesty doniesli nádherné zážitky, rady by sme sa
s vami o ne podelili v našej krátkej reportáži.
Dňa 19. 5. 2011 sme sa vybrali na dlhú
a zaujímavú cestu do Grabownice. Cestou sme sa
zastavili v Sanoku. Obdivovali sme jeho krásy.
Neskôr sme sa presunuli do poľskej školy. Tu nás
srdečne privítali všetci žiaci. Poobede sme sa vybrali
na plaváreň, kde sme zažili veľa zábavy. Najlepšou atrakciou bol tobogan. Po
návrate do školy nechýbala tradičná diskotéka, ktorú sme si poriadne užili.
Spoznali sme tam veľa zaujímavých ľudí, s ktorými sme dodnes v kontakte. Po
diskotéke nás v jedálni na stole čakala chutná večera a po nej nočný futbal.
Unavení z ťažkého dňa sme sa
uložili do našich spacákov.
Na druhý deň hneď po
raňajkách sme sa vybrali
spoznávať
prírodné
krásy
Solinského jazera. Solinské
jazero je priehradná nádrž
v Poľsku s rozlohou 22 km2. Jej
maximálna hĺbka je 60 m.
Celková
kapacita
je 472
miliónov
m3
vody,
čím
predstavuje jednu z najväčších
kapacít v krajine. Hrádza je približne 82 m vysoká a je najvyššia v celom
Poľsku. Jej dĺžka je 664 m. Pod hrádzou je hydroelektráreň s kapacitou 200
MW. Solinské jazero je obľúbeným turistickým miestom. Priezračná hladina,
hĺbka vody a hornaté okolie ho robia nadmieru príťažlivým. Jeho kráse sme
neodolali a na plavbu sme sa vybrali aj my. Na spiatočnej ceste do školy sme sa
zastavili v malej ZOO s tradičnými domácimi zvieratami. Zaujali nás i kone,
lamy, psy a somár. Po návrate do poľskej školy sme neodolali a vyskúšali nové
multifunkčné ihrisko. Spolu s poľskými žiakmi sme si na ňom zahrali rôzne
loptové hry – volejbal, basketbal a futbal. Poslednú noc sme si poriadne užili.
Nastalo posledné ráno, čakala
nás medzinárodná prehliadka
tanečných
súborov
z Poľska
a Ukrajiny. Predviedli nám tance
rôznych žánrov, ktoré sa nám
veľmi páčili. Vystúpenie trvalo
takmer
tri
hodiny.
Z tejto
prehliadky si odniesol pamätnú
trofej
každý
súbor.
Nás
reprezentovala Monika Trembuľaková hrou na akordeón. Po skončení
prehliadky sme išli na obed. Boli výborné pirohy. Potom sme sa rozlúčili
s našimi novými, ale dobrými kamarátmi a s krásnym prostredím školy. Pred
nami bola dlhá a únavná cesta domov.
Z návštevy v Poľsku sme si doniesli veľa pekných spomienok. Výletom
nás sprevádzali pani učiteľky: Mgr. Monika Trembuľáková, Mgr. Vladimíra
Ševecová Kerlíková a Mgr. Jana Šubertová. Na budúci rok sa tešíme na poľskú
Grabownicu zasa!
Anna Sivá a Patrícia Hivková, VII.A
Voňavý darček
6. mája to v III.B sladko rozvoniavalo. Bola to omamná vôňa krásnych
tortičiek, ktoré deti s láskou a vlastnoručne pripravovali pre svoje milované
mamky k ich sviatku. Deťom patril veľký obdiv pre ich nápaditosť a šikovnosť.
Mgr. J. Macháčková
Pridajte sa k nim....
Deň Zeme si ľudstvo pripomína už od roku 1970. Je to už 41 rokov, čo sa
snažíme spoločne niečo urobiť pre jej záchranu. Ale stále je to málo. Naša Zem
6
nás dennodenne ticho nosí na svojom krehkom chrbte a my svojou
bezohľadnosťou a akousi túžbou vlastniť stále viac a viac, čo vlastne ani
nepotrebujeme, ju postupne vedieme k zániku. Ale našťastie sú medzi nami
i takí, ktorým osud našej ,,druhej mamy“ nie je ľahostajný. Aj na našej škole sú
takíto žiaci. A hoci sú to len prváci, mohli by byť príkladom pre nás ostatných.
V jedno aprílové popoludnie vyzbierali odpadky a vyčistili chodník vedúci cez
Orechovú lúku. Pekný čin! Čo poviete? Nuž, pridajte sa k nim i vy!
Mgr. B. Babinová
Deň matiek
Dňa 6.5.2011 o 15,00 hod. sa v triedach I.A a I.B uskutočnilo vystúpenie
žiakov pri príležitosti Dňa matiek. Mamičky, ale aj ockovia a babky si pozreli
Rozprávkový les
V rámci Medzinárodného roka lesov Vihorlatská knižnica v Humennom
usporiadala v máji výtvarnú súťaž v tvorbe leporela. Naši žiaci z II.A sa aktívne
tančeky, recitačné pásma a divadielko. Mamičky z I.A dostali od svojich detí
papierový kvet, mamičky z I.B dostali papierové srdiečka. Rodičia sa ponúkli
kávou, zákuskami a slaným pečivom. Program pripravili triedne pani učiteľky
zapojili do tvorby leporela o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Vo
Vihorlatskej knižnici predstavili svoje výtvarné dielko a časť rozprávky
zdramatizovali. Tešíme sa na ďalšie podobné a milé stretnutia možno opäť
niekedy nabudúce v novom rozprávkovom lese.
Mgr. I. Topoľančinová
Fajčenie škodí zdraviu
Dňa 18. mája 2011 sa naši štvrtáci zúčastnili na besede na tému „Fajčenie
škodí zdraviu“. Besedu viedla p. Lesňáková z Úradu verejného zdravotníctva.
Žiaci sa tu dozvedeli o škodlivosti fajčenia.
Mgr. S. Smoleková
7
Mgr. Procová a Mgr. Babinová za pomoci vychovávateliek pani Štofíkovej
V pondelok sa žiaci stretli už o ôsmej ráno a celé dopoludnie sa venovali
tvorivej dielni, kde z rôznych materiálov kreovali rozmanité predmety a kreslili
na sklo. Popoludnie zasa vyplnili športovými hrami. Hral sa florbal, vybíjaná,
hádzaná i stolný tenis.
a pani Mochnackej. Najkrajším darčekom pre všetky mamičky sú však zdravé
a šikovné deti.
Mgr. R. Procová
Deň Zeme
Symbolické narodeniny našej planéty Zem oslavovali deti zo ŠKD celý
týždeň. Každý deň sa venovali rôznym environmentálnym aktivitám so
zameraním na ochranu životného prostredia.
Utorkové dopoludnie trávili deti korčuľovaním a športovaním na klzisku.
Zažili tam kopec zábavy. Tento deň pokračoval popoludní v počítačovej
miestnosti, kde sa deti venovali angličtine. Vypočuli si rozprávku o Červenej
čiapočke, pracovali s interaktívnou tabuľou a doplnili niekoľko vtipných
cvičení, na ktorých si precvičili angličtinu.
Prírodovedný deň „Zemeguľko“ bol v stredu. Sľuboval deťom zaujímavé
zemepisné aktivity. A veru nesklamal. Okrem iného žiaci navštívili Humenský
kaštieľ a po návrate svoje zážitky vložili do vlastných výtvarných diel.
„Rozprávkový štvrtok“ bol venovaný dramatizácii divadielka O troch
prasiatkach. Kostýmové skúšky, nácvik dialógov a následná interpretácia
obľúbenej rozprávky sa všetkým javila famózna. Žiaci sa ukázali ako nadaní
herci.
Posledný deň jarných prázdnin bol venovaný zábavnej informatike,
súťažiam, logickým hrám, tvorbe videí z obrázkov, spoločenským hrám
a rôznym hlavolamom.
Poznatky a zážitky, ktoré počas jarných prázdnin naši žiaci získali, im
zaiste ešte dlho zostanú v pamäti. Ostáva nám len dúfať, že jarný prázdninový
tábor sa stane tradíciou a že sa na ňom bude zúčastňovať stále početnejšia
skupina žiakov, pretože spoločné prázdninové učiteľsko-žiacke zážitky sú pre
obe strany nezabudnuteľné.
Mgr. V. Ševecová Kerlíková
Vyvrcholením osláv bol živý obraz Zeme, ktorý deti vytvorili samy. Zemeguľu
znázornili ako kvet skladajúci sa z piatich lupeňov. Každý lupeň bol inej farby
a symbolizoval jednotlivé svetadiely. Červený Ameriku, zelený Austráliu, žltý
Áziu, modrý Európu, čierny Afriku. Do týchto lupeňov deti prikreslili
zvieratká, ktoré žijú na jednotlivých svetadieloch.
PaedDr. M. Blaščáková
Jarný prázdninový tábor
Február ubiehal v plnom prúde. Kým na západnom Slovensku sa jarné
prázdniny pomaly chýlili ku koncu, pre nás na východe to znamenalo, že sa
blíži čas, keď si aj my vychutnáme „jarné voľno“.
Pre mnohých mladých ľudí sú prázdniny synonymom sladkého
ničnerobenia. Pedagógovia na našej škole ale hútali a vyhútali, ako pre svojich
šikovných žiakov pripraviť zaujímavé aktivity na zmysluplné využitie voľného
týždňa. Napokon prišli na myšlienku zrealizovať jarný prázdninový tábor.
Záujem prežiť prázdniny na školských podujatiach bol obrovský a žiaci prvého
i druhého stupňa sa dobrovoľne vzdali svojho tradičného prázdninovania, aby
ho mohli stráviť v spoločnosti svojich učiteliek.
8
Bobaľová
(VII.C),
Dominika
Blahníková,
Michaela Maturkaničová,
Vladimíra
Petrovková
a Jana Vajsová (VII.B).
Spolu s nimi v hľadisku
povzbudzovalo
ešte
osemnásť
dievčat
z ročníkov 5. až 9. Prvý
finálový zápas chemesáci
síce prehrali, no napriek
tomu
nám
všetkým
s ochotou
podpísali
kartičky, a dokonca sa
s nami aj vyfotili.
Z týchto zápasov sme si toho odniesli veľa a máme naozaj načo spomínať.
Za zorganizovanie tejto akcie ďakujeme pani učiteľke Šidlovej, ktorá nám
umožnila spolu v VK Chemes Humenné okúsiť pravý športový ošiaľ.
Michaela Maturkaničová, Dominika Blahníková, Diana Forrová, VII.B
Ako sme fandili chemesákom
Tento školský rok k športovým krúžkom na našej škole pribudol ďalší –
volejbalový. Bolo to niečo nové a zaujímavé, tak sme si povedali, prečo nie.
Počas celého roka sme pilne trénovali, a preto nás potešil návrh pani učiteľky
Šidlovej, ktorá krúžok vedie, aby sme sa šli pozrieť na veľký volejbal. Vybrali
sme sa na posledný semifinálový zápas volejbalovej extraligy mužov, ktorý sa
konal 26. marca 2011 v Mestskej športovej hale v Humennom.
Miss bábika
Najobľúbenejšia detská hra je hra na otecka a mamičku. Preto sme sa
rozhodli zorganizovať v ŠKD súťaž Miss bábika, kde každé dievčatko
predviedlo svoju zručnosť v starostlivosti o malé dieťatko.
Cestou do športovej haly nás bolo počuť už z diaľky prostredníctvom
rapkáčov, trubiek a umelých fliaš. V hľadisku sme mali vyhradený sektor
a lístky sme dostali za symbolickú sumu. Pre hráčov sme pripravili dva plagáty
s nápismi „ZŠ PUGAČEVOVA FANDÍ“ a „VK CHEMES HUMENNÉ“ a už
od začiatku zápasu sme hlasno povzbudzovali, skákali a tancovali. Vyslúžili
sme si pochvalu od divákov, hráčov, od nášho pána riaditeľa Bernického,
a dokonca sme zaujali aj redaktora denníka Korzár, ktorý uverejnil našu
fotografiu.
Celková atmosféra zápasu nás natoľko uchvátila, že sme pani učiteľku
„ukecali“, aby sme šli aj na finálové stretnutie. To bolo však počas týždňa,
takže sme sa na vyučovanie museli pripraviť v predstihu. Zároveň sme si ako
roztlieskavačky vo veľmi krátkom čase pripravili dva tance a „pompsy“ na
povzbudzovanie, ktoré sme vyrobili úplne samy. Tancovali siedmačky – Mária
Súťažilo sa v jednotlivých oddeleniach ŠKD. Úlohou dievčat bolo dieťatko
okúpať, prebaliť, nakŕmiť, uložiť ho spinkať a zaspievať mu uspávanku. Ste
zvedaví, ako sa im darilo? No predsa na jednotku. Víťazkami boli všetky
dievčatá, za čo boli odmenené maľovankami a milými drobnosťami.
PaedDr. M. Blaščáková
9
sa na jeho tvorbe podieľa a aký je jeho prínos pre ochranu životného prostredia.
Na záver prednášajúci predostreli 25 tipov na šetrenie energie.
Myslím si, že táto vysoko kvalifikovaná ekologická prednáška zameraná
na separáciu odpadu môže podstatne prispieť k vytváraniu pozitívnych
hodnotových postojov žiakov k životnému prostrediu.
Mgr. J. Feiglová
Chrániť životné prostredie a prispievať k jeho obnove je vecou
každého z nás
Posledný májový deň našu školu navštívili traja zástupcovia organizácie
ENVI –PAK, ktorí našim šiestakom a siedmakom predniesli environmentálnu
prednášku o separácii odpadu spojenú s prezentáciou.
Zber papiera
Hlavným poslaním tejto „zelenej“ aktivity bolo zefektívniť environmentálnu
výchovu na škole, vštepovať mladým ľuďom vzťah k prírode, viesť ich
k osvojovaniu si ekologických
návykov a predovšetkým vysvetliť
im
význam
a dôležitosť
separovaného zberu, ktorý je
vysoko účinným prostriedkom na
zmierňovanie záťaže na životné
prostredie.
Žiaci
dostali
mnoho
zaujímavých informácií o tom, čo
je to recyklácia, koľko odpadu
vyprodukuje v priemere jeden
človek, ako dlho sa rozkladajú jednotlivé materiály v prírode a pod. No
predovšetkým sa dozvedeli o dôležitosti separácie odpadu, o tom, čo a ako
triediť, ale i o druhej šanci pre odpad, inými slovami povedané, čo všetko sa dá
z recyklovaného odpadu vyrobiť, aké sú prínosy separovaného odpadu.
Hovorilo sa tiež o budovaní systému ZELENÝ BOD na Slovensku, o tom, kto
Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné
opätovne spracovať.
Spracovanie zberového papiera je veľmi dôležité. Je vhodnou druhotnou
surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu kartónov a
papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu. Pri výrobe nového výrobku zo
zberového papiera je možné ušetriť primárnu surovinu (drevo) a neprodukujú sa
ekologicky problematické chemické látky potrebné na rozklad drevnej hmoty
na buničinu (celulózu). Zároveň sa šetrí energia a neznečisťuje sa voda, pretože
pri výrobe papiera z druhotných surovín spotreba vody a energie predstavuje
zlomok oproti výrobe papiera z primárnej suroviny. Každá 1 tona zberového
papiera zachráni 17 stromov.
Zber papiera prebiehal od 16. 5. do 31. 5. 2011 a zapojili sa doň žiaci
i učitelia prvého a druhého stupňa. Tri týždne sa školská garáž rýchlo napĺňala
recyklovateľným papierom a zapísané kilogramy pribúdali. Najúspešnejšou
triedou sa stala V.A, ktorá vyzbierala 1657,5 kg papiera a najlepším
„záchrancom stromov“ bola Jana Gojdanová z V.A so 780 kg papiera. Naša
škola napokon nazbierala 11,977 ton starého papiera a pomohla tak ku
záchrane 204 stromov.
Táto „zelená“ aktivita deklaruje pozitívny prístup našich žiakov
k životnému prostrediu, ukazuje cestu, ako chrániť našu planétu.
Mgr. J. Šidlová
Deň detí
10
V stredu 1. júna 2011 žiaci I.
stupňa oslavovali svoj veľký sviatok –
Deň detí. Vihorlatská hvezdáreň pre
nich pripravila zaujímavý film
a rozprávky o vesmíre, ktoré deti
poučili i zabavili. Zábava potom
pokračovala na školskom ihrisku, kde
učiteľky a vychovávateľky pripravili
rôzne súťažné disciplíny.
Najväčším zážitkom pre deti bolo maľovanie na telo. Deviatačky vďaka
svojej predstavivosti a zručnosti vytvárali na ich telách nádherné farebné
kopci krásnohorského podhradia. Hrad vznikol v 13. Storočí. Mal ochranný
charakter. Po tatárskom vpáde mal chrániť bezpečnosť baní rodov Batozovcov
a Bebekovcov. V 18. storočí hrad stratil svoj vojenský význam a stal sa
súkromným sídlom rodiny Andrássyovcov. Premenili ho na súkromné rodinné
múzeum, v ktorom zhromaždili najrozličnejšie meštiacke pamiatky.
Po prehliadke hradu sa naša výletná výprava presunula do kaštieľa Betliar.
Je to poľovnícky kaštieľ rodiny Andássyovcov. Vtedy prešiel kaštieľ rôznymi
prestavbami. Vybudovala sa tam vstupná hala s veľkým schodišťom, kde sa
nachádza veľké množstvo obrazov. Zvláštnu pozornosť púta červený prijímací
salón, v ktorom sa prijímali vzácne návštevy. Kaštieľ je zariadený pôvodným
dobovým nábytkom, nachádzajú sa v ňom honosné pamiatky. Zaujímavá je tu
knižnica, ktorá obsahuje asi 20 000 zväzkov vzácnych kníh zo 17. – 19.
storočia. Návštevníkov kaštieľa zaujmú aj exotické poľovnícke trofeje
panovníkov až z juhovýchodnej Ázie.
obrazce - kvety, motýle,
...
Dopoludnie
vyvrcholilo príjemným
posedením pri grile, kde
si deti pochutnali na
opekanej klobáske. Tie
chutili znamenite.
V závere dňa
pani
zástupkyňa
Mgr.
Hurková rozdala deťom
sladké
prekvapenie,
ktoré ku Dňu detí
neodmysliteľne patrí.
Mgr. M. Gajdošová
Náš školský výlet
Žiaci našej triedy V. B spolu s dvoma piatackými triedami (V.A,B) pod
pedagogickým dozorom učiteliek p. Kurucovej, Hudákovej a Megelovej sa
2. júna 2011 zúčastnili na školskom výlete na trase Krásna Hôrka – Betliar –
Ochtinská aragonitová jaskyňa.
Prvou zastávkou bol hrad Krásna Hôrka. Leží na križovatke stredovekých
ciest z Košíc do bohatej oblasti Slovenského Rudohoria. Stojí na osamelom
11
Napokon sme navštívili aj Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Táto jaskyňa sa
nachádza v severozápadnom svahu hrádku v Revúckej vrchovine. Bola
náhodne objavená baníkmi, dosahuje dĺžku 580 m, ale je sprístupnená iba
v dĺžke 230 m. Jaskyňa púta pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou
aragonitovej výplne i svojráznou genézou jaskynných priestorov. Symbolom
jaskyne je aragonitové srdce. Jaskyňa je zapísaná do svetového prírodného
dedičstva UNESCO.
Náš výlet bol nádhernou prehliadkou historických, kultúrnych
a prírodných krás nášho malého Slovenska.
Matej Nemec, VI.B
ČO SME (STE) DOKÁZALI
Európa v škole
Fyzikálna olympiáda
Na tohtoročné okresné kolo Fyzikálnej
olympiády
sme
v porovnaní
s predchádzajúcim
školským
rokom
odchádzali v rozšírenej zostave. Súťažné
zápolenie sme si zopakovali my dvaja –
Daniela Capáková (IX.C) a ja Ľuboš Kulan
(IX.A) a pridali sa k nám aj noví „súperi“
Marián Macko (VIII.C) a Dominik Hoppej
(VIII.A). Na súťaž nás pripravovala
Mgr. J. Šubertová, ktorej vďačíme za
dosiahnuté úspechy.
Okresné kolo sa konalo v polovici
marca v CVČ DÚHA v Humennom. Napriek
všetkým obavám a veľkej neistote, že v silnej
konkurencii neobstojíme, súťaž pre nás
dopadla neuveriteľne úspešne. Keď sme
počuli výsledky, nemohli sme uveriť
vlastným ušiam. Marián získal striebro, Dominik bronz, Daniela sa umiestnila
na úctyhodnom 6. mieste (z 18 súťažiacich sa umiestnila v prvej tretine
najlepších fyzikárov v okrese) a ja som získal 1. miesto, čo ma posunulo na
krajské kolo tejto súťaže, ktoré sa konalo v polovici apríla v Prešove.
Mal som teda mesiac na to, aby som si svoje vedomosti z fyziky poriadne
obrúsil, pretože krajská súťaž je mimoriadne náročná, úlohy vedia súťažiacich
veľmi potrápiť. Moja námaha nevyšla ani tentoraz nazmar a bola korunovaná
úspechom. Umiestnil som sa v rámci kraja na treťom mieste, čo ma nesmierne
potešilo. Rád by som doprial takúto radosť z úspechu všetkým tým, ktorí prídu
merať svoje vedomosti z fyziky po mne.
Ľuboš Kulan, IX.A
Projekt Európa v škole vstúpil do
svojho 58. ročníka. Mottom tohto ročníka
bolo: Mládež a dobrovoľníctvo. Motto sa
viaže k Medzinárodnému roku mládeže,
ktorý vyhlásila OSN, a súčasne
k Európskemu roku dobrovoľníctva,
vyhlásenému Európskou komisiou pre rok
2011.
Myšlienka oslovila viacerých žiakov,
no
najoriginálnejšie
práce
vzišli
z umeleckej dielne žiakov V.B. Dve
z nich sme odoslali na okresnú súťaž –
kolektívnu prácu „Pamodaj šťastia,
trieda“ (autori N. Franková a P. Freňak,
V.B), ktorú uverejňujeme v tomto vydaní
Literárnych
prvosienok,
a modernú
rozprávku pod názvom „Rozprávka
o statočnom Snežkovi a krásnej Snežke“,
ktorú ste si mohli prečítať
v predchádzajúcich Prvosienkach.
Autorkou spomínanej rozprávky je
Katarína Pisáková z V.B. Práve
táto práca zabodovala u poroty
najviac. Na okresnom kole získala
cenu a postup do celoslovenského
kola. Našej malej pisateľke
priniesla prvý väčší úspech,
z ktorého mala obrovskú radosť
nielen ona, ale aj jej spolužiaci,
ktorí jej po celý čas držali palce,
Spoznávajme prírodu
pretože jej práca sa im veľmi páčila.
Odovzdávanie diplomov a cien sa konalo v CVČ DÚHA v Humennom
a bolo spojené s vernisážou najúspešnejších literárnych a výtvarných prác. Naša
víťazka si cenu prevzala v zastúpení spolužiačky a svojej učiteľky
Mgr. V. Hudákovej, ktorá ju v tvorbe usmerňovala. Katke želáme, aby po
úspešnom literárnom štarte nazbierala veľa ďalších ocenení, a to nielen
v literárnych, ale aj iných súťažiach.
Mgr. V. Hudáková
12
Nevyčerpateľná studnica vedomostí, krás a zázrakov, zvaná príroda, iste
chytila za srdce aj mnohých z vás. Každý deň prekvapí niečím novým, každý
deň môžeme s úžasom vnímať metamorfózy jej krás.
Aj mnohí naši žiaci majú pre prírodu vnímavé srdce a otvorenú hlavu.
V tomto roku sa podujali veľa naučiť o rastlinách a živočíchoch, žijúcich
v extrémnych stanovištiach nášho krásneho Slovenska. Tieto poznatky sa
rozhodli využiť na olympiáde z biológie.
Na okresnom kole Biologickej olympiády kategórie E našu školu
reprezentovali za botaniku Janka Vajsová zo VII.B a za zoológiu Ľuboš Kulan
z IX.A. A reprezentovali nás výborne! Janka Vajsová získala 3. miesto a Ľuboš
vtáčence sú veľmi milé a bezbranné. A pritom sú našimi veľkými pomocníkmi.
Vidieť ich zblízka bol veľký zážitok pre deti aj pre mňa.
Dúfam, že tieto úspechy budú povzbudením aj pre iných žiakov a že láska
k prírode z nás spraví lepších ľudí.
Ing. J. Vajsová
Botanikiáda
Zaiste viacerí z vás už navštívili Botanickú záhradu v Košiciach. Nám
dievčatám z V.B Katke Pisákovej a Monike Ivančákovej sa naskytla takáto
príležitosť 26. 5. 2011 vďaka Ing. Vajsovej, učiteľke biológie. Samozrejme, že
sme sa tam nedostali iba kvôli našim modrým očiam, ale kvôli poctivej
a dlhodobej príprave na botanickú súťaž, ktorá sa koná už niekoľko rokov pod
názvom „Botanikiáda“, a to priamo v areáli Botanickej záhrady v Košiciach.
Botanikiáda bola určená pre žiakov piatych ročníkov z východného
Slovenska. Každý súťažiaci bol začlenený podľa náhodného výberu do jednej
zo šiestich 6-členných skupín. Každá skupina musela splniť viaceré úlohy,
napríklad podľa chuti, vône a hmatu sme museli vedieť určiť rastlinu, určiť
druh rastlín podľa kľúča i bez neho, no museli sme i prakticky predviesť
presádzanie rastlín, vypočuť si prednášku o kaktusoch a potom odpovedať na
testové úlohy. Hoci sme úlohy plnili v skupinách, predsa každý bojoval sám za
seba.
Kulan 1. miesto, čím postúpil na krajské kolo, kde ukázal vynikajúce vedomosti
a získal 2. miesto. Určite to nebola náhoda, lebo okrem poctivej teoretickej
prípravy sme pravidelne prichádzali do „terénu“ a pozorovali sme, fotili
a počúvali všetko, čo sa dalo ľudskými zmyslami vidieť, počuť a okom
fotoaparátu zachytiť.
Hádam najzaujímavejšie a z odborného hľadiska najhodnotnejšie bolo
pozorovanie ornitológa MVDr. Ľuboša Korytára pri krúžkovaní vtákov. Pri
tejto činnosti sa do natiahnutej jemnej siete zachytia letiace vtáčiky. Ornitológ
ich prezrie, označí krúžkom, zapíše si údaje, ktoré posiela do centrály
v Bratislave, a potom ich znova pustí. Takto si môžu odborníci z celého sveta
vymieňať poznatky o pohybe rôzneho vtáctva. Chytiť sýkorku bielolícu či
drozda čvíkotavého, alebo pŕhľaviara nie je až taký bežný zážitok. Tieto
13
svätý učiteľu, za nás, čo si ctíme Tvoj presvetlý skon,
na slávu svätej
Trojice, Otca i Syna i svätého Ducha, teraz i vždycky
i na veky vekov.“
Takouto dojímavou až patetickou básňou v próze
oslávil
40mesačné pôsobenie Konštantína – Cyrila medzi
slovenským
národom v jazyku slovenskom, nie egejskom ani
slovanskom,
ani
moravskom jeho oddaný žiak v tom čase okolo 20ročný
mladík,
slovenský kňaz Kliment.
V duchu týchto myšlienok a pamätajúc na dejinné
poslanie slovanských vierozvestcov, solúnskych bratov
Konštantína a Metóda, na ich historický odkaz,
sme na našej škole zorganizovali 18. 2. 2011
dejepisnú súťaž pre žiakov siedmych ročníkov na
tému Veľká Morava. Na tomto teste sa zúčastnilo
dvadsaťjeden siedmakov zo všetkých troch
tried. Na prvom mieste s plným počtom
bodov 58 sa umiestnila žiačka Lenka
Hudová (VII.C). Na druhom mieste sa
umiestnila Veronika Nováková (VII.C)
s počtom bodov 57. Tretí boli dvaja žiaci
s počtom bodov 54 Martin Melničák (VII.C)
a Nikola Kurinčáková (VII.C). Test pripravili
učitelia dejepisu a súťaž zorganizovala
učiteľka dejepisu Mgr. Harvanová.
Mgr. M. Harvanová
A ako sa nám darilo? Diplomy sa nám síce neušli, ale doniesli sme si
drobné ceny – šiltovku, perá a živý kvet. Azda najväčšou odmenou za našu
snahu bola prehliadka skleníka, ktorá nasledovala po súťažnej časti. Vidieť na
vlastné oči živé tropické motýle, to bol zážitok na nezaplatenie.
K. Pisáková a M. Ivančáková, V.B
Ďalšíe úspechy Ľuboša Kulana v nemeckom jazyku
Nášmu
pugačevskému
„polyhistorovi“ Ľubošovi Kulanovi (IX.A)
pribudol do bohatej zbierky tohtoročných
diplomov ešte jeden. Po úspešnom
absolvovaní okresného kola Olympiády
v nemeckom jazyku zabojoval veľmi
úspešne aj na krajskom kole. V silnej
konkurencii najlepších žiakov v nemeckom
jazyku v kraji sa umiestnil na druhom
mieste. Za svoj úspech vďačí pani učiteľke
Mgr. Dančovej, ktorá ho na súťaž
dlhodobo pripravovala.
Niekoľkoročné úspešné účinkovanie
v súťažiach z nemeckého jazyka Ľuboša
podnietili k tomu, že sa koncom mája sám
prihlásil na Prešovskú súťaž krátkych
poviedok v nemeckom jazyku, ktorú
organizovala
katedra
germanistiky
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity s podporou nemeckého
veľvyslanectva na Slovensku. V kategórii žiakov základných a stredných škôl
Ľubošova poviedka zabodovala a Ľubošovi vybojovala prvé miesto.
Mgr. Ľ. Dančová
Mladí zdravotníci
Dejepisná súťaž o Veľkej Morave
„Vyslaný bol za pastiera a učiteľa slovenskému národu. Preložiac cirkevný
poriadok z gréckeho do slovenského jazyka, išiel do Ríma, vedúc na zavŕšenie
vybrané svoje stádo a s radosťou zakončil tok svojho života. Tento preblažený
otec i učiteľ národa nášho svojimi ústami ako bohotkaný vencom okrášlil
mnohoplodný národ slovenský. Lebo jemu tento nový apoštol bol poslaný.
Velebím Tvoje prsty, ktorými si zapísal môjmu národu oslobodenie od jarma
hriechov. Velebím Tvoje útroby, z ktorých vyviera môjmu národu životodarná
voda. Velebím Tvoj jazyk, ktorý odohnal mrak hriechov visiaci nad mojím
národom. Velebím Tvoje precnostné ruky, z ktorých vzišiel môjmu národu tak
napájajúci božskou rosou naše srdcia zhárajúce v suchote hriechu. Pomodli sa,
14
Záchrana ľudského života sa týka
každého z nás. Ľahko sa môže stať, že sa
ocitneme v situácii, kedy budú o ľudskom
živote rozhodovať iba sekundy. Preto na
takéto nepredvídané momenty by sme
mali byť pripravení.
Slovenský Červený kríž každoročne
organizuje súťaž v zdravotníckej príprave
mladých. Miestom tohtoročnej súťaže,
ktorá sa konala 26.5.2011, bola ZŠ na
Kudlovskej ulici v Humennom. Na tejto
súťaži sa zúčastnili aj dve skupinky
súťažiacich z našej školy, ktorých
pripravovala a na súťaž delegovala
Ing. J. Vajsová. V prvej skupine, čiže
Tak pozrime sa, ako naši žiaci dopadli:
v I. kategórii súťažili šiesti piataci – Veronika a Patrik Demskí, Nina Franková,
Samuel Chromý, Alžbeta Papajová. V druhej kategórii našu školu
reprezentovali žiaci šiesteho ročníka – Štefan Macko, Samuel Petrovčin, Róbert
Prochádzka a žiačky siedmeho ročníka – Jana Vajsová, Michaela
Maturkaničová a Veronika Nováková.
Súťaž pozostávala už tradične z dvoch častí: z teoretickej a praktickej.
V teoretickej časti museli jednotlivé družstvá obstáť v náročnom
zdravotníckom kvíze a v praktickej časti museli preukázať svoje zručnosti
a schopnosti pri poskytovaní prvej pomoci. Úlohy boli neľahké. Súťažiaci
museli ošetriť postihnutého po uštipnutí hmyzom, zastaviť krvácanie z ruky
a z nosa, poskytnúť umelé dýchanie a pod.
A výsledok? Mladší žiaci, teda súťažiaci v I. kategórii sa umiestnili na
druhom mieste. Skupinka starších žiakov získala tiež slušné umiestnenie –
šieste miesto. Mladí zdravotníci si za svoj výkon vyslúžili sladké i vecné
odmeny. Na záver akcie vytvorili symbolický kríž a spoločne sa
odfotografovali, aby takto zvečnili toto výnimočne humánne podujatie.
Veronika a Patrik Demskí, V.B
K-5
Por. č. Meno a priezvisko
Trieda Body
1.
Miriama Sijková
V. A
47
2.
Adam Staruch
V. B
43
3.
Filip Polačko
V. C
42
4.
Andrej Glova
V. C
39
5.
Anna Mária Sakaliková
V. A
38
6.
Patrik Demský
V. B
7.
Patrik Freňák
V. B
35
33
8.
Erik Soročin
V. A
31
K-6
Por. č. Meno a priezvisko
1.
Nikola Polačková
Trieda Body
VI. A
34
K-7
Štúrovci
Por. č. Meno a priezvisko
2.
Trieda Body
Michaela Maturkaničová VII. B 44
Veronika Nováková
VII. C 39
3.
Jana Vajsová
VII. B
38
4.
Patrik Soročin
VII. A
34
5.
Petronela Pristašová
VII. A
31
6.
Šimon Tkáč
VII. C
30
1.
Aj tento rok sa na našej škole
uskutočnila dejepisná súťaž pod názvom
Štúrovci. Zúčastnili sa na nej takmer všetci
ôsmaci, ktorí si overili, aké majú vedomosti
o tak významnom období slovenskej histórie.
Najlepšie si počínali žiaci VIII.A , ktorí
obsadili všetky tri miesta – 1. Patrícia
Petrovčinová, 2. Filip Pisák a 3. Dominik
Hoppej.
Víťazom blahoželáme a o rok sa tešíme na
ďalší ročník tejto školskej súťaže.
Mgr. S. Brzychcyová
K-8
Por. č. Meno a priezvisko
1.
Patrícia Petrovčinová
Trieda Body
VIII. A 38
1.
Dominik Hoppej
VIII. A
38
2.
Laura Černegová
VIII. A
35
„Pugačevský klokan 2011"
2.
Tomáš Rujak
VIII. C
35
Štyri roky po sebe sa na našej škole organizuje matematická súťaž
Pugačevský klokan. Dňa 12. 5. 2011 si svoje sily zmerali žiaci všetkých
vekových kategórií od piateho až po deviaty ročník. Túto súťaž každoročne
organizuje PK matematiky. Žiaci riešili testy s úlohami zameranými nielen na
riešenie bežných učebnicových úloh, ale aj na zvládnutie úloh zameraných na
logiku, priestorovú predstavivosť a matematickú gramotnosť. Na súťaži sa
zúčastnilo 122 žiakov, z ktorých bolo 32 úspešných. Úspešným riešiteľom bol
každý žiak, ktorý zo 60 bodov získal aspoň polovicu.
3.
Simona Maturkaničová
VIII. B
34
4.
Marián Macko
VIII. C
31
K-9
Por. č. Meno a priezvisko
15
Trieda Body
1.
Ján Marcus Šepeľa
IX. A
52
2.
Michal Turek
IX. B
46
a berme si od nich ponaučenie, aby naša budúcnosť za niečo stála, aby sme
potom neľutovali, že sme niekedy boli „veľkí frajeri,“ ktorí nedokázali
odmietnuť drogu. Ako hovorí istá ľudová múdrosť „Len hlupák sa učí na
vlastných chybách, múdry človek sa učí na chybách druhých.“ Dúfam, že
budeme múdri, a k tomu, čo sme počuli, sa postavíme rozumne.
R. Antoni, VIII.B
3.
Ľuboš Kulan
IX. A
40
4.
Kristína Štecová
IX. A
37
4.
Simona Sijková
IX. A
37
5.
Daniela Capáková
IX. C
34
5.
Marián Rujak
IX. C
34
6.
Diana Sakaliková
IX. A
33
6.
Lenka Šepeľová
IX. B
33
Skôr než odídu...
7.
Dominik Paško
IX. A
32
8.
Matúš Tkáč
IX. C
30
...sme položili deviatakom tri anketové otázky. Niektoré zaujímavé odpovede si
môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.
Mgr. M. Trembuľáková
1. Zakrátko sa za Tebou zatvorí brána základnej školy. S akými pocitmi ju
opúšťaš?
Základnú školu opúšťam s dobrými pocitmi, pretože nie každý deviatak má to
šťastie spoznať tak veľa výborných učiteľov ako ja. Určite budem smútiť za
všetkým, čo som tu zažila, ale čo sa dá robiť, začína sa nová kapitola.
(D. Sakaliková, IX.A)
DOVOĽTE MI POVEDAŤ SVOJ NÁZOR ...
... na výchovný protidrogový koncert
V piatok 18.3.2011 sa žiaci druhého stupňa, a teda i naša trieda zúčastnili
na výchovnom koncerte v CVČ Dúha v Humennom. Koncert bol zameraný na
protidrogovú tematiku. Vedúci kapely AJA a zároveň „moderátor“ tohto
koncertu nás oboznámil s rizikami drog, s následkami ich užívania, ale dal nám
aj zopár rád, ako slušne a na úrovni drogu odmietnuť. Hovorilo sa najmä
o drogách, s ktorými sa dostávame my mladí do kontaktu najčastejšie –
o alkohole, o cigaretách, ale aj o tvrdých drogách. Na svoje si mohli prísť
i milovníci rockových piesní.
Bezprostredne po koncerte som zachytil od svojich spolužiakov prevažne
kladné názory, ba dokonca až chválospevy na tento koncert. Aj ja osobne
môžem povedať, že koncert ma nadchol a veľmi zaujal. Čo ma ale veľmi
zarazilo, bolo negatívne, až odmietavé stanovisko niektorých „ťažkých
frajerov“. Neprišli si tu vypočuť nádhernú muziku, nechceli sa dať poučiť, bol
to pre nich iba spôsob, ako sa uliať z vyučovania. Už počas koncertu bolo
v hľadisku počuť posmešky. Aj po koncerte sa potrebovali z toho smiať. Tieto
posmešky sa niesli v zmysle „Ten chlap táral hlúposti.“ Tieto názory bolo
počuť z úst žiakov, o ktorých viem, že aktívne fajčia.
Pán, ktorý nás sprevádzal koncertom (Mimochodom, ak by ste náhodou
pozabudli, volal sa Boris!), má v tejto oblasti osobné skúsenosti. Nepríjemné,
až tragické skúsenosti, o ktorých rozprával otvorene a so zápalom v duši, len
aby sme si od neho zobrali ponaučenie. Bol to človek, ktorý sa dokázal iba
horko-ťažko postaviť na nohy, ktoré mu podlomili drogy. Myslím si, že
takýchto úprimných ľudí, hoci v živote sa dostali na šikmú plochu, by sme si
mali vážiť a nie vysmievať sa z ich čistého úmyslu naprávať zlé veci.
Zvykne sa hovorievať, že mladým patrí budúcnosť. Áno, nám patrí
budúcnosť! Preto si vážme koncerty tohto typu, aj ľudí, ktorí ich pre nás tvoria,
Moje pocity z odchodu sú zmiešané. Teším sa, že vo vzdelaní som o stupienok
vyššie a že na strednej škole spoznám nových ľudí. Na druhej strane mi budú
chýbať spolužiaci, niektorí učitelia a učiteľky. (J. Baník, IX.A)
Sú to zmiešané pocity. Na jednej strane je mi ľúto, že opustím to, čo dobre
poznám. Opustím kamarátky a ľudí, ktorých mám rada. Už nezažijem ten pocit,
že ráno idem na Pugačevku. No na druhej strane vyrazím za novým
dobrodružstvom. (R. Telváková, IX.A)
Je to vykúpenie + cesta na strednú školu. (A. Petrovaj, IX.A)
Bude mi trochu smutno za všetkým, ale zároveň sa teším na iný kolektív.
Nájdem si nových kamarátov, spoznám nových učiteľov a dúfam, že budú skvelí
ako tu.(L. Grulyová, IX.B)
ZŠ opúšťam s dobrými pocitmi, pretože som v nej získal základné vedomosti,
čiže je to taký „odrazový mostík“ pre ďalšiu cestu štúdia.(N. Klajban, IX.B)
So základnou školou sa budem lúčiť ťažko. Budú mi chýbať výborní učitelia,
ktorí ma toho veľa naučili, ale aj spolužiaci. No zároveň som plná očakávania
a teším sa na novú školu, ktorú budem od septembra navštevovať.
(M. Havrilková, IX.B)
Školu opúšťam s veľmi dobrými pocitmi. Budú mi chýbať učitelia, ktorí ma
učili, ale aj spolužiaci, s ktorými som si tak blízky. (P. Holp, IX.C)
16
Sú to veľmi zvláštne pocity, keď si uvedomím, že do tejto školy už nebudem
chodiť deň čo deň. Na jednej strane sa teším na novú školu, nových kamarátov,
na druhej strane mi bude chýbať tá stará škola, bývalí spolužiaci, ktorých už
dôverne poznám. (M. Tkáč, IX.C)
3. Aký odkaz by si chcel odovzdať svojim mladším spolužiakom, ktorým
odovzdávaš „žezlo“?
Moje pocity sú rôzne. Som rád, že som postúpil o level vyššie, ale tých deväť
rokov, ktoré som prežil v kruhu svojich spolužiakov a učiteľov mi bude určite
chýbať. Odchádzam na strednú školu a to je veľká výzva, aby som sa dobre
pripravil na život.(L. Onderko, IX.C)
Vážte si všetko, čo vám škola ponúka, a užívajte si tieto školské chvíle. Neskôr
príde ťažšie učenie, práca, zamestnanie, rodinné povinnosti, ktoré budete
musieť riešiť už ako dospelí ľudia. Hoci občas nenávidíte školu, nakoniec
zistíte, ako v nej bolo dobre. (Ľ. Kulan, IX.A)
2. Sú okamihy alebo situácie zo školských lavíc, ktoré by si rád natrvalo
uchoval v pamäti?
Asi iba to, že aj keď sa im nechce učiť, nech sa učia, lebo nie každý má možnosť
sa učiť. A napokon, všetko, čo sa na ZŠ naučia, zíde sa im na stredných školách,
ale aj v ďalšom živote. (N. Gdovinová, IX.A)
Áno, sú okamihy, na ktoré nechcem nikdy zabudnúť. Niektoré chvíle strávené so
svojou triedou boli naozaj krásne. Bude mi to veľmi chýbať. Nemôžem
nespomenúť, že mi budú chýbať aj učitelia, lebo my máme tých najlepších
učiteľov, akí môžu byť na svete. Veľmi ich mám rada, veľmi si ich cením, aj keď
to niekedy tak nevyzerá. (K. Jancusková, IX.A)
Škola nie je miestom iba na vzdelanie, je zároveň školou života. Preto netreba
s učením preháňať ani zanevrieť naň. Vážte si svojich učiteľov, lepších už
pravdepodobne nestretnete.(S. Sijková, IX.A)
Rád by som im poprial veľa šťastia. Nech vydržia pár rôčkov, aby došli tam,
kde ich vedú sny.(D. Olexik, IX. B)
Hlavne si budem spomínať na spolužiakov a na školský režim. (A. Petrovaj,
IX.A)
Užite si posledný rok na tejto škole! Už
nikdy sa nestretnete ako trieda úplne
všetci. (M. Trembuľáková, Z. Kunášová,
IX.B)
Za najvzácnejšiu spomienky budem považovať zápis do 1. ročníka i to, že som
mala česť spoznať svoju bývalú i terajšiu triednu učiteľku. (D. Sakaliková,
IX.A)
Veľa šťastia!(A. Matta, IX.B)
Najviac spomienok si uchovám z prestávok. Ale asi nikdy nezabudnem na stresy
pred monitorom a pred písomkami z chémie alebo angličtiny. No veselých
situácií, na ktorých sa poriadne zasmejem, mám omnoho viac. Sú to aj situácie
z rôznych mimoškolských akcií.(M. Bruteničová, IX.B)
Chcela by som svojim mladším
spolužiakom odkázať, aby zvyšok času,
ktorý im na tejto škole zostáva, poriadne
využili na učenie. Čas ubehne ako voda
a ani sa nenazdajú a budú končiť
základnú školu. (P. Kurucová, IX.C)
Za päť rokov, čo som na tejto škole, som toho prežila veľa. A ako to už
v kolektíve chodí, raz sa hádame, raz sa smejeme, raz žartujeme. Určite by som
si rada zapamätala, len tie pekné chvíle.(M. Havrilková, IX.B)
Aby sa ešte tie roky, čo budú chodiť na
základnú školu poriadne učili. Na
strednej škole sa od nich bude vyžadovať
zodpovednosť
ako samozrejmosť.
(A. Kurucová, IX.C)
Na nič také si nepamätám, čo by sa oplatilo uchovať si v hlave. (A. Matta, IX.B)
Samozrejme, každý deň na tejto škole mi priniesol niečo nové. Bude na čo
spomínať. (Ľ. Sninčáková, IX.C)
Určite. Chcem si uchovať v pamäti všetky školské výlety, na ktorých som sa
zúčastnila, súťaže, do ktorých som sa zapojila, na vyučovacie hodiny, na
ktorých sme sa zabávali, keď niekto sa pomýlil a povedal nejakú hlúposť. Rada
by som si uchovala v pamäti našich skvelých učiteľov, ktorí to s nami vydržali
celých deväť rokov. (J. Macková, IX.C)
Myslím, že každý si v pamäti uchová to, čo je preňho najdôležitejšie: zážitky
z výletu, zo športových podujatí alebo zážitky zo školských lavíc. Ja mám práve
v tejto oblasti kopec príjemných zážitkov, rád si ich natrvalo uložím do
pamäti.(M. Ruják, IX.C)
Učte sa, hoci sa vám nechce. Musíte sa
systematicky učiť a neprestávajte sa učiť
ani po monitore. (E. Oblažný, IX.C)
Anketu pripravila: Mgr. V. Hudáková
17
Answer key: 1. a, 2. b, 3.a, 4. d, 5. d, 6. c, 7. d, 8. b, 9. d, 10. b, 11. a, 12. c, 13. a, 14. c.
AND NOW LET'S LEARN ENGLISH WITH FUNNY SCHOOL JOKES!
DO YOU SPEAK ENGLISH?
Answer these questions and test your knowledge of English vocabulary:
1. Which of these can you throw?
a. a ball
b. rain
c. air
d. a house
2. Which word is nearest in meaning to
narrow?
a. short
b. thin
c. broad
d. wide
3. Which is wrong?
a. I flied there.
b. I travelled there.
c. I rode there.
d. I hurried there.
4. Which of these does not grow on a
tree?
a. a pear
b. a peach
c. an apricot
d. a redcurrant
5. Which of these sells meat?
a. a greengrocer
b. a florist
c. a baker
d. a butcher
6. What do you do with a shoelace?
a. eat it
b. open it
c. tie it
d. wear it
7. What is the opposite of high?
a. up
b. down
c. under
d. low
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Which word does not go with all the
others?
a. a gun
b. sad
c. to kill
d. to shoot
Which is wrong?
a. I am always breaking cups and saucers.
b. I will remember you always.
c. It always happens at this time of year.
d. Always Christmas is in December.
What is the answer when someone asks:
Were you there last week?
a. Yes, I am.
b. Yes, I was.
c. Yes, I be.
d. Yes, I being.
Which word has a different sound?
a. flour
b. door
c. four
d. floor
Two runners finishing a race together
are
a. neck against neck
b. neck by neck
c. neck and neck
d. neck to neck
Which does not have a lid?
a. a cupboard
b. a box
c. an eye
d. a tin
Which do you never see at an airport?
a. a steward
b. a passport
c. a lighthouse
d. a pilot
18
TEACHER: Could you please pay a little attention?
STUDENT: I'm paying as little attention as I can.
***************
FATHER: How were the exam questions?
SON: Easy.
FATHER: Then why look so unhappy?
SON: The questions didn't give me any trouble, just the answers!
***************
TEACHER: Why is your homework in your father’s handwriting?
PUPIL: I used his pen!
TEACHER: You’ve got your shoes on the wrong feet.
PUPIL: But these are the only feet I’ve got!
***************
***************
SUSAN: Today my teacher yelled at me for something I didn’t do.
MOTHER: But that's terrible! I'm going to have a talk with your teacher about this ...
by the way, what was it that you didn't do?
SUSAN: My homework!
***************
TEACHER: Name two days of the week that start with "t".
PUPIL: Today and Tomorrow.
TEACHER: I see you missed the first day of school.
PUPIL: Yes, but I didn't miss it much.
***************
***************
TEACHER: Why are you the only child in the classroom today?
PUPIL: Because I was the only one who didn't have school lunch yesterday!
***************
Pripravila: Mgr. V. Ševecová Kerlíková
SPRECHEN SIE DEUTSCH?
Finde 11 deutsche Wörter und danach auch die richtige Lösung!
W
A
S
S
E
R
H
E
B
A
L
E
T
O
H
S
U
J
R
E
A
L
F
O
A
U
L
M
E
O
E
H
L
L
S
E
N
O
R
E
R
I
M
E
N
M
I
D
U
E
R
R
O
!
E
A
A
U
G
U
S
T
N
B
……………………………………
Übersetze die Wörter und finde die Lösung!
Lösung:
…………………………………………………….
1
Kennst du gut Länder, in denen man Deutsch spricht?
Finde in jedem Satz einen Fehler!
3
2
4
5
Die Hauptstadt von Deutschland heiβt München.
Österreich ist eine Monarchie.
Vaduz befindet sich in der Schweiz.
Donau flieβt durch Luxemburg.
6
Wo ist das?
9
7
8
10
11
12
13
14
1. bodka
2. hodiny
3. peniaze
4. tiež
5. kaviareň
6. zem
7. zákaz
8. zelená
9. ružová
10. skratka atď.
11. deväť
12. vďaka
13. super
14. cent
15. horúčava
16. a
17. život
18. zmrzlina
15
16
17
……………………………………
18
………………………………..………
19
Pripravila: Mgr. S. Brzychcyová
1. Základné počtové operácie
KRÍŽOVKY A HLAVOLAMY
6
9
Doplň do krížovky smerom zhora nadol
chýbajúce slová vo vetách:
Doplň do krížovky smerom zhora nadol
chýbajúce slová alebo výrazy:
5
2
6
1
7
10
3
5
8
4
1. Percento je ... celku.
2. V zápise 200 % číslo 200 vyjadruje ...
percent.
3. Základ je ... percent.
4. Koľko percent vyjadrujeme číslom 0,05 ?
5. Pri výpočte 1 % celok ... počtom percent.
6. Aká časť celku je 25 % ?
7. Jedna stotina základu je jedno ...
8. Číslo 0,10 môže vyjadrovať ... percent.
9. 50 % je ... celku.
10. Percentá sú ...
7
2
1
4
3
8
9
,
Čísla, ktoré násobím, sa volajú ...
Čísla, ktoré môžem sčítať, sa volajú ...
Keď čísla vynásobím, dostanem ...
Číslo, ktorým delím, sa volá ...
Keď čísla odčítam, dostanem ...
Číslo, ktoré delím, sa volá ...
Keď čísla sčítam, dostanem ...
Číslo, ktoré pri násobení výsledok nezmení, je
...
9. Číslo, ktoré môžem pripočítať a výsledok sa
nezmení, je ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Všetkými smermi vyčiarknite nasledujúce slová:
M
S
P
O
L
O
Č
N
Ý
Ť
A
T
Í
Č
S
R
J
O
S
Z
R
O
Z
D
I
E
L
M
T
N
E
P
R
A
V
Ý
P
Č
R
L
N
Á
S
O
B
Í
I
M
Č
U
M
Ľ
D
M
E
S
O
O
Z
L
O
M
O
K
Č
T
E
Ť
I
L
E
D
N
I
I
D
Z
A
N
D
V
É
I
T
A
N
E
S
N
T
Š
U
D
Ť
Č
Š
A
V
Ý
V
A
R
P
T
Š
S
Ú
Č
I
N
L
O
A
Í
Í
A
Z
E
R
M
T
D
E
E
V
Č
T
L
T
A
P
E
T
R
K
R
Á
T
I
Ť
E
Ľ
N
D
E
L
E
N
E
C
D
A
I
D
E
L
I
T
E
Ľ
Ľ
E
Ľ
T
I
D
V
E
Ľ
E
Ť
Ť
S
A
Č
Ť
A
S
E
D
C
E
N
A
T
I
Č
S
Ť
!
DVA, MENOVATEĽ, ČIARA, ČITATEĽ,
ZLOMOK, PRAVÝ, NEPRAVÝ, KRÁTIŤ,
ROZŠÍRIŤ, ČASŤ, NÁSOBÍ, DEĽ, SPOLOČNÝ,
DELITEĽ, DESAŤ
2. Deliteľnosť čísel
5
2
8
6
9
Doplň smerom zhora nadol do krížovky chýbajúce
slová vo vetách:
3
4
1
DVE, STO, OSEM, NULA, JEDEN, DELIŤ, SÚČIN,
SÚČET, SČÍTAŤ, PODIEL, ODČÍTAŤ, ČINITEĽ,
ROZDIEL, DELENEC, DELITEĽ, MENŠENEC,
MENŠITEĽ, SČÍTANEC
20
7
1. Delenec, deliteľ, ...
2. Ak je číslo deliteľné číslom 9, tak je ... čísla 9.
3. Deliteľnosť číslom 3 sa určuje pomocou ciferného
...
4. 140 nie je prvočíslo, je to ... zložené.
5. Číslo 5 je ... čísla 155.
6. Čísla 110, 1100, 1010 sú deliteľné číslom ...
7. Každé párne číslo je deliteľné číslom ...
8. Pri riešení úloh na deliteľnosť čísel používame ...
čísel.
9. Čísla 3, 11, 31, 79 sú ...
Pripravila: Mgr. M. Trembuľáková
30 ZAUJÍMAVOSTÍ O ĽUDSKOM TELE
AJ MÚDRY SCHYBÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Netiketa je súbor pravidiel, podľa ktorých by sme sa mali spávať pri
používaní internetu. Vymenuj niekoľko z týchto pravidiel.
Pamätaj, že na druhom svete nie sú počítače, ale ľudia!
Ako sa nazýva plyn, ktorý produkujú bylinožravce a patrí ku skleníkovým
plynom? (správna odpoveď: metán)
Tento plyn sa nazýva metál!
Čo je smog?
Používa sa na hnojenie.
Uveď príklad na dve kvapalné horľaviny!
Benzín, Zemplín.
Ako sa správajú organické látky pri zvýšení teploty?
Menili sa na dym a popol a pri ochladzovaní sa vrátili do vlastnej polohy.
Ako delíme organické látky?
Na živočíchy a rastliny.
Čo tvrdil chemik Kekulé?
Kekulé tvrdil, že uhlík je chémiou uhličitanu.
Ako vzniká ozónová diera?
Ozónová diera vzniká tak, že neviem, zabudol som.
Čo je to statický opis?
Statický opis je, keď opisujeme niečo z tabule.
Čo je to dynamický opis?
Dynamický opis je, keď opisujeme od suseda.
Čo napísal Jules Verne?
Jules Verne napísal Cesta okolo Zeme, Mafia na ulici...
Čo sú to zámená?
Zámená sú, čo robíme, kde, ako, kedy a prečo.
Čo je rozprávka?
Rozprávka sa rozdeľuje na dlhú a krátku.
Rozprávka je súhrn viacerých slov.
Čo je historická poviedka?
Historická poviedka má v popredí a vzadu sfarbený dej.
Čo je povesť?
Povesť je epický útvar. Dej sa točí okolo nejakého miesta alebo postavy.
29.
Zozbierali: Mgr. J. Andrejčík a Mgr. J. Šidlová
30.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
21
Kýchame rýchlosťou 160 km/h.
Produkt kýchnutia dokážeme vymrštiť až do vzdialenosti 6 metrov.
Na jediný krok musíme uviesť do pohybu cca 200 rôznych svalov.
Priemerný šesťdesiatnik stratí až polovicu chuťových buniek.
Uši a nos rastú po celý náš život.
Telo sa nepretržite zbavuje starej kože. 70-ročný človek jej za život
„zvlečie“ viac ako 47 kíl.
Štvrtina kyslíkových zásob tela putuje do mozgu.
Srdce 70-ročného človeka zabúchalo 2,5 miliardykrát.
85 percent mozgu tvorí voda.
V priebehu hodiny si neuvedomele siahneme na tvár v priemere 19-krát.
Naše telo obsahuje toľko síry, že by to stačilo na vyhubenie všetkých
bĺch v psom kožuchu.
Zatiaľ, čo čítate túto vetu, vo vašom vnútri umiera 50 000 buniek a rodí
sa rovnaký počet nových.
Odtlačok jazyka je unikátny presne tak, ako odtlačok prsta.
Naše nohy vyprodukujú denne takmer pol litra potu.
Mozog využíva rovnaké množstvo energie ako 10-wattová žiarovka.
Žalúdočná kyselina je taká silná, že by rozložila aj žiletku.
Praváci žijú v priemere o 9 rokov dlhšie ako ľaváci.
Nedostatok kvalitného spánku je pre človeka nebezpečný a môže byť aj
smrteľný.
Necht rastie najrýchlejšie na prostredníku.
Rodíme sa s 300 kosťami, umierame len s 206-timi.
Ľudský vlas je prakticky nezničiteľný. Okrem ohňa ho nezlikviduje
extrémny mráz, voda, kyseliny ani vysoko korozívne chemikálie.
Ženské srdce bije rýchlejšie ako mužské.
Naša pečeň plní viac ako 500 rôznych funkcií.
Množstvo slín, ktoré počas života vyprodukujeme, by naplnilo dva veľké
bazény.
Náš nos si dokáže zapamätať 50 000 rôznych pachov.
Keď sa prejeme, dočasne počujeme horšie.
90 percent všetkých ochorení je zapríčinených alebo skomplikovaných
stresom.
Na úsmev potrebujeme 17 svalov, na zamračenie 43. Usmievať sa je
evidentne pohodlnejšie.
Ľudská hlava ostáva pri vedomí ešte 20 sekúnd po tom, čo bola oddelená
od tela.
Pri strachu produkuje ucho viac ušného mazu.
Pripravil: Mgr. J. Andrejčík, zdroj: internet
22
ZVEDAVKO SA PÝTA
ODPOVEDÁ ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG
· Pána Mgr. Bernického, riaditeľa školy
Otázka (B. Brinkošová, VI.C): Nosenie telocvičného úboru dvakrát do týždňa
je pre žiakov hotovou pohromou, nehovoriac o tých, ktorí musia s plným
batohom šiat a tenisiek cestovať autobusom alebo vlakom. Chcem sa preto
opýtať, či sa neuvažuje o zakúpení skriniek do tried, aby si žiaci mohli
nechávať úbor, prípadne iné školské potreby v škole.
Perspektívne sa uvažuje o zakúpení skriniek, prípadne iného účelového nábytku
do tried, ale napriek tomu telocvičný úbor nebudeme môcť nechávať v triedach
z hygienických dôvodov. Po každom športe a cvičení na hodinách telesnej
výchovy sa žiak spotí, možno aj zašpiní, preto je potrebné telocvičný úbor
zobrať domov a vyprať.
PhDr. L. Gurňáková
Som veľká trémistka. Tréma mi znepríjemňuje život. Mávam ju pred každým
vystúpením, ba dokonca i vtedy, keď odpovedám pred spolužiakmi. Spôsobuje
mi stavy, ktorým sa neviem ubrániť. Vysychá mi sliznica v ústach, zmeravie
mi hlas, zblednem, vzápätí sa zasa pýrim, celá sa chvejem, potím sa, moja
mimika je neprirodzená a gestá sú meravé. Svoj ustrašený vzhľad nemôžem
prekryť ani úsmevom, nemôžem ho maskovať ani prísnosťou či ráznosťou.
Čo je najhoršie, mám čoraz väčší a väčší strach z vlastného zlyhania
a z osobného neúspechu. Pozná psychológia nejaký psychoterapeutický
spôsob, ktorý by mi pomohol zbaviť sa tohto problému?
Všetky znaky, ktoré si uviedla, sú prejavom napätia, aké človek pociťuje
tesne pred závažným vystúpením, skúškou či dôležitým rozhodnutím. V pozadí
trémy sa často skrýva nízka sebadôvera a pocity menejcennosti. I keď je tréma
nepríjemná, nemusíš sa jej báť. Je prirodzeným stavom organizmu. Vzbudzuje
v nás pocit zodpovednosti, signalizuje, že sa bude diať niečo dôležité. Hoci sa
väčšinou spája s negatívnymi dopadmi, môže mať aj pozitívny vplyv na
človeka. V správnej miere pôsobí ako hnací mechanizmus, aktivizuje
a povzbudzuje nás k lepšiemu výkonu. Problém nastáva, ak nám zásadným
spôsobom ovplyvňuje kvalitu života. Trémisti to veru nemajú ľahké. Ich
neschopnosť prekonať stav úzkosti im spôsobuje problémy v komunikácii
a často ich oberá o možnosť uplatnenia sa podľa vlastných schopností. Trému
stupňuje aj zvýšený strach z odmietnutia. Obava z výsmechu, pohŕdania, strach
byť iný ako ostatní. Potreba byť prijatý spoločnosťou je hlboko zakorenená
v každom z nás.
Sama si určite zistila, že priamo ovplyvniť trému je veľmi ťažké. Je to totiž
emocionálny stav a nedá sa bezprostredne ovládať vôľou. Čo sa však ovládať
dá, sú reakcie, ktoré sprevádzajú trému v myslení alebo v správaní. Od
nepamäti sa proti nepokoju, rozrušenosti a tréme používa valeriánová tinktúra.
Čaj z ľubovníka bodkovaného, medovky lekárskej či chmeľu obyčajného je tiež
vhodným prostriedkom na upokojenie. Výborné výsledky prinesie i akupresúra.
V tomto prípade sa však určite poraď s odborníkom. V najhorších prípadoch sú
k dispozícii aj lieky. Ich užívanie je ale nutné konzultovať s psychiatrom.
Najdôležitejšie je trénovať zvládanie trémy, a preto ti poskytnem pár
užitočných rád:
1. Prevenciou trémy je čo najlepšie sa pripraviť na situáciu, do ktorej ideš. Ak
odpovedáš pred tabuľou, dôkladne sa nauč učivo a skúšaj si ho doma pred
zrkadlom. To isté platí, aj keď ideš vystupovať.
2. Je dôležité sústrediť sa na to, o čom hovoríš. Obmedzíš tým vlastné
sebapozorovanie a zaženieš negatívne pocity a myšlienky.
3. Pomáha aj niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnuť či napiť vody.
· Pána učiteľa Mgr. Lysého, učiteľa telesnej výchovy na škole
Otázka (O. Seč a R. Valcer, V.A): Môžeme sa tešiť na to, že v septembri už
bude úplne zrekonštruovaná školská telocvičňa, vrátane šatní a sociálneho
zariadenia, aby sme mohli plnohodnotne cvičiť?
Nie som celkom kompetentný odpovedať na túto otázku, ale môžem iba
konštatovať, v akom stave je telocvičňa teraz a čo sa plánuje v posledných
mesiacoch tohto školského roka urobiť. Je dokončená palubovka vo veľkej
i malej telocvični, čiary ihrísk sú vyznačené a sú urobené protišmykové nátery.
Pokračujú ďalšie práce, ako je úprava kovových zariadení a inštalácia rebrín.
Veríme, že do konca školského roka sa nájdu peniaze na vymaľovanie oboch
telocviční, na opravu svietidiel a na výrobu krytov na okná. Bohužiaľ, v tomto
školskom roku sa telocvične z hygienicko-technických príčin používať nemôžu.
Chodba, sociálne zariadenie a šatne sú v rekonštrukcii, dúfajme, že koncom
augusta budú dokončené tak, aby sa školský rok 2011/12 v telesnej výchove
mohol začať zdarne.
· Pani Mgr. Feiglovej, výchovnej poradkyne na škole
Otázka (M. Ivančáková, V.B): Prečo nie je dovolené otvárať v triedach veľké
okná? Teraz v týchto horúcich dňoch je v triedach neznesiteľné dusno a malé
vetracie okná nedostatočne vyvetrajú priestory tried, v ktorých dýcha vyše
dvadsať žiakov.
Podľa môjho názoru je toto opatrenie správne predovšetkým z bezpečnostných
dôvodov (možnosť úrazu hlavy pri vstávaní z lavice, možnosť pádu zo stoličky
pri otváraní, keďže kľučky sú vysoko, pri otvorení okna dokorán hrozí, že dôjde
k decentrovaniu okna a k jeho uvoľneniu), hoci na druhej strane chápem, že
triedy sa v letných mesiacoch nedajú dostatočne vyvetrať povoleným
spôsobom. Uvažuje sa nad možnosťou zakúpiť ochranné držiaky, ktoré by
umožňovali zabezpečiť vrchné okná pri otváraní.
Pripravila: Mgr. V. Hudáková
23
4. Nevyhýbaj sa nepríjemným situáciám, pretože práve tie sú výborným
tréningom a pridávajú na sebavedomí. Lepšie sa spoznáš a zistíš, čo
potrebuješ ešte vylepšiť.
Mgr. J. Šidlová
Informácia o našej školskej knižnici
Predčasom sme sa opýtali pani učiteľky Mgr. N. Coraničovej, vedúcej
školskej knižnice, kedy bude sprístupnená školská knižnica. Z jej odpovede pre
náš časopis vyberáme nasledovné: „Školská knižnica na našej škole bude
zriadená v najbližších mesiacoch...“
Nuž a skutočne, ubehlo iba pár mesiacov a prísľub dostáva reálnejšiu
podobu. Školská knižnica napriek krátkej prestávke súvisiacej s drobnými
rekonštrukčnými prácami začína svoju činnosť. Preto sme opäť požiadali pani
Mgr. N. Coraničovej, aby nám poskytla informáciu o školskej knižnici.
Prinášame vám jej vyjadrenie: „Naša školská knižnica je zaregistrovaná
v zozname knižníc SR. Začiatkom apríla som ako realizátorka projektu podala
žiadosť o financovanie rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc 2011. Knižnično-informačný systém by mi pomohol uľahčiť
prácu v knižnici a zmodernizoval by celý výpožičný proces. Rozvíjala by sa
čitateľská gramotnosť, zabezpečila by sa elektronizácia knižničných procesov
a skvalitnili by sa služby pre našich mladých čitateľov. V dobe, keď knihy
nahrádzajú počítače, sa budem snažiť operatívnosťou a rôznymi akciami
v spolupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry prilákať do knižnice
viac čitateľov. V rámci aktivít, ktoré by sa mali uskutočniť od septembra do
konca decembra 2011, plánujeme zorganizovať tieto podujatia:
· Október 2011 – Z rozprávky do rozprávky – podujatie venované
slovenskému zberateľovi ľudových rozprávok P. Dobšinskému.
· November 2011 – Prednes poézie a prózy – školská súťaž v prednese poézie
a prózy, ktorej bude predchádzať pomoc pri výbere vhodného umeleckého
textu.
· December 2011 – Čitateľský maratón – podujatie, ktorého cieľom bude
zapojiť do čítania čo najviac čitateľov v mimovyučovacom čase.
Tým, ktorí ešte našu školskú knižnicu nenavštívili, rada by som dala do
pozornosti, že školská knižnica sa už nachádza v nových priestoroch. Je to
bývalý kabinet fyziky na prízemí, vchádza sa cez triedu V.B. Výpožičný čas je
každý štvrtok v čase od 13, 45 do 15, 15.“
Nuž, čo povedať na záver. Azda iba vyjadriť radosť z dosiahnutého, z dobre
rozbehnutej práce a pestovať nádej, že projekt dostane zelenú. A hlavne tešiť
sa na dobrú knihu!
Mgr. N. Coraničová, Mgr. V. Hudáková
24
25
26
27
28
29
Naše hobby
V dnešnej rubrike Naše hobby vám predstavíme troch vašich spolužiakov,
ktorých koníčkom sa stal tanec – Lenku Šepeľovú z IX.B, členku tanečnej
školy Grácia v Michalovciach, a duo tanečníkov Ivanu Ivaničkovú a Adama
Dubasa z VIII.B, ktorí si založili vlastnú tanečnú skupinu SAINT´S CREW.
Táto dvojica tanečníkov sa venuje modernému tanečnému hip-hop štýlu,
zvanému „streetdance“.
Lenka...
30
...začala spoločenské tance trénovať už od
svojich desiatich rokov. Už vtedy si ju ako malú
piatačku pre jej tanečný talent vybrali tréneri
z tanečnej školy Grácia, ktorá mala sídlo
v Michalovciach. Prvé tri roky tréneri
dochádzali za mladými a nádejnými tanečníkmi
do Humenného, aby ich zasvätili do techniky
tanca, naučili základné tanečné kroky a prvé
tanečné choreografie a zároveň aby si vyhliadli
nádejné talenty. Lenkin talent bol zrejmý od
začiatku, a preto vo svojich trinástich rokoch
dostala od svojich
trénerov
vážnu
ponuku, aby sa
tancu
venovala
naplno
a aby
navštevovala
„vyšší level tanca“
priamo
v Michalovciach.
Keďže Lenkin vzťah k tancu bol veľký, príliš dlho
neváhala a prijala ponuku tancovať s tanečníkmi
v tanečnej škole Grácia v Michalovciach.
„V tanečnej škole Grácia v Michalovciach
tancujem už dva roky, chodím na rôzne súťaže
domáce i zahraničné,“ hovorí Lenka o svojom
pôsobení v tanečnej škole a ďalej prezrádza niečo
viac i o svojich úspechoch, za ktoré vďačí svojmu
trénerovi Štefanovi Horváthovi.
„Moja prvá súťaž v spoločenských tancoch
bola v Poprade v marci minulého roku. Súťažila
som ešte za neregistrované páry. Od septembra
2010
tancujem
v kategórii
JUNIOR
II.
v štandardných a latinsko-amerických tancoch. Zbieram body, aby som mohla
postupovať do vyšších kategórií. Doteraz mám už za sebou niekoľko desiatok
súťaží, niekoľko pekných ocenení, zbierku diplomov. V nasledujúcich týždňoch
ma čakajú desiatky tanečných súťaží, na ktoré sa veľmi teším...“
Lenka tanec miluje, venuje mu veľa voľného času, ale nevymenila by ho
za nič na svete. Život bez tanca si nevie predstaviť.
Dvojica tanečníkov zožala svoj veľký
úspech aj nasledujúci rok na tom istom
školskom podujatí ako pred rokom. Ich
vystúpenie bolo podľa názoru poroty „zlatým
klincom programu“. Bezprostredne po tomto
účinkovaní oslovila tanečné duo PaedDr.
Kurucová, učiteľka hudobnej výchovy na škole,
ktorá bola poverená za našu školu pripraviť
kultúrny program na mestské oslavy MDD. Pre
dvojicu tanečníkov to bola výzva. V tanečnom
čísle spolu s nimi vystúpila aj trojica mladších
dievčat. Toto vystúpenie zaznamenalo ich ďalší
veľký úspech, čo mladých tanečníkov hip–hopu
posúvalo stále k lepším a lepším tanečným výkonom. Nasledovali ďalšie
školské vystúpenia,
ktoré svojou choreografiou a kvalitou vystúpenia
prevyšovali tie predchádzajúce. Ivanu a Adama vďaka ich tanečnému umeniu
pozná takmer každý žiak našej školy.
Ivana a Adam...
... si kliesnia cestu k tancu sami.
„Náš tanečný život sa začal ešte v predškolskom veku. S Ivanou sme sa po
prvýkrát stretli pri zápise na tenis. Počas tréningov nás tréner Mochnacký učil
stojku, aby nám zosilneli ruky. Táto športová lekcia sa nám zapáčila natoľko, že
sme sa jej začali venovať i mimo tréningov. A tu sa kdesi začala naša
streetdance kariéra,“ spomína na svoje tanečné začiatky Adam.
Duo tanečníkov hip –hopu sa odvtedy venuje tomuto modernému tancu
intenzívne. Cvičia trikrát do týždňa vo vlastných priestoroch, vymýšľajú
tanečné choreografie. Svoje tanečné
schopnosti predviedli už niekoľkokrát
na rôznych vystúpeniach v rámci
školských podujatí.
Za svoj prvý vážnejší úspech
považujú vystúpenie na zábavnom
školskom podujatí Trieda baví triedu.
Bolo to v šiestom ročníku. Ich
vystúpenie sa páčilo žiakom, ale
ocenila ho aj školská porota.
Umiestnili sa v rámci všetkých
vystúpení na druhom mieste.
„Možno tento úspech, ale aj naša
spoločná vášeň zdokonaľovať sa
v tomto tanečnom „športe“ nás
posilňovala v tréningu a my sme
postupne začali rozširovať rozsah
tanečných
variácií.
Nasledovalo
vystúpenie pre Poliakov, ktorí nás
navštívili pri príležitosti desiateho výročia výmenných pobytov v rámci projektu
“Priateľstvo bez hraníc“. Na túto príležitosť sme si pripravili pestrú tanečnú
choreografiu. Pridali sa k nám i ďalší tanečníci hip-hopu z našej školy:
V. Hopta, V. Kováč, V. Mikula, T. Spišák, P. Marcinov. Podľa reakcií publika
sme cítili, že naše vystúpenie sa divákom páčilo, a veľmi nás to posilnilo,“
komentuje tento ich spoločný úspech Ivana.
31
Adam sa svojím tancom presadil aj na viacerých tanečných súťažiach
v rámci Slovenska. V roku 2009 na súťaži „Vianočný battle“, ktorá sa konala
v Humennom, postúpil do semifinále, o rok neskôr sa zúčastnil na dvoch
tanečných súťažiach Dance Factor v Bratislave a Tancom proti rasizmu
v Banskej Bystrici. I keď na týchto súťažiach nebol úspešný, pretože, ako sám
povedal, konkurencia bola príliš silná, neodradilo ho to a tancovať neprestal.
Hoci sa naša tanečná skupina SAINT´S CREW zatiaľ nepresadila vo
väčších tanečných súťažiach, veríme, že veľké úspechy na nich ešte len čakajú.
A my im k tomu želáme rezký tanečný krok!
Mgr. V. Hudáková
ZŠ Pugačevova – majster okresu v stolnom tenise
ŠPORTOVINY
Okresná
rada
Slovenskej
asociácie športu
na
školách
v spolupráci s Centrom voľného
času Dúha v Humennom v priebehu
mesiacov
január
a február
zorganizovala Majstrovstvá okresu
Humenné v stolnom tenise starších
žiakov. Základné školy humenského
okresu boli rozdelené do 4 skupín,
v ktorých prebiehali jednotlivé
turnaje. Víťazmi skupín, ktorí
postúpili do finále dňa 8. 2. 2011 boli ZŠ Pugačevova, ZŠ Kamenica nad
Cirochou, ZŠ Udavské a ZŠ Topoľovka. Majstrami okresu Humenné sa stali
žiaci družstva ZŠ Pugačevova. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ
Kamenica nad Cirochou, tretie miesto získalo družstvo ZŠ Udavské. Družstvo
ZŠ Pugačevova bude reprezentovať okres na Majstrovstvách Prešovského kraja
v Kežmarku dňa 22. 2. 2011.
Vrh guľou
19. 5. 2011 sa v našom okresnom meste
konali
okresné
Majstrovstvá
v atletike.
V disciplíne vrh guľou sa na 3. mieste
umiestnila žiačka VIII.B Ivana Ivaničková.
Okresné majstrovstvá vo vybíjanej
V silnej konkurencii mladších žiačok vo vybíjanej si naše dievčatá na
okresných majstrovstvách mladších žiakov v tejto disciplíne vybojovali 3.
miesto.
Mgr. D. Macková
32
Víťazné družstvo ZŠ Pugačevova: zľava – Šimon Tkáč (VII.C), Štefan Mažerik
(IX.A), Matúš Tkáč (IX.C), Dominik Paško (IX.A).
40,4 s, 1000 m - J. Behun - 3,08 min., diaľka - V. Hopta - 5,48 m, výška M. Matanin - 1,55 m, guľa - M. Šepeľa - 10,66 m, štafeta 4x60 m - 29,6 s.
Štvorboj
Žiaci 1. až 4. ročníka sa zúčastnili na atletickom štvorboji v telocvični
na ZŠ Hrnčiarska v Humennom. Pri plnení jednotlivých disciplín, ako je šplh
na tyči, hod loptou, skok do diaľky z miesta a beh trikrát po desať metrov sa im
veľmi darilo. Naša škola sa umiestnila v rámci okresu na 1. mieste vďaka
týmto žiakom:
Kategória :
Chlapci I. ročník
Damián Švanderlík
I.A trieda
1. miesto
Chlapci II. ročník Simon Kundrát
II.A trieda
1. miesto
Chlapci IV. ročník Samuel Havrilko
IV.A trieda
1. miesto
Dievčatá III. ročník Vanesa Šimurdová
III.B trieda
2. miesto
Chlapci III. ročník Benjamín Ondovčák III.B trieda
3. miesto
Atletika
ZŠ Pugačevova -prvá v okrese, tretia v kraji
Dňa 20.5.2001 sa konali Majstrovstvá okresu Humenné v atletike žiakov,
na ktorých sa zúčastnila aj naša škola. V konkurencii 14 škôl naša škola
zvíťazila v súťaži družstiev. Najúspešnejší jednotlivci družstva ZŠ Pugačevova:
P. Holp (1. miesto - 60m), M. Rujak (1. miesto - 300m, 2. miesto - 60m),
M. Šepeľa (3. miesto - guľa), J. Behun (2. miesto - 1000m), V. Hopta (3.
miesto - diaľka), P. Holp, M. Rujak, V. Hopta, K. Šalapa (1. miesto - štafeta
4x60m).
Hore zľava: Mgr. G. Lysý, M. Rujak, D. Turčányi, Ľ. Miško, K. Šalapa,
M. Šepeľa, S. Matanin.
Dole zľava: P. Holp, M. Gališin, L. Makula, J. Behun, V. Hopta
Veľký futbal
Po víťazstve na Majstrovstvách okresu dňa 24.5.2011 reprezentovali žiaci ZŠ
Pugačevova okres na Majstrovstvách kraja v Prešove. V konkurencii 10
okresov získali 3. miesto. 2. priečka im unikla o 1 bod. Víťazom sa stali žiaci
z Kežmarku s celkovým počtom 860 bodov. Druhé miesto obsadili žiaci
z Vranova nad Topľou so ziskom 815 bodov. Humenné - ZŠ Pugačevova
obsadili tretie miesto s 814 bodmi. Najhodnotnejšie výkony žiakov ZŠ
Pugačevova: 60 m - P. Holp - 7,42 s, M. Rujak - 7,54 s, 300 m - M. Rujak -
Žiaci našej školy sa zúčastnili na Majstrovstvách
okresu Humenné vo veľkom futbale. Základné školy
humenského okresu boli rozdelené do 3 štvorčlenných
skupín. Naša škola sa stala víťazom svojej skupiny.
Na ihrisku v Ohradzanoch porazila ZŠ Košarovce 2:0,
ZŠ Ohradzany 4:0 a ZŠ Turcovce 4:0. Vo finále sa
stretli žiaci našej školy so ZŠ Udavské, ktorú porazili
4:0 a v súboji o 1. miesto prehrali so ZŠ Švermova
1:2, i keď v polčase vyhrávali 1:0. Nakoniec obsadili
striebornú priečku.
33
Plavecký výcvik
V apríli 2011 naša škola zorganizovala dvojtýždňový plavecký výcvik
žiakov 6. ročníka. Na výcviku sa zúčastnilo 62 žiakov. Začiatočníci sa učili svoj
prvý plavecký štýl, pokročilí zdokonaľovali svoj plavecký štýl a učili sa ďalšie
dva. Okrem toho nesmeli chýbať štartové skoky, rôzne skoky do vody, plávanie
Družstvo ZŠ Pugačevova. Horný rad zľava: L. Onderko, M. Macko, Š. Mažerik,
M. Rujak, J. Behun, M. Šepeľa, J. Vaško. Dolný rad zľava: T. Rujak, M. Tkáč,
M. Vaško, M. Gališin, J. Jurov, T. Korekáč. Vpredu zľava: M. Gonos
a S. Matanin.
Štefánikov beh
V XIV. ročníku Štefánikovho behu mládeže zvíťazilo družstvo ZŠ
Pugačevova, a tým získalo Pohár miestneho odboru Matice slovenskej
v Humennom. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách dievčat
a chlapcov. Najúspešnejšími z družstva ZŠ Pugačevova sa stali:
kategória 2002 a mladší – Nataša Homzová (3. miesto), Benjamín
Ondovčák (1. miesto), Samuel Harvan (3. miesto), kategória 2001, 2000
– Laura Vasilková (1. miesto), Alžbeta Papajová (3. miesto), kategória
1999,1998 - Martin Vaško (3. miesto), Sofia Mauryová (3. miesto),
kategória 1997, 1996 - Jakub Behún (1. miesto). Blahoželáme!
34
pod hladinou, lovenie
pukov, ale aj vodné
pólo.
Najlepšou
plavkyňou výcviku bola
Kristína
Horvátová,
nečudo, už niekoľko
rokov trénuje a pláva za
plavecký
oddiel
Chemes Humenné. V
pretekoch v rôznych
plaveckých
štýloch,
samozrejme, zvíťazila.
Mimochodom, na jeden nádych dokázala preplávať 30 metrov pod hladinou.
Ďalšími najlepšími plavkyňami v poradí boli Antónia Antolíková a Sofia
Mauryová. Medzi chlapcami dominovali Damian Horkulič, Kristián Laco a
Jakub Megela. Tak nech im to ďalej pláva!
OMAĽOVANKA
Večerný beh
V 37. ročníku Večerného behu sa v kategórii starších žiakov umiestnil na
peknom 2. mieste Jakub Behun z IX.B.
Majstrovstvá okresu v plávaní
Jakub
Behún
na
Majstrovstvách
okresu
v plávaní získal dve strieborné
medaily - v disciplíne 50 m
kraul a 100 m prsia.
Športové príspevky: Mgr. G. Lysý
35
Download

2010/11-2 - ZŠ Pugačevova