#1 2010
O b c h o d n e
-
ESAB News
t e c h n i c k ý
m a g a z í n
E S A B
S l o v a k i a
s . r . o .
2
ESAB NEWS 1 2010
Predhovor...
Vážení čitatelia.
Spoločnosť ESAB sa môže aj v čase hospodárskych výkyvov spoľahnúť na
svoju silnú pozíciu na svetových trhoch a silné medzinárodné zázemie.
Neustálou inováciou svojich výrobkov, výrobných procesov a spoluprácou
so zákazníkmi pripravuje riešenia pre nasledujúce obdobia. Zatiaľ
krátkodobé oživenie ekonomiky je spojené so zvýšeným záujmom o naše
produkty a aplikácie v oblasti zvárania a delenia materiálov.
Distribútori sú naši hlavní partneri, s ktorými spolupracujeme pri riešení
požiadaviek, ktoré vznikajú v našich priemyselných podnikoch. Túto
spoluprácu si ceníme a nebudeme ju meniť ani v budúcnosti, vykonávame
aktivity, aby sme ju rozvíjali a naďalej skvalitňovali. Podporujeme technicko
- obchodné vzťahy výrobných podnikov s našimi oficiálnymi distribútormi.
#1 2010
ESAB News
Vydavateľ:
ESAB Slovakia, s.r.o.
Rybničná 40, 830 06 Bratislava 36
Redakčná rada:
Ing. Juraj Matejec, PhD., Veronika Šimonová,
Ing. Martin Janota
Preklad a jazyková úprava
Ing. Martin Janota
Administrácia:
Veronika Šimonová
tel.: 02-4488 0406
E-mail:
[email protected]
© 2010 ESAB Slovakia, s.r.o.
Všetky práva vyhradené
Sadzba, litografia, tlač:
UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou
ESAB sa podieľa na zvýšení produktivity a dosiahnutí úspor vo výrobných
podnikoch, ponúka komplexné riešenia vo zváraní. Široký sortiment prídavných materiálov na zváranie, štandardných zváracích strojov, automatizácie a deliacich strojov je toho základným predpokladom. V poslednom
období sme realizovali niekoľko projektov. Z hľadiska celkovej efektívnosti
procesu zvárania má prvá domáca realizácia zvárania do úzkej medzery
obvodových spojov telies s veľkou hrúbkou steny svoje významné miesto.
Stretli sme sa s Vami 13. apríla 2010 na tradičnom seminári ESAB na pôde
Materiálovo technologickej fakulty STU v Trnave. Štrnásty ročník svojimi
aktuálnymi informáciami, ktoré majú priamy vzťah ku každodennej praxi
slovenského priemyslu, zaujal opäť najväčší počet účastníkov v histórii.
Plánujeme v našich aktivitách pokračovať, na 45. týždeň pripravujeme
celoslovenskú prehliadku našich zariadení novým DEMOBUSom a veľmi
radi sa s Vami stretneme aj v 37. týždni, na výstave regionálneho významu, Welding 2010 v Brne.
Ing. Juraj Matejec, PhD
riaditeľ ESAB Slovakia s.r.o.
ESAB Slovakia s.r.o.
Rybničná 40
P.O. Box 36
830 06 BRATISLAVA
Telefón:
+421 2-44 880 406
+421 2-44 889 271
Telefax:
+421 2-44 888 741
E-mail:
[email protected]
ESAB NEWS 1 2010
Obsah
Technológia vysoko
kvalitného zvárania
rúr na konštrukcii haly
„Sky Court”
str. 4 - 7
Nové chudobné duplexné
ocele a ich zvariteľnosť
Technológia vysoko kvalitného zvárania rúr...
str. 8 - 9
strana 4 - 7
Nový riadiaci systém A2-A6
str. 10 - 12
ESAB – váš najlepší partner
v energetike
str. 13 - 15
CaB 2200
Manipulátor na zváranie
malých a stredných zvarkov
str. 16
Nový riadiaci systém A2-A6
strana 10 - 12
ESAB – váš najlepší partner v energetike
strana 13 - 15
3
4
ESAB NEWS 1 2010
Technológia vysoko kvalitného
zvárania rúr na konštrukcii haly
„Sky Court”
Ako zvárať “Sky Court” á la KÉSZ Ltd.?
Obr. 1. Jeden zo segmentov priehradového nosníka.
Sky Court je obrovská hala pre cestujúcich medzi terminálmi 2A a 2B
Budapešťského letiska Ferihegy. Investičné náklady na túto stavbu
môžu dosiahnuť 200 miliónov EUR. Zastavaná plocha bude takmer
8000 m2, ako 10 fotbalových ihrísk. Účelom haly Sky Court poskytnúť
prúdiacim cestujúcim uvoľnenejšiu atmosféru a väčšie pohodlie počas
čakania na prílety a odlety. Tomu napomôžu obchodné zariadenia na
odletovej úrovni a bary a reštaurácie na úrovni mezzaninu. Okrem
zdvojnásobenia komerčných plôch Sky Court tiež zlepší bezpečnosť
centralizáciou bezpečnostných procesov.
ESAB NEWS 1 2010
P
ôdorys stavby o rozmeroch
úkosuje
70 x 114 m zakryje strešná
správny smer a orientáciu rúry do
konštrukcia hmotnosti 770 t
konštrukcie a vyznačí smer a orientáciu
ktorú vytvorí 14 priehra-
rúr, ktoré sa majú k nej privariť (obr. 3).
hrany
a
nakoniec
označí
dových nosníkov dĺžky 68 m. Nosníky sa
zvaria z priehradových segmentov dĺžky
Technológia zvárania
20 – 22 m, obr. 1.
Po príprave hrán nasleduje zváranie rúr
Všetkých 770 t strešnej konštrukcie (bez
pomocou tupých a kútových zvarov.
ďalších, prídavných konštrukcií) bude
Najdôležitejšími aspektmi projektu boli
v konečnej výške 16 m spočívať na 40
náročné termíny a veľmi vysoké požia-
Obr. 2. Výkonná príprava hrán bola
stĺpoch.
davky na kvalitu z hľadiska použitého
predpokladom
Projektanti vedia nepochybne použitím
zváracieho procesu. Na základe toho
výroby.
účelovo
priehradových
bolo zrejmé, že bude potrebné použiť
nosníkov dosiahnuť zvláštny dojem.
navrhnutých
vysoko výkonné metódy zvárania, ktoré
Len si spomeňte na tzv. Vtáčie hniezdo
umožnia dosiahnuť
v Pekingu, inak pekingský Národný
kvality, ako je v priemyselnom prostredí
štadión, ktorý sa v Číne stal jednou z naj-
možné.
známejších stavieb minulých desaťročí
Kvôli
a v súčasnosti sa považuje za kultúrnu
dôležité vyhnúť sa opravám náhodne
ikonu Číny podobne ako Veľký čínsky
vznikajúcich zvarových defektov, takže
múr. Použitie špeciálnych oceľových
použitá metóda zvárania musela byť
konštrukcií
takto
môže
nedostatku
času
bolo
veľmi
napomôcť
prakticky bezchybná. To bolo úplne
podstatné, nakoľko cena práce a mate-
hlbokým a nezvyčajným účinkom.
riálu na opravy znamenajú nielen nákla-
Vyprojektovať podobnú strešnú kon-
dy navyše, ale aj čas navyše potrebný
štrukciu nie je jednoduché. Vyrobiť ju
na tieto opravy by mohol ohroziť včasné
z úsekov rúr dĺžky 5 až 10 metrov
ukončenie projektu.
s hrúbkou steny od 4 do 25 mm a von-
Na porozumenie ťažkostí, ktoré možno
kajším priemerom 88,9 až 508 mm,
očakávať pri zváraní vyššie popísanej
pričom je treba prísne dodržiavať všetky
konštrukcie je treba uvážiť charakteri-
uhly a tolerancie podľa výrobných vý-
stické vlastnosti zváracieho procesu
kresov je naozaj zložitá úloha.
MAG s plným zváracím drôtom.
Dve najzákladnejšie podmienky, aby
Je dobre známe, že pri zvyšovaní
bolo možné presne a produktívne splniť
hrúbky steny sa musí zvýšiť aj minimálny
všetky požiadavky náročného projektu
používaný zvárací prúd, aby sa dosiahol
ako je tento je bezchybné a presné
potrebný a primeraný prievar. Na druhej
úkosovanie hrán a použitie produktívnej
strane stojí iný známy fakt, a to že pri
technológie zvárania, ktorá musí vylúčiť
zváraní
možnosť vzniku väčšiny zvarových de-
použiteľného zváracieho prúdu zhora
fektov.
obmedzená. Dôvodom je, že pri vyšších
prúdoch
sa
priebehu
najvyššiu úroveň
architektom vytvárať stavby, pôsobiace
v
plynulého
pozíciách
zvarový
je
Obr. 3. Pripravené hrany rúr pred
zváraním. Všimnite si grafické označenie údajov potrebných na pripojenie rúr
– číslo dielu, umiestnenie a orientáciu.
hodnota
kúpeľ
môže
Príprava koncov rúr
vymknúť z kontroly zvárača jednoducho
Prípravná fáza je najčastejšie úzkym
preto, lebo je príliš veľký a zvarový kov
miestom výroby. Od začiatku projektu
sa snaží vytiecť. Keď zvážime tieto dva
bolo jasné, že v prípade konštrukcie Sky
protichodné faktory, ľahko pochopíme
court musí byť každý jeden kus rúry
problémy pri zváraní konštrukcie, ako je
narezaný na správnu dĺžku so správny-
táto.
mi úkosmi hrán (obr. 2) aby zváracie
Pri zváraní plechov a rúr s väčšou
pracoviská mohli nerušene pracovať.
hrúbkou v polohách môžu vzniknúť
KÉSZ Ipari és Gyártó, Ltd. uviedol do
oblasti s neprievarom, troskové vkľú-
prevádzky programovateľný, počítačom
čeniny a iné neprijateľné defekty. Tieto
Obr. 4. Kútové spoje zvárané v polohe
riadený, CNC stroj na rezanie a úkoso-
ťažkosti
pripísať
PG. A – plný drôt (DC+; I=220 A; U=25 V),
vanie rúr. Tento stroj odreže kyslíkom
používaniu plných drôtov. Napríklad
B – rúrkový drôt s kovovou náplňou –
koniec rúry podľa výkresu, následne
výplňové a krycie vrstvy vertikálneho
OK Tubrod 14.12 (DC- ; I=230 A; U=26 V).
možno
väčšinou
5
6
ESAB NEWS 1 2010
Obr. 5. Úkosované rúry pripravené na
výrobu tupého zvaru.
Výhody radu
nepomedených plných
drôtov OK Aristorod™
spoja v polohe PF sa môžu zvárať maxi-
Výborná podávateľnosť a
málnym prúdom 140 – 150 A, ale
stabilný zvárací oblúk (a teda parame-
zvárač priemerných schopností zvládne
tre) sa ukázali ako životne dôležité fak-
iba 120 – 130 A. Takýto prúd dovolí
tory v prípade koreňových vrstiev
dosiahnuť prijateľný prievar pri hrúbke
tupých spojov na hrubých rúrach.
steny nad 16 mm. To platí pre výplňové
Ďalší
aj krycie vrstvy kútových aj tupých
bezchybného zvárania je zvárací stroj,
zvarov.
ktorý udržiava krátky oblúk s konštant-
Situácia pri zváraní koreňových vrstiev
nými a stabilnými charakteristikami.
kútových aj tupých spojov v polohách je
Je
úplne odlišná. Kútové zvary vertikálnych
určených
spojov možno dostatočne bezpečne
oblúku a kompletného procesu zvárania
zvárať len v polohe PF, pretože pri
koreňa. Spoločným znakom týchto prí-
zváraní zhora nadol (poloha PG) musí
stupov je, že sa snažia zlepšovať
zvárač sledovať zvarový kúpeľ, ktorý sa
podmienky stability oblúku pomocou
zásadne
známych
dôležitý
niekoľko
na
výnimočne
komponent
technológií
stabilizáciu
krátkeho
snaží stekať dolu. Výsledkom je obyčaj-
modulácie. Jedinou výnimkou je tech-
Žiadne odlučovanie medenej vrstvy
ne nedokonalé prevarenie koreňa (obr.
nológia ESAB QSet™, čo je špeciálny
Stabilné podávanie bez zadŕhania,
4A) bez ohľadu na hodnotu použitého
druh adaptívnej regulácie. Táto funkcia
aj pri najvyšších podávacích rých-
zváracieho prúdu. Tento problém možno,
používa ako základ riadiaceho procesu
lostiach
pravda, prekonať použitím rúrkového
najdôležitejší faktor, ktorý charakterizuje
Minimálny rozstrek
drôtu, napr. OK Tubrod 14.12. Tento drôt
skratový prenos kovu, pomer doby hore-
Nižšie náklady znížením spotreby
s náplňou kovového prášku dáva hlbší
nia oblúku a trvania skratu počas doby
prievar aj v polohe PG, pokiaľ sa pou-
skratového cyklu. Okrem niekoľkých
žije polarita DC- (obr. 4B).
iných výhodných vlastností technológie
výmenných častí
Zvýšená produktivita v dôsledku
skrátenia prestávok
vrstvách
QSet™, treba bezpochyby zdôrazniť
tupých spojov sú iné. Lokálny objem
jednogombíkové nastavovanie, ktoré
hrán je výrazne menší ako v prípade
funguje bez nutnosti používať syner-
kútových spojov, takže použiteľný nízky
gické funkcie ako aj nastavovanie
prúd je dostatočný na to, aby natavil
akýchkoľvek ďalších parametrov.
pripravené konce rúr (obr. 5). To prak-
umožňuje unikátny adaptívny riadiaci
ticky znamená, že úkosované hrany rúr
systém QSet™, ktorý spôsobuje, že sa
možno v pozícii PG zvárať plným drô-
zvárací
tom. Tento proces je ale ešte stále „na
prispôsobiť zmeneným podmienkam
Žiadne synergické linky
hrane“ a je mu treba venovať zvýšenú
dokonca aj počas zvárania. Táto vlast-
Použiteľné so všetkými kombiná-
pozornosť aby sa prekonali vyššie uve-
nosť
dené problémy.
jednoduchší spôsob nastavovania na
Dve základné podmienky úspechu pri
danú aplikáciu. To je veľmi výhodné pri
tejto aplikácii sú v prvom rade zvárací
ručnom zváraní, uľahčuje to prácu
drôt s vynikajúcimi vlastnosťami pri
zváračovi, ktorý sa nemusí zaoberať
podávaní a zvárací stroj, ktorá má
hľadaním správnych zváracích para-
absolútne stabilné zváracie charakteris-
metrov. Stačí, keď len uchopí horák,
tiky v celej oblasti krátkeho oblúku. Tieto
nastaví rýchlosť podávania (zvárací
nástroje sú potrebné na potlačenie
prúd) a začne zvárať. V dielenských
rozstreku na minimum a súčasne dovo-
podmienkach je takáto funkcia veľmi
lia užívateľovi vyhnúť sa problémom,
užitočná a oceňovaná.
ktoré môže spôsobovať nepravidelné
Použitím zváracieho stroja OK Aristo™
podávanie drôtu a nestabilný oblúk, ako
s funkciou QSet™ a príslušného zvára-
sú ťažkosti s prievarom, pórovitosť
cieho
a troskové vkľúčeniny.
pripravených koreňových vrstiev hru-
Zníženie nákladov vylúčením dokončovacích prác a opráv
Hlavné unikátne
vlastnosti technológie
QSet™
ciami drôt – ochranný plyn
Znížený rozstrek pri skratovom
prenose kovu
Jednogombíkové ovládanie
Podmienky
v
koreňových
stroj
dokáže
znamená
drôtu
pre
bolo
Toto
automaticky
zvárača
zváranie
naj-
presne
Obr. 6. Povrch zvaru zváraného ruti-
Všetky vysoké nároky na zvárací drôt
bostenných rúr nielen prosté defektov,
lovým rúrkovým drôtom OK Tubrod
uspokojuje
OK
ale aj značne produktívne. Okrem
15.14. Všimnite si oblasť spoja bez
Aristorod™ 12.50, ktorý spoločnosť
zvýšenia rýchlosti zvárania o 30% bolo
rozstreku a trosku, ktorá sa sama
KÉSZ Ipari és Gyártó Ltd. používa už
tiež možné úplne vynechať následné
odlúčila bez dodatočného čistenia
dlhý čas.
čistenie po zváraní.
materiál
ESAB
ESAB NEWS 1 2010
“Plnou parou vpred” – segmenty konštrukcie Sky Court počas výroby
Aby sme odstránili problémy vysokej
kový sprchový prenos pri tomto drôte
nológie sa zvýšila dva a pol krát.
rýchlosti ochladzovania v dôsledku
začína už od 160 A. To ďalej napomáha
Praktický príklad je, že popísanou tech-
hrubých stien rúr, ktoré môžu spôso-
úsporám odstránením nutnosti čistiť
nológiou sa môže zvariť tupý spoj na
bovať
neprievarov
rozstrek. Túto vlastnosť dopĺňa troska,
rúrach priemeru 350 mm za rovnaký
a vzniku troskových inklúzií (popísané
ktorá sa absolútne sama uvoľňuje
čas, ako bolo možné starou technoló-
na začiatku článku) a pritom ďalej zvýšili
(obr. 6). Celkové vlastnosti rúrkového
giou na rúrach priemeru 150 mm.
produktivitu, výplňové a krycie vrstvy sa
drôtu OK Tubrod 15.14 znižujú potrebu
nezvárali plným drôtom, ale rutilovým
dodatočných úprav a potrebné náklady
Závery
rúrkovým drôtom s rýchlotuhnúcou
čo v konečnom dôsledku zvyšuje
Môžeme na záver uviesť, že vhodná
troskou. Na základe mechanických
ziskovosť tohto produktu a jeho použi-
kombinácia nových technológií a ich
vlastností základného materiálu zvá-
tia.
odvážna aplikácia viedli k významnému
raných rúr sa ako vhodný prídavný ma-
Použitie rúrkového drôtu zvýšilo rýchlosť
zvýšeniu produktivity pri kompletnom
teriál vybral rúrkový drôt OK Tubrod
zvárania výplňových a krycích vrstiev na
naplnení
15.14. Pri použití tohto prídavného ma-
dvojnásobok. Navyše pri zváraní drôtom
Želáme preto spoločnosti KÉSZ Ipari és
teriálu sa mohol použiť priemerný
OK Tubrod 15.14 nie je treba otáčať
Gyártó Ltd. úspešné dokončenie haly
zvárací prúd v rozmedzí 200 – 240 A,
dlhé a ťažké rúry, pričom nutnosť doda-
Sky Court a dúfame, získajú podobné
ktorý
prievar
točných opráv zvarov sa znížila takmer
ocenenie aké dostali investori v prí-
a odstránil nebezpečenstvo vzniku uve-
na nulu. Konečný dôsledok bolo, že
pade rekonštrukcie Ferihegy 1 v roku
dených defektov. Navyše, bezrozstre-
rýchlosť zvárania kompletnej novej tech-
2006.
nebezpečenstvo
zabezpečil
potrebný
požiadaviek
na
kvalitu.
7
8
ESAB NEWS 1 2010
Nové chudobné duplexné
ocele a ich zvariteľnosť
lovo „duplex“ v pomenovaní
S
Tabuľka 1 ukazuje chemické zloženie
duplexných ocelí pochádza
niektorých nehrdzavejúcich ocelí rôznych
z latinčiny a znamená zlože-
typov. Je vidieť, že hlavným rozdielom
nie z dvoch častí. To popisu-
medzi duplexnými a austenitickými typmi
je mikroštruktúru ocele, ktorá pozostáva
je vyšší obsah Cr a nižší obsah Ni du-
z približne 50 % feritu a 50% austenitu,
plexných typov, ktoré sú navyše tiež lego-
Z hľadiska zvárania je jedným zo
kedy majú ocele tohto typu najlepšie
vané dusíkom.
zásadných
medzi
úžitkové vlastnosti. Táto rovnováha sa pri
rokov pred nedávnou finančnou krízou
bežnými typmi nehrdzavejúcich
výrobe tohto typu ocelí dosahuje veľmi
ceny legujúcich prvkov ako nikel narastali
starostlivým riadením teploty chladnutia
veľmi rýchlo. To bolo jedným z dôvodov,
ocele. Situácia pri zváraní je ale iná.
ktoré viedli k vývoju „chudobných“ du-
mechanické vlastnosti ako aj
Dosiahnutie správnej rovnováhy medzi
plexných ocelí s ďaleko nižším obsahom
výsledná mikroštruktúra zvaro-
oboma fázami vo zvarovom kove je
Ni, aby sa ceny týchto ocelí udržali na pri-
vého kovu ďaleko viac závisia od
ďaleko obtiažnejšie.
jateľnej úrovni. To sa ukázalo byť možné
V súčasnosti sa vyrába a dodáva množst-
cestou zloženia, ktoré vidíme u posled-
vo typov rôznych duplexných ocelí, ktoré
ného typu v tabuľke 1. Táto oceľ má vyšší
ného spôsobu zvárania. To však
by sa dali pre lepšiu prehľadnosť rozdeliť
obsah dusíka a prídavok 5 % Mn. Obsah
celkom neplatí v prípade duplex-
do štyroch hlavných skupín: chudobné
N + Mn v oceli urýchľujú vznik austenitu
duplexy, štandardné duplexy, superdu-
vo zvarovom kove, ale aj, a to je veľmi
plexy a najnovšie tiež hyperduplexy.
dôležité, v teplom ovplyvnenej oblasti a to
Spoločnou vlastnosťou všetkých typov
v skutočnosti umožňuje zvárať chudobné
duplexov
duplexné ocele aj bez prídavného mate-
Lars-Erik Stridh
Global Welding Application Manager.
Dnes je na trhu veľké množstvo
typov
nehrdzavejúcich
rozdielov
ocelí.
a nelegovanými oceľami, že tak
chemického zloženia ako od vlast-
ných nehrdzavejúcich ocelí.
je,
že
počas
chladnutia
V priebehu posledných
v rozmedzí tepelného intervalu tuhnutia
riálu.
kryštalizujú ako ferit. Keď teplota po-
V mnohých prípadoch chudobné duplexy
klesne na cca 1420°C, začína sa tvoriť
nahrádzajú austenitické typy v najrôz-
austenit a jeho tvorba pokračuje až zhru-
nejších aplikáciách, najmä v prípadoch,
ba do 800 °C.
keď veľmi vysoká korózna odolnosť štan-
Chemické zloženie
Typ ocele
Outokumpu
Tabuľka 1
Medzinárodné
Typické zloženie %
označenie ocele
EN
ASTM
C
N
Cr
Ni
Mo
Iné
4301
1.4301
304
0,04
0,04
18,1
8,3
-
-
4404
1.4404
316L
0,02
0,04
17,2
10,2
2,1
-
4436
1.4436
316
0,04
0,05
16,9
10,7
2,6
-
904L
1.4539
N08804
0,01
-
20
25
4,3
1,5Cu
SAF 2304*
1.4362
S32304
0,02
0,10
23
4,8
0,3
-
2205
1.4462
S32205*
0,02
0,17
22
5,7
3,1
-
LDX 2101*
1.4162
S32101
0,03
0,22
21,5
1,5
0,3
5Mn
ESAB NEWS 1 2010
dardných duplexov alebo superduplexov
Nasledujúci obrázok ilustruje, akú polohu
zváracie metódy. Základné odporúčanie
nie je potrebná. V porovnaní s austeni-
zaujíma materiál LDX z hľadiska pevnost-
ohľadne výberu prídavného materiálu je,
tickou oceľou typu 304 materiál typu LDX
ných vlastností (medze klzu) a koróznej
že stupňom legovania by mal odpovedať
má:
odolnosti
základnému materiálu prípadne ho pre-
Lepšiu odolnosť proti korózii pod
nehrdzavejúcich ocelí.
vyšovať. Nie je potrebné žiadne tepelné
Ďalší obrázok, obr. 2 ukazuje koróznu
spracovanie po zváraní. Fázová rovno-
odolnosť niektorých typov nehrdzavejúci-
váha nie je normálne problém, lebo tvor-
obsahujúcom chloridy,
ch ocelí. Je vidieť, že oceľ LDX má
ba austenitu vo zvarovom kove a v teplom
Dvojnásobnú medzu klzu,
výrazne lepšie vlastnosti pri vyšších
ovplyvnenej oblasti je rýchla.
Využitím vyššej pevnosti je možné
napätím,
Lepšiu koróznu odolnosť v prostredí
v porovnaní s inými typmi
teplotách ako austenitické typy.
Operatívna zvariteľnosť je mierne rozdiel-
značne usporiť na hmotnosti konštruk-
Zo všeobecného hľadiska, zvariteľnosť
na od ostatných typov nehrdzavejúcich
cie a tým (napr. v prípade častí auto-
materiálu LDX je veľmi dobrá. Na jeho
ocelí. Hlavný rozdiel je vyššia viskozita
mobilov) dosiahnuť zníženie spotreby.
zváranie je možné použiť takmer všetky
roztaveného zvarového kovu, takže zvarový kúpeľ nie je taký tekutý. Znamená to,
že zvárač musí s oblúkom počas zvárania
intenzívne pracovať, aby sa vylepšilo
zmáčanie.
Rp0,2 (MPa)
Pri dvojstranných spojoch je treba venovať zvláštnu pozornosť oblasti koreňa.
Duplexné
V tejto oblasti pomerne ľahko vznikajú
defekty typu troskových inklúzií, pokiaľ sa
koreň správnym spôsobom nevydrážkuje,
obr. 3.
Austenitické
Korózna odolnosť
Obr. 1. Porovnanie medze klzu rôznych typov austenitických a duplexných ocelí
Obr. 3. Makrovýbrus ukazuje troskovú
inklúziu v nesprávne pripravenom koreni.
Teplota (°C)
100
Záver
Použitie materiálu LDX sa rozširuje. Pri
80
rôznych aplikáciách nahrádza narastajúce objemy austenitických ocelí. Mož-
SAF 2304
LDX 2101
4436
nosť zvárať túto oceľ bez prídavných
60
materiálov je pri niektorých aplikáciách
veľká výhoda. Na zváranie možno použiť
prakticky všetky zváracie metódy, ako prí-
40
davný materiál sa odporúčajú materiály
4301
s rovnakým alebo vyšším stupňom legovania. Pri zváraní sa musí zvláštna pozornosť
20
0
5
10
15
20
25
H2SO4 (%)
venovať
riadeniu
zmáčania
a vzniku defektov v dôsledku horšej
viskozity zvarového kovu, ale keď sa tieto
Obr. 2. Porovnanie koróznej odolnosti rôznych typov nehrdzavejúcich ocelí, úbytok
aspekty zvládnu, zváranie neprináša
0,1 mm/rok.
žiadne zvláštne problémy.
9
10
ESAB NEWS 1 2010
Nový riadiaci systém A2-A6
Neustály vývoj technológií riadenia
ako aj direktíva RoHS ktorá vylučuje použitie niektorých elektronických prvkov a nedávno vstúpila
do platnosti viedli k tomu, že už
pred nejakým časom vývojové
oddelenie ESAB začalo pracovať
na vývoji nového systému riadenia
radu A2-A5, najdôležitejšej časti
sortimentu
mechanizovaných
a automatizovaných zariadení
ESAB. Na jeseň 2009 na veľtrhu
v Essene sme boli pripravení na
uvedenie nášho nového uceleného systému riadenia, ktorý vychádza zo štandardu priemyslovej
Riadenie procesu
PEK pre A2-A6
zbernice CAN bus na prenos údajov. Srdcom tohto systému je nové
príkon sa samozrejme tiež zobrazuje,
podávania, napätia a zváracej rýchlosti
Riadenie procesu A2-A6 PEK,
podobne ako to bolo riadení PEH.
počas procesu.
Nastavené parametre možno pomenovať
Mechanizované zváranie sa často spája
čo uľahčí neskoršie vyhľadávanie. Podľa
s vysokou kvalitou. PEK umožňuje nastaviť
individuálnych potrieb si možno nakonfi-
limitné hodnoty nastavovaných ako aj me-
gurovať päť voliteľných tlačidiel. PEK pod-
raných parametrov. Je osobitne dôležité,
poruje aj údržbu systému a sleduje jeho
že nastavenie limitov znižuje riziko problé-
Riadenie procesu
využívanie.
mov s kvalitou spôsobených nezodpoved-
Nové Riadenie procesu A2-A6 sa môže
Príslušné motory a pohybové osi možno
nosťou obsluhy.
používať s novými verziami zváracích
vybrať zo zoznamu a externé osi sa na-
Systém zvárača upozorní, keď sú zvára-
zdrojov a motorov ESAB riadenými po
stavujú individuálne.
cie parametre mimo nastavených medzí.
ktoré nahrádza známu a osvedčenú riadiacu skriňu PEH, ktorá
bola na trhu niekoľko rokov.
USB slot umožňuje externú archiváciu
zbernici CAN. Je určené na zváranie pod
tavivom, MIG/MAG a drážkovanie uhlí-
Funkčnosť interfejsu obsluha
všetkých nastavení a konfigurácií. Výrobné
kovou elektródou. Používanie systému je
– stroj systému PEK
údaje je možné obnoviť vo veľmi krátkom
jednoduché vďaka jeho jasnému textové-
je všestranná a overená
čase.
mu menu. Štruktúra menu je veľmi podob-
Možnosť použiť svoj rodný jazyk uľahčuje
Bezpečnosť zaručujú tri úrovne prístupu:
ná ovládaciemu panelu Aristo™ U82, veľ-
nastavovanie riadenia procesu A2-A6.
Administrátor, starší užívateľ a normálny
mi obľúbenému systému riadenia našich
Parametre sa nastavujú výberom z menu
užívateľ.
zváracích zariadení najvyššej triedy.
a otáčaním nastavovacieho gombíka.
Systém PEK je univerzálna ovládacia jed-
Mnohé z osvedčených funkcií jednotky
Do pamäti možno uložiť a následne využí-
notka ktorú možno použiť na riadenie
U82 sú teraz dostupné aj na riadení PEK.
vať 255 rôznych sád parametrov vrátane
všetkých druhov zváracích zariadení ESAB
Programovanie nového riadenia je preto
sekundárnych podmienok.
ako sú stĺpy s výložníkom, portály a veľké
oveľa jednoduchšie, ako predtým.
Tlačidlá podávacej rýchlosti a smeru pohy-
jednoúčelové pracoviská ale aj jednoduché
Užívateľ si môže vybrať z veľkého množ-
bu dovoľujú priamy prístup k najčastejšie
traktory alebo stacionárne zváracie hlavy.
stva rôznych jazykov. Veľký displej ho
používaným nastaveniam. Zlepšenie, po
Všetko potrebné nastavovanie sa robí
informuje o hlavných parametroch ako je
ktorom mnohí užívatelia volali sú otočné
prostredníctvom ovládacej skrine cez jej
prúd, napätie a zváracia rýchlosť. Tepelný
gombíky na ľahké nastavovanie rýchlosti
menu. Jedna z najrozšírenejších aplikácií
ESAB NEWS 1 2010
riadenia PEK je zvárací traktor A2 Multitrac
alebo A6 Mastertrac.
Zdroje zváracieho prúdu
Rad zváracích zdrojov, ktoré sú kompatibilné s riadením PEK obsahuje nové série:
LAF – trojfázové zdroje jednosmerného
prúdu chladené vetrákom a TAF – zdroje
striedavého prúdu s obdĺžnikovým priebehom. Na rozlíšenie starého radu LAF a TAF
od nového, každý nový typ stroja dostal
číslicu “1” na konci číselného označenia.
Tak napríklad starý LAF 1000 sa nahradil
novým LAF 1001 a starý TAF 800 sa
nahradil novým TAF 801. Je dôležité, že len
zdroje nového radu môžu spolupracovať
s riadením PEK. Je potrebný aj nový ovládací kábel.
Rad LAF pozostáva ako predtým zo šty-
A2 Multitrac
roch jednotiek: LAF 631, 1001, 1251
s riadením PEK
a 1601, kde čísla znamenajú maximálny
zvárací prúd.
Všetky zdroje zváracieho prúdu LAF sú
Zdroje LAF majú výborné zváracie vlast-
Zváracie zdroje LAF dávajú stabilný oblúk
určené na vysoko produktívne mechanizo-
nosti v celom rozsahu prúdov a napätí
aj pri nízkych prúdoch a napätiach. To zna-
vané zváranie pod tavivom alebo produk-
s obzvlášť dobrými vlastnosťami pri štarte
mená, že sú ideálne aj na vysoko produk-
tívne zváranie MIG/MAG.
a znova zapaľovaní oblúku. Dávajú vysoko
tívne zváranie MIG/MAG pri automatizo-
Používajú sa so zariadeniami ESAB A2-A6
stabilný oblúk pri vysokých aj nízkych
vaných aplikáciách ako je zváranie ko-
a systémami na riadenie procesu pre A2-
napätiach na oblúku.
reňových vrstiev pri výrobe rúr veľkých
A6 (PEK alebo PEI).
Zvárací zdroj sa môže nastavovať a moni-
priemerov.
torovať z čelného panela riadiacej jednotky
Zdroje striedavého prúdu TAF 801 a TAF
(PEK alebo PEI), ktorá umožňuje jedno-
1251 používajú unikátnu technológiu prúdu
duché ovládanie všetkých zváracích para-
s obdĺžnikovým priebehom, vhodnú na
metrov
veľké množstvo aplikácií zvárania strie-
Pri najnáročnejších aplikáciách je možné
davým prúdom.
paralelným zapojením dvoch zdrojov prúdu
Zdroje radu TAF menia pomocou usmerňo-
rozšíriť prúdový rozsah.
vacieho mostíka riadeného tyristormi
Zdroje sú konštruované na použitie s plne
sekundárny prúd zo sínusového priebehu
digitálnym riadením PEK s maximálnym
na prúd s obdĺžnikovým priebehom, ktorý
funkčným vybavením alebo s riadením PEI
má veľmi dobré vlastnosti pri zapaľovaní
s vybavením základnými funkciami na
oblúku aj pri vlastnom zváraní.
menej náročné aplikácie. Zdroje sú preto
Zváranie pod tavivom s hrubými plnými drôt-
pri-pravené na komunikáciu prostred-
mi vyžaduje zdroje prúdu s vysokým výko-
níctvom väčšiny štandardných protokolov
nom. Zdroje TAF s obdĺžnikovým priebehom
ako TCP/IP (LAN), Anybus, Profibus, CAN
umožňujú využiť výhody striedavého prúdu:
alebo aj na priamu komunikáciu s PLC.
Žiadne fúkanie oblúku
V závislosti od typu použitého protokolu
Vysoká produktivita pri zváraní viace-
Rad zdrojov LAF
môžu byť potrebné zvláštne komunikačné
TAF 801 a 1251
rými drôtmi.
moduly.
Zdroje zváracieho prúdu TAF sú konštruo-
Vynikajúce zváracie vlastnosti a výkon radu
vané na používanie s plne digitálnym ria-
zdrojov LAF ich určuje na kontinuálne
dením PEK.
zváranie pod tavivom. V súčasnosti použí-
Zváracie zdroje LAF a TAF môžu spolupra-
vajú zdroje LAF výrobcovia komponentov
covať v kombinácii pri zváraní so zváracou
veterných elektrární, nádob pre jadrovú
hlavou A6 Tandem, čo dáva technologické
energetiku, kotlov a lodí.
riešenie s extrémne vysokou produktivitou.
11
12
ESAB NEWS 1 2010
Systém na polohovanie
Pomocou tlačidla môže zvoliť vyššiu
Zakrivené časti, pokiaľ trajektória spoja je
zváracej hlavy
alebo nižšiu rýchlosť jej pohybu. Keď sa
v dosahu suportov, možno zvárať plno
Veľkolepým prídavkom k vyššie uvede-
zvolí vysoká rýchlosť, tlačidlo sa roz-
automaticky s vedením pomocou GMH.
ným hlavným komponentom je nedávno
svieti.
vyvinutý systém PAV/GMH na poloho-
Riadenie sledovania spoja GMH spolu
Jednotky PAV a GMH sa dodávajú v troch
vanie a sledovanie spoja.
s pohybovými jednotkami ESAB so servo-
verziách:
Riadiaca jednotka PAV spolu s pohybový-
pohonom a senzorovou jednotkou vytvára
S čelným ovládacím panelom
mi jednotkami A6 tvorí manuálny systém
robustný a ľahko ovládateľný systém na
Vhodné pre dráhové vozíky ESAB A2
polohovania zváracej hlavy.
sledovanie
a A6. Automatické zariadenia s malou
Systém PAV uľahčuje udržanie zváracej
zváranie.
vzdialenosťou zváracej hlavy a riadia-
hlavy v optimálnej polohe a umožňuje tak
Systém GMH minimalizuje potrebu opráv
cou skriňou PAV/GMH, keď má operá-
operátorovi dosahovať lepšie výsledky
zváraním a úprav po zváraní vďaka tomu,
tor dobrý prehľad o zváranom spoji
bez zváracích defektov a nutnosti násled-
že oblúk môže byť vždy v optimálnej polo-
a zváracej hlave bez nutnosti pohybu
ných nákladných opráv.
he. Všeobecná kvalita môže byť rovno-
Pri vývoji sa ESAB sústredil na ergono-
merne udržiavaná a operátor sa nemusí
mickú bezpečnosť operátora. PAV umož-
tak sústreďovať na zváraciu hlavu a jej
panelu)
ňuje vykonávať všetky prispôsobenia
polohu. Môže sa lepšie venovať sledova-
Vhodné pre zostavy stĺp s výložnikom
polohy zváracej hlavy na diaľku. Nie je
niu činnosti celého zariadenia a prispievať
a veľké automatizované zariadenia
potrebné šplhať sa po zariadení alebo
k nepretržitej výrobe včasným pridávaním
s veľkou vzdialenosťou medzi zvára-
naťahovať sa pri ovládaní ručných jed-
taviva a výmenou cievky so zváracím drô-
cou hlavou a riadením PAV/GMH a kde
notiek pri úpravách polohy zváracej
tom.
sa operátor musí premiestňovať aby
hlavy. Operátor sa môže po celý čas
Zváracia hlava sa montuje na krížovom
sústreďovať na sledovanie zváracieho
suporte so servomotormi, ktoré ňou po-
procesu a potrebné zásahy vykonávať
hybujú v smeroch hore-dolu a doprava-
ovládania,
len pomocou joystiku.
doľava. Najzásadnejšou časťou systému
zostavy kde sa na riadenie PAV/GMH
Použitím PAV s diaľkovým ovládaním (RC)
je snímač, ktorý dáva riadeniu informácie
pripája zákazníkovo vlastné diaľkové
môže byť operátor pohotovejší, môže sa
ako nastaviť posuvné jednotky aby sa
ovládanie.
pohybovať pozdĺž rozmerného objektu
oblúk udržiaval v optimálnej polohe.
a pritom si stále udržiavať plnú kontrolu
Pre rôzne aplikácie jestvuje množstvo
Polohovacie systémy PAV a GMH sú:
nad polohovaním zváracej hlavy.
rôznych mechanických snímacích pal-
Priateľské operátorovi
Pri zváraní pod tavivom je veľmi uži-
cov. Je možné tiež použiť induktívne sní-
Ergonomické
točným nástrojom laserová navádzacia
mače.
Ľahko sa používajú a nevyžadujú pro-
lampa v kombinácii so systémom PAV.
Na navádzanie zváracej hlavy a mecha-
Riadiaca skriňa PAV môže ovládať jednu
nického snímacieho palca do správnej
Rýchlo sa nastavujú
alebo dve pohybové jednotky so servo-
východiskovej polohy používa operátor
Robustné
pohonom. Pomocou joystiku na riadiacej
joystik. Nie je potrebné žiadne pro-
S diaľkovým ovládaním flexibilné
skrini alebo na diaľkovom ovládaní môže
gramovanie. Následne sa jednotka prep-
Pohodlné pre operátora
operátor manuálne riadiť pohyb zváracej
ne do pracovného stavu a zváranie môže
hlavy nahor či nadol, doľava či doprava.
začať.
Riadiace skrine PAV s alebo bez RC
spoja
pre
automatické
po pracovisku.
S diaľkovým ovládaním (bez čelného
mal dobrý prehľad o spoji.
Bez ovládacieho panelu a diaľkového
vhodné
pre
účelové
gramovanie
Zostavil Jan Chrzanowski
Riadiace skrine GMH s alebo bez RC
ESAB NEWS 1 2010
ESAB - váš najlepší partner
v energetike
H
lavným tromfom ESAB je
Odkedy ESAB obdržal celosvetovú certi-
jeho
sortiment
fikáciu podľa ISO 14001 a OHSAS 18001,
výrobkov, ktorý najlepšie
udržiaval tie najvyššie štandardy pri
zodpovedá
špecifickým
ochrane životného prostredia, bezpeč-
potrebám priemyslu vyrábajúceho ener-
nosti a ochrany zdravia pri práci. Mnohí
getické zariadenia. ESAB má na celom
z našich partnerov potvrdzujú, že dávajú
svete 29 výrobných závodov a jeho
prednosť spolupráci so spoločnosťou
výrobky sú zavedené v takmer 80tich kra-
ESAB
jinách. V každom z hlavných regiónov má
výrobkov od iných dodávateľov.
špecifickú výskumnú a vývojovú jednotku,
Okrem ponuky celého radu zariadení
ktorá zabezpečuje uspôsobenie zariadení
a technológií pre energetiku, ESAB po-
a prídavných materiálov lokálnym požia-
skytuje technickú podporu aj opraváren-
davkám. Spoločnosť takto môže ponúkať
ským a výrobným firmám. Aj tým sa
vysoko kvalitné výrobky s konkurenčnými
odlišuje od konkurencie. ESAB udržiava
cenami podľa miestnych podmienok. Táto
rozsiahlu sieť predajcov a servisných
štruktúra je veľmi dôležitá pre energetický
inžinierov podporovaných kompletnými,
priemysel, kde sa vyžaduje spoľahlivosť
účinnými a ekonomickými zákazníckymi
a rýchla reakcia na požiadavky plánova-
a technickými službami.
nej údržby aj núdzových opráv menších
Začiatkom roka 2008 ESAB prijal politiku,
porúch. To tiež robí ESAB najlepším part-
ktrorá považuje zameranie na zákazníka
nerom v tejto oblasti.
- ‘Customer Focus’ za hlavný smer stra-
Výroba zariadení a prídavných materiálov
tégie. To viedlo k rozsiahlemu prehod-
ESAB sa striktným programom zabez-
noteniu
pečenia kvality podľa ISO 9001. Energe-
a dodávateľského reťazca. V roku 2009
Systems for Energy Generation
tický priemysel dáva prednosť zariadeniam
sme reštruktúrovali náš Európsky región
Award” pre najlepších svetových
a prídavným materiálom ESAB, pretože
a regionálny dodávateľský reťazec so
dodávateľov v oblasti zvárania
sa očakáva, že majú najmenej defektov,
zámerom dramaticky redukovať časy
majú najvyššiu kvalitu a sú
dodávok a zlepšiť ukazovateľ ‘dodané
najlepšie
úplne a načas’. ESAB preukázal svoju
Autor: Robert Lazik
ESAB získal cenu “2009 Global
Best Partners Welding & Cutting
a rezanie pri výrobe energií.
unikátny
na
aplikácie
napriek
funkcií
ponukám
marketingu,
ESAB sa stal vedúcim výrobcom
s vysokými požiadavkami
schopnosť
vyhovieť
zváracích a rezacích systémov
na
zákazníkov
na
pre energetiku vrátane stavby
elektrární, nádrží na LPG, morských konštrukcií a rúrovodov
v Európe. V roku 2009 bol podiel
spoločnosti ESAB na svetovom
trhu zvárania a rezania v oblasti
energetiky takmer 18%.
koróznu
odolnosť.
lacnejších
nové
predaja
požiadavkám
technológie
13
14
ESAB NEWS 1 2010
dôležité chladenie vnútorných prvkov
výkonového
bloku
najmodernejšieho
invertora. Rozmerné chladiče, nútené
chladenie a premyslená konštrukcia
zabezpečujú tichý chod s väčšou životnosťou aj pri používaní v drsnom pracovnom prostredí. Toto usporiadanie tiež
pomáha udržiavať všetky citlivé časti vo
vnútri stroja v čistote a bez prachu.
Caddy™ má krytie IP23, to značí, že ho
je možné používať vonku – dokonca aj
v daždi. Stroje možno vybaviť jednotkami
vodného chladenia pre prípad, že sa
majú použiť vodou chladené horáky TXH
250w.
Určený na kvalitné zváranie metódou TIG legovaných, nelegovaných a nehrdzavejúcich ocelí.
Jednoduché použitie – všetky
zváracie parametre v jasnom usporiadaní.
Dvojprogramová funkcia ESAB –
možnosť zmeniť a prepnúť program
počas zvárania.
Pulzné zváranie TIG – zlepšené
ovládanie tepelného príkonu a tavného kúpeľa.
Micro Pulse – minimalizuje teplom
ovplyvnenú oblasť najmä na tenkých materiáloch.
nedávnym uvedením strojov zameraných
ArcPlus™ II – lepšie zváracie
na energetický priemysel – niekoľkých
Ovládacie panely
nových typov zdrojov zváracieho prúdu
Stroje Caddy™ sa dodávajú s dvoma
s invertorom na primárnej strane zvára-
rôznymi ovládacími panelmi. Obidva
cieho transformátora.
majú všetky potrebné funkcie na zváranie
metódou TIG (DC), so štartom HF alebo
charakteristiky, zjednodušuje prácu
a dáva lepšiu kvalitu spojov s menšími úpravami po zváraní.
Správne charakteristiky na zváranie
obalenými elektródami - funkcie
Rozsiahly rad výrobkov
LiftArc™, a na ručné oblúkové zváranie
Portfólio ESAB sa neobmedzuje na rôzne
(ROZ) obalenými elektródami.
zdroje prúdu. Obsahuje celý rad pomoc-
Ovládací panel Caddy™ TA33 je jedno-
ných zariadení, ktoré umožňujú zvárať
duchá cesta na zváranie metódou TIG.
v drsnom prostredí, najmä pri apliká-
Musíte nastaviť iba hrúbku plechu a stroj
ciách ako opravy v energetike, kde pod-
nastaví všetko ostatné, potrebné na to,
nastaviť minimálnu dobu pulzu až do
statou všetkého je ergonómia celého
aby ste mohli vyrobiť kvalitný zvarový
0.001 s.
zariadenia.
spoj. Môžete, pravda, ovládať zvárací
Caddy™ TA34 má dve pamäte a prepí-
V dôsledku tohto zámeru sa zváračom
prúd, svah nadol a dofuk plynu aj
nanie medzi týmito pamäťami je možné
ponúkajú rôzne ovládacie panely, vodou
manuálne. Zložitejší ovládací panel
ako z panelu, tak aj zo spúšte horáku,
chladené jednotky, vozíky pre mobilné
Caddy™
použitie v rôznych prostrediach schopné
zvárať pulznou metódou TIG,
prevážať štandardné plynové fľaše. Ďalší
čo umožňuje lepšiu kontrolu
prvok komfortu zvárača je horák vyro-
prívodu tepla do zvaru. Má aj
bený z moderných kompozitov, ktoré
funkciu Micro Pulse, ktorá
zostávajú pružné bez ohľadu na teplotu
umožňuje
TA34
vám
Hot start a Arc force.
VRD - zariadenie na obmedzenie
napätia pri ROZ.
umožňuje
okolia. Horák je spojený s káblom špeciálne riešeným ohybným kĺbom s ergonómiou najvyššej úrovne, ktorý vylučuje
únavu zápästia pri zváraní v obmedzených priestoroch. Ďalšia výhoda v tejto
oblasti je možnosť nastavovať zváracie
parametre priamo na horáku pomocou
dvoch tlačidiel chránených gumovou
membránou.
Konštruované pre trvácnosť
Stroje typu Caddy™Tig sú vybavené štandardnými konektormi TXH na pripojenie
horáku a káblovými konektormi OKC 50.
Kompaktná konštrukcia so skriňou z plastu odolného voči nárazom je ľahká a dobre
prenosná, ale jej rozmery nespochybňujú
Caddy™ Tig 2200i
ESAB NEWS 1 2010
dokonca aj počas prebiehajúceho zvára-
16A a do 75A pripojených na verejné
z hľadiska spotreby energie na jednotku
nia. Na tomto paneli možno nastavovať aj
nízkonapäťové siete.
hmotnosti odtaveného zvarového kovu.
svah nadol, dofuk ochranného plynu
Cieľom uvedenej normy je stanoviť do-
Ďalšou výhodou obvodu PFC je nižšia
a možno k nemu pripojiť aj jednotku
volené úrovne emisií harmonických prú-
citlivosť výstupných parametrov zvára-
diaľkového ovládania.
dov zariadení na ktoré sa vzťahuje tak,
cieho zdroja na kolísanie napätia siete
že celková úroveň harmonického rušenia
a z toho plynúca možnosť použitia zdro-
Zváranie obalenými elektródami
aj so zahrnutím ostatných zariadení
ja na viacero typov napájacích napätí
Zdroj Caddy™ Tig dodáva jednosmerný
nepresiahne úroveň elektromagnetickej
bez nutnosti meniť jeho konfiguráciu.
prúd. Možno ním zvárať obalenými elek-
kompatibility.
Táto výhoda spolu so sínusovým priebe-
tródami väčšinu technických kovov,
Táto norma, zahrnutá tiež do direktívy
hom prúdu má významný vplyv na
medzi nimi legované aj nelegované
o EMC, platí aj pre zariadenia na oblú-
správnu
ocele, nehrdzavejúce ocele a oceľo-
kové zváranie. Jej rešpektovanie zaisťuje,
zváracích zariadení, napájaných z gene-
liatiny. Strojmi Caddy™ Tig 2200i možno
že zariadenia ESAB sú energeticky účin-
rátorov prúdu.
a
bezporuchovú
činnosť
zvárať väčšinou elektród až do priemeru
Ø 4 mm. Obidva ovládacie panely majú
Ekologické využívanie energie
Direktíva RoHS 2002/95/EC – pred-
regulátor ArcPlus™ II najnovšieho
pisuje
typu, ktorý dáva intenzívnejší
reštrikciu
používania
nebezpečných látok. Cieľom
a pritom plynulý a stabilný
tejto direktívy je obmedze-
oblúk, ktorý sa dobre ovláda. Arc Plus™ II vytvára
nie používania nebez-
menšie kvapky, oblúk
pečných látok v zariade-
horí plynulo a pri zváraní
niach, vrátane zváracích,
s rozkyvom nie je po-
a ochrana zdravia a životného prostredia vylú-
trebné robiť výdrže na
čením nebezpečných za-
hranách.
riadení z používania.
Už dlhší čas pred dátumom
Zariadenie
1.7.2006,
na obmedzenie
keď
direktíva
RoHS
nadobudla účinnosť, ESAB úspešne
napätia - VRD
zastavil používanie nebezpečných látok
V niektorých oblastiach použitia sa
vyžaduje zariadenie na obmedzenie
nejšie, lebo majú nižšie straty odobe-
vo všetkých svojich výrobných jed-
napätia (VRD – voltage reduction device).
raného príkonu.
notkách.
Požiadavky uvedenej smernice, ktoré
Toto je bezpečnostná funkcia, ktorá pri
ručnom oblúkovom zváraní obmedzuje
Ekologické zdroje prúdu
sú striktne uplatňované a kontrolované
napätie naprázdno zváracieho zdroja na
– funkcia PFC
vo všetkých výrobkoch ESAB, robia
35 V. Obidva ovládacie panely umožňujú
Výrobky ESAB sú vybavené aktívnym ob-
naše výrobky bezpečnými, nákladovo
použitie tejto funkcie, ktorá sa jednodu-
vodom PFC (Power Factor Circuit – obvod
efektívnymi a nado všetko šetrnými
cho aktivuje alebo dezaktivuje vo vnútri
na korekciu účinníku). Tento obvod za-
s ohľadom na životné prostredie, zatiaľ
zdroja prúdu.
bezpečuje vysokú hodnotu účinníku,
čo sa zachováva najvyššia úroveň
blízku jednej a sínusový tvar priebehu
použiteľnosti v energetickom prie-
Myslíme na životné prostredie
vstupného prúdu. V praxi to znamená,
mysle.
ESAB sa aktívne venuje koncepcii
že pre danú úroveň sieťovej ochrany
udržateľného rozvoja už po viac ako de-
(napr. 16 A pre striedavú sieť 230 V) sa
sať rokov. V tejto oblasti sme na čele
bude zdanlivý výkon odoberaný zaria-
priemyslu a boli sme prvým výrobcom
dením rovnať skutočnému výkonu a maxi-
zváracích zariadení na svete, ktorý získal
málny výstupný prúd zváracieho zdroja
certifikáciu podľa ISO 14001.
môže byť takto významne vyšší v porov-
Od 1. februára 2008 výrobky ESAB tiež
naní so strojmi staršej generácie, ktoré
spĺňajú všetky požiadavky normy o elek-
tento obvod nemajú.
tromagnetickej kompatibilite (EMC) PN-
Využitie možností siete zariadením vy-
EN 61000-3-12:2007, ktorá stanovuje
baveným obvodom PFC je najlepšie,
medze emisií harmonických prúdov do
aké možno dosiahnuť. To má pozitívny
siete a úroveň dovolených emisií harmo-
vplyv celkové fungovanie siete a pre
nických prúdov zariadení s odberom do
zákazníka to prináša merateľný efekt
15
Top image:
top and left bleed
Top image:
top bleed
CaB 2200
Manipulátor na zváranie malých a stredných zvarkov
O
Manipulátor CaB 2200 je účelovo konštruovaný na menšie zvarky.
O
Plynulá rotácia 360°s možnosťou aretácie.
O
Lineárne vedenie na stĺpe aj na výložníku umožňuje pokojný pohyb ideálny pre zváracie
procesy MIG, TIG a ZPT.
O
Na stĺpe aj na výložníku sú nosiče káblov.
O
Pohyblivý podvozok alebo ukotvený stĺp.
O
Ovládací panel IP 55 s nízkym ovládacím napätím a káblom 10 m.
O
Štandardná bezpečnostná výbava vrátane zabezpečenia nosiča výložníku proti
samovoľnému poklesu a koncových spínačov všetkých pohybov.
O
Užitočná nosnosť 70 kg.
O
Navštívte nás na www.esab.com
GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS − EVERY WHERE
Download

ESAB News 1/2010