Ročník 9, číslo 1
Občasník obce Zámutov
október 2012
Milí spoluobčania,
po dlhšom období sa Vám dostávajú do
rúk Obecné noviny, ktoré by mali byť zhrnutím
práce poslancov, starostu, ako aj všetkých
zainteresovaných zamestnancov obce. Po
presune veľkého balíka kompetencií z pôsobnosti
štátnej
správy
do
pôsobností
územnej
samosprávy - obcí, sa ukázalo, že obce sa
dostali do veľmi vážnej ekonomickej situácie,
čoho dôsledkom sú obmedzené finančné
prostriedky. Z uvedeného dôvodu bola aj naša
obec nútená obmedziť niektoré aktivity týkajúce
sa hlavne investičnej výstavby v obci. Aspoň
stručne zhrniem niektoré projekty, ktoré obec za
posledné dva roky realizovala.
foto:Virostko Milan
Rekonštrukcia a nadstavba budov ZŠ Zámutov – zmena energetickej náročnosti
Na základe výzvy č. ROP-1.1-2009/01 obec požiadala Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR o poskytnutie NFP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a nadstavba budov ZŠ
Zámutov – zmena energetickej náročnosti“. NFP bol obci schválený a v máji 2009 obec
začala s realizáciou projektu. Práce na tomto projekte boli ukončené v októbri 2011.
Rekonštrukciou objektov ZŠ bol odstránený ich nevyhovujúci technický stav a došlo k
zníženiu ich energetickej náročnosti, čím boli vytvorené vyhovujúce podmienky pre kvalitný
vzdelávací proces. Zabezpečilo sa zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena
okien a vstupných dverí, úprava hlavného vstupu do objektu pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu, výmenou strešnej krytiny na objekte novej budovy ZŠ, realizovala sa
nadstavba starej časti ZŠ, čím sa následne
realizovali
nové
bleskozvody
a
elektroinštalacné rozvody,
zdravotechnická
inštalácia, modernizovala sa
vykurovacia
sústava a predmetom projektu bolo tiež
obstaranie IKT techniky. Celkové náklady na
realizáciu projektu schválené MVaRR SR
predstavovali čiastku 873.016,49 EUR, z čoho
5% je spolufinancovanie obce z vlastných
zdrojov.
Zámutov – kanalizácia a ČOV
V rámci výzvy č. OPZP-PO1-09-3 bol obci schválený NFP na realizáciu projektu „Zámutov –
kanalizácia a ČOV“. Ministerstvom životného prostredia SR bol schválený rozpočet
v celkovej čiastke 4.853.443,65 EUR z čoho 5% je spolufinancovanie obce. Tento rozpočet
však nie je konečný, nakoľko nie je podpísaný dodatok k zmluve s MŽSR. Predmetom
dodatku bude konečný rozpočet, ktorý sa bude odvíjať od skutočne vysúťažených súm
všetkých oprávnených výdavkov ako je napríklad stavebný dozor, dodávateľ stavebných prác
a pod. Projekt sa týka realizácie dokončenia kanalizácie rómskej osady - stoky A, J, I,
predlženia stoky D, predlženia stoky E, dokončenie výstavby stokovej siete - stoky A, B, C,
D, E, F, G, H, CH, výstavba stoky E2 a zvýšenie kapacity ČOV. Zmluva s MŽP SR bola
uzatvorená ešte v roku 2010, ale doposiaľ sa nemohlo začať s realizáciou tohto projektu.
Najväčším problémom je výber dodávateľa stavebných prác. Obec realizovala už tri verejné
obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Prvé bolo zrušené z dôvodu toho, že nastali
zmeny v projektovej dokumentácii, čo malo vplyv na výsledok VO. Druhé VO neodsúhlasilo
MŽP SR z dôvodu pochybenia odborne spôsobilej osoby. Tretie VO nie je zatiaľ ukončené.
V súčasnosti prebieha kontrola podkladov z VO na MŽP SR a na Úrade pre verejné
obstarávanie. Po obdržaní kladného stanoviska ÚVO a MŽP SR obec môže konečne
pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy s víťazným uchádzačov a následne podpísať dodatok
k zmluve s MŽP SR a začať s realizáciou prác. Pokiaľ však nemáme odsúhlasené VO
s prácami na kanalizácii sa nemôže začať, nakoľko by to boli neoprávnené výdavky, ktoré by
nám ministerstvo nerefundovalo. Milí spoluobčania, prosím o pochopenie a trpezlivosť pri
realizácii tohto projektu, aj keď od uvedeného sa odvíjajú aj ďalšie investičné akcie v obci
a to hlavne rekonštrukcia chodníkov a úprava miestnej komunikácie.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníka
Ako už bolo spomínané od realizácie projektu
„Zámutov – kanalizácia a ČOV“ je závislá aj
realizácia ďalších investičných akcií v obci, medzi
ktoré patrí aj rekonštrukcia miestnych komunikácií
a chodníka. Aj napriek tomu, obec sa rozhodla
realizovať rekonštrukciu chodníka na úseku, kde
by už nemalo dôjsť k výkopovým prácam, ktoré sú
spojené s realizáciou kanalizácie. Bolo urobené
VO, s víťazným uchádzačom Inžinierskymi
stavbami a. s. Košice bola uzatvorená zmluva
o dielo a v mesiaci október by sa malo začať
z realizáciou tejto rekonštrukcie.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií „časť Rómska osada“
Ďalšou investičnou akciou, ktorá sa začne realizovať v najbližších dňoch je Rekonštrukcia
miestnych komunikácií „časť Rómska osada“. Ide o rekonštrukciu časti MK v rómskej osade.
Stavbu bude realizovať firma FEDEST s. r. o., Zlatá Baňa 110.
V obci sme tohto roku nerobili obecné slávnosti ani posedenie pre starších občanov, ktoré
mali vždy svoje miesto v plánovaných akciách, ale vzhľadom na finančnú situáciu obce sa
nemohli uskutočniť. Ale aj napriek takej situácii aká tu teraz je, nechceme v budúcnosti
pristúpiť k zvyšovaniu poplatkov za daň z nehnuteľností, poplatku za zber komunálneho
odpadu a ostatných poplatkov, pretože chápeme finančnú situáciu našich občanov.
Všetkým Vám želám pevne zdravie a rodinách, trpezlivosti a pochopenia a vzájomnej úcty.
Dušan Višňovský, starosta obce
„Urobte všetko, čo vám povie!“ Jn 2,5
Mesiac október je v katolíckej cirkvi mariánskym
mesiacom. Teda v tento čas môžeme viac rozmýšľať nad
životom Presvätej Bohorodičky, nad jej vzťahom s Bohom,
nad tým, aký život žila ona a skúmať, v čom jej máme byť aj
my podobní.
Mária bola Bohom vyvolená na zvláštnu a jedinečnú
úlohu – byť matkou Spasiteľa Ježiša Krista. Ona to prijala, aj
keď nevedela, čo všetko to bude obnášať. Ale bola si istá, že
ak je toto Božia vôľa, tak on ju prevedie každou situáciou
a pomôže jej naplniť jeho plán. A to sa v jej živote aj dialo.
Tým, že Mária povedala Bohu svoje „áno“, vôbec nebola
nejakým zázračným spôsobom ochránená od pokušení, či
bolesti. Keď porodila Ježiša, krátko nato už musí spolu s ním
a Jozefom utekať do Egypta, lebo Herodes chcel Ježiša zabiť.
A keď Ježiša začali prenasledovať, až ho nakoniec zavesili na drevo kríža, kde aj zomrel,
Mária vždy dôverovala Bohu, že on sa postará, keď mu ona bude poslušná. Mária sa Bohu
za smrť svojho syna nerúhala, nepreklínala jeho vrahov, ale v pokore prijala aj tento ťažký
údel. A preto je Mária obdivuhodná. Že zostala Bohu verná nielen počas príjemných chvíľ,
ale aj keď jej bolo ťažko a keď vôbec nebolo jednoduché prijať Božiu vôľu. A Boh ju za to
odmenil.
„Ako Ježiš hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený
život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo
počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.““ Lk 11, 27 – 28
A Mária toto robila. Nezostala iba pri počúvaní Božieho slova, ale ho aj zachovávala. Teda
ona je veľkou nielen kvôli tomu zvláštnemu vyvoleniu, že sa stala matkou Vykupiteľa, ale aj
preto, že plnila Božiu vôľu vo všetkom.
Aj my sme často v situáciách, kedy sa musíme
rozhodovať
sami.
A nesieme
za
to
zodpovednosť. V situáciách, kedy je ľahšie
vybrať si podľa seba a nie podľa Boha. Ale „čo
človek zaseje, to bude aj žať“ Gal 6,7 Mária
žala a aj dnes žne veľkú úctu kvôli svojej
poslušnosti Bohu. A v tomto jej máme byť
podobní. V prvom rade Božiu vôľu spoznávať –
cez modlitbu, Sväté Písmo, duchovnú
literatúru, ľudí, ktorých nám Boh posiela
a hlavne skrze osobný vzťah s Bohom, ktorý
nemlčí a potom podľa Božej vôle aj konať.
Mária nám zanechala odkaz, ktorý povedala
v Káne Galilejskej na svadbe, kde sa minulo
víno a kde bola spolu so svojím synom
Ježišom
a s učeníkmi.
Vtedy
povedala
obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám (Ježiš)
povie!“ Jn 2,5 A toto je to najdôležitejšie v živote každého človeka. Urobiť všetko, čo Boh
chce. Nie len niečo, ale všetko. A vtedy budeme šťastní, lebo naplníme to, kvôli čomu
v prvom rade žijeme.
Mgr. Slavomír Palfi
gréckokatolícky správca farnosti
Komunitné centrum
Terénna sociálna práca je
činnosť, ktorá je zameraná na
rizikových jedincov ohrozených
sociálno-patologickými javmi, na
osoby v sociálnej núdzi a na osoby
v aktuálnej krízovej situácií, ktorá
je prevádzaná v ich prirodzenom
prostredí (napr. ulica, rodina
terénnej
a pod.).
Súčasťou
sociálnej práce je nadväzovanie
kontaktov, poskytovanie sociálnej
pomoci,
mapovanie
lokality
výskytu
sociálnoz hľadiska
patologických
javov,
vrátane
zberu, analýzy a sumarizácie
poznaných informácií o príčinách,
charaktere a intenzite nepriaznivej
terénnej
situácie.
Súčasťou
sociálne práce je aj komunitná
sociálna
práca.
Komunitná
sociálna práca je dôležitou
zložkou
Komplexného
rozvojového
programu
rómskych
osád.
Rómsku
komunitu v obci Zámutov tvorí cca
1490
obyvateľov
a z toho
predškolské a školské zariadenia
navštevuje cca 368 detí.
Pracovná naplň komunitného sociálneho pracovníka:
dosiahnutie základnej gramotnosti u všetkých členov danej osady,
dosiahnuť čo najvyššiu možnú úspešnosť dochádzky do školy školopovinných detí,
odstránenie diskriminácie v rámci osady, ale takisto od majoritnej spoločnosti, úsilie
a podporovanie posilňovanie sebavedomia a zodpovednosti,
integrácia osady do príslušnej obce a presvedčenie obyvateľov osady o zveľaďovanie
prispeniu k rozvoju obce a o zmene svojich bytových podmienok,
nastolenie zodpovednosti u každého obyvateľa obce za svoj život a svoju životnú situáciu
v akej sa nachádza,
nastolenie zodpovedného prístupu k právnym povinnostiam obyvateľov osady voči
právnym subjektom štátu.
vyhľadávanie klientov komunity, ktorí sú sociálne vylúčení, nemajú schopnosti, možnosti
či zručnosti aby dokázali riešiť svoje sociálne problémy,
snaha o otvorenú komunikáciu s členmi komunity so sociálnym pracovníkom a takisto
s okolím mimo komunitu,
spolupráca a vyjednávanie s inštitúciami, organizáciami a jednotlivými odborníkmi
o možnostiach pomoci pre členov komunity,
zabezpečovanie voľno časových aktivít pre komunitnú mládež ako prevenciu pred násilím
a kriminalitou, začlenenie ich do rôznych povinností a vedenie k zodpovednosti už do
útleho detstva,
sprostredkovanie písomného alebo ústneho styku členov komunity so štátnymi
inštitúciami, (OcÚ, ZŠ, MŠ, Zdravotnícke zariadenia, ÚPSVaR a pod.),
poskytovanie sociálneho poradenstva pri riešení vlastných súkromných problémov členov
komunity a zároveň o vedenie klienta k samostatnosti aj v tejto oblasti.
Poslaním komunitnej práce je snaha o vnesenie tolerancie medzi členov kominity,
o vytváranie vhodných susedských vzťahov, vedenie k sociálnej zodpovednosti, o elimináciu
diskriminácie a strachu medzi členmi a takisto o podpore menších skupín v komunite, ktoré
stoja v pozadí a boja sa prezentovať svoje názory.
V našej obci pôsobí komunitná sociálna práca od roku 2005 s menšími prestávkami, je
súčasťou obce aj v tomto období. Komunitné centrum tvoria 2 terénni sociálni pracovníci a 4
asistenti terénneho sociálneho pracovníka. Táto sociálna práca je financovaná z Fondu
sociálneho rozvoja.
Rómovia sú súčasťou nášho každodenného života preto je potrebné venovať im pozornosť
a zaoberať sa nimi. Zlepšenie ich kvality života znamená zlepšenie nášho života.
Pracovníci KC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Náučný chodník „Zámutovská kolejka“
V obci Zámutov, okres Vranov nad
Topľou, sprístupnili dňa 28.4.2012
verejnosti nový náučný chodník s
názvom Zámutovská kolejka, ktorý je
tématicky zameraný na prírodu, ako aj
históriu lesníctva v okolitých Slánskych
vrchov.
Územie, v ktorom sa lesnícky náučný
chodník nachádza, leží v Slanských
vrchoch,
ktoré
sa
vyznačujú
pestrosťou
terénnych
tvarov
a
výraznou
vertikálnou
pestrosťou.
Zamutovská kolejka pozostáva z troch
okruhov, z ktorých jeden je uspôsobený aj pre vozíčkarov. Na pohodlné absolvovanie celej
trasy v nenáročnom teréne potrebujú milovníci prírody približne štyri hodiny, počas ktorých sa
dozvedia o vzniku lesa, jeho význame a funkciách, jeho rozdelení, o tu žijúcich zvieratách,
stromoch, prírodných útvaroch, vode, či miestnej lesníckej histórii.
Celková dĺžka Zámutovskej kolejky je 7932 metrov a na jej trase sa nachádza 16 tematických
zastávok s informačnými tabuľami. Chodník je možné prejsť aj po kratších okruhoch. Prvý
má 2,8 a dlhší 3,7 kilometra. Asfaltová trasa určená pre pohyb hendikepovaných na
invalidnom vozíku, je dlhá 2,6 kilometra.
Výstavbu náučného chodníka zrealizoval
štátny podnik Lesy SR v spolupráci s KST
Perun,
obcou
Zámutov
a
miestnymi
dobrovoľníkmi. Turisticko-náučná trasa získala
pomenovanie po lesnej železničke, ktorou sa v
prvej polovici minulého storočia zvážala
drevná hmota po jej vyťažení z neďalekých
Slánskych vrchov. Vozeň podobný tým, ktoré
sa používali na prepravu dreva, je umiestnený
ako praktická ukážka pri jednej z informačných
tabúľ náučného chodníka.
V škôlke je fajn...
Každý začiatok školského roka je pre
mnohých učiteľov i žiakov niečím výnimočným
a plným očakávaní. Niektorí idú do školy po
prvýkrát s otáznikom v očiach, učitelia sa tešia
na priateľov a kolegov, deti na kamarátov a na
nové zážitky. No sú aj takí, ktorí pomalým a
neistým krokom sa vlečú k škole ufrflaní,
znechutení a nazlostení, že prázdniny boli
príliš krátke a zas budú "musieť" počúvať tých
nechápavých učiteľov a plniť si povinnosti....
Naša materská škola v tomto školskom
roku bola tiež pre mnohých veľkou neznámou a neviem či z toho boli viac rozčarovaní
rodičia alebo deti. Myslím si, že nástup do materskej školy je asi väčší stres pre rodičov ako
pre deti.
Tradične už kolujú medzi rodičmi strašidelné príbehy o ťažkom privykaní detí na škôlku. Deti
plačú za mamkou, rodičom puká srdce nad ich užialenými tváričkami, pokojné sú len pani
učiteľky, ktoré vedia, že len čo mamy odídu slzičky uschnú. Ešte si zopárkrát za deň
spomenú na mamku a občas na ocka, ale po
mesiaci už väčšina detí ráno neplače a na
škôlku sa teší. Niektoré deti si zvyknú za pol
dňa iným to trvá aj mesiac. A najlepšie bude
ak rodičia nechajú voľný priebeh adaptácii
dieťaťa
a
plne
budú
dôverovať
profesionálnym učiteľkám, ktoré vedia ako
sa v danej chvíli zachovať. A potom už nič
nebráni tomu, aby deti nasávali nové
informácie a zvedavo sa obzerali a zisťovali
aké lákadlá im nové prostredie prináša.
V škôlke ich čaká veľa nových a
zaujímavých aktivít, ale aj aktivity, ktoré sa
stali už tradíciou na škole. Okrem denných činností a edukačných aktivít chcem v krátkosti
spomenúť činnosť MŠ v uplynulom školskom roku.
V jeseni sme uskutočnili turistickú vychádzku do lesa pod Oblou zameranú na pozorovanie
farebnej jesennej prírody a na zber prírodnín. V jari sme deťom ukázali náučný chodník a
odomykali studničku zo zimného spánku a v lete sme boli na chate Dubová a pri skalách v
Dubovom dole. Všetky turistické vychádzky i vychádzky do blízkeho okolia boli zamerané na
pozorovanie a na ochranu prírody, ale aj na to,
aby sme u detí vypestovali kladný vzťah k
našim krásnym lesom o ktoré je potrebné starať
sa a ochraňovať ich. Okrem toho sme
zorganizovali aj rôzne kultúrne akcie ako je
Šarkaniáda, Slávnosť pre starkých, Stretnutie s
dôchodcami - bývalými zamestnancami MŠ,
Mikuláš v škôlke, Vianočná besiedka, Karneval,
Deň matiek, Deň detí, Talentárium 2012 ( s
účasťou detí z 11 MŠ z okresu Vranov n/T),
rozlúčka
s
predškolákmi,
návšteva
predškolákov u pána starostu, Rozprávková
noc detí v škôlke.
Zapojili sme sa aj do rôznych projektov, ktoré boli vyhlásené na internete alebo sme boli
priamo oslovení vyhlasovateľom súťaže. Medzi ne patrila aj súťaž Zahrajme sa s básničkou v
prednese poézie a prózy v Bystrom n/T,
zapojenie sa do projektu Veselé zúbky,
výtvarná
súťaž
Schauma
škôlkam.
Spracovanie rozprávok Danka a Janka a
Kocúr v čižmách videli deti
priamo v
materskej škole v prevedení profesionálnych
hercov z detského divadla Cililing a z divadla
Babadla z Prešova.
V materskej škole pracujeme
podľa
Školského vzdelávacieho programu "Dieťa
sa hrá a spoznáva svet" a tieto spomínané
aktivity, to je len malá časť z toho čo deti v
materskej škole zažívajú po celý rok .
Preto vás prosím milí rodičia hlavu hore a úsmev na tvári - len tým vášmu malému
škôlkarovi pomôžete prekonať strach z neznámeho a doprajete mu prežiť rozprávkový život v
našej škôlke.
Marta Bezeková - riaditeľka MŠ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z činnosti KST Perun
Prihovárame sa Vám po roku
existencie nášho turistického klubu Perun.
Hoci sú všade začiatky ťažké, dá sa
povedať, že sme ich prekonali a nejako sme
sa rozbehli a po roku činnosti je už aj niečo
za nami vidno. Ale to musíte posúdiť vy.
Náš klub, ktorý mladší spoluobčania poznajú
aj z internetu, kde zverejňujeme informácie
o pripravovaných akciách a rôzne fotky
z našej činnosti sa zameriava vo svojej
činnosti jednak na turistické akcie, ktoré
majú smerovať k poznávaniu lokalít nášho
chotára ako aj celých Slanských vrchov.
Vzhľadom k tomu, že naša členská základňa nie je nejako veľká, je v nej vekové zloženie od
6 do 77 rokov života. To práve chceme využiť na prenesenie životných skúsenosti
a vedomosti zo starších členov na mladú generáciu. Prinavrátiť ju späť k životu s prírodou
a to je nerozlučne spojené s bohatou históriou tejto oblasti v ktorej žijeme. Zároveň budovať
v každom z nás lokálpatriotizmus k tomuto kraju. Okrem turistiky a výstupov je jedna
z našich činnosti aj oprava lesných
studničiek, ktoré boli v minulosti zdrojom
osvieženia návštevníkov lesa a lesných
robotníkov. Po útlme pracovných miest
a činnosti v lesníctve, tieto sú často
v dezolátnom stave. Našou snahou je
opraviť studničku tak, aby jej nový vzhľad
bol vždy iný a poskytol osvieženie
milovníkom prírody. Opravené studničky
sú už Krejda, Kačurov laz, Zimná studňa,
Havraní dolok a tesne pred dokončením je
aj studnička Potašeň. Všetky opravy sú
realizované svojpomocne.
Bohužiaľ pri tejto práci sa stretávame v lese
s vandalizmom a bordelárstvom, nie len turistov
ale aj samotných lesných robotníkov a obyvateľov
našej obce, ktorý si nedokážu svoje odpadky
a plasty doniesť späť domov, ale najlepšie ich
nechať v lese. Ale to svedčí o ich inteligencii
a výchove. V minulosti za čias našich dedov
a otcov bola nejaká rovnováha medzi spolužitím
prírody a človeka. Teraz je to jednostranné
využívanie so strany človeka, čo sa raz môže
veľmi škaredo obrátiť proti nám.
Pri realizácií náučného lesníckeho
chodníka Zámutovská kolejka sme boli
oslovení zamestnancami Lesov SR, štátny
podnik o pomoc. Podieľali sme sa jednak
fotodokumentáciou, sprievodným slovom
a ďalšou dokumentáciou na jednotlivých
informačných paneloch, ale aj na príprave
miliera na pálenie dreveného uhlia, ktorý je
súčasťou jednej zastávky na náučnom
chodníku. Bohužiaľ, pre obmedzené
finančné možnosti lesníkov nebol tento
realizovaný v plnom pôvodnom rozsahu,
ale snáď v budúcnosti sa tento projekt
dotiahne do konca a dokonalosti, čo by
bolo veľkým prínosom pre rozvoj turistiky a regionálneho rozvoja cestovného ruch v našej
obci.
Za jednu z najvýznamnejších akcií na
ktorej realizácií sa podieľame v tomto období
s obecným úradom je príprava odhalenia
pamätnej
tabule
padlým
počas
povstania
Východoslovenského
roľníckeho
v priestoroch za evanjelickým kostolom, pred
bývalým Klobušického kaštieľom. Prípravne
práce na samotné odhalenie už boli realizované
prostredníctvom
obce
vykonané
teraz
a slávnostne odhalenie sa pripravuje na budúci
rok v auguste, v deň výročia vypuknutia tohto
povstania.
Z ďalších našich dlhoročných cieľov je
zabezpečiť vydanie knihy Opálová princezna,
ktorú napísal náš rodák Vojtech Kraus , ktorý je
však závislý od financií. Z dlhodobejších našich
zámerov je príprava značkovanej turistickej trasy
a výstavba rozhľadne na jednom z našich kopcov.
Ale ako všade teraz na Slovensku sú dôležite
finančné prostriedky, ochota a súhlas štátnych
a právnických osôb pri realizácií takýchto plánov.
Je len na nás ako sa s týmito problémami
vysporiadame a popasujeme. Preto, ak sa Vám
naša činnosť páči, podporte nás tým, že prídete
medzi nás alebo už na budúci rok svojou finančnou podporou 2% zo svojich daní.
OZ KST Perun
NAŠA ŠKOLA
Dňa 3. septembra 2012 sa otvorili brány Základnej školy v Zámutove pre 391 žiakov,
z ktorých 50 nastúpilo do nultého a prvého ročníka.
Výchovno-vzdelávací proces už druhý rok uskutočňujeme v zrekonštruovanej budove, čo
zjavne prispelo k esteticky príjemnejšiemu prostrediu. Prestavbu školy zabezpečil zriaďovateľ
- OcÚ Zámutov, v spolupráci so ZŠ Zámutov. Nadstavbou druhého poschodia sme vyriešili
zmenové vyučovanie a zároveň bola vymenená
zatekajúca strecha, zateplená a vymaľovaná celá
budova. Do nových tried škola zakúpila moderný
školský nábytok – lavice, stoličky, skrine, tabule.
V priestoroch I. stupňa boli vymenené podlahové
krytiny, svietidlá, elektrické rozvody, vypínače.
Aj počas tohtoročných prázdnin sa v prácach
pokračovalo,
a to
maľovaním
sociálnych
zariadení, pripojením na kanalizáciu a obecný
vodovod. V dvoch triedach sa vymenili podlahové
krytiny, pretože sme zapojení do projektu, ktorý
sa začne realizovať tento školský rok. V týchto
učebniach budú interaktívne tabule, počítače a jazykové laboratórium.
V školskom roku 2012/2013 bolo zriadených na I.
stupni desať a na II. stupni sedem záujmových
útvarov, ktoré navštevuje 314 žiakov. Mali možnosť
nahlásiť sa aj na výtvarný, literárno-dramatický
a tanečný odbor. Tie budú organizované Súkromnou
základnou umeleckou školou Topľa pod odborným
vedením externých pedagógov.
V uplynulom školskom roku sa žiaci dvakrát stretli
s osobnosťami populárnej hudby, koncertoval pre
nich M. Konrád, M. Lacko, D. Lacho a S. Fecková,
videli dve divadelné predstavenia Danka a Janka
a Popoluška
i pojazdné
terárium.
Navštívili Hornozemplínsku osvetovú knižnicu vo Vranove, planetárium a Zoologickú
záhradu v Košiciach, kúpalisko v Trebišove a výstavu vojenskej techniky na Zemplínskej
Šírave. Počas roka spoločne so svojimi vyučujúcimi organizovali aktivity : „Október – mesiac
zdravej výživy“, „Svet bez drog“, „Pohybom ku
zdraviu“,
aktivity
k medzinárodnému
Dňu
hasičov,
spolupráci
s hasičmi
obce.
V
predvianočnom a predveľkonočnom čase Tvorivé
dielne, kde si sami skúšali vyrobiť ozdoby na
vianočný stromček, alebo maľovanie kraslíc
rozličnými technikami. Vedenie školy úzko
spolupracovalo s Radou rodičovského združenia
a oceňuje, že aj rodičia sa snažia zapojiť do
jednotlivých aktivít organizovaných školou,
konkrétnym príkladom je Deň matiek, kde sa
stretli rodičia a učitelia v nedeľu popoludní na
opekačke, zorganizovanej ŠKD, ale aj na
volejbalovom turnaji rodičia –učitelia.
Veríme, že sa nám podarí v spolupráci s rodičmi a vedením obce aj v tomto školskom roku
zrealizovať aspoň toľko zaujímavých aktivít ako v minulom šk. roku. Tieto aktivity, ale aj
ďalšie zaujímavosti zo života školy sa dozviete na našej internetovej stránke zszamutov.sk
Vedenie ZŠ Zámutov
Zamutovčan na medzinárodnom festivale Drummondville 2012 v Kanade
Folklórna skupina Zamutovčan sa
zúčastnila medzinárodného folklórneho
festivalu v Kanade v meste
Drummondville (provincia Quebec)
v dňoch 2. – 16.7.2012. Ale začnime
pekne poporiadku. Skupina sa po 47
ročnom účinkovaní na domácich i zahraničných pódiách (Európa a Ázia) mala veľkú chuť
skúsiť aj tie americké, čoho súčasťou bola práve Kanada. Celá príprava tohto zájazdu bola
veľmi náročná, ale cieľom bolo to, že priniesla to pravé ovocie. Skúsenosť a vytrvalosť.
Našim odletom z Budapešti cez Zurich, s pokračovaním do Montrealu, švajčiarskými
aerolinkami bolo trošičku aj netradičné. Počas letu do Montrealu sme si totiž let trošičku
spríjemnili aj našim folklórom, keď muzikanti vytiahli nástroje a v lietadle naplno zaznelo “ Ej
zahraj mi hudačku“. Spolucestujúcim sa to zrejme páčilo pretože nás odmenili aj potleskom.
Po pristáti v Montreale nás čakalo príjemných
29°C a vtedy nás ani nenapadlo ,že po čas
celého festivalu ani raz nesprchne. Prvé dva
dni sme venovali oddychu, keďže festival
začínal až 5.júla, a prišlo nám to celkom vhod,
lebo 6 hodinový časový posun sa samozrejme
Ubytovaní
sme
boli
prejavil
ihneď.
v priestoroch školy, v triedach, spolu s ďalšími
účastníkmi
festivalu(Srbsko,Cyprus,Columbia,Peru,
Francúzsko,USA,Mexiko,Poľsko,Martinik,Nov
ý Zéland ,Kanada ), kde sme sa mohli spolu
vždy po skončení náročného dňa porozprávať, zatancovať si, prípadne vypiť drahé pivo či
(nejeden)štamperlík vodky. Celý areál s troma malými a jedným veľkým, hlavným pódiom bol
umelo vybudovaný v jednom z miestnych parkov.
V celom meste bolo cítiť atmosféru tohto obrovského festivalu a to sme ešte netušili ako
veľmi bude náročný. Organizátori pripravili veľkú show na otváracom ceremoniáli, kde všetky
súbory tancovali spoločnú choreografiu a záver programu patril samozrejme obrovskému
ohňostroju.Náš každodenný program pozostával od 3 do 6 vystúpení. Súčasťou našich
programov bola aj interakcia s ľuďmi, t.j.
zapájať ich do súčasti našich programov, či učiť
ľudí tancovať naše tance a podobne, v ktorých
sme boli jedným z najlepších zo všetkých
súborov na festivale. Tance ako Kapusta,
fľaškový, laškový, čerjana či kalapový tak učarili
divákom, že tí po vyzvaní hromadne vstávali
a učili sa naše tance, s čím som sa na
Slovensku ani vo svete ešte nestretol. Malo to
veľký úspech, veď nie raz sa nám ľudia
odmenili Standing Ovation , veľkým potleskom.
Pripravovali sme aj tance a rôzne hry pre
najmenších a učili ich v detskom zábavnom parku. No myslím že najväčším zážitkom nielen
pre nás ale aj pre divákov bol spoločný program s folklórnym súborom z Nového Zélandu. My
sme ich naučili chlapčenský Sarku raz a Bašistovsku a oni nás naopak nádherné dievčenské
Maorské tance s nezabudnuteľnými pohybmi v oblasti panvy (ich tradičný folkór). Aj tieto
tance nás akosi zblížili viac a počas celého ďalšieho priebehu festivalu sme boli ako jedná
rodina.
To, že tento festival bol náročný dokazuje aj to, že počas 10 dní sme absolvovali 12 a pol
hodiny tanca, 44 vystúpení čo je 4 až 5 vystúpení na deň. Samozrejme, že nielen nám ale aj
všetkým ostatným súborom ku koncu už dochádzali sily. Ale myslím si že najsilnejší zážitok
nám pripravili organizátori na samotný záver festivalu. A tým bol sprievod. Počas 2,5
hodinového sprievodu sa v kuse tancovalo či spievalo, odmenou bol veľakrát veľký aplauz,
veď na ulici sa tlačilo 60 000 ľudí. Bolo to naozaj niečo neopísateľné.
Za 11 dní festivalu sa popri 400 účinkujúcih
vystriedalo 300 000 návštevníkov festivalu, čo
naozaj svedčí o celkovej vysokej úrovni a
kvalite festivalu. Chcel by som určite ešte
spomenúť vynikajúcu organizáciu, ktorá dbala
o chod festivalu, kde všetko šľapalo presne
na sekundy. Počas voľného dňa časť
folklórnej skupiny navštívila tradičný živý
kanadský skanzen a neskôr oddychovala pri
bazéne a nákupoch a časť sa vybrala na výlet
do krásneho Quebecu kde navštivili indiánsku
dedinu a starobilé centrum mesta. A nedá mi
nespomenúť, že mesto Drummondville a celý
štát Quebec vôbec nerozpráva anglicky ale francúzsky, kde provincia Quebec bola kedysi
francúzskou kolóniou.
Keďže v tejto časti Kanady nežije veľa Slovákov musím spomenúť aspoň jedného Mareka
Gabriša, ktorý prišiel za nami až z Toronta (700km) a podporil nás a náš folklór. Celé
účinkovanie sme zavŕšili. Záverečným ceremoniálom, kde bola vyhlásená aj najlepšia
skupina (samozrejme že to boli Američanky) ,ktorá dostala návrh na postup na festival do
Confolens vo Francúzsku. Cestou domov každý z nás už len odfukoval a tešil sa na našu
tradičnú, slovenskú stravu a rodinu.
Tu by som chcel poďakovať hlavne všetkým
členom FS Zamutovčan za perfektnú
reprezentáciu nášho folklóru za veľkou
mlákou, za vytrvalosť tohto veľmi náročného
festivalu. Predovšetkým ďakujem nášmu
vedúcemu Marekovi Višňovskému, ktorý má
najväčšiu zásluhu na vybavovaní celého
tohto zájazdu ale aj za jeho vynikajúci
priebeh.
Veľké ďakujem patrí aj naším hosťom
(muzikantom Migelovi, Tomášovi , Babikovi a
Imrovi Oravcovi – košický Očovan) a predovšetkým tým ktorí nás podporili aj finančne
Ministerstvu kultúry SR, OcÚ Zámutov, firmám Staver s.r.o – Ján Gnap, Agratech s.r.o –
Maroš Višňovský, Vodostav s.r.o – Ladislav Toth, Wintex, Agrokondor s.r.o – Stanislav
Duda, TAĎA stavebniny – Tadeáš Andrek, Picer – Peter Višňovský a ďalší. Sme radí
a tešíme sa že sme sa všetci zdraví vrátili domov a priniesli si kopec nových zážitkov
a spomienok.
PICER
100 rokov konsekrácie kostola v Zámutove
Storočnica rím. kat. kostola nás vyzýva k patričnej oslave, dôstojnosti,
bázni a úcte k našim predkom. Tu na tomto mieste odznelo množstvo
modlitieb, prosieb aj ďakovných slov. Tu pretieklo množstvo
bolestných, ale aj radostných sĺz. Tu sa stetáva človek s Bohom
a človek s človekom. Tu získava človek útechu aj povzbudenie do
ďalšieho života. Odtiaľto plynie Božie slovo do všetkých sŕdc.
24.septembra 1912 vtedajší biskup ThDr. Augustín Fisher – Kolbrie
posvätil novopostavený kostol ku cti Panny Márie Ružencovej a dal
ho do užívania Zámutovčanom. O tom všetkom je v obetnom stole
uložená okrem relikvií aj listina o posvätení kostola. Pri príležitosti
osláv storočnice kostola je naplánovaných viacero akcií. Prvou
z týchto akcií bolo udelenie čestného občianstva rodákovi zo
Zámutova, žijúceho v Bratislave, prof.
RNDr. Jozefovi Tiňovi DrSc. pri
príležitosti jeho životného jubilea 80tich
rokov. Slávnosť začala svätou omšou v sobotu 4. februára. Po svätej
omši mu starosta obce Dušan Višňovský udelil čestné občianstvo
obce Zámutov. Pán profesor následne
predniesol prednášku v ktorej si najprv
zaspomínal na svoje mladé roky nielen v
Zámutove a potom rozprával o vzťahu
medzi vedou a náboženstvom, kde v
štyroch bodoch vysvetlil to, ako sa veda a
náboženstvo navzájom dopĺňajú.
Po prednáške bol pán profesor
ocenený zlatou medailou Matice slovenskej za vedecký a kultúrny
prínos, ktorú odovzdal zástupca a predseda oblastného pracoviska
Matice slovenskej Miroslav Gešper. Cenu udelil predseda Matice
slovenskej Ing. Marián Tkáč PhD. Farár rímskokatolíckej cirkvi Mgr. Ivo
Jakubík mu odovzdal pamätnú plaketu pri príležitosti stého výročia
konsekrácie kostola v Zámutove a pán profesor bol obdarovaný spolu s
manželkou aj od gréckokatolíckeho farára Mgr. Slavomíra Palfiho
krásnymi ikonami. Najväčším ocenením však bol pre neho obrovský
potlesk všetkých zúčastnených na tejto milej akcii.
Ďalšou peknou akciou bol Gospelový fašiangový festival,
ktorý sa v sobotu 18.februára tiež uskutočnil v našom
kostole v komornej takzvanej ,,unplugged,, verzii, na
ktorom sa predstavili skupiny: Peter Milenky, Prázdny
kríž a Slnovrat. Veľmi zapôsobila aj svetelná show počas
koncertu. Koncert svojou úrovňou ukázal že Božie slovo
sa dá počúvať nielen v čítaniach a prednáškach, ale aj
duchovnou piesňou.
Na sviatok sedembolestnej Panny Márie bol na
cholerovom cintoríne postavený nový drevený kríž na znak tejto hroznej epidémie. Kríž je 5
metrov vysoký a váži asi 200kg. Potrápili sa s ním folklóristi, futbalisti a silní muži z obce kým ho
vyniesli až na hurné, kde kríž posvätili farári rímsko katolíckej a grécko katolíckej cirkvi a v dome
smútku odslúžili za obete cholery svätú omšu. Cholera sem bola zavlečená ruskými vojakmi
vyslanými zo strednej Ázie. Najprv vypukla na Ukraine a postupne sarozšírila cez Poľsko do
Uhorska. Podľa evanjelického farára Mateja Rojka, ktorý vtedy opísal tieto udalosti v kronike,
v období od 2. júla do 27. augusta 1831 na choleru zomrelo 36 evanjelikov, 36 katolíkov a 59
rusnákov, ale keďže vieme zo záznamov cirkevných kroník, cholera mala niekoľko vĺn môže byť
na Hurnom pochovaných oveľa viac ľudí ako je opísané v kronikách.
Dnes po sto rokoch 23.septembra celebroval sv. omšu
ThDr. Vladimír Šosták, biskupský vikár, kde v homílií
zdôraznil potrebu viery spoločenstva všetkých členov
cirkvi. Z histórie vieme už len z rozprávania starších
občanov, že pred postavením kostola k modlitbám a sv.
omšiam sa ľudia schádzali v dome Jána Šoltýsa
v prednej izbe. V roku 1996 bol kostol rekonštruovaný
z potreby zväčšenia a 29. júna 1996 bol konsekrovaný
košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom.
Storočnicu sme oslávili v plnej kráse, dôstojnosti v bázni
Božej a úcte k naším predkom. Naozaj je poznať že Cirkev v Zámutove počas celej storočnice je
živá, a akcie venované storočnici ešte viac duchovne nabudia Zámutovčanov.
Štefan Višňovský
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Októbrové pranostiky
Ak je október veľmi zelený, bude potom január veľmi studený.
Teplý október, studený november.
Ktorého dňa tohto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez
zimu padať.
Keď v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás omrazí.
Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri.
----------------------------------------------------------------------------------------------------MO SZCH Zámutov
Dňa 13. Januára 2012 bola založená základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov zo
sídlom v Zámutove. Základná organizácia sa venuje chovu drobných hospodárskych zvierat
– králikov, týchto čistokrvných plemien: Kalifornský čierny, Novozelandský biely,
Burgunský králik, Nemecký obrovitý strakáč a ich krížence na kuchynské spracovanie.
- z hydiny sa venuje chovu plemien: Sasexka svetlá, Arakuana pšeničná, Hempšír ,
zdrobnené Wiandotky biele, pasikave a iné nosivé plemená.
- z holubov sa venuje chovu Amerických kingov, Poštových holubov – štandardov,
- venuje sa aj chovu exotického vtáctva
Základná organizácia v Zámutove funguje pod vedením :
Predseda : Pavol Kochman
Podpredseda : Marián Demeter
Tajomník : Ing. Ján Vall
Pokladník : Magdaléna Mamiňáková
Kontrolór: Ing. Slavomír Jačisko
Členovia organizácie : Vall Jozef, Vall Miroslav, Ing. Kollár
Peter, Demeter Marián ml. Tabaka Michal ml. , Kochman
Pavol ml., Andrej Lenger, Ličák Michal, Gaľa Miroslav
Každého, kto má chuť stať sa členom našej organizácie, s radosťou a potešením
prijmeme medzi seba.
Narodili sa :
1. Kroková Sára, nar. 04.01.2012
2. Paruševová Ela, nar. 12.01.2012
3. Bednárová Beáta, nar. 27.01.2012
4. Kotľár Alex, nar. 28.01.2012
5. Jurmák Patrik, nar. 13.02.2012
6. Feri Filip, nar. 18.02.2012
7. Hardoň Gabriel, nar. 23.02.2012
8. Pohlodko Marek 06.03.2012
9. Peržeľová Barbora, nar. 19.03.2012
♥Blahoželáme k sobášu:
1. 22.03.2012 Andrea Kroková a Jaroslav Kováč
2. 03.05.2012 Mária Jarková a Slavomír Feri
3. 31.05.2012 Mária Karchňáková a Jozef Kroka
4. 23.06.2012 Júlia Mitaľová a MUDr. Ján Zeleňák
5. 09.08.2012 Miroslava Bilá a Ladislav Antalovský
6. 23.08.2012 Martina Feriová a Michal Kroka
7. 25.08.2012 Jarmila Gazdová a Stanislav Leško
Navždy nás opustili:
10. Pohlodková Anna Mária, nar. 05.04.2012
11. Feriová Sofia, nar. 10.04.2012
1. Ovšák Dávid
12.01.2012 vo veku 8 mesiacov
12. Mucha Dávid, nar. 17.04.2012
2. Mitaľová Júlia
11.02.2012 vo veku 80 rokov
13. Kimák /neurčené/, nar. 18.04.2012
3. Bezek Milan
24.02.2012 vo veku 61 rokov
14. Goroľová Emília, nar. 06.05.2012
4. Ďorďovič Dušan
05.03.2012 vo veku 64 rokov
15. Ferencová Amanda, nar. 09.05.2012
5. Rybarčáková Anna 07.03.2012 vo veku 83 rokov
16. Antalovský Michal, nar. 22.05.2012
6. Kováčová Anna
21.03.2012 vo veku 75 rokov
17. Feri Dávid, nar. 14.06.2012
7. Višňovský Peter
28.03.2012 vo veku 50 rokov
18. Varechaj Tomáš, nar. 09.07.2012
8. Kotľár Imrich
28.03.2012 vo veku 69 rokov
19. Pohlodková Helena, nar. 19.07.2012
9. Macková Mária
01.05.2012 vo veku 80 rokov
20. Horváth Lukas, nar. 20.07.2012
10. Feriová Mária
27.06.2012 vo veku 89 rokov
21. Marcin Lukáš, nar. 25.07.2012
11. Ličáková Anna
02.07.2012 vo veku 85 rokov
22. Jurčová Eliška, nar. 02.08.2012
12. Feriová Svetlana
20.07.2012 vo veku 22 rokov
23. Virosko Matúš, nar. 09.08.2012
13. Ferenc Jozef
21.07.2012 vo veku 25 rokov
24. Ferenc Lukáš, nar. 26.08.2012
14. Feriová Patrícia
29.07.2012 vo veku 16 rokov
15. Hrunený Jozef
04.08.2012 vo veku 81 rokov
16. Koščová Anna
13.08.2012 vo veku 88 rokov
17. Hajčáková Mária
20.09.2012 vo veku 79 rokov
18. Nemcová Alžbeta
24.09.2012 vo veku 86 rokov
19. Demčák Michal
25.09.2012 vo veku 95 rokov
V roku 2012 oslavujú:
70 rokov – Lenger Andrej, Drabcsák Alexander,
Demčák Michal, Demčák Emil, Koper
Ján, Višňovský Pavol, Višňovský Jozef,
Kuľbák Jozef, Koperová Helena
75 rokov –
Veliká Mária, Klapáková Helena, Tiňo
Juraj, Vasiľová Mária, Krivák Michal,
Jenčuráková Alžbeta
86 rokov –
Suchá Mária, Kopková Anna, Miková
Mária, Farkašová Anna
87 rokov –
Vasiľ Mikuláš, , Česlák Mikuláš, Pastirik
Jozef, Mikulová Alžbeta
80 rokov – Matušková Anna, Dudaščíková Júlia,
Maržiňan
Jozef,
Mitaľová
Anna,
Česláková Margita, Vasiľ Ján, Mattová
Helena, Ďorďovičová Anna, Feriová
Magdaléna
88
85 rokov –
90 rokov -
Krausová Jozefína, Nemcová Anna
91 rokov -
Bačiková Mária, Kadlubiaková Mária
92 rokov -
Farkaš Vasiľ, Mika Ján
Vasiľová Anna, Mičková Anna, Virosko
Jozef, Kroková Helena, Antalovská
Mária
rokov
-
Koščová Alžbeta, Bezeková
Jačisková Anna, Brotoň Jozef
Anna,
89 rokov – Petrová Anna, Štecová Anna, Lenger
Michal
Vážení športoví priatelia,
koncom ročníka 20102011 sme sa v 5. lige VD
zachraňovali
na
poslednú chvíľu. Na
začiatku nového ročníka
súťaže 2011-2012 do
mužstva vstúpil nový
sponzor Peter Višňovský
– Picer, ktorý si povedal,
že Tatran Zámutov sa
nebude rok čo rok len
v súťaží
zachraňovať.
S trénerom Milanom Bujkom si vytýčili nové ciele
– hrať dôstojnú úlohu v súťaží a umiestniť sa do
5. miesta v ročníku 2011-2012. K tomuto cieľu
bolo potrebné mužstvo posilniť na viacerých
postoch. Do mužstva sme získali Dzurovčina
Miroslava, ktorý sa stal v tejto súťaží najlepším
strelcom s 25. gólmi. Ďalej Róberta Beňa,
Mareka Kaliaša, z MFK Vranov Tomaša Moleka
a Filipa Dzivaka z Bystrého. Začiatok súťaže
nám vyšiel nad očakávanie a po jesennej časti
sme skončili na 1. mieste, ktoré sme v jarnej
časti pri doplnení kádra o hráčov ako Jenčko
Vladimír, Gavala Marcel, Tracik Milan, Ovšianik
Ján a hlavne brankár Klamar Martin uhájili , a
v priebehu jarnej časti nikoho pred seba na 1.
priečku nepustili a súťaž s náskokom vyhrali
a postúpili do 4. ligy, čo pre obec a klub bol
historicky postup pri oslave 60. rokov
organizovaného futbalu v obci.
V priebehu minulého ročníka prišiel do
mužstva aj tréner Kopec Ján, ktorý sa začal viac
venovať mládeži a to dorastencom, ktorí po
pravidelných tréningoch začali hrať futbal, ktorý
prinášal výsledky a umiestnenia na predných
priečkach tabuľky, čo po iné roky tak nebolo.
Postupne z dorastu boli do mužstva
zaradení Dobranský Matej, Bajus Ján junior
a Matta Martin ako brankár, ktorý ma talent, ktorý
ale musí na sebe viac popracovať. V doraste sú
aj ďalšie nádeje ako sú Mikula Martin, Balberčak
Marek a Slavo Kroka ktorí tiež majú svoju
budúcnosť vo vlastných rukách. Je ale potrebné
spomenúť aj vystúpenie žiakov pod vedením
trénera Milana Bujka, ktorí už druhý ročník
dosahujú veľmi dobré výsledky a popredné
umiestnenia v súťaží ktorú hrajú.
Do 4. ligy nového ročníka 2012-2013 sme
sa posilnili hráčmi a to Dzurovčin Michal, Jantek
Miroslav a po štúdiách sa do mužstva vrátil Peter
Olejár. Z mužstva odišli Gavaľa, Dzivak a Tomáš
Molek, ktorý sa vrátil do MFK Vranov. Nový
súťažný ročník sme začali nad očakávanie a ako
nováčik tejto súťaže sme po 10. kolách na
skvelom 10. mieste s 12. bodmi z ktorých sme 6
zápasov odohrali na súperových ihriskách. Toto
mužstvo by malo v tejto súťaži hrať dôstojnú
úlohu a pohybovať sa v strede tabuľky
Najväčším problémom je naša hracia
plocha, ktorá je tvrdá a suchá, musí sa
pravidelne polievať.
Na zaver by som chcel poďakovať hlavne
nášmu sponzorovi, starostovi obce Dušanovi
Višňovskému. a všetkým naším fanúšikom, ktorí
nás v hojnom počte sprevádzajú aj na zápasoch
vonku a preto chceme
v tejto súťaží hrať
atraktívny futbal, aby sa páčil každému divákovi,
aby ich na náš štadión chodilo čo najviac.
Vedenie OFK Tatran Zámutov
V obci máme dve mužstvá futbalového klubu Tatran Zámutov.
Prvé hrá IV. ligu a druhé okresnú súťaž. Prinášame vám tabuľky z týchto líg.
Mužstvo Z V R P Skóre Body
Plavnica
10 7 3 0 21:0 24
Kľušov
10 6 1 3 26:15 19
Kendice
10 6 0 4 23:16 18
Raslavice
10 5 2 3 23:13 17
Medzilaborce 10 5 2 3 24:17 17
Pakostov
10 5 2 3 17:16 17
Jasenov
10 5 1 4 18:17 16
Dl. Klčovo 10 4 3 3 21:18 15
Hanušovce 10 4 3 3 15:13 15
Kežmarok
10 4 3 3 10:9 15
Zámutov
10 3 3 4 16:12 12
Fintice
10 3 3 4 13:16 12
Ľubotice
10 2 3 5 14:21 9
N. Hrušov
10 2 2 6 11:24 8
Kračúnovce 10 1 4 5 9:21 7
V. Šariš
10 0 1 9 9:42 1
Okresná súťaž
Priebežná tabuľka po 6. kole
1. Sačurov
2. Hencovce
3. Zámutov B
4.R. Nižný Hrabovec
5. Komárany
6. Merník
7. Kamenná Poruba
8. Banské
9. Nižný Hrabovec
10. Čaklov
11. Hlinné
12. Lomnica
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
2
1
1
0
0
0
1
1
1
2
2
4
3
4
4
5
6
21:0 18
28:3 15
24:9 15
17:11 13
13:9 12
11:11 10
11:19 6
7:9 5
8:13 4
5:27 4
7:18 3
2:25 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ošem smrceľnich slov každej ženi:
1)
Fajn. ---- toto slovo žena použiva kec chce ukončic zvadu a zna, že ma pravdu.
2)
Pejc minuti. ---- toto žena može znamenac dve veci. Kec še akurat obľika ta je to pol hodzini.
Kec kukace futbal a jej začina telenovela a povi pejc minuti ta vtedi to znamena pejc minuti.
3)
Nič. ---- Nič znamena furt daco, taže sebe davajce bacha. Zvadi ktore začinaju slovom NIČ končia
furt slovom FAJN.
4)
Idz do toho! ---- Toto neznamena že mace daco povolene. A rozhodne to nikdi nerobce.
5)
Hlasni povzdich. ----- Muži sebe dumaju že to nič neznamena ale pozor. Furt to daco znamena
akurat še nepitajce co, bo še dostaneme k bodu 3.
6)
To je ok. ----- Toto je bars nebezpečne spojenie. Vtedi kec toto žena povi ta sebe len muši podumac
jak zacalujece za svojo chibi.
7)
No jak misliš. ---- To vas diplomaticki pošila do rici.
8)
Nechaj to tak, už som to zrobela Tak vam žena oznamuje že už das pejcraz od vas daco chcela a
nezrobeli sce to. Vam to samozrejme neda ta še spitace: "Co še robi moja?" a zaš sce pri bode 3.
Milačku, čom stojíš pri oblaku kec špivam?
- Žebi sebe sušedzi nedumali, že ce bijem. :)
---------------------------------------------------------To kto ce tak pokusal?
-Muj pes.
-A čom?
-Som prišol domu trižby a me nespoznal. :-D :-D
----------------------------------------------------------Ospravedlňujuca smska:
Milačku prebač, že som ňeprišol ku tebe cez vikend,
aľe bul som v piatok pic s kamaratami a ňemuch som
dva dňi prisc ku sebe a ňe to ešči ku tebe...:D
-------------------------------------------------------------Slečna še pýta chlapca na peršim rande: "A ty co
robíš?" -Som skladateľ. "A co skladáš?"
.............Ciment z vľečky :D :D :D
Žena: Še rozhodni, budz ja abo paľenka?
Muž: No... milačku... co ci povim.... budzeš mi
chybac. :D
-------------------------------------------------------------Najvekše cigaňstva na vichodze:
1. Kapurkova
2. Podz, idzeme na jeden
3. Fakturu som viplacil
4. Dopijem a idzem domu
5. Ale fakt posledni
6. Šicko porobeno
7. Nesciham
8. Veckaľ še virovname
9. Jutre zrobim
10. Nejdzem do karčmi ale na urad
11. Pridzem z roboty rovno domu
12. Nič še nebuj, šicko vybaveno
Download

Čítaj celý dokument tu