ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA
YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
BĠLECĠK ĠLĠ, YENĠPAZAR ĠLÇESĠ,
AYVACIK MEVKĠĠ
ÇED RAPORU
NĠHAĠ ÇED RAPORU
YeniĢehir Mah. ġehit Ender Güven Sok. No: 25/7-8
Ġzmit-KOCAELĠ
Tel: 0 (262) 325 29 00
Fax: 0 (262) 321 29 04
www.temsat.com.tr
ġUBAT – 2014
PROJE SAHĠBĠNĠN ADI
: ŞEN PİLİÇ GIDA SAN. A.Ş.
ADRESĠ
: Altıntepe Mah. Galipbey Cad. No:1 Maltepe/İstanbul
TELEFON VE FAX NUMARALARI : TEL:0216 518 1020
Fax:0216 518 1400
PROJENĠN ADI
: DAMIZLIK YARKA YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSİ
PROJENĠN BEDELĠ
:
6.300.000 TL
Bilecik İli, Yenipazar İlçesi, Olucak Köyü, Ayvacık
PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN AÇIK
Mevkii, H25a-21-d pafta, 104 nolu ada, 215 nolu
ADRESĠ
:
parselde
PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN
KOORDĠNATLARI ZONU
:
Proje sahasının koordinatları ekte verilmiştir.
PROJENĠN ÇED YÖNETMELĠĞĠ
KAPSAMINDAKĠ YERĠ
Madde 21-d) Kanatlı yetiştirme tesisleri [(Bir üretim
periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk(civciv,
: damızlık, piliç, vb.) veya eşdeğer diğer kanatlılar)(1
adet hindi = 7 adet tavuk esas alınmalıdır)].)
RAPORU HAZIRLAYAN
KURULUġUN ADI
TEMSAT TEKNİK MÜHENDİSLİK SU ARITMA
DANIŞMANLIK MAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.
:
ŞTİ.
ADRESĠ
:
Yenişehir Mah., Şehit Ender Güven Sk., No:25, Kat:4,
D:7/8 İzmit-KOCAELİ
TELEFON VE FAX NUMARALARI : 0 262 325 29 00 – 321 29 04
RAPORUN SUNUM TARĠHĠ
: 11.02.2014
PROJE ALANI KOORDĠNATLARI
Nokta No
Datum
WGS–84
Elemanların
Sırası
Datum
ED–50
Enlem, Boylam
Projeksiyon
6 Derece
Türü
Coğrafik
Elemanların
Sırası
Sağa Değer,
Yukarı Değer
D.O.M
--
Türü
UTM
Zon
--
Ölçek Fak.
--
Enlem
Boylam
1
40.268320
30.520341
2
40.267833
3
Nokta No
Y
X
1
289190.488
4460666.429
30.519713
2
289135.538
4460613.789
40.267324
30.519165
3
289087.369
4460558.695
4
40.266869
30.520051
4
289161.334
4460506.057
5
40.266393
30.519610
5
289122.316
4460454.233
6
40.266501
30.519513
6
289114.400
4460466.399
7
40.266230
30.519114
7
289079.621
4460437.363
8
40.266721
30.518542
8
289032.514
4460493.172
9
40.266321
30.518033
9
288987.953
4460449.994
10
40.265764
30.518468
10
289023.251
4460387.099
11
40.265690
30.518564
11
289031.132
4460378.666
12
40.265531
30.518347
12
289012.188
4460361.586
13
40.265705
30.517969
13
288980.597
4460381.715
14
40.265454
30.517761
14
288962.137
4460354.387
15
40.264976
30.517671
15
288953.008
4460301.553
16
40.264690
30.517723
16
288956.552
4460269.638
17
40.264768
30.518180
17
288995.610
4460277.270
18
40.264549
30.518211
18
288997.577
4460252.808
19
40.264463
30.518416
19
289014.774
4460242.823
20
40.263869
30.518104
20
288986.385
4460177.580
21
40.264156
30.517346
21
288922.780
4460211.239
22
40.264629
30.515551
22
288771.680
4460268.054
23
40.264805
30.515622
23
288778.191
4460287.495
24
40.264622
30.516402
24
288844.002
4460265.220
25
40.265699
30.516554
25
288860.237
4460384.520
26
40.266182
30.515647
26
288784.608
4460440.203
27
40.266781
30.514618
27
288699.002
4460509.169
28
40.267532
30.516160
28
288832.424
4460588.867
29
40.268301
30.517655
29
288962.020
4460670.741
30
40.268994
30.519118
30
289088.540
4460744.115
31
40.268759
30.519080
31
289084.558
4460718.147
32
40.268454
30.519196
32
289093.549
4460684.057
33
40.268413
30.519260
33
289098.841
4460679.335
34
40.268032
30.518874
34
289064.846
4460637.937
35
40.267966
30.519224
35
289094.394
4460629.732
36
40.268065
30.519305
36
289101.561
4460640.600
37
40.268154
30.519468
37
289115.703
4460650.030
38
40.268254
30.519596
38
289126.881
4460660.833
39
40.268414
30.519629
39
289130.224
4460678.547
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI, PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN
KONUMU
I.1: Proje Konusu, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi, Hizmet Amaçları, Projenin
Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği (Fayda Maaliyet Analizi), Zamanlama
Tablosu
SAYFA
NO
1
1
I.2. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin
Tanımlanması
4
I.3. Proje için Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
5
I.4. Bölgeye İlişkin Varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/1.000 Ölçekli Onaylı İmar
Planları ve Plan Hükümleri, Faaliyet Alanının Plan Üzerinde İşaretlenmesi (Onaylı
Plan Olmaması Durumunda Faaliyet için Kullanılacak Yer Ölçekli Harita Üzerinde
Açıkça Gösterilmeli, Mücavir Alan Sınırlarında Olup Olmadığı Belirtilmelidir.)
5
I.5. 1/25.000 ve 1/5.000’lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1
Km’lik Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını ve Deprem Kuşaklarını
Gösterir Analiz, Jeolojik Yapı, Köy Yerleşik ve Sanayi Alanları, Ulaşım Ağı, Enerji
Nakil Hatları, Arazi Kabiliyeti, Koruma Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler ve Bu
Stratejik Bölgelerin Etkilenen Alanlarının Gösterimi
6
I.6. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün İdari ve Sosyal Ünitelerin,
Teknik Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı İçindeki
Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi, Bunlar için Belirlenen Kapalı ve
Açık Alan Büyüklükleri, Binaların Kat Adetleri ve Yükseklikleri, Atık Su Ön Arıtma
Tesisi, Depolama Alanları, Yollar)
6
I.7. Arazinin Mülkiyet Durumu, Koordinatları, Yer Bulduru Haritası, Faaliyet Alanı
ve Çevresinin Fotoğrafları
7
BÖLÜM II: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
ÖZELLİKLERİ (Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların
Kullanımı)
(Proje İçin Seçilen Yerin ve Projeden Etkilenecek Alanların ve Ortamların,
Etkileyecek Parametreler Dikkate Alınarak Ayrı Ayrı Belirlenmesi)Proje için Seçilen
Yerin ve Projeden Etkilenecek Alanların-Ortamların Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri
ve Doğal Kaynakların Kullanımı
13
II.1. Türler ve Ekosistemler: Proje İçin Seçilen Yer ve Etki Alanı İçindeki
Ekosistemler ve Ekosistemlerdeki Türler,
Flora-Fauna Türleri, Sınıflandırılması, Yaşama Ortamları (Beslenme veya Üreme
Alanları), Popülasyon Yoğunlukları, (Uluslar Arası Sözleşmelerle Endemik, Nadir,
Nesli Tehlikede,) Tehlike Dışı vb. Kategorilerinin Tablo Halinde Belirtilmesi
(Koruma Altında Olan Türler Varsa Koruma Taahhütleri ve Alınacak Önlemlerin
Belirtilmesi), Flora Bilgilerinin TÜBİVES’e Göre Verilmesi. (Çalışmaların Hangi
Tarihte Kim Tarafından Yapıldığının Belirtilmesi)
Flora - Fauna Başlığı Altında;
- Mevcut Flora ve Fauna Yapısını İçeren Bilgilerin Faaliyet Alanı ve Yakın
Çevresinde, Dar veya Geniş Yayılışlı Endemik, Nesli Tehlike Kategorilerinde
(IUCN’e göre ve Türkiye Kırmızı Kitabına Göre) Olan Türlerin Olup Olmadığı,
Uluslararası Sözleşmeler (Bern Sözleşmesi) ve Fauna İncelemelerinde Merkez Av
Komisyonu Kararları ve Eklerine Göre Koruma Altında Olan Tür Olup Olmadığının
Belirtilmesi, Korunması Gereken Türler Olması Durumunda Koruma Taahhütlerinin
Eklenmesi
13
II.2. Jeolojik Özellikler (Bölge ve Çalışma Alanı Stratigrafik Jeoloji, Jeomorfoloji,
Yapısal Jeoloji, Benzersiz Oluşumlar, Mineral Kaynaklar, Heyelan, Çığ, Sel, Kaya
Düşmesi, Jeoteknik Değerlendirme (Mühendislik Jeolojisi, Stabilite, Zemin Emniyeti),
1/25.000’lik Harita ve Kesitler
23
II.3. Depremsellik (İnceleme Alanı ve Çevresinin Diri Fay Haritasında Yeri
Belirlenerek İnceleme Alanının Kaçıncı Derece Deprem Bölgesinde Yer Aldığı ve
Yapılacak Yapıların ilgili Deprem Yönetmeliğine Göre İncelenmesi)
27
II.4. Hidrojeolojik Özellikler: Yer Altı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan
Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri ve Debileri. Bu Kaynakların Özellikleri,
Hangi Kaynağı Besledikleri vb. Hakkında Detaylı Bilgi Verilmesi ve Bu Kaynakların
1/25.000 Ölçekli Topografik Harita Üzerine İşaretlenmesi
28
II.5. Hidrolojik Özellikler Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan
Kullanımı, Dere, Akarsu, Göl, Baraj vb., Özellikle İçme ve Kullanma Suyu Temin
Edilen Yüzeysel Su Kaynaklarına Olan Mesafelerinin Ayrı Ayrı Belirtilmesi ve
Debileri, Bu Kaynakların Özellikleri, Hangi Kaynağı Besledikleri vb. Hakkında
Detaylı Bilgi Verilmesi ve Faaliyetin Bu Ekosisteme Etkilerinin Değerlendirilmesi
(Sulak Alanlar Yönetmeliği Kapsamında) Alınacak Önlemlerin Belirtilerek
Taahhütlerin Rapora Girmesi, Kaynakların 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
Üzerinde Gösterilmesi
II.6. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler. Bölgenin Genel İklim Koşulları, Sıcaklık,
Yağış, Nem Dağılımı, Buharlaşma Durumu, Sayılı Günler Dağılımı, Rüzgar Dağılımı,
Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri, Meteorolojik Verilerin
Güncelleştirilmiş ve Uzun Yıllar Değerleri Kapsaması (En Yakın Meteoroloji
İstasyonunun Esas Alınması)
31
33
II.7. Toprak Özellikleri (Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıfı, Yamaç
Stabilitesi, Sahanın Erozyon Açısından Durumu, Toprak Koruma Projesinin
Yapılması, Doğal Bitki Örtüsü Olarak Kullanılan Mera, Çayır v.b.)
52
II.8. Tarım ve Hayvancılık, (Tarımsal Gelişim Proje Alanları, Sulu ve Kuru Tarım
Arazilerin Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları,
Hayvancılık Türleri, Adetleri ve Beslenme Alanları)
54
II.9. Nüfus Hareketleri (İşletme Döneminde Sağlanacak İstihdam, Ekonomik
Değişiklikler, Göç Hareketi)
55
II.10. Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve
Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı
Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme
Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik
Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma
Alanları, İçme ve Kullanma Su Kaynakları ile İlgili Koruma Alanları, Turizm Alan
ve Merkezleri ve Koruma Altına Alınmış Diğer Alanlar), Bunların Faaliyet Alanına
Mesafeleri ve Olası Etkileri
57
II.11. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Ağaç Türleri, Miktarları, Kapladığı
Alan Büyüklükleri ve Kapalılığı; Bunların Mevcut ve Planlanan Koruma ve/veya
Kullanım Amaçları, Orman Alanlarına Olumsuz Etkilerin İrdelenmesi ve Alınacak
Önlemler, Proje Yerinin Ormanlık Sahaya Mesafesini Belirlenmesi
64
II.12. Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi (Toprak,
Hava, Su ve Radyoaktif v.b. Kirlilik Açısından Değerlendirmenin Yapılması Varsa
Analiz Sonuçlarının Eklenmesi)
65
BÖLÜM III: PROJENİN ÖENMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK
ÖNLEMLER
(Bu Bölümde Faaliyetin Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Tanımlanır; Bu
Etkileri Önlemek, En Aza İndirmek ve İyileştirmek için Alınacak Yasal, İdari ve
Teknik Önlemler Ayrı Ayrı ve Ayrıntılı Bir Şekilde Açıklanır.)
67
A)Faaliyet Alanının Hazırlanması, İnşaat Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve
Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler
67
III.A.1. Arazinin Hazırlanması ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne
Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Malzemelerin
Nerelere Taşınacakları, Nerelerde Depolanacakları veya Hangi Amaçlar için
Kullanılacakları
67
III.A.2. Taşkın Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler
69
III.A.3. Proje Kapsamında Elektrifikasyon Planı, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği
Yerler ve Trafoların Yerleri
69
III.A.4. Proje Kapsamında İşletme Döneminde Su Temini Sistemi Planı, Suyun
Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı
ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları
70
III.A.5. Faaliyet Ünitelerinde ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Türleri,
Miktarları ve Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda
Yakılacağı ve Kullanılacak Yakma Sistemleri, Oluşacak Emisyonlar ve Alınacak
Önlemler
71
III.A.6. Proje Alanının Hazırlanması ve Tesislerin İnşaatında Kullanılacak Alet ve
Ekipmanlar, Proje Kapsamında İşletme Döneminde Bu Ekipmanlarla Yapılacak
Üretim Nedeni ile Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi,
Gürültü Azaltmak için Alınacak Önlemler
73
III.A.7. Proje Alanının Hazırlanması Sırasında Oluşacak Toz, İş Makinelerinden
Kaynaklı Gaz Emisyonları ve Alınacak Önlemler
77
III.A.8. Proje Kapsamında Ulaştırma Altyapısı Planı (Ulaştırma Güzergahı, Şekli,
Güzergah Yollarının Mevcut Durum ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar için Kullanıldığı,
Mevcut Trafik Yoğunluğu, Yerleşim Yerlerine Göre Konumu)
80
III.A.9. Proje Alanının Hazırlanması ve İnşaat Aşamalarında Zarar Görebilecek
Flora Fauna Türleri (Endemik, Nesli Tehlike Türleri v.b.) Proje için Seçilen Yer ve
Etki Alanında Bulunan Tür Popülasyonlarının Etkilenmesi
81
III.A.10. Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanlarının Faaliyet
Yeri ve Çevresinde Yer Alması Durumunda Yer Altı ve Yer Üstünde Bulunan Kültür
ve Tabiat Varlıklarına (Geleneksel Kentsel Dokuya, Arkeolojik Kalıntılara,
Korunması Gerekli Doğal Değerlere) Materyal Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin
İrdelenmesi
82
B)Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine
Etkileri ve Alınacak Önlemler
83
III.B.1. Proje Kapsamında Yer Alan Her Bir Ünitenin Özelliği (Kümes, Yem Deposu,
Su Deposu, Fosseptikler, Personel Lojmanı, İdare Binası, Laboratuar, Ölü Çukuru,
Gübre Depolama v.b.), Adetleri, Kapasiteleri, Nerelerde, Nasıl, ve Ne Kadar Alanda
Yapıldığı, Üretim ve İşletme Yöntemleri ve Teknolojileri, (Ayrı Olarak Alt Başlıklar
Halinde Verilmelidir), Proses Akım Şeması, Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların
Gösterimi
III.B.2. Proje Kapsamında Bulunan Tesislerde Kullanılacak Hammaddelerin Nereden
Temin Edileceği, Miktarları, v.b. (Civcivlerin Temini, Üretilen Ürünler, Kullanılan
83
85
Yemler, İlaçlar ve Vitaminler (Bunların Fiziksel, Kimyasal, Özellikleri, Miktarları ve
Veriliş Yöntemleri))
III.B.3. Projede Üretilecek Nihai ve Yan Ürünlerin Miktarları, Nerelere Ne Kadar
Nasıl Pazarlanacakları ve Depolanması, Herbir Faaliyet Türü için Üretilecek
Ürünleri Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler
88
III.B.4. Herbir Faaliyetin İşletilmesi Sırasında Kullanılacak Olan Makine ve
Ekipmanların Adet ve Kapasiteleri
89
III.B.5. Oluşacak Atıksuların Cins ve Miktarları Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj
Edileceği Ortamlar ve Uzaklığı, Atıksuların Deşarj Değerleri, Arıtma Tesisi Akım
Şeması, İş Termin Planı, Kapasitesi, Atıksu Arıtma Tesisinin Devreye Alınması ile
Birlikte Oluşacak Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Miktarı ve Bertarafı ile İlgili
Bilgi, Oluşacak Atıksuların, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde Yer Alan Hangi
Sektör ve Tablo Kapsamında Arıtıma Tabi Tutulacağı, Arıtma Verimi
90
III.B.6. Proje Kapsamında Tesislerin İçme Suyu Amaçlı Kullanılan Yüzeysel Su
Kaynaklarına ve Yeraltı Su Kaynaklarının Havzalarında Kalıp Kalmadığının ve
Yerüstü ve Yeraltı Su Kaynaklarının Kalitesinde Faaliyetten Kaynaklanabilecek
Olumsuz Etkilerin Giderilmesi ve Bundan Kaynaklanabilecek Zararların İrdelenmesi
91
III.B.7. Herbir Tesisin İşletilmesi Sırasında Oluşması Muhtemel Atıklar (Evsel
Nitelikli Atıklar, Atık Yağlar, Ambalaj Atıkları, Tıbbi, Tehlikeli Atıklar, v.b.) Atık
Cins ve Miktarları, Özellikleri, Ne Şekilde Bertaraf Edileceği (Evsel Nitelikli Katı
Atıkların İlgili Belediye Tarafından Alınacağına Dair Yazının Eklenmesi)
91
III.B.8. Tesiste Bulunacak Olan Emisyon Kaynaklarına Ait Oluşabilecek Emisyon
Konsantrasyonlarının ve Kütlesel Debilerinin Hesaplamalarının Yapılması
96
III.B.9. Herbir Tesisin Faaliyeti Sırasında Oluşacak Koku Problemine Karşı Alınacak
Önlemler (Koku Giderme Ünitesinin Detaylandırılması, En Yakın Yerleşim Yerine
Uzaklık ve Meteorolojik Veriler Dikkate Alınarak İrdelenmeli)
96
III.B.10. Proje Kapsamında Hijyenin Sağlanması İçin Ne Gibi İşlemlerin Yapıldığı,
Kullanılan Dezenfeksiyonlarla Birlikte Hijyen Planının Açıklanması
100
III.B.11. Faaliyetler İçin Önerilen Koruma Bandı Mesafesi ve Bu Bandın
Oluşturulması İçin Yapılacak Çalışmalar
101
III.B.12. Projenin, Proje Alanının Yakınında Bulunan Tesislerle Olan Etkileşiminin
Açıklanması
101
III.B.13. Tesisin Yakın Çevresindeki Yerleşim Birimlerine Olası Etkileri
101
III.B.14. Proje Kapsamında İşletme Döneminde Meydana Gelebilecek Katı Atık,
Tehlikeli (Atık Yağ, Boya Kapları, Kimyasal Madde Kapları v.s.) ve Tıbbi Atıkların
Cinsi, Miktarı ve Özellikleri, Ne Şekilde Bertaraf Edileceği (Atıklarla İlgili Gerekli
İzinler Alınmalı ve İzin Belgeleri Rapora Eklenmelidir.)
102
III.B.15. Proje Kapsamında İşletme Döneminde İnsan Sağlığı ve Çevre Açısından
Riskli ve Tehlikeli Olanlar, Alınacak Önlemler
102
III.B.16. İşletme Aşamasında Yapılacak İşlerden Dolayı Zarar Görebilecek FloraFauna Türleri (Endemik Türler, Nesli Tehlikeli vb.), Proje İçin Seçilen Yer ve
Faaliyetin Etki Alanında Bulunan Tür Popülasyonlarının Etkilenmesi Açıklanmalıdır
103
III.B.17. Çevresel Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel
Kaza, Yangın, Deprem, Sel ve Sabotaja Karşı Alınması Gerekli Önlemler)
103
III.B.18. İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve Bu
Etkilere Karşı Alınacak Önlemler (Arazi Islahı, İşletme Sonu ve Uzun Süreli Saha
Bakım Programı, Rehabilitasyon ve Rekreasyon Çalışmaları, Mevcut Yeraltı ve
Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkileri ve İzlenmesi
BÖLÜM IV. HALKIN KATILIMI
Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda
Verilebilecek Bilgi ve Belgeler
BÖLÜM V. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN
BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ
(Bu Bölümde Projenin Genel özeti Yapılarak İlgili Yönetmeliklere Uyacağının
Taahhüdünün Verilmesi. Tesisten Kaynaklanacak Atıksu, Katı Atık ve Gürültü ile
İlgili Ölçüm ve İzleme Parametrelerinin Oluşturulması)
NOTLAR VE KAYNAKLAR
106
106
109
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1: Zamanlama Tablosu
4
Tablo 2: Proje Alanı Koordinatları
8
Tablo 3: Proje Sahasını İçine Alan Bölgede Bulunan Kuş Türleri
14
Tablo 4: Proje Sahasını İçine Alan Bölgede Bulunan İki Yaşamlılar Listesi
16
Tablo 5: Proje Sahasını İçine Alan Bölgede Bulunan Sürüngen Türleri
18
Tablo 6: Proje Sahasını İçine Alan Bölgede Bulunan Memeli Türleri
19
Tablo 7: Proje Sahasını İçine Alan Bölgede Bulunan Flora Türleri
21
Tablo 8: Basınç Değerleri Tablosu (hPa)
34
Tablo 9: Sıcaklık Değerleri (oC)
35
Tablo 10: Yağış Değerleri
36
Tablo 11: Nem Değerleri
37
Tablo 12: Açık Yüzey Buharlaşma Değerleri
38
Tablo 13: Sayılı Günler ve Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri
39
Tablo 14: Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
44
Tablo 15: Yönlere Göre Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı
45
Tablo 16: Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı (m/sn)
48
Tablo 17: Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Değerleri
49
Tablo 18: Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü değerleri
50
Tablo 19: Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı
51
Tablo 20: Tarım Alanları Dağılımı
55
Tablo 21: Tarla Ürünleri Dağılımı
55
Tablo 22: İlçelere Göre Nüfus Yoğunlukları
56
Tablo 23: Koru ve Koruya Tahvil Ormanlarının Verimli ve Verimsiz Alanlar
65
Tablo 24: İşletmede Kullanılan Kömürün Özellikleri
72
Tablo 25: Kümeslerdeki Kömür Yakıtlı Kazanlardan Kaynaklanan Toplam Emisyon
Miktarı
72
Tablo 26: İmha Fırını Ünitesinde Oluşacak Emisyon Miktarı
73
Tablo 27: Tesiste İnşaat Aşamasında Kullanılacak Ekipmanlar ve Gürültü Seviyeleri
74
Tablo 28: Projenin İnşaat Aşamasında Eş Gürültü Seviyesinin Mesafeye Göre Dağılımı
75
Tablo 29: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Tablo 5
Değerleri
75
Tablo 30: Tesiste İşletme Aşamasında Kullanılacak Ekipmanlar ve Gürültü Seviyeleri
75
Tablo 31: Tesisin İşletme Aşamasında Eş Değer Gürültü Seviyesinin Mesafeye Göre
Dağılımı
76
Tablo 32: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Tablo 4
Değerleri
77
Tablo 33: Bilecik-Sakarya Karayolu ile Yenipazar Bağlantı Yolunun 2011 Yılı
Ortalama Trafik Değerleri
80
Tablo 34: İşletmede Kullanılması Planlanan Yemlerin Özellikleri
86
Tablo 35: Kullanılan İlaç ve Vitamin-Mineral Premix’leri ve Fiziksel-Kimyasal
Özellikleri
87
Tablo 36: Tesiste Kullanılması Planlanan Makine – Ekipman Listesi
89
Tablo 37: Kümes Hayvanlarını Kütlesine Dönüştürme Katsayıları
98
Tablo 38: Acil Durumlarda Aranacak Telefon Numaraları
105
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1: Kanatlı Hayvan Birim Yoğunluğunu Gösterir Harita
2
Şekil 2: Yer Bulduru Haritası
10
Şekil 3: Faaliyet Alanı ve Çevresine Ait Fotoğraflar
12
Şekil 4: Bilecik İli Deprem Haritası
28
Şekil 5: Yenipazar Göleti Sulama Amacıyla Kullanılması Planlanan Bölge
32
Şekil 6: Basınç Değerleri Grafiği
34
Şekil 7: Sıcaklık Değerleri Grafiği
35
Şekil 8: Yağış Değerleri (mm)
36
Şekil 9: Ortalama Nem Değerleri Grafiği
37
Şekil 10: Açık Yüzey Buharlaşma Değerleri
38
Şekil 11.1: Sisli Günler Sayısı Ortalaması
40
Şekil 11.2: Kar Yağışlı Günler Sayısı
40
Şekil 11.3: Kar Örtülü Günler Sayısı
41
Şekil 11.4: Dolulu Günler Sayısı Ortalaması
41
Şekil 11.5: Kırağılı Günler Sayısı Ortalaması
42
Şekil 11.6: Toplam Orajlı Günler Sayısı Ortalaması
42
Şekil 11.7: Maksimum Kar Kalınlığı
43
Şekil 12: Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı
44
Şekil 13: Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları
45
Şekil 14: Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramları
46
Şekil 15: Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı Diyagramı
49
Şekil 16: Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Değerleri
50
Şekil 17: Maksimum Rüzgar Hızı Grafiği
51
Şekil 18: Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Grafiği
52
Şekil 19: Keklik Yerleştirme Sahası
58
Şekil 20: Ormanlık Alanların Dağılımı
65
Şekil 21: Bölgedeki Yol Durumunu ve Trafik Yükünü Gösterir Harita
81
Şekil 22: İş Akım Şeması
85
Şekil 23: Davlumbazlı Örnek Sulu İndirgeme Sistemi
97
Şekil 24: Halkın Katılımı Toplantısı’na Ait Fotoğraflar
108
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
BÖLÜM I: PROJENĠN TANIMI VE AMACI, PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN
KONUMU
I.1: Proje Konusu, Yatırımın Tanımı, ĠĢletme Süresi, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve
Ekonomik Yönden Gerekliliği (Fayda Maaliyet Analizi), Zamanlama Tablosu
 Projenin Konusu, Yatırımın Tanımı, ĠĢletme Süresi
Bilecik Ġli, Yenipazar Ġlçesi, Ulucak Köyü, Ayvacık Mevkii, H25a -21-d nolu pafta, 104
nolu ada, 215 nolu parselde toplam 110.244,89 m2‟lik alanda “ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.”
ticari ünvanıyla “Damızlık Yarka YetiĢtiriciliği Tesisi” yapılması planlanmaktadır. Projenin
gerçekleĢtirileceği sahaya ait “Tapu” Ek-1‟ de verilmiĢtir.
Söz konusu proje, 03 Ekim 2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak
yürürlüğe giren “ÇED Yönetmeliği” ne göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak
Projeler Listesi EK-1” Madde 21.d) Kanatlı yetiĢtirme tesisleri [(Bir üretim periyodunda 60.000
adet ve üzeri tavuk(civciv, damızlık, piliç, vb.) veya eĢdeğer diğer kanatlılar)(1 adet hindi = 7
adet tavuk esas alınmalıdır)]” kapsamında yer almaktadır.
Proje kapsamında toplam 110.244,89 m2 alanda; 14 adet 1.518,87 m2 (104,75m x
14,50m) taban alanına sahip kümeste 300.000 adet/dönem kapasiteyle damızlık yarka
yetiĢtiriciliği yapılması planlanmaktadır. Tesiste yapılması planlanan kümesler, lojman, idari
bina, fosseptikler, gübre depolama binası, talaĢ deposu, kömür kazan dairesi gibi yapıların tümü
için kullanılacak olan toplam alan 23.701,18 m2‟ dir.
Proje kapsamında, civciv üretim çiftliklerinde üretilen bir günlük civcivler özel kasalı
araçlarla tesiste bulunan civciv kümeslerine getirilecek olup; 20 hafta sonunda damızlık yumurta
eldesi amacıyla ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.‟ye ait/anlaĢmalı Damızlık Yumurta Tavukçuluğu
YetiĢtiriciliği ĠĢletmelerine gönderilecektir.
ĠĢletme ömrü, binaların kullanım ömrünü tamamlaması ve kümes çevresindeki yerleĢimin
artması ve kalkınma durumu göz önünde bulundurularak 50 yıl olarak belirlenmiĢtir.
 Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği
Ülkemizde tavukçuluk sektörü, hayvancılık içerisinde en hızlı geliĢen ve modern
teknolojiyi uygulamada ileri ülkeler seviyesinde entegre tesislere sahip bir sektördür. Türkiye‟de
1
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
kiĢi baĢına günlük hayvansal protein tüketiminin 20 gr dolayında olduğu, nitelikli ve dengeli bir
beslenmesinin sağlanabilmesi için söz konusu değerin 35 gr dolayında olması gerektiği
bilinmektedir.
Ülkemizde
var
olan
hayvansal
protein
açığının
kapatılabilmesi
için
hayvancılığımızın genel olarak geliĢtirilmesi gerekmekte olup, hayvancılık içerisinde de
tavukçuluğa özel bir yer ve önem verilmesi gerekmektedir. Ülkemizde kanatlı hayvan birim
yoğunluğunu gösterir harita ġekil 1‟ de verilmiĢtir.
ġekil 1: Kanatlı Hayvan Birim Yoğunluğunu Gösterir Harita
Yemin ete ve yumurtaya dönüĢüm oranının çok uygun olması nedeniyle protein talebini
karĢılamada tavuk ürünleri, kırmızı et ve süt mamülleri gibi protein kaynaklarından daha çok
tercih edilmektedir. Hayvansal üretim kolları arasında tavukçuluk, hayvansal proteinin en kolay
ve en ucuz sağlanabileceği sektördür. Bu sebeple tavuk eti ve yumurta, beslenmede protein
eksikliğine etkili bir çözüm olarak görülmektedir. Sonuç olarak bugün için tavukçulukta amaç
üreticiler açısından kar sağlamak olsa da, dünya tavukçuluk endüstrisinin amacı et ve
yumurtadan kaliteli gıda maddelerinin üretimi Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Proje kapsamındaki faaliyet, etlik piliç üreticisi iĢletmelerin hammadde kaynağı olan
civcivlerin üretilmesini sağlayan bireyleri yetiĢtirme tesisi olup etlik piliç sektörünün dıĢa
bağımlılığını azaltan önemli bir sektördür. Proje sahibi firma piyasaya tavuk ve tavuk ürünleri
2
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
arzı yapması sebebi ile etlik piliç sektörünün devamlılığı için damızlık yarka yetiĢtiriciliği
faaliyetlerini ihtiyaç doğrultusunda arttırmaktadır. Bu doğrultuda istihdam, ülkenin protein
ihtiyacı, ödenen vergi ve yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine katkısında önemli pay sahibidir.
Söz konusu proje kapsamında yapılması planlanan 14 adet kümesin inĢaat aĢamasında 40,
iĢletme aĢamasında ise 30 kiĢinin çalıĢtırılması planlanmaktadır. Ayrıca gerekli olan nakliye,
tamir-tadilat-kurulum için gerekli sanayi, bakkaliye vs. ihtiyaçları bölgeden temin edilecek olup;
harici istihdama katkı sağlanacaktır.

Projenin Fayda-Maliyet Analizi :
ĠĢletme Giderleri:
ĠĢletmede, tesise getirilen civciv, yem, talaĢ, dezenfektan, iĢçilik, sigorta, yemek, elektrik,
telefon, bakım-onarım ve diğer giderler göz önünde bulundurulduğunda dönem sonunda 1 adet
yarka maliyeti 15 TL olarak hesap edilmiĢtir. ĠĢletmede 300.000 adet kanatlı hayvan
yetiĢtirileceğinden;
15 TL/adet x 300.000 adet/dönem = 4.500.000 TL/dönem yetiĢtirme maliyeti
hesaplanmıĢtır.
ĠĢletme Gelirleri:
Tesiste proje kapsamında beslenen civcivler ortalama 20 hafta sonunda sevkiyatları
yapılırken 18 TL/adet satıĢı yapılacaktır.
18 TL/adet x 300.000 adet/dönem = 5.400.000 TL/dönem satıĢ bedeli hesaplanmıĢtır.
Net Gelir = Dönem Sonunda Ortalama Brüt Gelir – Dönem Sonunda Ortalama Gider
Net Gelir = 5.400.000 TL – 4.500.000 TL = 900.000 TL/dönem net gelir oluĢacağı
hesaplanmıĢtır.
Projenin tamamlanması ile dönemlik ortalama net gelir 900.000 TL olup, proje için
harcanacak olan 6.300.000 TL, yaklaĢık 7 yetiĢtirme dönemi sonunda amorti edilmiĢ olacaktır.

Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme Zamanlama Tablosu
Proje kapsamında yapılması planlanan tesisin inĢaat ve iĢletme dönemine ait “Zamanlama
Tablosu” Tablo 1‟de verilmiĢtir.
3
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Proje kapsamında ÇED sürecinin tamamlanmasının ardından, inĢaat döneminde
yapılması planlanan iĢlerin ortalama 9 ayda tamamlanacağı öngörülmektedir.
Tablo 1: Zamanlama Tablosu
ÇED Süreci
Tesisin ĠnĢaat
Dönemi
Ekipman
Montaj
ĠĢletmeye
Geçilmesi
I.2. Projenin ĠnĢaat ve ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin
Tanımlanması
Proje kapsamında söz konusu parsel üzerine 14 adet 1.518,87 (14,50m x 104,75m) taban
alanına sahip kümes, 1 adet 125 m2 taban alanına sahip lojman (bakıcı evi), bir adet 415 m2
taban alanına sahip idari bina, 1 adet 450 m2 taban alanına sahip kömür kazanı dairesi, 1 adet
450 m2 (15m x 30m) taban alanına sahip talaĢ deposu, 1 adet 300 m2 su deposu alanı,1 adet 30m
x 20m taban alanına sahip gübre depolama binası, 2 adet 6m x 6m x 3m ebatlarında fosseptik ve
1 adet 5m x 5m taban alanına sahip ölü yakma fırını yapılması planlanmaktadır. Proje sahası
üzerine yapılacak olan yapıların saha üzerindeki yerleĢimini gösterir. “1/1.000 Ölçekli Vaziyet
Planı” ise Ek-2‟de verilmiĢtir. Proje sahasında yapılacak faaliyete iliĢkin hazırlanan toprak
koruma projesine uyularak çevre tarım alanlarına zarar verilmeyecek tedbirler alınacak ve saha
tarımsal amaçlı olarak kullanılacaktır.
Proje sahasına en yakın evler kuĢ-uçuĢu ortalama 550 m kuzeydoğusunda yer alan
Ulucak Köyü‟ne bağlı evlerdir. Yenipazar Ġlçe merkezi ise proje sahasının yaklaĢık 10 km
güneyinde yer almaktadır.
Proje sahasının kuzey sınırından geçen Ulucak Köyü-Bilecik-Bolu karayolu (D160)
arasındaki bağlantı yolu nakliye güzergahını oluĢturmaktadır. Tesise civcivlerin ve yemlerin
4
Mayıs
Nisan
Mart
ġubat
Ocak
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
2015
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
ġubat
Ocak
Aralık
2014
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
FAALĠYETLER
Temmuz
2013
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
getirilmesi, tavukların firmalara sevkiyatının bahsi geçen nakliye güzergahı üzerinden yapılması
planlanmaktadır.
Proje alanı orman dıĢı alanda olup sahanın yakın çevresinde tarım arazileri ve orman
alanları yer almaktadır. Ayrıca proje sahasına en yakın yüzeysel su kaynakları sahanın ortalama
sahanın ortalama 75 m kuzeyinden geçen kuru dere formundaki Elmalı Dere, 300 m
kuzeydoğusundan geçen Değirmen Dere, 270 m doğusundan geçen kuru dere, 375 m batısından
geçen Gökenik Deresi ve 3,5 km kuzeyinden geçen Akçay Deresi‟ dir.
I.3. Proje için Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
Proje kapsamında; Bilecik Ġli, Yenipazar Ġlçesi, Ulucak Köyü, Ayvacık Mevkii,
H25a-21-d pafta, 104 nolu ada, 215 nolu parselde “ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.” ticari
ünvanıyla 110.244,89 m2‟lik alanda “Damızlık Yarka YetiĢtiriciliği” yapılması planlanmaktadır.
Söz konusu proje “ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.” ye ait tapulu alanda gerçekleĢtirilecektir.
Proje yeri, ġen Piliç Gıda San. A.ġ‟ nin bölgede bulunan damızlık yumurta üretim çiftliklerine
yakın olması, proje alanı ve yakın çevresinde sanayi tesisi bulunmaması, arazi maliyetinin düĢük
olması gibi konular göz önünde bulundurularak seçilmiĢtir.
Tesiste yetiĢtirilecek damızlık ırkının optimum koĢullarda yetiĢtirilerek verimli yetiĢtirme
dönemi geçirmesi üzerine kümes yerleĢim ve dizaynları yapılmıĢtır. Sektörde uzun senelerdir
bulunulması ve kurulu kümeslerde kullanılan makine-ekipmanın verimlilikleri bilindiğinden
alternatifleri arasından en sorunsuz çalıĢan teknoloji tercih edilmiĢtir.
I.4. Bölgeye ĠliĢkin Varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/1.000 Ölçekli Onaylı Ġmar
Planları ve Plan Hükümleri, Faaliyet AlanınınPlan Üzerinde ĠĢartelenmesi (Onaylı Plan
Olmaması Durumunda Faaliyet için Kullanılacak Yer Ölçekli Harita Üzerinde Açıkça
Gösterilmeli, Mücavir Alan Sınırlarında Olup Olmadığı Belirtilmelidir.)
Proje sahası Bilecik Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi‟ nin mücavir alanı dıĢında
kalmaktadır. Proje sahasının iĢaretlendiği, Bilecik Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
tarafından onaylanan “1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri” Ek-3‟te,
“1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita” Ek-4‟te verilmiĢtir.
Proje sahası, ġen Piliç Gıda San. A.ġ.‟ye ait tapulu alan olup, sahaya ait “Ġmar Durum
Belgesi” Ek-5‟ te verilmiĢtir.
5
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
I.5. 1/25.000 ve 1/5.000’lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1 Km’lik
Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını ve Deprem KuĢaklarını Gösterir
Analiz, Jeolojik Yapı, Köy YerleĢik ve Sanayi Alanları, UlaĢım Ağı, Enerji Nakil Hatları,
Arazi Kabiliyeti, Koruma Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler ve Bu Stratejik Bölgelerin
Etkilenen Alanlarının Gösterimi
Proje sahasının ve proje sahasını merkez alan 1 km yarıçaplı alanının iĢaretlenmiĢ olduğu
“1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita” Ek-9‟ da, “1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”
Ek-3’ te, 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası ve Jeoloji Bilgileri Ek-6’ da verilmiĢtir. Söz konusu
alan içerisinde kuru dere formundaki Elmalı Dere, Değirmen Dere ve Gökenik Deresi, Ulucak
Köyü-Bilecik-Bolu karayolu, enerji nakil hattı ve ormanlık alanlar bulunmaktadır.
Proje sahası Mülga Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü Deprem AraĢtırma Dairesi Bilecik Ġli
Deprem Haritası‟na göre 1. Derece deprem kuĢağında kalmakta olup, “II.3. Depremsellik”
baĢlığı altında deprem kuĢaklarını gösterir deprem haritası verilmiĢtir.
Proje sahası merkezli ve 1 km yarıçaplı alan içerisinde koruma alanı ya da stratejik bölge
bulunmamaktadır.
I.6. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün Ġdari ve Sosyal Ünitelerin, Teknik
Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı Ġçindeki Konumlarının Vaziyet
Planı Üzerinde Gösterimi, Bunlar için Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri,
Binaların Kat Adetleri ve Yükseklikleri, Atık Su Ön Arıtma Tesisi, Depolama Alanları,
Yollar)
Proje kapsamında söz konusu parsel üzerine 14 adet 1.518,87 (14,50m x 104,75m) taban
alanına sahip tek katlı kümes, 1 adet 125 m2 taban alanına sahip lojman (bakıcı evi), bir adet 415
m2 taban alanına sahip idari bina, 1 adet 450 m2 taban alanına sahip kömür kazanı dairesi, 1 adet
450 m2 (15m x 30m) taban alanına sahip talaĢ deposu, 1 adet 300 m2 su deposu alanı,1 adet 30m
x 20m taban alanına sahip gübre depolama binası, 2 adet 6m x 6m x 3m ebatlarında fosseptik ve
1 adet 5m x 5m taban alanına sahip ölü yakma fırını yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda
tesiste toplam 23.701,18 m2 yapı yapılacaktır. Söz konusu parselin 28.08.2013 tarihli ve 5248
sayılı Bilecik Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yazısında kuru marjinal tarım vasfında
olduğu belirtilmiĢtir. Ġlgili “Tarım GörüĢü” Ek-7‟ de verilmiĢtir. Bilecik Ġl Özel Ġdaresi
tarafından verilen Ġmar Durum Belgesi‟nde ise mevcut alanda tarımsal amaçlı yapılar yapılması
durumunda; emsalin 0,30 olduğu belirtilmiĢtir.
6
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Proje sahası toplam 110.244,89 m2 olup, saha üzerinde 33.073,46 m2 (110.244,89 m2 x
0,30) alanda yapılaĢma mümkün görülmektedir. Tesiste yapı yapılması planlanan toplam alan
23.701,18 m2 (23.701,18 m2 < 33.073,46 m2) olacak olup, yapılaĢma Ģartına uyulmaktadır.
Proje sahası üzerine yapılacak olan yapıların saha üzerindeki yerleĢimini gösterir
“1/1.000 Ölçekli Vaziyet Planı” ise Ek-2‟de verilmiĢtir.
Proje kapsamında yapılacak kümeslerde her kümeste birer adet olmak üzere toplamda 14
adet yem silosu bulunacaktır.
Proje sahasının kuzey sınırından gecen Ulucak Köyü-Bilecik-Bolu karayolu (D160)
arasındaki bağlantı yolu nakliye güzergahını oluĢturmaktadır. Tesise civcivlerin ve yemlerin
getirilmesi, tavukların firmalara sevkiyatının bahsi geçen nakliye güzergahı üzerinden yapılması
planlanmaktadır.
I.7. Arazinin Mülkiyet Durumu, Koordinatları, Yer Bulduru Haritası, Faaliyet Alanı ve
Çevresinin Fotoğrafları
Proje alanı olan 110.244,89 m2‟lik alan “ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.” ye ait tapulu
alan olup, sahaya ait “Tapu” Ek-1‟de, koordinatlar Tablo 2’ de, Yer Bulduru Haritası ġekil 2’ de
ve faaliyet alanı ve çevresinin fotoğrafları ġekil 3’ te verilmiĢtir.
7
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 2: Proje Alanı Koordinatları
Nokta No
Datum
WGS–84
Elemanların
Sırası
Datum
ED–50
Enlem, Boylam
Projeksiyon
6 Derece
Türü
Coğrafik
Elemanların
Sırası
Sağa Değer,
Yukarı Değer
D.O.M
--
Türü
UTM
Zon
--
Ölçek Fak.
--
Enlem
Boylam
1
40.268320
30.520341
2
40.267833
3
Nokta No
Y
X
1
289190.488
4460666.429
30.519713
2
289135.538
4460613.789
40.267324
30.519165
3
289087.369
4460558.695
4
40.266869
30.520051
4
289161.334
4460506.057
5
40.266393
30.519610
5
289122.316
4460454.233
6
40.266501
30.519513
6
289114.400
4460466.399
7
40.266230
30.519114
7
289079.621
4460437.363
8
40.266721
30.518542
8
289032.514
4460493.172
9
40.266321
30.518033
9
288987.953
4460449.994
10
40.265764
30.518468
10
289023.251
4460387.099
11
40.265690
30.518564
11
289031.132
4460378.666
12
40.265531
30.518347
12
289012.188
4460361.586
13
40.265705
30.517969
13
288980.597
4460381.715
14
40.265454
30.517761
14
288962.137
4460354.387
15
40.264976
30.517671
15
288953.008
4460301.553
16
40.264690
30.517723
16
288956.552
4460269.638
17
40.264768
30.518180
17
288995.610
4460277.270
18
40.264549
30.518211
18
288997.577
4460252.808
19
40.264463
30.518416
19
289014.774
4460242.823
20
40.263869
30.518104
20
288986.385
4460177.580
21
40.264156
30.517346
21
288922.780
4460211.239
22
40.264629
30.515551
22
288771.680
4460268.054
8
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
23
40.264805
30.515622
23
288778.191
4460287.495
24
40.264622
30.516402
24
288844.002
4460265.220
25
40.265699
30.516554
25
288860.237
4460384.520
26
40.266182
30.515647
26
288784.608
4460440.203
27
40.266781
30.514618
27
288699.002
4460509.169
28
40.267532
30.516160
28
288832.424
4460588.867
29
40.268301
30.517655
29
288962.020
4460670.741
30
40.268994
30.519118
30
289088.540
4460744.115
31
40.268759
30.519080
31
289084.558
4460718.147
32
40.268454
30.519196
32
289093.549
4460684.057
33
40.268413
30.519260
33
289098.841
4460679.335
34
40.268032
30.518874
34
289064.846
4460637.937
35
40.267966
30.519224
35
289094.394
4460629.732
36
40.268065
30.519305
36
289101.561
4460640.600
37
40.268154
30.519468
37
289115.703
4460650.030
38
40.268254
30.519596
38
289126.881
4460660.833
39
40.268414
30.519629
39
289130.224
4460678.547
9
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 2: Yer Bulduru Haritası
10
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
11
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 3: Faaliyet Alanı ve Çevresine Ait Fotoğraflar
12
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
BÖLÜM II: PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
ÖZELLĠKLERĠ (Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların
Kullanımı)
(Proje Ġçin Seçilen Yerin ve Projeden Etkilenecek Alanların ve Ortamların, Etkileyecek
Parametreler Dikkate Alınarak Ayrı Ayrı Belirlenmesi)Proje için Seçilen Yerin ve
Projeden Etkilenecek Alanların-Ortamların Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri ve Doğal
Kaynakların Kullanımı
II.1. Türler ve Ekosistemler: Proje Ġçin Seçilen Yer ve Etki Alanı Ġçindeki Ekosistemler ve
Ekosistemlerdeki Türler,
Flora-Fauna Türleri, Sınıflandırılması, YaĢama Ortamları (Beslenme veya Üreme
Alanları), Popülasyon Yoğunlukları, (Uluslar Arası SözleĢmelerle Endemik, Nadir, Nesli
Tehlikede,) Tehlike DıĢı vb. Kategorilerinin Tablo Halinde Belirtilmesi (Koruma Altında
Olan Türler Varsa Koruma Taahhütleri ve Alınacak Önlemlerin Belirtilmesi), Flora
Bilgilerinin TÜBĠVES’e Göre Verilmesi. (ÇalıĢmaların Hangi Tarihte Kim Tarafından
Yapıldığının Belirtilmesi)
Flora - Fauna BaĢlığı Altında;
- Mevcut Flora ve Fauna Yapısını Ġçeren Bilgilerin Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinde,
Dar veya GeniĢ YayılıĢlı Endemik, Nesli Tehlike Kategorilerinde (IUCN’e göre ve Türkiye
Kırmızı Kitabına Göre) Olan Türlerin Olup Olmadığı, Uluslararası SözleĢmeler (Bern
SözleĢmesi) ve Fauna Ġncelemelerinde Merkez Av Komisyonu Kararları ve Eklerine Göre
Koruma Altında Olan Tür Olup Olmadığının Belirtilmesi, Korunması Gereken Türler
Olması Durumunda Koruma Taahhütlerinin Eklenmesi
Proje sahası ve yakın çevresi ile ilgili yapılan literatür çalıĢmaları ve sahada yapılan
gözlemsel çalıĢmalar sonucunda aĢağıda verilen fauna-flora bilgileri hazırlanmıĢtır.

Fauna
Faaliyet yeri ve çevresinde endemik bir türe rastlanmamıĢtır. Ayrıca fauna türleri için
yavrulama, yiyecek araĢtırma, kıĢı geçirme, yuva yapma ve göç amaçlı hassas alanlar
bulunmamaktadır.
Bilindiği gibi Omurgalı Hayvanlar faunası, sistematik olarak 4 büyük sınıf altında
toplanır. Bunlar ĠkiyaĢamlılar, Sürüngenler, KuĢlar ve Memeli hayvanlardır. AĢağıda belirtilen
türlerden koruma altına alınan türleri belirlemek için Türk Çevre Mevzuatı, Avrupa‟nın Yaban
Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi (Bern SözleĢmesi) ve Kiziroğlu (1989)
tarafından hazırlanan “Türkiye KuĢları Kırmızı Listesi” (Species List in Red Data Book) ve
Demirsoy (2002) “Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası” incelenmiĢtir. ÇalıĢmalar
sonucunda bu alanda saptanan fauna elemanlarının habitatlarını, populasyon yoğunluklarını,
ulusal ve uluslararası korunma durumlarını gösteren envanter tablolar oluĢturulmuĢtur.
13
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
KuĢlar:
Doğangiller
Falco tinnunculus
Kerkenez
Phasianidae
Tavuksular
Coturnx coturnx
Bıldırcın
Fam: Colubidae
Güvercingiller
Columba livia
6 Streptopelia decaocto
O
-
Buzzard
St, DK
-
ÇB, St
Quail
Kayagüvercini
Kumru
Meropidae
ArıkuĢugiller
Merops apiaster
ArıkuĢu
Alaudidae
Tarla kuĢugiller
Melanocorypha
leucoptera
Ak kanat tarla kuĢu
Hirundinidae
Kırlangıçgiller
9
Anthus cervinus
Algerdan incirkuĢu
10
Hirundo daurica
Kızılkırlangıç
11
Riparia riparia
Kumkırlangıcı
Motacillidae
Kuyruksallayangiller
12
Anthus pratensis
Çayır incirkuĢu
13
Corvus monedula
Cücekarga
Turdidae
Ardıç kuĢugiller
7
8
14
Oenanthe hispanica
Karakulak
kuyrukkakan
Kaynak
5
-
Endemizm
Durumu
4
ÇB
Statü
3
Swallow
G
-
L
E, V A-4 Ek-III Ek-I
Y,
KZ, T
-
L
-
V A-4 Ek-II Ek-I
Y
-
L
ÇB, St
-
V A-4 Ek-III Ek-III G, Y
-
D
Rock Dove
DK, St,
ÇB
-
-
A-4 Ek-III Ek-III
Y
-
L
Collared Dove
ÇB
-
-
A-4 Ek-III Ek-II
Y
-
D
Bee-Eater
St ,ÇB
-
V A-4 Ek-II Ek-I
G
-
L
White-Winged
St, ÇB
Lark
-
O
-
Ek-II Ek-I
G
-
G
Red-Thorated
Pipit
-
-
-
Ek-II Ek-I
T,
KZ
-
L
-
O
-
Ek-II Ek-I
G, T
-
L
-
O
-
Ek-II Ek-I
G
-
G
St
-
-
-
Ek-II Ek-I
G, T,
KZ
-
L
Jackdaw
ÇB, St
-
O
-
Y
-
D
Black-Eared
Wheatear
St, DK
-
O
-
G, T
-
L
Magpie
ÇB, St
-
O
-
Y
-
G
-
L
-
L
Kestrel
St
Red-Rumped
ÇB
Swallow
Sand Martin St, ÇB
Meadow
Pipit
AVL
Falconidae
Ġs kırlangıcı
Bern
ġahin
RDB
Buteo buteo
2
IUCN
YırtıcıkuĢlar
Populasyon
Yoğunluğu
Accipitridae
Habitat
Hirundo rustica
Ġngilizce
Adı
Latince Adı
1
Türkçe Adı
Tür No
Tablo 3: Proje Sahasını Ġçine Alan Bölgede Bulunan KuĢ Türleri
Ek-II Ek-I
-
Ek-III
Ek-II Ek-I
Corvidae
Kargagiller
15
Pica pica
Saksağan
16
Emberiza cirlus
Çit kirazkuĢu
Cirl Bunting
ÇB
-
O
-
17
Corvus frugilegus
Ekinkargası
Rook
St, ÇB
-
O
-
-
LeĢkargası
Carrion
Crow
St, ÇB
-
O
-
-
Ek-III
Y
-
L
ÇB, St
-
O
-
-
Ek-II
Y
-
D
18 Corvus corone cornx
19
Sturnidae
Sığırcıkgiller
Sturnus vulgaris
Sığırcık
Starling
14
-
Ek-III
KZ,
T
Y,
Ek-III
KZ
Ek-II Ek-I
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
Passeridae
Serçegiller
Passer domesticus
Evserçesi
Emberizidae
KirazkuĢugiller
21
Emberiza citrinella
22
Emberiza caesia
20
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
House
Sparrow
ÇB
-
O
-
Sarı kirazkuĢu
Yellow
hammer
ÇB
-
O
-
Kızıl kirazkuĢu
Cretzschmar‟s
Bunting
ÇB
-
O
-
-
Ek-III
Y
-
G
Ek-II Ek-I
KZ,
T
-
L
Ek-II Ek-I
G
-
L
Kısaltmalar
Tehlike Sınıfları (IUCN)
EX (Extinct) - TükenmiĢ
E (Endangered) - Tehlikede
V (Vulnarable) - Zarar görebilir
R (Rare) - Nadir
I (Unknown) – Bilinmiyor
K (Insufficinitly known) - Yetersiz bilinenler
O (Out of danger)- Tehlike dıĢı
2012–2013 Merkez Av Komisyonu Kararları (AVL)
Habitat
ST - Step
Or - Orman
SA - Sulak Alan
Dn – Deniz
DK - Dağlık ve Kayalık
ÇB - Çalı ve Bahçe
Ek-I: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca koruma altına alınan yaban hayvanları
Ek-II: Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınan av hayvanları
Ek-III: Merkez Av Komisyonunca avına belli sürelerde izin verilen av hayvanları
Statü
Y - Yerli
G - Göçmen
T - Transit
KZ - KıĢ ziyaretçisi
BG - Bölgeler arası göç
YG - Yükselti göçmeni
Kaynak
L - Literatür
G - Gözlem
D - Duyum
Red Data Book'a Göre Tehlike Altındaki KuĢ Kategorileri (RDB)
A-1: Soyu tükenmiĢ veya tükenme tehlikesi bulunan türler
A-1-2: Küçük populasyonlar halinde yaĢama savaĢı veren türler (1-25 çift)
A-2: YayılıĢ alanlarında tehlike altında olan türler (26-50 çift)
A-3: Bazı bölgelerde çok nadir görülen türler (51-500 çift)
A-4: Sayılarının azaldığı bölgelerde tehdit altına girebilecek türler (501-5000 çift)
A-1': Türkiyeyi kıĢlak olarak kullanan, üremeyen ve birinci dereceden tehdit altındaki türler
A-2' ve A-3': Türkiyede üremeyen, geçici olarak ülkemize gelen, transit göçen yada kıĢlayan türler
Avrupa'nın Yaban Hayatı ve YaĢam Ortamlarını Koruma SözleĢmesi (Bern)
Ek II: (SPFS; Strictly Protected Fauna Species) Kesinlikle korunması gereken hayvan türleri
Ek III: (PFS; Protected Fauna Species) Korunması gereken hayvan türleri
Literatür
Yiğit N. ve ark. 2002, Çevresel Etki Değerlendirme “ÇED”, Kılavuz, Ankara
Boyla K.A. 1995, Türkiye ve Avrupa‟nın KuĢları, D.H.K.Derneği, Ankara
Demirsoy, A. 2002, Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, Meteksan A.ġ., Ankara
Kiziroğlu, Ġ. 1989, Türkiyenin kuĢları OGM Basımevi, Ankara
Roselaar, C.S. 1995, Songsbirds of Turkey, Pica Press, U.K.
ĠkiyaĢamlılar:
Amfibi türleri hayat döngülerini tamamlayabilmek için bir tanesi su olmak üzere en
azından iki farklı habitata gereksinim duyan organizmalardır. Bu tip alanlar göl ya da gölet gibi
büyük ya da küçük ölçekli fakat devamlı, yani uzun zaman yada hiç kurumayan su birikintileri,
akarsu kıyıları, özellikle akarsuların kenarlarda meydana getirdiği geçici ya da kalıcı taĢkın
gölcükleri, bu tip habitatlarda büyük taĢ altları, ağaç kovukları ya da köklerinin yakınları ya da
15
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
sık sık yağıĢ alan orman yada ağaçlık alanlardır. Gündüz aktif olanların yanında geceleri aktif
olanlar da vardır.
Kuyruklu
kurbağalar
Salamandroidea
Semenderler
Salamandridaea
Triturus vulgaris
vulgaris
Hakikisemenderler
Durgun yada yavaĢ akan
sularda
2
nt
nt
Ek-III
-
L
Rana ridibunda
ridibunda
Ova kurbağası
Alçak ovalarda,bol bitkili
havuz ve su birikintilerinde
3
nt
nt
Ek-III
-
G
Anura
Kuyruksuz
kurbağalar
Su birikintileri yakınındaki
yumuĢak topraklı alanlarda
2
nt
nt
Ek-II
-
L
Endemizm
Durumu
Kaynak
Taraklısemenderler
Habitat
Bern
Urodela
ERL
Ġki YaĢamlılar
IUCN
Amphibia
Populasyon
Yoğunluğu
2
Türkçe Adı
1
Latince Adı
Tür No
Tablo 4: Proje Sahasını Ġçine Alan Bölgede Bulunan Ġki YaĢamlılar Listesi
Diplasiocaela
Ranidae
3
Anomocoela
Pelobatidae
Çamuradalanlar
Pelobates syriacus
Toprakkurbağası
Procoela
Bufonidae
Karakurbağaları
4
Bufo viridis
Gece kurbağası
Bahçelerde, açık taĢlık
alanlarda, su yakınlarında
3
nt
nt
Ek-II
-
L
5
Bufo bufo bufo
Siğilli kurbağa
Az bitkili ya da ormanlık
yerlerde nemli taĢ altlarında
3
nt
nt
Ek-III
-
D
16
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Kısaltmalar
Tehlike Sınıfları (IUCN)
Kaynak
EX (Extinct) – TükenmiĢ
L - Literatür
E (Endangered) – Tehlikede
G - Gözlem
V (Vulnarable) - Zarar görebilir
D - Duyum
R (Rare) – Nadir
Populasyon Yoğunluğu
I (Unknown) – Bilinmiyor
3 - Çok Bol
K (Insufficinitly known) - Yetersiz bilinenler
2 - Bol
O (Out of danger) - Tehlike dıĢı
1 - Nadir
nt - Yaygın, bol, tehlikede olmayan
0 – Yok
Avrupa'nın Yaban Hayatı ve YaĢam Ortamlarını Koruma SözleĢmesi (Bern)
Ek II: (SPFS; Strictly Protected Fauna Species) Kesinlikle korunması gereken hayvan türleri
Ek III: (PFS; Protected Fauna Species) Korunması gereken hayvan türleri
2012–2013 Merkez Av Komisyonu Kararları (AVL)
Ek-I: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca koruma altına alınan yaban hayvanları
Ek-II: Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınan av hayvanları
Ek-III: Merkez Av Komisyonunca avına belli sürelerde izin verilen av hayvanları
Literatür
Yiğit, N. ve ark. 2002, Çevresel Etki Değerlendirme “ÇED”, Kılavuz, Ankara
Demirsoy, A. 1996, Amfibiler, Meteksan A.ġ., 1996
Demirsoy, A. 2002, Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, Meteksan A.ġ., Ankara
Sürüngenler:
Sürüngen türleri, ağaç kovukları ve kökleri arasındaki boĢluklarda, taĢlık alanlarda,
taĢların altında, bitki artıklarının içinde ve toprak oyuklarında, su içinde ve kenarında bulunurlar.
17
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
IUCN
ERL
Bern
AVL
Endemizm
Durumu
Kaynak
Sürüngenler
Populasyon
Yoğunluğu
Türkçe Adı
Reptilia
Habitat
Latince Adı
Tür No
Tablo 5: Proje Sahasını Ġçine Alan Bölgede Bulunan Sürüngen Türleri
2
nt
nt
Ek-II
Ek-I
-
D
1
nt
nt
Ek-III
Ek-I
-
L
2
nt
nt
Ek-II
Ek-I
-
L
Anapsida
Chelonia
Kaplumbağalar
Testudinidae
1
Testudo graeca
Lepidosauria
Squamata
Lacertilia
Anguidae
Tosbağa
Kertenkeleler ve
Yılanlar
Pullular
Kertenkeleler
Yılanımsı
kertenkeleler
2
Anguis fragilis
Yılanımsı
Kertenkele
3
Ophisaurus apodus
thracius
Oluklu kertenkele
4
Gekkonidae
Cyrodactylus
kotschyi
Hemidactylus
turcicus turcicus
5
Ġnce Parmaklı Keler
GeniĢ Parmaklı
Keler
Asıl Kertenkeleler
6
Lacerta viridis
meridionalis
Küçük
yeĢilkertenkele
7
Ophisops elegans
macrodactylus
Tarla Kertenkelesi
9
Ormanlık, makili,
çalılık yerlerde taĢlar
altında
Fundalık ve taĢlık
yerlerde
-
Ev Kelerleri
Lacertidae
8
Kuru, taĢlı ve kumlu
arazilerde,
bağ-bahçe arasında
Scincidae
Parlak
Kertenkeleler
Ablepharus kitaibelli
Ġnce Kertenkele
Ophidia
Boidae
Yılanlar
Boayılanları
Eryx jaculus
Mahmuzlu Yılan
Az bitkili taĢlık
bölgelerde
TaĢların altında,
kayalar arasında
nt
nt
Ek-II
Ek-I
-
L
nt
nt
Ek-III
Ek-I
-
L
1
nt
nt
Ek-II
Ek-I
-
L
2
nt
nt
Ek-II
Ek-I
-
L
Kısa bitkili açık
yerlerde ve makide
2
nt
nt
Ek-II
Ek-I
-
L
TaĢlık yerlerde
yaĢarlar
2
nt
nt
Ek-III
Ek-I
-
L
Ormanlık ve çalılık
yerlerdeki,güneĢli açık
alanlar
Az bitkili açık
arazilerde,taĢlık
yerlerde
18
1
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Kısaltmalar
Tehlike Sınıfları (IUCN)
Kaynak
EX (Extinct) – TükenmiĢ
E (Endangered) - Tehlikede
V (Vulnarable) - Zarar görebilir
R (Rare) – Nadir
I (Unknown) – Bilinmiyor
K (Insufficinitly known) - Yetersiz bilinenler
O (Out of danger)- Tehlike dıĢı
nt - Yaygın, bol, tehlikede olmayan
L - Literatür
G - Gözlem
D - Duyum
Populasyon Yoğunluğu
3 - Çok Bol
2 - Bol
1 - Nadir
0 – Yok
Avrupa'nın Yaban Hayatı ve YaĢam Ortamlarını Koruma SözleĢmesi (Bern)
Ek II: (SPFS; Strictly Protected Fauna Species) Kesinlikle korunması gereken hayvan türleri
Ek III: (PFS; Protected Fauna Species) Korunması gereken hayvan türleri
2012–2013 Merkez Av Komisyonu Kararları (AVL)
Ek-I: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca koruma altına alınan yaban hayvanları
Ek-II: Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınan av hayvanları
Ek-III: Merkez Av Komisyonunca avına belli sürelerde izin verilen av hayvanları
Literatür
Yiğit, N. ve ark. 2002, Çevresel Etki Değerlendirme “ÇED”, Kılavuz, Ankara
Demirsoy, A. 1996,Amfibiler,Meteksan A.ġ.,1996
Demirsoy, A. 2002, Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, Meteksan A.ġ., Ankara
Memeliler:
Mustela nivalis
Gelincik
Insectivora
Böcelçiller
Erinaceidae
Kirpiller
Erinaceus concolor
Kirpi
Soricidae
Sivrifareler
Sivriburunlu
tarlafaresi
Orman
Sivrifaresi
4
Crocidura leucodon
5
Sorex araneus
Lagomorpha
Kaynak
Sansarlar
Endemizm
Durumu
Fam: Mustelidae
AVL
Vulpes vulpes
Kurtlar ve
Köpekler
Kızıltilki
Bern
Yırtıcılar
Canidae
ERL
Türkçe Adı
Carnivora
IUCN
3
Memeliler
Populasyon
Yoğunluğu
2
Mammalia
Habitat
1
Latince Adı
Tür No
Tablo 6: Proje Sahasını Ġçine Alan Bölgede Bulunan Memeli Türleri
Her türlü habitat
2
nt
nt
-
Ek-III
-
D
Orman, çalı, kaya,
meskun yerler ve kültür
arazileri
1
nt
nt
Ek-III
Ek-II
-
D
nt
nt
-
Ek-I
-
D
1
nt
nt
Ek-III
-
-
L
2
nt
nt
Ek-III
-
-
L
Bağ,bahçe,kültür arazisi
ve orman
Açık arazi, orman
sınırları, çalılık alan
Hertürlü habitat,
ormanlık, çalılık yerler
TavĢanlar
19
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
6
Leporidae
TavĢanlar
Lepus europaeus
YabanitavĢan
Rodentia
Kemiriciler
Fare Benzeri
Kemiriciler
Fareler
Myomorpha
Muriade
Apodemus
mystacinus
Mus musculus
musculus
7
8
Rattus rattus
9
Kayalık faresi
Doğufaresi
Ev sıçanı
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Her türlü habitat
Orman içi ve açıklıktaki
kayalar
Meskun yer ve çevresi,
açık arazi
Meskun yerlerde ve otlu,
çalılık dere kenarlarında
3
nt
nt
Ek-III
Ek-II
-
D
3
nt
nt
-
-
-
L
2
nt
nt
-
-
-
D
Kısaltmalar
Tehlike Sınıfları (IUCN)
Kaynak
EX (Extinct) - TükenmiĢ
L - Literatür
E (Endangered) - Tehlikede
G - Gözlem
V (Vulnarable) - Zarar görebilir
D - Duyum
R (Rare) - Nadir
Populasyon Yoğunluğu
I (Unknown) - Bilinmiyor
3 - Çok Bol
K (Insufficinitly known) - Yetersiz bilinenler
2 - Bol
O (Out of danger) - Tehlike dıĢı
1 - Nadir
nt - Yaygın, bol, tehlikede olmayan
0 - Yok
Avrupa'nın Yaban Hayatı ve YaĢam Ortamlarını Koruma SözleĢmesi (Bern)
Ek II: (SPFS; Strictly Protected Fauna Species) Kesinlikle korunması gereken hayvan türleri
Ek III: (PFS; Protected Fauna Species) Korunması gereken hayvan türleri
2012-2013 Merkez Av Komisyonu Kararları (AVL)
Ek-I: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca koruma altına alınan yaban hayvanları
Ek-II: Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınan av hayvanları
Ek-III: Merkez Av Komisyonunca avına belli sürelerde izin verilen av hayvanları
Literatür
Yiğit, N. ve ark. 2002,Çevresel Etki Değerlendirme “ÇED”, Kılavuz, Ankara
Demirsoy, A. 1996,Amfibiler, Meteksan A.ġ., 1996
Demirsoy, A. 2002,Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, Meteksan A.ġ., Ankara
Proje kapsamında 24.05.2012 tarih ve 11 Karar No‟lu “2012-2013 Av Dönemi Merkez
Av Komisyonu Kararı” na uyulacaktır.

Flora
Proje sahası marjinal tarım arazisi vasfında olup, çevresinde tarım arazileri ve seyrek
olarak görülen geniĢ yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. Yapılan literatür çalıĢması sonucunda proje
sahasının bulunduğu bölgede; Centaurea urvillei subsp. Stepposa, Onosma tauricum var.
brevifolium, Onosma armenum, Astragalus lydius, Wiedemannia orientalis, Verbascum
cheiranthifolium var. asperulum gibi endemik türlere rastlanmıĢtır. Bölgede bulunan diğer
türlerle ilgili bilgiler aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. (Akman, Y. 1995, Türkiye Orman
Vejetasyonu, Ank. Üniv. Fen Fakültesi Botanik A.B.D., Ankara).
20
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Fitocoğrafik
Bölge
Habitat
Nisbi Bolluk
Endemizm
Durumu
Bern
Tehlike
sınıfı
Tespit Ģekli
-
5
2
D
-
-
L
Fil Kulağı
(Diyarbakır)
-
2
1
D
-
-
L
Ayvadana(Isparta)
Ġr-Tur
D.Akd
5
4
2
2
D
D
-
-
L
L
-
5
2
D
Ġr-Tur
5
3
Y
-
LC
L
-
5
2
Y
-
LC
L
D.Akd
5
3
D
-
-
L
-
4
2
D
-
-
G
-
5
2
D
-
-
L
Akd.
8
2
D
-
-
L
2
3
D
-
-
L
-
5
2
D
-
-
L
-
6
1
D
-
-
G
D.Akd
8
2
D
-
-
L
Yöresel isim
Türkçe Ġsim
Tür
Tür no
Tablo 7: Proje Sahasını Ġçine Alan Bölgede Bulunan Flora Türleri
Apiaceae-Maydonozgiller
1
Turgenia latifolia
Araceae-Yılanyastığıgiller
Arum detruncatum var.
2
detruncatum
Asteraceae-Papatyagiller
Achillea biebersteinii
3
Anthemis aiuriculata
4
Anthemis tinctoria var.
5
tinctoria
Centaurea urvillei subsp.
6
stepposa
Boraginaceae-Hodangiller
Onosma armenum
7
Çördük
Domuz marulu
AkyavĢan
Öküzgözü
Çoban Dikeni
(Konya)
Peygamber çiçeği
Emzikotu
L
Campanulaceae-Çançiçeğigiller
8
Legousia pentagonia
Caryophyllaceae-Karanfilgiller
9
Agrostemma githago
Karamuk
10
Silene alba subsp. divaricata
Nakil Çiçeği
Ballıca(Konya)
Ciataceae-Ladengiller
Fumana thymifolia
11
var.viridis
Convolvulus-SarmaĢıkgiller
Convolvulus cantabrica
12
Convolvulus betonicifolius
13
subsp. Betonicifolius
Koyungözü
(Göynücek)
Elaeagnaceae-Ġğdegiller
14
Elaeagnus angustifolia
KuĢ Ġğdesi
Euphorbiacceae-Sütleğengiller
15
Euphorbia apios
Burçalar
(Yenice)
Sütleğen
21
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Fabaceae-Baklagiller
16
Astragalus lydius
Geven
Ġr-Tur
4
3
Y
-
LC
17
Galega officinalis
Keçisakalı
Av.Sib.
1
3
D
-
-
-
3
3
D
-
-
L
-
8
3
D
-
-
L
Ġr-Tur
5
3
D
-
-
L
Ġr-Tur
5
2
Y
-
LC
L
Dağ Reyhanı
Ġr-Tur
5
2
D
-
-
L
Zeyrek
Akd.
5
3
D
-
-
L
Kızılcam
D.Akd
1
1
D
L
L
Lamiaceae-Ballıbabagiller
EĢek çayı
(Gözme)
18
Nepeta italica
19
Salvia aethiopis
Yünlü adaçayı
20
Salvia virgata
Adaçayı
21
Wiedemannia orientalis
22
Ziziphora capitata
Yılancık
(Yakacık)
Lineacea-Ketengiller
23
Linum tenuifolium
Pineaceae-Çamgiller
24
Pinus brutia
G
Poaceae-Buğdaygiller
25
Bromus sterilis
-
5
2
D
-
-
G
26
Melica ciliata subsp. Ciliata
-
5
3
D
-
-
L
27
Poa Bulbosa
-
8
3
D
-
-
G
-
7
3
D
-
-
L
Ġr.
Tur
8
2
D
-
-
L
-
2
2
Y
-
LC
L
2
3
D
-
-
G
2
2
D
-
-
L
2
2
D
-
-
L
Resedaceae-Muhabbetçiçeğigiller
28
Reseda lutea var. Lutea
Scorphulariaceae-Sıracaotugiller
Scrophularia xanthoglossa
29
var. Decipiens
Verbascum
cheiranthifolium
30
var. asperulum
31
Verbascum glomeratum
32
Veronica jacquinii
Gerdanlık
(UlukıĢla)
Muhabbetçiçeği
Sığırkuyruğu
Dana kuyruğu
(Akseki)
Sığırkuyu
Ġr.Tur.
Av.Sib.
Thymelaeacceae-Serçediligiller
33
Daphne sericea
Tavuk Çiçeği
(Belen)
Dafne
22
D.Ak
d.
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Kısaltmalar
Habitat
Tehlike sınıfları
Kaynak
1. Orman, orman açıklıkları ve orman kenarları RE (Regionally extinct) - Bölgesel olarak soyu tükenmiĢ
2. Maki
CR (Critically endangered) - Çok tehlikede
3. Frigana (Çoğu dikenli, kısa boylu
EN (Endangered) – Tehlikede
ve yastık oluĢturan bitkiler)
4. Kültür Alanları (Bağ, Bahçe, vb.),
VU (Vulnerable) - Zarar görebilir
nadasa bırakılmıĢ yerler
5. Kuru çayır ve açık alanlar
NT (Near threatened) - Tehdit altına girebilir
6. Nemli çayır, bataklık ve sulak alan,
LC (Least concern) - En az endiĢe verici
otsu yamaçlar
7. Yol kenarı, terkedilmiĢ yerler
DD (Data deficient) - Veri yetersiz
8. Kayalık ve taĢlık alanlar,
NA (Not applicable) - Uygulanabilir değil
gölgeli yerler, kalkerli yamaçlar
NE (Not evaluated) - Değerlendirilmeyen
Nispi Bolluk
Fitocoğrafik Bölge
Akd. - Akdeniz Elementi
D. Akd. - Doğu Akdeniz Elementi
Ġr.-Tur. - Ġran-Turan Elementi
1. Çok nadir
2. Nadir
3. Orta derece bol (Nispeten bol)
Endemik
4. Bol
Av.-Sib. - Avrupa-Sibirya Elementi
5. Çok bol
(-) - GeniĢ YayılıĢlı veya Bilinmeyen
Literatür
Akman, Y. 1995, Türkiye Orman Vejetasyonu, Ank. Üniv. Fen Fakültesi Botanik A.B.D., Ankara
L - Literatür
G - Gözlem
D - Duyum
Endemizm Durumu
D - Endemik Değil
Y - Yaygın Endemik
B - Bölgesel
L - Lokal Endemik
II.2. Jeolojik Özellikler (Bölge ve ÇalıĢma Alanı Stratigrafik Jeoloji, Jeomorfoloji, Yapısal
Jeoloji, Benzersiz OluĢumlar, Mineral Kaynaklar, Heyelan, Çığ, Sel, Kaya DüĢmesi,
Jeoteknik Değerlendirme (Mühendislik Jeolojisi, Stabilite, Zemin Emniyeti), 1/25.000’lik
Harita ve Kesitler
Proje sahası Yenipazar formasyonu (Kye) ve Taraklı Üyesi (Kyet) bulunmakta olup,
çevresinde Kızılçay formasyonu (Tpek), Kabalar üyesi (Tpekk) ve Selvipınar formasyonu(Tps)
bulunmaktadır. Proje bölgesinin iĢaretlenmiĢ olduğu “1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası ve
Jeoloji Bilgileri” Ek-6’ da verilmiĢtir.
Yenipazar Formasyonu (Kye):
KumtaĢı, Ģeyl, mikritik kireçtaĢı, karbonatlı kumtaĢı, volkanitli ve bloklu fliĢ
özelliğindeki birim, Saner ve diğ. (1980) tarafından adlandırılmıĢtır. Aynı ad kapsamı
geniĢletilerek tarafımızdan da benimsenmiĢtir. GeniĢletilmiĢ Yenipazar formasyonu, Vezirhan
formasyonu ile Gölpazarı grubuna (Eroskay, 1965), Vezirhan, Üzümlü, Yenipazar, Seben ve
Taraklı formasyonlarından oluĢan Gölpazarı grubuna (Saner ve diğ., 1980), Hamamboğazı
formasyonunun üst yarısı ile Yenipazar formasyonlarına (Altıner ve diğ., 1991) karĢılık
gelmektedir.
23
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ÇalıĢma alanı güneyinde Pelitçik, Samat, Dedeler, Sürmeli, MunduĢlar civarında geniĢ
mostralar veren birim, grimsi yeĢil renkli, ince-orta tabakalı kumtaĢı-Ģeyl ardalanması ile yeĢil ve
kahverenkli volkanit, yeĢil renkli marn ve beyaz, bej, kırmızı, pembe renkli, ince tabakalı
mikritik (pelajik-yarı pelajik) kireçtaĢı, yeĢil-açık yeĢil renkli tüf ve tüfitler ile az miktarda
konglomeralardan oluĢmaktadır.
Üye mertebesinde ayırtlanan birçok kayatürünün olduğu birimde, çalıĢma alanında
bulunan beyaz, bej, kırmızı renkli mikritik kireçtaĢları Değirmenözü üyesi (Kyed), en üstteki
kumtaĢı, konglomera ve marnlar Taraklı üyesi (Kyet) olarak ayırtlanmıĢtır.
Taraklı Üyesi (Kyet):
Yenipazar formasyonunun en üstünde yer alan kumtaĢı ağırlıklı birimi Saner (1977)
Taraklı formasyonu olarak adlandırmıĢtır. Birime daha önce Eroskay (1965) diğer kayatürleriyle
birlikte Gölpazarı grubu adını vermiĢ , Göncüoğlu ve diğ. (1996) ise Gölpazarı grubunun
Yenipazar formasyonunun Taraklı üyesi adı altında incelemiĢlerdir. Aynı birim, bu çalıĢmada da
üye mertebesinde ele alınmıĢtır. Pelitçik kuzeybatısında Erenler tepede, Ketenler, Keçikıran,
Göncek, Mangırlar ve Topallar civarında mostralar veren üye, yeĢilimsi gri renkli, ince-kalın
tabakalı yer yer som, kumtaĢı ağırlıklı marn, Ģeyi, kumtaĢı ve çakıllı kumtaĢı ile yer yer bej
renkli, az belirgin tabakalı, OrbitoidesTi kireçtaĢından oluĢmaktadır. Paralel ve çapraz
laminalanma, büyük ölçekli çapraz tabakalarıma, taban yapıları, istifte alttan üste doğru tane
boyu büyümesi, birimin sedimentolojik özelliklerindendir. Taraklı üyesi, altta Yenipazar
formasyonunun diğer kayatürleriyle geçiĢlidir. Sinsedimenter tektonizmanın etkin olduğu
yerlerde (Bilecik-Nallıhan hattı) kendinden daha yaĢlı (Soğukçam formasyonu gibi) birimler
üzerinde sualtı uyumsuzluğuyla yer alabilmektedir. Kalınlığı 50-200 m. arasında değiĢen birim
yanal olarak kireçtaĢı ve marna dönüĢmektedir. Üye her yerde izlenememektedir. Birimde yer
yer yoğun olarak Orbitoides sp. bulunmaktadır. Saner (1977) birimde Pecten, Alectryonia,
Exogyra,
Cyclolites,
gastropod,
ekinit,
ammonit
gibi
makrofosiller
ile
Orbitoides
gruenbachensis PAPY, Orbitoides apiculatus SCHLUMBERGER ve Siderolites sp. gibi
mikrofosiller saptamıĢ, bu fosillere göre birimin yaĢının Maastrihtiyen olduğunu belirlemiĢtir.
Taraklı üyesi delta ortamında çökelmiĢtir (Saner, 1977).
Yenipazar formasyonu alttan Soğukçam formasyonu ile geçiĢlidir. Üstte ise çalıĢma
alanında Miyosen yaĢlı volkanitler tarafından uyumsuz olarak örtülür.
Yanal değiĢim gösteren birimin kalınlığı 1000-2000 m. olarak tahmin edilmektedir.
Birimde Rotalipora appenninica (RENZ), Rotalipora reicheli (MORNOD), Praeglobotruncana
24
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
sp., Rotalipora sp., Ticinella sp., fosilleri (det: Kemal ERDOĞAN) saptanmıĢtır. Bu fosil
topluluğu Senomaniyen ve olası daha alt bir yaĢı iĢaret etmektedir. Alttatedrici geçiĢli olduğu
Soğukçam formasyonunun Apsiyen'de sonlanmıĢ olması, Yenipazar formasyonunun Albiyen'de
baĢladığını gösterir. Birimin üst yaĢı ise üst seviyelerdeki Taraklı üyesinden elde edilen fosillere
dayanarak Üst Maastrihtiyen'dir. Yenipazar formasyonunun yaĢı, çalıĢma alanında AlbiyenMaastrihtiyen'dir.
Birim yamaç-havza? ortamında çökelmeye baĢlamıĢ Ģelf-delta ortamında sona ermiĢtir.
Kızılçay Formasyonu (Tpek):
Kırmızı renkli karasal çökellerden oluĢan birim, Eroskay (1965) tarafından Kızılçay
vadisinden (Gölpazarı KD‟su) adlandırılmıĢtır. Aynı adı kullanan Altınlı (1973b), birimi daha
sonra grup mertebesinde ele almıĢtır (Altınlı, 1975). Saner (1977, 1980) de, aynı birimi grup
mertebesinde incelemiĢtir. Birim, Taka ve ġener (1988) tarafından Ağsaklar formasyonu olarak
adlandırılmıĢtır. Göncüoğlu ve diğ. (1996) ise Selvipınar formasyonunu da dahil ederek birimi,
Kızılçay grubu adı altında iki formasyona ayırmıĢtır. Volkanitsiz olanına Hatıl formasyonu,
volkanitli olanına da Demirköy formasyonu adı vermiĢtir. Birimin tip kesiti Gölpazarı ilçesi
(H24b) güneyindeki Arap deresidir (Altınlı, 1973b). Ancak, burası birim için tipik yer değildir.
Birimin tüm özelliklerinin gözlendiği yer Kızılçay vadisidir. Pafta alanında Göynük uzak
güneydoğusundaki Hatıl dağı ve Sarıcakaya – Nallıhan arası birimin en iyi görüldüğü yerlerdir.
Birim genel olarak kırmızı, alacalı renkli, ince-kalın tabakalı, kötü boylanmalı
konglomera, kumtaĢı ve çamurtaĢı ardalanmasından oluĢmaktadır. Çapraz tabakalıdır.
Formasyonun üst bölümünde yer alan beyaz renkli ince-orta tabakalı killi kireçtaĢı – Ģeyl
ardalanması ile en üstteki bitümlü Ģeyller Kabalar üyesi olarak ayırtlanmıĢtır. Birimde nadir
olarak ince seviyeler halinde kömür ve yer yer de jips olağandır. Gölpazarı – Hatıl dağ (Göynük
GD‟su) yüksek alanında volkanitsiz olan birim, bu kuĢağın güneyinde Sarıcakaya – Nallıhan
arasında volkanitlidir. Söz konusu volkanitler Meyildere volkaniti olarak ayırtlanmıĢtır.
Volkanitler, formasyonunun içinde bulunduğu gibi genellikle birimin üstünde ve üstteki Güvenç
formasyonunun altında yer alır.
Kabalar Üyesi (Tpekk):
Killi kireçtaĢı, bitümlü Ģeyl, marn, kiltaĢı ve kumtaĢından oluĢan üye, Saner (1978)
tarafından, Kabalar köyünde (Göynük GD‟su; H25b3) formasyon mertebesinde adlandırılmıĢtır.
Sürekliliği olmaması nedeniyle Göncüoğlu ve diğ. (1996), birimi üye mertebesinde incelemiĢtir.
Üye mertebesindeki adlama tarafımızdan da benimsenmiĢtir. Üye, Göncüoğlu ve diğ. (1996)‟nin
25
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Kızılçay grubuna ait Demirköy formasyonu içinde ayırtladıkları Beydili üyesi ile özdeĢtir.
Birim, yeĢilimsi beyaz renkli, ince-orta tabakalı, killi lireçtaĢı, yeĢil renkli kumtaĢı ve yeĢilimsi
gri renkli, kartonumsu ayrılmalı, bitümlü Ģeyl, kiltaĢı, marn ardalanmasından oluĢmaktadır. Ġnce
kömür ara seviyeleri içerir. Yenipazar ilçesi-Himmetoğlu köyü (Göynük ilçesi GD‟su) arasında,
Kabalar köyü güneyinde Hatıl dağı çevresinde ve Sarıcakaya ilçesinin doğu-kuzeydoğusundaki
Beydili köyü çevresinde iyi gözlenir. Üye, altta Kızılçay formasyonu ile tedrici geçiĢlidir. Üstte
Yenipazar ilçesi – Himmetoğlu köyü arasında Güvenç formasyonu ile keskin dokanaklı olup,
uyumlu yada paralel uyumsuzdur. Hatıl dağı çevresinde, üzerinde Kızılçay formasyonu devam
etmektedir. Beydili köyü (Sarıcakaya ilçesi D-KD‟su) civarında üstü aĢınmalıdır. Kalınlığı
20-300 m arasında değiĢen üye, önemli bir litolojik değiĢim göstermez. Üyede fosile
rastlanmamıĢtır. Stratigrafik konumuna (Çataltepe formasyonuyla eĢ düzeyde olması durumuna)
göre yaĢı Erken Eosen olarak kabul edilmiĢtir.
Kızılçay formasyonu altta Selvipınar formasyonu, onun olmadığı yerlerde/istiflerde de
Yenipazar formasyonunun Taraklı üyesi ile tedrici geçiĢlidir. Sakarya nehri güneyinde
kendisinden yaĢlı birimler üzerinde açısal uyumsuzlukla yer alır. Üstte ise, Kabalar üyesi
tarafından tedrici geçiĢli olarak örtülür. Ancak, üyenin üstünde tekrar devam ettiği Hatıl dağında
üstü aĢınmalıdır. H24 paftasında ise üzerinde tedrici geçiĢli olarak Çataltepe formasyonu gelir.
Birimin kalınlığı 400-1000 m arasında değiĢmektedir.
Birimin kırıntılı seviyelerinden Landeniyen‟i iĢaret eden Velates schmiedelianus
CHEMNITZ, Ampulina forbesi DESHAYES, Ampulina (Crommium) sp. (Altınlı, 1973b) gibi
fosiller derlenmiĢtir. Taka ve ġener (1988) de formasyonun (Ağsaklar fm = Kızılçay fm.)
Himmetoğlu köyü çevresinde değiĢik (olası denizel girdilerin olduğu üst düzey) seviyelerinden
Ostrea cf. sakaryenis STCHEPINSKY, Ostrea raria mella MELLEVILLA, Potamides
praeplicatus COSSMANN, Amgulina cf. forbesi, DESHAYES, Typanatonus futanus
MANTELL, Cyrena cunerformis FERRUCAS, Batillaria subacuta d‟ORBIGNY ve Viviperus
aff. Suessoniensis DESHAYES fosillerini derlemiĢ, bu fosil topluluğunun Orta-Geç PalosenErken Eosen‟i iĢaret ettiğini belirtmiĢtir. Dereceli geçiĢli olduu alttaki Taraklı üyesinin yaĢı
(Maastrihtiyen) ile üstteki Çataltepe formasyonunun yaĢı (Erken Eosen) gözönüne alındığında,
formasyonun yaĢı Paleosen – Erken Eosen olmalıdır. Formasyonun kendisi akarsu, Kabalar
üyesi ise göl ortamı çökelidir.
Selvipınar Formasyonu (Tps):
Resifal kireçtaĢından oluĢan birimi, Eroskay (1965) tarafından Selvipınar kireçtaĢı olarak
adlandırılmıĢtır. Aynı ad Saner (1977, 1980) tarafından da kullanılmıĢtır. Bu birimi Altınlı
26
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
(1973a) Selvipınar kireçtaĢı üyesi, Türkecan ve dği. (1991) Mndır formasyonunun MüĢür üyesi,
Göncüoğlu ve diğ. (1996) de Kızılçay grubu Hatıl formasyonunun Selvipınar kireçtaĢı üyesi adı
altında incelenmiĢtir. Seyrek de olsa, yer yer konglomera ve kumlu kireçtaĢı içermesi nedeniyle,
aynı birim tarafımızdan Selvipınar formasyonu adıyla ele alınmıĢtır. Birim genel olarak sarımsı
beyaz, bej, yer yer kırmızı, pembe renkli, ince-kalın tabakalı sert, byomikrit ve biyosparit
nitelikli, mercan ve algli resifal kireçtaĢlarından oluĢmaktadır. Altında ve üstünde serpilmiĢ
görünümlü kuvars çakılcıkları içeren birimin tabanı, yer yer kumlu-çakıllı kireçtaĢı ve karbonat
çimentolu konglomera niteliğindedir.
Altta Yenipazar formasyonu ile tedrici geçiĢli olan birim, üstte Miyosen yaĢlı
volkanitlerle uyumsuz olarak örtülür.
Belirgin bir yanal değiĢim göstermeyen formasyon, zaman zaman yanalda kamalanarak
0-100 m arasında değiĢen kalınlıklar sunmaktadır.
Formasyonda Laffitteina cf. bibensis MARIE, Laffitteina aff. monodis MARIE, Cymopolia cf.
sitelli MORELET, Solenomeris couvillei PREFEND, Pseeudolithamnium album PREFENDER
(Altınlı, 1973b; Saner, 1977) fosilleri saptanmıĢ olup yaĢı Monsiyen olarak belirlenmiĢtir.
Resif ve resif kırıntılarından oluĢması, batıda karasal birimler ile olan iliĢkisi, birimin
Ģelfte kıyı resifi olarak oluĢtuğunu göstermektedir. (MTA Genel Müdürlüğü-2002 Yayınları)
II.3. Depremsellik (Ġnceleme Alanı ve Çevresinin Diri Fay Haritasında Yeri Belirlenerek
Ġnceleme Alanının Kaçıncı Derece Deprem Bölgesinde Yer Aldığı ve YapılacakYapıların
ilgili Deprem Yönetmeliğine Göre Ġncelenmesi)
Bilecik Ġli ve Yenipazar Ġlçesi 1. ve 2. Derece deprem kuĢaklarında yer almakta olup,
proje sahası 1. Derece Deprem kuĢağında bulunmaktadır.
Bilecik ili 1. ve 2. derece deprem kuĢaklarında yer almasına rağmen can ve mal kaybına
neden olan büyük ölçekli deprem olaylarına maruz kalmamıĢtır. Ancak 1956 yılında EskiĢehir
ilinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 17.08.1999 tarihli 7,4 büyüklüğündeki
Marmara Depremi ve 12.11.1999 tarihli 7,2 büyüklüğündeki Bolu-Düzce depremi, ili
etkilemesine rağmen can ve mal kaybına neden olmamıĢtır. Bilecik Ġlinin deprem alanlarına çok
yakın olmasına rağmen depremleri hasarsız atlatmasının nedeni jeolojik oluĢum yönünden
sağlam bir arazide yer almasıdır. Son yıllarda Bilecik ilinde 11.07.2011 tarihinde
4,7 büyüklüğünde orta Ģiddette bir deprem meydana gelmiĢtir. Proje bölgesini gösterir “Deprem
Haritası” ġekil 4’ te verilmiĢtir.
27
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
PROJE
BÖLGESĠ
ġekil 4: Bilecik Ġli Deprem Haritası
II.4. Hidrojeolojik Özellikler: Yer Altı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı,
Faaliyet Alanına Mesafeleri ve Debileri. Bu Kaynakların Özellikleri, Hangi Kaynağı
Besledikleri vb. Hakkında Detaylı Bilgi Verilmesi ve Bu Kaynakların 1/25.000 Ölçekli
Topoğrafik Harita Üzerine ĠĢaretlenmesi
Proje kapsamında personelin içme suyu ihtiyacı içme suyu firmalarından alınacak
damacanalarla karĢılanacaktır. Civciv ve tavukların içme suyu ve personelin kullanma suyu
ihtiyacı için ise; proje sahasında açılacak olan kuyudan temin edilecektir. Kuyu için yeraltısuyu
arama belgesi verilmiĢ olup, ilgili DSĠ‟nin 07.10.2013 tarih ve 597440 sayılı yazısında “Sondaj
kuyusunun belirtilen koordinatların dıĢında açılması durumunda, aynı parselde olsa dahi
Yeraltısuyu Kullanma Belgesi verilmeyip Yerltısuyu Arama Belgesi iptal edilerek yasal iĢlemler
baĢlatılacaktır. 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunun 9. Maddesine göre tarafınıza verilen,
“Yeraltısuyu Arama Belgesi” nin süresi bir yıldır. Bu süre içinde sondaj kuyusu açılmazsa,
verilen sürenin son ayı içinde Bölge Müdürlüğümüze dilekçe ile baĢvurulması halinde sondaj
kuyusunu açmak için verilen “Yeraltısuyu Arama Belgesi” nin süresi bir yıl daha uzatılır. Bu
süre içerisinde de sondaj kuyusu açılmazsa; “Yeraltısuyu Arama Belgeniz” geçersiz sayılır.”
olarak belirlenmiĢtir. Ġlgili yazıda belirtilen tüm hususlara uyularak ÇED Olumlu Kararının
alınması akabinde kuyu açılma iĢlemlerine baĢlanarak “Yeraltısuyu Kullanma Belgesi”
baĢvurusu yapılacaktır. “Yeraltısuyu Arama Belgesi” Ek-8‟ de verilmiĢ olan kuyudan temin
28
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
edilecek suyun, “Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda
gerekli anlizleri yaptırılacaktır.
Proje sahasının kuĢ uçuĢu ortalama 650 m doğusunda, Ulucak Köyü‟ne ait ve köyün su
ihtiyacının karĢılanması için kullanılan menba bulunmaktadır. ĠĢletmenin su ihtiyacının
karĢılanması için yeraltı suyu arama izni alınan nokta ile köyün su ihtiyacının karĢılandığı menba
arasında ortalama 1 km mesafe bulunmaktadır. ĠĢletmede oluĢacak etkilere karĢı alınacak olan
tedbirler Bölüm B‟de değerlendirilmiĢ olup projenin menbaya herhangi bir etkisi olmayacaktır.
Bilecik ili hidrojeolojik açıdan Ġl Merkezi, Bozüyük Ovası, Gölpazarı Ovası, Sakarya
Vadisi ve Pazaryeri Ovası olarak incelenmiĢtir. Proje sahası inceleme alanlarından Sakarya
Vadisi içerisinde kalmakta olup, bölgesel özellikler “Sakarya Vadisi” baĢlığı altında verilmiĢtir.

Bilecik Ġl Merkezi
Yeraltı suyu yönünden zengin olmayan Bilecik il merkezinde belirlenen akiferler Karasu
Çayı boyunca görülen Kuvaterner yaĢlı alüvyonlar ile Jura yaĢlı Bilecik kireçtaĢlarıdır.
Alüvyonun kalınlığı 12-20 m arasında değiĢmekte olup, açılan sondajlardan 20-52 lt/s arasında
verim elde edilmiĢtir. Bilecik kireçtaĢları ise kırıklı, çatlaklı ve erime boĢluklu olup, zayıf akifer
özellik göstermektedirler. Bu birimde açılan sondaj kuyularının bazılarından 1-15 lt/s verim
alınmıĢ, birçoğu verimsiz çıkmıĢtır. Alüvyon akiferdeki yeraltı suyu büyük oranda Karasu
çayından, bir miktar da havzaya düsen yağıĢtan beslenmektedir. Bilecik kireçtaĢları ise beslenme
alanına düĢen yağıĢ ve yüzeysel akıĢtan beslenmektedir.
Açılan sondaj kuyuları ile elde edilen yeraltı suyunun kimyasal analiz sonuçlarına göre
elektrik geçirgenlik değerleri 579-1161 mikromho/cm, sertlik dereceleri 28,5-48 FS0 (orta sert)
arasında değiĢmektedir. Alüvyon akiferleri az tuzlu, az sodyumlu, kireçtaĢlarının suları orta
tuzlu, orta sodyumlu olup C2 S1 ve C3 S1 sınıfındadırlar.
Sular Bilecik Belediyesi ve Bilecik Organize Sanayi Müdürlüğü tarafından kullanma ve
sanayi suyu olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü: 4308 km2
Baraj rezervuarı yüzeyleri: 245 ha
Rakım: 526 m
Dodurga barajı: 245 ha
Yıllık ortalama yağıĢ: 438,1 mm
Seddelemeli rezervuar yüzeyleri: -
Ortalama akıĢ verimi: 2,4 lt/s/km2
Gölet rezervuar yüzeyleri: 9 ha
Ortalama akıĢ/yağıĢ oranı: 0,17
Akarsu yüzeyleri: 454 ha
Doğal göl yüzeyleri: -
Sakarya nehri: 410 ha
29
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Karasu çayı: 44 ha

Toplam su yüzeyi: 708 ha
Bozüyük Ovası
Ovadaki en önemli akiferler Kocadere Vadisi boyunca görülen Neojen yaĢlı
kumtaĢı-çakıl taĢı ardalanmasından oluĢan filiĢ ile kireçtaĢlarıdır. Alüvyon kalınlığı 8-26 m
arasında değiĢmektedir. Alüvyonda açılan sondaj kuyularından ortalama 8 lt/s, 200 m
kalınlıktaki Neojen filiĢte açılan sondaj kuyularından ise 15-20 lt/s yeraltı suyu alınabilmektedir.
Ovadaki yeraltı suyu, beslenme alanına düĢen yağıĢ ve yüzeysel akıĢtan olmaktadır. Ovada
9,3x106 m3/yıl yeraltı suyu rezervi hesaplanmıĢ olup; 6,5x106 m3/yıl yeraltı suyu yıllık emniyetli
rezervi belirlenmiĢtir.
Açılan sondajlardan alınan yeraltı suyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre su
sınıfı C2 S1‟dir. Ovadaki yeraltı suyu birçok fabrika tarafından kullanma ve sanayi suyu olarak
kullanılmaktadır.

Gölpazarı Ovası
Ovadaki akifer birimler Kuvaterner yaĢlı alüvyonlar ile Paleosen yaĢlı fliĢ ve kireçtaĢıdır.
Bunlar serbest ve basınçlı akifer özelliktedir. Alüvyon kalınlığı 5-25 m arasında değiĢmektedir.
Ovada açılan sondaj kuyularından 4-50 lt/s yeraltı suyu alınabilmektedir. Basınçlı akifer
özelliğinden dolayı bazı kuyular artezyen yapabilmektedir. Akiferdeki yeraltı suyu, beslenim
alanına düĢen yağıĢtan süzülme ve drenaj alanındaki yüzeysel akıĢtan süzülme yoluyla
beslenmektedir. Ovada 3,5x106 m3/yıl yeraltı suyu rezervi belirlenmiĢ olup; 2,45x106 m3/yıl
yıllık emniyetli rezerv tespit edilmiĢtir.
Açılan sondaj kuyularından alınan yeraltı suyu örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına
göre suyun sınıfı C2S1‟dir. Ovadaki yeraltı suyu Gölpazarı, ÇımıĢkı, Arıcaklar Sulama
Kooperatiflerince tarımsal amaçlı sulamalarda kullanılmaktadır. Ovadaki yeraltı suyu miktarının
revize edilebilmesi amacıyla 2012 yılında Gölpazarı Ovası Hidrojeolojik Etüdü ihale edilmiĢ
olup, söz konusu çalıĢma 2014 yılında sonuçlanacaktır.

Sakarya Vadisi
Sakarya Nehri vadisi boyunca uzanan ortalama 20 m kalınlıktaki alüvyonlar akifer
özelliktedirler. Doğrudan Sakarya nehrinden beslenmektedirler. Açılan sondaj kuyularından
60-100 lt/s yeraltı suyu alınabilmektedir. Sakarya nehri boyunca yer alan Ġnhisar-Yenipazar‟da
30
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
10 x 106 m3/yıl, Vezirhan-Bayırköy-Karaağaç‟da 23,5 x 106 m3/yıl, Osmaneli ovasında
4 x 106 m3/yıl yeraltı suyu rezervi belirlenmiĢtir. Sular C2 S1 sulama suyu sınıfındadır. Vadideki
yeraltı suları pompaj sulaması Ģeklinde tarımsal amaçlı sulamalarda kullanılmaktadır.

Pazaryeri Ovası
Ovada akifer özelliği taĢıyan formasyonlar mermerler ve alüvyonlardır. Ovada
3 x 106 m3/yıl yeraltı suyu rezervi belirlenmiĢ olup; sular C2 S1-C3 S1 sulama suyu sınıfındadır
(Bilecik İl Çevre Durum Raporları, 2011).
Proje kapsamında çalıĢacak olan personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, 17.02.2005
tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda analizler yaptırılarak temin edilecektir.
II.5. Hidrolojik Özellikler Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı,
Dere, Akarsu, Göl, Baraj vb., Özellikle Ġçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Yüzeysel Su
Kaynaklarına Olan Mesafelerinin Ayrı Ayrı Belirtilmesi ve Debileri, Bu Kaynakların
Özellikleri, Hangi Kaynağı Besledikleri vb. Hakkında Detaylı Bilgi Verilmesi ve Faaliyetin
Bu Ekosisteme Etkilerinin Değerlendirilmesi(Sulak Alanlar Yönetmeliği Kapsamında)
Alınacak Önlemlerin Belirtilerek Taahhütlerin Rapora Girmesi, Kaynakların 1/25.000
Ölçekli Topoğrafik Harita Üzerinde Gösterilmesi
Sakarya nehrinin 70 km‟lik kısmı Bilecik ili sınırları içinde kalmakta olup; Bilecik ilinin
en büyük nehridir. Karasu Çayı, Osmaneli il sınırları içinde Sakarya Nehrine karıĢmaktadır.
Bilecik ili sınırlarında tek doğal göl olarak ÇerkeĢli Gölü bulunmakta olup; çok sayıda
sulama amaçlı gölet yapılmıĢtır.
Proje sahası içerisinde herhangi bir göl, gölet, baraj vb. yüzeysel su kaynağı
bulunmamaktadır. Proje sahasına en yakın yüzeysel su kaynakları sahanın ortalama 75 m
kuzeyinden geçen kuru dere formundaki Elmalı Dere, 300 m kuzeydoğusundan geçen Değirmen
Dere, 270 m doğusundan geçen kuru dere ve 375 m batısından geçen Gökenik Deresi ve 3,5 km
kuzeyinden geçen Akçay Deresi‟ dir.
Yenipazar ilçesinde yapılan Yenipazar Göleti ilçenin yaklaĢık 2 km güneydoğusunda
bulunmaktadır. 1999 yılında Süzmen Deresi üzerinde inĢaatı baĢlamıĢ olup, 2008 yılında
tamamlanmıĢtır. Göletin temelden yüksekliği 54,00 m, gövde dolgu hacmi 627,000 m3 homojen
toprak dolgu tipindeki göletin kret kotu ise 703,00 m‟dir. Gölet alanı 0,22 km2 olup; 2,180 hm3
31
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
su depolanabilmektedir. Depolanan su ile 272 ha alanda sulu tarım yapılabilmektedir. Sulama
yapılması planlanan alan (sarı dolgulu alan) ġekil 5’ te verilmiĢtir (Bilecik İl Çevre Durum
Raporları, 2011).
ġekil 5: Yenipazar Göleti Sulama Amacıyla Kullanılması Planlanan Bölge
Proje sahası, Yenipazar Göleti‟ne kuĢ uçuĢu ortalama 12 km mesafede olup sulama
yapılması planlanan alan sınırlarının ortalama 8 km kuzeyinde kalmaktadır.
Proje kapsamında gerekli olan su ihtiyacı yeraltı suyundan karĢılanacak olup, herhangi
bir yüzeysel su kullanımı söz konusu olmayacaktır.
ĠĢletmede oluĢacak olan atıksular sızdırmasız fosseptiklerde biriktirilerek vidanjörlere
çektirilecektir. Proje sahasına en yakın yüzeysel su kaynakları olan ve kuru dere niteliğindeki
Elmalı Dere, Değirmen Dere ve Gökenik Deresi Ek-9‟ da verilen 1 km yarıçaplı topoğrafik
haritada görülmektedir. Söz konusu dere yataklarına herhangi bir müdahale edilmeyecek ve
oluĢabilecek çevre kirliliğinin engellenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
Tesiste 07.04.2012 sayı 28257 tarihli “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı
Korunması Yönetmeliği” ve 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı “Dere Yatakları ve TaĢkınlar” adı
ile yayınlanan 2006/27 nolu BaĢbakanlık Genelgesi‟ nde bulunan tüm hususlara uyulacaktır.
32
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
II.6. Meteorolojik ve Ġklimsel Özellikler. Bölgenin Genel Ġklim KoĢulları, Sıcaklık, YağıĢ,
Nem Dağılımı, BuharlaĢma Durumu, Sayılı Günler Dağılımı, Rüzgar Dağılımı, Standart
Zamanlarda Gözlenen En Büyük YağıĢ Değerleri, Meteorolojik Verilerin
GüncelleĢtirilmiĢ ve Uzun Yıllar Değerlerleri Kapsaması (En Yakın Meteoroloji
Ġstasyonunun Esas Alınması)

Bölgenin Genel Ġklim ġartları
Bilecik ilinde, Marmara ve Ġç Anadolu Bölgeleri‟nin geçiĢ kısmında konumlanmıĢ
olması, su kaynakları ve farklılık gösteren topografyasına paralel olarak 3 farklı iklim tipi
görülmektedir. Genel olarak Merkez, Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde “Marmara
Bölgesi”; Bozüyük, Pazaryeri, Yenipazar ve Ġnhisar ilçelerinde ise “Ġç Anadolu Bölgesi” iklimi
geçerlidir. Ayrıca, Gölpazarı, Osmaneli ve Ġnhisar ilçelerinin Sakarya Irmağı kıyı Ģeridinde
“mikroklima” iklim bölgeleri görülmektedir. Bilecik ili Marmara Bölgesinde bulunduğundan
yazları sıcak ve kurak, kıĢları ılık ve az yağıĢlı merkezi Akdeniz iklimi hakimdir. Bölgede
görülen rejim tipi, merkezi Akdeniz yağıĢ rejim tipidir. Sonbahar ve kıĢ en yağıĢlı iki mevsim
olup, yaz en kurak mevsimdir (Bilecik İl Çevre Durum Raporu 2011).
Bilecik meteoroloji istasyonu “Meteorolojik Bülten ve Standart Zamanlarda Gözlenen En
Büyük YağıĢ Değerleri ve YağıĢ ġiddet – Süre – Tekerrür Eğrileri ve Fevk Rasatları” Ek-10’ da
verilmiĢtir.
Basınç
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 bülteni gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama
basınç 953,3 hPa‟dır. Maksimum basınç 979,4 hPa, minimum basınç ise 924,6 hPa olarak
ölçülmüĢtür.
“Basınç Değerleri Tablosu” Tablo 8‟ de, “Basınç Değerleri Grafiği” ġekil 6‟ da
verilmiĢtir.
33
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 8: Basınç Değerleri Tablosu (hPa)
AYLAR
ORTALAMA BASINÇ (hPa) MAKSĠMUM BASINÇ (hPa)
MĠNĠMUM BASINÇ (hPa)
OCAK
955,1
977,7
924,6
ġUBAT
953,8
970,2
933,7
MART
953
972,5
932,2
NĠSAN
951,1
966,1
931,7
MAYIS
952,1
962,3
939,7
HAZĠRAN
951,9
962,4
941,1
TEMMUZ
951
960,9
940
AĞUSTOS
951,5
959,5
941,5
EYLÜL
953,9
964,1
941,7
EKĠM
955,9
966,6
941,9
KASIM
956
968,3
931,8
ARALIK
955,2
979,4
933,6
YILLIK
953,3
979,4
924,6
ġekil 6: Basınç Değerleri Grafiği

Sıcaklık
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama sıcaklık
12,5°C‟dir. Maximum sıcaklıkların ortalaması yıllık 17,6°C, minimum sıcaklıkların ortalaması
yıllık 8,0°C olarak ölçülmüĢtür. Maximum sıcaklık 2000 yılında 41°C, minimum sıcaklık ise
1985 yılında -14,3°C olarak ölçülmüĢtür. “Sıcaklık Değerleri” Tablo 9‟ da, “Sıcaklık Değerleri
Grafiği” ġekil 7‟ de verilmiĢtir.
34
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 9: Sıcaklık Değerleri (oC)
AYLAR
ORTALAMA
SICAKLIK (oC)
MAKSĠMUM
SICAKLIK (oC)
MĠNĠMUM
SICAKLIK (oC)
MAKSĠMUM
SICAKLIKLARIN
ORTALAMASI (oC)
MĠNĠMUM
SICAKLIKLARIN
ORTALAMASI (oC)
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK
2,4
3,5
6,6
11,5
16,1
19,9
22,1
21,9
18,3
13,9
8,9
5,9
12,5
20.4
24.6
29
32.7
35.8
37.6
41
40.2
38.4
34.3
27.4
25
41
-14.4
-14.3
-10.1
-6
1
6
7.7
8.2
3.2
-0.8
-6.4
-12.8
-14.4
5.9
7.5
11.5
16.9
21.9
25.8
28.3
28.4
24.8
19.4
13.4
8
17.65
-0.4
0.1
2.5
6.7
10.7
14.1
16.2
16.2
13
9.6
5.4
1.9
8
ġekil 7: Sıcaklık Değerleri Grafiği

YağıĢ
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 gözlem kayıtlarına göre toplam yağıĢ
ortalaması 454,8 mm olarak ölçülmüĢtür. Günlük maksimum yağıĢ değeri 92 mm olarak
ölçülmüĢ olup, “YağıĢ değerleri” Tablo 10‟ da, “YağıĢ Değerleri Grafiği” ġekil 8‟ de verilmiĢtir.
Standart zamanlarda gözlenen en büyük yağıĢ değerleri 100 yıl, 24 saatlik 67,5 mm olarak
ölçülmüĢ olup, bu değerler faaliyet kapsamında dikkate alınacaktır.
35
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 10: YağıĢ Değerleri
AYLAR
TOPLAM YAĞIġ ORTALAMASI (mm)
MAKSĠMUM YAĞIġ (mm)
OCAK
49,2
38,6
ġUBAT
40,9
48,6
MART
46,1
35
NĠSAN
44,9
34,4
MAYIS
45,5
37,9
HAZĠRAN
37,6
48,4
TEMMUZ
17,7
74,5
AĞUSTOS
12,1
41,2
EYLÜL
21,6
38,1
EKĠM
42,4
92
KASIM
39,4
28,7
ARALIK
57,4
41,6
YILLIK
454,8
92
ġekil 8: YağıĢ Değerleri (mm)

Nem Dağılımı
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 gözlem kayıtlarına göre, ortalama nem
67,3 olarak ölçülmüĢ olup; “Nem Değerleri” Tablo 11‟ de, “Nem Değerleri Grafiği” ġekil 9‟ da
verilmiĢtir.
36
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 11: Nem Değerleri
AYLAR
ORTALAMA NEM (%)
OCAK
76
ġUBAT
72,8
MART
68,7
NĠSAN
64,7
MAYIS
64,2
HAZĠRAN
61,4
TEMMUZ
60,5
AĞUSTOS
61,6
EYLÜL
63,2
EKĠM
68,5
KASIM
70,7
ARALIK
75,4
YILLIK
67,3
ġekil 9: Ortalama Nem Değerleri Grafiği

BuharlaĢma Durumu
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 gözlem kayıtlarına göre, ortalama açık yüzey
buharlaĢması 1034,2 mm, en yüksek açık yüzey buharlaĢması ise 60 mm olarak ölçülmüĢtür.
“BuharlaĢma Değerleri” Tablo 12’ de, “Açık Yüzey BuharlaĢması Grafiği” ġekil 10’ da
verilmiĢtir.
37
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 12: Açık Yüzey BuharlaĢma Değerleri
AYLAR
Ortalama Açık Yüzey
BuharlaĢması (mm)
Maksimum Açık Yüzey
BuharlaĢması (mm)
OCAK
0,2
1,4
NĠSAN
86,5
24
MAYIS
133,4
13,5
HAZĠRAN
178,1
13,5
TEMMUZ
208,1
15,6
AĞUSTOS
194,8
14,5
EYLÜL
135,8
10
EKĠM
77,3
7,5
KASIM
17,9
6
ARALIK
2,3
4,8
1034,2
24
ġUBAT
MART
YILLIK
ġekil 10: Açık Yüzey BuharlaĢma Değerleri

Sayılı Günler Dağılımı
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 gözlem kayıtlarına göre sisli günler sayısı
ortalaması 11, kar yağıĢlı günler sayısı 25,6, kar örtülü günler sayısı 21,1, dolulu günler sayısı
ortalaması 1,3, kırağılı günler sayısı ortalaması 32,5, toplam orajlı günler sayısı ortalaması 19 ve
maksimum kar kalınlığı 44 cm olarak ölçülmüĢtür. Bu değerlere göre hazırlanan, “Sayılı Günler
ve Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri” Tablo 13’ te, sisli gün, kar yağıĢlı gün, karla örtülü gün,
38
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
dolulu gün, kırağılı gün, orajlı gün sayısı ortalamaları ve maksimum kar kalınlığı değerleri
grafikleri sırasıyla ġekil 11.1‟ de, ġekil 11.2‟ de, ġekil 11.3‟ te, ġekil 11.4‟ te, ġekil 11.5‟ te,
ġekil 11.6‟ da ve ġekil 11.7‟ de verilmiĢtir.
Tablo 13: Sayılı Günler ve Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri
Toplam
Orajlı
Günler
Sayısı
Ortalaması
Maksimum
KarKalınlığı
(cm)
7,9
0
41
0,1
6,2
0,1
44
2,3
0,1
5,2
0,5
28
0,2
0,3
1,4
1,9
13
0,3
0,5
0,1
4,7
HAZĠRAN
0,1
0,2
TEMMUZ
0
2,4
AĞUSTOS
0
1,8
EYLÜL
0,2
EKĠM
0,5
0
KASIM
1,2
1,6
ARALIK
1,8
YILLIK
11
AYLAR
Sisli Günler
Sayısı
Ortalaması
Dolulu Günler
Kırağılı
Kar Örtülü
Sayısı
GünlerSayısı
Günler Sayısı
Ortalaması
Ortalaması
Kar YağıĢlı
Günler Sayısı
OCAK
2,1
7,6
8,1
ġUBAT
1,8
6,8
6,3
MART
1,8
4,4
NĠSAN
1,2
0,7
MAYIS
4,5
0,1
0
1,5
0,8
1,2
0,7
4,1
0,2
9
4,5
3,5
6,8
0,2
32
25,6
21,1
32,5
19
44
1,3
39
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 11.1: Sisli Günler Sayısı Ortalaması
ġekil 11.2: Kar YağıĢlı Günler Sayısı
40
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 11.3: Kar Örtülü Günler Sayısı
ġekil 11.4: Dolulu Günler Sayısı Ortalaması
41
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 11.5: Kırağılı Günler Sayısı Ortalaması
ġekil 11.6: Toplam Orajlı Günler Sayısı Ortalaması
42
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 11.7: Maksimum Kar Kalınlığı

Rüzgar Dağılımı
Yıllık, Mevsimlik, Aylık Rüzgar Yönü Dağılımı:
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 bülteni gözlem
kayıtlarına göre gözlem kayıtlarına göre, birinci derecede hakim rüzgar yönü batı kuzeybatı
(WNW), ikinci derecede hakim rüzgar yönü batı (W), üçüncü derecede hakim rüzgar yönü
kuzeybatı (NW)‟dır.
“Yönlere göre rüzgarın esme sayıları toplamları” Tablo 14‟ te, “Esme Sayılarına Göre
Yıllık Rüzgar Diyagramı” ġekil 12‟ de verilmiĢtir.
43
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 14: Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
AYLAR
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Ocak
1650
895
825
1012
2604
2576
3026
3764
2653
1756
952
1179
3300
4064
3258
2095
ġubat
1740
1104
754
974
2014
1911
2248
2800
1863
1586
1019
1260
3313
4106
3811
2279
Mart
2217
1514
949
1066
1983
1529
1213
1503
1274
1502
1180
1955
4511
5417
4720
2902
Nisan
2121
1207
1041
1155
1487
1272
909
995
837
1444
1414
2270
5104
5611
4522
2955
Mayıs
2513
1783
1069
1180
1147
1122
778
888
777
1078
1016
1991
5635
6174
4993
3464
Haziran
3259
2041
1266
1000
908
837
667
672
536
769
733
1915
5833
5794
4924
3711
Temmuz
5042
3040
1550
969
585
556
380
311
267
390
459
1478
4985
5950
5833
4865
Ağustos
4922
3012
1062
754
585
572
417
378
330
503
464
1430
5131
6377
5434
4958
Eylül
3607
2218
1165
854
683
827
547
658
553
845
677
1944
5769
5965
4630
3410
Ekim
2665
1783
1146
1157
1635
1101
1111
1066
977
1275
1006
1847
5529
5338
3987
3209
Kasım
1336
1136
925
1193
2496
2317
2119
2721
2078
1788
1074
1693
4018
4047
2876
1987
Aralık
1436
975
741
1113
2493
2699
3368
4176
2462
2053
1089
1323
3034
3677
3060
2010
YILLIK
32508
20708
12493
12427
18620
17319
16783
19932
14607
14989
11083
20285
56162
62520
52048
37845
ġekil 12: Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı
“Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı” Tablo 15‟ te, “Esme
Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları” ġekil 13‟ te verilmiĢtir.
44
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 15: Yönlere Göre Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı
YÖNLER
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
ĠLKBAHAR
6851
4504
3059
3401
4617
3923
2900
3386
2888
4024
3610
6216
15250
17202
14235
9321
YAZ
13223
8093
3878
2723
2078
1965
1464
1361
1133
1662
1656
4823
15949
18121
16191
13534
SONBAHAR
7608
5137
3236
3204
4814
4245
3777
4445
3608
3908
2757
5484
15316
15350
11493
8606
KIġ
4826
2974
2320
3099
7111
7186
8642
10740
6978
5395
3060
3762
9647
11847
10129
6384
ġekil 13: Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları
45
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
“Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramları” ġekil 14’ te verilmiĢtir.
46
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
47
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 14: Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramları
Yıllık, Aylık Rüzgar Hızları:
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 bülteni gözlem kayıtlarına göre hazırlanan
“Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızları” Tablo 16’ da, “Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı
Diyagramı” ġekil 15’ te verilmiĢtir.
Tablo 16: Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı (m/sn)
AYLAR
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
N
2
2,3
2,5
2,6
2,8
3,2
3,5
3,5
3
2,4
1,7
2
NNE
1,5
1,9
2,1
2,2
2,4
2,7
3,1
3,1
2,4
1,9
1,6
1,5
NE
1,5
1,6
1,8
1,8
1,8
2
2,6
2,3
2,1
1,6
1,4
1,4
ENE
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
2,1
2
1,7
1,5
1,5
1,5
E
2
2,2
2,1
1,8
1,6
1,5
1,4
1,7
1,6
1,7
1,9
2,1
ESE
2
2,1
1,8
1,7
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,4
1,8
2
SE
2,4
2,4
2
1,8
1,5
1,3
1,2
1,4
1,2
1,4
1,9
2,4
SSE
2,3
2,3
1,9
1,7
1,4
1,4
1,1
1,4
1,2
1,4
1,8
2,3
S
2,5
2,4
2,4
1,9
1,7
1,4
1,1
1,4
1,4
1,6
2
2,3
SSW
1,7
1,9
2
1,8
1,4
1,3
1,1
1,2
1,3
1,4
1,6
1,7
SW
1,6
1,9
1,7
1,8
1,6
1,4
1,1
1,3
1,4
1,4
1,4
1,6
WSW
1,5
1,7
1,8
1,8
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,4
1,4
W
2,3
2,2
2,4
2,6
2,5
2,4
2,4
2,3
2,2
2
2
2,1
WNW
2,3
2,4
2,7
2,9
2,8
2,9
2,8
2,7
2,6
2,3
2,1
2,2
NW
2,3
2,5
2,8
3,1
3,2
3,2
3,2
3,1
2,9
2,5
2,2
2,3
NNW
2
2,3
2,6
2,9
3
3,2
3,2
3,3
3
2,4
1,9
2
Yıllık
2,6
2,2
1,8
1,7
1,8
1,6
1,7
1,6
1,8
1,5
1,5
1,5
2,2
2,5
2,7
2,6
48
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 15: Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı Diyagramı
Aylık Ortalama Rüzgar Hızı:
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 bülteni gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama
rüzgar hızı 2,7 m/sn‟dir.“Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Değerleri” Tablo 17’ de, “Aylık Ortalama
Rüzgar Hızı Dağılım Grafiği” ġekil 16’da verilmiĢtir.
Tablo 17: Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Değerleri
Ocak
Ortalama
Rüzgar
Hızı (m/sn)
2,5
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2,6
2,5
2,6
2,6
2,7
2,9
2,8
2,4
2,1
2,1
2,5
49
Yıllık
2,7
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 16: Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Değerleri
Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü:
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 bülteni gözlem kayıtlarına göre maksimum
rüzgar yönü Aralık ayında gözlenen güneygüneybatı (SSW) ve maksimum rüzgar hızı ise
31,6 m/sn‟dir. Tablo 18‟ de “Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü değerleri”, ġekil 17‟ de ise
“Maksimum Rüzgar hızı grafiği” verilmiĢtir.
Tablo 18: Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü değerleri
Aylar
Maksimum Rüzgar yönü
Maksimum Rüzgar hızı
Ocak
SW
28,8
ġubat
SSW
31
Mart
SSW
29,7
Nisan
WNW
29,7
Mayıs
WSW
24
Haziran
W
24,2
Temmuz
W
26,2
Ağustos
WNW
21
Eylül
SSW
28,9
Ekim
SSW
28,1
Kasım
S
26,2
Aralık
SSW
31,6
Yıllık
SSW
31,6
50
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 17: Maksimum Rüzgar Hızı Grafiği
Fırtınalı Günler Sayısı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı:
Bilecik Meteoroloji Ġstasyonu 1960-2012 bülteni gözlem kayıtlarına göre, yıllık fırtınalı
günler ortalaması 9,7; yıllık kuvvetli rüzgarlı günler sayısı ortalaması ise 64‟dir. Tablo 19‟ da
“Fırtınalı ve Kuvvetli Günler Sayısı Ortalama değerleri” verilmiĢ olup, ġekil 18‟ de ise “Fırtınalı
ve Kuvvetli Günler Sayısı grafiği” verilmiĢtir.
Tablo 19: Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı
Aylar
Fırtınalı günler sayısı ortalaması
Kuvvetli rüzgarlı günler sayısı ortalaması
Ocak
1,1
4,2
ġubat
1,2
4,3
Mart
1,2
5,4
Nisan
1,4
5,6
Mayıs
0,7
5,9
Haziran
0,6
6,4
Temmuz
0,4
8,5
Ağustos
0,3
8,3
Eylül
0,4
4,3
Ekim
0,5
2,9
Kasım
0,8
3,4
Aralık
1,1
4,8
Yıllık
9,7
64
51
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 18: Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Grafiği
II.7. Toprak Özellikleri (Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıfı, Yamaç
Stabilitesi, Sahanın Erozyon Açısından Durumu, Toprak Koruma Projesinin Yapılması,
Doğal Bitki Örtüsü Olarak Kullanılan Mera, Çayır v.b.)
Ġlin toprak yapısı bölgelere göre değiĢkenlik göstermekle birlikte, genel olarak kumlukilli
ve kumlu-tınlı olup, kireç oranı yüksektir. Sakarya Irmağı ve kolları çevresinde alüvyol topraklar
oluĢmuĢtur.

Alüvyol Topraklar
Alüvyol topraklar akarsular tarafından taĢınıp depolanan materyaller üzerinde A (C)
profili geniĢ topraklardır. Mineral bileĢimleri akarsu havasının litolojik bileĢimi ile jeolojik
periyotlarda yer alan toprak geliĢimi sırasındaki erozyon ve birikime bağlı olup, heterojendir.
Profillerde horizonlaĢma ya yok, ya da az çok belirgindir. Çoğu yukarı arazilerden çıkan kireççe
zengindir. Alüvyol topraklara ilin tüm ilçelerinde rastlamak mümkündür. En çok kapladıkları
yöreler Gölpazarı, Osmaneli, Merkez ve Söğüt ilçeleridir.
Alüvyol toprakların il çevresindeki toplam alanı 17.546 hektardır. Alüvyol toprakların
bazılarında tuzluluk, bazılarında ise hem tuzluluk hem de sodiklik tespit edilmiĢtir.

Kolüvyol Topraklar
Dik eğimlerin eteklerinde yer çekimi, toprak kayması, yüzey akıĢı ve yan dereler ile kısa
mesafelerden taĢınarak biriktirilmiĢ ve kolüvyol denen materyal üzerinde oluĢmuĢ A (C) profili
52
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
genç topraklardır. YağıĢın veya akıĢın yoğunluğuna ve eğim derecesine göre parça
büyüklüklerini içeren katlar ihtiva ederler. Bu katlar alüvyol topraktaki gibi birbirine paralel
olmayıp geri mütecanistir. DıĢ yamaçların eteklerinde ve vadi boğazlarında bulunanlar daha çok
az topraklı kaba taĢ ve molozları içerirler. Yüzey akıĢının hızının azaldığı oranda parçalanarak
küçülmekte ve hatta alüvyol toprak parça büyüklüğüne eĢit olmaktadır.
Eğim ve bünye dolayısıyla drenajları iyidir. Bunun sonucu olarak da tuzluluk ve sodiklik
göstermezler. Üzerindeki doğal bitki örtüsü iklime bağlıdır. Tarım altında olanlar sulandıklarında
iyi verim verirler.

Kahverengi Orman Toprakları
Kahverengi orman toprakları, yüksek kireç içeriğine sahip olan madde üzerine oluĢurlar.
A (B) C Profili olup, horizonlar birbirlerine tedrice geçis yaparlar. Koyu kahverengi olan A
horizonu belirgindir. Gözenekli ve granüler bir yapıya sahiptirler. Reaksiyonu kalevi, bazen de
nötrdür. A horizonundaki organik madde mull Ģeklindedir. Yani mineral madde ile iyice
karıĢmıĢtır. B horizonu daha açık renktedir ve genellikle kahverengindedir.
Reaksiyonları genellikle kalevi bazen de nötrdür. Granüler veya yuvarlak köĢeli blok
yapıdadırlar. Çok az miktarda kil birikmesi olabilir. Horizonun aĢağı kısımlarda CaCO2
birikmesi görülür.
Bilecik ilinin tüm ilçelerinde bu toprağın özelliklerine rastlamak mümkündür.

Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları
Genellikle yaprağını döken orman altında oluĢur. Kireçsiz Kahverengi orman
topraklarına ilin tüm ilçelerinde rastlamak mümkündür.
Özellikle Söğüt, Bozüyük, Pazaryeri ve Merkez ilçede yoğunluk kazanmaktadır.

Kahverengi Topraklar
ÇeĢitli ana maddelerden oluĢan (A, B, C) profili topraklardır. OluĢumlarında kalifikasyon
rol oynar. Bu iĢlem sonucu profillerinde çok miktarda kalsiyum bulunur. Doğal drenajları iyidir.
Organik madde içeriği ortadadır. Reaksiyonu nötr veya kalevidir. Kahverengi topraklara ilimizde
Bozüyük, Söğüt ve Merkez ilçede rastlanır.
53
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.

DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Kireçsiz Kahverengi Topraklar
A (B) C profili topraklardır. A holizonu kahverengi ve kırmızımsı, yumuĢak ve biraz
sıkıdır. (B) holizonu normal olarak kireci yıkanmıĢtır.
Reaksiyonu nötr veya kalevidir. Kireçsiz kahverengi topraklardır. Kireçsiz kahverengi
topraklar asit ana madde üzerinde olduğu kadar, kireç taĢı üzerinde de oluĢabilir. Doğal
drenajları iyidir. Büyük bir bölümü Söğüt ilçesinde az kısmı da Bozüyük ilçesindedir.

Rendzino Topraklar
Ġntezonal toprakların kalsimorfik grubuna dahil değerlerdir. Özelliklerini kireçli ana
maddeden alırlar. Zonal topraklara göre çok zayıf olup A, C profilindedirler. Rendzino
toprakların tamamı Bozüyük ilçesinde bulunmaktadır.
Bilecik ili topraklarında bitki yetiĢmesini ve tarımsal kullanımı kısıtlayan erozyon, sığlık,
taĢlılık, drenaj bozukluğu, tuzluluk ve sodiklik gibi etkinlik dereceleri değiĢen bazı problemler
bulunmaktadır.

Tuzluluk- Sodiklik
Ġl içinde drenaj bozukluğunu gösteren sahada tuzluluk-sodiklik görülmektedir. Bu
problemlerin Bilecik ilindeki topraklarda ortaya çıkmasının baĢlıca nedenleri;
-
Arazinin düz ve taban suyu seviyesinin yüksek olması nedeniyle tuzların üst toprakta
yıkanmaması,
-
Yukarı arazilerden tuzların yıkanarak düzlüklerin çukur kısımlarında birikmesi,
-
DüĢük kalitede sulama suyu kullanılması ve yeterli drenaj bulunmamasıdır (Bilecik İl
Çevre Durum Raporu, 2011).
Proje sahasının bulunduğu bölgede büyük toprak grubu “Kahverengi Orman Toprakları”
olup, bu tip topraklarla ilgili ayrıntılı bilgi yukarıda verilmiĢtir.
II.8. Tarım ve Hayvancılık, (Tarımsal GeliĢim Proje Alanları, Sulu ve Kuru Tarım
Arazilerin Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları, Hayvancılık
Türleri, Adetleri ve Beslenme Alanları)
Bilecik ilinde 18.956 adet tarım iĢletmesi mevcuttur. Bu iĢletmelerin %99‟ u aile
iĢletmesidir.Tarım arazileri ölüm ve miras sonucu bölünmekte olup, bir hayli parçalanmıĢtır.
140.743 ha tarım alanında parsel sayısının 350.000 dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Bu da
54
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
arazi karakteri itibariyle rantabl tarım yapılabilmesi açısından parsellerin yeterli büyüklükte
olmadığını göstermektedir. Ortalama parsel büyüklüğü 4 da.dır.
Yenipazar Ġlçesi‟ nin yüzölçümü 31.300 hektar olup, bunun 6.783 hektarı tarım alanı,
22.420 hektarı orman ve fundalık alan, 212 hektarı çayır ve mera alanı, 1.127 hektarı tarım dıĢı
alandır.
 Tarım Ürünleri Dağılımı:
Yenipazar Ġlçesi‟nde 2010 yılında yetiĢtirilen tarım ürünleri Tablo 20‟ de verilmiĢtir.
Tablo 20: Tarım Alanları Dağılımı
Toplam Alan (dekar)
70.020
Ekilen Tarla Alanı (dekar)
57.387
Nadas Alanı (dekar)
4.000
Sebze Bahçeleri Alanı (dekar)
4.000
Meyve Alanı (dekar)
7.716
Kaynak: TÜİK istatistikleri
Tablo 21: Tarla Ürünleri Dağılımı
Ekilen Tarla Alanı
(dekar)
Üretim (ton)
550
440
Fig (YeĢil Ot)
7.000
5.600
Ayçiçeği (Çerezlik)
2.669
525
197
Ayçiçeği (Yağlık)
6.000
627
105
Yulaf (Dane)
152
53
349
Tritikale (Dane)
50
10
200
Buğday
26.437
4.514
171
Arpa
11.000
1.662
151
Nohut
650
58
89
Fasulye (Kuru)
150
14
93
Ürün Adı
Korunga (YeĢil Ot)
Verim (kg/da)
Kaynak: TÜİK istatistikleri
II.9. Nüfus Hareketleri (ĠĢletme
DeğiĢiklikler, Göç Hareketi)
Döneminde
Sağlanacak
Ġstihdam,
Ekonomik
Bilecik ilinin temel geçim kaynağı tarım, ormancılık ve hayvancılık olmakla birlikte son
yıllarda sanayi tesislerindeki artıĢa bağlı olarak sanayi sektöründe çalıĢanların sayısında da
önemli artıĢlar olmuĢtur.
55
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Bilecik ili genelinde hayvancılık sektörü geliĢmiĢ olmasına rağmen, Yenipazar ilçesinde
faaliyette bulunan bir kanatlı hayvan iĢletmesi bulunmamaktadır. Bu nedenle projenin ilçeye
büyük katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, yaĢanan savaĢların etkisi ile Türkiye genelinde olduğu gibi
Bilecik ilinde de erkek nüfus kadın nüfustan daha azdı. Erkek nüfusundaki artıĢ özellikle 1945
yılından baĢlayarak 1975 yılına kadar devam etmiĢ ve bu yılda erkek ve kadın nüfus eĢit
büyüklüğe ulaĢmıĢtır. 1975 yılından sonra erkek nüfusun kadın nüfustan daha fazla olduğu bir
dönem baĢlamıĢtır. Bilecik ilinde 2011 yılında ise 203.849 toplam nüfusun; 106.691 erkek ve
97.158‟i kadın olmuĢtur.
Bilecik merkez ve ilçelerinin nüfus yoğunlukları Tablo 22‟ de verilmiĢtir.
Tablo 22: Ġlçelere Göre Nüfus Yoğunlukları
ġehir Nüfusu
Toplam
Köy Nüfusu
Yüzölçümü
Toplam
Erkek
Kadın
km2
Yoğunluk
21555
15788
7819
7969
841
77
30016
29032
8476
4244
4232
849
79
7098
4054
3044
4406
2098
2308
592
19
1507
988
493
495
1958
946
1012
341
9
10617
10682
14285
7135
7150
7014
3482
3532
510
41
11.383
5537
5846
6755
3283
3472
4628
2254
2374
326
35
Söğüt
20.280
11090
9190
14124
8089
6035
6156
3001
3155
530
38
Yenipazar
3.454
1661
1793
1048
520
528
2406
1141
1265
313
11
TOPLAM
203849
106691
97158
153017
81706
71311
50832
24985
25847
4302
47
Ġlçe
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam Erkek Kadın
Merkez
65.459
35935
29524
49671
28116
Bozüyük
67.524
34260
33264
59048
Gölpazarı
11.504
6152
5352
Ġnhisar
2.946
1439
Osmaneli
21.299
Pazaryeri
Proje kapsamında inĢaat aĢamasında 40 kiĢinin, projenin faaliyete geçmesi itibariyle de
tesiste 30 kiĢinin çalıĢması planlanmaktadır. ÇalıĢacak olan personel tesisin çevresindeki
yerleĢim yerlerinden seçilecek olup, bölge istihdamına katkısı olacaktır.
56
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
II.10. Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve
Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı
Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı YetiĢtirme Alanları,
Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv
Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Ġçme
ve Kullanma Su Kaynakları ile Ġlgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve
Koruma Altına AlınmıĢ Diğer Alanlar), Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri ve Olası
Etkileri
Bilecik ili sınırları içerisinde, Milli Park, Tabiat Parkları, tabiatı koruma alanları
bulunmamaktadır. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tespitlerine göre Bilecik ilinde Tabiat Anıtı
niteliklerine uygun sayılabilecek tabiat anıtları Ģunlardır:
Tarihi Çınar:
Bilecik Merkez, Ġlyasbey (Yarhisar) Köyü, Köy Konağı yanı. (G.E.E.A.Y.K‟nun
18.01.1981 tarih ve 2075 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.)
Çınar Ağacı (iki adet):
Ġnhisar Ġlçesi, ÇarĢı meydanı.
Çınarlı Parktaki Çınarlar:
Söğüt Ġlçe merkezi. (G.E.E.A.Y.K‟nun 13.01.1978 tarih ve 907 sayılı kararı ile tescil
edilmiĢtir.)
Söğütçük Köyü Mezarlık Ağaçları:
Gölpazarı Ġlçesi, Söğütçük Köyü. B.K.T.V.K.K‟nun 14.11.1993 tarih ve 3528 sayılı
kararı ile tescil edilmiĢtir.
Mese ağaçları (2 adet):
Bilecik, Merkez, Karaağaç Köyü, Köyiçi mevkii. B.K.T.V.K.K‟nun 02.12.1994 tarih ve
3798 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.

Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı YerleĢtirme Alanları
Kınalı Keklik YerleĢtirme Sahası:
Bilecik Ġli, Merkez, Bozüyük ve Pazaryeri Ġlçeleri Kurtköy-Hamidiye-Karaköy köylerini
kaplayan 5040 ha alanda 500 adet kınalı keklik yerleĢtirilmiĢtir. Keklik yerleĢtirilen saha
ġekil 19‟ da verilmiĢtir.
Sahanın Sınırları:
Kuzeyi: Alibeydüzü – Kurtköy – Demirköy Yolu
Doğusu: Bozüyük – Söğüt Karayolu
Güneyi: Bozüyük Ġnegöl Karayolu
57
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Batısı: Bozüyük – Bilecik Karayolu
ġekil 19: Keklik YerleĢtirme Sahası

Sulak Alanlar
Bilecik Ġlinde “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde belirtilen alanlar
bulunmamaktadır.

Sit ve Koruma Alanları
Kentsel Sit Alanları:
Ġlimizde Kentsel Sit Alanı bulunmamaktadır.
Tarihi Sit Alanları:
Eski Bilecik Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı: Bilecik il merkezi, Ġstiklal mah. (I.derece
tarihi ve arkeolojik sit alanı) G.E.E.A.Y.K‟nun 22.7.1983 tarih ve 4467 sayılı kararı ile tescil
edilmiĢtir.
Bozüyük Metristepe Köyü: Ġnönü ilçesi arasında kalan bölge – I.ve II. Ġnönü SavaĢlarının
geçtiği yerler olup, Tescil kararı yoktur. Ancak bu bölge içinde tescilli olarak Metristepe Anıtı,
Ġnönü Sehitliği ve Ġntikamtepe ġehitliği vardır. B.K.T.V.K.K‟nun 22.01.1989 tarih ve 361 sayılı
kararı ile tescil edilmiĢtir.
Arkeolojik Sit Alanları:
Cumalı Köyü Kırca Mevkii Arkeolojik Sit Alanı: Bilecik, Merkez Cumalı Köyü Kırca
Mevkii (1.derece arkeolojik sit alanı).
58
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Marmara Ören Yeri: Bilecik, Merkez Beyce Köyü (1.derece arkeolojik sit alanı).
G.E.E.A.Y.K‟nun 20.10.1979 tarih ve 1965 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Aktaş Köyü Höyükler Yöresi 2 adet Höyük: Gölpazarı ilçesi, Aktas Köyü Besevler
Obası (1.derece arkeolojik sit alanı)
Günyarık Köyü Ören Mevkiindeki Kilise Kalıntılarının Nekropol Alanı Yöresi:
Bozüyük ilçesi, Günyarık Köyü Ören Mevkii. (1.derece arkeolojik sit alanı) G.E.E.A.Y.K‟nun
09.05.1981 tarih ve 2904 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Eski Bayırköy Antik Ören Yeri: Bilecik Merkez Eski Bayırköy‟ü Köyiçi ve Karatepe
Mevkii (1derece sit alanı). G.E.E.A.Y.K‟nun 06.02.1982 tarih ve 3328 sayılı kararıyla tescil
edilmiĢtir.
Yeniceköy Ören Yeri: Pazaryeri ilçesi, Yeniceköy Ören Yeri, (Arkeolojik alan).
Kurtköy’ü Karasu Höyüğü: Bilecik, Merkez (tescil kararında Pazaryeri ilçesi yazılı)
Kurtköy‟ü Karasu Mevkii. (1.derece arkeolojik sit alanı) G.E.E.A.Y.K‟nun 11.03.1983 tarih ve
4180 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Eski Bilecik Tarihi ve Arkeolojik Sit Sahası: Bilecik-Merkez Cumhuriyet ve Ġstiklal
Mahalleleri (1 derece tarihi ve arkeolojik sit alanı) G.E.E.A.Y.K‟nun 22.7.1983 tarih ve 4467
sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Yörükçepni Köyü Yafkı Mevkiindeki Höyük: Bozüyük ilçesi, Yörükçepni Köyü Yafkı
Mevkii. T.K.T.V.Y.K‟nun 02.05.1985 tarih ve 938 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Harmanköyü Yarıkkaya Mevkiindeki Kale Duvarlarının Bulunduğu Alan: Ġnhisar
ilçesi, Harmanköyü Yarıkkaya Mevkii. (Arkeolojik sit alanı) T.K.V.Y.K‟nun 14.05.1987 tarih ve
3179 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Medetli Köyü Höyüğü: Osmaneli Ġlçesi, Medetli Köyü (Tescil) T.K.V.Y.K‟nun
17.07.1987 tarih ve 3543 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
İncirli Köyü Nekropol İçindeki Tümülüs: Gölpazarı Ġlçesi, Ġncirli Köyü Alan Mevkii.
(2.derece arkeolojik sit alanı) B.K.T.V.K.K‟nun 26.11.1988 tarih ve 226 sayılı kararı ile tescil
edilmiĢtir.
59
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Killi Höyük: Bozüyük Ġlçesi, Dodurga Kasabası, Yeni Dodurga Köyü Terziören Mevkii.
(1.derece arkeolojik sit alanı).B.K.T.V.K.K‟nun 17.07.1990 tarih ve 1203 sayılı kararıyla tescil
edilmiĢtir.
Çokçapınar Höyüğü: Bozüyük ilçesi, Dodurga Kasabası, Çokçapınar Köyü (1.derece
arkeolojik sit alanı). B.K.T.V.K.K‟nun 17.07.1990 tarih ve 1203 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Dodurga Tümülüsü: Bozüyük ilçesi, Dodurga Kasabası Merkezi. (1.derece arkeolojik sit
alanı). B.K.T.V.K.K‟nun 17.07.1990 tarih ve 1203 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Gavurtepe (Arkeolojik) Alanı: Bozüyük ilçesi, Dodurga Kasabası Merkezi, Sağlık Ocağı
arkası. (1.derece arkeolojik sit alanı). B.K.T.V.K.K‟nun 17.07.1990 tarih ve 1203 sayılı kararıyla
tescil edilmiĢtir.
Yeşilyurt (Ahırköy) Höyüğü: Söğüt ilçesi, Yesilyurt (Ahırköy) Köyü. (1.derece
arkeolojik sit alanı). B.K.T.V.K.K‟nun 27.05.1991 tarih ve 1777 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Oluklu Höyüğü: Söğüt Ġlçesi, Oluklu Köyü, Yukarı Höyük (Yuv) Mevkii. (1.derece
arkeolojik sit alanı). B.K.T.V.K.K‟nun 27.05.1991 tarih ve 1777 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Zemzemiye Köyü Arkeolojik Kalıntıları: Bilecik-Söğüt (Bozüyük Eskisehir ayrımı) il
yolu güzergahi, Zemzemiye Köyü güneyi. (2.derece arkeolojik sit alanı). B.K.T.V.K.K‟nun
24.10.1993 tarih ve 3507 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Karaağaç Köyü Tümülüsü: Bilecik, Merkez Karaağaç Köyü, Köyiçi Mevkii.
B.K.T.V.K.K‟nun 02.12.1994 tarih ve 3798 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Poyra Köyü (Kokarpınar)Tümülüsü: Bozüyük ilçesi, Poyra Köyü, Kokarpınar Mevkii.
(1.derece arkeolojik sit alanı). B.K.T.V.K.K‟nun 02.12.1994 tarih ve 3799 kararıyla tescil
edilmiĢtir.
Dibekli Köyü Tümülüsü: Bozüyük ilçesi, Dibekli Köyü.(1.derece arkeolojik sit alanı).
B.K.T.V.K.K‟nun 02.12.1994 tarih ve 3799 kararıyla tescil edilmiĢtir.
Çerkesçetmi Höyüğü: Bozüyük ilçesi, Çerkesçetmi Köyü. (1.derece arkeolojik sit alanı).
B.K.T.V.K.K‟nun 02.12.1994 tarih ve 3799 kararıyla tescil edilmiĢtir.
Paşaboğazı (Pınarcık) Antik Taşocakları Nekropol Alanı: Bilecik, Merkez, Vezirhan
60
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Beldesi, Pınarcık (PaĢaboğazı) Mevkii (1.derece arkeolojik sit alanı)
Aha Deresi Mevkii Arkeolojik Sit Alanı: Osmaneli ilçesi Soğukcakpınar Köyü Aha
Deresi Mevkii. (2.derece arkeolojik sit alanı). B.K.T.V.K.K‟nun 01.07.1996 tarih ve 5229 sayılı
kararla tescil edilmiĢtir.
Geçitli Köyü Nekropol Alanı: Söğüt ilçesi, Geçitli Köyü, Öğlenarası Mevkii. (2.derece
arkeolojik sit alanı ve 1.derece doğal sit alanı). B.K.T.V.K.K‟nun 12.06.1998 tarih ve 6484 sayılı
kararıyla tescil edilmiĢtir.
Doğal Sit Alanları:
Söğüt ilçesi Geçitli Köyü, Öğlenarası Mevkii: (II. derece arkeolojik sit ve I.derece doğal
sit alanı) B.K.T.V.K.K‟nun 12.06.1998 tarih ve 6484 sayılı kararıyla tescil edilmiĢtir.
Çınarlı Parktaki Çınarlar: Söğüt ilçe merkezi. G.E.E.A.Y.K‟nun 13.01.1978 tarih ve
907 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Tarihi Çınar: Bilecik Merkez, Ġlyasbey (Yarhisar) Köyü, Köy Konağı Yanı.
G.E.E.A.Y.K‟nun 18.01.1981 tarih ve 2075 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Söğütçük Köyü Mezarlık Ağaçları: Gölpazarı ilçesi, Söğütçük Köyü. B.K.T.V.K.K‟nun
14.11.1993 tarih ve 3528 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Meşe Ağacı (İki Adet): Bilecik, Merkez, Karaağaç Köyü, Köyiçi Mevkii.
B.K.T.V.K.K‟nun 02.12.1994 tarih ve 3798 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar:
Kültürel Miras Kapsamına Giren Alanlar Anıtlar:
Ertuğrul Gazi Türbesi: Söğüt Ġlçe Merkezi.
Halime Hatun Kabri: Söğüt Ġlçe Merkezi, Ertuğrul Gazi Türbesi Haziresi.
G.E.E.A.Y.K‟nun 13.01.1978 tarih ve 907 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Osman Gazi Kabri Esaret Taşı: Söğüt Ġlçe Merkezi, Ertuğrul Gazi Türbesi Haziresi.
G.E.E.A.Y.K‟nun 13.01.1978 tarih ve 907 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
61
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Şeyh Edebalı Türbesi: Bilecik il merkezi, Cumhuriyet Mah. G.E.E.A.Y.K‟nun 22.7.1983
tarih ve 4467 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Malhatun (Bala Hatun) Türbesi: Bilecik il merkezi, Seyh Edebalı Türbesi yanı.
G.E.E.A.Y.K‟ nun 22.7.1983 tarih ve 4467 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Mihal Gazi Türbesi: Ġnhisar ilçesi, Harmanköy Köyü. T.K.V.Y.K‟nun 07.03.1986 tarih
ve 1955 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Hatip Dede Türbesi: Ġnhisar ilçesi, Harmanköy Köyü.T.K.V.Y.K‟nun 14.05.1987 tarih
ve 3179 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Metristepe Anıtı: Bozüyük ilçesi, Metristepe (Doruk) Köyü. B.K.T.V.K.K‟nun
22.01.1989 tarih ve 361 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Kumral Abdal Türbesi: Bozüyük ilçe Merkezi. B.K.T.V.K.K‟nun 07.11.1990 tarih ve
1398 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
İsa (Sofu) Dede Türbesi: Söğüt ilçesi, Borcak Köyü. B.K.T.V.K.K‟nun 14.09.1992 tarih
ve 2672 sayılı kararı ile tescil edilmiĢtir.
Köprülü Kervansarayı (Konak): Bilecik Ġlinin Vezirhan Beldesinde bulunmaktadır. 17.
Yüzyıl baĢlarında Sadrazam Köprülü Mehmet PaĢa tarafından yaptırılmıĢtır. Bilecik – Ġzmit
karayolu üzerindedir. 101,52 x 27,21 metre ölçüsünde, uzunca bir dikdörtgen planında olan
Kervansaray 3 bölümden oluĢmaktadır. Ön yüzünde kesme taĢ ve tuğla, arka yüzünde ve iç
duvarlarında moloz taĢ kullanılmıĢtır.
Saat Kulesi: 1907 yılında Sultan II. Abdülhamit zamanında Ertuğrul mutasarrıfı Musa
Kasım tarafından Bilecik Ġl Merkezinde bir yamaç üzerinde yapılmıĢtır. Sakarya Vadisi boyunca
devam edip Bilecik Kervan yolundan geçen seyyahlara saat baĢı çaldığı çan sesleri zamanı
bildirilmekteydi.
Hamidiye Camisi: Bilecik Ġl, Ġstiklal Caddesindedir. II. Abdülhamit yaptırdığı için
(1889) bu adla anılır. Kare planlıdır. Duvarları kırmızı kesme taĢtandır. Neoklasik üsluptaki
yapının üstü kursun kaplı tek bir kubbeyle örtülüdür. Ön yüzündeki iki sıra pencere aralarında
yine neoklasik üslupta çiniler görülür.
62
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Hamidiye İdadisi: Hamidiye Camisinin karsısında yer almaktadır. Hamidiye idadisi 1903
yılında II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıstır.
İnönü Savaşları Zafer Anıtı (Metristepe Anıtı): Eskisehir Bozüyük karayolunun
12. km‟nde Metristepe‟de bulunmaktadır.
Ertuğrul Gazi Türbesi: Bilecik Yolu üstünde, bir anıtkabir görünümündeki mezarlığın
baĢındadır. Osmanlı Devleti kurucusu Ertuğrul Gazi‟nin türbesidir.
Ertuğrul Gazi Mescidi: Söğüt Ġlçesinin güney batısında, küçük bir tepenin eteğindedir.
1276 yılından önce Ertuğrul Gazi tarafından yaptırılmıĢtır.
İnönü Şehitliği: Bozüyük – EskiĢehir – Kütahya yol ayrımı yakınında ilçe merkezine 6
km uzaklıkta bir yamaçta yer almaktadır.
İntikamtepe Şehitliği: Bozüyük – Dodurga yolu üzerinde yer almaktadır. KurtuluĢ SavaĢı
Ģehitlerinin kabirleri bulunmaktadır.
Kilise: Ġznik – Rum Ġmparatorluğu zamanında yapılmıĢtır. Antik ve Bizans Sanatları
karıĢımı kilise aynı zamanda doğu ve batı sanatının iĢlendiği bir eserdir. Osmaneli ilçesinde
bulunmaktadır.
Mihail Bey Hanı (Taştan Kervansaray): Tipik bir konak hanı olan yapı, dikdörtgen
planlıdır. Mihail Bey‟in 1318‟de yaptırdığı anlaĢılmaktadır. Tuğla derli yontma taĢtan yapılan
duvarlar, uzun kenarlarda taĢ silmelerle biter. 3 bölümden oluĢur. Gölpazarı ilçesindedir.
İlyasbey (Orhangazi) Camii: Ġlyasbey Köyü‟nde yer alan cami 1312 yılında Orhangazi
tarafından yaptırılmıĢtır. Caminin içerisi ahsap olup tavanda süslemeler bulunmaktadır.
Serefeleri iĢlemeli ve süslüdür. Mimarisinin külahı sivri ve kursundur. Oval pencereli olup
Klasik Selanik Mimarisinin Osmanlı geçiĢ döneminin en son ince örneklerindendir. Çatısı ahĢap
kiremitlidir. Bina temeli taĢ duvarlı, üzeri ahĢap iĢlemelidir. DöĢemeleri tuğla, son cemaat yeri
ise taĢ ile kaplıdır.
Kaymakam Sait Bey Çeşmesi: Söğüt Ġlçesi kent merkezinde Çelebi Mehmet Camisi‟nin
önündeki parkın kenarındadır. Kaymakam Sait Bey‟ce XIX yy. sonlarında yaptırılan, neoklasik
üsluptaki çesme, Osmanlı sanatı son döneminin önemli bir örneğidir.
63
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Kapılı Kaya: Ġnhisar Ġlçe merkezinin 2 km doğusunda Gölpazarı – Taraklı yolunun kuzey
tarafında kayalıkta, kayalara oyulmuĢ bir oda Ģeklindedir. Odanın içinde ocaklığı bulunmakta
olup, ocağın üst kısmındaki Roma yazısından buranın Romalılar tarafından yapıldığı
sanılmaktadır.
Gordios’un Kaya Mezarı: Ġnhisar ilçesi Kasımlar Köyü‟nün altındaki vadide bulunan
kaya oda Ģeklinde oyulmuĢ olup, dıĢ ve iç kapı yerleri mevcuttur. Bu oda boĢluğunda tahrip
edilmiĢ üç adet lahit yeri bulunmaktadır. Lahitlerden birinin Gordios‟a diğerlerinin ise
çocuklarına ya da eĢine ait olduğu sanılmaktadır.
Faaliyet sahası ve etki alanında herhangi bir duyarlı yöre, Milli Parklar, Tabiat Parkları,
Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban
Hayvanı YetiĢtirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları,
Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma
Alanları, Turizm Bölgeleri ve koruma altına alınmıĢ alan bulunmamakta olup; proje kapsamında
24.05.2012 tarih ve 11 Karar No‟lu “2012-2013 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı”na
uyulacaktır. Ayrıca proje sahası ve çevresinde, 7/16349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ġle
“SınırlandırılmıĢ Alanlar” yer almamaktadır.
II.11. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Ağaç Türleri, Miktarları, Kapladığı Alan
Büyüklükleri ve Kapalılığı; Bunların Mevcut ve Planlanan Koruma ve/veya Kullanım
Amaçları, Orman Alanlarına Olumsuz Etkilerin Ġrdelenmesi ve Alınacak Önlemler, Proje
Yerinin Ormanlık Sahaya Mesafesini Belirlenmesi
Bilecik ilinde ormanlık alanlar, ilin toplam yüzölçümünde % 55‟lik kısmını
kaplamaktadır. Ortalama meyil %50 civarındadır. Ġldeki yaygın bitki örtüsü Marmara, Batı
Karadeniz ve Ġç Anadolu bölgesi geçiĢ zonu özellikleri taĢımaktadır. Ġl sınırları dahilindeki
ormanlarda Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Göknar, Kayın, MeĢe ve Ardıç ana ağaç türlerinin
yanında Gürgen, Orman Kavağı, Kayacık, Karaağaç, Ihlamur, DiĢbudak, Akçaağaç, Porsuk, Adi
Fındık gibi ağaç türleri de bulunmaktadır.
64
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 23: Koru ve Koruya Tahvil Ormanlarının Verimli ve Verimsiz Alanlar
BĠLECĠK
%
Normal Koru
Hektar
73389,5
17
Bozuk Koru
Hektar
85941,5
20
Normal Baltalık
Hektar
42712
10
Bozuk Baltalık
Hektar
15668,5
4
Açıklık Alan
Hektar
202811
49
GENEL ALAN
Hektar
420522,5
100
Normal Koru
Bozuk Koru
Normal Baltalık
Bozuk Baltalık
Açıklık Alan
ġekil 20: Ormanlık Alanların Dağılımı
Proje sahası için seçilen yer “ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.” adına tapulu arazi olup
sahanın batı ve kuzey yönlerinde orman alanları, diğer yönlerde ise tarım arazileri
bulunmaktadır.
II.12. Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi (Toprak, Hava,
Su ve Radyoaktif v.b. Kirlilik Açısından Değerlendirmenin Yapılması Varsa Analiz
Sonuçlarının Eklenmesi)

Toprak Kirliliği
Toprak kirliliğine neden olan faktörler genellikle yerleĢim alanlarından çıkan evsel
atıklar, tehlikeli atıklar ve tıbbi atıklardan kaynaklanmaktadır. Ġlimiz hızlı kentleĢme ve
geliĢmekte olan sanayisi ile birlikte ortaya çıkan her türlü atık düzensiz toplanmakta ve
depolamaya bağlı olarak da tarım arazileri kirlenmektedir. Ayrıca ilimizde evsel atık sularının
arıtımı yapılmadan direkt desarjının yapıldığı Sakarya ve Karasu derelerini kirletmekte, bu
derelerden sulama amaçlı tarım arazilerinin sulanması sonucu toprağın fiziki ve kimyasal,
biyolojik, jeolojik yapısında değiĢme, bozulma meydana gelmektedir.
65
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Proje alanı çevresinde endüstri ve sanayi tesisi bulunmadığından bölgede sanayi kaynaklı
kirlilik görülmemektedir. (Bilecik İl Çevre Durum Raporu, 2011)

Hava Kirliliği
Bilecik ilinde mevcut hava kirliliği kaynakları motorlu araçlar, endüstriyel kuruluĢlar,
ısınma ve orman yangınları kaynaklı oluĢmaktadır. Ayrıca kıĢ aylarında evlerde ısınma amacı ile
kullanılan kömürler hava kirliliği oluĢturmaktadır.
Ġlimizde eski teknolojileri uygulandığı fabrikalar, yüksek kükürtlü ve düĢük kaliteli
yakıtların kullanıldığı yakma tesislerinin bulunduğu fabrikalar, çimento, atık yakma tesisleri v.b.
kirletici vasfı yüksek endüstri tesisleri bulunmadığından üst boyutta hava kirliliği
yaĢanmamaktadır. (Bilecik İl Çevre Durum Raporu, 2011)

Su Kirliliği
Bilecik il sınırları içerisinde Sakarya Nehri, Karasu, Kocadere ve Söğüt Deresi üzerinde
periyodik olarak alınan su örneklerinin analizleri yapılmak suretiyle çalıĢmalar sürdürülmektedir.
Yapılan çalıĢmalar sonucunda Kocadere ve Karasu derelerinde Bilecik ve Bozüyük‟te
yoğunlaĢan sanayi tesislerinin atıksuları ile önemli derecede su kirliliği yaĢandığı görülmüĢtür.
(Bilecik İl Çevre Durum Raporu, 2011)

Radyoaktif Kirlilik
Proje
sahası
ve
çevresinde
radyoaktif
bulunmamaktadır.
66
kirlilik
oluĢturabilecek
bir
faaliyet
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
BÖLÜM III: PROJENĠN ÖENMLĠ ÇEVRESEL ETKĠLERĠ VE ALINACAK
ÖNLEMLER
(Bu Bölümde Faaliyetin Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Tanımlanır; Bu
Etkileri Önlemek, En Aza Ġndirmek ve ĠyileĢtirmek için Alınacak Yasal, Ġdari ve Teknik
Önlemler Ayrı Ayrı ve Ayrıntılı Bir ġekilde Açıklanır.)
A)Faaliyet Alanının Hazırlanması, ĠnĢaat AaĢamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik
Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler
III.A.1. Arazinin Hazırlanması ve Yapılacak ĠĢler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve
Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere
TaĢınacakları, Nerelerde Depolanacakları veya Hangi Amaçlar için Kullanılacakları
Proje kapsamında söz konusu parsel üzerine 14 adet 1.518,87 (14,50m x 104,75m) taban
alanına sahip kümes, 1 adet 125 m2 taban alanına sahip lojman (bakıcı evi), bir adet 415 m2
taban alanına sahip idari bina, 1 adet 450 m2 taban alanına sahip kömür kazanı dairesi, 1 adet
450 m2 (15m x 30m) taban alanına sahip talaĢ deposu, 1 adet 300 m2 su deposu alanı,1 adet 30m
x 20m taban alanına sahip gübre depolama binası, 2 adet 6m x 6m x 3m ebatlarında fosseptik ve
1 adet 5m x 5m taban alanına sahip ölü yakma fırını yapılması planlanmaktadır.
Proje kapsamında yapılacak tüm yapıların zemininden 0,20 m bitkisel toprak tabakası
sıyrılacak olup; kümes, lojman, idari bina, gübre depolama binası, talaĢ deposu ve kömür kazanı
dairesi zemininden 0,25 m, fosseptiklerin zemininden 3,05 m hafriyat kaldırılacaktır. Bu
durumda;
Bitkisel Toprak Miktarı:
 14 adet 1.518,87 m2 taban alanına sahip kümes için;
14 x 1.518,87 m2 x 0,20 m = 4.252,83 m3 bitkisel toprak,
 1 adet 125 m2 taban alanına sahip lojman için;
125 m2 x 0,20 m = 25 m3 bitkisel toprak,
 1 adet 415 m2 taban alanına sahip idari bina için;
415 m2 x 0,20 m = 83 m3 bitkisel toprak,
 1 adet 450 m2 taban alanına sahip talaĢ deposu için;
450 m2 x 0,20 m = 90 m3 bitkisel toprak,
 1 adet 450 m2 taban alanına sahip kömür kazanı dairesi için;
67
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
450 m2 x 0,20 m = 90 m3 bitkisel toprak,
 2 adet 36 m2 taban alanına sahip fosseptik için;
2 x 36 m2 x 0,20 m = 14,4 m3 bitkisel toprak,
 1 adet 600 m2 taban alanına sahip gübre depolama binası için;
600 m2 x 0,20 m = 120 m3 bitkisel toprak oluĢacaktır.
Sonuç olarak inĢaat aĢamasında oluĢacak olan toplam bitkisel toprak miktarı;
= 4.252,83 m3+ 25 m3 + 83 m3 + 90 m3 + 90 m3+ 14,4 m3 + 120 m3 = 4.675,23 m3 olacaktır.
Hafriyat Miktarı:
 14 adet 1.518,87 m2 taban alanına sahip kümes için;
14 x 1.518,87 m2 x 0,25 m = 5.316,04 m3 hafriyat,
 1 adet 125 m2 taban alanına sahip lojman için;
125 m2 x 0,25 m = 31,25 m3 hafriyat,
 1 adet 415 m2 taban alanına sahip idari bina için;
415 m2 x 0,25 m = 103,75 m3 hafriyat,
 1 adet 450 m2 taban alanına sahip talaĢ deposu için;
450 m2 x 0,25 m = 112,5 m3 hafriyat,
 1 adet 450 m2 taban alanına sahip kömür kazanı dairesi için;
450 m2 x 0,25 m = 112,5 m3 hafriyat,
 2 adet 36 m2 taban alanına sahip fosseptik için;
2 x 36 m2 x 3,05 m = 219,6 m3 hafriyat,
 1 adet 600 m2 taban alanına sahip gübre depolama binası için;
600 m2 x 0,25 m = 150 m3 hafriyat oluĢacaktır.
Sonuç olarak inĢaat aĢamasında oluĢacak olan toplam hafriyat miktarı;
= 5.316,04 m3 + 31,25 m3 + 103,75 m3 + 112,5 m3+ 112,5 m3+ 219,6 m3 + 150 m3 = 6.045,64 m3
olacaktır.
Proje kapsamında oluĢacak olan bitkisel toprak proje sahası içerisinde geçici olarak
depolanacak olup; inĢaat aĢaması sonunda sahada çevre düzenlemesinde kullanılacaktır. Arazi
yüzeyinden bitkisel toprağın sıyrılması sonrası yapı zeminlerinden kaldırılacak olan hafriyat;
68
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
sahanın topografyasının düzeltilmesi amacı ile kullanılacak olup; artması durumunda ise izinli
hafriyat döküm sahasına gönderilecektir. Hafriyat atıklarının Yenipazar Belediyesi‟ne ait
hafriyat döküm sahasına dökülmesinde sakınca olmadığını belirten yazı Ek-11‟ de “Kurum
GörüĢleri” adı altında verilmiĢtir.
Proje kapsamında 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Hafriyat
Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen tüm hususlara
uyulacaktır.
III.A.2. TaĢkın Önleme ve Drenaj ile Ġlgili ĠĢlemler
Proje sahası ve yakın çevresinde göl, gölet ve baraj gibi taĢkınlara neden olabilecek
yüzeysel su kaynakları bulunmamaktadır. Fakat yazın kuruyan, kıĢın akan ve sahanın 75 m
kuzeyinden geçen kuru dere formundaki Elmalı Dere en yakın yüzeysel su kaynağını
oluĢturmaktadır. Proje sahasına en yakın yaz-kıĢ akan yüzeysel su kaynağı ise proje sahasının
ortalama 3,5 km kuzeyinden geçen Akçay Deresi‟dir.
Proje sahası topoğrafyası değerlendirildiğinde, arazi eğiminin batı yönünde arttığı, arazi
kotunun ortalama 1.070 m olduğu, kuzeyinden bulunan Akçay Deresinin ise kotun ortalama
900 m‟lerde olduğu görülmektedir. Söz konusu derenin proje sahasına mesafesi ve arada kot
farkı olması sebebi ile etkisinin olması beklenmemektedir.
Proje sahasının topoğrafik yapısı doğal drenaj oluĢturmakta olup, yağmur suları için
drenaj kanalları yapılacak ve drenaj kanalları ile toplanan yağmur suları daha düĢük kottaki
yerlere doğru, sahadan doğal akıĢla uzaklaĢacaktır. Bu sebep ile sahada taĢkın riski
görülmemekte olup, herhangi bir taĢkın oluĢması halinde zarar firma tarafından karĢılanacaktır.
Tesiste 07.04.2012 sayı 28257 tarihli “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı
Korunması Yönetmeliği” ve 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı “Dere Yatakları ve TaĢkınlar” adı
ile yayınlanan 2006/27 nolu BaĢbakanlık Genelgesi‟ nde bulunan tüm hususlara uyulacaktır.
III.A.3. Proje Kapsamında Elektrifikasyon Planı, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği
Yerler ve Trafoların Yerleri
Proje kapsamında kullanılacak olan elektrik enerjisinin mevcut olan en yakın elektrik
hattından sağlanması ve “1/1.000 Ölçekli Vaziyet Planı”nda belirtilen yere trafo yapılması
planlanmaktadır. Proje kapsamında tesiste 800.000 kwh/yıl elektrik tüketimi olacağı
öngörülmektedir.
69
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
III.A.4. Proje Kapsamında ĠĢletme Döneminde Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden
Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu
Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları
Proje kapsamında; personelin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karĢılamak ve civciv
ve damızlık hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla su ihtiyacı oluĢacaktır.
Proje kapsamında personelin içme suyu ihtiyacı içme suyu firmalarından alınacak
damacanalarla karĢılanacaktır. Civciv ve tavukların içme suyu ve personelin kullanma suyu
ihtiyacı için ise; proje sahasında 288879D/4460324K koordinatlarında açılacak olan kuyu için
arama belgesi alınmıĢ olup, yeraltı suyu kullanma belgesi alınması ile açılacak kuyudan su temin
edilecektir. “Yeraltu Suyu Arama Belgesi” Ek-8‟ de verilmiĢtir.
Proje kapsamında çalıĢacak olan personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, 17.02.2005
tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda analizler yaptırılarak temin edilecektir.
Tesisin inĢaat aĢamasında 40 kiĢinin çalıĢtırılması planlanmakta olup;
150 lt/gün.kiĢi x 40 kiĢi = 6 m3 /gün su,
ĠĢletme aĢamasında ise 30 kiĢinin çalıĢtırılması planlanmakta olup;
150 lt/gün.kiĢi x 30 kiĢi = 4,5 m3 /gün su kullanımı söz konusudur (Hesaplama yapılırken kişi
başı su kullanım miktarı “İller Bankası Yönetmeliği”ne göre 150 lt/gün.kişi alınmıştır).
Projenin iĢletme aĢamasında tavukların ihtiyaç duyacakları su, kümeslerde yapılacak
suluklardan karĢılanacaktır. Tesiste yetiĢtirilecek tavukların bir yetiĢtirme periyodu boyunca
kullanacağı su miktarı günlük ortalama 250 ml/adet alındığında;
250 ml/adet x 300.000 adet = 75.000 lt = 75 m3 /gün su kullanımı söz konusu olacaktır.
Proje kapsamında Ulucak Köyü içme suyu kaynağına, kümeslerin faaliyeti sonucu
herhangi bir olumsuzluk durumunda köyün içme suyu temini Ģirket tarafından karĢılanacaktır.
Ayrıca Ulucak Köyü‟ne ait menbalarda tesisin faaliyetinden dolayı bir değiĢim görülmesi
halinde de çalıĢmalar derhal durdurulacaktır.
Yeni sipariĢ edilen civcivlerin büyütme kümeslerine getirilmeden önce, büyütme yerinde
bulunan bütün alet ve malzemeler ile suluk ve yemlikleri dıĢarıya alınarak iyice temizlenecektir.
70
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Kümes dahilinde genel bir temizlik yapıldıktan sonra kümesin tavan, duvar ve kapıları gerekli
olması durumunda dezenfeksiyon amaçlı kireçle boyanacaktır. Civciv büyütme kümeslerinde 20
haftada (her dönem sonunda) bir genel temizlik çalıĢması yapılacak olup, temizlik çalıĢmaları
kuru sistemle (kazıma, süpürme, toplama ile yapılıp, alet ve ekipmanların paslanma ve zarar
görmemeleri sağlanacaktır) yapılacağından su kullanımı söz konusu değildir. Temizlik
çalıĢmaları kapsamında fumigasyon yöntemiyle ortamın dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
III.A.5. Faaliyet Ünitelerinde ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Türleri, Miktarları
ve Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı ve
Kullanılacak Yakma Sistemleri, OluĢacak Emisyonlar ve Alınacak Önlemler
Proje kapsamında damızlık hayvanların yetiĢtirileceği kümeslerin sıcaklıkları 28-32oC
arasında tutulacak ve kümeslerin ısıtılması için 2 adet kömür yakıtlı kazan kullanılacaktır.
Kümeslerin ısıtılmasında kullanılan kömür yakıtlı kazanların 1 adedinin ısıl gücü
1.500.000 kcal/h, diğerinin ısıl gücü ise 2.000.000 kcal/h „tir. Ayrıca herhangi bir sebeple ölen
hayvanlar ölü hayvan imha fırınlarında yakılacak olup, imha fırınının haftada 2 kez çalıĢtırılacağı
öngörülmektedir. Ġmha fırınının ısıl gücü ise 100 kW‟tır.
ĠĢletmede kümeslerin ısıtılması havaların soğuk olduğu ve civcivlerin yeni geldiği
dönemlerde yapılmaktadır. Kümeslerin ısıtılmasında kullanılan kömür yakıtlı kazanlarda günlük
toplam 4.000 kg kömür kullanılmaktadır. Ġmha fırınında ise yakma iĢlemi sırasında kullanılan
kömür miktarının ortalama 15 kg olacağı öngörülmektedir. GerçekleĢtirilmesi planlanan projede
kümeslerde civcivlerin vücut ısılarını dengede tutabilmek için yaz-kıĢ kömür yakıtlı kazan
kullanımına devam edilecek olup; yıllık 2 yetiĢtirme periyodu boyunca kullanılacak kömür
tüketim miktarı ise en kötü koĢullar göz önüne alınarak;
4.000 kg/gün x 7 gün/hafta x 20 hafta/dönem x 2 dönem/yıl = 1120 ton/yıl
15 kg/gün x 2 gün/hafta x 20 hafta /dönem x 2 dönem/yıl = 1,2 ton/yıl olarak
hesaplanmıĢtır.
Tesiste kullanılacak yıllık kömür miktarı ise ortalama 1121,2 ton olarak hesaplanmıĢtır.
Kümeslerde ısınma amaçlı ve ölü hayvan imha fırınında yakma amaçlı kullanılacak kömürün
özellikleri Tablo 24‟ te verilmiĢtir.
71
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 24: ĠĢletmede Kullanılan Kömürün Özellikleri
Toplam Kükürt Oranı (%)
25
Alt ısıl değer (kcal/kg)
4800
Toplam nem (%)
25
Kül (kuru bazda) (%)
2
Kanatlı hayvanların kümeslerinin ısıtılması de kullanılacak kazan dairesinde bulunan 2
adet katı yakıtlı kazan için;
Civcivlerin yetiĢtirilmeleri esnasında kümeslerde ısının dengede tutulması gerekmektedir.
Damızlık yarka olarak yetiĢtirilecek hayvan kümeslerinin ısılarını 28-32○C arasında tutulmasını
sağlamak amacıyla 1 adet 1.500.000 kcal/h ve 1 adet 2.000.000 kcal/h ısıl güce sahip kömür
yakıtlı kazanlar kullanılacaktır. Kömür kullanımı sonucu oluĢacak emisyon miktarları EPA‟dan
alınan emisyon faktörleri doğrultusunda kütlesel debileri hesaplanmıĢtır.
Kümeslerdeki ısıtma sistemlerinin asgari baca gazı hızı 4 m/s, baca çapları ise 50 cm‟dir.
Kümeslerdeki kömür yakıtlı kazanlardan kaynaklanan toplam emisyon konsantrasyonları
ve kütlesel debileri hesaplanmıĢ olup hesaplanan değerler Tablo 25‟ te verilmiĢtir.
Tablo 25: Kümeslerdeki Kömür Yakıtlı Kazanlardan Kaynaklanan Toplam Emisyon
Miktarı
Emisyon Faktörü*
(lb/ton)
Emisyon Miktarı
(kg/sa)
Kirletici
Konsantrasyonu (g/m3)
10A
0,105
0,037
38S
2,6
0,92
22
1,66
0,60
CO
0,5
0,038
0,013
VOC
0,07
0,0053
0,0018
Parametre
Yakıt
Miktarı
PM 10 (Toz)
SO2
NOx
166,6 kg/sa
S: Yakıt içerisindeki kükürtün yüzdesi = 0,9 ; A: Yakıt içerisindeki külün yüzdesi = 0,14; 1 lb = 0,4536 kg
*EPA AP-42 Section 1.1. Bituminous and Subbituminous Coal Combustion Table 4-1.
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/bgdocs/b01s01.pdf
Ġmha Fırını Ġçin;
Ġmha fırınında ise her yakmada ortalama 15 kg kömür kullanılacak olup, fırın haftada
2 kez ve her yakmada ortalama 3 saat çalıĢacağı öngörülerek hesaplamalar yapılmıĢtır. Ölü
hayvanların imhasında, 86.000 kcal/sa (100 kWh) ısıl güce sahip 1 adet imha fırını
kullanılacaktır. Ġmha fırınında kömür kor haline gelince ve cehennemlik sıcaklığı 500-600oC‟ye
72
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
geldiğinde ölü kanatlılar fırına beslenmeye baĢlanır. Yanma verimliliği sürekli kontrol altında
tutulur. Kömür kullanımı sonucu oluĢacak emisyon miktarları EPA‟dan alınan emisyon faktörleri
doğrultusunda hesaplanmıĢtır.
Tesisteki imha fırınında baca gazı hızı 2 m/s, baca çapları ise 30 cm‟dir.
Ölü hayvanların imhasında kullanılan imha fırınından kaynaklanan toplam emisyon
konsantrasyonları ve kütlesel debileri hesaplanmıĢ olup hesaplanan değerler Tablo 26‟ da
verilmiĢtir.
Tablo 26: Ġmha Fırını Ünitesinde OluĢacak Emisyon Miktarı
Emisyon
Faktörü*
(lb/ton)
Emisyon Miktarı
(kg/sa)
Emisyon
Konsantrasyonu
(g/m3)
PM10 (Toz)
10A
0,0032
0,001
SO2
38S
0,078
0,026
22
0,050
0,016
CO
0,5
0,002
0,0006
VOC
0,07
0,0002
0,00006
Parametre
NOx
Yakıt Miktarı
5 kg/sa
S: Yakıt içerisindeki kükürtün yüzdesi = 0,9; A: Yakıt içerisindeki külün yüzdesi = 0,14; 1 lb = 0,4536 kg
*EPA AP-42 Section 1.1. Bituminous and Subbituminous Coal Combustion Table 4-1.
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/bgdocs/b01s01.pdf
III.A.6. Proje Alanının Hazırlanması ve Tesislerin ĠnĢaatında Kullanılacak Alet ve
Ekipmanlar, Proje Kapsamında ĠĢletme Döneminde Bu Ekipmanlarla Yapılacak Üretim
Nedeni ile Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Gürültü
Azaltmak için Alınacak Önlemler

ĠnĢaat AĢaması
Projenin inĢaat aĢamasında bir çok mekanik ekipman olup, genel olarak bunlar; Grayder,
Mikser, Beton Pompası, Su Pompası ve Kompresör‟dür.
Tesiste inĢaat aĢamasında kullanılacak ekipmanlar ve gürültü seviyeleri;
73
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 27: Tesiste ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Ekipmanlar ve Gürültü Seviyeleri
Makine, Teçhizat Listesi
Gürültü Seviyeleri (legdBA)
Grayder
120
Beton Pompası
115
Su Pompası
105
Kompresör
115
Yükleyici
115
Kamyon
85
Bu gürültü kaynaklarının 10 m yarı çapındaki bir alan içinde tümünün aynı anda
çalıĢtıkları zaman meydana gelen eĢdeğer gürültü (gürültü seviyesinin en yüksek olduğu
durumda) “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”ne göre ve
“Rau J.G., Wooten D.C., 1980”e göre hesaplanmıĢtır.
n
Leg = 10 log  10 Li/10 formülünden hesaplanır.
i=1
Leg = 122,96 dBA çıkar
Hesaplanan bu eĢdeğer gürültü seviyesi 1 m uzaklık için geçerlidir. 10 m yarıçapındaki
alan içinde;
L P1 0  L P1  20 log
10
 Ae1, 2
1
Atmosferdeki absorpsiyonu ihmal edildiğinde (Ae 1,2=0);
L P10 = 102,96 dBA
Leg' in mesafeye göre dağılımı formülü;
Lpw =Leg+10 Log( Q / 4*3.14*r2 )
r
: Kaynaktan olan mesafe (m)
Q
: Arazinin düz veya engebeli olması durumuna göre seçilen indirgenme faktörü
(engebeli arazide 1, düz arazide 2 seçilir.)
Lpw
: Gürültü kaynaklarının SBD (dBA) değeri
Tesiste oluĢacak eĢ gürültü seviyesinin mesafeye göre dağılımı aĢağıda Tablo 28‟ de
hesaplanmıĢtır.
74
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 28: Projenin ĠnĢaat AĢamasında EĢ Gürültü Seviyesinin Mesafeye Göre Dağılımı
Mesafe (r,m)
Lpw (dBA)
Mesafe(r,m)
Lpw(dBA)
50
81,00
400
62,93
100
74,98
450
61,91
150
71,45
500
61,00
200
68,95
750
57,47
250
67,02
1000
54,98
300
65,43
1500
51,45
350
64,09
2000
48,95
Projenin inĢaat aĢamasında oluĢacak olan gürültü seviyesi Tablo 28’ den görüleceği
üzere 200 m mesafede 68,95 dBA seviyesine düĢmektedir. Dolayısı ile gürültü düzeyi en yakın
yerleĢim birimi olan 550 mesafedeki Ulucak Köyü‟ ne bağlı evlere gelmeden; “Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin 23. Maddesi gereği “ġantiye
Alanı Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri” için öngörülen gündüz gürültü düzeyi sınırının
(70 dBA) altında kalmaktadır.
Tablo 29: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Tablo 5 Değerleri
Faaliyet Türü (yapım, yıkım ve onarım)
Lgündüz (dBA)
Bina
70
Yol
75
Diğer Kaynaklar
70

ĠĢletme AĢaması
Tesiste bulunacak fanlar gürültü kaynağını oluĢturmaktadır.
Tesiste kullanılacak
ekipmanlar ve gürültü seviyeleri;
Tablo 30: Tesiste ĠĢletme AĢamasında Kullanılacak Ekipmanlar ve Gürültü Seviyeleri
Fan
Gürültü Seviyeleri (legdBA)
Adet
70 dBA
112
Bu gürültü kaynaklarının 10 m yarı çapındaki bir alan içinde tümünün aynı anda
çalıĢtıkları zaman meydana gelen eĢdeğer gürültü (gürültü seviyesinin en yüksek olduğu
durumda) “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ne göre ve
Rau J.G., Wooten D.C., 1980‟e göre hesaplanmıĢtır.
75
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
n
Leg = 10 log  10 Li/10 formülünden hesaplanır.
i=1
Leg = 90,4 dBA çıkar.
Hesaplanan bu eĢdeğer gürültü seviyesi 1 m uzaklık için geçerlidir. 10 m yarıçapındaki
alan içinde;
L P1 0  L P1  20 log
10
 Ae1, 2
1
Atmosferdeki absorpsiyonu ihmal edildiğinde (Ae 1,2=0);
LP10 = 70,4 dBA
Leg' in mesafeye göre dağılımı formülü;
Lpw =Leg+10 Log( Q / 4*3.14*r2 )
r
: Kaynaktan olan mesafe (m)
Q
: Arazinin düz veya engebeli olması durumuna göre seçilen indirgenme faktörü
(engebeli arazide 1, düz arazide 2 seçilir.)
Lpw
: Gürültü kaynaklarının SBD (dBA) değeri
Tesiste oluĢacak eĢ değer gürültü seviyesinin mesafeye göre dağılımı aĢağıda
hesaplanmıĢtır.
Tablo 31: Tesisin ĠĢletme AĢamasında EĢ Değer Gürültü Seviyesinin Mesafeye Göre Dağılımı
Mesafe (r,m)
Lpw (dBA)
Mesafe(r,m)
Lpw(dBA)
50
100
150
200
250
300
350
48,44
42,42
38,89
36,39
34,46
32,87
31,53
400
450
500
750
1000
1500
2000
30,37
29,35
28,44
24,91
22,42
18,89
16,39
Tesisin iĢletme aĢamasında oluĢacak olan gürültü seviyesi Tablo 31’ de görüleceği üzere
50 m mesafede 48,44 dBA seviyesine düĢmektedir. Dolayısı ile gürültü düzeyi yerleĢim yerine
gelmeden; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin 22.
Maddesi gereği “Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu
alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar” için öngörülen gürültü düzeyi
sınırının altında kalmaktadır.
76
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 32: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Tablo 4 Değerleri
Lgündüz
(dBA)
LakĢam
(dBA)
Lgece
(dBA)
Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür
ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin
yoğunluklu olduğu alanlar
60
55
50
Ticari yapılar ile gürültüye hassas
kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan
konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar
65
60
55
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların
birlikte bulunduğu alanlardan iĢyerlerinin yoğun
olarak bulunduğu alanlar
68
63
58
Endüstriyel alanlar
70
65
60
Alanlar
Tesisten kaynaklanan gürültü düzeyleri 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ve 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ nde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” nde belirtilen belirtilen sınır değerlerinin altında kalmaktadır.
Tesisin iĢletilmesi sırasında ve kapatılması döneminde çevre kirliliğine neden olacak
herhangi bir kalıcı zarar ya da etkisinin olmayacağı, “2872 sayılı Çevre Kanunu” ve bu kanuna
bağlı olarak çıkmıĢ ve çıkacak yönetmelik hükümlerine uyulacağı Ģirketin taahhüdü altındadır.
III.A.7. Proje Alanının Hazırlanması Sırasında OluĢacak Toz, ĠĢ Makinelerinden
Kaynaklı Gaz Emisyonları ve Alınacak Önlemler
Proje kapsamında yapılacak olan inĢaat aĢamasında, arazi hazırlanması sırasında toz
emisyonu oluĢması söz konusudur.
Arazinin hazırlanması iĢlemleri sırasında bitkisel toprak miktarının 4.675,23 m3 ve
hafriyat miktarının ise 6.045,64 m3 olduğu hesaplanmıĢ olup, toprağın yoğunluğu 1,8 ton/m3
kabul edildiğinde 8.415,41 ton bitkisel toprak, 10.882,15 ton hafriyat oluĢacağı hesaplanmıĢtır.
Bitkisel toprağın sıyrılmasının ortalama 45 gün, hafriyat tabakasının kaldırılmasının ise ortalama
50 gün süreceği öngörülmektedir.
AĢağıda emisyon faktörleri kullanılarak bitkisel toprağın kaldırılması sırasında
oluĢabilecek muhtemel toz miktarı hesaplanmıĢtır.
77
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.

DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Sıyrılacak Bitkisel Toprak Miktarı
:
8.415,41 ton
Günlük TaĢınacak Toprak Miktarı
:
187 ton
Saatte TaĢınacak Toprak Miktarı
:
18,7 ton
Vardiya Sayısı
:
1
ÇalıĢma Süresi
:
45 gün
Günlük ÇalıĢma Süresi
:
(08:00-18:00) 10 saat
Bitkisel Toprağın Sıyrılması Sırasında Meydana Gelecek Toz Miktarı
(Emisyon faktörü 0,025 kg / ton olarak alınmıĢtır.)
18,7 ton / saat x 0,025 kg / ton= 0,42 kg / saat olarak hesaplanır.

Araçların Proje Sahasındaki Hareketleri Sırasında Ortaya Çıkacak Toz miktarı
TaĢıma iĢleminde gidiĢ-geliĢ ortalama 350 m uzunluğunda bir yol kullanılacaktır. Bir
kamyonun 20 ton taĢıma kapasitesi olduğu kabul edilirse 1 gün içerisinde 10 sefer yapılacaktır.
(Emisyon faktörü 0,7 kg/km-sefer olarak alınmıĢtır.)
0,7 kg/km-sefer x 0,35 km (gidiĢ-geliĢ) x 10 sefer/10 saat = 0,245 kg/saat olarak
hesaplanır.

BoĢaltma Sırasında Meydana Gelecek Toz Miktarı
(Emisyon faktörü 0,01 kg / ton olarak alınmıĢtır.)
18,7 ton / saat x 0,01 kg / ton = 0,187 kg / saat olarak hesaplanır.

Depolama Sırasında Meydana Gelecek Toz Miktarı
(Emisyon faktörü 5,8 kg toz / ha.gün olarak alınmıĢtır.)
Arazi yüzeyinden kaldırılan bitkisel toprak ortalama 1.500 m2‟lik alanda geçici olarak
depolanacaktır.
5,8 kg toz / ha.gün x 0,15 ha x 1 gün / 24 saat = 0,036 kg / saat
Bitkisel toprağın sıyrılması sırasında meydana gelebilecek maksimum toz debisi toplam
0,888 kg/saat‟tir. Bu değer, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 2.1‟de yer alan toz emisyonu için; baca dıĢındaki
yerlerden 1 kg/saat‟lik değerin altında kalmaktadır.
Hafriyat tabakasının kaldırılması, yüklenmesi ve araçların hareketleri sırasında oluĢacak
toz miktarı aĢağıda hesaplanmıĢtır.
78
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
TaĢınacak Hafriyat Miktarı
:
10.882,1 ton
Günlük TaĢınacak Hafriyat Miktarı
:
217,6 ton
Saatte TaĢınacak Hafriyat Miktarı
:
21,7 ton
Vardiya Sayısı
:
1
ÇalıĢma Süresi
Günlük ÇalıĢma Süresi

DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
50 gün
:
:
(08:00-18:00) 10 saat
Hafriyat Tabaksının Kaldırılması Sırasında Meydana Gelecek Toz Miktarı
(Emisyon faktörü 0,025 kg / ton olarak alınmıĢtır)
21,7 ton / saat x 0,025 kg / ton= 0,5425 kg / saat olarak hesaplanır.

Araçların Proje Sahasındaki Hareketleri Sırasında Ortaya Çıkacak Toz miktarı
TaĢıma iĢleminde gidiĢ-geliĢ ortalama 350 m uzunluğunda bir yol kullanılacaktır. Bir
kamyonun 20 ton taĢıma kapasitesi olduğu kabul edilirse 1 gün içerisinde 11 sefer yapılacaktır.
(Emisyon faktörü 0,7 kg/km-sefer olarak alınmıĢtır.)
0,7 kg/km-sefer x 0,35 km(gidiĢ-geliĢ) x 11 sefer/10saat = 0,2695 kg/saat olarak
hesaplanır.

Depolama Sırasında Meydana Gelecek Toz Miktarı
(Emisyon faktörü 5,8 kg toz / ha.gün olarak alınmıĢtır.)
Arazi yüzeyinden kaldırılan bitkisel toprak ortalama 2.000 m2‟lik alanda geçici olarak
depolanacaktır.
5,8 kg toz / ha.gün x 0,2 ha x 1 gün / 24 saat = 0,048 kg / saat
Hafriyat malzemesinin kaldırılması sırasında meydana gelebilecek maksimum toz debisi
toplam 0,86 kg/saat‟ tir. Bu değer,3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı “Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 2.1‟ de yer alan toz emisyonu için; baca
dıĢındaki yerlerden 1 kg/saat‟ lik değerin altında kalmaktadır. Bu sebep ile inĢaat aĢamasında
oluĢacak olan tozun, çevreye etkisi olmayacaktır.
ĠnĢaat aĢamasında yapılacak tüm çalıĢmalarda, meydana gelecek tozun minimize edilmesi
amacıyla aĢağıda belirtilen tedbirler alınacaktır. ĠĢletmede hafriyatın saha dıĢına taĢınması
durumunda;
-
TaĢıma esnasında kamyonlardaki malzemenin üstü branda ile örtülecektir.
79
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
-
Savurmadan yükleme ve boĢaltma yapılacaktır.
-
Sahalarda çalıĢan araçlara hız sınırlaması getirilecektir.
-
ÇalıĢma sahalarında ve servis yollarında arazözlerle sulama çalıĢmaları yapılacaktır.
ĠnĢaat aĢamasında çalıĢacak olan iĢ makinelerinde yakıt kullanımı nedeniyle oluĢacak
olan egzoz gazı emisyonu için gerekli araç bakımları ve egzoz ölçümleri yaptırılacaktır.
III.A.8. Proje Kapsamında UlaĢtırma Altyapısı Planı (UlaĢtırma Güzergahı, ġekli,
Güzergah Yollarının Mevcut Durum ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar için Kullanıldığı,
Mevcut Trafik Yoğunluğu, YerleĢim Yerlerine Göre Konumu)
Proje kapsamında tesise yem, talaĢın getirilmesi ve civciv giriĢi ile yarka çıkıĢlarında araç
hareketliliği artmaktadır. Tesiste belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda maksimum 5 araç aynı anda
bulunması söz konusu olup bu durumda bölgedeki trafik yüküne 5 adet kamyon eklenmiĢ
olacaktır. Ayrıca günde 2 adet servis aracının kullanılması söz konusudur. Bu durumda projenin
iĢletme aĢamasında kullanılacak olan araçlar kaynaklı toplam trafik yükünü % 0,65
artıracağından mevcut trafik yüküne önemli bir artıĢ getirmeyecektir. Proje kapsamında 2918
sayılı Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyulacak olup, yolun trafik güvenliğini etkileyecek
her türlü çalıĢmadan proje sahibi sorumludur.
“Yenipazar Bölgesi 2011 Yılı Ortalama Trafik Değerleri” Tablo 33‟ te, “Bölgedeki Yol
Durumunu ve Trafik Yükünü Gösterir Harita” ġekil 21‟ de verilmiĢtir.
Tablo 33: Bilecik-Sakarya Karayolu ile Yenipazar Bağlantı Yolunun 2011 Yılı Ortalama
Trafik Değerleri
Araç Cinsi
Bilecik-Sakarya Karayolu ile Yenipazar Bağlantı
Yolunun 2011 Yılı Ortalama Trafik Değerleri
(Adet/gün)
Otomobil
757
Orta Yüklü Ticari TaĢıt
115
Otobüs
18
Kamyon
Kamyon+Römork, Çekici+Yarı
Römork
TOPLAM
126
50
1066
80
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
FYERALTI
ġekil 21: Bölgedeki Yol Durumunu ve Trafik Yükünü Gösterir Harita
Proje kapsamında kullanılacak olan köy yoluna ve alt yapı tesislerine herhangi bir zarar
verilmeyecek olup, yola zarar gelmesi halinde ise tekrar eski haline getirilecek ve bu iĢlemler bir
protokole bağlanacaktır.
III.A.9. Proje Alanının Hazırlanması ve ĠnĢaat AĢamalarında Zarar Görebilecek Flora
Fauna Türleri (Endemik, Nesli Tehlike Türleri v.b.) Proje için Seçilen Yer ve Etki
Alanında Bulunan Tür Popülasyonlarının Etkilenmesi
Proje sahası
ve
yakın çevresinin flora
ve faunasına iliĢkin ayrıntılı
bilgi
“Bölüm 2.1. Türler ve Ekosistemler” baĢlığı altından incelenmiĢ olup, nesli tehlikede herhangi
bir türe rastlanmamıĢtır.
ĠnĢaat aĢamasında Çevre Mevzuatı hükümleri gereği tüm tedbirler alınacak olup, çalıĢan
personele flora-faunaya zarar verilmemesiyle ilgili gerekli eğitimler yapılacak, Bern SözleĢmesi
koruma kriterleri dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası, mevzuat ve sözleĢme hükümlerine
uyulacaktır.
ĠnĢaat aĢamasında yapılan çalıĢmalarda yabani fauna türlerine kasıtlı olarak zarar
verilmeyecektir ve projenin tarımsal faaliyet olması sebebi ile iĢletme aĢamasında fauna türlerini
olumsuz etkileyecek bir durum olması beklenmemektedir. ĠĢletme aĢamasında IUCN tehlike
kategorilerine giren türler ve diğer fauna türleri üzerine avlanma, kasıtlı olarak yumurtalara,
81
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
yabani fauna türlerine zarar verme gibi olumsuz baskılar yapılmayacaktır. Bu yüzden mevcut
yaban hayatının nesli tehdit edilmemiĢ olacaktır. Alanda yapılacak çalıĢmalardan dolayı hızlı
hareket edebilen yaban hayvanları alanı terk edecektir. YavaĢ hareket eden canlılar ile
(kaplumbağa, yılan gibi) karĢılaĢılması durumunda bu canlılar, kürek sopa gibi materyaller ile
zarar verilmeden alandan uzaklaĢtırılacaktır.
ĠĢletme aĢamasında yapılan çalıĢmalarda yabani fauna türlerine kasıtlı olarak zarar
verilmeyecek ve ulusal ve uluslararası, mevzuat ve sözleĢme hükümlerine uyulacaktır.
III.A.10. Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanlarının Faaliyet Yeri ve
Çevresinde Yer Alması Durumunda Yer Altı ve Yer Üstünde Bulunan Kültür ve Tabiat
Varlıklarına (Geleneksel Kentsel Dokuya, Arkeolojik Kalıntılara, Korunması Gerekli
Doğal Değerlere) Materyal Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin Ġrdelenmesi
Kültür varlıkları, tabiat varlıkları, sit ve koruma alanları vb. alanlar ile ilgili
değerlendirme “II.10. Koruma Alanları (Proje Sahası Ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı
Yöreler Ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı
Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür
Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit Ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer
Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme Ve Kullanma Su
Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları, Turizm Alan Ve Merkezleri Ve Koruma Altına Alınmış
Diğer Alanlar), Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Olası Etkileri” baĢlığı altında
yapılmıĢ olup, proje sahasının bu alanlara olan mesafesi değerlendirildiğinde, söz konusu tesisin
etkisinin olmayacağı görülmüĢtür.
82
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
B)Projenin ĠĢletme AĢamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri
ve Alınacak Önlemler
III.B.1. Proje Kapsamında Yer Alan Her Bir Ünitenin Özelliği (Kümes, Yem Deposu, Su
Deposu, Fosseptikler, Personel Lojmanı, Ġdare Binası, Laboratuar, Ölü Çukuru, Gübre
Depolama v.b.), Adetleri, Kapasiteleri, Nerelerde, Nasıl, ve Ne Kadar Aalanda Yapıldığı,
Üretim ve ĠĢletme Yöntemleri ve Teknolojileri, (Ayrı Olarak Alt BaĢlıklar Halinde
Verilmelidir), Proses Akım ġeması, ġema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterimi
Proje sahası üzerine yapılacak olan yapıların saha üzerindeki yerleĢimini gösterir
“1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı” Ek-2‟de verilmiĢtir.
Kümesler:
Proje kapsamında toplam 110.244,89 m2 alanda 14 adet 1.518,87 m2
(104,75m x
14,50m) taban alanına sahip kümeste 300.000 adet/dönem kapasiteyle damızlık yarka
yetiĢtiriciliği yapılması planlanmaktadır. Kümeslerin altlarına 10-15 cm kalınlığında altlık olarak
talaĢlar serilecektir. Civcivlerin uygun ortamlarda yetiĢtirilmesi amacıyla kümeslerde yazın
soğutma sulu radyatör, kıĢın ise katı yakıtlı kazanlar kullanılarak ortam sıcaklığının 28-32oC‟de
olması sağlanacaktır.
Depolar:
Proje kapsamında saha üzerine 14 adet yem deposu, 1 adet 300 m2 su deposu ve 1 adet
450 m2 (15m x 30m) taban alanına sahip talaĢ deposu yapılması planlanmaktadır.
Fosseptikler:
Proje sahasına 6m x 6m x 3m olmak üzere 2 adet fosseptik yapılması planlanmaktadır.
Personel Lojmanı (Bakıcı Evi):
Proje sahasına 1 adet 125 m2 taban alanına sahip lojman (bakıcı evi), 1 adet 415 m2 taban
alanına sahip idari bina yapılması planlanmaktadır.
Ölü Yakma Fırını:
Proje sahasına, 5m x 5m taban alanına sahip alanda 1 adet ölü yakma fırını yapılması
planlanmaktadır.
Tesiste kurulması planlanan yarka çiftliğinde, ölü kanatlı oluĢması durumunda, ölen
kanatlılar, yakma fırınında bertaraf edilecektir.
Ġmha fırınlarında her yakmada ortalama 15 kg kömür kullanılacak olup, fırının haftada 2
kez ve her yakmada ortalama 3 saat çalıĢtırılacağı öngörülmektedir. Ġmha fırınlarında kömür kor
83
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
haline ve cehennemlik sıcaklığı 500-600oC‟ye geldiğinde ölü kanatlılar fırınlara beslenmeye
baĢlanacak ve yanma verimliliği sürekli kontrol altında tutulacaktır. ġen Piliç‟e ait diğer
tesislerde kullanılan ölü yakma fırını fotoğrafı Ek-13’te verilmiĢtir.
Gübre Depolama:
Proje kapsamında oluĢacak hayvan dıĢkılarının neminin alınması amacıyla kümeslerin
altına 10-15 cm kalınlığında talaĢ serilecektir. OluĢacak olan dıĢkılar, her periyot sonunda su ile
temas ettirilmeden iĢ makineleri yardımıyla toplanacak olup, römorklar vasıtasıyla tesis alanı
içerisine yapılacak olan 1 adet 30m x 20m taban alanına ve 3m yüksekliğe sahip gübre depolama
binasına aktarılacaktır.
Söz konusu gübre depolama binası sızdırmasız zemine sahip ve üzeri kapalı olacak olup;
getirilen gübreler, altlık olarak talaĢ kullanılacağından dolayı genellikle kuru kıvamda olacaktır.
Gübre depolama binasına alınan gübrelerin iĢ makineleri vasıtasıyla karıĢtırılıp fermante olması
sağlanacak olup, kurutulan gübreler köylülere verilecektir.
Projenin Teknolojisi:
Civciv üretim çiftliklerinde üretilen 1 günlük civcivler özel kasalı araçlarla tesiste
bulunan civciv kümesine getirilir. Kümeslere getirilen civcivler 20 hafta sonunda damızlık
yumurta eldesi amacıyla ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.‟ ye ait/anlaĢmalı Damızlık Yumurta
Tavukçuluğu YetiĢtiriciliği ĠĢletmelerine gönderilir. Proje kapsamında yapılması planlanan
kümesler uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Etkin ve verimli bir
büyüme dönemi geçirilmesi için kümesler yetiĢtiriciler tarafından periyodik olarak ziyaret edilip
olması gereken optimum kümes koĢulları sağlanır. YetiĢtiriciler özellikle kümes içi ısısı,
havalandırması, altlık bakımı ve bio-güvenlik konularına dikkat edeceklerdir. Tesis kapasitesi
300.000 adet/periyot olarak planlanmaktadır. Her periyot sonunda kümeslerin temizlik iĢlemleri
yapılacak ve kümeslere yeni civcivler getirilecektir.
Proje kapsamında ölü kanatlılar herhangi bir hastalığın yayılmasını engellemek için
yakılarak yok edilecek olup, tesiste 15.3.1989 Tarih ve 20109 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği” ne uyulacaktır.
Proje kapsamında oluĢacak hayvan gübrelerinin her periyot sonunda temizlik ve
dezenfeksiyon iĢlemlerinden önce toplanarak tesis içerisindeki gübre depolama binasında
bekletilmesi ve iĢ makineleri vasıtasıyla karıĢtırılıp fermante edilmesi sağlanacaktır. Kurutulan
gübreler köylülere verilecektir.
84
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Kümeslerin içerisindeki hava, fanlar ile toplanacak olup su yüzeyine çarptırılarak
atmosfere verilecektir.
Kümeslerdeki ısının 28-32 0C arasında tutulması için 2 adet kömür yakıtlı kazan
kullanılacaktır.
Proses Akım ġeması:
Tesisteki üretime iliĢkin “ĠĢ Akım ġeması” ġekil 22‟ de verilmiĢtir.
Kümeslerde Dezenfeksiyon ve Hazırlık
Civcivlerin Kümeslere Getirilmesi
Beslenme ve Periyodik Bakım
Ortalama 20 Hafta Sonunda Yumurtalama
Olgunluğuna EriĢen Tavukların ġen
Piliç/anlaĢmalı firmalara ait Damızlık Yumurta
ve Tavuk Çiftliklerine Sevk edilmesi
Evsel Katı – Sıvı
atık,
Ambalaj Atığı
Evsel Katı – Sıvı
Atık,
Ambalaj Atığı,
Gübre,
Tıbbi Atık ve Koku
Emisyonu
ġekil 22: ĠĢ Akım ġeması
III.B.2. Proje Kapsamında Bulunan Tesislerde Kullanılacak Hammaddelerin Nereden
Temin Edileceği, Miktarları, v.b. (Civcivlerin Temini, Üretilen Ürünler, Kullanılan
Yemler, Ġlaçlar ve Vitaminler (Bunların Fiziksel, Kimyasal, Özellikleri, Miktarları ve
VeriliĢ Yöntemleri))
Proje kapsamında hammadde olarak yem, ilaç, vitamin ve su tüketimi söz konusudur.
Tesiste proje kapsamında civciv yetiĢtirme yemi ve vitaminleri kullanılmakta olup; yem
firmalarından satın alınan yemler, yem silolarında depolanmaktadır. Civcivlerin geliĢimi için
gerekli olan vitaminler ise yemin içerisinde bulunmaktadır. Piliçlerin hastalıklarında kullanılan
ilaçlar ise piyasadan temin edilmektedir. Proje kapsamında yetiĢtirilecek hayvanların su
ihtiyaçları açılacak kuyudan temin edilecektir.
Tesiste yetiĢtirilecek olan yarkaların günlük yem ihtiyacı ortalama 60-80 gr arasında
olacaktır. Tesiste kapasite artıĢı sonrası bir dönem boyunca tüketilecek olan toplam yem miktarı;
 300.000 adet / gün x 80 gr / adet = 24 ton / gün olacaktır.
85
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Civcivlerin geliĢimi için kullanılan yemlerin bazı özellikleri aĢağıda verilmiĢtir;

Toz formda olup kullanımı kolaydır,

Herhangi bir karıĢtırma ve eleme iĢlemi gerektirmez,

Kanun ve yönetmeliklere uygun antioksidial ve antibiyotik büyüme ilerleticilerle
desteklenir,

Sindirilebilirliği yüksek ve kalite kontrolden geçmiĢ ham maddeler kullanılarak
hazırlanmıĢ olarak satın alınır.
Bu özellikleri sayesinde kullanılması planlanan yem;

Ġlk yaĢam haftalarındaki civcivlerin enerji ve besin maddesi ihtiyaçlarını tam olarak
karĢılar.

Formundan dolayı tüketimi kolaydır. Yem kaybını en aza indirir.

Sindirilebilirliği yüksek enerji kaynakları ve esansiyal amino asitler sayesinde
geliĢimi destekler, yemden yararlanma kabiliyetini iyileĢtirir.
Tesiste tavuk yetiĢtiriciliği sırasında kullanılan vitamin içerikli yemlere ait bilgiler Tablo
34‟ te ve hastalık aĢamasında kullanılan ilaçlara ait bilgiler Tablo 35‟ te verilmiĢtir.
Tablo 34: ĠĢletmede Kullanılması Planlanan Yemlerin Özellikleri
Ham protein
501 Yemi (0 – 21 gün)
501 Yemi (22 – 42 gün)
502 Yemi (43 – 140 gün)
%
20,0
18,0 – 20,0
14,0 – 15,0
Kcal
2750
2750
2630
mj
11,5
11,5
11,0
Enerji/kg
AMĠNOASĠTLER
Toplam
Yararlanılan
Toplam
Yararlanılan
Toplam
Yararlanılan
Arjinin
%
1,17
1,03
0,95
0,83
0,67
0,59
Ġso-lösin
%
0,79
0,67
0,65
0,55
0,46
0,39
Lizin
%
1,12
0,96
0,91
0,78
0,64
0,55
Metionin
%
0,46
0,42
0,38
0,34
0,27
0,24
Metionin+Sistin
%
0,87
0,74
0,73
0,62
0,52
0,44
Trionin
%
0,73
0,60
0,61
0,51
0,43
0,36
Tiriptofan
%
0,19
0,16
0,15
0,13
0,11
0,09
MĠNERALLER
Kalsiyum
%
1,00
1,00
1,00
Yararlanabilir
fosfor
%
0,45
0,45
0,35
86
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Magnezyum
%
0,05 – 0,1
0,05 – 0,1
0,05 – 0,1
Sodyum
%
0,16
0,16
0,16
Klorid
%
0,16 – 0,22
0,16 – 0,22
0,16 – 0,22
Potasyum
%
0,40 – 0,90
0,40 – 0,90
0,40 – 0,90
Kobalt
mg
0,25
0,25
0,25
Bakır
mg
8,0
8,0
8,0
Ġyot
mg
1,0
0,50
0,50
Demir
mg
60,0
60,0
40,0
Manganez
mg
70,0
70,0
60,0
Çinko
mg
50,0
50,0
50,0
Selenyum
mg
0,15
0,15
0,15
ĠZ METALLER / KG
Tablo 35: Kullanılan Ġlaç ve Vitamin-Mineral Premix’leri ve Fiziksel-Kimyasal Özellikleri
501 Yemi (0 – 21 gün)
501 Yemi (22 – 42 gün)
502 Yemi (43 – 140 gün)
Birim
Buğday
Bazlı
Yem
Mısır
Bazlı Yem
Buğday
Bazlı
Yem
Mısır
Bazlı
Yem
Buğday
Bazlı
Yem
Mısır
Bazlı
Yem
Vitamin A
iu/kg
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Vitamin D3
iu/kg
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Vitamin E
iu/kg
60,0
60,0
50,0
50,0
40,0
40,0
Vitamin K
Mg
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Thiamin (B1)
Mg
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Riboflavin (B2)
Mg
6,0
6,0
6,0
6,0
5,0
5,0
Nicotinic Acid
Mg
25,0
30,0
25,0
30,0
20,0
25,0
Pantothenic Acid
Mg
12,0
14,0
12,0
14,0
12,0
14,0
Pyridoxine (B6)
Mg
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
Biotin
Mg
0,2
0,15
0,15
0,10
0,10
0,08
Floic Acid
Mg
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
Vitamin B12
Mg
0,02
0,02
0,015
0,015
0,015
0,015
MĠNĠMUM SPESĠFĠKASYON
Choline/kg
Mg
1300
1300
1000
Linoleic Acid
%
1,00
1,00
0,85
87
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
III.B.3. Projede Üretilecek Nihai ve Yan Ürünlerin Miktarları, Nerelere Ne Kadar Nasıl
Pazarlanacakları ve Depolanması, Herbir Faaliyet Türü için Üretilecek Ürünleri
Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler
Proje kapsamında tesiste 300.000 adet/dönem kapasite ile damızlık yarka yetiĢtirilecektir.
Proje kapsamında, civciv üretim çiftliklerinde üretilen bir günlük civcivler özel kasalı araçlarla
tesiste bulunan civciv kümeslerine getirilecek olup; 20 hafta sonunda damızlık yumurta eldesi
amacıyla ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.‟ye ait/anlaĢmalı Damızlık Yumurta Tavukçuluğu
YetiĢtiriciliği ĠĢletmelerine gönderilecektir.
Tesiste yetiĢtirilen piliçlerin konforu açısından alınan önlemler aĢağıda verilmiĢtir.
Tesisin iĢletme aĢamasında haĢere ve hastalık oluĢumunu önlemek için;
 Çiftliğe giriĢler tek kapıdan yapılmakta olup çiftliğin etrafı tel çit ile çevrilidir.
Ayrıca araçlar çiftliğe girmek zorundaysa iyice temizlenip dezenfekte edilmektedir,
 Yem alımı en hijyenik metot olan yemin spirallerle özel taĢıma kamyonlarına
aktarılması ile sağlanmaktadır,
 Kümeslerde havalandırma ortamdaki atık gazları yok edecek Ģekilde dizayn edilmiĢ
olup yeterli miktarda temiz hava sağlanmaktadır,
 Sıcaklığın ilk hafta 260C, daha sonraki haftalarda ise ortalama 10C düĢürülerek
dönem sonunda ortalama 180C dolaylarında olması sağlanmaktadır.
 Tesise girmesi muhtemel olan kanatlıların, kurulacak olan ses düzeneği ile
uzaklaĢtırılması sağlanacaktır,
 Tesiste uygulanan her türlü dezenfeksiyon ve ilaçlama, çalıĢtırılan veteriner
gözetiminde yapılmaktadır.
Tesiste ölen piliçler mevcut durumda yakma fırınında imha edilmekte olup, proje
kapsamında aynı uygulamaya devam edilecektir.
88
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
III.B.4. Herbir Faaliyetin ĠĢletilmesi Sırasında Kullanılacak Olan Makine ve
Ekipmanların Adet ve Kapasiteleri
Damızlık tavuk yetiĢtiriciliği projesi kapsamında “Tesiste Kullanılması Planlanan
Makine-Ekipman Listesi” Tablo 36‟ da verilmiĢtir.
Tablo 36: Tesiste Kullanılması Planlanan Makine – Ekipman
Listesi
Makine – Ekipman
Adet
14
1
112
28
2
Yem Deposu (30 m3)
Su Deposu (800 ton‟luk)
Fan
Soğutma Sulu Radyatör (Ped)
Isıtma Kazanı (1 adet 1.500.000 kcal/saat, Adet
2.000.000 kcal/saat )
Yem Silosu: Kümeslerin dıĢında bulunacak olup, günlük yemlerin depolanacağı
silolardır.
Su Deposu: ĠĢletmedeki su ihtiyacını karĢılamak üzere kullanılacak depodur.
Fanlar:
ĠĢletmede
fanlar,
kümeslerdeki
havalandırmayı
sağlamak
amacıyla
kullanılacaktır. Kümeslerdeki kötü hava, bu fanlar sayesinde çekilecek olup; dıĢarıdan gelen
temiz hava ile kümes içerisinde kötü koku oluĢumu giderilecektir. Böylece kümes içinde daha iyi
bir hava dağılımı sağlanacaktır.
Soğutma Sulu Radyatör (Ped): Kümeslerde istenen havalandırma, sıcaklık ve nem
verilerinin sağlanacağı sistemdir.
Spinfeeder (Serbest Yemleme) Yem Dağıtım Sistemi: Kümeslerde yarkaların
beslenmesi spinfeeder sistemiyle gerçekleĢtirilecektir. Kullanılacak yem dağıtım yöntemiyle
yemler her m2‟ye eĢit dağıtılacaktır.
Ölü Yakma Fırını: Proje kapmasında oluĢacak olan ölü hayvanlar imha fırınında
yakılarak yokedilecek olup; imha fırınının haftada 2 defa çalıĢtırılacağı öngörülmektedir.
89
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
III.B.5. OluĢacak Atıksuların Cins ve Miktarları Bertaraf Yöntemleri ve DeĢarj Edileceği
Ortamlar ve Uzaklığı,Atıksuların DeĢarj Değerleri, Arıtma Tesisi Akım ġeması, ĠĢ Termin
Planı, Kapasitesi, Atıksu Arıtma Tesisinin Devreye Alınması ile Birlikte OluĢacak Arıtma
Tesisi Arıtma Çamurlarının Miktarı ve Bertarafı ile Ġlgili Bilgi, OluĢacak Atıksuların, Su
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde Yer Alan Hangi Sektör ve Tablo Kapsamında Arıtıma
Tabi Tutulacağı, Arıtma Verimi
Proje kapsamında tesisin inĢaat aĢamasında 40 kiĢinin çalıĢtırılması planlanmakta olup;
150 lt/gün.kiĢi x 40 kiĢi = 6 m3 /gün su,
ĠĢletme aĢamasında ise 30 kiĢinin çalıĢtırılması planlanmakta olup;
150 lt/gün.kiĢi x 30 kiĢi = 4,5 m3 /gün su kullanımı söz konusudur (Hesaplama yapılırken kişi
başı su kullanım miktarı “İller Bankası Yönetmeliği”ne göre 150 lt/gün.kişi alınmıştır).
ĠnĢaat ve iĢletme aĢamalarında oluĢacak tüm atıksular, 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde
Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” uyarınca açılacak olan herbiri 108 m3 kapasiteli olmak
üzere, toplam 2 adet sızdırmasız fosseptikte biriktirilecektir. Ortalama 15 günde bir defa
fosseptiklerin boĢaltılacağı öngörülmektedir.
Fosseptikte biriktirilen atıksular Yenipazar Belediyesi vidanjörlerine çektirilecektir. Evsel
nitelikli sıvı atıkların Yenipazar Belediyesi vidanjörleri tarafından alınacağına iliĢkin Yenipazar
Belediye BaĢkanlığı‟nın yazısı Ek-11‟de “Kurum GörüĢleri” adı altında verilmiĢtir.
OluĢacak olan atıksuların bertarafı sırasında 31.12.2004 tarih 25687 sayılı “Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği”, 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 25.03.2012 tarih ve 28244
sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”nde
yer alan ilgili tüm hususlara uyulacaktır.
90
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
III.B.6. Proje Kapsamında Tesislerin Ġçme Suyu Amaçlı Kullanılan Yüzeysel Su
Kaynaklarına ve Yeraltı Su Kaynaklarının Havzalarında Kalıp Kalmadığının ve Yerüstü
ve Yeraltı Su Kaynaklarının Kalitesinde Faaliyetten Kaynaklanabilecek Olumsuz
Etkilerin Giderilmesi ve Bundan Kaynaklanabilecek Zararların Ġrdelenmesi
Proje kapsamında oluĢacak olan atıksular sızdırmasız fosseptiklerde biriktirilecek olup,
alıcı ortama herhangi bir Ģekilde atıksu deĢarjı söz konusu olmayacaktır. Biriktirilen atıksular
vidanjörlere çektirilecektir.
Proje kapsamında yerüstü ve yeraltı sularına herhangi bir deĢarj olmadığından su
kaynaklarında kirlilik oluĢumu beklenmemektedir, ancak faaliyet kaynaklı yerüstü ve yeraltı su
kaynaklarının kalitesinde olumsuz etki oluĢması durumunda olumsuz etkilerin giderilmesine ve
bundan kaynaklanabilecek zararların telafisine iliĢkin sorumluluk faaliyet sahibine aittir.
III.B.7. Her Bir Tesisin ĠĢletilmesi Sırasında OluĢması Muhtemel Atıklar (Evsel Nitelikli
Atıklar, Atık Yağlar, Ambalaj Atıkları, Tıbbi, Tehlikeli Atıklar, v.b.) Atık Cins ve
Miktarları, Özellikleri, Ne ġekilde Bertaraf Edileceği (Evsel Nitelikli Katı Atıkların Ġlgili
Belediye Tarafından Alınacağına Dair Yazının Eklenmesi)

Evsel Nitelikli Katı Atık
Tesisin inĢaat aĢamasında 40 kiĢinin çalıĢtırılması planlanmakta olup,
1,14 kg.kiĢi/gün x 40 kiĢi = 45,6 kg evsel nitelikli katı atık,
ĠĢletme aĢamasında ise 30 kiĢinin çalıĢtırılması planlanmakta olup,
1,14 kg.kiĢi/gün x 30 kiĢi = 34,2 kg evsel nitelikli katı atık oluĢacağı hesaplanmıĢtır
(Hesaplama yapılırken kişi başı üretilecek katı atık miktarı “2010 yılı TÜİK’in Belediye Katı
Atık İstatistik Verileri” ne göre 1,14 kg/ gün alınmıştır).
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamalarında oluĢacak olan evsel nitelikli katı atıklar çöp
konteynerlerinde biriktirilecek olup, Yenipazar Belediyesi‟ne ait çöp toplama araçları tarafından
toplanacaktır. Evsel nitelikli katı atıkların belediye çöp toplama araçları tarafından alınacağına
iliĢkin Yenipazar Belediye BaĢkanlığı‟nın yazısı Ek-11‟de “Kurum GörüĢleri” adı altında
verilmiĢtir. OluĢacak evsel nitelikli katı atıkların bertarafında 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanan “Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik”,
14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı “Katı Atıkların
91
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan ilgili tüm
hususlara uyulacaktır.

Ambalaj Atığı
Projenin iĢletme aĢamasında evsel kullanımlar kaynaklı oluĢacak (naylon, koli vb.)
ambalaj atıkları tesis içerisinde oluĢturulacak bölümlerde diğer atıklardan ayrı olarak
biriktirilecek ve 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği” çerçevesinde bertaraf edilmek üzere lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma
tesislerine verilecektir.
Proje kapsamında 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı “Ambalaj Atıkları Kontrolü
Yönetmeliği”nde yer alan ilgili tüm hususlara uyulacaktır.

Tavuk DıĢkısı
Damızlık tavuk ve horoz yetiĢtirilmesi amacıyla beslenen hayvanların yıllık dıĢkı
miktarı hesabında; tüketilen yem miktarının 1/3‟ünün dıĢkı olduğu kabul edilmiĢtir. Bu sebeple
yapılan hesaplamalar sırasında yıllık ortalama 6.720 ton yem tüketimi olduğu göz önünde
bulundurulduğunda; 6.720 ton/yıl x 1/3 = 2.240 ton/yıl gübre oluĢacağı hesaplanmıĢtır.
Kümeslerde altlık olarak 15 cm talaĢ kullanılacağı da göz önünde bulundurulduğunda,
oluĢacak olan toplam gübre miktarı;
[(Kümeslerin toplam alanı x talaĢ miktarı) x talaĢın yoğunluğu] + OluĢacak dıĢkı miktarı
= [(21.264,25 m2 x 0,15 m) x (0,2 kg/m3 x 1 ton/1000 kg)] + 2.240 ton
= 2.241 ton/yıl olarak hesaplanmıĢtır.
Yıllık 2 yetiĢtirme dönemi olacağından, dönem baĢına oluĢacak gübre miktarının
1.120,5 ton (2.241 ton / 2 dönem) olacağı hesaplanır.
Gübre yoğunluğu 0,975 ton/m3 alındığında; 1.149 m3 (1.120,5 ton /0,975 ton/m3) gübre
oluĢacağından; 30m x 20m x 3m ebatlarındaki gübre depolama binası dönemlik oluĢacak gübre
miktarı
için
yeterli
olacaktır.(Gübrenin
yoğunluğu
“http://www.tarimsal.com/biyogaz/biyogazsorucevap/biyogaz.htm” kaynağından alınmıştır).
Proje kapsamında beslenecek kanatlıların dıĢkılarının her periyot sonunda düzenli olarak
yapılacak dezenfeksiyon iĢlemleri öncesinde toplanarak tesis içerisindeki 600 m2‟taban alanına
92
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
sahip gübre depolama binasına alınacak ve orada kurutulması sağlanacaktır. Damızlık yarka
kümeslerinde, altlık olarak serilen talaĢ, dıĢkının nemini alacak olup her periyot sonunda su ile
temas ettirilmeden toplanacak, böylece koku oluĢumu kaynağında azaltılmıĢ olacaktır. Tesiste
oluĢan hayvan gübreleri her periyot sonunda temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemlerinden önce
toplanarak tesis içerisindeki gübre depolama binasında ortalama 1-1,5 ay bekletilerek
kurutulması sağlanacaktır. Kurutulan gübreler köylülere verilecektir. Kümesler içerisindeki hava
fanlar ile toplanacak olup su yüzeyine çarptırılarak atmosfere verilecektir.
Tesiste oluĢacak hayvan dıĢkıları fermante olduktan sonra “Toprak Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği” ve “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” baĢta
olmak üzere ilgili mevzuat gereğince bertarafı sağlanacaktır. Gübre depolama iĢlemi sırasında
koku problemi oluĢması durumunda 19 Temmuz 2013 tarih ve 28712 sayılı “Koku OluĢturan
Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda
gerekli tüm
tedbirler alınacaktır. Proje bölgesinde sektör için gübre kazanım (biyogaz tesisi, organik gübre
tesisleri vb.) faaliyetleri ile ilgili çözümlerin oluĢturulup, izinlerinin alınması durumunda
iĢletmede oluĢan gübreler ilgili tesislere verilecektir.
Tesiste 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik”, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

Atık yağlar
Projenin iĢletme aĢamasında kullanılacak araçların yağ değiĢimleri, bakım ve onarımları
yetkili servislerde yaptırılacaktır. Dolayısı ile proje kapsamında iĢletme aĢaması kaynaklı atık
yağ oluĢumu söz konusu değildir.
Herhangi bir sebep ile tesiste atıkyağ oluĢması durumunda, oluĢan atıkyağlar sızdırmasız
kaplarda toplanarak lisanslı araçlarla Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟ndan Çevre Ġzin ve Lisans
Belgesi almıĢ olan geri dönüĢüm tesislerine verilecektir.
30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine uyulacaktır.
93
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.

DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Bitkisel Atık Yağlar
Tesiste çalıĢacak personelin yemek ihtiyacı dıĢarıdan hazır yemek getirilerek karĢılanacak
olup, bitkisel atık yağ oluĢması söz konusu değildir. Ancak tesiste herhangi bir sebeple bitkisel
atıkyağ oluĢması durumunda; bitkisel atık yağlar ayrı kaplarda toplanacak ve 19.04.2005 tarih
ve 25791 sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 tarih ve 27537
sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” çerçevesinde bertaraf edilmek üzere lisans almıĢ firmalara verilerek bertarafı
sağlanacaktır.
Proje kapsamında 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan ilgili tüm hususlara
uyulacaktır.

Tıbbi Atıklar
Proje kapsamında tesise revir yapılmayacak olup, tesisin iĢletme aĢamalarında çalıĢacak
olan personelin sağlık hizmetleri en yakın sağlık kuruluĢunda karĢılanacaktır. Tesiste
yetiĢtirilecek olan kanatlı hayvanlara uygulanması gereken aĢılar ise veterinerler tarafından
yapılacak olup, oluĢabilecek tıbbi atıklar gelen sağlık ekipleri ile gönderilecektir. Bu sebeple
tesiste tıbbi atık oluĢumu söz konusu değildir.
Herhangi bir sebeple tıbbi atık oluĢması durumunda ise oluĢan atıklar diğer atıklardan
ayrı toplanacak olup, yetkili araçlarla EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon
Tesisi‟ ne gönderilecektir.
Proje kapsamında tesiste 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” ve 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” nde yer alan ilgili tüm hususlara uyulacaktır.

Tehlikeli Atıklar
Projenin iĢletme aĢamasında kümeslerin dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla
kullanılan
dezenfektanların
ambalajları,
uygulamayı
yapan
bırakılmayacak olup, tehlikeli atık oluĢumu söz konusu değildir.
94
firma
tarafından
tesiste
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tesiste her hangi bir sebeple tehlikeli atık oluĢması durumunda, tehlikeli atıklar diğer
atıklardan ayrı bir yerde toplanarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir.
ĠĢletmede oluĢması muhtemel tehlikeli atıkların bertarafında 14.03.2005 tarih ve 25755
sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete‟
de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliği” ndeki
ilgili tüm hususlara uyulacaktır.

Atık Pil ve Akümülatörler
ĠĢletmede oluĢması muhetemel atık pil ve akümülatörler tesiste diğer atıklardan ayrı olarak
toplanacak olup, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine uygun olarak, lisanslı geri
kazanım tesislerine verilecektir.

Ömrünü TamamlamıĢ Lastikler
Tesiste kullanılacak ya da kanatlı hayvan, yem vb. taĢıyacak araç lastiklerinin değiĢimleri
yetkili servis istasyonlarında yapılacak olup, ömrünü tamamlamıĢ lastikler oluĢması söz konusu
değildir. Her hangi bir sebeple ömrünü tamamlamıĢ lastik oluĢması durumunda, lastikler tesiste
ayrılacak ayrı bir bölümde biriktirilerek 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü
TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında geri kazanımları veya bertaraf
edilmeleri sağlanacaktır.

Ölü Tavuklar
YetiĢtirme periyotları süresince tesise getirilen civicivlerin yaklaĢık % 1-2‟sinin büyüme
döneminde öleceği öngörülmekte olup, bir yetiĢtirme periyodu boyunca telef olacak hayvan
miktarının ortalama 3.000-6.000 adet olacağı hesaplanmıĢtır.
ĠĢletmede bulunan civciv ve damızlık hayvanlar, herhangi bir sebeple ölmeleri
durumunda cehennemlik sıcaklığı 500-600oC‟ye kadar çıkan imha fırınında kor olan kömürlerde
yakılarak yok edilecek olup, tesiste 15.03.1989 Tarih ve 20109 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği” hükümlerine
uyulacaktır.
95
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.

DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Diğer Atıklar
ĠĢletmenin kömür yakıt kullanılan bölümlerinde oluĢan küller dolgu malzemesi olarak
kullanılmak üzere ilgili tesislere verilecek ya da Belediye‟nin hafriyat sahasına gönderilecektir.
III.B.8. Tesiste Bulunacak Olan Emisyon Kaynaklarına Ait OluĢabilecek Emisyon
Konsantrasyonlarının ve Kütlesel Debilerinin Hesaplamalarının Yapılması
Tesiste mevcut durumda bulunan ve kapasite artıĢı sonrası eklenecek olan ısıtma
kazanları ile ölü piliçlerin yakıldığı imha fırını emisyon kaynaklarını oluĢturmakta olup, emisyon
konsantrasyonları ve kütlesel debileri ile ilgili hesaplamalar “III.A.5. Faaliyet Ünitelerinde ve
Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Türleri, Miktarları ve Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi
Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı ve Kullanılacak Yakma Sistemleri, Oluşacak Emisyonlar
ve Alınacak Önemler” baĢlığı altında verilmiĢtir.
III.B.9. Herbir Tesisin Faaliyeti Sırasında OluĢacak Koku Problemine KarĢı Alınacak
Önlemler (Koku Giderme Ünitesinin Detaylandırılması, En Yakın YerleĢim Yerine
Uzaklık ve Meteorolojik Veriler Dikkate Alınarak Ġrdelenmeli)
 ĠnĢaat AĢaması
Tesiste inĢaat aĢamasında herhangi koku oluĢumu beklenmemektedir.
 ĠĢletme AĢaması
Proje konusu itibari ile içerisinde bulunduğu sektörün ana sorunu koku oluĢumudur.
ĠĢletmede koku oluĢumunu ve yayılımını önlemek için; kümes altlıklarında gübrenin nemini
alması amacı ile talaĢ kullanılacak, oluĢan gübreler dönem sonunda tamamen kapalı alanda
kurutulacak ve fanlar ile atılan hava davlumbazlar ile su yüzeyine çarptırılacaktır. Fanların
altındaki havuzda bulunan suya davlumbazlar ile aktarılan hava içeriğindeki tozları ve oluĢan
kokuyu bırakarak atmosfere verilmektedir. Fanlardan atılan havanın davlumbazlar ile su
yüzeyine çarptırılması gösterimi ġekil 23’de, tesiste kullanılacak koku giderim sistemi planı
Ek-12’da verilmiĢtir.
96
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
DAVLUMBAZLAR
FANLAR
SU
HAVUZU
ġekil 23: Davlumbazlı Örnek Sulu Ġndirgeme Sistemi
Asgari Mesafe Eğrisi
(Üstteki eğri, kümesi hayvanları için geçerli olan asgari mesafe eğrisini, alttaki ise büyükbaĢ ve
küçükbaĢ hayvanlar için geçerli olan eğriyi gösterir.)
97
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tesis kümes hayvanları cinsinden, hayvan yeri sayısını canlı hayvan kütlesine
dönüĢtürme faktörlerine göre değerlendirilmiĢ olup, 18 haftalığa kadar genç kümes hayvanları
için emisyon faktörü 0,0014 alınmıĢtır. ĠĢletmenin 300.000 adet/dönem kapasitesi olacaktır.
Tablo 37: Kümes Hayvanlarını Kütlesine DönüĢtürme Katsayıları
Ortalama Münferit Hayvan
Kütlesi
Hayvan Cinsi
Kümes Hayvanları
Yumurtlayan kümes hayvanları
0,0034
Genç kümes hayvanları (18. haftaya kadar)
0,0014
35 güne kadar besi piliçleri
0,0015
49 güne kadar besi piliçleri
0,0024
YetiĢtirilen pekin ördekleri (3. haftaya kadar)
0,0013
Besi pekin ördekleri (7. haftaya kadar)
0,0038
YetiĢtirilen uçan ördek (3. haftaya kadar)
0,0012
Besi uçan ördeği (10. haftaya kadar)
0,0050
YetiĢtirilen hindi (6. haftaya kadar)
0,0022
Besi hindisi, diĢi kanatlılar (16. haftaya kadar)
0,0125
Besi hindisi, erkek kanatlılar (21. haftaya kadar)
0,0222
Buna göre;
300.000 adet x 0,0014 gr = 420 değeri bulunur.
Bu değeri Asgari Mesafe Eğrisine göre değerlendirdiğimizde tesis için asgari mesafe
değeri ortalama 385 m olarak hesaplanır.
98
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Asgari Mesafe Eğrisi
(Üstteki eğri, kümes hayvanları için geçerli olan asgari mesafe eğrisini, alttaki ise büyükbaĢ ve
küçükbaĢ hayvanlar için geçerli olan eğriyi gösterir.)
ĠĢletme sahasına en yakın yerleĢim birimi iĢletmenin yaklaĢık 550 m mesafede bulunan
Ulucak Köyü‟ne bağlı evlerdir. Tesis, 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı “Koku OluĢturan
Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümleri değerlendirildiğinde tesis için
380 m asgari mesafe değeri hesaplanmıĢ olup yönetmelikte istenilen Ģartlar sağlanmaktadır.
Ayrıca Bilecik meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre, birinci derecede hakim rüzgar
yönü batı kuzeybatı (WNW), ikinci derecede hakim rüzgar yönü batı (W), üçüncü derecede
hakim rüzgar yönü kuzeybatı (NW)‟dır. Tesis alanına en yakın yerleĢim yeri olan ve 550 m
kuzeydoğusunda kalan Ulucak Köyü hakim rüzgarların etki alanında kalmamaktadır.
Proje kapsamında 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı “Koku OluĢturan Emisyonların
Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
Tesis içerisinde gübre taĢınmasında temizlik ve hijyene dikkat edilecektir.
99
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
III.B.10. Proje Kapsamında Hijyenin Sağlanması Ġçin Ne Gibi ĠĢlemlerin Yapıldığı,
Kullanılan Dezenfeksiyonlarla Birlikte Hijyen Planının Açıklanması
Proje kapsamında sağlık ve hijyen koĢullarının sağlanması büyük önem taĢımaktadır.
Tesiste yapılacak olan dezenfeksiyon çalıĢmaları ve alınacak olan önlemler ile hastalıkların
kümes içerisine girmeden önlenmesi sağlanacaktır.
Öncelikli olarak tesisteki kümesler yabani hayvanların ve kuĢların giriĢini engelleyecek
Ģekilde planlanacak ve kümesler arasında yeterli mesafe bırakılacaktır. Çiftliğin etrafı yabani
hayvan ve insan giriĢini engelleyecek Ģekilde çevrilecek olup, giriĢ çıkıĢlar kontrol altında
olacaktır.
Tesiste sağlık ve hijyenin sağlanması için aĢağıdaki temizlik ve dezenfeksiyon
uygulamaları yapılması planlanmaktadır;
 Kümesteki hayvanlar boĢaldığı zaman temizliğe gübrelerin toplanmasıyla baĢlanacak,
 Kümes ve ekipmanların eksiklikleri ve arızaları da temizlik esnasında onarılacak,
 Temizlenen ve dezenfekte edilen ekipmanlar da içeriye alınıp, güvenilir bir yerden
alınacak temiz talaĢ serildikten sonra kapı ve pencereler sıkıca kapatılarak fumigasyon
tarzı dezenfeksiyon uygulanacak ve kümesler bu Ģekilde kapalı olarak muhafaza edilecek,
 Kümes; hayvanlar gelmeden önce havalandırılacak,
 Hayvanlar gelmeden en az 24 saat önce kümesin bütün hazırlıkları ve ısı durumu
düzenlenecek,
 Çiftlik içerisine girecek olan bütün araçlar çiftlik giriĢ kapısına yapılacak sprey
dezenfeksiyon sistemiyle 1/500 oranında dezenfektan bulunan çözelti uygulanarak ön
dezenfeksiyona tabi tutulacaktır. Aracın bütün dıĢ yüzeyleri (yumurta kamyonlarının iç
yüzeyleri de dahil) 1/200 oranında dezenfektan kullanılan çözeltinin, uygulama makinesi
marifetiyle dezenfekte edilecektir.
Ayrıca kümeslere konulacak civcivler güvenilir ve sağlıklı damızlıkçı iĢletmelerden
temin edilecek ve kümeslere aynı yaĢtaki hayvanlar konacaktır.
Her kümesin bakıcısı ayrı olup; bakıcılar özel ayakkabı ve kıyafet giyecektir. Kümeslere
yabancı kiĢi ve ziyaretçi kabul edilmeyecek olup; eğer veteriner hekim, ziraat mühendisi gibi
teknik elemanların kümeslere girmeleri zorunlu ise tüm hijyen kurallarına uymaları
sağlanacaktır.
Ayrıca kümeslerde etkin bir Ģekilde fare vb. zararlılarla mücadele yapılacak ve tesiste
hastalıktan ölen civciv ve tavuklar imha fırınında yakılacaktır.
100
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
III.B.11. Faaliyetler Ġçin Önerilen Koruma Bandı Mesafesi ve Bu Bandın OluĢturulması
Ġçin Yapılacak ÇalıĢmalar
Proje sahası, ġen Piliç Gıda San. A.ġ.‟ye ait tapulu alan olup; imar durum belgesinde
sahanın kuzeyinden geçen karayoluna 10 m, diğer yönlerde ise 5 m çekme mesafesi bırakılmıĢtır.
“Ġmar Durum Belgesi” Ek-5‟da verilmiĢtir.
Proje kapsamında “ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik”te belirtilen
inceleme kurullarınca tespit edilen sağlık koruma bandı mesafesine uyulacaktır.
III.B.12. Projenin, Proje Alanının Yakınında Bulunan Tesislerle Olan EtkileĢiminin
Açıklanması
Tesis alanı ve yakın çevresinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Proje kapsamında
oluĢacak tüm atıkların bertarafı Çevre Mevzuatı hükümleri gereği gerçekleĢtirilecek ve tüm
önlemler alınacaktır.
III.B.13. Tesisin Yakın Çevresindeki YerleĢim Birimlerine Olası Etkileri
Tesis alanına en yakın yerleĢim birimi tesis alanının kuĢ-uçuĢu yaklaĢık 550 m
kuzeydoğusunda yer alan Ulucak Köyü‟dür. Tesis sahasının yaklaĢık 10 km güneybatısında
Yenipazar Ġlçe Merkezi, ortalama 2 km kuzeybatısında Gözaçanlar Köyü ve yaklaĢık 47 km
güneybatısında ise Bilecik Ġl Merkezi yer almaktadır.
Proje sahası yakınındaki YerleĢim Yerlerini Gösterir 1 km yarıçaplı inceleme alanı
haritası Ek-9‟da verilmiĢtir.
Proje itibari ile içerisinde bulunduğu sektörün ana sorunu koku oluĢumudur. ĠĢletmede
kümes altlıklarında talaĢ kullanılacak olup, oluĢan dıĢkıların neminin bir kısmının kümes
içerisinde alınması sağlanacaktır. ĠĢletme sahasına en yakın yerleĢim birimi iĢletmenin yaklaĢık
550 m mesafede bulunan Ulucak Köyü‟ne bağlı evlerdir. Tesiste, 19.07.2013 tarih ve 28712
sayılı “Koku OluĢturan
Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümleri
değerlendirildiğinde tesis için asgari mesafe değeri 380 m olarak hesaplanmıĢ olup yönetmelikte
istenilen Ģartlar sağlanmaktadır. Ayrıca kümeslerde oluĢan hava fan vasıtasıyla su yüzeyine
çarptırılarak ortama verilecektir. Tesiste 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı “Koku OluĢturan
Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacak olup en yakın yerleĢim
yeri ve çevresinde koku sorunu oluĢması beklenmemektedir.
101
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Raporun ilgili bölümlerinde faaliyetin muhtemel çevresel etkilerine iliĢkin (atık, emisyon,
gürültü vb.) hesaplamalar yapılarak bertaraf yöntemleri açıklanmıĢtır. Tesiste kullanılacak
teknoloji, yerleĢim yerine olan mesafe ve oluĢacak tüm emisyon ve atıkların bertarafının Çevre
Mevzuatı hükümleri doğrultusunda gerçekleĢtirileceği göz önünde bulundurulduğunda, söz
konusu
faaliyetin
çevresindeki
yerleĢim
birimlerine
olumsuz
bir
etkisinin
olması
beklenmemektedir.
III.B.14. Proje Kapsamında ĠĢletme Döneminde Meydana Gelebilecek Katı Atık, Tehlikeli
(Atık Yağ, Boya Kapları, Kimyasal Madde Kapları v.s.) ve Tıbbi Atıkların Cinsi, Miktarı
ve Özellikleri, Ne ġekilde Bertaraf Edileceği (Atıklarla Ġlgili Gerekli Ġzinler Alınmalı ve
Ġzin Belgeleri Rapora Eklenmelidir.)
Proje kapsamında iĢletme döneminde meydana gelebilecek katı atık, tehlikeli ve tıbbi
atıkların cinsi, miktarı ve özellikleri, ne Ģelikde bertaraf edileceği Bölüm III.B.7‟ de ayrıntılı
olarak incelenmiĢtir.
Tesisin iĢletilmesi sırasında ve kapatılması döneminde çevre kirliliğine neden olacak her
hangi bir kalıcı zarar ya da etkisinin olmayacağı, “2872 sayılı Çevre Kanunu” ve bu kanuna
bağlı olarak çıkmıĢ ve çakacak yönetmelik hükümlerine uyulacağı Ģirketin taahhüdü altındadır.
3.B.15. Proje Kapsamında ĠĢletme Döneminde Ġnsan Sağlığı ve Çevre Açısından Riskli ve
Tehlikeli Olanlar, Alınacak Önlemler
Tesiste kullanılan teknoloji ve malzemeden kaynaklanacak iĢ kazalarının olabileceği
düĢünülerek, iĢletmede can ve mal güvenliğinin azami oranda sağlanmasına yönelik olarak,
11.01.1974 tarih ve14765 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Tüzüğü” ile 10.06.2003 tarih ve 4857 sayılı “ĠĢ Kanunu’nun 5. Bölümünde ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği” ve 6331 sayılı “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile ilgili maddeler baĢta olmak
üzere ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır. ĠĢletmede yangın, deprem, sel vb. doğal
afetlere, kazalara ve salgın hastalıklara karĢı gereken önlemler alınacaktır.
Tesiste oluĢacak atıkların bertarafında alınacak olan önlemler, ilgili baĢlıklar altında
ayrıntılı olarak verilmiĢ olup; bertaraflar sırasında ilgili yönetmeliklere, mevzuatlara ve
09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı “Dere Yatakları ve TaĢkınlar” adı ile yayınlanan 2006/27 nolu
BaĢbakanlık Genelgesinde yer alan ilgili hükümlere uyulacaktır.
102
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Proje kapsamında tesiste yürütülen faaliyetler sebebi ile oluĢacak tüm atıkların bertarafı,
insan ve çevre sağlığı açısından riskli ve tehlikeli bir durum oluĢturmaması amacı ile Çevre
Mevzuatı hükümleri doğrultusunda gerekli önlemler alınacaktır.
3.B.16. ĠĢletme AĢamasında Yapılacak ĠĢlerden Dolayı Zarar Görebilecek Flora-Fauna
Türleri (Endemik Türler, Nesli Tehlikeli vb.), Proje Ġçin Seçilen Yer ve Faaliyetin Etki
Alanında Bulunan Tür Popülasyonlarının Etkilenmesi Açıklanmalıdır
Proje sahası
ve
yakın çevresinin flora
ve faunasına iliĢkin ayrıntılı
bilgi
“Bölüm II.1. Türler ve Ekosistemler” baĢlığı altında incelenmiĢ olup, nesli tehlikede herhangi bir
türe rastlanmamıĢ, koruma altına alınmıĢ türler gözlenmiĢtir.
ĠnĢaat aĢamasında Çevre Mevzuatı hükümleri gereği tüm tedbirler alınacak olup, çalıĢan
personele flora-faunaya zarar verilmemesiyle ilgili gerekli eğitimler yapılacak, Bern SözleĢmesi
koruma kriterleri dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası, mevzuat ve sözleĢme hükümlerine
uyulacaktır.
ĠnĢaat aĢamasında yapılan çalıĢmalarda yabani fauna türlerine kasıtlı olarak zarar
verilmeyecektir ve projenin tarımsal faaliyet olması sebebi ile iĢletme aĢamasında fauna türlerini
olumsuz etkileyecek bir durum olması beklenmemektedir. ĠĢletme aĢamasında IUCN tehlike
kategorilerine giren türler ve diğer fauna türleri üzerine avlanma, kasıtlı olarak yumurtalara,
yabani fauna türlerine zarar verme gibi olumsuz baskılar yapılmayacaktır. Bu yüzden mevcut
yaban hayatının nesli tehdit edilmemiĢ olacaktır. Alanda yapılacak çalıĢmalardan dolayı hızlı
hareket edebilen yaban hayvanları alanı terk edecektir. YavaĢ hareket eden canlılar ile
(kaplumbağa, yılan gibi) karĢılaĢılması durumunda bu canlılar, kürek sopa gibi materyaller ile
zarar verilmeden alandan uzaklaĢtırılacaktır.
ĠĢletme aĢamasında yapılan çalıĢmalarda yabani fauna türlerine kasıtlı olarak zarar
verilmeyecek ve ulusal ve uluslararası, mevzuat ve sözleĢme hükümlerine uyulacaktır.
3.B.17. Çevresel Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza,
Yangın, Deprem, Sel ve Sabotaja KarĢı Alınması Gerekli Önlemler)
Projenin iĢletme aĢamasında çevre ve toplumu etkileyecek düzeyde büyük kaza riski
taĢıyan bölümlerde meydana gelebilecek acil durumlarda zararı en aza indirmek amacıyla acil
müdahale planı oluĢturulmuĢtur.
103
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
 Varsayımlar
-
Çıkabilecek bir kazanın ekolojik dengeyi bozabileceği,
-
Parlayıcı ve yanıcı tehlikeli maddelerin olası bir kaza durumunda can ve mal kaybına
neden olabileceği,
-
Tesise getirilecek olan yada yetiĢtirilecek olan kanatlılar sebebi ile hastalık
oluĢabileceği.
 HaberleĢme
Tesiste kullanılması planlanan telefon, telsiz ve faks ile haberleĢme sağlanacaktır.
Tesis sorumlusu; jandarma ve emniyet birimleri ile direkt haberleĢecek ve ayrıca Belediye
ile her an haberleĢme yapılacaktır.
 Acil Durum Sonrası Yapılacak ĠĢlemler
Acil durum bittiğinde bölgeye giriĢ iznini, acil durum müdahale komisyonu baĢkanı
verecek, acil durumun sona erdiği telefon, radyo ve diğer iletiĢim araçları ile bildirilecektir.
Zarar görmüĢ bölgenin izlenmesi, incelenmesi ve gerekli kayıtlar için, kazanın meydana
geldiği tesis yöneticisi ile aĢağıdaki kurum temsilcilerine bilgi verilecektir.
-
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
-
Ġl Sağlık Müdürlüğü
-
Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü
-
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü
-
Ġl Özel Ġdaresi
-
Belediye BaĢkanlığı
 Eğitim ve Tatbikatlar
Tesis sorumlusunun belirlenen periyotlarla personele yangın eğitimleri vermesi ve ihbarlı
ve ihbarsız olmak üzere yangın tatbikatları gerçekleĢtirmesi planlanmaktadır. Tablo 38‟da
verilen acil durumlarda aranacak telefon numaraları tesisin belli bölgelerine asılacaktır.
104
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Tablo 38: Acil Durumlarda Aranacak Telefon Numaraları
Yangın Ġhbar - Ġtfaiye
110
Hızır Acil Servis
112
Alo Polis
155
Alo Jandarma
156
Alo Trafik
154
Alo Çevre
181
 Toplu Halde Ölümlerin Olması Halinde Alınacak Önlemler ve Bunların Nasıl
Bertaraf Edileceği
Kümeslerde hastalık görüldüğü takdirde veteriner hekim gözetiminde 15.03.1989 Tarih
ve 20109 Sayılı “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği” Madde-9 ve Madde-10‟a uygun
olarak ilgili birimlere hastalık ihbarında bulunulacaktır. Hasta ve sağlam hayvanlar birbirinden
ayrı yerlerde bulundurulacak olup, hastalıklı hayvanların bulunduğu yerlere giriĢ ve çıkıĢlar
engellenecektir.
Hastalığın çıktığı yerlerde bulaĢmaya sebep olacak her türlü madde dezenfekte
edilecektir. Tespit edilen hastalıkların önlenmesi için temas edilen maddelerin nasıl
temizleneceği ve dezenfekte edileceği ile ilgili hususlarla piliç ölümlerinde gerekli hallerde “ Ġl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü” ve “Sağlık Ġl Müdürlüğü” ile irtibata geçilerek onların
belirleyeceği prosedürler doğrultusunda imhalar gerçekleĢtirilecektir.
 Salgın Hastalıklara KarĢı Alınacak Önlemler
Çevrede bulunan salgın hastalıklara karĢı çalıĢan tüm personel hijyen kurallarına uygun
olarak tesis içine özel iĢ kıyafetleriyle gireceklerdir. Kümeslere görevli personel harici kiĢi
girmeyecektir. Her kümesin personeli ayrı olacak ve sadece o birimdeki görevli personel
girebilecektir.
Kümes içinde uygulanacak temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemleri, tüm ekipmanlar içinde
yapılacaktır. Kümeslerin periyodik temizliği, dezenfeksiyonu, havalandırılması, gıda, su hijyeni,
kümes ısısı ve hayvan bakıcılarının temiz tulum, dezenfekte edilmiĢ çizme, maske ve eldiven
kullanmaları sağlanacaktır.
Ölü ya da hasta hayvanlar bulaĢmayı önleyecek Ģekilde imha edilecektir.
105
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
3.B.18. ĠĢletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve Bu Etkilere
KarĢı Alınacak Önlemler (Arazi Islahı, ĠĢletme Sonu ve Uzun Süreli Saha Bakım
Programı, Rehabilitasyon ve Rekreasyon ÇalıĢmaları, Mevcut Yeraltı ve Yüzeysel Su
Kaynaklarına Etkileri ve Ġzlenmesi
ĠĢletme faaliyete kapandıktan sonra sahanın tarımsal faaliyetlerde kullanılması mümkün
gözükmemektedir. Ayrıca binaların kullanım sürelerinin dolması sonunda bulundukları
bölümlerde
de
tarımsal
faaliyet
yapılması
öngörülememektedir.
Proje
ömrünün
tamamlanmasının ardından içerisinde bulunulan bölge geliĢme durumuna göre arazinin
kullanılması planlanarak rehabilite edilecektir. Proje kapsamındaki faaliyet kaynaklı herhangi bir
kalıcı etkinin olması beklenmemektedir.
Proje sahası içerisinde herhangi bir göl, gölet ve baraj gibi taĢkınlara neden olabilecek
yüzeysel su kaynağı bulunmamaktadır. En yakın yüzeysel su kaynağı tesisin 3,5 km kuzeyinden
geçen Akçay Deresi ve mevsimsel akıĢ gösteren kuru dere yataklarının faaliyet sırasında zarar
verilmeyecek, dere yataklarına ve dere yataklarına ulaĢması söz konusu olabilecek yerlere pasa
malzeme, hafriyat atıkları, katı ve sıvı atıklar atılmayacaktır. Akarsu ve mevsimsel akıĢ gösteren
dere yataklarına müdahale edilmeyecek ve oluĢabilecek çevre kirliliğinin engellenmesi için
gerekli tedbirler firma tarafından alınacaktır.
BÖLÜM IV. HALKIN KATILIMI
Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan DeğiĢiklikler, Bu Konuda
Verilebilecek Bilgi ve Belgeler
17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği”nin 9. Maddesi hükümleri doğrultusunda
halkın katılımını sağlamak, proje hakkında bilgilendirmek, görüĢ ve önerilerini almak amacı ile
07.11.2013 tarihinde Ulucak Köyü Köy Konağı‟nda “ÇED Sürecine Halkın Katılımı” toplantısı
gerçekleĢtirilmiĢ olup; Toplantı saati, yeri ve konusunu belirten ilan metni; ulusal ve yerel
düzeyde yayınlanan gazetelerde toplantı tarihinden en az 10 gün önce yayınlatılmıĢtır.
ÇED Sürecine Halkın Katılımı toplantısının amacı, faaliyetten etkilenmesi muhtemel
bölge halkının faaliyet hakkında bilgilendirilmesi ve konu hakkındaki görüĢlerinin dinlenerek
değerlendirilmesidir. GerçekleĢtirilecek faaliyetten etkilenecek taraflar; faaliyet alanına en yakın
yerleĢim birimi ya da birimleri ve faaliyet kapsamında transfer edilecek metaları kullanacak son
kullanıcılardır.
106
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Söz konusu toplantıda faaliyetin gerekliliği, bu bölgenin seçilme nedeni, çevresel açıdan
alınacak önlemler hakkında halk bilgilendirilerek, görüĢ ve önerileri alınmıĢ, projeye ve çevresel
etkilerine iliĢkin halkın soruları cevaplandırılmıĢtır. “ÇED Sürecine Halkın Katılımına ĠliĢkin
Fotoğraflar” ġekil 24‟te verilmiĢtir.
107
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ġekil 24: Halkın Katılımı Toplantısı’na Ait Fotoğraflar
Söz konusu toplantıda faaliyet hakkında bilgilendirme yapılmıĢ olup, bu bölgenin seçilme
nedeni, çevresel açıdan alınacak önlemler hakkında halk bilgilendirilerek, görüĢ ve önerileri
alınmıĢ, projeye ve çevresel etkilerine iliĢkin halkın soruları cevaplandırılmıĢtır. Katılımcılar
özellikle bu tesis için olmasa da genel olarak bölgede bulunan kümesler sebebi ile oluĢması
muhtemel koku emisyonu konusunda tedirgin olduklarını ifade etmiĢlerdir. Söz konusu tesiste
koku emisyonunun azaltılması amacı ile kümes havalandırmasını sağlayan fanların önüne
yapılacak davlumbazlar ile su havuzuna çarptırılarak atmosfere verileceği ve hakim rüzgar yönü
değerlendirilerek köylülerin kokudan etkilenmeyeceği belirtilmiĢtir.
Köylüler tarafından içme suyuna iliĢkin bir problem olup olmayacağına iliĢkin sorular
yöneltilmiĢ olup, faaliyet alanının köyün içme suyu havzasına olan uzaklığından bahsedilmiĢ ve
tesisle ilgili bir faaliyetten dolayı herhangi bir zarar gelmesi halinde firma tarafından eski haline
getirileceği taahhüt edilmiĢtir.
108
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
BÖLÜM V. YUKARIDA VERĠLEN BAġLIKLARA GÖRE TEMĠN EDĠLEN
BĠLGĠLERĠN TEKNĠK OLMAYAN BĠR ÖZETĠ
(Bu Bölümde Projenin Genel özeti Yapılarak Ġlgili Yönetmeliklere Uyacağının
Taahhüdünün Verilmesi. Tesisten Kaynaklanacak Atıksu, Katı Atık ve Gürültü ile Ġlgili
Ölçüm ve Ġzleme Parametrelerinin OluĢturulması)
Proje kapsamında; Bilecik Ġli, Yenipazar Ġlçesi, Ulucak Köyü, Ayvacık Mevkii, H25a-21d pafta, 104 nolu ada, 215 nolu parselde “ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.” ticari ünvanıyla
110.244,89 m2‟lik alanda “Damızlık Yarka YetiĢtiriciliği” yapılması planlanmaktadır. Söz
konusu proje “ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.” ye ait tapulu alanda gerçekleĢtirilecektir.
Söz konusu proje, 03 Ekim 2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak
yürürlüğe giren “ÇED Yönetmeliği” ne göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak
Projeler Listesi EK-1” Madde 21.d) Kanatlı yetiĢtirme tesisleri [(Bir üretim periyodunda 60.000
adet ve üzeri tavuk(civciv, damızlık, piliç, vb.) veya eĢdeğer diğer kanatlılar)(1 adet hindi = 7
adet tavuk esas alınmalıdır)]” kapsamında yer almaktadır.
Proje kapsamında toplam 110.244,89 m2 alanda; 14 adet 1.518,87 m2 (104,75m x
14,50m) taban alanına sahip kümeste 300.000 adet/dönem kapasiteyle damızlık yarka
yetiĢtiriciliği yapılması planlanmaktadır. Tesiste yapılması planlanan yapıların tümü için
kullanılacak olan toplam alan 23.701,18 m2‟ dir.
Proje kapsamında oluĢacak olan bitkisel toprak proje sahası içerisinde geçici olarak
depolanacak olup; inĢaat aĢaması sonunda sahada çevre düzenlemesinde kullanılacaktır. Arazi
yüzeyinden bitkisel toprağın sıyrılması sonrası yapı zeminlerinden kaldırılacak olan hafriyat;
sahanın topografyasının düzeltilmesi amacı ile kullanılacak olup; artması durumunda ise izinli
hafriyat döküm sahasına gönderilecektir. Proje kapsamında inĢaat aĢamasında 18.03.2004 tarih
ve 25406 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” nde yer alan ilgili hususlara uyulacaktır.
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamalarında oluĢacak olan evsel nitelikli katı atıklar çöp
konteynerlerinde biriktirilecek olup, Yenipazar Belediyesi‟ne ait çöp toplama araçları tarafından
toplanacaktır. Evsel nitelikli katı atıkların belediye çöp toplama araçları tarafından alınacağına
iliĢkin Yenipazar Belediye BaĢkanlığı‟nın yazısı Ek-11‟de “Kurum GörüĢleri” adı altında
verilmiĢtir. OluĢacak evsel nitelikli katı atıkların bertarafında 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanan “Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik”,
109
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı “Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan ilgili tüm
hususlara uyulacaktır.
Projenin iĢletme aĢamasında evsel kullanımlar kaynaklı oluĢacak (naylon, koli vb.)
ambalaj atıkları tesis içerisinde oluĢturulacak bölümlerde diğer atıklardan ayrı olarak
biriktirilecek ve 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği” çerçevesinde bertaraf edilmek üzere lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma
tesislerine verilecektir.
Proje kapsamında 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı “Ambalaj Atıkları Kontrolü
Yönetmeliği”nde yer alan ilgili tüm hususlara uyulacaktır.
Proje kapsamında beslenecek kanatlıların dıĢkılarının her periyot sonunda düzenli olarak
yapılacak dezenfeksiyon iĢlemleri öncesinde toplanarak tesis içerisindeki 600 m2‟taban alanına
sahip gübre depolama binasına alınacak ve orada kurutulması sağlanacaktır. Damızlık yarka
kümeslerinde, altlık olarak serilen talaĢ, dıĢkının nemini alacak olup her periyot sonunda su ile
temas ettirilmeden toplanacak, böylece koku oluĢumu kaynağında azaltılmıĢ olacaktır. Tesiste
oluĢan hayvan gübreleri her periyot sonunda temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemlerinden önce
toplanarak tesis içerisindeki gübre depolama binasında ortalama 1-1,5 ay bekletilerek
kurutulması sağlanacaktır. Kurutulan gübreler köylülere verilecektir. Kümesler içerisindeki hava
fanlar ile toplanacak olup su yüzeyine çarptırılarak atmosfere verilecektir.
Tesiste oluĢacak hayvan dıĢkıları fermante olduktan sonra “Toprak Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği” ve “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” baĢta
olmak üzere ilgili mevzuat gereğince bertarafı sağlanacaktır. Gübre depolama iĢlemi sırasında
koku problemi oluĢması durumunda 19 Temmuz 2013 tarih ve 28712 sayılı “Koku OluĢturan
Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda
gerekli tüm
tedbirler alınacaktır. Proje bölgesinde sektör için gübre kazanım (biyogaz tesisi, organik gübre
tesisleri vb.) faaliyetleri ile ilgili çözümlerin oluĢturulup, izinlerinin alınması durumunda
iĢletmede oluĢan gübreler ilgili tesislere verilecektir.
Tesiste 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik”, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Sanayi
110
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
Projenin iĢletme aĢamasında kullanılacak araçların yağ değiĢimleri, bakım ve onarımları
yetkili servislerde yaptırılacaktır. Dolayısı ile proje kapsamında iĢletme aĢaması kaynaklı atık
yağ oluĢumu söz konusu değildir.
Herhangi bir sebep ile tesiste atıkyağ oluĢması durumunda, oluĢan atıkyağlar sızdırmasız
kaplarda toplanarak lisanslı araçlarla Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟ndan Çevre Ġzin ve Lisans
Belgesi almıĢ olan geri dönüĢüm tesislerine verilecektir.
30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste çalıĢacak personelin yemek ihtiyacı dıĢarıdan hazır yemek getirilerek karĢılanacak
olup, bitkisel atık yağ oluĢması söz konusu değildir. Ancak tesiste herhangi bir sebeple bitkisel
atıkyağ oluĢması durumunda; bitkisel atık yağlar ayrı kaplarda toplanacak ve 19.04.2005 tarih
ve 25791 sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.03.2010 tarih ve 27537
sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” çerçevesinde bertaraf edilmek üzere lisans almıĢ firmalara verilerek bertarafı
sağlanacaktır.
Proje kapsamında 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan ilgili tüm hususlara
uyulacaktır.
Proje kapsamında tesise revir yapılmayacak olup, tesisin iĢletme aĢamalarında çalıĢacak
olan personelin sağlık hizmetleri en yakın sağlık kuruluĢunda karĢılanacaktır. Tesiste
yetiĢtirilecek olan kanatlı hayvanlara uygulanması gereken aĢılar ise veterinerler tarafından
yapılacak olup, oluĢabilecek tıbbi atıklar gelen sağlık ekipleri ile gönderilecektir. Bu sebeple
tesiste tıbbi atık oluĢumu söz konusu değildir.
111
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
Herhangi bir sebeple tıbbi atık oluĢması durumunda ise oluĢan atıklar diğer atıklardan
ayrı toplanacak olup, yetkili araçlarla EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon
Tesisi‟ ne gönderilecektir.
Proje kapsamında tesiste 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” ve 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” nde yer alan ilgili tüm hususlara uyulacaktır.
Projenin iĢletme aĢamasında kümeslerin dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla
kullanılan
dezenfektanların
ambalajları,
uygulamayı
yapan
firma
tarafından
tesiste
bırakılmayacak olup, tehlikeli atık oluĢumu söz konusu değildir.
Tesiste her hangi bir sebeple tehlikeli atık oluĢması durumunda, tehlikeli atıklar diğer
atıklardan ayrı bir yerde toplanarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir.
ĠĢletmede oluĢması muhtemel tehlikeli atıkların bertarafında 14.03.2005 tarih ve 25755
sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete‟
de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliği” ndeki
ilgili tüm hususlara uyulacaktır.
ĠĢletmede oluĢması muhetemel atık pil ve akümülatörler tesiste diğer atıklardan ayrı
olarak toplanacak olup, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Atık Pil
ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine uygun olarak, lisanslı geri
kazanım tesislerine verilecektir.
Tesiste kullanılacak ya da kanatlı hayvan, yem vb. taĢıyacak araç lastiklerinin değiĢimleri
yetkili servis istasyonlarında yapılacak olup, ömrünü tamamlamıĢ lastikler oluĢması söz konusu
değildir. Her hangi bir sebeple ömrünü tamamlamıĢ lastik oluĢması durumunda, lastikler tesiste
ayrılacak ayrı bir bölümde biriktirilerek 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü
TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında geri kazanımları veya bertaraf
edilmeleri sağlanacaktır.
ĠĢletmede bulunan civciv ve damızlık hayvanlar, herhangi bir sebeple ölmeleri
durumunda cehennemlik sıcaklığı 500-600oC‟ye kadar çıkan imha fırınında kor olan kömürlerde
112
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
yakılarak yok edilecek olup, tesiste 15.03.1989 Tarih ve 20109 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği” hükümlerine
uyulacaktır.
ĠĢletmenin kömür yakıt kullanılan bölümlerinde oluĢan küller dolgu malzemesi olarak
kullanılmak üzere ilgili tesislere verilecek ya da Belediye‟nin hafriyat sahasına gönderilecektir.
ĠnĢaat ve iĢletme aĢamalarında oluĢacak tüm atıksular, 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde
Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” uyarınca açılacak olan herbiri 108 m3 kapasiteli olmak
üzere, toplam 2 adet sızdırmasız fosseptikte biriktirilecektir. Ortalama 15 günde bir defa
fosseptiklerin boĢaltılacağı öngörülmektedir.
Fosseptikte biriktirilen atıksular Yenipazar Belediyesi vidanjörlerine çektirilecektir. Evsel
nitelikli sıvı atıkların Yenipazar Belediyesi vidanjörleri tarafından alınacağına iliĢkin Yenipazar
Belediye BaĢkanlığı‟nın yazısı Ek-11‟de “Kurum GörüĢleri” adı altında verilmiĢtir.
OluĢacak olan atıksuların bertarafı sırasında 31.12.2004 tarih 25687 sayılı “Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği”, 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 25.03.2012 tarih ve 28244
sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”nde
yer alan ilgili tüm hususlara uyulacaktır.
Hafriyat malzemesinin kaldırılması sırasında meydana gelebilecek maksimum toz debisi
toplam 0,86 kg/saat‟ tir. Bu değer,3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı “Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 2.1‟ de yer alan toz emisyonu için; baca
dıĢındaki yerlerden 1 kg/saat‟ lik değerin altında kalmaktadır. Bu sebep ile inĢaat aĢamasında
oluĢacak olan tozun, çevreye etkisi olmayacaktır.
ĠnĢaat aĢamasında yapılacak tüm çalıĢmalarda, meydana gelecek tozun minimize edilmesi
amacıyla aĢağıda belirtilen tedbirler alınacaktır. ĠĢletmede hafriyatın saha dıĢına taĢınması
durumunda;
-
TaĢıma esnasında kamyonlardaki malzemenin üstü branda ile örtülecektir.
-
Savurmadan yükleme ve boĢaltma yapılacaktır.
-
Sahalarda çalıĢan araçlara hız sınırlaması getirilecektir.
113
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
-
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
ÇalıĢma sahalarında ve servis yollarında arazözlerle sulama çalıĢmaları yapılacaktır.
ĠnĢaat aĢamasında çalıĢacak olan iĢ makinelerinde yakıt kullanımı nedeniyle oluĢacak
olan egzoz gazı emisyonu için gerekli araç bakımları ve egzoz ölçümleri yaptırılacaktır.
Projenin inĢaat aĢamasında oluĢacak olan gürültü seviyesi Tablo 28’ den görüleceği
üzere 200 m mesafede 68,95 dBA seviyesine düĢmektedir. Dolayısı ile gürültü düzeyi en yakın
yerleĢim birimi olan 550 mesafedeki Ulucak Köyü‟ ne bağlı evlere gelmeden; “Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin 23. Maddesi gereği “ġantiye
Alanı Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri” için öngörülen gündüz gürültü düzeyi sınırının
(70 dBA) altında kalmaktadır.
Tesisin iĢletme aĢamasında oluĢacak olan gürültü seviyesi Tablo 31’ de görüleceği üzere
50 m mesafede 48,44 dBA seviyesine düĢmektedir. Dolayısı ile gürültü düzeyi yerleĢim yerine
gelmeden; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin 22.
Maddesi gereği “Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu
alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar” için öngörülen gürültü düzeyi
sınırının altında kalmaktadır.
ĠĢletme sahasına en yakın yerleĢim birimi iĢletmenin yaklaĢık 550 m mesafede bulunan
Ulucak Köyü‟ne bağlı evlerdir. Tesis, 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı “Koku OluĢturan
Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümleri değerlendirildiğinde tesis için
380 m asgari mesafe değeri hesaplanmıĢ olup yönetmelikte istenilen Ģartlar sağlanmaktadır.
Ayrıca Bilecik meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre, birinci derecede hakim rüzgar
yönü batı kuzeybatı (WNW), ikinci derecede hakim rüzgar yönü batı (W), üçüncü derecede
hakim rüzgar yönü kuzeybatı (NW)‟dır. Tesis alanına en yakın yerleĢim yeri olan ve 550 m
kuzeydoğusunda kalan Ulucak Köyü hakim rüzgarların etki alanında kalmamaktadır.
Tesiste; 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı “Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerekli baĢvurular yapılacaktır.
Tesisin iĢletilmesi sırasında ve kapatılması döneminde çevre kirliliğine neden olacak
herhangi bir kalıcı zarar ya da etkisinin olmayacağı, “2872 sayılı Çevre Kanunu” ve bu kanuna
bağlı olarak çıkmıĢ ve çıkacak yönetmelik hükümlerine uyulacağı Ģirketin taahhüdü altındadır.
Tesiste;
114
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.

DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından
OluĢturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile Ġlgili Yönetmelik”

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”

30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliği”

30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”

30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”

19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı “ Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı “Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin
Yönetmelik”
 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı “Çevre Denetimi Yönetmeliği”
 2872 sayılı “Çevre Kanunu”
 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı “Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin Ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik”
 24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı “Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 16.08.2011 tarih ve 27503 sayılı “Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

03 Ekim 2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”

07.04.2012 sayı 28257 tarihli “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı
Korunması Yönetmeliği”

09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı “Dere Yatakları ve TaĢkınlar” adı ile yayınlanan
2006/27 nolu BaĢbakanlık Genelgesi

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği”

27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği’nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

4857 sayılı “ĠĢ Kanunu”
115
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.
DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU

6331 sayılı “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”


10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı “ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin
Yönetmelik”
07.12.2004 tarih ve 25663 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu”

14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”

26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”

19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı “Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde
Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”

25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü
Yönetmeliği”

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği”

30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

13.04.2012 tarih ve 28263 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

31.12. 2004 tarih 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”

13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”

30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği”

14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
116
ġEN PĠLĠÇ GIDA SAN. A.ġ.

DAMIZLIK YARKA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ TESĠSĠ
NĠHAĠ ÇED RAPORU
03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik”

15.03.1989 tarih ve 20109 sayılı “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği”

5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”

167 Sayılı “Yeraltı Suları Kanunu”
ve mer‟i mevzuat dahilinde bulunan kanun ve yönetmeliklere uyulacağını beyan ve
taahhüt ederiz.
117
NOTLAR VE KAYNAKLAR
1. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesi
2. Bilecik İl Çevre Durum Raporu, 2011
3. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Türkiye Jeoloji
Haritaları, ANKARA, 2002
4. 2872 sayılı “Çevre Kanunu”
5. 167 Sayılı “Yeraltı Suları Kanunu”
6. 07.12.2004 tarih ve 25663 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu”
7. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik”
8. 31.12. 2004 tarih 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”
9. 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
10. 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
11. 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”
12. 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
13. 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
14. 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
15. 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
16. 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
17. 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
18. 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği”
19. 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği”
20. 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
21. 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği”
22. 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
23. 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından
Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik”
24. 4857 sayılı “İş Kanunu”
25. 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”
26. 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
27. 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
28. 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
29. 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
30. 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”
31. 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
32. 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı “ Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”
33. 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü
Yönetmeliği”
34. 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”
35. 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı “Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde
Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”
36. 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”
37. 03 Ekim 2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”
38. 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik”
39. 24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
40. 16.08.2011 tarih ve 27503 sayılı “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
41. 15.03.1989 tarih ve 20109 sayılı “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği”
42. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
43. 2012–2013 Merkez Av Komisyonu Kararları (AVL)
44. 07.04.2012 sayı 28257 tarihli “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı
Korunması Yönetmeliği”
45. 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar” adı ile yayınlanan
2006/27 nolu Başbakanlık Genelgesi
46. 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu
47. 3194 sayılı “İmar Kanunu”
48. Bilecik Meteorolojik Verileri
49. http://www.bilecikyenipazar.gov.tr/
50. http://www.tarimsal.com/biyogaz/biyogazsorucevap/biyogaz.htm
51. http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenipazar,_Bilecik
52. http://www.tuik.gov.tr
53. http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/bgdocs/b01s01.pdf
54. Akman, Y. 1995, Türkiye Orman Vejetasyonu, Ank. Üniv. Fen Fakültesi Botanik
A.B.D., Ankara
Download

ÇED Raporu - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı