BİLECİK İLİNDE 2010-2012 PROGRAM YILLARINDA BEBKA TARAFINDAN HİBE DESTEĞİ VERİLEN PROJELER
SIRA PROGRAM
NO
YILI
PROGRAM ADI
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
Sanayi ve Turizmde Rekabet
Gücünün Arttırılması
Sanayi ve Turizmde Rekabet
Gücünün Artırılması
Sanayi ve Turizmde Rekabet
Gücünün Arttırılması
Sanayi ve Turizmde Rekabet
Gücünün Arttırılması
Adf Seramik Makine Yedek Parça
San.Tic.Ltd.ġti.-B ozüyük
Yeni Presler, Malzeme Makineleri ve
Fırınların Tasarımı ve Tedariği
Bilecik Osmanlı Kültür ve El Sanatları
Merkezi Projesi
HİBE MİKTARI (TL)
1
2010
2
2010
3
2010
4
2010
5
2010
Sanayi ve Turizmde Rekabet
Gücünün Arttırılması
6
2010
Sanayi ve Turizmde Rekabet
Gücünün Arttırılması
DoğuĢ Suni Deri Kösele Tic.A.ġ.Bilecik
Suni deriye Vakum Yöntemi ile Desen
Verme Prosesi Kurulumu ve Ürün
GeliĢtirme
185.293.00
7
2010
Fevzioğlu Gıda San.Tic.Ltd.ġti.Bilecik
Buğday BaĢağından Rekabetçi Sanayiye
282.875.00
8
2010
Sanayi ve Turizmde Rekabet
Gücünün Arttırılması
Sanayi ve Turizmde Rekabet
Gücünün Arttırılması
9
2011
Ar-Ge ve Yenilikçilik
10
2011
Çevre ve Enerji
404 Kimya San. ve Tic.
A.ġ.Osmaneli
Bilecik 2. Organize Sanayi Bölge
Müdürlğü-Bilecik
Bilecik Belediye BaĢkanlığı-Bilecik
29.925.00
144.072.00
Bilecik Özel Ġdaresi-Bilecik
Tarih ve Doğanın Özü Pelitözü
374.810.59
Bilecik Üniversitesi-Bilecik
Mikro ĠĢleme Ġmalat Merkezi
262.033.55
Bozvit Bozüyük Vitrifıye San. Tic.Aġ.- Bozvit Aġ. Üretim Kapasitesinin Arttılılması
Bozüyük
Rekabetçi Yapının Güçlendirilmesi
Söğüt Belediyesi-Söğüt
Kadın El Sanatlarını Kazandırma ve Çevre
Düzenlemesi
Ġleri Teknoloji Adaptasyonu ve Ar-Ge
ÇalıĢmaları ile ĠnĢaat Perliti Ġmalatı
Bilecik 2. Organize ve Sanayi Bölgesi Atık
Su Projesi
324.659.00
64.125.00
292.781.25
499.462.50
BİLECİK İLİNDE 2010-2012 PROGRAM YILLARINDA BEBKA TARAFINDAN HİBE DESTEĞİ VERİLEN PROJELER
SIRA PROGRAM
NO
YILI
PROGRAM ADI
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik
Kalkınma Planı
Mermer Atıklarının Ekonomik Değere
DönüĢtürülmesi
11
2011
Doğrudan Faaliyet Desteği
Bilecik Belediyeler Birliği-Bilecik
12
2011
Çevre ve Enerji
TMG DoğaltaĢ Sanayi ve Ticaret
Ltd.ġti.-Osmaneli
13
2011
Doğrudan Faaliyet Desteği
Bilecik Belediyesi-Bilecik
14
2011
Teknik Destek
15
2011
Teknik Destek
16
2011
Doğrudan Faaliyet Desteği
17
2011
Teknik Destek
18
2011
Çevre ve Enerji
Bilecik ġeyh Edebali ÜniversitesiBilecik
19
2011
Teknik Destek
BĠSĠAD-Bilecik
20
2011
Teknik Destek
Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar OdasıBozüyük
Bilecik Ġl Milli Eğitim MüdürlüğüBilecik
Bilecik Ġl Özel Ġdaresi-Bilecik
Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü-Bilecik
Bilecik ġeyh Edebali ÜniversitesiBilecik
HİBE MİKTARI (TL)
53.323.72
393.171.16
Mevcut Spor Tesislerinin Kentsel Yenileme
Çerçevesinde Fizibilitesinin Hazırlanması
63.034.00
Ben "Değer" liyim
14.750.00
Eğitim Projesi
15.000.00
Tarımsal Envanter ÇalıĢması
52.657.33
ChemCAD Proses Simülasyon Yazılımı
Kullanıcı Eğitimi
Polimer Metaloksit Matriskli Kompozit
Seramik Membranların Hazırlanması,
Karakterizasyonu ve Atık Su Arıtma
Teknolojisinde Uygulanabilirliklerinin
Ġncelenmesi
DoğaltaĢ Firmaları CE Yolculuğuna
BaĢlıyor
SatıĢ ve Pazarlama Eğitimi
13.000.00
50.098.00
15.000.00
10.620.00
BİLECİK İLİNDE 2010-2012 PROGRAM PROGRAM YILLARINDA BEBKA TARAFINDAN HİBE DESTEĞİ VERİLEN PROJELER
SIRA PROGRAM
PROGRAM ADI
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
HİBE MİKTARI (TL)
NO
YILI
Bozüyük Ticaret ve Sanayi OdasıĠhracaat Potansiyelinin GeliĢtirilmesi Ġçin
21
2011
Doğrudan Faaliyet Desteği
46.375.00
Bozüyük
Sorun, Tespit, Çözüm Önerileri
Bozüyük Ticaret ve Sanayi OdasıOda Akreditasyonu Ġçin Stratejik Plan
22
2011
Teknik Destek
14.160.00
Bozüyük
ÇalıĢması
Anadolu Populasyonundaki Domates ver
Dikmen Tarım Ürünleri Sanayi
23
2011
Ar-Ge ve Yenilikçilik
Patlıcan ÇeĢitlerinde Habloid Kültür ile
138.517.64
Ticaret ve Ltd:ġti. Söğüt
Islah Materyali Üretimi
Pompa Verimliliği Arttırılması ve 90 KWP
24
2011
Çevre ve Enerji
Ġnhisar Belediyesi-Ġnhisar
Foto Voltaik GüneĢ Enerjisi Santrali
478.012.50
Kurulumu
Osmaneli Köylere Hizmet Götürme
Osmaneli Ġlçesinin Örtüaltı Tarım
25
2011
Doğrudan Faaliyet Desteği
49.465.00
Birliği-Osmaneli
Potansiyeli
Söğüt Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- S
26
2011
Teknik Destek
Kalite Kalkındırır
14.999.00
öğüt
27
2011
Doğrudan Faaliyet Desteği
28
2012
Turizm Tanıtım
29
2012
Teknik Destek
30
2012
Sürdürülebilir Sanayi
Söğüt Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği-Söğüt
Ġpekböcekçiğinin Modernizasyonu "ÇiftlikDut Ağacı Modeli" Fizibilite ÇalıĢması
Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü- KurtuluĢ'tan KurtuluĢa Bilecikte 360 Derece
Bilecik
Panoramik Sanal Tur
Bilecik Sanayi ve ĠĢ Adamları Derneği- BĠSĠAD Üyeleri Yeni ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Bilecik
Yasasına Uyumlu Hale Geliyor
Bilecik ġeyh Edebali ÜniversitesiSürdürülebilir DoğaltaĢ Teknolojileri
Bilecik
GeliĢtirme Merkezi
35.000.00
116.250.00
13.500.00
590.466.38
BİLECİK İLİNDE 2010-2012 PROGRAM YILLARINDA BEBKA TARAFINDAN HİBE DESTEĞİ VERİLEN PROJELER
SIRA PROGRAM
NO
YILI
PROGRAM ADI
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
HİBE MİKTARI (TL)
31
2012
Teknik Destek
Bilecik Seyh Edebali Üniversitesi
Bozüyük Meslek Yüksek OkuluBozüyük
DıĢ Ticarette Standardizasyon
Akreditasyon ve Sertifikasyon Uygulamaları
14.525.80
32
2012
Turizme Yönelik Küçük Ölçekli
Altyapı
Bilecik Özel Ġdaresi-Bilecik
Gölpark Turizm Tanıtım Merkezi
986.499.88
33
2012
Teknik Destek
Bilecik Ġl Milli Eğitim MüdürlüğüBilecik
Eko-Okul Eğitimleri Fark Katıyor
14.000.00
34
2012
Turizme Yönelik Küçük Ölçekli
Altyapı
Bilecik Belediye BaĢkanlığı-Bilecik
YaĢayan Kent Müzesi
931.757.94
35
2012
Turizm Tanıtım
Bilecik Belediyeler Birliği-Bilecik
Bilecik Dünya Turizmi Destinasyonu Oluyor
210.175.43
36
2012
Teknik Destek
ġeyh Edebali Derneği-Bilecik
Bilecik Gönüllü Kültür Sanat Rehberliği
Eğitimi Programı "Tanıtmak Ġstiyorum"
13.570.00
BİLECİK İLİNDE 2014 PROGRAM YILLARINDA BEBKA TARAFINDAN HİBE DESTEĞİ VERİLEN PROJELER
SIRA PROGRAM
NO
YILI
PROGRAM ADI
BAŞVURU SAHİBİ
PROJE ADI
37
2014
Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli
Altyapı
Bilecik Ġl Özel Ġdaresi Genel
SOSYAL HAYATA KATILIMDA
Sekreterliği
MEKANSAL GELĠġĠM
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Bozüyük Ġlçesi Köy ve Beldeleri Tarımsal
Bozüyük Ġlçe Gıda Tarım ve
Ürünler Ambalajlama ve Paketleme Tesisi
Hayvancılık Müdürlüğü
Projesi.
ĠNHĠSARDA TARIMSAL KALKINMANIN
ĠNHĠSAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
SAĞLANMASI
T.C. BĠLECĠK BELEDĠYE
Bilecik Sebze ve Meyve Hal Kurulum
BAġKANLIĞI
Projesi
38
2014
Kırsalda Ekonomik GeliĢim
39
2014
Kırsalda Ekonomik GeliĢim
40
2014
Kırsalda Ekonomik GeliĢim
41
2014
Kırsalda Ekonomik GeliĢim
OSMANELĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI
VER ELĠNĠ OSMANELĠ
42
2014
ĠĢbirliği ve GeliĢim
KARASU ĠÇME VE KULLANMA
SUYU ĠġLETME BĠRLĠĞĠ
43
2014
ĠĢbirliği ve GeliĢim
Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi
Bilecik Merkezi AraĢtırma ve Analiz
Laboratuarı
Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim
Merkezi(EDMEM)
44
2014
Çevre Küçük Ölçekli Altyapı
Bilecik Ġl Özel Ġdaresi Genel
Sekreterliği
45
2014
Çevre Küçük Ölçekli Altyapı
Bilecik 2. OSB Müdürlüğü
46
2014
Çevre Dostu Üretim
Özerler Mermer Maden ĠnĢaat
Sanayii ve Ticaret Limited ġirketi
47
2014
Çevre Dostu Üretim
GÖKYAR MERMER ĠNġAAT
TURZ.NAK.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
TOPLAM
"ĠNERT MADEN ATIK YÖNETĠMĠ"
SANAYĠCĠNĠN ÇEVREYE VE KURAKLIĞA
KARġI ÖNLEMĠ
Atık Mermerlerin Yeni Ürün Üretimi Ġle
Ekonomiye Kazandırılması Projesi
Doğal TaĢ (Mermer) Atığı Niteliğindeki
Ġkinci Kalite Ürünlerin Katma Değeri
Yüksek Ġhracat Kalitesi Ürünlere
DönüĢtürülmesi
HİBE MİKTARI (TL)
632.670
269.621
992.938
881.910
653.831
1.402.356
870.401
1.170.551
1.242.685
259.550
400.000
16.920.327
Download

BEBKA Projeleri - Bilecik AB Projeler Koordinasyon Merkezi