FUL ELKTRONİK GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ
MüĢteri Abone No
Kullanılan Panel
Cep Tel
Ünvanı
Telefon No
SözleĢme Tarihi
Fax No
Yetkili Adı Soyadı
SĠSTEME BAĞLI TELEFON :
□ TELEKOM
Alarm Sisteminin Bağlı
Olduğu Adres
□ ĠĢyeri
□ Ev
Sisteme Bağlanan Yer
Sıra No
1
2
3
4
5
Adı Soyadı
Sıra No
1
2
3
4
5
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
Aktivite Raporlarını
mail Olarak :
E-
□ Günlük
□ Ġstiyorum
ALARM SĠSTEMĠNĠ ÇALIġTIRAN KĠġĠLER
Parola
Cep Telefonu
ALARM ANINDA HABER VERĠLECEK KĠġĠLER
Görevi
Telefon 1
□ Haftalık
□ GSM
□ Villa
Ev Telefonu
ĠĢ Telefonu
Telefon 2
Telefon 3
ALARM SĠSTEMĠ BÖLGE DAĞILIMI
9
10
11
12
13
14
15
16
□ Aylık
□ Ġstemiyorum
Aktivite Raporlarının Gideceği E-Mail
e-mail 1
□ Fabrika
Gün
AçılıĢ KapanıĢ Takibi
A.Saati
Pazartesi
ÇarĢamba
ÖZEL NOT :
□
Evet
K.Saati
Salı
e-mail 2
□ GPRS
□ IP
□ Depo
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
3 Sayfadan ibaret bu sözleĢme
/
/ 20
Tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Bu sözleĢme taraflar arasında olan sözleĢmenin tamamını teĢkil eder ve bu sözleĢmenin konusu ile ilgili olarak
taraflar arasında daha önce mevcut olan (eğer varsa) her türlü sözleĢmeyi hükümsüz kılar ve bunların yerini alır.
□ Hayır
Kapalı
□
□
□
□
□
□
□
Download

GPRS GSM IP FUL ELKTRONİK GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ