BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME
TESİSİ PROJESİ
ÇED RAPORU
ANKARA - 2014
E ova Grup Çevre Tek olojileri
Mühe dislik Da ış a lık ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Ne ehatu Cad. No: / Gazios a paşa Ça ka a/ANKARA
Tel:
Fa :
We :
.e o agrup. o
Mail: i [email protected] o agrup. o
yaseminkoray
BOLU İLİ, MUDURNU İLÇESİ, PELİTÖZÜ KÖYÜ,
ÇATALÇAM MEVKİİ
ENVIRONMENTAL INNOVATIONS
(Toplam Kapasite: 350.000 Piliç/Dönem)
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
ÇED RAPORU BAŞLIK SAYFASI
PROJE SAHİBİNİN ADI
ADRESİ
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Vakıfgeçitveren Köyü, Kabakçıkırı Sokak No: 4, Merkez/BOLU
TELEFON, GSM VE
FAKS NUMARASI
Tel: (0374) 243 91 51 (8 Hat)
Faks: (0374) 243 84 42
GSM: 0533 730 78 65
E-POSTA
[email protected]
[email protected]
PROJENİN ADI
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
PROJE BEDELİ
PROJE İÇİN SEÇİLEN
YERİN AÇIK ADRESİ
(İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ)
PROJENİN ÇED
YÖNETMELİĞİ
KAPSAMINDAKİ YERİ
(SEKTÖR, ALT
SEKTÖR)
PROJENİN NACE
KODU
RAPORU
HAZIRLAYAN
ÇALIŞMA GRUBUNUN /
KURULUŞUN ADI
¨ 6.850.000
BOLU İLİ, MUDURNU İLÇESİ, PELİTÖZÜ KÖYÜ, ÇATALÇAM
MEVKİİ
03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı ÇED Yönetmeliği
Ek-1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi
Madde 21- Hayvan Yetiştirme Tesisleri
d) Kanatlı yetiştirme tesisleri [(Bir üretim periyodunda 60.000
adet ve üzeri tavuk(civciv, damızlık, piliç, vb.) veya eşdeğer diğer
kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet tavuk esas alınmalıdır)].
NACE KODU: 14701
(Kümes Hayvanlarının Yetiştirilmesi (Tavuk, Hindi, Ördek, Kaz ve Beç
Tavuğu Vb.))
ENOVA GRUP ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK
DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
NENEHATUN CAD. NO:52/1
G.OP. ÇANKAYA/ANKARA
ADRESİ
TELEFON VE FAKS
NUMARALARI
TEL : 0 312 433 22 82
FAKS: 0312 437 22 40
BAŞVURU
DOSYASININ SUNUM
TARİHİ
14/04/2014
i
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI, PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU ........... 1
I.1. Projenin Konusu, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve
Ekonomik Yönden Gerekliliği (Fayda Maliyet Analizi), Zamanlama Tablosu, .................................. 1
I.2. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması, 4
I.3. Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, ................... 6
I.4. Bölgeye İlişkin Varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli Onaylı İmar Planları ve
Plan Hükümleri, Faaliyet Alanının Plan Üzerinde İşaretlenmesi (Onaylı Plan Olmaması Durumunda
Faaliyet İçin Kullanılacak Yer Ölçekli Harita Üzerinde Açıkça Gösterilmeli, Mücavir Alan
Sınırlarında Olup Olmadığı Belirtilmelidir), ........................................................................................ 7
I.5. 1/25.000 ve 1/5000 lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1 Km lik Yarıçap
Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını ve Deprem Kuşaklarını Gösterir Analiz, Jeolojik Yapı,
Köy Yerleşik ve Sanayi Alanları, Ulaşım Ağı, Enerji Nakil Hatları, Arazi Kabiliyeti, Koruma
Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler ve Bu Stratejik Bölgelerin Etkilenen Alanlarının Gösterimi, ........ 7
I.6. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün İdari ve Sosyal Ünitelerin, Teknik Altyapı
Ünitelerinin varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı İçindeki Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde
Gösterimi, Bunlar İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri, Binaların Kat Adetleri ve
Yükseklikleri, Atık Su Ön Arıtma Tesisi, Depolama Alanları, Yollar) ............................................... 7
I.7. Arazinin Mülkiyet Durumu, Koordinatları, Yer Bulduru Haritası, Faaliyet Alanı ve Çevresinin
Fotoğrafları ........................................................................................................................................... 8
BÖLÜM II: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (Fiziksel
ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı) ............................................... 11
(Proje İçin Seçilen Yerin ve Projeden Etkilenecek Alanların ve Ortamların, Etkileyecek
Parametreler Dikkate Alınarak Ayrı Ayrı Belirlenmesi,) .................................................................. 11
Proje İçin Seçilen Yerin ve Projeden Etkilenecek Alanların-Ortamların Fiziksel ve Biyolojik
Özellikleri ve Doğal Kaynakları Kullanımı ....................................................................................... 11
II.1. Türler ve Ekosistemler: Proje İçin Seçilen Yer ve Etki Alanı İçindeki Ekosistemler ve
Ekosistemlerdeki Türler, .................................................................................................................... 11
Flora-Fauna Türleri, Sınıflandırılması, Yaşama Ortamları (Beslenme veya Üreme Alanları),
Popülasyon Yoğunlukları, Uluslar Arası Sözleşmelerle Endemik, Nadir, Nesli Tehlikede, Tehlike
Dışı vb. Kategorilerinin Tablo Halinde Belirtilmesi (Koruma Altında Olan Türler Varsa Koruma
Taahhütleri ve Alınacak Önlemlerin Belirtilmesi), Flora Bilgilerinin TÜBİVES'E Göre Verilmesi
(Çalışmaların Hangi Tarihte Kim Tarafından Yapıldığının Belirtilmesi), ......................................... 11
-Mevcut Flora ve Fauna Yapısını İçeren Bilgilerin Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinde, Dar veya
Geniş Yayılışlı Endemik, Nesli Tehlike Kategorilerinde (IUCN'e Göre ve Türkiye Kırmızı Kitabına
Göre) Olan Türlerin Olup Olmadığı, Uluslararası Sözleşmeler (Bern Sözleşmesi) ve Fauna
İncelemelerinde Merkez Av Komisyonu Kararları ve Eklerine Göre Koruma Altında Olan Tür Olup
Olmadığının Belirtilmesi, Korunması Gereken Türler Olması Durumunda Koruma Taahhütlerinin
Eklenmesi ........................................................................................................................................... 11
ii
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.2. Jeolojik Özellikler (Bölge ve Çalışma Alanı Stratigrafik Jeoloji, Jeomorfoloji, Yapısal Jeoloji,
Benzersiz Oluşumlar, Mineral Kaynaklar, Hey Elan, Çığ, Sel, Kaya Düşmesi, Jeoteknik
Değerlendirme (Mühendislik Jeolojisi, Stabilite, Zemin Emniyeti), 1/25.000'lik Harita ve Kesitler,28
II.3. Depremsellik (İnceleme Alanı ve Çevresinin Diri Fay Haritasında Yeri Belirlenerek İnceleme
Alanının Kaçıncı Derece Deprem Bölgesinde Yer Aldığı ve Yapılacak Yapıların İlgili Deprem
Yönetmeliğine Göre İncelenmesi), .................................................................................................... 31
II.4. Hidrojeolojik Özellikler: Yer Altı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Faaliyet
Alanına Mesafeleri ve Debileri. Bu Kaynakların Özellikleri, Hangi Kaynağı Besledikleri vb.
Hakkında Detaylı Bilgi Verilmesi ve Bu Kaynakların 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita Üzerine
İşaretlenmesi....................................................................................................................................... 33
II.5. Hidrolojik Özellikler Yüzeysel Su Kaynaklanın Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Dere, Akarsu,
Göl, Baraj vb., Özellikle İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Yüzeysel Su Kaynaklarına Olan
Mesafelerinin Ayrı Ayrı Belirtilmesi ve Debileri, Bu Kaynakların Özellikleri, Hangi Kaynağı
Besledikleri vb. Hakkında Detaylı Bilgi Verilmesi ve Faaliyetin Bu Ekosisteme Etkilerinin
Değerlendirilmesi (Sulak Alanlar Yönetmeliği Kapsamında) Alınacak Önlemlerin Belirtilerek
Taahhütlerin Rapora Girmesi, Kaynakların 1/25000 Ölçekli Topografik Harita Üzerinde
Gösterilmesi, ...................................................................................................................................... 34
II.6. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler.(Bölgenin Genel İklim Koşulları, Sıcaklık, Yağış, Nem
Dağılımı, Buharlaşma Durumu, Sayılı Günler Dağılımı, Rüzgar Dağılımı, Standart Zamanlarda
Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri, Meteorolojik Verilerin Güncelleştirilmiş Ve Uzun Yıllar
Değerleri Kapsaması (En Yakın Meteoroloji İstasyonunun Esas Alınması), .................................... 35
II.7. Toprak Özellikleri (Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı, Yamaç Stabilitesi,
Sahanın Erozyon Açısından Durumu, Toprak Koruma Projesinin Yapılması, Doğal Bitki Örtüsü
Olarak Kullanılan Mera, Çayır v.b.) .................................................................................................. 46
II.8. Tarım ve Hayvancılık, (Tarımsal Gelişim Proje Alanları, Sulu ve Kuru Tarım Arazilerin
Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları, Hayvancılık Türleri, Adetleri ve
Beslenme Alanları,) ............................................................................................................................ 47
II.9. Nüfus Hareketleri (İşletme Döneminde Sağlanacak İstihdam, Ekonomik Değişiklikler, Göç
Hareketi) ............................................................................................................................................. 49
II.10. Koruma Alanları ( Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri,
Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban
Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları,
Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma
Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları,
Turizm Alan ve Merkezleri ve Koruma Altına Alınmış Diğer Alanlar), Bunların Faaliyet Alanına
Mesafeleri ve Olası Etkileri,............................................................................................................... 51
II.11. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Ağaç Türleri, Miktarları, Kapladığı Alan
Büyüklükleri ve Kapalılığı; Bunların Mevcut ve Planlanan Koruma ve / veya Kullanım Amaçları,
Orman Alanlarına Olumsuz Etkilerin İrdelenmesi ve Alınacak Önlemler, Proje Yerinin Ormanlık
Sahaya Mesafesinin Belirtilmesi, ....................................................................................................... 54
II.12. Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi (Toprak, Hava, Su ve
Radyoaktif v.b. Kirlilik Açısından Değerlendirmenin Yapılması Varsa Analiz Sonuçlarının
Eklenmesi), ......................................................................................................................................... 55
iii
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
BÖLÜM III. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ........ 58
(Bu Bölümde Faaliyetin Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Tanımlanır; Bu Etkileri
Önlemek, En Aza İndirmek ve İyileştirmek İçin Alınacak Yasal, İdari ve Teknik Önlemler Ayrı
Ayrı ve Ayrıntılı Bir Şekilde Açıklanır.) ........................................................................................... 58
A) Faaliyet Alanının Hazırlanması, İnşaat Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre
Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler; ............................................................................................. 62
III.A.l. Arazinin Hazırlanması ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar
Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere Taşınacakları, Nerelerde
Depolanacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları,............................................................. 62
III.A.2. Taşkın Önleme ve Drenaj İle İlgili İşlemler, ......................................................................... 63
III.A.3. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı, Enerji Nakil Hatlarının Geçirileceği Yerler ve
Trafoların Yerleri, .............................................................................................................................. 64
III.A.4. Proje Kapsamında, İşletme Döneminde Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin
Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım
Amaçlarına Göre Miktarları, .............................................................................................................. 64
III.A.5. Faaliyet Ünitelerinde ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Türleri, Miktarları ve
Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı ve Kullanılacak
Yakma Sistemleri, Oluşacak Emisyonlar ve Alınacak Önemler,....................................................... 66
III.A.6. Proje Alanının Hazırlanması ve Tesislerin İnşaatında Kullanılacak Alet ve Ekipmanlar,
Proje Kapsamında İşletme Döneminde Bu Ekipmanlarla Yapılacak Üretim Nedeni İle Meydana
Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Gürültüyü Azaltmak İçin Alınacak
Önlemler, ............................................................................................................................................ 68
III.A.7. Proje Alanının Hazırlanması Sırasında Oluşacak Toz, İş Makinelerinden Kaynaklı Gaz
Emisyonları ve Alınacak Önlemler, ................................................................................................... 83
III.A.8. Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı (Ulaştırma Güzergahı, Şekli, Güzergah
Yollarının Mevcut Durumu Ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı, Mevcut Trafik
Yoğunluğu, Yerleşim Yerlerine Göre Konumu) ................................................................................ 87
III.A.9. Proje Alanının Hazırlanması ve İnşaat Aşamalarında Zarar Görebilecek Flora-Fauna Türleri
(Endemik, Nesli Tehlikede Türler vb.) Proje İçin Seçilen Yer ve Etki Alanında Bulunan Tür
Popülasyonlarının Etkilenmesi, .......................................................................................................... 89
II.A.10. Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanlarının Faaliyet Yeri ve Çevresinde
Yer Alması Durumunda Yer Altı ve Yerüstünde Bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarına (Geleneksel
Kentsel Dokuya, Arkeolojik Kalıntılara, Korunması Gerekli Doğal Değerlere) Materyal Üzerindeki
Muhtemel Etkilerinin İrdelenmesi. .................................................................................................... 90
B) Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve
Alınacak Önlemler; ............................................................................................................................ 91
III.B.l. Proje Kapsamında Yer Alan Her Bir Ünitenin Özelliği (Kümes, Yem Deposu, Su Deposu,
Fosseptikler, Personel Lojmanı, İdare Binası, Laboratuar, Ölü Çukuru, Gübre Depolama vb.)„
Adetleri, Kapasiteleri, Nerelerde, Nasıl ve Ne Kadar Alanda Yapıldığı, Üretim ve İşletme
Yöntemleri ve Teknolojileri, (Ayrı Olarak Alt Başlıklar Halinde Verilmelidir), Proses Akim
Şeması, Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterimi, ................................................................. 91
III.B.2. Proje Kapsamında Bulunan Tesislerde Kullanılacak Hammaddelerin Nereden Temin
Edileceği, Miktarları, vb. (Civcivlerin Temini, Üretilen Ürünler, Kullanılan Yemler, İlaçlar ve
Vitaminler (Bunların Fiziksel, Kimyasal Özellikleri, Miktarları ve Veriliş Yöntemleri.)) ............... 99
iv
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
III.B.3. Projede Üretilecek Nihai ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları, Nerelere Ne Kadar Nasıl
Pazarlanacakları ve Depolanması, Her Bir Faaliyet Türü İçin Üretilecek Ürünleri Etkileyen
Faktörler ve Alınacak Önlemler, ...................................................................................................... 103
III.B.4. Her Bir Faaliyetin İşletilmesi Sırasında Kullanılacak Olan Makine ve Ekipmanların Adet ve
Kapasiteleri,...................................................................................................................................... 104
III.B.5. Oluşacak Atık Suların Cins ve Miktarları Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar
ve Uzaklığı, Atık Suların Deşarj Değerleri, Arıtma Tesisi Akım Şeması, İş Termin Planı,
Kapasitesi, Atık Su Arıtma Tesisin Devreye Alınması İle Birlikte Oluşacak Arıtma Tesisi Arıtma
Çamurlarının Miktarı ve Bertarafı İle İlgili Bilgi, Oluşacak Atık Suların, Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği'nde Yer Alan Hangi Sektör Ve Tablo Kapsamında Arıtıma Tabi Tutulacağı, Arıtma
Verimi,.............................................................................................................................................. 105
III.B.6. Proje Kapsamındaki Tesislerin İçme suyu Amaçlı Kullanılan Yüzeysel Su Kaynaklarına ve
Yeraltı Su Kaynaklarının Havzalarında Kalıp Kalmadığının ve Yerüstü ve Yer Altı Su
Kaynaklarının Kalitesinde Faaliyetten Kaynaklanabilecek Olumsuz Etkilerin Giderilmesi ve
Bundan Kaynaklanabilecek Zararların İrdelenmesi. ........................................................................ 108
III.B.7. Her Bir Tesisin İşletilmesi Sırasında Oluşması Muhtemel Atıklar (Evsel Nitelikli Atıklar,
Atık Yağlar, Ambalaj Atıkları, Tıbbi, Tehlikeli Atıklar, vb.) Atık Cins ve Miktarları, Özellikleri, Ne
Şekilde Bertaraf Edileceği. (Evsel Nitelikli Katı Atıkların İlgili Belediye Tarafından Alınacağına
Dair Yazının Eklenmesi) .................................................................................................................. 109
III.B.8. Tesiste Bulunacak Olan Emisyon Kaynaklarına Ait Oluşabilecek Emisyon
Konsantrasyonlarının ve Kütlesel Debilerinin Hesaplamalarının Yapılması, ................................. 114
III.B.9. Herbir Tesisin Faaliyeti Sırasında Oluşacak Koku Problemine Karşı Alınacak Önlemler
(Koku Giderme Ünitesinin Detaylandırılması, En Yakın Yerleşim Yerine Uzaklık ve Meteorolojik
Veriler Dikkate Alınarak İrdelenmeli) ............................................................................................. 119
III.B.10. Proje Kapsamında Hijyenin Sağlanması İçin Ne Gibi İşlemlerin Yapıldığı, Kullanılan
Dezenfeksiyonlarla Birlikte Hijyen Planının Açıklanması, ............................................................. 122
III.B.11. Faaliyetler İçin Önerilen Koruma Bandı Mesafesi ve Bu Bandın Oluşturulması İçin
Yapılacak Çalışmalar, ...................................................................................................................... 124
III.B.12. Projenin, Proje Alanının Yakınında Bulunan Tesislerle Olan Etkileşiminin Açıklanması,125
III.B.13. Tesisin Yakın Çevresindeki Yerleşim Birimlerine Olası Etkileri. .................................... 125
III.B.14. Proje kapsamında, işletme döneminde meydana gelebilecek katı atık, tehlikeli(atık yağ,
boya kapları, kimyasal madde kapları vs.) ve tıbbi atıkların cinsi, miktarı ve özellikleri, ne şekilde
bertaraf edileceği, (atıklarla ilgili gerekli izinler alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir.) .. 126
III.B.15. Proje kapsamında işletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli
olanlar, alınacak önlemler ................................................................................................................ 129
II.B.16. İşletme Aşamasında Yapılacak İşlerden Dolayı Zarar Görebilecek Flora-Fauna Türleri
(Endemik Türler, Nesli Tehlikede vb.), Proje İçin Seçilen Yer ve Faaliyetin Etki Alanında Bulunan
Tür Popülasyonlarının Etkilenmesi Açıklanmalıdır. ........................................................................ 130
III.B.17. Çevresel Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza, Yangın,
Deprem, Sel ve Sabotaja Karşı Alınması Gerekli Önlemler),.......................................................... 131
III.B.18. İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve Bu Etkilere Karşı
Alınacak Önlemler. (Arazi Islahı, İşletme Sonu ve Uzun Süreli Saha Bakim Programı,
Rehabilitasyon ve Rekreasyon Çalışmaları, Mevcut Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkileri ve
İzlenmesi) ......................................................................................................................................... 141
III.B.19. Sera Gazi Emisyonların Belirlenmesi ve İklim Değişikliğine Etkileri.............................. 142
v
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
BÖLÜM IV. HALKIN KATILIMI .................................................................................................. 143
Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda Verilebilecek
Bilgi ve Belgeler............................................................................................................................... 143
BÖLÜM V. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN
TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ ................................................................................................. 144
(Bu Bölümde Projenin Genel Özeti Yapılarak İlgili Yönetmeliklere Uyacağının Taahhüdünün
Verilmesi. Tesisten Kaynaklanacak Atık Su, Katı Atık ve Gürültü İle İlgili Ölçüm ve İzleme
Parametrelerinin Oluşturulması) ...................................................................................................... 144
EKLER: ............................................................................................................................................ 155
Raporun Hazırlanmasında Kullanılan ve Çeşitli Kuruluşlardan Sağlanan Bilgi, Belge ve
Tekniklerden Rapor Metninde Sunulamayanlar. ............................................................................. 155
NOTLAR VE KAYNAKLAR: ........................................................................................................ 156
vi
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1. Yatırım Maliyeti ve İşletme Giderleri.................................................................................... 3
Tablo 2. Zamanlama Tablosu ............................................................................................................... 4
Tablo 3. Tesiste Planlanan Ünitelerin Alanları .................................................................................... 8
Tablo 4. Proje Alanı Koordinatları ....................................................................................................... 9
Tablo 5. Proje Alanı ve Yakın Çevresine Ait Flora Türleri ............................................................... 17
Tablo 6. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Kuş Türleri ................................. 25
Tablo 7. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı Türleri ....................... 26
Tablo 8. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri ........................ 26
Tablo 9. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Türleri ........................... 27
Tablo 10. Yeraltı Suyu Rezerv Bilgileri............................................................................................. 33
Tablo 11. Ortalama, Maksimum ve Minimum Basınç Değerleri ....................................................... 36
Tablo 12. Ortalama, Maksimum ve Minimum Sıcaklık Değerleri .................................................... 36
Tablo 13. Yağış Değerleri ................................................................................................................. 37
Tablo 14. Ortalama Nisbi Nem ve Minimum Nem Değerleri............................................................ 38
Tablo 15. Sayılı Günler ...................................................................................................................... 38
Tablo 16. Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri ................................................................................... 39
Tablo 17. Ortalama ve Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması Değerleri.......................................... 40
Tablo 18. Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı ................................................................ 40
Tablo 19. Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı .............................................. 41
Tablo 20. Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı Verileri (m/sec) ....................................................... 43
Tablo 21. Ortalama Rüzgar Hızı Değerleri ........................................................................................ 43
Tablo 22. Maksimum Rüzgar Hızı Değerleri ..................................................................................... 44
Tablo 23. Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı ........................................................................................ 44
Tablo 24. Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı ........................................................................ 45
Tablo 25. Fevk Rasatları .................................................................................................................... 46
Tablo 26. Bolu İline Bağlı İlçelerde Gayri Safi Bitkisel Üretim Değerleri (TL) ............................... 47
Tablo 27. Bolu İline Bağlı İlçelerde Hayvansal ve Su Ürünleri Gayri Safi Üretim Değerleri (TL) .. 48
Tablo 28. Bolu İline Bağlı İlçelerde En Fazla Gayri Safi Üretim Değerlerine Sahip İlk On Ürünün
Sıralanması ......................................................................................................................................... 48
Tablo 29. Bolu İli’ ne Ait Nüfus Verileri ........................................................................................... 49
Tablo 30. Bolu Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Verileri ................................................................... 56
Tablo 31. Hava Kalitesi İndeksi Değerlendirme Tablosu .................................................................. 56
Tablo 32. Hava Kalitesi İndeksi Sınıflandırma Tablosu .................................................................... 57
Tablo 33. İçme ve Kullanma Suyu Analiz Sonuçları ......................................................................... 57
Tablo 34. Haftalara Göre Su Tüketim Miktarları ............................................................................... 65
Tablo 35. İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Tüketim Miktarları ....................................................... 66
Tablo 36. LNG Kimyasal ve Fiziksel Özellikler................................................................................ 67
Tablo 37. Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları ............................ 68
Tablo 38. Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyelerine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü
Seviyeleri............................................................................................................................................ 69
Tablo 39. Araçların Ses Gücü Seviyeleri ........................................................................................... 70
Tablo 40. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçların Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına
Dağılımı (dB) ..................................................................................................................................... 70
vii
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 41. Mesafelere Bağlı Olarak Atmosferik Yutuş Değerleri ...................................................... 71
Tablo 42. Oktav Bantlardaki Düzeltme Faktörleri ............................................................................. 71
Tablo 43. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçların Ses Basıncı Düzeyi (dBA)............................. 72
Tablo 44. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçların Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dBA) ............... 73
Tablo 45. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçların Toplam Ses Düzeyleri (dBA) ........................ 74
Tablo 46. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Tablo 5: Şantiye Alanı
İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri ................................................................................................ 74
Tablo 47. Tesiste Kullanılacak Olan Araç/Ekipmanın Sayıları ve Ses Gücü Seviyeleri ................... 75
Tablo 48. İşletme Aşamasında Kullanılacak Araçların Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına
Dağılımı (dB) ..................................................................................................................................... 78
Tablo 49. Mesafelere Bağlı Olarak Atmosferik Yutuş Değerleri ...................................................... 78
Tablo 50. Oktav Bantlardaki Düzeltme Faktörleri ............................................................................. 78
Tablo 51. İşletme Aşamasında Kullanılacak Araçların Ses Basıncı Düzeyi (dBA) .......................... 79
Tablo 52. İşletme Aşamasında Kullanılacak Araçların Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dBA) ............. 80
Tablo 53. İşletme Aşamasında Kullanılacak Araçların Toplam Ses Düzeyleri (dBA) (L gündüz) ... 81
Tablo 54. Havalandırma Fanları Ses Basıncı Düzeyi (dBA) ............................................................. 82
Tablo 55. Havalandırma Fanları Ses Düzeyi(dBA) (L akşam ve L gece) ......................................... 82
Tablo 56. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Ek-VII, Tablo
4:Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri ................................................................ 83
Tablo 57. Emisyon Faktörleri............................................................................................................. 84
Tablo 58. İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Miktarı ............................................................ 86
Tablo 59. Yetiştirmede Kullanılan Vitamin ve Mineraller .............................................................. 101
Tablo 60. Yemlerin İçerisinde Kullanılan Maddeler ve Oranları .................................................... 101
Tablo 61. Haftalara Göre Su Tüketim Miktarları ............................................................................. 102
Tablo 62. 10.000 Adet Kanatlı İçin Kullanılacak Ortalama Aşı Suyu ve Tablet Miktarı ................ 103
Tablo 63. İnşaat ve İşletme Aşamalarında Kullanılacak Olan Makine ve Ekipmanların Adet ve
Kapasiteleri....................................................................................................................................... 105
Tablo 64. Evsel Nitelikli Atık Suların Bazı Tipik Özellikleri.......................................................... 106
Tablo 65. Bolu Belediyesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Uyulması Gereken Sınır
Değerler ............................................................................................................................................ 108
Tablo 66. Bölgesel Katı Atık Verileri .............................................................................................. 109
Tablo 67. Tavuk Gübresinin Bazı Özellikleri (Kaynak. www.tarimnet.com) ................................. 112
Tablo 68. Emisyon Faktörleri........................................................................................................... 114
Tablo 69. İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Miktarı .......................................................... 117
Tablo 70. Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları .......................... 118
Tablo 71. Yanma Kaynaklı Emisyon Hesabı ................................................................................... 118
Tablo 72. Kümes Hayvanları Cinsinden, Hayvan Yeri Sayısını Canlı Hayvan Kütlesine Dönüştürme
Faktörleri .......................................................................................................................................... 119
Tablo 73. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Atıklara İlişkin Bilgiler ................................. 126
viii
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1. Proje Alanını Gösterir Arazi Örtüsü Haritası (aris.ormansu.gov.tr) ....................................... 5
Şekil 2. Taraklı ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Dikme Kesiti ........................................ 28
Şekil 3. Proje Alanı Zeminine Ait Dikme Kesit................................................................................. 33
Şekil 4. Ortalama, Maksimum ve Minimum Basınç Değerleri Grafiği ............................................. 36
Şekil 5. Sıcaklık Değerleri Grafiği ..................................................................................................... 37
Şekil 6. Yağış Değerleri Grafiği ......................................................................................................... 37
Şekil 7. Nem Değerleri Grafiği .......................................................................................................... 38
Şekil 8. Sayılı Günler Grafiği ............................................................................................................. 39
Şekil 9. Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği .......................................................................................... 39
Şekil 10. Buharlaşma Değerleri Grafiği ............................................................................................. 40
Şekil 11. Yıllık Esme Sayıları Grafiği ............................................................................................... 41
Şekil 12. Esme Sayıların Göre Mevsimlik Rüzgâr Diyagramları ...................................................... 42
Şekil 13. Yönlere Göre Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği............................................................ 43
Şekil 14. Ortalama Rüzgâr Hızı Grafiği ............................................................................................. 44
Şekil 15. Maksimum Rüzgâr Hızı Grafiği ......................................................................................... 44
Şekil 16. Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı Grafiği ............................................................................ 45
Şekil 17. Ortalama Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Grafiği............................................................. 45
Şekil 18. İnşaat Aşaması Gürültü Seviyeleri Grafiği ......................................................................... 74
Şekil 19. Fan Özgül Ses Düzeyi Değerleri (Handbook of Acoustical Measurements and Noise
Control, by C. Harris, 1991) ............................................................................................................... 77
Şekil 20. İşletme Aşaması Gürültü Seviyeleri Grafiği (L gündüz) .................................................... 81
Şekil 21. İşletme Aşaması Gürültü Seviyeleri Grafiği (L akşam= L gece)........................................ 82
Şekil 22. Bazı Kümes Ekipmanları .................................................................................................... 91
Şekil 23. Spiral Piliç Yemliği ............................................................................................................. 92
Şekil 24. Örnek Yem Silosu ............................................................................................................... 92
Şekil 25. Otomatik Piliç Suluğu ve Nipel Çanağı .............................................................................. 93
Şekil 26. Örnek Tünel Havalandırma Sistemi .................................................................................... 93
Şekil 27. Örnek Seramik Radyant Sistemi ......................................................................................... 94
Şekil 28. Örnek Soğutucu Pet ............................................................................................................ 95
Şekil 29. Proses Akım Şeması............................................................................................................ 97
Şekil 30. Kümesler İçin Üretimi Etkileyen Başlıca Unsurlar .......................................................... 103
Şekil 31. Fan Çıkışlarında Yer Alacak Davlumbaz ve Su Havuz Sistemi ....................................... 121
Şekil 32. Yangın Acil Durum Eylem Planı Şeması ......................................................................... 133
Şekil 33. Deprem Acil Durum Eylem Planı Şeması ........................................................................ 134
Şekil 34. Sel Acil Durum Eylem Planı Şeması ................................................................................ 135
Şekil 35. İş Kazası Acil Durum Eylem Planı Şeması ...................................................................... 136
Şekil 36. Makine-Ekipman Hasarı Acil Durum Eylem Planı Şeması .............................................. 137
Şekil 37. Elektrik Çarpması Hasarı Acil Durum Eylem Planı Şeması............................................. 138
Şekil 38. Çevresel Kaza Acil Durum Eylem Planı Şeması .............................................................. 139
Şekil 39. Sabotaj Acil Durum Eylem Planı Şeması ......................................................................... 140
ix
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
FOTOĞRAFLAR DİZİNİ
Fotoğraf 1. Proje Alanını Gösterir Uydu Fotoğrafı...........................................................................10
Fotoğraf 2. Proje Alanını ve En Yakın Yerleşim Birimini Gösterir Uydu Fotoğrafı........................10
HARİTALAR DİZİNİ
Harita 1. Grid Kareleme Sistemi Haritası..........................................................................................12
Harita 2. Türkiye’nin Fitocoğrafik Bölgeleri.....................................................................................13
Harita 3. Proje Alanını Gösterir Diri Fay Haritası (Türkiye Diri Fay Haritası Serisi (Adapazarı
NK36-13 Paftası)...............................................................................................................................32
Harita 4. Proje Alanını Gösterir Orman Meşçere Haritası.................................................................51
Harita 5. Proje Alanı ve Çevresinde Bulunan Korunan Alanlar........................................................54
Harita 6. Karayolları Bölge Haritası .................................................................................................88
Harita 7. Karayolları Trafik Hacim Haritası .....................................................................................88
EKLER LİSTESİ
Ek.1 Resmi Belgeler
Ek.2 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
Ek.3 Vaziyet Planı
Ek.4 Sızdırmasız Fosseptik ve Ölü Çukuru Planları, Arıtma Tesisi İş Akım Şeması
Ek.5 Deprem Haritası
Ek.6 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası
Ek.7 Yer Bulduru Haritası
Ek.8 Fotoğraflar
Ek.9 Meteorolojik Bülten, Yağış-Şiddet-Süre Tekerrür Eğrileri ve Fevk Rasatları
Ek.10 Proje Alanını Gösterir Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümleri
ve İlgili Değişiklikleri
x
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI, PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN
KONUMU
I.1. Projenin Konusu, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi, Hizmet Amaçları, Projenin
Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği (Fayda Maliyet Analizi), Zamanlama Tablosu,
Projenin Konusu
Proje konusu faaliyet, BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Pelitözü Köyü, Çatalçam
Mevkii’nde 4 nolu pafta 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, ile 9 nolu pafta 562, 563 ve 564
numaralı parseller üzerinde toplam 45.420 m2’ lik tapulu alan üzerinde kurulması ve işletilmesi
planlanan Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesisi'ne ilişkindir. Parsellere ilişkin Tapu Belgeleri Ek-1
Resmi Belgeler'de sunulmuştur.
Yatırımın Tanımı
Tesiste 12 adet kümeste ortalama 45 gün sürecek olan 1 dönemde, toplam 350.000 adet piliç
yetiştirilmesi planlanmaktadır. Civcivlerin kümese yerleşmesinden sonra bakımı, aşı programının
uygulanması, haftalık tartımları yapılacak olup, kümes kayıtları düzenli bir şekilde tutulacaktır.
Kesim öncesi sağlık kontrolleri yapılacak etlik piliçler, ortalama 45 gün sonunda BEYPİ A.Ş.
bünyesinde bulunan Bolu Kesimhane Tesisi'ne gönderilecektir.
Tesise ilk civciv girmesinden itibaren 6,5 hafta süren bu süreçten sonra, yaklaşık 15 gün
süresince kümesler boş olarak kalmaktadır. Bu süre içinde altlığın çıkarılması, temizlikdezenfeksiyon ve dinlendirme işlemleri yapılacak olup, kümeslerin temizlik-dezenfeksiyon ve
dinlendirme işlemleri yapıldıktan sonra kümeslere yeni civcivler alınacaktır.
Planlanan Yatırımlar:
Proje kapsamında;
X
X
X
X
X
X
X
12 adet kümes,
1 adet idari bina ve bakıcı evi,
1 adet depo,
1 adet su deposu,
1 adet jeneratör odası,
1 adet ölü çukuru
2 adet fosseptik çukuru yer alması planlanmaktadır.
Projenin inşaat aşamasında toplam 20 kişinin çalışması planlanmakta olup, çalışma süreleri
ise 6 ay, 8 saat/gün olarak planlanmaktadır.
İşletme aşamasında ise çalışma süreleri 6 dönem/yıl, 45 gün/dönem ve 24 saat/gün olarak
planlanmıştır. Tesisin işletilmesinde toplam 15 personelin görev yapması düşünülmektedir.
1
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Planlanan faaliyet; 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 Listesi, 21. Madde "Hayvan
Yetiştirme Tesisleri" başlığı altında "d) Kanatlı yetiştirme tesisleri [(Bir üretim periyodunda 60.000
adet ve üzeri tavuk (civciv, damızlık, piliç, vb.) veya eşdeğer diğer kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet
tavuk esas alınmalıdır)]" kapsamında değerlendirilmektedir.
İşletme Süresi
Söz konusu faaliyetin ekonomik ömrü yaklaşık 30 yıl olup bu süre boyunca ekonomik
ömrünü tamamlayan veya teknolojik sebeplerle düzenleme yapılması gereken araç ve ekipmanlar
yenilenecek veya bakımları yapılacaktır. Bu süre sonunda ise gerek piyasa koşulları gerekse şirket
yatırım planlarına bağlı olarak faaliyet sürdürülebilecek veya sona erecektir.
Hizmet Amaçları
Tavuk eti, hаyvаnsаl protein kаynаğı olarak gıda sektörü ilе iç içe olduğu gibi, tavukların
уetiştirilmesinde ve insan sağlığına etkilerinde ağlık sektörü ile, tesislerin inşasında inşaat
sektörü ile de ilişki ç nde olup her açıdan istihdam yaratıcı bir sektördür.
Tavukçuluk; gelir elde etmek аmаcıylа uygun barınaklarda, uygun tekniklerle bilinçli b r
yet şt r c l k olarak tanımlanabilir. “Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği” ve “Etçi Tavuk
Yetiştiriciliği (Broiler)” оlarak iki şek lde yаpılır.
Broiler tаvukçuluğundа kullаnılаn civcivlеr, ıslаh yoluyla büyüme hızı ve kapasitesi
arttırılmış h br t c vc vlerd r. Hayvan ıslahındak ilerleme vе yem sektöründek gelişmelerle
bu civcivler 40-45 gün gibi kısa bir süre içerisinde 2-2,5 kilоgram tаvuk ağırlığına
ulaşmaktadır.
Türkiуe’de tavukçuluk ektörü için ilk adım 1930 yılında Ankаrа’dа Merkez Tavukçuluk
Araştırma Enstitüsünün kurulması ile atılmıştır. 1952 yılına kadar sektörde ilerleme
olmama ına karşın 1952 yılında saf kültür ırklarının ithali gerçekleştirilmiş ve ABD’den
Plymouth Rock, New Hampshire ve Leghorn gibi günlük civcivlеr olarak gelen ırklar Tarım
Bakanlığı’na bаğlı kuruluşlara ve halka dаğıtılmıştır. 1956 yılında Yem Sanayi T.A.Ş.’nin
kurulması rasyоnel beslenme kоşullarını sağlamıştır. Sonraki yıllarda tavukçuluk ektörü daha
hızlı gel şme göstermiştir. 1963 yılında hibrit ebeveуnlerin ithаl edilmesinin özel sеktörün dе
ilgisini çеkmеsiylе 1968 уılında başlatılan yerli h br t oylarını geliştirilmesi çalışmalarına
ağırlık verilmiş, daha sonra tavukçuluk ıslah çаlışmаlаrı 1979 yılında ülkesel projе kap amına
alınmıştır. Çalışmalar, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Mеrkеzi’nin kapsamında ülke çapında
sektörde beyaz ve kahvereng yumurtacı ve еtçi еbеvеyn hatları ürеtimi olarak geliştirilmeye
devam edilmiştir. Ancаk, verim düzeyi açısından üretilen hatlar, bazı özellikleri bаkımındаn
yаbаncı gеnеtik materyal ile karşılaştırıldığında rekabet güçler n n zayıflığından dolayı
hedeflenen amaca ulaşıldığı söylenemez.
Sektörde yaklaşık 10 bin adet broiler, 5 bin adet de yumurtacılık işletmesi mevcuttur.
Geçimini tavukçuluk sеktöründеn sаğlаyаn (üretici çiftçi, sektörle ilgili esnaf, yem, ilаç, yan
anayi, nakliye, pazarlama dahil) insan sayısı yaklaşık 2 milуondur.
2
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Endüstriyel tarzda üretime uygunlukları nedeni ile kümes hayvanları dünyada artan bir
yaygınlıkta, görece düşük fiyatla insanlara hayvansal protein sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Yemden yararlanma oranı ve kısa üretim dönemleri, kanatlı hayvanlarla yapılan üretimin çoğu
çiftlik hayvanı türleriyle yapılan üretime kıyasla daha ekonomik olmasını sağlamaktadır.
İnsan beslenmesinde önemli bir yer tutan hayvansal proteinin temininde stratejik bir
konuma sahip olan kanatlı etleri, istikrarsız kırmızı et üretiminden doğan açığı kapatma konusunda
da özel bir öneme sahiptir. Beyaz et olarak adlandırılan tavuk eti, kırmızı et ürünleriyle
karşılaştırıldığında hem daha uсuz, hem de sağlık açısında daha az yağ ve kole terol oranına
ahiptir.
Tüm dünyada başta piliç eti olmak üzere kanatlı etleri üretimi ve tüketimi son yıllarda hızlı
bir artış göstermiştir. Türkiye’nin hayvansal protein açığını kapatmada en etkili çözüm tavuk eti ve
yumurta üretimi olarak öngörülmüştür. Ayrıca kanatlı eti ve yumurta insanların dengeli
beslenmeleri için stratejik öneme de sahiptir. Sektörde yapılan çalışmalar ve gelişmelerle birlikte
önümüzdeki yıllarda beyaz et üretim ve tüketim miktarlarının artacağı düşünülmektedir.
Dolayısıyla, zaman içerisinde istihdam eksiklikleri de ortaya çıkacaktır.
Bu kapsamda BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan proje konusu faaliyet, ülke genelinde sofralara
gelen sağlıklı beyaz et talebini büyük oranda karşılayacak ve gerek bölge gerekse ülke ekonomisine
katkıda bulunacaktır.
Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği (Fayda Maliyet Analizi)
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
tarafından kurulması ve işletilmesi planlanan Broiler (Etlik) Piliç Üretim Tesisinin yatırım maliyeti
ve işletim giderleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 1. Yatırım Maliyeti ve İşletme Giderleri
İnşaat Giderleri
¨ 4.800.000
Makine-ekipman giderleri
¨ 1.400.000
Altyapı Giderleri
¨ 300.000
Enerji Giderleri
¨ 200.000
Diğer giderler
¨ 150.000
Yatırım Maliyeti
¨ 6.850.000
Gider Kalemleri
Birim Fiyatı
Toplam
Civciv
¨ 0,5/civciv
¨ 175.000/Dönem
Yem
¨ 1.575.000 /Dönem
¨ 1/kg
Personel Giderleri
¨ 2.500/kişi
¨ 37.500/Dönem
3
Enerji Giderleri (LNG)
¨ 0,995/sm
¨ 25.013/Dönem
Enerji Giderleri (Kömür)
¨ 600/ton
¨ 200/Dönem
Enerji Giderleri (Elektrik)
¨ 0,15 /kwh
¨ 10.000/Dönem
Diğer Giderler (Arıza, İlaç, Ekipman vb.)
¨ 50.000
TOPLAM
~ ¨ 1.822.713
Kaynak: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, TEDAŞ, TKİ, Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş.
Faturalandırma Formülü ve Esasları
3
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Faaliyetin toplam yatırım bedeli ¨ 6.850.000 olup işletme giderleri ¨ 1.822.713 /Dönem
olarak hesaplanmıştır.
Tesis yetiştirdiği civcivlerden kesim ağırlığına gelmiş olan piliçleri satışa çıkararak gelir
elde etmektedir. Kesim ağırlığına ulaşmış piliçler Beypi A.Ş. kesimhanesine nakledilecektir. Bu
çerçevede bir adet piliçin ortalama ¨ 8 ’ye satışının yapılacağı kabul edildiğinde; tesisin bir üretim
periyodundan toplam 350.000 adet piliçten elde edeceği kazanç;
350.000 adet/dönem x ¨ 8/Adet = ¨ 2.800.000 /Dönem olarak hesaplanmıştır.
¨ 2.800.000 – ¨ 1.822.713 = ¨ 977.287 TL /dönem kar beklenmekte olup tesis yaklaşık
olarak ¨ 6.850.000/ ¨ 977.287 = ~ 7 dönemde yaklaşık 14-16 ayda tesis kendini amorti
edebilecektir.
Zamanlama Tablosu
Proje kapsamında yapımı planlanan ünitelere ilişkin projelendirme ve inşaat aşamalarını
kapsayacak şekilde oluşturulmuş zamanlama tablosu Tablo 2.'de verilmiştir.
Tablo 2. Zamanlama Tablosu
İş Türü/
Zaman (Aylar)
2014
1
2
3
4
5
●
●
●
●
●
6
7
●
●
8
9
●
●
10
11
Projelendirme (Başlangıç 2013)
ÇED Süreci ve Diğer İzinlerin
Alınması
Öz İzinler (Yapı Ruhsatı ve İmar Planı)
●
İnşaat Aşaması
●
Ekipman ve Montaj
●
Tesisin İşletmeye Alınması
I.2. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin
Tanımlanması,
Arazi Kullanımı
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
tarafından kurulması ve işletilmesi planlanan Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesisi; Bolu İli,
Mudurnu İlçesi, Pelitözü Köyü, Çatalçam Mevkii’nde 4 nolu pafta 555, 556, 557, 558, 559, 560,
561, ile 9 nolu pafta 562, 563 ve 564 numaralı parseller üzerinde toplam 45.420 m2’ lik tapulu alan
üzerinde faaliyet gösterecektir.
Söz konusu alanın 20.105,76 m2'lik bölümü 12 adet kümes ve diğer üniteler için
kullanılacaktır. Ölü çukuru ve 2 adet fosseptik çukuru için ise 69,04 m2'lik alan kullanılması
planlanmaktadır.
4
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Proje kapsamında 12 adet kümes, 1 adet idari bina ve bakıcı evi, 1 adet depo, 1 adet su
deposu, 1 adet jeneratör odası, 1 adet ölü çukuru ve 2 adet fosseptik çukuru yer alacaktır. Tesiste
yer alacak üniteler ve alan büyüklükleri Tablo 3.’de verilmiştir.
Proje alanı ormanlık alan kapsamında yer almamaktadır. Arazi çalışmaları kapsamında hali
arazi vasfında olan sahada herhangi bir ağaç türü gözlenmemiştir. Ayrıca proje alanı ile ilgili olarak
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan görüşte; yapılan arazi incelemesi neticesinde, sahanın
Orman Mevzuatına göre, orman sınırları dışında orman sayılmayan yerler kapsamında yer aldığı
belirtilmiştir. (Bkz Ek-1 Resmi Belgeler)
Proje alanı için; Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından
hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 2013/100 sayılı etüt raporu neticesinde sahanın Kuru Özel Ürün
Arazisi (KOT) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu görüşte proje kapsamında
gerçekleştirilmesi planlanan tüm yapıların Tarımsal Amaçlı Yapılar kapsamında olduğu ve
yapıların, faaliyet için hazırlanan Toprak Koruma Projesi ve Mimari Projede belirtilen şekilde
tarımsal amaçlı kullanılması halinde yapımında herhangi bir sakınca görülmediği belirtilmiştir.
(Bkz Ek-1 Resmi Belgeler)
Toprak Özellikleri
Projenin olduğu bölge Orman ve Su İşleri Bakanlığı ARİS'de (Arazi İzleme Sistemi) yer
alan Arazi Örtüsü Haritalarında "Doğal Bitki Örtüsü İle Bulunan Tarım Alanları" kapsamında yer
almaktadır.
Proje Alanı
Şekil 1. Proje Alanını Gösterir Arazi Örtüsü Haritası (aris.ormansu.gov.tr)
5
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Doğal Bitki Örtüsü İle Bulunan Tarım Alanları:
Önemli miktarda doğal alanların araya serpiştirilmiş olduğu tarım arazilerini içerir. Doğal
yada yarı-doğal kaynaklı alanlarla (bataklıklar, su kütleleri) tarıma ayrılan arazilerin beraber
olduğu alanlardır.
Projeye ilişkin hazırlanan onaylı Toprak Koruma Projesi'nde proje alanının killi tınlı
bünyeye sahip oluğu, erozyon, tuzluluk, alkalilik, taşlılık, drenaj ve taşkın tehlikesi bulunmadığı,
toprağın orta derin, orta ağır bünyeli, orta geçirgen ve düze yakın, güney batı kısmından kuzey
doğu yönüne doğru ortalama % 1-2 arasında değişen eğime sahip olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca Toprak Koruma Projesi'nde; projeye konu olan arazide ve çevre arazilerde şahıs ve
herhangi bir devlet kuruluşunun sulama şebekesine rastlanılmadığı, parselin sınırında bulunan
mecut derenin kuru dere vasfında olmasından dolayı kuru tarım yapıldığı ve sulama imkanının
sınırlı olduğu, proje alanına ait taşınmazların; arazinin bütünlüğüne, eğimine, iklimine, verim
durumuna, çevre arazilere ve toprak derinliğine (sığ 20-50 cm) göre Özel Ürün Arazisi özelliğinde
olduğu belirtilmektedir.
I.3. Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi,
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
tarafından kurulması ve işletilmesi planlanan Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesisi; Bolu İli,
Mudurnu İlçesi, Pelitözü Köyü, Çatalçam Mevkii’nde 4 nolu pafta 555, 556, 557, 558, 559, 560,
561, ile 9 nolu pafta 562, 563 ve 564 numaralı parseller üzerinde toplam 45.420 m2’ lik tapulu alan
üzerinde faaliyet gösterecektir. Mülkiyete ilişkin belgeler Ek-1’de verilmiştir.
Tesis üretim yöntemi ve teknolojisi açısından değerlendirildiğinde; tesiste tam otomatik
ekipmanlar ve üretim yöntemleri kullanılacaktır. Proje kapsamında kümeslerde kullanılan makine
ve teçhizat üretimde kullanılan en son teknolojiye dayalı cihaz ve ekipmanlardır. Gelişen teknoloji
ile kullanılan cihazlar ve ekipmanın çevreye olan olumsuz etkileri de en aza indirgenmektedir.
Üretim esnasında ise en hızlı ve sağlıklı olması nedeniyle otomatik suluk ve yemlikler
tercih edilmiştir. Bu sayede yemleri ve suyu insan eli değmeden kanatlı hayvanlara ulaştırmak
mümkün olacaktır. Altlık seçiminde genellikle uygulanan yöntem olan kireç ve talaş serme söz
konusu tesis içinde en uygun olanı olarak düşünülmüştür. Talaş ısı tutma ve yumuşaklık açısından
kullanışlı bir malzeme olup piliçlere herhangi bir zararı bulunmamaktadır.
Toz ve koku emisyonunun kontrolü amacı ile kümeslerde fanlardan çıkan havanın, fan
çıkışlarına takılacak davlumbazlar vasıtası zeminde yer alacak su havuzlarına verilmesi
sağlanacaktır. Bu sayede kümeslerden çıkan koku ve toz emisyonu suya hapsedilerek büyük oranda
azaltılacaktır.
Bolu İli kümes hayvanları açısından Türkiye genelinde önem taşımaktadır. Bolu İlinin
beyaz et üretiminde % 22 ’lik üretim payıyla Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Bolu İli ’nde
giderek artan bir grafik sergileyen kümes hayvanları üretimi paralelinde kümes hayvanlarının
beslenmesi ve bakımı için gerekli olabilecek malzemelerin üretimi de artmaktadır. Bu artış bölgede
kümesler için gerekli olabilecek malzemeleri temin etme açısından kolaylık sağlamaktadır. Proje
alanının yerleşimlerden uzak olması, bölgenin doğal ve iklimsel koşullarının kanatlı hayvan
yetiştiriciliği açısından uygun şartları taşımasından ötürü proje için başka bir alternatif söz konusu
değildir.
6
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
I.4. Bölgeye İlişkin Varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli Onaylı İmar
Planları ve Plan Hükümleri, Faaliyet Alanının Plan Üzerinde İşaretlenmesi (Onaylı Plan
Olmaması Durumunda Faaliyet İçin Kullanılacak Yer Ölçekli Harita Üzerinde Açıkça
Gösterilmeli, Mücavir Alan Sınırlarında Olup Olmadığı Belirtilmelidir),
Proje alanının işaretlendiği 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita Ek-2.'de, proje alanının
işaretlendiği Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümleri ve ilgili tüm Plan
Notu Değişiklikleri (Bolu Belediye Meclis Kararları ve İl Genel Meclisi Kararları) Ek-10.'da
sunulmuştur.
Proje alanı Mudurnu Belediyesi mücavir alanı sınırı dışında kalmaktadır.
I.5. 1/25.000 ve 1/5000 lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1 Km lik
Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını ve Deprem Kuşaklarını Gösterir Analiz,
Jeolojik Yapı, Köy Yerleşik ve Sanayi Alanları, Ulaşım Ağı, Enerji Nakil Hatları, Arazi
Kabiliyeti, Koruma Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler ve Bu Stratejik Bölgelerin Etkilenen
Alanlarının Gösterimi,
Proje alanı merkezli 1 km lik yarıçap üzerinde yerüstü sularını, köy yerleşik ve sanayi
alanlarını, koruma alanlarını, ulaşım ağı ve enerji nakil hatlarını gösterir 1/25.000 Ölçekli
Topoğrafik Harita Ek-2.'de verilmiştir.
Proje alanı ve yakın çevresindeki jeolojik ve hidrolojik yapıyı gösterir 1/25.000 Ölçekli
Jeoloji Haritası Ek-6.'da verilmiştir. Proje alanını gösterir Bolu İli Deprem Haritası ise Ek-5.'te
verilmiştir.
I.6. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün İdari ve Sosyal Ünitelerin, Teknik
Altyapı Ünitelerinin varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı İçindeki Konumlarının Vaziyet Planı
Üzerinde Gösterimi, Bunlar İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri, Binaların Kat
Adetleri ve Yükseklikleri, Atık Su Ön Arıtma Tesisi, Depolama Alanları, Yollar)
Proje kapsamında 12 adet kümes, 1 adet idari bina ve bakıcı evi, 1 adet depo, 1 adet su
deposu, 1 adet jeneratör odası, 1 adet ölü çukuru ve 2 adet fosseptik çukuru yer alacaktır.
Tesiste yer alacak üniteler ve alan büyüklükleri Tablo 3.’de verilmiştir.
7
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 3. Tesiste Planlanan Ünitelerin Alanları
Alanı (m2)
Ünite Adı
Kümes 1 (tek katlı)
Kümes 2 (tek katlı)
Kümes 3 (tek katlı)
Kümes 4 (tek katlı)
Kümes 5 (tek katlı)
Kümes 6 (tek katlı)
Kümes 7 (tek katlı)
Kümes 8 (tek katlı)
Kümes 9 (tek katlı)
Kümes 10 (tek katlı)
Kümes 11 (tek katlı)
Kümes 12 (tek katlı)
Toplam Kümes Alanı
İdari Bina ve Bakıcı Evi (iki katlı)
Depo
Su Deposu
Jeneratör Odası
Toplam Kapalı Alan
Ölü Çukuru
Fosseptik Çukuru (Yıkama suları için)
Fosseptik Çukuru (Evsel atıksu için)
Toplam Tapu Alanı
Boyutları
49 m x 16,14 m
61 m x 16,14 m
73 m x 16,14 m
81 m x 16,14 m
93 m x 16,14 m
101 m x 16,14 m
113 m x 16,14 m
117 m x 16,14 m
125 m x 16,14 m
133 m x 16,14 m
133 m x 16,14 m
137 m x 16,14 m
11,20 m x 17,20 m
15 m x 9 m
(16,20 m x 5,6 m)+(3 m x 11 m)
4,40 m x 6,40 m
4,40 m x 6,60 m
5mx4m
5mx4m
Taban Alanı
790,86 m2
984,54 m2
1.178,22 m2
1.307,34 m2
1.501,02 m2
1.630,14 m2
1.823,82 m2
1.888,38 m2
2.017,50 m2
2.146,62 m2
2.146,62 m2
2.211,18 m2
19.626,24 m2
192,64 m2
135 m2
123,72 m2
28,16 m2
20.105,76 m2
29,04 m2
20 m2
20 m2
45.420 m2
I.7. Arazinin Mülkiyet Durumu, Koordinatları, Yer Bulduru Haritası, Faaliyet Alanı
ve Çevresinin Fotoğrafları
Proje alanı mülkiyetinin tamamı BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'ye ait olup, tapu belgesi Ek-1 Resmi Belgeler'de
verilmiştir.
Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesisi; Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Pelitözü Köyü, Çatalçam
Mevkii’nde 4 nolu pafta 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, ile 9 nolu pafta 562, 563 ve 564
numaralı parseller üzerinde toplam 45.420 m2’ lik tapulu alan üzerinde faaliyet gösterecektir.
Proje alanını gösterir Yer Bulduru Haritası Ek-7. 'de verilmiştir. Ayrıca proje alanına ait 6
derecelik UTM (Datum: European Datum 1950 (ED-50)) ve coğrafik koordinatlar (Datum: WGS84) Tablo 4.'te verilmiştir.
Proje alanı ve yakın çevresini gösterir fotoğraflar Ek-8. 'de saha sınırlarını gösterir uydu
fotoğrafları ise Fotoğraf 1. ve Fotoğraf 2.'de verilmiştir.
8
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 4. Proje Alanı Koordinatları
Koor. Sırası
Sağa, Yukarı
Datum
ED-50
Türü
UTM
D.O.M.
33
Zon
36
Ölçek Fak.
6 derecelik
354932.70
:
4486362.63
354938.86
:
4486363.97
354968.36
:
4486321.56
355005.96
:
4486251.68
355014.92
:
4486237.01
355030.27
:
4486210.81
355072.64
:
4486139.91
355097.30
:
4486101.03
355106.38
:
4486088.07
355119.80
:
4486076.00
355128.04
:
4486060.81
355156.08
:
4486023.42
355195.08
:
4485986.32
355203.86
:
4485974.29
355014.27
:
4485938.87
355005.00
:
4485973.76
354989.73
:
4486002.19
354968.92
:
4486038.14
354961.31
:
4486045.96
354951.58
:
4486054.71
354945.59
:
4486064.41
354925.66
:
4486088.93
354943.25
:
4486096.10
354929.58
:
4486183.39
354917.71
:
4486184.23
354912.79
:
4486215.01
354914.36
:
4486230.71
Koor. Sırası
Datum
Türü
D.O.M.
Zon
Ölçek Fak.
40.5137039
40.5137171
40.5133403
40.5127176
40.5125871
40.5123539
40.5117228
40.5113770
40.5112619
40.5111556
40.5110202
40.5106884
40.5103611
40.5102543
40.5099023
40.5102148
40.5104682
40.5107883
40.5108574
40.5109344
40.5110207
40.5112381
40.5113057
40.5120893
40.5120948
40.5123711
40.5125128
9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Enlem,Boylam
WGS-84
COĞRAFİK
---31.2872566
31.2873290
31.2876868
31.2881464
31.2882555
31.2884426
31.2889587
31.2892586
31.2893687
31.2895298
31.2896305
31.2899698
31.2904385
31.2905448
31.2883161
31.2881987
31.2880121
31.2877583
31.2876667
31.2875499
31.2874770
31.2872363
31.2874422
31.2872609
31.2871206
31.2870555
31.2870705
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Proje Alanı
Fotoğraf 1. Proje Alanını Gösterir Uydu Fotoğrafı
Gedikler Mahallesi
(800 m)
Proje Alanı
Fotoğraf 2. Proje Alanı ve En Yakın Yerleşim Birimini Gösterir Uydu Fotoğrafı
10
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
BÖLÜM II: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
ÖZELLİKLERİ (Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı)
(Proje İçin Seçilen Yerin ve Projeden Etkilenecek Alanların ve Ortamların,
Etkileyecek Parametreler Dikkate Alınarak Ayrı Ayrı Belirlenmesi,)
Proje İçin Seçilen Yerin ve Projeden Etkilenecek Alanların-Ortamların Fiziksel ve
Biyolojik Özellikleri ve Doğal Kaynakları Kullanımı
II.1. Türler ve Ekosistemler: Proje İçin Seçilen Yer ve Etki Alanı İçindeki
Ekosistemler ve Ekosistemlerdeki Türler,
Flora-Fauna Türleri, Sınıflandırılması, Yaşama Ortamları (Beslenme veya Üreme
Alanları), Popülasyon Yoğunlukları, Uluslar Arası Sözleşmelerle Endemik, Nadir, Nesli
Tehlikede, Tehlike Dışı vb. Kategorilerinin Tablo Halinde Belirtilmesi (Koruma Altında Olan
Türler Varsa Koruma Taahhütleri ve Alınacak Önlemlerin Belirtilmesi), Flora Bilgilerinin
TÜBİVES'E Göre Verilmesi (Çalışmaların Hangi Tarihte Kim Tarafından Yapıldığının
Belirtilmesi),
-Mevcut Flora ve Fauna Yapısını İçeren Bilgilerin Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinde,
Dar veya Geniş Yayılışlı Endemik, Nesli Tehlike Kategorilerinde (IUCN'e Göre ve Türkiye
Kırmızı Kitabına Göre) Olan Türlerin Olup Olmadığı, Uluslararası Sözleşmeler (Bern
Sözleşmesi) ve Fauna İncelemelerinde Merkez Av Komisyonu Kararları ve Eklerine Göre
Koruma Altında Olan Tür Olup Olmadığının Belirtilmesi, Korunması Gereken Türler
Olması Durumunda Koruma Taahhütlerinin Eklenmesi
Proje alanı ve çevresinin florasını tespit edebilmek için Biyolog Nihal GÜNDÜZ tarafından
arazi incelemesi amacı ile sahaya gidilmiş olup hava koşulları ve saha yüzeyinin karla kaplı olması
nedeni ile türlerin tespiti için çoğunlukla literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada
türlerin endemizm durumu, tehlike sınıfları, nispi bolluk dereceleri gibi unsurlar belirlenmiştir.
FLORA
Proje alanının flora analizi için literatür çalışmaları referans olarak kullanılmıştır. Literatür
çalışmalarında flora analizi için; Tübitak Türkiye Bitkileri Veri Sistemi (TUBİVES) ve “Flora Of
Turkey And The East Aegean Islands, P. H Davis” kaynak olarak kullanılmıştır.
Tespit edilen bitki türleri IUCN kategorisi için “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve
Tohumlu Bitkiler) Red Data Book Of Turkish Plants (Pteridophyta and Spermatophyta) Ekim, T.,
Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. Ankara 2000,” isimli kaynaktan
yararlanılmıştır.
Bitki türlerinin Türkçe isim karşılığını ise “Türkçe Bitki Adları Sözlüğü/Turhan Baytop.-3.
Bsk.-Ankara: Türk Dil Kurumu, 2007” isimli kitaptan yararlanılmıştır.
11
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Fitocoğrafik Bölge :
Söz konusu proje alanı ve çevresi, P. H Davis’ in Grid Kareleme Sistemine (Flora Of
Turkey and the East Aegean Islands) göre A-3 karesine girmektedir. (Bkz. Harita 1)
Proje Alanı
Harita 1. Grid Kareleme Sistemi Haritası
Ülkemiz bitki coğrafyası bakımından Holoarktik Kingdom içerisinde yer almaktadır.
Holoarktik Kingdom’a ait 3 fitocoğrafik bölge de (Region) ülkemizde birleşmektedir. (Bkz. Harita
2). Bu bölgeler;
- Avrupa- Sibirya (Euro-Siberian) Fitocoğrafik Bölgesi
- Akdeniz (Mediterranean) Fitocoğrafik Bölgesi
- İran- Turan (İrano-Turanien) Fitocoğrafik Bölgesi
Proje alanı ve çevresi bitki coğrafyası bakımından incelendiğinde, Avrupa-Sibirya
Fitocoğrafik Bölgesi’nin etkisi altında kaldığı görülmektedir. Biyocoğrafik fitocoğrafya
bölgelerinden Avrupa-Sibirya Fitocoğrafya Bölgesi Kuzey Anadolu’da boydan boya, tüm Kuzey
Anadolu Dağlarını kapsar. Bu alan Türkiye’nin en yağışlı kesimlerinden birisidir ve geniş kısmı
ormanlarla kaplıdır.
12
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Harita 2. Türkiye’nin Fitocoğrafik Bölgeleri (Avcı 1993)
Vejetasyon:
Bolu ilinde hakim bitki yapısını ormanlar oluşturmaktadır. Orman vejetasyonu içerisindeki
türler ise genellikle kayın, gürgen, kestane, dişbudak, ıhlamur, meşe, kızılağaç, karaağaç, köknar,
kavak ve sarıçamdır. Orman vejetasyon baskın olmakla birlikte, bozuk baltalık alanlar, tarım ve
meralık alanlar bitki yapısını oluşturmaktadır.
Proje alanı çevresi marjinal tarım alanlarından oluşmaktadır.
Flora Türlerinin Endemizm, IUCN Red Data Book Açısından Durumu:
Zengin bir floraya sahip olan ülkemizde bazı türler geniş yayılış gösterirken bazı türlerde
sadece belli bölgelerde gözlenebilmektedir. Geniş yayılışlı ve her bölgede gözlenebilen türler
“kozmopolit” türler olarak adlandırılırken, dar yayılışa ve sadece belli bölgelerde yaşayan türler de
“endemik” türler olarak adlandırılır. Endemik türlerin arealinin genişliği çok farklı olabilir. Sınırlı
bir bölgede görülen endemik türler “lokal endemik” olarak isimlendirilirken, areali geniş olan
endemik türlerde “geniş yayılışlı endemik türler” olarak isimlendirilir.
TUBİVES’ten yapılan literatür taraması sonucunda tespit edilen bitki türleri arasında
endemik bitki bulunmamaktadır.
13
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı içerisinde kullanılan IUCN Red Data Book Kategorileri ve
açıklamaları aşağıdaki şekildedir:
EX-Extinct (Tükenmiş): Şayet son ferdinin öldüğü konusunda hiçbir şüphe yoksa bu takson
EX kategorisindedir.
EW-Extinct İn The Wild (Doğada Tükenmiş): Takson bulunabileceği ortamlarda ve yılın
farklı zamanlarında yapılan ayrıntılı araştırmalarda bulunamamış yani doğada kaybolmuş ve yalnız
kültüre alınmış bir şekilde yaşamaya devam ediyorsa bu gruba konur.
CR-Critically Endangered (Çok Tehlikede): Bir takson çok yakın bir gelecekte yok olma
riski altında ise bu gruba konur. Yapılan floristik çalışmalarda, gelecekte popülasyonları zarar
görebileceği düşünülen bitki taksonları bu kategoriye konmuştur.
EN-Endangered (Tehlikede): Bir takson oldukça yüksek bir risk altında ve yakın gelecekte
yok olma tehlikesi altında ancak henüz CR grubunda değilse EN grubuna konur.
VU-Vulnerable (Zarar Görebilir): CR ve EN gruplarına konamamakla birlikte, doğada orta
vadeli gelecekte yüksek tehdit altında olan taksonlar bu gruba konur. Ülkemizde orta vadede tehdit
altında olabileceği düşünülen ve birden fazla lokaliteden bilinenler şimdilik durumlarında tehlike
olmayan bazı türler, gelecekte korunmalarının sağlanması için bu kategoriye konulmuşlardır.
LR-Lower Risk (Az Tehdit Altında): Yukarıdaki gruplardan herhangi birine konamayan,
onlara göre popülasyonları daha iyi bitkiler bu kategoriye konur. Popülasyonları oldukça iyi ve en
az 5 lokaliteden bilinenler bu kategoriye konmuştur.
Gelecekteki durumlarına göre tehdit açısından sıralanabilecek 3 alt kategorisi vardır:
a- (cd) Conservation Dependent (Koruma Önlemi Gerektiren): 5 yıl içinde yukarıdaki
kategorilerden birine girebilecek taksonlar. Hem tür, hem de habitat açısından özel bir
koruma statüsü gerektirenler.
b- (nt) Near Threatened (Tehdit Altına Girebilir): Bir evvelki gruba konamayan ancak
VU kategorisine konmaya yakın adaylar.
c- (lc) Least Concern (En Az Endişe Verici): Herhangi bir korunma gerektirmeyen ve
tehdit altında olmayanlar.
DD-Data Deficient (Veri Yetersiz): Bir taksonun dağılım ve bolluğu hakkındaki bilgi
yetersiz ise, takson bu gruba konur. Bu kategorideki bir taksonun biyolojisi çok iyi bilinse bile,
onun yayılış ve bolluğu hakkındaki bilgiler yetersizdir. Bu nedenle bir taksonun DD kategorisine
konması, onun tehdit altında olmasından çok, hakkında daha fazla bilgi toplanmasının gerekliliğini
belirtir. Bilgiler elde edilince takson, durumuna uygun başka bir kategoriye konulmalıdır.
NE-Not Evalueted (Değerlendirilemeyen): Yukarıdaki herhangi bir kriter ile
değerlendirilemeyenler.
14
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Bazı Kriterler Hakkında Açıklayıcı Bilgiler
CR, EN ve VU kategorilerine konmak için kabul edilen ek kriterler şunlardır:
CR Kategorisi İçin- Doğada çok kısa bir sürede kaybolma tehlikesi altında olan bitkiler
hakkında aşağıdaki kriterlere göre karar verilebilir.
A) Popülasyon aşağıdaki tehditler sonucu azalıyor ise;
10 yıl içinde aşağıdaki nedenlerle popülasyonda %80 kaybolma olasılığı bulunması.
a-Habitat özelliğinin değişimi ve türün kapalılık derecesinin azalması;
b-Aktüel ve potansiyel bir toplama tehdidi altında olması;
c-Başka bir taksonun istila tehdidi, melezleme, hastalık, tohum bağlamama, kirlenme,
rekabetçiler ve parazitlerin etkisi altında olması;
B) Bitkinin toplam yayılış alanı 100 km2’den ve tek yayılım alanı 10 km2’den az, çok
parçalanmış veya tek bir lokasyondan biliniyor ise.
EN Kategorisi İçin- Yukarıdaki belirtilen tehlikelerin yüksek riski altında, son 10 yıl
içinde veya 3 nesilde popülasyonda %50 azalma olacağı düşünülüyor; yayılış alanı 5000 km2 veya
tek bir alanda 500 km2 kadar, birey sayısı 2500’ün altında veya en çok 5 lokasyondan biliniyor ise.
VU Kategorisi İçin- Yukarıda belirtilen tehditler karşısında son 10 yıl veya 3 nesil içinde
popülasyonda %20 azalma olacağı düşünülen; yayılış alanı 10 lokasyondan fazla olmayan, yayılış
alanı toplam 20.000 km2, olgun birey sayısı 10.000 den az veya arazi çalışmaları sırasında 100 yıl
içinde popülasyonunda %10 azalma olabileceği düşünülen türler.
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruması Sözleşmesi (BERN)
Bern Sözleşmesi, yabani flora-fauna ve bunların yaşam alanlarını yani habitatlarını
muhafaza etmek, nesli tehlikeye düşmüş yada düşebilecek türler için gerekli önlem almalarını
sağlayacak, ayrıca yabani flora-fauna eğitiminin yaygınlaştırılmasını sağlayacak bir sözleşmedir.
Bern sözleşmesine göre flora türleri Ek I listesinde koruma altına alınmıştır.
Çalışma alanında tespit edilen flora taksonlarının hiçbiri Bern Sözleşmesi Ek-I Listesinde
yer almamaktadır.
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine
İlişkin Sözleşme (CITES)
CITES Sözleşmesi, yabani hayvan ve bitki türlerinin sözleşmeye taraf olan ülkeler
arasındaki ithalatını, ihracatını kısacası uluslar arası ticaretini belirli izin ve belgelere bağlayan bir
sözleşmedir.
CITES Sözleşmesi Ek listeleri ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.
15
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ek-I
Ek-II
Ek-III
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Ticaretten etkilenen veya etkilenebilecek ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
bulunan bütün türleri kapsar. Nesillerinin devamını daha fazla tehlikeye maruz
bırakmamak için bu türlerin örneklerinin ticaretinin özellikle sıkı mevzuatlara tabi
tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunludur
a) Halen nesilleri mutlak olarak tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmamakla birlikte,
nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla örneklerinin
ticareti sıkı mevzuatlara tabi tutulmadığı takdirde soyu tükenebilecek olan türleri; ve
(b) (a) bendinde bahis edilen belirli türlerin örneklerinin Ticaretinin etkili şekilde
denetim altına alınabilmesi için mevzuata tabi tutulması gereken diğer türleri kapsar.
Taraflardan herhangi birinin, kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla kendi
yetki alanı içinde düzenlemeye tabi tutulduğunu ve ticaretinin denetime alınmasında
diğer Taraflarla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar.
Çalışma alanında tespit edilen flora taksonlarının hiçbiri CITES Sözleşmesi ek listelerinde
yer almamaktadır.
Yapılan çalışmalar sonucu 11 familyaya ait 20 tür tespit edilmiştir. Proje alanı ve
çevresinde bulunması muhtemel flora türleri ve korunma durumları Tablo 5’de belirtilmiştir.
16
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tablo 5. Proje Alanı ve Yakın Çevresine Ait Flora Türleri
TÜR
FAMİLYA VE TÜR ADI
TÜRKÇE İSİM
NO
ACERACEAE
AKÇAAĞAÇGİLLER
1
Acer campestre L. subsp.
campestre L
HABİTAT
ENDEMİZM
IUCN
BERN
CITES
KAYNAK
Akçaağaç
Karışık ormanlar
-
-
-
-
L
Akçaağaç
Kayalık yerler, ormanlar ve
çalılar
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
-
-
-
-
L
Ormanlar ve gölgelik alanlar
-
-
-
-
L
Acer hyrcanum FISCH. ET
MEY.subsp. hyrcanum FISCH.
ET MEY.
APIACEAE
MAYDANOZGİLLER
3
Biforia radians BIEB.
Kişniş
4
Bupleurum affine SADLER
5
Sanicula europaea L.
2
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Boş alanlar, tarla yanları,
tebeşirli yerler
Çimenlik, çalılık, seyrek
ormanlık
ASTERACEAE
Anthemis cretica L. subsp.
pontica (WILLD.) GRIERSON
PAPATYAGİLLER
Papatya
Kireçtaşı kayalık yamaçlar,
volkanik yamaçlar
-
-
-
-
L
7
Centaurea depressa BIEB.
Acımık
Tarla, yolkenarı
-
-
-
-
L
8
Centaurea iberica TREV. EX
SPRENGEL
Deligöz dikeni
Tarla, yolkenarı, boş alan
-
-
-
-
L
9
Cichorium intybus L.
Hindiba, Yabani hindiba
Ekili tarla, çayırlık, boş alan
-
-
-
-
L
BRASSİCACEAE
Alyssum desertorum STAPF.
var. desertorum STAPF.
TURPGİLLER
Ekili alan, açık yer
-
-
-
-
L
Yol kenarı, boş alan, ekili alan
-
-
-
-
L
Tarla, yol kenarı
-
-
-
-
L
Tarlalar ve tarla kenarları, çorak
yerler, çakıllı kenarlar
-
-
-
-
L
6
10
11
12
13
Thlaspi arvense L.
Neslia apiculata FISCH., MEY.
ET AVE-LALL.
BORAGİNACEAE
Heliotropium
hirsutissimum GRAUER
HODANGİLLER
17
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 5. Proje Alanı ve Yakın Çevresine Ait Flora Türleri
CARYOPHYLLACEAE
KARANFİLGİLLER
14
Lychnis caronaria (L.) DESR.
Kadife Yalancı Karanfil
TARAKOTUGİLLER
15
DİPSACACEAE
Scabiosa
columbaria L. subsp. ochroleuca (L.)
CELAK var. ochroleuca (L.)
COULTER
GENTİANACEAE
Uyuzotu
CENSİYANGİLLER
Ormanlar, yol kenarları, kıyılar
-
-
-
-
L
Tarlalar, kayalık yamaçlar
-
-
-
-
L
Batak yerler, kuru kayalık tepe
kenarları, açıklıkları, işlenebilir
arazi üstünde arsızlar
-
-
-
-
L
Çeşitli dikotiledon ağaçlar
-
-
-
-
L
L
Centaurium pulchellum (SWARTZ)
DRUCE.
Kırmızı Kantoron
LORANTHACEAE
ÖKSEOTUGİLLER
Viscum album L. subsp. album L.
Ökse Otu
POACEAE
BUĞDAYGİLLER
18
Echinochloa cruss-galli (L.) P.
BEAUV.
Darıca Otu
-
-
-
-
19
Setaria verticillata (L.) P.
BEAUV. var. ambigua (GUSS.)
PARL.
Nemli yerler, çukurlar, çamurlu
nehir yatakları ve bahçe ve pirinç
tarlalarında yabani ot
Acı Darı
Bozulmuş araziler, sulanan tarla
ve bahçeler, çukurluklar
-
-
-
-
Tepe yamaç, orman, nadas tarla
-
-
-
-
16
17
20
RANUNCULACEAE
DÜĞÜN
ÇİÇEĞİGİLLER
Ranunculus gracilisCLARKE
Düğün Çiçeği
L
Kaynak: G: Gözlem L: Literatür A: Anket
Literatür; TÜBİTAK Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TUBİVES)
TÜRKİYE BİTKİLERİ KIRMIZI KİTABI (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler) RED DATA BOOK OF TURKİSH PLANTS (Pteridophyta and Spermatophyta) EKİM,
T., KOYUNCU, M.,VURAL, M., DUMAN, H., AYTAÇ, Z., ADIGÜZEL, N. ANKARA 2000
TÜRKÇE BİTKİ ADLARI SÖZLÜĞÜ / BAYTOP, T.-3. Bsk.- Ankara: Türk Dil Kurumu, 2007
18
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
FAUNA
Proje alanı ve yakın çevresinin faunası, arazi ve literatür çalışması sonucunda belirlenmiştir.
Literatür çalışmaları neticesinde proje alanı ve etki alanında bulunan veya bulunması muhtemel fauna
türleri; IUCN 2011.2 kategorisi, Demirsoy A. Red Data Book kategorisi ve Bern Sözleşmesi Ek-2 (Kesin
Olarak Koruma Altına Alınan Fauna türleri), Ek-3 (Koruma Altına Alınan Fauna Türleri)” listelerine göre
değerlendirme yapılmıştır. Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3 listesinde yer almayan türler için (-)
işareti konulmuştur.
Ayrıca fauna çalışmaları T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı’nın “2013-2014 Av Dönemi Merkez Av
Komisyonu Kararı’’ Ek listelerine göre değerlendirilmiştir.
IUCN Risk Sınıfları
IUCN Kırmızı Liste (Red List) Sınıfları, tükenme riskleri yüksek olan türleri sınıflandırmak
için oluşturulmuş bir sistemdir. IUCN Risk Sınıfları özet olarak aşağıda açıklanmıştır.
19
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
IUCN’ e göre koruma altına alınan fauna türleri şu şekilde sınıflandırılmıştır.
EX: “TÜKENMİŞ” Son bireyinde öldüğüne hiçbir makul şüphe kalmadığında o takson
Tükenmiş (Extinct) olur.
EW: “DOĞADA TÜKENMİŞ” Sadece tarımda, tutsak olarak (örn. kafeste) veya geçmiş
dağılımının çok dışına yerleştirilmiş popülasyon(lar) halinde yaşadığı bilinen bir takson doğada
Tükenmiştir (Extinct in the Wild).
CR: “KRİTİK” Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun A’dan E’ye kadar ölçütlerden herhangi
birini kritik sınıfı için karşıladığını gösteriyorsa, takson Kritik (Critically Endangered) olarak
sınıflanır ve bu nedenle neslinin doğada tükenme riskinin aşırı derecede yüksek olduğu kabul edilir.
EN: “TEHLİKEDE” Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun A’dan E’ye kadar ölçütlerden
herhangi birini tehlikede sınıfı için karşıladığını gösteriyorsa, takson Tehlikede (Endangered)
olarak sınıflanır ve bu nedenle neslinin doğada tükenme riskinin çok yüksek olduğu kabul edilir.
VU: “DUYARLI” Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun A’dan E’ye kadar ölçütlerden herhangi
birini duyarlı sınıfı için karşıladığını gösteriyorsa, takson Duyarlı (Vulnerable) olarak sınıflanır, ve
bu nedenle neslinin doğada tükenme riskinin yüksek olduğu kabul edilir.
NT: “TEHDİTE YAKIN” Ölçütlere göre değerlendirildiğinde Kritik, Tehlikede veya
Duyarlı sınıflarına girmeyen, fakat bu ölçütleri karşılamaya yakın olan veya yakın gelecekte
tehdit altında olarak tanımlama olasılığı olan bir takson Tehdide Yakın (Near Threatened) olarak
sınıflandırılır.
LC: “DÜŞÜK RİSKLİ” Ölçütlere göre değerlendirildiğinde Kritik, Tehlikede veya
Duyarlı sınıflarına girmeyen bir takson Düşük Riskli (Least Concern) olarak sınıflandırılır. Geniş
yayılışlı ve nüfusu yüksek olan taksonlar bu sınıfa girerler.
DD: “YETERSİZ VERİLİ” Yeterli bilgi bulunamadığı için yayılışına ve/veya nüfus
durumuna bakarak tükenme riskine ilişkin bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı
taksonlar Yetersiz Verili (Data Deficient) sınıfına girerler.
NE: “DEĞERLENDİRİLMEMİŞ” Henüz bu ölçütlere göre değerlendirilmemiş bir
takson Değerlendirilmemiş (Not Evaluated) sınıfına girer.
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruması Sözleşmesi (BERN)
Bern Sözleşmesine göre koruma altına alınan fauna türleri iki kategoriye ayrılmıştır.
II
III
Kesin olarak koruma altına alınan türler
Korunan türler
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşme (CITES)
CITES Sözleşmesi ve Ek listeleri, flora başlığı altında verilmiştir.
Demirsoy, A. (1996)’a göre Red Data Book Kategorileri ve Açıklamaları
Prof. Dr. Ali DEMİRSOY eserlerinde fauna türlerinin tehlike durumunu WELLS ve
arkadaşlarının (1983) önerdiği biçimde ve IUCN’nin Red Data Book kriterlerini kullanarak
aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır.
20
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
Ex
I
K
nt
O
R
V
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tehlikede (endangered): İlgili taksonun (tür ya da alttür) soyu tükenme tehlikesi ile
karşı karşıya; soyun tükenmesine neden olan etkenler sürmektedir
Soyu tükenmiş (extinct): İlgili takson artık adı geçen bölgede yaşamamaktadır ya da
yenilenebilecek sayının altına düşmüştür
Bilinmiyor (in determinate): Taksonun durumu bilinmiyor
Yetersiz bilinenler (insufficient known): İlgili taksonun durumu, bilgi yetersizliğinden
dolayı hangi kategoriye gireceği bilinmemektedir.
(not threatened): Yaygın, bol olan ve tehlikede olmayan
Tehlike dışı (out of danger): Önceden tehlikede iken, alınan önlemlerle kurtarılan
Nadir (rare): Küçük populasyonlar halinde bulunanlar; şu an tehlikede değil; tehlikeye
kaydıklarına ilişkin (yani vulnerable kategorisine kaydıklarına) belirli bir gözlem yok;
fakat risk altındadırlar.
Tehdit altında; zarar görebilir (vulnerable): İlgili taksonun soyu hızla tehlikeye
düşmektedir. Eğer neden olan etkenler sürerse, yakın bir gelecekte soyu tükenebilir.
2013-2014 Merkez Av Komisyonu Kararı (M.A.K)
Merkez Av Komisyonu 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunundan aldığı yetki çerçevesinde her yıl
toplanarak o av dönemi içinde yurt çapında korunacak av hayvanlarını, avlanmasına izin verilecek av
hayvanlarını ve bunların avlanma süreleri, zamanı ve günlerini, avlanma miktarlarını, yasaklanan avlanma
araç ve gereçlerini, yasaklanacak avlanma sahalarını, mücadele maksatlı avlanma esas ve usullerini
belirlemektedir. (www.milliparklar.gov.tr)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 26.05.2013 tarih ve 28658 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak
yürürlüğe giren Merkez Av Komisyonu Kararları ve Açıklamaları aşağıda verilmiştir.
Ek-1
Ek-2
Ek-3
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları
Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları
Merkez Av Komisyonu’nca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av
Hayvanları
Kuş türleri İçin Kullanılan Red Data Book Kategorileri ve Açıklamaları
Kuş türlerinin belirlenmesinde ile Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu’nun “Türkiye Kuşları Kırmızı
Listesi (Red Data Book For Birds Of Turkey-2008)” adlı eserinden faydalanılmıştır. Tablodaki kuş
türlerinin korunma durumu ve statüleri ile ilgili olarak kullanılan sembollerin açıklaması şu
şekildedir :
A.1.0: Şüpheye yer bırakmayacak şekilde yok olan ve artık doğal yaşamında görülmeyen
türlerdir.
A.1.1: Doğal popülasyonları şu anda tükenmiş veya en az son on beş-yirmi beş yıllık
süreçte doğal yaşamında artık görülmeyen, ancak volier, kafes diğer yapay koşullarda yaşamını
sürdüren evcilleşmiş, domestik, türlerdir.
A.1.2: Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmıştır. İzlendikleri bölgelerde
1birey- 10 çift (=1- 20 birey) ile temsil edilirler.
A.2: Bu türlerin sayıları gözlendikleri bölgelerde 11-25 çift (22- 50 birey) arasında değişir.
Bunlar önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır.
21
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
A.3: Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları, gözlendikleri bölgelerde genel olarak (52500) birey arasında değişir. Bunlar da tükenebilecek duyarlılıkta olup, vahşi yaşamda soyu
tükenme riski yüksek olan türlerdir.
A.3.1: Bu türlerin popülasyonlarında, gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bu türlerin
nüfusu da 251- 500 çift (502- 1000 birey) arasında değişir.
A.4: Bu türlerin IUCN ve ATS ölçütlerine yoğunlukları, gözlendikleri bölgelerde henüz
tükenme tehdidi altına girmemiş olmakla birlikte, popülasyonlarında lokal bir azalma olup,
zamanla tükenme tehdidi altına girmeye adaydırlar. Bu türlerin popülasyonları gözlendikleri
bölgelerde 501- 5000 çift (=1002- 10 000 birey) arasında değişir.
A.5: Bu türlerin gözlenen popülasyonlarında henüz azalma ve tükenme tehdidi gibi bir
durum söz konusu değildir.
A.6: Yeterince araştırılmamış ve haklarında sağlıklı veri olmayan türleri içerir. Sadece
“rastlantısal türler= RT” olarak bir veya en fazla iki gözleme dayandıkları için, güvenilir bir
değerlendirme şansı şu anda yoktur ve araştırılması gerekir
A.7: Bu türlerle ilgili şu anda bir değerlendirme yapmak olanaklı değildir; çünkü bu türlerin
Türkiye de elde edilen kayıtları tam sağlıklı ve güvenilir değildir. IUCN kriterlerine göre NE: (not
evaluated) kategorisine giren türler bu gruba dahil edilmiştir. Bunlar şimdiye kadar yukarıdaki,
kriterlere uygunluğu tam olarak değerlendirilememiş türleri içerir.
“B”- grubundaki türler ya kış ziyaretçisi, ya da transit göçerdir. Bu türlerde önemli ölçüde
tükenme tehdidi altında bulunmakta olup, aynen ‘’A’’ grubundaki değerlendirmeye tabi
tutulacaktır. Bu nedenle ‘’B’’ grubundaki türler için de B.1.0 – B.7 basamaklarında ölçütler
kullanılacaktır:
B1.0: Bu statüye giren, daha önce Türkiye’ de kışladıklarına özgü kaydı bulunduğu halde,
bugün tükenen türlere verebileceğimiz bir örnek bulunmamaktadır.
B.1.1: Bu türler Türkiye’yi kışlak veya geçit bölgesi olarak kullanır; ancak popülasyonları
önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. Bu guruba giren kuşların kışlak bölgelerindeki doğal
popülasyonlarının soyu şu anda tükenmiş: ancak volier, kafes ve diğer yapay koşullarda yaşamını
sürdüren evcilleşmiş, domestic, türlerdir. Bu türlerin vahşi yaşamda tutunma şansları kalmamıştır.
Yabani yaşama salıverilmeleri halinde, doğal yaşam koşullarına uymaları artık olanaklı değildir.
B.1.2: Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmış olup, izlendikleri bölgelerde 1
birey- 10 çift (1- 20 birey) ile temsil edilirler. Bu türlerin soyu büyük tükenme tehdidi altında
olduğu için, mutlaka Türkiye genelinde korunmaları gerekir.
B.2: Bu türlerin sayıları, gözlendikleri bölgelerde 11- 25 çift (22- 50 birey) arasında değişir.
Bu türler önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır.
B.3: Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları gözlendikleri bölgelerde genel olarak 26- 50
çift (52- 500 birey) arasında değişir. Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük türler. Bu türler
de tükenebilecek duyarlıkta olup vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türlerdir.
B.3.1: Bu türlerin popülasyonlarında gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bunların
nüfusu da 251- 500 çift (502- 1000 birey) arasında değişir. Gözlendikleri bölgelerde, eski kayıtlara
göre azalma eğiliminde olan türleri içerir.
B.4: Bu türlerin popülasyon yoğunlukları, gözlendikleri bölgelerde henüz tükenme tehdidi
altına girmemiş olmakla birlikte, popülasyonlarında mevzii bir azalma vardır. Bunlar zamanla
tükenme tehdidi altına girmeye aday türlerdir. Bu türlerin popülasyonları gözlendikleri bölgelerde
501- 5000 çift (1002- 10 000 birey) arasında değişir.
B.5: Bu türlerin gözlenen popülasyonlarında henüz bir azalma ve tükenme tehdidi gibi
durum söz konusu değildir.
22
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
B.6: Az araştırılmış ve yeterince kaydı olmayan türleri içermektedir. Sadece “rastlantısal
tür= RT” olarak ikiden daha az gözleme dayandıkları için güvenilir bir değerlendirme şansı şu
anda yoktur ve araştırılması gerekir.
B.7: Bu türlerle ilgili, şu anda bir değerlendirme yapmak olanaklı değildir; çünkü kayıtları
çok az, emin ve sağlıklı değildir.
K:Kış ziyaretçileri Bu türler, daha çok ve batı kökenli olup kışı, sıcak olan Türkiye’nin,
başta Göller Bölgesi ve daha güneydeki sulak alanlar olmak üzere, sıcak bölgelerinde geçirmek
üzere gelen türlerdir.
T: Transit göçerler Bu türler ilkbahar ve sonbahar göçlerinde, göç yolu üzerindeki
Anadolu’yu kullanır.
R: Rastlantısal türler Bunlara özgü düzensiz kayıtlar olup, birey sayıları da oldukça
düşüktür.
N: Nadir türler Yukarıdaki statülere girmeyen, hakkında emin, yeterli ve sağlıklı veri
olmayan türlerdir.
Amphibia (İkiyaşamlılar):
Proje alanı ve çevresinde literatür taraması sonucu bulunması muhtemel 2 adet iki yaşamlı
türü tespit edilmiştir. (Bkz Tablo 7 )
Bern Sözleşmesine göre; söz konusu türlerin 1 tanesi Bern Sözleşmesi Ek-I, 1 tanesi de
Bern Sözleşmesi Ek-II listesinde yer almaktadır.
IUCN Kırmızı Listeye göre; söz konusu türler “LC” kategorisinde bulunmaktadır.
Demirsoy, A. (1996) Red Data Book kategorilerine göre ise bu tür “nt” kategorisinde
bulunmaktadır. “nt” kategorisindeki türler, Türkiye’de oldukça bol ve yaygın olup, şu anda
herhangi bir tehdit altında değildir.
Endemizm’e Göre; 2 türde endemik olmayıp, ülkemizde geniş yayılış alanına sahiptir.
2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları’na göre; söz konusu türler Merkez
Av Komisyon Kararlarının Ek listelerinde bulunmamaktadır.
Reptilia (Sürüngenler):
Proje alanı ve çevresinde literatür taraması sonucu bulunması muhtemel 3 adet sürüngen
türü tespit edilmiştir. (Bkz Tablo 8 )
Bern Sözleşmesine göre; 2 tür Bern Sözleşmesi Ek-II listesinde, 1 tür Bern Sözleşmesi EkIII listesinde bulunmaktadır.
IUCN Kırmızı Listeye Göre; 1 tür “VU” kategorisinde yer almaktadır.
Demirsoy, A. (1996) Red Data Book kategorilerine göre, 3 tür de “nt” kategorisinde
bulunmaktadır.
23
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Endemizm’e göre; 3 tür de endemik olmayıp, Testudo graeca (Tosbağa) ve Ophisops
elegans (Tarla Kertenkelesi= Yılan gözlü kertenkele) ülkemizde geniş yayılışa sahiptir.
2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları’na göre; söz konusu türler Merkez
Av Komisyon Kararlarının Ek-I listesinde bulunmaktadır.
Aves (Kuşlar):
Proje alanı ve çevresinde literatür taraması sonucu bulunması muhtemel 15 adet kuş türü
tespit edilmiştir. (Bkz Tablo 6 )
Bern Sözleşmesine göre; 8 tür Bern Sözleşmesi Ek-II listesinde, 7 tür Bern Sözleşmesi EkIII listesinde bulunmaktadır.
IUCN Kırmızı Listeye göre; türlerin tamamı “LC” kategorisinde bulunmaktadır.
Endemizm’e göre; tespit edilen türler içerisinde endemik bir tür bulunmamaktadır.
2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları’na göre; söz konusu türlerden 3
tür Ek-I listesinde, 6 tür Ek-II listesinde, 6 tür de Ek-III listesinde bulunmaktadır.
Mammalia (Memeliler)
Proje alanı ve çevresinde literatür taraması ve gözlemler sonucu bulunması muhtemel 5 adet
memeli türü tespit edilmiştir. (Bkz Tablo 9 )
Bern Sözleşmesine göre; 1 tür Bern Sözleşmesi Ek-III listesinde yer almaktadır.
IUCN Kırmızı Listeye göre; 2 tür “LC” kategorisinde bulunmaktadır.
Demirsoy, A. (1996) Red Data Book kategorilerine göre, 5 tür de “nt” kategorisinde
bulunmaktadır.
Endemizm’e göre; tespit edilen türler içerisinde endemik bir tür bulunmamaktadır.
2013-2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları’na göre; söz konusu türlerden 1
tür 2012-2013 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı’’ Ek listelerinde bulunmaktadır.
24
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 6. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Kuş Türleri
TÜR
FAMİLYA VE TÜR ADI
TÜRKÇE İSİM
NO
ACCIPITRIDAE
ATMACAGİLLER
STATÜ
RDB
BERN
IUCN
M.A.K
KAYNAK
Y
A.3
Ek-II
LC
Ek-I
L
Buteo buteo (L.,1758)
Şahin
FALCONIDAE
DOĞANGİLLER
2
Falco tinnunculus
Kerkenez
Y
A.4
Ek-II
LC
Ek-II
L
3
Falco subbuteo
Delicedoğan
G
A.3
Ek-II
LC
Ek-II
L
PHASIANIDAE
SÜLÜNGİLLER
4
Alectoris chukar
Kınalı Keklik
Y
A.2
Ek-III
LC
Ek-I
L
5
Coturnix coturnix
Bıldırcın
G,Y
A.4
Ek-III
LC
Ek-I
L
COLUMBIDAE
GÜVERCİNGİLLER
6
Columba livia
Güvercin
Y
A.5
Ek-III
LC
Ek-III
L
7
Tahtalı Güvercin
Y
A.4
Ek-III
LC
Ek-III
8
Columba palumbus
Streptopleia decaocta (Frivaldzsky,
1838)
ALAUDIDAE
Kumru
Y
A.5
Ek-III
LC
Ek-II
L
TARLAKUŞUGİLLER
9
Galerida cristata (L., 1758)
Tepeli toygar
Y
A.3
Ek-III
LC
Ek-II
L
10
Alauda arvensis (L., 1758)
Tarla kuşu
Y
A.4
Ek-III
LC
Ek-II
L
11
CORVIDAE
Pica pica(L., 1758)
KARGAGİLLER
Saksağan
Y
A.5
-
LC
Ek-III
L
1
12
Corvus monedula (L., 1758)
Cüce karga
Y
A.5
-
LC
Ek-III
L
13
Corvus corone (L., 1758)
Leş kargası
Y
A.5
-
LC
Ek-III
L
Sığırcık
Y
A.5
-
LC
Ek-II
L
Ev serçesi
Y
A.5
-
LC
Ek-III
L
STURNIDAE
14
Sturnus vulgaris (L., 1758)
PASSERIDAE
15
Passer domesticus (L., 1758)
Kaynak: G: Gözlem L: Literatür A: Araştırma
Literatür; Kiziroğlu, İ. (1993). The Birds of Türkiye.(Species List in Red Data Book). Ankara. TTKD Pubication Nr: 20. Desen Ofset A.Ş., 1993: 48 pp. ISBN: 975-7460-0404., www.trakus.org, IUCN RedList of Threatened Species (www.iucnredlist.org), Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2013-2014 M.A.K.K., Bern Sözleşmesi Ek Listeleri,
25
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 7. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı Türleri
TÜR
FAMİLYA VE TÜR ADI
TÜRKÇE İSİM
HABİTAT
RDB
BERN
IUCN
M.A.K
KAYNAK
NO
KARA
BUFONIDAE
KURBAĞASIGİLLER
Orman içi, Yol kenarları, Su
1
Bufo bufo
Kara Kurbağası
kenarları, Taşlık, kayalık alanlar,
nt
Ek-III
LC
L
Çayırlar, Tarlalar, Bağ, bahçeler,
Orman içi, Orman açıklıkları, Su
kenarları, Açık yamaçlar, Vadi
2
Bufo viridis
Gece Kurbağası
yamaçları, Taşlık, kayalık alanlar,
nt
Ek-II
LC
L
Çayırlar, Makilikler, Bağ, bahçeler,
Bozkırlar,
Kaynak: G: Gözlem L: Literatür A: Araştırma
Literatür; Demirsoy, A., 1996, Amfibiler. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara. , www.turkherptil.org, IUCN RedList of Threatened Species
(www.iucnredlist.org), Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2013-2014 M.A.K.K., Bern Sözleşmesi Ek Listeleri,
Tablo 8. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri
TÜR
FAMİLYA VE TÜR ADI
TÜRKÇE İSİM
HABİTAT
NO
TESTUDINIDAE
TOSBAĞAGİLLER
Orman içi, Orman açıklıkları, Yol
kenarları, Su kenarları, Taşlık,
Testudo graeca
kayalık alanlar, Çayırlar, Makilikler,
1
Tosbağa
(LINNAEUS, 1758)
Tarlalar, Bağ, bahçeler, Bozkırlar,
LACERTİDAE
2
3
Ophisops elegans
MENETRIES, 1832
Lacerta saxicola
RDB
BERN
IUCN
M.A.K
KAYNAK
nt
Ek-II
VU
Ek-I
L
nt
Ek-II
-
Ek-I
L
nt
Ek-III
-
-
L
KERTENKELEGİLLER
Tarla kertenkelesi, Yılan
gözlü ketenkele
Orman açıklıkları, Taşlık, kayalık
alanlar,
Tarlalar,
Çalılıklar,
Bozkırlar, Yarı çöl ortamlar,
Kaya Kertenkelesi
Ormanlık alanlar açık ve çıplak
yerler, taşlıklar, kayalıklar
Kaynak: G: Gözlem L: Literatür A: Araştırma
Literatür; Demirsoy, A., Türkiye Omurgalıları Sürüngenler, 2006.Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara. , www.turkherptil.org, IUCN RedList of
Threatened Species (www.iucnredlist.org), www.biltek.tubitak.gov.tr, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2013-2014 M.A.K.K., Bern Sözleşmesi Ek Listeleri,
26
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 9. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Türleri
TÜR
FAMİLYA VE TÜR ADI
TÜRKÇE İSİM
NO
MURIDAE
FAREGİLLER
1
2
3
4
5
Cricetulus migratorius
(PALLAS, 1773)
Cüce Avurtlak
CANIDAE
KÖPEKGİLLER
Canis familiaris
MARGO, 1891
Evcil Köpek
FELIDAE
KEDİGİLLER
Felis catus
LINNAEUS, 1758
Evcil Kediler
LEPORIDAE
TAVŞANGİLLER
Lepus europaeus
LINNAEUS, 1758
Yabani Tavşan
TALPIDAE
KÖSTEBEKGİLLER
Talpa levantis transcaucasia
Köstebek
HABİTAT
RDB
BERN
IUCN
M.A.K
KAYNAK
Yaylalar, orman içi çayırlar ve
kültür arazisi
nt
-
LC
-
L
Tüm Türkiye
nt
-
-
-
L,G
Tüm Türkiye
nt
-
-
-
L,G
Tüm Türkiye
nt
Ek-III
LC
Ek-III
L
Tüm Türkiye
nt
-
-
-
L
Kaynak: G: Gözlem L: Literatür A: Araştırma
Literatür; Demirsoy A., Türkiye Omurgalıları Memeliler Meteksan Ankara 1997., www.tramem.org , IUCN RedList of
www.biltek.tubitak.gov.tr, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2013-2014 M.A.K.K., Bern Sözleşmesi Ek Listeleri,
27
Threatened Species (www.iucnredlist.org),
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.2. Jeolojik Özellikler (Bölge ve Çalışma Alanı Stratigrafik Jeoloji, Jeomorfoloji,
Yapısal Jeoloji, Benzersiz Oluşumlar, Mineral Kaynaklar, Hey Elan, Çığ, Sel, Kaya Düşmesi,
Jeoteknik Değerlendirme (Mühendislik Jeolojisi, Stabilite, Zemin Emniyeti), 1/25.000'lik
Harita ve Kesitler,
Genel Jeoloji
İnceleme alanı ve civarında çok sayıda araştırmalar yapılmıştır. M. Sevin, E. Altun, A.
Aksay (2002)'ye göre, inceleme alanı ve civarında gözlenen birimler, yaşlıdan gence doğru aşağıda
özetlenmiştir:
Stratigrafi
İnceleme alanı ve civarında gözlenen birimler, aşağıda özetlenmiştir.
Şekil 2. Taraklı ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Dikme Kesiti
28
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Yenipazar Formasyonu (Kye)
Kumtaşı şeyl, mikritik kireçtaşı, karbonatlı kumtaşı, volkanitli ve bloklu filiş özelliğindeki
birim, Saner ve diğ. (1980) tarafından adlandırılmıştır. Genişletilmiş Yenipazar formasyonu,
Vezirhan formasyonu ile Gölpazarı grubuna (Eroskay, 1965), Vezirhan, Üzümlü, Yenipazar, Seben
ve Taraklı formasyonlanndan oluşan Gölpazarı grubuna (Saner ve diğ., 1980), Hamamboğazı
formasyonunun üst yarısı ile Yenipazar formasyonlarına (Altıner ve diğ., 1991) karşılık
gelmektedir.
Pelitçik, Samat, Dedeler, Sürmeli, Munduşlar civarında geniş mostralar veren birim, grimsi
yeşil renkli, ince-orta tabakalı kumtaşı-şeyl ardalanması ile yeşil ve kahverenkli volkanit, yeşil
renkli marn ve beyaz, bej, kırmızı, pembe renkli, ince tabakalı mikritik (pelajik-yarı pelajik)
kireçtaşı, yeşil-açık yeşil renkli tüf ve tüfitler ile az miktarda konglomeralardan oluşmaktadır.
Üye mertebesinde ayırtlanan birçok kayatürünün olduğu birimde,; beyaz, bej, kırmızı renkli
mikritik Değirmenözü üyesi (Kyed), en üstte kumtaşı, konglomera ve marnlar Taraklı üyesi (Kyet)
olarak ayırtlanmıştır.
Taraklı Üyesi (Kyet)
Yenipazar formasyonunun en üstünde yer alan ve ağırlıklı kumtaşı ağırlıklı birimi, Saner
(1977), Taraklı ilçesinden Taraklı formasyonu olarak adlamıştır. Birime daha once Eroskay (1965)
Gölpazarı grubu adını vermiş, Göncüoğlu ve diğ. (1996) ise Gölpazarı grubunun Yenipazar
formasyonunun Taraklı üyesi adı altında incelemişlerdir. Aynı birim, bu çalışmada da üye
mertebesinde ele alınmıştır. Üye, yeşilimsi gri renkli, ince-kalın tabakalı yer yer som, kumtaşı
ağırlıklı marn, şeyl, kumtaşı ve çakıllı kumtaşı ile, yer yer bej renkli, az belirgin tabakalı,
Orbitoides'li kireçtaşından (Kyet) oluşmaktadır. Paralel ve çapraz laminalanma, büyük ölçekli
çapraz tabakalanma, taban yapıları, istifte alttan üste doğru tane boyu büyümesi, birimin
sedimentolojik özelliklerindendir. Birim tip kesiti Taraklı'nın 4 km. güneydoğusunda
Kayaboğazı'dır (Saner, 1977).
Tarakli üyesi, altta Yenipazar formasyonunun diğer birimleriyle, üstte ise Selvipınar ve
Kızılçay formasyonlarıyla geçişlidir. Sinsedimenter tektonizmanın etkin olduğu yerlerde (BilecikNallıhan hattı güneyinde) kendinden daha yaşlı (Soğukçam formasyonu gibi) birimler üzerinde
sualtı uyumsuzluğuyla yer alabilmektedir. Kalınlığı 100-300 m. arasında değişen birim, yanal
olarak kireçtaşı ve marna dönüşmektedir. Birimde yer yer yoğun olarak Orbitoides sp.
bulunmaktadir. Saner (1977), birimde Pecten Alectryonia, Exogyra, Cyclolites, Gastropod, Ekinit,
Ammonit gibi makrofosiller ile Orbitoides gruenbachensis PAPY, Orbitoides appiculatus
SCHLUMBERGER ve Siderolites sp. gibi fosiller saptamış, bu fosillere göre birimin yaşının
Maastrihtiyen olduğunu belirlenmiştir. Taraklı üyesi delta ortammda çökelmiştir (Saner, 1977).
Yenipazar formasyonu, altta Soğukçam formasyonu ile tedrici geçişlidir. Bu geçiş TaraklıGöynük hattının kuzeyinde, özellikle taraklı kuzeydoğusunda Kılavuzlar köyü ile Kılavuzlar
Yaylası arasındaki yolda iyi görülür. Ancak Taraklı-Göynük hattının güneyinde, sinsedimenter
tektonizmanm etkin olduğu dönemlerde (değişik yaş konaklarında), Soğukçam formasyonu, Bilecik
kireçtaşı ve daha yaşlı birimler üzerinde uyumsuz (sualtı uyumsuzluğu) olarak yer alabilmektedir.
Üstten ise Taraklı-Göynük hattının kuzeyinde Çataltepe formasyonu, bu hattın güneyinde
Selvipınar-Kızılçay formasyonları ile geçişlidir. Yanal olarak değişim gösteren birimin kalınlığı
arazi gözlemlerine göre 1500-2000 m. olabileceği tahmin edilmektedir.
29
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Yenipazar formasyonunun alt yaşı için tedrici geçişli olduğu yerlerde kat mertebesinde yaş
verecek fosil bulunamamıştır. Su altı uyumsuzluğu olabilecek yerden Rotalipora appenninica
(RENZ), Rotalipora reicheli (MORNOD), Praeglobutrancana sp. , Rotalipora sp., Tircinella sp.
fosilleri (det: Kemal ERDOĞAN) saptanmıştır. Bu fosil topluluğu Senomaniyen'i işaret etmektedir.
Tedrici geçişli olduğu yerlerde Soğukçam formasyonunun Apsiyen'de sonlanmış olması Yenipazar
formasyonunun Albiyen'de başladığını gösterir.
Formasyonun iki üst yaşı vardır. Selvipınar ve Kızılçay formasyonlarının bulunduğu
yerlerdeki istiflerde en üst üyesi olan Taraklı'dan Saner (1977) tarafından Orbitoides
gruenbachensis PAPY, Orbitoides apiculatus SCHLUMBERGER ve Siderolites sp., fosilleri elde
edilmiş olup, formasyonun bu istifteki üst yaşı Geç Maastrihtiyen'dir. Yenipazar formasyonunun
ikinci üst yaşı ise Çataltepe formasyonunun geçişli olarak üzerlediği yerlerdeki istiflerdir. Bu
çalışmada Sphenolithus primus Perch Nielsen, Ericsonia cava (Hay ve Mohler), Ericsonia ovalis
(Black), Fasciculithus sp. fosilleri elde edilmiştir (det: E. Nevzat ERKAN). Bu fosil topluluğu Geç
Paleosen-Erken Eosen yaşını işaret etmektedir. Dolayısıyla formasyonun ikinci üst yaşı Geç
Paleosen'dir. Bu duruma göre, Yenipazar formasyonu, Selvipmar ve Kızlçay formasyonlarının
olmadığı, Çataltepe formasyonunun yer aldığı istiflerde de Albiyen-Geç Paleosen yaşındadır.
Alüvyon (Qal)
Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerine gelişmiş düz alanlardaki çakıl, kum, çamur
çökelleridir.
Genel olarak DKD-BGB gidişli ilişkilerin (tektonik ve çökel) görüldüğü bölgede otokton,
paraotokton ve allokton birimler yer alır. Üst Kampaniyen yakın öncesi Almacık ofiyolitleri ile
İstanbul Paleozoyik istifi K-G sıkışma sonrası tektonik olarak biraraya gelmişlerdir. Üzerlerine
açısal uyumsuzlukla çökelen Üst Kampaniyen-Alt Eosen yaştaki birimlerle, (sıkışmanın devam
etmesi sonucu) hep birlikte Alt-Orta Eosen yaştaki birimlerin üzerine, güneye doğru hareket
etmişlerdir.
Sakarya zonuna ait birimler (özellikle Soğukçam ve Yenipazar formasyonları) arasındaki
tektonik hatlar, birimlerin kıvrımlanması güneye doğru devrilmesi sonucu gelişmiş, ilksel ilişkiyi
fazla bozmamış daha küçük kırılmalar (ters faylardır) dır.
Genç tektonik evrede, Kuzey Anadolu Fayı Kaynaşlı - Düzce'den ve Bolu-Abant-Dokurcun
hatlarından geçen bu ilişkilerin karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. KAF'ın iki kolu arasında
kalan bölge bundan daha da çok etkilenmiş, D-B gidişli eski tektonik hatlarda dönemlere (KD-GB
yöne) neden olmuştur.
İnceleme Alanı Jeolojisi
Etüt alanında, Üst Kretase yaşlı, Yenipazar Formasyonu (Kye) üyesi, tamamen altere olmuş
marnlar yüzlek verir. Birim, kahve-yeşil tonlarında, etkili bir deformasyona uğramış, tamamen
ayrışmış-altere olmuştur. Alterasyon, üst seviyelerde daha etkili olup, alterasyon ürünü malzeme,
çakıl-kum-silt-kil içerir. Birim, düşük - ortaç dayanımlı, kötü pekleşmiştir.
Proje alanı ve civarına ait 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası Ek-6.’da verilmiştir.
30
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.3. Depremsellik (İnceleme Alanı ve Çevresinin Diri Fay Haritasında Yeri
Belirlenerek İnceleme Alanının Kaçıncı Derece Deprem Bölgesinde Yer Aldığı ve Yapılacak
Yapıların İlgili Deprem Yönetmeliğine Göre İncelenmesi),
Proje Alanı, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının “Türkiye Deprem Bölgeleri
Haritası”na göre 1. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamında yer alan
ünitelerin yapımında Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca yayımlanan “Afet Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
Proje alanı ve yakın çevresinde sel, heyelan, kaya yuvarlanması, çığ gibi bir durum söz
konusu değildir. Arazinin çok düşük eğimli olması nedeniyle erozyon sorunu bulunmamaktadır.
Proje alanını gösterir Deprem Haritası Ek-5’te verilmiştir.
31
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Proje Alanı
Harita 3. Proje Alanını Gösterir Diri Fay Haritası (Türkiye Diri Fay Haritası Serisi (Adapazarı NK36-13 Paftası)
32
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.4. Hidrojeolojik Özellikler: Yer Altı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan
Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri ve Debileri. Bu Kaynakların Özellikleri, Hangi
Kaynağı Besledikleri vb. Hakkında Detaylı Bilgi Verilmesi ve Bu Kaynakların 1/25.000
Ölçekli Topografik Harita Üzerine İşaretlenmesi
Hidrojeolojik Özellikler:
Bolu İli'nde merkez ilçe ve diğer ilçeler genel olarak içme ve kullanma sularının önemli bir
kısmını doğal kaynaklardan sağlamaktadır. Merkez ilçeye su sağlayan Kökez, Bayramışlar ve
Değirmenözü kaynakları özellikle kayda değer kaynaklar arasında bulunmaktadır.
Bolu İli iklimine, doğal bitki örtüsüne ve jeolojik yapısına bağlı olarak, yeraltı suyu ve
doğal kaynak suları bakımından da zengin sayılabilecek bir araziye sahiptir. DSİ çalışmalarına
göre ildeki yeraltı suyu rezervi toplamı 108 hm3’ü bulmaktadır. Mudurnu -Seben Havzası ile ilgili
yeraltı su rezervi bilgileri aşağıdaki Tablo 10.’da verilmiştir.
Tablo 10. Yeraltı Suyu Rezerv Bilgileri
YAS Rezervi
Yeraltı Suyu Rezervleri ve Tahsis
YAS Tahsisi (m3)
Havza No
3
(hm )
(30.04.2001’e göre)
Miktarları Havza adı
Mudurnu-Seben
12-40 ve 12-30
9.00
Yeraltı suyu rezerv rakamları, yıllık beslenişin kullanılabilir kısmıdır.
Yeraltı suyu tahsisleri özel ve tüzel kişilere bugüne kadar yapılan tahsisler olup, Bolu ilinde DSİ’nin herhangi bir
yeraltı suyu sulama tesisi bulunmamaktadır.
Kaynak: DSİ 53. Şube Müdürlüğü (2011)
İşletme aşamasında tesiste ihtiyaç duyulan su, tesise yaklaşık olarak 1.360 m mesafede
BEYPİ A.Ş.’ye ait arazide bulunan ve 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu gereğince DSİ V. Bölge
Müdürlüğü’nden Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi (asıl ve yedek kuyu olmak üzere) alınan kuyudan
sağlanacaktır. 07.04.2014 tarih ve 1275 ve 1276 belge nolu Yeraltı Suyu Kullanma Belgeleri Ek-1
Resmi Belgeler'de sunulmuştur.
BEYPİ A.Ş.’ye ait arazide su temini amacıyla yaklaşık 60 m derinliğinde sondaj kuyusu
açılmıştır. Arazi ve yakın çevresinin litolojik birimleri gösteren dikme kesit Şekil 3.'de verilmiştir.
0-3 m Bitkisel Toprak
3-20 m
Alüvyon,kil,kum,çakıl
20-60 m Fliş
60 m Kuyu Tabanı
Açıklamalar:
X Arazi yüzeyinde yaklaşık 3 m derinliğinde
bitkisel toprak yer almaktadır. Alt kısımda 3 ila
20 m'lik alüvyonel tabaka alüvyon altında 20 ila
60 m lik Fliş tabakası yer almaktadır.
X Açılan asıl kuyuda dinamik su seviyesi
yaklaşık 13 m, statik seviye ise 1,30 m olarak
ölçülmüştür. Sahadan pompajla 4 lt/s lik debide
su çekilecek olup çekilecek günlük su miktarı
yaklaşık 250 ton olarak hesaplanmıştır.
Kuyu Koordinatı (asıl): Y: 354421, X:4487589
X Yedek kuyuda ise dinamik su seviyesi yaklaşık
9,60 m, statik seviye ise 1 m olarak ölçülmüştür.
Sahadan pompajla 4,5 lt/s lik debide su
çekilecektir.
Kuyu Koordinatı (yedek): Y: 354401, X:4487588
Şekil 3. Proje Alanı Zeminine Ait Dikme Kesit
33
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Arazinin içinde bulunduğu alüvyonlar zengin akiferdir. Ayrıca; kretase yaşlı flişlerin
içerisindeki kireçtaşı ve kumtaşlarının kırıklı çatlaklı bir yapı özelliği göstermesi ayrıca elverişli
beslenim şartları durumunda akifer özelliği gösterebileceği düşünülmektedir. Proje alanı zemin
yapısı 60 m derinliğe kadar düşük hidrolik iletkenliğe sahip birimler içermekte olup yeraltı su
seviyesi bu derinlikten itibaren başlamaktadır. Akifer beslenmesi yağıştan sızma, akıştan sızma,
kar erimesi sızma vasıtası ile gerçekleşmektedir.
Proje alanı konumu itibarı ile geniş düzlüklerden oluşan bir saha üzerinde yer almaktadır.
Proje alanı doğusundan geçen kuru dere vasfındaki Gedikler Deresi yüzeysel yağış gözlendiği
dönemlerde tesis alanının kuzey istikametinde yer alan Ulusu Çayı'nı beslemektedir.
II.5. Hidrolojik Özellikler Yüzeysel Su Kaynaklanın Mevcut ve Planlanan Kullanımı,
Dere, Akarsu, Göl, Baraj vb., Özellikle İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Yüzeysel Su
Kaynaklarına Olan Mesafelerinin Ayrı Ayrı Belirtilmesi ve Debileri, Bu Kaynakların
Özellikleri, Hangi Kaynağı Besledikleri vb. Hakkında Detaylı Bilgi Verilmesi ve Faaliyetin
Bu Ekosisteme Etkilerinin Değerlendirilmesi (Sulak Alanlar Yönetmeliği Kapsamında)
Alınacak Önlemlerin Belirtilerek Taahhütlerin Rapora Girmesi, Kaynakların 1/25000
Ölçekli Topografik Harita Üzerinde Gösterilmesi,
Proje alanının doğu sınırında Gedikler Deresi yer almakta olup söz konusu dere kuru dere
vasfında olduğundan sadece çok yağışlı zamanlarda yüzeysel akış göstermektedir.
Proje alanı doğu sınırında yer alan Gedikler Deresi 17.05.2005 tarih ve 25818 Resmi
Gazete sayılı (Değişik:RG-26/8/2010-27684) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Madde 4.'te
tanımlanan "Kuru Dere" kapsamında yer almaktadır. Anılan yönetmeliğin 23. maddesinin son
paragrafında " Kuru derelerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almaktadır. Bu
kapsamda proje alanı, Gedikler Deresinin kuru dere vasfında olması nedeni ile söz konusu
yönetmelik hükümleri gereğince akarsu koruma bandı içerisinde yer almamakta ve sulak alan
olarak tanımlanmamaktadır.
Ayrıca proje alanının yaklaşık olarak 1.150 m kuzeyinde bulunan Ulusu Deresi akış
göstermekte olup söz konusu dere sürekli akışlı olarak tanımlanmaktadır. Proje alanı doğusundan
geçen kuru dere vasfındaki Gedikler Deresi yüzeysel yağış gözlendiği dönemlerde tesis alanının
kuzey istikametinde yer alan Ulusu Deresi'ni beslemektedir.
Proje alanı ve yakın çevresinde içme ve kullanma suyu temin edilen herhangi bir akarsu,
göl ve baraj yer almamaktadır. Ayrıca proje alanı DSİ, İl Özel İdaresi ve İller Bankası yatırım
programı dahilinde yer alan herhangi bir sulama, içme suyu temini ve benzeri proje alanı
kapsamında yer almamaktadır. Proje alanı ve yakın çevresinde yer alan ve bu başlık altında
tanımlanan tüm yüzeysel su kaynakları proje için hazırlanan 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
üzerinde gösterilmiştir. (Bkz Ek-2)
Faaliyet kapsamında yüzey ve yeraltı sularına olumsuz etkide bulunabilecek kirletici
unsurlar ile ilgili gerekli tüm önlemler faaliyet sahibi tarafından alınacaktır.
34
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Önlemler:
Gedikler Deresi akar dere olmamasına rağmen yapısı itibarı ile aşırı yağış esnasında
oluşacak yüzeysel akışı iletecek bir dere yatağıdır. Bu nedenle dere yatağını muhafaza edilmesi
açısından birtakım önlemelerin alınması gerekmektedir.
Konuya ilişkin ÇED süreci içerisinde DSİ V. Bölge Müdürlüğü görüş alınmış olup proje
için verilen görüşte; Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda proje alanının DSİ
Projeleri kapsamı dışında kaldığı, içme ve kullanma suyu temin edilen baraj ve göl koruma
alanında yer almadığı belirtilmiştir.
Ancak saha yakınından geçen dere yatağının sebep olacağı taşkınlara karşı gerekli
önlemlerin alınması, dere yatağına hafriyat vb. atıkların atılmaması, dere yatağı şevi üzerinden
itibaren dere boyunca şeritvari 7 m genişliğindeki kısım koruma bandı olarak bırakılması ve bu
kısımlara kalıcı tesis yapılmaması kaydıyla söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesinde herhangi
bir sakınca olmayacağı belirtilmiştir. (Bkz Ek-1 Resmi Belgeler)
Bu kapsamda;
X Dere yatağına hafriyat malzemesi, katı ve sıvı atık atılmayacak,
X Derenin akış yönü, eğimi ve doğal kesitine müdahale edilmeyecek,
X Taşkınlara karşı aşağıda belirtilen önlemler alınacaktır.
Yağmur Suları ve Taşkınlara Karşı alınacak Önlemler:
1) Proje alanının kuzey uç noktasından giriş ve çıkış yeri tesis edilecektir.
2) Parsellerin bulunduğu alan ile batısında yer alan yol arasında 5 m, doğu sınırında
bulunan dere yatağı ile arasında 7 m, kuzeyi ve güneyinde yer alan parseller arasında ise 3 m
genişliğinde koruma bandı bırakılacaktır.
3) Faaliyet alanına düşen yağış sularının kontrollü biçimde tahliyesi için parabol toprak
kanallar açılacaktır.
4) Yağış suları kontrollü olarak Gedikler Deresi'ne deşaj edilecektir.
5) Ayrıca koruma bantlarında pezaj düzenlmesi yapılırken gerekli görülen kısımlara bordür
taşları döşenecek ve tesis alanının zemininde ihtiyaç duyulan alanlarda çakıllama ve beton
kaplama yapılacaktır.
II.6. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler.(Bölgenin Genel İklim Koşulları, Sıcaklık,
Yağış, Nem Dağılımı, Buharlaşma Durumu, Sayılı Günler Dağılımı, Rüzgar Dağılımı,
Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri, Meteorolojik Verilerin
Güncelleştirilmiş Ve Uzun Yıllar Değerleri Kapsaması (En Yakın Meteoroloji İstasyonunun
Esas Alınması),
a) Bölgenin Genel İklim Şartları
Bolu İli'nin kuzey kesimlerinde, Yedigöller civarında dar bir alanda, Batı Karadeniz iklimi
görülür. Oradan güneye doğru gidildikçe Karadeniz ikliminin etkisi azalmaya başlar ve İç
Anadolu ikliminin etkisi hissedilir. İlin en güney kesimlerinde İç Anadolu iklimi etkisi ağır basar.
Oradaki kısımda Karadeniz ardı iklimi olarak tanımlanan bir iklim tipi yaşanır. Bu genel duruma
ek olarak, yerel ölçüdeki topoğrafik yükseklik farkları da önemli bir iklim etkenidir. Örneğin
rakımı 725 olan Bolu Ovası ile ovadan sadece 20 km kadar güneydoğuda bulunan, rakımı 2.000 m
ve üzerinde olan, Kartalkaya bölgesinin iklimi birbirinden hayli farklıdır.
35
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Batı Karadeniz iklimi, Doğu Karadeniz iklimine göre daha az yağışlıdır. Sıcaklık da
Karadeniz boyunun öteki kesimlerine göre gerek yazın, gerekse kışın biraz daha azdır. Karadeniz
ardı iklim tipi Karadeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında bir geçiş iklimi niteliğindedir. İç
Anadolu ikliminin özelliği yazların kurak ve sıcak, kışların soğuk ve sert olmasıdır. Yağışlar da
daha azdır.
Meteorolojik özelliklerinin değerlendirilmesinde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilen ve proje alanına en yakında bulunan Bolu
Meteoroloji İstasyonu’na ait 1960-2012 yılları arasındaki rasat kayıtlardan yararlanılmış olup,
Bolu Meteoroloji İstasyonuna ait Meteorolojik Bülten Ek-9.’da verilmiştir.
b) Basınç
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama basınç 930 hPa,
maksimum basınç 952.2 hPa ve minimum basınç 901.3 hPa’dır. Ortalama, maksimum ve
minimum basınç değerleri Tablo 11.’de verilmiştir.
Tablo 11. Ortalama, Maksimum ve Minimum Basınç Değerleri
AYLAR
METEOROLOJİK
PARAMETRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yıllık
930
Ortalama Basınç (hPa)
930.9 929.5
928.9 927.6
928.8
928.9
928.2
928.9
931.1 932.8 932.6
931.2
MaksimumBasınç (hPa)
951.8
947.5 942.6
938.9
938.1
936.8
937.2
940.2
943.1
945
952.2 952.2
MinimumBasınç (hPa)
901.3 910.7 906.5 911.6
917.4
918.5
917.2
919.5
917.6
920.4
912.2
910.3 901.3
946.2
Şekil 4. Ortalama, Maksimum ve Minimum Basınç Değerleri Grafiği
c) Sıcaklık
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama sıcaklık 10.5 0C,
maksimum sıcaklık 39.8 0C ve minimum sıcaklık -24.3 0C ‘dir. Ortalama, maksimum ve minimum
sıcaklık değerleri Tablo 12.’de verilmiştir.
Tablo 12. Ortalama, Maksimum ve Minimum Sıcaklık Değerleri
AYLAR
METEOROLOJİK
PARAMETRE
0
Ortalama Sıcaklık ( C)
0
Maksimum Sıcaklık ( C)
0
Minimum Sıcaklık ( C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yıllık
0.7
2.0
5.0
9.8
14.0
17.4
19.9
19.7
16.1
11.8
6.9
3.1
10.5
19.8
20.8
28.0
31.8
34.4
37.0
39.3
39.8
37.3
34.4
26.2
23.5
39.8
-24.3
-24.0
-17.8
-10.0
-2.3
2.2
4.4
3.2
0.4
-5.8
-19.6
-22.6 -24.3
36
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 5. Sıcaklık Değerleri Grafiği
ç) Yağış
1) Ortalama Toplam Yağış Miktarı
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama toplam yağış miktarı
555 mm, günlük maksimum yağış miktarı ise 57.5 mm dir. Yağış değerleri Tablo 13.’de
verilmiştir.
Tablo 13. Yağış Değerleri
AYLAR
METEOROLOJİK
PARAMETRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yıllık
Toplam Yağış Ortalaması (mm)
57.7
45.4 52.0
51.7
60.1
52.7
31.0
25.2
27.1
42.9
45.8
63.4
555
Maksimum Yağış (mm)
40.2
45.9 38.5
35.2
57.5
47.3
56.9
48.6
29.6
33.3
31.0
48.9
57.5
Şekil 6. Yağış Değerleri Grafiği
Bolu Meteoroloji İstasyonunda 100 yılda görülmesi muhtemel en büyük yağış değeri 71,13
mm'dir. İşletme ve kurulum aşamasında bu değerler göz önünde bulundurulacaktır.
Bolu Meteoroloji İstasyonuna ait standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri,
Yağış-Şiddet-Süre Tekerrür Eğrileri ve Fevk Rasatları Ek-9'da verilmiştir. İşletme ve kurulum
aşamasında bu değerler göz önünde bulundurulacaktır.
37
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
d) Ortalama Nispi Nem
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama nispi nem %72.8,
minimum nem %3'tür. Ortalama nispi nem ve minimum nem değerleri Tablo 14.’te verilmiştir.
Tablo 14. Ortalama Nisbi Nem ve Minimum Nem Değerleri
METEOROLOJİK
PARAMETRE
Ortalama Nem (%)
Minimum Nem (%)
1
2
3
77.9 75.3 72.1
27
19
10
AYLAR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yıllık
69.7
71.1
70.7
69.1
69.0
70.6
74.4
75.2
78.0
72.8
10
11
12
3
6
10
8
14
18
3
Şekil 7. Nem Değerleri Grafiği
e) Sayılı Günler
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama kar yağışlı günler
sayısı 38.1, yıllık ortalama kar örtülü günler sayısı 38.2, yıllık ortalama sisli günler sayısı 25.4,
yıllık ortalama dolulu günler sayısı 1.5, yıllık ortalama kırağılı günler sayısı 41 ve yıllık ortalama
orajlı günler sayısı 23.2’dir. Sayılı günler tablosu Tablo 15.’te verilmiştir.
Tablo 15. Sayılı Günler
METEOROLOJİK
PARAMETRE
AYLAR
1
2
3
4
5
Kar Yağışlı Günler Sayısı
10.0
9.3
6.9
1.5
0.1
Kar Örtülü Günler Sayısı
14.3 10.0
4.1
0.6
Sisli Günler Sayısı Ortalaması
5.2
2.3
1.5
1.0
0.9
0.7
0.3
0.4
1.0
Dolulu Günler Sayısı Ortalaması
Kırağılı Günler Sayısı
Ortalaması
Orajlı Günler Sayısı Ortalaması
0.0
0.0
0.1
0.3
0.5
0.3
0.1
0.1
0.1
6.7
6.3
7.5
2.9
0.3
0.1
0.1
0.4
2.0
5.9
38
6
6.0
7
3.0
8
2.7
9
10
11
12
Yıllık
0.3
3.0
7.0
38.1
0.0
2.1
7.1
38.2
2.9
4.1
5.1
25.4
0.0
0.0
1.5
0.1
1.8
7.6
7.8
41
1.9
0.8
0.1
0.2
23.2
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 8. Sayılı Günler Grafiği
f) Maksimum Kar Kalınlığı
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre maksimum kar kalınlığı 64 cm olarak
Şubat ayında ölçülmüştür. Maksimum kar kalınlığı değerleri Tablo 16.’da verilmiştir.
Tablo 16. Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri
METEOROLOJİK
PARAMETRE
Maksimum Kar Kalınlığı (cm)
1
62
2
64
3
36
4
41
5
Şekil 9. Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği
39
6
AYLAR
7
8
9
10
6
11
52
12
60
Yıllık
64
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
g) Buharlaşma
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama açık yüzey
buharlaşması 831.1 mm, günlük maksimum açık yüzey buharlaşması 29.7 mm’dir. Ortalama ve
maksimum açık yüzey buharlaşması değerleri Tablo 17.’de verilmiştir.
Tablo 17. Ortalama ve Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması Değerleri
AYLAR
METEOROLOJİK
PARAMETRE
1
Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması
0.5
(mm)
Maksimum
Açık
Yüzey
2.3
Buharlaşması (mm)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yıllık
1.0
77.2 111.9 139.3 167.4 152.8
105
60.2
13.3
2.5
831.1
4.0
11.8
29.7
7.0
6.4
5.0
29.7
10.8
12.0
12.8
12.0
Şekil 10. Buharlaşma Değerleri Grafiği
ğ) Rüzgâr
1) Yıllık Mevsimlik Aylık Rüzgâr Yönü
Yönlere göre rüzgârın esme sayıları toplamı Tablo 18.’de verilmiştir.
Tablo 18. Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
AYLAR
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW WSW
OCAK
835
1385
1790
2441
1614
1978
2259
2496
2436
4169
4185
4325
2663
2211
1237 1100
ŞUBAT
626
1040
1492
2045
1226
1290
1795
2249
2420
4734
4136
4350
2844
1905
1118
948
MART
842
1126
1571
1662
1387
1309
1438
1949
2674
5824
5559
4887
3324
2059
1170
897
NİSAN
775
1044
1399
1720
1566
1342
1506
1862
2662
5009
5013
4595
3585
2122
1164
994
MAYIS
786
1120
1798
2135
1836
1776
1666
2119
2541
4841
4737
4623
3232
2087
1200 1055
HAZİRAN 831
1191
1911
2630
1646
1638
1758
2103
2133
4808
4312
4061
2791
2105
1049 1067
969
1365
2219
2696
1978
1805
2092
2480
2216
5584
4277
3702
2396
1483
780
820
AĞUSTOS 863
1400
1985
2737
1904
1997
1951
2266
2419
6084
4280
3481
2158
1560
897
870
EYLÜL
657
1214
1673
2491
1759
1713
1698
2003
2408
6287
4322
4423
2208
1762
747
673
EKİM
656
975
1659
2377
1838
1888
1774
2230
2656
6261
4526
4634
2477
1680
854
688
KASIM
815
1223
1527
1998
1429
1613
1683
2260
2779
5336
4182
4301
2924
2029
1140
929
ARALIK
1086 1346
1665
2331
1382
2100
1988
2598
2424
4773
4573
3884
2999
2165
1471 1047
YILLIK
9741 14429 20689 27263 19565 20449 21608 26615 29768 63710 54102 51266 33601 23168 12827 11088
TEMMUZ
40
W
WNW NW NNW
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 11. Yıllık Esme Sayıları Grafiği
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre birinci derece hakim rüzgar yönü SSW
(güney-güneybatı), ikinci derece hakim rüzgar yönü SW(güneybatı), üçüncü derece hakim rüzgar
yönü WSW(batı-güneybatı) ‘dır.
Yönlere göre rüzgârın mevsimlik esme sayıları toplamı Tablo 19.’da verilmiştir.
Tablo 19. Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı
AYLAR
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW WSW
W
WNW NW NNW
İLKBAHAR 2403 3290 4768 5517 4789 4427 4610 5930 7877 15674 15309 14105 10141 6268 3534 2946
YAZ
2663 3956 6115 8063 5528 5440 5801 6849 6768 16476 12869 11244 7345 5148 2726 2757
SONBAHAR 2128 3412 4859 6866 5026 5214 5155 6493 7843 17884 13030 13358 7609 5471 2741 2290
KIŞ
2547 3771 4947 6817 4222 5368 6042 7343 7280 13676 12894 12559 8506 6281 3826 3095
41
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Bolu İli’ne ait mevsimlik rüzgâr yönleri grafikleri Şekil 12.’de verilmiştir.
Yaz
İlkbahar
Sonbahar
Kış
Şekil 12. Esme Sayıların Göre Mevsimlik Rüzgâr Diyagramları
42
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
2) Yönlere Göre Rüzgâr Hızı
Yönlere göre rüzgâr hızı verileri Tablo 20.’de verilmiştir.
Tablo 20. Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı Verileri (m/sec)
AYLAR
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW WSW
W
OCAK
1.1
1.0
1.0
1.1
0.9
1.0
1.0
1.2
1.4
ŞUBAT
1.2
1.1
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.3
MART
1.1
1.2
1.1
1.3
1.1
1.1
1.0
NİSAN
1.3
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
MAYIS
1.2
1.3
1.2
1.3
1.1
HAZİRAN
1.3
1.3
1.2
1.2
TEMMUZ
1.5
1.3
1.3
AĞUSTOS
1.6
1.5
EYLÜL
1.2
EKİM
WNW NW NNW
1.6
1.6
1.7
1.7
1.5
1.3
1.2
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8
1.6
1.3
1.4
1.3
1.5
1.8
1.9
1.9
2.0
1.9
1.5
1.3
1.0
1.3
1.6
1.8
2.0
2.0
2.2
2.0
1.6
1.5
1.1
1.0
1.2
1.4
1.7
1.9
2.1
2.3
2.1
1.6
1.5
1.1
1.1
1.0
1.2
1.2
1.7
1.8
2.1
2.2
2.1
1.7
1.5
1.4
1.2
1.2
1.0
1.1
1.3
1.7
2.2
2.2
2.3
2.2
1.8
1.6
1.3
1.3
1.2
1.1
1.0
1.1
1.2
1.7
2.2
2.2
2.3
2.1
1.8
1.7
1.0
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
1.1
1.2
1.5
2.0
2.0
2.1
1.8
1.6
1.5
0.9
1.0
1.0
1.1
0.9
0.9
0.9
1.0
1.2
1.5
1.6
1.7
1.6
1.5
1.1
1.1
KASIM
0.9
1.0
0.9
1.1
0.9
0.9
0.9
1.1
1.3
1.5
1.5
1.6
1.6
1.4
1.1
1.1
ARALIK
1.0
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
1.1
1.4
1.6
1.6
1.7
1.7
1.6
1.3
1.2
YILLIK
1.2
1.2
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
1.9
2.0
1.8
1.5
1.4
Şekil 13. Yönlere Göre Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği
3) Ortalama Rüzgâr Hızı
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama rüzgar hızı 1.4
m/sec’dir. Ortalama rüzgâr hızı değerleri Tablo 21.’de verilmiştir.
Tablo 21. Ortalama Rüzgar Hızı Değerleri
METEOROLOJİK
PARAMETRE
Ortalama Rüzgâr Hızı ( m/sec)
AYLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yıllık
1.2
1.4
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.2
1.1
1.2
1.4
43
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 14. Ortalama Rüzgâr Hızı Grafiği
4) Maksimum Rüzgâr Hızı ve Yönü
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre maksimum rüzgarın yönü W (batı)
olup maksimum rüzgarın hızı ise 28.9 m/sec.’dir.
Tablo 22. Maksimum Rüzgar Hızı Değerleri
METEOROLOJİK
PARAMETRE
Maksimum Rüzgâr Hızı ( m/sec)
Maksimum Rüzgârın Yönü
AYLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yıllık
24.5
24.7
28.5
26.9
21.6
22.9
20.6
28.9
19.5
20.5
24
23.5
28.9
S
S
SW
SSE
S
SW
SW
W
W
W
WSW NW
W
Şekil 15. Maksimum Rüzgâr Hızı Grafiği
5) Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama fırtınalı günler sayısı
2.6’dır. Ortalama fırtınalı günler sayısı Tablo 23.’te verilmiştir.
Tablo 23. Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı
METEOROLOJİK
PARAMETRE
Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması
AYLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yıllık
0.3
0.4
0.3
0.5
0.2
0.2
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
2.6
44
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 16. Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı Grafiği
6) Ortalama Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı
Bolu Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama kuvvetli rüzgarlı günler
sayısı 32’dir. Ortalama kuvvetli rüzgârlı günler sayısı Tablo 24.’de verilmiştir.
Tablo 24. Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı
METEOROLOJİK
PARAMETRE
Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı
Ortalaması
AYLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yıllık
2.5
3
3.9
4.2
2.8
2.6
2.3
2.8
2
1.3
2.1
2.5
32
Şekil 17. Ortalama Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Grafiği
h) Fevk Rasatları
Bolu İli ve ilçelerine ait T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nden temin edilen Fevk Rasatları Ek-9.’da, fevk konuları ve açıklamalar ise aşağıdaki
Tablo’da verilmiştir.
Fevk rasatlarına göre proje alanının bulunduğu Mudurnu İlçesinde 10.09.1980 tarihinde
kuraklığın yaşandığı tespit edilmiştir.
45
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tablo 25. Fevk Rasatları
YIL
İLÇE
11.05.1980
Göynük
10.09.1980
Mudurnu
17.09.1980
Pazarköy
15.03.1981
Bolu
14.07.2004
Bolu
29.06.2009
Bolu
15.07.2009
Bolu
08.09.2009
Bolu
06.06.2010
Bolu
28.06.2010
Bolu
31.05.2011
Bolu
18.04.2012
Bolu
06.05.2012
Bolu
28.05.2012
Bolu
04.06.2012
Bolu
İL
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
FEVK KONUSU
Dolu
Kuraklık
Kuraklık
Yağış ve sel
Dolu
Dolu
Yağış ve sel
Yağış ve sel
Yağış ve sel
Yağış ve sel
Yağış ve sel
Hortum
Dolu
Fırtına
Dolu
AÇIKLAMA
Dolu zirai ürünlere zarar vermiş
Halihazir durumun yağışa ihtiyacı vardır
Halihazir durumun yağışa ihtiyacı vardır
Derelerin taşması sonucu zirai ürünler zarar görmüş
Ağaçlarda meyveler döküldü
Ağaçlarda meyveler döküldü
Karayolu ulaşımı aksadı
Karayolu ulaşımı aksadı
Karayolu ulaşımı aksadı
Karayolu ulaşımı aksadı
Yerleşim yerleri zarar gördü
Seralar zarar gördü
Yerleşim yerleri zarar gördü
Ağaçlarda dallar kırıldı
Sebze bahçeleri zarar gördü
II.7. Toprak Özellikleri (Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı, Yamaç
Stabilitesi, Sahanın Erozyon Açısından Durumu, Toprak Koruma Projesinin Yapılması,
Doğal Bitki Örtüsü Olarak Kullanılan Mera, Çayır v.b.)
Toprak Özellikleri
Proje için 2013 yılında Ziraat Mühendisi Nüvit İŞNEL tarafından hazırlanan Toprak
Koruma Projesi, Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Projeye ilişkin
hazırlanan onaylı Toprak Koruma Projesi'nde proje alanının killi tınlı bünyeye sahip oluğu,
erozyon, tuzluluk, alkalilik, taşlılık, drenaj ve taşkın tehlikesi bulunmadığı, toprağın orta derin,
orta ağır bünyeli, orta geçirgen ve düze yakın, güney batı kısmından kuzey doğu yönüne doğru
ortalama % 1-2 arasında değişen eğime sahip olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca Toprak Koruma Projesi'nde; projeye konu olan arazide ve çevre arazilerde şahıs ve
herhangi bir devlet kuruluşunun sulama şebekesine rastlanılmadığı, parselin sınırında bulunan
mecut derenin kuru dere vasfında olmasından dolayı kuru tarım yapıldığı ve sulama imkanının
sınırlı olduğu, proje alanına ait taşınmazların; arazinin bütünlüğüne, eğimine, iklimine, verim
durumuna, çevre arazilere ve toprak derinliğine (sığ 20-50 cm) göre Özel Ürün Arazisi
özelliğinde olduğu belirtilmektedir.
Proje alanı için; Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından
hazırlanan 03.09.2013 tarih ve 2013/100 sayılı etüt raporu neticesinde sahanın Kuru Özel Ürün
Arazisi (KOT) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu görüşte proje kapsamında
gerçekleştirilmesi planlanan tüm yapıların Tarımsal Amaçlı Yapılar kapsamında olduğu ve
yapıların, faaliyet için hazırlanan Toprak Koruma Projesi ve Mimari Projede belirtilen şekilde
tarımsal amaçlı kullanılması halinde yapımında herhangi bir sakınca görülmediği belirtilmiştir.
(Bkz Ek-1 Resmi Belgeler)
Projenin olduğu bölge Orman ve Su İşleri Bakanlığı ARİS'de (Arazi İzleme Sistemi) yer
alan Arazi Örtüsü Haritalarında "Doğal Bitki Örtüsü İle Bulunan Tarım Alanları" kapsamında yer
almaktadır. Doğal Bitki Örtüsü İle Bulunan Tarım Alanları, önemli miktarda doğal alanların araya
serpiştirilmiş olduğu tarım arazilerini içerir. Doğal yada yarı-doğal kaynaklı alanlarla (bataklıklar,
su kütleleri) tarıma ayrılan arazilerin beraber olduğu alanlardır.
46
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.8. Tarım ve Hayvancılık, (Tarımsal Gelişim Proje Alanları, Sulu ve Kuru Tarım
Arazilerin Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları, Hayvancılık
Türleri, Adetleri ve Beslenme Alanları,)
Bitkisel Üretim
Bolu İlinde bitkisel üretim yapılan araziler, orman alanlarından sonra önemli bir alanı
kaplamaktadır. Bitkisel üretim alanları; tarla bitkileri, sebze ve meyve alanlarından oluşmaktadır.
Aşağıdaki tablolarda görüleceği üzere en fazla tarım alanı Merkez İlçede (% 25,09) bulunmakta
bunu sırasıyla Gerede (%25,01), Mudurnu (%14,26), Göynük (% 11,75) ve diğer ilçeler takip
etmektedir.
Bitkisel üretim yapılan alanlar kendi içerisinde incelendiğinde en fazla alanı % 90,25 (%
73,27 si ekilen % 16,97 si nadas) ile tarla bitkilerinin kapladığı görülmektedir. Bunu sırasıyla
Kavaklık vb. boş bırakılan diğer alanlar (% 6,69) , meyve (% 1,73) ve sebze (% 1,03) alanları
takip etmektedir.
Bolu ilinde en fazla tarla bitkileri kullanım alanını sırasıyla tahıllar, arkasında yumrulu
bitkiler ve yem bitkileri kaplamaktadır. Endüstri bitkileri ve baklagillerin alanı ise sınırlıdır. Tarla
bitkileri ekiliş alanlarını ilçeler bazında incelendiğinde en fazla alan Merkez İlçe olmak üzere
bunu sırasıyla Mudurnu, Gerede ve Göynük ilçeleri takip etmektedir. Tahıl ekilen alanlar da da
durum pek farklı değildir. Patatesi de içine alan yumrulu bitkiler en fazla Merkez İlçede
yetiştirilmektedir.
Tahıllar; buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır ve çeltik gibi ürünleri kapsamaktadır. Bolu
İli'nde en çok üretilen tahıl buğdaydır. Buğdayı arpa, yulaf ve mısır izlemektedir. En az üretilen
tahıl ise çeltik olup sadece Kıbrısçık ve Seben ilçelerinde üretilmektedir. Kıbrısçık İlçesi'nde
yöreye has ve ilçenin adıyla anılan pirinç çeşidi üretilmektedir. En fazla buğday ekilişi Merkez
ilçede sonra sırasıyla Göynük, Gerede ve Mudurnu ilçelerinde yapılmaktadır.
Tablo 26. Bolu İline Bağlı İlçelerde Gayri Safi Bitkisel Üretim Değerleri (TL)
TARLA
BİTKİLERİ
%
SEBZE
%
MEYVE
%
TOPLAM
%
Merkez
173.936.610
65,5
7.854.001
34,0
2.766.250
6,4
184.556.861
55,6
Mengen
4.837.750
1,8
3.887.000
16,8
2.563.250
6,0
11.288.000
3,4
Yeniçağa
5.012.400
1,9
421.001
1,8
256.000
0,6
5.689.401
1,7
Dörtdivan
14.130.420
5,3
813.001
3,5
143.750
0,3
15.087.171
4,5
Gerede
17.295.800
6,5
599.500
2,6
996.000
2,3
18.891.300
5,7
Seben
8.123.990
3,1
707.001
3,1
20.065.500
46,7
28.896.491
8,7
Kıbrıscık
2.216.140
0,8
540.001
2,3
1.629.000
3,8
4.385.141
1,3
Göynük
17.400.750
6,5
3.558.602
15,4
7.241.000
16,8
28.200.352
8,5
Mudurnu
22.727.300
8,6
4.695.500
20,3
7.345.250
17,1
34.768.050
10,5
İl Toplamı
265.681.160
100,0
23.075.607
Kaynak: Bolu Tarım İl Müdürlüğü (2005)
100,0
43.006.000
100,0
331.762.767
100,0
İLÇELER
47
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Hayvansal Üretim
İl geneline bakıldığında beyaz et üretiminden elde edilen gayri safi üretim değerleri
%83,72’lik oranla ilk sırayı almaktadır. İkinci sırada ise %11,71 lik oranla inek sütü, daha sonra
ise % 2,42 ile sığır eti gelmektedir.
Beyaz et üretimi özellikle Merkez, Göynük ve Mudurnu İlçelerinde yoğunlaşmıştır. Bu
durum kanatlı kesim hanelerinin sadece bu ilçelerde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Beyaz
etten sonra süt ve kırmızı etin gayri safi üretim geliri diğer ürünlere göre ağırlıktadır.
Tablo 27. Bolu İline Bağlı İlçelerde Hayvansal ve Su Ürünleri Gayri Safi Üretim Değerleri (TL)
KIRMIZI ET
BEYAZ ET
SÜT
YUMURTA
BAL BALMUMU
SU
ÜRÜNLERİ
TOPLAM
Merkez
16.252.842
390.796.240
21.323.136
600.000
1.531.659
319.124
430.823.000
Mengen
2.322.600
0
6.391.264
397500
344.670
173.401
9.629.435
Yeniçağa
644.080
0
3.319.440
35250
93.480
10.707
4.102.957
Dörtdivan
472.120
0
5.247.440
184500
100.500
0
6.004.560
Gerede
1.856.700
0
14.067.120
544200
432.000
0
16.900.020
Seben
489.515
0
10.487.680
0
384.000
0
11.361.195
Kıbrısçık
0
0
2.823.536
60000
344.100
0
3.227.636
Göynük
457.280
255.269.743
14.432.000
3.300.000
127.710
47172
273.633.905
Mudurnu
250.800
48.687.303
23.749.280
257100
675.750
545.341
74.165.573
İl Toplamı
22.745.937
5.378.550
4.033.869
1.095.745
829.848.281
İLÇELER
694.753.285 101.840.896
Kaynak: Bolu Tarım İl Müdürlüğü (2001)
Bolu iline bağlı ilçelerde en fazla üretim değerine sahip ilk on ürün tablo halinde aşağıda
verilmiştir.
Tablo 28. Bolu İline Bağlı İlçelerde En Fazla Gayri Safi Üretim Değerlerine Sahip İlk On Ürünün Sıralanması
Merkez
1
Mengen
Tavuk-Piliç
İnek Sütü
Eti
Sığır Eti
Göynük
Mudurnu
Yeniçağa
Dörtdivan
Gerede
Seben
Kıbrıscık
İnek Sütü
Patates
İnek Sütü
Elma
İnek Sütü
Tavuk-Piliç Tavuk-Piliç
Eti
Eti
Buğday
İnek Sütü
Buğday İnek Sütü
Buğday
İnek Sütü İnek Sütü
Buğday
Patates Mısır Slaj
Armut
Buğday
Buğday
2
Patates
3
Hindi Eti
4
İnek Sütü
5
6
Mısır Slaj Yonca Kuru
Arpa
Ot
Buğday
Elma
Sığır Eti
7
Sığır Eti
Ceviz
Patates
8
Arpa
Mısır Slaj
Yulaf
9
Yonca Kuru
Ot
Patates
T. Fasulye
Yumurta
Bal
Arpa
Bal
Üzüm
Arpa
10
Kuzu Eti
Armut
Armut
Mısır Slaj
Elma
Sığır Eti
Çeltik
Erik
Armut
T. Fasulye Ş. Pan.Toh.
Buğday
Mısır Slaj
Arpa
Arpa
Buğday
Üzüm
Yumurta
Mısır Slaj
Sığır Eti
Sığır Eti
Üzüm
Elma
Ceviz
Patates
Mısır Slaj Koyun
Arpa
Mısır Slaj
Sütü
Tritikale Fiğ Kuru Armut Koyun Sütü K. Fasulye
Ot
Soğan T. Fasulye
Koyun Sütü Yumurta Şeftali
(Taze)
Ispanak
Kaynak: Bolu Tarım İl Müdürlüğü (2005)
48
Elma
Ceviz
Erik
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.9. Nüfus Hareketleri (İşletme Döneminde Sağlanacak İstihdam, Ekonomik
Değişiklikler, Göç Hareketi)
Nüfus
Bolu İli, Türkiye’nin göç veren illeri arasında yer almaktadır. Bolu kırsal kesimi, hem Bolu
kentsel alanlarına hem de il dışına göç vermektedir. Buna karşılık kentsel nüfus Bolu dışına
yönelmektedir. Bolu’nun küçük kentsel yerleşmeleri kırsal kesimden göç almakta, buna karşılık
kentli nüfusunun bir kısmını büyük metropollere göndermektedir. Bolu İli’nde nüfusun büyük
çoğunlu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
İl nüfusunun kent merkezinde yığılma eğiliminde olması, nüfusun kır-kent dağılımının
giderek bozulması riskini taşımaktadır. Bolu İli kentleşme oranı açısından Batı Karadeniz
Bölgesi’nden daha gelişmiş durumdadır. Bolu İli ve İlçelerine ait nüfus verileri Tablo 29.'da
verilmektedir.
Tablo 29. Bolu İli’ ne Ait Nüfus Verileri
İl/ilçe merkezleri (Şehir)
Belde/köyler
Toplam
Bolu
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Merkez
131.264
66.134
65.130
41.091
19.957
21.134
172.355
86.091
86.264
Dörtdivan
2.932
1.426
1.506
3.748
1.767
1.981
6.680
3.193
3.487
Gerede
24.261
12.029
12.232
10.385
5.155
5.230
34.646
17.184
17.462
Göynük
3.895
1.968
1.927
11.877
5.857
6.020
15.772
7.825
7.947
Kıbrıscık
1.203
632
571
2.252
1.047
1.205
3.455
1.679
1.776
Mengen
5.227
2.713
2.514
9.017
4.427
4.590
14.244
7.140
7.104
Mudurnu
5.261
2.597
2.664
15.275
7.598
7.677
20.536
10.195
10.341
Seben
2.542
1.255
1.287
3.212
1.541
1.671
5.754
2.796
2.958
Yeniçağa
5.028
2.486
2.542
2.610
1.216
1.394
7.638
3.702
3.936
Toplam
181.613
91.240
90.373
99.467
48.565
50.902
281.080
139.805
141.275
Kaynak: ADNKS 2012- TÜİK
Mudurnu İlçesinin 2012 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre, toplam 20.536 kişilik
nüfusunun 5.261 kişisini şehir, 15.275 kişisini ise köy nüfusunu oluşturmaktadır. Söz konusu
projenin yer aldığı Pelitözü Köyü’nün nüfusu ise 418 kişidir.
Bolu İli'nde nüfusun büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlde patates
ve buğday üretimi başta olmak üzere birçok bitkisel ürünün tarımsal üretimi
gerçekleştirilmektedir. Bunları dışında kanatlı hayvan ve yumurta üretimi ile Türkiye'de ilk sırada
yer alan ilde süt üretimi ise gün geçtikçe önemli bir yer almaktadır.
İlde işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 63,9, kadınlarda ise yüzde 21,6'dir. İstihdam
oranı yine aynı şekilde erkekler lehine bir durum sergilemektedir. Erkekler için istihdam oranı
yüzde 60,1 iken, kadınlarda bu oran yüzde 19,4'tür. Bu verilere bağlı olarak, kadınlarda işsizlik
oranın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre, erkekler için işsizlik oranı yüzde 5,94 ve
kadınlar için yüzde 10,16 olarak öngörülmektedir.
49
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Bolu genelinde hanelerin yüzde 23,4'ü 4 kişilik haneler, yüzde 60,3'ü da 4 veya daha az
üyeli hanelerdir. Kent merkezinde 4 kişilik hanelerin payı yüzde 37,1'e çıkmakta köylerde ise
yüzde 11,4'e inmektedir.
Köylerde en yaygın aile büyüklüğü tipi 5-6 kişilik ailelerdir (yüzde 32,8). Diğer taraftan,
Bolu genelinde 5 ve daha fazla üyeli ailelerin payı yüzde 39,7 iken, bu pay ilçe merkezlerinde
yüzde 31,5'a, kent merkezlerinde yüzde 24,3'e düşmekte, köylerde ise yüzde 54,2'ye kadar
çıkmaktadır. Büyüklük olarak Bolu köyleri geleneksel kalabalık aile yapısını korumaktadır.
İstihdam ve Göç Hareketi:
Nüfus verileri dikkate alındığında genel olarak ilçelerin tamamında köy nüfuslarında
azalma söz konusu iken şehir nüfusunda artış gözlenmiştir. Toplam nüfustaki değişim
incelendiğinde Merkez ve Gerede İlçeleri haricinde tüm ilçelerde azalma söz konusudur. Toplam
nüfustaki azalma ilçe dışına olan göçü, köy nüfusundaki azalma ise köyden şehre göçü ifade
etmektedir. Bu durumda köyden şehir merkezlerine en fazla göç Gerede İlçesi'nde, ilçe dışına olan
göç ise Dörtdivan İlçesi'nde gerçekleşmiştir.
Özellikle tavukçuluğun yaygın olduğu ilçelerde köy nüfusunun şehir nüfusundan fazla
olduğu ve bu yerlerde gelir seviyesinin iyi durumda olması nedeniyle göçün cazibesini kaybettiği
görülmektedir. Mudurnu ilçesi de bu kapsamdaki ilçeler arasında yer almaktadır.
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.'nin Mudurnu İlçesi sınırları içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı söz konusu yatırım ile
beyaz et sektöründe öncü olan bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak ve bölgede istihdam
imkanının gelişiminde önemli bir rol üstlenecektir. Bu nedenle projenin göç cazibesini azaltacak
yönde olumlu bir etkisinin olacağı öngörülmektedir.
50
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.10. Koruma Alanları ( Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve
Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma
Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür
Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer
Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve Kullanma Su
Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve Koruma Altına
Alınmış Diğer Alanlar), Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri ve Olası Etkileri,
Proje alanı çevresinde bulunan korunan alanları gösterir harita aşağıda sunulmuştur.
Proje Alanı
TP
TKA
Tabiat Parkı
Tabiat
Koruma
Alanları
Yaban
Hayatı
Geliştirme Sahası
Harita 4. Proje Alanı Çevresinde Bulunan Korunan Alanlar
Proje alanı ve etki alanı içerisinde ÇED Yönetmeliği Ek-5’te verilen;
1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar
a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan
ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat
Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları", bulunmamaktadır.
b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban Hayatı
Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları", bulunmamaktadır.
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde
"Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı Kanun
ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi
Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar, bulunmamaktadır.
51
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri
İstihsal ve Üreme Sahaları, bulunmamaktadır.
d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar, bulunmamaktadır.
e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri",
bulunmamaktadır.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar
Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar,
bulunmamaktadır.
g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar,
bulunmamaktadır.
ğ) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler,
bulunmamaktadır.
h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar,
bulunmamaktadır.
ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkında Kanunda belirtilen alanlar, bulunmamaktadır.
i) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar, bulunmamaktadır.
j) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar, bulunmamaktadır.
Proje alanının doğusu sınırından kuru dere vasfında olan Gedikler Deresi geçmektedir.
2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli
alanlar
a) 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN Sözleşmesi)
uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda
belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları",
bulunmamaktadır.
b) 12/6/1981 tarihli ve 17368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca
korumaya alınan alanlar, bulunmamaktadır.
1) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Akdeniz’de Özel
Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak
belirlenmiş alanlar, bulunmamaktadır.
52
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
2) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı
tarafından yayımlanmış olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde
yer alan alanlar, bulunmamaktadır.
3) Cenova Deklerasyonu’nun 17inci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede
Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, bulunmamaktadır.
c) 14/2/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1inci ve 2inci maddeleri gereğince
Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü
verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, bulunmamaktadır.
ç) 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
"Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların
Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar,
bulunmamaktadır.
d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi uyarınca koruma altına alınmış alanlar, bulunmamaktadır.
3. Korunması gereken alanlar
a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen
ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları,
jeotermal alanlar ve benzeri) bulunmamaktadır.
Proje alanı, Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları uyarınca
getirilen yasaklı alan kapsamında kalmamaktadır.
b) Tarım Alanları Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi
kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II.
sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanları kapsamında değildir.
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı,
tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan
bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara
tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler, bulunmamaktadır.
Proje alanının doğu sınırından kuru dere vasfında olan Gedikler Deresi geçmektedir.
ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, bulunmamaktadır.
d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir
türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi,
biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik
oluşumların bulunduğu alanlar. bulunmamaktadır.
53
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.11. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Ağaç Türleri, Miktarları, Kapladığı
Alan Büyüklükleri ve Kapalılığı; Bunların Mevcut ve Planlanan Koruma ve / veya Kullanım
Amaçları, Orman Alanlarına Olumsuz Etkilerin İrdelenmesi ve Alınacak Önlemler, Proje
Yerinin Ormanlık Sahaya Mesafesinin Belirtilmesi,
Proje alanı ormanlık alan kapsamında yer almamaktadır. Arazi çalışmaları kapsamında hali
arazi vasfında olan sahada herhangi bir ağaç türü gözlenmemiştir.
Ayrıca proje alanı ile ilgili olarak Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan görüşte;
yapılan arazi incelemesi neticesinde, sahanın Orman Mevzuatına göre, orman sınırları dışında
orman sayılmayan yerler kapsamında yer aldığı ve faaliyetin gerçekleştirilmesinde ormancılık
mevzuatı açısından herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. (Bkz Ek-1 Resmi Belgeler)
Orman Meşçere Haritasından görüldüğü üzere proje alanının tamamı Bozuk Baltalık
olarak tanımlanmıştır. Bozuk baltalık kısımlar harita üzerinde yarı saydam ve açık sarı renkte
gösterilmiştir. Baltalık tanım itibarı ile orman işletme şekillerinden biridir. Baltalıklarda yakacak
odun üretimi yapılmakta olup bozuk ifadesi ile birlikte verimsiz hale gelmiş ve artık
kullanılamayacak özellikte olduğu anlaşılmaktadır.
Ormanlık alan proje alanının batı sınırından itibaren başlamaktadır. Ancak proje
kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerden kaynaklı bölgede yer alan ağaç ve bitki türlerinin
olumsuz yönde etkilenmesi beklenmemektedir.
Proje Alanı
MEŞÇERE TİPİ SEMBOLLERİ
BÇk: Bozuk Karaçam
Çk: Karaçam
Harita 5. Proje Alanını Gösterir Orman Meşçere Haritası
54
BBt: Bozuk Baltalık
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.12. Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi (Toprak,
Hava, Su ve Radyoaktif v.b. Kirlilik Açısından Değerlendirmenin Yapılması Varsa Analiz
Sonuçlarının Eklenmesi),
Toprak Kirliliği
Proje alanında faaliyet ile ilgili olarak toprak kirliliğine neden olabilecek başlıca unsurlar;
i) Bitkisel toprağın fiziksel yapısının bozulması,
ii) Atıkların yanlış yönetilmesi
iii) Tarımsal faaliyetlerde yanlış gübreleme ve ilaçlama
iv) Hava ve su kirliliğidir.
Proje alanına ve yakın çevresinde toprak kirliği konusunda herhangi bir ölçüm ve analiz
çalışması gerçekleştirilmemiştir. Bölgede herhangi bir sanayi faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.
Bu nedenle sahada sanayi kaynaklı herhangi bir kirlilik olgusu muhtemel görünmemektedir.
Ancak bölgede çoğunlukla kanatlı hayvancılık ve diğer bazı tarımsal faaliyetler
gerçekleştirilmekte olup bu faaliyetlerden ötürü toprakta belirli oranda azot kirliliğinin oluşmuş
olması muhtemeldir.
Hava Kirliliği
Hava kirliliğinde, suni kaynaklardan meydan gelen kirlilik daha önemlidir. Çünkü
günümüzde insanları en çok ilgilendiren, özellikle büyük yerleşim merkezleri ve sanayi
alanlarındaki hava kirliliğidir. Bu kirlilikte daha çok insan faaliyetleri sonucu meydana gelir.
Bu kaynaklar şöyle sıralanabilir:
X Isınma
X Ulaşım
X Sanayi
İnsan kaynaklı faaliyetlerden oluşan bu kirlilik, bulunan bölgenin endüstriyel gelişimi,
nüfusu, şehirleşme durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişim gösterir. Meteorolojik faktörler,
konum ve topografik yapı, plansız kentleşme ve yeşil alanların yeterli miktarda bulunmaması ve
kullanılan yakıtların kalitesi yapay kaynaklardan oluşan kirliliği etkileyen faktörlerdir.
Proje alanı ve yakın çevresinde ulaşım ve sanayi kaynaklı hava kirliliğinden ziyade ısınma
kaynaklı hava kirliliğinin oluşumu daha muhtemeldir. Özellikle proje alanı ve yakın çevresinde
ısınma amaçlı katı yakıt kullanımı oldukça yaygındır.
Proje alanının içerisinde yar aldığı ilçe ve bölgede gerçekleştirilmiş herhangi bir hava
kalitesi ölçüm çalışması bulunmamaktadır.
Bunun yanında hava kirliliğinin doğru bir şekilde ölçülmesi, tüm illerde hava kirliliği
politikaları oluşturulması ve bu politikalar çerçevesinde illerin hava kalitesinin bir önceki yılın
değerlerinden daha iyi durumlara getirilebilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından 2005-2007 yılları arasında 81 ilde hava kalitesi ölçüm istasyonları kurulmuştur.
55
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Proje alanına en yakın hava kalitesi ölçüm istasyonu Bolu il merkezinde yer almaktadır.
Söz konusu istasyon 10.08.2011 tarihinde kurulmuş olup istasyonda periyodik olarak PM10 ve SO2
ölçümleri yapılmaktadır.
Bölgenin hava kalitesini tanımlamak amacı ile söz konusu istasyonda son döneme ait
gerçekleştirilen bazı ölçümler ve sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 30. Bolu Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Verileri
Tarih
Zaman
18.01.2014
19.01.2014
20.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
Minimum
MinDate
MinTime
Maximum
MaxDate
MaxTime
Avg
Num
Data[%]
STD
PM10
µg/m³
30
41
34
28
27
32
37
27
22.01.2014
00:00
41
19.01.2014
00:00
33
7
100
4,7
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
SO2
µg/m³
5
6
5
5
5
5
5
5
18.01.2014
00:00
6
19.01.2014
00:00
5
7
100
0,3
Tablo 31. Hava Kalitesi İndeksi Değerlendirme Tablosu
Hava Kalitesi İndeksi
1 (Çok İyi)
2 (İyi)
3 (Yeterli)
4 (Orta)
5 (Kötü)
6 (Çok Kötü)
SO2
1 saatlik
ortalama
[µg/m³]
0 -50
51-199
200-399
400-899
900-1499
>1500
NO2
24 saatlik
ortalama
[µg/m³]
0 - 45
46 - 89
90 - 179
180 - 299
300- 699
> 700
CO
24 saatlik
ortalama
[mg/m³]
0 – 1,9
2,0 – 7,9
8,0 – 10,9
11 – 13,9
14,0 - 39,9
> 40,0
O3
1 saatlik ortalama
[µg/m³]
0 - 35
36 - 89
90 - 179
180 - 239
240 - 359
> 360
PM10
24 saatlik
ortalama
[µg/m³]
0 - 25
26-69
70-109
110-139
140-599
> 600
Hava Kalitesi İndeksi:
X
X
X
X
6 kategoriden oluşmaktadır.
1 (çok iyi) - 6 (çok kötü) olarak sınıflandırılır.
Matematiksel hesaplama yoktur, yalnızca sınıflandırmadır.
En yüksek kirletici için belirlenen değer indeks değeridir. En yüksek 2 kirletici sorumlu
kirleticiler olarak raporlanır.
56
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 32. Hava Kalitesi İndeksi Sınıflandırma Tablosu
Hava Kalitesi İndeksi
Sağlık Seviyesi
HKİ aşağıda belirtilen aralıkta
Hava Kalitesi
olduğunda
Renkler
Aşağıda belirtilen renkler ile sembolize edilir
1
Çok iyi
Açık Yeşil
2
İyi
Yeşil
3
Yeterli
Koyu Yeşil
4
Orta
Sarı
5
Kötü
Turuncu
6
Çok kötü
Kırmızı
Su Kirliliği
BEYPİ A.Ş.’ye ait proje alanına 1.360 m mesafede açılacak asıl ve yedek kuyu ve
kullanılacak suyun kalitesinin değerlendirilmesi amacı ile Bolu Halk Sağlığı Laboratuarı
tarafından 18.02.2014 tarihinde numune alınmış olup suyun kalitesine ilişkin analiz çalışması
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. (Bkz Ek-1)
Tablo 33. İçme ve Kullanma Suyu Analiz Sonuçları
Parametre
Birim
Metot-Cihaz
Renk
Bulanıklık
Koku
Tat
İletkenlik
pH
Amonyum
Alüminyum
Demir
Nitrit
Nitrat
Organik Madde
Sülfat
Klorür
Florür
Toplam Sertlik
Değerlendirme
Fiziksel
Fiziksel
Fiziksel
Fiziksel
µS/cm
İletkenlik Ölçer
pH metre
mg/lt
Fotometrik
mg/lt
Fotometrik
mg/lt
Fotometrik
mg/lt
Fotometrik
mg/lt
Fotometrik
mg/lt
Titrimetrik
mg/lt
Fotometrik
mg/lt
Fotometrik
mg/lt
Fotometrik
0
F
Titrimetrik
Kimyasal yönden uygundur.
Mevzuat
Değeri
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
2500
6,5-9,5
0,5
<0,05
0,2
0,5
50
5
250
250
1,5
50
Analiz Sonucu
(Asıl Kuyu)
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
746 (23oC)
7,5 (23oC)
0,5
<0,05
0,01
0,05
14,6
1,6
47
15,7
0,1
8
Analiz Sonucu
(Yedek Kuyu)
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
737 (23oC)
7,3 (23oC)
0,01
<0,05
0,05
0,06
13,7
1,8
48
16,2
0,21
10
Buna göre proje alanı ve yakın çevresinde halihazırda herhangi bir su kirliliği tespit
edilmemiş olup analizi yapılan parametrelerle sınırlı olmak üzere su kalitesi parametreleri
17.02.2005 tarih ve 25730 Resmi Gazete sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik uyarınca sınır değerleri sağlamaktadır. Ayrıca bölge halkından alınan bilgilere göre
proje alanı ve yakın çevresinde yer alan çeşme, kaynak suyu ve akarsularda herhangi bir salgın
hastalık, zehirlilik ve ciddi oranda kirliliğe rastlanılmadığı beyan edilmiştir.
Radyoaktif Kirlilik
Bölge yakınında radyoaktif kirliliğe neden olabilecek herhangi bir bulguya rastlanılmamış
olup radyoaktivite etkeni herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemektedir.
57
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
BÖLÜM III. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK
ÖNLEMLER
(Bu Bölümde Faaliyetin Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Tanımlanır; Bu
Etkileri Önlemek, En Aza İndirmek ve İyileştirmek İçin Alınacak Yasal, İdari ve Teknik
Önlemler Ayrı Ayrı ve Ayrıntılı Bir Şekilde Açıklanır.)
Potansiyel Çevresel Etkilerin Tanımlanması*
* Bu ön başlık altında; değerlendirilen kirleticiler ve çevresel etkileri potansiyel etkiler olarak ele alınmış
olup proje kapsamında oluşabilecek ve oluşmayacak tüm atıkların alıcı ortama önlem alınmaksızın bırakıldığında
gerçekleşmesi muhtemel olumsuz etkileri tanımlanmıştır. Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamalarında
oluşması öngörülen atıklar ve çevresel etkiler sırası ile Bölüm III. "A"ve "B" başlıkları altında açıklanmıştır.
Etlik Piliç Yetiştiriciliği açısından değerlendirildiğinde gerçekleştirilecek üretim
kapsamında potansiyel çevresel etkileri ve bazı atıkların oluşumu söz konusu olacaktır. Projenin
inşaat çalışmaları ve işletme aşamalarında gerçekleştirilecek iş ve işlemlere bağlı olarak farklı
potansiyel etkilerden söz etmek mümkündür. Oluşacak atıkların potansiyel çevresel etkileri inşaat
ve işletme aşamaları için ayrı olarak maddeler halinde aşağıda sunulmuştur.
İnşaat Aşaması:
Faaliyet/Kaynak
Oluşan Atık
Hafriyat
Hafriyat Toprağı, Toz
İş Makineleri
Egzoz Emisyonları, Gürültü, Atık Yağ
Personel
Evsel Atıksu, Evsel
Emisyon, Tıbbi Atık
İnşaat İşleri
Tehlikeli Atık (Kontamine Ambalaj)
Toprak Kirliliği, Su Kirliliği
Oluşan Atık
Evsel Atıksu , Evsel Katı Atık,
Emisyon, Tıbbi Atık
Emisyon, Koku, Tıbbi Atık, Gübre,
Gürültü, Emisyon
Potansiyel Etki
Toprak Kirliliği, Su Kirliliği, Hava
Kirliliği
Hava Kirliliği, Toprak Kirliliği, Su
Kirliliği, Gürültü
Toprak Kirliliği Su Kirliliği, Görüntü
Kirliliği
Katı
Atık,
Potansiyel Etki
Toprak Kirliliği, Hava Kirliliği, Su
Kirliliği, Görüntü Kirliliği
Toprak Kirliliği, Su Kirliliği, Hava
Kirliliği, Gürültü
Toprak Kirliliği, Su Kirliliği, Hava
Kirliliği
İşletme Aşaması:
Faaliyet/Kaynak
Personel
Üretim
Kümes Temizliği
Gübre, Atıksu, Tehlikeli Atık
Toprak Kirliliği
İnşaat Aşaması:
X Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemlerinde
öncelikle saha yüzeyindeki bitkisel toprağın sıyrılması ve geçici bir depolama alanında uygun
koşullarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bitkisel toprak fiziksel özelliklerini
kaybedecek ve verimsiz hale gelecektir.
X İnşaat işlerinde kümes içi, bakıcı evi ve diğer yapıların boyama işleminde kullanılacak
boya, vernik, silikon kutuları ve benzeri tehlikeli atıklarının gelişi güzel toprağa atılması, uygun
olamayacak şekilde depolanması gibi işlemlerden kaynaklı toprak ve su kaynakları toksik
özellikteki maddelerle temas ederek kirlenebilecektir.
58
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
X Bu aşamada arazide çalışacak iş makinelerinin akaryakıt dolumu, yağ değişimi, bakım ve
onarım işlemlerinin sahada yapılması durumunda dolum, yağ değişimi, bakım onarım esnasında
ve depolama tankında meydana gelebilecek herhangi bir sızıntı sahada toprak kirliliğine neden
olabilecektir.
X İnşaat çalışmaları için sahada görev yapacak personelin doğal ihtiyaçlarını sahada yer alan
tesislerde karşılamaları durumunda söz konusu tesislerin sızdırmazlık durumu ve/veya altyapı
durumunun yetersiz olması halinde toprağa sızan fekal atıklar toprakta koliform grubu
bakterilerin oluşumuna, taşınmasına ve hatta söz konusu taşınma ile su kaynaklarına bulaşma
riskine etken olacaktır.
X İnşaat aşamasında sahada çalışan personelin herhangi bir kaza sonucu yaralanması
durumunda ilk müdahalenin sahada yapılması sonucu çok düşük miktarda da olsa tıbbi atık
oluşumu söz konusu olabilecektir. Söz konusu atıkların gelişigüzel biçimde toprağa atılması
durumunda toprak kirliliğine neden olabilecektir.
İşletme Aşaması:
X İşletme aşamasında kanatlı hayvanların bakım, sevk ve idaresini üstlenecek görevli
personel ve ailesi doğal ihtiyaçlarını bakıcı evinde karşılayacaktır. Tesiste yer alacak bakıcı evinin
sızdırmasız özellikte bir fosseptiğinin bulunmaması, varsa eğer fosseptikte depolanan suların
zamanında vidanjör vasıtası ile çektirilmemesi halinde söz konusu fekal içerikli atık suların
toprağa ve dolaylı olarak su kaynaklarına sızarak hem toprak hem de su kirliliğe neden olma riski
bulunmaktadır.
X Kanatlı hayvanların 45 günlük yetiştirme periyodunda bazı hastalıklara karşı kanatlıların
korunması ve direncinin artması amacı ile ilaçlama ve aşılama işlemi gerçekleştirilecektir. Söz
konusu ilaçlama ve aşılama işlemi sonucunda ortaya çıkacak ilaç kutuları ve aşı şişelerinin tıbbi
atıkların yönetim usullerine uygun olmayacak şekilde gelişigüzel doğaya bırakılması durumunda
toprak ve su kaynaklarının kontaminasyona maruz kalarak viral ve bakteriyel kirlenme riski
oldukça yüksek olacaktır.
X Tesiste bir dönem sonunda kümeslerden çıkarılan gübre niteliğindeki altlığın ilk halinde
asit ve tuzluluğu fazla olup içerisinde bazı patojen mikroorganizmalar da ihtiva etmektedir. Bu
açıdan değerlendirildiğinde belirli sürelerde fermantasyon işlemine tabi tutulmayan gübrenin
direkt olarak toprağa serilmesi halinde toprakta yer alan bitki köklerine zarar verme ve toprağın
pH, tuzluluk, SAR, EC ve gibi bir çok değişkeni olumsuz yönde etkileme durumu söz konusu
olacaktır. Ayrıca toprakta yaşayan faydalı mikroorganizmalar ve canlıların yaşamlarını tehdit
edebilecektir.
X Kümeslerde yetiştirme dönemi sonunda 15 gün süre ile kümeslerin temizlik ve
dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu aşamada kullanılacak temizlik ve dezenfektan
malzemelerinin ambalajları oluşması ve bu kontamine ambalaj atıkların gelişi güzel biçimde
araziye atılması durumunda sızıntı veya yağış halinde toprağa karışması mümkün olabilecektir. Bu
durum toprağın doğal yapısının bozulmasına söz konusu tehlikeli ve toksik özellikteki atıkların
toprakta yaşayan canlıların zehirlenmesine neden olabilecektir.
X İşletmede çalışacak personelin herhangi bir kaza sonucu yaralanması durumunda ilk
müdahalenin sahada yapılması sonucu çok düşük miktarda da olsa tıbbi atık oluşumu söz konusu
olabilecektir. Söz konusu atıkların gelişigüzel biçimde toprağa atılması durumunda toprak
kirliliğine neden olabilecektir.
59
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Su Kirliliği
İnşaat Aşaması:
X Sahada inşaat öncesi kazı ve dolgu çalışmaları esnasında saha içerisinde ve/veya yakınında
kaynak suyu, kaptaj, doğal çeşme, akarsu gibi su kaynaklarının bulunması halinde öncelikle
kaynakların tespitinin yapılması ve koruma altına alınacak şekilde kazı ve dolgu planı yapılması
gerekmektedir. Kazı ve dolgu işlemlerinde gerekli tespitin yapılmamış ve gerekli tedbirlerin
alınmamış olması halinde söz konusu kaynakların beslenmesi, doğal yapısı, akış düzenine zarar
verilmesi muhtemeldir. Ayrıca bahse konu kaynaklardan yakın yörede yer alan yerleşimlerin su
temin etmesi halinde ise bu zarar telafisi zor sonuçlar doğurabilecektir.
X Sahada çalışacak iş makinelerinin akaryakıt dolumu, yağ değişimi, bakım ve onarım
işlemlerinin sahada yapılması durumunda dolum, yağ değişimi, bakım onarım esnasında ve
depolama tankında meydana gelebilecek herhangi bir sızıntı sahada toprak kirliliğine ve taşınma
yolu ile dolaylı olarak su kirliliğine neden olabilecektir. Söz konusu toksik atıkların su
kaynaklarına karışması oldukça büyük ölçüde çevre kirliliğine neden olabilecektir.
X İnşaat çalışmaları için sahada görev yapacak personelin doğal ihtiyaçlarını sahada yer alan
tesislerde karşılamaları durumunda söz konusu tesislerin sızdırmazlık durumu ve/veya altyapı
durumunun yetersiz olması halinde toprağa sızan fekal atıklar toprakta koliform grubu
bakterilerin oluşumuna, taşınmasına ve hatta söz konusu taşınma ile su kaynaklarına bulaşma
riskine etken olacaktır.
X İnşaat işlerinde kümes içi, bakıcı evi ve diğer yapıların boyama işleminde kullanılacak
boya, vernik, silikon kutuları ve benzeri tehlikeli atıklarının gelişi güzel toprağa atılması, uygun
olamayacak şekilde depolanması gibi işlemlerden kaynaklı toprak ve su kaynakları toksik
özellikteki maddelerle temas ederek kirlenebilecektir.
X İnşaat aşamasında sahada çalışan personelin herhangi bir kaza sonucu yaralanması
durumunda ilk müdahalenin sahada yapılması sonucu çok düşük miktarda da olsa tıbbi atık
oluşumu söz konusu olabilecektir. Söz konusu atıkların gelişigüzel biçimde toprağa atılması
durumunda toprak kirliliğine ve dolaylı olarak su kirliliğine neden olabilecektir.
İşletme Aşaması:
X İşletme aşamasında tesiste kanatlı hayvanların bakımında görev yapacak personelin doğal
ihtiyaçlarını karşılayacakları yapıların kanalizasyon bağlantısı olmaması veya sızdırmasız
fosseptikte toplanarak düzenli olarak vidanjörle çektirilmemesi durumunda toprağa sızan fekal
atıklar toprakta koliform grubu bakterilerin oluşumuna, taşınmasına ve hatta söz konusu taşınma
ile su kaynaklarına bulaşma riskine etken olacaktır.
X Diğer yandan işletme aşamasında tıbbi atıkların öncelikle toprağa bırakılması ve doğal
etkenlerle suya karışması sonucunda su kirliliğine sebebiyet verilecektir.
X İşletmede çalışacak personelin herhangi bir kaza sonucu yaralanması durumunda ilk
müdahalenin sahada yapılması sonucu çok düşük miktarda da olsa tıbbi atık oluşumu söz konusu
olabilecektir. Söz konusu atıkların gelişigüzel biçimde toprağa atılması durumunda toprak
kirliliğine ve dolaylı olarak su kirliliğine neden olabilecektir.
60
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Hava Kirliliği
İnşaat Aşaması:
X Arazi hazırlık aşamasında gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemlerinde sahadaki
malzemenin sökülmesi, yüklenmesi, taşınması ve boşatılması ile yığma malzemenin depolanması
gibi işlemlerden ötürü toz oluşumu meydana gelecektir. Bu miktar çalışılan mevsim koşulları ve iş
makinelerinin kullandığı yol ve zemin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir. Bu
aşamada sahada özellikle kurak ve sıcak hava koşullarında arazöz ile sulama çalışması
yapılamaması halinde toz oluşumu meydana gelecek ve hava kirliliğine neden olunacaktır.
X Düşük miktarda da olsa sahada çalışacak iş makinelerinden kaynaklı egzoz emisyonları
atmosfere verilecek ve hava kirliliğine neden olacaktır.
X Sahada şantiye kurulması ve ısınma amacı ile katı yakıt kullanılması halinde sahada
çalışacak personelin ısınma amacı ile kullanacağı katı yakıttan kaynaklı hava kirliliği oluşumu söz
konusu olabilecektir.
İşletme Aşaması:
X Faaliyetin işletme aşamasında özellikle bahar ve kış aylarında ısınma amacı ile katı yakıt
kullanılması halinde yakıttan kaynaklı hava kirliliği oluşumu söz konusu olabilecektir.
X İşletme aşamasında kümeslerde kanatlı hayvanların dışkılaması ve bu dışkının organik
fermantasyonu ile ortamda bazı Metan (CH4), Metil Merkaptan (CH3SH), Amonyak (NH3) ve
Hidrojen sülfür (H2S), gibi bazı keskin kokulu gazların oluşumu söz konusu olacaktır. Bu durum
kümelerde gerekli önlemler alınmadığı ve koku azaltma metotları uygulanmadığı takdirde
özellikle yerleşim yerlerine yakın olan kümeslerde kokudan kaynaklı şikayetlere neden
olabilecektir.
Gürültü
İnşaat Aşaması:
X İnşaat aşamasında sahada kullanılacak iş makinelerinden kaynaklı gürültü oluşumu söz
konusu olabilecektir. Çalışma yapılacak alanın en yakın yerleşim birimine mesafesi, iş
makinelerin sayısına ve çalışma sürelerine bağlı olarak çevresel gürültü oluşumu rahatsızlıklara ve
şikayetlere neden olabilecektir.
İşletme Aşaması:
X İşletme aşamasında sahada elektrik kesintileri esnasında kullanılacak jeneratör, sahada
kullanılacak makine, traktör ve benzeri araçlar ile kümes havalandırmasında kullanılacak
fanlardan kaynaklı çevresel gürültü oluşumu söz konusu olabilecektir.
61
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Görüntü Kirliliği
İnşaat Aşaması:
X Sahada arazi hazırlığı kapsamında yapılacak kazı işlemleri sonucu ortaya çıkacak hafriyat
toprağının değerlendirilmemesi ve gelişi güzel yığınlar halinde depolanması durumu özellikle
yerleşim birimine yakın alanlarda ve yol kenarı sahalarda görüntü kirliliğine neden olabilecektir.
İşletme Aşaması:
X İşletme aşamasında bir üretim dönemi sonunda kümeslerden hayvan çıkışı ile birlikte
toplanan altlığın düzenli bir biçimde depolanamaması, gelişigüzel biçimde toprağa serilmesi veya
yığınlar halinde biriktirilmesi durumu hem yatırımcı açısından hem de yöre halkı tarafından hoş
bir görüntü oluşturmayacaktır.
A) Faaliyet Alanının Hazırlanması, İnşaat Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve
Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler;
III.A.l. Arazinin Hazırlanması ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne
Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere
Taşınacakları, Nerelerde Depolanacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları,
Proje kapsamında 12 adet kümes, 1 adet idari bina ve bakıcı evi, 1 adet depo, 1 adet su
deposu, 1 adet jeneratör odasının yapılacağı alanda 0,5 metre derinliğinde hafriyat çalışması
yapılacaktır. Tesiste yapılması planlanan 2 adet sızdırmasız fosseptik çukuru için 3 m derinliğinde
,1 adet ölü çukuru için ise 5 m derinliğinde kazı çalışması yapılacaktır.
Tesiste yapılması planlanan ünitelere (kümesler, idari bina ve bakıcı evi, depo, su deposu,
jeneratör odası ) ait toplam kapalı alan 20.105,76 m2 olarak belirlenmiştir.
Buna göre oluşacak hafriyat malzemesi miktarı;
H = T.A. x h formülü ile hesaplanmıştır.
Burada;
H
= Toplam Hafriyat Miktarı
h
= Derinlik
T.A. = Taban Alanını ifade etmektedir.
H= 20.105,76 m2 x 0,5 m = 10.052,88 m3 olarak hesaplanmıştır.
Tesiste yapılması planlanan 2 adet sızdırmasız fosseptik (evsel atıksu ve kümes yıkama
suları) için kullanılacak toplam alan 40 m2 olarak belirlenmiştir. Buna göre sızdırmasız
fosseptikler için oluşacak hafriyat malzemesi miktarı;
H= 40 m2 x 3 m = 120 m3 olarak hesaplanmıştır.
Tesiste yapılması planlanan 1 adet ölü çukuru için kullanılacak toplam alan 29,04 m2
olarak belirlenmiştir. Buna göre ölü çukuru için oluşacak hafriyat malzemesi miktarı;
H= 29,04 m2 x 5 m = 145,2 m3 olarak hesaplanmıştır.
Oluşacak Toplam Hafriyat Miktarı = 10.052,88 m3 + 120 m3 + 145,2 m3 = 10.318 m3
62
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tesiste gerçekleştirilecek hafriyat çalışmalarının yaklaşık 6 ay (180 gün) içerisinde
tamamlanması planlanmaktadır. Buna göre tesiste oluşacak günlük hafriyat miktarı, bölgedeki
toprak yoğunluğunun 1,5 ton/m3 olacağı varsayılarak aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmıştır.
H gün (ton) = H / Çalışma Süresi ( gün) formülü ile;
H= (10.318 m3 / 180 gün ) x 1,5 ton/m3 = 85,98 ton/gün olarak bulunmuştur.
Söz konusu miktarın %20 sinin bitkisel toprak olacağı öngörülmüştür.
Buna göre;
Bitkisel Toprak Miktarı = 85,98 x 20/100 = 17,20 ton/gün olarak hesaplanmıştır.
Hafriyat Miktarı = 85,98 ton/gün – 17,20 ton/gün = 68,78 ton/gün olarak hesaplanmıştır.
Proje kapsamındaki inşaat çalışmalarının yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
İnşaat aşamasında çıkarılacak hafriyat malzemesi proje alanı içerisinde depolanmadan, Mudurnu
Belediyesi Hafriyat Döküm Alanına faaliyet sahibi tarafından taşınarak sahadan
uzaklaştırılacaktır.
Saha yüzeyinden sıyrılan bitkisel toprak ise saha içerisinde inşaat aşamasında belirlenecek
1.000 m2’lik alanda geçici olarak depolandıktan sonra tesis peyzaj unsurları ve rekreasyon
çalışmalarında yeşil alan toprağı olarak yeniden değerlendirilecektir.
III.A.2. Taşkın Önleme ve Drenaj İle İlgili İşlemler,
Proje alanının doğu sınırında Gedikler Deresi yer almaktadır. Söz konusu dere kuru dere
vasfında olup sadece çok yağışlı zamanlarda yüzeysel akış göstermektedir.
ÇED süreci içerisinde DSİ V. Bölge Müdürlüğü görüş alınmış olup proje için verilen
görüşte; Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda proje alanının DSİ Projeleri kapsamı
dışında kaldığı, içme ve kullanma suyu temin edilen baraj ve göl koruma alanında yer almadığı
belirtilmiştir.
Ancak saha yakınından geçen dere yatağının sebep olacağı taşkınlara karşı gerekli
önlemlerin alınması, dere yatağına hafriyat vb. atıkların atılmaması, dere yatağı şevi üzerinden
itibaren dere boyunca şeritvari 7 m genişliğindeki kısım koruma bandı olarak bırakılması ve bu
kısımlara kalıcı tesis yapılmaması kaydıyla söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesinde herhangi
bir sakınca olmayacağı belirtilmiştir. (Bkz Ek-1 Resmi Belgeler)
Bu kapsamda;
X Dere yatağına hafriyat malzemesi, katı ve sıvı atık atılmayacak,
X Derenin akış yönü ve kesitine müdahale edilmeyecek,
X Taşkınlara karşı aşağıda belirtilen önlemler alınacaktır.
63
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Yağmur Suları ve Taşkınlara Karşı alınacak Önlemler:
1) Proje alanının kuzey uç noktasından giriş ve çıkış yeri tesis edilecektir.
2) Parsellerin bulunduğu alan ile batısında yer alan yol arasında 5 m, doğu sınırında
bulunan dere yatağı ile arasında 7 m, kuzeyi ve güneyinde yer alan parseller arasında ise 3 m
genişliğinde koruma bandı bırakılacaktır.
3) Faaliyet alanına düşen yağış sularının kontrollü biçimde tahliyesi için parabol toprak
kanallar açılacaktır.
4) Yağış suları kontrollü olarak Gedikler Deresi'ne deşaj edilecektir.
5) Ayrıca koruma bantlarında pezaj düzenlmesi yapılırken gerekli görülen kısımlara bordür
taşları döşenecek ve tesis alanının zemininde ihtiyaç duyulan alanlarda çakıllama ve beton
kaplama yapılacaktır.
Proje kapsamında 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun, 31.12.2004 tarih ve 25687
sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve 09.09.2006 tarih ve 26284
sayılı "Dere Yatakları ve Taşkınlar" adlı 2006/27 nolu Başbakanlık Genelgesi ve ilgili tüm diğer
mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
III.A.3. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı, Enerji Nakil Hatlarının
Geçirileceği Yerler ve Trafoların Yerleri,
Proje alanının yakın çevresindeki enerji nakil hatlarının gösterildiği 1/25.000 Ölçekli
Topoğrafik Harita Ek-2'de verilmiştir.
Proje alanının kuş uçumu mesafe ile 290 m kuzeyinden 34,5 kV'lık ve 810 m batısından
34,5 kV'lık enerji nakil hattı geçmektedir. Proje alanının en yakın 290 m kuzeyinden geçen enerji
nakil hattından yapılacak olan bağlantı ile elekrik enerjisi sahada yer alacak olan trafoya
aktarılacak ve buradan şehir şebeke gerilimine indirgenerek tesisteki elektrik şebekesini
besleyecektir. Elektrik temini için proje alanına ulaşımı sağlayan stabilize yol kenarına taşıyıcı
direkler dikilerek hat tesis girişinde bulunması planlanan trafoya bağlanacaktır.
III.A.4. Proje Kapsamında, İşletme Döneminde Su Temini Sistemi Planı, Suyun
Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu
Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları,
Proje alanına 1.360 m mesafede BEYPİ A.Ş.’ye ait arazide su temini amacıyla yaklaşık 60
m derinliğinde sondajla su kuyusu açılmış olup, tesiste kullanılacak suyun tamamı yeraltı
suyundan karşılanacaktır. Asıl kuyu dışında yedek olarak kullanılması planlanan kuyunun
derinliği ise 58 m’dir. Konu ile ilgili 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince DSİ V.
Bölge Müdürlüğü’ne başvuru (asıl ve yedek kuyu olmak üzere) yapılmış olup, Yeraltı Suyu
Kullanma Belgeleri alınmıştır. (Bkz Ek-1)
Tesiste tüketilecek içme ve kullanma suyu 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun
olacaktır.
İşletme Aşamasında Su Kullanımı
X
X
X
X
X
Çalışacak Personelin Su İhtiyacını Karşılamak,
Temizlik ve Dezenfeksiyon
Yetiştirilecek Kümes Hayvanlarının Su İhtiyacını Karşılamak,
Koku ve Toz Emisyonunu Önlemek
Petlerde Soğutma Amaçlı olacaktır.
64
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Çalışacak Olan Personelin Su Tüketimi: İşletme aşamasında toplam 15 kişinin
çalıştırılması planlanmaktadır. İller Bankası verilerine göre kişi başına günde 150 litre su
kullanıldığı kabul edildiğinde su kullanım miktarı;
15 x 150 lt/gün = 2.250 lt/gün = 2,25 m3/gün olarak hesaplanmıştır.
Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemlerinden Kaynaklı Su Tüketimi: Kümeslerde 45
günlük üretim periyodunun ardından 15 gün ara verilecek olup, ara verilen dönemde kümeslerin
ve ekipmanların yıkanarak temizlenmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Bu aşamada kümeslerin
yıkanmasından kaynaklı atık su oluşumu söz konusu olacaktır.
Tesiste yapımı planlanan kümeslerin toplam alanı 19.626,24 m2’dir. Tesisin yıkanması
için sarf edilecek ortalama su miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Hesaplama için Atıksu
Arıtımının Esasları, Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Prof. Dr.
İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN Cadde yıkanması için su sarfiyatı baz
alınmıştır.
1,5 lt/m2 x 19.626,24 m2 (yıkama ihtiyacı duyulan alan) = 29.439,36 lt = 29 m3 /dönem (
0,64 m /gün ) olacaktır.
3
Yetiştirilecek Piliçlerin Su Tüketimi: Tesiste piliç üretiminde haftalara göre kullanılacak
su miktarı ise Tablo 32.’de verilmiştir.
Tablo 34. Haftalara Göre Su Tüketim Miktarları
Yetiştirme
Dönemi
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
6,5. Hafta
Su Tüketimi
(ml.kanatlı/gün)
16
27
37
46
54
59
66
TOPLAM SU TÜKETİMİ
Kaynak: (ERENSAYIN C., Tavukçuluk cilt:2 sayfa 510).
Su Tüketimi
(m3 350.000 kanatlı/gün)
5,60
9,45
12,95
16,10
18,90
20,65
23,10
106,75 m3/dönem (2,37 m3/gün)
Koku ve Toz Emisyonunu Önlemek Amacıyla Su Tüketimi
Tesiste koku ve toz emisyonunu önlemek amacıyla kümes fan çıkışlarının altına su
havuzları inşa edilecek ve fanlardan çıkan havanın davlumbazlar vasıtası ile bu havuzlara
verilmesi sağlanacaktır.
Su havuzlarında buharlaşma etkisi ile eksilen su, ilave edilmek suretiyle tamamlanacaktır.
Koku ve toz emisyonunun önlenmesi amacıyla yaz aylarında buharlaşma miktarı daha fazla
olacaktır. Su havuzlarında 1 dönemde yaklaşık olarak 5 m3 kullanılacağı öngörülmektedir. Günlük
su kullanımı ise 0,11 m3 olarak öngörülmüştür.
Petlerde Kullanılacak Soğutma Suyu
Petlerde kullanılacak su miktarı sıcaklık ve mevsimsel faktörlere göre değişiklik
göstermekle birlikte özellikle yaz aylarında petlerin kullanımı yaygındır. Bu nedenle yapılan
hesaplamada 3 aylık yaz dönemi dikkate alınmıştır.
65
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Buna göre tesiste her bir kümeste ortalama 4 adet pet kullanılacak olup her bir kümes için
ayda 50 lt su tüketimi beklenmektedir. Tesiste toplam 12 adet kümes planlanmakta olup her bir
kümeste aylık 50 lt tüketim olduğu kabul edildiği takdirde 12 kümes için 3 ayda (45 gün olmak
üzere 2 üretim dönemi) yaklaşık 1.800 lt (1,8 m3) su tüketimi gerçekleşecektir. Bu miktar sürekli
bir tüketim olmamakla birlikte en kötü senaryo göz önünde bulundurularak toplam su tüketimi
hesaplamasına 0,02 m3/ gün olarak dahil edilmiştir.
Söz konusu tüketim sonucu herhangi bir atık su oluşumu söz konusu olmayıp petlerde
devridaim olan suyun tamamı buharlaşma yolu ile kayba uğramaktadır.
Tablo 35. İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Tüketim Miktarları
Kullanım Alanı
İnşaat Aşaması
Çalışacak Olan Personelin Su Tüketimi
Tozumayı Engellemek İçin Su Tüketimi
İnşaat Aşamasında Toplam Su Tüketimi
İşletme Aşaması
Çalışacak Olan Personelin Su Tüketimi
Kümeslerin Yıkanmasından Kaynaklı Su Tüketimi
Yetiştirilecek Piliçlerin Su Tüketimi
Koku Ve Toz Emisyonunu Önlemek Amacıyla Su Tüketimi
Petlerde Kullanılacak Soğutma Suyu
İşletme Aşamasında Toplam Su Tüketimi
Su Tüketimi (m3/gün)
3 m3/gün
5 m3/gün
8 m3/gün
2,25 m3/gün
0,64 m3/gün
2,37 m3/gün
0,11 m3/gün
0,02 m3/gün
5,39 m3/gün
Buna göre işletme aşamasında gerek duyulan toplam su miktarı 5,39 m3/gün olarak
hesaplanmış olup DSİ V. Bölge Müdürlüğünden alınan Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi'nde
müsaade edilen 250 ton/gün'lük değerin altında kalmaktadır. Dolayısı ile proje için kullanma izin
alınan su miktarı proje kapsamında ihtiyaç duyulan miktarı oldukça rahat biçimde karşılayacak
düzeyde yeterlidir. Proje için DSİ V. Bölge Müdürlüğü'nden alınan Yeraltı Suyu Kullanma
Belgeleri (asıl ve yedek kuyu olmak üzere) Ek-1.'de verilmiştir.
III.A.5. Faaliyet Ünitelerinde ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Türleri,
Miktarları ve Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı
ve Kullanılacak Yakma Sistemleri, Oluşacak Emisyonlar ve Alınacak Önemler,
Tesiste bulunan kümeslerde soğuk dönemlerde ısınma amaçlı olarak seramik radyant
ısıtma sistemi kullanılması planlanmaktadır. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıtı kullanılacak
olan seramik radyant sisteminde atmosfere açılan herhangi bir baca sistemi olmayacağından
herhangi bir emisyon çıkışı söz konusu olmayacaktır.
Kümeslerde aylık yaklaşık olarak 15.000 kg LNG kullanılacağı öngörülmektedir. LNG
tesis alanı içinde depolama tankında depolanarak kullanılacak olup, piyasadaki yetkili satıcılardan
temin edilecektir.
66
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
LNG Genel Özellikleri
• Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162°C ye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı faza
geçer ve "Sıvı Doğal Gaz" (LNG) olarak adlandırılır.
• Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür.
• Bu sayede yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi 600 kez
küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu durum, doğal gazın boru hatları ile taşınmasının
teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesini
uygun hale getirmektedir.
• LNG'nin sıvı fazının özgül ağırlığı 0,46'dır. Yani ağırlığı suyunkine göre yaklaşık yarısıdır.
Geometrik hacmi 1 m³ (1.000 lt) olan bir kaba doldurulan LNG nin ağırlığı 460 kg'dır.
• LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli değildir, korozif özelliği yoktur.
• LNG'nin gaz halinin hava içindeki karışım oranı %5 ile %15 arasında yanıcı ve
parlayıcıdır.
• LNG, esas olarak %90 civarında bir oranda metandan (CH4) oluşur.
• Metan haricinde etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ağırlıklı olmak üzere diğer
hidrokarbonları da ihtiva eden bir yakıt türü olan LNG, sıvılaştırma prosesi esnasında içindeki
oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için boru hattı doğal gaza göre
daha saf ve yüksek verimli bir yakıttır.
LNG için kimyasal ve fiziksel özellikler ise aşağıda Tablo halinde verilmiştir.
Tablo 36. LNG Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
LNG'nin Avantajları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm enerji ihtiyacı tek bir merkezden karşılayabilme,
Otomatik kontrolle donatılmış depolama sistemi dizaynıyla minimum arıza riski,
Uzun mesafelere taşıma ve ikmal kolaylığı,
Enerjiyi kolay ve efektif stoklama kabiliyeti,
Yaygın kullanım alanı,
Doğayla dost,
Sistem LNG ile çalışacak yakıcı cihazlarda büyük çapta otomatik kontrol imkanı,
Düşük ortam sıcaklıklarında dahi yüksek yakıt performansı,
Alternatif yakıtlara göre avantajlı fiyat.
67
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Soğuk dönemlerde ısınma amaçlı olarak bakıcı evinde elektrik enerjisi ve yakıt olarak katı
yakıt (kömür) ve kullanılması planlanmaktadır. Yıllık kömür tüketiminin ise yaklaşık 1,5 ton
(0,42 kg/saat) olacağı öngörülmektedir.
Kullanılması planlanan katı yakıt, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından satış
izni verilen satıcılardan temin edilecektir. Isınma amaçlı ithal taş ve linyit kömürünün özellikleri
Tablo 37.'de gösterilmiştir.
Tablo 37. Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları
Özellikler
Toplam Kükürt (kuru bazda)
Sınırlar
En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)
En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)
% 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)
En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)
En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)
18-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir."
Kaynak: (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik)
III.A.6. Proje Alanının Hazırlanması ve Tesislerin İnşaatında Kullanılacak Alet ve
Ekipmanlar, Proje Kapsamında İşletme Döneminde Bu Ekipmanlarla Yapılacak Üretim
Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Gürültüyü
Azaltmak İçin Alınacak Önlemler,
İnşaat Aşaması:
Proje konusu tesis, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Ek2 Listesi 7.30.3 maddesi gereğince “20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi vb. kümes
hayvanları kapasiteli tesisler” kapsamında yer almaktadır. Ancak Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (R.G-24/2/2010-27503) Madde 1 – (2) bendi
"EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan (*) işaretli faaliyet ve tesisler, çevre izninin gürültü kontrol ile
ilgili hükümlerinden muaftır." hükmü gereğince tesis gürültü kontrolü hükümlerinden muaf
tutulmuştur. Bu kapsamda tesis için Akustik Rapor hazırlanmamıştır.
Tesisin inşaat aşamasında 1 adet kamyon, 1 adet kepçe, 1 adet dozer ve 1 adet vinç
kullanılacaktır. Tesisin inşaatı sırasında araçlar kademeli olarak çalışacaktır. Öncelikle kepçe ve
dozer ile hafriyat çalışmaları yapılacak olup, daha sonra hafriyat toprağının taşınması için kamyon
kullanılacaktır. Hafriyat çalışmalarının bitmesinden sonra beton dökülecektir. Beton dökümünden
sonra ise vinç ile tesis ünitelerinin yerleşimi yapılacaktır.
Sahada oluşacak gürültünün, muhtemel gürültü kaynaklarının gürültü seviyeleri; Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 30.12.2006 Tarih ve 26392 Sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan
Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” in 5. Maddesi’nde verilen tabloda tanımlanan
motor gücü seviyelerine göre verilen formüller yardımıyla bulunmaktadır. 5. Maddede sunulan
tabloda belirtilen makine-ekipman listesinden; bu sahada kullanılacak olan ekipman tipleri ye
bunların motor güçlerine göre tanımlanan formüller ise Tablo 38.’ de sunulmaktadır.
68
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 38. Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyelerine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri
Müsaade
edilen
ses gücü
Net kurulu güç P (kW) Elektrik
seviyesi
dB/1
gücü
(1)
pW
Pel (kW)
Teçhizatın tipi
Uygulama kütlesi, m (kg)
3 Ocak
Kesme genişliği L (cm)
2006’dan
itibaren
Sıkıştırma makineleri (titreşimli silindirler, titreştirici
levhalar, titreşimli çekiçler)
Paletli dozerler, paletli yükleyiciler, paletli kazıcı
yükleyiciler
Tekerlekli dozerler, tekerlekli yükleyiciler, tekerlekli
kazıcı-yükleyiciler, damperli kamyonlar, greyderler,
yükleyici tipli toprak doldurmalı sıkıştırıcılar, içten
yanmalı motor tahrikli karşı ağırlıklı hidrolik
kaldırmalı kamyonlar,hareketli vinçler, sıkıştırma
makineleri (titreşimsiz silindirler), kaldırım perdah
makineleri, hidrolik güç oluşturma makineleri
P<8
105
8 < P < 70
106
P > 70
86 + 11 log P
P < 55
103
P > 55
84 + 11 log P
P < 55
Kazıcılar, eşya taşımak için yük asansörleri, yapı
(konstrüksiyon) vinçleri, motorlu çapalama makineleri
Elle tutulan beton kırıcıları ve deliciler
101
P > 55
82 + 11 log P
P < 15
93
P > 15
80 + 11 log P
m < 55
105
15< m < 30
92 + 11 log m
m > 30
94 + 11 log m
Kule vinçleri
96 + log P
Kaynak ve güç jeneratörleri
Kompresörler
Çim biçme makineleri, çim düzeltme/çim kenar
düzeltme makineleri
Pel < 2
95 + log Pel
2< Pel < 10
96 + log Pel
Pel > 10
95 + log Pel
P < 15
97
P > 15
95 + 2 log P
L < 50
94
50< L < 70
98
70< L < 120
98
L > 120
103
Kaynak: 30.12.2006 Tarih ve 26392 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren “Açık Alanlarda Kullanılan Teçhizat
Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik”
Proje kapsamında kullanılacak makinelerin motor güçlerine göre, araçların ses gücü
seviyeleri hesaplanmış olup, Tablo 39.’da verilmiştir.
69
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 39. Araçların Ses Gücü Seviyeleri
Kaynak
Kaynak Gücü
Gürültü
Miktarı
Gücü
kW
Kaynağı
(Adet)
(BG)
Kamyon
Kepçe
Dozer
Vinç
1
1
1
1
*(1BG=0,746 kW alınmıştır.)
200
90
180
250
149,2
67,14
134,28
186,5
Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi
P > 55 Kw olması durumunda müsaade
seviyesi (Lw)= 82 + 11 log P
149,2 Kw > 55 Kw olduğuna göre;
Lw = 82 + 11 log 149,2 = 106 dB
P > 55 Kw olması durumunda müsaade
seviyesi (Lw)= 82 + 11 log P
67,14 Kw > 55 Kw olduğuna göre;
Lw = 82 + 11 log 67,14 = 102 dB
P > 55 Kw olması durumunda müsaade
seviyesi (Lw)= 82 + 11 log P
134,28 Kw > 55 Kw olduğuna göre;
Lw = 82 + 11 log 134,28 = 105 dB
P > 55 Kw olması durumunda müsaade
seviyesi (Lw)= 82 + 11 log P
186,5 Kw > 55 Kw olduğuna göre;
Lw = 82 + 11 log 186,5 = 107 dB
edilen ses gücü
edilen ses gücü
edilen ses gücü
edilen ses gücü
Her bir gürültü kaynağına ait toplam ses gücü düzeyinin 500-4000 Hz arasındaki 4 oktav
bandına dağılımı aşağıdaki formüller kullanılarak her bir gürültü kaynağının ses gücü düzeyi
Tablo 40.’da verilmiştir.
Lw(i)= 10 log 10lw/10 ve Lp= Lw+10 log(Q/A)
4
Formüllerde yer alan;
Lp= Kaynakların r mesafedeki serbest alanda gürültü basınç düzeyleri (dB)
Lw= Kaynağın ses gücü düzeyi (dB)
A = 4 π r2
Q = yönelme katsayısı (Yer düzeyindeki ses kaynağının yarı küresel dağılımı, Q=1)
r = Kaynaktan uzaklık (m) olarak ifade edilmektedir.
Tablo 40. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçların Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı (dB)
Ses Gücü Düzeyi (dB)
Gürültü Kaynağı
Toplam
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
Kamyon
106
100
100
100
100
Kepçe
102
96
96
96
96
Dozer
105
99
99
99
99
Vinç
107
101
101
101
101
Mesafelere bağlı olarak bağlı olarak her frekanstaki atmosferik yutuş değerleri Tablo
41.’de verilmiştir.
Aatm = 7.4 * 10-8 * (f2. r)/φ
f = İletilen sesin frekansı (500-1000-2000-4000)
r = Kaynaktan uzaklık (m)
φ = Havanın bağıl nemi (Bolu Meteoroloji İstasyonu için % 72,8 alınmıştır.)
70
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 41. Mesafelere Bağlı Olarak Atmosferik Yutuş Değerleri
500 Hz
Mesafe
1000 Hz
50
0,01
0,05
100
0,03
0,1
200
0,05
0,2
300
0,08
0,3
400
0,1
0,41
500
0,13
0,51
600
0,15
0,61
700
0,18
0,71
800
0,2
0,81
900
0,23
0,91
1000
0,25
1,02
1500
0,38
1,52
2000
0,51
2,03
2000 Hz
0,2
0,41
0,81
1,22
1,63
2,03
2,44
2,85
3,25
3,66
4,07
6,1
8,13
4000 Hz
0,46
0,91
1,83
2,74
3,66
4,57
5,49
6,4
7,32
8,23
9,15
13,72
18,3
A ağırlıklı ses düzeylerinin hesaplanması için Tablo 42.’de yer alan düzeltme faktörleri
kullanılmıştır.
Tablo 42. Oktav Bantlardaki Düzeltme Faktörleri
Merkez Frekans (Hz)
500
1000
2000
4000
Düzeltme Faktörü
-3,2
0
1.2
1
Atmosferik yutuş değerlerinin düşülmesinden sonra her bir kaynağın 4 oktav bandındaki
nihai basınç seviyeleri düzeltme faktörleri de dikkate alınarak Tablo 43.’te verilmiştir.
İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçların Toplam Ses Düzeyleri Tablo 44.’te verilmiştir.
71
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 43. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçların Ses Basıncı Düzeyi (dBA)
Ses Basıncı Düzeyi (dBA)
Gürültü Kaynağı
Mesafe
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
50
51,82
54,98
56,03
100
45,78
48,91
49,8
200
39,74
42,79
43,38
300
36,19
39,17
39,45
400
33,67
36,56
36,54
500
31,7
34,52
34,2
Kamyon
600
30,1
32,84
32,21
700
28,73
31,4
30,46
800
27,55
30,14
28,9
900
26,5
29,02
27,47
1000
25,56
27,99
26,14
1500
21,91
23,97
20,59
2000
19,28
20,96
16,06
4000 Hz
55,57
49,1
42,16
37,73
34,31
31,46
28,96
26,71
24,63
22,7
20,86
12,77
5,69
Kepçe
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
47,82
41,78
35,74
32,19
29,67
27,7
26,1
24,73
23,55
22,5
21,56
17,91
15,28
50,98
44,91
38,79
35,17
32,56
30,52
28,84
27,4
26,14
25,02
23,99
19,97
16,96
52,03
45,8
39,38
35,45
32,54
30,2
28,21
26,46
24,9
23,47
22,14
16,59
12,06
51,57
45,1
38,16
33,73
30,31
27,46
24,96
22,71
20,63
18,7
16,86
8,77
1,69
Dozer
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
50,82
44,78
38,74
35,19
32,67
30,7
29,1
27,73
26,55
25,5
24,56
20,91
18,28
53,98
47,91
41,79
38,17
35,56
33,52
31,84
30,4
29,14
28,02
26,99
22,97
19,96
55,03
48,8
42,38
38,45
35,54
33,2
31,21
29,46
27,9
26,47
25,14
19,59
15,06
54,57
48,1
41,16
36,73
33,31
30,46
27,96
25,71
23,63
21,7
19,86
11,77
4,69
Vinç
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
52,82
46,78
40,74
37,19
34,67
32,7
31,1
29,73
28,55
27,5
26,56
22,91
20,28
55,98
49,91
43,79
40,17
37,56
35,52
33,84
32,4
31,14
30,02
28,99
24,97
21,96
57,03
50,8
44,38
40,45
37,54
35,2
33,21
31,46
29,9
28,47
27,14
21,59
17,06
56,57
50,1
43,16
38,73
35,31
32,46
29,96
27,71
25,63
23,7
21,86
13,77
6,69
72
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 44. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçların Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dBA)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dBA)
Gürültü Kaynağı
500 Hz
Mesafe
1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Toplam Ses Basıncı Düzeyi
(dBA)
60,89
54,66
48,24
44,34
41,48
39,21
37,32
35,69
34,26
32,99
31,83
27,31
24,04
Kamyon
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
51,82
45,78
39,74
36,19
33,67
31,7
30,1
28,73
27,55
26,5
25,56
21,91
19,28
54,98
48,91
42,79
39,17
36,56
34,52
32,84
31,4
30,14
29,02
27,99
23,97
20,96
56,03
49,8
43,38
39,45
36,54
34,2
32,21
30,46
28,9
27,47
26,14
20,59
16,06
55,57
49,1
42,16
37,73
34,31
31,46
28,96
26,71
24,63
22,7
20,86
12,77
5,69
Kepçe
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
47,82
41,78
35,74
32,19
29,67
27,7
26,1
24,73
23,55
22,5
21,56
17,91
15,28
50,98
44,91
38,79
35,17
32,56
30,52
28,84
27,4
26,14
25,02
23,99
19,97
16,96
52,03
45,8
39,38
35,45
32,54
30,2
28,21
26,46
24,9
23,47
22,14
16,59
12,06
51,57
45,1
38,16
33,73
30,31
27,46
24,96
22,71
20,63
18,7
16,86
8,77
1,69
Dozer
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
50,82
44,78
38,74
35,19
32,67
30,7
29,1
27,73
26,55
25,5
24,56
20,91
18,28
53,98
47,91
41,79
38,17
35,56
33,52
31,84
30,4
29,14
28,02
26,99
22,97
19,96
55,03
48,8
42,38
38,45
35,54
33,2
31,21
29,46
27,9
26,47
25,14
19,59
15,06
54,57
48,1
41,16
36,73
33,31
30,46
27,96
25,71
23,63
21,7
19,86
11,77
4,69
59,89
53,66
47,24
43,34
40,48
38,21
36,32
34,69
33,26
31,99
30,83
26,31
23,04
Vinç
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
52,82
46,78
40,74
37,19
34,67
32,7
31,1
29,73
28,55
27,5
26,56
22,91
20,28
55,98
49,91
43,79
40,17
37,56
35,52
33,84
32,4
31,14
30,02
28,99
24,97
21,96
57,03
50,8
44,38
40,45
37,54
35,2
33,21
31,46
29,9
28,47
27,14
21,59
17,06
56,57
50,1
43,16
38,73
35,31
32,46
29,96
27,71
25,63
23,7
21,86
13,77
6,69
61,89
55,66
49,24
45,34
42,48
40,21
38,32
36,69
35,26
33,99
32,83
28,31
25,04
73
56,89
50,66
44,24
40,34
37,48
35,21
33,32
31,69
30,26
28,99
27,83
23,31
20,04
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
İnşaat alanında gürültü her bir gürültü kaynağının aynı anda çalışması durumunda oluşacak
eşdeğer ses düzeylerinin mesafelere göre dağılımı Tablo 45.’te verilmiştir.
Lgündüz = Leq
Leq = 10 log∑10LT/10
Tablo 45. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Araçların Toplam Ses Düzeyleri (dBA)
Mesafe
Toplam Ses Düzeyi (dBA)
50
66,27
100
60,04
200
53,62
300
49,72
400
46,86
500
44,59
600
42,70
700
41,07
800
39,64
900
38,37
1000
37,21
1500
32,69
2000
29,42
Gedikler Mahallesi
(900 m)
Şekil 18. İnşaat Aşaması Gürültü Seviyeleri Grafiği
Projenin inşaat aşamasında 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Ek- VII Tablo 5’de belirtilen hususlara uyulacaktır. Bu limitler Tablo 46.’da verilmiştir.
Tablo 46. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Tablo 5: Şantiye Alanı İçin Çevresel
Gürültü Sınır Değerleri
Faaliyet Türü (Yapım, Yıkım, Onarım)
Lgündüz (dBA)
Bina
Yol
Diğer Kaynaklar
70
75
70
74
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 18.’de görüldüğü gibi tesisin inşaat aşamasında kullanılan iş makinesi ve ekipmandan
kaynaklanan gürültü seviyelerine göre en kötü şartlarda (bütün araçların aynı anda ve çalışma
saatlerinde sürekli çalışmaları) dahi, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği, Tablo 5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri tablosunda “Diğer
Faaliyetler” için belirtilen 70 dBA’nın altında kalmaktadır. Dolayısıyla Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde verilen 70 dBA sınırı sağlanmaktadır.
Proje alanı yakın çevresinde; gürültüye duyarlı herhangi bir yer bulunmamaktadır. Faaliyet
alanına en yakın yerleşim yeri kuş uçumu mesafe ile 900 m mesafede bulunmaktadır. İnşaat
aşamasında ortaya çıkacak olan gürültü 900 metrede 38,37 dBA’ dır. Dolayısı ile faaliyet alanına
900 metre mesafede yer alan yerleşim biriminde hesaplanan değer de ilgili yönetmelikte verilen 70
dBA sınır değerinin altında kalmaktadır.
İşletme Aşaması
Proje konusu tesis, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Ek2 Listesi 7.30.3 maddesi gereğince “20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi vb. kümes
hayvanları kapasiteli tesisler” kapsamında yer almaktadır. Ancak Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (R.G-24/2/2010-27503) Madde 1 – (2) bendi
"EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan (*) işaretli faaliyet ve tesisler, çevre izninin gürültü kontrol ile
ilgili hükümlerinden muaftır." hükmü gereğince tesis gürültü kontrolü hükümlerinden muaf
tutulmuştur. Bu kapsamda tesis için Akustik Rapor hazırlanmamıştır.
Tesiste işletme aşamasında gürültü kaynağı olacak ekipmanlar, açık ve kapalı alan içinde
çalışacaktır. İşletmede kullanılacak olan makine ve ekipmanlar aşağıda verilmiştir. Makinelere ait
ses gücü seviyeleri kataloglardan alınmıştır.
Tablo 47. Tesiste Kullanılacak Olan Araç/Ekipmanın Sayıları ve Ses Gücü Seviyeleri
Kaynak
Kaynak
Miktarı
Gücü
Gücü
Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi
Gürültü Kaynağı
(Adet)
(BG)
kW
Pel > 10 Kw olması durumunda müsaade edilen ses
gücü seviyesi
Jeneratör
1
737,3
550
(Lw)= 95 + log Pel
550 Kw > 10 Kw olduğuna göre;
Lw = 95 + log 550= 98 dB
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses
gücü seviyesi
Traktör
1
100,5
75
(Lw)= 82 + 11 log P
75 Kw > 55 Kw olduğuna göre;
Lw = 82 + 11 log 75 = 103 dB
*(1BG=0,746 kW alınmıştır.)
75
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Fanların yaklaşık gürültü düzeyi aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir:
Lfan = Kw + 10log10 (V / V1) + 20log10 (∆Pt / P1) + C
Burada;
Kw = Fan özgül ses düzeyi,
V
= Fan çıktısı (debi) (L/s),
V1 = Debi için düzeltme faktörü = 0.472 L/s
∆Pt = Toplam fan basıncı (Pa)
P1 = Basınç düzeltme faktörü (249 P)
C
= En verimli işletme bölgesinden sapmayı ifade eden düzeltme katsayısıdır.
*Tablolarda frekans standartlaştırılmış biçimde (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz)
verilir.Fanlarda en çok rastlanan devir sayısı ve kanat sayısı temelinde fanların gürültü frekansı
100~500 Hz arasında olduğu söylenebilir.
Tesiste kullanılacak fan aşağıdaki ana karakteristiklere sahiptir:
Kw = 44 (Merkez Frekans 500 Hz kabul edilmiştir.)
V = 10.416 L/s
V1 = 0,472 L/s
∆Pt = 1000 Pa
P1 = 249 Pa
C =1
Buna göre ses düzeyi aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Lfan= 44+10log10(10.416/0,472)+20log10(1000/249)+1 = 44+43+12+1=100 dBA
n
Lwt = 10 log ∑10Lwi/10
i=1
Lwt = 10 log (96 x 1010) = 119 dBA
76
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 19. Fan Özgül Ses Düzeyi Değerleri (Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control, by C. Harris,
1991)
İşletmede sırasında kullanılacak olan makine ve ekipmanlar, 500–4000 Hz arasındaki dört
oktav bandındaki toplam ses gücü düzeylerinin hesaplanması için 30.12.2006 Tarih ve 26392
Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat
Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” in 5. Maddesi’nde
Müsaade Edilen Ses Güç Seviyeleri formülleri kullanılmıştır.
İşletmede sırasında kullanılacak olan makine ve ekipmanlar, 500–4000 Hz arasındaki dört
oktav bandındaki toplam ses gücü düzeylerinin hesaplanması için 30.12.2006 Tarih ve 26392
Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat
Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” in 5. Maddesi’nde
Müsaade Edilen Ses Güç Seviyeleri formülleri kullanılmıştır.
Her bir gürültü kaynağına ait toplam ses gücü düzeyinin 500-4000 Hz arasındaki 4 oktav
bandına dağılımı aşağıdaki formüller kullanılarak her bir gürültü kaynağının ses gücü düzeyi
Tablo 48.’de verilmiştir.
Lw(i)= 10 log 10lw/10 ve Lp= Lw+10 log(Q/A)
4
Formüllerde yer alan;
Lp= Kaynakların r mesafedeki serbest alanda gürültü basınç düzeyleri (dB)
Lw= Kaynağın ses gücü düzeyi (dB)
A = 4 π r2
Q = yönelme katsayısı (Yer düzeyindeki ses kaynağının yarı küresel dağılımı, Q=1)
r = Kaynaktan uzaklık (m) olarak ifade edilmektedir.
77
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 48. İşletme Aşamasında Kullanılacak Araçların Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı (dB)
Ses Gücü Düzeyi (dB)
Gürültü Kaynağı
Toplam
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
Jeneratör
98
92
92
92
92
Traktör
103
97
97
97
97
Havalandırma Fanları
119
113
113
113
113
L gündüz Gürültü Seviyesi Hesabı
L gündüz gürültü seviyesi hesabında en kötü ihtimaller göz önünde bulundurularak bütün
makinelerin aynı anda ve aynı yerde çalıştığı varsayılmıştır. Mesafelere bağlı olarak bağlı olarak
her frekanstaki atmosferik yutuş değerleri Tablo 49.’da verilmiştir.
Aatm = 7.4 * 10-8 * (f2. r)/φ
f = İletilen sesin frekansı (500-1000-2000-4000)
r = Kaynaktan uzaklık (m)
φ = Havanın bağıl nemi (Bolu Meteoroloji İstasyonu için % 72,8 alınmıştır.)
Tablo 49. Mesafelere Bağlı Olarak Atmosferik Yutuş Değerleri
500 Hz
Mesafe
1000 Hz
50
0,01
0,05
100
0,03
0,1
200
0,05
0,2
300
0,08
0,3
400
0,1
0,41
500
0,13
0,51
600
0,15
0,61
700
0,18
0,71
800
0,2
0,81
900
0,23
0,91
1000
0,25
1,02
1500
0,38
1,52
2000
0,51
2,03
2000 Hz
0,2
0,41
0,81
1,22
1,63
2,03
2,44
2,85
3,25
3,66
4,07
6,1
8,13
4000 Hz
0,46
0,91
1,83
2,74
3,66
4,57
5,49
6,4
7,32
8,23
9,15
13,72
18,3
A ağırlıklı ses düzeylerinin hesaplanması için Tablo 50.’de yer alan düzeltme faktörleri
kullanılmıştır.
Tablo 50. Oktav Bantlardaki Düzeltme Faktörleri
Merkez Frekans (Hz)
500
1000
2000
4000
Düzeltme Faktörü
-3,2
0
1.2
1
Atmosferik yutuş değerlerinin düşülmesinden sonra her bir kaynağın 4 oktav bandındaki
nihai basınç seviyeleri düzeltme faktörleri de dikkate alınarak Tablo 51.’de verilmiştir.
78
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 51. İşletme Aşamasında Kullanılacak Araçların Ses Basıncı Düzeyi (dBA)
Ses Basıncı Düzeyi (dBA)
Gürültü Kaynağı
500 Hz
Mesafe
1000 Hz
2000 Hz
50
43,82
46,98
48,03
100
37,78
40,91
41,8
200
31,74
34,79
35,38
300
28,19
31,17
31,45
400
25,67
28,56
28,54
500
23,7
26,52
26,2
Jeneratör
600
22,1
24,84
24,21
700
20,73
23,4
22,46
800
19,55
22,14
20,9
900
18,5
21,02
19,47
1000
17,56
19,99
18,14
1500
13,91
15,97
12,59
2000
11,28
12,96
8,06
Traktör
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
Havalandırma Fanları
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
48,82
42,78
36,74
33,19
30,67
28,7
27,1
25,73
24,55
23,5
22,56
18,91
16,28
51,98
45,91
39,79
36,17
33,56
31,52
29,84
28,4
27,14
26,02
24,99
20,97
17,96
64,82
58,78
52,74
49,19
46,67
44,7
43,1
41,73
40,55
39,5
38,56
34,91
32,28
67,98
61,91
55,79
52,17
49,56
47,52
45,84
44,4
43,14
42,02
40,99
36,97
33,96
79
53,03
46,8
40,38
36,45
33,54
31,2
29,21
27,46
25,9
24,47
23,14
17,59
13,06
69,03
62,8
56,38
52,45
49,54
47,2
45,21
43,46
41,9
40,47
39,14
33,59
29,06
4000 Hz
47,57
41,1
34,16
29,73
26,31
23,46
20,96
18,71
16,63
14,7
12,86
4,77
-2,31
52,57
46,1
39,16
34,73
31,31
28,46
25,96
23,71
21,63
19,7
17,86
9,77
2,69
68,57
62,1
55,16
50,73
47,31
44,46
41,96
39,71
37,63
35,7
33,86
25,77
18,69
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 52. İşletme Aşamasında Kullanılacak Araçların Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dBA)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dBA)
Gürültü Kaynağı
500 Hz
Toplam Ses Basıncı Düzeyi
Mesafe
1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
(dBA)
50
43,82
46,98
48,03
47,57
52,89
100
37,78
40,91
41,8
41,1
46,66
200
31,74
34,79
35,38
34,16
40,24
300
28,19
31,17
31,45
29,73
36,34
400
25,67
28,56
28,54
26,31
33,48
500
23,7
26,52
26,2
23,46
31,21
Jeneratör
600
22,1
24,84
24,21
20,96
29,32
700
20,73
23,4
22,46
18,71
27,69
800
19,55
22,14
20,9
16,63
26,26
900
18,5
21,02
19,47
14,7
24,99
1000
17,56
19,99
18,14
12,86
23,83
1500
13,91
15,97
12,59
4,77
19,31
2000
11,28
12,96
8,06
-2,31
16,04
Traktör
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
48,82
42,78
36,74
33,19
30,67
28,7
27,1
25,73
24,55
23,5
22,56
18,91
16,28
51,98
45,91
39,79
36,17
33,56
31,52
29,84
28,4
27,14
26,02
24,99
20,97
17,96
53,03
46,8
40,38
36,45
33,54
31,2
29,21
27,46
25,9
24,47
23,14
17,59
13,06
52,57
46,1
39,16
34,73
31,31
28,46
25,96
23,71
21,63
19,7
17,86
9,77
2,69
57,89
51,66
45,24
41,34
38,48
36,21
34,32
32,69
31,26
29,99
28,83
24,31
21,04
Havalandırma Fanları
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
64,82
58,78
52,74
49,19
46,67
44,7
43,1
41,73
40,55
39,5
38,56
34,91
32,28
67,98
61,91
55,79
52,17
49,56
47,52
45,84
44,4
43,14
42,02
40,99
36,97
33,96
69,03
62,8
56,38
52,45
49,54
47,2
45,21
43,46
41,9
40,47
39,14
33,59
29,06
68,57
62,1
55,16
50,73
47,31
44,46
41,96
39,71
37,63
35,7
33,86
25,77
18,69
73,89
67,66
61,24
57,34
54,48
52,21
50,32
48,69
47,26
45,99
44,83
40,31
37,04
İşletme aşamasında gürültü her bir gürültü kaynağının aynı anda çalışması durumunda
oluşacak eşdeğer ses düzeylerinin mesafelere göre dağılımı Tablo 53.’de verilmiştir.
80
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 53. İşletme Aşamasında Kullanılacak Araçların Toplam Ses Düzeyleri (dBA) (L gündüz)
Toplam Ses Düzeyi (dBA)
Mesafe
50
74,03
100
67,80
200
61,38
300
57,48
400
54,62
500
52,35
600
50,46
700
48,83
800
47,40
900
46,13
1000
44,97
1500
40,45
2000
37,18
İşletme aşamasında akşam ve gece periyotlarında sadece havalandırma fanlarının çalışacak
olması nedeni ile L akşam ve L gece gürültü düzeyi hesaplamasında diğer makine ve ekipmanlar
hesaba katılmamıştır.
GediklerMahallesi
Mahallesi
Gedikler
(900m)
m)
(900
Şekil 20. İşletme Aşaması Gürültü Seviyeleri Grafiği (L gündüz)
İşletme aşamasında akşam ve gece periyotlarında sadece havalandırma fanlarının çalışacak
olması nedeni ile L akşam ve L gece gürültü düzeyi hesaplamasında diğer makine ve ekipmanlar
hesaba katılmamıştır.
81
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
L akşam ve L gece (L akşam= L gece) Gürültü Seviyesi Hesabı
Tablo 54. Havalandırma Fanları Ses Basıncı Düzeyi (dBA)
Toplam Ses Basıncı Düzeyi (dBA)
Gürültü Kaynağı
500 Hz
Mesafe
1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Havalandırma Fanları
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
64,82
58,78
52,74
49,19
46,67
44,7
43,1
41,73
40,55
39,5
38,56
34,91
32,28
67,98
61,91
55,79
52,17
49,56
47,52
45,84
44,4
43,14
42,02
40,99
36,97
33,96
69,03
62,8
56,38
52,45
49,54
47,2
45,21
43,46
41,9
40,47
39,14
33,59
29,06
68,57
62,1
55,16
50,73
47,31
44,46
41,96
39,71
37,63
35,7
33,86
25,77
18,69
Toplam Ses Basıncı Düzeyi
(dBA)
73,89
67,66
61,24
57,34
54,48
52,21
50,32
48,69
47,26
45,99
44,83
40,31
37,04
Tablo 55. Havalandırma Fanları Ses Düzeyi(dBA) (L akşam ve L gece)
Toplam Ses Düzeyi (dBA)
Mesafe
50
73,89
100
67,66
200
61,24
300
57,34
400
54,48
500
52,21
600
50,32
700
48,69
800
47,26
900
45,99
1000
44,83
1500
40,31
2000
37,04
Gedikler Mahallesi
(900 m)
Şekil 21. İşletme Aşaması Gürültü Seviyeleri Grafiği (L akşam= L gece)
82
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Söz konusu tesis Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde
Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Kriterleri’nde (Ek-VII, Tablo 4) belirtilen “Ticari yapılar
ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak
bulunduğu alanlar” sınıfında yer almaktadır. Söz konusu sınır değerler Tablo 56.’da verilmiştir.
Tablo 56. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Ek-VII, Tablo 4:Endüstri Tesisleri İçin
Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Lgündüz
Lakşam
Lgece
Alanlar
(dBA)
(dBA)
(dBA)
Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık
alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu
60
55
50
alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların
birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak
65
60
55
bulunduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte
68
63
58
bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak
bulunduğu alanlar
Endüstriyel alanlar
70
65
60
X İşletme aşamasında gürültü seviyelerine göre en kötü şartlarda ( bütün araç/ekipmanın
aynı anda ve çalışma saatlerinde sürekli çalışmaları) L gündüz için yapılan hesaplamalarda;
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde belirtilen 65 dBA olan sınır
değer 150 metrede sağlanmaktadır.
X İşletme aşamasında akşam ve gece periyotlarında sadece havalandırma fanlarının
çalışacak olması nedeni ile havalandırma fanları için L akşam ve L gece hesaplamaları yapılmıştır.
L akşam için yapılan hesaplamalarda; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği'nde belirtilen 60 dBA olan sınır değer 210 metrede sağlanmaktadır. L gece için
yapılan hesaplamalarda; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde
belirtilen 55 dBA olan sınır değer 380 metrede sağlanmaktadır.
Sonuç olarak L gündüz, L akşam ve L gece için yapılan hesaplamalara göre; en yakın
yerleşim yeri olan 900 metre mesafedeki yerleşim yerine ulaştığında Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde verilen sınır değerler sağlanmakta olup, en yakın
yerleşim yerinin tesis işletme faaliyetlerinden olumsuz etkilenmeyeceği öngörülmektedir.
Ayrıca projenin inşaat ve işletme aşamalarında titreşime neden olabilecek herhangi bir
faaliyet gerçekleştirilmeyecektir.
III.A.7. Proje Alanının Hazırlanması Sırasında Oluşacak Toz, İş Makinelerinden
Kaynaklı Gaz Emisyonları ve Alınacak Önlemler,
Tesiste inşaat aşamasında kazı ve arazi düzenleme işlemlerinden kaynaklı bir miktar toz
emisyonu oluşacaktır. Oluşacak emisyonlara ilişkin hesaplamalar aşağıda ayrı ayrı verilmiştir.
Oluşacak tozun hesaplanması amacı ile; Tablo 57.’de verilen emisyon faktörleri (S.K.H.K.K.Y
Ek- 12 Tablo 12.6.) kullanılmıştır.
Hesaplamada en kötü senaryo göz önünde bulundurularak kontrolsüz duruma ilişkin
emisyon faktörleri dikkate alınmıştır.
83
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 57. Emisyon Faktörleri
Kaynaklar
Sökme
Yükleme
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
Boşaltma
Depolama
Kaynak : S.K.H.K.K.Y. Ek- 12 Tablo 12.6.
Emisyon Faktörleri ( kg/ton)
0,025 kg/ton
0,01 kg/ton
0,7 kg/km araç ton
0,01 kg/ton
5,8 kg/ton ha gün
Proje kapsamındaki inşaat çalışmalarının yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
İnşaat aşamasında çıkarılacak hafriyat malzemesi proje alanı içerisinde depolanmadan, Mudurnu
Belediyesi Hafriyat Döküm Alanına faaliyet sahibi tarafından taşınarak sahadan
uzaklaştırılacaktır. Bu kapsamda hafriyat atıklarının faaliyet sahibi tarafından ücreti mukabilinde
ve belediye zabıta memuru kontrolünde Mudurnu Belediyesi Hafriyat Döküm Alanı'na
bırakılmasında sakınca görülmediğine ilişkin yazı Ek-1.'de verilmiştir.
Tesiste inşaat aşamasında yüzeyden alınacak toplam malzeme miktarı 85,98 ton/gün olarak
hesaplanmıştır. Söz konusu malzemenin 17,20 ton/gün miktarlık kısmı bitkisel toprak geriye
kalan 68,78 ton/gün miktarındaki kısmı ise hafriyat malzemesidir.
Buna göre inşaat aşamasında 30 gün/ay ve 8 saat/gün çalışılacağı kabul edilirse bitkisel
toprak ve hafriyat malzemesi ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerden kaynaklı oluşması beklenen
saatlik toz miktarları aşağıda ayrı ayrı hesaplanmıştır.
i) Bitkisel Topraktan Kaynaklı Toz Hesabı:
Günlük Bitkisel Toprak Miktarı: 17,20 ton/gün
Saatlik Bitkisel Toprak Miktarı : 17,20 ton / 8 saat = 2,15 ton/saat olacaktır.
Bitkisel toprak ile ilgili gerçekleştirilecek çalışmalar sonucu ortaya çıkacak toz miktarı
Tablo 37’de verilen emisyon faktörleri dikkate alınarak aşağıda hesaplanmıştır.
Bitkisel Toprağın Sökülmesi Sırasında Oluşacak Toz Miktarı
2,15 ton/saat x 0,025 kg/ton
= 0,05 kg/saat
Bitkisel Toprağın Yüklenmesi Sırasında Oluşacak Toz Miktarı
2,15 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,02 kg/saat
Bitkisel Toprağın Geçici Depolama Sahasına Taşınması
Yapılan hesaplamalarda en olumsuz şartlar göz önüne alındığından çıkarılacak olan
malzemenin tamamının taşınılması düşünülmüştür. Çıkarılacak malzemenin tamamı tesis alanı
içindeki yaklaşık 100 m mesafedeki geçici depolama sahasına taşınılacaktır.
Bir kamyonun yaklaşık 25- 30 ton malzeme taşıması için sefer sayısı ~ 1’dir. Bir kamyon
gidiş-dönüş olarak her seferde 200 m yol alacaktır. Çıkarılacak 2,15 ton malzeme için yaklaşık 14
saatte bir sefer yapılacaktır.
0,2 km/ 14 saat x 0,7 kg/taşıt-km = 0,14 kg/14 saat = 0,01 kg/saat toz oluşumu söz konusu
olacaktır.
84
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Bitkisel Toprağın Geçici Depolama Sahasına Boşaltılması
2,15 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,02 kg/saat
Bitkisel Toprağın Depolanması
Malzemenin depolanacağı alan 1.000 m2 (0,1 ha) olarak planlanmıştır. Malzeme geçici
depolama alanında 24 saat boyunca depolanacaktır.
0,1 ha x 17,20 ton x 5,8 kg/ton ha gün= 9,976 kg/ gün
Saatlik Toz Miktarı: 9,976 kg/gün / 24 saat = 0,42 kg/saat
ii) Hafriyat İşleminden Kaynaklı Toz Hesabı:
Günlük Hafriyat Miktarı: 68,78 ton/gün
Saatlik Hafriyat Miktarı : 68,78 ton / 8 saat = 8,60 ton/saat olacaktır.
Hafriyat ile ilgili gerçekleştirilecek çalışmalar sonucu ortaya çıkacak toz miktarı Tablo
37’de verilen emisyon faktörleri dikkate alınarak aşağıda hesaplanmıştır.
Malzemenin Sökülmesi Sırasında Oluşacak Toz Miktarı
8,60 ton/saat x 0,025 kg/ton
= 0,22 kg/saat
Malzemenin Yüklenmesi Sırasında Oluşacak Toz Miktarı
8,60 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,09 kg/saat
İnşaat aşamasında oluşacak olan hafriyat malzemesi proje alanı içerisinde depolanmadan,
Mudurnu Belediyesi Hafriyat Döküm Alanına faaliyet sahibi tarafından taşınarak sahadan
uzaklaştırılacaktır.
Oluşacak Toplam Toz Miktarı: Bitkisel Topraktan Kaynaklı Toz Miktarı + Hafriyat
İşleminden Kaynaklı Toz Miktarı
Oluşacak Toplam Toz Miktarı: 0,52 kg/saat + 0,31 kg/saat ~ 0,83 kg/saat’tir.
03.07. 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 ’de;
Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarından veya baca dışından atmosfere verilen
emisyonların saatlik kütlesel debileri, mevcut tesisler için bacalarda ölçülerek, baca dışından
atmosfere verilen emisyonlar ile yeni kurulacak tesisler için emisyon faktörleri kullanılarak tespit
edilir. Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri aşağıdaki Tablo 2.1’de verilen değerleri aşması
halinde, tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) mümkünse
saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık olarak hesaplanır.” ibaresi yer almaktadır. Söz konusu
tabloda toz emisyonlarının Baca Dışındaki Yerlerden 1kg/saat’ten fazla olması durumunda HKKD
değerinin hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.
Söz konusu tesisinin arazisinin hazırlanması ve inşaat aşamasında oluşacak toz emisyonu
miktarı toplam 0,83 kg/saat olarak hesaplanmıştır ve belirtilen sınır değerlerin altında kalması
nedeni ile HKKD ile ilgili hesaplama yapılmamıştır.
85
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Yakıt Kaynaklı Emisyon:
Tesisin inşaat aşaması bahar ve yaz aylarında gerçekleşecek olup herhangi bir yakıt
kullanılmayacak ve yakıt kaynaklı emisyon oluşumu söz konusu olmayacaktır.
Kullanılacak İş Makinelerinden Kaynaklı Emisyon:
İnşaat aşamasında çalışacak olan iş makinelerinde yakıt olarak motorin kullanılacak olup,
sahada akaryakıt depolanmayacak ve dolum işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Kullanılacak olan iş
makinelerinden kaynaklı emisyon miktarı Tablo 58.' de verilmiştir.
Tablo 58. İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Miktarı
İş
Makinesi
Kamyon
Kepçe
Dozer
Vinç
Güç
(hp)
200
90
180
250
Yakıt
Tüketimi
(kg/sa)
8,7
4,0
8,0
13,1
Kirletici
Madde
Emisyon
Faktörü *
(lb/hp-sa)
Emisyon
Miktarı
(lb/sa)
Güç xE.F
PM 10
0,0022
0,440
0,200
Toplam
Çalışma
Süresi
(180 günx
8
saat/gün)
1440
SOX
0,00205
0,410
0,186
1440
0,268
CO
0,00668
1,336
0,606
1440
0,873
NOX
0,031
6,200
2,812
1440
4,050
VOCs
0,0025141
0,503
0,228
1440
0,328
PM 10
0,0022
0,198
0,090
1440
0,129
SOX
0,00205
0,185
0,084
1440
0,121
CO
0,00668
0,601
0,273
1440
0,393
NOX
0,031
2,790
1,266
1440
1,822
VOCs
0,0025141
0,226
0,103
1440
0,148
PM 10
0,0022
0,396
0,180
1440
0,259
SOX
0,00205
0,369
0,167
1440
0,241
CO
0,00668
1,202
0,545
1440
0,785
NOX
0,031
5,580
2,531
1440
3,645
VOCs
0,0025141
0,453
0,205
1440
0,296
PM 10
0,0022
0,550
0,249
1440
0,359
SOX
0,00205
0,513
0,232
1440
0,335
CO
0,00668
1,670
0,758
1440
1,091
NOX
0,031
7,750
3,515
1440
5,062
VOCs
0,0025141
0,629
0,285
1440
0,411
1lb = 0,4536 kg, 1000 kg =1 ton
* Kaynak: EPA AP 42, Fith Edition, Volume 1 Chapter 3: Table 3.3-1
86
Emisyon
Miktarı
(kg/sa)
Toplam
Emisyon
(ton/180
gün)
0,287
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
İnşaat aşamasında toz emisyonun önlenmesi amacıyla;
X Nakliye için kullanılacak kamyonlara yükleme ve boşaltmada oluşacak tozlanmaya
karşı önlem olarak savurma yapılmadan yükleme ve boşaltma işlemlerinin yavaş ve kontrollü
yapılması sağlanacaktır. Bu koşullar toz çıkışında bir miktar azalmaya sebep olacaktır.
X Ayrıca düzenli olarak sulama yapılarak toz emisyonunun minimum düzeyde tutulması
sağlanacaktır.
İnşaat aşamasında çıkarılacak hafriyat malzemesi proje alanı içerisinde depolanmadan,
Mudurnu Belediyesi Hafriyat Döküm Alanına faaliyet sahibi tarafından taşınarak sahadan
uzaklaştırılacaktır. Saha yüzeyinden sıyrılan bitkisel toprak ise saha içerisinde inşaat aşamasında
belirlenecek 1.000 m2’lik alanda geçici olarak depolandıktan sonra tesis peyzaj unsurları ve
rekreasyon çalışmalarında yeşil alan toprağı olarak yeniden değerlendirilecektir.
Tesisin inşaat aşaması bahar ve yaz aylarında gerçekleşecek olup herhangi bir yakıt
kullanılmayacak ve yakıt kaynaklı emisyon oluşumu söz konusu olmayacaktır. İnşaat aşamasında
çalışacak olan iş makinelerinde yakıt olarak motorin kullanılacak olup, sahada herhangi bir yakıt
depolanmayacaktır. Mümkün olduğunca bakımları yapılmış yeni makineler kullanılacaktır.
Tesiste inşaat aşamasında, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili tüm
değişikliklerinde belirtilen hükümlere uyulacaktır.
III.A.8. Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı (Ulaştırma Güzergahı, Şekli,
Güzergah Yollarının Mevcut Durumu Ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı,
Mevcut Trafik Yoğunluğu, Yerleşim Yerlerine Göre Konumu)
Proje alanına ulaşımı sağlayan ana arter Bolu-Bilecik D160 Karayolu olup proje alanının
bağlı olduğu Pelitözü Köyü'ne ulaşım ise söz konusu ana arterden batı istikametinde ayrılan
Pelitözü Köy giriş yolu ayrımından sonra yaklaşık olarak 1 km takip edilerek sağlanmaktadır.
Pelitözü Köy yolu yolu asfalt kaplama olup proje alanına ulaşımı sağlayan ve tesisin batısından
geçen yol ise stabilize özelliktedir.
Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Trafik Hacim Haritası'na göre Bolu-Bilecik D160
Karayolu'nun toplam trafik yükü 4005 araçtır. (Bkz. Harita 7)
Proje kapsamında sahaya dönem sonunda ve yeni dönem başında kamyon girişi yapılacak
olup söz konusu kamyon sayısı en fazla 3-4 adet olarak beklenmektedir. Dolayısı ile projenin
bölge trafik hacmine olumsuz yönde bir etkisi olmayacaktır.
Proje alanı Mudurnu İlçe merkezine 8 km mesafede yer almakta olup, proje alanının kuş
uçumu mesafe ile yaklaşık olarak 900 m kuzeydoğusunda en yakın yerleşim yeri olan Gedikler
Mahallesi ve 1.200 m güneybatısında Pelitözü Köyü bulunmaktadır.
87
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Proje Alanı
Harita 6. Karayolları Bölge Haritası
Harita 4. Karayolları Trafik Hacim Haritası
Harita 7. Karayolları Trafik Hacim Haritası
88
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
III.A.9. Proje Alanının Hazırlanması ve İnşaat Aşamalarında Zarar Görebilecek
Flora-Fauna Türleri (Endemik, Nesli Tehlikede Türler vb.) Proje İçin Seçilen Yer ve Etki
Alanında Bulunan Tür Popülasyonlarının Etkilenmesi,
Proje alanı, P. H Davis’ in Grid Kareleme Sistemine (Flora Of Turkey and the East Aegean
Islands) göre A-3 karesine girmektedir. Alan bitki coğrafyası bakımından incelendiğinde, AvrupaSibirya Fitocoğrafik Bölgesi’nin etkisi altında kaldığı görülmektedir.
Proje alanı ve çevresinin florasını tespit edebilmek için literatür çalışmaları yapılmış olup,
yapılan çalışmada türlerin endemizm durumu, tehlike sınıfları, hangi fitocoğrafik bölge elementi
oldukları belirtilmiştir.
Bölge bitki türleri açısından oldukça zengin bir bölge olup saha ve yakın çevresi için
yapılan literatür çalışmalarına dayalı olarak sahada endemik bir türe rastlanılmamıştır. Ayrıca
flora taksonları arasında CITES Sözleşmesinde bulunan herhangi bir tür bulunmamaktadır.
Ancak fauna türleri arasında Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3’e göre koruma altında olan
türler vardır. Bu türlerle ilgili olarak Bern Sözleşmesi koruma tedbirlerine ve bu sözleşmedeki 6.
ve 7. Madde hükümlerine uyulacaktır.
Bunlar;
1- Kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri ile ilgili olarak;
- Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri,
- Üreme ve dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek,
- Yabani faunayı bu sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme, geliştirme
ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek,
- Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu
yumurtaları alıkoymak,
- Fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti yasaktır.
2- Korunan fauna türleri ile ilgili olarak;
- Kapalı av mevsimleri ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esaslara,
- Yabani faunayı yeterli popülasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda
geçici veya bölgesel yasaklamaya,
-Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde
bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi
hususlarına uyulacaktır.
Projenin işletme aşamasında Bern Sözleşmesi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve
Yönetmeliklerine ve diğer ulusal ve uluslar arası sözleşme hükümlerine ve Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün “2013-2014 Av Dönemi Merkez
Av Komisyonu Kararı’’ hükümlerine uyulacaktır.
89
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.A.10. Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanlarının Faaliyet Yeri
ve Çevresinde Yer Alması Durumunda Yer Altı ve Yerüstünde Bulunan Kültür ve Tabiat
Varlıklarına (Geleneksel Kentsel Dokuya, Arkeolojik Kalıntılara, Korunması Gerekli Doğal
Değerlere) Materyal Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin İrdelenmesi.
Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelince sahada yapılan arkeolojik yüzey
araştırması ve incelemede herhangi bir kültür varlığı bulgusuna rastlanılmadığı ve faaliyetin söz
konusu alanda gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.
Ancak hafriyat ve benzeri her türlü inşaat çalışması sırasında kültür varlığına rastlanılması
durumunda çalışmaların durdurularak Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne haber verilmesi
gerektiği bildirilmiştir. (Bkz Ek-1 Resmi Belgeler)
Bu kapsamda inşaat ve hafriyat çalışmaları esnasında herhangi bir kültür varlığına
rastlanılması durumunda çalışmalar durdurularak Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne haber
verilecektir. Bu sayede söz konusu kültür varlığı en az zararla kurtarılmış ve açığa çıkarılmasına
katkıda bulunulmuş olacaktır.
90
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
B) Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine
Etkileri ve Alınacak Önlemler;
III.B.l. Proje Kapsamında Yer Alan Her Bir Ünitenin Özelliği (Kümes, Yem Deposu,
Su Deposu, Fosseptikler, Personel Lojmanı, İdare Binası, Laboratuar, Ölü Çukuru, Gübre
Depolama vb.)„ Adetleri, Kapasiteleri, Nerelerde, Nasıl ve Ne Kadar Alanda Yapıldığı,
Üretim ve İşletme Yöntemleri ve Teknolojileri, (Ayrı Olarak Alt Başlıklar Halinde
Verilmelidir), Proses Akim Şeması, Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterimi,
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
A.Ş. tarafından kurulması ve işletilmesi planlanan tesiste Proje kapsamında 12 adet kümes, 1 adet
idari ve bakıcı evi, 1 adet depo, 1 adet su deposu, 1 adet jeneratör odası, 1 adet ölü çukuru ve 2
adet fosseptik çukuru yer alacaktır.
Broiler piliç yetiştirme kümeslerinde hayvanların beslenme, sıcaklık, temizlik ve hava
ihtiyacını karşılamak amacı ile yemlik, suluk, yem silosu, soğutma petleri, radyant sistem gibi bazı
ekipmanlar kullanılacaktır.
Radyant
Sistem
Şekil 22. Bazı Kümes Ekipmanları
Kümesler ile kümeslerde kullanılması planlanan yem sistemi, su içme sistemi,
havalandırma sistemi ve altlık sistemi ve iklimlendirme sistemine ait özelikler aşağıda verilmiştir.
Kümesler
12 adet olarak planlanan kümeslerin toplam alanı 19.626,24 m2 olacaktır. Yapılar çelik
destekli betonarme yapılar olacak olup zemini sızdırmaz şap beton kaplı, tam otomatik
havalandırma ve yemleme sistemleri ile donatılacaktır.
91
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
1-Yem Sistemi
Yemlik: Piliçlerin yemlerinin konulduğu plastik kaplardır ve genellikle 3–5 pilice 1 adet
düşecek şekilde kullanımı planlanmıştır. Şekil 23.'te kullanılması düşünülen piliç yemliği
gösterilmiştir.
Şekil 23. Spiral Piliç Yemliği
Yem Silosu: Tesiste yemin depolanması ve güneşten, nemden ve yağıştan korunması için
kümeslerin dışında yer alan yem depolama alanıdır. Tesiste özel galvanizli sacdan yapılan yem
siloları bulunacaktır. Bu sayede üstündeki ondülin ölçüleri güneş ışığının yansımasını sağlayacak
ve silo içindeki çimlenme önlenecektir. Silo pencereleri sayesinde silonun içindeki yem seviyesi
rahatlıkla kontrol edilebilmektedir.
Silonun altında yemin el değmeden kümeslerdeki yemliklere aktarılmasını sağlayan
Otomatik Yemlik Sistemi bulunacaktır. Bu sistem civcivlerin rahat ulaşabilmesi için kullanımı
kolay plastik malzemeden imal edilmiştir.
Tesiste toplam 24 adet yem silosu kullanılması planlanmakta olup, bu silolardan 12 adeti
18 ton kapasiteli, 12 adeti ise 12 ton kapasiteli olacaktır. Şekil 24.'te kullanılması düşünülen yem
silosu gösterilmiştir.
Şekil 24. Örnek Yem Silosu
2- Su İçme Sistemi
Suluk: Kümeste kullanılacak suluklar otomatik olup belirli bir basınç seviyesinde ve su
yüksekliğinde otomatik olarak su verecektir. Genellikle 3–5 pilice 1 adet düşecek şekilde
kullanılacaktır. Piliç suluğunun gösterimi Şekil 25.'de verilmiştir.
92
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 25. Otomatik Piliç Suluğu ve Nipel Çanağı
3- Havalandırma Sistemi
Havalandırma sistemi, kümes içindeki havanın kalitesi hayvanların sağlığı ve verimliliği
açısından oldukça önemlidir. İdeal hava koşullarının sağlanması için iyi bir havalandırma sistemi
gereklidir. Havalandırma sistemi kümes içerisindeki hava giriş ve çıkışını sağlamakta ve
hayvanların sürekli oksijenli ve tozsuz bir ortamda yetiştirilmesine yardımcı olmaktadır. Kümes
içerisindeki amonyak gibi kötü kokulu gazların, nemin ve tozun ortam dışına çıkarılma işlemi olan
havalandırma sayesinde; kümes içinde oluşması muhtemel kötü havanın doğuracağı, altlığın nem
seviyesi yükselmesi, altlığın ıslak kalması koksidiyoz gibi hastalıkların ortaya çıkması gibi
olumsuz etkiler engellenecektir.
Havalandırma Fanları: Çift katlı bir kümeste her katta ortalama 140 cm x 140 cm
ebadında 6-8 adet tünel havalandırma fanı kullanılması planlanmaktadır. Tünel havalandırma,
yüksek hızlı hava akımının soğutma etkisi kullanılarak ağır hayvanların yetiştirildiği yerlerde ve
sıcak havalarda hayvanların rahat kalmasını sağlar. Tünel havalandırma en yüksek düzeyde hava
değişimini sağlar ve rüzgarla soğutma etkisi yaratır. Örnek tünel fanın gösterimi Şekil 26.'da
verilmiştir.
Şekil 26. Örnek Tünel Havalandırma Sistemi
Tesiste oluşması muhtemel koku ve toz emisyonunun giderilmesi amacıyla fan çıkışlarına
su havuzları inşa edilecek olup, çıkan hava davlumbazlar aracılığı ile su havuzlarına verilecektir.
4- Altlık Sistemi
Altlık: Kümeslerde hayvanların altına serilen bir çeşit talaştır. Hayvanların altının sıcak
tutulmasını, sıvı ve katı atıkların dağılmamasını sağlamak amacı ile kullanılacaktır. Civcivler
gelmeden önce kümesin zeminine serilen altlık yazın 4 cm kışın ise 6 m yüksekliğinde olmalıdır.
Altlık civcivlerin üşümesine engel olup aynı zamanda yumuşak bir zemin oluşturmayı
sağlamaktadır. Kümeslerde her dönem sonunda olmak üzere gübre niteliğindeki altlığın
çıkarılması işlemi gerçekleşecektir.
93
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
5- İklimlendirme (Isıtma ve Soğutma) Sistemi
Seramik Radyant Isıtma Sistemi: Tesiste bulunan kümeslerde soğuk dönemlerde ısınma
amaçlı olarak seramik radyant ısıtma sistemi ve yakıt olarak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)
kullanılacaktır. Kümeslerde aylık yaklaşık olarak 15.000 kg LNG kullanılacağı öngörülmektedir.
LNG tesis alanı içinde 100 m3 kapasiteli depolama tankında depolanarak kullanılacak olup,
piyasadaki yetkili satıcılardan temin edilecektir.
Seramik radyant ısıtma sistemleri ışınımla ısıtma yapan sistemlerdir. Seramik radyant
ışınım, değdiği cisimlerin yüzeyinde ısıya dönüşür, hacmi değil yüzeyleri ısıtarak hacmin yalnız
dolaylı olarak ve emilmiş ısının çevre havasına geri verilmesiyle ısınmasını sağlar. Bu ışınım,
güneş ışığı ile aynı karakterde olup, direkt olarak tavuk ısıtılır. Çalışması ve kullanışı çok basit
olan seramik radyant ısıtma sisteminde istenen sıcaklık kısa sürede sağlanır ve kümes içi istenen
sıcaklığa geldiğinde tamamen söner. Bu nedenle ısı kaybı sıfırdır. Havayı kurutmaz aksine
çıkardığı su buharı ile içerdeki neme katkıda bulunur ve büyüme verimine olumlu etki eder. Örnek
seramik radyant sisteminin gösterimi Şekil 27.'de verilmiştir.
Şekil 27. Örnek Seramik Radyant Sistemi
Soğutucu Pet: Yüksek sıcaklık değerlerine sahip yaz aylarında kümes içi sıcaklığı
düşürmek için pet sistemleri kullanılır. Sistem, su ile nemlendirilen petlerin içinden temiz havanın
girmesiyle çalışır. Nemli petin içinden geçen temiz havanın sıcaklığı, petin içindeki suyun
buharlaşmasının etkisiyle düşer. Bu sayede kümes içinde soğuk hava sirkülasyonu sağlanır.
Kümes içine yerleştirilmiş petlerin yüzey alanlarının büyüklüğü arttıkça elde edilecek soğutma
miktarı da artar. Soğutma petleri basit çalışma şekilleri ile kümesler için en etkili soğutma
araçlarıdır. Düşük işletme ve bakım maliyetleri, uzun ömürleri ve kullanım kolaylıkları sayesinde
tercih sebebi olmaktadır.
Tesiste her bir kümeste sürekli devridaim yapan en az 4 adet soğutucu pet
bulundurulacaktır.
94
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 28. Örnek Soğutucu Pet
6- Kümes Aydınlatma Sistemi
Aydınlatma, kümes verimi ve canlı performansı ile hayvanlarda vücut sıcaklığı, beslenme,
sindirim gibi metobolik süreçler de önemli rol oynamaktadır. Kümes aydınlatma sistemi
aydınlatmayı sağlamak amacı ile kullanılacak olan elektrikle çalışan sistemlerdir. Kümes
aydınlatmalarında led lambalar kullanılacaktır.
7- Diğer Üniteler
İdari Bina ve Bakıcı Evi
Tesiste 192,64 m2 büyüklüğünde, 1 adet idari bina ve bakıcı evi yer alacaktır.
Jeneratör: Tesiste bölgede yer alan Enerji Nakil Hattından çekilecek olan elektrik enerjisi
kullanılacaktır. Tesiste meydana gelebilecek elektrik kesintilerinde kullanılmak üzere bir adet 550
kVA'lık jeneratör bulunması planlanmaktadır.
Sızdırmasız Fosseptik
Tesiste oluşan evsel nitelikli atıksular ile kümes yıkama sularının vidanjör vasıtası ile
çekilmeden önce geçici olarak depolandığı sızdırmasız özellikteki çukurdur. Proje kapsamında 1
adet evsel nitelikli atıksuların toplandığı fosseptik ve 1 adet kümes yıkama sularının toplandığı
fosseptik olmak üzere toplam 2 adet fosseptik çukuru kullanılacaktır. Sızdırmasız Fosseptik Planı
Ek-4’de sunulmuştur.
Ölü Çukuru
Tesiste herhangi bir nedenle ölen hayvanlar için yerleşimin olduğu yerlerden uzakta,
hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek yerlerde açılacak
olan ve üzeri sönmemiş kireç ile kaplanıp toprak ile doldurulacak olan çukurlara denir.
Projenin gerçekleştirildiği alanda söz konusu ölü hayvanların bertarafı için depolama
kapasitesi 145 m3 (6,60 m x 4,40 m x 5 m) olarak planlanan 1 adet ölü çukuru bulunacaktır.
Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesisi'nde oluşacak olan ölü hayvanlar tesiste yer alacak sızdırmaz
özellikteki ölü çukuruna gömülecek olup böylelikle yeraltı suyunun kirlenmesi engellenmiş
olacaktır.
95
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Toplu tavuk ölümleri veya beklenmeyen benzeri acil durumların ortaya çıkması
durumunda ise söz konusu hayvanlar 15.03.1989 tarih ve 20109 Resmi Gazete sayılı Hayvan
Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği Madde 38 gereğince il ve ilçe tarım müdürlüklerine gerekli
bildirim yapılacak, devlete ait veteriner hekim gelinceye kadar hayvanlar muayene için muhafaza
altına alınacak, hayvanların kokuşması halinde derileri yüzülmeden uygun şekilde nakli yapılarak
hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki
metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek gömülecek veya mahalli idari makamlar bilgisi
dahilinde yakılacaktır.
Proje alanının da bulunacak olan ünitelere ait Vaziyet Planı Ek-3’de verilmiştir.
Projenin Tanımı
Tesiste; toplam 12 adet kümeste ortalama 45 gün sürecek olan 1 dönemde, toplam 350.000
adet etlik piliç yetiştirilmesi planlanmaktadır. 40-45 günlük yetiştirme sürecinde civcivler 2-3 kg
aralığında büyütülmektedir. Civcivlerin kümese yerleşmesinden sonra bakımı, aşı programının
uygulanması, haftalık tartımları yapılacak olup, kümes kayıtları düzenli bir şekilde tutulacaktır.
Yetiştirme sürecinin sona ermesi ile birlikte temizlik ve dezenfeksiyon için 15 günlük
süreç başlamakta olup bu işlemlerin sona ermesi ile birlikte altlık serilerek kümes yeni civciv
girişi için hazır hale getirilmektedir. Üretici bu periyotta devam ederek yılda yaklaşık 6 dönem
üretim gerçekleştirebilmektedir. Kesim öncesi sağlık kontrolleri yapılacak etlik piliçler, ortalama
45 gün sonunda BEYPİ A.Ş. bünyesinde bulunan Bolu Kesimhane Tesisi'ne gönderilecektir.
Projenin inşaat aşamasında toplam 20 kişinin çalışması planlanmakta olup, çalışma süreleri
ise 6 ay, 8 saat/gün olarak planlanmaktadır.
İşletme aşamasında ise çalışma süreleri 6 dönem/yıl, 45 gün/dönem ve 24 saat/gün olarak
planlanmıştır. Tesisin işletilmesinde toplam 15 personelin görev yapması düşünülmektedir.
96
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
1) CİVCİV GİRİŞİ ÖNCESİ KÜMESİN HAZIRLANMASI
A
ALTLIĞIN UZAKLAŞTIRILMASI
S
SU İLE ÖN YIKAMA VE DEZENFEKSİYON
T.A
DUMANLAMA (FUMİGASYON)
T.A
ALTLIK TEMİNİ VE SERİLMESİ
YEM TEMİNİ
S
EKİPMANLARIN BAKIMI HAZIRLANMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ
KÜMES KOŞULLARININ AYARLANMASI
ISI AYARI
IŞIK AYARI
NEM AYARI
HAVALANDIRMA
2) CİVCİVLERİN KÜMESE YERLEŞTİRİLMESİ
CİVCİVLERİN TEMİN EDİLMESİ
KÜMESE GİRECEK CİVCİV SAYISININ BELİRLENMESİ
CİVCİV SAYIMI
E
CİVCİVLERİN KÜMESE YERLEŞTİRİLMESİ
KÜMES İLE İLGİLİ KAYIT İŞLEMLERİ
3) ÜRETİM AŞAMASI
AŞI PROGRAMININ UYGULANMASI
TB.A
CİVCİV-PİLİÇ YEMİ PROGRAMININ UYGULANMASI
S
Sıvı Atık
(Yıkama suyu)
A
Gübre
Niteliğindeki
Altlık
T.A
Tehlikeli Atık
E
HAFTALIK TARTIMLARIN YAPILMASI
G
KESİM PROGRAMININ YAPILMASI
TB.A
KESİM ÖNCESİ YEM PROGRAMININ YAPILMASI
E
Koku ve Toz
Emisyonu
SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI
G
Gürültü
ORTALAMA 45 GÜN SONUNDA ETLİK PİLİÇLERİN KESİMHANEYE GÖNDERİLMESİ
Şekil 29. Proses Akım Şeması
97
Tıbbi Atık
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
1- Civciv Girişi Öncesi Kümesin Hazırlanması:
Tesiste çalışma süreleri 6 dönem/yıl, 45 gün/dönem ve 24 saat/gün olarak planlanmıştır.
Her üretim dönemi sonunda yaklaşık olarak 15 günlük ara verilerek kümeslerde hazırlık işlemleri
yapılacaktır. Bu süre içerisinde öncelikle kümeslerdeki tüm ekipmanlar kümes dışına çıkarılacak
ve altlık malzemeler alınacaktır. Ardından kümes içerisinde su ile ön yıkama ve dezenfeksiyon
işlemleri yapılacaktır. Kümeste tam kuruluk sağlanması amacıyla dumanlama işlemi yapıldıktan
sonra kümes, kurumaya ve havalandırmaya bırakılacaktır. Kümes ekipmanları, yemlikler ve
suluklar su ile iyice temizlenerek dezenfekte edilecektir.
Kümeslerin hazırlanmasının ardından kümes zemininin her yerine eşit olarak yeni altlık
serilerek, daha önceden temizlenmiş kümes ekipmanları yerleştirilecektir. Kümes ekipmanlarının
kümeslere yerleştirilmesinin sonra yem siloları yem ile doldurulacaktır. Etlik piliç yetiştirilmesi
için temiz ve uygun bir ortam gerekir. Bu ortam; sıcaklık, aydınlatma, havalandırma, nem, sıklık
gibi faktörlerden oluşur. Aydınlatma, civcivlerin daha kısa bir zaman içerisinde büyümelerini
sağlamak için gereklidir. Kümeslerde ideal % 60 nem oranı sağlanacaktır.
Civcivler kümeslere gelmeden önce mevsime bağlı olarak 24-48 saat önce kümesler
ısıtılarak iç sıcaklığın kontrolü sağlanacak ve termometrelerin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol
edilecektir. Bunun yanı sıra kümeslere belli ölçüde hava girmesi sağlanarak kümeslerdeki hazırlık
işlemleri tamamlanacaktır.
2- Civcivlerin Kümese Yerleştirilmesi
Başarılı bir yetiştiricilik için civciv ve piliç döneminde bakım, besleme ve büyütme
teknikleri önem taşır. Kuluçkadan yeni çıkan civcivler, çevre koşullarına oldukça duyarlıdır. Bu
nedenle ve özellikle ilk haftalarda özel bakım isterler. Civcivleri getiren aracın çiftliğe girerken
mutlaka dezenfekte edilmiş olması gerekir. Civcivler kuluçkadan çıktıktan sonra 6-12 saat
içerisinde kümeslere yerleştirilmelidir. İlk aşama olarak civcivler, temizliği ve dezenfeksiyonu
yapılmış olan kümeslere sayımları ve kontrolleri yapılarak yerleştirilecek ve kümes ile ilgili kayıt
işlemleri yapılacaktır.
3- Üretim Aşaması:
Civcivler kümese yerleştirildikten sonra hayvanlara yeterli su, yem ve ısı sağlanıp
sağlanmadığı kontrol edilecektir. Etlik piliçler çabuk ve fazla yem tüketirler. Bu nedenle hayvan
büyüdükçe kazanacağı canlı ağırlığa göre yem tüketimi de artar. En kısa sürede, en hızlı büyümeyi
sağlamak için serbest yemleme uygulanır.
Civcivler kuluçkadan çıktıktan en geç 24-48 saat sonra yem yemeye ve su içmeye başlamış
olmalıdır. Bu süre ne kadar kısa olursa civciv zaiyatı o kadar az olur. Civcivlere ilk günlerde el
sulukları ile su, el yemlikleri ile yem verilir. Suluklara günde iki kez taze su konulur. Daha sonra
günde bir defa yeterlidir. Civcivlerin kümese geldiği ilk iki gün hava bacaları ve pencereler kapalı
bulunmalıdır. 3 günden sonra, koku hissedilince havalandırma yapılır. Havalandırma, kümes
sıcaklığını bozmayacak şekilde dikkatlice yapılmalıdır. Kümeste civcivlerin çeşitli hastalıklara
karşı koruyucu aşıları yemlere karıştırılarak verilecektir.
Tesiste kayıtlar tam olarak tutularak; civciv sayısı, günlük ölümler, ayıklanan civciv
sayıları, kümes içi sıcaklık ve nem değerleri, aşı ve ilaçlamalar ile tarihleri, yem tüketimi ve
sürünün performansına etki eden diğer hususlar bulunacaktır. Ortalama 45 gün süren bir üretim
döneminde yetiştirilen ve kesim ağırlığına ulaşan piliçler, sağlık kontrolleri yapılarak anlaşmalı
entegre kesimhanesine gönderilecektir.
98
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
III.B.2. Proje Kapsamında Bulunan Tesislerde Kullanılacak Hammaddelerin Nereden
Temin Edileceği, Miktarları, vb. (Civcivlerin Temini, Üretilen Ürünler, Kullanılan Yemler,
İlaçlar ve Vitaminler (Bunların Fiziksel, Kimyasal Özellikleri, Miktarları ve Veriliş
Yöntemleri.))
Hammaddelerin Temini:
Projenin faaliyet konusu itibarı ile kanatlı hayvan yetiştirme tesisi olması nedeni ile üretim
için gerekli olacak hammaddeler civciv, yem, su, vitaminler, aşı, ısı ve altlık olarak
tanımlanmaktadır. Söz konusu hammaddelerin tamamı işletme aşamasına geçilmeden önce
BEYPİ A.Ş. bünyesinde temin edilecektir. Ayrıca kanatlı hayvanların beslenme, sağlık ve hijyen
koşulları firma bünyesinde çalışan ilgili veteriner hekimler tarafından periyodik olarak
denetlenmektedir.
Normal şartlar altında bir broiler günde ortalama 62 -63 g canlı ağırlık alma kapasitesine
sahiptir. Ortalama yem tüketimi ve günlük ağırlık artışı her hafta için aynı değildir ve yaşa ve
cinsiyete göre değişir.
Dişi erkek karışık sürülerde iyi bir performans sağlandığı takdirde ortalama kümülatif yem
tüketim miktarı canlı başına 4-4,5 kg civarındadır.
Kullanılan Yemler:
Başlangıç Yemleri
Büyütme döneminde (0-10 gün) amaç; ırkın ilk yedi günlük canlı ağırlık hedefine
ulaşabilmek gayesiyle iyi bir iştah geliştirmek ve erken dönemde gelişim hızını en üst düzeye
çıkartmaktır. Broiler başlangıç yemi ilk 10 gün için tavsiye edilmektedir.
Büyütme Yemleri
Broiler büyütme yemleri genellikle başlangıç yeminden sonra 14-16 gün süreyle
yedirilmektedir. Başlangıç yeminden büyütme yemine geçişte, yem formu da krambıl formdan
mini pelet/pelete dönüşmektedir.
Bu dönemde broyler gelişimi oldukça dinamik bir seyir gösterir. Bu nedenle, yeterli
düzeyde besin madde alımının sağlanması gerekmektedir.
Bitirme Yemleri
Bitirme yemlerinin 25. günden itibaren kesime kadar verilmesi gerekmektedir. 42-43.
günden sonra kesilecek broylerler için, 42. günden itibaren ikinci bir bitirme yemine gereksinim
duyulabilir.
99
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Yem İçeriği ve Özellikleri:
Enerji
Broilerler, dokuların gelişimi, yaşama payı ve aktivite için enerjiye gereksinim duyarlar.
Mısır, buğday gibi karbonhidrat kaynaklan ve çeşitli yağlar kanatlı yemlerinde önemli enerji
kaynaklarıdır. Rasyonlardaki enerji düzeyleri broyler için kullanılabilir enerjiyi ifade eden
Metabolik Enerji (ME) ile tanımlanır ve birimi de Megajul (MJ/kg) olarak gösterilir.
Protein
Tahıllar yada soya küspesi gibi yem hammaddelerinde bulunan yem proteinleri, sindirim
sisteminde aminoasitlere parçalanan kompleks bileşiklerdir. Bu aminoasitler sindirim sisteminden
emilerek vücut proteinlerinde toplanmakta; kas, sinir, deri ve tüy gibi vücut dokularının
yapımında kullanılmaktadır. Rasyonun ham protein seviyesi, o rasyon içerisinde kullanılan
hammaddelerin protein kaliteleri hakkında fikir vermez. Rasyon protein kalitesi, nihai yemdeki
esansiyel aminoasitlerin sindirilebilirliğine, düzeyine ve dengesine bağlı bir husustur.
Makro Mineraller
Yüksek düzeyde broyler performansı için, önemli minerallerin doğru ve dengeli bir
biçimde sağlanması önem taşır. Makro mineraller; Kalsiyum(Ca), Fosfor (P), Sodyum (Na),
Potasyum (K) ve Klor'u (Cl) kapsamaktadır.
Kalsiyum ve Fosfor: Rasyondaki kalsiyumun; gelişme, yem etkinliği, kemik gelişimi,
ayak sağlığı, sinir fonksiyonu ve bağışıklık sisteminde etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle kalsiyum
bakımından hayvan ihtiyacının doğru ve istikrarlı bir biçimde karşılanması oldukça önemlidir.
İskelet yapısının ve gelişmenin ideal düzeyde sağlanması için, kalsiyum gibi fosforun da doğru
miktarda ve formda sağlanması gerekmektedir.
Sodyum, Potasyum ve Klor: Bu minerallere genel metabolizma fonksiyonları için ihtiyaç
duyulmaktadır. Eksikliklerinde, yem tüketimi, gelişme ve kan asitliği (pH) etkilenebilmektedir. Bu
minerallerin aşırı düzeyleri, su tüketiminin artmasına ve sonrasında altlık kalitesinin bozulmasına
sebebiyet vermektedir.
İz Mineraller ve Vitaminler
Turn metabolik fonksiyonlarda minerallere ve vitaminlere ihtiyaç duyulmaktadır. Uygun
vitamin ve iz minerallerin ilavesi, formülasyonda kullanılan hammaddelere, yem üretim şartlarına
ve yerel koşullara bağlıdır.
Farklı tahıl kaynaklarındaki vitamin düzeyleri farklıdır. Bu durum göz önünde tutularak,
bazı vitaminlerin ilave edilen düzeylerinin değiştirilmesi gerekir. Rasyonların buğday ya da mısıra
dayalı olması durumuna göre, bazı vitaminler için ayrı tavsiyeler genellikle önerilmektedir.
Enzimler
Günümüzde enzimler, yem hammaddelerinin sindirilebilirliğini artırabilmek amacıyla
yaygın olarak kanatlı yemlerinde kullanılmaktadır. Yem enzimleri genel olarak; karbonhidratlar,
proteinler ve bitkisel kaynaklarda bağlı bulunan mineraller üzerinde aktivite gösterirler.
100
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 59. Yetiştirmede Kullanılan Vitamin ve Mineraller
Beypiliç Broiler Vitamin
Beypiliç Broiler Mineral
Premiksi
Hammadde İsmi
Antioxidant
Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B6
Vit. B12
Vit. D3
Vit. E
Vit. K3
Calpan
H2 (Biotin)
Folic Acid
Niacin
Carier
Cu
I
Zn
Co
Fe
Mn
Mo
Se
Carier
Hedef Değer
125.000
11.000.000
3.000
6.600
4.000
20
5.000.000
75.000
3.000
15.000
125
1.750
55.000
Q.S.
10.000
2.500
120.000
1.000
80.000
120.000
500
150
Q.S.
Tablo 60. Yemlerin İçerisinde Kullanılan Maddeler ve Oranları
Başlangıç Yemi
Civciv Yemi
Hammadde Adı
kg/ton
kg/ton
B Mıneral
1,20
1,20
B Vıtamın
1,20
1,20
Soya Yağı
14,50
23,00
Buğday Unu
50,00
50,00
Xtract Premix %10
1,20
1,20
Fulfet
125,00
163,50
Likit Cholın
0,75
0,75
Lysine
2,95
1,85
Maxiban Premix %50
1,25
1,25
Mermertozu
13,70
Mısır
453,50
448,00
Soda
3,50
2,70
Soya 48
256,00
227,00
Tavuk Unu
50,00
50,00
Likit Methıonin
2,75
2,60
Tonıl Ys
1,00
1,00
Tuz
1,20
1,55
Vitamin E Premix %10
2,15
1,00
Allzym Ssf Premix %20
1,00
1,00
Threonıne Premix % 50
2,15
0,50
Ayçiçek Küspesi
Kanola Küspesi
Pelltech
Termin-8
Bıocatbo
101
Piliç Yemi
kg/ton
1,00
1,00
28,50
125,00
1,00
224,00
0,75
2,15
13,00
356,50
1,90
118,00
50,00
2,10
1,00
0,70
1,00
1,00
35,00
20,00
5,00
Birim
mg
IU
mg
mg
mg
mg
IU
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
Kesim Yemi kg/ton
1,00
1,00
25,00
125,00
1,00
247,00
0,75
2,10
13,00
397,50
1,95
72,00
50,00
2,35
1,00
0,75
1,00
1,00
0,50
40,00
5,00
1,00
1,50
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Su:
Piliç üretiminde en önemli konulardan biri, suyun devamlı taze olması gerekliliğidir.
Özellikle civciv halindeyken bünyeleri oldukça hassas olan canlılar için sürekli taze su verilmesi
gerekmektedir. Suyun içerisinde hastalıklara neden olabilecek bakteri ve mikropların olmaması da
önem taşımaktadır. Üretim esnasında ise en hızlı ve sağlıklı olması nedeniyle otomatik suluklar
tercih edilmiştir. Söz konusu suluklar hayvanların ulaşabileceği mesafede tavandan asılı halde yer
alacaktır. Suluklarda su seviyesi civcivlerin boğulmaması için civcivlerin sırt seviyelerinde
tutulacak ve düzenli olarak temizlenecektir.
Tesiste ihtiyaç duyulan yeraltı suyu kullanımı ile ilgili olarak 167 sayılı Yeraltı Suları
Kanunu gereğince DSİ V. Bölge Müdürlüğü’ne başvurularak, proje alanına 1.360 m mesafede
BEYPİ A.Ş.’ye ait arazide bulunan asıl ve yedek kuyu için “Yeraltı Suyu Kullanma Belgeleri”
alınmıştır (Bkz.Ek-1).
Tesiste piliç üretiminde haftalara göre kullanılacak su miktarı Tablo 61.’de verilmiştir.
Tablo 61. Haftalara Göre Su Tüketim Miktarları
Yetiştirme
Dönemi
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
6,5. Hafta
Su Tüketimi
(ml.kanatlı/gün)
16
27
37
46
54
59
66
TOPLAM SU TÜKETİMİ
Kaynak: (ERENSAYIN C., Tavukçuluk cilt:2 sayfa 510).
Su Tüketimi
(m3 350.000 kanatlı/gün)
5,60
9,45
12,95
16,10
18,90
20,65
23,10
106,75 m3/gün (2,37 m3/gün)
Kanatlı hayvanlarca tüketilen suyun büyük bir kısmı bünyede tutulurken küçük bir kısmı
da dışkı ile birlikte atılmaktadır. Dolayısıyla tesiste civicivlerin kullandığı sudan kaynaklı
herhangi bir atık su oluşumu söz konusu değildir.
Tesiste kullanılacak sular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olacaktır.
Aşılama:
Tavuk hastalıklarının kontrolünde aşı kullanımı nispeten kolay bir çözüm olup, yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Proje konusu faaliyet kapsamında "İçme Suyu Yöntemi" ile aşılama
yapılacaktır.
Bu yöntemde:
X Aşılama öncesi ve sonrası kümes koşulları ısı, yem ve su kontrol edilmeli, bunlardan
dolayı herhangi bir stres oluşmamalıdır. Suluk düzeni iyi çalışmalı yeterli düzeyde suluk
bulunmalı suluklar, aşı hazırlanacak ve dağıtılacak kaplar plastik materyalden olmalıdır.
X Kümes sistemleri içinde içme suyu aşılaması yer sistemi kümeslere daha uygundur.
Aşılama işlemleri rahat yürütüldüğü gibi hayvanların su içmelerini kolaylaştırmak için önlem
almak bu sistemde mümkündür.
102
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
X Aşılamada en uygun zaman sabah erken saatlerdir.
X Aşı verilmeden evvel ve mevsimin özelliklerine göre hayvanlar 2-3 saat süre ile susuz
bırakılmalıdır.
X Aşı sulandırıldıktan sonra en geç iki saat içinde kullanılmalıdır.
Tablo 62. 10.000 Adet Kanatlı İçin Kullanılacak Ortalama Aşı Suyu ve Tablet Miktarı
Hayvan Sayısı
10.000
10.000
10.000
Kaynak: Beypiliç Yetiştirici El Kitabı
Aşı Günü
14
17
28
100 litre suya 1 adet aşı tableti
Ortalama Aşı Suyu Miktarı (lt)
220
260
450
LNG
Tesiste bulunan kümeslerde, piliçlerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla seramik
radyant sistemi ve yakıt olarak LNG kullanılacak olup, LNG piyasadaki satıcılarından tedarik
edilecektir.
III.B.3. Projede Üretilecek Nihai ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları, Nerelere Ne
Kadar Nasıl Pazarlanacakları ve Depolanması, Her Bir Faaliyet Türü İçin Üretilecek
Ürünleri Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler,
Söz konusu proje kapsamında üretilecek nihai ürün etlik piliç olarak tanımlanmaktadır. Bu
nedenle herhangi bir yan ürün oluşumu söz konusu değildir.
Proje ile tesiste toplam 350.000 adet kanatlı/dönem kapasite ile üretim
gerçekleştirilebilecektir. Söz konusu kanatlı hayvanlar ortalama 45 günlük yetiştirme periyodu
sonunda BEYPİ A.Ş. bünyesinde bulunan Bolu Kesimhane Tesisi'ne gönderilecektir
Üretimi Etkileyen Faktörler
Kanatlı yetiştiriciliğinde çevre koşulları oldukça büyük önem teşkil etmektedir. Ayrıca söz
konusu tesislerde biyogüvenlik programı ve uygulaması da sürünün yetiştirme dönemi boyunca
sağlıklı kalabilmesi oldukça önemlidir. Biyogüvenlik programı çiftliğin coğrafi konumu, tasarımı
ve işletme usulleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
Üretimi etkileyen başlıca unsurlar Şekil 30.'da belirtilmiştir.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Civciv ve Yem Kalitesi
Sanitasyon
Su
Kümes Koşulları
İnsanlar
Haşereler, Kemirgenler
Yabani Kuşlar
Diğer Hayvanlar
Altlık
Ölü Hayvanlar
Sevk ve İdare
Şekil 30. Kümesler İçin Üretimi Etkileyen Başlıca Unsurlar
103
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Söz konusu unsurlar içerisinde olumsuz yönde etki edecek olanların en aza indirgenmesi
amacı ile aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Buna göre;
X Çiftlikler diğer kanatlı üretim çiftliklerinden uzakta konumlanmalı ve tek yaş grubu
çiftlikler tercih edilmelidir.
X Çiftlik çevresine diğer hayvanların girişini engellemek amacı ile çit çekilmeli, giriş ve
çıkış yapan araçlar ve şahıslara ait bilgiler kayıt altında tutulmalıdır. Ziyaretçiler mümkün
olduğunca kısıtlanmalıdır.
X Personel ve ziyaretçiler için giysilerin ve ayakkabıların değiştirilmesini de (ya da galoş
kullanımını) içeren bir çiftlik giriş talimatnamesi oluşturulmalıdır. Ayrıca her bir kümes girişinde
ayakkabılar değiştirilmeli ya da galoş kullanımı sağlanmalıdır.
X Temizlenip dezenfekte edilmedikçe, çiftliğe hiçbir ekipman getirilmemelidir. Çiftlik
girişinden önce bütün araçlar temizlenmelidir. Kümes temizlik ve dezenfeksiyonu için açık ve
kapsamlı bir talimatname hazırlanmalıdır.
X Altlığın sevk ve idaresine ve imhasına ilişkin açık ve kapsamlı bir talimatname
hazırlanmalıdır.
X Patojen mikroorganizmaların döngüsünü azaltmak için, sürü araları kümeslerin iyi bir
şekilde temizlenmesine yetecek kadar uzun olmalıdır.
X Yem hijyeni ve nakliyesi için açık ve kapsamlı bir talimatname oluşturulmalıdır.
X Suyun yönetimi ve sanitasyonu için açık ve kapsamlı bir talimatname oluşturulmalıdır.
X Kapsamlı bir haşere ve kemirgen mücadele programı oluşturulmalıdır.
X Ölü hayvanların imhası için bir talimatname oluşturulmalıdır.
III.B.4. Her Bir Faaliyetin İşletilmesi Sırasında Kullanılacak Olan Makine ve
Ekipmanların Adet ve Kapasiteleri,
İnşaat Aşaması
Tesisin inşaat aşamasında 1 adet kamyon, 1 adet kepçe, 1 adet dozer ve 1 adet vinç
kullanılacaktır. Tesisin inşaatı sırasında araçlar kademeli olarak çalışacaktır. Öncelikle kepçe ve
dozer ile hafriyat çalışmaları yapılacak olup, daha sonra hafriyat toprağının taşınması için kamyon
kullanılacaktır. Hafriyat çalışmalarının bitmesinden sonra beton dökülecektir. Beton dökümünden
sonra ise vinç ile tesis ünitelerinin yerleşimi yapılacaktır.
İşletme Aşaması
Tesisin işletilmesi aşamasında meydana gelebilecek elektrik kesintilerinde kullanılmak
üzere bir adet 550 kVA'lık jeneratör, 1 adet traktör ve 12 adet kümes için toplam 96 adet tünel fan
kullanılması planlanmaktadır.
104
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 63. İnşaat ve İşletme Aşamalarında Kullanılacak Olan Makine ve Ekipmanların Adet ve Kapasiteleri
Makine/Ekipman Türü
Adedi
Kapasite/Güç
Kamyon
1
25-30 ton/200 hp
Kepçe
1
90 hp
Dozer
1
180 hp
Vinç
1
250 hp
Jeneratör
1
550 kVA
Traktör
1
100,5
Tünel Fanlar
96
44
Açıklama
İnşaat Aşaması
İşletme Aşaması
Merkez Frekans500 Hz İçin
24
Tesiste toplam 24 adet yem
silosu
kullanılması
planlanmakta
olup,
bu
silolardan 12 adeti 18 ton
kapasiteli, 12 adeti ise 12 ton
kapasiteli olacaktır.
Suluk
~ 70.000-117000
3–5 pilice 1 adet
Yemlik
~ 70.000-117000
3–5 pilice 1 adet
Yem Silosu
Radyant Isıtıcılar
Soğutucu Pet
~350
5.000 kcal
48
1.000 civcive 1 adet
Her bir kümeste 4 adet
III.B.5. Oluşacak Atık Suların Cins ve Miktarları Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj
Edileceği Ortamlar ve Uzaklığı, Atık Suların Deşarj Değerleri, Arıtma Tesisi Akım Şeması,
İş Termin Planı, Kapasitesi, Atık Su Arıtma Tesisin Devreye Alınması İle Birlikte Oluşacak
Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Miktarı ve Bertarafı İle İlgili Bilgi, Oluşacak Atık
Suların, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde Yer Alan Hangi Sektör Ve Tablo
Kapsamında Arıtıma Tabi Tutulacağı, Arıtma Verimi,
İnşaat Aşaması
Faaliyetin inşaat aşamasında çalışacak vasıfsız personel bölgeye yakın yerleşim
birimlerinden temin edilecektir. Bu aşamada sahada herhangi bir şantiye binası ve tesis kurulması
söz konusu olmayacaktır. Sahada çalışacak personel doğal ihtiyaçlarını kendi evlerinde veya
sahaya en yakın tesiste karşılayacaktır. Bu nedenle sahada inşaat aşamasında evsel nitelikli atık su
oluşumu söz konusu olmayacaktır.
105
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
İşletme Aşaması
Tesisin işletilmesi aşamasında toplam 15 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. En kötü
senaryo göz önünde bulundurularak söz konusu personelin günlük içme ve kullanma suyunun
tamamının atık suya dönüşeceği varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
Buna göre, İller Bankası verilerine göre kişi başına günde 150 litre su kullanıldığı kabul
edildiğinde ortaya çıkan atık su miktarı;
15 x 150 lt/gün = 2.250 lt/gün = 2,25 m3/gün olarak hesaplanmıştır.
Evsel atık sular askıda, koloidal ve çözünmüş halde organik ve inorganik maddeler içerir.
İklimsel şartları, insanların yaşam standartları ve kültürel alışkanlıklar atık su özelliğini önemli
ölçüde etkiler. Konsantrasyonlar kişi başına günlük su kullanımı değerlerine bağlı olarak da
değişir. Her ne kadar suya deşarj edilen atık miktarı toplumların özelliklerine göre farklılıklar
gösterse de, bu fark çok yüksek değildir.
Tablo 64.’te ham (hiç arıtılmamış) ve bir işleme tabi tutulmamış tipik evsel atık su
özellikleri verilmektedir.1
Tablo 64. Evsel Nitelikli Atık Suların Bazı Tipik Özellikleri
Parametre
BOİ5
KOİ
Toplam Organik Karbon
Askıda Katı Madde
Konsantrasyonları (g/kişi-gün)
45-54
1,6 – 1,9 X BOI
0,6 – 1,0 X BOI
170 – 220
Yukarıdaki Tabloya göre evsel atık su içerisindeki kirletici yükleri;
Toplam kirlilik yükü = kişi x ort. kirlilik yükü = 15 x 54 = 810 g BOI/gün
KOI= 1,9 X 810 =1.539 g KOI/gün
Toplam Organik Karbon = 1 x 810 = 810 g TOC/gün
AKM = 15 x 220= 3.300 g/gün olarak hesaplanmıştır.
Fosseptik-1 Boşaltım Sıklığı (İdari Bina ve Bakıcı Evi)
Tesiste oluşacak evsel nitelikli atıksular için depolama kapasitesi 60 m3 (5m x 4m x 3m)
olan 1 adet sızdırmaz fosseptik çukurunun yapılması planlanmaktadır. Buna göre;
Fosseptik Boşaltım Sıklığı=Toplam Fosseptik Kapasitesi (m3 ) / Günlük Atıksu Mik. (m3 )
Fosseptik Boşaltım Sıklığı= 60 m3 / 2,25 m3
Fosseptik Boşaltım Sıklığı= 27 gün olarak hesaplanmıştır.
Kümes Yıkama Suları
Kümeslerde 45 günlük üretim periyodunun ardından 15 gün ara verilecek olup, ara verilen
dönemde kümeslerin ve ekipmanların yıkanarak temizlenmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Bu
aşamada kümeslerin yıkanmasından kaynaklı atık su oluşumu söz konusu olacaktır.
1
S. J. Arceivala. (2002). Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı.
(Çeviren: V. Balman). Tata – Mc Graw Hill.
106
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tesiste yapımı planlanan kümeslerin toplam alanı 19.626,24 m2’dir. Tesisin yıkanması
için sarf edilecek ortalama su miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Hesaplama için Atıksu
Arıtımının Esasları, Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Prof. Dr.
İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN Cadde yıkanması için su sarfiyatı baz
alınmıştır.
1,5 lt/m2 x 19.626,24 m2 (yıkama ihtiyacı duyulan alan) = 29.439,36 lt = 29 m3/dönem
olacaktır.
Fosseptik-2 Boşaltım Sıklığı (12 Adet Kümes)
Tesiste oluşacak yıkama sularının toplanacağı atıksular için depolama kapasitesi 60 m3 (5m
x 4m x 3m) olan 1 adet sızdırmaz fosseptik çukurunun yapılması planlanmaktadır. Buna göre;
Fosseptik Boşaltım Sıklığı=Toplam Fosseptik Kapasitesi (m3 ) / Dönemlik Yıkama Suyu
Mik. (m3 )
Fosseptik Boşaltım Sıklığı= 60 m3 / 29 m3
Fosseptik Boşaltım Sıklığı= 2 dönem
Maksimum su sarfiyatları dikkate alınarak, yaklaşık olarak 2 dönemde bir defa olmak
üzere tüm kümes yıkama sularının vidanjör aracılığı ile çektirileceği öngörülmektedir.
Proje kapsamında tesis edilecek sızdırmasız fosseptiklere ilişkin planlar Bkz. Ek-4.'te
verilmiştir.
Tesiste oluşacak olan evsel nitelikli atıksular ve yıkama suları için yapılması planlanan
sızdırmasız fosseptikler içme ve kullanma su kaynaklarına ve sistemlerine zarar vermeyecek
şekilde tesis edilecektir.
Atıksuların Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine Göre Değerlendirilmesi:
Proje kapsamında işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular ve kümes yıkama
suları tesis içerisinde ayrı olarak sızdırmasız fosseptiklerde toplanacaktır. Tesiste oluşacak
atıksular belirli periyotlarla Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'ne ait vidanjör ile çekilerek; Karacaağaç Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:71
Merkez/BOLU adresinde kurulu bulunan Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve
Ticaret A.Ş.-Bolu Kesimhane Atıksu Arıtma Tesisine sevk edilecektir. Konuya ilişkin
Taahhütname Ek-1’de verilmiştir.
Bolu İli'nde Beypi A.Ş.’ye ait 17 adet Broiler Damızlık Tavuk Yetiştirme ve Üretim Tesisi
4 adet Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesisi ve 1 adet Kuluçkahane bulunmaktadır. Kuluçkahane
Tesisi’nin kendine ait arıtma tesisi bulunmaktadır. Broiler Damızlık Tavuk Yetiştirme ve Üretim
ve Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesislerinin her birinden yaklaşık olarak 2,5 m3/gün atıksu
(evsel nitelikli atıksu ve yıkama suyu) olmak üzere toplam 52,5 m3/gün (2,19 m3/saat) atıksu
oluşacağı öngörülmektedir.
Beypi A.Ş.’ye Kesimhane Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesi 180 m3/saat olup, kurulması
planlanan Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesisi'nde ise oluşması muhtemel toplam atıksu miktarı
2,89 m3/gün (0,12 m3/saat) olarak hesaplanmıştır. Bu durumda BEYPİ A.Ş. bünyesinde bulunan
mevcut tesisler ve yeni kurulması planlanan tesis için Kesimhane Atıksu Arıtma Tesisi
kapasitesinin yeterli olacağı öngörülmektedir.
107
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Söz konusu atıksular; Bolu Kesimhane Atıksu Arıtma Tesisi'nde fiziksel ve kimyasal
arıtma yöntemi ile arıtıldıktan ve Bolu Belediye Meclisinin 10105/2010 tarih ve 143 sayılı kararı
ile kabul edilen "Bolu Belediyesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği"nde belirtilen
Tablo 65'te verilen atıksu deşarjlarında uyulması gereken sınır değerler sağlandıktan sonra Bolu
Belediyesi'ne ait arıtma tesisi kollektör hattına verilmektedir. Tesiste oluşacak atık suların
özellikleri Tablo 65'te verilen parametreleri sağlamaması durumunda gerekli tedbirler alınarak
deşarj standartları sağlanacaktır.
Tablo 65. Bolu Belediyesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Uyulması Gereken Sınır Değerler
Parametre
Birim
Kompozit
Numune
2 Saatlik
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Yağ ve Gres
pH
Askıda Katı Madde (AKM)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
800
100
6-10
350
Bolu Kesimhane Atıksu Arıtma Tesisi için, Bolu Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü tarafından verilen 23.02.2012 başlangıç tarihli ve geçerlik süresi 23.02.2015
tarihine kadar olan "Bağlantı Kontrol İzin Belgesi" Ek-1'de verilmiştir.
31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (13.02.2008 tarih ve
26786 sayılı Resmi gazete ile değişik) Madde 25., (6). fıkrasında belirtilen "Endüstriyel Atık
sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine
veren atıksu kaynakları, atıksu yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı
sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan
etmesi gerekir." hükmü gereğince atıksular Beypi A.Ş. Bolu Kesimhane Atıksu Arıtma Tesisine
sevk edilirken Atıksu Taşıma Formu kullanılacak ve söz konusu Atıksu Taşıma Formları 5 yıl
süre saklanarak denetimler sırasında ilgili görevlilere beyan edecektir.
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında oluşacak atıksular ile ilgili olarak 31.12.2004 tarih
ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Yeraltı
Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve Bolu İli Mahalli
Çevre Kurulu kararlarına uyulacaktır.
III.B.6. Proje Kapsamındaki Tesislerin İçme suyu Amaçlı Kullanılan Yüzeysel Su
Kaynaklarına ve Yeraltı Su Kaynaklarının Havzalarında Kalıp Kalmadığının ve Yerüstü ve
Yer Altı Su Kaynaklarının Kalitesinde Faaliyetten Kaynaklanabilecek Olumsuz Etkilerin
Giderilmesi ve Bundan Kaynaklanabilecek Zararların İrdelenmesi.
Proje alanı ve yakın çevresinde içme ve kullanma suyu temin edilen herhangi bir akarsu,
göl ve baraj yer almamakta olup, saha yakınında açılmış herhangi bir kuyu bulunmamaktadır.
Ayrıca proje alanı DSİ, İl Özel İdaresi ve İller Bankası yatırım programı dahilinde yer alan
herhangi bir sulama, içme suyu temini ve benzeri proje alanı kapsamında yer almamaktadır.
Proje alanı doğu sınırında yer alan Gedikler Deresi 17.05.2005 tarih ve 25818 Resmi
Gazete sayılı (Değişik:RG-26/8/2010-27684) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Madde 4.'te
tanımlanan "Kuru Dere" kapsamında yer almaktadır. Anılan yönetmeliğin 23. maddesinin son
paragrafında " Kuru derelerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.
108
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Bu kapsamda proje alanı, Gedikler Deresinin kuru dere vasfında olması nedeni ile söz
konusu yönetmelik hükümleri gereğince akarsu koruma bandı içerisinde yer almamakta ve sulak
alan olarak tanımlanmamaktadır.
Proje kapsamında işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular ve kümes yıkama
suları tesis içerisinde ayrı olarak sızdırmasız fosseptiklerde toplanacak olup belirli periyotlarla
BEYPİ A.Ş.'ye ait vidanjörler aracılığı ile çektirilerek şirket bünyesinde bulunan Bolu Kesimhane
Atıksu Arıtma Tesisine sevk edilecektir. Bu sayede proje kapsamında oluşan atık suların yeraltı
suyu ile teması engellenmiş olacak ve yeraltı suyu kirlenmesine sebebiyet verilmeyecektir.
Ayrıca proje kapsamında kullanılacak ölü çukurlarının tamamı sızdırmasız nitelikte tesis
edilecek olup aynı şekilde yeraltı suyunun kirlenmesi engellenmiş olacaktır. Toplu tavuk ölümleri
veya beklenmeyen benzeri acil durumların ortaya çıkması durumunda ise söz konusu hayvanlar
15.03.1989 tarih ve 20109 Resmi Gazete sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği Madde 38
gereğince il ve ilçe tarım müdürlüklerine gerekli bildirim yapılacak, devlete ait veteriner hekim
gelinceye kadar hayvanlar muayene için muhafaza altına alınacak, hayvanların kokuşması halinde
derileri yüzülmeden uygun şekilde nakli yapılarak hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak,
yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek
gömülecek veya mahalli idari makamlar bilgisi dahilinde yakılacaktır.
Proje kapsamında tesis edilecek sızdırmasız fosseptikler ve ölü çukuruna ilişkin planlar Ek4.'te verilmiştir.
III.B.7. Her Bir Tesisin İşletilmesi Sırasında Oluşması Muhtemel Atıklar (Evsel
Nitelikli Atıklar, Atık Yağlar, Ambalaj Atıkları, Tıbbi, Tehlikeli Atıklar, vb.) Atık Cins ve
Miktarları, Özellikleri, Ne Şekilde Bertaraf Edileceği. (Evsel Nitelikli Katı Atıkların İlgili
Belediye Tarafından Alınacağına Dair Yazının Eklenmesi)
İşletme aşamasında oluşması muhtemel atıklar (atık cins ve miktarları, özellikleri, ne
şekilde bertaraf edileceği) ayrı başlıklar halinde aşağıda verilmiştir.
Evsel Nitelikli Katı Atıklar:
Tesisin işletilmesi aşamasında toplam 15 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Bu
aşamada tesiste çalışacak toplam personelden kaynaklı evsel katı atık oluşumu söz konusu
olacaktır.
Personelden kaynaklı oluşacak evsel katı atık miktarı hesaplanırken Tablo 66'da verilen
TÜİK Bölgesel Katı Atık Verileri-2010 verileri kullanılmıştır.
Tablo 66. Bölgesel Katı Atık Verileri
Yıl
Bölge Kodu
Bölge Adı
Kişi Başına Ortalama Belediye Atık Miktarı
(Kg/Kişi-Gün)
1,16
2010
TR8
Batı Karadeniz
Kaynak:TÜİK Bölgesel Katı Atık Verileri-2010
Φ = P x N formülü ile hesaplanmıştır.
Burada ;
Φ = Bir günlük toplam katı atık miktarı
P = 1,16 kg/kişi-gün
N = Personel sayısını ifade etmektedir.
Φ = 1,16 kg/gün x 15 = 17,4 kg /gün olarak hesaplanmıştır.
109
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Oluşacak evsel nitelikli katı atıklarla ilgili olarak, 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve İlgili Tüm
Yönetmelik Değişiklikleri hükümlerine uyulacak olup, söz konusu atıklar çöp konteynırında
toplanacaktır.
Evsel nitelikli katı atıkların görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden
çevreyi kirletmeyecek şekilde faaliyet sahibi tarafından kapalı özel araç ile Mudurnu Katı Atık
Depolama Alanı'na taşınması planlanmaktadır. Bu kapsamda tesiste oluşacak evsel nitelikli katı
atıkların faaliyet sahibi tarafından ücreti mukabilinde ve belediye zabıta memuru kontrolünde
Mudurnu Belediyesi Katı Atık Depolama Alanı'na bırakılmasında sakınca görülmediğine ilişkin
yazı Ek-1.'de verilmiştir.
Ambalaj Atığı:
İşletme aşamasında miktarı kesin olarak belirlenememekle birlikte kağıt-karton, plastik,
cam ve benzeri ambalaj atığı oluşumu söz konusu olabilecektir.
Faaliyetin işletme aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklardan
değerlendirilmesi mümkün olabilen kâğıt-karton, plastik, cam ve benzeri ambalaj atığı oluşması
durumunda söz konusu atıklar; 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 24. maddesi gereği ayrı ayrı
toplanarak biriktirilecek ve çevre lisanslı ambalaj atığı alan tesislere verilerek geri kazanımı
sağlanacaktır.
Atık Yağ:
Tesiste işletme aşamasında atık yağ oluşumuna neden olabilecek bir faaliyet
gerçekleştirilemeyecektir. Tesiste elektrik kesintilerine karşı kullanılacak jeneratörün bakım
onarım ve yağ değişimi yetkili firma tarafından gerçekleştirilecektir. Bu nedenle işletme
aşamasında tesiste atık yağ oluşumu beklenmemektedir.
Buna rağmen 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve İlgili Tüm Yönetmelik Değişiklikleri'nde belirtilen
hususlara riayet edilecektir.
Bitkisel Atık Yağ:
Tesiste çalışan personel yemeğinin dışarıdan hazır olarak getirilmesi planlanmaktadır.
Tesiste bakıcı evinde yemek yapılacak olup az miktarda da olsa bitkisel atık yağ oluşacaktır.
Bakıcı evinde bitkisel atık yağ oluşması durumunda, bitkisel atık yağlar sızdırmasız kaplarda
biriktirilerek belirli aralıklarla lisanslı firmalara verilecektir. Söz konusu bitkisel atık yağ hiçbir
şekilde çevreye zarar verecek şekilde depolanmayacak, taşınmayacak, doğrudan veya dolaylı bir
biçimde yüzey suları ile yeraltı suyuna, denizlere, kanalizasyona, drenaj sistemleri ile toprağa
verilmeyecektir.
Bitkisel atık yağlarla ilgili olarak 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve İlgili Tüm
Yönetmelik Değişiklikleri'nde belirtilen hususlara riayet edilecektir.
110
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tıbbi Atık:
Tesisin işletilmesi aşamasında toplam 15 kişinin çalıştırılması planlanmakta olup, bir
sağlık ünitesine ihtiyaç duyulmayacaktır. Tesiste acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda en
yakın sağlık kuruluşuna sevk edilecektir. Bu nedenle isletme aşamasında personelden kaynaklı
tıbbi atık oluşumu söz konusu değildir.
Tesiste civciv girişi sonrasında aşılama işlemi yapılacaktır. Ayrıca üretim sürecinde
gelişimin sağlanması ve kanatlının bazı hastalıklara karşı direnç kazanması amacı ile bazı
vitaminlerin de kullanımı söz konusu olacaktır. Bu aşamada aşı şişesi ve bazı vitamin
ambalajlarının oluşumu meydana gelecek olup söz konusu atıklar tıbbi atık kapsamında
değerlendirilmektedir. Tesiste aşılama işleminden kaynaklı bir devrede yaklaşık olarak 15 kg tıbbi
atık oluşacağı öngörülmektedir.
Tesiste aşılama işleminden kaynaklı tıbbi atıklar kırmızı renkli, delinmeye ve yırtılmaya
dayanıklı cins ve kalınlıkta tıbbi atık torbalarına koyulacak ve tesiste yer alacak tıbbi atık kovası
veya konteynerinde geçici olarak toplanacaktır. Söz konusu tıbbi atıklar, sözleşme yapılacak olan
lisanslı firmaya Ulusal Atık Taşıma Formları doldurularak verilecek ve bertarafı sağlanacaktır.
Tesiste oluşacak tıbbi atıklar ile ilgili olarak, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve İlgili Tüm
Yönetmelik Değişiklikleri'nde belirtilen hususlara riayet edilecektir.
Tehlikeli Atık:
Tesiste üretim aşamasında tehlikeli atık olarak, kümeslerin temizlik ve dezenfeksiyon
işlemlerinden kaynaklı kontamine ambalaj oluşumu beklenmektedir.
Kümeslerde 45 günlük yetiştirme süreci sonunda altlık çıkartılarak temizlik ve
dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecektir. Bu aşamada gluteraldehit ve quarterner amonyum
bileşikleri gibi suyla karıştırılabilen (0.5-2.0% oranında) dezenfektanlar kullanılacaktır. Bu
kapsamda metrekareye 150 lt su yıkama suyu kullanılacağı öngörülmekte olup toplam
kullanılacak su miktarı yaklaşık 29.439 lt/dönem olacaktır.
Bu miktarın 0.5-2.0% oranında dezenfektan kullanımı olacağı kabul edilerek oluşacak
kontamine ambalaj için yaklaşık bir hesap yapılabilecektir. İşletmeler için söz konusu
dezenfektanlar temin edilirken genellikle 20 lt lik ambalajlarda ( boş bidon ağırlığı 1.060 gr)
satılan ürünler olarak tercih edilmektedir.
Buna göre;
Bir Dönemde Kullanılacak Dezenfektan Miktarı = 29.439 lt/dönem x 0,02 = 589 lt/dönem
Toplam Kontamine Ambalaj Miktarı = 589 lt/dönem / 20lt/adet = ~ 29 adet/dönem
Toplam Kontamine Ambalaj Ağırlığı = 29 adet/dönem x 1,06 kg/adet = ~31 kg/dönem
Kümeslerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından kümes zeminlerine altlık
malzemesi olarak talaş serilerek temizlenen kümes ekipmanları kümeslere yerleştirilecektir.
Kümes ekipmanlarının kümeslere yerleştirilmesinden sonra bakterilerin öldürülmesi için
fumigasyon (dumanlama) işlemi yapılacaktır. Fumigasyon işleminde geniş spektrumlu biyosidal
dezenfektan ürün / tütsü tablet olan formaster kullanılması planlanmaktadır.
111
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Bir adet formaster tablet, 400 m3 kapalı alanın dezenfeksiyonu için yeterli olmaktadır.
Uygulanan fumigasyon sonucunda tütsü tabletten çıkan dumanla dezenfeksiyon işlemi
gerçekleşmektedir. Tütsü tablet herhangi bir kalıntı bırakmamaktadır. Fumigasyon işlemi
tamamlandıktan sonra kümeslerde açık yer kalmamasına dikkat edilecek ve kümesler 24 saat
kapalı tutulacaktır. Civcivler kümeslere yerleştirilmeden önce kümesler, yaklaşık 1 hafta süre ile
havalandırılacaktır.
Tesiste aydınlatma sistemi olarak flüoresan lamba yerine çevreci, uzun ömürlü, düşük
sarfiyatlı LED lambalar kullanılacak olup, bu nedenle tehlikeli atık kapsamına giren atık flüoresan
lamba oluşumu söz konusu olmayacaktır.
İşletme aşamasında oluşan ve tehlikeli atık kapsamına giren kontamine ambalajlar için
"Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı" oluşturularak geçici olarak depolanacaktır.
Tesis, ayda bin kilograma kadar atık üreten tesisler kapsamında yer almakta olup söz
konusu tehlikeli atıklar, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince, ilk depolama tarihinden itibaren 180
günü geçmemek koşulu ile, tesiste geçici olarak depolanacak ve bu süre dolmadan önce Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalara Ulusal Atık Taşıma Formları
doldurularak verilecektir.
Tesiste oluşacak olan tehlikeli atıklar ile ilgili olarak, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve İlgili
Tüm Yönetmelik Değişiklikleri'nde belirtilen hususlara riayet edilecektir.
Gübre Niteliğindeki Altlık:
İşletme aşamasında kümeslerde oluşacak günlük atık miktarı (bir tavuktan kaynaklanan
atık miktarı TÜBİTAK' ın "Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertarafı Projesi" ne
göre 0,03 kg/tavuk-gün olarak alınarak); 0,03 kg/tavuk-gün x 350.000 adet tavuk = 10.500 kg/gün
(10,5 ton/gün) olarak hesaplanmıştır. Bu durumda bir dönemde (45 gün üretim süreci boyunca)
oluşacak olan altlık niteliğindeki gübre miktarının 472,5 ton olacağı öngörülmektedir.
Tavuk dışkıları organik madde içeriği açısından oldukça zengin olduğu için diğer hayvan
dışkılarına göre oldukça kaliteli gübre özelliği taşımaktadır. Gübre niteliğindeki altlık (tavuk
dışkısı+altlık) doğaya gelişi güzel bırakıldığında toprağın yapısını bozarak, bitki türlerinde yanma
ve çürümelere sebep olarak zarar vermektedir. Aşağıdaki tablo’da tavuk gübresinin bazı
kimyasal özellikleri verilmektedir.
Tablo 67. Tavuk Gübresinin Bazı Özellikleri (Kaynak. www.tarimnet.com)
Özellik
Azot - N
Potasyum - K
Fosfat - P
Kütlece % miktar
1
0,6-0,7
0,6-1,3
Su
75
Kuru madde miktarı
25
112
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Her üretim dönemi sonunda oluşacak gübre niteliğindeki altlık, tesis alanında ve açıkta
depolanmayacak, temizlik çalışmaları sırasında bekletilmeden S.S. Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Gübre İşleme Tesisine sevk edilecektir. (Bkz Ek-1. Resmi Belgeler) Söz konusu
tesisin kapasitesinin yeterli olmaması halinde bölgede yer alan diğer lisanslı geri kazanım
tesislerine verilebilecektir.
Bolu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu (MÇK)’nun 25.05.2007 tarih ve 23 sayılı kararına
göre kümeslerde oluşan gübre atıkları köy muhtarlıkları tarafından belirlenecek alanlara
götürülerek bertaraf edilecektir. Söz konusu MÇK kararına göre herhangi bir şeklide gübre
depolama alanı belirlenemez ise tesiste yetiştirilen hayvanlardan kaynaklanacak olan gübrelerin
ilgili mevzuat gereğince bertarafı ve depolanması sağlanacaktır. MÇK Kararı doğrultusunda köy
muhtarlıklarınca herhangi bir depolama alanı belirlenememesi ve bu nedenle katı ve sıvı
dışkıların tesiste belirlenecek bir alanda depolanması durumunda, depolama kapasitesi üç aylık
miktar dikkate alınarak belirlenecektir.
Ölü Piliçler:
Tesiste her bir üretim periyodunda, mevsimsel koşullara, üretici firma tarafından
gönderilen civcivlerin ırkına ve kümes koşullarına bağlı olarak ölü piliç miktarı değişmektedir.
Ölüm oranları ile ilgili net bir rakam ve bilimsel veri bulunmamakta olup, bir devrede yaklaşık
olarak % 3 oranında ölüm oranı olacağı öngörülmektedir.
Tesiste bir dönemde 350.000 adet kanatlı hayvan yetiştirilmesi planlanmaktadır. Tesisin
işletme aşamasında normal koşullarda bir üretim periyodunda (45 günlük süreçte) yaklaşık % 3
oranında ölüm oranı olacağı kabulü ile,
Dönemlik Ölü Piliç Adedi = 350.000 adet piliç /dönem x % 3 ölüm oranı = 10.500
adet/dönem olarak öngörülmektedir.
Projenin gerçekleştirildiği alanda söz konusu ölü hayvanların bertarafı için depolama
kapasitesi 145 m3 (6,60 m x 4,40 m x 5 m) olarak planlanan 1 adet ölü çukuru bulunacaktır. Ölü
çukuruna ilişkin Vaziyet Planı Ek-3’de verilmiştir.
Ayrıca proje kapsamında kullanılacak ölü çukurlarının tamamı sızdırmasız nitelikte tesis
edilecek olup aynı şekilde yeraltı suyunun kirlenmesi engellenmiş olacaktır. Toplu tavuk ölümleri
veya beklenmeyen benzeri acil durumların ortaya çıkması durumunda ise söz konusu hayvanlar
15.03.1989 tarih ve 20109 Resmi Gazete sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği Madde 38
gereğince il ve ilçe tarım müdürlüklerine gerekli bildirim yapılacak, devlete ait veteriner hekim
gelinceye kadar hayvanlar muayene için muhafaza altına alınacak, hayvanların kokuşması halinde
derileri yüzülmeden uygun şekilde nakli yapılarak hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak,
yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek
gömülecek veya mahalli idari makamlar bilgisi dahilinde yakılacaktır.
Dönem içinde ölen hayvanların hacimleri farklılık gösterecek olup, ölü çukuru içerisinde
gerçekleşecek olan mikroorganizma faaliyeti ve çürüme hızı mevsimsel şartlara bağlı olarak
değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle ölü çukurunun dolma süresi ile ilgili net bir hesaplama
yapılamamaktadır.
113
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Üretim dönemi boyunca kümeslerde günde 2 veya 3 defa gerekli kontroller yapılacak olup
toplanan ölü hayvanlar sızdırmaz ölü çukuruna atılacaktır. Bu işlem esnasında aynı zamanda ölü
çukurunun da genel olarak çürüme hızı ve seviyesi de gözlemlenmiş olacaktır. Ölü çukurunun
dolması halinde ve gerekli olması halinde ise tesis alanında yeni ölü çukuru/çukurları
açılabilecektir. Ölü hayvan çukurları tamamen kapalı ve sızdırmaz özellikte, üstünde hayvanların
atılabileceği bir kapak yer alacak şekilde yapılacaktır. Tesis işletilmesi aşamasında meydana
gelecek ölü piliçler ölü çukurlarına her atıldığında üzerleri kireç ile kapatılacaktır.
İşletmede hayvan sağlıkları ile ilgili tüm işlemlerde; 16 Mayıs 1986 tarih ve 19109 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3285 sayılı “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu”
ve bu kanuna bağlı olarak 15.03.1989 tarih ve 20109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine
uyulacaktır.
III.B.8. Tesiste Bulunacak Olan Emisyon Kaynaklarına Ait Oluşabilecek Emisyon
Konsantrasyonlarının ve Kütlesel Debilerinin Hesaplamalarının Yapılması,
Arazi Hazırlık Çalışmalarından Kaynaklı Toz Emisyonu:
Tesiste inşaat aşamasında kazı ve arazi düzenleme işlemlerinden kaynaklı bir miktar toz
emisyonu oluşacaktır. Oluşacak emisyonlara ilişkin hesaplamalar aşağıda ayrı ayrı verilmiştir.
Oluşacak tozun hesaplanması amacı ile; Tablo 68.’de verilen emisyon faktörleri (S.K.H.K.K.Y
Ek- 12 Tablo 12.6.) kullanılmıştır. Hesaplamada en kötü senaryo göz önünde bulundurularak
kontrolsüz duruma ilişkin emisyon faktörleri dikkate alınmıştır.
Tablo 68. Emisyon Faktörleri
Kaynaklar
Sökme
Yükleme
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi)
Boşaltma
Depolama
Kaynak : S.K.H.K.K.Y. Ek- 12 Tablo 12.6.
Emisyon Faktörleri ( kg/ton)
0,025 kg/ton
0,01 kg/ton
0,7 kg/km araç ton
0,01 kg/ton
5,8 kg/ton ha gün
Proje kapsamındaki inşaat çalışmalarının yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
İnşaat aşamasında çıkarılacak hafriyat malzemesi proje alanı içerisinde depolanmadan, Mudurnu
Belediyesi Hafriyat Döküm Alanına faaliyet sahibi tarafından taşınarak sahadan
uzaklaştırılacaktır. Bu kapsamda hafriyat atıklarının faaliyet sahibi tarafından ücreti mukabilinde
ve belediye zabıta memuru kontrolünde Mudurnu Belediyesi Hafriyat Döküm Alanı'na
bırakılmasında sakınca görülmediğine ilişkin yazı Ek-1.'de verilmiştir.
Saha yüzeyinden sıyrılan bitkisel toprak ise saha içerisinde inşaat aşamasında belirlenecek
1.000 m2’lik alanda geçici olarak depolandıktan sonra tesis peyzaj unsurları ve rekreasyon
çalışmalarında yeşil alan toprağı olarak yeniden değerlendirilecektir.
Tesiste inşaat aşamasında yüzeyden alınacak toplam malzeme miktarı 85,98 ton/gün olarak
hesaplanmıştır. Söz konusu malzemenin 17,20 ton/gün miktarlık kısmı bitkisel toprak geriye
kalan 68,78 ton/gün miktarındaki kısmı ise hafriyat malzemesidir.
114
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Buna göre inşaat aşamasında 30 gün/ay ve 8 saat/gün çalışılacağı kabul edilirse bitkisel
toprak ve hafriyat malzemesi ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerden kaynaklı oluşması beklenen
saatlik toz miktarları aşağıda ayrı ayrı hesaplanmıştır.
i) Bitkisel Topraktan Kaynaklı Toz Hesabı:
Günlük Bitkisel Toprak Miktarı: 17,20 ton/gün
Saatlik Bitkisel Toprak Miktarı : 17,20 ton / 8 saat = 2,15 ton/saat olacaktır.
Bitkisel toprak ile ilgili gerçekleştirilecek çalışmalar sonucu ortaya çıkacak toz miktarı
Tablo 37’de verilen emisyon faktörleri dikkate alınarak aşağıda hesaplanmıştır.
Bitkisel Toprağın Sökülmesi Sırasında Oluşacak Toz Miktarı
2,15 ton/saat x 0,025 kg/ton
= 0,05 kg/saat
Bitkisel Toprağın Yüklenmesi Sırasında Oluşacak Toz Miktarı
2,15 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,02 kg/saat
Bitkisel Toprağın Geçici Depolama Sahasına Taşınması
Yapılan hesaplamalarda en olumsuz şartlar göz önüne alındığından çıkarılacak olan
malzemenin tamamının taşınılması düşünülmüştür. Çıkarılacak malzemenin tamamı tesis alanı
içindeki yaklaşık 100 m mesafedeki geçici depolama sahasına taşınılacaktır.
Bir kamyonun yaklaşık 25- 30 ton malzeme taşıması için sefer sayısı ~ 1’dir. Bir kamyon
gidiş-dönüş olarak her seferde 200 m yol alacaktır. Çıkarılacak 2,15 ton malzeme için yaklaşık 14
saatte bir sefer yapılacaktır.
0,2 km/ 14 saat x 0,7 kg/taşıt-km = 0,14 kg/14 saat = 0,01 kg/saat toz oluşumu söz konusu
olacaktır.
Bitkisel Toprağın Geçici Depolama Sahasına Boşaltılması
2,15 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,02 kg/saat
Bitkisel Toprağın Depolanması
Malzemenin depolanacağı alan 1.000 m2 (0,1 ha) olarak planlanmıştır. Malzeme geçici
depolama alanında 24 saat boyunca depolanacaktır.
0,1 ha x 17,20 ton x 5,8 kg/ton ha gün= 9,976 kg/ gün
Saatlik Toz Miktarı: 9,976 kg/gün / 24 saat = 0,42 kg/saat
ii) Hafriyat İşleminden Kaynaklı Toz Hesabı:
Günlük Hafriyat Miktarı: 68,78 ton/gün
Saatlik Hafriyat Miktarı : 68,78 ton / 8 saat = 8,60 ton/saat olacaktır.
115
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Hafriyat ile ilgili gerçekleştirilecek çalışmalar sonucu ortaya çıkacak toz miktarı Tablo
37’de verilen emisyon faktörleri dikkate alınarak aşağıda hesaplanmıştır.
Malzemenin Sökülmesi Sırasında Oluşacak Toz Miktarı
8,60 ton/saat x 0,025 kg/ton
= 0,22 kg/saat
Malzemenin Yüklenmesi Sırasında Oluşacak Toz Miktarı
8,60 ton/saat x 0,01 kg/ton = 0,09 kg/saat
İnşaat aşamasında oluşacak olan hafriyat malzemesi proje alanı içerisinde depolanmadan,
Mudurnu Belediyesi Hafriyat Döküm Alanına faaliyet sahibi tarafından taşınarak sahadan
uzaklaştırılacaktır.
Oluşacak Toplam Toz Miktarı: Bitkisel Topraktan Kaynaklı Toz Miktarı + Hafriyat
İşleminden Kaynaklı Toz Miktarı
Oluşacak Toplam Toz Miktarı: 0,52 kg/saat + 0,31 kg/saat ~ 0,83 kg/saat’tir.
03.07. 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe giren Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 ’de; Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin
bacalarından veya baca dışından atmosfere verilen emisyonların saatlik kütlesel debileri, mevcut
tesisler için bacalarda ölçülerek, baca dışından atmosfere verilen emisyonlar ile yeni kurulacak
tesisler için emisyon faktörleri kullanılarak tespit edilir. Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri
aşağıdaki Tablo 2.1’de verilen değerleri aşması halinde, tesis etki alanında emisyonların Hava
Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) mümkünse saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık olarak
hesaplanır.” ibaresi yer almaktadır. Söz konusu tabloda toz emisyonlarının Baca Dışındaki
Yerlerden 1kg/saat’ten fazla olması durumunda HKKD değerinin hesaplanması gerektiği
belirtilmiştir.
Söz konusu tesisinin arazisinin hazırlanması ve inşaat aşamasında oluşacak toz emisyonu
miktarı toplam 0,83 kg/saat olarak hesaplanmıştır ve belirtilen sınır değerlerin altında kalması
nedeni ile HKKD ile ilgili hesaplama yapılmamıştır.
İnşaat aşamasında toz emisyonun önlenmesi amacıyla;
X Nakliye için kullanılacak kamyonlara yükleme ve boşaltmada oluşacak tozlanmaya
karşı önlem olarak savurma yapılmadan yükleme ve boşaltma işlemlerinin yavaş ve kontrollü
yapılması sağlanacaktır. Bu koşullar toz çıkışında bir miktar azalmaya sebep olacaktır.
X Ayrıca düzenli olarak sulama yapılarak toz emisyonunun minimum düzeyde tutulması
sağlanacaktır.
Tesiste inşaat aşamasında, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili tüm
değişikliklerinde belirtilen hükümlere uyulacaktır.
Yakıt Kaynaklı Emisyon:
Tesisin inşaat aşaması bahar ve yaz aylarında gerçekleşecek olup herhangi bir yakıt
kullanılmayacak ve yakıt kaynaklı emisyon oluşumu söz konusu olmayacaktır.
116
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Kullanılacak İş Makinelerinden Kaynaklı Emisyon:
İnşaat aşamasında çalışacak olan iş makinelerinde yakıt olarak motorin kullanılacak olup,
sahada akaryakıt depolanmayacak ve dolum işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Mümkün olduğunca
bakımları yapılmış yeni makineler kullanılacaktır. Kullanılacak olan iş makinelerinden kaynaklı
emisyon miktarı Tablo 69.' da verilmiştir.
Tablo 69. İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Miktarı
İş
Makinesi
Kamyon
Kepçe
Dozer
Vinç
Güç
(hp)
200
90
180
250
Yakıt
Tüketimi
(kg/sa)
8,7
4,0
8,0
13,1
Kirletici
Madde
Emisyon
Faktörü *
(lb/hp-sa)
Emisyon
Miktarı
(lb/sa)
Güç xE.F
PM 10
0,0022
0,440
0,200
Toplam
Çalışma
Süresi
(180 günx
8
saat/gün)
1440
SOX
0,00205
0,410
0,186
1440
0,268
CO
0,00668
1,336
0,606
1440
0,873
NOX
0,031
6,200
2,812
1440
4,050
VOCs
0,0025141
0,503
0,228
1440
0,328
PM 10
0,0022
0,198
0,090
1440
0,129
SOX
0,00205
0,185
0,084
1440
0,121
CO
0,00668
0,601
0,273
1440
0,393
NOX
0,031
2,790
1,266
1440
1,822
VOCs
0,0025141
0,226
0,103
1440
0,148
PM 10
0,0022
0,396
0,180
1440
0,259
SOX
0,00205
0,369
0,167
1440
0,241
CO
0,00668
1,202
0,545
1440
0,785
NOX
0,031
5,580
2,531
1440
3,645
VOCs
0,0025141
0,453
0,205
1440
0,296
PM 10
0,0022
0,550
0,249
1440
0,359
SOX
0,00205
0,513
0,232
1440
0,335
CO
0,00668
1,670
0,758
1440
1,091
NOX
0,031
7,750
3,515
1440
5,062
VOCs
0,0025141
0,629
0,285
1440
0,411
Emisyon
Miktarı
(kg/sa)
Toplam
Emisyon
(ton/180
gün)
0,287
1lb = 0,4536 kg, 1000 kg =1 ton
* Kaynak: EPA AP 42, Fith Edition, Volume 1 Chapter 3: Table 3.3-1
İşletme Aşaması
Yakıt Kaynaklı Emisyon:
Tesiste bulunan kümeslerde soğuk dönemlerde ısınma amaçlı olarak seramik radyant
ısıtma sistemi kullanılması planlanmaktadır. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıtı kullanılacak
olan seramik radyant sisteminde atmosfere açılan herhangi bir baca sistemi olmayacağından
herhangi bir emisyon çıkışı söz konusu olmayacaktır.
117
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Kümeslerde aylık yaklaşık olarak 15.000 kg LNG kullanılacağı öngörülmektedir. LNG
tesis alanı içinde depolama tankında depolanarak kullanılacak olup, piyasadaki yetkili satıcılardan
temin edilecektir.
Soğuk dönemlerde ısınma amaçlı olarak bakıcı evinde yakıt olarak katı yakıt (kömür)
kullanılması planlanmaktadır. Katı yakıt, satış izni olan satıcılardan temin edilecektir. Yıllık
kömür tüketiminin ise yaklaşık 1,5 ton (0,42 kg/saat) olacağı öngörülmektedir.
Isınma amaçlı ithal taş ve linyit kömürünün özellikleri Tablo 70.'de, kullanılacak olan yakıt
kaynaklı emisyon hesabı ise Tablo 71.'de gösterilmiştir.
Tablo 70. Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları
Özellikler
Toplam Kükürt (kuru bazda)
Sınırlar
En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)
En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)
% 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)
En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)
En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)
18-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir."
Kaynak: (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik)
Tablo 71. Yanma Kaynaklı Emisyon Hesabı
Parametre
Emisyon Faktörü *
(lb/ton)
PM 10
10A
SO2
38S
NOx
22
CO
0,5
Yakıt Miktarı (kg/saat)
Emisyon Miktarı
(kg/saat)
0,0003
0,42
0,0065
0,0042
0,0001
S: Yakıt içerisinde bulunan kükürtün ağırlıkça yüzdesi=0,90
A: Yakıt içerisinde bulunan külün ağırlıkça yüzdesi=0,16
1lb = 0,4536 kg, 1000 kg =1 ton
*Kaynak: EPA AP-42 Section 1.1. Bıtumınous And Subbıtumınous Coal Combustıon Table 1.1-3 ve 1.1-4
Toz Emisyonu
Kümeslerde kullanılan altlık ve kanatlı faaliyetinden ötürü kümes içerisinde toz oluşumu
söz konusu olacaktır. Kümes iklimlendirmesinin bir parçası olan tünel fanların devreye girdiği
süreçte kümes içerisinde oluşan toz ve hava fanlar vasıtası ile dışarı atılacaktır. Bu aşamada
oluşacak toz miktarı ile ilgili bir hesaplama yapılamamaktadır.
Söz konusu tesis, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-2
Listesi, Madde 7.30.3 maddesi gereğince “20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi vb. kümes
hayvanları kapasiteli tesisler” kapsamında yer almaktadır. Tesis “Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişik: RG13.04.2012-28263)” Madde-3 gereğince, hava emisyonu konulu çevre izninden muaftır.
118
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre
Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmeliği 5. Madde
"8) ÇKAGİLHY’nin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almasına rağmen yetkili makam tarafından
çevre izninden muaf olduğuna ilişkin görüş verilen işletmelerin çevre görevlisi bulundurmaları
zorunlu değildir." hükmü gereği, tesisin çevre görevlisi bulundurma zorunluluğu
bulunmamaktadır. Bu kapsamda tesis işletilmeye başlandıktan sonra Bolu Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'ne gerekli başvurular yapılacak olup, çevre izni (hava-emisyon, atıksu deşarj ve
gürültü kontrolü konulu) muafiyet görüşü alınacaktır.
III.B.9. Herbir Tesisin Faaliyeti Sırasında Oluşacak Koku Problemine Karşı Alınacak
Önlemler (Koku Giderme Ünitesinin Detaylandırılması, En Yakın Yerleşim Yerine Uzaklık
ve Meteorolojik Veriler Dikkate Alınarak İrdelenmeli)
Koku Emisyonu
Kümeslerde oluşacak koku genellikle hayvan altlıklarının belirli periyotlarda
değiştirilmemesi, kümeslerde yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle
yapılmaması ve kümes havalandırma sistemlerinin yeterli miktarda ve uygun düzende
bulunmaması sonucu oluşmaktadır.
Faaliyetin işletme aşamasında 19.07.2013 Tarih ve 28712 Sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Madde 7-1 b) bendi gereğince asgari mesafe eğrisine göre değerlendirme aşağıda verilmiştir.
Asgari eğri oluşturulurken kullanılan kümes hayvanları cinsinden, hayvan yeri sayısını canlı
hayvan kütlesine dönüştürme faktörleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 72. Kümes Hayvanları Cinsinden, Hayvan Yeri Sayısını Canlı Hayvan Kütlesine Dönüştürme Faktörleri
Hayvan Cinsi
Ortalama Münferit Hayvan Kütlesi
Kümes Hayvanları
Yumurtlayan kümes hayvanları
0,0034
Genç kümes hayvanları (18. haftaya kadar)
0,0014
35 güne kadar besi piliçleri
0,0015
49 güne kadar besi piliçleri
0,0024
Yetiştirilen pekin ördekleri (3. haftaya kadar)
0,0013
Besi pekin ördekleri (7. haftaya kadar)
0,0038
Yetiştirilen uçan ördek (3. haftaya kadar)
0,0012
Besi uçan ördeği (10. haftaya kadar)
0,0050
Yetiştirilen hindi (6. haftaya kadar)
0,0022
Besi hindisi, dişi kanatlılar (16. haftaya kadar)
0,0125
Besi hindisi, erkek kanatlılar (21. haftaya kadar)
0,0222
Tesiste bir dönemde toplam 350.000 adet broiler (etlik) piliç yetiştirilecektir. Bu durumda
Tablo 53’de verilen değerlere bakılarak bir piliç için ortalama münferit hayvan kütlesi 0,0024 GV
alındığında; (350.000 x 0,0024) = 840 GV olarak hesaplanmıştır.
119
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Üstteki eğri, kümes hayvanları için geçerli olan asgari mesafe eğrisini göstermektedir.
Tesiste canlı hayvan kütlesi 840 GV hesaplanmış olup grafikten bakıldığında asgari
mesafenin maksimum değer olan 500 m olduğu görülmektedir.
Faaliyetin işletme aşamasında 19.07.2013 Tarih ve 28712 Sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Madde 7-1 b) bendi gereğince aşağıda belirtilen önlemler alınacaktır:
• Tesiste canlı hayvan kütlesi 840 GV hesaplanmış olup grafikten bakıldığında asgari
mesafenin maksimum değer olan 500 m olduğu görülmektedir. Tesise en yakın yerleşim yeri kuş
uçumu mesafe olarak yaklaşık olarak 900 m mesafede ve tesisin kuzeydoğusunda bulunan
Gedikler Mahallesidir. Bu durumda kurulması planlanan tesisin yerleşim alanına olan asgari
uzaklığı, Asgari Mesafe Eğrisi grafiğinden belirlenen değerin altında kalmamakta olup, Koku
Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereğince mesafe olarak istenen şartlar
sağlanmaktadır.
•
Kümeslerin havalandırma tertibatları düzenli olarak kontrol edilecektir.
• Tesiste hayvanların sevkinden sonra ve yeni civcivlerinin kümeslere alınmasından önce
yeterli ve düzenli bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılacak olup, tam bir temizlik ve
kuruluk sağlanacaktır.
• Tesis işletilmesi aşamasında oluşacak ölü piliçler ölü çukurlarına gömülme işlemi sona
erdikten sonra üzeri sönmemiş kireç ile kaplanacak olup, fazla bastırmamaya dikkat göstererek
toprak ile doldurulacaktır. Toplu tavuk ölümleri veya beklenmeyen benzeri acil durumların ortaya
çıkması durumunda ise söz konusu hayvanlar 15.03.1989 tarih ve 20109 Resmi Gazete sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği Madde 38 gereğince il ve ilçe tarım müdürlüklerine
gerekli bildirim yapılacak, devlete ait veteriner hekim gelinceye kadar hayvanlar muayene için
muhafaza altına alınacak, hayvanların kokuşması halinde derileri yüzülmeden uygun şekilde nakli
yapılarak hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en
az iki metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek gömülecek veya mahalli idari makamlar bilgisi
dahilinde yakılacaktır.
120
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
• Toz ve koku emisyonunun kontrolü amacı ile kümeslerde fanlardan çıkan havanın, fan
çıkışlarına takılacak davlumbazlar vasıtası zeminde yer alacak su havuzlarına verilmesi
sağlanacaktır. Bu sayede kümeslerden çıkan koku ve toz emisyonu suya hapsedilerek büyük
oranda azaltılacaktır. Kullanılması planlanan sisteme ait şekil aşağıda verilmiştir. Kullanılması
planlanan sisteme ait şekil aşağıda verilmiştir.
Tünel
TünelFan
Fan
Davlumbaz
Davlumbaz
Su Havuzu
Su Havuzu
Şekil 31. Fan Çıkışlarında Yer Alacak Davlumbaz ve Su Havuz Sistemi
121
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
• Her üretim dönemi sonunda oluşacak gübre niteliğindeki altlık, tesis alanında ve açıkta
depolanmayacak, temizlik çalışmaları sırasında bekletilmeden S.S. Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Gübre İşleme Tesisine sevk edilecektir. (Bkz Ek-1. Resmi Belgeler) Söz konusu
tesisin kapasitesinin yeterli olmaması halinde bölgede yer alan diğer lisanslı geri kazanım
tesislerine verilebilecektir.
Bolu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu (MÇK)’nun 25.05.2007 tarih ve 23 sayılı kararına
göre kümeslerde oluşan gübre atıkları köy muhtarlıkları tarafından belirlenecek alanlara
götürülerek bertaraf edilecektir. Söz konusu MÇK kararına göre herhangi bir şeklide gübre
depolama alanı belirlenemez ise tesiste yetiştirilen hayvanlardan kaynaklanacak olan gübrelerin
ilgili mevzuat gereğince bertarafı ve depolanması sağlanacaktır. MÇK Kararı doğrultusunda köy
muhtarlıklarınca herhangi bir depolama alanı belirlenememesi ve bu nedenle katı ve sıvı
dışkıların tesiste belirlenecek bir alanda depolanması durumunda, depolama kapasitesi üç aylık
miktar dikkate alınarak belirlenecektir.
• Tesiste bulunacak olan ölü çukuru/çukurları ile evsel nitelikli atıksular ve kümes yıkama
sularının toplanacağı fosseptiklerde etkili ve sürekli bir sızdırmazlık teşekkülü sağlanacak olup ölü
çukurları, fosseptikler ve gübre niteliğindeki altlıktan kaynaklanabilecek koku ve sinek oluşumu
önlenerek çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil etmemesi sağlanacaktır.
Tesiste oluşması muhtemel koku ve toz emisyonu ile ilgili olarak, 19.07.2013 Tarih ve 28712
Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü
Hakkında Yönetmelik'te belirtilen hususlara riayet edilecektir.
III.B.10. Proje Kapsamında Hijyenin Sağlanması İçin Ne Gibi İşlemlerin Yapıldığı,
Kullanılan Dezenfeksiyonlarla Birlikte Hijyen Planının Açıklanması,
Biyogüvenliğin Tanımı ve Önemi
Kanatlı yetiştiriciliğinde öncelikli hedef sürü sağlığını korumaktır. Bu yüzden hastalıkların
çıkışını engellemek ve yayılışını en aza indirmek için bir takım önlemlerin alınması zorunludur.
Alınan biyogüvenlik tedbirlerinin yetersiz ya da hiç uygulanmaması durumunda hastalıkların
görülme sıklığı artmakta ve önemli ekonomik kayıplar oluşmaktadır.
Biyogüvenlik hastalık etkenlerini işletmelerden uzak tutabilmek için yapılan işlerin tümünü
kapsar. Bu nedenle kanatlıları sağlıklı tutmanın anahtarıdır. Bu kapsamda yapılması gereken, bir
işletmeye infeksiyöz bir hastalık etkeninin, insan ve hayvanlar aracılığıyla ya da kümes
ekipmanları ve taşıtlar vasıtasıyla taşınma riskini azaltmak için gerekli tedbirleri almaktır.
Biyogüvenlik tedbirlerini uygulayarak, hastalıkların işletmelere girişi engellenir ve böylece hem
kanatlı sağlığı korunur hem de işletmelerden alınan verim ve kazanç artar.
Aile işletmeciliğinden, çok sayıda hayvanın aynı kümeslerde barındırıldığı ticari işletmelere
geçişle birlikte hastalıkların da görülme sıklığı ve yayılışı artmıştır. Bakteri, virus, parazit, mantar
ve benzeri birçok mikroorganizmalar kanatlı sürülerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açarlar. Bir
işletme içinde, kanatlı, personel, araç ve ekipmanların kontrolsüz hareketleri, komşu işletmeler ile
temas, hasta ya da sağlık durumu bilinmeyen kanatlıların çiftliklere getirilmesi, hastalık etkeni ile
bulaşık yem ve suların kullanılması ya da kümeslerde kullanılan araç, gereç, alet ve ekipmanların
yetersiz dezenfeksiyonu gibi birçok nedenlerle hastalık etkenleri kolayca kümeslere bulaşabilir.
Ayrıca yabani kuş, sinek, kırmızı tavuk biti, böcek ve kemirgenlerde hastalıkların bulaşma ve
yayılmasında çok önemli rol oynarlar.
122
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Kanatlılarda sorun olan hastalıkların birçoğu viral kökenli ve bulaşıcı olup, tedavileri
mümkün değildir. Bakteriyel hastalıklar da antibiyotiklerle tedavi edilebilmelerine rağmen,
Salmonella infeksiyonlarında olduğu gibi bazı durumlarda hastalık etkenini tamamen yok etmek
mümkün olamamaktadır. Bazı durumlarda ise antibiyotiklerle tedavi sağlansa bile temizlik ve
dezenfeksiyon uygulanıp infeksiyon kaynağı ortadan kaldırılmadığı takdirde, E.coli
infeksiyonlarında olduğu gibi hastalık, tedaviden sonra tekrar ortaya çıkabilmektedir.
Ayrıca hastalığı geçiren hayvanlarda gelişme geriliği ve verim düşüklüğü gibi
problemlerin ortaya çıkmasının yanı sıra hastalık etkeninin kümeslerde kalıcı bir hal alması da
işletmedeki verimliliği ve kazancı olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Bu nedenlerle kanatlı yetiştiriciliğinde kümesleri bulaşıcı hastalıklardan korumak ve
verimliliği sağlamak için biyogüvenlik programlarının uygulanması ve alınan koruyucu tedbirlerin
süreklilik arz etmesi büyük önem taşır. Biyogüvenlik uygulamaları, aynı zamanda işletme
çevresindeki diğer kanatlı işletmeleri için de önemlidir. Çünkü sıkı biyogüvenlik tedbirlerinin
uygulandığı işletmelerde, kümesler arasında hastalıkların taşınma ve yayılma riski en az seviyeye
iner.
Sonuç olarak, işletmelerde sıkı biyogüvenlik tedbirlerinin alınması, kanatlı endüstrisini
hastalık riskinden korumak ve kanatlı sağlığını korumak adına büyük önem taşır.
Bu kapsamda uygulanacak Dezenfeksiyon ve Hijyen Planı maddeler halinde aşağıda
verilmiştir.
Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon
1. Hayvan çıkarılması ve altlığın uzaklaştırılmasından sonra beton zemin ve duvar ile
zemin arasındaki çatlaklarda olan kalıntıları temizlenip sprey ile ilk insektisit uygulaması
yapılacaktır.
2. Kümes ile bağlantılı diğer bölüm ve odaları boşaltılıp temizlenmelidir.
3. Yem silosu, silo bağlantıları, taşıma, tartma sistemleri temizlenmelidir.
4. Duvardaki fanlar sökülmeden temizlenmeli ancak temizleme suyu ve kirin
uzaklaştığından emin olunmalıdır.
5. Varsa, hava giriş valfleri, boruları,filtreleri içerden ve dışarıdan (Kuru sistemle de olsa)
temizlenecektir.
6. Ekipman ayrılıp su ile temizlenemediğinde, kuru temizliği de yapılmalı ve naylon ile
örtülmelidir.
7. Henüz kuru iken, kümes çevresi temizliği yapılmalı otlar ve organik maddeler yok
edilmelidir.
8. İçme suyu sistemi boşaltılıp basınçlı su ile temizlenmeli, uygun temizleme kimyasalı ile
doldurulmalı ve 24 saat beklemeye bırakılmalıdır. (Organik materyaller alkali kimyasallar veya
hidrojen peroksit ile,inorganikler ise asidik kimyasallarla). Daha sonra sistem boşaltılmalı ve
temiz basınçlı su ile yıkanmalıdır. Suluklar açık kaplar yapısında ise direkt kireç çözücü ve
dezenfektanlara daldırılabilir. Devamına da kalıntıların giderildiğinde emin olunmalıdır.
123
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
9. Yemlik içlerine ulaşılamaması durumunda yüksek doz dezenfektan (Örneğin % 5
Formaldehit yada Organik asit) ile doldurulabilir. Bu,temizleme işleminin başında yapılmalı ve
birkaç gün etkimesine fırsat tanınmalıdır. Sonunda da basınçlı su ile yıkanmalıdır.
10. Zemin deterjanla ile yıkanıp basınçlı su ile temizlenmelidir.
11. Tavan,fan boruları ve duvarlar tercihen köpüklü deterjanlarla 30 dk. süre ile ıslatılmalı
ve yukarıdan aşağıya yıkanmalıdır.
12. Isıtıcılar uygun şekilde temizlenmelidir.
13. Su ve elektrik servis sistemlerinin temizliği unutulmamalıdır.
14. Zemindeki su kalıntısı uzaklaştırılmalıdır.
15. Zemin ve duvar diplerindeki çatlaklar beton, yapılamıyorsa kireç ile doldurulmalıdır.
Duvarlar ve zemin uygun ise kireç ile badanalamak doğru olacaktır.
16. Kümes ile bağlantılı tüm bölümler aynı titizlikle temizlenmelidir.
17. Başta içeri alınabilecek temiz ekipmanlar yerleştirilerek uygun dezenfektanlı su ile
yeteri kadar ıslatılmalı ve 8 saat temasta tutulmalıdır.
18. Kümes ve bölümleri yine uygun bir insektisitle ıslatılmalıdır.(Yemlik ve suluklarda
kalıntı olmamasına özen gösterilmelidir).
19. Son olarak,bütün bölümler kontrol edilmeli,temizlenmiş tüm ekipmanlar içeri alınıp
mümkünse altlıkta serilerek,kümesin diğer bölümleri ile birlikte dumanlaması yapılmalı ve 24 saat
kapalı tutulmalıdır.
20. Personel kıyafet ve çizmelerinin temizlenip dezenfeksiyonu ihmal edilmemelidir.
21. Yükleme alanı ve hava çıkış bölgeleri Kreolin, Sodyum hidroksit veya Klorin
solüsyonu ile dezenfekte edilmelidir.
III.B.11. Faaliyetler İçin Önerilen Koruma Bandı Mesafesi ve Bu Bandın
Oluşturulması İçin Yapılacak Çalışmalar,
Planlanan Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesisi Projesi, 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik” Ek-2 Gayrisıhhî Müesseseler Listesi, A) Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler,
“Madde 9.4- Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş
değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000 bas ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 bas ve üzeri
dişi domuz üretim çiftlikleri” kapsamında yer almaktadır.
Bu kapsamda toplam 350.000 adet kanatlı /dönem kapasiteli olarak planlanan tesis için
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınacaktır.
Yapılan değerlendirmede parsellerin bulunduğu alan ile batısında yer alan yol arasında 5
m, doğu sınırında bulunan dere yatağı ile arasında 7 m, kuzeyi ve güneyinde yer alan parseller
arasında ise 3 m genişliğinde koruma bandı bırakılması önerilmektedir.
124
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Söz konusu mesafe kesinlik arz etmemekle birlikte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için
yapılacak müracaat esnasında ölçekli vaziyet planına işlenmiş şekilde sunulacak ve ilgili kurumca
değerlendirilecektir.
III.B.12. Projenin, Proje Alanının Yakınında Bulunan Tesislerle Olan Etkileşiminin
Açıklanması,
Faaliyetin gerçekleştirileceği alanın yaklaşık olarak 800 m kuzeydoğusunda, 1 km
kuzeyinde ve 1,15 km güneybatısında benzer şekilde faaliyet gösteren tavuk çiftlikleri
bulunmaktadır. Gerekli biyogüvenlik önlemlerinin alınması ve etkin biçimde uygulanması koşulu
ile proje konusu faaliyetin söz konusu diğer tesislere olumsuz yönde bir etkisi olmayacaktır.
III.B.13. Tesisin Yakın Çevresindeki Yerleşim Birimlerine Olası Etkileri.
Proje konusu faaliyete ilişkin çevresel etkiler inşaat ve işletme aşamaları için ayrı olmak
üzere değerlendirilmiş olup tesisin yerleşim birimlerine olabilecek olumsuz etkilerinin incelenmesi
aşamasında, tesiste oluşması muhtemel atıklardan ziyade, geniş alanda etki göstermesi muhtemel
çevresel gürültü, toz ve koku emisyonu gibi dinamik çevresel etkiler değerlendirilmiştir.
Buna göre işletme aşaması için;
Çevresel Gürültü ile ilgili olarak:
X İşletme aşamasında gürültü seviyelerine göre en kötü şartlarda ( bütün araç/ekipmanın
aynı anda ve çalışma saatlerinde sürekli çalışmaları) L gündüz için yapılan hesaplamalarda;
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde belirtilen 65 dBA olan sınır
değer 150 metrede sağlanmaktadır.
X İşletme aşamasında akşam ve gece periyotlarında sadece havalandırma fanlarının
çalışacak olması nedeni ile havalandırma fanları için L akşam ve L gece hesaplamaları yapılmıştır.
L akşam için yapılan hesaplamalarda; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği'nde belirtilen 60 dBA olan sınır değer 210 metrede sağlanmaktadır. L gece için
yapılan hesaplamalarda; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde
belirtilen 55 dBA olan sınır değer 380 metrede sağlanmaktadır.
X Sonuç olarak L gündüz, L akşam ve L gece için yapılan hesaplamalara göre; en yakın
yerleşim yeri olan 900 metre mesafedeki yerleşim yerine ulaştığında Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde verilen sınır değerler sağlanmakta olup, en yakın
yerleşim yerinin tesis işletme faaliyetlerinden olumsuz etkilenmeyeceği öngörülmektedir.
Koku ve Toz Emisyonu ile ilgili olarak ;
X Tesiste canlı hayvan kütlesi 840 GV hesaplanmış olup kokunun etki mesafesi 500 m
olarak belirlenmiştir.
X Tesise en yakın yerleşim yeri kuş uçumu mesafe olarak yaklaşık olarak 900 m mesafede
ve tesisin kuzeydoğusunda bulunan Gedikler Mahallesidir. Bu durumda kurulması planlanan
tesisin yerleşim alanına olan asgari uzaklığı, Asgari Mesafe Eğrisi grafiğinden belirlenen değerin
altında kalmamakta olup, Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereğince
mesafe olarak istenen şartlar sağlanmaktadır.
125
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
X Tesiste koku ve toz emisyonunu önlemek amacıyla kümes fan çıkışlarının altına su
havuzları inşa edilecek ve fanlardan çıkan havanın davlumbazlar vasıtası ile bu havuzlara
verilmesi sağlanacaktır.
Söz konusu önlemlerin alınması halinde faaliyetin yakın çevresindeki yerleşim birimlerine
olumsuz yönde bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
III.B.14. Proje kapsamında, işletme döneminde meydana gelebilecek katı atık,
tehlikeli (atık yağ, boya kapları, kimyasal madde kapları vs.) ve tıbbi atıkların cinsi, miktarı
ve özellikleri, ne şekilde bertaraf edileceği, (atıklarla ilgili gerekli izinler alınmalı ve izin
belgeleri rapora eklenmelidir.)
İşletme döneminde oluşması muhtemel atıklar, atık miktarları ve bertaraf şekillerine ilişkin
bilgiler Bölüm III.B.7. başlığı altında detaylı olarak verilmiştir. Tablo 73'te ise özet halinde
sunulmuştur.
Tablo 73. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Atıklara İlişkin Bilgiler
KİRLETİCİ
CİNSİ/
KAYNAĞI
MİKTAR
ADI
ATIK KODU
Katı atık
Evsel Nitelikli
Katı Atıklar
ve Ambalaj
Atıkları
17,4
kg /gün
Çalışacak personelden
kaynaklı evsel
faaliyetler
Kağıt ve karton
ambalaj
15 01 02
Plastik ambalaj
15 01 03
Karışık ambalaj
15 01 06
126
İşletme
aşamasında
miktarı
kesin
olarak
belirlenememekle
birlikte ambalaj
atığı oluşumu söz
konusu
olabilecektir.
GERİ DÖNÜŞÜM/ÖNLEMBERTARAF YÖNTEMİ
Oluşacak evsel nitelikli katı
atıklarla
ilgili
olarak,
14.03.1991 tarih ve 20814
sayılı
Resmî
Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren
Katı
Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği ve İlgili Tüm
Yönetmelik
Değişiklikleri
hükümlerine uyulacak olup,
söz konusu atıklar çöp
konteynırında toplanacaktır.
Evsel nitelikli katı atıkların
görünüş, koku, toz, sızdırma
ve benzeri faktörler yönünden
çevreyi kirletmeyecek şekilde
faaliyet sahibi tarafından
kapalı özel araç ile Mudurnu
Katı Atık Depolama Alanı'na
taşınması planlanmaktadır. Bu
kapsamda tesiste oluşacak
evsel nitelikli katı atıkların
faaliyet sahibi tarafından
ücreti mukabilinde ve belediye
zabıta memuru kontrolünde
Mudurnu Belediyesi Katı Atık
Depolama
Alanı'na
bırakılmasında
sakınca
görülmediğine ilişkin yazı Ek1.'de verilmiştir.
Oluşması durumunda evsel
nitelikli
atıklardan
ayrı
toplanarak biriktirilecek ve
lisanslı
toplama
ayırma
tesislerine
verilerek
geri
kazanımı sağlanacaktır.
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 73. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Atıklara İlişkin Bilgiler
KİRLETİCİ
CİNSİ/
KAYNAĞI
MİKTAR
ADI
ATIK KODU
Tehlikeli Atık
Tıbbi Atık
Gübre
Niteliğindeki
Altlık
Kümeslerin temizlik
ve dezenfeksiyon
işlemleri
Kontamine Ambalaj
15 01 10
31
kg/dönem
Hayvan sağlığı ile
ilgili işlemler
(ilaç kullanımı,
aşılama vb)
Tıbbi Atık
18 02 02
15
kg/1 dönem
Dönem sonunda altlık
çıkartma işlemi
(Hayvan dışkısı ve
altlık)
02 01 06
472,5
ton/dönem
127
GERİ DÖNÜŞÜM/ÖNLEMBERTARAF YÖNTEMİ
Tesiste inşa edilmesi planlanan
depo içerisinin bir bölümü atık
kodu ve ismi yazılı şekilde
"Tehlikeli
Atık
Geçici
Depolama
Alanı"
olarak
düzenlenecektir.
Atıklar, ilk depolama tarihinden
itibaren 180 günü geçmemek
koşulu ile, tesiste geçici olarak
depolanacak ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından
lisanslandırılmış
firmalara
verilecektir.
Tesiste aşılama işleminden
kaynaklı tıbbi atıklar kırmızı
renkli, delinmeye ve yırtılmaya
dayanıklı cins ve kalınlıkta tıbbi
atık torbalarına koyulacak ve
tesiste yer alacak tıbbi atık
kovası veya konteynerinde
geçici olarak toplanacaktır.
Söz konusu tıbbi atıkların,
BEYPİ
A.Ş.
bünyesinde
bulunan tüm tesisler ile ilgili
olarak anlaşma yapılan firma
olan ERA Çevre Teknolojileri
A.Ş.'ye Ulusal Atık Taşıma
Formları doldurularak verilmek
suretiyle bertarafı sağlanacaktır.
Her üretim dönemi sonunda
oluşacak gübre niteliğindeki
altlık, tesis alanında ve açıkta
depolanmayacak,
temizlik
çalışmaları
sırasında
bekletilmeden S.S. Kıbrıscık
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Gübre İşleme Tesisine sevk
edilecektir. Söz konusu tesisin
kapasitesinin yeterli olmaması
halinde bölgede yer alan diğer
lisanslı geri kazanım tesislerine
verilebilecektir.
Bolu Valiliği Mahalli Çevre
Kurulu (MÇK)’nun 25.05.2007
tarih ve 23 sayılı kararına göre
kümeslerde
oluşan
gübre
atıkları
köy
muhtarlıkları
tarafından belirlenecek alanlara
götürülerek bertaraf edilecektir.
MÇK Kararı doğrultusunda köy
muhtarlıklarınca herhangi bir
depolama alanı belirlenememesi
ve bu nedenle katı ve sıvı
dışkıların tesiste belirlenecek bir
alanda depolanması durumunda,
depolama kapasitesi üç aylık
miktar dikkate alınacaktır.
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 73. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Atıklara İlişkin Bilgiler
KİRLETİCİ
CİNSİ/
KAYNAĞI
MİKTAR
ADI
ATIK KODU
Ölü Piliçler
Kanatlı hayvan zaiyatı
Ölü Piliç Atığı
02 01 02
10.500
adet/dönem
GERİ DÖNÜŞÜM/ÖNLEMBERTARAF YÖNTEMİ
Ölü hayvanların bertarafı için
depolama kapasitesi 145 m3
(6,60 m x 4,40 m x 5 m)
olarak planlanan 1 adet ölü
çukuru bulunacaktır. Üretim
dönemi boyunca kümeslerde
günde 2 veya 3 defa gerekli
kontroller yapılacak olup
toplanan
ölü
hayvanlar
sızdırmaz
ölü
çukuruna
atılacaktır. Bu işlem esnasında
aynı zamanda ölü çukurunun
da genel olarak çürüme hızı ve
seviyesi de gözlemlenmiş
olacaktır.
Toplu tavuk ölümleri veya
beklenmeyen benzeri acil
durumların ortaya çıkması
durumunda ise söz konusu
hayvanlar 15.03.1989 tarih ve
20109 Resmi Gazete sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası
Yönetmeliği
Madde
38
gereğince il ve ilçe tarım
müdürlüklerine
gerekli
bildirim yapılacak, devlete ait
veteriner hekim gelinceye
kadar hayvanlar muayene için
muhafaza altına alınacak,
hayvanların
kokuşması
halinde derileri yüzülmeden
uygun şekilde nakli yapılarak
hayvanların uğrağı olmayan,
akarsulardan uzak, yeraltı
sularını kirletmeyecek şekilde
en az iki metre derinliğindeki
çukurlara
kireçlenerek
gömülecek veya mahalli idari
makamlar bilgisi dahilinde
yakılacaktır.
Ölü
çukurunun
dolması
halinde ve gerekli olması
halinde ise tesis alanında yeni
ölü
çukuru/çukurları
açılabilecektir. Ölü hayvan
çukurları tamamen kapalı ve
sızdırmaz özellikte, üstünde
hayvanların atılabileceği bir
kapak yer alacak şekilde
yapılacaktır. Tesis işletilmesi
aşamasında meydana gelecek
ölü piliçler ölü çukurlarına her
atıldığında üzerleri kireç ile
kapatılacaktır.
128
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tablo 73. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Atıklara İlişkin Bilgiler
KİRLETİCİ
CİNSİ/
KAYNAĞI
MİKTAR
ADI
ATIK KODU
Atık Yağ
Bitkisel Atık
Yağ
-
-
-
20 01 26
Kişisel yemek
alışkanlığı ve
yağ kullanım
miktarının
değişkenlik
göstermesi
nedeni ile söz
konusu
bitkisel
atık
yağın
miktarına
ilişkin
herhangi bir
hesaplama
yapılamamakt
adır.
Tesiste
çalışan
personel
yemeğinin
dışarıdan hazır olarak
getirilmesi
planlanmaktadır.
Tesiste bakıcı evinde
yemek yapılacak olup
az miktarda da olsa
bitkisel
atık
yağ
oluşacaktır.
GERİ DÖNÜŞÜM/ÖNLEMBERTARAF YÖNTEMİ
Tesiste işletme aşamasında
atık yağ oluşumuna neden
olabilecek
bir
faaliyet
gerçekleştirilemeyecektir.
Tesiste elektrik kesintilerine
karşı kullanılacak jeneratörün
bakım onarım ve yağ değişimi
yetkili
firma
tarafından
gerçekleştirilecektir.
Bu
nedenle işletme aşamasında
tesiste atık yağ oluşumu
beklenmemektedir.
Bakıcı evinde bitkisel atık yağ
oluşması durumunda, bitkisel
atık
yağlar
sızdırmasız
kaplarda biriktirilerek belirli
aralıklarla lisanslı firmalara
verilecektir.
Söz
konusu
bitkisel atık yağ hiçbir şekilde
çevreye zarar verecek şekilde
depolanmayacak,taşınmayaca
k, doğrudan veya dolaylı bir
biçimde yüzey suları ile yeraltı
suyuna,
denizlere,
kanalizasyona,
drenaj
sistemleri
ile
toprağa
verilmeyecektir.
III.B.15. Proje kapsamında işletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından riskli
ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler
Proje kapsamında insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olan unsurlar tıbbi
atıklar, kimyasallar ve iş kazalarıdır.
Tesiste dezenfeksiyon ve sanitasyon işlemleri esnasında biyogüvenlik unsurlarına ve
kurallarına uyulması gerekmektedir. Ayrıca kimyasallarla çalışma öncesinde tesiste kullanılacak
tüm kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları okunmalı ve gerekli uyarılara uygun olarak
uygulama yapılmalıdır. Uygulama esnasında kişisel koruyucu kıyafetler kullanımasına özen
gösterilmelidir.
Projenin işletme aşamasında olabilecek muhtemel kazalara karşı öncelikle işçilerin
eğitilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. İşe yeni başlamış personel için eğitimli ve uzman
kişilerce en az 2 veya 3 kez örnek uygulamalar yapılmalı ve dikkat edilmesi gereken hususlar
açıkça belirtilmelidir.
Sahaya uyarıcı levhalar konularak personel kazaya karşı önceden bilgilendirilmelidir.
Sahada işletme aşamasında meydana gelebilecek her türlü kaza, yaralanma, doğal afet ve benzeri
durumlarda tesis için oluşturulacak detaylı acil müdahale planına uygun hareket edilmelidir.
Bu kapsamda özetle belirtilen önlemlerin alınması halinde insan sağlığı ve çevre açısından
risk teşkil edebilecek unsurlara karşı önceden gerekli önlemler alınmış olacak ve en aza
indirgenmesi sağlanacaktır.
129
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
II.B.16. İşletme Aşamasında Yapılacak İşlerden Dolayı Zarar Görebilecek FloraFauna Türleri (Endemik Türler, Nesli Tehlikede vb.), Proje İçin Seçilen Yer ve Faaliyetin
Etki Alanında Bulunan Tür Popülasyonlarının Etkilenmesi Açıklanmalıdır.
İşletme aşamasında gerçekleştirilecek iş ve işlemlerden ötürü flora ve fauna türlerine
dolaylı olarak zarar verebilecek unsurlar koku emisyonu ve gübre niteliğindeki altlıktır.
Tesiste koku ve toz emisyonunu önlemek amacıyla kümes fan çıkışlarının altına su
havuzları inşa edilecek ve fanlardan çıkan havanın davlumbazlar vasıtası ile bu havuzlara
verilmesi sağlanacaktır. Söz konusu önlemlerin alınması halinde faaliyetin yakın çevresindeki
flora ve fauna türlerine olumsuz yönde bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Tesiste bir dönemde (45 gün üretim süreci boyunca) oluşacak ve dönem sonunda
kümeslerden çıkartılacak olan gübre niteliğindeki altlık ise sözleşmesi imzalanmış olan S.S.
Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne verilecektir. (Bkz Ek-1. Resmi Belgeler) Söz konusu
tesisin kapasitesinin yeterli olmaması halinde bölgede yer alan diğer lisanslı geri kazanım
tesislerine verilebilecektir.
Proje alanı ve yakın çevresinde Bern Sözleşmesi Ek-1 listesinde yer alan herhangi bir tür
bulunmamaktadır. Ancak fauna türleri arasında Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3’e göre koruma
altında olan türler vardır. Bu türlerle ilgili olarak Bern Sözleşmesi koruma tedbirlerine ve bu
sözleşmedeki 6. ve 7. Madde hükümlerine uyulacaktır.
Bunlar;
Bern Sözleşmesi Madde 6 hükümleri
Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmasını
güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu türler için özellikle
aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır:
a) Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri;
b) Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek;
c) Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme,
geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek;
d) Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu
yumurtaları alıkoymak;
e) Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar
ve hayvandan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme
dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti
Bern Sözleşmesi Madde 7 hükümleri
1 - Her Akit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence
altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır.
2 - III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın her türlü işletme şekli, 2. maddenin şartları
göz önünde tutularak, popülasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde düzenlenmiş
olacaktır.
3 - Alınacak önlemler;
a)Kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları,
b)Yabani faunayı yeterli popülasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda,
işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını,
c)Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde
bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi
hususlarını, kapsayacaktır.
130
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
III.B.17. Çevresel Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel
Kaza, Yangın, Deprem, Sel ve Sabotaja Karşı Alınması Gerekli Önlemler),
Tesisin işletilmesinde tercih edilmiş olan üretim teknolojisi çok fazla insan gücü
gerektirmeyen otomasyona dayalı bir sistemdir. Proje kapsamında insan sağlığı ve çevre açısından
risk yaratabilecek bir faaliyet bulunmamaktadır.
Tesisin işletilmesi sırasında bazı iş kazaları söz konusu olabilecektir. İş kazaları; sisteme
bilinçsiz şekilde müdahale edilmesi, uyarı tabelaları ve ikazlara uyulmaması durumunda meydana
gelebilir. Bu tür olumsuz etkileri önlemek için çalışacak personele gerekli eğitimler verilecek ve
gerekli tüm görsel uyarılar yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında tüm inşaat faaliyetleri ve işletme süresince İşçi güvenliği konusunda
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkartılmış olan Mevzuatlara
uyulacaktır. Sağlık ile ilgili ihtiyaçlar için en yakındaki sağlık birimleri kullanılacaktır.
Kaza Riskini Önlemek için Alınacak Tedbirler:
X Sahaya Uyarıcı Levhalar Konulması ( Tehlikeli ve Yasaktır, Girilmez, Dikkat, Sigara
İçilmez vb.)
X Yangına karşı gerekli önlemlerin alınması (Yangın Tüpleri vb.)
X Çalışacak olan teknik personelin konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip yetkili
kişilerden seçilmesine dikkat edilecektir.
X Alınacak önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim
ve gözetim sağlanacaktır.
X Haftanın ilk gününde ve çalışma gününün de ilk saatlerinde daha sık kaza
olduğu bilinmektedir. Bu uyarı dikkate alınarak tesiste çalışacak işçiler haftanın ilk günü ve
ilk saatinde daha dikkatli olmaları sağlanacaktır.
X Yapılması planlanan tesiste ve kümeslerde hijyen koşulları her zaman kontrol altında
tutulacaktır. Kümes girişleri sürekli çalışacak olan personel tarafından temizlenerek dezenfekte
edilecektir. Kümeslerde çalışacak işçiler mesai saatleri içerisinde iş elbiseleri ile çalışacaklardır.
Çiftlikte çalışacak olan personel, kümeslerdeki hijyenin sağlanabilmesi amacıyla girişte,
çizmelerini ve kıyafetlerini değiştirmek zorundadır.
X Dezenfekte işlemleri sırasında zehirlenmelere karşı, işçiler güvenlik amacıyla, iş
elbiseleri giyecek ve ağızlarını maske ile kapatarak dezenfeksiyon yapacaklardır.
X Sorumlu veteriner hekim talimatları ile kümes bakıcısı tarafından fare mücadelesi için
ve kedi, köpek, kuş vb. hayvanların tesise girmesini önleyecek çeşitli tedbirler alınacaktır. Ayrıca
araçların ve ekipmanların dezenfeksiyonu, gelen yemlerin takibi ve uygun miktarlarda yedirilmesi
verim ve sağlık kontrolleri de sorumlu veteriner hekim tarafından ve kümes bakıcıları tarafından
yapılacaktır.
131
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tesiste yangın, deprem, sel, sabotaj, iş kazası ve elektrik çarpması gibi olası acil durumlar
için izlenecek yol ve oluşturulacak acil durum ekibinin görevleri aşağıda açıklanmıştır.
ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ
Söndürme Ekibi; Acil durumlarda, söndürme ekibi olarak görevli olan kişiler; ilgili acil
durum eylem planına göre hareket eder.
Kurtarma Ekibi; Acil durumlarda, kurtarma ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum
özelliğine göre ilgili eylem planlarını uygulayarak, tehlike altındaki kişileri ve yangında ilk
kurtarılacaklar arasında yer alan değerli evrak ve malzemeleri en kısa sürede ortamdan
uzaklaştırma ve ilkyardım ekibinin bulunduğu alana taşımakla görevlidir
Koruma-Haberleşme Ekibi; Acil durumlarda koruma-haberleşme ekibi olarak görevli
olan kişiler; acil durumun özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, ilgili yerlere ve sorumlu
kişilere haber vermek, çevre güvenliğini sağlamak, paniği yatıştırmak ve acil durum bölgesinin
tamamen boşaltıldığının kontrol etmekle görevlidir.
İlk Yardım Ekibi; Acil durumlarda ilkyardım ekibi olarak görevli olan kişiler; sağlık
ekiplerine haber vermekle ve kurtarma ekibi tarafından ilkyardım bölgesine getirilen kişilere
sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ilkyardım müdahalelerini yapmakla görevlidir.
Ulaştırma ekibi; Acil durumlarda ulaştırma ekibi olarak görevli olan şoförler; yaralıları en
yakın hastanelere ulaştırmakla görevlidir.
132
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 32. Yangın Acil Durum Eylem Planı Şeması
133
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 33. Deprem Acil Durum Eylem Planı Şeması
134
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 34. Sel Acil Durum Eylem Planı Şeması
135
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 35. İş Kazası Acil Durum Eylem Planı Şeması
136
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 36. Makine-Ekipman Hasarı Acil Durum Eylem Planı Şeması
137
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 37. Elektrik Çarpması Hasarı Acil Durum Eylem Planı Şeması
138
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 38. Çevresel Kaza Acil Durum Eylem Planı Şeması
139
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Şekil 39. Sabotaj Acil Durum Eylem Planı Şeması
140
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
III.B.18. İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek ve Süren Etkiler ve Bu
Etkilere Karşı Alınacak Önlemler. (Arazi Islahı, İşletme Sonu ve Uzun Süreli Saha Bakim
Programı, Rehabilitasyon ve Rekreasyon Çalışmaları, Mevcut Yeraltı ve Yüzeysel Su
Kaynaklarına Etkileri ve İzlenmesi)
İşletme faaliyete kapandıktan sonra beklenen öncelikli ve sürebilecek etki koku olarak
öngörülmüştür. Bunun en aza indirilerek daha hızlı sürede ortadan kaldırılması için tesis
boşaltıldıktan sonra detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilecektir.
Tesiste kapanış öncesi tüm kontamine, tehlikeli atıklar ve tıbbi atıklar toplanarak Ulusal
Atık Taşıma Formu ile lisanlı firmalara verilecektir. Ambalaj atıkları ise ayrı olarak toplanacak ve
yeniden kullanımı mümkün olmayanlar lisanslı toplama ayırma ve geri kazanım firmalarına
verilecektir.
Tesiste kullanılan makine ve ekipmanın koşullara bağlı olarak satışı veya nakli
gerçekleştirilecek olup kümesler ve diğer üniteler boşaltılacaktır.
İşletme süresince kullanılacak olan sızdırmaz fosseptikte biriken atıksular belirli
periyotlarla Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait vidanjör ile
çekilerek; Karacaağaç Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:71 Merkez/BOLU adresinde kurulu
bulunan Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Bolu Kesimhane
Atıksu Arıtma Tesisine Atıksu Taşıma Formları ile sevk edilecektir.
Her üretim dönemi sonunda oluşacak gübre niteliğindeki altlık, tesis alanında ve açıkta
depolanmayacak, temizlik çalışmaları sırasında bekletilmeden S.S. Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Gübre İşleme Tesisine sevk edilecektir. Söz konusu tesisin kapasitesinin yeterli
olmaması halinde bölgede yer alan diğer lisanslı geri kazanım tesislerine verilebilecektir.
İşletme faaliyete kapandıktan sonra, mevcut bulunan ölü çukurlarında kireçleme yapılacak
ve üst örtü toprağı uygulaması gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin başka bir işletmeciye devredilmemesi veya devam edilemeyecek durumda
olması halinde ünitelerin yıkım işlemi gerçekleştirilecek ve hafriyat malzemesinin tamamı ilgili
belediyenin veya Bolu İl Özel İdaresinin Hafriyat Döküm alanına taşınacaktır.
Sonuç olarak faaliyetin sona ermesi ile birlikte atıksular, koku ve gübre ile ilgili gerekli
tüm önlemler alınacak olup olası ve sürebilecek etkiler engellenmiş olacaktır.
Ayrıca sahada yukarıda belirtilen işlemlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi halinde su
kaynakları, arazinin ıslahı, hava kalitesi ve toprak kalitesine olumsuz yöndeki etkileri ortadan
kaldırılmış olacaktır. Faaliyet sahibi tarafından belirli aralıklarla gözlemsel olarak izleme
yapılabilecektir.
141
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
III.B.19. Sera Gazi Emisyonların Belirlenmesi ve İklim Değişikliğine Etkileri
Sera Gazları atmosferde bulunan ısı tutma kapasitesi yüksek olan gazlar olarak
tanımlanmaktadır.
Bu gazlar aşağıda belirtilmiştir;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Karbon Dioksit (CO2)
Metan (CH4)
Diazot Oksit (N2O)
Hidroflorokarbonlar (HFC’ler)
Perflorokarbonlar (PFC’ler)
Sülfür Hegzaflorid (SF6)
Tesiste bulunan kümeslerde soğuk dönemlerde ısınma amaçlı olarak seramik radyant
ısıtma sistemi kullanılması planlanmaktadır. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıtı kullanılacak
olan seramik radyant sisteminde atmosfere açılan herhangi bir baca sistemi olmayacağından
herhangi bir emisyon çıkışı söz konusu olmayacaktır. LNG sıvılaştırılırken, kirleticiler
uzaklaştırıldığı için temiz bir yakıttır. LNG tesis alanı içinde depolama tankında depolanarak
kullanılacak olup, piyasadaki yetkili satıcılardan temin edilecektir.
Soğuk dönemlerde ısınma amaçlı olarak bakıcı evinde yakıt olarak katı yakıt (kömür)
kullanılması planlanmaktadır. Tesiste kullanılacak kömür Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesine sahip
satıcılardan temin edilecek olup sınır değerleri sağlayacak nitelikte olacaktır.
Ayrıca proje konusu faaliyet 25.04.2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Ek-1
Faaliyet Kategorileri içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle sera gazı emisyonlarının kontrolü
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gerçekleştirilmesi gereken bildirim hükümlerinden
muaftır.
Söz konusu tesis, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-2
Listesi, Madde 7.30.3 maddesi gereğince “20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi vb. kümes
hayvanları kapasiteli tesisler” kapsamında yer almaktadır. Tesis “Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişik: RG13.04.2012-28263)” Madde-3 gereğince, hava emisyonu konulu çevre izninden muaftır.
Planlanan tesis kapasitesi ve faaliyet konusu itibarı ile sera gazı salınımı yüksek olan ve
iklim değişikliğine neden olabilecek sera gazı emisyonlarını ihtiva eden bir tesis olmayıp ilgili
kurumca talep edilmesi halinde faaliyet sahibi tarafından sera gazı emisyonları ile ilgili olarak
gerekli ölçüm ve analiz çalışmaları yaptırılabilecektir.
Tesiste oluşması muhtemel koku ve toz emisyonu ile ilgili olarak, 19.07.2013 Tarih ve
28712 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Koku Oluşturan Emisyonların
Kontrolü Hakkında Yönetmelik'te belirtilen hususlara riayet edilecektir.
142
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
BÖLÜM IV. HALKIN KATILIMI
Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda
Verilebilecek Bilgi ve Belgeler
03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 9. gereğince halkı yatırım hakkında bilgilendirmek,
projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere; 12.12.2013 tarihinde, saat 11:00'da, Bolu İli,
Mudurnu İlçesi, Pelitözü Köyü, Okul Binasında Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Halkın katılımı toplantısı sonrasında komisyon görüşleri dikkate alınarak ÇED Raporunda
yer almak üzere aşağıda belirtilen iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.
1) Proje alanının içinde yer aldığı Bolu İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili
olarak Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi'ne ait ilgili Belediye Meclis Kararları ve İl Genel
Meclisi Kararları temin edilmiştir.
2) Proje kapsamında kullanılacak yeraltı suyu için DSİ V. Bölge Müdürlüğüne başvuru
yapılarak Yeraltı Suyu Kullanma Belgeleri (asıl ve yedek kuyu olmak üzere) alınmıştır.
3) Tesiste inşaat aşamasında oluşacak olan hafriyat atıklarının Mudurnu Belediyesi
Hafriyat Döküm Alanına ücreti mukabilinde ve belediye zabıta memuru kontrolünde kabulüne
ilişkin yazı temin edilmiştir.
4) Tesiste oluşacak evsel nitelikli katı atıkların Mudurnu Belediyesi katı atık depolama
alanına ücreti mukabilinde ve belediye zabıta memuru kontrolünde kabulüne ilişkin yazı temin
edilmiştir.
5) Tesiste her dönem sonunda oluşacak gübre niteliğindeki altlığın tamamının S.S.
Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ( Kıbele Organik Gübre) kabul edileceğine ilişkin
protokol alınmıştır.
Söz konusu belgelerin tamamı proje için hazırlanan ÇED Raporu ekinde takdim edilmiştir.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemler haricinde proje kapsamında herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır.
143
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
BÖLÜM V. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN
BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ
(Bu Bölümde Projenin Genel Özeti Yapılarak İlgili Yönetmeliklere Uyacağının
Taahhüdünün Verilmesi. Tesisten Kaynaklanacak Atık Su, Katı Atık ve Gürültü İle İlgili
Ölçüm ve İzleme Parametrelerinin Oluşturulması)
Proje konusu faaliyet, BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Pelitözü Köyü, Çatalçam
Mevkii’nde 4 nolu pafta 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, ile 9 nolu pafta 562, 563 ve 564
numaralı parseller üzerinde toplam 45.420 m2’ lik tapulu alan üzerinde kurulması ve işletilmesi
planlanan Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesisi'ne ilişkindir.
Tesiste 12 adet kümeste ortalama 45 gün sürecek olan 1 dönemde, toplam 350.000 adet
piliç yetiştirilmesi planlanmaktadır. Civcivlerin kümese yerleşmesinden sonra bakımı, aşı
programının uygulanması, haftalık tartımları yapılacak olup, kümes kayıtları düzenli bir şekilde
tutulacaktır. Kesim öncesi sağlık kontrolleri yapılacak etlik piliçler, ortalama 45 gün sonunda
BEYPİ A.Ş. bünyesinde bulunan Bolu Kesimhane Tesisi'ne gönderilecektir.
Tesise ilk civciv girmesinden itibaren 6,5 hafta süren bu süreçten sonra, yaklaşık 15 gün
süresince kümesler boş olarak kalmaktadır. Bu süre içinde altlığın çıkarılması, temizlikdezenfeksiyon ve dinlendirme işlemleri yapılacak olup, kümeslerin temizlik-dezenfeksiyon ve
dinlendirme işlemleri yapıldıktan sonra kümeslere yeni civcivler alınacaktır.
Planlanan Yatırımlar:
Proje kapsamında;
X
X
X
X
X
X
X
12 adet kümes,
1 adet idari bina ve bakıcı evi,
1 adet depo,
1 adet su deposu,
1 adet jeneratör odası,
1 adet ölü çukuru
2 adet fosseptik çukuru yer alması planlanmaktadır.
Projenin inşaat aşamasında toplam 20 kişinin çalışması planlanmakta olup, çalışma süreleri
ise 6 ay, 8 saat/gün olarak planlanmaktadır. İşletme aşamasında ise çalışma süreleri 6 dönem/yıl,
45 gün/dönem ve 24 saat/gün olarak planlanmıştır. Tesisin işletilmesinde toplam 15 personelin
görev yapması düşünülmektedir.
Tesis üretim yöntemi ve teknolojisi açısından değerlendirildiğinde; tesiste tam otomatik
ekipmanlar ve üretim yöntemleri kullanılacaktır. Proje kapsamında kümeslerde kullanılan makine
ve teçhizat üretimde kullanılan en son teknolojiye dayalı cihaz ve ekipmanlardır. Gelişen teknoloji
ile kullanılan cihazlar ve ekipmanın çevreye olan olumsuz etkileri de en aza indirgenmektedir.
Üretim esnasında ise en hızlı ve sağlıklı olması nedeniyle otomatik suluk ve yemlikler tercih
edilmiştir.
Bu sayede yemleri ve suyu insan eli değmeden kanatlı hayvanlara ulaştırmak mümkün
olacaktır. Altlık seçiminde genellikle uygulanan yöntem olan kireç ve talaş serme söz konusu tesis
içinde en uygun olanı olarak düşünülmüştür. Talaş ısı tutma ve yumuşaklık açısından kullanışlı bir
malzeme olup piliçlere herhangi bir zararı bulunmamaktadır.
144
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tesiste koku ve toz emisyonunu önlemek amacıyla kümes fan çıkışlarının altına su
havuzları inşa edilecek ve fanlardan çıkan havanın davlumbazlar vasıtası ile bu havuzlara
verilmesi sağlanacaktır.
Bolu İli kümes hayvanları açısından Türkiye genelinde önem taşımaktadır. Bolu İlinin
beyaz et üretiminde % 22 ’lik üretim payıyla Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Bolu İli ’nde
giderek artan bir grafik sergileyen kümes hayvanları üretimi paralelinde kümes hayvanlarının
beslenmesi ve bakımı için gerekli olabilecek malzemelerin üretimi de artmaktadır. Bu artış
bölgede kümesler için gerekli olabilecek malzemeleri temin etme açısından kolaylık
sağlamaktadır. Tesis alanının yerleşimlerden uzak olması, bölgenin doğal ve iklimsel koşullarının
kanatlı hayvan yetiştiriciliği açısından uygun şartları taşımasından ötürü proje için başka bir
alternatif söz konusu değildir.
İnşaat aşamasında oluşması muhtemel kirleticiler ve alınacak önlemler ayrı başlıklar
halinde aşağıda verilmiştir.
Evsel Nitelikli Katı Atıklar:
Projenin inşaat aşamasında toplam 20 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Bu aşamada
söz konusu personelin doğal ihtiyaçlarından kaynaklı evsel katı atık oluşumu söz konusu olacaktır.
Oluşacak evsel nitelikli katı atıklar çöp konteynırında toplanacaktır. Evsel nitelikli katı atıklar
görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde faaliyet
sahibi tarafından kapalı özel araç ile ücreti mukabilinde ve belediye zabıta memuru kontrolünde
Mudurnu Belediyesi Katı Atık Depolama Alanı'na taşınacaktır.
Sıvı Atıklar:
İnşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksu
Faaliyetin inşaat aşamasında çalışacak personel, bölgeye yakın yerleşim birimlerinden
temin edilecektir. Bu aşamada sahada herhangi bir şantiye binası ve tesis kurulması söz konusu
olmayacaktır. Sahada çalışacak personel doğal ihtiyaçlarını kendi evlerinde veya sahaya en yakın
tesiste karşılayacaktır. Bu nedenle sahada inşaat aşamasında evsel nitelikli atıksu oluşumu söz
konusu olmayacaktır.
Ambalaj Atığı:
İnşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklardan
değerlendirilmesi mümkün olabilen kâğıt-karton, plastik vb. ambalaj atığı oluşması durumunda ve
projenin inşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklı inşaat malzemeleri, tesisat
malzemeleri ve kümes ekipmanlarına ait ambalaj atıklarının çıkması durumunda söz konusu
atıklar; 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 24. maddesi gereği ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve
çevre lisanslı ambalaj atığı alan tesislere verilerek geri kazanımı sağlanacaktır.
Hafriyat Atığı:
Projenin inşaat aşamasında oluşacak hafriyat atıkları için Mudurnu Belediyesi'ne başvuru
yapılmış olup, hafriyat atıkları proje alanı içerisinde depolanmadan Mudurnu Belediyesi Hafriyat
Döküm Alanına faaliyet sahibi tarafından üstü branda ile kapalı araçlar ile taşınarak sahadan
uzaklaştırılacaktır.
145
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Atık Yağ:
Arazide çalışacak iş makinelerinin akaryakıt dolumu, yağ değişimi, bakım ve onarım
işlemleri proje alanında yapılmayacak olup Bolu veya Mudurnu İlçesi'nde yer alan bakım onarım
ve akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilecektir. Bu nedenle proje alanında iş makinelerinden
kaynaklı atık yağ oluşumu söz konusu olmayacaktır.
Tehlikeli Atık:
Projenin inşaat işleri sırasında kümes içi, bakıcı evi ve diğer yapıların boyama işleminde
kullanılacak boya, vernik, silikon kutuları gibi kontamine ambalaj kapsamında olan tehlikeli
atıklar oluşabilecektir. Bu tür tehlikeli atıklar oluşması durumunda söz konusu atıklar, uygun
biriktirme kutularında biriktirilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış
firmalara verilecektir.
Tıbbi Atık:
Projenin inşaat aşamasında toplam 20 kişinin çalıştırılması planlanmakta olup, inşaat
aşamasında sahada çalışan personelin herhangi bir kaza sonucu yaralanması ve tıbbi müdahale
gerektiren durumlarda ilk müdahale en yakın sağlık kuruluşunda yapılacaktır. Bu nedenle proje
kapsamında inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı tıbbi atık oluşumu söz konusu
değildir.
Bitkisel Atık Yağ:
Projenin inşaat aşamasında toplam 20 kişinin çalıştırılması planlanmakta olup, çalışacak
olan personelin yemekleri dışarıdan hazır olarak temin edilecektir. Bu nedenle proje kapsamında
inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı bitkisel atık yağ oluşumu söz konusu değildir.
Emisyon:
Tesiste inşaat aşamasında, kazı ve arazi düzenleme işlemlerinden kaynaklı bir miktar toz
emisyonu oluşacaktır. İnşaat aşamasında toz emisyonun önlenmesi amacıyla;
• Nakliye için kullanılacak kamyonlara yükleme ve boşaltmada oluşacak tozlanmaya karşı
önlem olarak savurma yapılmadan yükleme ve boşaltma işlemlerinin yavaş ve kontrollü yapılması
sağlanacaktır. Bu koşullar toz çıkışında bir miktar azalmaya sebep olacaktır.
• Ayrıca düzenli olarak sulama yapılarak toz emisyonunun minimum düzeyde tutulması
sağlanacaktır.
İnşaat aşamasında çıkarılacak hafriyat malzemesi proje alanı içerisinde depolanmadan,
Mudurnu Belediyesi Hafriyat Döküm Alanına faaliyet sahibi tarafından üstü branda ile kapalı
araçlar ile taşınarak ve gerekli olan tüm önlemler alınarak sahadan uzaklaştırılacaktır. Saha
yüzeyinden sıyrılan bitkisel toprak ise saha içerisinde inşaat aşamasında belirlenecek 1.000 m2’lik
alanda geçici olarak depolandıktan sonra tesis peyzaj unsurları ve rekreasyon çalışmalarında yeşil
alan toprağı olarak yeniden değerlendirilecektir.
Tesisin inşaat aşaması bahar ve yaz aylarında gerçekleşecek olup herhangi bir yakıt
kullanılmayacak ve yakıt kaynaklı emisyon oluşumu söz konusu olmayacaktır. İnşaat aşamasında
çalışacak olan iş makinelerinde yakıt olarak motorin kullanılacak olup, sahada herhangi bir yakıt
depolanmayacaktır. Mümkün olduğunca yıllık bakımları yapılmış yeni makineler kullanılacaktır.
146
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Çevresel Gürültü:
İnşaat aşamasında kullanılan iş makinesi ve ekipmandan kaynaklanan gürültü seviyelerine
göre en kötü şartlarda (bütün araçların aynı anda ve çalışma saatlerinde sürekli çalışmaları) dahi,
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Tablo 5: Şantiye Alanı İçin
Çevresel Gürültü Sınır Değerleri tablosunda “Diğer Faaliyetler” için belirtilen 70 dBA’nın altında
kalmaktadır. Dolayısıyla Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde
verilen 70 dBA sınırı sağlanmaktadır.
Proje alanı yakın çevresinde; gürültüye duyarlı herhangi bir yer bulunmamaktadır. Faaliyet
alanına en yakın yerleşim yeri kuş uçumu mesafe ile 900 m mesafede bulunmaktadır. İnşaat
aşamasında ortaya çıkacak olan gürültü 900 metrede 38 dBA’ dır. Dolayısı ile faaliyet alanına 900
metre mesafede yer alan yerleşim biriminde hesaplanan değer de ilgili yönetmelikte verilen 70
dBA sınır değerinin altında kalmaktadır.
İşletme aşamasında oluşması muhtemel kirleticiler ve alınacak önlemler ayrı başlıklar
halinde aşağıda verilmiştir.
Evsel Nitelikli Katı Atıklar:
Tesisin işletilmesi aşamasında toplam 15 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Bu
aşamada tesiste çalışacak toplam personelden kaynaklı evsel katı atık oluşumu söz konusu
olacaktır. Oluşacak evsel nitelikli katı atıklar çöp konteynırında toplanacaktır. Evsel nitelikli katı
atıklar görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde
faaliyet sahibi tarafından kapalı özel araç ile ücreti mukabilinde ve belediye zabıta memuru
kontrolünde Mudurnu Belediyesi Katı Atık Depolama Alanı'na taşınacaktır.
Ambalaj Atığı:
İşletme aşamasında miktarı kesin olarak belirlenememekle birlikte kağıt-karton, plastik,
cam ve benzeri ambalaj atığı oluşumu söz konusu olabilecektir. Faaliyetin işletme aşamasında
çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklardan değerlendirilmesi mümkün olabilen
kâğıt-karton, plastik, cam ve benzeri ambalaj atığı oluşması durumunda söz konusu atıklar;
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 24. maddesi gereği ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve
çevre lisanslı ambalaj atığı alan tesislere verilerek geri kazanımı sağlanacaktır.
Atık Yağ:
Tesiste işletme aşamasında atık yağ oluşumuna neden olabilecek bir faaliyet
gerçekleştirilemeyecektir. Tesiste elektrik kesintilerine karşı kullanılacak jeneratörün bakım
onarım ve yağ değişimi yetkili firma tarafından gerçekleştirilecektir. Bu nedenle işletme
aşamasında tesiste atık yağ oluşumu beklenmemektedir.
Bitkisel Atık Yağ:
Tesiste çalışan personel yemeğinin dışarıdan hazır olarak getirilmesi planlanmaktadır.
Tesiste bakıcı evinde yemek yapılacak olup az miktarda da olsa bitkisel atık yağ oluşacaktır.
Bakıcı evinde bitkisel atık yağ oluşması durumunda, bitkisel atık yağlar sızdırmasız kaplarda
biriktirilerek belirli aralıklarla lisanslı firmalara verilecektir. Söz konusu bitkisel atık yağ hiçbir
şekilde çevreye zarar verecek şekilde depolanmayacak, taşınmayacak, doğrudan veya dolaylı bir
biçimde yüzey suları ile yeraltı suyuna, denizlere, kanalizasyona, drenaj sistemleri ile toprağa
verilmeyecektir.
147
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Tıbbi Atık:
Tesisin işletilmesi aşamasında toplam 15 kişinin çalıştırılması planlanmakta olup, bir
sağlık ünitesine ihtiyaç duyulmayacaktır. Tesiste acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda en
yakın sağlık kuruluşuna sevk edilecektir. Bu nedenle isletme aşamasında personelden kaynaklı
tıbbi atık oluşumu söz konusu değildir.
Tesiste civciv girişi sonrasında aşılama işlemi yapılacaktır. Ayrıca üretim sürecinde
gelişimin sağlanması ve kanatlının bazı hastalıklara karşı direnç kazanması amacı ile bazı
vitaminlerin de kullanımı söz konusu olacaktır. Bu aşamada aşı şişesi ve bazı vitamin
ambalajlarının oluşumu meydana gelecek olup söz konusu atıklar tıbbi atık kapsamında
değerlendirilmektedir.
Tesiste aşılama işleminden kaynaklı tıbbi atıklar kırmızı renkli, delinmeye ve yırtılmaya
dayanıklı cins ve kalınlıkta tıbbi atık torbalarına koyulacak ve tesiste yer alacak tıbbi atık kovası
veya konteynerinde geçici olarak toplanacaktır. Söz konusu tıbbi atıklar, sözleşme yapılacak olan
lisanslı firmaya Ulusal Atık Taşıma Formları doldurularak verilecek ve bertarafı sağlanacaktır.
Tehlikeli Atık:
Kümeslerde 45 günlük yetiştirme süreci sonunda altlık çıkartılarak temizlik ve
dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecektir. Tesiste üretim aşamasında tehlikeli atık olarak,
kümeslerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden kaynaklı kontamine ambalaj oluşumu
beklenmektedir.
Tesiste aydınlatma sistemi olarak flüoresan lamba yerine çevreci, uzun ömürlü, düşük
sarfiyatlı LED lambalar kullanılacak olup, bu nedenle tehlikeli atık kapsamına giren atık flüoresan
lamba oluşumu söz konusu olmayacaktır.
İşletme aşamasında oluşan ve tehlikeli atık kapsamına giren kontamine ambalajlar için
"Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı" oluşturularak geçici olarak depolanacaktır. Tesis, ayda
bin kilograma kadar atık üreten tesisler kapsamında yer almakta olup söz konusu tehlikeli atıklar,
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince, ilk depolama tarihinden itibaren 180 günü geçmemek
koşulu ile, tesiste geçici olarak depolanacak ve bu süre dolmadan önce Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalara Ulusal Atık Taşıma Formları doldurularak
verilecektir.
Gübre Niteliğindeki Altlık:
İşletme aşamasında kümeslerde oluşacak günlük atık miktarı (bir tavuktan kaynaklanan
atık miktarı TÜBİTAK' ın "Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertarafı Projesi" ne
göre 0,03 kg/tavuk-gün olarak alınarak); 0,03 kg/tavuk-gün x 350.000 adet tavuk = 10.500 kg/gün
(10,5 ton/gün) olarak hesaplanmıştır. Bu durumda bir dönemde (45 gün üretim süreci boyunca)
oluşacak olan altlık niteliğindeki gübre miktarının 472,5 ton olacağı öngörülmektedir.
Her üretim dönemi sonunda oluşacak gübre niteliğindeki altlık, tesis alanında ve açıkta
depolanmayacak, temizlik çalışmaları sırasında bekletilmeden S.S. Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Gübre İşleme Tesisine sevk edilecektir. Söz konusu tesisin kapasitesinin yeterli
olmaması halinde bölgede yer alan diğer lisanslı geri kazanım tesislerine verilebilecektir.
148
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Ölü Piliçler:
Tesiste her bir üretim periyodunda, mevsimsel koşullara, üretici firma tarafından
gönderilen civcivlerin ırkına ve kümes koşullarına bağlı olarak ölü piliç miktarı değişmektedir.
Ölüm oranları ile ilgili net bir rakam ve bilimsel veri bulunmamakta olup, bir devrede yaklaşık
olarak % 3 oranında ölüm oranı olacağı öngörülmektedir.
Projenin gerçekleştirildiği alanda söz konusu ölü hayvanların bertarafı için depolama
kapasitesi 145 m3 (6,60 m x 4,40 m x 5 m) olarak planlanan 1 adet ölü çukuru bulunacaktır.
Broiler (Etlik) Piliç Yetiştirme Tesisi'nde oluşacak olan ölü hayvanlar tesiste yer alacak sızdırmaz
özellikteki ölü çukuruna gömülecek olup böylelikle yeraltı suyunun kirlenmesi engellenmiş
olacaktır.
Toplu tavuk ölümleri veya beklenmeyen benzeri acil durumların ortaya çıkması
durumunda ise söz konusu hayvanlar 15.03.1989 tarih ve 20109 Resmi Gazete sayılı Hayvan
Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği Madde 38 gereğince il ve ilçe tarım müdürlüklerine gerekli
bildirim yapılacak, devlete ait veteriner hekim gelinceye kadar hayvanlar muayene için muhafaza
altına alınacak, hayvanların kokuşması halinde derileri yüzülmeden uygun şekilde nakli yapılarak
hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki
metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek gömülecek veya mahalli idari makamlar bilgisi
dahilinde yakılacaktır.
Üretim dönemi boyunca kümeslerde günde 2 veya 3 defa gerekli kontroller yapılacak olup
toplanan ölü hayvanlar sızdırmaz ölü çukuruna atılacaktır. Bu işlem esnasında aynı zamanda ölü
çukurunun da genel olarak çürüme hızı ve seviyesi de gözlemlenmiş olacaktır.
Ölü çukurunun dolması halinde ve gerekli olması halinde ise tesis alanında yeni ölü
çukuru/çukurları açılabilecektir. Ölü hayvan çukurları tamamen kapalı ve sızdırmaz özellikte,
üstünde hayvanların atılabileceği bir kapak yer alacak şekilde yapılacaktır. Tesis işletilmesi
aşamasında meydana gelecek ölü piliçler ölü çukurlarına her atıldığında üzerleri kireç ile
kapatılacaktır.
Emisyon ve Koku:
Tesiste bulunan kümeslerde soğuk dönemlerde ısınma amaçlı olarak seramik radyant
ısıtma sistemi kullanılması planlanmaktadır. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıtı kullanılacak
olan seramik radyant sisteminde atmosfere açılan herhangi bir baca sistemi olmayacağından
herhangi bir emisyon çıkışı söz konusu olmayacaktır.
Soğuk dönemlerde ısınma amaçlı olarak bakıcı evinde yakıt olarak katı yakıt (kömür)
kullanılması planlanmaktadır. Katı yakıt, satış izni olan satıcılardan temin edilecektir.
Kümeslerde oluşacak koku genellikle hayvan altlıklarının belirli periyotlarda
değiştirilmemesi, kümeslerde yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle
yapılmaması ve kümes havalandırma sistemlerinin yeterli miktarda ve uygun düzende
bulunmaması sonucu oluşmaktadır.
Faaliyetin işletme aşamasında 19.07.2013 Tarih ve 28712 Sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Madde 7-1 b) bendi gereğince aşağıda belirtilen önlemler alınacaktır:
149
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
• Tesiste canlı hayvan kütlesi 840 GV hesaplanmış olup grafikten bakıldığında asgari
mesafenin maksimum değer olan 500 m olduğu görülmektedir. Tesise en yakın yerleşim yeri kuş
uçumu mesafe olarak yaklaşık olarak 900 m mesafede ve tesisin kuzeydoğusunda bulunan
Gedikler Mahallesidir. Bu durumda kurulması planlanan tesisin yerleşim alanına olan asgari
uzaklığı, Asgari Mesafe Eğrisi grafiğinden belirlenen değerin altında kalmamakta olup, Koku
Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereğince mesafe olarak istenen şartlar
sağlanmaktadır.
•
Kümeslerin havalandırma tertibatları düzenli olarak kontrol edilecektir.
• Tesiste hayvanların sevkinden sonra ve yeni civcivlerinin kümeslere alınmasından önce
yeterli ve düzenli bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılacak olup, tam bir temizlik ve
kuruluk sağlanacaktır.
• Her üretim dönemi sonunda oluşacak gübre niteliğindeki altlık, tesis alanında ve açıkta
depolanmayacak, temizlik çalışmaları sırasında bekletilmeden S.S. Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Gübre İşleme Tesisine sevk edilecektir. (Bkz Ek-1. Resmi Belgeler) Söz konusu
tesisin kapasitesinin yeterli olmaması halinde bölgede yer alan diğer lisanslı geri kazanım
tesislerine verilebilecektir.
Bolu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu (MÇK)’nun 25.05.2007 tarih ve 23 sayılı kararına
göre kümeslerde oluşan gübre atıkları köy muhtarlıkları tarafından belirlenecek alanlara
götürülerek bertaraf edilecektir. Söz konusu MÇK kararına göre herhangi bir şeklide gübre
depolama alanı belirlenemez ise tesiste yetiştirilen hayvanlardan kaynaklanacak olan gübrelerin
ilgili mevzuat gereğince bertarafı ve depolanması sağlanacaktır. MÇK Kararı doğrultusunda köy
muhtarlıklarınca herhangi bir depolama alanı belirlenememesi ve bu nedenle katı ve sıvı
dışkıların tesiste belirlenecek bir alanda depolanması durumunda, depolama kapasitesi üç aylık
miktar dikkate alınarak belirlenecektir.
• Tesiste bulunacak olan ölü çukuru/çukurları ile evsel nitelikli atıksular ve kümes yıkama
sularının toplanacağı fosseptiklerde etkili ve sürekli bir sızdırmazlık teşekkülü sağlanacak olup ölü
çukurları, fosseptikler ve gübre niteliğindeki altlıktan kaynaklanabilecek koku ve sinek oluşumu
önlenerek çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil etmemesi sağlanacaktır.
• Tesis işletilmesi aşamasında oluşacak ölü piliçler ölü çukurlarına gömülme işlemi sona
erdikten sonra üzeri sönmemiş kireç ile kaplanacak olup, fazla bastırmamaya dikkat göstererek
toprak ile doldurulacaktır.
• Toz ve koku emisyonunun kontrolü amacı ile kümeslerde fanlardan çıkan havanın, fan
çıkışlarına takılacak davlumbazlar vasıtası zeminde yer alacak su havuzlarına verilmesi
sağlanacaktır. Bu sayede kümeslerden çıkan koku ve toz emisyonu suya hapsedilerek büyük
oranda azaltılacaktır.
150
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Çevresel Gürültü:
İşletme aşamasında gürültü seviyelerine göre en kötü şartlarda ( bütün araç/ekipmanın aynı
anda ve çalışma saatlerinde sürekli çalışmaları) L gündüz için yapılan hesaplamalarda; Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde belirtilen 65 dBA olan sınır değer
150 metrede sağlanmaktadır.
İşletme aşamasında akşam ve gece periyotlarında sadece havalandırma fanlarının çalışacak
olması nedeni ile havalandırma fanları için L akşam ve L gece hesaplamaları yapılmıştır. L akşam
için yapılan hesaplamalarda; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği'nde belirtilen 60 dBA olan sınır değer 210 metrede sağlanmaktadır. L gece için
yapılan hesaplamalarda; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde
belirtilen 55 dBA olan sınır değer 380 metrede sağlanmaktadır.
Sonuç olarak L gündüz, L akşam ve L gece için yapılan hesaplamalara göre; en yakın
yerleşim yeri olan 900 metre mesafedeki yerleşim yerine ulaştığında Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde verilen sınır değerler sağlanmakta olup, en yakın
yerleşim yerinin tesis işletme faaliyetlerinden olumsuz etkilenmeyeceği öngörülmektedir.
151
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
Proje kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili
Yönetmeliklere uyulacak olup, diğer mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli
izinler alınarak ve çevrenin korunmasına, geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilecek ve
gerekli olan tüm izinler alınmadan faaliyete başlanılmayacaktır.
Ayrıca 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında tesisin toplam kapasitesinde değişiklik
veya artış olması halinde; ÇED Raporunda gerekli olan yenilemeler yapılacak ve gerekli olan tüm
izinler alınacaktır.
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında uyulacak olan ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin
listesi ile, yayım tarih ve sayıları aşağıda verilmiş olup ilgili tüm değişikliklerinde belirtilen usul
ve esaslara riayet edilecektir.
RESMİ GAZETE
TARİH-SAYISI
MEVZUATIN ADI
KANUNLAR
2872 sayılı Çevre Kanunu
-5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile 13.05.2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazete’de
değişiklik yapılmıştır.
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Tarih:16.05.1986 Sayı: 19109
167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu
Tarih:23.12.1960 Sayı:10688
4857 Sayılı İş Kanunu
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
6831 sayılı Orman Kanunu
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
YÖNETMELİKLER
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
-30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete'de değişiklik
yapılmıştır.
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de
- 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete’de
- 02.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de
- 15.09.1998 tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de
- 18.08.1999 tarih ve 23790 sayılı Resmi Gazete’de
- 29.04.2000 tarih ve 24034 sayılı Resmi Gazete’de
- 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de
- 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de
değişiklik yapılmıştır.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
-30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete'de değişiklik
yapılmıştır.
152
Tarih:11.08.1983 Sayı:18132
Tarih:10.06.2003 Tarih: 25134
Tarih:23.07.1983 Sayı : 18113
Tarih:08.09.1956 Sayı : 9402
Tarih:19.07.2005 Sayı : 25880
Tarih:04.04.1971 Sayı : 13799
Tarih:03.10.2013 Sayı: 28784
Tarih: 14.03.2005 Sayı: 25755
Tarih: 14.03.1991 Sayı: 20814
Tarih: 24.08.2011 Sayı: 28035
Tarih: 30.07.2008 Sayı: 26952
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
RESMİ GAZETE
TARİH-SAYISI
MEVZUATIN ADI
YÖNETMELİKLER
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
-30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete'de
-03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete'de
değişiklik yapılmıştır.
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği
-27.041.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazete'de
değişiklik yapılmıştır.
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
-30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete'de
-10.10.2011 tarih ve 28080 sayılı Resmi Gazete'de
-13.04.2012 tarih ve 28263 sayılı Resmi Gazete'de
-16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete'de
-10.11.2012 tarih ve28463 sayılı Resmi Gazete'de
değişiklik yapılmıştır.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
-30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete'de
-24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı Resmi Gazete'de
-25.04.2012 tarih ve 28244 sayılı Resmi Gazete'de
değişiklik yapılmıştır.
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği
Tarih: 22.07.2005 Sayı: 25883
Tarih: 05.07.2008 Sayı: 26927
Tarih: 04.06.2010 Sayı: 27601
Tarih: 03.07.2009 Sayı: 27277
Tarih: 31.12.2004 Sayı: 25687
-14.05.2007 tarih ve 26522 sayılı Resmi Gazete'de
-07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete'de
-27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete'de
değişiklik yapılmıştır.
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Tarih: 13.01.2005 Sayı: 25699
-30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete'de değişiklik
yapılmıştır.
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Tarih: 19.04.2005 Sayı: 25791
-22.10.2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete'de
-12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de
-16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazete'de
değişiklik yapılmıştır.
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik
-24 .12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete'de
-24 .02.2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazete'de
-25 .04.2010 tarih ve 27562 sayılı Resmi Gazete'de
-16 08.2010 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazete'de
-31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete'de
-14.09.2012 tarih ve 28411 sayılı Resmi Gazete'de
değişiklik yapılmıştır.
153
Tarih: 21.11.2008 Sayı: 27061
Tarih: 29.04.2009 Sayı: 27214
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
MEVZUATIN ADI
YÖNETMELİKLER
Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair Yönetmelik
-14.06.2012 tarih ve 28323 sayılı Resmi Gazete'de
-11.07.2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de
değişiklik yapılmıştır.
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında
Yönetmeliği
Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde
Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
-05.05.2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete'de
değişiklik yapılmıştır.
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
RESMİ GAZETE
TARİH-SAYISI
Tarih: 08.06.2010 Sayı: 27605
Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406
Tarih:19.07.2013 Sayı: 28712
Tarih: 13.03.1971 Sayı: 13783
Tarih: 26.03.2010 Sayı:27533
Tarih: 06.06.2008 Sayı: 26898
Tarih: 31.08.2004 Sayı: 25569
-30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete'de değişiklik
yapılmıştır.
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan
Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
Tarih: 09.12.2003 Sayı:25311
Tarih: 04.04.2009 Sayı:27190
Tarih:23.12.2003 Sayı:25325
Tarih:17.05.2005 Sayı:25818
-26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete'de değişiklik
yapılmıştır.
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
Tarih:17.02.2005 Sayı:25730
-31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de
-07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de değişiklik
yapılmıştır.
2013–2014 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı
Tarih: 26.05.2013 Sayı:28658
154
Tarih: 30.12.2006 Sayı:26392
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
EKLER:
Raporun Hazırlanmasında Kullanılan ve Çeşitli Kuruluşlardan Sağlanan Bilgi, Belge
ve Tekniklerden Rapor Metninde Sunulamayanlar.
Ek.1
Resmi Belgeler
Ek.2
1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
Ek.3
Vaziyet Planı
Ek.4
Sızdırmasız Fosseptik ve Ölü Çukuru Planları, Arıtma Tesisi İş Akım Şeması
Ek.5
Deprem Haritası
Ek.6
1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası
Ek.7
Yer Bulduru Haritası
Ek.8
Fotoğraflar
Ek.9
Meteorolojik Bülten Yağış-Şiddet-Süre Tekerrür Eğrileri ve Fevk Rasatları
Ek.10
Proje Alanını Gösterir Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan
Hükümleri ve İlgili Değişiklikleri
155
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BROİLER (ETLİK) PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ
ÇED RAPORU
NOTLAR VE KAYNAKLAR:
1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Çevre İstatistikleri ve Nüfus Verileri
(www.tuik.gov.tr)
2. T.C.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (www.mgm.gov.tr)
3. Bolu Meteoroloji İstasyonuna ait Meteorolojik Bülten (1960-2012 yılları rasat kayıtları)
4. Bolu Belediyesi Resmi Web Sitesi (www.bolu.bel.tr)
5. İller Bankası- İçme Suyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Talimatname III
6. Bolu İli 2011 Yılı Çevre Durum Raporu- Bolu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü-2012 (www.csb.gov.tr)
7. Bolu Valiliği web sayfası (www.bolu.gov.tr)
8. Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Paftaları ve Çevre Düzeni Planı-Plan
Hükümleri
9. Atıksu Arıtımının Esasları, Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı Ve Arıtma Çamurlarının
Kontrolü, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN Cadde
Yıkanması İçin Su sarfiyatı
10. Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertarafı Projesi, TÜBİTAK
11.T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı web sayfası (www.tarim.gov.tr)
12. EKİM, T, v.d., Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
13. DAVIS, P.H., 1965-1988: Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol.I-X
Edinb.Univ.Press.
14. DEMİRSOY, A. 1996, Amfibiler. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü,
Proje No: 90-K-1000-90. Ankara
15. DEMİRSOY, A. 1996, Sürüngenler. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel
Müdürlüğü, Proje No: 90-K-1000-90. Ankara
16. DEMİRSOY, A. 1996, Memeliler. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü,
Proje No: 90-K-1000-90. Ankara
17. DEMİRSOY, A. 1999, Genle ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası”
Meteksan-ANKARA
18. FLORA OF TURKEY and the East Aegean Islands
19. Türkiye Bitkileri Veri Sistemi (TUBİVES)
20. KİZİROĞLU, İ (2008): Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi, Desen Matb., ANKARA
21. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler) RED DATA BOOK OF
TURKİSH PLANTS (Pteridophyt and Spermatophyta) Tuna EKİM, Mehmet
KOYUNCU, Mecit VURAL, Hayri DUMAN, Zeki AYTAÇ, Nezaket ADIGÜZEL, 2000,
ANKARA
156
Download

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu