35
Čo znamená pojem analógia medzi fyzikálnymi veličinami?
Téma
Analógia medzi posuvným a otáčavým pohybom. Moment hybnosti.
Cieľ
Porovnať veličiny popisujúce posuvný a otáčavý pohyb tuhého telesa
Pohyb tuhého telesa:
1. posuvný – všetky body majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú okamžitú rýchlosť
2. otáčavý – všetky body majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú uhlovú rýchlosť
Posuvný pohyb
dráha
Otáčavý pohyb
rýchlosť
v

uhol otočenia
s
s
t
uhlová rýchlosť


t
sila
F
moment sily
M
hmotnosť
m
moment zotrvačnosti
J
kinetická energia
Ek 
1
m . v2
2
kinetická energia
Ek 
1
J . 2
2
Moment zotrvačnosti:
kruhová
doska
guľa
J
1
m . r2
2
tyč
J
2
m .r2
5
tyč
Posuvný pohyb
1. Newtonov zákon: Fv = 0 N, práve
vtedy, keď je teleso v pokoji
alebo v rovnomernom
priamočiarom pohybe
zrýchlenie
2. Newtonov zákon:
hybnosť telesa: p = m . v
zákon zachovania hybnosti: m1.v1=m2.v2
J
1
m . l2
3
valec
J
1
m . r2
2
J
1
m . l2
12
HB
J  m . r2
Otáčavý pohyb
Momentová veta: Mv = 0 N.m, práve vtedy,
keď je teleso v pokoji alebo v rovnomernom
otáčavom pohybe
uhlové zrýchlenie
uhlové zrýchlenie
moment hybnosti telesa: L = J .
zákon zachovania momentu hybnosti:
J1. 1=J2. 2
Príklad:
Akú rýchlosť získa guľa, ktorá sa kotúľa po naklonenej rovine z výšky 1 m?
h=1m
v=?
Guľa získa rýchlosť 3,8 m/s.
Oporné inštrukcie:
Pri posuvnom pohybe všetky body majú v ľubovoľnom okamihu rovnakú ................................
rýchlosť.
Pri
otáčavom
pohybe
všetky
body
majú
v ľubovoľnom
okamihu
rovnakú
..................................... rýchlosť.
Test:
1.
Prvému Newtonovmu zákonu odpovedá pri otáčavom pohybe:
a) moment hybnosti telesa
b) zákon zachovania momentu hybnosti telesa
c) momentová veta
d) moment zotrvačnosti
2.
Sile pri otáčavom pohybe odpovedá:
a) moment sily
c) moment hybnosti
b) moment zotrvačnosti
d) moment rýchlosti
Hmotnosti pri otáčavom pohybe odpovedá:
a) moment sily
c) moment hybnosti
b) moment zotrvačnosti
d) moment rýchlosti
3.
Download

35 Čo znamená pojem analógia medzi fyzikálnymi