ISCED - Telesná výchova- 2- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Ročník: druhý
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia so ŠVP
Názov predmetu: Telesná výchova
Skratka predmetu: TEV
September
Mesiac
Hodina
Tematický celok
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
Medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy
1.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Meranie, váženie,
bezpečnosť
Význam telesnej výchovy.
Dodržiavanie pravidiel
bezpečnosti.
Zdravie, telesná zdatnosť,
pohybová výkonnosť,
rekreácia.
Poznať svoju
hmotnosť.
Ochrana života
a zdravia.
2.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Poradová príprava I
Naučiť sa základné povely.
Disciplína na hodinách TV.
Poradové a organizačné
cvičenia – nástup na značky,
do radu, na čiaru, do skupín...
Vedieť správne
nastúpiť podľa
povelov, orientovať sa
v telocvični
Osobnostný a sociálny
rozvoj.
3.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Poradová príprava II
Rozlišovať povely a správne
na ne reagovať.
Nástupy. Povely: Vpravo
(vľavo) vbok! Čelom vzad!
Dvojrad, dvojstup.
Správne použiť
a reagovať pohybom
na základné povely.
Osobnostný a sociálny
rozvoj.
4.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Elementárne
pohybové zručnosti
Precvičovať osvojené
elementárne pohybové
zručnosti.
Prípravné cvičenia s využitím
lavičiek – chôdza,
preskakovanie, beh.
Poznať základy
správnej techniky
behu, chôdze
a preskokov.
Ochrana života
a zdravia.
5.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Základné lokomócie
Zdokonaľovanie prirodzených
lokomočných pohybových
schopností.
Pohyb v rôznych obmenách
a v priestore. Pohybové hry.
Ochrana života
a zdravia.
6.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Behy
Nácvik a zdokonaľovanie
techniky rýchleho behu.
Technika behu.
Štart, cieľ.
Súťaže jednotlivcov
a družstiev.
Zvládnutie základných
činností atletikychôdza, beh,
hod a skok
s obmenami.
Rozpoznať a odhaliť
chyby v technike behu.
Pravidlá súťaže.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Osobnostný a sociálny
rozvoj.
1
ISCED - Telesná výchova- 2- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Mesiac
Tematický celok
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
Medzipredmetové
vzťahy
Prierezové témy
Základné lokomócie
a nelokomočné pohybové
zručnosti
Základné lokomócie
a nelokomočné pohybové
zručnosti
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry.
Skoky
Rozvíjanie správnej techniky
skokov.
Rozvíjanie správnej techniky
hodov.
Základné polohy
a pohyby tela
Osvojenie a správne použitie
základných povelov.
4.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry.
Pohyby okolo
osi tela
Vykonávanie pohybov okolo
rôznych osí tela.
5.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry.
Vysvetliť základné pravidlá
najpoužívanejších hier.
Vedieť pomenovať
najznámejšie pohybové hry.
6.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry.
Základné
informácie
o hrách
a súťažiach
Terminológia
Technika skoku.
Rozpoznať chyby
v technike skoku.
Technika hodu.
Rozpoznať chyby
v technike hodu.
Poznať zákl.pohyby
a polohy tela, ich
pomenovania.
Cviky na všestranný
rozvoj a pohybové
zručnosti.
Poznať pravidlá
pohybových hier.
Ochrana života
a zdravia
Hody
Nácvik skoku do diaľky
z miesta znožmo.
Fázy skoku.
Nácvik hodu kriketovou
loptičkou.
Fázy hodu.
Pripažiť predpažiť, upažiť,
vzpažiť. Predno-žiť, unožiť,
prinožiť. PH.
Obraty, prevaly, kotúle.
Pohybové hry.
Poznať herné činnosti jednotlivca.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry.
Rozvoj koordinačných schopností.
Zásady fair-play pri hre.
8.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry.
Pohybové hry –
orientácia v
priestore
Pohybové hry –
rozvoj rýchlosti
Vedieť zahrať hru podľa
pravidiel, pomenovať
činnosti.
Vedieť sa zahrať novú
PH. Dodržiavať zásady
fair-play
Poznať správnu
techniku základných
činností PH.
Ochrana života
a zdravia
7.
Zahrať sa jednoduchú
pohybovú hru.
Význam súťaživosti.
Naučiť sa nové PH zamerané
na orientáciu v priestore.
Hodina
1.
2.
Október
3.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Poznať význam hier pre zábavu
a zdravie.
Zahrať sa známe PH
zamerané na rýchlosť.
Naučiť sa novú PH.
Ochrana života
a zdravia
Etická výchova.
Estetická
výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Estetická
výchova
2
ISCED - Telesná výchova- 2- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
November
Mesiac
Tematický celok
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
Medzipredmetové
vzťahy
Prierezové témy
1.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Pohybové hry – rozvoj
koordinácie a sily
Rozvíjať koordináciu
pohybov a rovnováhu.
Zahrať sa pohybové hry
zamerané na rozvoj
kooridnácie a rovnováhy
Naučiť sa novú PH.
Dodržať pravidlá
bezpečnosti.
Ochrana života
a zdravia
2.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Manipulačné hry
s loptou - prihrávky
Rozvíjať manipulačné
schopnosti s loptou.
Herné činnosti – prihrávky
na mieste, v pohybe.
Precvičenie
manipulácie s loptou.
Práca s loptou.
Ochrana života
a zdravia
3.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Manipulačné hry
s loptou – hádzanie,
chytanie I
Presne manipulovať
s loptou.
Strieľanie na terč.
Trafiť určený cieľ.
Vedieť presne triafať.
Dodržiavať pravidlá
hry.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
4.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Manipulačné hry
s loptou – hádzanie,
chytanie II
Prehodiť čo najrýchlejšie
loptu na ihrisko súpera.
Trénovať rýchlosť
a pozornosť vhodnými PH.
Vedieť rýchlo
reagovať. Dodržiavať
pravidlá hry.
Ochrana života
a zdravia
5.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Loptové pohybové hry
Rozvíjať rýchlu reakciu,
triafanie.
Súťaž v triafaní do
basketbalového koša. Rýchle
a presné hádzanie.
Vedieť rýchlo a presne
reagovať.
Dodrž. pravidiel.
Ochrana života
a zdravia
6.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Loptové pohybové hry
Rozvíjať spoluprácu
a súťaživosť.
Štafety s loptami. Gúľanie
a dribling medzi prekážkami.
Precvičiť zručnosť pri
práci s loptou.
Výz. spolupráce.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
7.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Základná terminológia
Zopakovať si jednotlivé
druhy cvičení, hier a
výrazových prostriedkov.
Rozvíjať rytmické cítenie.
Vytlieskavanie, vydupavanie,
tamburínka.
Uvedomiť si rytmus.
Zladiť pohyb s daným
rytmom.
Estetická
výchova
8.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Rytmické hry
Zladiť chôdzu a beh
s rytmikou pesničky.
Naučiť sa pohybovú hru so
spevom.
Vedieť sa pohybvať
podľa rytmu. Poznať
rytmickú hru.
Estetická
výchova
Hudobná
výchova
Hodina
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
3
ISCED - Telesná výchova- 2- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
December
Mesiac
Tematický celok
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
Medzipredmetové
vzťahy
Prierezové témy
1.
Kreatívne a estetické činnosti.
Pohybová tvorivosť
Pohybová improvizácia.
Tanečná improvizácia na
hudobné motívy.
Kultivovaný pohybový
prejav.
Vedieť pohybovo
improvizovať na danú
tému.
Estetická
výchova
2.
Kreatívne a estetické činnosti.
Základné tanečné kroky
Zvládnuť základné tanečné
kroky s hudbou.
Prísunný krok s hudbou.
Zvládnutie jednotlivých fáz
kroku s dôrazom na prísun.
Samostatne predviesť
jednotlivé tanečné
kroky.
Estetická
výchova
3.
Kreatívne a estetické činnosti.
Jednoduchý tanček na
detskú pieseň
Zatancovať jednoduchú
choreografiu tanca.
Zatancovať tanec v kruhu.
Prísunný krok, otočky.
Vedieť v kruhu
zatancovať
jednoduchý tanček.
Estetická
výchova
Hudobná
výchova
4.
Psychomotorické cvičenia a
hry
Poznatky o ľudskom tele terminológia
Poznať základné časti
ľudského tela a jeho orgány.
Pomenúvať a ukazovať
jednotlivé časti tela.
Vedieť ukázať a nazvať
časti ľudského tela.
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
5.
Psychomotorické cvičenia a
hry
Cvičenia na správne
držanie tela
Poznať význam správneho
držania tela.
Zásady správneho držania
tela. Cviky na osvojenie
správnej polohy tela.
Dodržiavať zásady
správneho držania
tela. Poznať vhodné
cviky.
Ochrana života
a zdravia
Estetická
výchova
6.
Psychomotorické cvičenia a
hry
Relaxačné cvičenia a hry
Osvojiť si význam relaxácie
a oddychu. Naučiť sa základy
relaxačných techník.
Koncentrácia na pohyb
v rôznych polohách tela.
Relaxačná pohybová hra.
Vedieť zrelaxovať
vhodným pohybom
a cvičením.
Ochrana života
a zdravia
Hodina
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
4
ISCED - Telesná výchova- 2- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Hodina
Tematický celok
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
1.
Psychomotorické hry a
cvičenia
Cvičenia zamerané na
rozvoj dýchania
Psychomotorické hry a
cvičenia
Naťahovacie cvičenia
Koncentrácia na dych.
Brušný dych.
Hry spojené s fúkaním
a správnym dýchaním.
Strečing.
Naťahovacie
cvičenia.
Poznať a používať
techniky správneho
dýchania.
2.
Poznať význam správneho
dýchania. Osvojiť si
techniky správneho
dýchania.
Naučiť sa základné
strečingové cvičenia.
3.
Psychomotorické hry a
cvičenia
Koordinačné cvičenia
Vytvárať rôzne pózy
a snažiť sa v nich zotrvať.
Rozvíjať statickú
rovnováhu.
4.
Psychomotorické hry a
cvičenia
Cvičenia na
koncentráciu a
pozornosť
Vedieť sa koncentrovať na
prebiehajúcu činnosť.
Trénovanie pamäte.
Zapamätať si sled po sebe
nasledujúcich pohybov
a činností.
5.
Psychomotorické hry a
cvičenia
Relaxačné cvičenia
Precvičiť a zopakovať si
relaxačné techniky.
Nové relaxačné techniky.
Relaxačné cvičenia a hry.
6.
Psychomotorické hry a
cvičenia
Cvičenia na rozvoj
reakčnej schopnosti
Rýchlo zareagovať
na signál.
Rozvíjanie reakcie na
zvukový signál,
precvičovanie prevalov. PH
na rozvoj reakcie.
Január
Mesiac
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Medzipredmetové
vzťahy
Prierezové témy
Ochrana života a
zdravia
Využívať strečing na
uvoľnenie organizmu
a prípravu na ďalšiu
činnosť.
Vedieť udržať
rovnováhu v určitej
pozícii.
Sebadisciplína.
Sústrediť sa na
prebiehajúcu činnosť.
Vedieť pokračovať
v hre.
Vedieť zrelaxovať
vhodným pohybom
a cvičením.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dokázať v čo
najkratšom čase
reagovať na signál.
Naučiť sa novú hru
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
5
ISCED - Telesná výchova- 2- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Február
Mesiac
Hodina
Tematický celok
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
1.
Psychomotorické hry a
cvičenia
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Rozlíšiť a vymenovať
základné formy turistiky.
Aktivity v prírode.
Vedieť sa rýchlo
zorientovať
v priestore. Nová PH.
Pozitívne vnímať
turistiku a pohyb.
aktivity v prírode.
3.
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Pohyb v zimnej prírode I
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Pohyb v zimnej prírode
II
Turistická vychádzka
spojená s guľovačkou a
stavaním snehuliaka.
Sánkovanie kĺzanie na
klzáku. Zásady bezpečnosti
pri zim. športoch.
Zvládnuť nenáročnú
trasu v nenáročnom
teréne.
Vedieť sa bezpečne
sánkovať a kĺzať na
klzáku.
Ochrana života
a zdravia.
4.
5.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové
hry
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové
hry
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové
hry
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové
hry
Význam hier pre zábavu
a zdravie
Pohyb vo dvojiciach.
Rozvíjanie priestorovej
orientácie.
Správne pomenovať
základné pohybové
činnosti. Pozitívny vzťah k
prírode
Zásady bezpečnosti
a osobnej hygieny pri
turistike.
Správna manipulácia so
športovým náradím.
Pohyb na čerstvého
vzduchu.
Správny výber priestoru pre
hry.
Zásady fair-play.
Horná prihrávka
jednoručne. Spracovanie
prihrávky.
Horná prihrávka
jednoručne. Spracovanie
prihrávky.
Vedieť správne
manipulovať s loptou
PH na rozvoj priestorovoorientačnej schopnosti.
2.
Hry na rozvoj priestorovo orientačných
schopností
Budovanie vzťahu
k turistike, terminológia
Kultúrne správanie pri
športových hrách. Zahrať si
známe PH.
Poznať správnu techniku
prihrávok.
Hod na cieľ.
Precvičovanie správnej
techniky prihrávok.
Prihrávky v pohybe.
PH zamerané na hádzanie
loptou. Dodržiavanie zásad
fair-play.
Poznať význam
a zásady bezpečnosti
PH.
Technicky správne
a presne manipulovať
s loptou.
Technicky správne
a presne manipulovať
s loptou.
Vedieť hrať
jednoduché PH
s loptou.
Ochrana života
a zdravia
Etická výchova
Ochrana života a
zdravia
6.
7.
8.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Hry s loptou I
Hry s loptou II
Hádzanie loptou
Medzipredmetové
vzťahy
Prierezové témy
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova.
Osobnostný rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života
a zdravia
Etická výchova
6
ISCED - Telesná výchova- 2- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Marec
Mesiac
Tematický celok
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
Medzipredmetové
vzťahy
Prierezové témy
1.
Manipulačné, pohybové
a prípravne
športové hry
Hod loptou
Hod loptou na výkon.
Hod loptou do diaľky.
Meranie výkonu.
Súťaživé hry s loptou.
Vedieť technicky
správne hodiť loptou
čo najďalej.
Ochrana života a
zdravia
2.
Manipulačné, pohybové
a prípravne
športové hry
Dribling I
Poznať techniku driblingu
na mieste.
Správna technika driblingu.
Súťaž na výkon.
Ovládať techniku
dribligu. Zvyšovanie
zručnosti pri
manipulácii s loptou.
Ochrana života a
zdravia
3.
Manipulačné, pohybové
a prípravne
športové hry
Dribling II
Poznať techniku vedenia
lopty driblingom.
Správna technika vedenia
lopty.
Štafetová súťaž.
Ovládať techniku
vedenia lopty
driblingom.
Ochrana života a
zdravia
4.
Manipulačné, pohybové
a prípravne
športové hry
Prípravné cvičenia
zamerané na vybíjanú I
Základné techniky
vybíjanej.
Prihrávky.
Presná a časovaná
prihrávka.
Naučiť sa správnu
techniku prihrávok.
Ochrana života a
zdravia
5.
Manipulačné, pohybové
a prípravne
športové hry
Prípravné cvičenia
zamerané na vybíjanú II
Základné techniky
vybíjanej.
Zjednodušené pravidlá
vybíjanej.
Horná streľba.
Triafanie na cieľ, do brány.
Oboznámenie sa
s pravidlami hry.
Ovládať techniku
streľby.
Poznať pravidlá
vybíjanej.
Ochrana života a
zdravia
6.
Manipulačné, pohybové
a prípravne
športové hry
Vybíjaná
Využitie naučených
technických zručností
a pravidiel pri zápase.
Riadený zápas –vybíjaná
podľa zjednodušených
pravidiel. Technika hry.
Poznať športovú hru
s loptou.
Dodržiavať pravidlá
fair-play.
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Hodina
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
7
ISCED - Telesná výchova- 2- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Mesiac
Hodina
Tematický celok
1.
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
Medzipredmetové
vzťahy
Prierezové témy
Technika behu I
Základné atletické disciplíny
- beh
Rýchly beh. Striedanie
rýchleho a pomalého behu.
Cvičenia podľa bežeckej
abecedy.
Osvojiť si techniku
behu v obmenách.
Ochrana života a
zdravia
Technika behu II
Základné atletické disciplíny
- beh
Nízky štart.
Nácvik techniky nízkeho
štartu.
Bežecké preteky.
Osvojiť si techniku
nízkeho štartu.
Ochrana života a
zdravia
Skok do diaľky z miesta I
Príprava na základné
atletické disciplíny - skoky
Opakovanie jednotlivých fáz
skoku do diaľky z miesta.
Zlepšovanie techniky.
Ovládať správnu
techniku odrazu, švihu
a doskoku.
Ochrana života a
zdravia
Skok do diaľky z miesta
II
Základné atletické disciplíny
- skoky
Skok do diaľky na výkon –
meranie.
Vedieť využiť naučené
techniky skoku.
Doskočiť čo najďalej.
Ochrana života a
zdravia
Prípravné cvičenia so
švihadlami
Techniky skoku cez
švihadlo.
Skákanie cez švihadlo –
jednotlivo, v skupinách.
Bezpečnosť pri skákaní. PH
s preskokmi.
Vedieť cvičiť
s gymnastickým
náradím. Koordinácia
pohybov.
Ochrana života a
zdravia
Rovnovážne pohyby
Rozvoj koordinačných
a pohybových schopností.
Rovnovážne cvičenia na
lavičke a kladinke.
Udržiavanie rovnováhy.
Lastovička – opakov.
Precvičiť udržiava- nie
rovnováhy. Prekonať
strach z cvič. na
náradí.
Ochrana života
a zdravia
Estetická výchova
Základné lokomócie
2.
Základné lokomócie
3.
Základné lokomócie
Apríl
4.
Základné lokomócie
5.
Základné lokomócie
6.
Základné lokomócie
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
8
ISCED - Telesná výchova- 2- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Mesiac
Hodina
Obsah
(obsahový štandard)
Opakovanie jednotlivých fáz
kotúľa. Zdokonaľovanie
techniky.
Výstupy
(výstupný štandard)
Vedieť technicky
správne zacvičiť kotúľ
vpred.
Medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy
Rozvoj koordinačných
a pohybových schopností.
Zdokonaľovanie
technického zvládnutia
kotúľa. Súťaže.
Vedieť technicky
správne zacvičiť kotúľ
vpred.
Ochrana života
a zdravia
Estetická výchova
Nácvik kotúľa
vzad I
Technika kotúľa vzad.
Nácvik jednotlivých fáz
kotúľa vzad.
Správna technika.
Vedieť technicky
správne zacvičiť kotúľ
vzad.
Ochrana života
a zdravia
Nácvik kotúľa
vzad II
Rozvoj koordinačných
a pohybových schopností.
Zdokonaľovanie
technického zvládnutia
kotúľa vzad.
Vedieť technicky
správne zacvičiť kotúľ
vzad.
Tematický celok
Téma
Rozvíjajúce ciele
Nácvik kotúľa
vpred I
Technika kotúľa vpred.
Základné lokomócie
Základné lokomócie
Nácvik kotúľa
vpred II
Základné lokomócie
Základné lokomócie
1.
2.
3.
4.
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Pohyb v letnej prírode I
Význam turistiky. Zásady
bezpečnosti a osobnej
hygieny.
Turistická vychádzka
s prekonávaním prírodných
prekážok.
Zvládnuť nenáročnú
trasu v nenáročnom
teréne.
6.
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Pohyb v letnej prírode II
Význam turistiky. Zásady
bezpečnosti a osobnej
hygieny.
Pohybové hry
v prírode.
Zahrať si obľúbné
pohybové hry
v prírode.
7.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Rytmická gymnastika
Aerobic – cvičenie
s hudbou.
Cvičenia s hudbou,
posilňovacie cvičenia.
Zvládnuť cvičenia
podľa hudby, udržať
tempo.
8.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Rytmická gymnastika
a tance
Reagovať pohybom na
zmeny tempa a rytmu.
Cvičenia na rozlišovanie
tempa a rytmu.
Vedieť sa pohybovať
v danom tempe
a rytme.
Máj
5.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Ochrana života
a zdravia
Estetická výchova
Estetická výchova
Ochrana života
a zdravia
Estetická výchova
Environmentálna
výchova Ochrana
života a zdravia
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života
a zdravia
Estetická výchova
Estetická výchova
9
ISCED - Telesná výchova- 2- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Jún
Mesiac
Tematický celok
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
Medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy
1.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Regionálne piesne
a tance
Naučiť sa regionálny tanec.
Zopakovať si známe
regionálne hry so spevom
a tancom. Naučiť sa nový
regionálny tanec.
Vedieť uplatniť prvky
rytmiky v pohybovom
prejave. Poznať
miestne tance.
Regionálna výchova
Multikultúrna výchova
2.
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Turistická vychádzka
Vedieť sa orientovať
v teréne.
Vychádzka spojená s hrami
a súťažami za-meranými na
orientáciu v teréne.
Vedieť sa orientovať
v teréne v blízkom
okolí.
Ochrana života
a zdravia
3.
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Hry v prírode
Ochrana prírody
a životného prostredia.
Hry zamerané na ochranu
prírody a spolužitie človeka
s prírodou.
Poznať zásady ochrany
život. prostredia. Vzťah
k prírode.
Environmentálna
výchova – ochrana
človeka a prírody
4.
Opakovanie
Zdokonaľovanie prvkov
gymnastiky
Zopakovať si gymnastické
cvičenia.
Technicky správne
zacvičiť prvky
gymnastiky.
Gymnastická zostava.
Ochrana života a
zdravia
5.
Opakovanie
Turnaj vo vybíjanej
Zopakovať si technické
zručnosti vo vybíjanej.
Precvičovanie kotúľov,
lastovička, preskoky cez
švihadlo, rovnováha
.Jednoduchá gymnastická
zostava.
Vybíjaná podľa
zjednodušených pravidiel.
Súťaž medzi družstvami.
Fair-play.
Upevniť pravidlá
vybíjanej.
Dodržiavať zásady fairplay.
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
6.
Vyhodnotenie
Záverečná hodina
Vyhodnotiť činnosť počas
školského roka
Hodnotenie výkonov
a aktivity.
Ohodnotiť seba
aj spolužiakov.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Hodina
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
10
Download

Názov predmetu: Telesná výchova Skratka predmetu: TEV Ročník