ISCED 1 – TEV-4- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Rozpis učiva predmetu: Telesná výchova
Skratka predmetu : TEV
Mesiac
September
Hod.
Tematický celok
Ročník: štvrtý
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia zo ŠVP
Téma
Rozvíjajúce
ciele
Obsah
(obsah. štandard)
Žiak pozná zásady
bezpečného pohybu
v telocvični. Žiak vie
správne zadávať povely
(nástup na začiatku
vyučovacej hodiny.
Beh striedaný
s chôdzou.
Pohybové hry zamerané
na beh.
Činnosti zamerané na
precvičovanie behu.
Pohybové hry.
Štart polovysoký a nízky.
Súťaže družstiev
a jednotlivcov.
Vytrvalostný beh (12
min.).
Prekážkový beh.
Pohybové hry.
Beh – bežecká abeceda.
Bežecké hry, súťaže.
Žiak sa vie správne
nastúpiť podľa povelov
vyučujúceho.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Rozvíjať pohybové
schopnosti a techniku
behu.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Rozpoznať a odhaliť
chyby v technike behu.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Zdokonaliť techniku
behu.
Ochrana života a zdravia
Utvrdzovanie získaných
pohybových zručností.
Príprava na skok
z rozbehu.
Žiak vie vykonávať skok
z miesta a dodržiavať pri
tom bezpečnosť.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Poradová príprava
1.
Disciplína na
hodinách TV. Poznať
základné povely
poradovej prípravy,
zásady bezpečnosti.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Chôdza, beh, poskoky
2.
Rozvíjanie správnej
techniky behu.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Chôdza, beh, poskoky
Rozvíjanie správnej
techniky behu.
Technika behu I
Poznať štartové
povely a správne na
ne reagovať.
Rozvoj bežeckej
vytrvalosti.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Bežecká abeceda
3.
4.
5.
6.
Október
1.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Technika behu II
Upevňovanie
techniky behu.
Skok do diaľky z miesta Zdokonaľovanie a
opakovanie techniky
skoku do diaľky
z miesta.
Výstupný
štandard
Medzipredmetové
vzťahy. Prierezové témy
Osvojiť si správnu
Ochrana života a zdravia
techniku štartu a behu
v obmenách.
Rozvíjať vytrvalosť a
Ochrana života a zdravia
techniku behu.
Uplatniť prvky behu v PH.
ISCED 1 – TEV-4- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Nácvik rýchleho
rozbehu, odrazu a skoku
skrčmo. Precvičovanie
skokov do diaľky.
Prípravné športové hry Rozvíjať zručnosti pre Precvičovať techniky
- bedminton.
hru.
základných herných
činností s raketou
a košíkom.
Prípravné športové
Rozvoj zručností pri
Poznať techniku
hry - bedminton
hre.
základných herných
činností bedmintonu.
Žiak vie vykonávať skok z
rozbehu a dodržiavať pri
tom bezpečnosť.
Ochrana života a zdravia
Žiak vie vykonávať
prípravné športové hry.
Prevencia sociálnopatologických javov
Žiak ovláda základné
zručnosti pri hre
bedminton.
Ochrana života a zdravia
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Bedminton I
Zdokonaľovanie
techniky.
Dodržiavanie pravidiel hry Ochrana života a zdravia
a fair-play.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Bedminton II
Kreatívné a estetické
pohybové činnosti
Cvičenia so švihadlom
Žiak vie cvičiť pomocou
gymnastického náradia.
Estetická výchova
7.
Zdokonaľovanie
techniky.
Turnaj.
Zvládnuť techniku
preskokov cez
švihadlo.
Precvičovanie
technických zručností
a pravidiel hry.
Využitie naučených
zručností a vedomostí
v turnaji.
Poznať techniku
skákania cez švihadlovpred, vzad.
Kreatívné a estetické
pohybové činnosti
Cvičenia so švihadlom
8.
Zladiť pohyby, chôdzu,
beh, preskoky s rytmom
tlieskania a hudby.
Žiak vie cvičiť pomocou
gymnastického náradia.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Estetická výchova
2.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
3.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
4.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Skoky do diaľky z
rozbehu
Nácvik techniky
skoku do diaľky
z rozbehu.
5.
6.
November
1.
2.
Zladiť pohyb
s rytmom.
Dodržiavanie pravidiel hry Osobnostný a sociálny
a fair-play.
rozvoj
Psychomotorické cvičenia Význam cieleného
a hry
pohybu pre
zdravie
Antistresové cvičenia Cvičiť pomocou fitlopty
na fitloptách.
– cvičenia zamerané na
uvoľnenie a strečing.
Žiak vie uvolniť jednotlivé Ochrana života a zdravia
časti tela.
Psychomotorické cvičenia Správne dýchanie
a hry
Správne držanie tela
Relaxačné cvičenia
na rozvíjanie
správneho držania
tela a správneho
dýchania.
Žiak dokáže ukázať
správne polohy tela
a vykonávať
psychomotorické
cvičenia.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Poznať cvičenia
zamerané na správne
držanie tela.
Precvičovanie správneho
dýchania.
Ochrana života a zdravia
Estetická výchova
ISCED 1 – TEV-4- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Relaxácia – technika,
význam.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Kondičné cvičenia I
Cvičenia s lavičkami.
3.
Cvičiť pomocou
gymnastického náradia
– preskoky, zoskoky,
preliezanie.
Štafetové hry.
Správne technicky
vykonávať preskoky
a zoskoky.
Tímová spolupráca.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Kondičné cvičenia II
Cvičenia s plnými
loptami.
Posilňovanie.
Cvičiť správne
posilňovacie cvičenia
s plnými loptami.
Kotúľanie, dvíhanie,
prenášanie...
Pohybové hry.
Žiak vie cvičiť pomocou
gymnastického náradia.
Ochrana života a zdravia
4.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Kondičné cvičenia III
Cvičenia na
rebrinách.
Lezenie – správna
technika. Zvládnuť
cvičenie na
gymnastickom náradí
(vis, zhyb,...)
Vedieť cvičiť na
gymnastickom náradí.
Ochrana života a zdravia
5.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Kondičné cvičenia IV
6.
Cvičenia so
švihadlami. Súťaž
družstiev.
7.
8.
Psychomotorické cvičenia Cvičenia na uvoľnenie
a hry
napätia a svalov
Psychomotorické cvičenia Joga
a hry
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Osvojovanie zásad
bezpečnosti pri skákaní
cez švihadlo, pri
preťahovaní švihadlom.
Spolupráca v tíme.
Naučiť sa cvičenia na Využívanie správneho
relaxáciu
dýchanie pri rôznych
a uvoľnenie.
cvičeniach a hrách, ktoré
sú zamerané na rozvoj
dýchania.
Uvoľňovacie cvičenia.
Správne držanie tela, Cvičenie jednoduchých
názvy polôh tela
cvičení z jogy.
Vedieť precvičovať
Osobnostný a sociálny
osvojené pohybové
rozvoj
zručnosti.
Poznať zásady spolupráce
v skupine.
Poznať význam správneho Ochrana života a zdravia
dýchania pri cvičení
i každodenných
aktivitách. Poznať význam
uvoľňovacích cvičení.
Žiak využíva správne
dýchanie pri rôznych
Multikultúrna výchova
ISCED 1 – TEV-4- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
i jeho častí.
December
1.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Základy športových
hier
2.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Manipulačné hry
s loptou – hádzanie,
chytanie I
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Vybíjaná, futbal I
3.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Vybíjaná, futbal I I
4.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Vybíjaná, futbal
III
5.
Rôzne polohy tela,
správne dýchanie.
Prípravné cvičenia na Loptové hry, prípravné
športové hry.
hry.
Pohybové hry s loptami.
Rozvíjať manipulačné Prihrávky na mieste,
zručnosti s loptou –
v pohybe.
prihrávky, streľba,
Prehadzovanie ihriska.
dribling.
Rozvíjať manipulačné Pohybové hry zamerané
zručnosti s loptou –
na rýchlu a presnú
prihrávky jednoruč,
manipuláciu s loptou.
obojruč, futbalové
prihrávky.
Opakovanie pravidiel Zopakovať si
hry
zjednodušené pravidlá
športovej hry vybíjaná
a futbal.
Zápas medzi
Súťaž medzi družstvami
družstvami.
– priateľský zápas.
Zásady fair-play.
Dodržiavanie pravidiel
fair-play.
cvičeniach a hrách, ktoré
sú zamerané na rozvoj
dýchania.
Poznať športové hry
s loptou. Dodržiavať
zásady fair-play.
Vedieť rýchlo reagovať.
Dodržiavanie pravidiel
hry.
Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia
Rozvoj rýchlosti
a presnosti.
Zahrať si hru podľa
pravidiel.
Ochrana života a zdravia
Zahrať si vybíjanú
a futbal podľa
stanovených pravidiel.
Osobnostný a sociálny
rozvoj.
Žiak hrá vybíjanú a futbal
podľa stanovených
pravidiel.
Osobnostný a sociálny
rozvoj.
Psychomotorické cvičenia Cvičenia na rozvoj
a hry
reakčnej
schopnosti
Vedieť rýchlo
reagovať na daný
signál.
Pohybové hry na rozvoj
reakcie.
Dokázať čo najrýchlejšie
Ochrana života a zdravia
reagovať na signál. Naučiť
sa novú hru.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Pohybové hry v zimnej
prírode I
Poznať význam
pobytu v prírode
v zime .
Zimná turistika.
Pohybové hry
na snehu a so snehom .
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
Pohybové hry v zimnej
prírode II
Poznať význam
pobytu v prírode
Zimná turistika.
Pohybové hry
Žiak sa vie pohybovať
v zimnej prírode.
Poznať možnosti hier
v zimnej prírode.
Žiak sa vie pohybovať
v zimnej prírode.
6.
Január
1.
2.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
ISCED 1 – TEV-4- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
činnosti
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Pohyb v zimnej prírode Zimné športy.
Zásady bezpečnosti
pri zimných
športoch.
Kreatívné a estetické
pohybové činnosti
Rytmická gymnastika
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Rytmické hry
1.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Prípravné športové hry Oboznámenie
– florbal I
s florbalom. Získať
základné zručnosti
pre hru.
2.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
3.
4.
3.
4.
5.
Február
v zime .
Sánkovanie, bobovanie,
kĺzanie na klzáku.
Dodržiavanie
bezpečnostných
pravidiel.
Cvičenia s hudbou,
posilňovacie cvičenia
Poznať možnosti hier
v zimnej prírode.
Vedieť sa bezpečne
pohybovať na športovom
náradí.
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Zvládnuť cvičenie
s loptou, dodržiavanie
rytmu.
Uvedomiť si
rytmus.
Poznať rytmickú
hru.
Ochrana života a zdravia
Estetická výchova
Nácvik techniky
základných herných
činností s hokejkou
a loptičkou.
Ovládať techniku streľby.
Poznať pravidlá florbalu.
Ochrana života a zdravia
Prípravné športové hry Základné techniky
– florbal I
florbalu.
Triafanie na cieľ, do
brány.
Oboznámenie
s pravidlami hry.
Naučiť sa správnu
techniku prihrávok.
Ochrana života a zdravia
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Kolektívna halová hra – Prípravné cvičenia
florbal.
zamerané na florbal.
Pravidlá hry.
Ovládať techniku streľby.
Poznať pravidlá florbalu.
Ochrana života a zdravia
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Kolektívna halová hra – Využitie naučených
florbal.
technických
zručností a pravidiel
v zápase.
Triafanie na cieľ, streľba
na bránu.
Poznávanie pravidiel
hry.
Riadený zápas – futbal
podľa zjednodušených
pravidiel. Technika hry.
Poznať kolektívnu halovú
hru.
Dodržiavať zásady fairplay.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Aerobik –
cvičenie
s hudbou a s loptou.
Zladiť pohyb
s rytmom piesne.
na snehu a so snehom.
Rozvoj rytmického
cítenia. Jednoduché
rytmické cvičenia
s vytlieskavaním,
vydupávaním,
s tamburínou.
Ochrana života a zdravia
Estetická výchova
ISCED 1 – TEV-4- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
5.
Psychomotorické cvičenia Relaxačné
a hry
cvičenia
Precvičiť a zopakovať Pohybové aktivity
si relaxačné techniky zamerané na relaxáciu,
dýchanie a uvoľnenie
tela.
6.
Psychomotorické cvičenia Joga
a hry
Správne držanie tela, Cvičenie jednoduchých
názvy polôh tela
cvičení z jogy. Rôzne
a jeho častí.
polohy tela, správne
dýchanie.
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
7.
Psychomotorické cvičenia Koncentrácia a
a hry
pozornosť
Pohybové cvičenia
zamerané na
koncentráciu
a pozornosť.
Žiak využíva správne
dýchanie pri rôznych
cvičeniach a hrách,
zameraných na správne
držanie tela a rozvoj
dýchania.
Precvičovanie
Vedieť sa koncentrovať
pozornosti
na činnosť, hru.
a koncentrácie pomocou Využívať správne
pohybových hier.
dýchanie pri rôznych
Správne dýchanie pri
cvičeniach.
pohybe.
Ochrana života a zdravia
8.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Základné tanečné
kroky
Zvládnuť základné
tanečné kroky.
Technicky zvládnuť
a predviesť tanečné
kroky.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Estetická výchova
1.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Jednoduchý
tanček na detskú
pieseň
Zatancovať
jednoduchú
choreografiu tanca.
Jednokročka,
dvojkročka, mazurka.
Zvládnutie jednotlivých
fáz krokov.
Zatancovať tanec
s využitím naučených
tanečných krokov.
Vedieť zatancovať
jednoduchý tanec.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Estetická výchova
2.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Opakovanie naučených Zlepšiť techniku
gymnastických cvikov. gymnastických
cvikov.
Precvičiť si a technicky
zdokonaliť základné
gymnastické cviky.
Mediálna výchova
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Stoj na rukách.
Kotúľ vpred, kotúľ vzad,
lastovička, stoj na
lopatkách –
opakovanie.
Stoj na rukách
s dopomocou. Prípravné
cvičenia, nácvik.
Poznať techniku stoja na
rukách s pomocou.
Ochrana života
a zdravia.
Estetická výchova
Marec
3.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Naučiť sa základy
techniky
gymnastických
cvičení.
Vedieť zrelaxovať
vhodným pohybom
a cvičením.
Ochrana života a zdravia
ISCED 1 – TEV-4- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
4.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Stoj na rukách.
5.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Skok cez kozu.
6.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Skok cez kozu.
1.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Šplh na lane.
Psychomotorické
cvičenia
a hry
Psychomotorické
cvičenia
a hry
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Hry na rozvoj
Rozvíjať priestorovú
priestorovej orientácie orientáciu.
Apríl
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Máj
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Gymnastická zostava.
Relaxačné cvičenia
Hod kriketovou
loptičkou I
Hod kriketovou
loptičkou II
Zdokonaliť základy
techniky
gymnastických
cvičení.
Naučiť sa základy
techniky
gymnastických
cvičení.
Zdokonaliť základy
techniky
gymnastických
cvičení.
Naučiť sa základy
techniky šplhu na
lano a tyč.
Využiť naučené
zručnosti pri cvičení
zostavy.
Precvičiť a
zopakovať si
relaxačné techniky.
Naučiť sa správnu
techniku hodu.
Utvrdenie získaných
pohybových
zručností.
Pohybové hry v prírode Význam a pravidlá
pobytu v prírode.
Cviky na posilnenie rúk.
Nácvik stoja na rukách.
Vedieť technicky správne
zacvičiť stoj na rukách
s pomocou.
Ochrana života
a zdravia.
Estetická výchova
Skok cez kozu roznožmo. Poznať techniku
Prípravné cvičenia,
preskokov cez kozu.
nácvik.
Poznať zásady
bezpečnosti pri
preskokoch.
Skok cez kozu skrčmo.
Vedieť technicky správne
Prípravné cvičenia,
zacvičiť preskok cez kozu.
nácvik.
Ochrana života
a zdravia.
Estetická výchova
Lezenie, plazenie,
šplhanie na lano a tyč.
Vedieť správnu techniku
šplhu.
Ochrana života a zdravia
Vymyslieť a predviesť
vlastnú jednoduchú
gymnastickú zostavu
Pohybová improvizácia.
Pohybové hry na rozvoj
priestorovo orientačnej
schopnosti.
Relaxačné cvičenia a hry.
Joga.
Dodržiavať zásady
bezpečnosti pri cvičení.
Ochrana života
a zdravia.
Estetická výchova
Vedieť sa rýchlo
zorientovať v priestore.
Poznávať nové hry.
Vedieť zrelaxovať
vhodným pohybom
a cvičením.
Osvojiť si správnu
techniku hodu loptičkou.
Ochrana života a zdravia
Technicky správne hodiť
loptičku na výkon a na
cieľ.
Zahrať sa obľúbené
pohybové hry v prírode.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a zdravia
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Nácvik hodu z mieste,
z chôdze, z rozbehu.
Hod kriketovou
loptičkou na cieľ, na
výkon.
Pobyt v prírode spojený
s vhodnými pohybovými
hrami.
Ochrana života
a zdravia.
Estetická výchova
Ochrana života a zdravia
Ochrana života
a zdravia.
ISCED 1 – TEV-4- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
2.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Pobyt v prírode
Turistická vychádzka. Vychádzka do prírody
Prekonávať bezpečne
spojená s prekonávaním rôzne terénne prekážky
prírodných prekážok.
v prírode.
3.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Loptové hry I
Vybíjaná.
Využitie naučených
technických zručností
v zápase.
Riadený zápas.
Dodržiavanie pravidiel hry Osobnostný a sociálny
a fair-play.
rozvoj
Ochrana života a zdravia
4.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Loptové hry II
Futbal.
Využitie naučených
technických
zručností v zápase.
Riadený zápas.
Dodržiavanie pravidiel hry Osobnostný a sociálny
a fair-play.
rozvoj
Ochrana života a zdravia
5.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Loptové hry III
Manipulačné
a pohybové hry
s loptou.
Presná manipulácia
s loptou.
Trénovanie rýchlosti
a postrehu.
Vedieť správne pracovať
s loptou.
Rýchlo reagovať.
6.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Kolektívne hry
Florbal.
Využitie naučených
technických
zručností v zápase.
Riadený zápas.
Dodržiavanie pravidiel hry Osobnostný a sociálny
a fair-play.
rozvoj
Ochrana života a zdravia
7.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Kolektívne hry
Súťaž medzi
družstvami, turnaj.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Hudobno – pohybové
hry
Rozvoj rytmického
cítenia
Poznať pravidlá hier.
Dodržiavanie zásad fairplay.
Poznať pohybové hry so
spevom.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
8.
1.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Regionálne piesne a
tance
Piesne a tance
regiónu.
Poznať miestne tance
a piesne.
Multikultúrna výchova
Regionálna výchova
2.
Aktivity v prírode a
Turistická vychádzka
Orientácia v teréne.
Turnaj vo vybraných
kolektívnych hrách –
futbal, vybíjaná, florbal.
Zopakovať si známe
pohybové hry so
spevom .
Opakovanie známych
reg. piesní a tancov.
Nácvik nového reg.
tanca.
Vychádzka spojená
Vedieť sa orientovať
Osobnostný a sociálny
Jún
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia
Estetická výchova
Hudobná výchova
ISCED 1 – TEV-4- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
sezónne pohybové
činnosti
3.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Hry v prírode
Ochrana prírody
a životného
prostredia.
4.
Opakovanie
Pohybové
a manipulačné hry
5.
Opakovanie
Atletické činnosti
6.
Vyhodnotenie
Záverečná hodina
Zopakovať si známe
pohybové hry.
Vybíjaná.
Futbal.
Bedminton.
Utvrdenie získaných
pohybových
zručností.
Vyhodnotenie
činnosti počas
školského roka.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
s hrami a súťažami
zameranými na
orientáciu v teréne.
Hry zamerané na
ochranu prírody a
spolužitie človeka
s prírodou.
v teréne v okolí obce.
rozvoj
Poznať zásady ochrany
život. prostredia. Vzťah
k prírode.
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Zahrať si obľúbené hry
podľa výberu detí.
Poznať rôzne pohybové
a kolektívne
športové hry.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Precvičovanie
a zdokonaľovanie
atletických činností.
Hodnotenie výkonov
a aktivity.
Poznať správnu techniku
atletických cvičení.
Ochrana života a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ohodnotiť seba aj
spolužiakov.
Download

Telesná výchova Skratka predmetu : TEV Ročník: št