NÁVOD NA OBSLUHU
PARAMOTOR
M 101 A1
EASY LIGHT
Ing. Jaroslav SADLOŇ – SETOOP, Krajné 51, 916 16 Krajné
Tel : +421 (0) 32 77 86 640 / Fax : +421 (0) 32 77 86 641
www.setoop.sk e-mail : [email protected]
OBSAH :
Str. 3 - INŠTALÁCIA MOTORA V MOTOROVOM LOŽE
Str. 3 - ODPORÚČANÉ PALIVO
Str. 4 - KARBURATOR - NASTAVOVANIE
Str. 5 - ZÁBEH A PREVÁZKA MOTORA
Str. 6 – ZÁBEHOVÝ DIAGRAM
Str. 7 - PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA
Str. 7 - ÚDRŽBA
Str. 7 - ČISTENIE MOTORA
Str. 7 - HNACÍ REMEŇ REDIKTORU
Str. 7 - ÚDRŽBA A OBSLUHA
Str. 8 - SKLADOVANIE PARAMOTORA
Str. 9 - MONTÁŽ A NASTAVOVANIE VRTULE
Str.10 - VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ LIETANIE
Str.11 - ZÁKLADNÉ ÚKONY PREDLETOVEJ KONTROLY
Str.12 - ZÁKLADNÉ ÚKONY POLETOVEJ KONTROLY
Str.13 - TECHNICKÉ PRAMETRE
Str.14 - ZÁKLADNÉ ROZMERY
Str.15 - SCHÉMA ZAPOJENIA ELEKTROINŠTALÁCIE
Str.16 - PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA
Str.17 - ZÁRUKA
Str.18 – OPRAVY
Str.19 – ZÁRUČNÉ PREHLAIDKY
Str.20 - POZNÁMKY
Príloha :
Postup skladania ochrannej obruče paramotora.
Návod na použitie postroja CROSS A1.
Riedenie benzínu olejom
Certifikát LAA ČR L 5 – 01/2006
2
INŠTALÁCIA MOTORA V MOTOROVOM LOŽE
Uloženie motora Easy 100 v motorovom lóže je riešené pomocou 4 silent blokov, radiálne
umiestnených na zadnej časti motora.
Upozornenie : chod motora spôsobuje vibrácie, aj keď pomerne malé, ale môžu zapríčiniť
uvoľnenie matíc či skrutiek, alebo iných častí konštrukcie paramotora. Preto je potrebné proti
uvoľneniu, mechanicky poistiť tie matice, skrutky alebo časti motora, ktoré sa vibráciami môžu
uvolniť. Štandardne sa odporúča používať samoistiace matice na všetky skrutkové spoje, v prípade
ak nie je konštrukčne možné, docieliť dostatočné zaistenie skrutkového spoja proti uvoľneniu,
použite chemický spôsob poistenia spoja, pomocou anaerobného lepidla naneseného na závit
skrutky – určenie : stredne ťažko rozoberateľný spoj.
Odporúčané mechanické poistenie je možné vykonať pomocou viazacieho drôtu vhodného
priemeru, ktorý je prevlečený cez dopredu vyrobené otvory v maticiach, skrutkách, prípadne na
iných vhodných miestach slúžiacich na mechanické poistenie spoja.
Na poistenie väčších častí motora je vhodné použiť oceľové lanko menšieho priemeru
spojené do oka pomocou záliskov, alebo svorkovníc.
Časti motora, ktoré je vhodné poistiť proti uvolneniu :
•
•
•
•
Filter karburátora
Pružiny výfuku a výfuková sústava motora
Motor – silent bloky poistiť proti odtrhnutiu poistnou páskou
Skrutky vrtule – pri verzii paramotora nesnímateľná vrtuľa
Spoje výfukovej sústavy musia byť namazané mazivom, ktoré odoláva vysokým teplotám.
Namazanie je potrebné vykonať pred kompletáciou výfuku.
Kompletovanie, montáž a demontáž pohonnej sústavy paramtora, môže vykonávať iba výrobca
paramotora. V inom prípade môže kompletovane, montáž a demontáž pohonnej sústavy
paramotora vykonať iba osoba zaškolená výrobcom paramotora. V prípade nedodržania týchto
pokynov sa stráca akýkoľvek nárok za záruku.
ODPORÚČANÉ PALIVO
Palivo do motora Easy 100 je benzín s oktánovým číslom 95 vo verzi UNI spolu s olejom pre
dvojtaktné motory. Používajte olej do dvojtaktov, ktorý spĺňa normu ISO-L-EGD.
Pri použití plnosyntetického oleja počas zábehu je potrebné dodržať pomer riedenia 3%, po
zábehu v prevádzke 2,5%.
Pripravenú zmes oleja s benzínom použite do 72 hod. od jej prípravy, po tejto dobe sa
kvalita pripravenej zmesi podstatne zhoršuje a neodporúčame ju naďalej používať v paramotore,
mohlo by dôjsť k poškodeniu motora.. Používajte iba odporúčané palivo a olej pre dvojtaktné
motory.
3
ODPORÚČANIE :
Pred prvým spustením motora a jeho zábehom sa rozhodnite aký typ / značku oleja, ktorý
spĺňa normu ISO-L-EGD, budete používať. Na akom type / značke olej motor zabehnete, potom
tento olej typ / značku naďalej používajte. Neodporúča sa bezdôvodne meniť typ / značku oleja.
!!! NEPOUŽÍVAŤ RASTLINNÉ ALEBO ŽIVOČIŠTNE OLEJE !!!
!!! NEMIEŠAŤ ROZDIELNÉ TYPY OLEJOV SPLOU DOHROMADY !!!
Výrobca motora výslovne neodporúča používať olej CASTROL TTS. V prípade použitia
tohto oleja v motore, výrobca nezaručuje v plnom rozsahu spoľahlivosť prevádzky motora.
V prípade použitia tohto oleja sa stráca akýkoľvek nárok na záruku.
KARBURATOR
Motor Easy 100 je vybavený membránovým karburátorom Walbro WB 32,
Karburátor nie je vybavený výškovou kompenzáciou.
Sacia výška hladiny membránového čerpadla karburátoru je 60 cm. Do palivového potrubia
medzi nádrž a karburátor odporúčame vložiť ručnú palivovú pumpu, použitím ktorej pri štartovaní
motora dopravíme palivo do karburátora.
Pri kúpe motora je karburátor nastavený na základné hodnoty, ktoré boli zistené počas
testovacej fázy spustenia motora.
Zmenu nastavenia karburátora možno vykonať pomocou dvoch skrutiek na hornej strane
karburátoru. Nastavovanie sa vykonáva pri zahriatom motore na prevádzkovú teplotu. Kvôli
bezpečnosti sa každá zmena nastavenia skrutiek vykonáva pri zastavenom chode motora .
Skrutka označená písmenom “ L “ ( low – nízky ) reguluje prívod paliva v nízkych až
stredných otáčkach – rozsah plynovej páky od minima do polovice.
Skrutka označená písmenom “ H “ ( high – vysoký ) reguluje prívod paliva od stredných
otáčok do maxima.
Základné nastavenie karburátora : dotiahneme obe skrutky opatrne na maximum na doraz.
Skrutku označenú písmenom “ L “ ( low – nízky ) povolíme o ¼ až ½ otáčky. Skrutku označenú
písmenom “ H “ ( high – vysoký ) povolíme o 4/5 až 1 otáčku.
Povoľovaním skrutiek dochádza k obohacovaniu zmesi palivom, doťahovaním skrutiek
dochádza k ochudobňovaniu zmesi o palivo. Každý zásah do nastavenia karburátora sa prejaví na
pravidelnosti chodu motora a jeho životnosti.
Preto ak v istých otáčkach dochádza k tomu, že karburátor dodáva motoru bohatú zmes - motor
strieľa do výfuku, zapaľovacia sviečka je čierna od sadzí, upravíme palivovú zmes, tak že
v príslušných otáčkach v ktorých dochádza k tomuto javu, pootočením príslušnej skrutky po
smere hodinových ručičiek – dotiahnutím skrutky - upravíme palivovú zmes na chudobnejšiu.
Ak karburátor dodáva motoru chudobnú zmes , motor sa prehrieva, strieľa do karburátoru ,
zapaľovacia sviečka je biela, je nutné upraviť palivovú zmes na bohatšiu, tak že v príslušných
otáčkach v ktorých dochádza k tomuto javu, pootočením príslušnej skrutky protismere
hodinových ručičiek – povolením skrutky - upravíme palivovú zmes na bohatšiu. Pozor na
nastavenie príliš chudobnej palivovej zmesi, pri ktorej sa motor veľmi prehrieva a pri
dlhodobejšej prevádzke, môže takéto chudobné nastavenie palivovej zmesi viesť k výraznému
poškodeniu motora a následne k jeho zadretiu.
4
UPOZORNENIE !
Chudobná zmes môže vážne poškodiť motor, prípadne môže dôjsť k jeho zadretiu!
Akékoľvek poškodenia vzniknuté chybným nastavením karburátora, vedúce k zadretiu motora nie sú
predmetom záruky !
Pripomíname, že nastavovanie karburátora sa vykonáva pri zahriatom motore na
prevádzkovú teplotu. Kvôli bezpečnosti sa každá zmena nastavenia skrutiek karburátora
vykonáva pri zastavenom chode motora.
Keď sú skrutky H/L nastavené na štandardné hodnoty, vykonávajte zmeny max po1/10
otáčky na 1 krát, alebo o 45°, väčšie úpravy polohy skrutiek na 1 krát, môžu spôsobiť poškodenie
motora.
Zmeny v atmosferických podmienkach a nadmorskej výške výrazne ovplyvňujú funkčnosť
motora. Zmenou nadmorskej výšky sa mení hustota vzduchu, výsledkom toho je zmena pomeru
vzduch / palivo v palivovej zmesi .
Vysoká nadmorská výška, vysoká vlhkosť vzduchu, alebo vysoká teplota, prípadne obmedzený
prístup vzduchu cez znečistený vzduchový filter, spôsobujú to, že palivová zmes sa stáva bohatá.
Naproti tomu malá nadmorská výška, nízke teploty a nízka vlhkosť vzduchu, spôsobujú to že
palivová zmes sa stáva chudobnou.
Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné veľmi citlivo pristupovať k nastaveniu karburátora,
tak aby boli vždy nastavené optimálne hodnoty a motor pracoval vo vhodných podmienkach.
ZÁBEH A PREVÁZKA MOTORA :
Správne vykonaný zábeh motora sa pozitívne prejaví na jeho výkone a celkovej životnosti.
Zábeh paramotora vykonávajte na zemi ! Pripravte správne nariedenú palivovú zmes pre
zábeh – také množstvo ktoré spotrebujete do 72 hod. Nalejte palivo do nádrže paramotora, nádrž
dobre uzavrite uzáverom. Pri manipulácii s palivom dodržiavajte bezpečnostné opatrenia súvisiace
s horľavými látkami. Pri opätovnom spustení motora uvolnite uzáver palivovej nádrže, aby sa
vyrovnal tlak v nádrži s okolitým tlakom ovzdušia. Na uzávere nádrže je spätný ventil.
Ručnou pumpou, ktorá je na palivovom potrubí načerpajte palivo do karburátora, zároveň
s čerpaním paliva stlačte tlačidlo na vonkajšej strane karburátora, ktoré sa nachádza v strede
otvoru, aby nedošlo k prasknutiu membrány z dôvodu vysokého tlaku – tlačidlo stláčajte opatrne
aby ste neprerazili membránu. Po načerpaní paliva do karburátoru – keď palivo pri čerpaní do
karburátoru začne presakovať cez vzduchový filter je motor pripravený k spusteniu.
Pozor na to, aby ste do karburátoru nenačerpali veľa paliva, lebo môžete motor zaplaviť
jeho veľkým množstvom, v tom prípade vymontujte zapaľovaciu sviečku a prebytočné palivo
vylejte. Pri zaplavení motora palivom odporúčame vymeniť zapaľovaciu sviečku za novú !
Pred rozhodnutím spustiť motor do chodu, zabezpečte aby všetky osoby a predmety ktoré
môžu prísť do styku s rotujúcou vrtuľou boli vzdialené minimálne 100 m od roviny jej otáčania, 20
m pred a za rovinou otáčania vrtule. Toto opatrenie sa netýka osoby ktorá bezprostredne
zabezpečuje pomoc pri štarte.
Pred samotným spustením motora skontrolujete či je v nádrži dostatočné množstvo paliva
( priemerná spotreba paliva 3 – 4 l/hod. ). Plynovou pákou otvorte škrtiacu klapku karburátora na
1/4 až1/3 rozsahu chodu. Motor s ladeným výfukom štartuje s viacej otvorenou škrtiacou klapkou
karburátora. Po naštartovaní mierne stiahnite plyn tak aby bol udržaný chod motora v otáčkach
a mohlo byť vykonané zahriatie. Všimnite si rozsah chodu plynovej páky. ( Karburátor nie je
5
vybavený sýtičom, preto je nutné jeho funkciu nahradiť otvorením škrtiacej klapky karburátora na
¼ - ½ jej rozsahu ).
Ak je motor vybavený ručným štartérom, uchopte štartovaciu šnúru za držadlo a energicky
potiahnite – POZOR ! NIE TRHNÚŤ. Ak je motor vybavený elektrickým štartérom, stlačte
tlačidlo ŠTART a uveďte motor do chodu.
Paramotor s elektrickým štartérom :
Na uvedenie motora do činnosti stlačte tlačidlo štartéra na ľavej strane akcelerátora.
Ukončenie činnosti motora : na pravej strane akcelerátora preklopte páčkový vypínač
z polohy k sebe do polohy od seba.
!!! UPOZORNENIE !!!
Motor neštartujte dlhšie ako 3 sec. Po štarte urobte 30 sec. prestávku a pokus opakujte. Pri
dlhšie trvajúcom štartovaní môže dôjsť k poškodeniu štartovacej elektroniky.
Zábehový diagram :
Motor uveďte do chodu a nechajte na voľnobehu 2000 – 2200 ot/min zahriať a vykonajte
zábeh motora podľa zábehového diagramu.
Zábeh motora rozdeľte na dve fázy :
Prvá – dĺžka trvania 40 min.
Druhá – dĺžka trvania 20 – 25 min.
Motor po uplynutí prvej fázy zábehu, zastavte vypínačom na konci plynovej páky. Vypínač
preklopte do polohy vypnuté a počkajte do doby pokiaľ sa neprestane vrtuľa otáčať, pri opätovnom
vrátení vypínača do polohy zapnuté sa môže stať, že rotujúca vrtuľa svojou zotrvačnosťou znovu
naštartuje motor do chodu !
Motor nechajte vychladnúť. Skontrolujte tesnosť spojov a uchytenie komponentov motora.
6
Po vykonaní zábehu motora na zemi je možné pristúpiť k prvým letom. Pred samotným
letom vykonajte predletovú kontrolu, zahrejte motor na prevádzkovú teplotu, vykonajte motorovú
skúšku.
Fázu zábehu motora môžeme považovať za skončenú po 10 hod. letovej prevádzky.
NEUVÁZDAJTE MOTOR DO CHODU BEZ VRTULE !
UPOZORNENIE!!!
POČAS ZÁBEHU UDRŽUJTE TEPLOTU VYFUKOVÝCH PLYNOV A TEPLOTU HLAVY
V STANOVENÝCH HODNOTÁCH.
Doporučujeme štartovať s plným výkonom motora, počas letu voľte kľudný chod motora
v povolenom rozsahu otáčok. Vyvarujte sa prekročeniu maximálnych dovolených otáčok a doby
chodu motora pri ktorej je ich možné použiť.
Počas letu a hlavne pri klesaní sa vyvarujte dodávaniu chudobnej zmesi ( malé otvorenie
šktriacej klapky karburátoru ) pri vysokých otáčkach vrtule – vrtuľa je roztáčaná prúdiacim
vzduchom a následne vrtuľa roztáča motor. Malé množstvo paliva s mazacím olejom, ktoré je
dodávané karburátorom môže viesť k tomu, že vo valci motora zostáva veľké množstvo
výfukových plynov a tie môžu spôsobiť kritické teploty a prehriatie motora s následným
zadretím !!!
Pred odstavením motora nechajte motor ísť, pokiaľ sa neodvedie latentné ( zbytkové ) teplo
naakumulované z predchádzajúcej prevádzky. Motor ochladzujte približne pri 3000 – 3200
ot/min. alebo pri najbližších pravidelných otáčkach motora po dobu minimálne 2 minúty
s následným voľnobehom po dobu 1 minúty.
Nenechávajte motor dlho v chode na voľnobeh , pretože bohatosť zmesi, ktorá je pri
nastavení karburátora na voľnobeh môže spôsobovať nežiadúce usadanie karbónu a samozápaly
sviečok.
ÚDRŽBA
UPOZORNENIE:
!!! AKÁKOĽVEK OPRAVA, ALEBO ÚDRŽBA MOTORA SA VYKONÁVA PRI
STUDENOM A VYPNUTOM MOTORE S PRERUŠENÝM ZAPAĽOVANÍM
A ODPOJENÝMI ŠTARTOVACÍMI BATERIAMI !!!
Pred každým štartom motora musí byť vykonaná kontrola stavu :
• silent blokov – silent blok musí biť bez trhlín.
• výfukovej sústavy - na výskyt trhlín.
• zapojenia elektrického systému, a káblov na zlomi a uvolnenie.
• uvolnenia skrutiek, alebo komponentov motora.
• dostatok paliva v nádrži.
7
ČISTENIE MOTORA
Po väčšom počte nalietaných hodín ( 100 hod. ) sa môže začať prejavovať väčší odpor pri
štartovaní motora. Toto je spôsobené znečistením dekompresného otvoru vo vnútri valca motoru.
V prípade, že sa to stane, odporúčame vyhľadať špecializovaného mechanika zaoberajúceho sa
servisom dvojtaktných motorov a dekompresný otvor vyčistiť. Najčastejšie k znečisteniu
dekompresného otvoru dochádza pri nesprávnom riedení oleja benzínom – pri prekročení
riediaceho pomeru – veľa oleja v benzíne, alebo pri nekvalitnom oleji do dvojtaktných motorov.
HNACÍ REMEŇ REDIKTORU
Počas letovej prevádzky sa stane, že motor vo vyšších otáčkach začína samovoľne zvyšovať
otáčky, je to spôsobené natiahnutím a opotrebovaním hnacieho remeňa reduktoru. Nie je to
žiadna vážna závada. Hnací remeň reduktoru napneme pootočením excentrického čapu
reduktoru , čím sa zväčší vzdialenosť medzi kolesami reduktora a dôjde k napnutiu hnacieho
remeňa. Túto opravu prenechajte odborníkovi, preto že treba dodržať súososť kolies reduktoru
a správny uťahovací moment skrutiek.
Ak spozorujete na hnacom remeni reduktoru rôzne poškodenia ( výraznejšie praskliny,
chýbajúce drážky a i. ), ďalej paramotor nepoužívajte a zabezpečte výmenu remeňa
ÚDRŽBA A OBSLUHA
Po zábehu vykonanom na zemi, je nutné skontrolovať upnutie všetkých mechanických častí
na paramotore a prípadne uvoľnené spoje dotiahnuť, túto kontrolnú činnosť je nutné vykonávať
pravidelne podľa následných pokynov.
Stav silent blokov je nutné kontrolovať pred každým letom.
ÚDRŽBA KAŽDÝCH 20 MOTO-HODÍN:
•
•
•
•
•
•
Vyčistiť filter karburátora.
Vyčistiť palivový filter.
Skontrolovať stav a napnutie remeňa reduktoru.
Namazať guľové spoje na výfukovej sústave.
Výmena zapaľovacej sviečky
Výmena silent bloku hlavy
ÚDRŽBA KAŽDÝCH 50 MOTO-HODÍN:
•
•
•
•
Výmena motorových a výfukových silent blokov.
Výmena remeňa reduktoru
Skontrolovanie gumených častí – uchytenie karburátora.
Výmena tlmiacej vložky tlmiča výfuku.
8
ÚDRŽBA KAŽDÝCH 100 MOTO-HODÍN:
• kontrola hriadeľa / excentera reduktoru na prípadný výskyt únavových trhlín
- vykonáva výrobca paramotoru.
• alebo dvoch rokoch prevádzky vymeniť membrány karburátoru za nové – odporúča sa
na základe zistení z prevádzky.
ÚDRŽBA KAŽDÝCH 150 MOTO-HODÍN:
•
•
•
•
výmena všetkých ložísk
výmena simeringov
výmena tesnení.
Každých 150 hodín, skontrolovať a vymeniť vnútorné časti motora, ak to limity
tolerancií vyžadujú.
MONTÁŽ A NASTAVOVANIE VRTULE
Vrtuľu nastavujeme nasledujúcim spôsobom :
Vrtuľu najprv osadíme na unášač a postupne doťahujeme spojovacie skrutky. Spojovacie
skrutky doťahujeme nasledovne – vždy dvojice spojovacích skrutiek proti sebe.
Spojovacie skrutky dotiahnite tak aby bola vrtuľa osadená na unášači, tak že ju môžeme
začať nastavovať. Nastavovanie sa deje pomocou jednoduchého prípravku – doska na ktorej je
prilepený čistý papier, ktorú podložíme pod vrtuľu tak aby sa konce listov dotýkali povrchu dosky
s papierom. Pootočením vrtule a označením dotyku konca listu zistíme vzájomnú odchýlku koncov
listov vrtule.
Pomocou spojovacích skrutiek dotiahneme na unášači tú časť vrtule ktorá je odchýlená od
roviny otáčania druhého listu vrtule. Postup opakujeme dovtedy pokiaľ listy vrtule nie sú v jednej
rovine otáčania – dovolená vzájomná odchýlka listov vrtule je 1 mm. Potom spojovacie skrutky
úplne dotiahneme.
Skrutky vrtule postupne doťahujte momentovým kľúčom na moment 10 Nm pri skrutkách
M 6 pri skrutkách M 8 – 14 Nm. Vrtuľa musí byť presne nastavená inak sa môžu pri chode
motora, počas letu vyskytovať vibrácie, ktoré majú nepriaznivý vplyv na životnosť paramotora,
prípadne môžu viesť k jeho deštrukcii.
Po skontrolovaní presnosti nastavenia vrtule a úplnom dotiahnutí spojovacích skrutiek
poistíme vždy dvojice spojovacích skrutiek viazacím drôtom proti samovoľnému uvolneniu –
neplatí pri verzii paramotora s rozoberateľným rámom.
Kontrolu vzájomnej odchýlky koncov vrtule vykonávame každých 5 hod. Po každom
ukončení letovej prevádzky, vrtuľu skontrolujeme a dôkladne očistíme od zvyškov paliva prípadne
iných nečistôt.
S vrtuľou zaobchádzajte opatrne – nepoužívajte vrtuľu ako držadlo – s poškodenou vrtuľou
nikdy nelietajte - nesnažte sa poškodenú vrtuľu opravovať, opravu zverte výrobcovi – vrtuľu nijak
neupravujte – v prípade nezvyčajných vibrácií nepoužívajte paramotor, vyhľadajte výrobcu
paramotora, alebo špecializovaného opravára, povereného výrobcom, na servis paramotorov .
9
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ LIETANIE
-
Dodržujte zákony a predpisy štátu v ktorom vykonávate prevádzku na
vašom lietajúcom športovom zariadení
-
Dodržujte činnosti a úkony predpísané v návode na použitie
-
Dôsledne vykonávajte činnosti súvisiace s plánovaním letu :
:
zistite si predpokladaný vývoj meteorologickej situácie na
dobu letu
:
vykonajte navigačnú príprava letu
- naplánovanie letovej trasy
- volte letovú trasu tak aby bolo na nej dostatočné
množstvo priestorov na núdzové pristátie
:
pripravte také množstvo paliva aby ste mali dostatočnú
rezervu v prípade neplánovaného predlženia letu
/ odporúča sa plánované palivo na dobu letu + 20 min rezerva /
: oznámte blízkym svoj úmysel lietať a uveďte im predpokladaný čas
návratu, alebo času kedy im podáte správu o ukončení vašej letovej
činnosti – aby bolo možné v prípade vzniknutých problémov zavčasu
zabezpečiť pomoc.
:
zabezpečte si pozemný doprovod – v prípade dlhšej trate
: výšku letu voľte s ohľadom na možnosť vykonať pokiaľ
možno bezpečné núdzové pirstátie
-
Nepreceňujte svoje pilotné schopnosti
Zapamätajte si : Všetci dobrí piloti sú mŕtvi, zostali len starí piloti.
:
Neskúšajte také letové režimy ktoré nie sú v súlade
s návodom na použitie paramotora a padákového klzáku.
: Neskúšajte akrobaciu
: Riadiace šnúry padákového klzáku vždy držte v rukách – mate tým
vyššiu kontrolu nad padákovým klzákom.
-
Odporúča sa na základe skúseností, lietať v malých výškach vyššou
rýchlosťou z dôvodu vyššej bezpečnosti.
-
Vyššiu rýchlosť využívajte pri štarte a vo fázach letu nasledujúcich po
odpútaní sa a pri fázach letu súvisiacich s priblížením a samotným
pristátím
-
Dôkladne sledujte svoj zdravotný stav. Dodržujte termíny zdravotných
prehliadok u poverených lekárov. Nelietajte v dobe choroby, výskytu
fyzických a psychických problémov.
-
Pilotky lietajúcich športových zariadení musia zvážiť vykonávanie letovej
činnosti v dobe menštruácie. Vo všeobecnosti sa v dobe menštruácie
neodporúča lietať
10
ZÁKLADNÉ ÚKONY PREDLETOVEJ KONTROLY
RÁM : NEDEFORMOVANÁ A NEPOŠKODENÁ KONŠTRUKCIA RÁMU,
NEPOŠKODENÝ OCHRANNÝ VÝPLET
SPRÁVNE ZOSTAVENÁ A POISTENÁ KONŠTRUKCIA
VRTUĽA : SPRÁVNE OSADENÁ A ORIENTOVANÁ
SKRUTKY VRTULE DOTIAHNUTÉ NA ROVNAKÝ UŤAHOVACÍ
MOMENT
VRTUĽA NESMIE JAVIŤ ŽIADNE ZNAKY POŠKODENIA
SILENTBLOKY : NEPORUŠENOSŤ SILENTBLOKOV MOTORA, VYFUKU
NEPORUŠENOSŤ MANŽETY KARBURÁTORA
REDUKTOR : SPRÁVNOSŤ NAPNUTIA REMEŇA REDUKTORU
DOTOAHNUTÉ A ZAISTENÉ SKRUTKY REDUKTORA
VÔĽA LOŽÍSK REDUKTORA
NEPORUŠENOSŤ OSKY REDUKTORA
INŠTALÁCIA, ROZVODY, POISTENIE : STAV PALIVOVEJ SÚSTAVY,
STAV ELEKTROINŠTALÁCIE, KONTAKTY, VYPÍNAČE, POISTNÉ
PÁSKY SILENTBLOKOV, MECHANICKÉ POISTENIE SPOJOV
NÁDRŽ : PRED LETOM VYROVNEJTE TLAK V NÁDRŽI S OKOLITÝM
TLAKOM, SKONTROLUJTE TESNOSŤ VÍKA , ZAISTANIE
BATÉRIA : SPRÁVNOSŤ ZAPOJENIA KONTAKTOV ŠTARTOVACEJ
BATÉRIE
POSTROJ : SPOJOVACIE BODY POSTROJ - NOSNÝ RÁM,
POSTROJ - PADÁKOVÝ KLZÁK
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM : PRIPOJENIE, POISŤOVACIE HÁČIKY, RÚČKA
PALIVO : DOSTATOČNÉ MONŽSTVO A SPRÁVNE NARIEDENÉ
MOTOROVÁ SKÚŠKA : ZAHRIATIE, VOĽNOBEH, AKCELERÁCIA, PLNÝ
VÝKON, DECELERÁCIA, VOĽNOBEH – SLEDOVAŤ
PRAVIDEĹNOSŤ CHODU V JEDNOTLIVÝCH REŹIMOCH.
V PRÍPADE AKÉHO KOĽVEK POŠKODENIA PARAMOTORA JE ZAKÁZANÉ
UVIESŤ PARAMOTOR DO CHODU A VYKONÁVAŤ LETOVÚ ČINNOSŤ.
PRE BEZPEČNÉ POUŽIVANIE ZABEZPEČTE ODBORNÚ OPRAVU PARAMOTORA.
11
ZÁKLADNÉ ÚKONY POLETOVEJ KONTROLY
S PARAMOTOROM MANIPULUJTE PO VYCHLADNUTÍ MOTORA
A VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU, PO ODPOJENÍ ŠTARTOVACEJ BATÉRIE
A VYPNUTOM ZAPAĽOVANÍ MOTORA.
RÁM : NEDEFORMOVANÁ A NEPOŠKODENÁ KONŠTRUKCIA RÁMU,
NEPOŠKODENÝ OCHRANNÝ VÝPLET
VRTUĽA : VRTUĽA NESMIE JAVIŤ ŽIADNE ZNAKY POŠKODENIA
SILENTBLOKY : NEPORUŠENOSŤ SILENTBLOKOV MOTORA, VYFUKU
NEPORUŠENOSŤ MANŽETY KARBURÁTORA
REDUKTOR : SPRÁVNOSŤ NAPNUTIA REMEŇA REDUKTORU
DOTOAHNUTÉ A ZAISTENÉ SKRUTKY REDUKTORA
VÔĽA LOŽÍSK REDUKTORA
NEPORUŠENOSŤ OSKY REDUKTORA
INŠTALÁCIA, ROZVODY, POISTENIE : STAV PALIVOVEJ SÚSTAVY,
STAV ELEKTROINŠTALÁCIE, KONTAKTY, VYPÍNAČE, POISTNÉ
PÁSKY SILENTBLOKOV, MECHANICKÉ POISTENIE SPOJOV
BATÉRIA : PRERUŠENIE KONTAKTOV ŠTARTOVACEJ BATÉRIE
NÁDRŽ : NEPORUŠNOSŤ NÁDRŽE
POSTROJ : POSTROJ NESMIE JAVIŤ ŽIADNE ZNAKY POŠKODENIA,
ALEBO ZMENY NASTAVENIA
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM : POISŤOVACIE HÁČIKY
PALIVO : PALIVO JE POTREBNÉ PO UKONČENÍ LEITANIA VYČERPAŤ
Z NÁDRŽE PARAMOTORA DO PREPRAVNEJ NÁDOBY
SCHVÁLENEJ NA PREPRAVU BENZÍNU
V PRÍPADE AKÉHO KOĽVEK POŠKODENIA PARAMOTORA JE ZAKÁZANÉ
ZNOVU UVIESŤ PARAMOTOR DO CHODU A VYKONÁVAŤ LETOVÚ ČINNOSŤ.
PRE BEZPEČNÉ POUŽIVANIE ZABEZPEČTE ODBORNÚ OPRAVU PARAMOTORA.
12
TECHNICKÉ PRAMETRE
PARAMOTOR
:
M 101 A1 EASY LIGHT
MOTOR
:
Vittorazi EASY 100
OBSAH
:
98,2 cm3
VÝKON
:
18 hp pri 9500 ot/min / nominálny
VRTUĽA
:
125 cm - DVOJLISTÁ – DREVENÁ VOLLNER / SETOOP
PRIEMER RÁMU
:
140 cm - OCEĽ – AL - ROZOBERATEĽNY
HMOTN. PRÁZDNA : 19,8 kg - bez postroja
OBJEM PLASTOVEJ PALIVOVEJ NÁDRŽE
:
8,5 l
VYTRVALOSŤ PRI 8,5 l PALIVA 3,0 hod. V CESTOVNOM REŽIME 65% VÝKON
PRENOS VÝKONU MOTORA NA VRTUĽU : GUMOTEXTILOVÝ
MNOHODRÁŽKOVÝ REMEŇ
REDUKTOR : 1 : 3,65
BATÉRIA
: 12 V / 3,3 Ah HMOTNOSŤ : 1,35 kg – platí pre paramotor s el. štartérom
MAXIMÁLNA VZLETOVÁ HMOTNOSŤ
MINIMÁLNA VZLETOVÁ HMOTNOSŤ
:
:
145 kg
100 kg
UPOZORNENIE
Motor je vybavený dobíjaním batérie za letu : Motor môže byť spustený iba s inštalovanou
štartovacou batériou !!!
Batéria je umiestnená v chrbtovej časti paramotora.
- Platí pre verziu paramotora s elektrickým štartérom.
UPOZORNENIE
Motor Vittorazi EASY 100 nie je certifikovaný ako letecký motor. Vzhľadom na to
môže kedykoľvek dôjsť k zastaveniu jeho činnosti.
Tento motor nie je certifikovaný ako letecký výrobok . Osádka musí vykonávať let
tak , aby v prípade vysadenia motora mohla bezpečne dokĺzať a pristáť na dopredu
vyhliadnutú plochu !
Za dôsledky zastavenia činnosti motora nesie plnú zodpovednosť užívateľ
lietajúceho športového zariadenia.
13
ZÁKLADNÉ ROZMERY
Rozmery sú uvedené v : mm
14
SCHÉMA ZAPOJENIA ELEKTROINŠTALÁCIE
15
PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA
Maximálne užitočné zaťaženie ( celková hmotnosť pilota )
Minimálne užitočné zaťaženie ( celková hmotnosť pilota )
:
:
100 kg
80 kg
- Maximálny výkon motora 20 Hp pri 10 200 ot/min je možné použiť max. po dobu 3 min.
Po použití plného výkonu motora je potrebné urobiť prestávku minimálne 10 min
- Trvalo použiteľný výkon motora 18 Hp pri 9500 ot/min
- Štartovať a pristávať iba proti smeru vetra. Sila vetra pri štarte max. 5m/s
odporúčané 1 až 3 m/s
- Dovolený bočný vietor pri štarte, alebo pristátí 0 m/s
- Dovolený bočný vietor pri štarte, alebo pristátí 0 m/s
- Rozsah teploty vzduchu na zemi pri prevádzke 5ºC až 25ºC.
- Zákaz uvádzať motor do činnosti pri nižšej teplote motora ako 5°C.
- Zákaz lietať nad zastavanými oblasťami, cestami I, II a III triedy a skupinami ľudí nižšie
ako 150m
- Zákaz akejkoľvek akrobacie
- Zákaz vlekať predmety
- Zákaz meniť nastavenie úchytov padákového klzáku na nosnom postroji paramotora
- Zákaz používať iný postroj ako dodaný výrobcom
- Zákaz používať paramotor s inou vrtuľou ako dodávanou výrobcom.
- Zákaz zasahovať do konštrukcie nosného postroja paramotora
- Zákaz lietať s poškodenou vrtuľou
- Zákaz zasahovať do konštrukcie vrtule, poškodenú vrtuľu môže opravovať iba výrobca
vrtule
- Zákaz používať paramotor s poškodeným hnacím remeňom reduktoru
- Zákaz používať paramotor s poškodeným ochranným rámom vrtule.
- Zákaz používať paramotor s poškodeným nosným rámom nosného postroja
- Zákaz používať paramotor s poškodeným nosným postrojom
- Zákaz používať paramotor s poškodeným ochranným výpletom
- Zákaz používať paramotor s poškodenými poistnými drôtmi, zistiť príčinu poškodenia,
vymeniť poistné drôty za nové v rovnakom usporiadaní
- Zákaz používať paramotor s poškodenou palivovou sústavou.
- Zákaz používať paramotor spolu s padákovými klzákmi, ktoré neboli schválené pre
prevádzku na paramotoroch.
- Zákaz používať paramotor po termínoch výmeny, alebo kontroly častí uvedených
výrobcom v tomto návode.
- Paramotor prepravujte bez paliva v nádrži.
- Konštrukcia paramotora nebola navrhnutá na prepravu na externých nosičoch
- Paramotor prepravujte v rozloženom stave, s odpojenou štartovacou batériou a prázdnou
palivovou nádržou.
-Vzhľadom na väčšie sily a vibrácie pôsobiace počas letu na konštrukciu padákového
klzáku je odporúčané ako nosné šnúry používať šnúry typu DYNEMA a každých 30
hodín prevádzky ich dať skontrolovať výrobcovi padákového klzáku.
Konštrukcia paramotoru podlieha neustálemu vývoju.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu informácií v tomto návode na obsluhu.
16
ZÁRUKA
Záruka je 24 mesiacov od dátumu predaja paramotora. Záruka sa vzťahuje na materiálové
a konštrukčné závady. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neopatrným, neodborným
zaobchádzaním, nedodržaním prevádzkových obmedzení a pokynov k údržbe a kontrole. Pri
nedodržaní termínov pravidelných záručných prehliadok, záruka končí dňom poslednej prehliadky.
Záruka sa nevzťahuje na opravy vykonané iným subjektom ako je výrobca, alebo povereným
servisným technikom. V prípade akéhokoľvek zásahu do paramotora, ktorý nebude vykonaný
výrobcom, alebo poverenou osobou je záruka neplatná.
UPOZORNENIE.
Náhradné diely, príslušenstvo a komponenty sú výrobcom dôkladne skúšané aby spĺňali
náročné požiadavky na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky paramotora. Používajte iba
originálne diely, príslušenstvo a komponenty. V prípade použitia iných náhradných dielov,
príslušenstva a komponentov ako dodávanými výrobcom, výrobca paramotora v žiadnom prípade
nezaručuje správnosť a bezpečnosť prevádzky paramotora a záruka je neplatná.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK NEPODLIEHA SCHVAĽOVANIU ÚRADU PRE CIVILNÉ
LETECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
TENTO VÝROBOK JE PREVÁZDKOVANÝ NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE
UŽÍVATEĽA.
ÚMYSELNÉ VÝVRTKY, PÁDY A AKROBACIA JE PRÍSNE ZAKÁZANÁ
UPOZORNENIE
LIETANIE S PARAMOTOROM JE NEBEZPEČNÉ PRE PILOTOV, KTORÍ NEMAJÚ
S TAKÝMTO SPÔSOBOM LIETANIA DOSTATOČNÉ SKÚSENOSTI ! VÝROBCA NA
ZÁKLADE SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY NEODPORÚČA LIETAŤ S PARAMOTOROM
V DOBE TVORBY KONVEKTÍVNEJ OBLAČNOSTI SPOJENEJ S VÝSKITOM
TERMICKÝCH PRÚDOV. PRI LIETANÍ S PARAMOTOROM POUŽÍVAJTE ZÁLOŽNÝ
PADÁK S NOSNOŤOU ZODPOVEDAJÚCOV VAŠEJ MAXIMÁLNEJ VZLETOVEJ
HMOTNOSTI.
VÝROBCA A PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDAJÚ ZA ŠKODY A ÚRAZY
VZNIKNUTÉ PREVÁDZKOU PARAMOTORA
OPRAVY
Akékoľvek poškodenie, alebo vzniknutá závada, ktorá bráni používaniu paramotora musí
byť nahlásená výrobcovi. Po prešetrení rozsahu poškodenia, alebo zistenia príčiny závady výrobca
určí spôsob vykonania opravy. Výrobca môže určiť na vykonanie opravy zodpovednú osobu, ktorá
opravu vykoná.
Po vykonaní opravy bude vykonaný zálet, určeným skúšobným pilotom, ktorý potvrdí
lietajúce športové zariadenie ako prevádzky schopné a odporučí technikovi motorového
paraglidingu jeho uvedenie do letovej činnosti
Záznam o oprave lietajúceho športového zariadenia bude zaznamenaný do letového
denníka lietajúceho športového zariadenia.
17
M 101 A1 EASY LIGHT
Dátum výroby
Zábeh motora
Počet motohodín zábehu
Celkový počet motohodín
k dátumu predaja
Výrobné číslo paramotora
:
:
:
Dátum predaja
:
Adresa kupujúceho
:
hod
hod
hod
:
:
Tel/fax :
Typ pilotnej licencie kupujúceho :
S OBSAHOM NÁVODU NA POUŽITIE PARAMOTORA SOM SA OBOZNÁMIL
A ROZUMIEM VŠTEKÝM ČASTIAM NÁVODU.
DŇA :
………………………………
Podpis
18
Záručné prehliadky :
1. Jeden mesiac od dňa predaja, alebo po 15 motohodinách :
Zistené závady
Kontroloval :
Opravu vykonal :
Zálet vykonal :
2. Tri mesiace od dňa predaja, alebo po 30 motohodinách :
Zistené závady
Kontroloval :
Opravu vykonal :
Zálet vykonal :
3. Šesť mesiacov od dňa predaja, alebo po 50 motohodinách :
Zistené závady
Kontroloval :
Opravu vykonal :
Zálet vykonal :
4. Dvanásť mesiacov od dňa predaja, alebo po 150 motohodinách :
Zistené závady
Kontroloval :
5. Osemnásť mesiacov od dňa predaja, alebo po 250 motohodinách :
Zistené závady
Kontroloval :
Opravu vykonal :
Zálet vykonal :
6. Dvadsaťštyri mesiacov od dňa predaja, alebo po 350 motohodinách :
Zistené závady
Kontroloval :
Opravu vykonal :
19
Zálet vykonal :
POZNÁMKY
20
Príloha :
Postup skladania ochrannej obruče paramotora.
Poz. 1
Základný rám paramotora uložíme na rovnú plochu.
Poz. 2
Do základného rámu paramotora vložíme jednotlivé časti dielov ochrannej obruče.
21
Poz. 3
Vrchné diely výstuže obruče spojíme stredovou spojkou.
Poz. 4
Do oblúku stredovej spojky zasunieme vrchné konce horných oblúkov.
22
Poz. 5
Do oblúkov bočných spojok obruče zasunieme spodné konce horných oblúkov.
Poz. 6
Do oblúkov bočných spojok obruče zasunieme vrchné konce spodných oblúkov.
23
Poz. 7
Do spodnej časti rámu zasunieme spodné konce spodných oblúkov.
Poz. 7
Po zostavení ochrannej obruče, predpísaným spôsobom namontujeme vrtuľu.
24
Poz. 8
Predpísaným postupom podľa návodu zostavíme postroj paramotora.
Viď návod na použitie postroja.
Demontáž :
Demontáž paramotora sa deje pri vypnutom zapaľovaní a vychladnutom motore a výfuku.
-
Najprv demontujeme predpísaným postupom vrtuľu.
Nasleduje demontáž postroja.
Demontáž obruče :
-
Pri demontáži obruče postupujeme opačným postupom ako pri jej montáži.
Od spodnej časti rámu oddelíme spodné konce spodných oblúkov.
Od oblúkov bočných spojok obruče oddelíme vrchné konce spodných
oblúkov.
Od oblúkov bočných spojok oddelíme spodné konce horných oblúkov.
Od oblúku stredovej spojky oddelíme horné konce horných oblúkov.
Stredovú spojku oddelíme od výstuží obruče.
Od základného rámu paramotora oddelíme jednotlivé časti dielov
ochrannej obruče.
Odporúčanie : Pri montáži a demontáži ochrannej obruče pracujte precízne. Pri neodbornej
manipulácii môže dôjsť k poškodeniu jednotlivých komponentov obruče. Jednotlivé diely
nasúvajte a vysúvajte z protikusov voľne, nepoužívajte násilie - odporúčame pri montáži
a demontáži časti obručí nepnite výlet tak akoby bol v napnutom stave na obručiach – lepšie sa
25
budú jednotlivé časti skladať a demontovať – predpnutím výpletu uvolníte pnutie v spojkách.
Protikusy majú dostatočnú výrobnú vôľu ktorá umožňuje ich vzájomné spojenie.
Príloha :
Návod na použitie postroja CROSS A1.
OBSAH
ÚVOD ………………………………………………………………..... 2
1.
PRIPEVNENIE PADÁKOVÉHO KLZÁKU……………………..……….. 2
2.
PRIPEVNENIE NA NOSNÝ RÁM….........…………………..……….. 3
3.
PRIPEVNENIE ZÁLOŽNÉHO PADÁKU..………………………..…….. 11
4.
POSTUP AKO PRIPEVNIŤ ZÁLOŽNÝ PADÁK...…………………..….. 11
5. PODROBNOSTI VZŤAHUJÚCE SE K ÚČELOM
A FUNKCIÁM NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH MIEST
PRE UPEVNENIE STANOVENÝCH VÝROBCOM …………………….. 12
6. AKO NASTAVIŤ POSTROJ PRED VZLETOM,
PO VZLIETNUTÍ A PRED PRISTÁTÍM …...……………………..…..…. 12
7. VÝROBCOM DOPORUČENÉ KONTROLY .............……………………. 14
8. MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ PILOTA ………………...………………… 15
9. NÁVOD NA ÚDRŽBU ………………………………….……………. 15
10. SKLADOVANIE ......…………………………………………..….... 15
11. ZÁRUKA ……………………………………………………........… 16
SETOOP Cross A1
Návod k použitiu
Postroj MPG : SETOOP CROSS A1
Návrh, ilustrácie a foto:
26
Ondrej MITTER©
27
ÚVOD
Vážený priatelia motorového paraglidingu,
Dostáva sa Vám do rúk postroj firmy SETOOP PARAMOTORS. Tento
postroj je určený iba k prevádzkovaniu s paramotorom. Bez upevnenia na
kotviace prvky konštrukcie paramotora nie je možné samostatne postroj
používať.
Naše postroje prešli najnáročnejšími testmi podľa najmodernejšej
Európskej Normy EN 1651 a sú
výsledkom intenzívneho vývoja a
spolupráce z pilotmi z praxe. Firma využíva najvyspelejšie technické
riešenia pri konštrukcii a výrobe svojich postrojov. Používa iba testované
a značkové materiály, ktoré zaručujú vysokú kvalitu výrobku.
Motorový paragliding prevádzkuje pilot na vlastné nebezpečie a
výlučne po úspešnom absolvovaní príslušného kurzu, vo výcvikovom
stredisku motorového paraglidingu pod dohľadom špecializovaného
inštruktora.
!!! POZOR !!!
Pred použitím výrobku si riadne preštudujte návod na
použitie.
1. PRIPEVNENIE PADÁKOVÉHO KLZÁKU
Padákový klzák sa upevňuje na hlavné nosné popruhy, ktoré sú vybavené
okami pre karabíny.
Padákový klzák sa upevňuje karabínami, ktoré sú k tomu určené a pre
tento účel certifikované. Doporučujeme nasadiť karabíny tak, aby boli
zámky od seba.
28
2. PRIPEVNENIE NA NOSNÝ RÁM PARAMOTORA
Postroj pripevnite na nosný rám paramotora podľa nasledujúceho postupu
Foto 1 :
Vložte podpory postroja do otvorov v nosnej časti rámu paramotora
a zaistite.
Foto 2 :
Poistite podpory postroja v nosnej časti rámu.
29
Foto 3 :
Skontrolujte správnosť vedenia bočných popruhov / vedú popod podpory
postroja.
30
Foto 4 :
Pripevnite horný záves postroja do nosného rámu paramotora.
Samosvorné pracky umiestnite pod nosnú trubku rámu.
Foto 5 :
Prevlečte upínací popruh ponad nosnú trubku a vložte ho do
samosvorných praciek postroja.
31
Foto 6 :
Upínací popruh prevlečte cez samosvorne pracky postroja a primerane
silou dotiahnite na doraz, tak aby vzniklo tesne spojenie.
Foto 7 :
Upínací popruh preložte popod nosný popruh postroja.
32
Foto 8 :
Upínací popruh uložte popod seba a poistite welkro páskou na spodnej
strane popruhu.
Foto 9 :
To isté vykonajte aj na druhom kotviacom bode postroja.
33
Foto 10 :
Podľa obrázku vložte sekundárne istenie do vzniknutého priestoru
medzi postrojom a podporou postroja.
Uchopte ramenné pracky postroja a vložte popruh sekundárneho
istenia do pracky.
Foto 11 :
Vytvorte spojenie popruhu s prackou.
Nastavte požadovanú dĺžku sekundárneho istenia.
34
Foto 12 :
Rovnakým postupom pripevnite bočné istenie postroja k nosnému rámu
paramotora.
Foto 13 :
Dotiahnite popruh bočného istenia v samosvorných prackách .
35
3. PRIPEVNENIE NA ZÁLOŽNÝ PADÁK
Záložný padák pripevníme pomocou krátkej slučky (dodávanej spolu
so záložným padákom) na záložákový popruh, ktorý sa upevní do
hlavných závesov motorového postroja na samostatné šróbovacie
karabíny určené pre záložný padák. Tieto popruhy navzájom prevlečieme,
urobíme slučku a dotiahneme.
!!! POZOR !!!
V žiadnom prípade nespojujte popruhy žiadnou karabínou
alebo majlonkou!!!!
4. AKO PRIPEVNIŤ ZÁLOŽNÝ PADÁK
Na úspešnej inštaláci záleží správna funkcia záložného padáku, a preto
doporučujeme inštalovať záložný padák priamo u výrobcu, alebo ním
autorizovaným a oprávneným predajcom.
Na bočné pútko od obalu záložného padáku prevlečieme madlo a celý
záložný padák vložíme do kontajnéru. Prevlečieme šnúrku na ľavej strane
cvočkov na chlopniach a zaistíme trnom. To isté zopakujeme na pravej
strane prevlečieme gumičku cez chlopňu a zaistíme tŕňom. Popruhy od
madla zastrčíme do kapsičiek a inštalácia je hotová.
Záložákové popruhy vedieme záložákovým tunelom, alebo po stranách
postroja, kde sú istené welkro páskami, cez ramena na záložákovú vidlicu
do samostatných karabín v hlavných závesoch postroja.
36
5. PODROBNOSTI VZŤAHUJÚCE SE K ÚČELOM
A FUNKCIÁM NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH MIEST
PRE UPEVNENIE STANOVENÝCH VÝROBCOM
• Chrbtový chránič (Back protektor)
Postroj SETOOP CROSS A1 nie je vybavený chrbtovým chráničom,
funkciu chrániča preberá ochranný rám konštrukcie paramotora, ktorý je
na tento účel špeciálne konštruovaný
• Speed systém
Postroj môže byť vybavený ľubovoľným typom speedu. Nastavenie
speedu vykonajte po nastavení postroja a zálete s novým nastavením
postroja.
6. AKO NASTAVIŤ POSTROJ PRED VZLETOM, PO
VZLIETNUTÍ A PRED PRISTÁTÍM
a. Pred prvým použitím paramotora si každý pilot musí postroj
veľmi dôsledne nastaviť do pozície, v ktorej je vertikálna os
vrtule v rozmedzí 0° až 10° smerom do zadu / do záklonu /.
/ - odporúčame nastaviť postroj pri kúpe priamo u výrobcu, alebo
ním povereným autorizovaným výrobcom, ktorý Vám pri
nastavovaní odborne pomôže /
Ďalším krokom je nastavenie správnej dĺžky speedu – odporúčame
nastaviť po zálete a vyskúšaní vhodnej polohy paramotora s
postrojom
za letu.
b. Po vzlietnutí doporučujeme dotiahnuť bočné popruhy postroja,
aby konštrukcia paramotora dobre sedela na chrbte, následne
upravte dĺžku popruhu určeného na korekciu polohy pilota
spôsobenej hmotovým zotrvačným momentom vrtule a
pokračujte v lete – dĺžku popruhu určeného na korekciu polohy
pilota určujte podľa vplyvu hmotového zotrvačného momentu
vrtule na vašu polohu počas letu.
37
c. Pred pristátím je nevyhnutné uvoľniť popruh na korekciu
hmotového zotrvačného momentu vrtule, ak ste ho počas letu
použili. Zaistite speed, aby ste pri pristátí o neho nezakopli, alebo
aby sa nezachytil o prekážku.
Dôležité
!!! VEĽMI DÔLEŽITÉ !!!
Pred každým letom je nutné si postroj
skontrolovať či sú všetky nosné časti v poriadku.
38
vizuálne
7. VÝROBCOM DOPORUČENÉ KONTROLY
Váš postroj potrebovať pravidelnú kontrolu - hlavne pevnostné švy,
popruhy a pevnostné časti postroja.
V prípade, že postroj nebude pravidelne kontrolovaný u výrobcu, alebo
ním poverenej osoby, výrobca v žiadnom prípade nezodpovedá za
technický stav a tým i za spôsobené škody (materiálové, zdravotné a iné).
V prípade, že bude nutné vymeniť nejakú časť postroja, musí byt
vymenená iba za časť originálnu a opravená iba výrobcom postroja.
Výrobcom stanovené povinné kontroly sú uvedené v tabulke.
Maximálna životnosť postroja je 4 roky, a preto po uplynutí určenej
doby je ďalšie používanie postroja nutné konzultovať s výrobcom!!!
Razítko a podpis výrobcu
Kontrola po 2 rokoch od
dátumu predaja, alebo po
120 letových hodinách.
Razítko a podpis výrobcu
Kontrola po 3 rokoch od
dátumu predaja, alebo po
180 letových hodinách.
Razítko a podpis výrobcu
Kontrola po 4 rokoch od
dátumu predaja, alebo po
240 letových hodinách.
39
8. MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ PILOTA
Maximálna hmotnosť pilota je rozlíšená podľa veľkosti postroja:
M
L
XL
100 kg
100 kg
100 kg
Jedná sa o celkovú váhu pilota, vrátane výstroje a výzbroje.
9. NÁVOD NA ÚDRŽBU
K čisteniu postroja sa smie používať iba vlažný mydlový roztok. Postroj
sa nesmie čistiť žiadnym chemickým prostriedkom ani prať v pračke!!!
Akékoľvek čistenie postroja chemickými prostriedkami či horúcou vodou,
môže oslabiť, alebo poškodiť materiál z ktorého je postroj vyrobený.
Skôr ako uschováte postroj po čistení presvedčte sa či je riadne všade
suchý.
Čistenie postroje sa doporučuje z dôvodu optickej kontroly stavu postroja.
10. SKLADOVANIE
Postroj musí byť skladovaný v temnej a dobre vetranej miestnosti, a tak
isto musí byť chránený pred teplotnými výkyvmi. Postroj nesmie byť
skladovaný v miestnosti, kde je benzín, rôzne riedidlá, alebo iné chemicky
agresívne prostriedky. V prípade, že nebudete dlho lietať, doporučujeme
postroj volne umiestniť na odkladaciu plochu kde nebude zložený
v prepravnej polohe.
V prípade, že bol postroj mokrý nechajte ho poriadne vysušiť v prievane
bez priameho vplyvu slnečného žiarenia.
40
11. ZÁRUKA
Výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov na postroj - na správnu a
bezchybnou funkciu výrobku. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady
alebo funkčné závady.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym používaním,
nevhodným skladovaním, poškodením počas transportu, alebo ak došlo
k poškodeniu z titulu hrubého zaobchádzania a nesprávnej manipulácii,
ktorá nie je v súlade s určením a konštrukciou výrobku.
Záruka nevzťahuje na:
• Vyblednutie farieb
• Poškodenie spôsobené chemikáliami, benzínom, pieskom,
morskou vodou
• Poškodenie pri nehode, krízovými situáciami pred v priebehu a
po lete
• Na poškodenie spôsobené nepozorným zaobchádzaním
• Akúkoľvek škodu spôsobenú pristávaním na postroj
• Akékoľvek vlastné modifikácie, alebo neodbornú výmenu
jednotlivých častí či príslušenstva
!!! VEĽMI DÔLEŽITÉ !!!
Výrobca výslovne zakazuje používať postroj po
použití záložného padáku !!!
Postroj nie je možné naďalej pouzívať pre lietanie
s paramotorom.
Rešpektuje toto rozhodnutie, je pre Vašu bezpečnosť.
41
42
Príloha :
RIEDENIE BENZÍNU OLEJOM
POMER RIEDENIA
OLEJA BENZÍNOM
POMER RIEDENIA
OLEJA BENZÍNOM
1 : 100
1 : 40
OLEJ
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
BENZÍN
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OLEJ
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
0,025
0,05
0,075
0,1
0,125
0,15
0,175
0,2
0,225
0,25
POMER RIEDENIA
OLEJA BENZÍNOM
BENZÍN
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2
1 : 30
BENZÍN
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
POMER RIEDENIA
OLEJA BENZÍNOM
1 : 50
OLEJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OLEJ
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
0,033
0,066
0,099
0,132
0,165
0,198
0,231
0,264
0,297
0,33
43
BENZÍN
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
M101 A1 EASY LIGHT
Dátum výroby
Zábeh motora
Počet motohodín zábehu
Celkový počet motohodín
k dátumu predaja
Výrobné číslo paramotora
:
:
:
Dátum predaja
:
Adresa kupujúceho
:
hod
hod
hod
:
:
Tel/fax :
Typ pilotnej licencie kupujúceho :
S OBSAHOM NÁVODU NA POUŽITIE PARAMOTORA SOM SA OBOZNÁMIL
A ROZUMIEM VŠTEKÝM ČASTIAM NÁVODU.
DŇA :
………………………………
Podpis
44
Download

NÁVOD NA OBSLUHU EASY LIGHT