ISCED 1 Telesná výchova-3- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Názov predmetu: Telesná výchova
Skratka predmetu: TEV
Mesiac
Hodina
September
1.
Tematický celok
Ročník: tretí
Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia zo ŠVP
Téma
Rozvíjajúce
ciele
Obsah
(obsah. štandard)
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Poradová príprava
Disciplína na
hodinách TV. Poznať
základné povely
poradovej prípravy,
zásady bezpečnosti.
2.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Skákačky, naháňačky,
triafačky
3.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Skákačky, naháňačky,
triafačky
4.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Skákačky, naháňačky,
triafačky
Získať základné
informácie o hrách
a súťažiach, poznať
význam súťaživosti
v športe.
Poznať pojmy
protihráč,
bod. Zásady
bezpečnosti pri
súťažení.
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti pri
súťažení a fair-play.
5.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Kotúľ vpred a kotúľ
vzad
Technika kotúľa
vpred. Poznať
zásady bezpečnosti
pri gymnastike.
Žiak pozná zásady
bezpečného pohybu
v telocvični. Žiak vie
správne zadávať povely
(nástup na začiatku
vyučovacej hodiny.
Žiak pozná význam
súťaživosti v športe.
Žiak aplikuje v hrách
dohodnuté pravidlá.
Pohybové hry.
Žiak pozná význam
súťaživosti v športe.
Žiak aplikuje v hrách
dohodnuté pravidlá.
Pohybové hry.
Žiak pozná význam
zásad fair-play v
športe. Žiak aplikuje
v hrách dohodnuté
pravidlá. PH.
Precvičovanie
správnej techniky
kotúľa vpred a kotúľa
vzad.
Základné lokomócie
Štart, hod, cieľ,
Zdokonaľovanie
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Výstupný
štandard
Medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy
Žiak sa vie správne
nastúpiť podľa povelov
vyučujúceho.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Rozvíjať pohybové
schopnosti (kondičné
alebo koordinačné).
Rozvíjať aktivitu žiaka.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Žiak vie precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Žiak vie precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti.
Prevencia sociálnopatologických javov
Žiak vie precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti
gymnastického
charakteru.
Ochrana života a zdravia
Zdokonaľovanie správnej Žiak vie precvičovať už
Ochrana života a zdravia
1
ISCED 1 Telesná výchova-3- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
6.
a nelokomočné
pohybové zručnosti
gymnastické náradie –
medicinbal
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Pohybové hry.
Skákanie cez švihadlo,
preťahovanie sa
pomocou švihadla
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Skok do diaľky
z miesta. Stoj na
lopatkách.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Prípravné športové hry Oboznámenie
- badminton.
s badnintonom.
Získať základné
zručnosti pre hru.
4.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Lavička, chôdza,
rovnováha
Skákanie cez švihadlo
5.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Lezenie
Október
1.
2.
3.
6.
7.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Prípravné športové
hry - badminton
techniky rýchleho
behu.
Zdokonaľovanie
techniky hodu.
Cvičenie s
gymnastickým
náradím – švihadlo.
Súťaž družstiev.
Zdokonaľovanie
techniky skoku
z miesta a stoja na
lopatkách.
techniky rýchleho behu
a hodu.
osvojené elementárne
pohybové zručnosti
atletického charakteru.
Osvojovanie zásad
bezpečnosti pri skákaní
cez švihadlo či pri
preťahovaní sa
švihadlom. Spolupráca
v skupine.
Technicky správne
zacvičiť skok z miesta.
Nácvik techniky stoja na
lopatkách.
Žiak vie precvičovať už
Osobnostný a sociálny
osvojené elementárne
rozvoj
pohybové zručnosti.
Pozná zásady spolupráce
v skupine.
Nácvik techniky
základných herných
činností s raketou
a košíkom.
Žiak vie vykonávať skok
Ochrana života a zdravia
z miesta a dodržiavať pri
tom bezpečnosť. Žiak vie
stáť na lopatkách
.
Žiak vie vykonávať
Prevencia sociálnoprípravné športové hry. patologických javov
Cvičenia na lavičkách Precvičovanie
a s lavičkami – rozvoj udržiavania rovno-váhy –
rovno- váhy.
cvičenia s lavičkami.
Poznať
zásady bezp. pri cvičení
s lavičkami.
Zvládnuť techniku
Poznať techniku
preskokov cez
skákania cez švihadlošvihadlo.
vpred, vzad.
Rozvoj zručností pri
Poznať techniku
hre.
základných herných
činností badmintonu.
Žiak vie cvičiť pomocou
gymnastického náradia.
Ochrana života a zdravia
Žiak vie cvičiť pomocou
gymnastického náradia.
Estetická výchova
Žiak ovláda základné
zručnosti pri hre
badminton.
Prevencia sociálnopatologických javov
Cvičenia s lavičkami Poznať správnu techniku
a rebrinami – lezenie lezenia.
Zvládnuť cvičenie na
Žiak vie cvičiť pomocou
gymnastického náradia.
Ochrana života a zdravia
2
ISCED 1 Telesná výchova-3- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
November
8.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Cvičenie so švédskou
debnou
Zoskoky z vyšších
plôch – cvičenia
s debničkami..
1.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Cvičenie so švédskou
debnou
Zoskoky z vyšších
plôch – cvičenia
s debničkami.
gymnastických náradí.
Cvičiť pomocou
gymnastického náradia –
preliezanie, preskoky,
zoskoky.
Štafetové súťaživé hry.
Spolupráca
.
Cvičiť pomocou
gymnastického náradia –
preliezanie, preskoky,
zoskoky.
Prekážková dráha.
Poznať cvičenia
zamerané na správne
držanie tela.
Precvičovanie správneho
dýchania.
Relaxácia – technika,
význam.
Správne držanie rakety,
hádzanie, chytanie.
Hracia plocha.
Žiak vie správne
technicky vykonávať
skok z debny.
Spolupráca v tíme.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Žiak vie správne
technicky vykonávať
skok z debny.
Prekonávanie prekážok.
Ochrana života a zdravia
2.
Psychomotorické cvičenia Správne dýchanie
a hry
Správne držanie tela
Relaxačné cvičenia
na rozvíjanie
správneho držania
tela a správneho
dýchania.
3.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Badmintonprípravné hry
s raketou a košíkom I
Poznať správnu
techniku základných
činností
badmintonu.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Badmintonprípravné hry
s raketou a košíkom II
Poznať správnu
techniku základných
činností
badmintonu.
Precvičovanie správneho Žiak sa zdokonaľuje
držania rakety a práce
v narábaní s raketou.
s ňou.
Dodržiavať vymedzenú
hraciu plochu.
Ochrana života a zdravia
4.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Badmintonprípravné hry
s raketou a košíkom III
Precvičovanie
rýchlosti
a obratnosti. Pojmy
vpred alebo späť.
Precvičovanie správnej
techniky základných
činností realizovaných
hier.
Ochrana života a zdravia
5.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Žiak vie uvolniť
Ochrana života a zdravia
jednotlivé časti tela. Žiak Estetická výchova
dokáže ukázať správne
polohy tela a vykonávať
psychomotorické
cvičenia.
Žiak vie držať raketu, vie
s ňou narábať.
Žiak vie držať, prihrávať
a chytať košík s využitím
svojej rýchlosti
a obratnosti.
Prevencia sociálnopatologických javov
3
ISCED 1 Telesná výchova-3- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
6.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
7.
Psychomotorické cvičenia Cvičenia na uvoľnenie
a hry
napätia a svalov
8.
December
Badmintonprípravné hry
s raketou a košíkom IV
Psychomotorické cvičenia Jóga
a hry
1.
Psychomotorické cvičenia Koncentrácia a
a hry
pozornosť
2.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
3.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
4.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Manipulačné hry
s loptou – hádzanie,
chytanie I
Manipulačné hry
s loptou – hádzanie,
chytanie II
Vybíjaná I
Precvičovanie
rýchlosti
a obratnosti. Pojmy
vpred alebo späť.
Precvičovanie správnej
techniky základných
činností realizovaných
hier. Turnaj
v badmintone.
Naučiť sa cvičenia na Využívanie správneho
relaxáciu
dýchanie pri rôznych
a uvoľnenie.
cvičeniach a hrách, ktoré
sú zamerané na rozvoj
dýchania.
Uvoľňovacie cvičenia.
Správne držanie tela, Cvičenie jednoduchých
názvy polôh tela
cvičení z jógy.
i jeho častí.
Rôzne polohy tela,
správne dýchanie.
Pohybové cvičenia
zamerané na
koncentráciu a
pozornosť.
Precvičovanie
koncentrácie
a pozornosti pomocou
pohybových hier.
Správne dýchanie pri
pohybe.
Rozvíjať manipulačné Prihrávky na mieste,
zručnosti s loptou –
v pohybe.
prihrávky.
Prehadzovanie ihriska.
Rozvíjať manipulačné Pohybové hry zamerané
zručnosti s loptou.
na rýchlu a presnú
manipuláciu s loptou.
Opakovanie pravidiel Zopakovať si
hry.
zjednodušené pravidlá
športovej hry vybíjaná.
Žiak vie využiť získané
Osobnostný a sociálny
zručnosti.
rozvoj
Zdokonaľovanie techniky
badmintonu.
Poznať význam
Ochrana života a zdravia
správneho dýchania pri
cvičení i každodenných
aktivitách. Poznať
význam uvoľňovacích
cvičení.
Žiak využíva správne
Multikultúrna výchova
dýchanie pri rôznych
cvičeniach a hrách, ktoré
sú zamerané na rozvoj
dýchania.
Vedieť sa koncentrovať
Ochrana života a zdravia
na činnosť, hru.
Využívať správne
dýchanie pri rôznych
cvičeniach
Vedieť rýchlo reagovať.
Dodržiavanie pravidiel
hry.
Rozvoj rýchlosti
a presnosti.
Zahrať si hru podľa
pravidiel.
Zahrať si vybíjanú podľa
stanovených pravidiel.
Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj.
4
ISCED 1 Telesná výchova-3- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Vybíjaná II
Zápas medzi
družstvami.
Zásady fair-play.
Súťaž medzi družstvami
– priateľský zápas.
Dodržiavanie pravidiel
fair-play.
Žiak hrá vybíjanú podľa
stanovených pravidiel.
Osobnostný a sociálny
rozvoj.
Psychomotorické cvičenia Cvičenia na rozvoj
a hry
reakčnej
schopnosti
Vedieť rýchlo
reagovať na daný
signál.
Pohybové hry na rozvoj
reakcie.
Dokázať čo najrýchlejšie
reagovať na signál.
Naučiť sa novú hru.
Ochrana života a zdravia
1.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Pohybové hry v zimnej
prírode I
Poznať význam
pobytu v prírode
v zime .
Pohybové hry
na snehu a so snehom –
hádzanie gúľ na terč,
vytváranie stôp
a cestičiek...
Žiak sa vie pohybovať
v zimnej prírode.
Poznať možnosti hier
v zimnej prírode.
Environmentálna
výchova
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Pohybové hry v zimnej
prírode II
Poznať význam
pobytu v prírode
v zime .
Pohybové hry
na snehu a so snehom –
hádzanie gúľ na terč,
vytváranie stôp
a cestičiek...
Žiak sa vie pohybovať
v zimnej prírode.
Poznať možnosti hier
v zimnej prírode.
Ochrana života a zdravia
2.
3.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Pohyb v zimnej prírode Zimné športy.
Zásady bezpečnosti
pri zimných
športoch.
Sánkovanie, bobovanie,
kĺzanie na klzáku.
Dodržiavanie
bezpečnostných
pravidiel.
Vedieť sa bezpečne
Environmentálna
pohybovať na športovom výchova
náradí.
Ochrana života a zdravia
Strečing, naťahovcie
cvičenia.
Poznať význam pohybu
pre zdravý vývin.
Cvičenia s hudbou,
posilňovacie cvičenia
Žiak vie vykonávať
Ochrana života a zdravia
jednoduché naťahovacie
cvičenia.
5.
6.
Január
4.
5.
Psychomotorické cvičenia Strečingové cvičenia
a hry
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Rytmická gymnastika
Manipulačné, pohybové
Manipulačné hry
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Naučiť sa základné
naťahovacie cvičenia.
Poznať názvy polôh
tela.
Aerobic –
cvičenie
s hudbou.
Rozvíjať manipulačné
Triafanie na cieľ, do
Zvládnuť cvičenie
Ochrana života a zdravia
s loptou, dodržiavanie
Estetická výchova
rytmu.
Ovládať techniku streľby. Ochrana života a zdravia
5
ISCED 1 Telesná výchova-3- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
Február
Marec
1.
a prípravné športové hry
s loptou - kopanie
zručnosti s loptou –
kopanie na cieľ.
brány.
Oboznámenie
s pravidlami hry.
Poznať pravidlá futbalu.
2.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Manipulačné hry
s loptou - prihrávky
Základné techniky
futbalu.
Prihrávky nohou.
Presná a časovaná
prihrávka.
Naučiť sa správnu
techniku prihrávok
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Loptová hra – futbal I
3.
Prípravné cvičenia
zamerané na futbal.
Zjednodušené
pravidlá hry.
Triafanie na cieľ, streľba Ovládať techniku streľby. Ochrana života a zdravia
na bránu.
Poznať pravidlá futbalu.
Poznávanie pravidiel hry.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Loptová hra – futbal II
4.
Využitie naučených
technických
zručností a pravidiel
v zápase.
Riadený zápas – futbal
púodľa zjednodušených
pravidiel. Technika hry.
5.
Psychomotorické cvičenia Relaxačné
a hry
cvičenia
6.
Psychomotorické cvičenia Koordinačné cvičenia
a hry
7.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Základné tanečné
kroky
8.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Jednoduchý
tanček na detskú
pieseň
1.
Základné lokomócie
a nelokomočné
Rovnovážne pohyby
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Precvičiť a zopakovať Pohybové aktivity
si relaxačné techniky zamerané na relaxáciu,
dýchanie a uvoľnenie
tela.
Vytvárať rôzne pózy Rozvíjanie statickej
a snažiť sa v nich
rovnováhy.
vydržať.
PH zamerané na
rovnováhu
Zvládnuť základné
Cvalový, pílový
tanečné kroky.
a poskočný krok.
Zvládnutie jednotlivých
fáz krokov.
Zatancovať
Zatancovať tanec
jednoduchú
s využitím naučených
choreografiu tanca.
tanečných krokov.
Rozvoj
koordinačných
Ochrana života a zdravia
Poznať športovú hru
s loptou.
Dodržiavať zásady fairplay.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Vedieť zrelaxovať
vhodným pohybom
a cvičením.
Ochrana života a zdravia
Vedieť udržať rovnováhu Osobnostný a sociálny
v určitej pozícii.
rozvoj
Sebadisciplína.
Technicky zvládnuť
a predviesť tanečné
kroky.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Vedieť zatancovať
jednoduchý tanec.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Udržiavanie rovnováhy – Precvičiť si rovnováhu.
lastovička – opakovanie. Správne predviesť
Ochrana života a zdravia.
6
ISCED 1 Telesná výchova-3- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
pohybové zručnosti
2.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
pohybov
a schopností.
Opakovanie naučených Zlepšiť techniku
gymnastických cvikov. gymnastických
cvikov.
Stoj na lopatkách.
Kotúľ vpred, kotúľ vzad,
lastovička, stoj na
lopatkách –
opakovanie.
lastovičku a stoj na
lopatkách.
Precvičiť si a technicky
zdokonaliť základné
gymnastické cviky.
Mediálna výchova
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Gymnastická zostava
Zacvičiť jednoduchú Vymyslieť a nacvičiť
gymnastickú zostavu. vlastnú gymnastickú
choreografiu. Predviesť
ju spolužiakom.
Žiak vie využiť naučené
gymnastické prvky
v zostave.
4.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Hody
Rozvíjanie techniky
hodov.
Zdokonaľovanie techniky Ochrana života a zdravia
hodu.
Meranie výkonu.
5.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Skoky cez švihadlo
Zdokonaľovanie
techniky skokov cez
švihadlo.
6.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Rytmické hry
Zladiť pohyb
s rytmom piesne.
1.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Pohybová tvorivosť
Pohybová
improvizácia.
2.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Hudobno- pohybové
hry
Rozvíjať rytmické
cítenie.
3.
Psychomotorické
cvičenia
a hry
Hry na rozvoj
Rozvíjať priestorovú
priestorovej orientácie orientáciu.
3.
Apríl
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Opakovanie techniky fáz
hodu kriketovou
loptičkou. Hod na výkon
– meranie.
Skoky cez švihadlo
znožmo, striedavo,
vpred, vzad.
PH so švihadlom.
Rozvoj rytmického
cítenia. Jednoduché
rytmické cvičenia
s vytlieskavaním,
vydupávaním,
s tamburínkou.
Tanečná improvizácia na
hudobné motívy.
Kultivovaný pohybový
prejav.
Naučiť sa novú hudobno
– pohybovú hru.
Pohybové hry na rozvoj
priestorovo orientačnej
schopnosti.
Estetická výchova
Prezentačné zručnosti.
Zlepšenie koordinácie
pohybov.
Estetická výchova
Uvedomiť si rytmus.
Poznať rytmickú hru.
Estetická výchova
Žiak vie tanečne
improvizovať na základe
naučených tanečných
krokov.
Vnímať a cítiť rytmus.
Zladiť pohyb s rytmikou
pesničky.
Vedieť sa rýchlo
zorientovať v priestore.
Poznávať nové hry.
Estetická výchova
Estetická výchova
Hudobná výchova
Ochrana života a zdravia
7
ISCED 1 Telesná výchova-3- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
4.
Psychomotorické
cvičenia
a hry
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Relaxačné cvičenia
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Technika behu II
4.
5.
6.
1.
Máj
2.
Technika behu I
Precvičiť a zopa
kovať si relaxač
né techniky.
Bežecká abeceda.
Rýchly beh.
Nízky štart.
Bežecké preteky.
Štafeta.
Pohybové hry v prírode Význam a pravidlá
pobytu v prírode.
Relaxačné cvičenia a hry. Vedieť zrelaxovať
Jóga.
vhodným pohybom
a cvičením.
Rozvíjanie správnej
Precvičiť si správnu
techniky behu.
techniku behu.
Cvičenia bežeckej
abecedy.
Precvičovanie správnej
Osvojiť si správnu
techniky štartu a behu.
techniku štartu a behu
Štafetový beh. Preteky.
v obmenách.
Pobyt v prírode spojený Zahrať sa obľúbené
s vhodnými pohybovými pohybové hry v prírode.
hrami.
Vychádzka do prírody
Prekonávať bezpečne
spojená s prekonávaním rôzne terénne prekážky
prírodných prekážok.
v prírode.
Využitie naučených
Dodržiavanie pravidiel
technických zručností
hry a fair-play.
v zápase.
Riadený zápas.
Využitie naučených
Dodržiavanie pravidiel
technických
hry a fair-play.
zručností v zápase.
Riadený zápas.
Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia.
Ochrana života a zdravia.
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a zdravia
Pobyt v prírode
Turistická vychádzka
Loptové hry I
Vybíjaná
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Loptové hry II
Futbal
5.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Loptové hry III
Manipulačné
a pohybové hry
s loptou.
Presná manipulácia
s loptou.
Trénovanie rýchlosti
a postrehu.
Vedieť správne pracovať
s loptou.
Rýchlo reagovať.
Ochrana života a zdravia
6.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Badminton I
Zdokonaľovanie
techniky.
Precvičovanie
technických zručností
a pravidiel hry.
Dodržiavanie pravidiel
hry a fair-play.
Ochrana života a zdravia
3.
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a zdravia
8
ISCED 1 Telesná výchova-3- TVVP
OBSAH VZDELÁVANIA
ISCED 1
7.
Manipulačné, pohybové
a prípravné športové hry
Badminton II
Zdokonaľovanie
techniky.
Turnaj.
Využitie naučených
zručností a vedomostí
v turnaji.
8.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Hudobno – pohybové
hry
Rozvoj rytmického
cítenia
Zopakovať si známe
Poznať pohybové hry so
pohybové hry so spevom spevom.
.
Estetická výchova
Hudobná výchova
1.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Regionálne piesne a
tance
Piesne a tance
regiónu.
Opakovanie známych
Poznať miestne tance
reg. piesní a tancov.
a piesne.
Nácvik nového reg.tanca.
Multikultúrna výchova
Regionálna výchova
2.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Turistická vychádzka
Orientácia v teréne.
Vychádzka spojená
s hrami a súťažami
zameranými na
orientáciu v teréne.
Vedieť sa orientovať
v teréne v okolí obce.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
3.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Hry v prírode
Ochrana prírody
a životného
prostredia.
Hry zamerané na
ochranu prírody a
spolužitie človeka
s prírodou.
Poznať zásady ochrany
život. prostredia. Vzťah
k prírode.
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia
4.
Opakovanie
Pohybové hry
Zopakovať si známe
pohybové hry
Zahrať si obľúbené
pohybové hry podľa
výberu detí.
Poznať rôzne pohybové
hry.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
5.
Opakovanie
Manipulačné hry
Vybíjaná
Futbal
Badminton
Zahrať si hru podľa
vlastného výberu.
Upevniť pravidlá hier.
Dodržiavať zásady fairplay.
Ochrana života a zdravia
6.
Vyhodnotenie
Záverečná hodina
Vyhodnotenie
činnosti počas
školského roka.
Hodnotenie výkonov
a aktivity.
Ohodnotiť seba aj
spolužiakov.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Jún
Základná škola s MŠ Trenčianska Turná
Dodržiavanie pravidiel
hry a fair-play.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
9
Download

Názov predmetu: Telesná výchova Skratka predmetu: TEV Ročník