Dynamika - otázky
Definujte prvý Newtonov zákon - zákon zotrvačnosti.
Definujte druhý Newtonov zákon – zákon sily.
Definujte tretí Newtonov zákon – zákon akcie a reakcie.
Definujte pojem kinematika.
Definujte pojem kinetika (dynamika).
Definujte pojem stupeň voľnosti.
Koľko a akých nezávislých súradníc je potreba k jednoznačnému určeniu bodu
v rovine a koľko a akých bodu v priestore?
8. Koľko a akých nezávislých súradníc je potreba k jednoznačnému určeniu telesa
v rovine a koľko a akých telesa v priestore?
9. Definujte pojem okamžitá rýchlosť (vzťah).
10. Kedy je rýchlosť kladná a kedy záporná?
11. Definujte pojem okamžité zrýchlenie (vzťah).
12. Napíšte funkčné závislosti pre úplné kinematické riešenie.
13. Napíšte obecne platné vzťahy medzi časom, dráhou, rýchlosťou a zrýchlením.
14. Podľa toho, ako sa dráha, rýchlosť a zrýchlenie menia v čase, rozlišujeme tri druhy
pohybu aké sú to?
15. Odvoďte rýchlosť ako funkciu času pri rovnomerne zrýchlenom pohybe a nakreslite
túto funkciu.
16. Odvoďte dráhu ako funkciu času pri rovnomerne zrýchlenom pohybe nakreslite túto
funkciu.
17. Odvoďte rýchlosť ako funkciu dráhy pri rovnomerne zrýchlenom pohybe nakreslite
túto funkciu.
18. Napíšte vzťah pre rýchlosť bodu pohybujúceho sa rovnomerne zrýchleným pohybom
po priamke, ako funkciu, času zrýchlenia a začiatočnej rýchlosti.
19. Napíšte vzťah pre dráhu bodu pohybujúceho sa rovnomerne zrýchleným pohybom po
priamke, ako funkciu začiatočných podmienok, času a zrýchlenia, začiatočnej polohy
a začiatočnej rýchlosti.
20. Napíšte vzťah pre uhlovú rýchlosť kotúča, ako funkciu začiatočných podmienok, času
a konštantného uhlového zrýchlenia.
21. Napíšte vzťah pre uhol otočenia kotúča, ako funkciu začiatočných podmienok, času
a konštantného uhlového zrýchlenia.
22. Definujte nerovnomerný pohyb a uveďte jeho príklady.
23. Nakreslite a definujte parametre prirodzeného súradnicové systému.
24. Nakreslite a definujte parametre polárneho súradnicové systému.
25. Nakreslite a definujte parametre cylindrického (valcového) súradnicového systému.
26. Nakreslite a definujte parametre kartézskeho (pravouhlého) súradnicového systému.
27. Definujte Newtonov spôsob zostavovania pohybovej rovnice.
28. Definujte d’Alembertov spôsob zostavovania pohybovej rovnice.
29. Odvoďte vzťah pre kinetickú energiu hmotného bodu.
30. Definujte hybnosť hmoty.
31. Definujte impulz sily.
32. Definujte prácu, ktorú koná sila pôsobiaca na hmotný bod.
33. Definujte zákon o zmene hybnosti.
34. Definujte moment hybnosti.
35. Definujte zákon o zmene momentu hybnosti.
36. Definujte zákon o zmene kinetickej energie.
37. Definujte potenciálnu energiu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
38. Definujte pojem konzervatívne silové pole.
39. Definujte zákon zachovania mechanickej energie a kedy platí.
40. Zákon o zmene celkovej mechanickej energie.
41. Uveďte príklady pracovných a nepracovných síl.
42. Definujte ťažisko.
43. Definujte posuvný pohyb.
44. Definujte rotačný pohyb.
45. Definujte a zakreslite rýchlosť a zrýchlenia pri pohybe bodu po kružnici.
46. Definujte sférický pohyb.
47. Definujte všeobecný pohyb.
48. Napíšte vlastnú pohybovú rovnicu pre rotačný pohyb.
49. Čo definuje hmotný moment zotrvačnosti (napíšte vzťah).
50. Čo definuje polomer zotrvačnosti (gyračný polomer)?
51. Napíšte Steinerovu vetu.
52. Ako je definovaný deviačný moment?
53. Napíšte analógiu Steinerovej vety pre deviačné momenty.
54. Aká je to hlavná os zotrvačnosti?
55. Aká je to centrálna os zotrvačnosti?
56. Aká je hlavná centrálna os zotrvačnosti?
57. Aká musí byť rovina symetrie telesa, aby deviačný moment bol nulový?
58. Napíšte vzťah pre kinetickú energiu telesa, konajúceho translačný pohyb.
59. Napíšte vzťah pre kinetickú energiu telesa, konajúceho rotačný pohyb.
60. Napíšte vzťah pre kinetickú energiu telesa, konajúceho všeobecný rovinný pohyb.
61. Ako zvoliť referenčný bod, aby vzťah pre kinetickú energiu telesa konajúceho
všeobecný rovinný pohyb sa zjednodušil?
62. Kedy je súčet kinetickej a potenciálnej energie konštantný?
63. Napíšte vzťah pre potenciálnu energiu pružiny.
64. Napíšte vzťah pre zmenu potenciálnej energie telesa ak ho zdvihneme z nadmorskej
výšky 300m do výšky 320m.
65. Dá sa vyjadriť trecia sila pomocou potenciálnej energie? Ak áno – ako?, ak nie –
prečo?
66. Definujte vzťah pre riešenie rýchlosti bodu telesa ktoré koná všeobecný pohyb
metódou základného rozkladu.
67. Definujte vzťah pre riešenie zrýchlenia bodu telesa ktoré koná všeobecný pohyb
metódou základného rozkladu.
68. Definujte vzťah pre riešenie rýchlosti bodu telesa ktoré koná všeobecný pohyb
metódou súčasných pohybov.
69. Definujte vzťah pre riešenie zrýchlenia bodu telesa ktoré koná všeobecný pohyb
metódou súčasných pohybov.
70. Definujte Coriolisove zrýchlenie.
71. Akými vlastnosťami sa vyznačuje pól pohybu?
72. Napíšte pohybovú rovnicu pre vlastné netlmené kmitanie hmotného bodu.
73. Napíšte pohybovú rovnicu pre vlastné tlmené kmitanie hmotného bodu.
74. Napíšte pohybovú rovnicu pre vynútené tlmené kmitanie hmotného bodu.
75. Napíšte vzťah pre vlastnú uhlovú frekvenciu netlmeného kmitania.
76. Napíšte vzťah pre vlastnú frekvenciu netlmeného kmitania.
77. Napíšte vzťah pre periódu vlastného netlmeného kmitania.
78. Nakreslite systém s 1DOF (s tuhosťou a tlmením). Uvoľnite ho.
79. Čo vyjadruje riešenie pohybovej rovnice pre vlastné netlmené kmitanie hmotného
bodu?
80. Čo vyjadruje riešenie pohybovej rovnice pre vlastné tlmené kmitanie hmotného bodu?
81. Čo vyjadruje homogénne a čo partikulárne riešenie pohybovej rovnice pre vynútené
tlmené kmitanie hmotného bodu?
82. Aký je vzťah medzi vlastnými uhlovými frekvenciami pri tlmenom a netlmenom
kmitaní?
83. Aký je vzťah medzi periódami pri tlmenom a netlmenom kmitaní?
84. Aký je vzťah medzi vlastnými frekvenciami pri tlmenom a netlmenom kmitaní?
85. Aký je vzťah medzi vlastnou uhlovou frekvenciou a vlastnou frekvenciou?
86. Čo je to naladenie (koeficient naladenia)?
87. Kedy vzniká rezonancia?
88. Aký je rozdiel medzi rezonanciou tlmeného a netlmeného systému?
89. Ako vplýva pomerný útlm (pomerné tlmenie) na vlastnú frekvenciu?
90. Ako vplýva pomerný útlm (pomerné tlmenie) na amplitúdu systému v rezonancii?
91. Čo vyjadruje fázové posunutie v riešení pohybovej rovnice vynúteného kmitania?
92. Ako sa zmení fázové posunutie (z riešenia pohybovej rovnice vynúteného kmitania)
po prechode rezonanciou?
Download

Dynamika otazky