ročník 2, číslo 2, akad. rok: 2013/14, 4 čísla za akademický rok, nepredajné
Vzdelaný študent a AntiAIDS kampaň,
Beánia farmaceutov 2013,
TWIN so Srbskom a výmena s Košicami,
EPSA aktivity a Autumn Assembly,
Zumba Day a vianočné korčuľovanie,
Belehradská asociácia študentov farmácie,
Erasmus Fínsko a veľa ďalšieho.
Editoriál
Prvácky teambuilding, Zumba Day
Výmenná návšteva s košickými študentmi farmácie
Vzdelaný študent, konferencia Pharma news
Beánia farmaceutov 2013
Kalčetový turnaj, Kvapka krvi, Helloweenska pharma párty
AntiAIDS kampaň, čistenie Parku na Kalinčiakovej
Futsalový turnaj, Zumba 2, Pharma korčuľovanie
3
4
5
6
7
8
9
10
TWIN Srbsko, časť prvá: na Slovensku
11
Srbský spolok študentov farmácie
12 ­ 13
EPSA Autumn Assembly 2013
14 ­ 15
EPSA ­ Európska asociácia študentov farmácie
16 ­ 17
Erasmus Fínsko
18 ­ 19
SEP Portugalsko, SEP informačný seminár
20
Inzercia: Vitabalans oy
21
Blok na dnes
22
Tiráž
23
Kontaktné informácie:
Slovenský spolok študentov farmácie
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31753078
email:
prezident, Milan Berstling: [email protected] - TyFaVKa, EPSA
viceprezident, Nina Mačugová: [email protected] ­ TWIN
hospodár, Marián Michalides: [email protected] ­ Park na Kalinčiakovej
tajomník, Martin Dragún: [email protected] ­ členstvo
zahraničie, SEP, Zuzana Želinská: [email protected]
vzdelávanie a verejné zdravie, Lucia Matúšková: [email protected]
publikácie, Farmakoviny, Peter Šišovský: [email protected]
kultúra, spoločenské akcie, Šarlota Longauerová: [email protected]
šport, Veronika Mitašová: [email protected]
Periodicita: štyri čísla za akademický rok. Číslo vychádza 16. decembra 2013.
ISSN 1339­1127 (tlačené vydanie)
Ministerstvo kultúry SR EV 4746/13
ISSN 1339­1402 (online)
Za obsah článkov zodpovedajú autori, za obsah inzercie inzerenti.
2 so súhlasom Správnej rady SSŠF.
Kopírovanie a rozmnožovanie je možné len
Ahojte, v zimnom semestri
som sa ja dočasne, ale zato s vervou
zhostila vedenia Slovenského spolku
študentov farmácie a musím Vám
povedať, že to bol naozaj bláznivý
semester. Pre študentov sme pripravili
veľkú kopu akcií v rámci všetkých sekcií
a dovolím si tvrdiť, že SSŠF zažilo svoje
najplodnejšie obdobie, a to aj napriek
faktu, že dvaja členovia Správnej rady
boli na Erasme v zahraničí. To im však
nezabránilo robiť obrovské množstvo
práce a pomáhať nám. Som veľmi rada,
že som mala možnosť viesť Slovenský
spolok študentov farmácie a pracovať
práve s touto Správnou radou a
aktívnymi členmi. Je to obrovská
príležitosť
pre
každého,
skvelá
skúsenosť a neuveriteľná výzva. A keď
sa pozriem na to, čo všetko sme my,
SSŠF, schopní urobiť, tak musím
povedať, že som na nás hrdá.
Milý čitateľ, rozmýšľaš, prečo
ešte nie si súčasťou SSŠF tímu? Nikdy
neváhaj dlho nad príležitosťami, ktoré
sa Ti ponúkajú, a v tomto prípade to platí
dvojnásobne. Titul nestačí. Buď iný,
buď náš, buď SSŠF.
V mene celého SSŠF Vám
prajem pekné a pokojné Vianoce.
Nina Mačugová
viceprezident SSŠF 2013/14
kontakt: [email protected]
Publikácia bola podporená z Nadačného fondu Slovenskej
sporiteľne v Nadácii Pontis. Fotografie na titulke: Park na
Kalinčiakovej, AntiAIDS kampaň, Vzdelaný študent, TWIN Srbsko,
Erasmus Fínsko. Fotografie na zadnej obálke: Kvapka krvi, Park na
Kalinčiakovej, AntiAIDS kampaň, TWIN Srbsko, Kalčetový turnaj, Zumba
Day, Pharma korčuľovanie, Vzdelaný študent. Fotografia v editoriále
dole: autor: Anna Vicena.
Odkedy na našej fakulte už nefunguje systém
študijných skupín, sú prvácke začiatky o to
náročnejšie. Atmosféru všetkého nového sme sa
preto rozhodli vylepšiť prípravou prvého
prváckeho teambuildingu v histórii našej fakulty.
Prvácky Freshman's Teambuilding sa konal 7.
októbra v priestoroch Space World­u na
Račianskej ulici. Každý si mohol zmerať sily v
stolnom tenise, biliarde, človeče nehnevaj sa,
laser­game, v X­boxových hrách alebo len tak
povzbudzovať svojich spolužiakov pri inte­
raktívnom skoku do diaľky a hode oštepom.
Najväčší úspech zaznamenal laser­tag, v ktorom
súťažili proti sebe päť/šesťčlenné skupiny. Tímy s
presnou paľbou, dobrou taktikou hry a najvyšším
skóre získali zaujímavé ceny. Sponzorom
literatúry do výhier bolo internetové kníhkupectvo
Uniknihy.sk. autor: Janka Kakalejčíková, 4. ročník,
kontakt a organizácia: Šarlota Longauerová,
[email protected], foto: Matej Pirháč
Pretože chceme zvýšiť športovú aktivitu našich študentov a umožniť im oddych od
kníh, dňa 16. októbra sa u nás uskutočnil Zumba Day. Počas 3 hodín sa vystriedali
precvičovatelia Matej Vozár, ktorý svoju hodinu venoval Zumbe a roztancoval
všetkých prítomných, Milan Ondruš , ktorý priniesol nové prvky House Dancu, a
nakoniec svojím Port de Bras ukončila tanečný deň Helena. Pri organizovaní patrí
veľká vďaka Katedre telesnej výchovy a športu FaF UK, ktorá pomáhala ako pri
príprave celého dňa, tak aj umožnila študentom účasťou nahradiť si hodinu
telesnej výchovy. Na druhej strane chceme poďakovať aj všetkým zúčastneným a
dúfame, že sa im páčilo a prídu aj nabudúce.Viva sporte. autor:Veronika Mitašová,
5. ročník, foto, organizácia a kontakt:Veronika Mitašová, [email protected]
strana 4
FARMAKOVINY, december 2013
V októbri sa uskutočnila aj výmenná návšteva so Spolkom košických
študentov farmácie. Prebiehala na dve etapy, 10. ­ 13. októbra sme privítali
Košičanov v Bratislave a nasledujúci víkend 17. ­ 21. októbra sme sa do metropoly
východu vybrali my.
Hneď po privítaní na stanici si študenti z Košíc: Lukáš Jaroščiak, Zuzana
Fedorová, Veronika Ihnátová, Diana Kababiková a Anna Kostková mohli vyskúšať
laboratórne cvičenie z analýzy liečiv, počas ktorého ich doc. RNDr. Želmíra
Bezáková, CSc. oboznámila s fungovaním štúdia u nás. Zo školy sme sa následne
presunuli do Mlynskej doliny našu návštevu ubytovať. Veď aký by to bol zážitok z
výmenného pobytu, ak by nezažili atmosféru pravého študentského mesta,
preplnených autobusov, študentských jedální a barov, či večerného života v podaní
intrákovských izbovíc. Aby kultúrneho vyžitia nebolo málo, večer sme absolvovali
Beániu vysokých škôl. Nasledujúci deň si mali študenti z Košíc za výkladu RNDr.
Kláry Gardavskej, CSc. možnosť prezrieť laboratóriá farmaceutickej technológie
a porovnať systém výučby. Návštevu v Bratislave sme ukončili v sobotu, počas ktorej
sme využili krásne počasie a ukázali „Košičanom“ Staré mesto a Slavín.
V zložení Janka Kakalejčíková, Zuzana Želinská, Veronika Mitašová, Ivana
Balačinová a Michal Radik sa návšteva o týždeň zopakovala, tentoraz v Košiciach.
Navštívili sme veľkú časť prebiehajúcich predmetov: Pavilón farmaceutických
disciplín za výkladu doc. MVDr. Zuzany Kosteckej, Phd., Farmaceutický pavilón a
cvičenie z farmaceutickej technológie nám predstavila Mgr. Štefánia Megyešiová a
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. zase Katedru mikrobiológie a imunológie. Spoznali sme
fungovanie košického spolku, v sprievode profesionálnej sprievodkyne sme sa
dozvedeli zaujímavé fakty z histórie Košíc, objavili skryté uličky či vychytený
študentský podnik. Za organizáciou výmenného pobytu stála Nina Mačugová.
Výmenné pobyty či už v Košiciach alebo v Bratislave dopadli výborne a
obohatili obidve strany. Za podporu ďakujeme Slovenskej lekárnickej komore,
Farmaceutickej fakulte UK a Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach. autori: Michaela Barkociová, 2. ročník (časť v BA), Janka Uhliariková, 4.
ročník (časť v KE), foto: archív SKŠF, kontakt: Nina Mačugová, [email protected]
S podporou Slovenskej lekárnickej komory SSŠF 22. októbra zorganizoval
v priestoroch Farmaceutickej fakulty UK podujatie s názvom Vzdelaný študent.
Jeho cieľom bolo zvýšiť informovanosť a povedomie verejnosti v oblasti prevencie
a liečby kardiovaskulárnych ochorení, ktorých, žiaľ, stále pribúda a výnimkou nie sú
ani mladšie vekové skupiny. Študenti, učitelia, zamestnanci fakulty, ale aj náhodní
okoloidúci mali možnosť nechať si od členov spolku zmerať svoj krvný tlak a pulz,
či vypočítať hodnotu BMI (Body Mass Index). Tí odvážnejší, ktorým neprekáža
pohľad na pár kvapiek vlastnej krvi, sa mohli dozvedieť aj hladinu glukózy
a cholesterolu z kvapky kapilárnej krvi.
Tieto vyšetrenia sú súčasťou klasickej preventívnej prehliadky. Dokážu
odhaliť potenciálne srdcovo­cievne ochorenie už v začiatkoch, kedy sa dá ešte ľah­
ko zvládnuť, niektoré dokonca jednoduchou úpravou životosprávy zvrátiť. Životný
štýl hrá veľkú úlohu aj v prevencii týchto chorôb. Žiaľ, dnešná doba je plná stresu
a nie vždy sa na to nájde čas. Aj na to chcel Vzdelaný študent upozorniť. Ďakujeme
študentom, ktorí sa na podujatí aktívne podieľali a vykonávali merania: Matej Borza,
Martin Dragún, Vierka Dušková, Lenka Gajdárová, Amália Jakabová, Alena
Kellnerová, Janka Leskovská, Petra Straková, Šarlota Longauerová, a rovnako aj
dobrovoľníkom za ich účasť. Podujatie organizovala Lucia Matúšková. autor:
Michaela Barkociová, 2. ročník, foto: archív SSŠF, kontakt: [email protected]
14. októbra sa členovia SSŠF zúčastnili konferencie
Pharmanews o výživových doplnkoch a novinkách zo
sveta farmácie. Bloky odborných prednášok sa striedali s
blokmi prezentácií farmaceutických firiem. Jednou z
najzaujímavejších tém bola prednáška Ing. Ivana
Jablonského, CSc. o liečivých účinkoch rakytníka a
niektorých húb. Počas coffee breakov sme sa mohli
porozprávať o produktoch so zástupcami firiem,
vyskúšať produkty alebo sa nechať nalíčiť poradkyňami
Mary Kay. autor: Janka Kakalejčíková, 4. ročník, foto:
Petra Straková, kontakt: [email protected]
Lístky na Beániu farmaceutov 2013 boli beznádejne
vypredané skoro týždeň dopredu, ale tí šťastnejší, ktorí si ich ešte
stihli kúpiť (alebo tí zodpovednejší, ktorí si ich zarezervovali), sa 13.
11.nahodili do gala a vybrali sa smer Továrenská 14 do klubu LOFT.
Večer už tradične otvoril ĽH FS Karpaty, nasledoval
príhovor dekana FaF UK prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. a
ukážka spoločenských tancov v podaní našej štvrtáčky Petry
Víťazkovej a jej tanečného partnera. Následne nám opäť zahrali na
ľudovú nôtu, a tak sme si spoločenské tance mohli vyskúšať aj my.
Príjemnou novinkou tohtoročnej beánie bolo podávanie večere.
Nasledujúci program sa niesol v duchu skvelej
rock´n´rollovej hudby v podaní skupín The Rockefellas a The
Cellmates. Teplota na parkete stúpala, počet pohodených
topánok s vysokými opätkami sa zvyšoval, vzťahy medzi spolužiakmi
dostávali novú podobu. Jednoducho dokonalé odreagovanie.
V prestávke medzi skupinami nás čakala tombola, ale po
krátkom oddychu sme znovu všetci postupne skončili na parkete.
Alebo na bare. Rock´n´rollovú atmosféru vystriedali DJ Jancco &
DJ Payo a zábava pokračovala až do skorých ranných hodín. Veď
beánia je len raz do roka a okrem skvelej zábavy ponúkla
niektorým aj možnosť prísť ráno na 7:30 do školy v obleku.
Ďakujeme organizátorom za perfektne vydarenú akciu, menovite
to boli SSŠF a FaF UK v spolupráci s Asociáciou dodávateľov
liekov a zdravotníckych pomôcok, generálnym partnerom
podujatia bola sieť lekární Dr.Max, hlavným partnerom
farmaceutická spoločnosť Servier, partnermi klub LOFT, mc2, GS
poďnamasáž, nezávislé poradkyne krásy Mary Kay a Red Monkey
Group. autor: Michaela Barkociová, 2. ročník, foto: Matej Pirháč,
kontakt a organizácia: Šarlota Longauerová, [email protected]
december 2013, FARMAKOVINY
strana 7
Dňa 18. novembra sa v spolupráci so Študentským parlamentom a
Vysokoškolským klubom ELAM konalo jedno z najlepších podujatí v rámci relaxu
študentov. Jednalo sa o Kalčetový turnaj, pôvodne farmaceuticko­FEI­kársky, no
neskôr sa pridali aj študenti ďalších fakúlt. Všetkým sa viedlo veľmi dobre,
farmaceuti – tím 1 kilometer v zložení Adam Letenay a František Podivinský –
skončili dokonca na druhom mieste. Celý večer vládla na turnaji perfektná
atmosféra, za ktorú vďačíme nielen hráčom, ale taktiež ich fanúšikom, ktorí ich prišli
povzbudiť. Zúčastnení nadšenci hrali o rôzne ceny.Veľká vďaka patrí spoluorgani­
zátorom.Dúfame, že z toho mali aspoň taký zážitok, ako sme mali my.autor:Amália
Jakabová, 1. ročník, foto, kontakt a organizácia:V. Mitašová, [email protected]
19. novembra sa prostredníctvom SSŠF aj naša
fakulta zapojila do kampane Študentská kvapka
krvi. Už tretíkrát sme na tomto projekte
spolupracovali s Fakultou managementu UK, v ktorej
priestoroch sa celé dopoludnie konali odbery.
Poďakovanie patrí približne 45 študentom
manažmentu a farmácie, ktorí sa akcie zúčastnili ako
darcovia, rovnako pracovníkom Národnej transfúznej
služby, ktorí odbery vykonávali, za vytvorenie
príjemnej atmosféry a profesionálny prístup. autor:
Michaela Barkociová, 2. ročník, foto: archív SSŠF,
organizácia: Lucia Matúšková, [email protected]
Noc z 30.októbra si užili všetci tí, ktorí sa neboja dní, akými je Halloween.Pekelná
Helloweenska pharma párty v UNIQUE CLUB aj tentoraz praskala vo švíkoch
a priniesla zábavu až do skorého rána. 27. november naopak zakončila novinka
prevzaná z Českej republiky: Sexual Fantasies Party. O hudbu sa v oboch
prípadoch postarali DJ Jancco a DJ Payo, partnermi boli rádio Chillibeat (SFP),
mc2 (SFP a HPP) a spoločnosť Pepino (SFP). autor: Peter Šišovský, 4. ročník,
foto: Matej Pirháč, organizácia a kontakt: Š. Longauerová, [email protected]
Štatistiky hovoria, že na Slovensku žije približne 500 ľudí pozitívnych na
vírus HIV. Ohrozenou skupinou nemusia byť iba rizikovo sa správajúci občania,
ale rovnako aj študenti. Práve preto sa SSŠF rozhodol v spolupráci s
Bratislavským spolkom medikov 27. november venovať kampani AntiAIDS.
Kampaň sa konala vo vestibule vysokoškolského internátu Mlyny.
Rozdávali sa červené stužky, ktoré sú prejavom solidarity s ľuďmi žijúcimi s
vírusom HIV alebo ochorením AIDS, a varené víno, premietané boli videá, ktoré
sa zaoberali tematikou AIDS. Všetci zúčastnení mali možnosť zapojiť sa do
ankety, ktorá preverovala úroveň ich znalostí o tomto ochorení, pričom zo
zozbieraných anketových odpovedí sa v závere žrebovala tombola.
Veľký záujem študentov, ale aj médií ukazuje, že vírus HIV a ochorenie
AIDS ľudí zaujíma. Myslite preto na ochranu. Medzinárodný deň AIDS sa koná
každoročne 1. decembra.
Kampaň prebehla za účasti rádia Chillibeat a študentskej televízie mc2,
sponzorom cien do tomboly boli spoločnosť Pepino a internetové kníhkupectvo
Uniknihy.sk. autor: Peter Šišovský, 4. ročník, foto: Matej Pirháč, organizácia a
kontakt: Lucia Matúšková, [email protected]
Duch Parku na Kalinčiakovej
ulici stále žije. V dňoch 24. a 25.
októbra sa konali opäť čistiace
práce. Vďaka študentom, podpore
z fakulty a zo Záhrady liečivých
rastlín sme posunuli sen zase
bližšie k skutočnosti. autor: Marián
Michalides, 5. ročník, foto: Matej
Pirháč, organizácia a kontakt: M.
Michalides, [email protected]
december 2013, FARMAKOVINY
strana 9
Každoročná tradícia Mikulášskeho futsalového turnaja nemohla chýbať ani
tento rok. Akcia vyšitá pre všetkých nadšencov športu oslovila sedem tímov,
medzi ktorými nechýbali ani absolventi našej fakulty, ale ani tím Zamestnancov.
Po vyrovnaných a ťažkých zápasoch sa zvíťaziť tohto roku konečne podarilo tímu
Braväcovo v zostave terajších piatakov. Na druhom mieste skončilo družstvo
Zamestnancov a v poradí tretí skončil Výprask Učiteľov. Okrem toho bol
vyhlásený aj najlepší hráč turnaja, ktorým sa stal Michal Kočík. Priebeh turnaja
sa niesol v pohodovej atmosfére, za čo treba poďakovať jednak Katedre telesnej
výchovy a športu, ktorí pripravili občerstvenie a dodali tak potrebnú energiu, a
rovnako aj všetkým zúčastneným. autor: Veronika Mitašová, 5. ročník, foto,
organizácia a kontakt:Veronika Mitašová, [email protected]
4. 12. sa na pôde UPeCe konal v poradí druhý
Zumba Day tohto semestra. Precvičovateľ­
kou bola naša štvrtáčka Monika Speváková,
ktorej pohyby nasledovalo približne 40 tancu­
júcich. V rytme salsy, cumbie, merengue a
reggaetonu sa tancovalo hodinu a pol. Dúfa­
me, že si to všetci poriadne užili. autor: Peter
Šišovský, 4. ročník, foto, kontakt a organizácia:
Veronika Mitašová, [email protected]
Mikulášske Pharma korčuľovanie po prvý raz v
SSŠF! Nechýbalo vyše 30 ľadových nadšencov, ale
ani srbskí študenti z TWIN­u (strana 11), ktorí stáli na
korčuliach po prvý raz v živote. Korčuľovalo sa v
obchodnom centre Avion 5. decembra. autor: Peter
Šišovský, 4. ročník, foto, kontakt a organizácia:
Veronika Mitašová, [email protected]
strana 10
FARMAKOVINY, december 2013
Polovica ďalšieho úspešného TWIN­u za nami. Tento posledný sa konal
v Bratislave, medzi študentmi Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
a študentmi farmácie zo srbského Belehradu. Výmena prebiehala od 1. do 6.
decembra. Po privítaní, ubytovaní a aklimatizácii návštevy počas prvého dňa sme
sa v druhý deň presunuli povestným študentským autobusom číslo 39 na fakultu,
na ktorej bola zahraničná delegácia privítaná doc. PharmDr. Jánom Klimasom,
PhD. MPH. Poobedie strávili na cvičení z imunológie za výkladu doc. RNDr. Mariá­
na Bukovského, PhD. a v laboratóriu patobiochémie u doc. PharmDr. Mareka
Obložinského, PhD.. Večer sa zakončil medzinárodne, ochutnávkou srbských a
slovenských špecialít a zábavou. Ďalší deň sme dopriali hosťom trochu kultúry
v podobe povestných bratislavských vianočných trhov, prehliadke mesta a jeho
pamiatok. Večer nemohla chýbať klasická utorková internátna párty a diskotéka.
Streda bola výzva. Po pretancovanej noci sme s návštevou strávili celý
deň na Katedre farmakognózie a botaniky a venovali sa mikroskopii
a makroskopii rastlín u Mgr. Jaroslava Tótha, PhD., ktorý pre srbských študentov
usporiadal súkromnú hodinu. Náročný deň sme zakončili tradičnou slovenskou
večerou. Štvrtkové doobedie naopak patrilo Katedre farmakológie a toxikológie,
na ktorej sa za výkladu doc. Klimasa, PharmDr. Adriany Adameovej, PhD. a Mgr.
Gabriela Dóku pozorovali experimenty na laboratórnych potkanoch. Poobedie
sme strávili na Pharma korčuľovaní a večer sme si rozhýbali kosti a rozprúdili krv
v žilách na laser tag­u. Piatok, posledný deň spoločného pobytu, prebehol po
náročnom programe už voľnejšie v nákupnom centre. Večer sme sa so vzácnou
návštevou rozlúčili a sľúbili si: „Do skorého videnia.“
Druhá časť TWIN­u sa bude konať v Belehrade v dňoch 3. až 9. marca.
Realizáciu TWIN­u mala na starosti Nina Mačugová, za sprevádzanie srbských
študentov patrí poďakovanie aj Martinovi Dragúnovi, Janke Kakalejčíkovej, Lucii
Matúškovej, Veronike Mitašovej a Michalovi Radikovi. autor: Janka Uhliariková, 4.
ročník, foto: archív SSŠF, kontakt: Nina Mačugová, [email protected]
december 2013, FARMAKOVINY
strana 11
Belgrade Pharmacy Students´ Association
Belehradská asociácia študentov farmácie
author: Branko Obradović, local mobility officer of BPSA
Belgrade Pharmacy Students'
Association (BPSA) was founded on
13th November 1988, as a non­
government, non­profit and apolitical
students’
association
with
the
headquarters at the Faculty of
Pharmacy in Belgrade, Serbia.
At that time, BPSA was the
only students’ association and its job
was very demanding and hard. The
association contributed to educational
reforms, solving problemsof students’
standards. It fought for the autonomy of
the university and helped to improve
educational lectures, to organize
sports and entertainment activities for
pharmacy students. Today, at our
faculty, Faculty of Pharmacy in
Belgrade, jurisdiction is divided among
sub­organizations of BPSA such as
Students Parliament, CNIRS (Center
for Science Research), SDFF (Sports
Organization), the choir “Raskovnikov”.
The members of BPSA are the
initiators and founders of the Students
Parliament of the Faculty of Pharmacy,
one of the oldest and first Students
Parliament of the University of
Belgrade. By forming this representa­
strana 12
tive structure, BPSA handed over the
jurisdiction for students questions and
educational reforms to the Parliament
and carried on with its projects aimed
at informing the present and future
students, keeping them up to date about
the world pharmacy trends, and
organizing events for pharmacy
students. All this is done with the aim to
develop professional awareness of
future pharmacists and build up their
motivationforcooperationwithcolleagues.
Today, its membership in the
IPSF and EPSA BPSA achieves
through the National Association of
pharmacy students – NAPSER
(www.napser.org), in which BPSA is
one of the founders and a full member.
Structure of BPSA:
Assembly is the highest
ranked organ in managing of the
organization. It includes all active
members from the previous and the
current year. The number of students,
members of the Assembly, is 54 at the
moment.
The members of The Executive
Board are elected from the active
FARMAKOVINY, december 2013
BPSA week
members of the Assembly. Our Executive
Board this year consists of 11 students.
The Supervisory Board is formed and
represented by the students who were on
the Executive Board the previous year
and those who were engaged in the
projects in the previous year.
The
President
of
the
Association is the head of the Executive
board and is the chairman of the
Assembly. The President is responsible
for the representing the Association in
public, for the management and
coordination of major programs,
fundraising,
designing
marketing
strategies, developing and expanding of
membership. The Secretary of the
Association
is responsible for the
internal organization and record keeping.
BPSA Executive Board is in charge of
appointing project coordinators.
Within SEP, we offer three types
of practice which include working in
state­owned pharmacies, in hospital
pharmacies and on research programs
of the Faculty of Pharmacy. This year, 80
students applied for SEP program. All
students who have completed the
professional practice in Serbia receive a
certificate by the IPSF, which is valid
throughout the world. In addition to the
practice, students are given the
opportunity to socialize with other
students from different countries to
exchange their experiences, opinions and
to make good friends. photo: BPSA
Executive board contacts: president: Katarina Irić, [email protected]­serbia.org
LMO: Branko Obradović, [email protected]­serbia.org
BPSA project coordinators:
Local Mobility Officer (LMO): coordinates EPSA TWIN locally
Local Exchange Officer (LEO): coordinates IPSF SEP locally
EFK Coordinator: coordinates EFK (Evaluation of the pharmaceutical curriculum) project
at the local level
JZ coordinator: coordinates Public health campaigns at the local level
SP Coordinator: coordinates project Patient counseling at the local level
FP Coordinator:coordinates project of Pharmacotherapeutic approach at the local level
december 2013, FARMAKOVINY
strana 13
10th EPSA Autumn Assembly
29. október ­ 2. november 2013, Valencia, Španielsko
autor: Peter Horenitzký, 4. ročník,
kontakt: [email protected]
V zložení Nina Mačugová,
Milan Berstling, Richard Uhrina a moja
magnificencia, Peter Horenitzký, sa
delegácia SSŠF zúčastnila EPSA
Autumn Assembly vo Valencii. Hlavnou
témou AA 2013 bola personalizovaná
medicína považovaná za budúcnosť
farmácie (Personalized medicine: the
future of pharmacy). Téma je to
skutočne aktuálna, možno práve preto
sa slovenská delegácia zúčastnila na
naše pomery v hojnom počte. Určite
však zavážilo aj miesto konania tohto
podujatia, Valencia je totiž krásne mesto
s bohatou históriou a veľmi príjemnou
klímou takmer po celý rok (prechádzať
sa na konci októbra v kraťasoch po pláži
pri 27 °C je proste swag).
Pre mňa osobne to bol prvý
medzinárodný kongres, pričom som
však už približne vedel do čoho idem,
keďže som sa minulý rok zúčastnil
podobnej, i keď menšej vzdelávacej
akcie LIT (Leaders in Training) v Hradci
Králové. Prvý deň sa niesol klasicky v
znamení ubytovávania a spoznávania
ostatných účastníkov, pričom vyvrcholil
večernou otváracou ceremóniou. Na
druhý deň sa však už ráno začal
strana 14
očakávaný program. Najprv sa nám
prihovorili miestne autority (rektor
Universitat
de València,
dekan
farmaceutickej
fakulty),
ktorých
angličtina resp. „neangličtina“ vytvorila
správne
odľahčenú
kongresovú
atmosféru. Následne sa začal niekoľko­
dňový maratón odborných prednášok,
workshopov a tréningov.
V rámci prednášok sa
vystriedali prednášajúci z Luxem­
burska, Portugalska, Chorvátska či
Švédska, pričom každý priniesol svoj
unikátny pohľad na personalizovanú
medicínu, jej vývoj a začleňovanie do
zdravotníckych systémov v jednotlivých
štátoch, ale i v globálnom meradle. Aj
keď to bol pre mňa pravdepodobne
prvý náhľad do tejto témy, prednášky
ma skutočne zaujali, keďže sa týkali
súčasných trendov vo farmácií a
medicíne, a navyše boli podané veľmi
pútavo a zrozumiteľne. Milo ma
prekvapila najmä aktivita britských
študentov, ktorí sa veľmi aktívne
zapájali do panelovej diskusie po ukon­
čení všetkých prednášok daného dňa.
Ďalšími vzdelávacími aktivita­
mi boli teda okrem prednášok
FARMAKOVINY, december 2013
sprava: Peter Horenitzký, Nina Mačugová,
Milan Berstling
workshopy a tréningy. Ja ako fanúšik
self­developmentu som sa zúčastnil
hlavne tréningov, ktoré podľa mňa
umožňujú človeku viac sa zapájať do
diania v skupine, čiže sa aj viac naučiť a
sebarealizovať. Tu by som však trochu
skritizoval inak spoľahlivých španiel­
skych organizátorov, ktorí práve na
niektoré
workshopy
a
tréningy
nedodržali plánované kapacity, čím
trochu utrpela kvalita týchto aktivít.
Program však napriek tomu hodnotím
veľmi kladne, to, čo sa na kongrese doz­
viete a naučíte, vám žiadna škola nedá.
Asi najviac sa mi páčil workshop „What
does your body language say?", kedy
sme sa ocitli pod paľbou konštruktívnej
kritiky od ostatných účastníkov, ktorých
úlohou bolo pozorovať a zhodnotiť náš
prejav počas minútovej prezentácie
samého seba, a následne nám
poskytnúť feedback.
Na kongresy sa však nechodí
len vzdelávať, ale aj zabaviť. Okrem
otváracej ceremónie si organizátori
pripravili každý večer inú tematickú
párty. Počas španielskej noci sme všetci
ochutnali miestne špeciality (paella,
sangria, ďalšia a ďalšia sangria),
december 2013, FARMAKOVINY
International Night zase priniesla
možnosť ochutnať typické nápoje a
drinky každej zúčastnenej krajiny
(niektorí sa skutočne vybrali na cestu
okolo sveta a ráno ste ich mohli veľmi
ľahko spoznať podľa patričného
,,shitfaced“ výrazu). Tematická noc sa
niesla v duchu pyjamas party (ten
pohľad okoloidúcich, keď sa z
autobusov na ulicu vyrúti 250 ľudí v
pyžame – na nezaplatenie), no a
čerešničkou na torte bola Gala Night,
počas ktorej si páni v oblekoch a
dievčatá v spoločenských šatách
poslednýkrát užili nefalšovanú kongre­
sovú atmosféru a poslednýkrát si mohli
povedať: včera som prišiel na izbu dnes.
Na záver by som chcel
všetkých, ktorí váhajú, povzbudiť, aby sa
minimálne raz počas štúdia zúčastnili
nejakej medzinárodnej akcie. Sú to
skúsenosti, kontakty a priateľstvá, ktoré
nikde inde nezískate, zábava, ktorú
nikde inde nezažijete. Budúce Autumn
Assembly sa koná v Hradci Králové,
preto verím, že sa na ňom vidíme ešte v
hojnejšom počte, pretože stále platí
staré známe: Gaudeamus igitur, juvenes
dum sumus. foto: archív SSŠF
strana 15
The extra of being a pharmacy student
Europe happened to me
author: Daniela Kolberg, European Pharmaceutical Students´ Association
EPSA Training Project
How extensively are you taught about
soft skills in your curriculum? In Germany
not much, some examples during clinical
pharmacy lecture and that’s it. Go out
and counsel patients. Well, yeah.
This is how the EPSA Training Project
was developed and to be honest, it’s our
nicest project. Communication skills,
emotional awareness or decision making
are just some of the broad list of topics
where specially qualified EPSA Trainers
are getting one into the theme in an
interactive way.
I love this, being in a circle with people
you don’t know, looking forward to an
interesting topic you want to develop
yourself on and start discussing and
brainstorming and finding out: most
answers you already know. Sharing
knowledge and input on the topic and the
unknown group turned into a circle of
close people you shared special
experiences and feelings with.
These soft skills trained might not only be
important for being a pharmacist, they
might also get valuable for being you and
being a citizen of your country – true
story!
From EPSA’s side, we are organizing 2­3
TNTs (Training New Trainers), per year.
strana 16
Here students are coming for a 5­days
event for learning how to become a
trainer, experienced EPSA Trainers are
leading the discussions and helping
people to develop themselves. If this
topic sounds interesting to you, you are
invited to join the next TNT, beginnings of
2014. Becoming a trainer is a small honor
in my opinion because you are able to
transmit your knowledge to the students
from your country and now help them to
improve their soft skills.Sharing is caring.
EPSA congress
If you are even more into travelling,
meeting couple of hundred new people
from all over Europe and getting the real
full package of EPSA experience, try an
EPSA congress. The next ones are right
around the corner: end of April in
Budapest or end of October in Prague –
as you prefer.
EPSA congresses are huge when you
are there for a first time; it’s an overflow of
information and impressions but 40% of
the participants feel the same and it’s
totally fine and definitely all worth it!
EPSA Annual Reception
For those who are more politically
interested and would like to get to know
FARMAKOVINY, december 2013
how EPSA is interacting in the European
level, welcome to Brussels! For a couple
of years now, EPSA is organizing the AR
in the rooms of the European Parliament
in Brussels. Initially thought as a getting
together just with the partners of the
association, it is now a big gathering with
a discussion between students and
politicians from different fields on a hot
topic. For 2014, we are aiming to also
have workshops in the afternoon but
nothing is confirmed yet from EP side.
Stay tuned, it could turn into an
opportunity you might not want to miss!
My first AR was in 2012 as a normal
participant and it kind of made me aware
of what impact students can have on an
international level and how professional
EPSA is actually working.
EPSA Newsletter
If you are not so much into travelling or
want to have an interesting sit at home,
download the newest edition of the EPSA
NWL and start exploring. We are trying to
have a mixed content from externals,
EPSA Team and local pharmacy
students – kind of symbiosis of our
activities. Some articles you will skip
because the abbreviations and the topic
do not sound familiar, but I bet that there
is at least one article, that will inspire you.
Events’ Calendar
On the last page of every edition, there
are listed the biggest events which will
show up in the upcoming months. A
broader and more extensive calendar
can be found on the EPSA homepage
(www.epsa­online.org), where also
smaller and local events are listed. These
events there are open for you to attend!
There are people at the other side of
Europe inviting us to go there and meet
them. I find this so amazing!
From EPSA’s side, we try to keep that
calendar as updated as possible, if you
are missing something or need more info,
poke me: [email protected]­online.org.
PH Campaigns
EPSA can offer you campaign material
on the topics of Skin Cancer, Obesity and
Antibiotic Awareness – fields that
sometimes patients don’t know much
about. Maybe this made you interested in
participating and going out. It’s a nice
opportunity to take responsibility for the
society we are living in.
There are more projects and
initiatives of our association to explore:
maybe you already heard about the
group exchange program TWiNNET? Or
if you are interested in having a longer
internship abroad, you should stay tuned
to our IMP offers. Last month, we just
launched the first edition of the EPSA
Students’ Science Publication, where
students are sharing the experiences in
research. Maybe that could be an
interesting side of Europe?
Celý článok si môžete prečítať na www.sssf.sk v sekcii publikácie ­ Farmakoviny.
foto: autor, kontakt: [email protected]
S uom i
alebo Erasmus
vo Fínsku
autor : Peter Šišovský, 4. ročník
University of Eastern Finland
(UEF), na ktorej som strávil zimný
semester, som našiel v zozname škôl
zapojených do programu Erasmus na
poslednú chvíľu. Po porade doma, že nič
lepšie, ako odísť na Erasmus, ani
nemôžem urobiť a po intenzívnom
prehováraní Dr. Májekovej, sme 31.
augusta odleteli z Budapešti spolu so
spolužiačkou a malými dušičkami
smerom na sever, do krajiny – ako ju u
nás všetci volajú – tisícich jazier.
Fínska spoločnosť je na prvý
kontakt veľmi jedinečná. Nielen vysokým
percentom blondínov (predovšetkým
mužské pohlavie), no najmä správaním
sa. Fíni chodia absolútne presne, čo
očakávajú aj od vás, nikdy sa
nepredbiehajú v rade a všeobecne
bývajú v kontakte s neznámymi plachí.
Slová vyberajú striedmo a rozumne, no
majú takú bohatú mimiku, s akou som sa
predtým ešte nestretol. Sú veľmi
tolerantní a slušní. Keďže majú obrovské
množstvo priestoru, oceňujú ho úplne
všade: okolo domov a aj v osobnom
kontakte s neznámymi. Fínske mestá sú
ako keby zapustené do prírody.
strana 18
UEF pozostáva z troch kam­
pusov: Kuopio, Joensuu a Savonia.
Moderný kampus Kuopio, pod ktorý patrí
aj School of Pharmacy, sa nachádza v
rovnomennom meste v centrálnom
Fínsku. Samo mesto je uprostred jazera.
Vzdelávací systém vo Fínsku je
iný než náš. Ich predmety väčšinou
netrvajú od začiatku do konca semestra,
ale konajú sa blokovo, pričom do týždňa
po poslednej hodine býva skúška.
Hodnotenie je od nula do päť, nula sa
rovná nášmu FX. Všetci Fíni, nehľadiac
na profesiu či vek, si takmer výlučne
tykajú a oslovujú sa krstnými menami –
výnimkou nie sú ani študenti a učitelia.
Laboratóriá sú celodenne prístupné
študentom a používanie skla či chemikálií
počas cvičenia funguje na báze
zodpovednosti – do skladu chodíte sami
a vezmete si čokoľvek, čo potrebujete.
Študenti majú prístup k všetkým
materiálom z predmetov s výnimkou
videí. Materiály sú nahodené v
elektronickom systéme Moodle. Na prvej
hodine dostanete k predmetu heslo a po
prihlásení sa si môžete všetky prednášky
a cvičenia dopredu vytlačiť. Po celom
kampuse sú rozmiestnené stovky
počítačov, predovšetkým v knižnici a
študentskom centre Oppari. Okrem
kancelárií študijných poradcov sa tu
nachádza aj informačné stredisko,
tlačiarne, desiatky počítačov v „hlučnej“ a
tichej zóne, samostatné miestnosti s
FARMAKOVINY, december 2013
jedáleň
University of Eastern Finland, kampus Kuopio
prístupom na internet, ktoré si môžete
zadarmo prenajať, ak potrebujete robiť
napríklad skupinový projekt. Študenti
Oppari vo veľkom využívajú a väčšinou
sa tu aj chodievajú učiť. Každý študent
má na akademický rok zdarma 400 strán
tlače. Fínski učitelia sú obvykle veľmi
ústretoví a pokiaľ máte nejakú nezrovna­
losť, jediné, čo musíte urobiť, je pýtať sa.
Kvôli absencii skúškového obdobia sa
zimný semester končí už pred
Vianocami, všetky skúšky sú písomné.
Miestna Student Union poskytuje za
návratný poplatok tzv. survival package,
ktorý obsahuje základné vybavenie na
prežitie. Posilňovňa a telocvične patria
tiež pod jej prevádzku, prístup je zdarma.
Fínski študenti vedú väčšinou veľmi
aktívny život a veľa športujú.
Jednoznačnou nevyhnutnosťou
je bicykel, keďže vzdialenosti vo Fínsku
sú dlhé. Fínsko sa pýši minimálnou
kriminalitou a ak si na bicykli náhodou
zabudnete prilbu, môžete si byť takmer
istí, že večer ju tam aj nájdete. Kapi­
tolou samou o sebe je fínska kuchyňa.
Fíni pijú ku všetkému mlieko a namiesto
polievky majú tanier zeleniny a ovocia.
december 2013, FARMAKOVINY
Súčasťou obeda je aj chlieb s maslom.
Odporúčam vám Fínsko po­
chodiť, je to krásna krajina. Navštívili sme
národný park Koli, ktorý sa pýši
mraveniskami vyššími než vy, jeden z
našich učiteľov nás pozval na rybačku.
Výlet do Štokholmu či Laponsko na
začiatku decembra, z ktorého sme sa
presunuli až k pobrežiu Severného
ľadového oceána. Fínskou špecialitou je
aj sauna, predovšetkým parná. Podľa
fínskej mienky neexistuje dostatočný
dôvod na odmietnutie pozvania do sauny.
V tejto krajine je toľko jazier, až
vám príde divné, keď po mesiaci uvidíte
rieku, Fíni mávajú obvykle dvoch psov,
pretože veria, že aj pes má mať
spoločnosť, pokiaľ nie sú doma, a v zime
si skracujú cestu cez zamrznuté jazerá.
Počul som, že ak sa na Fína zoširoka
usmejete, znamená to preňho, že našiel
priateľa na celý život. Fíni sa vám budú
možno zdať na prvý pohľad navzájom
podobní, no keď ich bližšie spoznáte,
zistíte, že majú rovnaké starosti a radosti
ako my. Len veľmi dbajú na rešpek­
tovanie pravidiel a chránia si svoju kraji­
nu. Aj oni si ale vedia vyhodiť z kopýtka.
strana 19
Student Exchange Programme
Porto, Portugalsko
Jana Šimová, 5. ročník
Náplňou mojej stáže bola práca vo
verejnej lekárni. Na rozdiel od
ultramoderných lekární, ktoré som
v Porte navštívila (jedna bola dokonca
štvorposchodová), práve tá moja mala
pôvodný vzhľad s piatimi zamestnan­
cami a mačkou na verande. Vzťah medzi
pacientmi a farmaceutmi bol profesionál­
ny, no zároveň priateľský. Bežná
dispenzácia trvala 5 – 15 minút. Lekár­
sky predpis má veľký formát, lekárnik ho
pri výdaji rozreže na polovicu, pričom
prvá sa spracúva pre poisťovne a druhá
slúži pre pacienta. Pacient každý recept
podpíše, čo je niekedy zdĺhavé, keďže
každý Portugalec má minimálne štyri
mená. Doplatky za lieky sú dvojaké –
chudobnejším pacientom poisťovne
a vláda preplácajú viac ako tým
bohatším. Okrem práce v lekárni som
mala možnosť zúčastniť sa konferencie
s prednáškou miestneho lekára v rámci
sústavného vzdelávania farmaceutov. Vo
voľnom čase som si stihla zamilovať
Porto, ktoré vás očarí nielen typickým
portským
vínom,
gurmánskymi
špecialitami a kultúrnymi pamiatkami,
ale hlavne milými ľuďmi. Ďalej sme
navštívili národný park Gerês, rozsiahle
vinice v Régui, kolísku Portugalska
Guimarães,
najstaršiu
portugalskú
univerzitu v Coimbre a hlavné mesto
Lisabon. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí
sa podieľajú na programe SEP
a umožnili mi zažiť najzaujímavejší
mesiac v mojom živote. foto: autor
Počas týchto dní prebiehajú vo veľkom prípravy na SEP, ktorý sa uskutoční od júna do
septembra.19.11.sa stretli všetci zvedavci a priaznivci cestovania so SEO­m (Student
Exchange Officer), aby sa dozvedeli všetky podrobnosti a stretli sa s tými, ktorí už SEP
absolvovali.Ak sú ešte takí, ktorí zatiaľ žiadne stretnutie nestihli a chcú získať užitočné
informácie o SEP­e, neváhajte kontaktovať vášho SEO: Zuzana Želinská, 2. ročník.
Tešíme sa váš záujem. Ešte stále máte možnosť sa prihlásiť. autor: Zuzana
Želinská, 2. ročník, kontakt: [email protected]
strana 20
FARMAKOVINY, december 2013
IBUTABS
200 mg, 400 mg
STOP
S
S
STOP
zápalu
zá
horúčke
účke
STOP
bolesti
Ibutabs 200 mg, Ibutabs 400 mg
• liek s obsahom ibuprofénu
• je určený na liečbu miernej až stredne silnej bolesti
– bolesti zubov
– bolesť hlavy vrátane migrény
– bolesť pri menštruácií
– pooperačná bolesť
– nachladnutie a stavy sprevádzané horúčkou
– zápalové ochorenie kĺbov
Liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte písomnú príbalovú informáciu pre používateľov
a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
november
2013
KA
VIN
O
N
Výrobca: Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finland
Zastúpenie pre SK: Vitabalans SK s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Tel.:+421 2 4569 0566, e-mail: [email protected], www.vitabalans.com
Blok na dnes:
Prečo tak málo študentov na našej fakulte využíva Erasmus alebo SEP?
Najlepšie sa hovorí o veciach, ktoré máte z vlastnej skúsenosti. Počas celého
pobytu na Erasme som preto nad horeuvedenou otázkou rozmýšľal a tu sú niektoré
odpovede. Dôvod číslo 1 väčšina z nás pozná a je to výskyt neuznaných predmetov po
vašom návrate. Popravde: je to tak. Programy medzi univerzitami nie sú kompatibilné a
ak si nechcete predĺžiť štúdium o rok, na Erasmus nejdete.To je obraz, ktorý má
väčšina študentov pred odchodom. Skutočne popravde: nie je to až také katastrofálne.
Keď totiž na školu pricestujete, veci sa riešia úplne inak. Už ste tam, už s vami musia
niečo robiť. Učitelia sa snažia vychádzať Erasmus študentom v ústrety. Ja sám som
neveril, že sa mi podarí vybaviť isté laboratórne cvičenia, pretože mi odpísali, že výučba
je iba vo fínčine. Po našom príchode a vysvetlení našej situácie boli ochotní nám návody
na cvičenia preložiť.
Ďalším dôvodom je jazyk. „Moja angličtina nie je ani po pätnástich rokoch
výučby anglického jazyka od základnej školy dosť dobrá, aby som v nej vedel
študovať." To nie je pravda. Pravdupovediac, počas môjho pobytu prežili aj študenti,
ktorí vedeli dať dokopy ledva jednu rozvitú vetu. Erasmus sa totiž nerovná testu z
anglického jazyka každý deň až do Vianoc. Po dvoch týždňoch sa váš mozog priro­
dzene prepne. A Erasmus študenti si v tomto smere naozaj veľmi pomáhajú. Navyše,
máte možnosť nájsť si sami vhodnú univerzitu, ľudia na našom fakultnom "Erasmus
oddelení" sú veľmi ústretoví a veľkú časť nákladov vám prepláca grant. A nemýľte sa:
dá sa ísť aj v 5. ročníku.Tak? autor: Peter Šišovský, kontakt: [email protected]
I really enjoying being apart of an international peer group and studying in a degree field
that has an international focus. Being able to get know people from all over the world,
experience new cultures and make fantastic memories has all been worth it! Rachel
Robinson, USA
These four months have been a mixture of tears and laughter, late nights and early
mornings, nightclubs and dinner parties, books to read and papers to write, new friends
to meet and languages to speak. It was a cultural roller­coaster ride with an abrupt and
bitter­sweet ending, as my time was over just when I started to enjoy it the most. Kristi
Markna, Estónsko
Bis jetzt war das Auslandssemester in Finnland, die beste (Studien­)zeit meines
Lebens.Till now, my Erasmus semester in Finland has been the best (study)period of
my life. Anika Zimmermann, Nemecko
Tiráž:
pripravil:
články:
Peter Šišovský ([email protected])
Michaela Barkociová, Peter Horenitzký, Amália Jakabová, Janka
Kakalejčíková, Daniela Kolberg, Nina Mačugová, Marián
Michalides, Veronika Mitašová, Branko Obradović, Jana
Šimová, Peter Šišovský, Janka Uhliariková, Zuzana Želinská
fotografie:
Matej Pirháč, Veronika Mitašová, Petra Straková, archív SSŠF, SKŠF
a BPSA, autori
grafická úprava: Peter Šišovský
tlač zabezpečil: Marián Michalides
tlač podporil: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis
Redakcia:
Slovenský spolok študentov farmácie
Odbojárov 10
832 32 Bratislava
šéfredaktor: Peter Šišovský, [email protected]
redaktori: Michaela Barkociová, Amália Jakabová, Janka Uhliariková
Bližšie informácie o reklame: [email protected]
Farmakoviny sú súčasťou databázy Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra
Slovenskej akadémie vied.
Približný zoznam podujatí na letný semester 2013/14*:
21. ­ 24. 2.
SPC Leadership Camp Krakov
([email protected])
25. 2.
Turnaj v laser tag­u
([email protected])
február/marec 2014
TWIN Rakúsko (dve časti)
([email protected])
3. ­ 9. 3.
TWIN Srbsko (v Srbsku)
([email protected])
10. 3.
Farmakoviny, číslo 3
([email protected])
11. 3.
Buď fit!
([email protected])
10. ­ 13. 3.
TyFaVKa 2014
([email protected])
11. ­ 12. 3.
Kariérne dni farmaceutov 2014 ([email protected])
11. ­ 12. 3.
Aerobic maratón
([email protected])
18. 3.
Kolkový turnaj
([email protected])
marec 2014
Kvapka krvi
([email protected])
4. ­ 13. 4.
TWIN Bulharsko (na SVK)
([email protected])
7. 4.
Svetový deň zdravia
([email protected])
8. 4.
Florbalový turnaj
([email protected])
30. 4.
Deň proti tabaku
([email protected])
apríl 2014
Seminár pre seniorov
([email protected])
máj 2014
TWIN Bulharsko (v Bulharsku)
([email protected])
máj 2014
Farmakoviny, číslo 4
([email protected])
máj 2014
biochemické merania
([email protected])
*harmonogram sekcie kultúra a spoločenské aktvity sa pripravuje ([email protected]).
Slovenský spolok študentov
farmácie Vám želá
úspešný rok 2014!
Download

Vzdelaný študent a AntiAIDS kampaň, Beánia farmaceutov 2013