Roč. XXVIII
Nový dekan SvF a F PEDaS
strana 3
SvF ŽU pri výstavbe mostov
v Považskej Bystrici
strana 4
Ôsma medzinárodná
konferencia ELEKTRO 2010
strana 7
jún
6
2010
Úvodné slovo
Chorobu a počasie si nevyberáme. Choroba
príde a počasie sa mení, kedy a ako sa im
chce, a priznajme si, nemáme s tým čo urobiť.
Ešte s chorobou sa dá ako-tak bojovať – hoci
nie vždy úspešne, ale nad počasím pánmi nie
sme. V ostatných dňoch nás počasie potrápilo. Kto sa nad ním nepozastavil, buď žije v
umelom prostredí alebo je totálny ignorant.
Dlhotrvajúce dažde, prudké oteplenie, opäť
búrky a voda... Počasie, relatívne nepodstatné, a predsa buď za život alebo proti nemu.
Niekedy pomáha rásť a niekedy ničí. Napriek
tomu, že si škodíme sami sebe a tým dezorientujeme aj počasie, predsa sme akousi súčasťou obrovskej prírody, v ktorej to všetko
do detailov funguje, ktorá sa dokáže zrege-
nerovať aj bez našich úžasných moderných
nápadov a vynálezov.
Potrebujeme aj my vypnúť, zastaviť sa. Možno na to bude čas, možno si ho musíme spraviť. Každý potrebuje chvíľu stáť, dýchať krásu,
zazrieť seba. Nájsť paralely v živloch vonku
a v žilách vnútri. V búrkach a bleskoch. Aj v
oblaku a slnku. Zo všetkého sa niečo nájde.
Viac či menej, pestované či zanedbané.
Odložiť perá, vypnúť počítač, vystrieť chrbát,
otvoriť okno a ísť von. Nech sa páči. Príjemné leto na záhrade alebo pri mori, so zmenou činnosti alebo v nečinnosti. Bez stresu
a v pokoji.
Eva Vlčková
Z diára rektora
Máj – jún 2010
30. 5. 2010 – účasť na slávnostnom otvorení
diaľnice v Považskej Bystrici
31. 5. – 2. 6. 2010 –príprava projektu pre šírenie výsledkov EUCEET na ENPC v Marne la
Vallée, príprava výmeny študentov s Univerzitou Artois v Bethune, financované logistickou firmou Gefco
3. – 4. 6. 2010 – plénum Slovenskej rektorskej konferencie
10. – 13. 6. 2010 – 4. stretnutie pracovnej
skupiny EUA pre stratégiu výskumu v EÚ na
Technickej univerzite v Istanbule
16. – 17.– 18. 6. 2010 – účasť na promóciách
FPEDAS
17. 6. 2010 – štátne záverečné skúšky SvF
22. 6. 2010 – účasť na promóciách EF
23. – 28. 6. 2010 – delegát Slovenskej rektorskej konferencie a EUA na transatlantickom
dialógu v New Yorku s prezentáciou o financovaní škôl v EÚ
1. 7. 2010 – účasť na promóciách SvF
T. S.
Rokovanie akademického senátu Žilinskej univerzity
V pondelok dňa 7. júna 2010 zasadal akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý
na svojom rokovaní:
• jednomyseľne schválil návrh dodatku č.
7 k Smernici č. 21 „Štatút Žilinskej univerzity v Žiline“,
• jednomyseľne schválil návrh dodatku č.
27 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok
mimofakultných súčastí a pracovísk rektorátu ŽU“ s pripomienkou, ktorá odznela
v diskusii,
• jednomyseľne schválil návrh dodatku č. 1
k Študijnému poriadku Strojníckej fakulty
ŽU vrátane aktualizácie dátumu schválenia dokumentu AS ŽU v závere návrhu
dodatku,
• jednomyseľne schválil návrh na doplnenie Študijného poriadku Fakulty riadenia
a informatiky ŽU,
• zobral na vedomie ústny návrh predsedkyne študentskej časti AS ŽU na zriadenie
rektorátneho marketingového oddelenia.
V závere rokovania vystúpil rektor ŽU prof.
Ing. Ján Bujňák, CSc. a poďakoval AS ŽU za vykonanú prácu a dobrú spoluprácu počas jeho
funkčného obdobia. Zaželal AS ŽU prijímanie
správnych rozhodnutí a podporu nového vedenia ŽU.
Predseda AS ŽU doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.
rovnako vyjadril vďaku vedeniu ŽU, poďakoval prítomným členom AS ŽU za účasť a
za konštruktívny prístup a rokovanie AS ŽU
ukončil.
Materiály sú v plnom znení k dispozícii na Intranete ŽU > Akademický senát > Zasadanie
AS, program, materiály na rokovanie.
doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.
predseda AS ŽU
Spracovala: Ing. Janka Macurová
tajomníčka AS ŽU
Noví docenti Žilinskej univerzity
Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu Žilinskej univerzity oznamuje, že rektor Žilinskej univerzity prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. udelil vedecko-pedagogický titul docent:
• s účinnosťou od 1. júna 2010:
• s účinnosťou od 10. júna 2010:
Dr. Ing. Kataríne Zgútovej zo Stavebnej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.8 stavebníctvo,
2
Ing. Tomášovi Lovečkovi, PhD. z Fakulty
špeciálneho inžinierstva ŽU, pre študijný odbor 8.3.1 ochrana osôb a majetku.
SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity
n 6/2010
Vydáva:
Vedenie ŽU a Rada ZO OZ PŠaV
pri ŽU v Žiline
Redakcia
Šéfredaktor:
Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.,
Výkonná redaktorka:
Mgr. Eva Vlčková
tel.: 041/513 4905, 0917 210 671
Foto:
Cyril Králik
Predseda redakčnej rady:
prof. Ing. Marián Dzimko, CSc.,
prorektor ŽU
Členovia redakčnej rady:
F PEDaS
doc. Ing. Eva Birnerová, CSc.
SjF
doc. Ing. Eva Tillová, PhD.
EF
Assoc. Prof. Milan Trunkvalter, PhD.
SvF
Ing. arch. Zuzana Grúňová
FRI
Mgr. Jakub Soviar, PhD.
FŠI
Mgr. Valika Moricová
FPV
PhDr. Slavka Pitoňáková
Rada ZO OZ PŠaV pri ŽU
RNDr. Ladislav Vikisály
http://www.uniza.sk/spravodajca/
Príspevky posielajte na:
e-mail: [email protected]
Vychádza mesačne okrem
prázdnin.
Uzávierka 15. každý mesiac
Tlač:
EDIS – vydavateľstvo ŽU,
Univerzitná 1 blok HB
010 26 Žilina
Registrácia MK SR EV 296/08.
Nepredajné!
Redakcia si vyhradzuje právo na
úpravu rukopisov.
Zo života univerzity
Nový dekan na Stavebnej fakulte
Dňa 9. júna 2010 si Stavebná fakulta prostredníctvom Akademického senátu SvF
zvolila nového dekana. Navrhnutý bol len
jeden kandidát – prof.
Ing. Jozef Vičan, CSc.,
ktorý hneď v prvom
kole tajného hlasovania získal nadpolovičnú väčšinu hlasov.
„Priority v budúcom volebnom období by
som mohol definovať štyrmi základnými
heslami: profesionalita prístupu k študen-
tom aj k práci všeobecne zo strany pedagógov, kvalita, resp. zvýšenie kvality na všetkých stupňoch – v pedagogickej oblasti,
vo vedecko-výskumnej činnosti aj v rámci
medzinárodných aktivitách a projektoch,
integrácia a vzájomná spolupráca pracovísk
stavebnej fakulty,“ povedal budúci dekan.
Stavebná fakulta podľa neho potrebuje zvýšenie kvality výstupov publikačnej činnosti.
Prof. Vičan bol doterajším vedúcim Katedry
stavebných konštrukcií a mostov. Narodil
sa v roku 1954 v Mor. Třebovej, vyštudoval
Vysokú školu dopravnú, Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy – 1978. Vedeckú hodnosť CSc. získal v št. odbore Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb, Vysoká škola
dopravy a spojov v Žiline – 1987. Habilitoval
v odbore Teória a konštrukcia inžinierskych
stavieb, Vysoká škola dopravy a spojov v
Žiline-1995. Inaugurácia v odbore Teória a
konštrukcia inžinierskych stavieb, Žilinská
univerzita v Žiline, SvF – 2002. Bol a je zapojený do viacerých vedeckých a medzinárodných projektov, je členom vedecko-výskumných orgánov, výborov, komisií, rád,
spoločností.
-ema-
Nová dekanka na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Dňa 17. mája 2010
si Akademický senát
FPEDAS spomedzi štyroch kandidátov zvolil
novú dekanku – doc.
Ing. Annu Križanovú,
CSc. Ostatní traja kandidáti – prof. RNDr. Ing.
Karol Achimský, PhD., prof. Ing. Jozef Gnap,
PhD., doc. Ing. Andrej Novák, PhD. nezískali
potrebný počet hlasov.
„Ak má naša fakulta v budúcnosti uspieť,
je nevyhnutné, aby sme zvyšovali kvalitu
našej publikačnej činnosti, aby sme si minimálne udržali úroveň v doktorandskom
štúdiu, ktorú akreditačná komisia zhodnotila ako špičkovú a nemalou mierou tak prispievame k vysokej úrovni doktorandského
štúdia na našej univerzite. Ďalšou dôležitou
oblasťou je zapájanie sa do riešenia vedeckovýskumných úloh a úloh pre prax, čo nám
prináša a môže priniesť viacnásobný úžitok.
Všetky uvedené ciele a aktivity, ktoré som
spomenula, sú komplementárnymi cieľmi
nie menej dôležitého cieľa, a to je kvalita
pedagogického procesu,“ vyjadrila svoje
ciele doc. Križanová.
Doc. Anna Križanová pôsobila doteraz na
Žilinskej univerzite ako mimoriadny profesor a vo funkcii prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť. Narodila sa v roku 1960
v Považskej Bystrici. Vyštudovala na VŠDS
Žilina, titul kandidátka ekonomických vied
získala v roku 1996 a vedecko-pedagogický
titul docent jej bol udelený v roku 2002.
-ema-
Otvorenie Dátového centra pre výskum a vývoj Slávnostné promócie
Dňa 1. júna 2010 minister školstva SR Ján Mikolaj otvoril nové Dátové
centrum pre výskum a vývoj (DC VaV), ktoré sa nachádza v priestoroch Žilinskej univerzity, konkrétne na Hospodárskom bloku.
Toto pracovisko bolo vybudované v rámci realizácie
národného projektu DC
VaV Centra VTI SR. „Konkrétne ide o počítač v hodnote
takmer jednej miliardy slovenských korún, ktorý zabezpečí všetky potrebné informácie, ktoré sú pre vedu
a výskum nevyhnutné,“
povedal Mikolaj. Riaditeľ
Centra vedecko-technologických informácií SR Ján
Turňa, pod ktoré nové DC
VaV patrí, vyjadril poďakovanie Žilinskej univerzite za
poskytnutie vhodných podmienok na realizáciu tohto
projektu. „Celý systém je vybudovaný tak, aby umožňoval rozširovanie, má istý skladačkový charakter tak, aby sme do budúcna mohli
doplniť ďalšie komponenty,“ vysvetlil riaditeľ Turňa.
V DV VaV budú spracovávané dáta a aplikácie s celoštátnym rozsahom, ktoré sú v súčasnosti rozptýlené na rôznych menších strediskách a pracoviskách a ktorých sústredenie na jedno miest prinesie
okamžité „hmatateľné“ efekty.
-emaViac fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii na www.spravodajca.uniza.sk.
Dňa 15. júna 2010 sa o 9.00 h. a o 10.30 h. v priestoroch obradnej siene Starej radnice v Žiline uskutočnili slávnostné promócie
novovymenovaných docentov a úspešných absolventov doktorandského štúdia.
Rektor Žilinskej univerzity prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. slávnostne
odovzdal decentské dekréty 7 docentom a dekani jednotlivých
fakúlt ŽU odovzdali doklady o absolvovaní doktorandského
štúdia 36 absolventom doktorandského štúdia na svojich školiacich pracoviskách.
Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu ŽU
Pracovné výročia za mesiac apríl, máj, jún
20. pracovné výročie
Kováč Milan, doc. Ing. CSc.
Lábaj Ján, doc. Ing. PhD.
Matiaško Karol, prof. Ing. PhD.
Loduhová Janka, Bc.
1. 5. 2010
1. 5. 2010
1. 5. 2010
15. 6. 2010
25. pracovné výročie
Stročková Paulína
Dobeš Vladislav, Ing.
30. pracovné výročie
Farkašová Viera, doc. PhDr. CSc.
Súkeníková Anna
40. pracovné výročie
Čuntala Jozef, doc. Ing. PhD.
6/2010 n SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity
1. 4. 2010
1. 6. 2010
1. 4. 2010
1. 6. 2010
1. 4. 2010
3
Postrehy
Územný plán pohŕda akademickou autonómiou
(pôvodné znenie zaslané regionálnym médiám)
Vysoká škola dopravná (VŠD) po presťahovaní do Žiliny zmenila toto mestečko na
dnešné sídlo poprednej vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie. Nielen národného významu, pretože zamestnáva 1 650
ľudí a má 12 000 študentov. Ale vo väčšine
aktivít s medzinárodnou dimenziou. Vďaka
tomu, možno pridelili univerzite v roku
1968 lokalitu Veľkého diela. Vtedy, v nezaujímavom prostredí, ďaleko od bývalého
centra mesta. V súčasnosti však výnimočný
priestor, neporovnateľný so žiadnou univerzitou na Slovensku. Táto výsada paradoxne
predstavuje nevýhodu. Viacerí podnikavci
sa snažia do areálu preniknúť rôznymi cestami. Nedávnym príkladom, nech je telocvičňa, ešte z roku 1976. Brigádnicky
ju postavili v tzv. akcii „Z“ naši pedagógovia. V rámci Európskych štrukturálnych fondov sme získali projekt na jej
modernizáciu. List vlastníctva na katastri ale blokuje plomba. Z podnetu mesta,
ktoré sa beznádejne snaží po 34 rokoch
získať majetok školy. Táto rekonštrukcia bez
uvedeného dokumentu nemá šancu odštartovať.
Na univerzite už dvanásť rokov úspešne
funguje Vedecko-technologický park. Mesto má v ňom privilegované postavenie.
Veď vznikajúce firmy našich absolventov
prispievajú k rozvoju regiónu. Zástupcovia
radnice dobre vedia, že na jeho ďalší rozvoj
univerzita už vynaložila pol milióna, najmä
na dokumentáciu pre územné rozhodnutie.
V návrhu územného plánu sa namiesto plánovaného centra vedy a techniky nachádza
jedenásťposchodový obytný súbor. Na pozemku univerzity medzi spomínanou telocvičňou a obchodným centrom Dubeň.
Konečne sa tiež v Žiline objavuje snaha o
zeleň. Aj keď ju zdevastovali v historickom
centre mesta. Prekvapujúco chce sa budovať
aj na teritóriu univerzity. Zmena stavebných
pozemkov na pôdny fond má asi opätovne
spustiť lavínu organizovaných reštitúcií, ibaže legislatívne reálnych v dávnej minulosti.
Pred dvadsiatimi rokmi školám prinavrátili akademické slobody. Náš minister pred
desiatimi rokmi svojím podpisom Bolonskej deklarácie garantoval zvrchovanosť
vysokých škôl. Aj Žilinská univerzita v Žiline
sa dňa 16. septembra 2005 v aule Lucia na
Univerzite v Bologni zaviazala chrániť akademické výsady a svoju autonómiou. Už iba
preto sa o stratégii ďalšieho rozvoja bude
rozhodovať na Rektoráte a v akademických
samosprávnych orgánoch. Určite nie na filiálkach radnice, typu útvaru architekta.
prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. - rektor
SvF ŽU pri výstavbe mostov v Považskej Bystrici
Chýbajúci kritický zvyšok diaľnice D1 Sverepec-Vrtižer v Považskej Bystrici slávnostne
odovzdali do prevádzky koncom minulého mesiaca. Začiatočnú 4,9 km dlhú časť
staval Doprastav, a.s. spolu so Skanskou.
Nadväzujúci úsek dĺžky 5,495 km realizovalo
združenie Manín, zložené z Váhostavu – SK,
Strabagu a firmy Bögl a Krýsl. Celkom 9,595
km komunikácie zhotovili iba za krátkych 21
mesiacov. Aj s odbočujúcimi vetvami postavili 19 mostov finálnej dĺžky 9,333 km. Vzhľadom k použitým technológiám a rozpätiam
nosných konštrukcií bolo potrebné 14 z nich
testovať zaťažovacími skúškami. Keďže išlo o
135 polí, s prípravou pracovných programov
v rozsahu tisícky strán sme začali už v októbri minulého roka. Väčšinou vyvíjame vlastné
výstižnejšie výpočtové modely, pretože projektanti dnes iba relatívne jednoducho overujú limitujúce miesta.
Stavba nie je pozoruhodná iba technicky.
Osobitne mestská estakáda „extradosed“
bola zaujímavá aj mediálne (obr. 1). Miestni
novinári sa najprv obávali obmedzovania
okolia pri skúške. V týchto poliach nám požadované výsledky poskytli naši kolegovia z
katedry geodézie pod vedením doc. J.Štubňu. Použili veľmi presnú niveláciu. Regionálna tlač nás dodatočne obvinila z nedôvery k naším výpočtom, keďže sme neboli pod
mostom pri jeho extrémnom zaťažení.
Naša katedra prispela k úspechu stavby aj
v projekčnej oblasti. Kilometrový spojitý
4
obr. 1
obr. 2
most pozdĺž kanála Váhu by, vzhľadom k
zimnému obdobiu v betónovej alternatíve
nebolo reálne postaviť. Polovicu z neho
realizovali v nami navrhnutej spriahnutej
oceľobetónovej konštrukcii, vyrobenej v dielenskom prostredí. Z toho istého dôvodu
sa presadil náš variant oceľových oblúkov
na východnej diaľnici v úseku JablonovStudenec (obr. 2).
Veď záverečné správy zo statických a dynamických skúšok idú do objemu okolo
troch tisíc strán. Zodpovedným riešiteľom
bol prof. J.Bujňák. Záslužnú prácu odviedli takisto naši technici. Výsledky meraní na
skutočných mostných konštrukciách sú užitočné aj pre nadväzujúci výskum reálneho
pôsobenia týchto náročných inžinierskych
stavieb.
Pri realizácii tejto výnimočne komplikovanej a prestížnej akcie sa preukázala flexibilita a profesionalita pracovníkov katedry.
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
vedúci katedry
stavebných konštrukcií a mostov
SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity
n 6/2010
Konferencie, semináre
XVII. vedecká konferencia „Aplikácia experimentálnych
a numerických metód v mechanike tekutín a v energetike“
chodkyňou Katedry energetickej
techniky) a Ústavom termomechaniky Československej akadémie vied v Prahe, kde boli našim
pracoviskom riešené viaceré štátne úlohy z oblasti vysokorýchlostného prúdenia plynov.
Katedra energetickej techniky
Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala v
dňoch 28.- 30.4. 2010 v Bojniciach
už XVII. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
„Aplikácia experimentálnych a
numerických metód v mechanike
tekutín a energetike“. Odbornými
garantmi konferencie boli prof.
Ing. Jozef Jandačka, PhD. a prof.
RNDr. Milan Malcho, PhD, organizačne konferenciu zabezpečovala
Ing. Helena Smatanová, PhD.
Vedecká konferencia bola zameraná na meranie a výpočet stavových veličín v energetických systémoch, na aplikáciu moderných
programových systémov v oblasti prúdenia tekutín a v energetike,
na optimalizačné procesy parametrov prúdenia v tepelných a hydraulických strojoch, na aplikácia najnovších poznatkov v oblasti mechaniky tekutín a v energetike v technickej praxi, na vizualizáčné
metódy prúdenia tekutín a na špeciálne experimentálne metódy v
mechanike tekutín a v energetike.
Vedeckú konferenciu organizuje Katedra energetickej techniky SjF
ŽU pravidelne každý druhý rok. Jej prvý ročník sa uskutočnil pred
viac ako tridsiatimi rokmi na základe spolupráce medzi vtedajšou
Katedrou tepelných a hydraulických strojov VŠDS v Žiline (pred-
Je zaujímavosťou, že XVII. ročníka
konferencie sa aktívne zúčastnili
aj RNDr. Pavel Jonáš, DrSc. a doc.
Ing. Zdeňek Bayer, CSc. z Ústavu
termomechaniky Českej akadémie vied v Prahe a prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. zo ŽU, ktorí boli
účastníci aj prvého ročníka konferencie. Pri príhovoroch na úvod
konferencie zdôraznili význam konferencie i pre súčasnosť a vyjadrili uspokojenie, že na konferencii sa okrem starších účastníkov pravidelne prezentujú aj mladí kolegovia a zabezpečujú tak kontinuitu
vo výmene skúsenosti v oblasti experimentálnych a numerických
metód v mechanike tekutín a energetike.
Na konferencii sa zúčastnilo 75 vedeckých pracovníkov odborníkov
z univerzít a výskumných ústavov v Čechách a na Slovensku. Účastníkov konferencie pozdravil aj dekan Strojníckej fakulty Žilinskej
univerzity v Žiline prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Katedra energetickej techniky, SjF
Seminár STRAHOS 2010
V dňoch 14. a 15. apríla 2010 sa v Poprade
uskutočnil 14. ročník seminára traťového
hospodárstva STRAHOS 2010, ktorý v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky
– Oblastným riaditeľstvom Košice a Odborom infraštruktúry Generálneho riaditeľstva
ŽSR, zorganizovala Katedra železničného
staviteľstva a traťového hospodárstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.
Záštitu nad seminárom prevzal námestník
generálneho riaditeľa ŽSR Ing. Jozef Antoš
a rektor Žilinskej univerzity prof. Ing. Ján
Bujňák, CSc. Odborným garantom seminára
bol prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
Na seminári, ktorý je svojim odborným programom zameraný na pracovníkov zodpovedajúcich za správu a údržbu železničnej
infraštruktúry sa zúčastnilo 252 účastníkov
zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Vysokú odbornú a spoločenskú úroveň
podujatia potvrdila aj prítomnosť riaditeľa
Odboru infraštruktúry GR ŽSR Ing. Daniela
Baluchu, prorektora Žilinskej univerzity pre
zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou prof.
Ing. Mariána Dzimka, CSc., riaditeľa Oblastného riaditeľstva ŽSR Košice Ing. Jána Jurigu, riaditeľa Regionálneho riaditeľstva ŽSR
Zvolen Ing. Mariána Izakoviča, riaditeľa Výs-
kumného a vývojového ústavu železníc ŽSR
Ing. Vladimíra Herdu, CSc., riaditeľa Odboru
traťového hospodářství Správy železniční
dopravní cesty, s. o. Ing. Radovana Kovaříka
a doc. Ing. Hany Krejčiříkovej, CSc., vedúcej
Katedry železničních staveb Fakulty stavební
Českého vysokého učení technického v Praze.
Súčasťou odborného programu seminára
boli prednášky s témami venovanými tvorbe legislatívnych dokumentov pre potreby
správy a údržby železničnej infraštruktúry a
využívaniu progresívnych softvérových prostriedkov pre registráciu, plánovanie, sledovanie výkonov a financovania a hodnotenie
opravných prác. Poslucháčov zaujali aj prezentácie aktuálnych informácií o modernizovaných železničných tratiach a staniciach
v Európe, a to nielen z pohľadu zhotoviteľov
v súčasnosti realizovaných stavieb, ale aj z
pohľadu správcu dokončených a prevádzkovaných objektov. Obsahom príspevkov
rokovania boli tiež vývoj, testovanie, prevádzkovanie, možnosti evidencie, diagnostika
a údržba konštrukcií železničného zvršku,
stavba a testovanie nových mostných konštrukcií v sieti ŽSR, nové konštrukcie a sanačné práce na telese železničnej trate a požiadavky na kvalitu materiálov konštrukčných
vrstiev podvalového podložia.
Na seminári bolo prednesených 28 príspevkov, ktoré doplnili publikované texty v
Zborníku prednášok. V rokovacích priestoroch sa uskutočnila prezentácia a propagácia mediálnych partnerov seminára a firiem,
ktorých činnosť je zameraná na projekčnú,
konštrukčnú, stavebnú a udržiavaciu činnosť v oblasti železničného staviteľstva a
traťového hospodárstva. Spoločenský program vyplnilo vystúpenie tanečného súboru Rozmarija z Prešova.
Úroveň rokovania, spoločenské stretnutia a
organizačné zabezpečenie 14. ročníka seminára STRAHOS 2010 potvrdili správnosť
zvolenej filozofie jeho organizácie. Organizátori seminára aj po rozhovoroch s ostatnými účastníkmi seminára skonštatovali,
že podujatie spĺňa odborné a spoločenské
poslanie a je veľmi vhodnou platformou na
získavanie a výmenu praktických aj teoretických informácií medzi odborníkmi z oblasti železničného staviteľstva a traťového
hospodárstva a vyjadrili podporu organizovaniu ďalších ročníkov seminára – najbližšie
na jar roku 2012.
Ing. Janka Šestáková, PhD.
organizačný garant seminára
6/2010 n SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity
5
Konferencie, semináre
Jubilejná 15. medzinárodná vedecká konferencia
„Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“ na FŠI ŽU v Žiline
V januári 1996 sa na vtedajšej Vojenskej
fakulte Vysokej školy dopravy a spojov v
Žiline uskutočnil odborný seminár pod názvom Riadenie v krízových situáciách, ktorý
je pokladaný za pilotný ročník konferencie.
Vtedy ešte nik netušil aké vážne prírodné,
priemyselné, hospodárske krízy zasiahnu
svet i našu krajinu na začiatku 21. storočia.
Rokovanie nebolo ešte nikdy tak aktuálne
ako v tomto roku, keďže sa odohrávalo na
pozadí najväčších povodní na Slovensku
za posledné roky, čo spôsobilo, že niektorí
účastníci konferencie museli predčasne
opustiť rokovacie priestory konferencie a
potykať sa s riešením krízových situácií v
praxi.
V roku 1998 sa zmenil názov konferencie
na Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí a konferencia sa stala jednou z vrcholových akcií fakulty. Rokovacie sekcie sa
v priebehu rokov menili podľa aktuálnych
trendov krízového riadenia. Cieľom konferencie bolo vytvoriť platformu na výmenu
teoretických poznatkov získaných z výskumnej činnosti a praktických skúsenosti
z krízového riadenia vo verejnej správe i v
podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov.
Konferenciu otvoril prorektor Žilinskej Univerzity prof. Ing. Marián Dzimko, PhD. v zastúpení rektora, ktorý bol spolugarantom
konferencie. Dekan Fakulty špeciálneho
inžinierstva prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
prevzal od Ing. Pavla Magnera, konateľa
ACERT (Akreditovaný certifikačný orgán pre
certifikáciu systémov manažérstva) Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN
EN ISO 9001:2009 pre Fakultu špeciálneho
inžinierstva ŽU v Žiline.
Už 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí sa uskutočnil v dňoch 2.
-3. 6. 2010 v priestoroch Žilinskej univerzity.
V úvodnej časti plenárneho rokovania vystúpil dekan Fakulty špeciálneho inžinierstva, ktorý priblížil účastníkom históriu a
význam konferencie pre spoločenskú prax
a vplyv na budovanie efektívneho systému krízového riadenia. Taktiež stanovil
ciele konferencie do budúcnosti. V pléne
vystúpili s odbornými príspevkami zástupcovia MV SR, MPSVR SR, VUJE, a.s. a podnikateľský sektor zastupovala firma ARDACO,
a.s. s príspevkom zameraným na jej úspešné pôsobenie v 7RP EÚ (FP7).
Na rokovaní sa zúčastnili mnohí zahraniční hostia, zástupcovia z inštitúcií verejnej
správy, vysokých škôl, vedeckých ústavov,
štátnych i súkromných podnikov. Stretlo sa
tu viac ako 200 zahraničných a slovenských
odborníkov z rôznych oblastí krízového
riadenia a je treba oceniť ich aktivitu, tvorivosť a vysokú odbornú kvalitu prednesených príspevkov. Výstupom z konferencie je
zborník, ktorý vyšiel v tlačenej aj elektronickej podobe.
Za 15 rokov konania konferencie boli mnohé problémy krízového riadenia spomínané
a prerokované viac krát, ale práve táto doba
poukazuje na to, že riešenie týchto problémov je stále aktuálne a treba sa im venovať
aj v budúcnosti.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
organizačný garant konferencie
4. medzinárodná vedecká konferencia
OCHRANA PRED POŽIARMI A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
V dňoch 2.6. - 3.6. 2010 sa konala na Veľkom dieli v priestoroch Prednáškovej auly 01 (AFA 102) Žilinskej univerzity 4. medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Ochrana pred požiarmi a záchranné
služby“. Konferenciu organizovala Katedra požiarneho inžinierstva
Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (KPI FŠI
ŽU) v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR v Žiline (SŠ PO Žilina). Záštitu nad ňou prevzal prezident Hasičského
a záchranného zboru SR Bratislava plk. JUDr. Alexander Nejedlý,
odbornými garantmi konferencie boli vedúci KPI FŠI ŽU prof. Ing.
Pavel Poledňák, PhD. a riaditeľ SŠ PO MV SR v Žiline, plk. Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
Na konferencii sa zúčastnili príslušníci Hasičského a záchranného
zboru, odborníci z oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných
služieb, hasičskej a záchrannej techniky a študenti FŠI ŽU. Účastníci
prišli nielen z celého Slovenska, ale i zo Srbska, Maďarska a Poľska.
Prednesených bolo 21 príspevkov z oblasti hasičskej techniky, nových technológií zdolávania požiarov, požiarov osobných automobilov a ich simulácií, taktiky pri požiaroch a záchranných prácach,
protipožiarnej bezpečnosti stavieb, integrovaného záchranného
systému, a problematiky transportu nebezpečných látok. V popoludňajších hodinách prvého dňa konferencie si zúčastnení mohli
pozrieť ukážku hasičskej techniky na SŠ PO Žilina ukážky boli zamerané na zásahovú činnosť hasičských jednotiek pri hasení požiaru,
vyslobodzovacie práce a prezentáciu novej hasičskej techniky. Po
ukážkach sa vo večerných hodinách v areáli Menzy ŽU konal pre
všetkých zúčastnených banket.
Ukážka zásahovej činnosti výškovej techniky Iveco Multistar a CAS 30
Iveco Trakker
Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov s najnovšími poznatkami a praktickými skúsenosťami z oblasti ochrany pred požiarmi, s teóriou a praxou záchranných služieb, sprostredkovanie výmeny informácií skúseností a nadviazanie nových kontaktov medzi
príslušníkmi HaZZ, zamestnancami škôl, služieb a ostatnými odborníkmi, ktorí pracujú v oblasti ochrany pred požiarmi a v príbuzných
odboroch.
Kolektív Katedry požiarneho inžinierstva FŠI ŽU v Žiline
Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii na www.spravodajca.uniza.sk.
6
SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity
n 6/2010
Konferencie, semináre
Ôsma medzinárodná konferencia ELEKTRO 2010
Konferencia ELEKTRO 2010 je v poradí ôsmou zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali organizovať v už roku 1995 ako domáce konferencie s medzinárodnou účasťou. Účelom konferencie
je poskytnúť medzinárodné fórum pre vedcov, odborníkov a pedagógov v oblastiach v ktorých je profilovaná Elektrotechnická fakulta. Preto boli tematické okruhy rozdelené do nasledovných oblastí:
• Informačné a komunikačné technológie a služby
• Mechatronika a elektronika
• Výkonové elektrotechnické systémy
• Riadiace a informačné systémy v doprave a priemysle
• Trendy v teoretickej a aplikovanej elektrotechnike
• Materiály a technológie pre elektrotechniku
8. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2010 sa uskutočnila na Žilinskej univerzite v dňoch 24. -25. 5. 2010. Hlavnými organizátormi konferencie boli Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v
Žiline a Klub absolventov a priateľov KAP EF ŽU. Technickými spolusponzormi boli Československá sekcia IEEE a spoločná odborná
skupina Industrial Application Society (IAS) / Industrial Electronic
Society (IES). Konferencia bola organizovaná aj v rámci projektu
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EU.
Konferenciu slávnostne otvoril dekan a zároveň chairman konferencie Elektrotechnickej fakulty ŽU, prof. Ing. Milan Dado, PhD. Po
slávnostnom otvorení konferencie prezentovali vyžiadané prednášky pozvaní hostia prof. Dr. S. Mark Halpin z Auburn University,
USA, prof. Alfio Consoli z University of Catania, Taliansko a prof. Otto
Koudelka z Graz University of Technology, Rakúsko. Následne sa konali prezentácie v jednotlivých sekciách.
Slávnostné odovzdanie dekrétu Senior Member IEEE prof. Ing. Valérii
Hrabovcovej, PhD. z rúk Dr. Marka Halpina
Na konferenciu bolo prihlásených spolu 68 príspevkov od domácich
aj zahraničných autorov. Všetky príspevky sú publikované v Zborníku konferencie, vybrané príspevky budú publikované v zvláštnom
vydaní vedeckého časopisu Žilinskej univerzity COMMUNICATIONS.
Podrobnejšie detaily môžete nájsť na www.elektro.uniza.sk
V rámci konferencie sa konalo aj prvé zasadnutie spoločnej odbornej skupiny IAS/IES, ktorú založila a viedla prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., ktorej pri tejto príležitosti odovzdal bývalý predseda
IEEE Dr. Mark Halpin dekrét, že sa stala Senior Member of IEEE, k
čomu jej srdečne blahoželáme.
doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. - prodekan pre vedu a výskum EF ŽU
FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ SEKCIE „ZÁCHRANNÉ SLUŽBY“ NA FŠI
Na Fakulte špeciálneho inžinierstva (FŠI)
Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline sa dňa 15.
apríla 2010 uskutočnilo fakultné kolo súťaže ŠVOČ v súťažnej sekcii „Záchranné služby“. Prezentácia 12-tich ŠVOČ prác, spolu
13 súťažiacich, sa uskutočnila na slávnostne
upravenej učebni A-510 od 8.hod. Súťaže
sa zúčastnili študenti študijného oboru „Záchranné služby (ZS)“, „Bezpečnostný manažment (BM)“, FŠI, ŽU v Žiline, ale aj študenti
spolupracujúcich univerzít: TU - Zvolen,
Akadémia policajného zboru Bratislava.
Odborná komisia v zložení, predseda: Ing.
Jozef Svetlík PhD., tajomník: Ing. Iveta Coneva PhD., členovia: Ing. Radovan Švach PhD.,
Ing. Makovická-Osvaldová Linda PhD., Ing.
Šimonová Mária PhD. a Ing. Eva Červeňanová hodnotili odprezentované ŠVOČ práce. Porota hodnotila odbornú, obsahovú,
formálnu úroveň prác, schopnosť „predať a
obhájiť„ svoje namerané výsledky, doporučené riešenia, správnosť a pohotovosť súťažiacich reagovať na otázky členov komisie
(obr.1). Po zvážení komisia určila nasledovné poradie:
1. miesto
Patrik Hudačin, 2. ZS- Bc–denní, KPI, FŠI, ŽU
v Žiline: Zmena klasifikácie nebezpečných
látok. Vedecký konzultant: Ing. Martin Mráz
Bc. Vladimír Benedik, 1. roč. Ing. denní, študijný odbor: Technická bezpečnosť osôb a
majetku, TU-Zvolen, DF, KPO: Porovnanie
vybraných vlastností dostupných prípravkov na trhu s možnosťou tvorby protipožiarnych pásov. Vedecký konzultant: Ing.
Marek Šmigura
2. miesto
Radovan Kmec, 3. ZS-Bc.-denní, KPI, FŠI, ŽU
v Žiline: Súčasný stav povodňovej záchrannej služby okresného riaditeľstva HaZZ v
Prešove. Vedecký konzultant:: Ing. Michal
Orinčák, PhD.
3. miesto
Peter Hriž, 3. ZS-Bc.-denní, KPI, FŠI, ŽU v
Žiline: Potápačská činnosť pri záchranných
prácach pod vodnou hladinou. Vedecký
konzultant:: Ing. Michal Orinčák, PhD.
Komisia pozitívne zhodnotila vzrastajúcu
úroveň fakultného kolo súťaže ŠVOČ sekcie
„Záchranné služby“, z roka na rok sa zvyšujúcu odborná úroveň, prípravu a prezentáciu
súťažných prác. Súťažiaci sa snažili správne
odpovedať a argumentovať na otázky komisie. Komisia navrhla ŠVOČ prácu študenta Patrika Hudačina, 2. ZS – Bc. – denní, KPI,
FŠI, ŽU v Žiline s názvom: „Zmena klasifikácie nebezpečných látok“ na ocenenie a udelenie prémie „Literárnym fondom“ v rámci
“Tvorivej súťaže o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie“ na Slovensku.
Vyhodnotenie fakultného kola ŠVOČ FŠI
sekcia „Záchranné služby“ sa slávnostne
uskutočnilo na učebni A-510 o 12 hod. v
prítomnosti prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Ing. Ladislava Nováka,
PhD., vedúceho KPI prof. Ing. Pavla Poledňáka PhD., odbornej komisie a súťažiacich.
Víťazi získali ceny dekana FŠI – finančné a
vecné dary: 1. miesto – 100 EUR, 2.miesto
– 75 EUR a 3. miesto – 50 EUR, súťažiaci z
iných univerzít - knihy a všetci súťažiaci diplomy za aktívnu účasť.
Odborná komisia vyzdvihuje snahu a účasť
všetkých súťažiacich, ale aj vedeckých konzultantov aktívne sa zapojiť a prispieť k rozvoju ŠVOČ na FŠI.
Ďakujeme všetkým a dúfame, že sa uvidíme a naše rady sa rozrastú aj na budúci rok.
Ing. Iveta Coneva,Ph.D.
tajomníčka sekcie „Záchranné služby“,
KPI, FŠI, ŽU v Žiline
6/2010 n SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity
7
Zo života univerzity
Profesor Ladislav Skyva – päťdesiat rokov na ŽU
Keď sa raz budú písať dejiny slovenskej kybernetiky, o profesorovi Skyvovi bude poznačené, že sa s veľkým, statočným zaujatím zaslúžil o to,
že aj v minulom režime vedeli študenti, že existujú počítače“. Dnes sa
nad takýmto konštatovaním iba usmejeme, ale pred takmer štyridsiatimi rokmi, kedy profesor Skýva začínal s budovaním vedného
odboru technická kybernetika, to bol odvážny čin.
Životopisné údaje nám pripomínajú, že Ladislav Skyva sa narodil
23. júna 1934 v Čechyni, v Českej republike. V roku 1960 s vyznamenaním skončil Elektrotechnickú fakultu Vysokej školy železničnej v
Prahe. V roku 1967 sa habilitoval a v roku 1970 úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu. O rok neskôr sa stal profesorom a pôsobil
na vtedajšej Strojníckej a elektrotechnickej fakulte Vysokej školy
dopravnej v Žiline.
Profesijný život prof. Skyvu je päťdesiat rokov úzko spätý so Žilinskou univerzitou. Jeho vedeckovýskumnú prácu i celkovú angažovanosť v odbore technická kybernetika, charakterizuje neobyčajná
šírka záberu, bádateľskej odvahy a v neposlednom rade schopnosť
objavovať i aplikovať nové informačné technológie v podmienkach
vtedajšej Vysokej školy dopravy a spojov.
Osobný prínos profesora Skyvu pre Žilinskú univerzitu je rovnako aj
v oblasti medzinárodnej spolupráce, čím výrazne posilnil jej internacionálny rozmer. V súčasnosti zastáva funkciu zástupcu riaditeľa
Ústavu dopravy (CETRA) a výrazne sa podieľa na riešení projektov
7. rámcového programu EÚ U-STIR („User Driven Stimulation of Radical New Technological Steps in Surface Transport, 2008 - 2010“ a
STAR – NET Transport (Stimulating participation of Small and Me-
dium Size Enterprises“, 2008 – 2010). V tomto roku organizuje už
osemnásty ročník medzinárodného sympózia EURO-ŽEL. Jeho koncepčné myslenie a vzácna schopnosť vidieť do budúcnosti významne ovplyvnilo smer, ktorým sa posúvame do európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.
K významnému pracovnému jubileu prajeme profesorovi Skyvovi
dobré zdravie a priaznivé podmienky na ďalšiu tvorivú inšpiráciu.
vedenie Žilinskej univerzity a kolegovia
Zážitkový predmet „Povolanie podnikateľ“
Koncom semestra sa skončil ojedinelý projekt na Žilinskej univerzite. Predmet Povolanie podnikateľ postavený na prieniku teoretických znalostí a praktických zručností a
skúseností z reálneho podnikania.
Vznikli tri zmiešané krúžky, v ktorých boli
zastúpení študenti všetkých ročníkov z 5
fakúlt. S pomocou lektorov - trénerov boli
založené 3 dočasné občianske združenia
za účelom vzdelávania prostredníctvom
podnikania. Tri študentské spoločnosti, THE
UNIZANS, TWENTA, S4S (students for students) simulujúce chod akciových spoločností si zvolili vlastné vedenie na čele s prezidentom, vlastnú organizačnú štruktúru a
predmety podnikania. Po emitovaní akcií
sa rozbehla výroba a distribúcia nápaditých
výrobkov.
Vyzbrojení teoretickou prípravou od pedagógov z PEDASu, a vlastným podnikateľským plánom, vtrhli študenti na trh s
ponukou výrobkov a služieb. Významným
odbytiskom sa stali priestory Novej menzy
ale aj akcie typu Grand Prix Hliny. Možno ste
natrafili na usmiate tváre ponúkajúce veľkonočné korbáče, originálne ručne vyrábané
sviečky z včelieho vosku, unikátne elektronické plašičky komárov či reflexné prvky v
rámci kampane bezpečnosť na cestách od
The Unizans š.s. Twenta š.s. ponúkala tričká
s motívom našej univerzity ako aj školenia
8
zamerané na rozvoj osobnostných zručností tzv. „soft skills“. S4S konkurovali Twente s
customizovanými návrhmi tričiek na želanie, okrem toho ponúkali IT služby.
Nie všetky produkty boli úspešné, nie všetky marketingové techniky zaberali na zákazníkov, ktorými mohli byť len fyzické osoby – teda zväčša študenti, známi a príbuzní.
Predaj však nebol vôbec jednoduchý. Z
marketingových techník najlepšie fungoval
osobný prístup – priamy predaj. Študentské
spoločnosti nepodceňovali ani web a populárny facebook, ktorý takisto dopomohol k
vyšším obratom.
Najnáročnejšou a zároveň najzaujímavejšou
časťou fungovania bola tímová práca. Koordinácia a efektívna komunikácia, vedenie
porád, spoločné plánovanie a vykonávanie
spoločných aktivít v rámci všetkých funkčných oblastí spoločnosti bolo skutočne
veľkou výzvou nielen pre študentov ale aj
pre lektorov a ich asistentov. To sú veci, ktoré si málokto môže vyskúšať počas štúdia.
Čas bol neúprosný. Celé obdobie bolo veľmi
hektické. Behom jedného semestra študenti stihli založiť firmu, usporiadať dve uznášaniaschopné valné zhromaždenia vyrábať a
predávať, a napokon aj ukončiť fungovanie
spoločnosti v súlade s platnými pravidlami.
Nakoniec sa všetkým trom študentským
SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity
n 6/2010
spoločnostiam podarilo prekonať úskalia
podnikania a vyplatiť akcionárom akcie aj
sľúbené dividendy. Navyše v duchu sociálne - zodpovedného prístupu k podnikaniu
bol použitý nerozdelený čistý zisk na nákup
vecí pre chovancov dvoch žilinských domovov sociálnych služieb.
Snaha študentov bola korunovaná úspešným splnením všetkých záväzkov a povinností. Mnohí pracovali nie na 100 % ale na
150 % za čo si vyslúžili medzinárodne uznávaný certifikát od Junior Achievement.
Na začiatku bol progresívny nápad v hlavách ľudí z Vedecko-technologického parku (VTP) vzbudiť v študentoch záujem o
podnikanie, aby pochopili, že pracovať pre
niekoho cudzieho nie je jediná možnosť na
trhu práce.
Na konci semestra máme študentov, ktorí
sú schopní efektívnej tímovej práce, vedomí si sily synergického efektu vynaloženého
úsilia ľudí kráčajúcich za spoločným cieľom.
Máme tu mladých ľudí, ktorých spájajú čerstvo nadobudnuté skúsenosti s podnikaním, intenzívne zážitky a nové priateľstvá.
Niektorí absolventi predmetu pochopili, že
podnikanie nebude pre nich to pravé. Iní v
sebe objavili potenciál rozvíjať sa v rámci
vlastného podnikania pri realizácii svojich
nápadov a cieľov.
Zo života univerzity
Na záver sa chcem v mene lektorov predmetu Povolanie podnikateľ poďakovať
Junior Achievement Slovensko, n.o za poskytnutie know-how, ktoré bolo bázou celého projektu, Vedeniu Žilinskej Univerzity
a fakulty PEDAS za podporu a garantovanie
predmetu. Naším asistentom z VTP za bezproblémovú spoluprácu a všetko vynaložené úsilie.
Najväčšia vďaka patrí všetkým zúčastneným študentom za ich odvahu, nadšenie a
zodpovedný prístup počas celého fungovania študentských spoločností.
Kútik intuície 5
1. ,,Motivácie“ sú dané všetkými dynamogénnymi funkčnými premennými, ako
empirickými, tak hypotetickými.
2. „Centrálna motivácia“ je daná ,,motívmi“ odpovedajúcimi „všetkými hypotetickými dynamogennými funkčnými
premennými.
3. „Periférna motivácia“ je daná „motivačnými impulzmi a podnetmi“ odpovedajúcimi „všetkými empirickými dynamoogénnými funkčnými premennými.
4. ,.Afektívne premenné“ sú čiastočné
,,emócie“, t. j. motívmi, a čiastočne „z
cítenia“, (affections) t. j. stavy, produkujúce energiu a tiež zvláštnu energiu
mobilizujúcu, sprevádzajúce motiváciu.
Po predošlej lekcii môžeme poukázať na výsledky analýzy dánskeho filozofa Madsena
a môžeme priniesť jeho výsledky. Pokiaľ sa
naša oficiálna filozofia zaoberala len jednou
ideológiou, svet išiel ďalej... aj my hľadáme
podstatné formy motivácie pre pedagógov
a poslucháčov univerzity.
Môžeme nájsť aj ďalších desať ďalších teórií
vytvorených týmito psychológmi: E. Frenkel-Brunswik, J. H. Masserman, G. L. Freemann, T. V. Moore, N. R. F. Maier, R. B. Gattell,
Th. M. French, Stagner a Karwoski, B. F. Skinner, Holt-Hansen a získame analýzy teórií z
posledných niekoľko rokov, a z obdobia rokov 1930 -1963.
Tieto popisné generalizácie sa dajú ďalej
generalizovať do týchto metateoretických
(a vedecko - historických) hypotéz: ,,Psychologické teórie sa stávajú deduktívnejšími, zrejme aj reduktivnejšímí, viac neutrálne
formálnymi, viac molárnymi, viac teóriami
poľa a viac pravdepodobnostne deterministickými. „
Výsledky týchto kombinovaných klasifikácií
po uvedení v schémach vyústia do explikácie nasledovných návrhov a definícií:
Všetky pripomienky, návrhy a skúsenosti
sa odzrkadlia na kvalite črtajúceho sa celoročného predmetu Povolanie podnikateľ,
dosiaľ jediného predmetu zameraného na
Z hľadiska klasifikácie motívov pre riešiteľov
(aj poslucháčov bakalárskych a diplomových prác), je táto uzavretá nasledovnými
definíciami:
1. „Primárny motív“ je centrálna motivácia, ktorá je determinovaná motivačnými impulzmi alebo podnetmi až od
doby narodenia jedinca (alebo pravdepodobne až po prebehnutí maturačných (všemocných) procesov.
2. „Sekundárny motív“ je centrálna motivácia, ktorá je determinovaná motivačnými podnetmi až po prebehnutí procesu učenia(!!!).“
praktický rozvoj (nielen) podnikateľských
zručností na slovenských univerzitách.
P.S. Reláciu Povolanie podnikateľ z dielne
Internet Clubu si môžete pozrieť na http://
www.masnapad.sk/products/a4-cast//
Jan Šinovský, FŠI ŽU
lektor Povolanie podnikateľ
Ďalej môžeme triediť (u fundamentálnejšich hypotéz) teórie na ,,konštruktívne“ a
„deduktívne“. Deduktívne axiómy sa ďalej
delia na ,,homeostatické“ a „iné biologické
axiómy“. Zďaleka najväčší počet axióm sú
reduktívne axiómy: zdá sa, že v moderných
teóriách motivácie existuje tendencia dávať
prednosť nehomeostatickým biologickým
axiómam.
Tieto výsledky boli doplnené výsledkami
klasifikácie ostatných hypotéz týchto teórií.
Preukazujú, že v moderných teóriách sú
motivačné podnety práve tak dôležité ako
motivačné impulzy.
Napríklad centrálna motivácia je interpretovaná fyziologicky ako „aktivácia“ (arousal)
energetickej úrovne mozgového kmeňa
(hlavne retikulámeho systému a špecifickejšie ,,motivačných“ centier v hypotalamu).
Centrálna motivácia je tiež ovplyvnená individuálne rozdielnymi (konštitučnými a
získanými) dispozíciami.
Nebolo naším úmyslom, aby sme vás nasmerovali na niektorú teóriu pozerať ako na
,,konečné slovo“ v teóriách motivácie: Malo
by to byť len dočasným systematickým súhrnom niekomu bežne známych teórii motivácií.
Doc. Ing. Metod Král, PhD
Odborný seminár v demonštračnom kamióne
NOVÉ TRENDY V MERANÍ A ČÍSLICOVOM SPRACOVANÍ DÁT
Katedra mechatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so spoločnosťami Agilent Technologies, Praha a H-test Slovakia, Banská Bystrica pripravili a realizovali odborný seminár z merania a číslicového spracovania dát.
Seminár bol určený najmä študentom a pracovníkom Elektrotechnickej fakulty. Organizačne sa seminár skladal z dvoch blokov, prvý
interný blok sa realizoval pre cieľovú skupinu študentov dištančnou
formou ako e-Seminár s doručovanými tutoriálmi na tému „Systémy merania a číslicového spracovania dát“ v kombinácii s laboratórnymi experimentmi na katedre mechatroniky a elektroniky, ktorý
pripravil a garantoval doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. (EF ŽU). Druhý
externý blok sa konal praktickou formou v experimentálnom prostredí demonštračného kamióna spoločnosti H-test a Agilent Technologies a bol zameraný na merania elektrických a neelektrických
signálov v teréne a v laboratóriu. Pripravené praktické experimenty
boli orientované na aplikáciu digitálnych meracích metód s využitím širokej škály najmodernejších digitálnych meracích prístrojov a
zariadení (univerzálnych meracích prístrojov, multimetrov, analyzá-
torov, funkčných generátorov ľubovoľného priebehu signálu, osciloskopov InfiniiVision, stavebnicových modulárnych systémov na
automatické meranie a spracovanie dát a iných špičkových prístrojov. V kontexte cieľov seminára prezentovali predstavitelia Ing. Eva
Marhoferová z H-Test Slovakia, Banská Bystrica a Ing. David Koskuba z Agilent Technologies, Praha (ČR) aj vývojové trendy v oblasti
digitálnej meracej techniky. Pre študentov a pracovníkov Katedry
mechatroniky a elektroniky sa takouto formou otvorila unikátna
možnosť na bezprostrednú aktívnu účasť na experimentoch so
špičkovými digitálnymi meracími zariadeniami na jednom mieste.
Mobilné laboratórium doslova „nabité“ najmodernejšou digitálnou
meracou technikou v rámci akcie Agilent Tour 2010 „putovalo“ do
vybraných vzdelávacích centier v ČR a SR, ku ktorým sa zaradila aj
Žilinská univerzita. A demonštračný kamión naozaj pútal pozornosť
počas 29. apríla 2010 pozornosť mnohých študentov a pedagógov
v areáli univerzity.
Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
Katedra mechatroniky a elektroniky EF ŽU
6/2010 n SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity
9
Zo života univerzity
Moje spomienky na Katedru koľajových vozidiel (2)
(pokračovanie z minulého čísla)
Všetci absolventi na ČVUT boli zamestnaní
na základe umiestenky. Umiestenku som
prevzal s tým, že som mal nastúpiť do podniku ZPS, n. p., závod Antonína Zápotockého, Líšeň u Brna. Na základe mojej žiadosti
adresovanej Ministerstvu automobilového
priemyslu a poľnohospodárskych strojov
som bol preradený, so súhlasom Ministerstva ťažkého strojárenstva do Leninových
závodov v Plzni. (Pôvodne ŠKODOVE ZÁVODY, dnes ŠKODA HOLDING a.s.).
Do podniku sme nastúpili traja „mladí“ inžinieri, majúc základné vedomosti o koľajových vozidlách. DP PRAHA mal v tom čase
cca 10.000 zamestnancov a v podniku pracovalo len 10 inžinierov. Jednou z prvých
úloh, ktorú nám vedenie podniku určilo,
bola, že sme museli absolvovať kurz vodiča
električiek s cieľom získať vodičský preukaz.
Katedra lokomotivního a vozového
hospodářství.
1. februára 1957 prof. Ing. Jaroslav Louda
založil na VŠŽ v Prahe Katedru lokomotívního a vozového hospodářství (KLVH). V
roku 1972 bola premenovaná na Katedru
prevádzky a údržby koľajových vozidiel.
Bola to profilová katedra celoštátneho významu a pôsobnosti, jediná svojho druhu
v Československu, ktorá v študijnom odbore Prevádzka a údržba dráhových vozidiel vychovávala inžinierov pre riadenie,
prevádzku a údržbu dráhových vozidiel. Za
tridsať rokov svojej činnosti do roku 1987,
vychovala viac ako 1200 inžinierov, ktorí
pracovali, resp. ešte stále pracujú v rozličných funkciách v železničnej prevádzke,
železničných opravovniach a v mestských
dopravných podnikoch. V spomínanom
čase bolo vychovaných viac ako dvadsať
kandidátov technických vied. Žiaľ po roku
1990 katedra postupne mení obsah prednášok a neskoršie sa mení i samotné pomenovanie katedry. Uveďme (opätovne), že v
rokoch päťdesiatych výchovu odborníkov
so zameraním nielen na konštrukciu, ale
i prevádzku a údržbu koľajových vozidiel
zabezpečovala na ČVUT, neskoršie i na VSŽ,
Katedra koľajových vozidiel. Od roku 1957
boli otázky prevádzky a údržby koľajových
vozidiel prednášané na novej, už spomínanej katedre, na KLVH.
Dodajme, že začiatkom osemdesiatych
rokov, Nariadením vlády ČSSR o sústave
študijných odborov a o dĺžke štúdia na vysokých školách č. 89 (Zb. zák. č 23/82), bola
výchova odborníkov v oblasti koľajových
bola zabezpečovaná tromi študijnými odbormi: 1. V skupine odborníkov strojárenstvo a ostatná kovovýroba to bol študijný
10
odbor Dopravná a manipulačná technika,
kam okrem iného patrilo i zameranie: Koľajové vozidlá. 2. V skupine odborov doprava,
pošty a telekomunikácie bol študijný odbor:
Prevádzka a údržba dráhových vozidiel, a 3.
Tretí študijný odbor bol Elektrická trakcia a
energetika doprave, vychovával odborníkov pre konštrukciu a prevádzku koľajových
vozidiel po elektrotechnickej stránke.
Na záver uveďme ešte „prehľadný“ vývoj
zmien pomenovania katedier, bez podrobného obsahu zamerania pedagogickej a
výskumnej činnosti.
• V roku 1954 je založená na ČVUT Katedra kolejových vozidel (KKV) a s rovnakým pomenovaním, ale i s obsahom
výučby prešla katedra v roku 1956 na
VŠD. V roku 1957 začína svoju činnosť
Katedra lokomotivního a vozového
hospodářství (KLVH).
• V roku 1961/1962 Vysoká škola železniční v Praze bola premiestnená do Žiliny,
ako Vysoká škola dopravná. Katedry dostávajú slovenské pomenovanie: Katedra koľajových vozidiel, (KKV) a Katedra
lokomotívneho a vozňového hospodárstva (KLVH). Tato katedra v roku 1974
je premenovaná na Katedru prevádzky
a údržby koľajových vozidiel (KPÚKV).
Súčasne sa rozširuje obsah štúdia o
problematiku mestských dráhových vozidiel a koncom osemdesiatich je ku katedre pripojené oddelenie Diagnostiky
a merania.
• V roku 1980 KKV sa rozšírila o dve študijné zamerania: Spaľovacie motory a
Dopravné a manipulačné zariadenia,
čím vzniká nový názov: Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel
(KKVMZ).
• V roku 1993, v súvislosti s odchodom
časti kolegov VŠDS na vysoké školy do
Českej republiky, mení sa obsah prednášok. V roku 1993 KPÚKV je premenovaná na Katedru riadenia obnovy (KRO)
a od roku 1994 je katedra opäť premenovaná na Katedru obnovy strojov a zariadení, (KOSZ). O rok neskôr ku katedre
bolo pričlenenie oddelenie Inžinierskej
chémie. Toto pomenovanie a obsah výučby má dlhšiu „trvácnosť“.
• Od 1. januára 2005 dochádza k pričleneniu katedry KOSZ ku KKVMZ a katedra
pokračuje v pôsobení pod názvom: Katedra dopravnej a manipulačnej techniky (KDMT), zároveň sa odčleňuje oddelenie inžinierskej chémie, ktorá sa vracia
na Katedru materiálového inžinierstva.
• S platnosťou od 1. januára 2009 bola
okrem iných katedier vytvorená aj
nová Katedra automobilovej techniky
(KAT), do ktorej personálneho stavu boli
SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity
n 6/2010
zväčša prevedení pracovníci Oddelenia
spaľovacích motorov z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky.
KDMT pokračuje (l. 1. 2009) vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti zameranej
na konštrukciu koľajových vozidiel, údržbu
a skúšobníctvo dopravných prostriedkov.
Záver:
Po rozdelení Česko-Slovenskej federatívnej
republiky (ČSFR) vznikom dvoch samostatných republík Českej republiky a Slovenskej
republiky odchádza viacero pedagogických
pracovníkov z Katedry koľajových vozidiel,
motorov a zdvíhadiel a Katedry prevádzky
a údržby koľajových vozidiel na vysoké školy do Českej republiky a zakladajú okrem
iných katedier i katedry so zameraním na
koľajové vozidlá.
• V marci 1993 na Vysokej škole chemicko-technologickej Pardubiciach, dnešnej Univerzity Pardubice (UP) bola na
novej Dopravnej fakulty Jana Pernera
začatá činnosť Katedry dopravných
prostriedkov, dnes Katedra dopravních
prostředků a diagnostiky, (oddělení kolejových vozidel).
• V školskom roku 1993/1994 na Fakulte
strojnej ČVUT v Prahe sa zakladá odbor
Dopravní techniky a manipulačná technika. Na tomto odbore sa v súčasnosti
pripravujú absolventi i pre konštrukciu,
vývoj a údržbu koľajových vozidiel železničných a mestskej dopravy.
• V apríli 1993 informuje Vysoká škola
báňská v Ostrave (VŠB), (dnes: Vysoká
škola báňská – Technická univerzita Ostrava), že od školského roka 1993/1994
na strojníckej fakulte popri odbore dopravná a manipulačná technika začína
svoju činnosť odbor Koľajové vozidlá i
s príslušným smerom Prevádzka a údržba koľajových vozidiel. V súčasnosti na
Strojnej fakulte je Institut dopravy, kde
je „oddelenie“ Laboratorium kolejových
vozidel.
• Na katedre konštruovania strojov, Západočeskej univerzity v Plzni (ZČU), bol
v roku 1994 akreditovaný študijný odbor Stavba dopravnej a manipulačnej
techniky a v roku 2003 zahajuje svoju
činnosť odbor konštrukcie koľajových
vozidiel. Poznamenajme, že začiatkom
roka 2005 na fakulte strojnej vznikol
samostatný útvar: Výzkumné centrum
kolejových vozidel (VCKV). ZČU zastáva
rolu riešiteľa (úloha) a ďalšími riešiteľmi
sú: - UP, Dopravní fakulta Jana Pernera,
- VÚKV, a.s., - ŠKODA VÝZKUM, s.r.o. a ŠKODA TRANSPORTATION, s.r.o.
Doc. Ing. Dušan Habarda, CSc.
Zo života univerzity
Partnerstvo s
Globe University
pokračuje!
Končili rockom
Tradične, na záver akademického roka, študenti a mladí z Univerzitného pastoračného
centra pri Žilinskej univerzite (UPeCe) poďakovali pri sv. omši za pomoc zhora slávnostným „Te Deum“. Tento rok sprevádzalo
liturgiu rockové teleso poskladané z mladých talentov.
UPeCe už 11 rokov poskytuje študentom
Žilinskej univerzity priestor a možnosť zmysluplne využiť voľný čas. Počas akademického roka pripravilo okrem pravidelného
programu viacero akcií, ako napríklad fašiangovú veselicu, kalčetový turnaj, latinskú
sv. omšu, prednášku Jozefa Luscoňa, duchovnú obnovu, Sederovu večeru, koncert
skupiny Rain Down, apriáles, 24 hodinovú
adoráciu alebo hokejbalový zápas s UPeCe
Trenčín. Duchovným správcom UPeCéčka
je univerzitný kaplán, ktorému pomáhajú
šiesti koordinátori.
V priestoroch UPeCéčka sa nachádza Študentská kaviareň, ktorú prevádzkuje Vysokoškolské združenie Šanca. Počas prázdnin
budú dvere Paľovej búdy pre návštevníkov
zatvorené. Aj v kaviarni prestanú štrngať
na niekoľko týždňov poháre, pretože čas
prázdnin je príležitosťou na údržbu, drobné
opravy budovy a okolia.
Počas leta k dispozícii ostane altánok s
kozubom a otvoreným ohniskom a dve
ihriská. Tieto priestory je možné si prenajať
a využiť na grilovanie, opekanie, varenie guláša a športové aktivity.
-ema-, Juraj Hámorský
Študentská vedecko-odborná súťaž na EF ŽU
Elektrotechnická fakulta ŽU organizovala v
dňoch 13. 4. – 15. 4. 2010 študentskú vedecko-odbornú súťaž (ŠVOS) v týchto oblastiach výskumu:
- Elektrotechnika a elektroenergetika
- Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
- Lekárske a farmaceutické vedy – Biomedicínske inžinierstvo
Súťaž bola organizovaná samostatne pre
bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň v uvedených oblastiach výskumu. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 33 študentov Elek-
trotechnickej fakulty, z toho 15 študentov
bakalárskeho stupňa štúdia, 10 študentov
inžinierskeho a 8 študentov doktorandského stupňa štúdia.
Súťažiaci prezentovali pred komisiou a
ostatnými súťažiacimi svoje práce. V každej
oblasti boli v jednotlivých stupňoch finančne ocenené prvé tri miesta. Okrem finančnej odmeny bol dekanom EF, prof. Ing.
Milanom Dadom, PhD., udelený víťazom na
slávnostnom vyhodnotení súťaže diplom za
obsadenie 1., 2. alebo 3. miesta. Ostatným
súťažiacim odovzdal p. dekan osvedčenie o
účasti na ŠVOS alebo aj diplom IEEE.
V bakalárskom stupni štúdia sa umiestnili
na 1. mieste nasledovní študenti: Milan Hesteriak, Ondrej Závodský, Lukáš Praženica.
V inžinierskom stupni štúdia to boli: Bc.
Miroslav Kováč, Bc. Vladimíra Kubicová, Bc.
Monika Spišiaková,
V doktorandskom stupni štúdia bolo pre
všetky oblasti výskumu udelené jedno 1.
miesto, ktoré získala Ing. Tatiana Strapáčová. V tomto stupni štúdia bola účastníkom
súťaže udelená navyše odmena – účasť na
medzinárodnej študentskej konferencii
POSTER 2010 v Prahe.
doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
prodekan pre vedu a výskum EF ŽU
Tak, ako v jeseni 2009, aj budúci školský rok
budú mať naši študenti mediamatiky príležitosť študovať na Globe University (www.
globeuniversity.edu) v St. Paul-Minneapolis, štát Minesotta, USA. Z Globe University
nám práve prišla správa, že kombinovaný program dištančného a rezidentného
štúdia bude otvorený pre troch až štyroch
našich študentov. Presný harmonogram
štúdia, ponúkané predmety a dĺžka pobytu
budú ešte spresnené po vzájomných rokovaniach, ale jedno je isté: program, ktorý si
po prvý krát úspešne vyskúšali naši študenti Karolína Mandátová a Peter Šuchtár bude
mať svoje pokračovanie a plánuje sa aj jeho
ďalšie rozšírenie.
Mgr. Michal Valčo, PhD.
Od septembra Ústav
cudzích jazykov
Ústav cudzích jazykov (ÚCJ) bol zriadený
rozhodnutím rektora ŽU zo dňa 9. apríla
2010 po predchádzajúcom súhlasnom vyjadrení Akademického senátu ŽU. ÚCJ nemá
právnu subjektivitu, spadá do riadiacej pôsobnosti rektora a ním povereného prorektora pre vzdelávanie. Ako povedal súčasný
prorektor pre vzdelávanie prof. Ing. Michal
Pokorný, PhD., potreba vzniku ústavu vznikla najmä kvôli akreditácii a zabezpečeniu
plynulej výučby cudzích jazykov na celej
univerzite. Ústav si sám bude zabezpečovať takmer všetky veci – bude riadiť „sám
seba“ z hľadiska finančného, metodického
aj z ostatných hľadísk, nebude závislý od
žiadnej fakulty a fakulty nebudú závislé od
Ústavu. ÚCJ bude vykonávať vzdelávaciu
činnosť, vedeckú, výskumnú a vývojovú činnosť, organizačnú a koordinačnú činnosť.
ÚCJ vznikol z doterajšej Katedry cudzích jazykov na Fakulte prírodných vied. Zamestnanci, ktorí mali zmluvy na dobu neurčitú,
bez zmeny prejdú pod novozriadený Ústav.
Podľa prorektora sa pôsobnosťou Ústavu
môže zlepšiť štúdium cudzích jazykov na
univerzite, pretože Ústav môže ponúkať
hodiny cudzieho jazyka ako výberový predmet. Svoju činnosť začne ÚCJ 1. septembra
2010.
6/2010 n SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity
-ema-
11
Šport
Na Behu do strečnianskych hradných schodov
padol ďalší rekord
Vo štvrtok 27. mája 2010 sa postavilo na štart 14. ročníka Behu do strečnianskych hradných
schodov rekordných 302 pretekárov zo Žiliny a jej širokého okolia.
Usporiadatelia pripravili spolu 12 kategórií – deti, mládež, vysokoškoláci aj dospelí. Tí neskôr narodení tvorili aj na tomto ročníku prevažnú väčšinu. Každý pretekár, ktorý absolvoval 151 schodov, si zaslúžil obdiv a potlesk početnej diváckej kulisy.
Po skončení podujatia mali pretekári možnosť bezplatnej prehliadky hradu Strečno,
čo bolo príjemným spestrením akcie.
Ceny najlepším pretekárom odovzdávali prof. Ing. Michal Pokorný, PhD., prorektor pre vzde lávanie na Žilinskej univerzite a zástupcovia organizátorov. Už tradične nimi boli Academic Žilinská univerzita v Žiline, Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Olympijský klub Žilina, Považské múzeum v Žiline a Obecný úrad Strečno.
Naše poďakovanie patrí Mestu Žilina, ktoré podujatie finančne podporilo a taktiež Ing. Branislavovi Krnáčovi, PhD. (ÚIaKT ŽU) za spracovanie videozáznamu.
V kategórii vysokoškolákov zvíťazil obhajca titulu z minulého roku Štefan Štefina (PEDaS ŽU),
tentokrát v traťovom rekorde 0:35,23. Striebornú priečku obsadil Michal Libiček (TU Zvolen)
pred tretím Ladislavom Marišom (FŠI ŽU). V súťaži vysokoškoláčok štartovala jediná pretekárka – Zuzka Hrinová (FRI ŽU). Okrem menovaných farby ŽU hájili aj Patrik Majerčík (PEDaS) a
Mgr. Juraj Rybárik (rektorát).
Ďalšou športovou akciou, ktorú zorganizujú ÚTV ŽU a Olympijský klub Žilina bude Beh Olympijského dňa naplánovaný na 23. júna 2010.
PaedDr. Ľ. Malachová - ÚTV ŽU
Univerzitný športový deň
zachránili deti
Ústav telesnej výchovy ŽU v spolupráci s AC UNIZA a ZO OZ PŠaV pripravili na sobotu
5. júna 2010 v poradí už 3. ročník športového podujatia pod
názvom Univerzitný športový deň.
Organizovali sme športové podujatie Žilinskej univerzity v
rôznych športových odvetviach. Všetko bolo pripravené, počasie vybavené. Na štadióne na Veľkom diele od rána hrala hudba a všetci
pracovníci ÚTV boli na svojich stanovištiach, pripravení zvládnuť návaly „športuchtivých“ zamestnancov našej univerzity. Nič podobné sa však nekonalo. Aspoň, že
deti nesklamali a v hojnom počte sa prišli vyšantiť pri rôznych súťažiach. Vyskúšali si skok
do diaľky z miesta, „vodácky slalom“, beh vo vreci, streľbu zo vzduchovky, hádzali krúžkami
na cieľ, zhadzovali kolky, triafali granátmi na cieľ, atď. Každý mladý športovec si zaslúžil medailu, diplom aj sladkú odmenu. Po skončení súťaží sa deti mohli dosýta vyšantiť na nafukovacom hrade a trampolíne.
Veríme, že tí, ktorí prišli neobanovali, a s ďalšími sa stretneme o rok na nasledujúcom ročníku Univerzitného športového dňa.
PaedDr. Ľ. Malachová - ÚTV ŽU
Foto: Marián Praták
Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii na www.spravodajca.uniza.sk.
Download

Nový dekan SvF a F PEDaS SvF ŽU pri výstavbe mostov v