Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
XI. kongres Slovenskej spoločnosti
klinickej biochémie
s medzinárodnou účasťou
PROGRAM
5. — 7. 10. 2014
Hotel TURIEC, Martin
Podujatie je certifikované pridelením 11 kreditov CME.
Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME).
PREZIDENTKA KONGRESU
MUDr. Katarína Daňová, PhD.
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Katarína Daňová, PhD.
Doc. Ing. Pavol Blažíček, CSc.
RNDr. Katarína Lepejová
Ing. Ján Balla
Ing. Zita Belicová
MUDr. Hedviga Pivovarníková
MUDr. Drahoslav Gábor
MUDr. Peter Sečník
MUDr. Július Špaňár
Ing. Ján Balla
Doc. Ing. Pavol Blažíček, CSc.
Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
MUDr. Drahoslav Gábor
MUDr. Peter Sečník
MUDr. Anna Stecová, CSc.
MUDr. Július Špaňár
ODBORNÝ PROGRAM – PREHĽAD TÉM
Pregraduálne vzdelávanie v klinickej biochémii
Diabetes mellitus, metabolický syndróm, poruchy metabolizmu lipidov
Zdravie ženy – prevencia, prenatálna diagnostika, reprodukčné funkcie
Zaujímavé analyty, technológie, postupy
Neuroendokrinné nádory GITu
POCT versus laboratórium
Postery
SEKRETARIÁT KONFERENCIE
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Slovenská lekárska spoločnosť
Ing. Ingrid Bieliková
Cukrová 3, 813 22 Bratislava 1
E-mail: [email protected]
Tel.: 02 / 5263 5603
Agentúra KAMI, s. r. o.
Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Katarína KAMENICKÁ, manager kongresu
Tel.: 053/441 23 72, Mobil: 0905 / 886 084
E-mail: [email protected], www.cakami.sk
ORGANIZAČNÉ POKYNY
ODBORNÝ PROGRAM
NEDEĽA
Hotel Turiec – kongresová sála
5. 10. 2014
16,00 — 18,20 hod.
PONDELOK
6. 10. 2014
08,30 — 12,15 hod.
13,30 — 16,30 hod.
19,30 — 20,30 hod. plenárna schôdza
UTOROK
10,00 — 11,35 hod.
7. 10. 2014
POSTERY
Hotel Turiec – salónik BIZNIS
REGISTRÁCIA
Hotel Turiec – recepcia
Prezentácia posterov denne, počas trvania kongresu.
UTOROK
7. 10. 2014
09,00 — 10,00 hod. diskusia pri posteroch
Registráciu zabezpečuje CA KAMI , s. r. o., Spišská Nová Ves – denne
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SSKB
Nečlenovia SSKB Študenti a dôchodcovia
Sprevádzajúce osoby
55 EUR
60 EUR
10 EUR
35 EUR
V cene registrácie je zahrnuté: kongresový balíček, občerstvenie, 2 × večera
STRAVOVANIE
Možnosť ZAKÚPENIA OBEDOV – info pri REGISTRÁCII (denne do 10,00)
SPOLOČENSKÝ PROGRAM Hotel Turiec – reštaurácia
5. 10. 2014
19,30 hod.
uvítací drink, večera
recitál Evky Pavlíkovej, DAB Nitra
6. 10. 2014
večera formou bufetov
videodiskotéka
20,30 hod.
21,30 hod.
Účastníci konferencie musia byť označení MENOVKOU, ktorú dostanú po zaregistrovaní.
Účasť na spoločenskom programe – na základe VSTUPENKY, ktorú dostanete pri registrácii.
ROKOVACIE JAZYKY
slovenský, český, anglický
Pokyny pre aktívnych účastníkov: Dodržiavanie časového limitu
Prezentácie vo formáte MS PowerPoint (USB, CD, DVD a iné…)
PREZENTÁCIE FIRIEM
Suterén
Prizemie
denne, počas konania kongresu
foyer, priestor pred kongresovou sálou
recepcia
w w w. s s k b . s k
PROGRAM
5. 10. 2014 – nedeľa
16,00 – 16,45 OTVORENIE XI. KONGRESU SSKB
K. Daňová, D. Dobrota
16,00 – 16,20 Korene laboratórnej medicíny a reminiscencie na klinickú
biochémiu – laureátska prednáška.
Valovičová E. (Bratislava)
16,20 – 16,30 Odovzdanie „Ceny profesora Ivana Pecháňa“
16,30 – 16,45 Prestávka
16,45 – 18,20 PREGRADUÁLNE VZDELÁVANIE
V KLINICKEJ BIOCHÉMII
Predsedajúci: D. Dobrota, J. Špaňár
16,45 – 17,05 Výuka klinické biochemie na lékařských fakultách – jdeme
správnou cestou?
Palička V. (Hradec Králové)
17,05 – 17,20 Výučba klinickej biochémie na LFUK v Bratislave.
Turecký L. (Bratislava)
17,20 – 17,35 Výučba biochémie, patobiochémie, klinickej biochémie
a laboratórnej medicíny na JLF UK v Martine.
Dobrota D. (Martin)
17,35 – 17,50 Výučba klinickej biochémie na LF UPJŠ v Košiciach.
Molčányiová A. (Košice)
17,50 – 18,05 Integrovaná výučba medicínskej biochémie, klinickej
biochémie a laboratórnej medicíny.
Kováč G., Porubenová A., Kadlečík J., Hudecová L., Heriban V.,
Ondzíková J., Blažíček P.
18,05 – 18,20 Diskusia
18,20 – 19,30 Prestávka
19,30 – 23,30 Uvitací drink, večera – reštaurácia hotela
Recitál Evky Pavlíkovej – DAB Nitra
w w w. s s k b . s k
6. 10. 2014 – pondelok
08,30 – 11,00 DIABETES MELLITUS, METABOLICKÝ SYNDRÓM,
PORUCHY METABOLIZMU LIPIDOV
Predsedajúci: J. Špaňár, P. Blažíček
08,30 – 08,50 Základní laboratorní diagnostika a sledování diabetu mellitu.
Friedecký B. (Hradec Králové)
08,50 – 09,00 Inovácia prístrojového vybavenia na vyšetrenie HbA1c firmy
Bio–Rad.
Kotlík J. (Praha)
09,00 – 09,15 Inzulínová rezistencia a metabolický syndróm – rizikové
faktory ICHS.
Penesová A., Vlček M., Inrich R. (Bratislava)
09,15 – 09,30 Aterogénna normocholesterolémia a neaterogénna
hypercholesterolémia.
Oravec S. (Bratislava)
09,30 – 09,45 HDL cholesterol: rizikový marker alebo rizikový faktor.
Čaprnda M. (Bratislava)
09,45 – 10,00 Význam a možnosti vyšetrenia dysfunkcie endotelu a zápalu
v aterogénnom pláte.
Blažíček P., Bartko D. (Bratislava)
10,00 – 10,15 Nové perspektívy v liečbe dyslipoproteinémií.
Molčányiová A. (Košice)
10,15 – 10,30 Diskusia
10,30 – 11,00 Prestávka
11,00 – 12,15 ZDRAVIE ŽENY – PREVENCIA, PRENATÁLNA
DIAGNOSTIKA, REPRODUKČNÉ FUNKCIE.
Predsedajúci: A. Stecová, K. Schenková
11,00 – 11,15 Význam a možnosti stanovenia human papilloma vírusu.
Stecová A., Gavorníková L. (Bratislava)
11,15 – 11,30 Záchytnosť patologických plodov v biochemickej prenatálnej
diagnostike.
Schenková K. (Bratislava)
w w w. s s k b . s k
11,30 – 11,45 Možnosti diagnostiky choriových klkov.
Plavinová V., Schenková K., Križan P. (Bratislava)
11,45 – 12,00 Imunologické poruchy pri reprodukčných problémoch.
Tibenská E., Girovská B. (Bratislava)
12,00 – 12,15 Diskusia
12,15 – 13,30 Obed
13,30 – 15,20 ZAUJÍMAVÉ ANALYTY, TECHNOLÓGIE, POSTUPY
Predsedajúci: A. Jabor, P. Sečník
13,30 – 13,50 Galectin–3 v diagnostice srdeční dysfunkce.
Jabor A., Franeková J., Sečník P. jr., Hošková L., Kubíček Z.
(Praha)
13,50 – 14,10 Ako sme u pacientov identifikovali riziká spojené
s liečbou tiopurínmi?
Tárnoková S., Behúlová D., Škodová J., Václavíková M.,
Zelená V., Chocholová A., Valík D., Mladosievičová B., Čierna I.
(Bratislava, Brno)
14,10 – 14,30 Moderní separační metody ve spojení s pokročilými
technikami hmotnostní spektrometrie v klinické laboratoři.
Friedecký D., Adam T. (Olomouc)
14,30 – 14,50 Ultracitlivé meranie femtogramových koncentrácií pomocou
digitálnej ELISA technológie.
Parrák V., Sečník P., Hanes J., Kovačech B., Kontseková E.,
Kováč A., Novák M. (Bratislava, Lučenec)
14,50 – 15,05 Pohľad VšZP na problematiku klinickej biochémie.
Paluch A., Havelková B. (Bratislava)
15,05 – 15,20 Diskusia
15,30 – 16,45 NEUROENDOKRINNÉ NÁDORY
GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU
Predsedajúci: P. Blažíček, J. Špaňár
15,30 – 15,45 Neuroendokrinné nádory gastrointestinálneho traktu
z hľadiska patológa.
Mandys V. (Praha)
w w w. s s k b . s k
15,45 – 16,00 Chromogranín A a diagnostika neuroendokrinných nádorov
gastrointestinálneho traktu.
Lepej J., Lepejová K., Žemberová Z., Wagnerová M., Lazúrová I.,
(Košice)
16,00 – 16,15 Neuroendokrinné nádory gastrointestinálneho traktu
z hľadiska klinického biochemika.
Blažíček P., Pacak K., (Bratislava, Bethesda)
16,15 – 16,30 Diagnostika a liečba NET z pohľadu gastroenterológa.
Hyrdel R. (Martin)
16,30 – 16,45 Diskusia
17,00 – 19,00 Individuálny program
– možnosť návštevy wellnes hotel Turiec za poplatok 10 € / os.
(informácie – recepcia hotela)
19,30 – 20,30 Plenárna schôdza SSKB
21,00 – 24,00 Spoločenský večer
Večera formou bufetu – reštaurácia hotela
Retro disko párty
7. 10. 2014 – utorok
09,00 – 10,00 DISKUSIA PRI POSTEROCH
Predsedajúci: Z. Belicová, K. Schenková
1. Molekulovo–cytogenetická analýza HER2 génu pri karcinóme prsníka.
Blahová A., Hojsíková I. (Bratislava)
2. Stanovenie TSH a fT4 v plodovej vode. Kazuistika.
Vlniešková K., Schenková K., Dobáková E., Ferianec V. (Bratislava)
3. Klinický význam kvantitativního stanovení HBsAg.
Franeková J., Fraňková S., Kotrbatá M., Sečník P. jr., Jabor A. (Praha)
4. Stanovení párů těžkých a lehkých řetězců (Hevylite) u pacientů po
transplantaci srdce – první zkušenosti.
Sečník P.jr., Franeková J., Jabor A. (Praha)
5. Alkaptonúria a stanovenie kyseliny homogentizovej na Slovensku.
Perečková J., Škodová J., Behúlová D. (Bratislava)
w w w. s s k b . s k
6. Bude sa parathormón využívať aj ako doplnkový biomarker srdcového
zlyhávania?
Janoková E., Kollárová E. (Košice)
7. Deficit vitamínu D a akútny koronárny syndróm.
Kollárová E., Janoková E. (Košice)
8. Small density LDL cholesterol a familiárne vzťahy.
Netriová J., Kalúsová N. (Bratislava
9. Stanovenie hemoglobínu A2 a hemoglobínu F metódou HPLC.
Komorowska V., Netriová J., Hutta M., Fábryová V. (Bratislava)
10.Stanovenie metabolitov toluénu v moči marginalizovaných jedincov.
Hubková B., Mareková M., Guzy J. (Košice)
11.SMART – veľký pomocník v malom laboratóriu a ambulancii.
Krajčovičová Z., Meluš V., Netriová J. (Trenčín, Bratislava)
12.Novinky v softvérovom vybavení pre internú i externú kontrolu kvality
a nové QC produkty fy Bio–Rad.
Kotlík J. (Praha)
10,00 – 11,35 POCT versus LABORATÓRIUM
Predsedajúci: A. Vasilenková, J. Balla
10,00 – 10,20 Máme sa obávať decentralizácie v biochemickom laboratóriu?
Vindiš J., Strigáčová J. (Trenčín)
10,20 – 10,40 POCT a pediatrické laboratórium.
Vasilenková A., Behúlová D., Václavíková M., Brenner M.,
Kováčiková Ľ. (Bratislava)
10,40 – 11,00 POCT v ambulancii všeobecného lekára.
Lipták D. (Prešov)
11,00 – 11,20 Kontrola kvality v klinickom laboratóriu a POCT.
Balla J. (Prešov)
11,20 – 11,35 Diskusia
11,45 – 12,00 UKONČENIE XI. KONGRESU SSKB
K. Daňová, P. Blažíček
12,30 – 13,30 Obed
w w w. s s k b . s k
Ďakujeme partnerom za podporu kongresu:
MEDICÍNSKA TECHNIKA
... pre komplexne dokonalé laboratórium sú dôležité aj detaily
SUPER GL 2
najpoužívanejšie glukózové analyzátory
Osmomat 030 osmometer
ADAMS A1c
rokmi preverená kvalita
HPLC analyzátor glykovaného hemoglobínu
Eurolab Lambda a.s.
Špecialista na
•
•
•
•
•
automatizovanú močovú analýzu
glukózové analyzátory
osmometriu
analýzu glykovaného hemoglobínu (HPLC)
okultné krvácanie
A
K
N
I
V
O
N
automatizovaná močová analýza
• močové linky a integrované systémy pre chemické
a mikroskopické vyšetrenie moča od renomovaných
svetových výrobcov
• nové aj repasované systémy
• aplikačná a servisná podpora s dlhoročnými skúsenosťami
• viac ako 20 inštalácií močových systémov v SR
• rôzne princípy vyšetrenia močového sedimentu:
➤
➤
➤
prietoková cytometria
snímanie častíc v usmernenom toku kvapaliny
v planárnej prietokovej kyvete
snímanie častíc v kyvete po centrifugácii
EUROLAB LAMBDA a.s. • T. Milkina 2 • 917 01 Trnava • tel.: 033 5341 448-9 • fax: 033 5443 094 • [email protected] • www.eurolambda.sk
Kompletní řešení
kontroly kvality
pro Vaši laboratoř
s přístroji
ARCHITECT
TECHNOPATH
QC Solution +
IAMQC™ Peer
www.abbottdiagnostics.cz
ADD-00003745
Technopath and IAMQC are trademarks of Technopath.
MEDICÍNSKA TECHNIKA
Produkty Bio-Rad pre laboratórnu diagnostiku
Kontrola kvality
ź
ź
ź
ź
ź
Software pre spravovanie QC dát, Unity Real Time, Westgard Advisor,
UnityWeb, Unity Desktop
Systém externej kontroly kvality, EQAS
Materiály pre internú kontrolu kvality, Liquichek, Lyphochek, ViroTrol, AmpliTrol
Sérokonverzné a antigénové panely
Systém vlastných elektronických príbalových letákov, My eInserts
t
QCNe
™
Monitorovanie diabetu
ź Systémy na testovanie glykovaného hemoglobínu,
VARIANT II Turbo, VARIANT II, D-10
ź POC systém In2it A1c
Autoimunita
ź
ź
ź
ź
Systémový autoimunitný IFA a EIA screening
Orgánovo špecifické IFA testovanie
IFA automatizácia - PhD Ix System
Multiplexová technológia BioPlex 2200 System
Bio G, spol.s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava,Tel.: +421-2-45526380, www.biog.sk, [email protected]
Originál je iba jeden
Iris® je súčasťou Beckman Coulter
www.beckman.sk
Nedostatok Vitamínu D
ovplyvňuje viac ako
1 bilión ľudí na svete
Pozitívom je, že kontrola kvality Acusera pomôže zabezpečiť
spoľahlivé výsledky testov a správnu diagnózu
Testovanie vitamínu D rastie na význame, rovnako ako požiadavky na vysoko kvalitný kontrolný materiál k testu.
Naše kontroly Immunoassay Premium Plus sú kombináciou viac ako 54 analytov vrátane Vitamínu D, Tumorových
markerov, Liečiv a Hormónov, zaistia rozsiahlu konsolidáciu, správne výsledky testov a v konečnom dôsledku finančnú
úsporu.
• 100% ľudské sérum
• Cieľové hodnoty prístrojovo špecifické
• Klinicky relevantné koncentrácie
• Predĺžená doba použitia a pracovnej stability
• Manažment a interpretácia výsledkov QC online prostredníctvom Acusera 24.7
Randox Laboratories Ltd.
Randox s.r.o. Vilová 2, 851 01 Bratislava, Slovakia
[email protected]
www.randoxqc.com
QUALITY CONTROL
Complete QC Solutions for Results you can Trust
Spokojný dnešok je najlepšou
zárukou lepšieho zajtrajška.
Riešenia Siemens už celé generácie ovplyvňujú kvalitu
ľudského zdravia.
www.siemens.com/answers-for-life
Čím zdravší sú ľudia dnes, tým lepší bude svet zajtra.
Dlhý zdravý život umožňuje ľuďom dostať zo seba to
najlepšie a vybudovať tak šťastnejší svet pre súčasné
a budúce generácie. Siemens dbá o zdravie človeka
a ponúka riešenia, ktoré pretrvajú. Znižovaním výdavkov
pomáhame odborníkom a nemocniciam rozširovať služby
zdravotnej starostlivosti, aby sa mohli lepšie postarať
o rastúcu populáciu. Ponúkame inovatívne riešenia
s dlhotrvajúcim účinkom, ktoré starnúcej populácii
umožňuje dlhšie ostať zdravou. Veríme, že ako každý
vzácny zdroj na zemi, aj ľudské zdravie si zaslúži
starostlivosť a ochranu. Nie iba pre prítomný okamih,
ale pre prísľub lepšieho zajtrajška.
Answers for life.
Riadenie
všetkých
typov
laboratórií
CGM S4M podporuje hematológiu, biochémiu, imunológiu, sérológiu, mikrobiológiu, parazitológiu, cytológiu a histológiu.
• Jednotný spôsob spracovania
vám pomôže zabezpečiť, aby
výsledky boli vždy presné
a nespochybniteľné.
www.cgm.com/sk
• Môžete ich uchovávať
v elektronickej podobe či odoslať
do nemocničného systému. Alebo
ich pošlite pomocou systému
bezpečnej komunikácie priamo
ambulantnému lekárovi.
cobas® POC IT
Spájame jednotlivé riešenia
Open Connectivity: Získavajte výsledky
z Point-of-Care (POC) analyzátorov v rámci celej
nemocnice alebo polikliniky.
PM2014-0034
Roche Slovensko, s.r.o. Diagnostics Division
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Tel.: +421 - 2 - 5710 3680, Fax: +421 - 2 - 5263 5214, www.roche.sk
Download

PROGRAM