Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu
Slovenská zdravotnícka univerzita
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
16. ročník kongresu s medzinárodnou účasťou
LA BO RATÓRN A
M ED I CÍ N A 20 14
Podporujeme spoluprácu klinika – laboratórium
27. – 29. november 2014 (štvrtok – sobota)
Hotel TURIEC, Martin
Kongres je ohodnotený 24 kreditmi spoločnosťou SACCME.
www.laboratornamedicina.sk
Vážené kolegyne a kolegovia,
vitajte na 16. výročnom kongrese Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu. Dovoľte
nám, aby sme Vás informovali o okolnostiach, ktoré sprevádzali prípravu kongresu, aktuálnom
programe ako aj o výsledkoch, ku ktorým 16 ročná tradícia kongresov prispela.
Skúsenosti ukazujú, že príprava kongresu predstavuje cyklus fáz, ktoré sa pravidelne opakujú
každý rok:
– fázu predsavzatí predstavujú december – január. Hlavné predsavzatia sú tieto: začneme
hneď od decembra, budeme sa pravidelne a systematicky venovať odbornému programu,
financovaniu, organizácii a účasti. Zvyčajne sa nám podarí vypracovať správu, poďakovania
a občas aj plán.
– fáza interferencií prebieha počas februára, marca, apríla a mája. Zvyčajne nastávajú
komplikácie spôsobené inými „naliehavými alebo dôležitými úlohami“ ako aj „novými
nápadmi“. Výsledkom je zahltenie inou činnosťou a zabudnutie predsavzatí.
– fáza depresie doľahne počas júna a júla: konštatuje sa, že pol rok uplynul a nič konkrétne
nemáme v rukách: s konštatovaním aj tak to tento rok to robíme posledný raz sa ide na
dovolenku.
– rastová fáza začína v auguste a trvá celý september a október. Po návrate z dovolenky plní
nových síl a optimizmu začneme naháňať autorov, firmy a účastníkov. Za toto obdobie sa
naozaj vždy vybaví najviac.
– fáza finišu: finišuje sa celý november, kedy sa hekticky stupňujú aktivity, dobehne sa všetko
a čakáme ako to dopadne.
Na tohoročnom Labmede 2014
– štvrtkové Sympózium začneme racionálnou indikáciou zo zorného uhla pohľadu klinikov:
internistov, infektológa, akútnej medicíny, hematológa, imunológa, molekulárnej medicíny,
budeme pokračovať cez klinické laboratórium a klinické výstupy v oblastiach ako sú pitva
a nekropsia, moč a prostata, zápal, metabolický syndróm a psoriáza. Prvý deň zakončíme
vzťahom kliniky a laboratória kde sa zamýšľame nad tým, ako nás vidia klinici a biznismani,
a kam smerujeme.
– piatkové Fórum sa sústreďuje na hity laboratórnej medicíny 2014 a je príležitosťou pre
firmy. Ďalej pokračujeme s POCT, lebo je najvyšší čas skončiť v tejto oblasti s prešľapovaním,
tradičnou cenu Pera Hyltofta Petersena udelenou tento rok za „pestovanie vzťahu“ klinika
a laboratórium – menovite gynekológie a genetiky, a končíme cytogenetikou, na modeli
ktorej chceme demonštrovať ako sa mení odbor: z morfologického na molekulárny. Nemôže
samozrejme chýbať patologická anatómia a jej prínos pre klinicko-diagnostickú prax.
– sobotné Kolokvium je venované skalným. Postupne budeme preberať problematiku klinickej
histológie – pre veľký úspech z minulých rokov už tretí krát, vývoj na medzinárodnej scéne
www.laboratornamedicina.sk
(kongresy a konferencie UEMS, EFLM, IFCC AACC). Kongres končíme tak ako sme ho
začali: problematikou racionálnej laboratórnej diagnostiky vo vnútornom lekárstve: radi by
sme Vás oboznámili o už 13 rokov trvajúcom príbehu.
Dovoľte strohý výpočet výsledkov, k dosiahnutiu ktorých zásadným spôsobom prispelo
organizovanie týchto kongresov:
1997: bodovník na financovanie laboratórnej diagnostiky: používa sa doteraz
1998: začiatok 16 ročnej tradície kongresov s medzinárodnou účasťou
1999: založenie Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu
2000: akreditácia prvého klinického laboratória
2001: založenie polyvalentného odboru laboratórna medicína
2004: inštitucionalizácia polyvalentnej edukácie: Ústav chémie, klinickej biochémie
a laboratórnej medicíny SZU v Bratislave
2005: inštitucionalizácia polyvalentnej liečebno preventívnej starostlivosti:
Klinika laboratórnej medicíny Dérerovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
2008: indikátory kvality: odporúčanie čo treba monitorovať v oblasti kvality
2009: personálne benchmarky: odporúčanie čo a ako porovnávať v rámci produktivity
2010: systémy kvality: odporúčanie ako sledovať kvalitu v klinicko laboratórnej praxi
2011: monitoring kvality: výsledky získané auditmi kvality
2012: učebné texty: Medicínska biochémia (pre pregraduálne štúdium), Laboratórna medicína
(pre postgraduálne štúdium)
2013: Racionálna laboratórna diagnostika: odporúčania ako racionálne indikovať laboratórne
vyšetrenia.
Pred 20 rokmi Slovensko nemalo systém financovania laboratórnej diagnostiky, laboratórnu
medicínu, akreditácie, ani kontakty a zakotvenie v rámci EU. Dnes máme systém financovania
laboratórnej diagnostiky, viac ako 10 oddelení laboratórnej medicíny, viac ako 30 akreditovaných
klinických laboratórií a viac ako 40 špecialistov (lekárov, laboratórnych diagnostikov)
v laboratórnej medicíne. Labmed a SSLM za 16 rokov svojej existencie zásadným spôsobom
zmenili tvár laboratórnej diagnostiky na Slovensku. Dokázali zaktivizovať rad spolupracovníkov
a inštitúcií, bez ktorých by dosiahnutie výsledkov nebolo možné. Všetky dosiahnuté výsledky
boli vždy dôsledne a transparentne prezentované predovšetkým tu. Veríme, že aj tento kongres
bude podobný ako predchádzajúce. Prajeme Vám, aby ste na ňom cítili dobre.
Vaši:
G. Kováč, A. Porubenová, S. Pekarčíková, Š. Kamenická,
P. Blažíček, M. Farkaš, J. Balla, K. Lakatošová
www.laboratornamedicina.sk
Koordinátor kongresu:
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
Čestné predsedníctvo:
prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
prof. Dr. Marek Dominiczak
Dipl. Ing. Michal Farkaš
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
MUDr. Ján Gajdoš
prof. Dr. Ake Holmgard
prof. Dr. Rita Andrea Horvath
prof. Dr. Anders Kallner
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
MUDr. Ján Popovič, CSc.
prof. Ana Stavljenic Rukavina
prof. Dr. Ana Maria Simundic
prof. Grazyna Sypniewska
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
prof. MUDr. Peter Šimko, PhD.
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
prof. Dr. Dieter Johannes Vonderschmitt
Organizačný výbor:
Štefánia Kamenická
Mgr. Klára Lakatošová
PhDr. Silvia Pekarčíková
MUDr. Anna Porubenová, MPH
Vedecký výbor:
doc. MUDr. Marián Benčat, PhD.
doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
MUDr. Monika Drakulová
prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.
prof. MUDr. Ján Glasa, PhD.
prof. MUDr. Jozef Holomáň, PhD.
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., SVS
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc.
doc. MUDr. František Ondriaš, CSc.
prof. Dr. Per Hyltoft Petersen
MUDr. Vladimír Rolný, CSc.
doc. RNDr. Jan Trupl, CSc.
prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.
doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
TÉMY KONGRESU:
27. 11. 2014 Sympózium: klinika a laboratórium
Racionálna indikácia
Klinické laboratórium a klinické výstupy
Spolupráca klinika a laboratórium
28. 11. 2014 Kolokvium: laboratórna medicína
Klinické laboratórium hity 2014
Kultúra POCT: Kde sme a prečo ju potrebujeme
Per Hyltoft Petersen Award
Cytogenetika 2014
Prínos patológie pre diagnostickú prax
29. 11. 2014 Fórum: vzdelávanie, nová literatúra a výskum v laboratórnej medicíne
Klinická histológia: Kmeňové bunky
Laboratórna diagnostika: medzinárodná scéna
Racionálna laboratórna diagnostika vo vnútornom lekárstve
www.laboratornamedicina.sk
PROGRAM
Štvrtok 27. november 2014
SEKCIA A – Kongresová sála
Otvorenie kongresu
09:10
Spoločenský program
09:20
Organizačné zabezpečenie
09:00
Odborný program
G. Kováč
S. Pekarčíková
Š. Kamenická
Blok 1 Racionálna indikácia
Predsedníctvo: Gustáv Kováč, Anna Porubenová
09:30
Racionálna indikácia : úvod
09:45
Racionálna indikácia vo vnútornom lekárstve
10:05
Racionálna indikácia v endokrinológii
G. Kováč, A. Porubenová, B. Havelková, I. Poprocký
Š. Hrušovský, A. Vahančík, M. Žigrai, K. Černá
J. Podoba
10:15
Racionálna indikácia u akútnych stavov
10:45
Imunopatológia a problematika HLA­
R. Vandriaková
S. Janota, D. Kuba, Ľ. Gürtler
10:55
11:00
Diskusia
Prestávka
11:30
Racionálna indikácia v hematológii
11:45
Racionálna indikácia u infekčných chorôb
12:05
K racionálnej indikácii v klinickej imunológii a alergológii
12:25
Iatropatogenizujúca a neracionálna laboratórna diagnostika
12:35
Racionálna indikácia laboratórnych vyšetrení v dermatovenerológii
12:45
M. Drakulová
V. Rolný
Ľ. Gürtler, S. Janota
S. Janota, Ľ. Gürtler
J. Haid, S. Janota
K racionálnej indikácii v molekulárnej patológii
M. Vasil, M. Ondrejčák
www.laboratornamedicina.sk
12.55
13:00 – 14:00
Diskusia
Obed – možnosť zakúpenia
Blok 2 Klinické laboratórium a klinické výstupy
Predsedníctvo: Pavel Blažíček, Jozef Šidlo, Július Špaňár, Peter Gazdík
Patologická anatómia a laboratórna medicína
14:00 Pitva a laboratórna medicína: analýza súčasného stavu problematiky v SR
J. Šidlo, R. Kuruc., J. Šikuta, Š. Galbavý
14:20
Laboratórna medicína v nekroptickej praxi
J. Šidlo, J. Šikuta, R. Kuruc, Š. Galbavý
Vyšetrenie moču, choroby prostaty
14:40 Moderné možnosti vyšetrenia moču a močového sedimentu
P. Blažíček
15:00
Proteinúria a hematúria v praxi všeobecného lekára pre dospelých
15:20
Nové versus tradičné markery v diferenciálnej diagnostike chorôb prostaty
15:40
Biochemické markery ochorenia prostaty vs. biopsia. Pilotná štúdia
16:00
P. Gazdík
R. Sokol
J. Fillo, J. Breza sen., J. Breza jun., P. Blažíček
Význam survivinu v ľudských tkanivách
M. Adamkov, S. Drahošová, M. Benčat
16:20
16:30
Diskusia
Prestávka
Zápalové markery, metabolický syndróm, psoriáza
17:00 Cytokíny – významný fenomén v modernej medicíne
M. Bucová
17:20
Inzulínová rezistencia a metabolický syndróm
17:40
Endokrinná aktivita kostrového svalstva a tukového tkaniva v patogenéze
metabolického syndrómu
18:00
Psoriáza a komorbidity
18:20
Biomarkery u psoriázy
A. Penesová
B. Ukropcová, J. Ukropec
M. Šimaljaková
A. Kováčiková - Curková
18.40
Diskusia
20:00 – 24.00
Spoločenský večer – wellcome párty
www.laboratornamedicina.sk
SEKCIA B – Salónik BIZNIS
Blok 3 Spolupráca klinika a laboratórium
Predsedníctvo: Silvia Pekarčíková
11:30
Od monovalencie k polyvalencii: slovenská skúsenosť
11:50
Diagnostika fetálnej DNA v krvi matky: aktuálny stav
12:10
Správna odberová prax a využitie odberových súprav u nefrologického dialyzovaného
pacienta
G. Kováč
K. Kypusová
D. Štecová, Z. Bebejová
12:30
Laboratórna diagnostika: pohľad obchodného riaditeľa
12:50
Ako efektívne využívať nové IT trendy v ambulantnej praxi v súčinnosti
s laboratóriami
P. Handzuš
S. Pekarčíková
13:10
Diskusia
Piatok 28. november 2014
Sekcia A – Kongresová sála
Blok 4 Klinické laboratórium hity 2014
Predsedníctvo: Michal Farkaš
08:00
IFCC: Future of Laboratory Medicine – Graham Beastall ’s Grand Debate
08:20
Siemens: Workflow Excellence with Siemens Automation Solutions
08:40
Medesa: Digitální skenovací mikroskop pro automatickou analýzu krevních nátěrů
09:00
Siemens: Innovative Trends in Hemostasis
09:20
Beckman Coulter: Pokroky v prietokovej cytometrii
09:40
Roche: Klinická chémia
10:00
Roche: Hematológia
10:20
CGM: Aké možnosti automatizácie ponúka CGM Lab Analytix
G. Kováč
B. Gassner
P. Řezka
H. Maier
M. Bobovčák
M. Jakuš
E. Poláková
M. Krajčovič
www.laboratornamedicina.sk
10:40
11:00
Diskusia
Prestávka
Blok 5 Kultúra POCT: Kde sme a prečo ju potrebujeme
Point of Care testing Culture: Where are We up and Why do We Need It?
Predsedníctvo: Ján Balla, Dušan Lipták
11:30
Ako je Point of Care Testing organizované vo Fínsku
How is the Point­‑of­‑Care Testing organized in Finland
11:50
J. Wahlstedt, Helsinki
POCT – partner pro klinickou laboratoř.
Omezení a možnosti spolupráce uživatelů POCT systémů a laboratoře, kontrola kvality
a výběr nejvhodnějšího systému POCT.
Partner for medical laboratory. Challeges and limitations of cooperation between
POCT and laboratories. Quality Control. Selection of the optimal system.
D. Springer, Praha
12:10
POCT v ambulancii všeobecného lekára (SR) – súčasný pohľad
Point of care testing in practice of general practitioners in Slovakia – current view
12:30
Prečo by sme mali venovať pozornosť laboratórnej diagnostike na mieste poskytovania
zdravotnej starostlivosti
Why we should pay attention to near patient testing
D. Lipták, Veľký Šariš
J. Balla, Prešov
12:50
13:00 – 14:00
Diskusia
Obed – možnosť zakúpenia
Blok 6 Per Hyltoft Petersen Award
Chair: Per Hyltoft Petersen, Gustáv Kováč
14:00
Influence of Analytical Bias and Imprecision on Guideline­‑Driven Medical Decision
Limits
14:30
Per Hyltoft Petersen Award
14:35
Awardee Lecture
P. H. Petersen
P. H. Petersen, G. Kováč
M. Ondrejčák
Blok 7 Cytogenetika 2014
Predsedníctvo: Michal Ondrejčák, Miroslav Vasil
15:00
Je klasická cytogenetika mŕtva?
M. Ondrejčák, K. Melišová
www.laboratornamedicina.sk
15:30
Klasická cytogenetika a NIPTY
16:00
Klasická cytogenetika a array CGH
K. Melišová, M. Ondrejčák,V. Miháliková, P. Kleskeň, V. Jánošíková., M. Vanečková, J. Veljačíková,
Verchovodková
M. Vasil
16:30
19:00
Diskusia
Večera – možnosť zakúpenia
SEKCIA B — Salónik BIZNIS
Blok 8 Prínos patológie pre diagnostickú prax
Predsedníctvo: Marián Benčat
09:00
Súčasná stratégia patológa pri diagnostike autoprotilátok
J. Rajčáni, M. Benčat, J. Papanová, L. Kořinková, O. Ďurinková
09:25
O niektorých menej známych bunkách v črevnom trakte
09:50
Historické pozadie pôvodu papilomatózy
10:15
Čo nového v elektrónovej mikroskopii
10:45
Dva prípady echinokokózy v našom materiáli
11:15
Granulomatózna salpingitída s morfológiou vysoko suspektnej extra­‑intestinálnej
Whipplovej choroby
11:45
Žiarením indukované zmeny v mozgu za experimentálnych podmienok
P. Bušiková, D. Daniš, O. El Hassoun, M. Benčat, J. Jakubovský
M. Benčat, O. El Hassoun, A. Totka, Š. Polák, J. Jakubovský
Š. Polák, M. Kopani, O. El Hassoun, M. Benčat, J. Jakubovský, J. Dianiška
L. Lauko, M. Benčat, A. Beseda, D. Felcanová, O. El Hassoun
O. El Hassoun, V. Gabriš, L. Lauko, D. Felcanová, M. Benčat
S. Balentová, E. Hajtmanová, B. Filová, V. Borbelyová, J. Lehotský, M. Adamkov
12:15
Diskusia
Sobota 29. november 2014
SEKCIA B — Salónik BIZNIS
Blok 9 Klinická histológia: Kmeňové bunky
Predsedníctvo: Ivan Varga
09:00
Kmeňové bunky a regeneratívna medicína
09:30
Možnosti bunkovej terapie u pacientov s ischemickou chorobou srdca
Ľ. Danišovič
J. Kyselovič, P. Musil
www.laboratornamedicina.sk
10:00
Kmeňové bunky a nervový systém – bunková terapia u pacientov
s neurodegeneratívnymi chorobami
10:30
Možnosti bunkovej terapie u defektov kĺbovej chrupky a iných chorôb pohybového
systému
P. Valkovič
R. Zamborský
11:00
Medicínsko­‑právny aspekt kmeňových buniek – súčasná legislatíva
11:30
Telocyty a regeneratívna medicína
M. Miko
I. Varga, V. Mešťanová
12:00
12:15 – 13.00
Diskusia
OBED – možnosť zakúpenia
Blok 10Laboratórna diagnostika: medzinárodná scéna
Panelová diskusia
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
UEMS Board Pathology Brusels, Liverpool
IFCC World Congres Istanbul
AACC Annual Conference Chicago
XXIV. zjazd spoločností biochémie a molekulárnej biológie
EuroLab Focus Liverpool
G. Kováč, P. Blažíček, M. Farkaš, J. Balla, I. Varga
15:30
Prestávka
Blok 11Racionálna laboratórna diagnostika vo vnútornom lekárstve
Informácia o aktuálnom stave problematiky
G. Kováč, V. Riečanský, D. Magula, A. Vavrečka, A. Kaščák, V. Spustová, J. Podoba, J. Vozár, V. Rosival,
Š. Rovenský. J. Kaušitz, E. Valovičová, J. Novotný
16:00Kardiológia
16:15Pulmológia
16:30Gastroenterológia
16:45Hepatológia
17:00Nefrológia
17:15Endokrinológia
17:30 Diabetes a metabolizmus
17:45 Acidobáza a akútne stavy
18:00Reumatológia
18:15Onkológia
18:30Toxikológia
19:00
Ukončenie kongresu
www.laboratornamedicina.sk
INFORMÁCIE
Odborný program:
SEKCIA A
KONGRESOVÁ SÁLA – suterén
SEKCIA B
SALÓNIK BIZNIS – prízemie
Rokovací jazyk:
Slovenský, český, anglický
Pokyny pre aktívnych účastníkov:
– dodržiavanie časového limitu
– prezentácie vo formáte MS PowerPoint (USB, CD, DVD a iné)
Registrácia:
Denne, počas konania kongresu.
Registráciu zabezpečuje Cestovná agentúra KAMI, s. r. o
Kongresový poplatok:
Lekár, laboratórny diagnostik: 45 €
Sestra, laborant, iný zdravotnícky pracovník:
25 €
Sprevádzajúca osoba:25 €
Študent:10 €
Kongresový poplatok zahŕňa:
účasť na vedeckom programe, informačný balíček, občerstvenie
Vstup do kongresových priestorov a účasť na spoločenskom večere len po preukázaní
sa MENOVKOU! Účastník kongresu je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.
Hodnotenie SACCME:
Kongres Laboratórna medicína 2014 je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Pasívna účasť:
27. 11. 2014
8 kreditov
28. 11. 2014
8 kreditov
29. 11. 2014
8 kreditov
spolu 24 kreditov
Aktívna účasť: autor prednášky, posteru, panelovej diskusie 10 kreditov,
spoluautor 5 kreditov.
Aktívnym účastníkom sa kredity za aktívnu a pasívnu účast‘ spočítavajú.
Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou.
www.laboratornamedicina.sk
Ubytovanie:
Pre účastníkov kongresu je zabezpečené ubytovanie v hoteli Turiec a v ubytovacích
zariadeniach v Martine, zabezpečuje CA KAMI. Informácie denne počas registrácie.
Stravovanie:
Pre registrovaných účastníkov je zabezpečené občerstvenie.
Možnosť zakúpenia – denne pri registrácii:
Obedy ŠTV, PIA – MENU z ponuky hotela v hodnote 9 €
Spoločenský program:
Štvrtok 27. 11. 2014 — WELCOME PÁRTY
Vstupenka na spoločenský večer – príplatok 15 € (večera + spoločenský program)
Organizačný sekretariát kongresu:
Cestovná agentúra KAMI, s. r. o., Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 00421 /53 /441 23 72, mobil: +421 905 /88 60 84
www.cakami.sk, e­‑mail: [email protected]
www.laboratornamedicina.sk
Ďakujeme za podporu kongresu
...riešenie pre Vaše laboratórium
www.agenturakami.sk
MOVING FORWARD WITH ACCESS AMH
AMH TESTING BECOMES AUTOMATED!
1999
2004
2005
2009
1999-2014
2014
Beckman Coulter /
Immunotech launches
first AMH assay
DSL launches
AMH ELISA
Beckman Coulter
acquires DSL
Beckman Coulter
launches
AMH Gen II
Over 1600 AMH
clinical publications
Beckman Coulter
launches
Access AMH
1999
www.beckman.cz/AHM
2009
2014
PRESEPSIN
nový marker sepsy
RÝCHLA
SEPSY
MechanizMus
ia
ác tu
tiv ocy
k
A on
m
uvoľňovania
presepsínu
Prenos
signálu
Pr
ot
ChCete sa dozvedieť viaC?
medesa.cz
Tel.: 00420 602 263 748
LPS-LBP
komplex
Lyzozomálna
proteáza
(napr. katepsin D)
eo
LPS-LBP komplex
alebo povrchové štruktúry
gram pozitívnych baktérií
Bunková
membrána
NT
A
PA
CIE
DIAGNÓZA
PR
OG
NÓ
ZA
do 15 minút
lý
za
Pr
a
ýz
ol
e
ot
MEDICÍNSKA TECHNIKA
Produkty Bio-Rad pre laboratórnu diagnostiku
Kontrola kvality
ź
ź
ź
ź
ź
Software pre spravovanie QC dát, Unity Real Time, Westgard Advisor,
UnityWeb, Unity Desktop
Systém externej kontroly kvality, EQAS
Materiály pre internú kontrolu kvality, Liquichek, Lyphochek, ViroTrol, AmpliTrol
Sérokonverzné a antigénové panely
Systém vlastných elektronických príbalových letákov, My eInserts
t
QCNe
™
Monitorovanie diabetu
ź Systémy na testovanie glykovaného hemoglobínu,
VARIANT II Turbo, VARIANT II, D-10
ź POC systém In2it A1c
Autoimunita
ź
ź
ź
ź
Systémový autoimunitný IFA a EIA screening
Orgánovo špecifické IFA testovanie
IFA automatizácia - PhD Ix System
Multiplexová technológia BioPlex 2200 System
Bio G, spol.s r.o., Kazanská 46, 821 06 Bratislava,Tel.: +421-2-45526380, www.biog.sk, [email protected]
Testujte lepšie. Pracujte rýchlejšie
Zlepšite klinické testy a pracovné procesy
pomocou systémov Siemens.
www.siemens.sk/diagnostics
Klinická diagnostika nie je iba veda.
Inými slovami úspešnosť laboratória
závisí nielen od výsledkov testov,
ale aj od pracovných postupov
a ich organizácie. Siemens Healthcare
Diagnostics vám vie pomôcť s oboma.
Naše efektívne riešenia kombinujú
široké portfólio testov, ktoré chcete,
a špičkovú technológiu, ktorú
pri testovaní potrebujete. Dodávame
nielen testy pre klinickú diagnostiku,
ale tiež know-how pre rozvoj
a inovatívne riešenia. Navyše ponúkame
vzdelávanie, servis a podporu, aby ste
svoje možnosti využili na maximum.
Môžete tak svojim pacientom poskytnúť
starostlivosť najvyššej kvality.
Viac informácií, ako vám spolupráca
so spoločnosťou Siemens môže
pomôcť, nájdete na stránke
www.siemens.com/test-smarter.
Answers for life.
Poznámky:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Najlepšia
diagnóza
je zdravie
www.alphamedical.sk
call centrum: 0850 150 000
Viac vyšetrení, nižšie ceny.
Alpha medical vám opäť prináša nové výhody.
Od 1. decembra 2014 rozširujeme aktuálnu ponuku našich vyšetrení.
Vybrané laboratórne vyšetrenia budú zároveň poskytované za nižšie ceny.
Novinky v ponúkaných vyšetreniach
• stanovenie hladín liečiv – gentamycín, vankomycín
• rozšírenie stanovenia špecifických postvakcinačných
protilátok – anti diftériový toxoid IgG
a anti Haemophilus influenzae typ b IgG
• moderná diagnostika civilizačných ochorení
(profil mastných kyselín, vitamíny, leptín a iné)
• skríning anti beta-2-glykoproteínu 1
• regulačné T-lymfocyty
• rozšírenie palety vyšetrení urogenitálneho traktu
o kultiváciu na Streptococcus agalactiae
• diagnostika porúch metabolizmu (minerály, stopové
prvky a toxické stopové prvky, koenzým Q10 a iné)
24
rýchlosť
výsledky do 24 hodín
SR
komplexnosť
najširšie spektrum testov
dostupnosť
na celom Slovensku
Download

LABORATÓRNA MEDICÍNA 2014