Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu
Slovenská zdravotnícka univerzita
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
Slovenská lekárska spoločnosť
Alpha medical
PROGRAM
12. ročník kongresu s medzinárodnou účasťou
LABORATÓRNA MEDICÍNA
BRATISLAVA 2010
organizovaný pod záštitou EUMS – European Union of Medical Specialists
Správa účelových zariadení MZV SR Bratislava (SÚZA)
Drotárska cesta 46, Bratislava
11.–13. november 2010
ČESTNé
PREDSEDNÍCTVO
Dipl. Ing. Michal Farkaš, prezident Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu
Ing. Peter Lednický, generálny riaditeľ Alpha medical ventures Bratislava
Bc. Katarína Rumanová, riaditeľ operácií Alpha medical ventures Bratislava
Ing. Pavol Handzuš, generálny riaditeľ Alpha medical a.s.
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., čestný rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., dekan lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava
RNDr. Monika Trechová, CSc., predseda SKIZP
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
VEDECKý
VýBOR
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA, prednosta Ústavu chémie, klinickej biochémie
a laboratórnej medicíny Bratislava, medicínsky riaditeľ Alpha medical a.s.
doc. MUDr. František Ondriaš, CSc., prednosta ústavu Patologickej anatómie Alpha medical
patológia, s.r.o. - FN Bratislava Ružinov
doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc., vedúci oddelenia klinickej biochémie Alpha medical a.s.
prof. RNDr. Jan Trupl, CSc., riaditeľ odboru mikrobiológia Alpha medical a.s.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prednosta Ústavu biofyziky SZU
ORGANIZAČNý
VýBOR
MUDr. Ján Sýkora, obchodný riaditeľ Alpha medical a.s.
Ing. Lýdia Chovancová, marketingový špecialista Alpha medical a.s.
MUDr. Anna Porubenová, MPH vedecký tajomník Ústavu pre chémiu, klinickú biochémiu
a laboratórnu medicínu SZU
Ing. Milan Cagáň, kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity
Mgr. Eva Chmelárová, vedúca študijného oddelenia Slovenskej zdravotníckej univerzity
Štefánia Kamenická, Cestovná agentúra KAMI s.r.o.
Bc. Zlatica Šišoláková, manager SÚZA
Mgr. Ľubomír Gallik, medicínsky reprezentant Alpha medical a.s.
MVDr. Marianna Josipčuk, medicínsky reprezentant Alpha medical a.s.
Ivan Michalský, medicínsky reprezentant Alpha medical a.s.
PhDr. Silvia Pekarčíková, medicínsky reprezentant Alpha medical a.s.
Henrieta Suchová, medicínsky reprezentant Alpha medical a.s.
Iveta Varadzinová, medicínsky reprezentant Alpha medical a.s.
KOORDINáTOR
KONGRESU
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA, prednosta Ústavu chémie, klinickej biochémie
a laboratórnej medicíny SZU Bratislava, medicínsky riaditeľ Alpha medical a.s.
SEKRETARIáT KONGRESU
Ing. Lýdia Chovancová
Alpha medical a.s.
Podhora 47, P. O. Box 34
034 01 Ružomberok
Tel.: +421 43 3211013,
mobil: +421 911 258 035
www.laboratornamedicina.sk
e-mail: [email protected]
ORGANIZAČNý SEKRETARIáT
Štefánia Kamenická
Cestovná agentúra KAMI s.r.o.
Letná 70
052 01 Spišská Nová Ves
Tel./Fax:+ 421 53 441 23 72
mobil: +421 905 530 158
www.cakami.sk, www.kongres-cakami.sk
e-mail:[email protected]
www.laboratornamedicina.sk
Organizačné
infOrmácie
registrácia účastníkov /vstupná hala 1. poschodie
11. 11. 2010 od 7:30 do 17:00 hod.
12. 11. 2010 od 8:00 do 17:00 hod.
13. 11. 2010 od 8:00 do 14:00 hod.
Pri
-
registrácii zabezPečujeme
registrácia/úhrada kongresových poplatkov
zabezpečenie ubytovania
vydávanie potvrdení o účasti (v piatok po skončení odborného programu)
pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom
vstup do kongresových priestorov len po preukázaní sa menovkou
účastníci kongresu sú povinní podpísať prezenčné listiny
OtvOrenie kOngresu
LabOratórna medicína bratisLava 2010
štvrtok 11. 11. 2010 o 9:00 hod. – kongresová miestnosť sÚza
spoločenský večer (informácie pri registrácii) vstup len po preukázaní sa menovkou
Piatok 12. 11. 2010
21:00 hod.
Spoločenský latino večer Fiesta Latina Alpha medical, SÚZA Bratislava
sekretariát organizačného výboru – registrácia/vstupná hala
Registrácia, informácie o ubytovaní, odhlasovanie, zmeny ...
CA KAMI s.r.o., Štefánia Kamenická, tel. +421 905 530 158
saccme
19 kreditných bodov
www.laboratornamedicina.sk
PROGRAM
07:30
ŠTVRTOK
11. 11. 2010
Registrácia účastníkov
LabOratórna medicína
kvaLita,
ekOnOmika a efektivita LabOratórnej diagnOstiky
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Siemens
Predsedníctvo: T. Pettersson, J. Balla, G. Kováč
09:00
09:10
09:40
09:50
10:20
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:20
13:30
Slávnostné otvorenie
Aspects of Quality of laboratory diagnostic - with respect on clinical outcomes
P. H. Petersen (Denmark)
Cena Pera Hyltofta Petersena
Quality in laboratory medicine in the spotlight
H. M. J. Goldschmidt, J. C. Libeer (Netherlands)
Prestávka - občerstvenie
The Lean Laboratory: Adapting industrial quality principles to design laboratory
services for efficiency, safety and patient flow in healthcare
T. Pettersson (Sweden)
Lab-optimisation: Change is the true constant
M. Bäessler, (Germany)
Labormedizin und Labormarkt in Deutschland, Österreich und Schweiz
O. Henker (Germany)
Nový zoznam laboratórnych výkonov
J. Balla
Obsah a kontext implementácie princípov modernej laboratórnej diagnostiky
do laboratórnej praxe s ohľadom na medicínske a ekonomické výstupy
G. Kováč (Slovensko)
Diskusia
Prestávka - obed
kLinická imunOLógia a Lekárska genetika
(sPOLuPráca kLinika a LabOratórium)
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Roche
Predsedníctvo: I. Klimeš, M. Vasil, K. Baluchová
14:30
14:50
15:10
15:30
Čo nového v klinickej imunológii a alergológii
P. Pružinec (Slovensko)
Požiadavky na molekulovo-biologické diagnostické metódy z pohľadu klinického genetika
D. Ďurovčíková (Slovensko)
Comparative Genomic Hybridisation
M. Vasil (Slovensko)
Molekulárna biologická diagnostika
K. Baluchová (Slovensko)
www.laboratornamedicina.sk
15:50
16:10
16:35
16:45
Naše skúsenosti s integrovaným skríningom a perspektíva prenatálnej genetickej
diagnostiky
F. Cisárik (Slovensko)
Monogénové poruchy sekrécie a účinku inzulínu
I. Klimeš (Slovensko)
Diskusia
Prestávka - občerstvenie
HOt tOPics
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Zena-R Slovakia
Predsedníctvo: P. Blažíček, M. Kapalla
17:15
17:35
17:55
18:15
18:30
18:45
19:00
Feochromocytóm: možnosti biochemickej diagnostiky
P. Blažíček (Slovensko)
Význam a možnosti analýzy vitamínov a ďalších dôležitých nutrientov
P. Blažíček, G. Kováč (Slovensko)
Prediktívna, preventívna a personalizovaná laboratórna medicína
M. Kapalla (Slovensko)
POCT, nanotechnológie a personalizovaná laboratórna diagnostika
G. Kováč, P. Blažíček (Slovensko)
Prínos prietokovej cytometrie moča v diferenciálnej diagnostike nefropatií
M. Farkaš, B. Hvozdovičová (Slovensko)
Diskusia
Voľný program
www.laboratornamedicina.sk
PROGRAM
08:00
PIATOK
12. 11. 2010
Registrácia účastníkov
kLinická
biOcHémia
biOčiPOvá
diagnOstika
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Randox
Predsedníctvo: M. Farkaš, I. Riečanský
09:00
09:30
10:00
10:30
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:00
09:00 Biochip diagnostics: principles and clinical utilsation
E. Montgomery (Great Britain)
Požiadavky kardiológov na laboratórnu diagnostiku
I. Riečanský (Slovensko)
Cardiac array biochip
M. Pelsers (Netherland)
Diskusia
Prestávka - občerstvenie
Predsedníctvo: M. Farkaš, P. Michalka, J. Mardiak
Požiadavky na laboratórne vyšetrenia na pneumologickej jednotke intenzívnej
starostlivosti
P. Michalka (Slovensko)
Čo očakáva klinická onkológia od laboratórnej medicíny?
J. Mardiak (Slovensko)
Oncological and pulmological biochip: current status and future trends
M. Pelsers (Netherland)
Diskusia
Prestávka - obed
PatOLOgická anatómia
14:00
Diagnostické centrum Ružinov 25 rokov
F. Ondriaš (Slovensko)
enzymOPatie
v Obraze muskuLárnej biOPsie
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Medesa
Predsedníctvo: P. Špalek, F. Ondriaš
14:20
14:40
15:00
14:20 Neuromuskulárne ochorenia – súčasné možnosti diagnostiky a aktuálne
trendy v liečbe
P. Špalek (Slovensko)
Lyzozómové enzymopatie – možnosti diagnostiky a liečby na Slovensku
A. Hlavatá (Slovensko)
Súčasné štandardy bioptického vyšetrenia kostrových svalov
F. Ondriaš (Slovensko)
www.laboratornamedicina.sk
15:20
15:40
15:45
Svalová biopsia ako integrálna súčasť štandardnej diagnostiky neuromuskulárnych
ochorení
I. Mečiarová, F. Ondriaš, E. Mikovičová (Slovensko)
Diskusia
Prestávka - občerstvenie
nádOry PľÚc –
diagnOstika a teraPia
Predsedníctvo: P. Beržinec, F. Ondriaš
16:15
16:35
16:55
17:15
17:25
19:00
20:30
Súčasné možnosti a alternatívy komplexnej chemoterapie primárnych pľúcnych
nádorov
P. Beržinec(Slovensko)
Cielená (biologická) liečba primárnych pľúcnych nádorov
P. Kasan (Slovensko)
Histologická klasifikácia primárnych pľúcnych nádorov – prínos pre cielenú terapiu
F. Ondriaš (Slovensko)
Prínos IHC analýzy v diferenciálnej diagnostike primárnych a sekundárnych nádorov pľúc
V. Gál (Slovensko)
Diskusia
Večera
Spoločenský Latino večer - Fiesta Latina Alpha medical
(Čakajú na Vás latinsko-americkí tanečníci, Tanečná akadémia Miguela Méndeza,
Tanečná súťaž Limbo tanec, Tanečné kolá Dj Latino)
www.laboratornamedicina.sk
PROGRAM
08:00
SOBOTA
13. 11. 2010
Registrácia účastníkov
HematOLógia a transfÚziOLógia
kOaguLácia, mOrfOLógia a kvaLita
Predsedníctvo: I. Jirásková, R. Šimečková, L. Dubská
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
Heparínom indukovaná trombocytopénia - možnosti diagnostiky
J. Bernátová (Slovensko)
Externí kontroly kvality - CAP
L. Dubská (Česká republika)
Červený rad a jeho hodnotenie v periférnej krvi
I. Šimečková (Česká republika)
Diskusia
Prestávka – občerstvenie
Cytochemická vyšetření v hematologii
I. Jirásková, D. Mikulenková (Česká republika)
Molekulárna diagnostika patogénov a markery zápalu u onkologických pacientov
L. Dubská (Česká republika)
Morfologický kvíz
I. Šimečková (Česká republika)
Diskusia
Ukončenie kongresu
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
LABORATÓRNA MEDICÍNA
ASPECTS
OF
ŠTVRTOK
QUALITY OF LABORATORY DIAGNOSTIC
P. H. Petersen, Denmark
wITH
11. 11. 2010
RESPECT TO CLINICAL OUTCOME
An important factor in the usefulness of laboratory data is analytical quality. To day analytical specifications for acceptable bias are usually based on the necessary quality for sharing
common reference intervals for homogeneous populations. The desirable quality for bias is
< 0.25 times the population standard deviation or coefficient of variation, and the minimum
quality is a factor 0.375.
This quality is usually obtained for the most common analytical components as measured
by the EQA-organisers in Europe, but for components as plasma-TSH and plasma-creatinine,
unacceptable biases in both methods/kits and in laboratory performance are still observed.
For diagnostic purposes, however, more detailed analytical specifications are needed. The
models for most of the diagnostic situations based on a single analytical component are more
complicated than models based on biology and need complete information about the circumstances for each diagnostic condition.
Analytical quality specifications evaluations for two models, one for bi-modal distributions,
i.e. the classical diagnostic model for a healthy group and a diseased/pre-diseased group,
and one for the uni-modal distribution, where a certain concentration is chosen by consensus
as cut-off (decision limit) for the diagnosis, e.g. for diabetes, will be presented.
QUALITY IN LABORATORY MEDICINE
IN THE
H. M. J. Goldschmidt, Netherlands
SPOTLIGHT
The history of the Quality in the Spotlight conference is used to discuss quality in laboratory
medicine throughout the last fifteen years. Fiction and facts are given. The layout of the
coming conference (28th and 29th of March 2011) is explained.
In line of the development of the quality management systems for health care institutions
such as hospitals, the laboratory has to focus on quality indicators for laboratory medicine.
This leads by it selves to the question which indicators make sense in the setting of laboratory
medicine, based upon what reasoning?
The evaluation criteria in “European Foundation of Quality Management” are used by
many industries and institutions to qualify and benchmark their level of performance. The
same criteria could be used to define the various fields to cover a medical laboratory organization. The medical laboratory is then considered as an entity as its stands, not as a collection
of individual modules. The nine evaluation criteria (Leadership, Policy and Strategy, People,
Partnerships & Resources, Processes, Customer results, People results, Society results and
Key performance results) are all well described in the EFQM quality management system and
can be used to define specific medical laboratory evaluation indicators. Those, on their turn,
can be used to monitor a specific laboratory site. we assume a laboratory situation in which
the necessary process changes have been implemented. Due to the way the indicators were
found, one can link them to the formal quality system and score the medical laboratory.
But, particularly in the world outside the laboratory, there are other developments that
put additional pressure on the laboratory functioning. The focus on quality is mentioned but
on speed, money and on automation is also dominant. however new technologies and concepts (personalized – preventive and predictive medicine), laboratory screening strategies
and a personalized electronic patient record with all medical information are in vogue.
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
LABORATÓRNA MEDICÍNA
ŠTVRTOK
11. 11. 2010
Larger medical laboratory’s will originate, on an American scale throughout Europe or even
on a global scale. And pharmaceuticals will be sold including the laboratory monitoring tests
at dedicated laboratories guaranteeing a full documentation of use and of any problems occurring. The integration of all diagnostic information (laboratory as well as biometrics) will
occur when the introduction of the personalized electronic patient record is complete with
full access of the patient. This will result in a quality boost.
In conclusion we experienced the use of evaluation indicators as teaching as well as inspiring to maintain and reach a good overall laboratory performance level that is displayed
in an objective manner in user-friendly charts.
THE LEAN LABORATORY: ADAPTING INDUSTRIAL QUALITY PRINCIPLES TO
FOR EFFICIENCY, SAFETY AND PATIENT FLOw IN HEALTHCARE
DESIGN LABORATORY SERVICES
T. M. Pettersson, Sweden
Quality development in industry. The driver of quality in industry is constant competition.
Since Edward Deming brought the attention to purpose, people, continuous improvement
and learning with his 14 points for Total Quality Management (TQM) the principles have developed through many contributions such as the Toyota Production System, systematic Kaizen,
Lean manufacturing, value engineering, customer satisfaction theory and methods for strategic
planning and execution. The industrial focus on precision and zero error has emanated from
statistical tools, and developed into the principles of Six Sigma. Combinations of these principles are commonplace in industry to manage the complex relationship between Quality,
Cost, Delivery and staff Motivation (QCDM). The primary focus is process quality that delivers
the value - an approach useful to define quality in the extended value stream of healthcare
encompassing IVD/IT industry and Laboratory/Radiology services.
industrial approach to development of the medical Laboratory. Many healthcare and laboratory organizations are starting to utilize industrial process management tools to improve
operations and services, meeting new demands and increasing cost pressure. Some fore runners
are presently in a Lean/Six Sigma transformation, involving leadership, culture, tools, value
stream design and performance measurements, to extend the traditional approach of Quality
Assessment and Quality Control to process quality and QCDM values. Increase in customer
value drives all improvements, and value is created through continuous process improvements, redesign and innovation, with major focus on delivery dimensions such as medical
excellence, speed, timeliness, coordination and reproducibility. The service integration and
improved customer value cover redesign of all core processes such as consolidated, integrated, automated, random access testing in biological fluids, Lean bacteriology, Lean cellular
pathology, integrated molecular biology functions and POCT/NPT services, common comprehensive customer service and adaptation of IT/IS/ICT infrastructure and functions for
easy interaction with customers, knowledge transfer and seamless flow of information. These
process quality principles are integrated into the ISO based Quality Management System
(QMS) common to all processes and operations to build and sustain the culture of Continuous
Quality Improvement (CQI).
summarizing comment. The healthcare value stream engages a multitude of stakeholders,
and serves interests of users, payers and ultimately the patients. The process focus of Lean
Six Sigma for speed and stability, and the scientific basis of QCDM value management, provide
an effective quality approach that is particularly relevant as healthcare organizations now
www.laboratornamedicina.sk
move towards process orientation and service lines focusing single patient flows (Lean
Healthcare). The healthcare transformation towards Lean also necessitates similar transformation of the medical service functions (Lean Laboratory/Radiology).
LAB-OPTIMISATION: CHANGE
M. Bäßler, Germany
IS THE TRUE
CONSTANT
The continuously changing environment in the healthcare market, new demands on the
efficiency of the medical lab, cost-pressure, rising expectations on TAT and quality and standardization of work enforce an adaptation of workflow, products and often automation in
the Lab. The former focus on benefits of product features yields to the monetary impact of
workflow improvements.
Healthcare Solutions (HCS) of Siemens Healthcare Diagnostics develops together with the
customer a single entity of an improved and individualized workflow, our services and products.
Our contemporary concepts are based on a lab-analysis and reflect workflow-oriented room-planning, LEAN-principles, staffing and product-performances. They cover the whole process
including preanalytical, analytical and postanalytical elements.
we follow with our solutions the strategical and entrepreneurial decisions of the labowner, looking for insourcing, outsourcing, centralisation, satellitelab-structures, options of
optimisation of a current lab or the planning of a new lab as a “green-field strategy”.
The current presentation describes the tools and methodologies, HCS uses for lab-analysis
and concept-development.
LABORMEDIZIN
UND
LABORMARKT IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH
O. Henker, Germany
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UND
SCHwEIZ
Enwicklung Laborleistungen, -honorare und -kosten
Aktuelle Situation eines zunehmend oligopolisierten Labormarktes in Europa
Abrechnungssysteme, Gebührenordnungen,
Qualitätsrichtlinien (RiliBÄK) und QM-Systeme
Die ständige Herausforderung: Mehr Effizienz, aber auch mehr wirtschaftlichkeit
Empfehlungen an slowakische Laboratorien zur Zielplanung und Strategieentwicklung:
was sollte übernommen werden - was nicht?
NOVý
ZOZNAM LABORATÓRNYCH VýKONOV
J. Balla, Slovensko
Ján Balla1, Eva Vivodová2, Ivana Vargová2, Drahoslav Gábor3, Katarína Schmidtová4,
Gustáv Kováč5, Tomáš Lipšic6, Jana Rosochová7, Jela Petrisková8, Juraj Hanzen9, Anna
Petrovičová10, František Ondriska9, Ľubica Perďochová9, Daniela Hučková9, Rudolf Botek11,
Magdaléna Lisalová9, František Cisárik12, Lukáš Plank13
1Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o., Prešov, 2Ministerstvo zdravotníctva
SR, Bratislava, 3FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, 4Synlab.SK, Bratislava, 5Ústav chémie,
klinickej biochémie a laboratórnej medicíny SZU, Bratislava, 6Onkologický ústav sv. Alžbety,
s.r.o., Bratislava, 7Národná transfúzna služba SR, Bratislava, 8Martinské centrum imunológie,
s.r.o., Martin, 9HPL s.r.o., Bratislava, 11Laboratóriá Piešťany s.r.o., Piešťany, 12FNsP Žilina,
13Univerzitná nemocnica, Martin
Vplyv globálnych zmien, technologický pokrok, ekonomické reštrikcie, centralizácia a konsolidácia laboratórnych služieb si nevyhnutne vyžadujú objektívny nástroj na realizáciu
týchto cieľov. Kľúčovým faktorom zdravotníckych systémov a motorom ich reforiem vo svete,
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
LABORATÓRNA MEDICÍNA
ŠTVRTOK
11. 11. 2010
a samozrejme nevynímajúc ani SR, sú obmedzené finančné zdroje, ktoré sú do zdravotníckeho
sektoru nalievané. Zoznam (katalóg) zdravotných výkonov v laboratórnych odboroch je kritickým
prvkom, na základe ktorého sa prerozdeľujú finančné prostriedky pre laboratóriá. Súčasný
katalóg zdravotných výkonov, pôvodne implementovaný do slovenského zdravotníctva z Nemecka pred dvadsiatimi rokmi, odzrkadľuje charakteristické znaky počiatkov transformačného procesu v zdravotníctve Slovenskej republiky. Analýza jeho problémov ukazuje na mnohé
systémové nedostatky a nespočetné formálne chyby, ktoré sa rokmi zakonzervovali a doteraz
neboli odstránené ani opravené.
1. nejednotný rozsah informácií o výkonoch. Prejavuje sa to niekde veľmi stručnými, na
inom mieste príliš rozsiahlymi názvami a popisom laboratórnych výkonov. Tento štýl sťažuje
jeho priamu aplikáciu nielen v lokálnych informačných systémoch, ale bráni zavedeniu štandardného Národného registra laboratórnych výkonov. Vlastné modifikácie a úpravy v tomto
smere sú zdrojom chýb a celoplošnej nejednotnosti.
2. Problémy interpretácie výkonov. Niektoré výkony svojim rozsahom nezodpovedajú
skutočne vykonávanej činnosti (typu vyšetrenia, ošetrenia, analýzy a pod.).
3. duplicita niektorých výkonov je spôsobená nejednotnou terminológiou alebo zaradením
tých istých výkonov viacerými odbornosťami (niekedy pod iným názvom).
4. Niektoré výkony nemajú správnu slovenskú terminológiu, vyskytujú sa nielen terminologické, ale aj gramatické a odborné chyby.
5. Formálna nejednotnosť členenia Zoznamu. Výkony sú členené a definované podľa rôznej
filozofie:
• druhu vyšetrovaného materiálu,
• technologického procesu vyšetrenia,
• metodologického prístupu
• orgánov, atď.
Spôsobuje to sťažené vyhľadanie výkonov a chaotickú orientáciu v Zozname.
6. Problém doplnkových výkonov. V existujúcom Zozname nie je definovaný rozsah a ich
väzba na základné výkony.
7. Chýba správca zoznamu výkonov. Zaradenie nových a vyradenie už neaktuálnych výkonov
musí byť jednoduché a systematické. Z Katalógu sa za niekoľko rokov stal „trhací kalendár“
niektorých lobistických skupín.
8. zastaranosť a rigídnosť zoznamu. S výnimkou lobistických vsuviek Zoznam ako celok sa
po mnohých rokoch zakonzervoval a stal archaickým. Mnohé výkony sa nepoužívajú, sú
„mŕtve”, obsolentné, iné, nové, moderné a účinnejšie chýbajú.
9. So Zoznamom zdravotníckych výkonov nie je v súlade ani systém štatistického výkazníctva.
Štatistika jednotlivých laboratórnych odborov sa navzájom výrazne líši a nevedno, komu a čomu
vlastne v tejto podobe slúži.
10. Súčasný Zoznam neobsahuje informácie potrebné na stanovenie ceny, čo neumožňuje
jeho priame využitie v procese cenotvorby.
11. Zoznam je absolútne nevyhovujúci pre modely ekonomického hodnotenia efektivity
a porovnávania efektívnosti práce.
12. elektronická forma. Zoznam bol pôvodne napísaný v textovom editori T602 a neumožňuje
triedenie výkonov, vytváranie zoznamov a stručných verzií, filtráciu údajov a komplikuje
export dát do iných typov textových editorov.
Súčasný zoznam výkonov a ich bodové hodnoty (príloha k Opatreniu MZ SR č. 07045-9/2005
– SL zo 16. 3. 2005) nie je objektívnym prostriedkom na hodnotenie, posudzovanie, riadenie
a oceňovanie jednotlivých laboratórnych výkonov a činností alebo pracovísk v súčasnosti.
www.laboratornamedicina.sk
Jeho principiálne nedostatky boli presne analyzované už pred 14 rokmi a sú publikované
v modrej knižke SNOLAMED [1]. návrh nového zoznamu laboratórnych výkonov, ktorý
vypracovali katalogizačné subkomisie pre klinickú biochémiu a laboratórnu medicínu, hematológiu, imunológiu, mikrobiológiu, lekársku genetiku a patologickú anatómiu pod vedením
predsedníčky katalogizačnej komisie MZ SR rešpektuje vnútornú kompatibilitu a príbuznosť
laboratórnych odborov, medziodborovú proporcionalitu výkonov, zvláštnosti a špecifiká jednotlivých
laboratórnych odborov, správnu slovenskú terminológiu a nomenklatúru a unifikovaný formát:
• odbor, kapitola, kód,
• názov výkonu (krátky, výstižný a jednoznačný názov výkonu),
• charakteristika výkonu (bližší a presnejší popis výkonu),
• odbornú spôsobilosť na vykonávanie zdravotného výkonu vyjadrenú profesijným titulom,
• čistý čas výkonu,
• určenie nového, rozdeleného resp. zrušeného výkonu,
• duplicitu výkonu,
• miesto výkonu,
• nositeľa výkonu,
• zvlášť vykazované liečivo alebo pomôcku,
• autora, resp. zodpovedného riešiteľa výkonu.
Najnovšou zmenou v návrhu zoznamu, vykonanou v lete 2010, je nový spôsob odhadu
tzv. čistého pracovného času laboratórneho výkonu mediánovou metódou na báze časového
radu. Nový kvalifikovaný odhad nahradil pôvodné určenie pracovných časov vykonaných na
báze „Turnaround Time” (TAT) a signifikantnou mierou skrátil časové nároky laboratórnych
výkonov. Určitým spôsobom kopíruje prvok kategorizácie laboratórnych výkonov podľa
náročnosti ich vykonania, ktorý je objektívnou zárukou správnej a korektnej tvorby reálnej
a ekonomicky odôvodnenej ceny laboratórneho výkonu.
Literatúra
[1] Balla, J., Lepej, J., Keleová, A.: SNOLAMED. Systematická nomenklatúra v laboratórnej
medicíne a v ostatných odboroch Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Prešov, 1999
IMPLEMENTáCIA
PRINCÍPOV MODERNEJ LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY DO PRAxE S OHĽADOM
NA MEDICÍNSKE A EKONOMICKé VýSTUPY: OBSAH A KONTExT
G. Kováč, A. Porubenová, M. Farkaš, J. Balla, Slovensko
ÚVOD
Zmena je jediná konštanta v živote človeka. Pre laboratórnu diagnostiku to platí v rovnakej miere. Zmeny sa týkajú obsahu aj formy, prebiehajú v určitom prostredí, ktoré ich
môže podporovať, ale aj brzdiť, môžu prebiehať riadene alebo neriadene.
METÓDA
V období 1990 – 2010 prebehol v oblasti laboratórnej diagnostiky na Slovensku rad zmien,
ktoré mali charakteristický obsah aj formu, viaceré z nich prebiehali v nie príliš podpornom
prostredí, časť z nich prebiehala riadene, časť neriadene. Sústredíme sa na najvýznamnejšie
– menovite:
• financovanie,
• akreditácie,
• laboratórna medicína,
• integrácia a konsolidácia,
• kvalita,
• racionálna indikácia,
• harmonizácia s EU.
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
LABORATÓRNA MEDICÍNA
ŠTVRTOK
11. 11. 2010
VýSLEDKY
FINANCOVANIE
Synonymom zmien vo financovaní laboratórnej diagnostiky je vypracovanie a zavedenie
katalógu bodových normatívov. V období 1994–1997 sme vypracovali katalóg výkonov s bodovým ohodnotením na základe analýzy nákladov na materiál, mzdy, laboratórnu a nemocničnú
réžiu, na základe analýzy 150 laboratórnych oddelení v SR, ktoré pokryli všetky odbory. Tým
sa dosiahlo samostatné financovanie laboratórnej diagnostiky. Podľa katalógu, ktorý prešiel
menšími úpravami sa financuje laboratórna diagnostika dodnes (teda 13 rokov).
AKREDITáCIE
V roku 1998 bol do laboratórnej diagnostiky zavedený proces akreditácií. Zavádzanie bolo
založené na spolupráci so SNAS a SwEDACom.
V roku 2000 bolo akreditované prvé oddelenie laboratórnej diagnostiky: Klinika biochémie
FN akademika L. Dérera v Bratislave. Odvtedy proces akreditácií laboratórnej diagnostiky
pokračuje. Dnes je akreditovaných do 20 oddelení laboratórnej diagnostiky.
LABORATÓRNA MEDICÍNA
V období 1999–2003 vznikol nový odbor – laboratórna medicína – ako polyvalentný odbor
umožňujúci získať polyvalentnú špecializáciu lekárom a laboratórnym diagnostikom, čo
v praxi znamená, že môžu garantovať komplexnú laboratórnu diagnostiku. Hlavným cieľom
vzniku nového odboru bola:
• harmonizácia s pomermi vo vyspelých krajinách západnej Európy a severnej Ameriky, kde
viac ako 80 % laboratórnej diagnostiky je garantované polyvalentnými špecialistami,
• znižovanie nákladov na laboratórnu diagnostiku cestou znižovania hlavne personálnych
redundancií,
• zvýšenie kvality laboratórnej diagnostiky (rýchlosť, unifikácia, znižovanie rozhraní
a možností vzniku chýb),
• zlepšenie starostlivosti o pacienta (jeden odber, jednotný transport).
Vznik odboru bol sprevádzaný pomerne silným odporom jednotlivých monovalentných
discplín, ktorý (hoci v oslabenej forme) pretrváva doteraz.
INTEGRáCIA A KONSOLIDáCIA
Integrácia a konsolidácia je implementáciou konceptu laboratórnej medicíny do praxe.
Integrácia znamená zjednocovanie predanalytickej, analytickej a postanalytickej fázy do jedného celku (procesu). Konsolidácia znamená zlučovanie jednotlivých monovalentných odborov
do jednej pracovnej platformy (analyzátora). Cieľom procesu je zvýšiť kvalitu, znížiť cenu
a náklady na laboratórnu diagnostiku. Výrazom integrácie a konsolidácie ako aj realizácie
odboru laboratórna medicína v praxi bolo zriadenie Kliniky laboratórnej medicíny v FN
akademika L. Dérera v Bratislave v roku 2002, ako prvého integrovaného a konsolidovaného
pracoviska v SR. Odvtedy vzniklo viac takýchto pracovísk.
INDIKáTORY KVALITY
V období 2005–2009 prebiehali diskusie, ale aj konkrétne štúdie za účelom definície a implementácie indikátorov kvality do oblasti laboratórnej diagnostiky. Hlavným cieľom bolo získať
nástroj pre diferencované odmeňovanie poskytovateľov laboratórnej diagnostiky pre zdravotné
poisťovne. Výsledkom týchto aktivít bola definícia základných indikátorov kvality:
• výsledky externej kontroly kvality EQA (aktuálne kvalita),
www.laboratornamedicina.sk
• spektrum poskytovaných metodík (rozsah zdravotníckej starostlivosti),
• akreditácia (dlhodobá kvalita zdravotníckej starostlivosti),
ako 3 základných indikátorov, ktoré sa jednoducho zberajú, rýchlo hodnotia, sú objektívne
a transparentné. Od roku 2009 ich do praxe zaviedla s menšími úpravami ZP Union. Ide samozrejme
o základ, ktorý je potrebné ďalej budovať.
RACIONáLNA INDIKáCIA
Bol vypracovaný a pokusne publikovaný manuál „Základy racionálnej klinicko biochemickej diagnostiky“, ktorý rozdeľuje jednotlivé laboratórne vyšetrenia na 3 kategórie:
• čo sa musí urobiť,
• čo by sa malo urobiť,
• čo by sa mohlo urobiť.
Manuál pokrýva spektrum interných chorôb. Hlavným dôvodom, prečo nebol plne publikovaný
je problematika jeho inovácie/aktualizácie, ktorá trvá už viac ako 10 rokov. Snáď v spolupráci
s poisťovňou Union sa podarí tento proces dokončiť.
HARMONIZáCIA
Ide harmonizáciu postgraduálneho štúdia a procesu jeho akreditácie jednotlivých postgraduálnych študijných programov v odbore laboratórna medicína a klinická biochémia s kontextom
EU. Proces neprebieha optimálne a v súčasnej podobe prináša potenciálne možnosť ohrozenia
systému postgraduálneho štúdia v SR. Hlavným problémom je nedodržia-vanie zásad charty UEMS
(Únie medicínskych špecialistov), ktorá je poradným orgánom Európskej komisie, a ktorá definuje jednotlivé medicínske odbory ako aj spôsob postgraduálneho vzdelávania v nich.
-
DISKUSIA
KONTExT
Základnou charakteristikou kontextu (teda prostredia), v ktorom zmeny laboratórnej diagnostiky prebiehali bol:
• nedostatok financií,
• nedostatok manažérskych vedomostí a zručnosti,
• privatizácia.
Na tomto pozadí stret medicínskej a ekonomickej (komerčnej/podnikateľskej) kultúry.
Na tento kontext nebola väčšina zdravotníckych pracovníkov pripravená, z čoho vyplýva
nerovnováha medzi medicínou a komerciou (biznisom) v súkromnom sektore a agónia vo
verejnej sfére.
MEDICÍNSKE
VýSTUPY
Ako hlavné medicínske výstupy/dôsledky uskutočnených zmien v oblasti laboratórnej diagnostiky možno považovať:
• rozšírenie palety a spektra laboratórnych vyšetrení,
• rýchlejšie zavádzanie nových metodík,
• otvorenou zostáva otázka kvality laboratórnej diagnostiky.
EKONOMICKé
•
•
VýSTUPY
Hlavným ekonomickým výstup/dôsledkom uskutočnených zmien je:
zvýšenie efektivity laboratórnej diagnostiky,
otvorenou zostáva otázka nákladov na laboratórnu diagnostiku.
ZáVER
•
•
•
Za posledných 20 rokov:
sa zaviedol katalóg výkonov, podľa ktorého sa financuje laboratórna diagnostika už 13 rokov,
sa zaviedli akreditácie oddelení laboratórnej diagnostiky,
vznikol odbor laboratórna medicína,
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
LABORATÓRNA MEDICÍNA
ŠTVRTOK
11. 11. 2010
•
•
zahájil a rozvinul sa proces integrácie a konsolidácie laboratórnych oddelení,
naštartoval proces budovania a využívanie indikátorov kvality.
Zostáva otvorená problematika racionálnej indikácie laboratórnych vyšetrení a harmonizácie
postgraduálneho vzdelávania s dokumentami EU.
DOPORUČENIA
•
•
•
•
•
•
•
Do budúceho obdobia treba:
v oblasti financovania implementovať nový katalóg výkonov,
prehĺbiť proces akreditácií,
posilniť postavenie odboru laboratórna medicína,
prehĺbiť proces integrácia a konsolidácia oddelení laboratórnej diagnostiky,
implementovať indikátory kvality do procesu diferenciácie financovania poskytovateľov
do všetkých ZP,
implementovať zásady racionálnej indikácie do systému financovania laboratórnej diagnostiky,
optimalizovať a adaptovať proces harmonizácie postgraduálneho štúdia v SR s chartou UEMS.
COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDISATION
M. Vasil, Slovensko
Mnohé genetické syndrómy boli popísané na základe klinickej symtomatológie. Obmedzené
možnosti základnej cytogenetiky nezriedka nedokázali dať odpoveď na príčinu ťažkosti pacienta.
K spresneniu diagnostiky neskôr prispela FISH (Fluorescence In Situ Hybridization), ale i PCR, MLPA...
Pri celogenómovom zhodnotení má v ostatnom čase významné miesto CGH (Comparative
Genomic Hybridisation). Pomocou častokrát viac ako 10 000 sond dokáže zachytiť nevyvážené deléncie a duplikácie, ktoré základnou cytogenetikou nebolo možné zobraziť. Keďže
v reťazci Alpha medical a.s. sa v súčasnom období zavádza vyšetrenie pomocu array CGH,
uvádíme možnosti využitia.
MOLECULAR
BIOLOGICAL DIAGNOSTIC
K. Baluchová, Slovensko
Diagnostics and efficient treatment of multifactorial oncogenic diseases requires deep
understanding of molecular defects and concomitant pathways. In the last decade, considerable advancement has been made in identifying and detecting reliable biomarkers for the
management of the most commonly occurring malignancies in men the lung, colon and breast
cancer. However, therapies targeting the EGFR/HER1/ErbB1, KRAS and Her2/neu/ErbB2 proteins are beneficial for a fraction of diagnosed patients, causing marked adverse effects at
a considerable cost. Hence an array of sensitive molecular tools is required for detection of
cancer related anomalies and for decision making in the clinical praxis.
Here at Alpha medical, we wish to establish a diagnostic laboratory that would use in
the first instance established and certified technologies to assess the mutation status of the
egfr and k-ras from biopsies. In collaboration with pathologists we need to standardise the
tumor tissue requirements, methodologies and result interpretation to recommend a personally tailored molecular therapy. Through a review of somatic mutations of egfr and k-ras
www.laboratornamedicina.sk
we will point out those that are indicative and contraindicative for successful anti-EGFR
therapy in non small cell lung carcinomas and colorectal cancer. Upon selected onkomarker
profiling we will also revise survival rates among responders and non-responders and show
that yet to be designed biomarker selection holds promise for improving the sensitivity of
treatment strategies.
MONOGENIC
DIABETES IN
SLOVAKIA: RESULTS
OF A NATIONA-wIDE SURVEY
I. Klimeš1, J. Staník2,1, M. Hučková1, D. Gašperíková1, Slovensko
1DIABGENE, Inst. Exp. Endocrinology, Bratislava and the 2Children Diabetes Centre, First
Dept. of Paediatrics, Comenius University, Bratislava, Slovakia
introduction: Monogenic forms of diabetes include up to 2% of all diabetes cases, but
the exact epidemiology is not known. The direct prevalence of monogenic diabetes can be
calculated only with the help of a nation-wide diabetes registry. This is available for childhood
diabetes in some countries including Slovakia, and can be used for calculation of early-onset
monogenic diabetes i.e. neonatal diabetes. In the case of MODY (which may express also
during adulthood), the registries for adults are absent in the majority of countries. Therefore,
only the frequency of the MODY subtypes can be calculated.
the aim of this study was establish the epidemiology of selected forms of monogenic diabetes,
particularly the prevalence of Permanent Neonatal Diabetes Mellitus (PNDM) and frequency
of the Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) subtypes. In addition, our recent data
on congenital hyperinsulinemic hypoglycaemia are also presented. we aimed at identification
of the aetiology of sever hypoglycaemia using the DNA analysis, and to find appropriate treatment.
material and methods: The prevalence of the PNDM was calculated using the Slovak National
Registry of children diabetes and the Slovak demographic data, and updated to the end of 2007.
The patients for the MODY study were actively searched in the diabetes outpatient clinics
throughout Slovakia, using the European clinical diagnostic criteria for MODY. The relevant
genes, responsible for PNDM (KCNJ11, ABCC8 and insulin gene) and for MODY (genes for GCK,
HNF1A, HNF1B and HNF4A) were analyzed using the direct sequencing technique in the UK
and Slovakia, respectively. In children with hypoglycaemia onset in the first year of life, direct
sequencing of genes for glukokinase, Kir6.2 and SUR1 was carried out as well.
results: Based on Slovak National Registry, since 1981 nine patients with PNDM were
identified. The PNDM incidence in Slovakia reaches 1 case to 209 566 live births. Seven living
patients with PNDM had different monogenic aetiology of their diabetes (four had KCNJ11
mutations, two had insulin gene mutations and one ABCC8 mutation).
Since 2004, in 86 families (319 patients) fulfilling the clinical criteria, 24 probands and 56
family relatives have had a mutation in the GCK gene (MODY-2); 21 probands and 29 their family
had a mutation in the gene for HNF1A (MODY-3), and in one family (two patients) a mutation in the
gene for HNF4A was identified. No HNF1B mutation carriers were found. Regarding clinical suspicion for congenital hyperinsulinism, in two cases the paternally inherited heterozygous SUR1
mutation causing the focal form of congenital hyperinsulinism was found. One of them underwent two
surgical interventions to reduce the severity of hypoglycaemia and second one is expecting surgery.
conclusion: ad a: Monogenic diabetes the true prevalence of the PNDM (as based on
registry data) in Slovakia is 1 case to 209 566 live births, and corresponds to other national
surveys. The most prevalent subtype of MODY in Slovakia is MODY-2 (28% of MODY), followed
by MODY-3 (24%) and MODY-1 (1%). MODY-x families account up to 47% of the MODY cases.
Following the estimates for monogenic diabetes (2% of all diabetes cases), in 324 914 patients
with diabetes in Slovakia, more than 6 500 patients should have monogenic aetiology of their diabetes. ad b: Congenital hyperinsulinism: DNA diagnostics of monogenic CHI, is currently available
also in Slovakia, and enables identification of the hereditary background which implicates
the mode of treatment. All genomic data obtained represent a great challenge for the health care
system, as these patients can undergo a pharmacogenomics driven change in their treatment.
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
LABORATÓRNA MEDICÍNA
VýZNAM A MOžNOSTI
ŠTVRTOK
11. 11. 2010
STANOVENIA VITAMÍNOV A MIKRONUTRIENTOV NUTRIENTOV
P. Blažíček, G. Kováč, Slovensko
Vitamíny, vitamíny, vitamíny ..., v ostatnom období veľmi frekventované slovo. Denne
niekoľkokrát z TV, alebo z rozhlasu sa dozviete ako je potrebné ich užívať ako ovplyvňujú
náš život. Už dávno je známe, že ich nedostatok vedie k vážnym ochoreniam, ale stále nie
je celkom známe ako je to s ich nadbytkom (o tomto distribútori radšej pomlčia). Česi hovoria
„Co je moc to je moc, celá koza v polívce to je vo nemoc“ a toto platí aj o vitamínoch.
žiaľbohu slovenskí biochemici k tomuto problému sa akosi nevyjadrujú a možno čakajú až
to bude „sypať“ a potom začne ich enormný záujem. Čo dovtedy? Doporučiť „nadžgávanie“
sa doplnkami, alebo ukázať, že okrem niektorých stavov (chronické ochorenie, nevhodné
diéty, fyzická záťaž, nemožnosť sa racionálne stravovať) netreba „zmes“ vitamínov
v tabletkách, ale stačí sa racionálne stravovať (5-7 krát ovocie a zeleninu), treba pravidelne
cvičiť, prestať fajčiť, treba držať na „uzde“ homocysteín, TK, cholesterol, triacylglyceroly
atď. Nemôžeme toto nechať len na internet a na „farmaceutických distribútorov“, lebo tam
sa záujemci o vitamíny dozvedia často aj neuveriteľné hlúposti (napr. v denníku Pravda, dňa
7. 12. 2009 „Vitamín B17, nový vitamín tretieho tisícročia bombardér Vitamín B17“). Tam sa
dočítate aj to, že tento vitamín obsahuje „radikálny kyanid KN“ (nepomýlili si to s autoznačkou
Komárna ?). „Vitamín B17“ resp. amygdalín, alebo synteticky vyrobený laetril nie je vitamín
a nie je dokázaný ani účinok pri liečbe rakoviny!!! Samozrejme dočítate sa tam aj o vitamíne
B8, vitamíne B13, vitamíne B15, vitamíne B20 atď.“. Možno sa to lepšie predáva keď sa to
nazve vitamínom, lenže títo „experti“ vôbec nevedia čo slovo vitamín znamená. Dokonca
amygdalín resp. laetril bol nazvaný vitamínom, aby procedúra akceptácie bola jednoduchšia
pre FDA. Dokedy však budeme tolerovať resp. trpieť takéto hlúposti? Tu platí známe
„Odborník je limitovaný hranicami svojho odboru, neodborník nie je limitovaný ničím“. Aby
sme pomohli všetkým zorientovať sa v danej problematike pripravili sme prednášku na tento
zjazd. Je to však len maličkosť oproti tomu čo nás čaká. Biochemici sa musia pripraviť na
to, aby mohli požiadavky lekárov, ale aj pacientov splniť. Niektoré vitamíny, stopové prvky
a dôležité nutrienty vieme stanoviť, ale treba, aby odborník to vedel posúdiť a pacientovi
poradiť. Na SK by mala byť vybudovaná sieť ambulancií klinickej výživy a laboratóriá, ktoré
budú analýzy vitamínov a stopových prvkov vykonávať. Je to výzva pre klinickú biochémiu
a laboratórnu medicínu. Edukácia lekárov ale aj pacientov, je však veľmi potrebná. Niektoré
užitočné informácie resp. vedomosti už máme, ale v praxi „skutek utek“. Vieme (???), že po
vysadení hormonálnej antikoncepcie niekoľkonásobne stúpne hladina vitamínu A a „mali by
ste vedieť“, že príjem viacej ako 3 mg vitamínu A denne je v prvom trimestri pre bábätko
veľmi nebezpečný. Nebezpečný je však aj nedostatok vitamínu A. Takisto vitamín D, vysoká
hladina usadzuje sa vápnik aj v mäkkých tkanivách ..., nízka hladina..rachitída...Tehotná
žena by mala mať vitamínu D maximálne 5 ug denne. Takisto je známe, že nízka koncentrácia
kyseliny listovej môže viesť k rázštepu neurálnej trubice. Vegáni sú ohrození vysokou hladinou
homocysteínu, lebo majú nízku hladinu vitamínu B12. Takisto vieme, že statíny zablokujú
okrem cholesterolu aj tvorbu Koenzýmu Q10 atď. S týmito našimi vedomosťami a možnosťami
analýzy mali by sme oboznámiť lekárov prvého kontaktu, gynekológov, kardiológov, internistov ale aj širokú verejnosť. Treba pacientom poradiť, aby zbytočne neplatili za množstvo
prípravkov v lekárňach, ale aby radšej si zaplatili analýzu a podľa toho sa rozhodli či užívať
prípravky, alebo stačí sa racionálne stravovať. K tomuto pevne verím, že poslúži aj táto
prednáška.
www.laboratornamedicina.sk
POCT,
NANOTECHNOLÓGIE A PERSONALIZOVANá LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
G. Kováč, P. Blažíček, Slovensko
ÚVOD
Za posledných 20 rokov prišlo v laboratórnej diagnostike k:
• narastaniu spektra a objemu laboratórnych vyšetrení,
• zvyšovaniu pracovnej záťaže laborantov,
• skracovaniu TAT (turn around time),
• rastu požiadaviek na kvalitu,
• akreditáciám klinických laboratórií,
• rozpočtovým obmedzeniam.
Odpoveďou na tento vývoj bola:
• automatizácia a konsolidácia laboratórnej diagnostiky vo vnútri laboratórií,
• fúzie laboratórií s rozličnými špecializáciami (hematológia, biochémia, mikrobiológia, imunológia),
koncentrácia laboratórií a outsourcing lab. aktivít nemocnicami – na medzilaboratórnej úrovni,
• využívanie nanotechnológií vo viacerých oblastiach – medziiným v aj oblasti POCT.
METÓDA
POCT definujeme ako vyšetrenie biologického materiálu:
• moču,
• krvi,
• slín,
• potu,
ktoré je
• ľahko dostupné,
• realizované pomocou jednoduchých postupov,
• v tesnej blízkosti pacienta,
• čoraz viac využívajúce nanotechnológie.
POCT sa používa v nemocniciach, na ambulanciách, doma. V tejto súvislosti narastá význam
konektivity, kvality, právneho rámca a nanotechnológií.
VýSLEDKY
Prípadová štúdia využitia nanotechnológie v rámci POct diagnostiky v univerzitnej
nemocnici antwerpy
Charakteristika nemocnice:
• 600 postelí,
• 19 ošetrovacích staníc,
• 5 chirurgických oddelení,
• 22 klinických oddelení,
• 5 intenzívnych jednotiek,
• „Jednodňová nemocnica“,
• Chest Pain Clinic.
Ročné počty vyšetrení
Celkový počet laboratórnych vyšetrení realizovaných v laboratóriu
• 5 900 000.
POCT vyšetrenia realizované laboratóriom
• 2 300 000.
POCT vyšetrenia realizované lekármi
• 900 000.
Celkový počet laboratórnych vyšetrení
• 9 000 000.
Cave!
• 25 % všetkých laboratórnych vyšetrení je realizovaných POCT.
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
LABORATÓRNA MEDICÍNA
ŠTVRTOK
11. 11. 2010
Parametre najčastejšie využívajúce nanotechnológie v POct diagnostike
Kardiálne markery
• troponín I,
• myoglobín,
• CK-MB,
• D diméry,
• BNP,
• acidobáza,
• bilirubín a elektrolyty,
• koagulácia,
• APTT,
• INR,
• ACT,
• trombelastografia.
Okolnosti súvisiace s realizáciou POct diagnostiky
Výcvik
• klinikov, sestier a pacientov,
• Norma: ISO 22 870: smernice pre výcvik, certifikáciu a recertifikáciu užívateľov.
self testing a self monitoring
Self testing
• výsledky sú oznamované ošetrujúcemu lekárovi, ktorý upravuje terapiu.
Self monitroing
• pacient si upravuje liečbu sám.
kontrola kvality
Bias kritériá (TE)
• do 10 % výborné,
• 10-15 % dobré,
• 15–20% akceptovateľné,
• nad 20 % neakcpetovateľné.
Reproducibilita (CV )
• do 5 %.
Podľa:
• American Duabetes Association,
• Clinical Laboratory Improvement Amendments,
• The Clinical and Laboratory Science Institute.
konektivita
DISKUSIA
V diskusii sa zameriame na problematiku implementácie POCT do klinickej praxe s cieľom
definovať čo je potrebné zabezpečiť a ako postupovať pri dosahovaní maximálnej efektivity
a eficiencie POCT diagnostiky.
audit situácie podľa kritérií:
• počet vyšetrení,
www.laboratornamedicina.sk
• počet prístrojov,
• počet výrobcov,
• QC manažment,
• čo sa deje s výsledkami,
• expirované reagencie,
• politika verifikácie šarží,
• kto je zodpovedný,
• celkové náklady.
Štandardné závery pri podobných auditoch: „Nie je to dobré, ale mohlo by byť horšie“
Štandardné doporučenia pri podobných auditoch: simplifikácia – centralizácia – nadväznosť - automatizácia.
Pracovná skupina so zástupcami:
• laboratória,
• klinikov,
• sestier,
• informatikov,
musí definovať požiadaviek na ideálny POCT z hľadiska:
• prieskumu trhu,
• vyhodnocovania systémov,
• analytickej kvality (laboratórium)
• user friendliness (klinici).
stakeholderi rozvoja nanotechnológií a POct diagnostiky
• lekári,
• sestry,
• ľudské zdroje,
• administrácia,
• laboratórium,
• logistika,
• ekonomika,
• distribútor,
• LIS poskytovateľ,
• technická podpora,
• informatici.
význam konektivity
Konektivita predstavuje absolútnu nevyhnutnosť. Manuálna registrácia výsledkov nefunguje!
Možnosti voľby sú:
• individuálne pripojenie na LIS,
• skupinové pripojenie na LIS,
• cez „middware“.
Problémy
• identifikácia pacienta,
• identifikácia užívateľa,
• QC,
• zodpovednosť,
• tréning,
• 24 hodinová technická podpora,
• interferencie.
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
LABORATÓRNA MEDICÍNA
ŠTVRTOK
11. 11. 2010
rozdiely: POct a centrálne laboratórium
10%–20% rozdiely medzi centrálnym laboratóriom a POCT vyšetrením u toho istého pacienta
v ten istý čas nachádzame v 60 % prípadoch.
ZáVERY
Využitie nanotechnológií v rámci POCT predstavuje celosvetový vývojový trend. POCT čoraz
viac využívajúce nanotechnológie predstavuje jeden z hlavných nositeľov/predstaviteľov
pojmu personalizovanej laboratórnej diagnostiky. Kvalita, konektivita a regulácia sú základným
predpokladom efektívneho využitia POCT v klinickej praxi. POCT (personalizovaná laboratórna diagnostika) má potenciál dobyť trh laboratórnej diagnostiky:
• v nemocnici,
• na ambulancii,
• doma u pacienta,
lebo sa dá poskytovať bez komplikácií, jednoducho a pohodlne:
• netreba ísť do laboratória,
• stačí kvapka krvi,
• výsledok je za niekoľko sekúnd až málo minút.
Ďalšie špecifické benefity, ktorý v dôsledku miniaturizovanej analytickej techniky POCT
poskytuje sú:
• zvýšená spoľahlivosť,
• prenosnosť,
• nízke náklady,
• implantabilita („in vivo analyzátory“).
DOPORUČENIA
•
•
•
•
•
•
•
implementácia POct na ktorejkoľvek úrovni si vyžaduje:
rozsiahlu prípravu,
včasné zaangažovanie všetkých zainteresovaných,
rozsiahle skúšanie,
flexibilitu a dobrú vôľu,
konektivitu LIS/HIS,
čas naviac,
výcvik a monitoring.
CONDITION
•
•
•
•
•
•
SINE QUA NON
Implementácie na ktorejkoľvek úrovni predstavuje vypracovanie národnej direktívy, ktorá
definuje POCT ako klinicko-laboratórne vyšetrenie moča alebo krvi pomocou jednoduchého postupu, realizované v blízkosti pacienta a za zodpovednosti kvalifikované laboratórneho personálu a klinického laboratória (obzvlášť kritické: klinické laboratórium
zodpovedné za všetky laboratórne testy – vrátane POCT)!
upravuje faktory prekračujúce definíciu oblasti POCT takto:
znižuje používanie POCT len na situácie, v ktorých je jasne demonštrovaný benefit pre
pacienta,
implementácia POCT je výsledkom dohody medzi klinikom a laboratóriom,
kompetencie a povinnosti laboratória v oblasti POCT sú rovnaké ako u laboratórnych vyšetrení a týkajú sa predanalytickej, analytickej a postanalytickej fázy,
je nevyhnutný monitoring a plnenie kritériá QA,
www.laboratornamedicina.sk
•
výučba a monitoring personálu realizujúceho POCT je v kompetencii vedúceho laboratória.
Literatúra
1 Vivien O.M.Van Hoff, Cristel Van Campenhout: Point of Care testing: quality Issues and
Future Development,Proceedings from Quality in Spotlight Meeting Antwerpen 2010
2 Medimate: Diagnostics at the point of care: a prefilled Lab on Chip based Electrophorsis
device for point of care testing: validation results, Proceedings from Quality in Spotlight
Meeting Antwerpen 2010
PRÍNOS
PRIETOKOVEJ CYTOMETRIE MOČU V DIFERENCIáLNEJ DIAGNOSTIKE NEFROPATIÍ
M. Farkaš, B. Hvozdovičová, Slovensko
Chemické vyšetrenie moču spolu s mikroskopickým obrazom močového sedimentu predstavujú dôležitú diagnostickú informáciu, ktorá je v bežnej praxi lekára napriek jej ľahkej
dostupnosti a malej náročnosti pre pacienta a donedávna aj na priamy materiál a prístrojovú
techniku, často podceňovaná.
Cieľom autorov je poukázať na význam mikroskopického vyšetrovania moču, ktoré je považované za jedno z najdôležitejších vyšetrení nielen v nefrológii, ale i v medicíne vôbec.
Nové laboratórne možnosti pri vyšetrovaní moču prináša laserová prietoková cytometria,
ktorá umožňuje stanoviť nielen presný počet elementov na jeden mikroliter, ale i morfologicky
odlíšiť erytrocyty na glomerulové (dysmorfné) a neglomerulové (izomorfné). Podrobne diferencuje aj leukocyty na malé (neživé) a veľké (živé), ktoré sú sprievodným znakom aktivity zápalového procesu v močových cestách. Doplnkovou informáciou vo výsledku je aj počet a typ
valcov, počet baktérii, epitélii, kvasiniek, kryštálov a vodivosť. Pritom pre toto vyšetrenie
nie je potrebné žiadne predspracovanie vzorky pre získanie štandardizovaného kvantitatívneho
výsledku najvyššej presnosti a správnosti. Na sérii laboratórnych nálezov vo forme výsledkových listov z LISu demonštrujeme prínos tejto metódy vyšetrenia moču pre klinickú a laboratórnu prax tak ako ho realizujeme v podmienkach nášho regiónu za ostatných už viac ako
dvanásť rokov.
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
PIATOK 12. 11. 2010
KLINICKá BIOCHéMIA, PATOLOGICKá ANATÓMIA
ČO
OČAKáVA KLINICKá ONKOLÓGIA OD LABORATÓRNEJ MEDICÍNY?
J. Mardiak, Slovensko
Laboratórna medicína je neoddeliteľná súčasť starostlivosti o onkologického pacienta.
Najväčšiu úlohu zohráva v diagnostike malignít. Základné piliere diagnostiky nádorových chorôb
sú histologické vyšetrenie a zobrazovacie metódy. Súčasťou histologického nálezu sú výsledky
viacerých laboratórnych metód, ktoré podopierajú morfologickú diagnózu a stanovujú prognostické
a prediktívne faktory. Použitie biochemických a hematologických laboratórnych metód je
nevyhnutné pre vykonávanie protinádorovej liečby.
Rozporuplnú úlohu zohráva masové vyšetrovanie nádorových markerov. Ich diagnostická
hodnota – až na niektoré diagnózy – je veľmi malá a aplikácia resp. modifikácia liečby na základe ich dynamiky zatiaľ nepriniesla očakávané výsledky.
Translačný výskum sa v súčasnosti považuje za najsľubnejšiu cestu zlepšenia výsledkov
onkologickej liečby. Laboratórna medicína je mostom medzi translačným výskumom a klinickou praxou. Translačný výskum umožnil vznik „cielenej“ biologickej liečby, ktorá je dnes už
štandardnou liečbou pri viacerých malignitách. Iba pri niektorých diagnózach (hematologické
malignity, GIST-y, karcinóm pľúc, karcinóm prsníka) sú však známe aj biomarkery, ktoré by
umožnili jej selektívnejšie a tým aj efektívnejšie využitie.
DIAGNOSTICKé
CENTRUM
F. Ondriaš, Slovensko
RUžINOV – 25
ROKOV
Spätný pohľad na 25 rokov profesionálnej histórie oddelenia patologickej anatómie pri
bývalej NsP. Ružinov, ktoré vzniklo ako samostatné pracovisko v septembri 1985. V krátkom
prehľade budú spomenuté najpodstatnejšie udalosti, ktoré sa spájajú s existenciou tohoto
diagnostického pracoviska a zároveň budú spomenutí aj najvýznamnejší kolegovia, ktorí sa
podieľali na jeho budovaní.
NEUROMUSKULáRNE OCHORENIA - SÚČASNé MOžNOSTI DIAGNOSTIKY A AKTUáLNE TRENDY V LIEČBE
P. Špalek, Slovensko
Neuromuskulárne ochorenia (NMO) predstavujú veľmi širokú a heterogénnu skupinu ochorení.
Počet NMO presahuje 700, pričom výskyt jednotlivých ochorení je často zriedkavý, čo býva
spojené so značnými diagnostickými problémami. Diagnostika NMO vyžaduje špeciálne vedomosti, klinické schopnosti a multidisciplinárnu spoluprácu. Správne odobratá klinická
a genetická anamnéza, detailné myologické a neurologické vyšetrenie a rôzne klinické testy
sú základom diagnostického procesu, z ktorého vychádzame pri indikácii ďalších vyšetrení.
Centrum pre NMO úzko spolupracuje s viacerými odbormi laboratórnej medicíny - klinická
biochémia, klinická imunológia, lekárska genetika a histopatológia. Významné pokroky sme
zaznamenali v diagnostike autoimunitných ochorení (myasténia gravis - autoprotilátky proti
acetylcholínovým receptorom a svalovo špecifickej kináze; imunogénne neuropatie - antigangliozidové a antineuronálne protilátky; stiff-person syndróm - protilátky proti GAD) a v spolupráci so zahraničnými pracoviskami aj v diagnostike Lambert-Eatonovho myastenického syndrómu
(autoprotilátky proti napäťovo závislým kalciovým kanálom ), neuromyotónie (autoprotilátky
proti napäťovo závislým káliovým kanálom) a neuromyelitis optica (autoprotilátky proti aqua-
www.laboratornamedicina.sk
porinu-4). DNA diagnostika nám umožňuje precízne stanovenie diagnóz u pacientov s heredodegeneratívnymi neuromuskulárnymi ochoreniami (progresívne svalové dystrofie, myotonická
dystrofia, hereditárne neuropatie, kongenitálne myasténie, bulbospinálna atrofia, familiárna
amyoloidná neuropatia, myotónie, paramyotónie atď). Významný prínos pre diagnostiku neuromuskulárnych ochorení predstavuje bioptické vyšetrenie kostrového svalu. Hlavné indikácie
svalovej biopsie sú primárne myogénne ochorenia. Najčastejšie ide o pacientov so zápalovými
myopatiami, svalovými dystrofiami, kongenitálnymi a mitochondriálnymi myopatiami.
V posledných rokoch Centrum pre NMO dosiahlo významné pokroky v imunoterapii autoimunitných neuromuskulárnych ochorení. Rôzne formy imunoterapie (kortikoterapia, imunosupresívne preparáty, tymektómia, plazmaferéza, intravenózny imunoglobulín, monoklonové
protilátky) v rôznych kombináciach veľmi priaznivo ovplyvnili prognózu pacientov s myasténiou
gravis, Lambert-Etonovým myastenickým syndrómom, neuromyotóniou, akútnou polyradikuloneuritídou Guillain-Barré, Miller Fisherovým syndrómom, stiff-person syndrómom, imunogénnymi
neuropatiami a autoimunitnými myozitídami. V r. 1979-2010 sme v Centre pre NMO liečili
1578 pacientov s myasténiou gravis, 154 pacientov s autoimunitnými myozitídami a 156 pacientov s ďalšími autoimunitnými ochoreniami.
21. storočie prinieslo zásadné pokroky aj v liečbe heredodegeneratívnych ochorení. Infaustná myopatia podmienená deficifom alfa-glukozidázy (Pompeho choroba) je v súčasnosti
liečiteľná enzymatickou substitučnou liečbou (ESL). V SR sme pripravili projekt vyhľadávania
pacientov s Pompeho chorobou, prví pacienti sú už na ESL. Pri familiárnej amyloidnej neuropatii je účinnou liečbou transplantácia pečene (produkuje transtyretín, ktorý sa transformuje na amyloid), nedávno sme ju indikovali u 34 r. pacienta. Centrum pre NMO spolupracuje
so zahraničnými pracoviskami (Oxford, Gröningen, Viedeň, Praha) a podieľa sa na viacerých
európskych projektoch.
SÚČASNé
ŠTANDARDY BIOPTICKéHO VYŠETRENIA KOSTROVýCH SVALOV
F. Ondriaš, Slovensko
Bioptické vyšetrenie kostrového svalu je na diagnostických pracoviskách Slovenska považované
za výnimočný proces, ktorý sa značne odlišuje od bežných rutinných bioptických vyšetrení.
Jeho výnimočnosť nespočíva v tom, že by si toto vyšetrenie vyžadovalo exlukzívne pracovné
postupy, skôr je to dané nevyhnutnou komplexnosťou použitých postupov a pracovných procesov.
Výnimočnou nie je nutnosť mimoriadne aktívnej spoupráce medzi indikujúcim klinickým
odborníkom, plastickým chirurgom, ktorý vykonáva odber vzorky a bioptickým diagnostikom.
Bez takto úzko spolupracujúceho tímu nie je možné dosiahnuť uspokojivé výsledky.
Bioptické vyšetrenie kladie mimoriadne nároky na kvalitu laboratórnej prevádzky a vyžaduje
použitie asi vôbec najširšej možnej škály diagnostických metodík od základných histologických
farbení až po molekulárne-genetické postupy.
Myopatické ochorenia rozhodne nepatria medzi bežné, veľmi často sa vyskytujúce ochorenia
a tým sú kategórii „raritných diagnóz“. Dosiahnutie diagnostickej rutiny nikdy nie je len
vecou tereotických znalostí, ale vyžaduje aj dostatočný prísun pacientov. Tieto všetky aspekty
jednoznačne preferujú centralizáciu tohoto typu bioptickej diagnostiky do komplexne pracujúcich centier.
SVALOVá BIOPSIA AKO INTEGRáLNA SÚČASť ŠTANDARDNEJ DIAGNOSTIKY NEUROMUSKULáRNYCH OCHORENÍ
I. Mečiarová, F. Ondriaš, E. Mikovičová, Slovensko
Svalová biopsia je aktuálne integrálnou súčasťou v hodnotení a diagnostike pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami. Až na vzácne výnimky je nevyhnutnou komponentou diagnostického
procesu u pacientov so suspektnou myopatiou, často odhaľuje neuropatickú provenienciu atypických neurogénnych porúch, prípadne demaskuje ochorenie zo spektra systémových ochorení.
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
PIATOK 12. 11. 2010
KLINICKá BIOCHéMIA, PATOLOGICKá ANATÓMIA
Na pohľad jednoduchá chirurgická procedúra svalovej biopsie, ktorá nepredstavuje pre
pacienta väčšie riziko, pri nedodržaní základných postupov pre odber, transport, spracovanie
a vyhodnotenie vzorky, môže ostať bez diagnostického efektu.
Benefity korektnej, včasnej diagnózy myopatie sú hlavne v oblasti terapeuticky ovplyvniteľných ochorení, aktuálne v prípade Pompeho choroby - enzymatická substitučná liečba
s rekombinantne pripraveným enzýmom, v prípade zápalových myopatií imunosupresívna
liečba, ďalej možnosti symptomatickej terapie, v prípade hereditárnych porúch určenie typu
dedičnosti, stanovenie rizikových skupín, prognostické možnosti.
Svalová biopsia má špecifické podmienky spracovania, väčšina relevantných farbení sa realizuje na rezoch zo zmrazenej vzorky (zaslanej v natívnom stave, bez fixácie), dôležitý je časový
faktor z dôvodu straty hodnotiteľnej enzymatickej výbavy, ako aj prejavu autolytických procesov.
Okrem štandardných a špeciálnych histochemických, enzymatických histochemických farbení
má nezastupiteľné miesto imunohistochemická analýza a v časti ochorení molekulárno-genetická analýza.
SÚČASNé MOžNOSTI A ALTERNATÍVY KOMPLExNEJ CHEMOTERAPIE PRIMáRNYCH PĽÚCNYCH NáDOROV
P. Beržinec, Slovensko
Najčastejším pľúcnym nádorom je karcinóm pľúc. V 85% prípadov ide v súčasnosti o nemalobunkový karcinóm pľúc (NMBKP), iba asi v 15% o malobunkový (MBKP). Pozornosť laboratórneho a klinického výskumu sa preto zamerala hlavne na NMBKP. V sedemdesiatych
rokoch dvadsiateho storočia bola štandardom liečby pokročilého, metastatického NMBKP
symptomatická liečba a mediány prežitia 2–5 mesiacov. V priebehu posledného desaťročia
došlo k významným pokrokom: 1. k etablovaniu moderných cytostatík (docetaxel, gemcitabín,
paklitaxel, vinorelbín, najnovšie pemetrexed) v prvej línii liečby, obyčajne v kombinácii s platinovým derivátom – mediány prežitia 10–12 mesiacov, 2. k etablovaniu druhej línie liečby
– uplatňujú sa hlavne docetaxel a pemetrexed, mediány prežitia sú 7–8 mesiacov, 3.
k začleneniu chemoterapie do kombinovaných liečebných postupov s rádioterapiou a/alebo
chirurgickou resekciou pri lokálne pokročilom nádorovom ochorení. Pridanie chemoterapie
ku kuratívnej rádioterapii zvyšuje prežitie 5 rokov z asi 20% na 27%. 4. k etablovaniu adjuvantnej chemoterapie po resekcii nádoru, so zvýšením pravdepodobnosti prežitia 5 rokov
zo 46 na 55% . Súčasne došlo k vývoju a zavedeniu do praxe prvých cielených biologických
liekov, ktoré čiastočne znamenajú alternatívu chemoterapie, hlavne sa však s chemoterapiou
dopĺňajú. V súčasnosti je v popredí záujmu individualizácia liečby, t.j. liečba „šitá na mieru“
pre jednotlivého pacienta. Uplatňujú sa: 1. klasické klinické a laboratórne kritériá, napr.
celkový stav pacienta, funkčný stav obličiek, 2. novšie – voľba liečby podľa histológie nádoru,
napr. klinické štúdie fázy III preukázali lepšiu efektivitu pemetrexedu pri NMBKP s prevahou
neskvamóznych buniek v monoterapii oproti docetaxelu alebo kombinácie pemetrexed a cisplatina oproti kombinácii gemcitabín a cisplatina, 3. biomarkery, ktoré by v priebehu budúcich asi dvoch - troch rokov mali hrať rozhodujúcu úlohu (Tab.). Okrem individualizácie liečby
púta záujem udrživacia terapia – ide o pokračujúcu liečbu v skupine pacientov, ktorí docielili
stabilizáciu alebo regresiu nádorových zmien po úvodnej chemoterapii. Koncept známy už
z minulosti, ale nepoužívaný zvlášť pre toxicitu liečby, sa nedávno presadil vďaka dobrej
tolerancii a efektivite dlhodobého podávania pemetrexedu. Medián prežitia u pacientov
s pokročilým, metastatickým adenokarcinómom tu dosiahol asi 20 mesiacov. Pokročilý,
metastatický karcinóm pľúc sa tak postupne stáva dlhodobo liečiteľným ochorením.
www.laboratornamedicina.sk
Prediktívne biomarkery odpovede na chemoterapiu nmbkP
Gény
Abnormality
Lieky
Odpoveď
P53
Mutácie
Viaceré
Znížená
K-ras
Mutácie
Platina
Znížená
P27Kip1
↑ expresia
Platina
Znížená
P27Kip1
↓ expresia
Platina
Zvýšená
β-tubulín
↑ izotyp 3
Taxány
Znížená
RRM1
↑ expresia
Gemcitabín Znížená
ERCC1
↑ expresia
Platina
Znížená
TS
↑ expresia
Antifoláty
Znížená
BRCA1
↑ expresia
Platina
Znížená
BRCA1
↑ expresia
Taxány
Zvýšená
BRCA1
↓ expresia
Platina
Zvýšená
MSH2
↑ expresia
Platina
Znížená
EGFR
Mutácie
Platina
Zvýšená
HISTOLOGICKá KLASIFIKáCIA PRIMáRNYCH PĽÚCNYCH NáDOROV – PRÍNOS PRE CIELENÚ TERAPIU
F. Ondriaš, Slovensko
Nádory pľúc a mediastina patria medzi najčastejšie diagnostikované malígne lézie na našom
pracovisku, a zároveň vykazujú isté špecifiká. Pľúca sú veľmi významný cieľový metastatický
orgán a tak bioptickú diagnostiku charakterizujú dva základné okruhy otázok.
V oboch prípadoch má ich správne posúdenie zásadný význam pre nasledujúcu terapiu.
Pri neznalosti iného možného primárneho zdroja má detailné posúdenie primárneho origa
malígneho tumoru rozhodujúci terapeutický význam.
Z hľadiska medikamentóznej terapie (tak základnej ako aj adjuvantnej) je nemenej
dôležité detailné zhodnotenie komplexnej histogenetickej štruktúry procesu.
Primárne malígne pľúcne nádory predstavujú často štrukturálne komplexné viaczložkové
lézie a tým často menia ich reaktibilitu na použitú terapiu. Detailná analýza histogenetickej
stavby tak predstavuje významný informačný zdroj systémom spätnej väzby.
V súčasnosti, keď sa aj medikamentózna terapia uberá stále viac po ceste špecifikácie,
t.j. je snahou dosiahnuť čo najväčší „target“ efekt je detailná histologická analýza
nezastupiteľná. Jej úloha spočíva nielen v postavení základnej diagnózy, ale pri využití najnovších možností aj v definovaní prognostických a prediktívnych biomarkerov a tým aj priamo
ovplyvňuje či prejudikuje perspektívu pacienta.
PRÍNOS IHC ANALýZY V DIFERENCIáLNEJ DIAGNOSTIKE PRIMáRNYCH
A SEKUNDáRNYCH NáDOROV PĽÚC
V. Gál, Slovensko
Odlíšenie primárnych nádorov pľúc od sekundárnych nádorov (metastáz) je jedna zo základných požiadaviek kladených na patológa, so závažnými terapeutickými dôsledkami pre
pacienta. Ich odlíšenie zo základného, hematoxylín-eozínového farbenia histologického
preparátu je často nemožné. Špecializované imunohistochemické (IHC) vyšetrenia založené
na detekcii antigénov v tkanive a nádore značenými protilátkami sú prínosom v diagnostike.
Napriek chýbaniu „tkanivovo-špecifického“ a „orgánovo-špecifického“ imunohistochemického
profilu možno vhodným panelom protilátok v niektorých prípadoch určiť primárne origo tumoru,
alebo aspoň zúžiť diferenciálne diagnostické možnosti. Rozhodujúcou v tejto problematike
však zostáva úzka medziodborová spolupráca s koreláciou klinicko-patologických nálezov.
www.laboratornamedicina.sk
ABSTRAKTY
SOBOTA 13. 11. 2010
HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA
HEPARÍNOM
INDUKOVANá TROMBOCYTOPéNIA
J. Bernátová, Slovensko
-
MOžNOSTI DIAGNOSTIKY
Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT) je stav vyvolaný v priebehu liečby heparínom. Rozlišujeme 2 druhy HIT a to HIT I, ktorý je neimunitným benígnym stavom a HIT II,
ktorý má imunologický pôvod a je závažnou komplikáciou, ktorá priamo ohrozuje život. Tento
adverzný efekt heparínu predstavuje vysoké riziko pre vznik venóznej alebo arteriálnej trombózy.
Dochádza k poklesu počtu trombocytov o > 50% v priebehu 5–10 dní od začiatku terapie, tvoria
sa protilátky, ktoré sa viažu na komplex PF 4/Heparín čím vznikajú imunokomplexy vyvolávajúce aktiváciu a agregáciu doštičiek.
Liečba: Vysadenie heparínu a prechod na alternatívnu antikoagulačnú liečbu. Kedy je to
potrebné?
ExTERNÍ
KONTROLA KVALITY
– CAP
L. Dubská, l. Bačíková, Česká republika
Klíčové oblasti standardizace procesů v klinických laboratořích je odborná způsobilost
pracovníků laboratoře, dokumentovaná a faktická standardizace postupů, kontrola kvality
laboratorních výsledků a akreditace laboratoří dle relevantní normy (např. ISO15189). Jednou
z největších odborných organizací zajišťujících program kontroly kvality (proficiency testing)
je CAP – College of American Pathologists. Tato společnost poskytuje testování široké škály
analytů a do jejího programu je zapojeno přes 25 tis. laboratoří po celém světě. Vysoký počet
participantů pak umožňuje hodnocení výsledků dle používané technologie. Oddělení laboratorní medicíny MOÚ se účastní CAP proficiency testing od roku 2005 v oblastech hematologie,
biochemie, ligandy, virologie, nádorové markery, mutační analýza K-ras. Aby externí kontrola
kvality opravdu reflektovala analytický proces v laboratoři, je třeba aby byl kontrolní materiál zpracován způsobem, který se v maximální možné míře blíží zpracování pacientského
materiálu. Bude prezentován program CAP proficiency testing se zaměřením na oblast hematologických vyšetření.
MOLEKULáRNÍ
DIAGNOSTIKA PATOGENů A UKAZATELE ZáNěTU U ONKOLOGICKýCH PACIENTů
L. Dubská, Česká republika
Zánět patří mezi nejstarší reakce organizmu na poškození tkání a na vniknutí cizorodé látky.
Jedná se o obrannou reakci, která směřuje jak k odstranění škodliviny, tak i k následné
náhradě zničené nebo poškozené tkáně.
Rychlé stanovení původce je velmi důležité pro zahájení včasné a cílené terapie
především u pacientů s podezřením na sepsi a bakteriální/houbové infekce krevního oběhu.
Detekce patogena je možná klasickými kultivačními metodami na kultivačních půdách. K detekci a identifikaci bakteriální a houbové DNA slouží např. diagnostická souprava LightCycler
SeptiFast MG. Jde o in vitro test využívající metody real-time PCR, který je používán spolu
s klinickým obrazem, zavedenými mikrobiologickými testy a nebo dalšími laboratorními
ukazateli jako pomůcka při léčbě pacientů s podezřením na sepsi a další bakteriální/houbové
infekce krevního oběhu. Výsledek PCR v reálném čase je oproti kultivačním metodám znám
dříve a umožňuje tak lékaři rychlejší rozhodnutí stran terapie. Tímto testem je možné dete-
www.laboratornamedicina.sk
kovat více než jeden druh patogena v jednom vzorku a to jak grampozitivní a gramnegativní
bakterie, tak houby. Test LightCycler SeptiFast MG slouží k detekci a identifikaci 20 nejčastějších
původců sepsí, a to pomocí identifikace DNA bakterií a hub v lidské krvi. Test LightCycler
SeptiFast MG se skládá ze 3 hlavních pracovních procesů: 1/ příprava vzorku mechanickou
lýzou a izolací DNA, 2/ amplifikace cílové DNA pomocí PCR v reálném čase a to 3 souběžnými
reakcemi (grampozitivní bakterie, gramnegativní bakterie, houby) a detekce extrahumánní DNA
specifickými hybridizačními sondami, 3/ automatická identifikace patogenních druhů a kontrol.
Při reakci akutní fáze buňky produkují a do okolí uvolňují celé spektrum mediátorů a signálních molekul, které navozují v játrech (a v menší míře i v jiných tkáních) syntézu různých
bílkovin. Proteiny, jejichž koncentrace se v plazmě výrazně mění, označujeme jako proteiny
akutní fáze. Tyto proteiny však odráží zánětlivý proces infekční i neinfekční příčiny. U onkologických pacientů s aktivním onemocněním mohou být hodnoty zánětlivých markerů nespecifické. Souhrnem našich výsledků týkajících se ukazatelů zánětu u onkologických pacientů
je, že: 1/ počet neutrofilů není v podmínkách onkologického onemocnění ukazatelem zánětlivého
stavu infekčního původu; 2/ zvýšení hladin C-reaktivního proteinu u onkologických pacientů
je významně spojeno s klinickým průběhem základního onemocnění a není proto dostatečně
specifickým ukazatelem septických stavů; 3/ stanovení prokalcitoninu je informativním
markerem bakteriálních a mykotických infekcí u onkologických pacientů s přímým využitím
u hospitalizovaných pacientů a v budoucnu i v ambulantní praxi; 4/ stanovená exprese CD64
na neutrofilech je ukazatelem stimulace neutrofilů při bakteriální a mykotické sepsi a může
být alternativním markerem zánětu a to patrně i v podmínkách ovlivnění bílých krvinek protinádorovou terapií. Pro zhodnocení mikrobiologického nálezu (kultivačního či molekulárního)
je tedy zásadní mimo klinický nález také dynamika laboratorních parametrů, které vykazují
specificitu i podmínkách onkologických pacientů.
www.laboratornamedicina.sk
Download

PROGRAM - Laboratórna medicína