ČASOP IS
3 – 4 /2010
SZZV
člen AIM®,
WFA, A.I.S.E., COLIPA
a Rady pre reklamu
SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY
R o č n í k 12 N o v e m b e r 2 010 w w w. s z z v. sk e - m a i l : s z z v @ s z z v. sk
Z obsahu:
Apelujte
na emócie
strana 4
Tržby TOP 10 najväčších hráčov
v SR dosiahli v roku 2008 výšku
4 432,28 mil. eur, v minulom
roku 4 338,80 mil. eur. V tomto
roku sa budú pravdepodobne
pohybovať na úrovni 4 903,79
mil. eur. V roku 2008 narástli
tržby skupiny o 10 %.
Ide o prognózu desiatich najväčších obchodných a distribučných spoločností s potravinami, drogériou, cigaretami
a tabakovými výrobkami podľa tržieb vrátane DPH, ktoré pravdepodobne dosiahnu za rok 2010.
Krízový rok
V krízovom roku 2009, prvýkrát v histórii sledovania TOP 50 od roku 1998, poklesli tržby skupiny o vyše 2 %. Napriek
tomu, že aj rok 2010 je poznamenaný hospodárskou krízou a slovenská ekonomika neočakáva podľa vyjadrení
našich ekonómov výrazné oživenie spotreby, narastú tržby TOP 10 približne o 13 %, čo je vyšší rast ako v roku 2008.
pokračovanie na strane 3
TOP 10 medzi
mantinelmi?
Značka je ako dobré meno
Príbeh
značiek
– BEBA
strana 5
Nové výrobky
firiem SZZV
strany 6 - 7
Čo je nové
vo firmách
SZZV?
strany 8 - 9
K európskemu
priemeru
máme ešte
ďaleko
strana 10
• Čo podľa vás predstavuje pojem značka. Ako by ste charakterizovali jej dôležitosť a postavenie?
Značky boli vždy dôležité a zostane to tak aj do budúcnosti. Značka predstavuje tradíciu, istotu, určitú emóciu
a tiež hodnotu. Podľa môjho názoru je značka ako dobré meno. Ak sa povie na nejaké dieťa, že je z dobrej rodiny, tak
meno a priezvisko, ktoré reprezentuje, je istotou, že bol človek vychovaný v danej rodine a mal by byť dobrý. To isté
predstavuje značka. Z pohľadu výrobcu musím, ak som z dobrej rodiny, pokračovať v tradícii a vychovávať svoje deti
tak, aby dobré meno nepokazili. Výrobcovia značkových výrobkov si teda musia dávať pozor na kvalitu, dodržiavať
určité pravidlá, napredovať a byť spoločensky zodpovední k životnému prostrediu, zdravému životnému štýlu, sociálne slabším vrstvám obyvateľstva a pod.
• Značky predstavujú know-how a dobré meno pre firmy, dôveru pre spotrebiteľa. Do tohto vnímania
prišla kríza, vďaka ktorej začali niektorí spotrebitelia prehodnocovať svoje nákupné rozhodnutia.
Ako sa to odzrkadlilo v prípade značkových výrobkov?
Som presvedčený, že kríza je viac v našich hlavách, ako v skutočnej
ekonomike. V čase vypuknutia krízy som veľa čítal o tom, čo tento
pojem znamená. Zistil som, že skutočnou krízou bolo, keď veľa ľudí
spáchalo samovraždu, ďalší sa ocitli na ulici, mnohí jedli v nedeľu
púpavový šalát – to je kríza. Na Slovensku som zatiaľ nepostrehol krízu, nakoľko sa ľudia stále vozia v autách, jedia dobré jedlo
a navštevujú reštaurácie. Pochopiteľne, určité veci si odpustili, ale
nie preto, že by nemali dostatok finančných prostriedkov. Skôr sa
mentálne nastavili tak, že teraz budú radšej šetriť, pretože čo ak
tá skutočná kríza príde. To, čo na nás doľahlo reálne, bola implementácia eura. Pred jeho prijatím sme si pripravovali a prepočítavali ceny podľa kurzu 32,50. V momente, ako bol prijatý konverzný
kurz 30,126, zvýšili sa nám ceny výrobkov o 15 percent. Z hodiny
na hodinu sme tak mali na Slovensku drahšiu čokoládu Milka ako
v Rakúsku. A to len vďaka prepočtu konverzným kurzom. To sa
týkalo všetkých výrobkov a dôsledkom bol rozmach cezhraničných
nákupov. Tým sa prehĺbil tlak na ceny. Nezaznamenali sme však dramatické prepady v celkových objemoch, len mierny pokles obratu
v dôsledku zníženia cien.
• Ak zoberieme cenový category management (tzv. diskont,
economy, premium, superpremium), ktorý a aké typy
výrobkov utrpeli zákazníckou neistotou najviac?
Išlo najmä o prémiové produkty. V tejto kategórii sa objemy znížili
Ing. Jozef Polievka
a zákazníci prechádzali na segmenty s nižšou cenovou hladinou.
– nový predseda predstavenstva
Vo všeobecnosti však možno povedať, že FMCG trh kríza veľmi
Slovenského združenia pre značkové výrobky
a predseda predstavenstva spol. Kraft Food Slovakia, a. s.
neovplyvnila, pretože ľudia budú stále jesť, prať, piť a pod. Odpustili
si skôr investičné produkty, ako sú napr. práčka či chladnička.
pokračovanie na strane 3
Novým predsedom predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky je Ing. Jozef Polievka,
predseda predstavenstva spol. Kraft Food Slovakia, a. s.
Hovorili sme s ním o dôležitosti postavenia značiek, kríze a zákazníckom správaní.
Pod drobnohľadom
boli potraviny
V utorok 9. 11. 2010 sa v bratislavskom hoteli Holiday Inn uskutočnila
už tradičná špecializovaná konferencia Intraco Špeciál. Organizátori
konferencie Incoma Slovakia a Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
v spolupráci so spoluorganizátormi Slovenským združením pre značkové
výrobky, Obchodnou fakultou EÚ Bratislava, SOPK a Potravinárskou komorou Slovenska sa zamerali na aktuálne problémy na slovenskom maloobchodnom trhu. Prvé diskusné fórum bolo zamerané na Potravinový kódex
a zákon o potravinách. Účastníci diskusie, ktorí pozostávali z predstaviteľov
štátnych a kontrolných orgánov a zástupcov výroby a obchodu, rozoberali
skúsenosti z praxe a navrhované riešenia v tejto problematike. „Vykonaním
mimoriadnych kontrol bol zaznamenaný nárast počtu nedostatkov a správnych konaní pre vydanie rozhodnutí o uložení pokút kontrolovaným subjektom. Uložené sankčné postihy boli rádovo vyššie, nakoľko odzrkadľovali
zistenia najmä v popoludňajších, večerných a nočných hodinách. Kontroly
sa vykonávali nad rámec bežných úradných kontrol a boli zamerané na
bezpečnosť a kvalitu uvádzaných potravín na trh v SR, na hygienu ich predaja a na dodržiavanie hygienických ukazovateľov,“ hovorí prof. MUDr. Jozef
Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR. Nekalé praktiky v podnikaní, nelegálny obchod a jeho príčiny a dôsledky,
ochrana duševného vlastníctva, nastavenie podnikateľského prostredia
– to všetko pod názvom Transparentné podnikateľské prostredie – prilákali do diskusie predstaviteľov Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej
obchodnej inšpekcie, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Colného riaditeľstva SR a Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR.
Zvýši DPH cezhraničné nákupy?
Vládna koalícia sa v rámci opatrení na konsolidáciu verejných financií v roku
2011 rozhodla zvýšiť základnú sadzbu DPH. Podľa slov Ľubomíra Koršňáka,
analytika Unicredit Banky, bude rast cien z dôvodu zvýšenia DPH v prípade
obchodovateľných tovarov a trhových služieb stlmený slabým domácim
dopytom. V regulovaných cenách energií sa však premietne v plnom rozsahu. V okolitých krajinách pristúpilo (resp. tak plánuje urobiť) k zvýšeniu
DPH 14 krajín (niektoré len ako dočasné opatrenie). „Zvýšenie DPH ako
dočasné opatrenie na vylepšenie verejných financií sa javí ako pomerne
populárny krok. V tomto smere sa Slovensko zásadnejšie nelíši od ostatných krajín EÚ,“ hovorí Ľ. Koršňák. Často diskutovanou témou je v súvislosti
so zvýšením DPH opätovné zatraktívnenie cezhraničnej nákupnej turistiky.
S výnimkou Rakúska zvýšili DPH (alebo tak plánujú urobiť) všetky susedné
členské štáty EÚ. Maďarsko zvýšilo základnú sadzbu už v polovici minulého roka, a to z 20 % na 25 %. V prípade niektorých potravín ako mlieko
a mliečne výrobky však sadzbu znížilo z 20 % na 18 %. Zvýšenie sadzieb
v susednom Česku prebehlo v podobnom rozsahu, ako je naplánované na
Slovensku. Česi však zvýšili od januára t. r. aj zníženú sadzbu DPH o 1 % na
20 %, resp. na 10 %. V rovnakom rozsahu (teda o 1 %) plánuje zvýšiť sadzby
DPH od januára 2011 aj Poľsko (na 23 %, resp. 8 %). Základná sadzba na
Slovensku tak bude aj po zvýšení nižšia ako v Poľsku a Maďarsku a rovnaká
ako v Česku a Rakúsku. Okolité krajiny však uplatňujú zníženú sadzbu dane
na väčší okruh tovarov a služieb vrátane potravín. „V porovnaní so súčasným stavom sa od januára 2011 môžu stať pre nákupnú turistiku atraktívnejšími Česko a Maďarsko, ktoré uplatňujú zvýšenú DPH už v súčasnosti,“
dodáva Ľ. Koršňák.
Zmiznú cigarety
z pultov predajní?
Do konca budúceho roka by mal Brusel schváliť doplnenú smernicu
o tabakových výrobkoch, ktorá by mala podľa doterajších návrhov obsahovať aj zákaz vystavovania všetkých tabakových výrobkov na regáloch
predajní. Ide o jeden z návrhov, ktorým chce Brusel zladiť vnútorný trh
EÚ a znížiť dopady fajčenia na zdravie a úmrtnosť obyvateľov. V pláne je
aj zavedenie jednotných obalov všetkých cigaretových škatuliek, zväčšenie
nálepky so zdravotným varovaním a pridanie odstrašujúceho obrázku alebo
povinné uvádzanie čísel na tzv. odvykacie telefónne linky. Zatiaľ však ide skôr
o odborné, ako politické diskusie. Európsky parlament by mohol schváliť
novelu smernice o tabaku do konca budúceho roka, Slovensko by malo
ešte niekoľko mesiacov na jej implementáciu do našich zákonov. Danica
Siváková zo spoločnosti JT International hovorí, že fajčenie neplnoletých
je vážny problém, ale jeho riešenie by malo byť skôr v oblasti vzdelávania.
Navyše fakt, že cigarety zmiznú z pultov predajní, môže podporiť čierny trh.
„Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že zavedenie tohto opatrenia zníži spotrebu tabakových výrobkov,“ dodáva Andrea Gontkovičová,
manažérka spoločnosti Philip Morris.
Pivo ohrozujú dane
Plánované zvýšenie spotrebnej dane na pivo takmer o 50 % ohrozuje všetky pivovary. Ján Šimonovič, viceprezident Slovenského združenia výrobcov
piva a sladu, tvrdí, že v súčasnosti tvoria dane z piva približne jednu tretinu
jeho ceny. Po ich zvýšení stúpnu na polovicu. „Navrhovaná spotrebná daň
bude pritom dvakrát vyššia ako v ČR a trikrát vyššia ako v Nemecku, čo sú
krajiny s najvyššou spotrebou piva v Európe. Vyššia daň je už len v severských krajinách a na Britských ostrovoch. Žiadame slovenskú vládu o to,
aby plánované drastické zvýšenie spotrebných daní prehodnotila,“ hovorí
J. Šimonovič. V roku 1990 bolo na Slovensku 14 pivovarov, v súčasnosti
ich je 5, z toho tri malé. „Malé pivovary nemajú ani 8-percentný podiel,
a tak od nich môže štát získať len malé sumy. Vysoké sumy však nezíska ani
od veľkých pivovarov, pretože aj u nich sa prepad od drastického zvýšenia
spotrebných daní v roku 2003 pohybuje na úrovni 30 %. „Ekonomicky je
výhodnejšia nižšia daň a vyššia spotreba. To platí najmä pre krajiny, kde patrí
pivo k ľudovým nápojom. Je teda zvláštne, že pivo, ktoré obsahuje
oproti vínu a liehovinám najmenej alkoholu,
je jediné postihnuté zvyšovaním
spotrebnej dane,“ dodáva
J. Šimonovič.
Najslabší článok je personál
Za najväčší nedostatok považujú spotrebitelia na Slovensku pri nakupovaní
neochotný personál. Neprofesionálne správanie, teda neochota, neodbornosť alebo neprívetivosť, uviedlo spontánne až 69 % respondentov. Na
tento fenomén sú pritom oveľa citlivejší zákazníci v Bratislave, kde takéto
správanie personálu v predajniach uviedlo až 85 % respondentov z hlavného mesta alebo blízkeho okolia. Tieto a ďalšie údaje vyplývajú z prieskumu
GfK Loyalty Report Slovakia, ktorý realizovala spoločnosť GfK Slovakia
v septembri 2010 na vzorke 810 respondentov. „Vo všeobecnosti je možné
povedať, že sú ľudia na Slovensku, a zvlášť Bratislavčania, náročnejší na
služby a od firiem očakávajú lepší a ústretovejší servis. Personál je podľa
názorov Slovákov najslabším článkom
firiem. Takmer každý druhý respondent
uviedol, že sa často stretáva s obchodníkom, ktorý nepozná dobre tovar
v predajni, prípadne nevie kvalitne poradiť a nevychádza zákazníkovi v ústrety,“ hovorí Martin Mravec, managing
director spoločnosti GfK Slovakia. Aj
v tomto prípade boli podľa jeho slov opäť
kritickejší respondenti z Bratislavy, kde
pravidelne dochádza k negatívnejšiemu
hodnoteniu obchodníkov v porovnaní
so zvyšným územím Slovenska.
2
TOP 10 medzi mantinelmi? – dokončenie zo strany 1
Je potrebné uvedomiť si, že TOP 10 koncentruje okolo 65 % celkových
tržieb skupiny TOP 50 a vyše 50 % celkových maloobchodných tržieb
z potravín, nápojov, tabaku a drogérie v SR. Závery sú takmer jednoznačné.
Ak bude mať naša prognóza nízku odchýlku od reality, čo nakoniec zistíme
o niekoľko mesiacov, môžeme na Slovensku konštatovať oživenie spotreby. Samozrejme, nesmieme si zamieňať tržby maloobchodných gigantov
s individuálnou spotrebou domácností. Medzi týmito veličinami však existuje jednoznačná závislosť.
tohtoročná akvizícia trenčianskeho reťazca ZDROJ – VOPO. Predpokladom
je, že tržby tejto spoločnosti narastú takmer o 10 %. Veľkoobchod LABAŠ
rastie, tento rok očakávame opätovný rast identický s CBA. Novým členom
TOP 10 je levická veľkoobchodná základňa systému COOP s očakávaným
rastom až 35 %.
Peter Tomčík, ZOOM IN plus, s. r. o.
[email protected]
Zdroj: Slovenský výber
Líder je jednoznačný
Pri pohľade na tabuľku je zrejmé, že v súčasnej predikovanej TOP 10 sa
jednotliví členovia skupiny od roku 2005 takmer nemenia. Na čele zostáva
reťazec TESCO, a to už od roku 1998. Rast tržieb britského prevádzkovateľa rôznych typov formátov dosiahne v tomto roku vyše 17 %. Reťazec
Kaufland postúpil od roku 2005 z 5. miesta tabuľky až na 2. miesto.
V tomto roku sa očakáva rast takmer o 14 %. Harddiskont Lidl sa zo
4. miesta v roku 2005 dostane na 3. pozíciu s predpokladaným rastom
takmer 31 %. METRO cash & carry sprevádza od roku 2005 pád v rebríčku. Tento rok pravdepodobne zostúpi o jednu priečku s poklesom tržieb
takmer o 3 %. Aj reťazec supermarketov BILLA zostúpil od roku 2005
z 3. na 5. miesto rebríčka, avšak oproti sieti METRO sa v prípade maloobchodníka BILLA očakáva pozitívna zmena tržieb o vyše 6 %. Distributér cigariet a tabakových výrobkov GG TABAK sa dostal z 8. miesta v roku 2005 na
súčasné 6. miesto. Jeho tržby tento rok narastú o vyše 30 %.
Slovenskí operátori
Rast nebude pravdepodobne sprevádzať ani spol. AHOLD Retail Slovakia,
ktorá prevádzkuje hypermarkety Hypernova a supermarkety Albert. Tržby
tejto siete začali klesať v roku 2009 a tento rok očakávame pokles o vyše
14 %. Je otázne, aké zmeny prinesie výrazné zníženie nepotravinárskej
predajnej plochy. Prvého slovenského maloobchodného operátora v tabuľke – CBA Slovakia – naproti tomu sprevádza dynamický rast. Od roku
2005 sa dostal zo 14. miesta tabuľky na súčasné 8. miesto. CBA Slovakia
je charakteristická výraznou akvizičnou činnosťou, ktorej príkladom je aj
zákazníci vítajú, pretože je to inovácia, ktorá prináša vyššiu kvalitu
a pridanú hodnotu. Potom sú absolútne novinky, ako napr. Iphone, alebo
v prípade pracích prostriedkov postupný prechod z práškovej formy
na tekutú. Pri značke čokolády Milka sme uviedli na trh nový koncept
„Na teraz“ a „Na neskôr“, ktorý súvisí s trendom health & wellness.
Inovácie majú veľkú súvislosť aj s aktuálnym vývojom na trhu. V súčasnosti ide o wellness a dôležitosť zdravej výživy. Myslím si, že je povinnosťou
každého veľkého výrobcu mať vo svojej ponuke výrobky, ktoré patria do
kategórie zdravej výživy. Skupina zákazníkov, ktorá si tieto výrobky kupuje,
zatiaľ nie je veľká, ale je ich stále viac a má veľký potenciál. Nejde však
len o mladých ľudí, tieto produkty preferujú stále vo väčšej miere aj ľudia
v strednom veku. Ako príklad je možné uviesť čokolády s vyšším obsahom
kakaa, ktorá obsahuje antioxidanty.
• Sú slovenskí zákazníci konzervatívni alebo sú ochotní skúšať aj
netradičné príchute?
Ľudia majú doslova afiláciu k tomu, aby skúšali nové veci. Vyskúšajú ich
už len preto, že sú nové. Možno aj v tom sa zmenil slovenský zákazník. Je
síce stále konzervatívny, ale kedysi bol viac. V súčasnosti uvedieme na trh
novinku, ľudia sú zvedaví, a hoci napríklad nepreferujú tú-ktorú príchuť, aj
tak ju vyskúšajú. Príkladom môže byť napr. rozmach zázvorového toniku
či piva alebo mentolová príchuť v čokoláde.
• Aká je sezónnosť pri cukrovinkách?
Pri čokoládových cukrovinkách je sezónnosť jednoznačná. Súvisí jednak
s počasím a tiež s Veľkou nocou a Vianocami. Je tu ešte jeden zaujímavý
extrém, a to že v rámci menín sú najsilnejšie ženské mená zastúpené
v slovenskom kalendári v lete. Znamená to, že dezerty a bonboniéry sa
najviac kupujú v letných mesiacoch. Nečokoládové cukrovinky sa dobre
predávajú počas celého roka, aj v lete, a sú dokonca súčasťou dovolenkových nákupov.
• Ľudia majú radi inovácie, ale napriek tomu sú konzervatívni. Keď
si zoberieme segment tabuľkových čokolád, vedie stále klasika?
V rámci klasických tabuľkových čokolád máme v našom portfóliu rôzne
variácie, ale dlhodobo vedú mliečna, oriešková a horká. Rozdiel medzi
ostatnými typmi nie je výrazný, ale dlhodobo sú lídrami tieto tri typy
čokolád. Podobne je už dlhodobo neohrozenou bonboniéra s lieskovým orieškom, a zrejme ešte nejaký čas určite bude. Klasika teda na
Slovensku stále vedie, ale rozdiel medzi klasikou a novinkami sa neustále zmenšuje.
• Ako sa vyvíjajú prezentačné aktivity z pohľadu veľkého výrobcu?
Ľudia sa kedysi zúčastňovali aktivít, v rámci ktorých posielali korešpondenčné lístky a čakali na možnú výhru. V súčasnosti to už nefunguje, výhry
chcú okamžite. Buď je darček pribalený priamo k výrobku, alebo si chcú
vyzdvihnúť možnú výhru v pokladnici danej predajne. Idú teda na istotu
a okamžitú výhru. Nemusí ísť ani o finančne hodnotné záležitosti, počíta
sa aj dobrý nápad. Tak ako napr. papierovy meter, ktorý sme pribalili
k Brumíkovi, alebo hrnček ku káve.
Andrea Hinková
Značka je ako dobré meno – dokončenie zo strany 1
V superprémiovom segmente ponúka naša spoločnosť kávu pod značkou
Carte Noir. V prémiovom segmente sme pocítili tlak, ale v prípade tejto
kávy, a teda superprémiového segmentu, sa tejto káve nič neudialo. Je
možné, že na ľudí, ktorí si túto kávu kupujú, kríza nedoľahla tak, aby si
museli odpustiť tento pôžitok. Možno si tento rok nekúpia nové auto,
ale kvalitnú kávu si doprajú. Dokonca káva zaznamenala vo všeobecnosti
nárast predajov. Paradoxne teda tejto kategórii kríza pomohla, pretože
ľudia obmedzili návštevy kaviarní a začali si pripravovať kvalitnú kávu
doma.
• Kríza postupne odznieva, zákazník sa zmenil. Všetko zlé je
väčšinou na niečo dobré. Čo pozitívne priniesla?
Kríza je dobrá na to, že sa vyčistia záležitosti v rámci biznisu, zefektívnia
sa procesy a zreálnia sa ceny v komoditách, ako sú napr. automobily,
reality a pod. V prípade rýchloobrátkového tovaru sú ceny už dlhší čas
zreálnené, a to hlavne vďaka konkurencii na trhu.
• Hovoríte, že ste nezaznamenali dramatické prepady v objemoch
predaja. Predsa len, aký typ lojálneho značkového zákazníka bol
prinútený prejsť k neznačkovým produktom?
Keďže sa zvýšila nezamestnanosť, určitá skupina ľudí začala preferovať
kvôli cene neznačkové výrobky. Niektorí, hoci lojálni značkoví zákazníci, si
ich pri zníženom alebo minimálnom príjme nemohli vždy dovoliť.
• Prečo je dôležité inovovať značkové výrobky?
Inovácie v rámci tzv. FMCG musia prebiehať stále, pretože hovoríme
o rýchloobrátkovom tovare, pri ktorom sú ľudia rýchlejšie unavení. Keď
si zákazník kupuje ten istý prací prostriedok či cukrovinku, začne mu to
po istom čase prekážať a poteší ho, ak sa zmení aspoň obal, alebo sa
vymyslí niečo nové. Pochopiteľne, k inováciám prispieva aj konkurencia,
ktorá nás posúva vpred. Sú dva druhy inovácií. Malou inováciou sú zmeny
príchutí, vôní alebo farieb. Zákazník si novú príchuť s najväčšou pravdepodobnosťou kúpi, ale keď raz má rád mliečnu orieškovú, vráti sa k nej. Je
to úplne prirodzené, funguje to napr. aj pri vôňach niektorých výrobkov.
Ak je niekto zvyknutý na určitú vôňu, vyskúša novú exotickú, ale väčšinou
sa vráti k svojej overenej. Pri týchto malých inováciách získame zákazníka
na nejaký čas a určitú skupinu, ktorá sa bude k tomuto výrobku vracať
a opakovane si ho kupovať. Následne po začiatočnom ošiali vyhodnotíme,
či bola novinka úspešná, alebo nie, a či má budúcnosť. Podľa toho sa rozhodneme, či na trhu zostane, alebo ju stiahneme. V prípade, že uvádzame
na trh novinku, ktorá má silný potenciál uchytiť sa, dostane hneď dobré
pozície v predajni, aby mala na začiatku svojho života najlepšie možnosti.
Keď sa presadí v rámci dobrého umiestnenia, rozvíjame ju ďalej. Ak ju
konečný spotrebiteľ odmietne, nie je dôvod držať ju ďalej. Toto sú tzv.
taktické inovácie. Potom sú tzv. skutočné inovácie, čiže nové koncepty.
V týchto prípadoch ide o úplne nový produkt, ktorý si zákazník kúpi aj k
svojmu obľúbenému výrobku. Klasickým príkladom tzv. nových konceptov
sú 3 v 1. Človek si kúpi svoju obľúbenú kávu a k tomu aj 3 v 1. Pri prostriedkoch na umývanie riadu sú to napr. koncepty 7 v 1. Tieto nové koncepty
3
Bratislavská Jednota bude meniť aj pomenovanie predajní, pre ktoré
má pripravený nový názov. Supermarkety Terno zostávajú zachované.
Ing. Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko,
tvrdí, že odchodom bratislavskej Jednoty sa nič nemení v rámci nákupných
podmienok skupiny. Bratislavská Jednota bola najväčšia, k 30. 9. 2010
dosiahla 9-percentný podiel na nákupnom obrate a 6,7-percentný na
nákupe celej skupiny COOP Jednota Slovensko. Reakciou na odchod značky
Terno z aliancie COOP Jednota Slovensko je vytvorenie nového reťazca
s názvom Tempo, s ktorým plánujú družstevníci vstúpiť aj na bratislavský
trh. Pokiaľ ide o predpokladané hospodárske výsledky a vývoj maloobchodného predaja skupiny COOP Jednota Slovensko, v období 1. – 9./2010 je
lepší ako v rovnakom období roka 2009 a to o 3 %. To isté platí aj o súhrnnom výkone v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Súhrnný výkon celej
aliancie je lepší o 2 % ako v roku 2008. Obchodná aliancia COOP Jednota
dosahuje tiež kvalitné ukazovatele finančnej a ekonomickej stability, pretože všetci jej členovia generujú kladné hospodárske výsledky. Zlepšili sa aj
ukazovatele produktivity práce celkovo aj v predajniach. V súčasnosti je
hlavné zameranie aliancie sústredené na napĺňanie strategických projektov v oblasti riadenia maloobchodu, čo by malo priniesť v najbližších rokoch
výrazný efekt v nákladoch a lepších službách zákazníkom.
Bratislava
opúšťa COOP
Od začiatku budúceho roka
nebude COOP Jednota
Bratislava súčasťou
členských družstiev
COOP Jednota Slovensko.
COOP Jednota Bratislava bude
mať aj naďalej s ostatnými členmi
COOP Jednota Slovensko spoločné majetkové podiely na administratívnych budovách či niektorých skladových plochách, ale kľúčový nákup tovarov a marketing
presúva do považskobystrickej
nákupnej aliancie CBA SK.
Ing. Adrián Ďurček, predseda
predstavenstva COOP Jednota
Bratislava, hľadá v tomto kroku väčšiu slobodu v rozhodovaní, vďaka
čomu budú môcť prispôsobiť tovarovú a marketingovú ponuku presne na mieru Bratislavčanom, ktorí
sú v nákupných zvyklostiach predsa len iní ako zvyšok Slovenska.
Výkony obchodnej aliancie COOP Jednota k 30. 9. 2010
Maloobchodný predaj
Logistické centrá
Súhrnný výkon
900,3 mil. eur
Index 101,8 (2009) / 98,5 (2008)
236,8 mil. eur
Index 113,8 (2009) / 118,2 (2008)
1 137,1 mil. eur
Index 103,0 (2009) / 102,0 (2008)
Zdroj: COOP Jednota Slovensko
Potreba lepšej životosprávy, podobne ako nutnosť ochrany životného
prostredia, kde až 96 % respondentov tvrdí, že životné prostredie nejakým
spôsobom ochraňuje, sú typické klišé témy. Ako ukazujú aj ďalšie výskumy,
ľudia majú tendenciu ich silne deklarovať, ale už menej sa v tomto smere
aj reálne správajú. Na zmeny v spotrebiteľskom správaní majú veľký vplyv
(a z dlhodobého hľadiska zrejme podstatnejší ako kríza) aj ďalšie faktory. Sú
to zavedenie eura, ceny energií, rozšírenie diskontných predajní a privátnych značiek, internet a online nakupovanie, ako aj nové nákupné centrá.
Apelujte na emócie
Ekonomická kríza sa prvýkrát prejavila približne pred dvoma
rokmi. Došlo k poklesu HDP, zvýšeniu nezamestnanosti,
k zvyšovaniu cien a obmedzovaniu výdavkov.
Z prieskumu, ktorý realizuje spol. TNS AISA, kontinuálne vyplýva, že obavy
Slovákov z krízy výrazne vzrástli najmä koncom roka 2008 a v prvých
mesiacoch roka 2009. Odvtedy sa pocity a očakávania respondentov súvisiace s krízou stabilizovali a stagnujú.
Profilujúci fenomén
Aký vplyv majú na spotrebiteľské správanie nákupné centrá? Z prieskumu
vyplynulo, že minimálne raz za týždeň chodí do nákupného centra až 60 %
respondentov a minimálne raz za mesiac dokonca 92 %. Takýto významný a dynamicky rastúci faktor nemôže nemať dopad na spotrebiteľské
správanie. Zaujímavé však je, že do nákupných centier chodia rovnako
často tí ľudia, ktorí deklarujú, že sa ich životná úroveň znížila, a zároveň aj
tí, u ktorých sa nemení, resp. rastie. Výrazné rozdiely medzi týmito dvoma
skupinami ľudí sa nepreukázali ani pri zisťovaní dôvodov návštev nákupných
centier. Samozrejme, prevažujú nákupy (95 %), pre ktoré navštevujú nákupné centrá prakticky všetci. Avšak posedenie v kaviarni, reštaurácii, návšteva kina či iná kultúra (ktoré si v nákupnom centre dopraje každý štvrtý
opýtaný) sú približne rovnako populárne a frekventované u tých, na ktorých
kríza dopadla, ako u tých, ktorí aj počas nej prosperujú (pritom výdavky
na reštaurácie či kultúru sú presne tie, ktoré ľudia pre krízu obmedzujú).
Nákupné centrá teda predstavujú fenomén, ktorý súčasného slovenského
spotrebiteľa do značnej miery profiluje a ktorý sa zároveň zdá byť od krízy
viac-menej závislý.
Andrea Hinková.
Poznámka: Spracované na základe údajov agentúry TNS – AISA
Výdavky
Z výsledkov online prieskumu je zrejmé, že respondenti vo veku 20 – 40
rokov, ktorí aktívne využívajú internet, vnímajú krízu v zásade podobne ako
zvyšok Slovenska. Spotrebiteľské správanie veľkej väčšiny (81 %) bolo a je
ovplyvnené krízou (z toho v 33 % prípadov výrazne). Respondenti niektoré
výdavky znížili, iné, naopak, zvýšili. Klesli výdavky na zábavu, ako napr. dovolenky, reštaurácie, šport či divadlo, kiná a koncerty. Naopak, vzrástli výdavky
na uspokojenie základných životných potrieb, ako sú napr. benzín, elektrina,
bežné potraviny. Vyše polovice respondentov (54 %) však tvrdí, že hospodária s finančnými prostriedkami viac-menej rovnako ako v minulom roku.
V porovnaní s tvrdením, že sa kríza dotkla až 81 %, je to relatívne málo.
„Len“ 25 % respondentov priamo hovorí, že utrácajú menej ako v predchádzajúcom roku. Na druhej strane, až 75 % ľudí tvrdí, že sa ich životná
úroveň v porovnaní s minulým rokom nezmenila alebo sa dokonca zlepšila.
Zhoršila sa len u 25 % respondentov. Opäť je potrebné uvedomiť si, že
dopad krízy na svoju spotrebu deklaruje až 81 % tých istých ľudí. Navyše,
33 % respondentov deklaruje veľký negatívny vplyv krízy, ale výrazné zhoršenie životnej úrovne len 3 %.
Nosná téma?
Aj finančný balík, s ktorým disponujú mesačne obyvatelia Slovenska, sa
zmenšil len u 35 % respondentov. Za pozornosť stojí fakt, že až tretina
z týchto 35 %, ktorí údajne disponujú menším balíkom ako vlani, zároveň
tvrdí, že utráca rovnako alebo dokonca viac ako pred rokom. Čo teda
z týchto paradoxných tvrdení vyplýva? Aj keď ekonomická kríza silne okupuje mysle spotrebiteľov (keďže ju respondenti uvádzajú ako najdôležitejšiu
vec, ktorá ovplyvňuje ich spotrebiteľské správanie), v skutočnosti nie sú
príliš ochotní uťahovať si pre ňu opasky. Ak tak aj robia, tak len do nevyhnutnej miery. Krízou sa zvykne v posledných rokoch vysvetľovať všetko.
V skutočnosti však nemusí byť nosnou témou hlbších spotrebiteľských
zmien. Obchodníkov a marketérov najviac zaujímajú finančné prostriedky,
ktoré spotrebitelia reálne utratia. Zlá správa je, že balík peňazí, ktoré ľudia
zarobia, a môžu ich teda utratiť, obchodníci neovplyvnia. Dobrou správou je
fakt, že ľudia sú bez ohľadu na krízu stále ochotní utrácať. Aj z tohto dôvodu
má aj v čase krízy (resp. postkrízy) význam apelovať na základné emocionálne potreby ľudí. To je hnacie pole, na ktorom je možné efektívne ovplyvňovať
ich nákupné zvyklosti a spotrebiteľské správanie.
Typické klišé témy
Popri kríze majú na nákupné správanie jednotlivcov vplyv aj iné faktory.
Môžu to byť napr. veľké rodinné udalosti, ktoré však majú výrazne subjektívny, a teda netrendový charakter. Ďalší faktor – nákup a konzumácia
bioproduktov – patrí v súčasnosti medzi módne záležitosti, ale vplyv bioproduktov na nákupné správanie je v skutočnosti pomerne obmedzený.
4
ZN A ČKY
Zakladateľ
dojčenskej výživy
Na základe poznatkov a bádania sa Henri Nestlé pustil do
prvých pokusov. Svoje laboratórium si zariadil najmodernejšími prístrojmi, ktoré dokázali
vytvoriť lepšie podmienky na
výrobu náhradného mlieka
pre dojčatá. V roku 1865 tak
vznikol základ pre následne
celosvetovo uznávané dojčenské výživy. Najskôr pripravil
zmes z rozomletých pšeničných zrniečok, ktoré zmiešal
s vodou. Vznikla pasta, ktorá
bola rozváľaná medzi dvoma
valčekmi na centimetrové hrubé cesto. Pri vysokej teplote nechal cesto
v peci vyschnúť a potom
ho rozomlel v mlynčeku
a preosial. Následne nasypal pšeničnú múku do veľkej nádoby, na ktorej bola
kladka so štyrmi ramenami, a pomaly prilieval mlieko. Tieto ramená
zmes premiešavali dovtedy, až bola zmes úplne suchá. V roku 1867
došlo k zásadnému zlomu v jeho pokusoch. Aby zachránil novorodeného
syna svojho priateľa J. B. Schetzlera, zameral sa na výrobu náhradného
mlieka s väčšou intenzitou. Žeby bolo mlieko ešte výživnejšie, pridal do neho
vápnik, železo a ďalšie vitamíny, ako aj minerálne látky na celkové posilnenie
organizmu. Všetko dobre dopadlo, bábätko bolo zachránené a za tento čin
bol Henri Nestlé vymenovaný za zakladateľa dojčenskej výživy.
Zlom priniesla vypätá situácia
Henri Nestlé začal v 60. rokoch
19. storočia s výrobou náhradného
mlieka pre dojčatá.
Položil tak základy spoločnosti, ktorá
sa stala medzinárodným koncernom
v oblasti výskumu a výroby detskej výživy. V súčasnosti patria dojčenské výživy
značky Nestlé k svetovej špičke.
Vášeň pre alchýmiu
V roku 1814 sa narodilo do nemeckej
podnikateľskej rodiny jedno z ďalších detí.
Chlapec dostal meno po otcovi Henrich
Nestlé. Po základnej škole sa začal učiť
u farmaceutického podnikateľa a stal
sa farmaceutickým asistentom. Po štúdiách sa presťahoval do rodiny a oficiálne začal používať meno Henri Nestlé. Svoj talent pre farmaceutickú profesiu využíval na maximum a plne sa jej oddával. Vo švajčiarskom mestečku
Vevey si založil farmaceutické laboratórium, v ktorom sa púšťal, s istou
dávkou rizika, do tzv. alchymistických pokusov. Medzi výsledky jeho práce sa
tak zaradili napr. rôzne druhy likérov, minerálna voda, ocot, ale tiež kvapalný
plyn či umelé hnojivá. Svoj všestranný talent pre výrobu vo farmácií však
postupne obmedzoval a začal sa sústreďovať len jedným smerom. A práve
ten z neho urobil zakladateľa dojčenskej výživy.
BEBA pre vývoj a rast
Nepriaznivé sociálne podmienky
V súčasnosti je spol. Nestlé jednou z najvýznamnejších celosvetových
výrobcov, ktorá sa zaoberá o. i. produkciou detskej výživy. V spoločnosti sa
sústreďujú najlepší odborníci a špecialisti, ktorí sa snažia o to, aby bola dojčenská výživa Nestlé pre všetky bábätká na svete tou najlepšou. Výsledkom
tohto snaženia sú unikátne formuly BEBA a celý rad ďalších produktov
dojčenskej výživy, ktoré pomáhajú deťom vyvíjať sa a rásť.
Vo svojich 46 rokoch spojil Henri Nestlé svoju životnú cestu s Annou
Clementinou, dcérou lekára, ktorý pôsobil v charite. Bohužiaľ, Anne
Clementine nebolo dopriate naplniť ich život deťmi, čo veľmi ovplyvnilo
jej sociálne cítenie k deťom. Všetky svoje aktivity smerovala na pomoc
v sirotincoch, ktorých bolo v polovici 19. storočia pre zlé sociálne a ekonomické podmienky veľa. Rovnako ako problematika sirotincov trápila Annu
Clementinu vysoká dojčenská úmrtnosť – v celosvetovom meradle, ale tiež
v ich vlastnej rodine prišli manželia o niekoľko neterí a synovcov. Manželia
spolu žili už nejaký čas, keď si do rodiny osvojili zo sirotinca dievčatko Emmu
Sailerovú, ktorej rodičia zomreli.
Začiatok projektu
Sociálne cítenie Anny Clementiny a malej Emmy boli hlavným faktorom,
prečo začal Henri Nestlé študovať problematiku dojčenskej úmrtnosti.
Na základe rôznych štatistík došiel k záveru, že napr. v Nemecku umieralo jedno dieťa z troch, ale naproti tomu vo Švajčiarsku umieralo jedno
dieťa z ôsmich. Túto problematiku študoval veľmi starostlivo, podrobne,
skúmal ju aj z hľadiska zlej ekonomickej situácie
a sociálneho zabezpečenia – matky nemohli
z finančných dôvodov zostávať doma s novorodencami a odchádzali do zamestnania alebo
dieťa odkladali rovno do
sirotincov, pretože bolo
finančne nákladné. Tak
sa začal nový projekt
s názvom detská výživa.
Henri Nestlé oslovil niektorých svojich bývalých
kolegov a obchodných
partnerov a požiadal ich
o opätovné nadviazanie
spolupráce. V oblasti
dojčenskej výživy začínal od základov. Aby
bol zasvätený do odboru ľudskej výživy ako
celku, kontaktoval sa
s Jeanom Balthasarom
Schetzlerom, priateľom, neskorším obchodným partnerom
a odborníkom v oblasti
ľudskej výživy.
5
Nové výr obky firiem SZZV
Ste pripravení na Vianoce? Prémiové
pudingové
Mikumaškrty
Sviatok svätého
láša a Vianoce sú tie
najkrajšie sviatky počas
roka. Pre každého znamenajú tieto sviatky niečo iné a každý si z nich vezme to, čo je pre neho
vzácne. Vône a chute, tradície a zvyky, žiarivé detské oči či hrejivý pocit pri
srdci z možnosti robiť radosť niekomu inému sú neklamnými znakmi toho,
že Vianoce sa k nám po roku opäť vrátili. K ich výnimočnosti prispeje aj
nová kolekcia cukroviniek od spol. Kraft Foods, ktorá je plná prekvapení
a špeciálnych produktov. Tak ako každý rok, ani tento rok nesmie 6. decembra zabudnúť svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi na žiadne z detí. Ak
máte doma malého športovca, istotne sa poteší vianočnej edícii BeBe
Brumíka mini s vystrihovačkou Brumíka Snoubordíka. Šikovné prstíky vašich
detí určite zvládnu aj vystrihovanie vianočnej gule, hviezdy či zvončeka zo
zadnej strany špeciálneho vianočného balenia BeBe Brumíka. Po vystrihnutí
všetkých ozdôb na vianočný stromček môže vyplniť kartičku s odkazom pre
Ježiška, kde je priestor na všetky tajné vianočné priania detskej dušičky.
Aby bol mikulášsky balíček kompletný, nesmie v ňom chýbať ani sladká
maškrta od Milky v podobe mikuláša Naps, plného skvelých miničokoládok,
či lahodná marcipánová tyčinka poliata jemnou horkou čokoládou. Špeciálny
zimný multipack Fidorka v tvare snehovej vločky vám prinesie chvíľu pokoja
a oddychu do hektických predvianočných dní. Vyskúšajte šťastie a zapojte
sa aj do súťaže s vianočnou Fidorkou, ktorá prebieha od 18. 10. do 12. 12.,
a vyhrajte víkendový pobyt pre dve osoby v horskom hoteli alebo praktickú deku s rukávmi. Viac informácií nájdete na stránkach
www.mojafidorka.sk. Ligotavý vianočný stromček sa postupne stal jedným z hlavných symbolov Vianoc a nemôže chýbať v žiadnej domácnosti. Zapojte do jeho ozdobovania
celú rodinu a vďaka Milka salónkam z neho vykúzlite
nielen pastvu pre oči, ale aj pre maškrtné jazýčky. Tie
si môžu pochutiť na salónkach
v štyroch príchutiach – mandľovej, marcipánovej, jogurtovej
a orieškovej. Ak si nebudete
vedieť vybrať, môžete zvoliť
Milka salónky mix, ktoré
sú kombináciou všetkých
štyroch príchutí. Ak
k vám príde návšteva,
prekvapte svojich
hostí lahodnými
bonbónmi, ktoré
sú súčasťou Milka
vianočného taniera, vždy pripraveného na elegantné
servírovanie.
Puding je sladká mliečna dobrota, ktorá
sprevádza jedálniček
nejedného z nás už
odmalička. Spol. Dr.
Oetker sa rozhodla
potešiť naše mlsné
jazýčky ešte viac
a doplnila do svojej
vyše storočnej tradície pudingov nový
prémiový rad pudingov. Prémiová kvalita
osvedčených príchutí
ako vanilka a čokoláda
sa snúbi s krémovým
a hustým pudingom
jemnej a lahodnej chuti. Tie najkvalitnejšie ingrediencie dávajú vyniknúť vanilkovej chuti v Premium
pudingu pravá vanilka smotanová s kúskami vanilkového struku
Bourbon priamo z ostrova Madagaskar.
Kúsky čokolády a 30-percentné kakao zo západnej Afriky v Premium pudingu horká čokoláda zase poteší
milovníkov tohto hriešneho pokušenia.
Zdravá pleť je hydratovaná
Na to, aby bola pleť zdravá, vyzerala a pôsobila
čo najlepšie, potrebuje starostlivosť, výživu,
vzduch a najmä vodu. Hydratácia sa zdôrazňuje najmä v letných mesiacoch a po dovolenke,
ale hydratačná starostlivosť je nevyhnutná
počas celého roka. „Jediným riešením, ako
obnoviť a udržať rovnováhu správne hydratovanej pokožky, je dostatok tekutín, ktoré sa
do organizmu dodávajú prostredníctvom pitného
režimu a tiež zvonka pomocou kozmetických prípravkov.
Tie zabezpečia rozvod vlhkosti až do spodných vrstiev pokožky,“
hovorí dr. Annika Schraderová z oddelenia výskumu a vývoja spol.
Beiersdorf. Vhodnou voľbou môže byť napr. nový rad ošetrujúcich
výrobkov Aqua Sensation Nivea Visage. Rad tvoria oživujúca starostlivosť na normálnu až zmiešanú pokožku a výživná starostlivosť
na suchú až veľmi suchú pleť. Zloženie výrobkov tohto radu obsahuje ingredienciu Hydra IQ, ktorá využíva tzv. akvaporíny. Tie vytvárajú
v bunkovej stene akési kanáliky, čím zlepšujú cirkuláciu vody v pleťových
bunkách. „Čím bohatšia je sieť akvaporínov, tým lepšie a účinnejšie je pokožka zásobovaná vlhkosťou. Ingrediencia Hydra IQ je vďaka obsahu glukózy
a glycerolu, ktoré sú pre pleť nevyhnutné, schopná stimulovať vznik nových
kanálikov v bunkových membránach pleti. Aktivuje tak vlastný zavlažovací
systém pleti a reguluje vyváženú distribúciu vlhkosti, a to aj do hlbších vrstiev pleti,“ dodáva A. Schraderová.
Zabavia a dodajú vitamíny
Cukríky nimm 2 so 7 základnými vitamínmi sú na trhu
k dispozícii v troch druhoch. Pomarančové a citrónové
nimm 2 hard plnené jemným furé s 9 najdôležitejšími vitamínmi sú vhodné
skôr na cmúľanie, zatiaľ čo žuvacie nimm 2 soft v sebe spájajú ovocnú
karamelku s jahodovou, citrónovou, pomarančovou alebo čerešňovou
šťavou. Novinkou sú ovocné, kyslé a jogurtové želatínové cukríky nimm 2
Smilegummi. Okrem chuti sa s nimi môžu deti aj zabaviť, pretože pomarančové ústa, citrónová tvár a malinové oči priam lákajú na
poskladanie rôznych smiešnych tvárí. Tieto
cukríky obsahujú vitamíny B,
C a E.
6
Jedno riešenie
na päť problémov
Sviežosť uvoľní pohyb
Pôsobením času a vonkajších škodlivých
vplyvov dochádza k poškodeniu na povrchu aj vo vnútri vlasov. Tie sa postupne
oslabujú, sú unavené, jemné, narušené
a bez života. Značka Elséve od spol.
L’ Oréal prináša riešenie v podobe prvej
kompletnej obnovy poškodených a oslabených vlasov Elséve Total Repair 5. Ide
o regeneračný vlasový rad s pro-keratínom a ceramidom na kompletnú obnovu
vlasu bunku po bunke. Výsledkom je zdravý lesk, hebkosť na dotyk, vitalita, odolnosť
a obnovená štruktúra. Rad zahŕňa regeneračný šampón, regeneračný balzam,
regeneračný balzam v spreji, ako aj intenzívnu regeneračnú masku a nočný elixír.
Každý z nás má iný životný rytmus. Mnoho
ľudí ocení, ak ich obklopuje počas celého
dňa jemná a čistá vôňa vypranej bielizne.
Sviežosť bielizne počas 24 hodín je dôležitá
približne pre 90 % spotrebiteľov. Odborníci
zo spol. Henkel skombinovali technológiu mikrokapsúl, ktoré vyzerajú ako malé
perličky, s obľúbeným prémiovým radom
pracích prostriedkov Persil Gold Active.
Vynovený Persil Gold Fresh Pearls by Silan
nielen účinne vyperie už pri 30 °C, ale dodá
oblečeniu aj 24-hodinovú sviežosť Silanu.
Perličky priľnú v procese prania k bielizni
a uchovajú vôňu Silanu v oblečení, až kým
ich neuvoľní jemný dotyk alebo pohyb. Persil
Gold Active Fresh Pearls by Silan je k dispozícii ako prášok na biele oblečenie, na farebné
oblečenie a ako gél na farebné oblečenie.
Urobí z bežného
výnimočné
Švédska vodka Absolut uviedla na slovenský trh limitovanú edíciu na rok
2010. Jej názov je Absolut Glimmer. Dizajn fľaše vychádza zo samotnej podstaty Absolut vodky, jej aboslútnej čistoty a priezračnosti. Odhadzuje vzhľad
typický pre Absolut Masquerade alebo Absolut Rock a vracia sa ku kultovej
ikone fľaše samotnej. Absolut Glimmer je krištáľovým šperkom s jemnými líniami, ktoré pripomínajú diamantové kryštály. Upúta na prvý pohľad
a stane sa absolútnou nutnosťou nielen pre zberateľov týchto špeciálnych
sérií. Povrch sklenenej fľaše novej limitovanej edície Absolut Glimmer je
pretkaný diamantovým vzorom, ktorý pripomína vytesané kryštáliky, a tvorí
jedinečnú trblietavú karafu. Jej cieľom je vytvoriť z bežného niečo výnimočné. Príchod limitovanej edície sprevádzajú promoakcie v baroch, keď za
každý nápoj získa návštevník originálne LED graffiti symbolizujúce odlesky
z krištáľovej fľaše. Každý takýto kúsok LED graffiti je vybavený diódou
s magnetom.
Zlepšuje pleť
Starnutie predstavuje pre väčšinu
žien množstvo zmien. Pokožka sa
mení, stráca svoju pevnosť, hebkosť,
pružnosť a pôsobí unaveným dojmom. Po menopauze je pleť akoby
zvädnutá a bledšia, koža sa stenčuje a prehlbujú sa vrásky. Spol.
Beiersdorf uviedla v septembri
t. r. nové riešenie pre ženy v období menopauzy. Prípravky Eucerin
DermoDensifyer zlepšujú pevnosť
a celkovú kvalitu pleti, a to aj bez
aplikácie chemického pílingu, ktorým
sa táto neinvazívna metóda inšpirovala. Výrobky stimulujú prirodzený proces obnovy
kožných buniek, čím zabezpečujú hĺbkovú hydratáciu pleti. K dispozícii sú
denný, nočný krém a očný krém.
Jemná
a účinná pena
Expertom spol. Schwarzkopf
sa podarila historická inovácia – vytvorili prvú trvácnu
ošetrujúcu penovú farbu na
vlasy bez amoniaku, ktorú
stačí jednoducho a rovnomerne naniesť. Farbiaca pena
s receptúrou proti poškodeniu vlasov bez amoniaku je
jemná k vlasom, má príjemnú vôňu a nesteká. Perfect
Mouse ošetruje vlasy počas
farbenia a rozmaznáva ich
aj neskôr vďaka vyživujúcej
regeneračnej maske s orchideovým výťažkom a sójovým
proteínom pre vlasy hebké
na dotyk. Dlhotrvajúce lesklé
vlasy a krytie šedín sú samozrejmosťou. Nový rad Perfect
Mouse je k dispozícii od septembra t. r. v pätnástich odtieňoch.
7
Čo je nové vo firmách SZZV?
Rastie rýchlejšie ako trhy
Tržby spol. Henkel vzrástli za druhý kvartál
2010 o 11,6 % a dosiahli 3,890 mld. eur.
Organicky vzrástli tržby o 6,8 %. Podiel
rastúcich regiónov na tržbách vzrástol
o 3 percentuálne body na 41 %
Nealko rástlo dynamicky
Od začiatku t. r. do konca júla predala spol.
Heineken Slovensko na našom trhu jeden
milión hektolitrov pív zo svojho portfólia.
Očistený prevádzkový zisk vzrástol o 54,5 % a predstavoval 476 mil. eur.
Očistený EBIT Margin vzrástol o 3,5 percentuálnych bodov na 12,2 %. „Po
veľmi dobrom štarte do fiškálneho roka 2010 pokračuje naše podnikanie
v pozitívnom vývoji aj v druhom kvartáli. K tomuto výsledku zvlášť prispeli
naše divízie Lepidlá, Technológie a Telová a vlasová kozmetika. Za druhý
kvartál t. r. zaznamenala divízia Telová a vlasová kozmetika silný organický
rast tržieb (5,0 %). Prevádzkový zisk vzrástol o 12,4 % a predstavoval
112 mil. eur. Tržby divízie Lepidlá, Technológie vzrástli o 19,5 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka a dosiahli 1,890 mld. eur. Organicky vzrástli tržby
o 13,6 %. Prevádzkový zisk bol takmer dvojnásobný oproti rovnakému obdobiu minulého roka a predstavoval 222 mil. eur. „Silné značky a úspešné inovácie opäť raz výrazne prispeli ku kvalitným výsledkom za druhý kvartál 2010.
V tomto pozitívnom vývoji sa odzrkadľuje aj pretrvávajúce zameranie na
implementáciu efektívnejších štruktúr, zníženie
nákladov a napredovanie
pri implementácii našich
strategických
priorít.
Na základe týchto faktorov plánujeme zlepšiť
naše výsledky za celý fiškálny rok 2010 o 25 %
v porovnaní s rokom
2009,“ hovorí Kasper
Rorsted, predseda predstavenstva spol. Henkel.
Na základe prognóz na
tento rok spol. Henkel
očakáva, že svetová ekonomika bude rásť približne o 3,5 %. Predstavitelia
tejto spoločnosti sú presvedčení, že sa tržby budú
organicky opäť rozvíjať lepšie ako jej trhy. Z hľadiska
operatívy už boli zavedené
viaceré opatrenia, od ktorých firma očakáva pozitívne impulzy vývoja.
Znamená to, že Slováci v tomto čase vypili dvesto miliónov veľkých pív značiek Heineken, Zlatý
Bažant, Corgoň, Kelt, Krušovice, Starobrno,
Martiner alebo Gemer. Po mimoriadne chladnom a nestálom počasí na začiatku tohto roka
potešil pivárov príchod horúcich letných dní.
Od začiatku júna t. r. až do konca júla vzrástol predaj spol. Heineken Slovensko v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka
približne o 15 %. V horúcich letných dňoch
sa osobitne darilo nealkoholickému pivu,
ktorého predaj rástol ešte dynamickejšie.
Za rovnaké obdobie vzrástol predaj piva
Zlatý Bažant nealko medziročne o 20 %.
Aj to je dôkazom, že nealkoholické pivo sa
postupne stáva alternatívou rôznych nealkoholických nápojov. „V prípade, že bude
tento priaznivý vývoj pokračovať, veríme,
že by sme mohli v tomto roku aj napriek
ešte stále nestabilnej ekonomike prekonať
výsledky predaja z minulého roka,“ hovorí
Hana Šimková, manažérka pre korporátne
vzťahy spol. Heineken Slovensko. Okrem
počasia prispeli podľa jej slov k priaznivému
výsledku aj MS vo futbale, ktoré počas celého mesiaca lákali fanúšikov na futbal a pivo
do podnikov. Značka Corgoň zrealizovala
pri príležitosti MS vo futbale veľmi úspešnú promosúťaž pre svojich zákazníkov
s názvom „Buď dvanásty hráč, nominuj sa
do Afriky“. Do súťaže sa zapojilo približne
25 000 spotrebiteľov.
Titul si žiada aj vedomosti
Medzinárodná súťaž barmanov
Pilsner Urquell Master Bartender 2010
má svojho víťaza.
Stal sa ním Martin Repaský z Pilsner Restaurant Banská Bystrica, ktorý
získal titul Master Bartender a bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom jesennom finále súťaže v Prahe. Medzinárodná súťaž Pilsner Urquell
International Master Bartender sa uskutočnila pod hlavičkou skupiny
SABMiller v tomto roku už piatykrát. Tretíkrát sa do nej zapojilo aj Slovensko.
Medzinárodné finále Pilsner Urquel International Master Bantender 2010
sa uskutočnilo v dňoch 13. a 14. 10. 2010 v Prahe. Súťažilo 19 bartendrov,
víťazov národných kôl z rôznych krajín sveta, ktorí súperili o titul Pilsner
Urquell International Bartender
pre rok 2010. Na tejto akcii
boli bartendri testovaní nielen
z vedomostí o pive tejto značky,
jeho histórie, procesu varenia
a informácií o ingredienciách,
ale aj o schopnosti načapovať
ho. Súťaž hodnotila odborná
komisia a víťaz celosvetového finále získal okrem titulu aj
10 000 eur a zájazd do Dánska,
domovskej krajiny vlaňajšieho
víťaza. „Víťazom, ktorý si zaslúži
nosiť titul Master Bartender
2010, by mal byť barman,
ktorý vyniká nielen vedomosťami, ale aj svojou extrovertnou
osobnosťou a schopnosťou
komunikovať a reprezentovať
túto značku aj na medzinárodnej úrovni,“ dodáva Katarína
Milnárová, brand manažérTitul Pilsner Urquel Master Bantender
ka značky Pilsner Urquell na
získal Martin Repaský.
Slovensku.
Nestlé opäť vyrába
Na nedeľu 15. 8. 2010 závod Nestlé v Prievidzi tak
ľahko nezabudne. Celodenný vytrvalý dážď, blesky
pretínajúce oblohu a stúpajúca hladina Handlovky.
Táto susedka sa postarala o to, aby pracovníci závodu nevypustili slovo
voda z myslí na niekoľko nasledovných dní. Prívalová vlna zničila prípojku
vody a elektrickej energie do závodu, 3 výťahy, malý lapač tukov, vzduchotechniku v bujonárni a pod. Poškodených bolo niekoľko desiatok rôznych
zariadení. „Podstatné je, že nikto z našich zamestnancov nebol zranený.
Po opadnutí vody zostala všade vrstva lepkavého a slizkého bahna. Začal
sa teda náš boj s neporiadkom,“ hovorí Ing. Eva Višňovská, vedúca útvaru
logistiky spol. Nestlé Slovensko, s. r. o., závod Prievidza. Podľa jej slov pracovalo na odstraňovaní škôd a čistení 120 – 140 ľudí denne, vyviezlo sa 300
tatroviek s bahnom aj odpadom a 150 veľkoobjemových kontajnerov na
odpad. V dôsledku povodne vzniklo aj 600 kg elektronického a elektrického
odpadu. „Nákladné vozidlá s odpadom najazdili 2 000 kilometrov, nakúpili
sme a použili 100 ks stierok na podlahu a 60 ks mopov. Na dezinfekciu
sme použili 1 600 l rôznych dezinfekčných prostriedkov a prípravkov
proti plesniam a pod.,“ konštatuje E. Višňovská s tým, že bolo odobratých
1 300 vzoriek na mikrobiologické rozbory. Tím závodu vyvinul mimoriadne
úsilie, aby sa výroba mohla obnoviť čo najskôr. Ani nie 2 týždne po povodni
oznámili svojim zákazníkom, že opäť idú na plný plyn. „Popritom, samozrejme, pokračovali práce spojené so sušením priestorov, maľovanie, opravy
fasád a pod. Ako organizácia, ktorá má o. i. certifikát environmentálneho riadenia ISO 14000, pracujeme aj na vyhodnotení skúseností spolu
s vedením mesta Prievidza a odbornou externou firmou tak, aby mesto aj
priemyselné firmy mohli pomocou účinnejších opatrení predísť opakovaniu
povodňových škôd,“ dodáva E. Višňovská.
8
Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. „Za desať
rokov spolupráce sa nám potvrdilo, že SČK je spoľahlivý partner, ktorý
nám pomáha napĺňať hodnoty našej organizácie. Aj z tohto dôvodu sme
sa tento rok rozhodli podporiť tri ďalšie projekty potravinovej pomoci.
Okrem Bratislavy sme podporili aj územné spolky SČK v Banskej Bystrici
a Topoľčanoch,“ dodáva J. Hájková. V okrese Banská Bystrica bola
vďaka finančnej podpore vo výške 12 585 eur poskytnutá potravinová
pomoc vo forme potravinových balíčkov 420 rodinám s deťmi v hmotnej
núdzi. Vybavenie stravovacieho zaradenia Sociálneho strediska ÚzS SČK
v Topoľčanoch, dotovanie ceny stravného lístka pre stravníkov dôchodcov
a potravinová pomoc 303 rodinám s deťmi v hmotnej núdzi boli realizované
vďaka finančnej pomoci 19 887 eur i v okresoch Topoľčany, Partizánske
a Bánovce nad Bebravou.
Spolu pomáhajú
Spolupráca spoločnosti Kraft Foods
Slovakia a Slovenského Červeného kríža
(SČK) pokračuje už desiaty rok za sebou.
V Bratislave sa poskytuje potravinová pomoc rodinám s deťmi v hmotnej
núdzi po tretíkrát, tento raz v celkovej hodnote 10 000 eur. V októbri tohto
roka roznášali dobrovoľníci SČK potravinové balíčky pre 262 rodín z trinástich bratislavských mestských častí. Spol. Kraft Foods Slovakia darovala
v tomto roku na projekty podobného charakteru finančné prostriedky v celkovej výške 42 411 eur. Potravinové balíčky dostali počas minulých mesiacov už aj rodiny v Banskej Bystrici, Topoľčanoch, Partizánskom, Bánovciach
nad Bebravou a navyše bolo vybavené stravovacie zariadenie Sociálneho
strediska ÚzS SČK v Topoľčanoch.
Začiatky spolupráce
Počiatky spolupráce spoločnosti Kraft Foods Slovakia a SČK sa datujú od
roku 2000, keď v Dome SČK bola pre občanov v naliehavej tiesni v Spišskej
Sobote zrekonštruovaná kuchyňa. V roku 2002 nasledovala rekonštrukcia kuchyne Sociálneho strediska SČK v Žiari nad Hronom, v roku 2003
kuchyne Domu humanity SČK v Trenčíne, v roku 2004 Domu humanity SČK
v Senici. Vďaka finančnej pomoci spoločnosti Kraft Foods Slovakia sa v roku
2005 zakúpilo pre SČK v Senici špeciálne upravené vozidlo s nájazdovou
plošinou pre zdravotne postihnutých ľudí. V roku 2006 sa vybavilo stravovacie zariadenie Sociálneho strediska SČK v Leviciach. Rok 2007 priniesol
modernizáciu priestorov vývarovne územného spolku SČK Prešov-Sabinov
a tiež bola poskytnutá potravinová pomoc ľuďom v hmotnej núdzi. V roku
2008 sa pre územný spolok v Trenčíne zakúpilo špeciálne kuchynské zariadenie – konvektomat. Súčasťou finančnej pomoci boli aj potravinové balíčky pre
214 rodín s deťmi v hmotnej núdzi v okrese Trenčín. V tom istom roku sa uskutočnil aj projekt priamej potravinovej pomoci 229 rodinám s deťmi v hmotnej
núdzi v Bratislave. V roku 2009
Projekt potravinovej pomoci
boli zrekonštruované vývarovne
bratislavským rodinám
územných spolkov v Leviciach
a v Senici. Tiež bola poskytnutá s deťmi v hmotnej núdzi v roku 2010
potravinová pomoc pre rodiny
Počet
s deťmi v hmotnej núdzi v Leviciach
obdarovaných
Mestská časť
rodín
(223 rodín), Senici (109 rodín)
a Bratislave (252 rodín).
Dúbravka
22
Záhorská Bystrica
3
Karlova Ves
18
Devínska Nová Ves
9
Lamač
1
Staré Mesto
11
Podunajské Biskupice
16
Vrakuňa
18
Ružinov
30
Petržalka
100
Rača
10
Vajnory
3
Nové Mesto
21
Aktivity Slovenského Červeného kríža
SČK pôsobí na území Slovenska vyše 90 rokov a v rámci svojej práce
zastrešuje aktivity v oblastiach, ako je dobrovoľníctvo, bezpríspevkové
darcovstvo krvi, prvá pomoc, pátracia služba či šírenie vedomostí o medzinárodnom humanitárnom práve. Mnohé sociálne aktivity, ako sú napr.
opatrovateľská a prepravná služba, spoločné stravovanie, rozvoz stravy do
domácností či krátkodobé krízové ubytovanie, sú zastrešované jednotlivými
územnými spolkami SČK po celom Slovensku. „Pozornosť SČK sa v oblasti
sociálnych aktivít sústreďuje na pomoc konkrétnym ľuďom. Rok 2010 je
Európsky rok boja proti chudobe a SČK sa kampaňou Deň boja proti hladu
pridal k organizáciám, ktoré podporujú túto iniciatívu. Sme veľmi radi, že
spol. Kraft Foods sa aj tento rok rozhodla podporiť niektoré z našich územných spolkov, a prispieť tak k aktivitám zameraným na pomoc tým, ktorí žijú
v hmotnej núdzi,“ hovorí Helena Kobzová, prezidentka SČK.
Potravinové balíčky
Potravinová pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi bola v Bratislave poskytnutá po tretíkrát. Je určená 262 rodinám, ktoré boli vybrané v spolupráci
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. „Vzhľadom na to, že
sme jedným z najväčších výrobcov potravín na svete, je pre nás samozrejmosťou a tiež najväčšou prioritou pomáhať ľuďom v núdzi hlavne potravinami,“ hovorí Jaroslava Hájková zo spol. Kraft Foods. Balíček mal hodnotu približne 29,38 eur a obsahoval potraviny ako múka,
mlieko, ryža, cukor, olej, cestoviny, strukoviny a iné.
Výber jednotlivých potravín bol starostlivo zvážený.
Obsah balíčka tvorili trvanlivé potraviny, z ktorých
sa dajú pripraviť hodnotné pokrmy, pričom by mali
vystačiť na niekoľko týždňov.
Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi
Spolupráca SČK a spoločnosti Kraft Foods trvá
už desať rokov. „Vďaka podpore spoločnosti Kraft
Foods sme od roku 2000 zrekonštruovali desať
vývarovní územných spolkov SČK na Slovensku
a pomohli formou potravinových balíčkov 2 240
rodinám s deťmi v hmotnej núdzi. Spoločnými silami pomôžeme aj tento rok ďalším sociálne odkázaným rodinám,“ konštatuje Zuzana Rosiarová
Vinea odhalila nové znamenie krásy
či kaviarni. „Vinea je skutočnou oslavou krásy,
elegancie a dokonalosti. Pre všetkých večne
smädných po kráse prichádza Vinea s novou
kampaňou Znamenie
krásy Nail art by
Veronika Gall,“ hovorí
Bohuslav Gajdoš, brand
manažér značky Vinea,
Kofola, a. s. Pretože
pekne upravené nechty sú najlepšou vizitkou
každej ženy, prináša
tento obľúbený hroznový nápoj ďalšie originálne znamenie krásy,
prostredníctvom ktorého sa môžeme skrášliť.
Ak si však myslíte, že
Vinea je čisto ženskou
záležitosťou, Bohuslav
Gajdoš vás presvedčí
o opaku: „Znamenie
krásy si ženy môžu zvoliť podľa svojej aktuálnej
nálady či vkusu, a to voľbou romantickej bielej alebo zvodnej červenej Viney.
V konečnom dôsledku sa však najviac poteší práve mužské oko, ale to
dámy určite dobre vedia.“
Krása má nekonečne veľa podôb a tá ženská už
celé stáročia inšpiruje básnikov, maliarov, spevákov, vplyvných panovníkov i uznávaných vzdelancov k obdivuhodným dielam či činom. Túžba po
nej je večná a značka Vinea to dobre vie.
Po úspešnej kampani CRYSTALLIZEDTM
Swarovski Elements plnej trblietavých
znamienok krásy sa Vinea tentoraz
spojila so známou slovenskou módnou
návrhárkou Veronikou Gallovou, ktorá
navrhla exkluzívne pre značku Vinea
špeciálny nechtový dizajn Nail art by
Veronika Gall, ktorý nechty okamžite premení na šperk. Pretože šperky jednoznačne patria ku krásnym
ženám, predstavenia novej limitovanej edície Viney sa ujali moderátorka
Marianna Ďurianová a modelka i dlhoročná riaditeľka MISS Slovensko Lucia
Hablovičová. Spolu s brand manažérom značky Vinea Bohuslavom
Gajdošom odhalili ďalšie znamenie
krásy v podobe aršíka originálnych
nechtových ozdôb. Už od októbra t. r.
ho zákazníci dostanú spolu s tradičnou bielou či nezameniteľnou červenou Vineou v každej dobrej reštaurácii
9
Systém priamej spolupráce
K európskemu priemeru
máme ešte ďaleko
Hana Nováková, MBA, generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVIPAK zhrnula všetky formy podpory, ktoré systém ENVI- PAK ponúka od
septembra 2010 mestám a obciam. Okrem priamej finančnej podpory je
to najmä poradenstvo, ako optimalizovať nastavenia separovaného zberu
a zvyšovať efektivitu, a tiež podpora pri vzdelávaní a motivovaní občanov, aby
sa zapájali do triedenia odpadov. „Systém priamej spolupráce miest a obcí
s výrobcami a dovozcami balených výrobkov môže v prípade jasných pravidiel efektívne fungovať aj za súčasných podmienok a pri legislatívnom nastavení. Na Slovensku má systém priamej spolupráce veľký potenciál, keďže
v iných krajinách efektívne funguje už desaťročia,“ dodáva H. Nováková.
Dňa 30. 9. 2010 sa uskutočnila v Banskej Bystrici konferencia
s názvom Samospráva a separovaný zber – Budúcnosť financovania separovaného zberu v mestách a obciach na Slovensku.
Konferencia sa konala po záštitou Ministerstva hospodárstva a výstavby
SR. Organizátori konferencie, oprávnená organizácia ENVI -PAK a Slovenské
priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie SLICPEN, vyhlásili na
konferencii aj výsledky súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce.
Ocenenia za separovanie
Povinnosti miest a obcí
Súčasťou konferencie bolo aj vyhlásenie súťaže o najlepšie separujúce
mestá a obce na Slovensku. Víťazi súťaže si rozdelili finančné ceny v hodnote 10 500 eur, ktoré môžu investovať do rozvoja a podpory separovaného
zberu odpadov. Ocenenia v jednotlivých kategóriách si odniesli tieto mestá
a obce:
Najlepšie mesto/obec v separovaní papiera – obec Kopčany
Najlepšie mesto/obec v separovaní plastu – obec Zlatá Baňa
Najlepšie mesto/obec v separovaní skla – obec Košariská
Mesto/obec v separovaní nápojových kartónov – obec Alekšince
Mesto/obec s najlepšie separujúcimi obyvateľmi – mesto Sečovce
Mesto/obec s najlepšie vybudovanou infraštruktúrou separovaného
zberu – mesto Stará Turá
Mesto/obec s najvyššou efektivitou separovaného zberu
– mesto Prievidza
Mesto/obec s mimoriadnym počinom v oblasti odpadového
hospodárstva – obec Šárovce
Hlavná cena Najlepšie separujúce mesto/obec na Slovensku
v roku 2010 putovala do Dubnice nad Váhom.
Partnermi konferencie boli Únia potravinárov Slovenska, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Slovenské združenie pre značkové výrobky, mediálnym partnerom bol spravodajský internetový portál o odpadoch
www.odpadyportal.sk.
Priemerný slovenský občan vyseparuje za rok približne 26 kg odpadu.
Európsky priemer, ktorý by malo Slovensko dosiahnuť, sa pohybuje na úrovni približne 56 kg na občana ročne. Zvýšenie úrovne triedenia odpadu je
úlohou miest a obcí, na ktorých územiach vzniká komunálny odpad. Úlohu
separovať odpad im navyše ukladá aj zákon. Pre obce je však prevádzkovanie separovaného zberu odpadov finančne náročné. Ing. Jarmila Tkáčová,
poslankyňa NR SR a členka výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie, ubezpečila obce a mestá o podpore zo strany štátu a ocenila
fakt, že aj v neľahkej dobe krízy na poli druhotných surovín ponúkla organizácia ENVI-PAK mestám a obciam pomoc v podobe priamej finančnej
podpory separovaného zberu odpadov. Priama finančná podpora vychádza
zo zásad a nastavení, ktoré
fungujú v západných európskych krajinách už veľa rokov.
Inšpiráciou môže byť susedné Česko, kde sa po rozdelení štátu nevydali systémom
podpory prostredníctvom
tretej osoby – Recyklačného
fondu –, ale priemysel podporuje mestá a obce priamo. Skúsenosti s rastom
príspevkov a investíciami,
ktoré za tieto finančné prostriedky mestá a obce urobili,
prezentoval na konferencii
Ing. Martin Vaneček, člen
Komisie životného prostredia
Zväzu miest a obcí ČR, ktorý
je zároveň vedúci odboru životného prostredia Magistrátu
mesta Brno. Zástupcovia
autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM a miest a obcí
Organizátori konferencie, oprávnená organizácia
ČR podpísali konkrétne skúENVI -PAK a Slovenské priemyselné združenie pre obaly
senosti s investíciami, ktoré
a životné prostredie SLICPEN, vyhlásili na konferencii
pochádzajú z priemyslu.
aj výsledky súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce.
V susednom Česku sa po rozdelení štátu nevydali systémom podpory prostredníctvom tretej osoby
– Recyklačného fondu –, ale priemysel podporuje mestá a obce priamo..
Dôvera rastie
Reklamné výdavky medziročne
Mediatyp
Časopisy
Noviny
TV
Rádio
Outdoor
Kiná
Total
Finančná kríza sa v posledných dvoch rokoch podpísala aj na
objeme prostriedkov, ktoré preinvestovali zadávatelia reklamy.
V roku 2009 došlo k poklesu reklamných výdavkov oproti predchádzajúcim obdobiam, ktoré charakterizoval nepretržitý rast.
Ak sa pozrieme na rok 2010 v číslach, môžeme skonštatovať rast dôvery
zadávateľov v silu spotrebiteľských nákupov.
január – jún 2009 ( € )
48 421 306
39 639 045
338 100 188
37 802 006
38 267 689
1 300 683
503 530 917
január – jún 2010 ( € )
50 694 930
46 098 861
211 701 458
41 386 367
39 978 258
1 296 634
391 156 508
% zmena
4,70 %
16,30 %
- 37,38 %
9,48 %
4,47 %
- 0,31 %
- 22,32 %
Zdroj: TNS SK
Klesli výdavky na reklamu
V prvom polroku 2010 zaznamenali oproti rovnakému obdobiu roka 2009
rast printy (noviny a časopisy), outdoor aj rádiá. Kinoreklama síce oproti
roku 2009 stagnovala, no minulý rok bol pre tento segment aj tak veľkým
prínosom, pretože zaznamenala viac ako dvojnásobný rast oproti roku
2008. Významný prepad zaznamenali televízne výdavky. Investície do televíznej reklamy však nie je možné relevantne porovnať s predchádzajúcimi
rokmi, a to vzhľadom na zmenu televíznych cenníkov, ktorá si vyžiadala
zmenu oceňovania televíznej reklamy.
Komunikácia oproti predchádzajúcemu roku
Mediatyp
január – jún 2009
Časopisy (počet inzertných strán)
13 959
10 814
Noviny (počet inzertných strán)
2 979 042
Rádio (v sekundách)
5 567 674
TV (v sekundách)
január – jún 2010
14 935
13 515
3 418 679
6 922 173
% zmena
6,99 %
24,98 %
14,76 %
24,33 %
Zdroj: TNS SK
TOP 10 zadávateľov reklamy
Komunikovali viac
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Z tabuľky č. 2 vyplýva, že zadávatelia komunikovali viac ako v predchádzajúcom roku. Len v televíziách sa predalo o 376 hodín reklamného priestoru
viac ako v prvej polovici roka 2009. V rádiách to bolo o 122 hodín viac
a v printových médiách o 3 670 inzertných strán viac ako v rovnakom
období roka 2009.
TOP zadávatelia
V rebríčku TOP 10 zadávateľov je poradie prvých troch zadávateľov rovnaké ako v roku 2009. S výnimkou zadávateľa Lidl sa všetci ostatní umiestnili v rebríčku TOP 10 aj v minulom roku. Lidl nahradil zadávateľa Reckitt
Benckiser, ktorý sa v tomto roku umiestnil na 16. mieste.
Zdroj: TNS SK.
Zadávateľ
Orange
T–Mobile
Unilever
Henkel
T-Com
Lidl
Nestlé
L’ Oreal
Procter & Gamble
Telefónica O2
január – jún 2010 ( € )
14 624 893
11 222 328
11 070 627
10 322 298
7 418 402
5 600 629
5 485 747
5 476 522
5 126 987
4 904 309
Zdroj: TNS SK
10
• Ako prebieha kontrola zákazu testovať zložky a finálne výrobky
na zvieratách?
Predpis EÚ ukladá všetkým členským štátom povinnosť vykonávať kontrolu
dodržiavania zákazu a ak zistia jeho porušenie, musia takýto výrobok alebo
zložku okamžite zakázať. Ide o veľmi náročnú kontrolnú činnosť, najmä ak
berieme do úvahy skutočnosť, že v zmysle právneho predpisu možno informáciu o netestovaní získať len z dokumentácie o výrobkoch. Navyše je táto
dokumentácia prístupná kontrolným orgánom iba u výrobcov a dovozcov.
Použitie testov na zvieratách sa nedá dokázať laboratórnymi skúškami. Na
to, aby bola kontrola efektívna, je nutná spolupráca kompetentných orgánov nielen na národnej úrovni, ale v rámci celej EÚ.
• Ako je to na Slovensku?
U nás máme väčšinou malých a stredných výrobcov kozmetických výrobkov, ktorí majú založenú stratégiu svojej firmy na tom, že nevyužívajú testy
na zvieratách. V rámci nákupu surovín musia dávať pozor na to, aby neboli
testované na zvieratách, a viesť o tom dokumentáciu. Vo všeobecnosti je
možné povedať, že kozmetické výrobky vyprodukované na území Slovenska
nepoužívajú zložky, ktoré boli testované na zvieratách a netestujú ani finálne kozmetické výrobky. Potvrdzuje to aj Štátna veterinárna a potravinová
správa SR, teda kompetentný orgán, ktorý vydáva súhlas na vykonávanie
pokusov na zvieratách a každoročne o tom informuje Európsku komisiu.
• Ozývajú sa hlasy, ktoré hovoria, že značenie, ktoré informuje
spotrebiteľov o tom, že výrobok nebol testovaný na zvieratách,
je zavádzajúce a ide v podstate len o marketingový ťah, keďže
mohli byť testované zložky. Ako upravuje EÚ tieto značenia?
Kedysi sa testovalo na zvieratách a spotrebitelia boli na obaloch výrobkov
informovaní, že výrobok je bezpečný, keďže prešiel týmito testami. V súčasnosti EÚ uverejnila v úradnom vestníku odporúčanie, v ktorom stanovila
podmienky, kedy môžu výrobcovia deklarovať, že výrobok ani zložky neboli
testované na zvieratách. Usmernenie hovorí jednoznačne o tom, že spôsob, akým to uvedú, je na ich rozhodnutí. EÚ nemá tendenciu harmonizovať
výroky, ktoré sa uvedú na obaloch alebo v prezentačných materiáloch. Či už
ide o výrokovú formu, alebo piktogram.
Andrea Hinková
Chýbajú ešte tri metódy
Zákaz testovania kozmetických výrobkov a ich zložiek platí v EÚ
od roku 2004. Táto problematika má tri fázy a o nich sme
hovorili s Ing. Helenou Kohútovou, odbornou radkyňou z odboru
hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Úradu verejného zdravotníctva SR.
• Ako prebiehali prvé dve fázy a v akom štádiu je posledná?
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/115/ES platí v EÚ
od 11. 9. 2004 všeobecný zákaz testovania finálnych kozmetických výrobkov na zvieratách. Od 11. 3. 2009 sú v platnosti ďalšie dva zákazy. Jedným
z nich je zákaz testovať kozmetické zložky na zvieratách, ak existuje vhodná
alternatívna metóda, druhým je zákaz predaja kozmetických výrobkov, ktorých zložky alebo finálne výrobky boli otestované na zvieratách.
• V súčasnosti prichádza do úvahy posledný termín, ktorý by mal
zaviesť absolútny zákaz.
Už v čase prijatia zákazu, teda v roku 2003, existovali určité alternatívne metódy, ktoré testy na zvieratách nahrádzali úplne alebo čiastočne.
Európska komisia však prijala časový harmonogram, podľa ktorého mali
byť do 11. 3. 2009 vypracované a prijaté alternatívne metódy na všetky
typy testov, a tak mali byť úplne zakázané testy na zvieratách. Výnimku tvorili iba testy, ktoré sa týkali toxicity opakovanej dávky, reprodukčnej toxicity
a toxikokinetiky, pre ktoré by mali byť vypracované alternatívne metódy
najneskôr do 11. 3. 2013. Podľa dostupných informácií z januára t. r. je viac
ako pravdepodobné, že sa termín 2013 nestihne.
• Aké kroky podniká EK preto, aby sa tento termín stihol?
Ide o finančne veľmi náročnú záležitosť. Európska komisia vyčlenila na
vývoj alternatívnych metód za posledných 20 rokov vyše 200 mil. eur.
Na posledné tri metódy prispela sumou vo výške 25 mil. eur a priemysel
doplnil túto sumu do 50 mil. eur. Celý svet sa stále viac zamýšľa nad tým,
či je správne užívať si taký vysoký štandard, ak na druhej strane niekto iný
trpí. Najmä ak ide o profit určitej skupiny ľudí.
• Pri tejto problematike vystupujú dve silné lobistické skupiny
– kozmetické koncerny a ochranári.
Kozmetické firmy chcú zvyšovať štandard aj životnú úroveň a ochranári
oponujú tým, že to nie je potrebné, pretože je to na úkor iných.
• Zákaz testovania na zvieratách však neznamená, že vo výrobkoch
nemôžu byť použité látky, ktoré boli otestované pred rokom
2004.
Existuje množstvo látok, ktoré boli v minulosti testované na zvieratách
a naďalej sa môžu používať. Zákaz platí iba pre tie látky, ktoré sa objavili až
po roku 2004. Je potrebné si ešte uvedomiť, že EK môže udeliť výnimku
zo zákazu, a to najmä vtedy, ak sa objavia vážne obavy o zdravie ľudí z už
používanej zložky, ktorú nemožno nahradiť inou.
• Kozmetický priemysel podlieha aj chemickej legislatíve.
Čo predpisuje táto norma?
Pri výrobe sa používajú chemické látky syntetického alebo prírodného
pôvodu. Predtým, ako sú schválené a je možné ich uvádzať do obehu
a používať na výrobu rôznych chemických látok (aj kozmetických výrobkov),
musia prejsť testom bezpečnosti v zmysle chemickej legislatívy REACH.
V tejto legislatívnej norme sú stanovené kritériá, ktoré musí daná látka
splniť, aby bola zložka bezpečná. V prípade, že je nejaká látka vyvinutá pre
účely použitia aj do kozmetiky, musí popri chemickej legislatíve spĺňať aj
kozmetické kritériá.
Ing. Helena Kohútová
- odborná radkyňa z odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Úradu verejného zdravotníctva SR.
Hodnota kolíše
menej ako cena
akcií
riaditeľa organizácie European Brand Institute, zaznamenali najväčší
rast značky z farmaceutického, zdravotníckeho a biotechnologického
priemyslu. „Najväčší rast hodnoty zaznamenala britská značka British
GlaxoSmithKline (+34,6 %) nasledovaná značkami Sanofi Avensis (+19,1 %)
a Novartis (+11,6 %). Hodnoty značiek v automobilovom priemysle (-14,1 %)
a IT technológiách (-14,5 %) klesli najmä z dôvodu krízy. Hodnota značiek
v sektore finančných služieb klesla priemerne o 10,8 %, pričom najviac
stratili značky RBS (-36 %), UniCredit (-29,7 %) a Deutsche Bank (-29,9 %),“
hovorí G. Hrebicek. Podľa jeho slov kolíše hodnota značiek menej ako cena
akcií daných firiem na kapitálových trhoch. Značky sa po kríze spamätali
a niektoré priemyselné odbory stále majú rastový potenciál v oblasti trhovej kapitalizácie. Hodnota značiek rastie rýchlejšie ako hodnota 10 najhodnotnejších značiek
v priemere o 32,1 %, zatiaľ čo hodnota indexu DAX vzrástla len o 22,6 %.
European Brand Institute je združením nezávislých expertov na posudzovanie hodnoty európskych značiek s vyše 14-ročnými skúsenosťami v oblasti analýz, hodnotenia,
stratégií a posudzovania hodnoty značiek európskych firiem
s počtom zamestnancov od 10
do 100 000 a vlastným imaním
od 1 mil. do 500 mld. eur.
Štúdia Eurobrand 2010 je
zameraná na posúdenie hodnoty
európskych značiek, ktorou organizácia European Brand Institute
(Európsky inštitút pre značky)
vo Viedni hodnotí vyše 3 000
značiek z 24 krajín a 16 odborov.
Najhodnotnejšími značkami Európy
sú LVMH (27,638 mld. eur), Nokia
(25,331 mld. eur), Vodafone (25,318
mld. eur), INBEV (23,604 mld. eur),
Unilever (22,212 mld. eur), Telefonica
(21,880 mld. eur), Nestlé (19,563
mld. eur), Deutsche Telekom (18,0001
mld. eur), SAB Miller (17,572 mld.
eur) a Mercedes Benz (16,940 mld.
eur). Podľa slov Gerharda Hrebicka,
11
the operation of separated waste collection is quite costly. Ing. Jarmila
Tkáčová, Member of Parliament of the SR and Member of the Parliamentary
Committee on Agriculture and the Environment, assured towns and
municipalities about state support and appreciated the fact that even in
a difficult time of crisis in the field of secondary raw materials, ENVI–PAK
offered assistance to owns and municipalities in the form of direct financial support for separated waste collection. Such direct financial support
is based on principles and settings that have been working in Western
European countries for many years. The neighbouring Czech Republic
can be considered to be an inspiration where, after the dissolution of the
state, the support system is not based on the Recycling Fund as a third
party, but industry directly supports the municipalities. Experience with the
growth of contributions and investments, which the municipalities have
made from such funds, was presented at the conference by Ing. Martin
Vaneček, Member of the Environmental Committee of the Association of
Cities and Municipalities of the Czech Republic, who is also the Head of
the Environment of the Town-Council of the City of Brno. Representatives
of the authorized packaging company EKO – KOM and Czech towns and
municipalities described specific experiences with investments coming
from industry.
English Summary
TOP 10 between the boards?
The sales of the TOP 10 largest players in the SR reached
€ 4,432.28 million in 2008 and € 4,338.80 million in 2009. This
year, they are likely to reach around € 4,903.79 million. In 2008, the
group sales increased by 10 percent.
It is a forecast of the ten largest commercial and distribution companies
selling food, drugstore goods, cigarettes and tobacco products according to their sales with VAT, which they are most likely to achieve in 2010.
In the crisis year of 2009, the group sales decreased by more than
2 percent for the first time in the history of the TOP 50 ranking since
1998. Despite the fact that 2010 is also affected by the economic crisis
and our economists are not expecting a major recovery of the Slovak
economy, the sales of the TOP 10 companies will grow by about 13 percent, which is higher than in 2008. It should be noted that the TOP 10
concentrates about 65% of the overall sales of the TOP 50 group and
more than 50% of overall retail sales from food, beverages, tobacco and
drugstore goods in the SR. The conclusions are almost clear. If our forecasts will only differ from reality a little, which will after all be found in a few
months, we could talk about the recovery of consumption. Of course, we
must not confuse the sales of retail giants with individual household consumption. However, there is a clear dependence between such variables.
The value fluctuates less than the price of stock
Eurobrand 2010 study aimed at the assessment of the value of
European brands through which the European Brand Institute in
Vienna evaluates more than 3,000 brands from 24 countries and
16 sectors.
The most valuable brands in Europe include LVMH (EUR 27.638 billion),
Nokia (EUR 25.331 billion), Vodafone (EUR 25.318 billion), INBEV (EUR
23.604 billion), Unilever (EUR 22.212 billion), Telefonica (EUR 21.880
billion), Nestlé (EUR 19.563 billion Euro), Deutsche Telekom (EUR 18.0001
billion), SAB Miller (EUR 17.572 billion) and Mercedes Benz (EUR 16.940
billion). According to Gerhard Hrebicek, Director of the European Brand
Institute, the largest growth was noted in the pharmaceutical, medical
and bio-technology industries.
Appeal to emotions
The economic crisis manifested itself for the first time about two
years ago through a decline in GDP, an increase in unemployment
and prices and a decline in spending.
The survey carried out by TNS AISA continually shows that the fears of
Slovaks concerning the crisis considerably increased especially to the end
of 2008 and in the early months of 2009. Since then, the feelings and
expectations of respondents associated with the crisis have stabilized and
became stagnant.
The results of an online survey show that respondents aged 20 – 40
years, who are actively using the Internet, in principle perceive the crisis
similarly to the rest of Slovakia. The consumer behaviour of the vast
majority (81 %) was and still is affected by the crisis (significantly in 33%
of cases). Some expenditures of the respondents have decreased while
others have increased. Spending on entertainment, such as holidays,
restaurants, sports or theatre, cinemas and concerts, has decreased.
On the contrary, expenditures to satisfy basic living needs, such as petrol,
electricity and common foods, have increased. However, more than half
of the respondents (54 %) claim that they manage their funds more or
less the same as last year. Compared to the claim that the crisis affected
as much as 81% of them, it is a relatively low percentage. “Only” 25 % of
respondents directly said that they are spending less than in the foregoing year. On the other hand, as much as 75 % of people claim that their
living standard has not changed or even improved compared to last year.
It only worsened with 25 % of respondents. Again, it should be noted
that as much as 81% of the same people declare that the crisis has any
impact on their consumption. Moreover, 33 % of respondents declare
a major negative impact of the crisis, but only 3% declare a significant
decline in living standards.
Three methods still missing
The ban on testing cosmetic products and their ingredients has
applied in the EU since 2004. This issue includes three phases,
about which we talked with Ing. Helena Kohútová, Professional
Adviser of the Department for Hygiene, Nutrition and Safety of
Food and Cosmetics of the Public Health Authority of the SR.
How were the first two phases conducted and at what stage is the
last one?
According to European Parliament and Council Directive 2003/115/EC,
a general ban on testing finished cosmetic products on animals has
applied in the EU since 11 September 2004. Another two bans have been
in force from 11 March 2009. One of them is the ban on testing cosmetic
ingredients on animals, if a suitable alternative method exists, and the
second one is the ban on the sale of cosmetic products the ingredients
or finished products of which are tested on animals.
The last deadline currently comes into consideration to introduce
an absolute ban …
At the time that the ban was adopted, in 2003, certain alternative methods already existed which allowed the full or partial replacement of tests
on animals However, the European Commission adopted a timetable by
which alternative methods for all types of tests should have been developed and adopted by 11 March 2009 and thus fully prohibited testing on
animals. The only exceptions were tests related to repeated dose toxicity,
reproductive toxicity and toxicokinetics, alternative methods for which
should have been developed no later than by 11 March 2013. According
to information available from January of this year, it is more than likely that
the deadline in 2013 will not be met.
What steps are the European Commission taking to ensure the
deadline is met?
It is a very costly affair. During the last 20 years, the Commission has
earmarked more than EUR 200 million for the development of alternative
methods. For the last three methods, the Commission contributed the
amount of EUR 25 million which was increased by the industry to EUR
50 million. The entire world is more and more thinking about whether it
is right to enjoy such a high standard if, on the other hand, someone else
suffers. Especially, if concerning profits for certain groups of people.
Still far away from the European average
On 30 September 2010, a conference took place in Banská Bystrica,
entitled “Self-Administration and Separated Waste Collection”
– The future of funding separated waste collection in towns and
municipalities in Slovakia.
The conference was held under the patronage of the Ministry of
Economy and Construction of the SR. At the conference, the organizers, ENVI–PAK and the Slovak Industrial Coalition on Packaging and the
Environment SLICPEN, also announced the results of a competition for
the best separating towns and municipalities. The average Slovak citizen
separates approximately 26 kg of waste per year. The European average
to be reached by Slovakia stands at about 56 kg per person per year.
Increasing the levels of waste separation is the job of towns and municipalities in whose territory such municipal waste is generated. In addition,
the task of separating waste is also imposed by law. For municipalities,
Beiersdorf Slovakia Dr. Oetker Heineken Slovensko Henkel Slovensko Imperial Tobacco Slovakia Jan Becher – Slovensko Japan Tobacco International
Johnson & Johnson Kofola Kraft Foods Slovakia L’Oréal Slovensko Nestlé Slovensko Pepsi-Cola SR Philip Morris Slovakia Pivovary Topvar
Podravka International Procter & Gamble Rajo Reckitt Benckiser SR Storck Slovensko Unilever Slovensko Vitana Slovensko Wrigley Slovakia
Informačný časopis Slovenského združenia pre značkové výrobky
Vydáva Slovenské združenie pre značkové výrobky, Metodova 7, 821 08 Bratislava 2, tel.: +421 - 2 - 5273 1113, tel. VoIP: 0692 005971, e-mail: [email protected] www.szzv.sk
Vychádza štyrikrát do roka s povolením Ministerstva kultúry SR, na základe zákona č. 81/1996 Z. z. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
Registračné číslo: 2065/99, Tematická skupina: A9
Vaše návrhy a námety očakávame na adrese redakcie: Metodova 7, 821 08 Bratislava 2
Šéfredaktorka: Andrea Hinková-Dibarborová,
tel.: 0905 401 997, e-mail: [email protected]
Tlač: Zephiros, a. s. – www.zephiros.com
•
•
•
•
•
•
•
12
Download

číslo 3 a 4 - Slovenské združenie pre značkové výrobky