♪♫
♪
♫
1989
Forum „Wissenschaft ohne Grenzen –
grenzüberschreitende Studien im Fokus“
Fórum „Věda bez hranic –
zaostřeno na přeshraniční studie“
♪♫
věda
Wissenschaft
24. 04. 2014
♫
♪
♪♫
Forum „Wissenschaft ohne Grenzen“ im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee
In der Veranstaltungsreihe „Forum Wissenschaft ohne Grenzen – grenzüberschreitende Studien im Fokus“ bietet
das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) seit 2009 jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit,
ihre Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten zu grenzüberschreitenden Themen öffentlich vorzustellen, Kontakte zu
knüpfen und Diskussionen anzuregen.
Ziel des Forums ist es, einmal im Jahr interdisziplinär und öffentlich über Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte
zu deutsch-tschechischen Themen zu informieren. Damit erhält ein breiter Interessentenkreis einen Überblick über
aktuelle wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen verschiedener Fachrichtungen an deutschen und tschechischen
Universitäten und Hochschulen. Außerdem werden Studierende angeregt, grenzüberschreitende Fragestellungen für
ihre Abschlussarbeiten zu wählen.
Das Forum „Wissenschaft ohne Grenzen“ wird in enger Kooperation mit Universitäten und Hochschulen in
Deutschland und Tschechien durchgeführt.
Die Veranstaltung wird 2014 aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds im Rahmen des Projekts
„Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Begegnung Bayern Böhmen“ gefördert.
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Projekten des CeBB: www.bbkult.net
Fórum „Věda bez hranic“ v Centru Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee
V rámci fóra „Věda bez hranic – zaostřeno na přeshraniční studie“ nabízí Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) od roku 2009
možnost veřejně prezentovat diplomové a doktorské práce s přeshraniční tematikou, získávat nové kontakty
a podněcovat diskuze.
Cílem fóra je jednou ročně interdisciplinárně a veřejně informovat o závěrečných pracích a výzkumných projektech
s česko-německou tematikou. Zájemci tak získají přehled o aktuálních vědeckých pracích a výzkumech různého
zaměření na českých a německých univerzitách a vysokých školách. Kromě toho může fórum poskytnout inspiraci těm
studentům, kteří téma své závěrečné práce teprve hledají.
Fórum „Věda bez hranic“ je pořádáno v úzké spolupráci s univerzitami a vysokými školami v České republice a Německu.
V roce 2014 se akce koná v rámci projektu „Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko“
za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.
Další informace o akcích a projektech CeBB: www.bbkult.net
Partner | partner:
Förderpartner | za podpory:
Herausgeber | vydavatel:
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Freyung 1, 92539 Schönsee, Tel.: +49 (0) 96 74 / 92 48 77, [email protected], www.bbkult.net
Inhalt
obsah
Barbara Köttl
1–2
Technische Universität München | Technická univerzita Mnichov
Dissertation: Grenzüberschreitender Konsum in der bayerischen Grenzregion zu Tschechien
Dizertační práce: Přeshraniční konzum v bavorských regionech sousedících s ČR
Lucie Chorvátová
Vysoká škola ekonomická v Praze | Wirtschaftsuniversität Prag
Diplomová práce: Kupní chování uživatelů internetu se zaměřením na český a německý trh
Masterarbeit: Das Kaufverhalten von Internetnutzern unter Betrachtung des deutschen und tschechischen Marktes
3–4
Hanna Zintel
5–6
Šárka Navrátilová
7–8
Michaela Guldanová
9–10
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | Hudební vysoká škola Franze Liszta ve Výmaru
Masterarbeit: Das Theatersystem. Ein Vergleich des Národní divadlo Brno mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar
Magisterská práce: Divadelní systém. Srovnání Národního divadla Brno s Německým národním divadlem Výmar
Universität Regensburg | Univerzita Řezno
Hausarbeit: Deutsches Haus 1869–1891: Schaffung eines Zentrums der Deutschen in Brünn
Domácí práce: Německý dům 1869–1891: Utváření centra německého Brna
Masarykova univerzita | Masaryk-Universität Brno / Brünn
Magisterská práce: Mediální obraz „toho druhého“: Češi a Němci optikou tisku
Masterarbeit: Das Bild des Anderen in den Medien: Deutsche und Tschechen im Spiegel der Presse
Maximilian Teubner
Universität Regensburg | Univerzita Řezno
Bachelorarbeit: Der Wandel der Wahrnehmung der Grenzstadt Cheb / Eger auf bayerischer und böhmischer Seite
Bakalářská práce: Proměna vnímání příhraničního města Cheb na bavorské a české straně
11–12
Václav Jaroš
13–14
Univerzita Karlova v Praze | Karls-Universität Prag
Výzkumný projekt: Německá menšina v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí –
využití metod mentálního mapování
Forschungsprojekt: Die deutsche Minderheit in den Meinungen und Einstellungen der Bewohner
der tschechischen Grenzregion – unter Verwendung der Mindmapping-Methode
Iva Košatková
15–16
Univerzita Karlova v Praze | Karls-Universität Prag
Výzkumný projekt (stipendium): Fotodokumentace sídelní kultury a pomístní názvy z archivů
odsunutých obyvatel německé národnosti ze Šumavy (Vimperk – Strážný, okr. Prachatice)
Forschungsstipendium: Dokumentation zu Siedlungskultur und Ortsnamen mit Fotos aus
den Archiven der vertriebenen Bewohner deutscher Nationalität aus dem Böhmerwald
(Vimperk / Winterberg – Strážný / Kuschwarda, Lkr. Prachatice / Prachatitz)
Cornelia Fehlner
17–18
Universität Passau | Univerzita Pasov
Masterarbeit: Das Konzept Cluster – eine Struktur- und Potenzialanalyse am Beispiel
des Musikinstrumentenbaus
Magisterská práce: Koncept klastru – analýza struktury a potenciálu na příkladu výroby
hudebních nástrojů
Představení zastřešujícího tématu nového funkčního období 2014/2015 Česko-německého fóra mládeže: Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?
Vorstellung des Oberthemas der Amtszeit 2014/2015 des Deutsch-tschechischen
Jugendforums: Welche Bildung brauchen wir?
19–20
Šárka Navrátilová
Představení knihy: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu
(1933–1939)
Buchvorstellung: Genug des leisen Geflüsters. Bildende Künstler im tschechoslowakischen Exil (1933–1939)
21–22
Představení projektu: Jedna, dva – Deutsch ist da! Jedna, dva – Tschechisch ist da!
Projektvorstellung: Jedna, dva – Deutsch ist da! Jedna, dva – Tschechisch ist da!
23–24
Bronislava Rokytová
Univerzita Karlova v Praze | Karls-Universität Prag
Andrea Königsmarková
Západočeská univerzita v Plzni | Westböhmische Universität in Pilsen
Dr. rer. pol. Barbara Köttl
Seit 03/2014
Freie Mitarbeiterin zur Vermarktung von Wildfleisch,
Landesanstalt für Wald und Forsten, Freising
10/2013 – 12/2013
Freie Mitarbeiterin zur Bearbeitung einer Speiseplananalyse, C3team, München
11/2008 – 09/2013 Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Marketing und
Konsumforschung, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität München, Weihenstephan
- Bearbeitung des Projekts „Regional und Bio: Kaufmotive und Kaufverhalten
bei Ökoprodukten in Bayern“
- Bearbeitung des Projekts „Kosten und Nutzen verschiedener Verpflegungssysteme in Münchner Kinderkrippen“ - Dozentin des Seminars „Qualitative Marktforschungsmethoden“
- Bearbeitung des INTERREG IVa Projekts „ConNet – Netzwerk Verbraucherschutz
Bayern/Tschechien“
05/2007 – 08/2008 Assistentin für Marketing und Kommunikation
Jung Zeelandia GmbH, Frankfurt am Main
10/2001 – 07/2007
Studium der Ökotrophologie mit Schwerpunkt Ernährungsökonomie
Justus-Liebig Universität, Gießen
Dr. rer. pol. Barbara Köttl
Doktorka hospodářských a sociálních věd
Od 03/2014
Nezávislá spolupracovnice pro oblast trhu se zvěřinou, Zemský lesnický ústav, Freising
10/2013 – 12/2013
Nezávislá spolupracovnice pro oblast zpracování analýzy jídelníčku, C3team, Mnichov
11/2008 – 09/2013 Vědecká pracovnice a doktorandka na katedře marketingu a výzkumu spotřebního chování, Fakulta ekonomických věd, Technická univerzita Mnichov, Weihenstephan
- zpracování projektu „Regionální a bio: Motivy k nákupu a nákupní chování u ekologických produktů v Bavorsku“
- zpracování projektu „Náklady a užitek různých stravovacích systémů v mnichovských jeslích“
- vedoucí semináře „Kvalitativní metody výzkumu trhu“
- zpracování projektu INTERREG IVa „ConNet – Síť na ochranu spotřebitele
Česká republika/Bavorsko“
05/2007 – 08/2008 Asistentka pro oblast marketingu a komunikace, Jung Zeelandia GmbH,
Frankfurt nad Mohanem
10/2001 – 07/2007
Studium ekotrofologie se zaměřením na ekonomii výživy na Univerzitě Justuse Liebiga, Gießen
Wippenhauser Straße 33
85354 Freising
[email protected]
Grenzüberschreitender Konsum in der bayerischen Grenzregion
zu Tschechien
Dissertation am Lehrstuhl für Marketing und Konsumforschung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität München, Weihenstephan
Ziel der Dissertation war es, die Bedeutung des Konsums im bayerischen Grenzgebiet zu Tschechien
unter Berücksichtigung der Wahrnehmung des Nachbarlandes zu erforschen, um Empfehlungen für den
grenzüberschreitenden Verbraucherschutz geben zu können.
Welche Beziehung besteht zwischen der Wahrnehmung des Landes und dem grenzüberschreitenden
Konsumverhalten? Genau dieser Fragestellung wird in der bayerischen Grenzregion zu Tschechien
nachgegangen. Es wird gezeigt, wie Kultur, Konsum und Vertrauen sich in einer Grenzregion gegenseitig
beeinflussen. Neben der Betrachtung der Entwicklung des Europäischen Binnenmarktes und der
wachsenden Konsumorientierung in Europa wurden zwei Tageszeitungen seit der Grenzöffnung 1989
ausgewertet sowie eine Verbraucherbefragung im bayerischen Grenzgebiet zu Tschechien durchgeführt. Aus
den Analysen wurden, entsprechend des Agenda Setting Ansatzes, Schlüsse für eine verbraucherpolitische
Begleitung des wachsenden grenzüberschreitenden Konsums gezogen.
Die Dissertation wurde beim Nomos Verlag (ISBN 978-3-8487-1042-3) veröffentlicht.
Přeshraniční spotřební chování v bavorském příhraničním regionu
Disertační práce na katedře marketingu a výzkumu spotřebního chování Fakulty ekonomických věd
na Technické univerzitě Mnichov, Weihenstephan
Cílem této disertační práce bylo prozkoumat význam spotřebního chování v bavorském příhraničí s ohledem
na vnímání sousední České republiky, aby bylo možné stanovit doporučení pro přeshraniční ochranu
spotřebitele.
Jaká souvislost existuje mezi vnímáním země a přeshraničním spotřebním chováním? Přesně tato otázka byla
zkoumána v bavorském pohraničí. Práce popisuje, jak se v pohraničí navzájem ovlivňují kultura, spotřební
chování a důvěra. Kromě sledování vývoje evropského vnitřního trhu a rostoucí orientace na spotřebu
v Evropě byly vyhodnocovány dva deníky v období po otevření hranice v roce 1989 a dále byla provedena
anketa mezi spotřebiteli v bavorském příhraničí. Na základě analýz byly, v souladu s teorií Agenda Setting,
vyvozeny závěry spotřebně-politického stavu doprovázejícího rostoucí přeshraniční konzum.
Tato disertační práce byla vydána v nakladatelství Nomos Verlag (ISBN 978-3-8487-1042-3).
1–2
Lucie Chorvátová, Bc.
Studium
02/2011 – 02/2014
Magisterské studium oboru Podniková ekonomika a management se zaměřením
na marketing na Vysoké škole ekonomické v Praze, téma diplomové práce: Kupní chování uživatelů internetu se zaměřením na český a německý trh
LS 2012
Marketing na McCombs School of Business, University of Texas, USA
LS 2011
Podniková ekonomika a management se zaměřením na marketing na Univerzitě Hamburk
09/2007 – 01/2011
Bakalářské studium oboru Podniková ekonomika a management na Vysoké škole
ekonomické v Praze, téma bakalářské práce: Proces řízení výkonnosti u Siemensu
ZS 2010/2011
Stipendium GFPS, Podniková ekonomika a management na Univerzitě Hamburk
Pracovní zkušenosti
08/2013 – 02/2014
Stáž v oborech Online Marketing a Search Engine Advertising, Eprofessional, Hamburk
08/2012 – 08/2013
Práce při studiu v oblastech Online Marketing & Online Shop Management, Zooplus, Mnichov
08/2011 – 11/2011
Stáž u AHK (Česko-německá obchodní a průmyslová komora) v oddělení Podpory odbytu
a průzkumu trhu, Praha
10/2010 – 02/2011
Praxe jako asistentka marketigu u Grone hospodářské akademie Hamburk
Studium
02/2011 – 02/2014 Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing an der Wirtschafts-
universität Prag, Thema der Masterarbeit: Das Kaufverhalten von Internetnutzern unter Betrachtung des deutschen und tschechischen Marktes
SS 2012 Marketing an der McCombs School of Business, University of Texas, USA
SS 2011 Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing an der Universität Hamburg
09/2007 – 01/2011 Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Prag, Thema der Bachelorarbeit: Performance Management Process bei Siemens
WS 2010/2011 GFPS-Stipendiatin, Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg
Berufserfahrung
08/2013 – 02/2014
Praktikum im Online Marketing, Search Engine Advertising, Eprofessional, Hamburg
08/2012 – 08/2013 Werkstudententätigkeit im Online Marketing & Online Shop Management, Zooplus, München
08/2011 – 11/2011
Praktikum bei der AHK (Deutsch-Tschechische Auslandshandelskammer), Abteilung
für Marktforschung und Verkaufsförderung, Prag
10/2010 – 02/2011 Praktikum als Marketingassistentin an der Grone Wirtschaftsakademie Hamburg
Behringstrasse 21
22765 Hamburg
+49 (0)157 880 35 007
[email protected]
Kupní chování uživatelů internetu se zaměřením na český
a německý trh
Diplomová práce na katedře podnikové ekonomiky Vysoké škole ekonomické v Praze
Diplomová práce se zabývá rozhodovacím procesem českých a německých internetových uživatelů v různých
fázích kupního procesu. Internetová populace v České republice i v Německu neustále roste – spotřebitelé,
zákazníci jsou stále častěji internetovými uživateli. Internet neovlivňuje pouze samotné nakupování
na internetu, ale i nakupovaní v kamenných prodejnách. Přestože je internet globální sítí, projevují se
při jeho používání určitá národnostní specifika, mimo jiné právě v nakupním chovaní.
Cílem práce byla identifikace shodných a rozdílných nákupních projevů českých a německých internetových
uživatelů. Z nich byla vyvozena doporučení českým a německým obchodníkům či obchodníkům zvažujícím
expanzi na jeden z těchto trhů, jak by mohli lépe reagovat na přání svých zákazníků.
K dosažení cílů diplomové práce byla provedena analýza sekundarních zdrojů, data byla získána rovněž
z databáze Google Consumer Barometer. Provedeno bylo i vlastní dotazníkové šetření mezi českými
a německými internetovými uživateli ve věku 18–35 let. Tento postup umožňuje nejen komparaci dat,
ale i zařazení vlastních otázek, jež pomáhají zjistit další zajímavé aspekty.
Das Kaufverhalten von Internetnutzern unter Betrachtung des
deutschen und tschechischen Marktes
Masterarbeit am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre der Wirtschaftsuniversität Prag
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Kaufentscheidungsprozess deutscher und tschechischer
Internetnutzer in den verschiedenen Phasen der Kaufentscheidung. Die Zahl der Internetnutzer in
Deutschland und Tschechien wächst unablässig – die Verbraucher bzw. Kunden sind immer häufiger auch
Internetnutzer. Das Internet beeinflusst jedoch nicht nur den Kauf über das Internet selbst, sondern auch
den Einkauf in Ladengeschäften. Obwohl das Internet ein internationales Netzwerk ist, zeigen sich bei seiner
Nutzung bestimmte nationale Spezifika, unter anderem bezüglich des Kaufverhaltens.
Ziel der Arbeit war die Identifizierung übereinstimmender und unterschiedlicher Kaufmuster deutscher
und tschechischer Internetnutzer. Aus diesen wurden Empfehlungen für deutsche und tschechische
Händler und Geschäfte abgeleitet, die eine Expansion in Richtung einer dieser Märkte erwägen.
Sie sollen ihnen helfen, besser auf die Wünsche ihrer Kunden zu reagieren.
Um die in der Masterarbeit angestrebten Ziele zu erreichen, wurde eine Analyse von Sekundärquellen
durchgeführt, zudem wurden Daten aus der Datenbank Google Consumer Barometer gewonnen. Ergänzend
wurden mithilfe von Fragebögen deutsche und tschechische Internetnutzer im Alter von 18–35 Jahren
befragt. Dieses Vorgehen ermöglichte nicht nur einen Datenvergleich, sondern auch die Einbeziehung
eigener Fragestellungen und damit die Untersuchung weiterer interessanter Aspekte.
63–4
-7
Hanna Zintel M.A.
2011–2014
Masterstudium im Fach Kulturmanagement mit Profilbildung Ostmitteleuropa an der
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Abschluss: Master of Arts (M.A.)
02/2013 – 06/2013
Auslandssemester an der Janáčkova akademie múzických umění v Brně / Janáček-Akademie für Musik und Darstellende Kunst Brno / Brünn
2007–2011 Bachelorstudium im Fach Kulturwirtschaft / International Cultural and Business Studies mit ostmitteleuropäischem Kulturraum, Abschluss: Bachelor of Arts (B.A.)
03/2011 – 08/2011 Freiwilligendienst am Goethe-Institut Almaty, Kasachstan
2011–2014
Magisterské studium oboru Kulturní management se zaměřením na východní část střední Evropy na Vysoké škole hudební Franze Liszta ve Výmaru, získání titulu Master of Arts (M.A.)
02/2013 – 06/2013 Jednosemestrální zahraniční studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně
2007–2011 Bakalářské studium oboru Kulturní hospodářství / International Cultural and Business
Studies – kulturní prostor ve východní části střední Evropy, získání titulu
Bachelor of Arts (B.A.)
03/2011 – 08/2011 Dobrovolná služba v Goethe-Institutu Almaty, Kazachstán
[email protected]
Wissenschaft
Das Theatersystem. Ein Vergleich des Národní divadlo Brno mit dem
Deutschen Nationaltheater Weimar
Masterarbeit an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
Betreuung: Prof. Dr. Steffen Höhne (Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar) und MgA. Ing. Lucie Šilerová, Ph.D.
(Janáček-Akademie für Musik und Darstellende Kunst Brno / Brünn)
Die Theaterlandschaft in Deutschland wird immer wieder von Kulturakteuren, Politikern, Journalisten und
Feuilletonisten als einzigartig beschrieben, was sowohl in der Außendarstellung von Akteuren innerhalb
des Theatersystems als auch in der Publizistik und der Fachliteratur deutlich wird. Allerdings zeigt ein Blick
auf die Theaterlandschaft der Tschechischen Republik, dass das tschechische Theatersystem ebenfalls über
die wesentlichen Merkmale verfügt, welche scheinbar die Einzigartigkeit des deutschen Systems ausmachen.
Im ersten Teil der Arbeit wird die Gesamtheit der öffentlichen Theater in Deutschland und Tschechien gegenübergestellt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und in ihrem makrosoziologischen Umfeld zu
beleuchten. Darauf aufbauend wird im zweiten Teil die Analyse in einer Fallstudie anhand der konkreten Theaterbetriebe des Deutschen Nationaltheaters Weimar und des Národní divadlo Brno vertieft. In einem Fazit werden
die festgestellten Analogien in Beziehung zueinander gesetzt und ein Ausblick zeigt weitere Forschungsmöglichkeiten auf.
Divadelní systém. Srovnání Národního divadla v Brně s Německým
národním divadlem ve Výmaru
Diplomová práce na Vysoké škole hudební Franze Liszta ve Výmaru
Konzultanti: Prof. Dr. Steffen Höhne (Vysoká škola hudební Franze Liszta ve Výmaru) a MgA. Ing. Lucie Šilerová,
Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
Německé divadelnictví je kulturními tvůrci, politiky, novináři a fejetonisty neustále popisováno jako zcela
jedinečné, což je zřejmé jak při prezentaci aktérů uvnitř divadelního systému, tak i v publicistice a odborné
literatuře. Pohled na české divadelnictví však ukazuje, že český divadelní systém rovněž disponuje znaky, díky
nimž je německý systém chápán jako jedinečný.
V první části práce jsou konfrontována veřejná divadla v České republice a v Německu jako celek, aby autorka
poukázala na analogie a rozdíly mezi nimi a objasnila je v jejich makro-sociologickém prostředí. Ve druhé části
je tato analýza prohlubována pomocí případové studie na příkladu konkrétních divadel – Národního divadla
v Brně a Německého národního divadla ve Výmaru. Ve shrnutí se zjištěné analogie uvádějí do vzájemných
vztahů a autorka poukazuje na další možnosti výzkumu.
85–6
-9
Šárka Navrátilová
Od 2013
Německo-česká studia, Fakulta jazykovědy, kulturní a literární vědy Univerzity Řezno
Od 2011
Česko-německá studia, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Od 10/2013
Členka juniortýmu (prezentace centra na veletrzích a podpora při organizaci vlastních akcí) Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže – Tandem, Řezno
10/2012 – 09/2013
Pomocná vědecká síla na katedře německých a rakouských studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
10/2012 – 02/2013
Praktikantka v oblasti monitoringu tisku a public relations, COMPRESS – kontaktní kancelář hlavního města Vídně v Praze
06/2012 – 09/2012
Praktikantka v oblasti kulturního managementu a public relations v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) Schönsee
Členství ve sdruženích:
Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o. s.; Eustory – History Network for Young Europeans; Česko-německé
fórum mládeže, o. s.
Seit 2013
Deutsch-Tschechische Studien, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften der Universität Regensburg
Seit 2011
Deutsch-Tschechische Studien, Sozialwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität in Prag
Seit 10/2013
Mitglied des Juniorteams des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch – Tandem, Regensburg (Präsentation von Tandem auf Messen und
Mitwirkung bei der Organisation von Veranstaltungen)
10/2012 – 09/2013
Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für deutsche und österreichische Studien,
Sozialwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität in Prag
10/2012 – 02/2013
Praktikantin im Bereich Presse-Monitoring und Public Relations,
COMPRESS – Verbindungsbüro der Stadt Wien in Prag
06/2012 – 09/2012
Praktikantin im Bereich Kulturmanagement und Public Relations im Centrum Bavaria
Bohemia (CeBB) in Schönsee
Mitgliedschaft in Vereinen:
Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o. s. (Verband zur Unterstützung begabter Jugendlicher Tschechische
Republik); Eustory – History Network for Young Europeans; Deutsch-tschechisches Jugendforum e.V.
Topolany 59
682 01 Vyškov 1
+420 736 739 619
[email protected]
Německý dům 1869–1891: Utváření centra německého Brna
Písemná práce na Fakultě jazykovědy, kulturní a literární vědy Univerzity Řezno
Na konci 19. století se Německý dům v Brně stal novou dominantou moravské metropole. Reprezentativní
budova, která byla postavena v letech 1888–1891 na Lažanském náměstí (dnešním Moravském náměstí),
představovala pro německy mluvící obyvatelstvo důležité kulturní centrum.
Německý dům však v historii není spojován jen s bohatým společenským, kulturním a vzdělávacím
programem. Od svého založení až po zbourání v létě 1945 byla stavba vnímána především jako protějšek
českého Obecního domu v Brně a z tohoto pohledu je také popisována v literatuře. Souvisela však myšlenka
zřízení tohoto spolkového domu skutečně s vymezováním se Němců vůči Čechům? A jakou roli vlastně hrálo
zřízení Německého domu pro německé národní hnutí na Moravě?
Písemná práce se zabývá studiem tří pokusů, které v 60. až 80. letech 19. století vedly k založení (německého)
spolkového domu. Autorka na základě analýzy česky a německy psaného dobového tisku mapuje, jak se
stavba stávala nejen německým centrem moravské metropole, ale také prostředkem k mobilizaci širších
vrstev německy mluvícího obyvatelstva v Brně. Přitom se zaměřuje zejména na kampaň zakládajícího spolku
pod vedením Friedricha Wanniecka, která byla jedním z výchozích bodů pro německé nacionální hnutí
na Moravě.
Deutsches Haus 1869–1891: Schaffung eines Zentrums der
Deutschen in Brno / Brünn
Hausarbeit an der Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften der Universität Regensburg
Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Deutsche Haus in Brno / Brünn zu einer neuen Dominante der
mährischen Metropole. Das repräsentative Gebäude, das in den Jahren 1888–1891 am Lažanský-Platz (heute
Mährischer Platz) gebaut wurde, stellte ein wichtiges Kulturzentrum der deutschsprachigen Bevölkerung dar.
Die Geschichte des Deutschen Hauses ist aber nicht nur mit einem vielfältigen Bildungs- und
Kulturprogramm sowie gesellschaftlichen Veranstaltungen verbunden. Von seiner Entstehung bis zu
seinem Abriss im Sommer 1945 wurde der Bau als Gegenstück zum tschechischen Gemeindehaus in Brno
angesehen. Aber stand die Idee der Einrichtung des Vereinshauses wirklich von Anfang an in Zusammenhang
mit der Abgrenzung der Deutschen von den Tschechen? Und welche Rolle spielte die Gründung des
Deutschen Hauses in der Tat für die deutsche Nationalbewegung in Mähren?
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit drei Versuchen der Gründung eines (deutschen) Vereinshauses, zu denen
es in den 1860er bis 1880er Jahren kam. Anhand einer Analyse der deutsch- und tschechischsprachigen
Presse der damaligen Zeit stellt die Autorin dar, wie das Haus nicht nur zum deutschen Zentrum der
mährischen Metropole, sondern auch zu einem Instrument der Mobilisierung breiter Schichten der
deutschsprachigen Bevölkerung in Brno wurde. Im Mittelpunkt steht die Kampagne des Gründervereins
unter der Leitung von Friedrich Wannieck, die einer der Ausgangspunkte für die deutsche Nationalbewegung
in Mähren war.
107–8
- 11
Mgr. Michaela Guldanová
Od 09/2013
Doktorské studium oboru Sociologie, pracovní název disertační práce: Proměna mediálního obrazu „němectví“ v českém tisku.
01/2011 – 01/2013
Magisterské studium oboru Mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně, magisterská práce: Mediální obraz „toho druhého“: Češi a Němci optikou tisku.
04/2011 – 08/2011
Jednosemestrální pobyt na Technické univerzitě Ilmenau, zaměření na výzkum médií
a praktické žurnalistické dovednosti
09/2007 – 01/2011
Bakalářské studium oborů Mediální studia a žurnalistika a Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, bakalářská práce: Mediální obraz slovensko-maďarských vztahů
ve slovenském denním tisku s důrazem na nacionalismus.
Seit 09/2013
Promotionsstudium im Fach Soziologie, Arbeitstitel der Doktorarbeit: Die Veränderung
der Darstellung des „Deutschen“ in der tschechischen Presse.
01/2011 – 01/2013
Masterstudium im Fach Medienwissenschaften an der Masaryk-Universität in Brno / Brünn, Masterarbeit: Das Bild des Anderen in den Medien: Deutsche und Tschechen im Spiegel der Presse. 04/2011 – 08/2011
Auslandssemester an der Technischen Universität Ilmenau, Schwerpunkt
Medienwissenschaft und praktische journalistische Fertigkeiten
09/2007 – 01/2011
Bachelorstudium in den Fächern Medienwissenschaften und Journalismus und
Europastudien an der Masaryk-Universität in Brno / Brünn, Bachelorarbeit: Das Bild der slowakisch-ungarischen Beziehungen in slowakischen Tageszeitungen unter besonderer Berücksichtigung des Nationalismus.
[email protected]
Forschung
výzkum
g
Mediální obraz „toho druhého“: Češi a Němci optikou tisku
Magisterská práce na oboru Mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně
Tématem magisterské práce, která byla obhájena na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v roce
2013, byl vzájemný mediální obraz Čechů a Němců v německém a českém nejčtenějším seriózním deníku;
Süddeutsche Zeitung a Mladá fronta DNES. Zabývá se praktikami a strategiemi vytváření mediálního obrazu
„toho druhého“, výsledným mediálním obrazem Čecha a Němce a identifikací některých dominantních
diskurzů, které se při prezentaci geografického souseda vyskytovaly. Na tuto mediální agendu bylo nahlíženo
z hlediska teorie stereotypizace, sociální konstrukce reality a diskurzivní konstrukce národa a dalších.
Výzkumnými metodami byly obsahová a diskursivní analýza.
Výsledky prokázaly více trendů; předpokládanou asymetričnost česko-německých vztahů, snahu
stereotypizovat „toho druhého“, zpřítomňování minulosti a mytologické nakládání s ní, vytváření binárních
opozic my versus oni, využívání negativní zpravodajské hodnoty a jiné. Toto téma autorka aktuálně
rozpracovává do podoby disertační práce.
Das Bild des Anderen in den Medien: Deutsche und Tschechen im
Spiegel der Presse
Magisterarbeit im Fach Medienwissenschaften an der Masaryk-Universität in Brno / Brünn
Thema der Magisterarbeit, die im Jahr 2013 an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Masaryk-Universität
verteidigt wurde, war das in den Medien vermittelte wechselseitige Bild der Deutschen und Tschechen in der
jeweils meistgelesenen seriösen Tageszeitung: der Süddeutschen Zeitung und Mladá fronta DNES. Die Arbeit
beschäftigt sich mit Praktiken und Strategien mithilfe derer das Bild „des Anderen“ in den Medien geformt
wird, mit dem resultierenden Bild „des Deutschen“ und „des Tschechen“ in den Medien. Sie arbeitet einige
dominante Diskurse, die in der Berichterstattung über den geografischen Nachbarn identifiziert werden
konnten, heraus. Diese Fragestellungen wurden u. a. aus dem Blickwinkel der Theorie der Stereotypisierung,
der sozialen Realitätskonstruktion und der diskursiven Konstruktion von Nationalität betrachtet. Als
Untersuchungsmethoden wurden eine inhaltliche und eine diskursive Analyse angewandt.
Als Ergebnis zeigten sich mehrere Entwicklungen: die vermutete Asymmetrie der deutsch-tschechischen
Beziehungen, die Bemühung „den Anderen“ zu stereotypisieren, die Vergegenwärtigung der Vergangenheit
und die mythologische Überfrachtung mit dieser, die Schaffung eines binären Gegensatzes „Wir gegen sie“,
die Nutzung negativer journalistischer Werte und weitere. Dieser Themenkomplex wird von der Autorin
momentan im Rahmen einer Doktorarbeit ausgearbeitet.
189–10
- 19
Maximilian Teubner
2012
Einmonatiges Praktikum im Nationalarchiv in Prag
2012
Zweimonatiges Praktikum bei der Lokalen Aktionsgemeinschaft „Unterer Böhmerwald“
(Mistní Akční Skupina Pošumaví) in Švihov / Schwihau
2010–2011
Bohemicum an der Universität Regensburg
2010–jetzt
Bachelorstudium der Deutsch-Tschechischen Studien an der Universität Regensburg
und der Karls-Universität in Prag
2012
Měsíční praxe v Národním archivu v Praze
2012
Dvouměsíční praxe v Místní akční skupině „Pošumaví“ ve Švihově
2010–2011
Bohemicum na Univerzitě Řezno
2010–nyní
Bakalářské studium oboru Česko-německá studia na Univerzitě Řezno a Univerzitě Karlově v Praze
[email protected]
Wissenschaft
Das mediale Bild der Stadt Cheb / Eger – Diskursanalytische
Untersuchung der deutschen und tschechischen Presse
Bachelorarbeit im Fach Deutsch-Tschechische Studien an der Universität Regensburg, April 2014
Dass das tschechische Grenzland unter einem schlechten Ruf leidet, ist hinlänglich bekannt. „Größtes
Freiluft-Bordell Europas“ ist nur einer von vielen Begriffen, die dazu beitrugen, die Region in der deutschen
Öffentlichkeit zu diskreditieren. Unter diesem negativen Image hat vor allem die Stadt Cheb / Eger zu leiden,
da sie als Tor zu Böhmen sinnbildlich für das gesamte Grenzgebiet steht. Als sich die Berichterstattung
über die Probleme im tschechischen Grenzgebiet von Kriminalität, Prostitution und Drogenhandel auf
Kinderprostitution ausweitete, begann eine Hetzkampagne in der deutschen Presse, die sich auf die Stadt
Cheb fokussierte.
Im Rahmen einer Inhaltsanalyse deutscher überregionaler Presseberichte soll zunächst dargestellt werden, in
welcher Art und Weise Vorwürfe gegen die Stadt Cheb im Hinblick auf die Problematik der Kinderprostitution
erhoben werden. Im weiteren Verlauf wird die Berichterstattung des Chebský Deník, einer lokalen Egerer
Tageszeitung, Aufschluss darüber geben, wie die lokale tschechische Presse auf die Anschuldigungen aus
Deutschland reagiert. Weiterhin werden auch Presseberichte der tschechischen überregionalen Presse
analysiert. Interessant ist hierbei, ob diese eher in die deutsche überregionale oder aber in die tschechische
lokale Berichterstattung einstimmt.
Somit können zwei, wenn nicht sogar drei verschiedene mediale Bilder der Stadt Cheb anhand der
Berichterstattung zum Thema Kinderprostitution erstellt werden.
Wichtig zu erwähnen ist, dass diese Arbeit in keinster Weise eines dieser medialen Bilder als wahres Bild der
Stadt präsentieren will, da eine wirkliche Wahrheit diesbezüglich nicht auszumachen ist.
Mediální obraz města Cheb – diskursivně-analytický průzkum
českého a německého tisku
Bakalářská práce v oboru Česko-německých studií na Univerzitě Řezno, duben 2014
To, že české pohraničí trpí špatnou pověstí, je velice dobře známo. „Největší nevěstinec pod širým nebem
v Evropě“ – to je pouze jeden z mnoha pojmů, které přispěly k diskreditaci tohoto regionu v očích německé
veřejnosti. Touto negativní image trpí především město Cheb, které je vnímáno jako brána do Čech a jako
symbol celého pohraničí. Když se zpravodajství o problémech v českém pohraničí rozšířilo z kriminality,
prostituce a obchodu s drogami také na dětskou prostituci, začala v německém tisku štvavá kampaň, která se
zaměřovala na město Cheb.
V rámci obsahové analýzy německých nadregionálních tiskových zpráv je cílem nejdříve popsat, jakým
způsobem jsou předkládány výtky proti městu Cheb v souvislosti s dětskou prostitucí. V dalším kroku je
prostřednictvím zpravodajství v Chebském deníku ukázáno, jak reaguje místní český tisk na tato obvinění
z Německa. Následně jsou analyzovány také tiskové zprávy českých nadregionálních tiskovin. Zajímavé
přitom je, zda se budou shodovat s německými nadregionálními, nebo spíše s českými místními tiskovými
zprávami.
Na tomto podkladě je možné sestavit dva, či dokonce tři různé mediální obrazy města Cheb na základě
zpravodajství na téma dětské prostituce.
Je důležité zmínit, že tato práce v žádném případě nechce prezentovat jeden z těchto mediálních obrazů jako
skutečný obraz tohoto města, protože z těchto podkladů nelze skutečnou pravdu zjistit.
20
11–12
- 21
Václav Jaroš
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Od 2013
Doktorské studium programu Obecné otázky geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
2010–2013 Magisterské studium oboru Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, diplomová práce: Německá menšina v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí.
2010–2012 Magisterské studium oboru Regionální a politická geografie na katedře sociální geografie
a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, diplomová práce:
Dopravní dostupnost obcí Karlovarského kraje individuální a hromadnou dopravou.
2007–2010
Bakalářské studium oboru Ekonomická a regionální geografie na katedře geografie Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, bakalářská práce: Dopravní dostupnost vybraných obcí Karlovarského kraje.
Zahraniční studijní pobyty:
2012 Studijní pobyt Erasmus na Lotyšské Univerzitě (Latvijas Universitate) v Rize
2011 Letní škola na Univerzitě Záhřeb (Sveučilište u Zagrebu), katedra geografie
Zaměstnání:
Od 2012
2007 Projektový manažer ve Středisku podpory inkluze spol. Rytmus o. p. s.
Oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje
Václav Jaroš
Lehrstuhl für Sozialgeografie und Regionalentwicklung, Naturwissenschaftliche Fakultät
der Karls-Universität in Prag
Seit 2013
Promotionsstudium im Programm „Allgemeine Fragestellungen der Geografie“ am Lehrstuhl
für Sozialgeografie und Regionalentwicklung, Naturwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität
in Prag
2010–2013 Masterstudium im Fach Wirtschaftliche und Kulturelle Studien an der Betriebswirtschaftlichen Fakultät der Tschechischen Landwirtschaftlichen Universität in Prag, Masterarbeit: Die deutsche
Minderheit in Ansichten und Einstellungen der Bewohner des tschechischen Grenzgebietes.
2010–2012 Masterstudium im Fach Regionale und Politische Geografie am Lehrstuhl für Sozialgeografie
und Regionalentwicklung, Naturwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität in Prag,
Masterarbeit: Verkehrsanbindung von Gemeinden in der Region Karlovy Vary / Karlsbad mit privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln.
2007–2010
Bachelorstudium im Fach Wirtschafts- und Regionalgeografie am Lehrstuhl für Geografie der
Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen, Bachelorarbeit:
Verkehrsanbindung ausgewählter Orte in der Region Karlovy Vary / Karlsbad.
Studienaufenthalte im Ausland:
2012 Studienaufenthalt im Rahmen des Erasmus-Programms an der Lettischen Universität (Latvijas
Universitate) in Riga
2011 Sommerschule an der Universität Zagreb (Sveučilište u Zagrebu), Lehrstuhl für Geografie
Berufliche Tätigkeit:
Seit 2012
Projektmanager im Zentrum für Inklusionsunterstützung der gemeinnützigen Gesellschaft
Rytmus o. p. s.
2007 Abteilung für Raumplanung, Referat für Regionalentwicklung der Regionalbehörde der Region
Karlovy Vary / Karlsbad
[email protected]
Německá menšina v názorech a postojích obyvatel českého
pohraničí – využití metod mentálního mapování
Výzkumný projekt při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
Tento příspěvek se věnuje subjektivnímu vnímání německé menšiny majoritní společností českého pohraničí.
Poskytuje tak důkladnou analýzu postojů a názorů současných obyvatel pohraničí na problematiku
německojazyčného obyvatelstva, jež postihlo poválečné nucené vysídlení nebo bylo z různých důvodů
z tohoto transferu vyňato. V tomto kontextu se autor snaží především o objasnění současného postavení
zůstavší německé menšiny z pohledu majoritní společnosti. Cílem je zjistit, jaké mají současní obyvatelé
pohraničí povědomí o regionu, ve kterém žijí, a jaký je jejich vztah k historii tohoto území, k jeho symbolům
a k jeho původním obyvatelům. Příspěvek je zaměřen na samotnou zakořeněnost obyvatel v území, jejich
celkové vazby k regionu a subjektivní interpretaci některých historických událostí. S tím úzce souvisí i vývoj
regionální identity a celková soudržnost společnosti.
Jedním ze stěžejních výstupů výzkumu jsou mentální mapy regionu. Prostřednictvím těchto map je
prezentováno subjektivní vnímání prostoru obyvateli Karlovarského kraje, které je následně srovnáváno
s reálnou situací. Metoda mentálního mapování a její využití pro vizualizaci prostorové percepce není
v sociálních vědách příliš využívána. Z toho důvodu je část příspěvku věnována představení této metody
a možnostem jejího dalšího využití.
Die deutsche Minderheit in Ansichten und Einstellungen der
Bewohner der tschechischen Grenzregion – unter Verwendung
der Mindmapping-Methode Forschungsprojekt des Lehrstuhls für Sozialgeografie und Regionalentwicklung an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karls-Universität in Prag
Die Arbeit beschäftigt sich mit der subjektiven Wahrnehmung der deutschen Minderheit durch die
Mehrheitsbevölkerung des tschechischen Grenzgebiets. Sie stellt eine eingehende Analyse der Haltungen
und Meinungen der heutigen Bewohner des Grenzgebiets zur Problematik der deutschsprachigen
Bevölkerung, welche von der erzwungenen Aussiedlung nach dem Krieg betroffen oder aus
unterschiedlichen Gründen von diesem Bevölkerungstransfer ausgenommen war, dar. In diesem Kontext
bemüht sich der Autor vor allem um die Erläuterung der Stellung der verbliebenen deutschen Minderheit
aus Sicht der Bevölkerungsmehrheit. Ziel ist es zu untersuchen, welches Bewusstsein die Bewohner der
Grenzregion für die Gegend haben, in der sie leben, und wie ihr Verhältnis zur Geschichte dieses Gebiets,
zu seinen Symbolen und seinen ursprünglichen Bewohnern aussieht. Der Beitrag konzentriert sich auf
die Verwurzelung der Einwohner selbst, ihre generelle Bindung an die Region und auf die subjektive
Interpretation einiger historischer Ereignisse. In engem Zusammenhang damit stehen auch die Entwicklung
der regionalen Identität und der allgemeine Zusammenhalt der Gesellschaft.
Eines der essentiellen Ergebnisse der Untersuchung sind Mindmaps der Region. Mithilfe dieser Mindmaps
wird die subjektive Wahrnehmung des Gebiets durch Bewohner der Region Karlovy Vary / Karlsbad
dargestellt und anschließend mit der realen Situation verglichen. Die Mindmapping-Methode und ihre
Nutzung zur Visualisierung räumlicher Wahrnehmung sind in den Sozialwissenschaften nicht sehr verbreitet.
Aus diesem Grund ist ein Abschnitt dieses Beitrags der Vorstellung der Methode und ihrer weiteren
Verwendungsmöglichkeiten gewidmet.
22
13–14
- 23
Iva Košatková
Od 2011
Historické vědy a etnologie na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze
2005–2011 Historické vědy a archeologie na katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni
Pracovní zkušenosti:
11/2012 – 05/2013
Dokumentátorka (zpracování archiválií do databáze) v Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.
08/2009 – 03/2012
Kurátorka archeologických sbírek (inventarizace sbírkového fondu) Městského muzea
ve Volyni
10/1999 – 09/2005
Dokumentátorka (sbírkový fond, databáze Demus) Národního muzea, Praha
Bibliografie:
Košatková, I.: Využití orální historie pro rekonstrukci zaniklého osídlení. Nástroj pro postmedievální archeologii. In:
Morávková, N. a kol. Sborník z odborné konference v Nečtinech 17.–18. 3. 2011. Plzeň: viaCentrum, s. r. o., pro SOHI při KHI
FPE ZČU Plzeň, 2011, s. 82–96. ISBN 978-80-904384-9-1.
Košatková, I.: Plán šumavské sklárny Kubova huť z roku 1729. Sklář a keramik. Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky
a bižuterii. Roč. 62, č. 3–4. 2012, s. 71–77, 79. ISSN 0037-637X.
Seit 2011
Geschichtswissenschaft und Ethnologie am Lehrstuhl für Ethnologie der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag
2005–2011 Geschichtswissenschaft und Archäologie am Lehrstuhl für Archäologie der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen
Berufserfahrung:
11/2012 – 05/2013
Dokumentatorin (Digitalisierung von Archivalien) im Archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag (Öffentliche Forschungseinrichtung)
08/2009 – 03/2012
Kuratorin der Archäologischen Sammlung (Inventarisation der Sammlung) des
Stadtmuseums Volyně
10/1999 – 09/2005
Dokumentatorin (archäologische Sammlung, Datenbank Demus) im Nationalmuseum, Prag
Bibliografie:
Košatková, I.: Využití orální historie pro rekonstrukci zaniklého osídlení. Nástroj pro postmedievální archeologii [Die Nutzung der mündlichen Überlieferung für die Rekonstruktion verlassener Siedlungen. Ein Instrument für die Archäologie
der Neuzeit]. In: Morávková, N. a kol. Sborník z odborné konference v Nečtinech 17.–18. 3. 2011. Plzeň: viaCentrum, s. r. o.,
pro SOHI při KHI FPE ZČU Plzeň, 2011, S. 82–96. ISBN 978-80-904384-9-1.
Košatková, I.: Plán šumavské sklárny Kubova huť z roku 1729 [Plan der Böhmerwälder Glashütte Kubova huť aus dem Jahr
1729]. Sklář a keramik. Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterii. Jg. 62, Nr. 3–4. 2012, S. 71–77, 79. ISSN
0037-637X.
[email protected]
Fotodokumentace sídelní kultury a pomístní názvy z archivů
odsunutých obyvatel německé národnosti ze Šumavy
(Vimperk–Strážný, okr. Prachatice)
Závěrečná zpráva stipendijního výzkumného projektu Česko-německé a Slovensko-německé komise
historiků a Česko-německého fondu budoucnosti
Na základě uděleného stipendia byl uskutečněn měsíční badatelský pobyt na území Spolkové republiky
Německo ve Svobodném státě Bavorsko (Freistaat Bayern) v Bavorském státním archivu Mnichov, Domě
sudetských Němců v Mnichově, Muzeu Bavorského lesa Pasov – Archiv a Heimatstuben.
Projekt byl zaměřen na obeznámení se s archivními a knihovními fondy ve vybraných institucích v Bavorsku.
Byly excerpovány zejména fotografické materiály a knihy s fotografiemi sídel na české straně Šumavy
před druhou světovou válkou. Analýza a interpretace sídelní kultury byla provedena formou komparace
poválečného a současného leteckého snímkování území a dostupného korpusu fotografií z české části
Šumavy s nově získanou předválečnou fotodokumentací z archivů na německé straně.
Území doznalo změn předválečné sídelní struktury v různých intenzitách. Největší disproporce nastaly
v hraničním pásmu a v jeho blízkosti. Území je spojeno s vysídlením obyvatelstva a řízenou destrukcí. Vliv
na podobu a charakter poválečného osídlení vykazuje vedle postupující industrializace také politická
inklinace zřízení státu k socialismu.
Dokumentation zu Siedlungskultur und Ortsnamen anhand von
Fotografien aus den Archiven der ausgesiedelten Bewohner
deutscher Nationalität aus dem Böhmerwald (Vimperk / Winterberg –
Strážný / Kuschwarda, Lkr. Prachatice / Prachatitz)
Abschlussarbeit eines Forschungsstipendiums der Deutsch-Tschechischen und der Deutsch-Slowakischen
Historikerkommission und des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds
Das Stipendium ermöglichte einen einmonatigen Forschungsaufenthalt in Bayern: im Bayerischen
Hauptstaatsarchiv München, im Sudetendeutschen Haus in München und im Böhmerwaldmuseum
Passau – Archiv und Heimatstuben.
Ziel des Forschungsprojekts war die Recherche in den Sammlungen von Archiven und Bibliotheken
ausgewählter Institutionen in Bayern. Es wurden vor allem Fotomaterial und Bücher mit Abbildungen
von Siedlungen, die vor dem Zweiten Weltkrieg auf der tschechischen Seite des Böhmerwaldes lagen,
ausgewertet. Die Analyse und die Interpretation der Siedlungskultur wurden in Form eines Vergleichs
von Luftaufnahmen der Region aus der Nachkriegszeit mit aktuellen Aufnahmen sowie von vorhandenen
Fotografien des tschechischen Teils des Böhmerwaldes mit einer neu entdeckten Fotodokumentation
aus der Vorkriegszeit aus einem deutschen Archiv durchgeführt.
In der untersuchten Region kam es zu unterschiedlich großen Veränderungen der Siedlungsstruktur,
die im Grenzstreifen und den anliegenden Gebieten am stärksten ausgeprägt waren. Die Region wurde
von der Aussiedlung der Bevölkerung und der gezielten Zerstörung stark beeinflusst. Es zeigt sich, dass
neben der voranschreitenden Industrialisierung auch die politische Ausrichtung der Staatsregierung
gegenüber dem Sozialismus Einfluss auf die Gestalt und den Charakter der Besiedlung in der Nachkriegszeit
hatte.
24
15–16
- 25
Cornelia Fehlner
Geografin M.A., Kulturwirtin M.A.
2008–2013
Praktische Stationen u. a. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Schönsee, Europäisches
Parlament Brüssel, Wirtschaftsministerium München, Deutsch-Tschechische Industrieund Handelskammer Prag, Siemens AG Regensburg
2011–2012
Bohemicum an der Universität Passau
2010–2013 Masterstudium „Geographie: Kultur, Umwelt und Tourismus“ an der Universität Passau
Schwerpunkt: Regionalforschung
2010–2013 Masterstudium „International Cultural and Business Studies“ an der Universität Passau
Schwerpunkt: Internationales Management und Marketing; Osteuropäischer Kulturraum
2006–2009 Bachelorstudium „Europastudien“ an der Katholischen Universität Eichstätt,
Auslandssemester am Institut Catholique de Paris in Frankreich
Schwerpunkt: Internationale Politikwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre
Stipendien
Stipendiatin der Konrad-Adenauer Stiftung, Go-East Stipendium der Haniel Stiftung,
Stipendiatin von e-fellows.net
Cornelia Fehlner
Geografka M.A., kulturoložka M.A.
Od 07/2013
Vedoucí štábního útvaru na podporu hospodářství města Weiden i.d.OPf.
2008–2013
Praxe v různých institucích, mj. v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, v Evropském parlamentu v Bruselu, na Ministerstvu hospodářství v Mnichově, v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře v Praze, ve společnosti Siemens AG v Řezně
2011–2012
Bohemicum na Univerzitě Pasov
2010–2013 Magisterské studium oboru Geografie: Kultura, životní prostředí a cestovní ruch na Univerzitě Pasov se zaměřením na regionální výzkum
2010–2013 Magisterské studium oboru International Cultural and Business Studies na Univerzitě
Pasov se zaměřením na mezinárodní management a marketing; východoevropský kulturní prostor
2006–2009 Bakalářské studium oboru Evropská studia na Katolické univerzitě v Eichstättu,
zahraniční semestr na Institut Catholique de Paris ve Francii, zaměření na mezinárodní
politologii, podnikovou ekonomiku
Stipendia
Stipendistka Nadace Konrada Adenauera, Go-East stipendium nadace Haniel Stiftung,
stipendistka e-fellows.net
[email protected]
Xing.de: Cornelia Fehlner
Linkedin.com: Cornelia Fehlner
Das Konzept Cluster – eine Struktur- und Potenzialanalyse am
Beispiel des Musikinstrumentenbaus
Masterarbeit im Fach Geographie an der Universität Passau, März 2013
„Musikinstrumentenbauer aufgepasst: Geschäftsanbahnung in Tschechien“ – mit diesen Worten
begann im August 2012 eine Pressemeldung von Bayern Handwerk International. Deutsche
Musikinstrumentenbaubetriebe wurden hiermit zur Teilnahme an einer mehrtägigen Unternehmerreise
nach Tschechien eingeladen. Anlass dieser Reise war das noch lange nicht ausgeschöpfte Geschäftspotenzial
beider Länder und die „engen historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Gemeinsamkeiten im
Musikinstrumentenbau“. Es wurde sich hierbei auf das historische vogtländisch-westböhmische
Musikinstrumentenbaucluster bezogen.
Jenes traditionelle Handwerkscluster wird im Rahmen dieser Masterarbeit untersucht. So gewinnt die
Clusterforschung und die Bedeutung der räumlichen Nähe zwischen Unternehmen, spezialisierten
Dienstleistern und Forschungseinrichtungen nicht zuletzt durch den Aufstieg des Silicon Valley als
bekanntestes IT-Cluster in der Wissenschaft immer mehr an Bedeutung. Das theoretische Clusterkonzept
wird anhand des traditionellen Wirtschaftsraumes für den Bau von Musikinstrumenten nachgegangen.
Es wird hierbei die Entwicklung der Teilregionen auf vogtländischer und böhmischer Seite und die neue
Branchenkonzentration in Bubenreuth in heutiger Zeit betrachtet.
Zunächst wird in Anlehnung an Porter der Clusterbegriff konkretisiert und dieser in seinen Merkmalen,
Typen, ökonomischen Vorteilen und Entwicklungsphasen erläutert. Anschließend folgt die Clusteranalyse, in
welcher die gemeinsame und nach dem 2. Weltkrieg letztlich getrennt verlaufende Entwicklungsgeschichte
der Musikinstrumentenregionen aufgezeigt wird. Im letzten Teil wird schließlich der Frage nachgegangen,
welche Potenziale von jeder Clusterregion ausgehen und inwieweit die drei Standorte im Sinne des
Clusterkonzepts wieder sinnvoll integriert werden können.
Koncept klastrů – analýza struktury a potenciálu na příkladu výroby
hudebních nástrojů
Diplomová práce v oboru Geografie na Univerzitě Pasov, březen 2013
„Výrobci hudebních nástrojů pozor: navázání obchodních vztahů v České republice“ – těmito slovy byla
v srpnu 2012 uvedena tisková zpráva společnosti Bayern Handwerk International. Německé podniky v oblasti
výroby hudebních nástrojů byly tímto pozvány k účasti na několikadenním zájezdu po českých podnicích.
Podnětem k této cestě byl výrazně nevyčerpaný obchodní potenciál obou zemí a „úzké historické, kulturní
a hospodářské společné znaky v oblasti výroby hudebních nástrojů“. Zaměřovala se přitom na historický
klastr výrobců hudebních nástrojů v oblasti Vogtland a v západních Čechách.
Tato diplomová práce se zabývá zmíněným tradičním řemeslným klastrem. Výzkum klastrů a význam
vzájemné blízkosti mezi podniky, specializovanými poskytovateli služeb a výzkumnými institucemi hraje
stále důležitější roli, a to v neposlední řadě díky rozvoji Silicon Valley jakožto nejznámějšího IT klastru
ve vědě. Teoretický koncept klastrů je nahlížen na základě tradičního hospodářského prostoru pro výrobu
hudebních nástrojů. Práce přitom sleduje vývoj dílčího regionu na vogtlandské a české straně a nová aktuální
koncentrace odvětví v Bubenreuthu.
Nejdříve je na základě myšlenek M. Portera konkretizován pojem klastru a vysvětlovány jeho znaky,
typy, ekonomické výhody a vývojové fáze. Následuje analýza klastrů, ve které je představena společná
a po 2. světové válce odloučená historie rozvoje v regionech výroby hudebních nástrojů. Poslední část se
věnuje otázce, jaké potenciály vycházejí z každého regionu klastrů a do jaké míry mohou být tyto
tři lokality ve smyslu konceptu klastrů znovu smysluplně integrovány.
26
17–18
- 27
Šárka Navrátilová
Od 2013
Německo-česká studia, Fakulta jazykovědy, kulturní a literární vědy Univerzity Řezno
Od 2011
Česko-německá studia, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlova v Praze
Od 10/2013
Členka juniortýmu (prezentace centra na veletrzích a podpora při organizaci vlastních akcí) Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže – Tandem, Řezno
Od 2009
Programy k vybraným otázkám moderních dějin pro členy asociace EUSTORY
(Koerber Stiftung, Berlin)
09/2012 – 02/2014 Přísedící předsednictva občanského sdružení (členka výborů pro práci s alumni a public
relations) Česko-německé fórum mládeže, o. s.
09/2012 – 08/2013
Podpora při organizaci 9. ročníku letní školy na téma „Česko-německé vztahy“ Centra Vysočina – Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského
2011–2012
Redaktorka mezinárodního portálu pro mladé Portal of Good News; semináře o interkulturní komunikaci a médiích k projektu Portal of Good News (Kreisau Initiative, Berlin)
10/2011 – 09/2012
Členka pracovní skupiny Interaktivní průvodce – česká koordinátorka iniciativy mládeže „Otevři oči – průvodce po městě jinak“ Česko-německého fóra mládeže
Seit 2013
Deutsch-Tschechische Studien, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften
der Universität Regensburg
Seit 2011
Deutsch-Tschechische Studien, Sozialwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität in Prag
Seit 10/2013
Mitglied des Juniorteams des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch – Tandem, Regensburg (Präsentation von Tandem auf Messen und
Mitwirkung bei der Organisation von Veranstaltungen)
Seit 2009
Programme zu ausgewählten Fragestellungen der neuesten Geschichte für Mitglieder des Geschichtsnetzwerks EUSTORY (Koerber Stiftung, Berlin)
09/2012 – 02/2014 Beisitzerin des Vorstandes des Vereins Deutsch-tschechisches Jugendforum e.V.
(Mitglied des Komitees für Alumni-Arbeit und Public Relations)
09/2012 – 08/2013
Mitwirkung bei der Organisation der 9. Sommerschule zum Thema „Deutsch-Tschechische Beziehungen“ des Zentrums Vysočina – Journalistische Sommerschule Karl Havlíček
Borovský
2011–2012
Redakteurin des internationalen Jugendportals Portal of Good News; Seminare zur
Interkulturellen Kommunikation und zu Medien für das Projekt Portal of Good News
(Kreisau Initiative, Berlin)
10/2011 – 09/2012
Mitglied der Arbeitsgruppe „Interaktive Stadtkarte“ – tschechische Koordinatorin
der Jugendinitiative „Augen auf – Interaktive Stadtkarte der besonderen Art“
des Deutsch-tschechischen Jugendforums
Česko-německé fórum mládeže, o. s.
Deutsch-tschechisches Jugendforum e.V.
[email protected]
www.cnfm.cz | www.dtjf.de
www.facebook.com/DTJF.CNFM
Šárka Navrátilová
[email protected]
Představení zastřešujícího tématu nového funkčního období
2014/2015 Česko-německého fóra mládeže: Jaké vzdělá(vá)ní
potřebujeme?
Česko-německé fórum mládeže vzniklo v roce 2001 z iniciativy Koordinační rady Česko-německého
diskusního fóra. V každém funkčním období ho tvoří 30 mladých lidí mezi 16 a 26 lety z Česka a Německa,
kteří se snaží zlepšit česko-německou spolupráci.
Na jaře 2014 odstartovalo nové funkční období Fóra mládeže a jeho noví členové se v pěti národnostně
smíšených pracovních skupinách začali zabývat aktuálním zastřešujícím tématem „Jaké vzdělá(vá)ní
potřebujeme?“. Právě nad touto otázku se budou společně v následujících 16 měsících zamýšlet a diskutovat.
Činnost Česko-německého fóra mládeže dlouhodobě finančně podporují Česko-německý fond budoucnosti,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
Tandem, které spravuje prostředky z německého Kinder- und Jugendplan des Bundes.
Vorstellung des Oberthemas der Amtszeit 2014/2015 des Deutschtschechischen Jugendforums: Welche Bildung brauchen wir?
Das Deutsch-tschechische Jugendforum entstand im Jahr 2001 aus einer Initiative des Koordinierungsrates
des Deutsch-tschechischen Gesprächsforums. In jeder Amtsperiode setzt es sich aus 30 jungen Menschen
im Alter von 16 bis 26 Jahren aus Deutschland und der Tschechischen Republik zusammen, die sich um die
Verbesserung der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit bemühen.
Im Frühjahr 2014 brach die aktuelle Amtsperiode des Jugendforums an und seine neuen Mitglieder
begannen, sich in fünf binational zusammengesetzten Arbeitsgruppen mit dem aktuellen Oberthema
„Welche Bildung brauchen wir?“ zu beschäftigen. Zu eben diesem Thema werden sie sich in den kommenden
16 Monaten gemeinsam Gedanken machen und diskutieren.
Die Tätigkeit des Deutsch-tschechischen Jugendforums wird langfristig vom Deutsch-Tschechischen
Zukunftsfonds, dem Ministerium für Schule, Jugend und Sport der Tschechischen Republik und dem
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem, das Mittel aus dem
Kinder- und Jugendplan des Bundes verwaltet, finanziert.
12
19–20
- 13
Mgr. Bronislava Rokytová
Od 2012
Od 2011
2009–2011 Kurátorka odd. Uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví, Praha
Doktorské studium Dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze
Magisterské studium Dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze
Publikace:
ROKYTOVÁ, Bronislava: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu (1933–1939), 216 s., Praha 2013.
ISBN 978-80-87376-10-2
ROKYTOVÁ, Bronislava: Prag intermezzo of maler and photograph Hannes Beckmann (1934–1948) Dessau – Prag – New
York. In: Umění 1/2014, roč. LXII, Praha 2014
ROKYTOVÁ, Bronislava: „Lieber Herr Beckmann...“ From Wassily Kandinsky’s letters to Hannes Beckmann to Prague
(1934–1939). In: Umění 1/2014, roč. LXII, Praha 2014
ROKYTOVÁ, Bronislava: Na periferii umění. Motiv Sudet z pohledu ikonografické interpretace. In: Anna a Ivo Habánovi,
eds., Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany,
s. 86–97, Liberec 2013. ISBN 978-80-7494-025-5
ROKYTOVÁ, Bronislava: „Dost tichého šepotu!“ Odpověď umělecké emigrace v Československu nastupujícímu nacismu.
In: Mezery v historii, s. 43–49, GAVU Cheb 2012. ISBN 978-80-87395-06-6
ROKYTOVÁ, Bronislava: Umění na dvou frontách. Antinacistická scéna v Československu 1933–1939. In: Dějiny
a současnost 10, roč. XXXIV, s. 36–39, Praha 2012
Seit 2012
Seit 2011
2009–2011 Kuratorin der Abteilung Kunstsammlungen des Tschechischen Literaturmuseums „Památník
národního písemnictví“, Prag
Promotionsstudium „Christliche Kunstgeschichte“ an der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Karls-Universität in Prag
Masterstudium „Christliche Kunstgeschichte“ an der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Karls-Universität in Prag
Publikationen:
ROKYTOVÁ, Bronislava: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu (1933–1939) [Genug des leisen
Geflüsters. Bildende Künstler im tschechoslowakischen Exil (1933–1939)], 216 S., Prag 2013. ISBN 978-80-87376-10-2
ROKYTOVÁ, Bronislava: Prag intermezzo of maler and photograph Hannes Beckmann (1934–1948) Dessau – Prag – New
York. In: Umění 1/2014, Jg. LXII, Prag 2014
ROKYTOVÁ, Bronislava: „Lieber Herr Beckmann...“ From Wassily Kandinsky’s letters to Hannes Beckmann to Prague
(1934–1939). In: Umění 1/2014, Jg. LXII, Prag 2014
ROKYTOVÁ, Bronislava: Na periferii umění. Motiv Sudet z pohledu ikonografické interpretace [An der künstlerischen
Peripherie. Das Motiv „Sudeten” aus Sicht der ikonografischen Interpretation]. In: Anna a Ivo Habánovi, eds., Ztracená
generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany [Eine
verlorene Generation? – Deutsch-tschechische Künstler in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Prag, Wien,
München und Dresden], S. 86–97, Liberec 2013. ISBN 978-80-7494-025-5
ROKYTOVÁ, Bronislava: „Dost tichého šepotu!“ Odpověď umělecké emigrace v Československu nastupujícímu nacismu
[„Genug des leisen Geflüsters!” Die Antwort der in die Tschechoslowakei emigrierten Künstler auf den Aufstieg des
Nationalsozialismus]. In: Mezery v historii, S. 43–49, GAVU Cheb 2012. ISBN 978-80-87395-06-6
ROKYTOVÁ, Bronislava: Umění na dvou frontách. Antinacistická scéna v Československu 1933–1939 [Kunst an zwei
Fronten. Die antinazistische Szene in der Tschechoslowakei 1933–1939]. In: Dějiny a současnost 10, Jg. XXXIV, S. 36–39,
Prag 2012
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132
118 38 Praha 1
[email protected]
Představení knihy: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna
v Československu (1933–1939)
Představovaná monografie se poprvé v tomto rozsahu věnuje výtvarným umělcům, kteří ve 30. letech
20. století odešli do Československa, kde na krátký čas nalezli své útočiště před šířícím se nacismem.
Sleduje jak uměleckou tvorbu vznikající v emigraci v kontextu politických i kulturních souvislostí, tak sociální
problémy uprchlíků. Řada státních nařízení často byrokraticky omezovala tvůrčí činnost umělců. Přesto
výtvarná díla, kontakty a jejich vzpomínky dokládají pozitivní postoj k českému prostředí.
Zmíněni jsou významní autoři Oskar Kokoschka, John Heartfield, Thomas Theodor Heine, ale i Hannes
Beckmann, Thomas Wüsten, Erich Arnold Bischof, Theo Balden a další, jejichž tvorba u nás dosud zhodnocena
nebyla. Fotografie nezvěstných děl nebo reprodukce ze soudobých tiskovin byly ponechány v podobě, v níž
se dochovaly. Originální výtvarná díla a archiválie o to autentičtěji dokreslují obtížné okolnosti, které přečkaly.
Tvorbu emigrantů vyzdvihuje jejich odvážný boj proti Hitlerově politice a upřednostnění umění před vlastním
bezpečím.
Buchvorstellung: Genug des leisen Geflüsters. Bildende Künstler im
tschechoslowakischen Exil (1933–1939)
Die Monografie widmet sich erstmals in einem solchen Umfang den bildenden Künstlern, die in den 1930er
Jahren in die Tschechoslowakei emigrierten, wo sie für kurze Zeit Schutz vor dem sich ausbreitenden
Nationalsozialismus fanden. Die Autorin beschäftigt sich neben dem im Exil im Kontext der politischen
und kulturellen Zusammenhänge entstandenen künstlerischen Werk auch mit den sozialen Problemen
der Geflüchteten. Dennoch belegen ihre Kunstwerke, Kontakte und Erinnerungen ihre positive Haltung
gegenüber dem tschechischen Umfeld.
Erwähnt werden bedeutende Künstler wie Oskar Kokoschka, John Heartfield, Thomas Theodor Heine, aber
auch Hannes Beckmann, Thomas Wüsten, Erich Arnold Bischof, Theo Balden und andere, deren Arbeiten
in Tschechien bisher kaum gewürdigt wurden. Fotografien verschollener Werke und Reproduktionen aus
zeitgenössischen Drucken wurden in der Form belassen, in der sie überliefert sind. Die originalen Kunstwerke
und Archivalien illustrieren umso authentischer die schwierigen Umstände, die sie überstehen mussten.
Das Werk der Emigranten zeichnet sich durch deren mutigen Kampf gegen Hitlers Politik und für die Kunst
ohne Rücksicht auf die eigene Sicherheit aus.
14
21–22
- 15
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
Současnost
Vedoucí katedry germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
11/2013
Dokončení doktorského studia (Ph.D.) na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni
09/2009 – 12/2013
Odborná asistentka na katedře germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
2005–2006
Koordinátorka, Tandem Plzeň, Haus der Heimat Stuttgart (koordinace české části soutěže pro žáky a žákyně, příprava textů, překlad, korekce, organizace soutěže, vyhodnocení,
komunikace s německými organizátory a MŠMT ČR)
Od 2002
Překladatelská a tlumočnická praxe (komerční a kulturní sféra, spolupráce např. s DJO
Regensburg, Kulturforum östliches Europa Potsdam atd.)
2002–2010
Učitelka německého a českého jazyka na Gymnáziu Blovice
Zurzeit
Leiterin des Lehrstuhls für Germanistik und Slawistik der Philosophischen Fakultät
der Westböhmischen Universität in Pilsen
11/2013
Abschluss des Doktorstudiums (Ph.D.) an der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen
09/2009 – 12/2013
Oberassistentin des Lehrstuhls für Germanistik und Slawistik der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen
2005–2006
Koordinatorin, Tandem Pilsen, Haus der Heimat Stuttgart (Koordinierung des tschechischen Teils eines Schülerwettbewerbs, Vorbereitung der Texte, Übersetzung, Korrektur,
Auswertung, Kommunikation mit deutschen Organisatoren und mit dem tschechischen Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport)
Seit 2002 Übersetzerin und Dolmetscherin (im kommerziellen und kulturellen Bereich,
Zusammenarbeit z. B. mit DJO Regensburg, Kulturforum östliches Europa Potsdam usw.)
2002–2010
Deutsch- und Tschechischlehrerin am Gymnasium Bílovice
[email protected]
Představení projektu a publikace „Jedna, dva – Deutsch ist da!“
„Jedna, dva – Tschechisch ist da!“
Výsledek spolupráce katedry germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
a Hochschule Zittau / Görlitz
Význam projektu, který byl uskutečněn v průběhu roku 2013 za podpory Česko-německého fondu
budoucnosti, spočíval v několika rovinách. Jednak byl zaměřen na studenty, kteří měli možnost obohatit své
poznávání češtiny a němčiny, aby jako nositelé získaných poznatků o kultuře sousední země mohli zasvěceně
propagovat češtinu/němčinu jako cizí jazyk ve své zemi. Dále bylo naším cílem poznávání češtiny
a němčiny spojit s tvůrčím procesem, který měl zároveň jasný účel: opět podpořit češtinu/němčinu jako
jazyk sousední země a vlastně zaplnit volné místo – poskytnout předškolním dětem a dětem na začátku
školní docházky a jejich rodičům materiály pro seznámení se s jazykem sousední země, abychom jim
usnadnili a hravou formou zpříjemnili první kontakt s češtinou/němčinou (a v podstatě jej vůbec umožnili).
Vznikla tak stejnojmenná publikace říkadel a písniček z obou jazyků a jejich překladů.
Projekt byl zároveň prostorem pro posílení spolupráce mezi českou a německou vysokou školou (katedra
germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni a Hochschule Zittau / Görlitz).
Publikace obsahuje 10 českých a 10 německých říkadel, písniček, básniček pro děti a jejich překlady
do němčiny a češtiny. Dále pak náměty k jednotlivým tématům a základní slovní zásobu. O knihu je po jejím
únorovém vydání velký zájem. Děti s ní pracují s radostí a nadšením. Vybrané texty jim umožňují představit
si známé v novém jazykovém ztvárnění a naučit se nové, spjaté s kulturou a vyjadřováním obyvatel sousední
země.
Projekt- und Buchvorstellung: „Jedna, dva – Deutsch ist da!“ „Jedna,
dva – Tschechisch ist da!“
Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Germanistik und Slawistik der Philosophischen
Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen und der Hochschule Zittau / Görlitz
Das vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds unterstützte Projekt bot Studierenden die Möglichkeit, ihre
Kenntnisse der deutschen und tschechischen Sprache auszubauen. Das Kennenlernen der deutschen und
tschechischen Sprache wurde mit einem kreativen Prozess verknüpft, der zugleich ein klares Ziel hatte: die
deutsche/tschechische Sprache als Nachbarsprache zu unterstützen. Es entstand ein Büchlein mit deutschen
und tschechischen Kinderreimen, -liedern und -gedichten sowie den Übersetzungen der Texte, die für
Vorschulkinder und Kinder in den ersten Grundschuljahren bestimmt sind und ihnen, aber auch ihren
Eltern, eine erste Begegnung mit der Nachbarsprache ermöglichen, um ihnen den ersten Kontakt mit der
deutschen/tschechischen Sprache zu erleichtern und diesen auf spielerische Weise zu gestalten.
Das Projekt war zugleich eine Möglichkeit, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem
Lehrstuhl für Germanistik und Slawistik der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in
Pilsen und der Hochschule Zittau / Görlitz zu intensivieren.
Das Buch beinhaltet jeweils zehn deutsche und tschechische Kinderreime, Lieder und Gedichte sowie
die Übersetzung der Texte ins Deutsche und Tschechische. Weiter findet der Leser hier Anstöße und den
Grundwortschatz zu einzelnen Themen. Seit dem Erscheinen des Buches im Februar 2014 besteht großes
Interesse an der Publikation. Die Kinder lesen das Buch mit Freude und Begeisterung. Die präsentierten Texte
ermöglichen ihnen, sich Bekanntes in einer neuen sprachlichen Darstellung vorzustellen und das mit der
Kultur und der Ausdrucksweise der Bewohner des Nachbarlandes verbundene Neue kennenzulernen.
16
23–24
- 17
Notizen | poznámky:
Download

Page 1 1989 věda Forum „Wissenschaft ohne Grenzen