ROZPIS
majstrovských futbalových súťaží ObFZ Trenčín
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2012-2013
Určené:
Futbalovým klubom, futbalovým oddielom v riadení ObFZ Trenčín,
Členom Rady, Výkonného výboru a odborných komisií ObFZ Trenčín,
Rozhodcom a delegátom ObFZ Trenčín
Dôležité upozornenie ObFZ Trenčín pre všetky FO:
ObFZ Trenčín upozorňuje všetky FO (FK), že SFZ postupne
zavádza projekt Informačného systému slovenského futbalu
(ISSF).
Od 10. mája 2012 sa do systému mali možnosť zaregistrovať
kluboví ISSF manažéri a už bola spustená prevádzka verejnej
matriky SFZ na stránke www.futbalnet.sk.
Funkcia ISSF manažéra je nezastupiteľná a všetky FO musia
mať zaregistrovaného ISSF manažéra!!!
ISSF manažér je potrebný pri nových registráciách a transferoch
hráčov.
Dôležitou zmenou je aj zmena matričnej príslušnosti klubov.
Každý klub bude mať iba jednu matriku pre všetky svoje tímy
podľa pravidla, kde mu hrajú dospelí súťaž, v ktorom riadiacom
zväze. Ak nemá dospelých, kde mu hrajú dorastenci. A ak nemá
dospelých ani dorastencov, kde mu hrajú žiaci.
So zmenou matričnej príslušnosti došlo aj k zjednoteniu a
sprehľadneniu matričných poplatkov v súťažiach riadených
regionálnymi zväzmi.
V súťažnom ročníku 2012-2013 budú v súlade s predpismi
SFZ platiť jestvujúce papierové registračné preukazy
a súčasne už aj nové plastové preukazy!!!
2
OBSAH:
Orgány a komisie ObFZ Trenčín
A. Všeobecné ustanovenia
A.1. Riadenie súťaží
A.2. Termínová listina, hracie dni a časy
A.3. Miesto stretnutia
A.4. Hospodárske náležitosti
4
7
7
7
13
14
B. Technické ustanovenia
B.1. Predpis
B.2. Štart hráčov
B.3. Podmienky štartu
B.4. Sťažnosti
B.5. Zoznamy hráčov a súpisky
B.6. Zdravotnícke zabezpečenie
B.7. Postupy a zostupy
B.8. Kvalifikačné stretnutia
15
15
16
17
22
23
24
27
28
B.9. Súťaž slušnosti (fair-play)
B.10. Rozhodcovia, asistenti rozhodcu, delegáti zväzu
B.11. Tréneri
B.12. Ceny
B.13. Kritéria pre prideľovanie žrebovacích čísel
B.14. Registrácia, prestupy
B.15. Podmienky na materiálovo-technické zabezpečenie štadiónov
B.16. Prehľad poplatkov
29
31
33
33
33
34
34
35
B.16.a. Prehľad poplatkov v evidencii ŠTK
B.16.b. Odmeny rozhodcov, delegátov zväzu
B.16.c. Prehľad poplatkov v evidencii DK
B.16.d. Prehľad poplatkov v evidencii Matričnej komisie
B.16.e. Prehľad poplatkov v evidencii Odvolacej komisie
B.16.f. Prehľad poplatkov v evidencii Komisie rozhodcov
B.17. Zásady pri disciplinárnom pokračovaní
35
37
39
41
41
41
42
C. Záverečné ustanovenia
D. Poplatky a variabilné symboly pre úhrady náležitostí R a DZ
44
45
E. Nominačná listina rozhodcov a delegátov zväzu
F. Adresár organizačných pracovníkov FO, FK v ObFZ Trenčín
G. Vylosovanie MFZ ObFZ Trenčín súťažný ročník 2011-2012
48
52
65
3
ORGÁNY A KOMISIE ObFZ TRENČÍN
ORGÁNY ObFZ TRENČÍN:
Rada ObFZ Trenčín
Predseda:
Jozef Pecho (Trenčín) 0908 222 531
Členovia:
Stanislav Doktor (Dubodiel)
Tomáš Vaňo (Trenčín)
Marek Koníček (Nemšová)
Jozef Riečický (Opatová nad Váhom)
Anton Jakúbek (Trenčianska Teplá)
Miroslav Sokolík (Bobot)
Dušan Šimovec (Moravské Lieskové)
Stanislav Luščík (Brunovce)
Ján Herák (Lubina)
Juraj Trebatický (Čachtice)
Milan Dunajčík (Lubina kopanice)
Peter Hučko (Hrašné)
Štefan Mramúch (Krajné)
Milan Špánik (Hôrka nad Váhom)
Výkonný výbor ObFZ Trenčín
Predseda:
Jozef Pecho (Trenčín) 0908 222 531
Podpredseda pre šport: Ján Lipták (Trenčín) 0902 937 049
Podpredseda pre ekonomiku: Pavol Horeš (Turá Lúka) 0905 711 535
Členovia:
Pavol Pristaš (Nová Ves nad Váhom)
František Masár (Trenčín)
Ivan Gróf (Považany)
Henrich Šálek (Považany)
KONTROLNÉ ORGÁNY ObFZ TRENČÍN:
Revízna komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Ján Majtán (Myjava) 0905 221 246
Členovia:
Miroslav Jaška (Trenčín)
Tomáš Gróf (Považany)
Disciplinárna komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Ján Burza (Nové Mesto nad Váhom) 0904 353 022
Členovia:
Jozef Majerík (Trenčín)
Jozef Opatovský (Soblahov)
Tomáš Gajdoš (Trenčín)
Peter Maráz (Nové Mesto nad Váhom)
Martin Markech (Horná Streda)
Štefan Halász (Dolné Srnie)
Odvolacia komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Emil Podhradský (Nové Mesto n/V) 0905 562 301
Členovia:
Miroslav Neckár (Trenčín)
Stanislav Tomič (Myjava)
4
ODBORNÉ KOMISIE ObFZ TRENČÍN:
Športovo-technická komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Viliam Václav (Trenčín) 0907 783 880
Členovia:
Jozef Šesták (Trenčín)
Peter Sokol (Trenčín)
Tibor Trebatický (Čachtice)
Peter Červeňan (Trenčianska Turná)
Marián Kyselica (Trenčín)
Milan Hrušovský (Trenčín)
Pavol Chorvát (Trenčín)
Komisia rozhodcov ObFZ Trenčín
Predseda:
Miroslav Barinka (Trenčín) 0915 754 690
Členovia:
Martin Dohál (Trenčianska Turná)
Martin Vitko (Trenčín)
Michal Ševčík (Trenčianske Bohuslavice)
Úsek DZ
Predseda úseku DZ (podpred.KR): Jaroslav Hromník (Trenč. Jastrabie)
Členovia: Jaroslav Jambor (Trenčín)
Vladimír Kováč (Trenčín)
Komisia mládeže a školského futbalu ObFZ Trenčín
Predseda:
Jozef Hilčík (Svinná) 0905 437 088
Členovia:
Ľubomír Šišovský (Selec)
Marián Havierník (Bošáca)
Andrej Škodáček (Krajné)
Trénersko-metodická komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Stanislav Malečka (Myjava) 0908 421 046
Členovia:
Tibor Grofík (Trenčín)
Vladimír Čmelko (Trenčianske Teplice)
Roman Jambor (Trenčín)
Peter Škrátek (Nové Mesto nad Váhom)
Rudolf Jakubík (Svinná)
Pavol Tomáš (Nemšová)
Matričná komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Pavol Cobori (Trenčín) 0911 972 534
Členovia:
Pavol Sukupčák (Vrbovce)
Pavel Ježík (Veľká Hradná)
Milan Benko (Beckov)
5
Sekretariát ObFZ Trenčín
Sídlo ObFZ:
Námestie sv. Anny 21, 91101 Trenčín
Sekretár:
Ján Žitňan (Trenčín)
Telefón:
032/6586581
Fax:
032/6586581
E-mail:
[email protected]
Webová stránka:
www.obfztrencin.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,
Číslo účtu:
0041711263/0900
Variabilný symbol (vyznačiť na poštovej poukážke):
MK - 111
ŠTK - 222
DK - 333
Účet pre úhradu náležitostí rozhodcom a DZ: Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín
Číslo účtu:
5023934642/0900
Variabilný symbol: podľa časti „D“ tohto rozpisu
FO (FK) je povinný pri úhrade náležitostí R a DZ uvádzať pridelený
variabilný symbol uvedený v časti „D“ tohto rozpisu
Sekretariát Západoslovenského futbalového zväzu
Sídlo: Rázusova č. 23, 949 01 Nitra P.O.BOX 7F
Vedúci sekretár: Štefan Havlíček
Matrika: Ivan Hádek 0907 322 546
Telefón: 037/6523402
Fax: 037/6554816
E-mail : [email protected], [email protected]
Webová stránka: www.zsfz.sk
Sekretariát Slovenského futbalového zväzu
Sídlo: Budova Omnipolisu, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
Generálny sekretár: Jozef Kliment - 02/4820 6000
Sekretariát: Mariana Čižmárová 02/4820 6000
Matrika: Peter Holek 02/4820 6021
Fax: 02/4820 6099
E-mail : [email protected]
Webová stránka: www.futbalsfz.sk
6
A.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A.1. RIADENIE SÚŤAŽÍ
Oblastný futbalový zväz Trenčín (ďalej len „ObFZ Trenčín“) riadi
prostredníctvom svojich odborných komisií tieto súťaže:
Kategória dospelí: D
I. trieda
II. trieda sever
II. trieda juh
III. trieda sever
III. trieda stred
III. trieda juh
16 účastníkov
15 účastníkov
14 účastníkov
7 účastníkov (zostatok)
8 účastníkov (zostatok)
7 účastníkov (zostatok)
Kategória dorastu: U16 až U19
I. trieda sever
I. trieda juh
13 účastníkov (zostatok)
14 účastníkov (zostatok)
Kategória starší žiaci: U 12 až U15
I. trieda
14
II. trieda skupina „A“
11
II. trieda skupina „B“
10
II. trieda skupina „C“
10
účastníkov
účastníkov (zostatok)
účastníkov (zostatok)
účastníkov (zostatok)
Kategória mladší žiaci: U8 až U13
I. trieda
6 účastníkov
A.2. TERMÍNOVÁ LISTINA, HRACIE DNI A ČASY
A.2.a. Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou „Rozpisu Majstrovských
futbalových súťaží pre súťažný ročník 2012/2013“ a termíny v nej uvedené sú
záväzné pre všetky FO a FK riadené ObFZ Trenčín.
A.2.b. Hracím dňom v súťažiach dospelých, dorastu a žiakov je zásadne nedeľa,
respektíve deň stanovený termínovou listinou. Schválené výnimky hracích dní
a časov budú oznámené prostredníctvom Úradnej správy ŠTK.
A.2.c. Začiatky stretnutí súťaží vo všetkých kategóriách sú stanovené ŠTK a schválené
Výkonným výborom ObFZ Trenčín.
A.2.d. Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú časť, pred
jarnou časťou súťaže musí FK (FO) o výnimku požiadať znovu.
7
A.2.e. ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny, hracie dni alebo časy v
odôvodnených prípadoch. Platí zásada, že stretnutie sa predohráva. V prípade
neuskutočnenia, alebo neodohrania stretnutia pre nepriaznivé poveternostné
podmienky sa stretnutie odohrá najneskôr do 14 dní po vzájomnej dohode
oddielov. Vzájomná dohoda musí byť uvedená v zápise o stretnutí a podpísaná
kapitánom FK, inak o termíne neodohraného stretnutia rozhodne s konečnou
platnosťou ŠTK.
A.2.f. Domáci FK, ktorý požiada o zmenu hracieho dňa na deň pracovného
pokoja, (sobotu alebo sviatok) resp. požiada o zmenu hracieho času
majstrovského stretnutia najneskôr do 21 dní pred jeho konaním,
nepotrebuje k tejto žiadosti súhlas hosťujúceho FK.
A.2.g. V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň je
bezpodmienečne nutný súhlas hosťujúceho FO.
Žiadosť o zmenu hracieho dňa, resp. UHČ predložená na ŠTK v lehote kratšej
ako 21 dní pred konaním stretnutia, (rozhoduje dátum podania na poštovom
úrade) si okrem vyššie uvedených náležitostí vyžaduje úhradu rokovacieho
poplatku vo výške podľa B16/A/a.
Ak bude žiadosť a dohoda predložená v čase kratšom ako 10 dní pred riadnym
termínom stretnutia, ŠTK žiadosť nemusí akceptovať.
A.2.h. Ak domáci FO požiada najneskôr 8 dní vopred o zmenu UHČ (nie hracieho dňa)
v ten deň kedy je zápas vyžrebovaný doporučene poštou, ŠTK môže túto zmenu
schváliť. Súper je v takomto prípade povinný sa dostaviť na zápas v zmenenom
čase.
A.2.i. Všetky požiadavky na zmeny termínov stretnutí musia byť schválené ŠTK a
oznámené oddielom, úradnou správou na internetovej stránke, alebo telefonicky.
Svojvoľné preloženie termínu stretnutia má športovo-technické dôsledky (v
zmysle SP futbalu).
A.2.j. Posledné tri kolá majstrovských súťaží v kategóriách dospelých sa musia
odohrať v jednotnom úradnom hracom dni a čase. (ŠTK si vyhradzuje právo
udeliť výnimku z tohto ustanovenia na stretnutia, ktoré neovplyvnia postupy
alebo zostupy v príslušnej súťaži).
A.2.k. V mládežníckych súťažiach (dorast, starší a mladší žiaci) v posledných troch
kolách platia hracie dni a časy, ktoré mali jednotlivé družstvá schválené pred
začiatkom jarnej časti súťaže, prípadne výnimky, ktoré schválila ŠTK vo
výnimočných prípadoch v priebehu jarnej časti súťaže.
A.2.l. Komisie ObFZ vydávajú počas celého súťažného obdobia úradné správy na
internetovej stránke, prostredníctvom ktorých zabezpečujú operatívne riadenie a
styk s futbalovými oddielmi. Všetky pokyny zverejnené v úradných správach na
internetovej stránke sú pre subjekty v nich uvedené záväzné.
8
Termínová listina jesenná časť 2012-2013 – dospelí
II.
II.
III. III. III.
I.
Hrací deň
Kolo
trieda Kolo trieda Kolo trieda trieda trieda
trieda
sever
juh
sever stred juh
5.8 2012 nedeľa 1 17:00 17:00 1 17:00 1 17:00 17:00 17:00
12.8 2012 nedeľa 2 17:00 17:00 2 17:00 2 17:00 17:00 17:00
19.8 2012 nedeľa 3 17:00 17:00 3 17:00 3 17:00 17:00 17:00
26.8 2012 nedeľa 4 17:00 17:00 4 17:00 4 17:00 17:00 17:00
29.8 2012 streda 15 17:00 17:00
2.9 2012 nedeľa 5 16:00 16:00 5 16:00 5 16:00 16:00 16:00
9.9 2012 nedeľa 6 16:00 16:00 6 16:00 6 16:00 16:00 16:00
16.9 2012 nedeľa 7 15:30 15:30 7 15:30 7 15:30 15:30 15:30
23.9 2012 nedeľa 8 15:30 15:30 8 15:30 8 15:30 15:30 15:30
30.9 2012 nedeľa 9 15:30 15:30 9 15:30 9 15:30 15:30 15:30
7.10 2012 nedeľa 10 14:30 14:30 10 14:30 10 14:30 14:30 14:30
14.10 2012 nedeľa 11 14:30 14:30 11 14:30 11 14:30 14:30 14:30
21.10 2012 nedeľa 12 14:00 14:00 12 14:00 12 14:00 14:00 14:00
28.10 2012 nedeľa 13 14:00 14:00 13 14:00 13 14:00 14:00 14:00
4.11 2012 nedeľa 14 13:30 13:30
14 13:30 13:30 13:30
11.11 2012 nedeľa 16 13:30 13:30
Termínová listina jarná časť 2012-2013 – dospelí
II.
II.
III. III. III.
I.
Hrací deň
Kolo
trieda Kolo trieda Kolo trieda trieda trieda
trieda
sever
juh
sever stred juh
24.3 2013 nedeľa 17 15:00 15:00 14 15:00 15 15:00 15:00 15:00
31.3 2013 nedeľa 18 15:00 15:00 15 15:30 16 15:30 15:30 15:30
7.4 2013 nedeľa 19 15:30 15:30 16 15:30 17 15:30 15:30 15:30
14.4 2013 nedeľa 20 15:30 15:30 17 15:30 18 15:30 15:30 15:30
21.4 2013 nedeľa 21 16:00 16:00 18 16:00 19 16:00 16:00 16:00
28.4 2013 nedeľa 22 16:00 16:00 19 16:00 20 16:00 16:00 16:00
5.5 2013 nedeľa 23 16:30 16:30 20 16:30 21 16:30 16:30 16:30
8.5 2013 streda 24 16:30 16:30
22 16:30 16:30 16:30
12.5 2013 nedeľa 25 16:30 16:30 21 16:30 23 16:30 16:30 16:30
19.5 2013 nedeľa 26 17:00 17:00 22 17:00 24 17:00 17:00 17:00
26.5 2013 nedeľa 27 17:00 17:00 23 17:00 25 17:00 17:00 17:00
2.6 2013 nedeľa 28 17:00 17:00 24 17:00 26 17:00 17:00 17:00
9.6 2013 nedeľa 29 17:00 17:00 25 17:00 27 17:00 17:00 17:00
16.6 2013 nedeľa 30 17:00 17:00 26 17:00 28 17:00 17:00 17:00
9
Termínová listina jesenná časť 2012-2013 – dorast
Hrací deň
5.8 2012
12.8 2012
19.8 2012
26.8 2012
2.9 2012
9.9 2012
16.9 2012
23.9 2012
30.9 2012
7.10 2012
14.10 2012
21.10 2012
28.10 2012
4.11 2012
Kolo
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. trieda
sever
14:30
14:30
14:30
14:30
13:30
13:30
13:00
13:00
13:00
12:00
12:00
11:30
11:30
11:00
Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. trieda
juh
14:30
14:30
14:30
14:30
13:30
13:30
13:00
13:00
13:00
12:00
12:00
11:30
11:30
11:00
Termínová listina jarná časť 2012-2013 – dorast
Hrací deň
24.3 2013
31.3 2013
7.4 2013
14.4 2013
21.4 2013
28.4 2013
5.5 2013
8.5 2013
12.5 2013
19.5 2013
26.5 2013
2.6 2013
9.6 2013
16.6 2013
Kolo
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
streda
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1*
2*
I. trieda
sever
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
Kolo
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1*
2*
I. trieda
juh
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
Poznámka:
1*, 2* - 1 a 2 stretnutie 1z1 a 2 z 2 družstva o určenie poradia na 1-4 mieste.
10
Termínová listina jesenná časť 2012-2013 – starší žiaci
Hrací deň
19.8 2012 nedeľa
26.8 2012 nedeľa
29.8 2012 streda
2.9 2012 nedeľa
9.9 2012 nedeľa
16.9 2012 nedeľa
23.9 2012 nedeľa
30.9 2012 nedeľa
7.10 2012 nedeľa
14.10 2012 nedeľa
21.10 2012 nedeľa
28.10 2012 nedeľa
4.11 2012 nedeľa
Kolo
1
2
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
II.
II.
II.
I.
Kolo trieda trieda trieda
trieda
sk. „A“ sk. „B“ sk. „C“
10:30
10:30 1
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30 2
10:30
10:30
10:30
10:30 3
10:30
10:30
10:30
10:00 4
10:30
10:30
10:30
10:00 5
10:30
10:30
10:30
10:00 6
10:00
10:00
10:00
9:30 7
9:30
9:30
9:30
9:30 8
9:30
9:30
9:30
9:30 9
9:30
9:30
9:30
9:30 10
9:30
9:00 11
9:00
Termínová listina jarná časť 2012-2013 – starší žiaci
II.
II.
II.
I.
Hrací deň
Kolo
Kolo trieda trieda trieda
trieda
sk. „A“ sk. „B“ sk. „C“
31.3 2013 nedeľa 14 10:00
7.4 2013 nedeľa 15 10:30 12 10:30
14.4 2013 nedeľa 16 10:30 13 10:30
21.4 2013 nedeľa 17 10:30 14 10:30
10:30
10:30
28.4 2013 nedeľa 18 10:30 15 10:30
10:30
10:30
5.5 2013 nedeľa 19 10:30 16 10:30
10:30
10:30
8.5 2013 streda 20 10:30
12.5 2013 nedeľa 21 10:30 17 10:30
10:30
10:30
19.5 2013 nedeľa 22 10:30 18 10:30
10:30
10:30
26.5 2013 nedeľa 23 10:30 19 10:30
10:30
10:30
2.6 2013 nedeľa 24 10:30 20 10:30
10:30
10:30
9.6 2013 nedeľa 25 10:30 21 10:30
10:30
10:30
16.6 2013 nedeľa 26 10:30 22 10:30
10:30
10:30
11
Termínová listina jesenná časť 2012-2013 – mladší žiaci
Hrací deň
Kolo I. trieda
25.8 2012 sobota
1
10:30
1.9 2012 sobota
2
10:30
8.9 2012 sobota
3
10:30
15.9 2012 sobota
4
10:30
22.9 2012 sobota
5
10:30
29.9 2012 sobota
6
10:30
6.10 2012 sobota
7
10:30
13.10 2012 sobota
8
10:30
20.10 2012 sobota
9
10:30
27.10 2012 sobota 10
10:30
Termínová listina jarná časť 2012-2013 – mladší žiaci
Hrací deň
Kolo I. trieda
20.4 2013 sobota 11
10:30
27.4 2013 sobota 12
10:30
4.5 2013 sobota 13
10:30
8.5 2013 streda 14
10:30
11.5 2013 sobota 15
10:30
18.5 2013 sobota 16
10:30
25.5 2013 sobota 17
10:30
1.6 2013 sobota 18
10:30
8.6 2013 sobota 19
10:30
15.6 2013 sobota 20
10:30
12
A.3. MIESTO STRETNUTIA
A.3.a. Stretnutia sa hrajú na ihriskách s rozmermi podľa pravidiel futbalu (ďalej PF),
schválených ŠTK ObFZ Trenčín (respektíve schválených ZsFZ, SFZ). O
schválení hracej plochy musí byť vyhotovený protokol o spôsobilosti hracej
plochy. Stretnutia sa hrajú na ihriskách mužstiev uvedených vo vyžrebovaní na
prvom mieste. Pri súťažných stretnutiach riadených ObFZ Trenčín je klub
povinný vyvesiť zástavu ObFZ Trenčín. Ostatné náležitosti sa riadia podľa SP
čl. 53-56
A.3.b. Stretnutie je možné vo výnimočných prípadoch odohrať v opačnom poradí ako
je uvedené vo vyžrebovaní a to na základe dohody FO (FK), zaplatení poplatku
a po schválení ŠTK.
A.3.c. FO (FK), ktoré budú svoje majstrovské stretnutia hrávať na prenajatých
ihriskách, resp. mimo svojho športového areálu sú povinné najneskôr 7 dní pred
začatím súťažného obdobia (jeseň – jar) oznámiť túto skutočnosť písomne ŠTK
a rovnakým spôsobom aj svojim súperom. Ak má FO vo svojom areáli viac
trávnatých plôch, musí túto skutočnosť zahrnúť do vyššie uvedeného
oznámenia. Svojvoľná zmena hracej plochy má hracie dôsledky v zmysle SP
čl.100.
A.3.d. Majstrovské stretnutia všetkých súťaží riadených ŠTK ObFZ Trenčín sa
odohrajú na hlavných trávnatých hracích plochách. V prípade nepriaznivého
počasia možno stretnutia dospelých, dorastu a žiakov odohrať na schválených
náhradných trávnatých a umelých hracích plochách, čo musí byť oznámené
súperovi a predsedovi ŠTK minimálne 24 hodín pred stanoveným UHČ. O
spôsobilosti HP vždy rozhoduje rozhodca stretnutia. Túto skutočnosť musí R
uviesť v Zápise o stretnutí na strane 2.
A.3.e. Posledné 3 kolá jesennej a prvé 3 kolá jarnej časti súťaže sa povoľujú hrať vo
všetkých kategóriách na schválených náhradných trávnatých a umelých hracích
plochách. FO (FK) je povinný na požiadanie predložiť DZ alebo R protokol o
schválení náhradnej hracej plochy.
A.3.f. Poriadajúci FK vo všetkých súťažiach riadených ObFZ Trenčín je povinný
umožniť každému oddielu vykonanie videozáznamu z celého stretnutia, ak o to
požiada pred stretnutím, vrátane vytvorenia podmienok pre pracovníkov, ktorý
záznam zabezpečujú (vhodné miesto na úrovni stredu hracej plochy, napojenie
na elektrický prúd a pod.). FK, ktorý požiada o vykonanie videozáznamu
v Zápise o stretnutí bude uvedené meno pracovníkov, ktorí videozáznam
vykonajú. FK je povinný vykonať videozáznam z celého stretnutia a na
vyzvanie riadiacich orgánov predložiť videozáznam na príslušnú komisiu. FK
musí archivovať tento videozáznam minimálne 14 dní od odohratia MFZ.
Porušenie tohto nariadenia bude riešené ŠTK a DK. Videozáznam z celého
stretnutia bude základným podkladom pri riešení prípadných námietok.
13
A.3.g. Usporiadateľ stretnutia je povinný umožniť rozhodcovi, asistentovi rozhodcu
a delegátovi zväzu umiestnenie dopravného prostriedku (automobilu,), na
ktorom sa na MFZ dostavili, na vhodnom mieste v areáli štadióna a zodpovedá
za to, že dopravný prostriedok nebude od príchodu až do opustenia areálu
štadióna poškodený. V prípade, že nie je možné dopravné prostriedky
delegovaných osôb umiestniť počas stretnutia v areáli štadióna, hlavný
usporiadateľ určí miesto, kde delegované osoby zaparkujú svoje dopravné
prostriedky a zabezpečí ich ochranu pred poškodením. Skutočnosť, že dopravné
prostriedky neparkujú v areáli štadióna musia oznámiť hlavnému
usporiadateľovi pred začiatkom stretnutia. Usporiadateľ stretnutia je povinný
zabezpečiť službu pred kabínou rozhodcu a nevpustiť do nej bez vedomia
rozhodcu alebo delegáta zväzu žiadnu osobu. Usporiadateľ stretnutia je povinný
zaistiť bezpečnosť hráčov, rozhodcov, delegáta a iných zástupcov ObFZ Trenčín
a to nielen v priestore ihriska, ale podľa želania až k dopravnému prostriedku,
ktorým odchádzajú až do ich odchodu!
A.3.h. ŠTK okrem verejných dopravných prostriedkov autobusovej a železničnej
dopravy, ktoré majú pravidelný cestovný poriadok, uznáva ako dopravný
prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok FK, alebo autobus objednaný u
iného oprávneného prepravcu, avšak pri neskorom príchode, resp. nedostavení
sa na stretnutie pre poruchu tohto dopravného prostriedku neplatí žiadna
výnimka. Pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa na stretnutie pre
dopravnú nehodu (haváriu) bude ŠTK postupovať po predložení hodnoverných
dokladov pri riešení každého takéhoto prípadu individuálne po zvážení všetkých
okolností prípadu.
A.4. HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI
A.4.a. Každý FO (FK) hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
Všetky druhy a výšky poplatkov, úhrad, pokút, výšky vkladov a odmien
delegovaných osôb sú uvedené v texte, respektíve v časti B.16–prehľad
poplatkov
A.4.b. V prípade, že stretnutie sa opakuje z vyššej moci, hradí poriadajúci klub
hosťujúcemu klubu polovicu cestovného maximálne pre 18 osôb v súlade s
platnými smernicami SAD podľa kilometrovného najkratším možným cestným
spojením. Hosťujúci klub je povinný najneskôr do najbližšieho zasadnutia ŠTK
po neodohraní stretnutia odoslať usporiadajúcemu klubu žiadosť o vyplatenie
cestovných náhrad v zmysle bodu B.16.a/g. Kópiu žiadosti zašle na ŠTK.
Úhradu je povinný usporiadajúci klub uhradiť do 7 dní od zverejnenia v US
ŠTK. V prípade neuhradenia cestovného do 7 dní od zverejnenia v US ŠTK a
nezaslania kópie ústrižku dokladu o úhrade bude poriadajúci FK riešený ŠTK a
DK.
.
14
B.
TECHNICKÉ USTANOVENIA
B.1. PREDPIS
B.1.a. Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu a tohto
Rozpisu súťaží. Výklad rozpisu súťaží prináleží ŠTK ObFZ Trenčín.
B.1.b. Hrací čas:
V súťažiach dospelých a dorastu sa hrá 2x45 minút s 15 minútovou prestávkou.
V súťažiach starších žiakov sa hrá 2x35 minút s 15 minútovou prestávkou.
V súťažiach mladších žiakov sa hrá 2x30 minút s 15 minútovou prestávkou.
B.1.c. Podľa čl. 105 SP sa za víťazstvo v stretnutí získavajú 3 body, nerozhodný
výsledok 1 bod, prehra nie je bodovo hodnotená.
B.1.d. ObFZ Trenčín vydáva počas súťažného obdobia Úradné správy ŠTK a DK, a
ďalších komisií, prostredníctvom ktorých zabezpečuje operatívne riadenie a styk
s FK. Pokyny a správy uverejnené v týchto ÚS sú pre všetky FK záväzné.
Úradnou správou sú oznamy uverejňované na internetovej stránke ObFZ
Trenčín v rubrike Správy ŠTK a Správy DK. Proti rozhodnutiam, uverejneným
v Úradných správach, sa môžu FK, FO odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ
Trenčín do 15 dní odo dňa uverejnenia, resp. oznámenia.
B.1.e. ObFZ Trenčín upozorňuje všetky FK, že za neoprávnený štart hráčov po
štvrtom (ôsmom) napomínaní a vylúčení je zodpovedný výlučne klub, pretože v
Úradnej správe DK nemusia byť uvedení všetci napomínaní a vylúčení hráči pre
chýbajúce zápisy a neuverejnenie v Úradnej správe DK. Vo všetkých
kategóriách dostanú kapitáni oboch družstiev po skončení stretnutia podpísanú
kópiu zápisu o stretnutí, na ktorej budú rozhodcom stretnutia uvedení
napomínaní a vylúčení hráči oboch mužstiev s uvedením dôvodu vylúčenia a
prípadné námietky kapitánov k stretnutiu. Rozhodca stretnutia si potvrdenie
prevzatia kópie vyplneného zápisu o stretnutí (prvá strana zápisu) nechá
podpísať kapitánmi oboch mužstiev (v súťažiach dorastu a žiakov aj vedúcim
mužstva) na origináli zápisu o stretnutí spoločne s prevzatím RP.
B.1.f. Všetky tlačivá používané v stretnutí, musia byť v zhode s tlačivami vydanými a
schválenými ObFZ Trenčín. Zápis o stretnutí sa musí písať na písacom stroji
alebo počítači vo všetkých súťažiach riadených ObFZ Trenčín.
B.1.g. Zápis o stretnutí musí byť v kabíne rozhodcu riadne vypísaný spolu
s registračnými preukazmi 30 minút pred stretnutím. V MO dospelých musí
byť aj riadne podpísaný kapitánmi a vedúcimi mužstiev.
B.1.h. Pred každým majstrovským stretnutím po nástupe družstiev na hraciu plochu
pred vyžrebovaním strán hosťujúce družstvo na čele s kapitánom pozdraví
domáce družstvo a rozhodcov podaním ruky.
15
B.2. ŠTART HRÁČOV
B.2.a. Kategória dospelých – štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a
ďalej hráči z kategórie dorastu, ktorí po 1.1. v priebehu súťažného ročníka
2012/2013 dovŕšili 16 rokov veku, a to v zmysle SP čl. 113. Za družstvo môžu v
jednom stretnutí nastúpiť 4 cudzí štátni príslušníci, ustanovenie sa nevzťahuje
na občanov štátov EÚ.
Po dovŕšení 18 rokov veku nemusí mať hráč súhlas rodičov a telovýchovného
lekára o štarte za mužstvo dospelých. FO (FK) je povinný predložiť spolu s RP
aj potvrdenie o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl. 113,
v prípade ak tak FO (FK) nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých
a túto skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí. Za štart hráča celú zodpovednosť
nesie klub a príslušný tréner.
Súhlas môže dať lekár: MUDr. JAVORSKÝ Ivan, TRENČÍN, Mobil:0903
310 637, alebo iný telovýchovný lekár.
B.2.b. Kategória dorast
Štartujú hráči narodení od 1. 1. 1994 a mladší do 31. 12. 1997 a výnimky sú
povolené v zmysle SP futbalu, čl. 113.
Poznámka: Pretože ObFZ Trenčín nemá vytvorenú súťaž mladšieho dorastu
nemôžu v kategórii dorastu štartovať hráči na žiacky registračný preukaz ani
s platným súhlasom rodičov a telovýchovného lekára!!!
B.2.c. Kategória starší žiaci (SŽ)
Štartujú hráči narodení od 01. 01. 1998 a mladší od dovŕšenia veku 7 rokov,
a dievčatá narodené od 01. 01. 1997 a mladšie od dovŕšenia veku 7 rokov. Hráč
môže dohrať súťaž v kategórii SŽ aj na registračný preukaz, ktorý ho oprávňuje
k štartu v kategórii dorastu. Za dodržania podmienok v bode B.2.e..
B.2.d. Kategória mladší žiaci (MŽ)
Štartujú hráči narodení od 01. 01. 2000 a mladší od dovŕšenia veku 6 rokov.
B.2.e. Hráč môže okrem svojej vekovej kategórie štartovať i vo vyššej vekovej
kategórii svojho materského oddielu. O jeho štarte rozhoduje FK, FO a musí
mať povolenie od rodičov a súhlas telovýchovného lekára. FK, FO je povinný
povolenie rodičov a súhlas telovýchovného lekára priložiť k RP hráča, ktorý ho
musí mať k dispozícii pred každým majstrovským stretnutím! Po dovŕšení 18
rokov veku nemusí mať hráč súhlas rodičov a telovýchovného lekára o štarte za
mužstvo dospelých. V jeden deň môže hráč odohrať iba jedno majstrovské
stretnutie. V prípade, že nastúpi hráč vo vyššej vekovej kategórii bez
priloženého povolenia, alebo to bude už druhé stretnutie v jednom dni, bude
takýto štart považovaný ako neoprávnený a FK, FO bude potrestaný v zmysle
súťažného a disciplinárneho poriadku. Zodpovedné za štarty hráčov vo vlastnej
a vyššej vekovej kategórii sú FK, FO a príslušní tréneri a vedúci mužstiev a to
v zmysle SP čl. 113.
16
B.2.f. Hráč môže nastúpiť v jednom hracom dni len v jednom súťažnom stretnutí.
V prípade, že hráč bol uvedený v Zápise o stretnutí družstva oddielu a do
stretnutia nenastúpil na akýkoľvek časový úsek a taktiež nedostal počas
stretnutia ako hráč pripravený na striedanie osobný trest, môže na ďalšie
stretnutie nastúpiť za predpokladu, že je za takéto družstvo oprávnený nastúpiť
(viď Registračný ..., Prestupový .... a Súťažný poriadok). Ak hráč uvedený
v zápise o stretnutí ako náhradník, teda pripravený na striedanie, dostane osobný
trest, nemôže v ten istý deň na ďalšie stretnutie nastúpiť.
B.2.g. Ak má hráč právo štartovať vo viacerých družstvách oddielu v prípade
zastavenia činnosti, zarátava sa mu plynutie trestu v príslušnom hracom kole
a dni. Hráč v takomto hracom dni nesmie štartovať za iné družstvo oddielu.
B.2.h. Hráč ktorý bude nominovaný do reprezentačných výberov ObFZ Trenčín
a nemôže sa z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť reprezentácie ObFZ Trenčín bez
písomného ospravedlnenia, nesmie nastúpiť za svoj materský FO (FK)
v najbližšom MFZ. Ak hráč nastúpi, jeho štart sa bude považovať za
neoprávnený a riadiaci orgán bude postupovať v zmysle DP a SP.
B.2.i. V prípade, že družstvo nastúpi na majstrovské stretnutie bez náhradníkov, alebo
s menším počtom hráčov ako 11 a počas stretnutia klesne počet hráčov pod 7,
rozhodca ukončí stretnutie predčasne pre nízky počet hráčov previnivšieho
mužstva. Previnivšie mužstvo zaplatí pokutu podľa B/16/A/k
B.3. PODMIENKY ŠTARTU
B.3.a. Podmienkou štartu družstva v súťažiach riadených ObFZ Trenčín (v I.
triede a II. triedach dospelých) je, aby malo minimálne jedno družstvo
mládeže riadne zaradené v dlhodobých súťažiach, a to v riadení SFZ, ZsFZ
alebo ObFZ (SP čl. 31/b) Ak družstvo mládeže bude v priebehu vylúčené,
alebo odstúpi zo súťaže bude FO (FK), riešený disciplinárne.
B.3.b. V súťažnom ročníku 2012/2013 môže v súťažiach riadených ObFZ Trenčín
v kategóriách žiakov štartovať zlúčené družstvo. Takéto družstvo sa počíta
ako družstvo mládeže pre obidva FO (FK).
Podmienky štartu zlúčeného družstva:
1. Zlúčené družstvo môže štartovať len v súťažiach ObFZ Trenčín.
2. Družstvo sa skladá z hráčov dvoch FO (FK), ktorí vlastnia platný
registračný preukaz jedného z nich, alebo sú vo FO (FK) na hosťovaní.
3. Názov družstva vznikne z názvov oboch FO (FK) (spojených pomlčkou, v
dohodnutom poradí).
4. Úhradu finančných náležitostí voči ObFZ (zálohový vklad na R, poplatky,
pokuty...) si zlúčené družstvá vzájomne dohodnú a oznámia ŠTK, ktorý FO
(FK) bude zlúčené družstvo zastupovať.
17
Za porušenie futbalových noriem budú riešené obidva FK spoločne
a nerozdielne.
6. Ak sa zlúčené družstvo po vylosovaní zo súťaže odhlási, alebo bude zo
súťaže vylúčené z dôvodu opakovaného nenastúpenia na stretnutia (3x),
budú obidva FO (FK) potrestané pokutou vo výške podľa RS.
7. Ak niektoré z družstiev neplní poslanie za účelom ktorého bolo zlúčené
družstvo vytvorené (štart hráčov obidvoch družstiev), bude po posúdení
a overení skutočností ŠTK, potrestané pokutou podľa RS.
8. Minimálny počet hráčov z jedného FO (FK) je 5 hráčov. Najneskôr do
1.8.2012 predloží zlúčené družstvo na ŠTK súpisku hráčov. Súpisku
hráčov je možné v priebehu súťažného ročníka dopĺňať.
9. Družstvo je povinné oznámiť ŠTK pred jesennou, resp. jarnou časťou
hraciu plochu na ktorej sa jednotlivé domáce stretnutia odohrajú. Miesto
jednotlivých stretnutí si určia FK vzájomnou dohodou.
10. Pred začiatkom súťažného ročníka 2012/2013 zlúčené družstvo písomne
oznámi, ktorý FK by v prípade postupu do súťaží ZsFZ, alebo v prípade
postupu v rámci ObFZ a následného zrušenia zlúčeného družstva, bol
nástupníckym družstvom.
Nástupnícke družstvo sa oznámi i pre prípad zrušenia zlúčeného družstva
pre nasledujúci súťažný ročník.
V prípade umiestnenia zlúčeného družstva na zostupujúcom mieste
a rozdelenia zlúčeného družstva zostupujú obidva FO (FK).
11. Rozhodca stretnutia je povinný na druhej strane zápisu o stretnutí uviesť
počty hráčov, ktorí za jednotlivé FK zlúčeného družstva v stretnutí nastúpili
(napr. Nová Ves-9, Stará Ves-5,). Počítajú sa i striedajúci hráči.
5.
B.3.c. Všetci hráči nastupujúci na stretnutia musia predložiť platný registračný preukaz
(RP), ktorého náležitosti musia byť v súlade s platným SP futbalu. V
stretnutiach dospelých predložia vedúci družstiev najneskôr 30 minút pred
začiatkom stretnutia registračné preukazy hráčov a vyplnený zápis o stretnutí,
ktorý je podpísaný kapitánmi a vedúcimi družstiev. Vo všetkých súťažiach
kontrolu registračných preukazov a zostavu s rodným číslom (rr.mm.dd.) v
zápise prekontrolujú rozhodcovia nasledovne:
 Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a zo
zápisu zostavu domácim hráčom (aj čísla na dresoch), AR2 hosťujúcim
hráčom;
 Ak je na stretnutí jeden AR, kontrolu vykoná u oboch družstiev;
 Rozhodca nezodpovedá za kontrolu RP a zo zápisu za zostavy s rodným
číslom. Zodpovedá len v prípade, ak je na stretnutí sám.
B.3.d. Kontrola totožnosti (Súťažný poriadok, čl. 66)
Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno vykonať na
požiadanie najneskôr pred začiatkom druhého polčasu. Kontrola totožnosti
hráčov dorastu a žiakov je pred stretnutím povinná.
18
B.3.e. Postup vykonania kontroly totožnosti
Kontrolu totožnosti vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca
poskytol všetky skontrolované RP, a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva
predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od
kontrolujúceho kapitána súpera RP už skontrolovaných hráčov.
V stretnutí mládeže povinnú kontrolu totožnosti rovnakým spôsobom
vykonávajú spolu s kapitánmi aj vedúci oboch družstiev, ktorí sú oprávnení
opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje. Výsledok kontroly
totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní
kontroly vrátia registračné preukazy rozhodcovi.
V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania
totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi
družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča (hráčov) do zápisu o
stretnutí a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča
(hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti (podľa RP). Túto konfrontáciu
vykoná sám tak, že skontroluje fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu o
stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého
bydliska, nechá hráča podpísať uvedené údaje (taktiež ich podpíše kapitán a
vedúci družstva) a po stretnutí zašle registračný preukaz skontrolovaného hráča
spoločne so zápisom o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú vykonal
rozhodne, že registračný preukaz zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi
nastúpiť v stretnutí a na druhej strane zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia.
Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontroly totožnosti alebo neuznanie totožnosti
hráča (hráčov) po konfrontácii rozhodcom má za následok, že hráč (i) nemôže
v stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o
stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke (v priebehu II. polčasu), hráč je
v zmysle Pravidiel futbalu vylúčený z hry.
Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva.
Odmietnutie konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade s čl. 100
i disciplinárne dôsledky voči kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý
konfrontáciu odmietol a v prípade nesprávneho postupu i voči rozhodcovi.
B.3.f. V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí,
odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom (družstvom) alebo neuznania
totožnosti hráča rozhodcom, musia sa na najbližšie zasadnutie ŠTK
dostaviť rozhodca stretnutia, asistent rozhodcu, kapitáni a vedúci oboch
družstiev a hráč (i), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená
námietka, resp. záznam rozhodcu. Ak sa uvedené osoby na najbližšie
zasadnutie ŠTK ObFZ Trenčín nedostavia, ŠTK odstúpi uvedené osoby na
prerokovanie disciplinárnej komisie.
B.3.g. Pri námietkach proti štartu hráča - jeho totožnosti je rozhodca povinný
19
postupovať v zmysle čl. 66, bod 2, ods. b) SP futbalu.
Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčasovej prestávke
alebo v prípade striedajúceho hráča v priebehu II. polčasu a kapitán družstva
súpera alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky proti totožnosti hráča
ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky voči totožnosti hráča.
Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča, resp.
družstva alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase.
B.3.h. Námietku do zápisu o stretnutí môže vzniesť kapitán družstva len proti:
– výsledku stretnutia,
– priebehu stretnutia,
– náležitostiam hracej plochy,
– štartu niektorého súperovho hráča,
– výstroju hráčov súperovho družstva,
– striedaniu náhradníkov,
– popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov.
Nemôže však vzniesť námietky proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho
jednotlivým rozhodnutiam v priebehu stretnutia. Pokiaľ by tak chcel urobiť,
rozhodca mu to neumožní, ale FO (FK) je oprávnený podať sťažnosť podľa B.4.
B.3.i. Hráči všetkých družstiev musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke, ktoré je
platné 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom,
v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Za dodržanie tohto
ustanovenia v plnom rozsahu zodpovedá klub, pričom je povinný na vyzvanie
riadiaceho orgánu súťaže dokladovať uvedené skutočnosti. Kapitán a vedúci
družstva svojim podpisom „Zápisu o stretnutí“ potvrdzujú platnosť lekárskych
prehliadok, ako aj štartu hráčov, ktorí nie sú v treste. (Doporučujeme klubom
viesť si evidenciu vykonanej lekárskej prehliadky a to záznamom s potvrdením
príslušného lekára na zozname. resp. súpiske hráčov.)
Ak je hráč práceneschopný, nemôže nastúpiť v súťažnom stretnutí. Prípadný
štart práceneschopného hráča bude riešený Disciplinárnou komisiou.
Zápis o stretnutí musí pred stretnutím v kabíne rozhodcu podpísať lekár
(zdravotník) za prítomnosti rozhodcu. Táto povinnosť sa vzťahuje v prvom rade
na domáci oddiel. Za podpísanie zodpovedá výlučne rozhodca.
B.3.j. Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami
(1 až max. 99), brankár musí mať farbu dresu riadne odlíšenú od farby dresov
ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby farby dresov má hosťujúci
oddiel, domáci oddiel sa musí prispôsobiť.
B.3.k. Striedanie hráčov musí byť vykonané pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je
domáci oddiel povinný mať k dispozícii. Mužstvo môže striedať len hráčov,
ktorí boli pred začiatkom stretnutia uvedení v zápise ako náhradníci. Ich RP
musia byť predložené spolu s ostatnými RP hráčov a vyplneným zápisom o
stretnutí do kabíny rozhodcov ku kontrole minimálne 30 minút pred stretnutím.
20
Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise je vo všetkých vekových
kategóriách je 7.
V súťažnom stretnutí je možné striedať:
 v kategórii dospelých 3 hráčov
 v kategórii dorastu 5 hráčov
 v kategórii starších žiakov 6 hráčov
 V kategórii mladších žiakov 7 hráčov - bez obmedzenia hokejovým spôsobom
(viacnásobné opätovné striedanie), pričom však striedanie sa uskutočňuje
výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu
Na lavičke náhradníkov môže sedieť spolu maximálne 13 osôb: 7 náhradníkov,
tréner, dvaja asistenti trénera, lekár, masér, vedúci družstva.
B.3.l. Súčasťou výstroja hráčov všetkých vekových kategórií musia byť chrániče
holenných kostí. Starší žiaci môžu hrať v kopačkách s lisovanými a aj
s vymeniteľnými štupľami. Mladší žiaci môžu hrať iba v kopačkách
s lisovanými štupľami. Rozhodcovia sú povinní túto skutočnosť kontrolovať
a hráča ktorý nemá predpísanú výstroj nesmú pripustiť k hre.
B.3.m. Podľa SP čl. 53 – 56. Stretnutia všetkých súťaží sa hrajú len na tých ihriskách,
ktoré schválil riadiaci orgán, pričom ihrisko schválené vyšším riadiacim
orgánom SFZ, ZSFZ platí aj pre nižšie súťaže. Každé ihrisko musí mať kryté
striedačky uzatvorené zboku a zo zadnej strany. Pred striedačkou jeden meter na
každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená
1m od postrannej čiary hracej plochy. Hracia plocha musí byť oddelená od
priestoru pre divákov bariérou. Rozhodcovia a hráči nesmú prísť pri odchode
z hracej plochy do priestoru, kde sa nachádzajú diváci a osoby nezúčastnené na
hre a nie sú členovia usporiadateľskej služby. V MO dospelých musí byť
odchod z HP do kabín oddelený pevnou alebo prenosnou bariérou. Ak v MO
dospelých nie je súčasťou ihriska krytá tribúna, FO (FK) musí zaistiť kryté
(zastrešené) miesto pre delegáta zväzu.
B.3.n. Každý poriadajúci FK je povinný mať zabezpečenú usporiadateľskú službu
s minimálnym počtom usporiadateľov (ak nie je nariadený vyšší počet).:
 v súťažiach I. triedy dospelí je minimálny počet usporiadateľov 10.
 v súťažiach II. tried dospelí je minimálny počet usporiadateľov 8.
 v súťažiach III. tried dospelí a mládežníckych súťažiach je počet
usporiadateľov minimálne 5.
Usporiadatelia musia byť viditeľne označení farebnými rozlišovacími vestami s
číslami a nápisom usporiadateľ. Pred stretnutím odovzdá hlavný usporiadateľ
delegátovi (rozhodcovi) stretnutia zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami.
B.3.o. Čakacia lehota pre obe družstvá a rozhodcu – platia články 67, 68, 69, 70
Súťažného poriadku. V prípade nedostavenia sa rozhodcu a asistentov sú oba
kluby povinné postupovať v zmysle čl. 73 SP a príslušných bodov.
21
B.3.p. Vo všetkých súťažiach dospelých a dorastu je domáci klub povinný mať k
dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím
skontroluje rozhodca. V ostatných stretnutiach riadených ObFZ Trenčín (žiaci)
sa odporúča mať 4 lopty. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri
stredovej čiare po jednej).
B.3.q. Vo všetkých súťažných stretnutiach riadených ObFZ Trenčín je domáci oddiel
povinný zabezpečiť zodpovedného usporiadateľa, ktorý v súčinnosti s
rozhodcami stretnutia bude viditeľne ukazovať pomocou tabuliek na striedanie
nastavenie doby hry na konci jednotlivých polčasov.
B.3.r. Mladší žiaci I. trieda hrajú na celej hracej ploche a platia pravidlá futbalu. Roh
sa kope skrátený. Za víťazstvo v zápase, resp. remízu sa družstvu neprideľujú
žiadne body, v dlhodobej súťaži sa nevedie a ani nezverejňuje tabuľka súťaže.
B.4. SŤAŽNOSTI (SP čl. 118-130)
B.4.a. V prípade, že FO (FK) chce podať sťažnosť na výkon rozhodcu, táto musí byť
zaslaná Komisii rozhodcov ObFZ Trenčín najneskôr do 48 hodín po stretnutí.
Sťažnosť musí obsahovať :
­ názov a adresu FO (FK), ktorý podáva sťažnosť,
­ mená, priezviská a adresy funkcionárov oprávnených zastupovať FO (FK),
­ označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti,
­ popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí rozhodcu), voči ktorým podáva FO
(FK) sťažnosť s vyznačením času (minutáže),
­ predloženie príslušnej video dokumentácie,
­ pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov FO (FK),
­ podací lístok, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi ak klub dostane
rovnopis, kópiu sťažnosti a ak bol usporiadateľom stretnutia, je povinný
okamžite odoslať, resp. doručiť KR ObFZ Trenčín videokazetu,
­ doklad (piaty diel poštovej poukážky, v „správe pre príjemcu“ účel platby) o
úhrade za prerokovanie.
B.4.b. Ak kapitán družstva vznesie po skončení stretnutia podstatné námietky a o
to požiada najneskoršie pred prevzatím registračných preukazov, je
rozhodca povinný námietku uviesť do príslušnej rubriky na prvej strane
zápisu o stretnutí.
Kapitán môže do zápisu o stretnutí vzniesť námietky proti:
– výsledku stretnutia,
– priebehu stretnutia,
– náležitostiam hracej plochy,
– štartu niektorého súperovho hráča,
– výstroju hráčov súperovho družstva,
– striedaniu náhradníkov,
– popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov.
22
Kapitán však nemá právo žiadať uviesť do zápisu o stretnutí námietky
týkajúce sa výkonu rozhodcu, pričom toto ustanovenia sa týka jeho
rozhodnutí súvisiacich s hrou (uznanie – neuznanie gólu, nariadenie –
nenariadenie PK, udelenie – neudelenie osobného trestu a podobne).
Takýto záznam v zápise o stretnutí nie je možné kvalifikovať žiadnou
stranou ako sťažnosť v zmysle znenia vyššie uvedeného bodu B.4.a.
B.4.c. Ak rozhodca alebo asistent rozhodcu chce podať sťažnosť alebo námietku voči
hodnoteniu delegáta zväzu v stretnutí, musí postupovať podľa bodu č. I. tohto
rozpisu súťaží
B.5. ZOZNAMY HRÁČOV A SÚPISKY
B.5.a. V zmysle Súťažného poriadku, články 37 až 42 predkladajú súpisky len tie FK,
ktoré majú v súťažiach príslušnej kategórie viac než jedno družstvo, a to zvlášť
pre jesennú a zvlášť pre jarnú časť súťažného ročníka, a to najneskôr do 8 dní
pred začiatkom príslušnej časti súťažného ročníka. Súpisky sa predkladajú
v dvoch vyhotoveniach na ŠTK ObFZ Trenčín, ktorá vykoná ich kontrolu
a súpisky potvrdí. FO (FK), ktoré majú v súťaži „B“ družstvo predkladajú pred
stretnutím spolu s RP aj súpisku „A“ mužstva.
B.5.b. Kluby, ktoré majú v súťažiach viac ako jedno družstvo v rovnakej kategórii,
predložia riadiacemu orgánu súťaže do 8 dní pred začiatkom súťaží súpisku „A“
družstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov, vrátane brankára. Súpiska musí byť
vyhotovená v zmysle príslušných ustanovení SP (čl. 37-42).
B.5.c. Hráči uvedení v súpiske môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo,
na ktorého súpiske sú uvedení.
B.5.d. Za „B“, resp. „C“ družstvo klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí
maximálne 3 hráči uvedení v súpiske „A“ resp. „B“ družstva pod poradovými
číslami 1-13 a ktorí za „A“ resp. „B“ družstvo príslušnej vekovej kategórie a v
príslušnej časti súťažného ročníka (zvlášť jeseň a zvlášť jar) neštartovali vo viac
ako 10 majstrovských stretnutiach.
B.5.e. Hráči uvedení na súpiske „A“, resp. „B“ družstva pod poradovými číslami 14 a
vyššie, môžu štartovať za „B“, resp. „C“ družstvo bez obmedzenia.
B.5.f. V prípade prestupu alebo hosťovania hráča je nový klub povinný zaslať ŠTK
doplnok k súpiske, resp. zoznamu do 7 dní od realizácie prestupu (hosťovania).
Doplnok bude obsahovať číslo RP. To isté je oddiel povinný urobiť i v prípade
doplnenia súpisky, resp. zoznamu novým hráčom klubu, ktorý nebol na
pôvodnej súpiske, resp. ozname (napr. hráč po zranení, hráč štartujúci vo vyššej
vekovej kategórii). Porušenie ustanovenia má za následok disciplinárny postih
FK,FO.
23
B.5.g. Porušenie ustanovení bodov „c“ a „d“ bude považované za neoprávnený štart s
hernými a disciplinárnymi dôsledkami.
B.5.h. Kluby, ktoré majú v súťažiach riadených ObFZ Trenčín iba „B“ alebo „C“
družstvo sú povinné predložiť ŠTK do začiatku súťaží (jesennej i jarnej časti)
súpisku „A“ („B“) družstva pôsobiaceho v súťažiach SFZ a ZsFZ. Porušenie
tohto ustanovenia má za následok disciplinárny postih FO (FK).
B.5.i. Nepredloženie súpisky v stanovenom termíne pred začiatkom príslušnej časti
súťažného ročníka má za následok finančnú pokutu a disciplinárne konanie voči
FK (FO).
B.6. ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE
B.6.a. Poriadajúci oddiel vo všetkých stupňoch súťaží je povinný zabezpečiť
prítomnosť lekárskej služby. Meno lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť
v zápise o stretnutí a lekár (zdravotník) potvrdí svoju účasť podpisom v
kabíne rozhodcov za jeho prítomnosti, pred stretnutím. Poriadajúci klub
musí mať k dispozícii nosidlá a lekárničku so základným vybavením.
B.6.b. Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórií sú zodpovední samotní
hráči.
B.6.c. Prvá pomoc v športe
Jeden z najzávažnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie.
Športovec v bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej
polohy. Veľmi často sa stáva, že postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž ochabnú
svaly v hrtane, jazyk zapadne a zabráni prúdeniu vzduchu (obr. 1).
Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti
hrtana, čím sa môžu dýchacie cesty uzavrieť. Keďže každá z týchto porúch môže
spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba okamžite uvoľniť. Zatlačením na čelo
a súčasným nadvihnutím (podložením) šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo
väčšine prípadov uvoľniť alebo aspoň zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest (obr. 2).
Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste.
V prípade, že nevieme uvoľniť dýchacie cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa
„vytiahnuť jazyk“ rukou, najlepšie obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk
nekĺzal. Športovca v bezvedomí je potrebné stále sledovať (dýcha?, má pulz?) a polohu
podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní z úst niekedy pomôže poloha so
zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích ciest začne
športovec spontánne dýchať, treba ho položiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca (obr. 3) má za účel udržať priechodnosť
dýchacích ciest a znížiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny
športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná jeho
poloha. Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na
strane, na ktorej postihnutý športovec leží. Druhá dolná končatina je natiahnutá. Horná
končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je
uložená na druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti.
24
Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamžite je
potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiž dôjsť k zastaveniu krvného obehu
v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc poskytovateľa
prvej pomoci do pľúc postihnutého – dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst
záchranca vydychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca alebo do
nosa (u žiackych ročníkov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri
odtiahnutí úst postihnutý športovec vydýchne.
Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos športovcovi
v bezvedomí (obr. 4) pri dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa
začína dvomi až tromi dychmi. Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 až 15
krát za minútu, u mladších športovcov, keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne, je dychová
frekvencia 20 - krát za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať pohyby
hrudníka prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať samovoľne. Vtedy sa
mu zlepší farba tváre. Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije
srdce, pretože okysličená krv nebude v organizme obiehať.
Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či je srdce aktívne (obr. 5 –
kontrola pulzu priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie pulzu na
zápästí nie je spoľahlivé!!! Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vždy po troch
minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce byť.
Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) možno nahradiť masážou srdca.
(Športovec má nedomodrí sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha a má široké
zrenice). Tlakom na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa
vytláča krv zo srdca do tepien. Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej
polohy a krv tečie späť cez žily napĺňa srdce pri jeho rozpínaní (obr. 6).
Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia – Krp) je základnou technikou
laickej aj odbornej pomoci. Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm
nad dolným koncom hrudnej kosti (obr. 7). Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení za
minútu, v jednom cykle 2 vdychy a 15 stlačení (kompresií) Pomer 2:15 treba udržať po
celý čas vykonávania masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je
vhodné, aby si základy prvej pomoci osvojili všetci účastníci športového podujatia
– športovci, tréneri, rozhodcovia, usporiadatelia, nehovoriac o fyzioterapeutoch,
maséroch a lekároch. Často len rýchly a spoľahlivý zásah dokáže zabrániť
nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto situácie riešiť.
25
26
B.7.
POSTUPY A ZOSTUPY (SP čl. 24-27)
B.7.a. Postupy
1. Víťaz I. triedy dospelí postupuje priamo do 5. ligy.
2.
Družstvá umiestnené na 1. mieste I. triedy sever a juh dorastu a družstvá
umiestnené na 2. mieste I. triedy sever a juh dorastu odohrajú 2 vzájomné
stretnutia pre určenie poradia na 1. až 4 mieste. Víťaz dvojstretnutia družstiev
umiestnených na 1. mieste má právo priamo postúpiť do 5. ligy. Poradie
vzájomných stretnutí sa vyžrebuje.
Pre určenie poradia v prípade rovnosti bodov je rozhodujúci:
 lepší gólový rozdiel,
 vyšší počet vstrelených gólov na ihrisku súpera
 Ak nie je možné po skončení 2. stretnutia určiť víťaza, rozhodnú o víťazovi
kopy zo značky pokutového kopu. Podrobnosti vykonávania kopov stanovila
FIFA a sú zverejnené v pravidlách futbalu.
3.
Víťaz II. triedy sever a juh dospelí postupuje priamo do I. triedy dospelí.
4.
Víťaz III. triedy sever dospelí postupuje do III. triedy sever. O zaradení ostatných
mužstiev do III. triedy sever alebo juh rozhodne ŠTK v zmysle SP.
5.
Víťaz III. triedy dospelí juh a stred postupuje do II. triedy juh.
6.
Víťaz I. triedy starší žiaci postupuje priamo do III. ligy SŽ a MŽ, pričom musí
vytvoriť dvojičku.
7.
Víťazi II. triedy. skupín „A“,„B“ a „C“ starší žiaci postupujú priamo do I. triedy
starší žiaci.
8.
Zaradenie do II. triedy skupín „A“, „B“ alebo „C“ starších žiakov prevedie ŠTK.
9.
Víťazi postupujúci do I. triedy a II. tried dospelých musia spĺňať podmienky SP
a RS ObFZ Trenčín.
10. Ak víťaz I. triedy, II. triedy sever a juh a III. triedy sever a juh súťažného ročníka
2012/2013 odmietne účasť (víťaz I. triedy v 5. lige, víťaz II. triedy sever a juh
v I. triede, víťaz III. triedy sever a juh v II. triede sever a juh), resp. nesplní
podmienky pre účasť v týchto súťažiach, má právo prihlásiť sa do súťaže mužstvo
umiestnené v I. triede a II. triede sever a juh a III. triede sever a juh po jeho
skončení na 2. až 6. mieste.
11. Ak družstvá II. triedy sever a juh a III. triedy sever, stred a juh (umiestnené na 1,
až 6. mieste) odmietnu účasť v I. triede a II. triede sever a juh ŠTK zníži počet
vypadávajúcich z I. triedy, II. triedy sever a II. triedy juh v kategórii dospelých.
27
B.7.b. Zostupy
1. Posledné družstvo z I. triedy dospelí zostupuje do II. triedy sever alebo juh.
2.
Posledné družstvo II. triedy sever a juh zostupuje do III. triedy „sever, stred alebo
juh. Počet účastníkov v II. triede sever bude v súťažnom ročníku 2013-2014
upravený na 14 družstiev. Zaradenie do skupín prevedie ŠTK
3.
Posledné mužstvo z I. triedy starší žiaci zostupuje do II. triedy príslušnej skupiny
žiakov. Zaradenie do skupín prevedie ŠTK.
4.
Ďalší počet postupujúcich alebo zostupujúcich určí ŠTK ObFZ Trenčín,
pričom má právo v prípade potreby upraviť počty v skupinách a taktiež i
preradením zo skupín pri dodržaní čl.16 SP.
5.
Zaradenie do skupín žiakov prevedie ŠTK a ďalší počet postupujúcich alebo
zostupujúcich určí ŠTK ObFZ Trenčín, pričom má právo v prípade potreby
upraviť počty v skupinách a taktiež i preradením zo skupín.
6.
Pri postupe a zostupe v prípade rovnosti bodov je rozhodujúci:
 Vyšší počet bodov dosiahnutý vo vzájomných stretnutiach,
 lepší gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
 vyšší počet vstrelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.
7.
Ak sú všetky uvedené kritéria rovnaké, odohrá sa kvalifikačné stretnutie na
neutrálnom ihrisku.
8.
V zmysle SP čl. 16 riadiaci orgán vyhlasuje pred začiatkom jarnej časti
súťažného ročníka 2012/2013 úpravu oblastných súťaží v kategórii dospelých,
pri zachovaní postupov a zostupov stanovených futbalovými normami.
9.
ŠTK ObFZ Trenčín oznamuje všetkým FO (FK), že v náväznosti na
reorganizáciu súťaží SFZ a ZsFZ bude prevedená reorganizácia súťaží od
súťažného ročníka 2013-2014.
10. O ďalších postupoch a zostupoch rozhoduje ŠTK na základe postupov
a zostupov vo vyšších súťažiach. (SFZ, ZsFZ).
B.8. KVALIFIKAČNÉ STRETNUTIA
V prípade, že pre potrebu doplnenia počtu účastníkov v skupine na plný počet
bude potrebné zohrať kvalifikačné stretnutia, platia nasledovné zásady:
B.8.a. Kvalifikácia sa hrá na neutrálnom ihrisku, ktoré určí ŠTK ObFZ Trenčín.
B.8.b. Rozhodcov deleguje KR a delegátov zväzu KR – úsek DZ ObFZ Trenčín.
28
B.8.c. Pred stretnutím zloží každý účastník kvalifikácie vklad (dospelí 75 €, dorast
60 €), z ktorého sa hradia náklady vynaložené na zabezpečenie stretnutia. Hrá sa
podľa platných PF, SP a RS ObFZ Trenčín. Ak sa stretnutie skončí v riadnom
hracom čase nerozhodne, nasledujú kopy zo značky pokutového kopu až do
rozhodnutia.
B.8.d. Na stretnutie môžu nastúpiť len hráči s platným RP v deň kvalifikačného
stretnutia a nie sú v zastavenej nepodmienečnej činnosti.
B.8.e. Za družstvo v kvalifikácii môžu nastúpiť hráči A prípadne B družstva len vtedy,
ak odohrali za družstvo kvalifikácie aspoň štyri stretnutia v jarnej časti práve
skončeného súťažného ročníka.
B.8.f. Za družstvo v kvalifikácii môžu nastúpiť hráči „A“ príp. „B“ družstva, ktorí
neodohrali za A príp. B družstvo viac ako 10 stretnutí v jarnej časti práve
skončeného súťažného ročníka, pričom za odohrané stretnutie sa považuje
akýkoľvek časový úsek majstrovského stretnutia.
B.8.g. Celú kvalifikáciu riadi ŠTK ObFZ Trenčín.
B.9. SÚŤAŽ SLUŠNOSTI (FAIR-PLAY)
Vyhodnotenie sa bude prevádzať v kategórii I. triedy dospelých a to prostredníctvom
DZ na samostatných tlačivách. Súťaž bude vyhodnocovať ŠTK. Víťaz dostane diplom
a pohár.
Súťaž Fair-play – kritéria:
1. Červené a žlté karty
Odpočet sa robí z maximálneho počtu 10 bodov: žltá karta – 1 bod, červená karta –
3 body. Ak hráč bol napomenutý žltou kartou a neskoršie dostal v poradí druhú a
v dôsledku toho bol vylúčený, započíta sa do hodnotenia iba hodnota červenej
karty, t.j. 3 body. V prípade, že po žltej karte sa hráč dopustí priestupku za ktorý
dostane červenú kartu, do hodnotenia sa započítavajú obe previnenie, t.j. 1+3 body,
spolu 4. V tomto kritériu je možné vyčísliť aj mínusové body.
2. Pozitívna hra
Maximum 10 bodov, minimum 1 bod. Týmto kritériom sa má podporiť aktívna hra,
ktorá je atraktívna pre divákov.
- pozitívne aspekty: snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchlo späť do hry,
snaha o docielenie gólu, aj keď výsledok je jasný.
- negatívne aspekty: taktika zdržovania hry naťahovanie času taktika založená na
defenzíve, rozbíjanie hry simulovanie a pod.
3. Rešpektovanie súpera
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod. Od hráčov sa očakáva, že budú rešpektovať
pravidlá hry, Súťažný poriadok súpera. Pri hodnotení delegát prihliada i na
29
závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK). Hodnotí sa tiež pozitívne
správanie sa (napr. pomoc pri zranení). Bežné správanie sa bez výrazných negatív a
pozitív nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
4. Rešpektovanie rozhodcu
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod. Od hráča sa očakáva, že bude rešpektovať
rozhodcu. Aj tu môže delegát prihliadať na závažnosť udelených osobných trestov.
Hodnotí sa správanie. Bežné správanie sa bez výrazných negatívnych a pozitívnych
prípadov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
5. Správanie sa predstaviteľov klubu
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod. Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane
trénerov, že budú vplývať na hráčov, aby hrali fair a používali len dovolené
športové, taktické a morálne aspekty v hre, aj mimo ňu. Bežné správanie sa bez
výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
6. Správanie sa obecenstva
Maximálne 5 bodov. Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany
fanúšikov je žiaduca. Ak sa táto podpora deje slušným spôsobom, takéto správanie
vytvára potrebnú futbalovú atmosféru a prispieva k Fair- play. Tým viac, ak
obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcu. 5 bodov je možné pripísať len za
podmienky priateľskej atmosféry. Toto kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie
súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet,
kritérium nepoužije.
7.
Celkové hodnotenie
a) maximálny počet bodov je 40
b) v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6 maximálny počet bodov
je 35
Príklad:
a) plný počet bodov 40 dosiahnuté body (8+7+3+4+5+4)=31
výpočet 31 x 10 = 7,75 musí byť prevedený podľa predtlače do kolónky
a konečný 40 výsledok ukončený na dve desatinné miesta.
b) počet bodov 35 dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8+7+3+4+5) = 27
výpočet 27 x 10 = 7,71musí byť prevedený podľa predtlače do kolónky
a konečný 35 výsledok ukončený na dve desatinné miesta
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady Fair- play hráčov voči súperovi,
rozhodcovi, obecenstvu. V prípade obzvlášť nešportového správania sa predstaviteľov
klubu a obecenstva (v bodoch 5 a 6) je možné toto hodnotiť mínusovou hodnotou
najviac – 3 body. V správe túto skutočnosť treba podrobne zdôvodniť. V prípade
závažného disciplinárneho previnenia (príloha 1 a 2 k DP SFZ) zo strany FO (FK), jeho
hráčov, funkcionárov, resp. divákov bude FO (FK) zo súťaže Fair-play vylúčený.
30
B.10. ROZHODCOVIA, ASISTENTI A DELEGÁTI ZVÄZU
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov zväzu pre súťažný ročník 2012/2013
boli navrhnuté komisiou rozhodcov a úsekom delegátov zväzu a schválené Výkonným
výborom ObFZ Trenčín.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov uvádzajú kluby do zápisu o
stretnutí len dátum narodenia hráča, a to v podobe, ako je uvedený na
registračnom preukaze – rok.mesiac.deň. Delegované osoby sú povinné upozorniť
na túto skutočnosť funkcionárov FO (FK) pred vyplnením zápisu o stretnutí.
B.10.a. Rozhodcov a asistentov rozhodcu deleguje na stretnutia Komisia rozhodcov a
delegáta KR úsek DZ ObFZ Trenčín. Obsadenie a zmeny v delegovaní, ako i
správy komisií budú uverejňované na internetovej stránke alebo v
mimoriadnych prípadoch telefonicky.
B.10.b. Tlačivo Zápisu o stretnutí musí byť zhodné s tlačivom vydaným ObFZ Trenčín,
ktoré bolo schválené VV. Je povinnosťou FO (FK) a delegovaných osôb
zápis o stretnutí vypisovať na písacom stroji alebo počítači vo všetkých
súťažiach riadených ObFZ Trenčín nasledovne:
I. trieda dospelí
4x (originál a 3 kópie)
II. triedy dospelí
3x (originál a 2 kópie)
III. triedy dospelí
3x (originál a 2 kópie)
I. triedy dorast
3x (originál a 2 kópie)
I. trieda. liga žiaci
3x (originál a 2 kópie)
II. triedy žiaci
3x (originál a 2 kópie)
Ak je na MFZ II a III. triedy prítomný delegát, zápis sa píše 4x.
Originál zápisu zostáva rozhodcovi, prvú kópiu dostane delegát, druhú a tretiu
kópiu kapitáni družstiev.
Rozhodcovia po skončení stretnutia v každej kategórii vypíšu cez
kopírovací papier originál zápisu a dve kópie na prvej strane zápisu, kde
uvedú napomínaných a vylúčených hráčov v stretnutí a zapíšu aj prípadné
námietky kapitánov oboch mužstiev k priebehu stretnutia. Na origináli
zápisu si nechajú podpísať prevzatie RP a vyplneného zápisu o stretnutí na
prednej strane od kapitánov oboch mužstiev (v súťažiach dorastu a žiakov
aj od vedúcich mužstiev).
B.10.c. Delegáti a rozhodcovia sú povinní zápisy zo stretnutí odoslať v zmysle čl. 76 a
čl. 84 SP do 24 hodín po ukončení stretnutia, prípadne prvý pracovný deň po
odohraní stretnutia. V prípade chýbajúceho zápisu štvrtý deň po stretnutí budú
proti rozhodcovi a delegátovi vyvodené dôsledky.
B.10.d. Ak je zápis podkladom pre disciplinárne alebo iné konanie, je rozhodca a
delegát zväzu povinný zápis odoslať do 24 hodín, prípadne prvý pracovný deň
po ukončení stretnutia riadiacemu orgánu (napomínanie, vylúčenie, inzultácia,
odobratie RP, výtržnosti medzi divákmi, nedohranie stretnutia z dôvodu
31
nezáujmu, nedohranie pre nespôsobilý terén, nezačatie stretnutia, nedostavenie
sa družstva na stretnutie), a to 1. triedou doporučene. V týchto prípadoch je
možné zaslať zápis o stretnutí riadiacemu orgánu faxom (E-mailom), ale
následne sú povinní zaslať originál zápisu s potrebnými kópiami poštou 1.
triedou doporučene do 24 hodín po skončení stretnutia, prípadne prvý pracovný
deň po ukončení stretnutia riadiacemu orgánu.
B.10.e. Rozhodcovia zasielajú riadiacemu orgánu zápisy o stretnutí, na ktorých je
prítomný delegát (I. trieda, II. triedy a III. triedy dospelí, príp. vybrané
stretnutia) v štyroch vyhotoveniach (originál a tri kópie), v ostatných
súťažiach (dorast, žiaci) v troch vyhotoveniach (originál a 2 kópie). „Správu
delegáta“ zasielajú delegáti v štyroch vyhotoveniach (originál a tri kópie).
B.10.f. Rozhodcovia a delegáti ObFZ Trenčín sú povinní sledovať Úradné správy
ŠTK, DK, prípadne iných komisií na internetovej stránke. Rozhodnutia a
oznámenia v nich uvedené sú záväzné.
B.10.g. Rozhodcovia sú povinní pred stretnutím postupovať v zmysle čl. 76 SP.
B.10.h. Vo všetkých súťažiach kontrolu registračných preukazov a zostavu s uvedením
dátumu narodenia (rr.mm.dd.) v zápise prekontrolujú rozhodcovia nasledovne:
­ ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a zo
zápisu zostavu domácim hráčom (aj čísla na dresoch), AR2 hosťujúcim
hráčom;
­ ak je na stretnutí jeden asistent rozhodcu, kontrolu vykoná u oboch družstiev;
­ Rozhodca nezodpovedá za kontrolu RP a zo zápisu za zostavy s rodným
číslom. Zodpovedá len v prípade, keď ja na stretnutí sám.
B.10.i. Rozhodca je povinný vo všetkých stretnutiach, vo všetkých vekových
kategóriách (dospelí, dorast, žiaci) uvádzať na zadnej strane Zápisu o stretnutí
strelcov gólov.
B.10.j. Rozhodca stretnutia žiakov, v ktorom hrá zlúčené družstvo je povinný na
druhej strane zápisu o stretnutí uviesť počty hráčov, ktorí za jednotlivé
FO (FK) zlúčeného družstva v stretnutí nastúpili (napr. Nová Ves-9, Stará
Ves-5,). Počítajú sa i striedajúci hráči.
B.10.k. Rozhodca, asistent rozhodcu a delegát zväzu sú povinní sa na MFZ
dostaviť 45 min. pred začiatkom stretnutia.
B.10.l. V prípade ak rozhodca odoberie RP družstvu, je rozhodca povinný do 24
hodín ich zaslať doporučenou poštou, alebo osobne doručiť na ObFZ
Trenčín, obdobne rozhodca postupuje ak bol RP odobratý hráčovi (hráčom).
FO (FK) sa dostaví na najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Trenčín, kde mu budú
RP odovzdané.
32
B.10.m. V prípade inzultácie, správu o inzultácii podáva rozhodca, asistent
rozhodcu, delegát zväzu a oba FO (FK) na ObFZ Trenčín.
B.10.n. V prípade ak sa na stretnutie nedostaví delegovaný rozhodca a stretnutie
rozhoduje laik, je domáci FO (FK) povinný do 48 hodín po ukončení
stretnutia, prípadne druhý pracovný deň po odohraní stretnutia, zaslať na
ObFZ Trenčín zápis o stretnutí aj napriek tomu, že stretnutie bude rozhodovať
laik od hosťujúceho družstva. V prípade chýbajúceho zápisu štvrtý deň po
stretnutí budú proti domácemu FO (FK) vyvodené dôsledky
B.11. TRENÉRI
B.11.a. Všetci tréneri sú povinní na základe pozvania zúčastniť sa aktívov a
doškoľovacích seminárov poriadaných TKM ObFZ Trenčín.
B.11.b. Všetci tréneri sú povinní dodržiavať morálne a etické zásady všeobecne platné
pre súťaže ObFZ Trenčín.
B.11.c. V prípade výmeny trénera, je FK, FO povinný oznámiť uvedenú skutočnosť
písomne TMK ObFZ Trenčín do 3 týždňov od prevzatia družstva novým
trénerom.
B.12. CENY
V súťažnom ročníku 2012/13 bude víťazom jednotlivých skupín a MO dorast, žiactvo
udelený diplom a pohár s nápisom. Víťaz MO dospelí okrem diplomu a pohára
dostane odmenu 150 €.
V súťaži starších žiakov MO mužstvá na prvom až treťom mieste dostanú diplom
a medaile. V súťaži žiakov skupiny A, B, C účastníci dostanú za prvé miesto diplom
a pohár.
V súťaži MO dospelí, dorast a starší žiaci sa vyhodnotí najlepší strelec, ktorý bude
odmenený vecnou cenou a diplomom.
B.13. KRITÉRIÁ PRE PRIDEĽOVANIE ŽREBOVACÍCH ČÍSEL
B.13.a. Nadväznosť na vyššie súťaže
B.13.b. Počet družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ Trenčín
33
B.13.c. Lepšie umiestnenie v konečnej tabuľke ročníka 2011/2012
B.13.d. Termín zaslania prihlášky do súťažného ročníka 2012/2013, zaplatenie
štartovného vkladu a nahlásenie požiadavky na pridelenie žrebovacieho čísla
B.13.e. U MO poradie v súťaží slušnosti ( Fair – play )
B.14. REGISTRÁCIA, PRESTUPY
B.14.a. Matričná komisia ObFZ Trenčín vykonáva základnú registráciu žiakov
v pôsobnosti ObFZ Trenčín a vystavuje duplikáty registračných preukazov
žiakov
B.14.b. vykonáva zápisy zmien v registračných preukazoch pre kluby v súťažiach
riadených ObFZ Trenčín
B.14.c. Matričná komisia realizuje prestupy a hosťovania hráčov z a do futbalových
klubov hrajúcich v súťažiach ObFZ Trenčín
B.14.d. Prestupové termíny a hosťovanie realizuje podľa Prestupového poriadku pre
neprofesionálnych futbalistov podľa čl. 2
B.15. PODMIENKY MAT.-TECH. ZABEZPEČENIA ŠTADIÓNOV
B.15.a. Hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa
Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní platný pasport vydaný ŠTK ObFZ Trenčín,
(respektíve ZsFZ alebo SFZ).
B.15.b. Súvislé ohradenie hracej plochy, bariéra zo strany od divákov musí byť
umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary, v
prípade, že sa diváci za niektorou z uvedených čiar nenachádzajú, trubková
bariéra nie je nutná.
B.15.c. Pre hráčov a rozhodcov obhradený vchod na hraciu plochu, tak aby pri odchode
z hracej plochy neprechádzali priestorom, kde sa nachádzajú diváci a osoby
nezúčastnené na hre, a nie sú tam členovia usporiadateľskej služby.
V majstrovstvách oblasti dospelých musí byť priestor kadiaľ odchádzajú
rozhodcovia a hráči do kabín oddelený pevnou, alebo prenosnou bariérou.
B.15.d. Zastrešené hráčske lavičky, uzatvorené z bočnej a zadnej strany.
B.15.e. Zastrešené miesto pre delegáta zväzu (platí pre I. triedu dospelí),
34
B.15.f. Ručné tabuľky na striedanie, nosítka, lekárnička, písací stroj;
B.15.g. Riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a
Rozpisu súťaže;
B.15.h. Minimálne 1 stožiar pre vyvesenie vlajky ObFZ Trenčín;
B.15.i. Minimálne 4 parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, jedno
miesto pre autobus súpera; pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený
prístup nepovolaným osobám;
B.15.j. Samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením
zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický
personál, sprchy s teplou a studenou vodou;
B.15.k. Šatňa pre rozhodcov a delegáta o minimálnej podlahovej ploche 10 m2
s príslušným vybavením (miesto na uloženie osobných vecí, stoličky, stôl,
hygienické zariadenie),
B.15.l. Náhradná hracia plocha musí spĺňať hore uvedené podmienky a mať platný
pasport.
B.16. PREHĽAD POPLATKOV
B.16.a. POPLATKY V EVIDENCII ŠTK:
a)
Poplatok za prerokovanie zmeny hracieho dňa alebo UHČ v lehote kratšej
ako 21 dní pred konaním stretnutia je:
Dospelí
10€
Dorast a žiaci
5€
FO (FK) priloží jeden diel poštovej poukážky, respektíve doklad o úhrade
k žiadosti.
Žiadosť o zmenu hracieho dňa alebo UHČ doručená v lehote dlhšej ako 21
dní pred konaním stretnutia je bez poplatku !
b)
Poplatok za prerokovanie sťažnosti je 10 €. Sťažovateľ
jeden diel poštovej poukážky, respektíve doklad o úhrade
V prípade neuhradenia a nevydokladovania poplatku
prerokovaná. V prípade uznania sťažnosti bude rokovací
sťažovateľovi.
c)
Vklady pri námietkach
Dospelí, dorast a žiaci
d)
10€
Poplatok pri odvolaní proti rozhodnutiu DK, ŠTK:
Dospelí, dorast a žiaci
10€
35
k sťažnosti priloží
prevodom z účtu.
nebude sťažnosť
poplatok vrátený
e)
Úhrada súperovi za neodohranie MFZ. Ak FO (FK) nenastúpi k MFZ musí
okrem hracích a disciplinárnych dôsledkov uhradiť súperovi do stanoveného
termínu:
I. trieda dospelí
70 €
II. triedy a III. triedy dospelí
60 €
Dorast
50 €
Žiaci
40 €
Posledný diel poukážky (alebo doklad o vykonanej úhrade) musí FO (FK) zaslať
ŠTK so správou a vyznačením účelu úhrady.
f)
V prípade, že stretnutie sa opakuje z vyššej moci, hradí poriadajúci klub
hosťujúcemu klubu polovicu cestovného maximálne pre 18 osôb v súlade s
platnými smernicami SAD podľa kilometrovného najkratším možným
cestným spojením. Hosťujúci klub je povinný najneskôr do najbližšieho
zasadnutia ŠTK po neodohraní stretnutia odoslať usporiadajúcemu klubu žiadosť
o vyplatenie cestovných náhrad v zmysle bodu g. Kópiu žiadosti zašle na ŠTK.
Úhradu je povinný usporiadajúci klub uhradiť do 7 dní od zverejnenia v US ŠTK.
g)
Nenávratný štartovný vklad pred začiatkom súťaže. Každý FO (FK) je
povinný pred začiatkom súťažného ročníka 2010/2011 zaplatiť na účet ObFZ
Trenčín nenávratný štartovný vklad:
I. trieda dospelí
100 €
II. triedy dospelí
83 €
III. triedy dospelí
66 €
Dorast
17 €
Žiaci
bez vkladu
Doklad o zaplatení nenávratného vkladu musí FO (FK) priložiť k prihláške do
súťaže
h)
Nenávratný štartovný vklad na kvalifikačné stretnutie
V prípade, že pre potrebu doplnenia počtu účastníkov v skupine bude potrebné
zohrať kvalifikačné stretnutie uhradia FO (FK), ktoré odohrajú kvalifikáciu
najneskôr 1 deň pred začiatkom kvalifikácie nenávratný štartový vklad:
Dospelí
75 €
Dorast
60 €
i)
Pokuta za vylúčenie, alebo odvolanie družstva zo súťaže :
Ak bude družstvo dospelých, dorastu alebo žiakov vylúčené zo súťaže, alebo sa
po vyžrebovaní zo súťaže odhlási, bude potrestané pokutou splatnou do 15 dní od
oznamu v Úradnej správe ŠTK, resp. DK, a to vo výške:
dospelí
400 €
Žiaci, dorast
200 €
Ak bude vylúčené družstvo dorastu alebo žiakov a FO zostane zaradené v
súťažiach družstvo žiakov alebo dorastu výška pokuty sa zníži na polovicu.
36
j)
Pokuta za predčasné ukončenie MFZ pre nízky počet hráčov.
V prípade, že družstvo nastúpi na majstrovské stretnutie bez náhradníkov, alebo
s menším počtom hráčov ako 11 a počas stretnutia klesne počet hráčov pod 7,
rozhodca ukončí stretnutie predčasne pre nízky počet hráčov previnivšieho
mužstva. FO (FK) zaplatí pokutu:
Kategória
1. krát
2. krát
3.krát
4. krát
Dospelí
50 €
100 €
150 € vylúčenie
Dorast a Žiaci
30 €
60 €
90 € vylúčenie
k)
Pokuty za porušenie súťažného poriadku, rozpisu súťaží a pod.
Pokuty navrhuje ŠTK a ukladá DK do výšky 1 000 €
l)
FO (FK) musí uhradiť pokutu alebo vykonať úhradu podľa tohto rozpisu
najneskôr do 15 dní od jej zverejnenia v úradnej správe na internetovej
stránke ObFZ Trenčín. FO (FK) musí predložiť originál dokladu o úhrade
príslušnej komisii.
m) FO (FK) ktorý podá, alebo proti ktorému je podaná námietka alebo sťažnosť
a prehrá tento spor, hradí všetky vynaložené náklady predvolaným osobám
(cestovné).
B.16.b. ODMENY ROZHODCOV, DELGÁTOV ZVÄZU:
a) Odmeny rozhodcov a delegátov (v súťažiach ObFZ Trenčín:
Súťaž
Rozhodca
Asistent
Delegát
rozhodcu
zápasu
I. trieda dospelí
26 €
20 €
26 €
II. triedy dospelí
22 €
16 €
22 €
III. triedy dospelí
20 €
14 €
20 €
I. trieda dorast
8 €
6 €
X
Starší a mladší žiaci
8 €
6 €
Okrem hore uvedených odmien majú R a DZ nárok na:
1. stravné
výšku stravného upravuje vyhláška MPSVaRSR v zmysle zákona
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Ku dňu vydania tohto rozpisu je stanovená
výška stravného 3,80 € ak cesta trvá od 5 do 12 hodín. V jeden hrací deň si môže
rozhodca účtovať stravné len 1x a to zásadne na poslednom stretnutí, ktoré v ten
deň riadi.
2. cestovné: podľa cestovných lístkov, alebo kilometrovné
Pokiaľ použije delegovaná osoba vlastné motorové vozidle, je potrebné uviesť do
vyúčtovania cestovného ŠPZ motorového vozidla. Kilometrovné je možné
účtovať:
­ Rozhodcovia: 0,15 €/km (1 až 3 osoby vo vozidle)
­ Delegáti: 0,15 €/km (DZ nesmie cestovať na MFZ vozidlom spolu s R)
37
Rozhodca (delegát) vo výpočte cestovného použije najkratšiu možnú
vzdialenosť po miestnych komunikáciách a cestách I., a II. triedy. Pokiaľ sa
rozhodca presúva z jedného stretnutia na druhé stretnutie, je povinný
účtovať na prvom stretnutí len cestu z domu na stretnutie a na druhom
stretnutí účtuje cestu z miesta prvého stretnutia na miesto druhého stretnutia
a cestu domov.
3. poštovné: rozhodca a delegát ma nárok na poštovné vo výške 1,30 €
b) Úradný dohľad, super kontrola:
V prípade nariadenia úradného dohľadu orgánu, alebo vyžiadanej super kontroly,
v zmysle platných ustanovení Disciplinárneho poriadku je povinnosťou FO (FK),
uhradiť osobe vykonávajúcej úradný dohľad alebo super kontrolu, nasledovné
náklady:
Odmena - paušál
26 €
Stravné
V zmysle vyhlášky MPSVaRSR
3,80 €
Cestovné
0,15 €/km
Poštovné
1,30 €
c)
Vyplácanie delegovaných osôb
ObFZ Trenčín stanovuje výšku zálohového vkladu pre každú súťaž a kategóriu,
ktorú uhradí každý prihlásený klub na účet ObFZ Trenčín číslo účtu
5023934642/0900 poštovou poukážkou alebo prevodom zo svojho účtu za
svoje družstvá nasledovne:
Súťaž
Muži
Dorast
Žiaci
I. trieda
1 500 €
500 €
200 €
II. triedy
600 €
x
192 €
III. triedy
272 €
x
x
Tento vklad je splatný jednorazovo do 31.7.2012 alebo podľa jednotlivých
kategórií družstiev v štyroch splátkach v nasledovných termínoch : 31.7.2012,
30.9.2012, 28.2.2013, 30.4.2013. Výška vkladu pre FO (FK) je určená
v prílohe D tohto rozpisu. K zálohovému vkladu sa prirátava servisný poplatok
4 € za každé prihlásené družstvo FO (FK).
Po ukončení jesennej časti a jarnej časti súťažného ročníka vykoná ObFZ
Trenčín vyúčtovanie poukázaných čiastok, a v prípade preplatku bude tento do
31.12. resp. do 15. 7. príslušného roku, poukázaný príslušnému klubu. V prípade,
že poukázaná čiastka bude z pohľadu úhrad klubu nepostačujúca, je klub povinný
na vyzvanie, v stanovenom termíne, poukázať chýbajúcu čiastku na účet ObFZ
Trenčín. Všetky platby sú kluby povinné dokladovať v stanovených termínoch.
Futbalové kluby na základe stanovenej výšky vkladu sú povinné vklad
uhradiť na účet ObFZ Trenčín najneskôr v posledný deň v stanovených
termínoch.( t.j. 31.7., 30.9., 28.2., 30.4.) Kontrolu úhrad vykoná ekonomický
úsek ObFZ Trenčín.
38
Ak futbalový klub do určeného termínu stanovený vklad nezaplatí,
ekonomický úsek postúpi vymáhanie vkladu na DK. Tá následne vyzve kluby
k úhrade a dokladovaniu dlžnej čiastky s určením termínu. V prípade, že do
určeného termínu nebude vklad uhradený, DK od uvedeného termínu zastaví
pretekársku činnosť družstvu dospelých až do zaplatenia a vydokladovania dlžnej
sumy na DK. Ak klub nemá v súťažiach ObFZ Trenčín družstvo dospelých, DK
zastaví pretekársku činnosť družstvu, za ktoré mala byť platba prevedená.
Rozhodujúcim dátumom pre uznanie platby bude dátum uvedený na poštovej
poukážke alebo na výpise z účtu .
V prípade, že futbalový klub platbu nevykoná v stanovenom termíne (t.j.
31.7., 30.9., 28.2., 30.4.), budú voči nemu vyvodené sankcie v zmysle znenia
noriem SFZ (DP 2/6, DP 10/13) a udelená pokuta vo výške 35 €.
Všetky finančné náležitosti budú delegovaným osobám vyplácané ObFZ
Trenčín na bežný účet na základe „Vyúčtovania finančných náležitostí DO“. Toto
„Vyúčtovanie“ spolu so „Zápisom o stretnutí“ odovzdajú DO na sekretariát ObFZ
Trenčín.
B.16.c. POPLATKY V EVIDENCII DK:
a) Rokovací poplatok
Za prerokovanie každého disciplinárneho prípadu je FO (FK) povinný uhradiť
rokovací poplatok vo výške 10 €
Nedokladovanie úhrady rokovacieho poplatku a ostatných poplatkov
v termíne do 7 dní sa trestá pokutou 15 €
b) Rokovací poplatok za kolektívne priestupky
Dospelí, dorast a žiaci
10 €
c)
Poplatok k žiadosti o zmenu trestu
Poplatok k žiadosti o zmenu trestu je 10 € Originál dokladu o úhrade je potrebné
priložiť k žiadosti o zmenu trest.
d) Poplatok za informáciu o trestoch a počte žltých kariet
Informácie o trestoch a počte žltých kariet poskytuje výlučne Disciplinárna
komisia. Ak FO (FK) požiada DK o informáciu o počte ŽK, DK tak urobí po
predložení písomnej žiadosti, ku ktorej je FO (FK) povinný priložiť originál
tretieho dielu poštovej poukážky o úhrade rokovacieho poplatku vo výške 10 € za
každého hráča.
e)
Poplatky po 4 napomenutí žltou kartou (ŽK) a jeho násobku
Za 4 x žlté karty
10 €
Za 8 x žltých kariet
10 €
Za 12 x žltých kariet
10 €
Za16 x žltých kariet
10 €
39
f)
Disciplinárny trest za hrubé nešportové správanie osôb uvedených v zápise
o stretnutí (funkcionárov a lavičky)
Za disciplinárne tresty za HNS a vykázané osoby uvedené v zápise o stretnutí sa
udeľuje trest vo výške od 25 € do 150 €.
g)
Disciplinárny trest za neoprávnený štart hráča na cudzí registračný preukaz
Za štart hráča v kategórii dospelých na cudzí registračný preukaz, bude oddielu
uložená pokuta vo výške 200 €.
Za štart hráča v kategórii dorastu na cudzí registračný preukaz, bude oddielu
uložená pokuta vo výške 150 €.
Za štart hráča v kategórii žiakov na cudzí registračný preukaz, bude oddielu
uložená pokuta vo výške 100 €.
h) Disciplinárny trest za inzultáciu
Za inzultácia sa udeľuje trest vo výške od 150 € do 700 €
i)
Trest za HNS divákov a nedostatočná usporiadateľská služba
Za hrubé nešportové správanie divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu sa
udeľuje trest vo výške od 30 € do 200 €
j)
Pokuta za nedostavenie sa na MFZ
Za nedostavenie sa k MFZ sa trestá FO (FK) pokutou:
prvý krát
50 €
Dospelí:
druhý krát
100 €
tretí krát
vylúčenie zo súťaže
prvý krát
30 €
Dorast, žiaci:
druhý krát
40 €
tretí krát
vylúčenie zo súťaže
k)
Pokuta za nezaslanie správy pri nedostatkoch
Nezaslanie správy riadiacemu orgánu pri nedostatkoch pred, počas a po stretnutí
pri oznámení DZ, R, alebo na vyzvanie DK sa trestá FO (FK) pokutou 20,00 €.
l)
Pokuta za nezaplatenie a nedokladovanie udelenej pokuty
Nezaplatenie udelenej pokuty v termíne podľa disciplinárneho poriadku (bod 9/4)
sa trestá pokutou vo výške 18 € a následne zastavením činnosti pre príslušné
družstvo.
m) Pokuta za nezaslanie videozáznamu pre riadiaci orgán
Zhotovenie videozáznamu musí spĺňať náležitosti podľa A.3.f.. Za nezaslanie,
respektíve zaslanie neúplného videozáznamu na požiadanie riadiaceho orgánu,
a ak z tohto dôvodu nebude možné vyriešiť daný prípad, bude FO (FK) potrestaný
pokutou vo výške od 100 € do 1000 €.
40
n)
Pokuta za nezaslanie Zápisu o stretnutí
Za nezaslanie Zápisu o stretnutí v stanovenom termíne rozhodcom, respektíve FO
(FK) bude rozhodca, respektíve FO potrestaný pokutou vo výške 10 €.
o)
FO (FK) musí uhradiť pokutu alebo vykonať úhradu poplatkov podľa tohto
rozpisu najneskôr do 15 dní od jej zverejnenia v úradnej správe na
internetovej stránke ObFZ Trenčín. FO (FK) musí predložiť originál
dokladu o úhrade príslušnej komisii.
n) FO (FK) ktorý podá, alebo proti ktorému je podaná námietka alebo sťažnosť
a prehrá tento spor, hradí všetky vynaložené náklady predvolaným
osobám(cestovné).
B.16.d. POPLATKY V EVIDENCII MATRIČNEJ KOMISIE (MaK):
a)
Poplatky za prestupy, hosťovanie
V prípade realizácie prestupu, alebo hosťovania hráča v rámci ObFZ Trenčín je
potrebné uhradiť poplatok šekom ObFZ Trenčín vo výške:
Dospelí
Dorast
Žiaci
b)
10 €
7€
5€
Poplatok za základnú registráciu a vystavenie duplikát u registračného
preukazu
Poplatok za základná registrácia žiaka a vystavenie duplikátu registračného
preukazu je 5 € za žiaka. Poplatok sa hradí šekom ObFZ Trenčín.
B.16.e. POPLATKY V EVIDENCII ODVOLACEJ KOMISIE (OdK):
a) Poplatok pri odvolaní proti rozhodnutiu odvolacej komisie
Dospelí
50€
Dorast a žiaci
30€
B.16.f. POPLATKY V EVIDENCII KOMISIE ROZHODCOV (KR):
b) Poplatok za sťažnosť na výkon rozhodcu
Dospelí, dorast a žiaci
41
40€
B.17. ZÁSADY PRI DISCIPLINÁRNOM POKRAČOVANÍ
Pod pojmom „súťažné stretnutie“ sa rozumie majstrovské stretnutie dlhodobej
súťaže (vrátane kvalifikácie).
a)
V prípade vylúčenia hráča zasiela FO (FK) originál dokladu o úhrade stanoveného
poplatku, na ktorom je uvedené meno a dátum narodenia (vo forme rr.mm.dd.) s
označením „ČK“ na najbližšie zasadnutie DK. Stanovisko hráča a FO (FK) nie je
povinné.
b) Napomínanie hráčov
­ sa eviduje a trestá v jednom družstve a jednom súťažnom ročníku. Pri prestupe
alebo hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu toho
istého stupňa súťaží sa dovtedy obdržaný počet žltých kariet prenáša. V
týchto prípadoch sú FK povinné o prestupoch informovať DK a požadovať od
nej informáciu o dovtedy obdržaných žltých kartách. Po každom štvrtom
napomenutí a jeho násobku má hráč automaticky zastavenú pretekársku
činnosť. Trest je samostatný a nevzťahuje sa na iné tresty. Musí byť vykonaný
i prenesením do nového súťažného ročníka. Po obdržaní trestu za príslušný
počet ŽK nesmie hráč nastúpiť v žiadnom majstrovskom stretnutí, pokiaľ
nebude vykonaný uložený trest v súťaži, v ktorej hráč obdržal príslušný počet
ŽK.
­ povinnosťou FK je viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov podľa
zápisu o stretnutí; po každom štvrtom napomínaní a jeho násobku je FK
povinný zaslať na DK ObFZ Trenčín originál dokladu o zaplatení poplatku s
označením „ŽK“, uvedeným menom hráča a jeho dátumom narodenia v poradí
rr.mm.dd. na najbližšie zasadnutie DK.
c)
Informácie o trestoch a počte žltých kariet poskytuje výlučne Disciplinárna
komisia. Ak FO (FK) požiada DK o informáciu o počte ŽK, DK tak urobí po
predložení písomnej žiadosti, ku ktorej je FK povinný priložiť originál tretieho
dielu poštovej poukážky o úhrade rokovacieho poplatku vo výške 2 € za
každého hráča.
d) Ak hráč dostane ŽK a ŽK/ČK v jednom stretnutí do evidencie ŽK sa hráčovi
započíta jedna ŽK. V prípade, že táto je v poradí štvrtá (8.,12.,) hráč v
stretnutí naplnil dva priestupky, ktoré sú samostatne prerokované a FK musí
k obom predložiť príslušné poplatky v stanovenej výške (16C/e, 16C/f).
Kontrolu vykonania trestu za príslušný počet ŽK vykonáva DK.
e)
Futbalové kluby sú povinné všetky platby DK realizovať zloženkami ObFZ
Trenčín alebo prevodom z účtu na ktorých treba označiť súťaž a kategóriu
hráča. Obdobne tieto údaje uvádzajte na písomných dokladoch (napr.: 5. liga
skupina A, žiaci).
42
f)
Pri individuálnych priestupkoch (ŽK a ČK) je FK povinný predložiť originál
tretieho dielu poštovej poukážky o úhrade rokovacieho poplatku na najbližšie
zasadnutia DK. V opačnom prípade nebude priestupok prerokovaný.
g) Účasť na prerokovaní priestupku.
Hráč nie je povinný zúčastniť sa na prerokovaní priestupku. V prípade, že hráč je
pozvaný na zasadnutie DK, je povinný sa ho zúčastniť (v zmysle čl. 16, bod 4,
Disciplinárneho poriadku SFZ).
h) Odvolanie proti rozhodnutiu DK.
Podáva písomne potrestaný hráč alebo potrestaný kolektív Odvolacej komisii
ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe. Odvolanie
nemá odkladný účinok!
i)
Futbalové kluby a delegované osoby sú povinné zasielať písomné stanoviská
na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s
poriadaním majstrovských, pohárových a priateľských stretnutí po stretnutí,
a to do 24 hodín.
j)
DK hráčovi so striedavým štartom eviduje ŽK zvlášť za každú súťaž (napr.
zvlášť za dorast, zvlášť za dospelých) Ak hráč nemôže hrať pre (napr. 4 ŽK)
za dorast, nemôže hrať ani za dospelých pokiaľ si trest neodstojí tam kde ho
dostal, teda za dorast. Platí to aj opačne.
43
C.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
Futbalové kluby sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom,
Disciplinárnym poriadkom, Registračným poriadkom, Prestupovým poriadkom,
Pravidlami futbalu, hospodárskymi smernicami, Rozpisom súťaží ObFZ
Trenčín, Kódexom futbalovej etiky a rešpektujú princípy Fair - Play.
2.
Uvedené body tohto rozpisu sú neoddeliteľnou súčasťou majstrovských súťaží
okresov TN, NM a Myjava.
3.
Tento rozpis odsúhlasil VV ObFZ Trenčín dňa 23. 5. 2011a schválila RADA
ObFZ Trenčín dňa 08. 07. 2011 a je záväzný, tak ako ostatné predpisy a normy
pre riadiaci zväz, rozhodcov, delegátov zväzu, futbalové oddiely a kluby hrajúce
v súťažiach riadených ObFZ Trenčín.
4.
Podávať výklad Rozpisu súťaží ObFZ Trenčín je oprávnená len ŠTK ObFZ
Trenčín a môže byť zmenený rozhodnutím VV ObFZ Trenčín.
Ing. Viliam Václav v.r.
predseda ŠTK ObFZ Trenčín
Mgr. Jozef Pecho v.r.
predseda ObFZ Trenčín
Mgr. ŽITŇAN Ján v.r.
sekretár ObFZ Trenčín
44
D. POPLATKY A VARIABILNÉ SYMBOLY PRE ÚHRADY
NÁLEŽITOSTÍ R A DZ V ObFZ TRENČÍN
ObFZ Trenčín pre sprehľadnenie a uľahčenie identifikácie platieb klubov
vydáva zoznam pridelených variabilných symbolov pre FO (FK). Pridelený variabilný
symbol je FO (FK) povinný uvádzať pri všetkých úhradách náležitostí rozhodcov
a delegátov zväzu na účet číslo 5023934642/0900 v Slovenskej sporiteľni, pob.
Trenčín.
ObFZ Trenčín stanovuje výšku zálohového vkladu, ktorú uhradí každý
prihlásený klub na účet ObFZ Trenčín číslo účtu 5023934642/0900 poštovou
poukážkou alebo prevodom zo svojho účtu za svoje družstvá nasledovne:
Súťaž
I. trieda
II. triedy
III. triedy
Muži
1 500 €
600 €
272 €
Dorast
500 €
x
x
Žiaci
200 €
192 €
x
Tento vklad je splatný jednorazovo do 31.7.2012 alebo v štyroch splátkach
v nasledovných termínoch : 31.7.2012, 30.9.2012, 28.2.2013, 30.4.2013.
Výška zálohového vkladu vychádza zo zaradenia klubov do súťaží, z počtu
prihlásených družstiev. K zálohovému vkladu je prirátaný servisný poplatok 4 €
za každé prihlásené družstvo FO (FK).
Výška zálohového vkladu jednotlivých FO (FK) je nasledovná:
alebo vykonať platbu v € v
Jednorazo
splátkach
Pridelený vú platba v
FO (FK)
variabilný € uhradiť
do
do
do
do
symbol
do
31.7.
30.9.
28.2.
30.4.
31.7.2012 2012
2012
2013
2013
Beckov
Bobot
Bošáca
Brestovec
Brezová pod Bradlom
Brunovce
Bukovec
Bzince pod Javorinou
Čachtice
Častkovce
Dolná Poruba
Dolná Súča
Dolné Srnie
Drietoma
Dubodiel
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
472
800
1708
800
1108
276
276
1304
2204
700
800
2416
780
808
1700
45
118
200
427
200
277
69
69
326
551
175
200
604
195
202
425
118
200
427
200
277
69
69
326
551
175
200
604
195
202
425
118
200
427
200
277
69
69
326
551
175
200
604
195
202
425
118
200
427
200
277
69
69
326
551
175
200
604
195
202
425
FO (FK)
Horná Streda
Horná Súča
Horňany
Horné Srnie
Hôrka nad Váhom
Hrádok
Hrachovište
Hrašné
Chocholná – Velčice
Chvojnica
Ivanovce
Jablonka
Kálnica
Kľúčové
Kočovce
Košariská
Krajné
Lubina
Lubina - kopanice
Ľuborča
Lúka
Melčice – Lieskové
Mníchova Lehota
Modrová
Moravské Lieskové
Motešice
Myjava
Neporadza
Nová Bošáca
Nová Ves nad Váhom
Očkov
Omšenie
Opatová nad Váhom
Pobedím
Podolie
Polianka
Potvorice
Považany
Priepasné
alebo vykonať platbu v € v
Jednorazo
splátkach
Pridelený vú platba v
variabilný € uhradiť
do
do
do
do
symbol
do
31.7.
30.9.
28.2.
30.4.
31.7.2012 2012
2012
2013
2013
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
1304
2212
276
2208
276
800
276
1108
1904
276
808
276
2008
604
700
276
1312
276
276
700
800
808
800
276
472
480
604
800
276
1304
1708
1312
808
1700
708
1108
472
976
276
46
326
553
69
552
69
200
69
277
476
69
202
69
502
151
175
69
328
69
69
175
200
202
200
69
118
120
151
200
69
326
427
328
202
425
177
277
118
244
69
326
553
69
552
69
200
69
277
476
69
202
69
502
151
175
69
328
69
69
175
200
202
200
69
118
120
151
200
69
326
427
328
202
425
177
277
118
244
69
326
553
69
552
69
200
69
277
476
69
202
69
502
151
175
69
328
69
69
175
200
202
200
69
118
120
151
200
69
326
427
328
202
425
177
277
118
244
69
326
553
69
552
69
200
69
277
476
69
202
69
502
151
175
69
328
69
69
175
200
202
200
69
118
120
151
200
69
326
427
328
202
425
177
277
118
244
69
FO (FK)
Selec
Skalka nad Váhom
Soblahov
Stará Lehota
Stará Turá (Kostolné)
Svinná
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turná
Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Stankovce
Trenčianske Teplice
TTS Trenčín
Turá Lúka
Veľká Hradná
Veľké Bierovce – Opatovce
Vrbovce
Záblatie
Zamarovce
Zemianske Podhradie
alebo vykonať platbu v € v
Jednorazo
splátkach
Pridelený vú platba v
variabilný € uhradiť
do
do
do
do
symbol
do
31.7.
30.9.
28.2.
30.4.
31.7.2012 2012
2012
2013
2013
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
984
1700
1700
276
604
1108
1304
1708
800
2200
204
700
400
1300
1700
1700
1108
1308
800
472
47
246
425
425
69
151
277
326
427
200
550
51
175
100
325
425
425
277
327
200
118
246
425
425
69
151
277
326
427
200
550
51
175
100
325
425
425
277
327
200
118
246
425
425
69
151
277
326
427
200
550
51
175
100
325
425
425
277
327
200
118
246
425
425
69
151
277
326
427
200
550
51
175
100
325
425
425
277
327
200
118
E. NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV ObFZ TRENČÍN PRE
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2011/2012
1. ROZHODCOVIA
ROZHODCOVIA SFZ
Priezvisko a meno
Adresa
Telefón
DOHÁL
Martin
TRENČIANSKA TURNÁ
0908 810 248
JAŠKA
Miroslav
TRENČÍN
0903 224 990
JEŽÍK
Martin
TRENČÍN
0905 224 957
MIKULAJ
Henrich
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
0904 653 311
PETRÍČEK
Dušan
TRENČÍN
0905 431 330
VITKO
Martin
TRENČÍN
0907 331 906
ŽÁKECH
Rastislav
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
0903 100 103
ZsFZ - III. LIGA
Priezvisko a meno
OTIEPKA
Marián
Adresa
TRENČÍN
Telefón
0908 700 065
ZsFZ - IV. LIGA
Priezvisko a meno
FABIÁN
Adresa
Telefón
Vladimír
ŠTVRTOK
0904 634 506
MAJERÍK
MARÁZ
Jozef
Peter
TRENČIANSKA TURNÁ
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0907 409 452
0915 740 515
OBEDA
Ján
MYJAVA
0907 493 956
OPATOVSKÝ
Jozef
SOBLAHOV
0910 782 045
ZsFZ - V. LIGA
Priezvisko a meno
BAŠKA*
Roman
BEČKA
Adresa
Telefón
0908 034 491
Jozef
OMŠENIE
TRENČIANSKA TURNÁ
BULKO
Ján
TRENČIANSKE STANKOVCE
0905 295 954
BULKO
Peter
TRENČÍN
0905 432 112
CINTULA
Bohuš
DOLNÁ SÚČA,
0907 021 538
DENDIS
Ján
ČACHTICE
0911 229 086
KAHÚN
Miroslav
MYJAVA
0908 181 884
48
0907 735 060
Priezvisko a meno
Adresa
Telefón
KOVÁČIK
Roman
TRENČÍN
0903 628 538
KUBICA
Marcel
0908 184 507
MAJCHER
Maroš
POVAŽANY
TRENČIANSKA TURNÁ
MARETTA
Tomáš
TRENČIANSKA TURNÁ
0902 327 602
MARKECH
Martin
HORNÁ STREDA
0905 399 302
MURÍN
Igor
TRENČIANSKE TEPLICE
0905 323 533
SKALIČAN
Radovan
STARÁ TURÁ
0903 938 983
SOKOL
Peter
TRENČÍN
0902 301 261
ŠÁLEK
Henrich
POVAŽANY
0908 737 657
ŠEVČÍK
Michal
TRENČIANSKE BOHUSLAVICE
0903 366 729
TARABUS
Miroslav
TRENČÍN
0907 701 651
ObFZ TRENČÍN
Priezvisko a meno
Adresa
0911 794 542
Telefón
BAČA MOJMÍR
BZINCE POD JAVORINOU
0908 687 523
BALÁŽ MAREK
OMŠENIE
0907 293 937
MALÁŽ RUDOLF
OMŠENIE
BUŠO JÁN
KÁLNICA
0908 351 709
BRIDOVÁ BARBORA
BREZOLUPY
0903 808 905
CIBULKA DANIEL
POVAŽANY
0905 630 464
ČIČ MARIAN
TRENČIANSKA TURNÁ
0907 756 504
ĎURECH STANISLAV
TRENČIANSKE JASTRABIE
0944 322 880
GALKO JÁN
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0915 147 043
HOLP DOMINIK
TRENČÍN
0911 907 763
HORŇÁK VLADIMÍR
TRENČÍN
0903 793 350
HRUDA PETER
TRENČÍN
0903 300 786
HULÍNEK TOMÁŠ
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0902 559 675
IGAZ JOZEF
TRENČÍN
0902 252 938
JANTOŠOVIČ BRANISLAV
MELČICE- LIESKOVÉ
0944 561 767
JURČÍK PETR
HOLÍČ
0917 448 434
KLIMČÍK MARIAN
DUBNICA NAD VÁHOM
0904 330 101
KOPRIVŇANSKÝ BRANISLAV
TRENČIANSKE STANKOVCE
0904 633 101
KURNICKÝ JOZEF
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0903 118 404
MACEJKA JOZEF
PECKOVSKÁ VIESKA
0915 722 298
49
MARCINÁT STANISLAV
TRENČÍN
0907 119 419
ONDRÚŠEK JAROSLAV
TRENČÍN
0908 741 205
PAVLOVIČ VLADIMÍR
HRÁDOK
0904 291 114
REVAY MÁRIO
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0910 602 974
ROŽNÍK ROMAN
TRENČIANSKE STANKOVCE
0917 556 524
SLOBODA JAROSLAV
SENICA
0908 519 838
SLOŠIAR JOZEF
DOLNÁ SÚČA
0905 386 757
STRAČIAK JOZEF
BOBOT
0903 611 837
SVETKOVIČ KAROL
TRENČÍN
0940 870 090
SZŐR JOZEF
TRENČÍN
0907 489 508
ŠEVČÍK PETER
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0903 042 795
ŠIŠOVSKÝ LUBOMÍR
SELEC
0915 318 764
ŠVANCARA IVAN
STARÁ MYJAVA
0907 698 035
ŠUGRA MARIÁN
DRIETOMA
0918 732 262
ŠULEK MARTIN
DOLNÁ SÚČA
0944 213 281
ZELIESKA MILAN
TRENČÍN
0903 687 599
50
2. DELEGÁTI ZVÄZU
DELEGÁTI REPUBLIKOVÝCH SÚŤAŽÍ (SFZ)
Priezvisko a meno
LIPTÁK JÁN
Adresa
TRENČÍN
Telefón
0905 646 338
DELEGÁTI ZsFZ
Priezvisko a meno
Adresa
Telefón
BARINKA MIROSLAV
OMŠENIE
915754690
BURZA JÁN
ČÁSTKOVCE
904353022
DIDEK LADISLAV
TRENČIANSKE TEPLICE
903655737
HROMNÍK JAROSLAV
TRENČIANSKE JASTRABIE
904325648
JAMBOR JAROSLAV
TRENČÍN
908728229
JEŽÍK PAVEL
VEĽKÁ HRADNÁ
902301309
KOVÁČ VLADIMÍR
MASÁR FRANTIŠEK
TRENČÍN
TRENČÍN
903964999
0905 408 104
NECKÁŘ MIROSLAV
TRENČÍN
908904000
NEDVEĎ OTTO
MYJAVA
910891070
DELEGÁTI ObFZ TRENČÍN
Priezvisko a meno
Adresa
Telefón
HALÁSZ ŠTEFAN
DOLNÉ SRNIE
0907 212 092
GRÓF IVAN
POVAŽANY
0905 716 614
PODHRADSKÝ EMIL
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0905 562 301
PECHO JOZEF
TRENČÍN
0908 222 531
ŠESTÁK JOZEF
TRENČÍN
0907 726 349
GAJDÚŠEK VILIAM
TRENČÍN
0903 885 754
VÁCLAV VILIAM
OMŠENIE
0907 783 880
DELEGÁTI ObFZ TRENČÍN MIMO VÝKON FUNKCIE
Priezvisko a meno
ŠÁLEK HENRICH
Adresa
POVAŽANY
51
Telefón
0908 737 657
F. ADRESÁR FO (FK) V OBLASTI ObFZ TRENČÍN
Použité skratky:
P: predseda (prezident)
TZ: telefón zamestnanie
T: tajomník
TB: telefón byt
OP: organizačný pracovník
M: mobil
Ú: číslo účtu
Adresár je spracovaný podľa podkladov poskytnutých FK a FO. ŠTK ObFZ žiada FK, FO,
aby zmeny, ktoré nastanú v priebehu súťažného ročníka 2010-11 nahlásili na sekretariát ObFZ
Trenčín, aby mohli byť uverejnené v úradných správach.
B
BECKOV, OŠK Slovan, 916 38 Beckov 208
P:
Karol Pavlovič
M: 0905 506 021 TB:
032/7777195
E-mail:
[email protected]
OP:
Roman Pastorek
M: 0907 709 631
E-mail:
[email protected]
U:
0041702375/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34074503
BOBOT, Tatran Bobot, 913 25 Bobotská Lehota 128
P:
Miroslav Sokolík
M: 0902 439 559
E-mail:
[email protected]
OP:
Branislav Galko
M: 0905 722 275
U:
0020305995/6500 Poštová banka
IČO:
31874053
BOŠÁCA, OŠK, 913 07 Bošáca 359
P:
Kochan Dušan
M: 0903 938 531 TB:
0327781146
E-mail:
[email protected]
OP:
Bc. Jozef Mihala
M: 0907 709 231 TB:
032/7781163
E-mail:
[email protected]
U:
0041700222/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
37921169
BRESTOVEC, Jednota Brestovec, 907 01 Myjava Pažického 412/12
P:
Pavol Duga
M: 0905 732 779
E-mail:
[email protected]
OP:
Mgr. Peter Nemček
M: 0905 219 239
E-mail:
[email protected]
U:
37232796/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34054936
BREZOVÁ POD BRADLOM , FK Bradlan, 906 13 Brezová pod Bradlom
P:
Branislav Kovačech
M: 0948 750 850
E-mail:
[email protected]
OP:
Marián Michalička
M: 0940 788 116
E-mail:
[email protected]
U:
4620008001/5600 Dexia
IČO:
42274915
BRUNOVCE, TJ Družstevník , 916 25 Brunovce 127
P:
Miroslav Pisara
M: 0948 848 550
OP:
Roman Cibulka
M: 0902 992 186
U:
5840241002/5600 Dexia
IČO:
31824854
52
BUKOVEC, TJ Družstevník , 906 14 Bukovec
P:
Jaroslav CABLK
M: 0907 729 443 TB:
034/6214236
OP:
Tomáš Babinec
M: 0908 516360
U:
0037232745/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31870899
BZINCE POD JAVORINOU, PŠK, 916 11 Bzince pod Javorinou č. 604
P:
Ivan Kuhajda
M: 0903 066 961
OP:
Švok Miroslav
M: 0903 380 029
U:
0270084718/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36127523
Č
ČACHTICE, OFK Čachtice, Komárno 1044, 916 21 Čachtice 426
P:
Tibor Trebatický
M: 0903 761 733 TB:
032/7712816
E-mail:
[email protected]
OP:
Mgr. Roman Puchý
M: 0908 882 854
E-mail:
[email protected]
U:
0270851534/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31872140
ČÁSTKOVCE, OK, 916 27 Častkovce 353
P:
Ján Uhlík
M: 0915 703 391
OP:
Milan Augustín
M: 0904 855 389
U:
5811803002/5600 Dexia
IČO:
31102697
D
DOLNÁ PORUBA, Slovan, 914 43 Dolná Poruba 189
P:
Roman Hrbáček
M: 0907 245 187
E-mail:
[email protected]
OP:
Peter Martiňák
M: 0903 809 522
U:
0714576001/5600 Dexia
DOLNÁ SÚČA, TJ Slovan, 913 32 Dolná Súča
P:
Ondrišák Rastislav
M: 0905 486 828
OP:
Sedláček Patrik
M: 0908 783 033
U:
20319000/6500 Poštová banka
DOLNÉ SŔNIE, ŠK, 916 41Dolné Srnie 393
P:
Ing. Peter Petkov
M: 0903 510 012
OP:
Milan Hargaš
M: 0903 035 373
E-mail:
[email protected]
U:
0020269381/6500 Poštová banka
DRIETOMA, OFK, 913 03 Drietoma 406
P:
Ing. Vladimír Kolačanský M: 0903 778 578
OP:
Ing. Peter Filo
M: 0915 446 057
E-mail:
[email protected]
U:
0041704784/0900 Slovenská sporiteľňa
53
IČO:
34005226
IČO:
34011234
IČO:
37920570
IČO:
00311529
DUBODIEL, TJ Družstevník, 913 23 Dubodiel 107
P:
Vladimír Malec
M: 0903 567 960
E-mail:
[email protected]
OP:
Vladimír Petrík
M: 0902 279736
U:
0041703028/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31872239
H
HORNÁ STREDA, Spartak, 916 24 Horná Streda 495
P:
Ľubomír Krajňanský
M: 0905 220 267 Fax:
0327773113
E-mail:
[email protected]
OP:
Vladimír Vojtek
M: 0903 395 332
U:
2622146492/1100 Tatra banka
IČO:
34004238
HORNÁ SÚČA FK, 913 33 Horná Súča 233
P:
Ing. Peter Guga
M: 0905 439 184
OP:
Jozef Mrázik
M: 0905 434 417 TZ:
032/6493220
E-mail:
[email protected]
TB:
032/6493216
U:
0041703335/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34055011
HORNÉ SŔNIE, TJ Cementár, ul. Športovcov, 914 42 Horné Sŕnie
P:
Ján Švančarek
M: 0903 760 245 TB:
0911 700 944
E-mail:
[email protected]
TZ:
0902674171
OP:
Peter Vidoman
M: 0907 781 527
U:
0041704792/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36127370
HORŇANY, TJ Slovan 913 24 Horňany
P:
Stanislav Jurák
M: 0908 757 153
OP:
JUdr.Igor Masár
M: 0905 415 587
U:
0041702826/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36129411
HORKA NAD VÁHOM, OŠK, 916 32 Hôrka nad Váhom č. 225
P:
Peter Godál
M: 0905 715 621 TZ:
032/7798122
E-mail:
[email protected]
Fax:
032/7798122
OP:
Ing. Michal Švec
M: 0907 300 927
U:
5854367001/5600 Dexia
IČO:
42023874
HRÁDOK, Družstevník, 916 33 Hrádok 220
P:
Peter Bajzík
M: 0905222022
Fax:
032/7797598
E-mail:
[email protected]
OP:
Vlastimil Otrubný
M: 0908 587 524
U:
0041702914/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31871330
HRACHOVIŠTE, TJ Jednota FO Hrachovište, 916 16 Hrachovište 79
P:
Jozef Minarech
M: 0908 647 747
E-mail:
[email protected]
OP:
Lukáš Gajar
M: 0908 280 682
E-mail:
[email protected]
U:
0041702877/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34003355
54
HRAŠNÉ, TJ Slovan, 916 14 Hrašné 165
P:
Vladimír Galandák
M: 0902 715 041
OP:
Peter Hučko
M: 0905 816 606
E-mail:
[email protected]
U:
0041704450/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
42141885
CH
CHOCHOLNÁ–VELČICE, Jednota Sokol , 913 04 Chocholná-Velčice
P:
Michal Gvizd
M: 0902 180 982
E-mail:
[email protected]
OP:
Ján Kozárec
M: 0911 077 033
E-mail:
[email protected]
U:
0041710260/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36121991
CHVOJNICA, TJ Kopaničiar , 906 06 Chvojnica 147
P:
Plaša Roman
M: 0905 248 719
OP:
Pavol Šiška
M: 0915 103 373
U:
0037232710/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31870678
I
IVANOVCE, TJ Považan, 913 05 Ivanovce 304
P:
Jaroslav Kuchta
M: 0907 240 732
OP:
Maroš Sulo
M: 0902 339 702
U:
0275245947/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36131750
IČO:
31203906
TB:
032/7798811
IČO:
34009132
J
JABLONKA, TJ Družstevník, 906 21 Jablonka 100
P:
Marián Piešťanský
M: 0907 725 275
OP:
Marian Michalička
M: 0907 754 738
U:
6922855002/5600 Dexia
K
KÁLNICA,
P:
E-mail:
OP:
E-mail:
U:
TJ Zavažan , 916 37 Kálnica 200
Filip Dušan
M: 0907 689 146
[email protected]
Juraj Bušo
M: 0907 481 056
[email protected]
0041702500/0900 Slovenská sporiteľňa
55
KĽÚČOVÉ, TJ Vlára Kľúčové, Záhradná 13, 914 41 Nemšová
OP:
Milan Patka
M: 0905 719 291
E-mail:
[email protected]
IČO:
36121401
KOČOVCE, FC 1959, 916 31 Kočovce 320
P:
Ján Minárik
M: 0907797794
E-mail:
[email protected]
OP:
Jaroslav Sevald
M: 0907225244
E-mail:
[email protected]
U:
0041702703/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
KOŠARISKÁ, FC Bradlan, Košariská 185
P:
Štafan Hazucha
M: 0905 730 199
E-mail:
[email protected]
OP:
Jaroslav Kolarik
M: 0908 630 649
U:
5050151002/5600
IČO:
KRAJNÉ, TJ Slovan Rovnosť , 916 16 Krajné 226
P:
Ing. Ivan Janeka
M: 0910 966 021 TZ/Fax
E-mail:
[email protected]
OP:
Milan Kostelný
M: 0915 322 131
U:
0041705234/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31822746
337917463
032/7786685
34012664
L
LUBINA, OŠK, 916 12 Lubina 150
OP:
Pavol Čamek
M: 0903 227 189 TZ:
032/7778180
E-mail:
[email protected]
TB:
032/7778222
U:
0041701698/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
318 27845
LUBINA – KOPANICE, TJ Lubina-Kopanice, 916 12 Lubina-Hrnčiarove
P:
Milan Dunajčík
M: 0908 743 599
E-mail:
[email protected]
OP:
Lubomír Dunajčík
M: 0905 652 246 TZ:
032/7753865
U:
0041704397/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
37916203
ĽUBORČA, TJ Družstevník Vlára, 914 41 Ľuborča, Gorkého 9
P:
Miroslav Patka
M: 0905 487 628
OP:
Marek Koníček
M: 0907 278 296
E-mail:
[email protected]
U:
41701145/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34002383
LÚKA, MŠK Lúka 205, 916 33 Lúka
P:
Ján Galbavý
M: 0905 796 693
E-mail:
[email protected]
OP:
Marek Holac
M: 0915 778 151
U:
2620740439/1100
IČO:
31340628
56
M
MELČICE LIESKOVÉ, Futbal-FK, 913 05 Melčice-Lieskové č. 36
P:
Marian Spaček
M: 0905 946 120
OP:
Ľuboš Hanták
M: 0908 533 323
E-mail:
[email protected]
U:
20300772/6500 Poštová banka
IČO:
42142130
MNÍCHOVA LEHOTA, TJ Družstevník Mníchova Lehota,
P:
František Kopecký
M: 0918 936 399
E-mail:
[email protected]
OP:
Michal Hošo
M: 0908 719 298
U:
0041703458/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31872603
MODROVA, ŠK Modrová, 916 35 Modrová 193
P:
Miroslav Lehuta
M: 0907 413 717
033/7785239
OP:
Mgr. Marián Lacko
M: 0907 198 991 TB:
033/7785257
E-mail:
[email protected]
Ú:
5230968001/5600 Dexia
IČO:
42020085
MORAVSKÉ LIESKOVÉ, TJ Iskra 916 42 Moravské Lieskové 44
P:
Dušan Šimovec
M: 0904 179 569 TZ:
032/7740942
E-mail:
[email protected]
TB:
032/7792621
OP:
Milan Kopas
M: 0904 036 378
U:
0041702922/0900
IČO:
17056845
MOTEŠICE, TJ Dynamo, 913 26 Motešice 288
P:
Ján Žák
M: 0915 793 609 TB:
032/3810494
OP:
Miroslava Kumová
M: 0903 904 116
E-mail:
[email protected]
U:
0075485954/6500
IČO:
31824421
MYJAVA, Spartak Myjava „B“ Stará Myjava 171, 90 701 Myjava
P:
Ľubomír Caltík
M: 0907 100 816
E-mail:
[email protected]
OP:
Miroslav Šimonyi
M: 0905 272 358
N
NEPORÁDZA, TJ Slovan, Neporadza 319, 913 26 Motešice
P:
Marián Kopecký
M: 0915 770 650 TB:
OP:
Pavol Cmarko
M: 0908 754 877 TB:
U:
3386965/5200 OTP Banka
IČO:
NOVÁ BOŠÁCA, TJ Klas , 913 08 Nová Bošáca
P:
Kostelan Pavol
M: 0902 575 800
OP:
Jurika Ján
M: 0902 405 053
E-mail:
[email protected]
U:
12301740/6500
57
032/6594094
032/6594055
31873537
NOVÁ VES NAD VÁHOM, SFK, 916 31 Nová Ves nad Váhom
P:
Ing. Pavel Pristaš
M: 0903 284 087 TZ:
OP:
Viliam Gajdúšek
M: 0904 446 730 TZ:
U:
0041702412/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
032/7798264
0903 885 754
31873430
O
OČKOV, TJ Družstevník Očkov 183, 916 22 Podolie
P:
Milan Sčepko
M: 0903 443 938
OP:
Miroslav Moravčík
M: 0907 180 161
U:
0273088132/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31103375
OMŠENIE, TJ Žihľavník, 914 43Omšenie 276
P:
Igor Malo
M: 0903 625 764
E-mail:
[email protected]
OP:
Jaroslav Tvrdoň
M: 0908 724 760
U:
0041710762/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31873294
OPATOVÁ N/V, TJ Družstevník, Opatová n/ V, Niva 161/6 911 01 Trenčín
P:
Horný Ľubomír
M: 0944 119 948
OP:
Hricko Martin
M: 0903 760 536
E-mail:
[email protected]
TZ:
032/7440642
U:
0041703925/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31118933
P
POBEDÍM, 916 23 Pobedím
P:
Rastislav Čop
M: 0948 102 133
OP:
Marián Maco
M: 0918 424 699 TB:
0918624060
E-mail:
[email protected]
U:
0020159385/6500
IČO:
34059474
PODOLIE, OŠK, 916 22 Podolie 648
P:
Stanislav Radošinský
M: 0903 468 335
OP:
Rudolf Bobocký
M: 0902 092 264 TB:
032/7795101
U:
5882931001/5600
IČO:
35628316
POLIANKA, TJ Tatran, 907 01 Polianka
P:
Vladimír Marko
M: 0915 331 452
OP:
Miloš Tallo
M: 0907 754 883
E-mail:
[email protected]
U:
6906587001/5600 Dexia
IČO:
31870881
POTVORICE, Semex Potvorice, Brunovce 230, 916 25 Potvorice
P:
Stanislav Luščík
M: 0903 232 735
E-mail:
[email protected]
OP:
Marián Vatrt
M: 0910 957 435
U:
0041702332/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31103553
58
POVAŽANY, TJ Družstevník , 916 26 Považany
P:
Mgr. Milan Pullmann
M: 0905 820 277
E-mail:
[email protected]
OP:
Henrich Šálek
M: 0908 737 657
E-mail:
[email protected]
U:
0041702738/0900 Slovenská sporiteľňa
PRIEPASNÉ, TJ Slovan , 906 15 Priepasné156
P:
Peter Osuský
M: 0907 710 488
OP:
Milan Bachár
M: 0915 708 347
U:
6944233001/5600 Dexia
IČO:
31871836
IČO:
34011340
S
SELEC, TJ Družstevník , 913 36 Selec
P:
Mgr. Milan Kubiš
M: 0903 906 503
E-mail:
[email protected]
OP:
Ing. Stanislav Cagalinec M: 0905 855 116
E-mail:
[email protected]
U:
41703554/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34009213
SKALKA NAD VÁHOM, TJ Slovan , 913 31 Skalka nad Váhom, II/90
P:
Anton Vykopal
M: 0904013626
TB:
032/6584365
OP:
Jozef Bahno
M: 0908 259 101
E-mail:
[email protected]
U:
IČO:
34011633
SOBLAHOV, OŠK, 913 38 Soblahov 650
P:
Marián Šedivý
M: 0903 789 625
E-mail:
[email protected]
OP:
Mrazik Vladislav
M: 0905 417 025
U:
0041703212/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31873669
STARÁ LEHOTA, ŠK Bezovec, 916 35 Stará Lehota
P:
Ing. Anton Briška
M: 0907 497 705
OP:
Miroslav Petruš
M: 0915 966 024
U:
97037-212/0200 VUB a.s. pob Piešťany
IČO:
31870414
STARÁ TURÁ, MFK, 916 01 Stará Turá, Športová 503
P:
Pharm Dr. Leopold Barszcz M: 0903 316 111
E-mail:
Barszcz.mfkstaratura.sk
OP:
Branislav Belák
M: 0902 335 710
E-mail:
[email protected]
U:
0041705453/0900
IČO:
18046282
SVINNÁ, TJ Štart , 913 24 Svinná č. 141
P:
Ing. Ivan Krchník
M: 0903 719 202 TB:
032/6487731
E-mail:
[email protected]
OP:
Ing. Jozef Hilčík
M: 0905 437 088
U:
0657583001/5600 Dexia
IČO:
36131709
59
T
TRENČIANSKA TEPLÁ, Lokomotíva, 914 01 Trenčianska Teplá, Športovcov 5
P:
Anton Jakúbek
M: 0908 481 912 TB:
032/6591804
E-mail:
[email protected]
OP:
Patrik Farkašovský
M: 0908 819 043
E-mail:
[email protected]
U:
0041711730/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
0017643384
TRENČIANSKA TURNÁ, TJ Slovan, 913 21 Trenč. Turná, Beckovská 347
P:
Jozef Santa
M: 0905 581 557
E-mail:
[email protected]
OP:
Jozef Kováč
M: 0903 705 774
E-mail:
[email protected]
U:
41700863/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31873405
TRENČIANSKE BOHUSLAVICE, OFK, 913 06 Trenč. Bohuslavice č. 135
P:
Ľudovít Vavro
M: 0905 941 831
OP:
Miloš Dedík
M: 0903 201 884
U:
5801425001/5600 Dexia
IČO:
00312061
TRENČIANSKE JASTRABIE, TJ Inovec, 913 22 Trenčianske Jastrabie 319
P:
Július Glasa
M: 0918 86 7707 TB:
032/6595086
OP:
Rudolf Koreň
M: 0944 402 410
U:
0041701233/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31870155
TRENČIANSKE TEPLICE, Slovan, 914 51 Trenč. Teplice, M.R. Štefánika 4
P:
PhDr. Štefan Škultéty
M: 0917 641 297
E-mail:
[email protected]
OP:
Jaroslav Ružička
M: 0949 726 205 FZ:
032/6552762
E-mail:
[email protected]
U:
0703885001/5600 Dexia
IČO:
42144680
TRENČÍN, Futbal –TTS, 911 01 Trenčín, Mládežnícka 1
P:
Mária Supeková
M: 0902 252 872 TB:
032/6520397
U:
0274143703/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
42017459
TURÁ LÚKA, FK Turani, Turá Lúka 30, 907 03 MYJAVA
P:
Ing. Peter Halabrín
M: 0905 711 535 TZ:
034/6540058
E-mail:
[email protected]
TZ/Fax 034/6541193
U:
2158880553/0200
IČO:
36291234
TRENČIANSKE STANKOVCE, OŠK, 913 11 Rozvadze 525
P:
Vendelín Sedláček
M: 0905 604 975
OP:
Roman Pevný
M: 0908 725 021
E-mail:
[email protected]
U:
0272507104/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
35606843
60
V
VEĽKÁ HRADNÁ, TJ Družstevník , 913 24 Veľká Hradná 124
P:
Milan Ježík
M: 0905 404 563
E-mail:
[email protected]
OP:
Peter Kováč
M: 0908 704 7643
E-mail:
[email protected]
U:
41702930/0900 SLSP Trenčín
IČO:
31872832
VEĽKÉ BIEROVCE-OPATOVCE, 913 11 Obecný úrad Veľké Bierovce,
P:
Ing. Ján Marcinát
M: 0905 104 599
E-mail:
[email protected]
Fax:
032/6496330
OP:
Peter Oravec
M: 0903 707 106 TB:
032/6496913
U:
0644629001/5600 Dexia
IČO:
00312142
VRBOVCE, OFK , 906 06 Vrbovce 18
P:
Pavol Sabota
M: 0905 680 248
U:
0037232980/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36127485
E-mail:
[email protected]
OP:
Pavol Sukupčák
M: 0907 346 394
U:
0037232980/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36127485
Z
ZÁBLATIE, TJ Družstevník Záblatie, Hanzlikovská 62, 911 06 Trenčín
P:
Bc. Tomáš Vaňo
M: 0902 924 970
OP:
Pavol Kováčik
M: 0907 762 286
U:
0041704143/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31103677
ZAMAROVCE, TJ Slovan, 911 05 Zamarovce, Športová 1
P:
Rastislav Drienka
OP:
Andrej Stánok
M: 0910 928 417
E-mail:
[email protected]
U:
0272797308/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
37920154
ZEMIANSKE PODHRADIE, FK 1972, 913 07 Bošáca
P:
Ľuboš Kusenda
M: 0903 927 362
OP:
JUDr. Ivan Profieta
M: 0903 830 276
U:
IČO:
37920863
61
Vzor nového registračného plastového preukazu:
62
63
64
Download

Oblastný futbalový zväz Trenčín, nám