2012-2013
1
Západoslovenský futbalový zväz,
Rázusova ul. 23, 949 01 Nitra
ROZPIS
majstrovských futbalových
súťaží ZsFZ pre súťažný ročník
2012/2013
Určené:
- futbalovým klubom - oddielom v riadení ZsFZ
- Oblastným futbalovým zväzom pôsobiacim na území Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského
kraja
- členom Rady, Výkonného výboru, kontrolným orgánom a odborným komisiám ZsFZ
- rozhodcom a delegátom ZsFZ
Orgány ZsFZ
Rada
Dunajská Streda
Galanta
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Považská Bystrica
Prievidza
Senica
Topoľčany
Trenčín
Trnava
- Arpád Benovič, Ján Bott
- Pavel Krnáč
- František Nagy, Ferdinand Csepi
- František Urban, Stanislav Kysel
- Ondrej Kozolka, Tibor Révay
- Vojtech Brokeš, Juraj Jozaf
- Kamil Španihel, Karol Janas
- Anton Obert, Róbert Šuník
- Jozef Rosa, Dušan Mikušovič
- Jozef Mokoš, Juraj Soboňa
- Jozef Trstenský, Ivan Gróf
- Jozef Blaško, Vladimír Púčik
Výkonný výbor
predseda
- Ladislav Gádoši
podpredseda
- Ján Lipták
členovia
- Rastislav Kubica
- Ján Panák
- Peter Martinec
- Anton Medovič
- Alexander Schmidt
predseda RevK
- Ivan Bartoš
vedúci sekretár
- Štefan Havlíček
sekretár
- Ivan Hádek,
asistentka - Lucia Guzmická
tlačový zástupca
- Štefan Korman
Predsedovia komisií
ŠTK
- Jozef Pecho
DK- Miroslav Vlk
KR
- Ján Franek
Vedúci úseku DZ
- Eduard Chalmoviansky
KMaŠF
- Jaroslav Kosák
TMK- Tibor Grofik
ZK
- Marian Bielich
OdK
- Miroslav Makový
MaK- Tibor Urban
Matrikár
- Ivan Hádek
4
Tréner mládeže
Jozef Jakuš ul.Športovcov 655, 018 41 Dubnica n/Váhom
email: [email protected] M: 0902 937 056
Sekretariát ZsFZ
sídlo Rázusova ul. 23, 949 01 Nitra
telefón037/6523402
fax 037/6554816
bankové spojenie
VÚB, pobočka Nitra
číslo účtu 19333112/0200
variabilné symbolyDK334173
Mak231173
ŠTK324173
TMK304173
KR
244173
KDZ379173
OdK234173
Štartovné662173
Ostatné444173
IČO17321794
DIČO2021500723
pošta
Západoslovenský futbalový zväz
názov, resp. skratka príslušnej komisie
Rázusova 23
949 01 Nitra
e-mail:
[email protected], [email protected]
internet:www.zsfz.sk
SFZ
sídlo
telefón
Trnavská 100/II
821 01 Bratislava
(budova OMNIPOLIS)
02/48206000
Adresár Oblastných futbalových zväzov
929 01 Dunajská Streda, Ádorská 37, Ľudovít Szerencsés, tel.:031/5522240
924 01 Galanta, Mierové námestie 940/1, Margita Barcziová, tel.:031/7806913
945 01 Komárno, Elektrárenská 1, P.O. Box 57, Anton Littva tel. 035/7701961
934 01 Levice, Ľ. Podjavorinskej 3, Margita Alakšová, tel.:036/6308900
949 04 Nitra, Chrenovská 16, Vladimír Lyžičiar, tel.:037/6522109
940 63 Nové Zámky, Jiráskova 23, Erika Meliškova, tel.:035/6428238
017 01 P. Bystrica, M. R. Štefánika 148/27, Viera Petríková, tel.042/4322662
971 01 Prievidza, Olympionikov 4, Ján Baláž tel.:046/5430476
905 01 Senica, Sadová 638/43, Miroslav Maca, tel.:034/6512163
955 01 Topoľčany, Obchodná 9, Marián Valko, tel.:038/5324866
912 50 Trenčín, Námestie Sv. Anny 21, Ján Žitňan, tel.:032/6586581
918 29 Trnava, Rybníková 15/A, Emanuel Cuninka, tel.:033/5502950
5
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaží
Západoslovenský futbalový zväz riadi prostredníctvom svojich odborných komisií tieto súťaže:
Kategória dospelých
Majstrovstvo regiónu Západ - 16 účastníkov
IV. liga - Severozápad - 16 účastníkov - kluby ObFZ TN, PB, PD,
TT, SE, TO
IV. liga - Juhovýchod - 16 účastníkov - kluby ObFZ NR, GA, DS,
KN, NZ, LV
V. liga - Sever - 16 účastníkov - kluby ObFZ TN, PB, PD
V. liga - Západ - 16 účastníkov - kluby ObFZ TT, SE, TO
V. liga - Juh - 16 účastníkov - kluby ObFZ NR, DS, GA
V. liga - Východ - 16 účastníkov - kluby ObFZ KN, LV, NZ
Kategória dorastu
Majstrovstvo regiónu Západ - 16 účastníkov - dvojička SD+MD
IV. liga - Severozápad - 16 účastníkov - kluby ObFZ TN, PB, PD ,
TT, SE, TO
IV. liga - Juhovýchod - 16 účastníkov - kluby ObFZ NR, GA, DS,
KN, NZ, LV
V. liga - Sever - 16 účastníkov - kluby ObFZ TN, PB, PD
V. liga - Západ - 16 účastníkov - kluby ObFZ TT, SE, TO
V. liga - Juh - 16 účastníkov - kluby ObFZ NR, DS, GA
V. liga - Východ - 16 účastníkov - kluby ObFZ KN, LV, NZ
Kategória žiakov
I. liga MŽ A + B
II. liga SŽ + MŽ
III. liga SŽ + MŽ Sever
III. liga SŽ + MŽ Stred
III. liga SŽ + MŽ Juh
Prípravky 3., 4. a 5. ročník - 16 účastníkov
- 16 účastníkov
- 14 účastníkov - ObFZ TN, PB, PD,TO
- 14 účastníkov - ObFZ TT, SE, GA, DS
- 12 účastníkov - ObFZ NR, LV, KN, NZ
- podľa počtu prihlásených
6
2. Termínová listina, hracie dni a časy
a) Termínová listina je neoddeliteľnou časťou Rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné pre všetky
FO a FK riadené ZsFZ.
b) Hracím dňom v súťažiach dospelých a dorastu je zásadne nedeľa, resp. deň stanovený termínovou
listinou. Schválené výnimky hracích dní a časov budú oznámené prostredníctvom Úradnej správy ŠTK.
c) Začiatky stretnutí súťaží vo všetkých kategóriách sú stanovené ŠTK
a schválené Výkonným výborom ZsFZ.
d) Začiatky stretnutí staršieho dorastu sú určené 150 min (2,5 hod.) pred ÚHČ dospelých. Ak sa
stretnutie hrá ako po zápas, jeho začiatok je 120 min (2. hod.) po hracom čase stanovenom pre zápas
dospelých, a to v prípade, že zápas dospelých sa hrá v predpoludňajších hodinách.
e) Hracím dňom pre kategóriu žiakov je sobota. Povolené výnimky budú uverejňované v Úradných
správach ŠTK.
f) Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú časť, pred jarnou časťou súťaže
musí FK (FO) o výnimku požiadať znovu.
g) ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny, hracie dni alebo časy
v odôvodnených prípadoch. Ak nemôže byť stretnutie odohrané alebo dokončené z vyššej moci,
je povinnosťou účastníkov dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané
najneskôr do 14 dní a túto dohodu uviesť v zápise o stretnutí a podpísať kapitánmi FK. Ak nedôjde
k dohode, nový termín určí ŠTK, v odôvodnených prípadoch i neskôr ako 14 dní.
h) Futbalový klub, ktorý má preukázateľne minimálne troch hráčov v reprezentácii Slovenska alebo vo
výbere regiónu, môže požiadať o predohranie stretnutia príslušný riadiaci orgán.
i) neodohranie stretnutia - hygienik
j) Domáci FK, ktorý požiada o zmenu hracieho dňa na deň pracovného pokoja, resp. požiada
o zmenu hracieho času majstrovského stretnutia najneskôr 14 dní pred jeho konaním, nepotrebuje
k tejto žiadosti súhlas hosťujúceho FK. V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň
je bezpodmienečne nutný súhlas hosťujúceho FO. Pokiaľ sa má stretnutie odohrať z dôvodov
(reprezentácia SR alebo regiónu...) v inom termíne, nevyžaduje sa súhlas domáceho, resp. hosťujúceho
FO ani úhrada poplatku. Žiadosť o zmenu hracieho dňa, resp. UHČ predložená v lehote kratšej ako
14 dní pred konaním stretnutia (rozhoduje dátum podania na poštovom úrade) si okrem vyššie
uvedených náležitostí vyžaduje úhradu rokovacieho poplatku vo výške 20 €.
Ak bude dohoda predložená v čase kratšom ako 10 dní pred riadnym termínom stretnutia, ŠTK žiadosť
nemusí akceptovať.
k) Všetky požiadavky na zmeny termínov stretnutí musia byť schválené ŠTK a oznámené oddielom,
úradnou správou na internetovej stránke alebo telefonicky. Svojvoľné preloženie termínu stretnutia
má športovo-technické dôsledky (v zmysle SP futbalu).
l) Posledné tri kolá majstrovských súťaží v kategóriách dospelých a dorastu určí deň a čas ŠTK
ZsFZ a vyhradzuje si právo nariadiť aj iný termín.
7
V žiackych súťažiach v posledných troch kolách platia hracie dni a časy, ktoré mali jednotlivé
družstvá schválené pred začiatkom jarnej časti súťaže, príp. výnimky, ktoré schválila ŠTK vo
výnimočných prípadoch v priebehu jarnej časti súťaže.
m) V posledných piatich kolách ŠTK nepovolí žiadne zmeny termínov z dôvodu výjazdu do zahraničia
(účasť na turnaji) bez predchádzajúceho predohrania príslušných majstrovských stretnutí.
n) ZsFZ vydáva počas celého súťažného obdobia úradnú správu na internetovej stránke,
prostredníctvom ktorej zabezpečuje operatívne riadenie a styk s futbalovými oddielmi.
Všetky pokyny zverejnené v úradných správach na internetovej stránke sú pre subjekty v nich uvedené
záväzné.
o) TK oznamuje všetkým FO štartujúcim v súťažiach ZsFZ, že reorganizácia súťaží ZsFZ bude
v nadväznosti reorganizácie súťaží riadené SFZ od súťažného ročníka 2013/2014. Podrobnosti
uverejní ŠTK vo svojej úradnej správe.
8
Hracie časy – jesenná časť 2012
Obdobie
Dospelí
SD
IV. + V.
MRZ
SD + MD
I.+II.+III.
SŽ a MŽ
SOBOTA
1.8 – 31.8.
17,00
14,30
10,00+12,30
10,00+12,00
1. – 16. 9.
16,00
13,30
10,00+12,30
10,00+12,00
17. – 30.9.
15,30
13,00
10,00+12,30
10,00+12,00
1. – 15.10.
14,30
12,00
10,00+12,30
10,00+12,00
16. – 31.10.
14,00
11,30
10,00+12,30
10,00+12,00
1. – 15.11.
13,30
11,00
10,00+12,30
10,00+12,00
Termínová listina – jesenná časť 2012
Dátum
Deň
MR, IV. V.
dosp. SD, MD
I.MŽ A+B
II. SŽ+MŽ
III. sever
III. stred
SŽ a MŽ
III.
SŽ a MŽ
4. – 5. 8.
So-Ne
1. kolo
1. kolo
––
––
11. – 12. 8.
So-Ne
2. kolo
2. kolo
––
––
18. – 19. 8.
So-Ne
3. kolo
3. kolo
1. kolo
1. kolo
25. – 26. 8.
So-Ne
4. kolo
4. kolo
2. kolo
2. kolo
29. 8.
Streda
––
5. kolo
3. kolo
3. kolo
1. – 2. 9.
So-Ne
5. kolo
6. kolo
4. kolo
4. kolo
8. – 9. 9.
So-Ne
6. kolo
7. kolo
5. kolo
5. kolo
15.-16. 9.
So-Ne
7. kolo
8. kolo
6. kolo
6. kolo
22. – 23. 9.
So-Ne
8. kolo
9. kolo
7. kolo
7. kolo
29. – 30.9.
So-Ne
9. kolo
10. kolo
8. kolo
8. kolo
6. – 7.10.
So-Ne
10. kolo
11.kolo
9. kolo
9. kolo
13. – 14.10.
So-Ne
11. kolo
12. kolo
10. kolo
10. kolo
20. – 21.10.
So-Ne
12. kolo
13. kolo
11.kolo
11.kolo
27. – 28.10.
So-Ne
13. kolo
14. kolo
12. kolo
-
3. – 4.11.
So-Ne
14. kolo
15. kolo
13. kolo
-
10. – 11. 11.
So-Ne
15. kolo
–
–
–
9
Hracie časy – jarná časť 2013
Obdobie
Dospelí
SD
IV. + V.
MRZ
SD + MD
I.+II+III
SŽ a MŽ
SOBOTA
1. – 15.3.
14,30
12,00
10,00+12,30
10,00+12,00
16. – 31.3.
15,00
12,30
10,00+12,30
10,00+12,00
1. – 15.4.
15,30
13,00
10,00+12,30
10,00+12,00
16. – 30.4.
16,00
13,30
10,00+12,30
10,00+12,00
1. – 15.5.
16,30
14,00
10,00+12,30
10,00+12,00
16.5– 30.6.
17,00
14,30
10,00+12,30
10,00+12,00
Termínová listina – jarná časť 2013
Dátum
Deň
MR, IV. V.
dosp. SD, MD
I.MŽ A+B
II. SŽ+MŽ
III. sever
III. stred
SŽ a MŽ
III.
SŽ a MŽ
9. – 10. 3.
So-Ne
16. kolo
-------
-------
-------
16. – 17. 3.
So-Ne
17. kolo
16. kolo
-------
-------
23. – 24. 3.
So-Ne
18. kolo
17. kolo
-------
-------
30. – 31. 3.
So-Ne
19. kolo
18. kolo
14.kolo
6. – 7. 4.
So-Ne
20. kolo
19. kolo
15.kolo
13. – 14. 4.
So-Ne
21. kolo
20. kolo
16. kolo
12. kolo
20. – 21. 4.
So-Ne
22. kolo
21. kolo
17. kolo
13. kolo
27. – 28. 4.
So-Ne
23. kolo
22. kolo
18. kolo
14. kolo
4. – 5. 5.
So-Ne
24. kolo
23. kolo
19. kolo
15. kolo
8.5.
Streda
---------
24. kolo
20. kolo
16. kolo
11. – 12. 5.
So-Ne
25. kolo
25. kolo
21. kolo
17. kolo
18. – 19. 5.
So-Ne
26. kolo
26. kolo
22. kolo
18. kolo
25. – 26. 5.
So-Ne
27. kolo
27. kolo
23. kolo
19. kolo
1. – 2. 6.
So-Ne
28. kolo
28. kolo
24. kolo
20. kolo
8 . –9. 6.
So-Ne
29. kolo
29. kolo
25. kolo
21. kolo
15. – 16. 6.
So-Ne
30. kolo
30. kolo
26. kolo
22. kolo
10
Pohár ZsFZ
kolo
Dátum
Deň
1. kolo
29.7.2012
Nedeľa
2. kolo
29.8.2012
Streda
3. kolo
12.9.2012
Streda
4. kolo
3.10.2012
Streda
Semifinále
3.a.17.4.2013
Streda
Finále
1.5.2013
Streda
4. Vyžrebovanie
Vyžrebovanie je uvedené v Rozpise súťaží.
5. Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách s rozmermi podľa PF schválených ŠTK ZsFZ (resp. SFZ). O schválení
hracej plochy musí byť vyhotovený protokol o spôsobilosti hracej plochy. Stretnutia sa hrajú
na ihriskách mužstiev uvedených vo vyžrebovaní na prvom mieste. Pri súťažných stretnutiach
riadených ZsFZ (MR-Z, IV. a V. liga, Pohár) je klub povinný vyvesiť zástavu ZsFZ, Fair-Play a domáceho
klubu (do poručuje sa).
b) Stretnutie je možné vo výnimočných prípadoch odohrať v opačnom poradí, ako je uvedené vo
vyžrebovaní, a to na základe dohody oddielov, pričom táto dohoda podlieha schváleniu ŠTK.
c) Futbalové kluby, ktoré budú svoje majstrovské stretnutia hrávať na prenajatom ihrisku, resp. mimo
svojho športového areálu, sú povinné najneskôr 14 dní pred začatím súťažného obdobia (jeseň - jar)
túto skutočnosť oznámiť písomne ŠTK a rovnakým spôsobom aj svojím súperom, pričom je na ŠTK
povinný predložiť písomný súhlas majiteľa HP o odohratí stretnutia. Ak má FO vo svojom areáli viac
trávnatých plôch, musí túto skutočnosť zahrnúť do vyššie uvedeného oznámenia. Svojvoľná zmena
hracej plochy má hracie dôsledky v zmysle SP.
d) Majstrovské stretnutia všetkých súťaží riadených ŠTK sa odohrajú na hlavných trávnatých hracích
plochách. V prípade nepriaznivého počasia možno stretnutia odohrať na schválených náhradných
trávnatých hracích plochách ako i na umelých hracích plochách, čo musí byť oznámene súperovi
minimálne 24 hodín pred stanoveným UHČ. O spôsobilosti HP vždy rozhoduje R stretnutia. Družstvá
nesmú odohrať majstrovské stretnutia na škvarových hracích plochách.
e) Posledné tri kolá jesennej a prvé tri kolá jarnej časti súťaže sa povoľujú hrať vo všetkých
kategóriách na schválených náhradných trávnatých a umelých hracích plochách. Klub je
povinný na požiadanie predložiť rozhodcovi protokol o schválení náhradnej hracej plochy.
f) Usporiadajúci FK vo všetkých súťažiach riadených ZsFZ je povinný umožniť každému
oddielu vykonanie videozáznamu z celého stretnutia, ak o to požiada pred stretnutím, vrátane
vytvorenia podmienok pre pracovníkov, ktorí záznam zabezpečujú (vhodné stabilné miesto
na úrovni stredu HP, el. prúd. a pod.). Porušenie tohto ustanovenia bude riešené Disciplinárnou
komisiou. V súťažiach MR-Z, IV. a V. ligy dospelých je domáci klub povinný nahrávať z celého
stretnutia na statíve neprerušený videozáznam s minutážou z jedného stabilného miesta
na úrovni stredu HP, pričom videozáznam musí byť neprerušovaný a musí obsahovať aj odchod
11
hráčov a DO do kabín. V MRZ, IV. a V. lige na vzhliadnutie videozáznamu ihneď po stretnutí
prispôsobiť podmienky (televízor, notebook)
Každý FK v IV. a V. lige je povinný záznam archivovať 4 týždne a na vyžiadanie doručiť riadiacemu
orgánu. V MR-Z záznam FO nemá povinnosť archivovať, ale je povinný najbližší pracovný deň
po uskutočnení stretnutia záznam doporučenou poštou zaslať na ZsFZ. V prípade nenahrávania,
nedodania riadiacemu orgánu, alebo bude dodaný v neúplnom stave (vymazanie, upravený,
poprípade inak bolo s ním manipulované a pod.) ŠTK odstúpi príslušný FK na DK s návrhom pokuty
1000 €, pri opakovanom porušení noriem a nariadení, alebo svojím konaním zmarí vyšetrovanie 2000
€. Videozáznam bude podkladom pri riešení prípadných námietok. Porušenie tohto ustanovenia
bude riešené ŠTK a DK. V súťažiach dorastu sa odporúča nahrávať priebeh stretnutia na videozáznam
a domáci klub je povinný zabezpečiť podmienky pre toto nahrávanie.
g) Usporiadateľ stretnutia je povinný umožniť rozhodcovi, asistentom rozhodcu
a delegátovi zväzu umiestniť dopravný prostriedok (automobil, motocykel), na ktorom sa na stretnutie
dostavili, na vhodnom mieste v areáli štadióna a zodpovedá za to, že dopravný prostriedok nebude
od príchodu až do opustenia štadióna poškodený. V prípade, že nie je možné dopravné prostriedky
delegovaných osôb umiestniť počas stretnutia v areáli štadióna, hlavný usporiadateľ stretnutia určí
miesto, kde delegované osoby zaparkujú svoje dopravné prostriedky a zabezpečí ich ochranu pred
poškodením. Skutočnosť, že dopravné prostriedky neparkujú v areáli štadióna (pre nemožnosť ich tu
umiestniť), musia delegované osoby oznámiť hlavnému usporiadateľovi pred začiatkom stretnutia.
h) ŠTK okrem verejných dopravných prostriedkov autobusovej a železničnej dopravy, ktoré majú
pravidelný cestovný poriadok, uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok
FK, alebo autobus objednaný u iného oprávneného prepravcu, avšak pri neskorom príchode, resp.
nedostavení sa na stretnutie pre poruchu tohto dopravného prostriedku neplatí žiadna výnimka.
Pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa na stretnutie pre dopravnú nehodu (haváriu) bude ŠTK
postupovať po predložení hodnoverných dokladov pri riešení každého takéhoto prípadu individuálne
po zvážení všetkých okolností prípadu.
6. Hospodárske náležitosti
a) Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady. V prípade, že stretnutie sa opakuje z vyššej moci,
hradí usporiadajúci klub hosťujúcemu oddielu polovicu cestovného pre 20 osôb v súlade s platnými
smernicami SAD podľa kilometrovného najkratším možným cestným spojením. Úhradu je povinný
usporiadajúci klub vykonať do 7 dní od neodohrania stretnutia. Usporiadajúci klub je povinný kópiu
ústrižku zaslať na ŠTK obratom v deň úhrady. V prípade neuhradenia cestovného do 7 dní a nezaslania
kópie ústrižku dokladu o úhrade bude usporiadajúci FK riešený ŠTK a DK.
b) Klub, ktorý zapríčinil neodohranie stretnutia, má povinnosť uhradiť súperovi účelne vynaložené
náklady, ktoré mal s účasťou na stretnutí alebo s jeho organizáciou (spôsob úhrady podľa nariadenia
ŠTK):
v MR-Z
V MR-Z SD+MD
v IV. ligách
v V. ligách
Dorasty
SŽ a MŽ
mladší žiaci
prípravky
150 €
50 €,- za každé družstvo
120 €
100 €
85 €
50 €,- za každé družstvo
50 €,- za každé družstvo
25 €,- za každé družstvo
12
Originál posledného dielu poukážky (alebo dokladu o vykonanej úhrade) musí FK zaslať ŠTK so správou a vyznačením účelu úhrady. ŠTK navyše navrhne vinníkovi pokutu v zmysle bodu B/16 - f tohto
Rozpisu súťaže.
c) Každý FK je povinný pred vyžrebovaním / termín je na prihláške súťaží/ súťažného ročníka
2012/2013 zaplatiť na účet ZsFZ nenávratný štartovný vklad:
MR-Z – dospelí
IV. ligy – dospelí
V. ligy – dospelí
Starší dorast
Mladší dorast
Starší žiaci
Mladší žiaci
I. liga MŽ A+B
500 €
400 €
300 €
50 €
35 €
20 €
10 €
30 €
Bez zaplatenia štartovného vkladu nebude žiadne družstvo pripustené do súťaží ZsFZ v súťažnom
ročníku 2012/2013.
Ak bude družstvo dospelých, dorastu alebo žiakov vylúčené zo súťaže z dôvodu opakovaného nenastúpenia na stretnutie, alebo sa po vyžrebovaní zo súťaže odhlási, bude potrestané pokutou splatnou
do 15 dní od oznamu v Úradnej správe ŠTK, resp. DK, a to vo výške: 1000 €.
Ak družstvo dospelých, dorastu alebo žiakov sa odhlási zo súťaže v posledných piatich kolách, bude
potrestané pokutou 2000 €.
V prípade neuhradenia pokuty, náhrady súperovi za neodohranie stretnutia ako aj úhradu zálohy pre
vyplatenie náležitostí delegované osoby /v zmysle bodu 6, písm. a) a b)/ v stanovenom termíne, bude
príslušnému družstvu príslušného futbalového klubu hrajúceho v súťažiach ZsFZ zastavená činnosť.
Disciplinárna komisia činnosť FK uvoľní až po doručení dokladu originálu posledného dielu poštovej
poukážky, že predmetná pokuta (náhrada súperovi) bola vykonaná.
Ak bude družstvo dospelých, dorastu alebo žiakov vylúčené zo súťaže z dôvodu opakovaného nenastúpenia na stretnutie (trikrát), vylúčené za závažné porušenie futbalových noriem, alebo sa po vyžrebovaní zo súťaže odhlási, prípadne zostúpi do súťaží ObFZ a trest, alebo úhrada peňažnej pokuty
(splatnou do 15 dní po zverejnení oznamu) sa stane nevymáhateľnou, Disciplinárna komisia oznámi
túto skutočnosť príslušnému ObFZ a požiada ho, aby konal v zmysle platných ustanovení Disciplinárneho poriadku (i prípadným nezaradeným do súťaže ObFZ).
d) Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach ZsFZ:
Súťaž, Kategória
MR-Z dospelí/ st. a ml. dorast
IV. liga: dospelí/st. dorast
V. liga: dospelí/st. dorast
Žiaci
Prípravky
Pohár ZsFZ
R
70 €/16 €
55 €/14 €
45 €/12 €
10 €
8€
55 €
AR
55 €/12 €
45 €/10 €
35 €/8 €
8€
6€
45 €
DZ
60 €/14 €
50 €/12 €
40 €/10 €
9€
–
50 €
Odmeny vyplatené rozhodcom a delegátom sú posudzované ako príjem podľa Zákona o dani z príjmov obyvateľstva a sú zdaňované sadzbou dane vo výške 19 %. Okrem uvedených odmien majú
rozhodcovia a delegáti nárok na:
1. stravné v zmysle vyhlášky MPSVaR SR
13
2. cestovné
podľa cestovných lístkov alebo kilometrovné.
Pokiaľ použije delegovaná osoba vlastné motorové vozidlo, je potrebné uviesť do vyúčtovania cestovného ŠPZ motorového vozidla.
Kilometrovné je možné účtovať:
rozhodcovia:
0,24 €/ 1 km ( 3 osoby vo vozidle)
0,15 €/ 1 km ( 2 osoby vo vozidle)
0,10 €/ 1 km ( 1 osoba vo vozidle)
delegát:
0,24 €/ 1 km
3. poštovné - rozhodca 1,30 €
poštovné - delegát 1,30 € len v prípade zaslania tlačiva o nedostatkoch
e) V prípade nariadenia subkontroly, alebo úradného dohľadu v zmysle platných ustanovení Disciplinárneho poriadku je povinnosťou FK, FO uhradiť osobe vykonávajúcej úradný dohľad, alebo subkontrolu nasledovné náklady:
- paušál 60 € (-19%)
- stravné (v zmysle Zákona o cestovných náhradách)
- cestovné
0,24 €/ 1 km
- poštovné
1,30 €
f ) Smernica ZsFZ pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými
osobami a FK
Povinnosti ZsFZ
- stanoví výšku hrubých finančných odmien delegovaných osôb za jedno stretnutie vo všetkých súťažiach ZsFZ ( je v článku 6d),
- výška stravného bude realizovaná v súlade s vyhláškou MPSVaR SR,
- stanoví výšku kilometrového a spôsob účtovania delegovanými osobami pri použití
- vlastného motorového vozidla,
- stanoví výšku poštovného pre delegované osoby,
- vypočíta a stanoví celkovú výšku nákladov FK za súťaž v celom súťažnom období podľa počtu stretnutí. Súčet nákladov za jednotlivé súťaže (napr. dospelí + dorast + žiaci) dá celkovú sumu, ktorú FK
spolu so servisným poplatkom uhradí na účet číslo 2571776653/0200, v štyroch splátkach, ktoré sú
v termínoch 31.7, 30.9. 2012, 28.2 a 30.4 2013,
- po skončení príslušnej časti súťažného ročníka vykoná ekonomický úsek vyúčtovanie poukázaných
platieb k 31.12. a 31.7. príslušného roku faktúrou s termínom splatnosti nedoplatku, resp. spôsobu
vyúčtovania preplatku.
14
Povinnosti FK
- na základe stanovenej výšky platby pre jednotlivé súťaže, v ktorých FK štartuje uverejnených v Rozpise platieb na webovej stránke ZsFZ v časti Bezhotovostný styk je povinný FK v stanovených termínoch
vykonať úhradu na účet ZsFZ číslo 2571776653/0200 s uvedením prideleného variabilného symbolu, ktorý je potrebný pre identifikáciu platiteľa. Po úhrade splátky je FK povinný poslať na sekretariát ZsFZ kópiu dokladu o úhrade,
- ak FK túto povinnosť nesplní, bude mať od dňa splatnosti uvedeného v tomto článku jeho mužstvo
dospelých nepodmienečne zastavenú činnosť až do preukázania úhrady príslušnej platby a nebude
môcť uplatniť žiaden prestup alebo hosťovanie.
V prípade ak FK nevykoná úhradu ani po troch súťažných kolách, budú voči nemu vyvodené sankcie
v zmysle znenia platných noriem SFZ,
- usporiadajúci FK je povinný predložiť pred stretnutím spolu so Zápisom o stretnutí interný doklad
ZsFZ „Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb“, ktoré po stretnutí riadne vyplnené skontroluje a potvrdí oprávnená osoba usporiadajúceho FK podpisom s pečiatkou,
- FK sú povinné viesť si evidenciu o vyplatených odmenách (kópia tlačiva) s možnosťou kedykoľvek ju
porovnať s evidenciou vedenou na sekretariáte ZsFZ.
15
TERMÍNY FINANČNÝCH SPLÁTOK
ROČNÍK 2012/2013
Súťaž
31.7. 2012
30.9. 2012
28.2.2013
30.4. 2013
Spolu
MR-Z dospelí
1400,00
1300,00
1300,00
1300,00
5300,00
IV. liga dospelí
1125,00
1125,00
1125,00
1125,00
4500,00
V. liga dospelí
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
4000,00
MR-Z SD+MD
575,00
575,00
575,00
575,00
2300,00
IV. liga dorast
170,00
160,00
160,00
160,00
650,00
V. liga dorast
160,00
130,00
130,00
130,00
550,00
II. liga SŽ+MŽ
170,00
160,00
160,00
160,00
650,00
III. liga SŽ+MŽ
170,00
160,00
160,00
160,00
650,00
I. liga MŽ A+B
70,00
60,00
60,00
60,00
250,00
Platba na účet ZsFZ:
2571776653/0200
Servisné
poplatky
31. 7. 2012
30. 9. 2012
28. 2. 2013
30. 4. 2013
Spolu
Dospelí
15,00
15,00
15,00
15,00
60,00
Dorast
9,00
9,00
9,00
9,00
36,00
Žiaci
6,00
6,00
6,00
6,00
24,00
Platba klubov za servis.
Platby uhrádzať iba na vyššie uvedený účet a vždy uvádzať FK pridelený variabilný
symbol !!!
16
TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis
a) Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu a tohto Rozpisu súťaží. Výklad
Rozpisu náleží ŠTK ZsFZ.
b) Podľa čl. 105 SP sa za víťazstvo v stretnutí získavajú 3 body, nerozhodný výsledok 1 bod, prehra nie
je bodovo hodnotená.
c) ZsFZ vydáva počas súťažného obdobia Úradné správy ŠTK a DK, príp. ďalších komisií, prostredníctvom
ktorých zabezpečuje operatívne riadenie a styk s FK. Pokyny a správy uverejnené v týchto ÚS sú pre
všetky FK záväzné. Úradnou správou sú oznamy uverejňované na internetovej stránke ZsFZ, v rubrike
Správy ŠTK a Správy DK. Proti rozhodnutiam, uverejneným v Úradných správach, sa môžu FK, FO
odvolať na Odvolaciu komisiu ZsFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia, resp. oznámenia.
d) ZsFZ upozorňuje všetky FK, že za neoprávnený štart hráčov po štvrtom (ôsmom) napomínaní
a vylúčení je zodpovedný výlučne klub, pretože v Úradnej správe DK nemusia byť uvedení všetci
napomínaní a vylúčení hráči pre chýbajúce zápisy a neuverejnenie v Úradnej správe DK. Vo všetkých
kategóriách dostanú kapitáni oboch družstiev po skončení stretnutia podpísanú kópiu zápisu
o stretnutí, na ktorej budú rozhodcom stretnutia uvedení napomínaní a vylúčení hráči oboch mužstiev
s uvedením dôvodu vylúčenia a prípadné námietky kapitánov k stretnutiu. Rozhodca stretnutia
si potvrdenie prevzatia kópie vyplneného zápisu o stretnutí (prvá strana zápisu) nechá podpísať
kapitánmi oboch mužstiev na origináli zápisu o stretnutí spoločne s prevzatím RP.
e) Tlačivo „Zápis o stretnutí“ musí byť zhodné s tlačivom vydaným ZsFZ, ktoré bolo schválené VV.
f ) Pred každým majstrovským stretnutím po nástupe družstiev na hraciu plochu pred vyžrebovaním
strán hosťujúce družstvo na čele s kapitánom pozdraví domáce družstvo podaním ruky.
2. Štart hráčov
a) V kategórii seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a ďalej hráči z kategórie
dorastu, ktorí po 1. 1. v priebehu súťažného ročníka 2012/2013 dovŕšili 16. rok veku, a to v zmysle čl.
113 Súťažného poriadku futbalu. Za družstvo môžu v jednom stretnutí nastúpiť 4 cudzí štátni príslušníci, ustanovenie sa nevzťahuje na občanov štátov EÚ.
b) V skupine staršieho dorastu štartujú hráči narodení 1.1. 1994 a mladší. Výnimky sú povolené v zmysle SP futbalu, čl. 113.
c) V skupine mladšieho dorastu štartujú hráči narodení 1.1.1996 a mladší.
17
d) V skupine starších žiakov (II. liga, III. liga) štartujú hráči narodení od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1999.
e) V skupine MŽ štartujú hráči narodení od 1. 1. 2000 a mladší po dovŕšení 10 roka veku. V I. lige MŽ
družstve „A“ štartuje U13 a družstve „B“ U12.
V prípravkách štartujú: 5. ročník - 1. 1. 2002
4. ročník - 1. 1. 2003
3. ročník - 1. 1. 2004
f ) Hráč môže okrem svojej vekovej kategórie štartovať i v najbližšej vyššej vekovej kategórii, pričom
o štarte hráča rozhoduje futbalový klub. V jednom dni môže hráč štartovať len v jednom majstrovskom
stretnutí. Starší žiaci môžu štartovať za družstvo mladšieho dorastu na žiacke preukazy v neobmedzenom počte (po nastúpení musia byť dopísaní do súpisky MD, pričom nie je obmedzený ich striedavý
štart v družstve starších žiakov počtom odohraných stretnutí za MD). Zodpovednosť za štarty hráčov
vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK a príslušný tréner, a to v zmysle SP, čl. 113.
Ak hráč, ktorý by ešte mohol štartovať v kategórii „žiak“ vlastní registračný preukaz, nemôže štartovať
v žiackych súťažiach. Aj žiacky registračný preukaz musí obsahovať náležitosti v zmysle čl. 34 Súťažného poriadku. Hráč môže byť v jednom dni uvedený na zostavách družstiev v zápise o stretnutí
i viackrát (nie sú porušené normy SP). Pokiaľ však v prvom stretnutí odohral akýkoľvek časový úsek
(i jednu minútu), v druhom stretnutí už nesmie nastúpiť. Pokiaľ by nastúpil, má to pre družstvo hracie
dôsledky.
FK je povinný predložiť spolu s RP i potvrdenie o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP, čl. 113; v prípade, že tak nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých alebo dorastu a túto skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí. Doklad o povolení štartu vo vyššej vekovej
kategórii má platnosť 12 mesiacov.
Ak hráč uvedený v zápise o stretnutí ako náhradník, teda pripravený na striedanie, dostane osobný
trest, nemôže v ten istý deň na ďalšie stretnutie nastúpiť.
g) V prípade, že družstvo nastúpi na majstrovské stretnutie bez náhradníkov, alebo s menším počtom
hráčov ako 11 a počas stretnutia klesne počet hráčov pod 7, takto previnivšie družstvo dostane pokutu podľa tohto RS bod B/16, písmeno f po prešetrení ŠTK ZsFZ.
3. Podmienky štartu
a) Podmienkou štartu družstva dospelých v súťažiach riadených ZsFZ je, aby malo minimálne dve
družstvá mládeže riadne zaradené v dlhodobých súťažiach, a to v riadení ObFZ, ZsFZ alebo SFZ (SP
čl.31/b). Ak družstvo mládeže bude v priebehu súťaže vylúčené, alebo odstúpi, bude FO, FK riešený
disciplinárne.
b) Všetci hráči nastupujúci na stretnutia musia predložiť platný registračný preukaz (RP), ktorého
náležitosti musia byť v súlade s platným SP futbalu. Vo všetkých stretnutiach predložia vedúci
družstiev najneskôr 30 minút pred začiatkom stretnutia registračné preukazy hráčov a vyplnený zápis
o stretnutí, ktorý je podpísaný kapitánmi a vedúcimi družstiev.
Vo všetkých súťažiach kontrolu registračných preukazov a zostavu s rodným číslom (rr.mm.dd.)
18
v zápise prekontrolujú rozhodcovia nasledovne:
- ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a zo zápisu zostavu domácim
hráčom (aj čísla na dresoch), AR2 hosťujúcim hráčom;
- ak je na stretnutí jeden asistent rozhodcu, kontrolu vykoná u oboch družstiev;
Rozhodca nezodpovedá za kontrolu RP a zo zápisu za zostavy s rodným číslom. Zodpovedá len
v prípade, keď ja na stretnutí sám.
c) Ak sa zo súťaže vystúpi, alebo bude vylúčené jedno družstvo z dvojičky, v súťaži nepokračuje ani
druhé družstvo.
d) Ak FO/FK nemá vyrovnané všetky pohľadávky voči SFZ, ZsFZ, ObFZ a splnené záväzky voči
rozhodnutiam komisií SFZ, ZsFZ, ObFZ nebude do súťaží ZsFZ zaradený.
Kontrola totožnosti (Súťažný poriadok, čl. 66)
Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno vykonať na požiadanie najneskôr pred
začiatkom druhého polčasu.
a) Postup vykonania kontroly totožnosti
a/ Kontrolu totožnosti vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky
skontrolované RP, a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho
družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho kapitána súpera RP už skontrolovaných hráčov.
V stretnutí mládeže povinnú kontrolu totožnosti rovnakým spôsobom vykonávajú spolu s kapitánmi
aj vedúci oboch družstiev, ktorí sú oprávnení opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje.
Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní
kontroly vrátia registračné preukazy rozhodcovi.
b/ V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti niektorého
hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu
hráča (hráčov) do zápisu o stretnutí a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča
(hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti (podľa RP). Túto konfrontáciu vykoná sám tak, že skontroluje
fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje,
vrátane adresy trvalého bydliska, nechá hráča podpísať uvedené údaje (taktiež ich podpíše kapitán
a vedúci družstva) a po stretnutí zašle registračný preukaz skontrolovaného hráča spoločne so
zápisom o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú vykonal rozhodne, že registračný preukaz
zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na druhej strane zápisu popíše dôvod
svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontroly totožnosti alebo neuznanie totožnosti
hráča (hráčov) po konfrontácii rozhodcom má za následok, že hráč (i) nemôže v stretnutí nastúpiť
a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej
prestávke (v priebehu II. polčasu), hráč je v zmysle Pravidiel futbalu vylúčený z hry.
c/ Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Odmietnutie
konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade s čl. 100i disciplinárne dôsledky voči
kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol a v prípade nesprávneho
postupu i voči rozhodcovi.
b) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, odmietnutia konfrontácie
19
niektorým hráčom (družstvom) alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musia sa na zasadnutie
ŠTK dostaviť rozhodca stretnutia, kapitáni a vedúci oboch družstiev a hráč (i), proti ktorému bola
do zápisu o stretnutí uvedená námietka, resp. záznam rozhodcu v termíne predvolania ŠTK.
c) Pri námietkach proti štartu hráča - jeho totožnosti je rozhodca povinný postupovať v zmysle čl. 66,
bod 2, ods. b) SP futbalu.
Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčasovej prestávke alebo v prípade
striedajúceho hráča v priebehu II. polčasu a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol
žiadne námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky voči
totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča, resp. družstva
alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase.
d) Námietku môže vzniesť kapitán družstva len v týchto prípadoch:
- výsledku stretnutia,
- priebehu stretnutia,
- náležitostiam hracej plochy,
- štartu niektorého súperovho hráča,
- výstroju hráčov súperovho družstva,
- striedaniu náhradníkov,
- popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov,
Nemôže však vzniesť námietky proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho jednotlivým rozhodnutiam
v priebehu stretnutia (pokiaľ riadiaci zväz neurčí inak)
Pokiaľ by tak chcel urobiť nad tento rámec, rozhodca mu to neumožní, ale FK je oprávnený podať
sťažnosť v zmysle SP.
e) Hráči všetkých družstiev musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke, ktoré je platné 1 rok. Do tejto
doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska
prehliadka. Za dodržanie tohto ustanovenia v plnom rozsahu zodpovedá klub, pričom je povinný
na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže dokladovať uvedené skutočnosti. FK sa odporúča viesť evidenciu
vykonanej lekárskej prehliadky, a to záznamom s potvrdením príslušného lekára na zozname, resp.
súpiske hráčov.
Ak je hráč práceneschopný, nemôže nastúpiť v súťažnom stretnutí. Prípadný štart práceneschopného
hráča bude riešený Disciplinárnou komisiou.
f ) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami (max. 99) a brankár
musí mať farbu dresu riadne odlíšenú od farby dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo
voľby farby dresov má hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa musí prispôsobiť.
g) Striedanie hráčov musí byť vykonané pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je domáci oddiel
povinný mať k dispozícii. Mužstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli pred začiatkom stretnutia
uvedení v zápise ako náhradníci. Ich RP musia byť predložené spolu s ostatnými RP hráčov a vyplneným
zápisom o stretnutí do kabíny rozhodcov ku kontrole minimálne 30 minút pred stretnutím. Maximálny
počet náhradníkov zapísaných v zápise vo všetkých vekových kategóriách je 7.
V súťažnom stretnutí je možné striedať:
- v kategórii dospelých 3 hráčov
- v kategórii staršieho dorastu 4 hráčov
20
- v kategórii mladšieho dorastu 4 hráčov
- v kategórii žiakov
6 hráčov
Na lavičke náhradníkov môže sedieť spolu maximálne 13 osôb: 7 náhradníkov, tréner, dvaja asistenti
trénera, lekár, masér, vedúci družstva.
h) Súčasťou výstroja hráčov všetkých vekových kategórií musia byť chrániče holenných kostí.
Rozhodcovia sú povinní túto skutočnosť kontrolovať.
i) Každé ihrisko musí mať kryté striedačky uzatvorené zboku a zo zadnej strany. Pred striedačkou
jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m
od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov,
v dvojrade 3 metre.
j) Každý usporiadajúci FK je povinný mať zabezpečenú usporiadateľskú službu
s minimálne 10 usporiadateľmi (ak nie je nariadený vyšší počet). Usporiadatelia musia byť viditeľne
označení farebnými rozlišovacími vestami s číslami a nápisom usporiadateľ. Pred stretnutím odovzdá
hlavný usporiadateľ delegátovi (rozhodcovi) stretnutia zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami
a nákresom rozmiestnenia v areáli štadióna. V súťažiach mládeže (SD, MD, žiaci) je počet usporiadateľov
minimálne 5.
k) Čakacia lehota pre obe družstvá a rozhodcu – platia články 67, 68, 69, 70 Súťažného poriadku.
V prípade nedostavenia sa rozhodcu a asistentov sú oba kluby povinné postupovať v zmysle čl. 73 SP
a príslušných bodov.
l) Vo všetkých súťažiach dospelých a dorastu je domáci klub povinný mať k dispozícii počas
majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. V ostatných stretnutiach
riadených ZsFZ (žiaci) sa odporúča mať 4 lopty. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri
stredovej čiare po jednej).
m) V súťažných stretnutiach MR-Z dospelých je domáci klub povinný mať k dispozícii minimálne
6 podávačov lôpt, vo IV. a V. lige 4 podávačov. V ostatných súťažných stretnutiach riadených ZsFZ
(dorast a žiaci) sa odporúča mať k dispozícii minimálne dvoch podávačov lôpt.
n) Vo všetkých súťažných stretnutiach riadených ZsFZ je domáci oddiel povinný zabezpečiť
zodpovedného usporiadateľa, ktorý v súčinnosti s rozhodcami stretnutia bude viditeľne ukazovať
pomocou tabuliek na striedanie nastavenie doby hry na konci jednotlivých polčasov.
Nedodržanie ustanovení Rozpisu súťaží, hlava B, čl. 3, písm. l), m), n) bude mať pre FK disciplinárny
postih.
o) Mladší žiaci - hrá sa na skrátenom ihrisku, čiary pokutového územia sa vyznačia kužeľmi, počet
hráčov je 9 (1+8), minimálny počet hráčov je 6 (1+5), striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich,
striedanie sa uskutočňuje výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu, hrací čas je 2x 30 minút
s minimálne 15 min. prestávkou, rozmer bránok je 5x2m (musia byť vybavené sieťami), zabezpečené
proti prevráteniu (zapichovacie háčiky, resp. plastové vrecia s pieskom), zápasy MŽ sa hrajú výlučne
s loptami č. 4, značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8m od bránkovej čiary, rohový
kop sa vykonáva z rohov skráteného ihriska, pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky ostatné
21
pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúčenie) platia, vzdialenosť pri zahrávaní
voľných kopov je minimálne 5m od lopty, hráči môžu odohrať zápas výlučne v kopačkách s lisovanou
podrážkou. Za víťazstvo v zápase, resp. remízu sa družstvu neprideľujú žiadne body, v dlhodobej
súťaži sa nevedie ani nezverejňuje tabuľka súťaže, na zápase je prítomný len rozhodca (nevyžaduje
sa prítomnosť asistentov).
Náčrt ihriska pre všetky skupiny MŽ a 5. ročník prípravka.
p) Starší žiaci – hrá sa na celej hracej ploche a platia tu pravidlá futbalu v celom rozsahu.
4. Sťažnosť
I. V prípade, že FK chce podať sťažnosť na výkon R, táto musí byť zaslaná Komisii rozhodcov ZsFZ
najneskôr do 48 hodín po stretnutí. Sťažnosť musí obsahovať:
- názov a adresu FK, ktorý podáva sťažnosť
- mená, priezviská a adresy funkcionárov oprávnených zastupovať FK
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti
- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva FK sťažnosť s vyznačením času
(minutáže)
- predloženie príslušnej video dokumentácie
- pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov FK
- podací lístok, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi; ak klub dostane rovnopis, kópiu sťažnosti,
a ak bol usporiadateľom stretnutia, je povinný okamžite odoslať, resp. doručiť KR ZsFZ videokazetu.
- doklad (tretí diel poštovej poukážky, v „správe pre príjemcu“ účel platby) o úhrade za prerokovanie
vo výške 40 €.
II. Ak kapitán družstva uplatní po skončení stretnutia právo vyplývajúce mu zo znenia v RS, je
rozhodca povinný námietku uviesť do príslušnej rubriky na prvej strane zápisu o stretnutí. Kapitán
však nemá právo žiadať uviesť námietky týkajúce sa výkonu rozhodcu, pričom toto ustanovenie sa
týka jeho rozhodnutí súvisiacich s hrou (uznanie - neuznanie gólu, nariadenie - nenariadenie PK,
udelenie - neudelenie osobného trestu a podobne). Takýto záznam v zápise o stretnutí nie je možné
kvalifikovať žiadnou stranou ako sťažnosť v zmysle znenia vyššie uvedeného bodu I.
22
5. Zoznamy hráčov a súpisky
a) V zmysle Súťažného poriadku, články 37 až 42 predkladajú súpisky len tie FK, ktoré majú v súťažiach
príslušnej kategórie viac než jedno družstvo, a to zvlášť pre jesennú a zvlášť pre jarnú časť súťažného
ročníka, a to najneskôr do začiatku príslušnej časti súťažného ročníka. Súpisky sa zasielajú v dvoch
vyhotoveniach. Zmeny a doplnenie sa uskutoční do 7 dní.
b) Kluby, ktoré majú v súťažiach viac ako jedno družstvo v rovnakej kategórii, predložia riadiacemu
orgánu súťaže do začiatku súťaží súpisku „A“ družstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov, vrátane
brankára. Súpiska musí byť vyhotovená v zmysle príslušných ustanovení SP (čl. 37-42).
c) Hráči uvedení v súpiske môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo, na ktorého súpiske
sú uvedení.
d) Za „B“, resp. „C“ družstvo klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne 3 hráči uvedení
v súpiske „A“ resp. „B“ družstva pod poradovými číslami 1-13 a ktorí za „A“ resp. „B“ družstvo príslušnej
vekovej kategórie a v príslušnej časti súťažného ročníka (zvlášť jeseň a zvlášť jar) neštartovali vo viac
ako 10 majstrovských stretnutiach. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezarátavajú štarty v stretnutiach
Slovenského pohára, resp. Pohára ZsFZ.
e) Hráči uvedení na súpiske „A“, resp. „B“ družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie, môžu štartovať
za „B“, resp. „C“ družstvo bez obmedzenia.
f) V prípade prestupu alebo hosťovania hráča je nový klub povinný zaslať ŠTK doplnok k súpiske, resp.
zoznamu do 7 dní od realizácie prestupu (hosťovania). Doplnok bude obsahovať číslo RP. To isté je
oddiel povinný urobiť i v prípade doplnenia súpisky, resp. zoznamu novým hráčom klubu, ktorý nebol
na pôvodnej súpiske, resp. ozname (napr. hráč po zranení, hráč štartujúci vo vyššej vekovej kategórii).
Porušenie ustanovenia má za následok disciplinárny postih FK,FO.
g) Porušenie ustanovení bodov „c“ a „d“ bude považované za neoprávnený štart s hernými a
disciplinárnymi dôsledkami.
h) Kluby, ktoré majú v súťažiach riadených ZsFZ iba „B“ alebo „C“ družstvo sú povinné predložiť ŠTK
do začiatku súťaží (jesennej i jarnej časti) súpisku „A“ („B“) družstva pôsobiaceho v súťažiach SFZ.
Porušenie tohto ustanovenia má za následok disciplinárny postih FK.
i) Nepredloženie súpisky v stanovenom termíne pred začiatkom príslušnej časti súťažného ročníka má
za následok finančnú pokutu a disciplinárne konanie voči FK.
6. Zdravotnícke zabezpečenie
a) Usporiadajúci oddiel vo všetkých stupňoch súťaží je povinný zabezpečiť prítomnosť lekárskej
služby. Meno lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť v zápise o stretnutí a lekár (zdravotník) potvrdí
svoju účasť podpisom v kabíne rozhodcov za jeho prítomnosti, pred stretnutím. Usporiadajúci klub
musí mať k dispozícii nosidlá a lekárničku so základným vybavením.
23
b) Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórií sú zodpovední samotní hráči.
c) Prvá pomoc v športe
Jeden z najzávažnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec v bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že
postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž ochabnú svaly v hrtane, jazyk zapadne a zabráni prúdeniu
vzduchu (obr. 1). Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti hrtana, čím sa môžu dýchacie cesty uzavrieť. Keďže každá z týchto porúch môže spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba okamžite uvoľniť. Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) šije sa
nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvoľniť alebo aspoň zlepšiť priechodnosť
dýchacích ciest (obr. 2). Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej sánky.
V prípade, že nevieme uvoľniť dýchacie cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“
rukou, najlepšie obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je
potrebné stále sledovať (dýcha?, má pulz?) a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní
z úst niekedy pomôže poloha so zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích
ciest začne športovec spontánne dýchať, treba ho položiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca (obr. 3) má za cieľ udržať priechodnosť dýchacích
ciest a znížiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny športovca v bezvedomí je
nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha. Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane, na ktorej postihnutý športovec leží. Druhá dolná
končatina je natiahnutá. Horná končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je uložená na druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti. Ak športovec nezačne dýchať
ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamžite je potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiž dôjsť
k zastaveniu krvného obehu v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc
poskytovateľa prvej pomoci do pľúc postihnutého - dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchranca vydychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca alebo do nosa (u žiackych
ročníkov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutí úst postihnutý športovec
vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos športovcovi v bezvedomí (obr. 4) pri
dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa začína dvoma až tromi dychmi. Potom
sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 až 15 - krát za minútu, u mladších športovcov, keď sa dýcha
do úst aj nosa súčasne, je dychová frekvencia 20 - krát za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať pohyby hrudníka, prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať samovoľne. Vtedy sa
mu zlepší farba tváre. Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretože
okysličená krv nebude v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať,
či je srdce aktívne (obr. 5 - kontrola pulzu priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie pulzu na zápästí nie je spoľahlivé! Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vždy po troch
minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce biť. Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) možno
nahradiť masážou srdca. (Športovec má šedo modro sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha
a má široké zrenice.) Tlakom na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa vytláča krv zo srdca do tepien. Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej polohy a krv tečie
späť cez žily, napĺňa srdce pri jeho rozpínaní (obr. 6). Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia - Krp)
je základnou technikou laickej aj odbornej prvej pomoci. Začneme ju dvoma vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm nad dolným koncom hrudnej kosti (obr. 7). Masáž má mať frekvenciu 30 stlačení
za minútu, v jednom cykle 2 vdychy a 15 stlačení (kompresií). Pomer 2:15 treba udržať po celý čas
vykonávania masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je vhodné, aby si základy prvej pomoci osvojili všetci účastníci športového podujatia - športovci, tréneri, rozhodcovia, usporiadatelia, nehovoriac o fyzioterapeutoch, maséroch a lekároch. Často len rýchly
a spoľahlivý zásah dokáže zabrániť nešťastiu, a preto je potrebné vedieť takéto situácie riešiť.
24
7. Postupy a zostupy v súťažiach riadených ZsFZ
a) Víťaz MR-Z dospelých postupuje priamo do III. ligy riadenej SFZ. Víťaz MRZ. staršieho dorastu postupuje
priamo do II. DL Západ, pričom si so sebou berie ako „dvojičku“ svoj mladší dorast.
Z MRZ dospelých a staršieho dorastu zostupujú družstvá na poslednom mieste a zostupy ďalších sú závislé
na počte zostupujúcich z III. ligy dospelých a II. DLZ dorastu. Spolu so starším dorastom zostupuje i mladší
dorast.
b) Víťazi IV. líg dospelých a staršieho dorastu postupujú priamo do MR-Z dospelých a st. dorastu. Podmienkou
postupu staršieho dorastu je vytvorenie dvojičky s mladším dorastom, inak postupuje ďalšie družstvo
25
v poradí, ktoré túto podmienku spĺňa.
Z IV. líg dospelých a st. dorastu zostupujú družstvá na poslednom mieste a zostupy ďalších sú závislé od počtu
zostupujúcich z MR- Z.
c) Víťazi V. líg dospelých a staršieho dorastu postupujú priamo do príslušnej IV. ligy dospelých a staršieho
dorastu.
Z V. líg dospelých a staršieho dorastu zostupujú družstvá umiestnené na poslednom mieste a zostupy ďalších
sú závislé od počtu zostupujúcich z príslušnej skupiny IV. ligy a na postupujúcich z ObFZ.
Pri postupe a zostupe v prípade rovnosti bodov je rozhodujúci vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,
lepší gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí, vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera zo vzájomných
stretnutí. Ak je všetko rovnaké, odohrá sa kvalifikačné stretnutie na neutrálnom ihrisku.
d) Víťaz súťaže II. liga SŽ + MŽ postúpi do I. ligy SŽ riadenej SFZ a I. ligy MŽ riadenej ZsFZ, pričom musia splniť
podmienky pre uvedenú súťaž, inak postupuje ďalšie družstvo v poradí, ktoré túto podmienku spĺňa.
Z II. ligy zostúpi družstvo umiestnené na poslednom mieste a ďalšie podľa počtu zostupujúcich z I. ligy SŽ.
e) Víťazi skupín III. liga SŽ postupujú priamo do II. ligy, pričom si so sebou berie družstvo MŽ. Z III. líg SŽ
zostúpi do príslušného ObFZ družstvo umiestnené na poslednom mieste, pričom si so sebou berie družstvo
MŽ a zostup ďalších družstiev je závislý na počte zostupujúcich z II. ligy a postupujúcich z ObFZ.
Poznámka: o umiestnení mužstiev „dvojičky“ pre postupy a zostupy platí zásada umiestnenia
družstva starších žiakov v konečnej tabuľke.
f) ŠTK ZsFZ si vyhradzuje právo zaradiť do súťaže v kategórii st. a ml. dorastu,
st. a ml. žiakov aj vypadávajúce družstvo, a to v prípade, že po zaradení družstiev do súťaže nebudú naplnené
počty podľa organizačnej štruktúry súťaží. Rovnako si vyhradzuje právo zaradiť do súťaží aj iných účastníkov
ako víťazov súťaží nižších zväzových orgánov v prípade, že nebudú naplnené počty účastníkov podľa
organizačnej štruktúry súťaží.
g) V prípade akýchkoľvek zmien v organizácii súťaží SFZ a ZsFZ, ŠTK oboznámi všetky FK vo svojom riadení
s dopadom týchto zmien na postupy a zostupy ako aj zaraďovaním družstiev do príslušných súťaží.
8. Kvalifikačné stretnutia
V prípade, že pre potrebu doplnenia počtu účastníkov v skupine na plný počet bude potrebné zohrať
kvalifikačné stretnutia, platia nasledovné zásady:
a) Kvalifikácia sa hrá na neutrálnom ihrisku, ktoré určí ŠTK.
b) Rozhodcov deleguje KR ZsFZ a delegáta KR úsek DZ ZsFZ a finančné náklady hradí ZsFZ.
c) Pred stretnutím zložia účastníci kvalifikácie vklad vo výške 150 € u mládežníckych družstiev 100
26
€, z ktorých sa hradia náklady vynaložené na zabezpečenie ihriska na stretnutie; ŠTK ZsFZ zabezpečí
vyúčtovanie kvalifikácie. Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu a SP. Ak sa stretnutie skončí v riadnom
hracom čase nerozhodne, postupuje sa v zmysle čl. 25 SP, bod 2. Stretnutie mládeže sa nepredlžuje.
d) Na stretnutie môžu nastúpiť len hráči s registračným preukazom platným
v deň kvalifikačného stretnutia a ktorí nie sú v treste, alebo podľa nariadenia ŠTK ZsFZ.
e) Za družstvo v kvalifikácii môžu nastúpiť hráči „A“, príp. „B“ družstva, ktorí neodohrali za „A“, príp. „B“
družstvo viac ako 10 stretnutí v jarnej časti práve skončeného súťažného ročníka, pričom za odohrané
stretnutie sa považuje akýkoľvek časový úsek majstrovského stretnutia.
f ) Kvalifikačné stretnutia sa uskutočnia do termínu vyžrebovania súťaži na ZsFZ.
g) Celú kvalifikáciu riadi ŠTK ZsFZ.
9. Súťaž Pohár ZsFZ
a) Účastníkmi 18. ročníka „Pohára ZsFZ“ sú povinne všetky futbalové kluby
MRZ a IV. líg súťaží riadených ZsFZ v kategórii dospelých. Súťaž sa hrá na jedno stretnutie. Družstvo
z nižšej súťaže je domáce družstvo, z vyššej súťaže je hosťujúce družstvo. V prípade, že sa stretnú
mužstvá z rovnakej súťaže, o domácom rozhodne žreb. Semifinále sa hrá dvojkolovo (doma – vonku)
a finále na jedno stretnutie na neutrálnom ihrisku.
b) Termínová listina bude uverejnená v Úradnej správe ŠTK.
c) Zúčastnené mužstvá hrajú na vlastné náklady. Ak družstvo na stretnutie nenastúpi, uhradí súperovi
náhradu vo výške 150 € a pokutu 300 € a je zo súťaže vylúčené. Proti družstvu, ktoré sa previnilo,
bude vedené disciplinárne konanie. Potrestaný FK je povinný náklady uhradiť do 7 dní od termínu
stretnutia a kópiu dokladu o úhrade zaslať ŠTK. Odmeny delegovaným osobám sa vyplácajú podľa
tohto Rozpisu. Náklady finále vrátane delegovaných osôb hradí ZsFZ. Náklady na večere oboch
družstiev a DO hradí ZsFZ maximálne do výšky 400 €.
d) Stretnutia vedú rozhodcovia delegovaní KR ZsFZ a delegát zväzu, ktorého deleguje úsek DZ,
náklady R a DZ hradí domáci FK.
e) Do ďalšieho kola postupuje víťaz, o víťazovi semifinále rozhodujú tieto kritériá:
- väčší počet bodov z oboch stretnutí
- lepší gólový rozdiel z obidvoch stretnutí
- góly strelené na súperovom ihrisku
- kopy zo značky pokutového kopu
f ) Víťaz získava putovný pohár, ktorého držiteľom je jeden rok a získava právo účasti v Slovenskom
pohári ročníka 2013/2014. Obaja finalisti získajú pohár, ktorý zostáva v ich vlastníctve a medaily. Víťaz
získa finančnú odmenu vo výške 1000 €, porazený finalista 500 €. Futbalový klub – usporiadateľ finále
získa dotáciu vo výške 350 €. Finále sa uskutoční v májovom termíne.
27
g) Pre stretnutia Pohára platia platné Pravidlá futbalu, SP a Rozpis súťaží ZsFZ pre ročník 2012/2013. Ak
nebude po 90 minúte známy víťaz, stretnutie sa nepredlžuje, ale o postupujúcom rozhodnú kopy zo
značky pokutového kopu. Táto zásada platí i v semifinále v odvetnom stretnutí ako aj vo finále.
10. Súťaž Fair-play
Kritériá
1. Červené a žlté karty
Odpočet sa robí z maximálneho počtu 10 bodov: žltá karta – 1 bod, červená karta – 3 body. Ak hráč bol
napomenutý žltou kartou a neskoršie dostal v poradí druhú a v dôsledku toho bol vylúčený, započíta
sa do hodnotenia iba hodnota červenej karty,
t. j. 3 body. V prípade, že po žltej karte sa hráč dopustí priestupku, za ktorý dostane červenú kartu,
do hodnotenia sa započítavajú obe previnenie, t. j. 1+3 body, spolu 4. V tomto kritériu je možné vyčísliť
aj mínusové body.
2. Správanie sa predstaviteľov klubu
Maximum 10 bodov, minimum 1 bod. Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane trénerov, že budú
vplývať na hráčov, aby hrali fair a používali len dovolené športové, taktické a morálne aspekty v hre aj
mimo ňu. Bežné správanie bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené
10 bodmi.
3. Správanie sa obecenstva
Maximálne 10 bodov. Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je žiaduca.
Ak sa táto podpora deje slušným spôsobom, takéto správanie vytvára potrebnú futbalovú atmosféru
a prispieva k Fair-play. Tým viac, ak obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcu. 10 bodov je možné pripísať len za podmienky priateľskej atmosféry. Toto kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet, kritérium nepoužije.
Celkové hodnotenie
- maximálny počet bodov je 30
- v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 3/ maximálny počet bodov je 20
Príklad
a) plný počet bodov 30
dosiahnuté body (8+7+3) = 18
výpočet: 18 x 10 = 6,00 musí byť vypočítaný podľa predtlače do kolónky a
30
konečný výsledok ukončený na dve desatinné miesta
b) počet bodov 20
dosiahnuté body (mimo obecenstva) (7+4) = 11
výpočet: 11 x 10 = 5,50 musí byť vypočítaný podľa predtlače do kolónky a
20
konečný výsledok ukončený na dve desatinné miesta.
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady Fair-play hráčov voči súperovi, rozhodcovi, obecenstvu. V prípade obzvlášť nešportového správania sa predstaviteľov klubu a obecenstva (v bodoch
2 a 3) je možné toto hodnotiť mínusovou hodnotou najviac –3 body. V správe túto skutočnosť treba
podrobne zdôvodniť. V prípade závažného disciplinárneho previnenia (príloha 1 a 2 k DP SFZ) zo strany FK, jeho hráčov, funkcionárov, resp. divákov bude FK zo súťaže Fair-play vylúčený.
Vyhodnotenie sa bude vykonávať v kategórii dospelých, a to prostredníctvom delegátov stretnutí
28
na samostatných tlačivách. Súťaž bude vyhodnocovať ŠTK. Víťaz v každej skupine získa pohár a diplom.
Každý FO je povinný dodržiavať Kódex etiky futbalu.
11. Rozhodcovia, asistenti rozhodcu a delegáti
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2012/2013 boli navrhnuté komisiou
rozhodcov a úsekom DZ a schválené Výkonným výborom ZsFZ.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov uvádzajú kluby do zápisu o stretnutí len dátum
narodenia hráča, a to v podobe, ako je uvedený na registračnom preukaze – rok.mesiac.deň.
Delegované osoby sú povinné upozorniť na túto skutočnosť funkcionárov FK pred vyplnením
zápisu o stretnutí.
a) Rozhodcov a asistentov rozhodcu deleguje na stretnutia Komisia rozhodcov a delegáta KR úsek
DZ ZsFZ. Obsadenie a zmeny v delegovaní, ako i správy komisií budú uverejňované na internetovej
stránke alebo v mimoriadnych prípadoch telefonicky.
b) Zápisy zo stretnutí dospelých vo všetkých stupňoch súťaží a st. dorastu v MR- Z sa vyhotovujú
v štyroch vyhotoveniach - originál zápisu zostáva rozhodcovi, prvú kópiu dostane delegát, druhú
a tretiu kópiu kapitáni družstiev. Zápisy zo stretnutí staršieho dorastu v IV. a V. ligách a žiakov sa
vyhotovujú v troch vyhotoveniach: originál dostane rozhodca stretnutia, kópie kapitáni oboch
družstiev. Rozhodcovia po skončení stretnutia v každej kategórii vypíšu cez kopírovací papier
originál zápisu a dve kópie na prvej strane zápisu, kde uvedú napomínaných a vylúčených
hráčov v stretnutí a zapíšu aj prípadné námietky kapitánov oboch mužstiev k priebehu
stretnutia. Na origináli zápisu si nechajú podpísať prevzatie RP a vyplneného zápisu o stretnutí
na prednej strane od kapitánov oboch mužstiev.
Vo všetkých súťažiach riadených ZsFZ je povinnosťou oddielov a delegovaných osôb vypisovať zápisy
o stretnutí písacím strojom, resp. počítačom.
c) Delegáti a rozhodcovia sú povinní zápisy zo stretnutí odoslať v zmysle čl. 76 a čl. 84 SP do 24 hodín
po ukončení stretnutia, prípadne prvý pracovný deň po odohraní stretnutia. V prípade chýbajúceho
zápisu tretí deň po stretnutí budú proti rozhodcovi a delegátovi vyvodené dôsledky.
Ak je zápis podkladom pre disciplinárne alebo iné konanie, je rozhodca a delegát zväzu povinný
zápis odoslať do 24 hodín, prípadne prvý pracovný deň po ukončení stretnutia riadiacemu orgánu
(napomínanie, vylúčenie, inzultácia, odobratie RP, výtržnosti medzi divákmi, nedohranie stretnutia
z dôvodu nezáujmu, nedohranie pre nespôsobilý terén, nezačatie stretnutia, nedostavenie sa družstva
na stretnutie), a to 1. triedou doporučene. V týchto prípadoch je možné zaslať zápis o stretnutí
riadiacemu orgánu faxom, ale následne sú povinní zaslať originál zápisu s potrebnými kópiami poštou
1. triedou doporučene do 24 hodín po skončení stretnutia, prípadne prvý pracovný deň po ukončení
stretnutia riadiacemu orgánu.
d) Rozhodcovia zasielajú riadiacemu orgánu zápisy o stretnutí, na ktorých je prítomný delegát
(dospelí, Pohár, MR- Z starší dorast, príp. vybrané stretnutia) v štyroch vyhotoveniach (originál a tri
kópie), v ostatných súťažiach (dorast, mladší dorast, žiaci) v troch vyhotoveniach (originál a 2 kópie). „Správu delegáta“ zasielajú delegáti v elektronickej podobe, podľa pokynov KR úseku DZ.
29
e) Rozhodcovia a delegáti ZsFZ sú povinní sledovať Úradné správy ŠTK, DK, prípadne iných
komisií na internetovej stránke, ako aj Úradné správy SFZ. Rozhodnutia a oznámenia v nich
uvedené sú záväzné.
f) Rozhodcovia sú povinní pred stretnutím postupovať v zmysle čl. 76 SP.
g) FK je povinný na tribúne vyhradiť pre delegáta 2 samostatné miesta na úrovni stredovej čiary
s dobrým výhľadom na hraciu plochu a kde nie je krytá tribúna, je FK povinný zabezpečiť krytý
prístrešok na sledovanie stretnutia.
12. Komisia mládeže a školského futbalu
Komisia mládeže a školského futbalu zabezpečuje činnosť a rozvoj mládežníckeho futbalu v regióne
ZsFZ ako i činnosť reprezentačných družstiev vo všetkých kategóriách po organizačnej stránke. Vo
svojej činnosti spolupracuje s ostatnými komisiami. V spolupráci s ŠTK predkladá návrhy na štruktúru
súťaží mládeže. Ak sa hráč na základe pozvania KM a ŠF bez dostatočných dôvodov nezúčastní reprezentácie ZsFZ, bude odstúpený na DK.
13. Tréneri, Jedenástka roka
a) každé družstvo musí mať kvalifikovaného trénera a môže mať aj asistenta s platnou licenciou – pre
všetky súťaže riadené ZsFZ.
b) FK predložia pri schvaľovaní súpisiek aj meno a priezvisko trénera s platnou licenciou. Bez platnej
licencie trénera nebude družstvo odporúčané do súťaže, výnimku povoľuje TMK ZsFZ
c) Všetci tréneri pri riadení majstrovských zápasov v rámci ZsFZ musia mať pri sebe viditeľne umiestnený identifikačný preukaz s fotografiou, za čo zodpovedajú jednotlivé FO. Preukazy si zabezpečia
futbalové kluby.
d) Tréneri v rámci ZsFZ musia mať kvalifikáciu:
MR-Z – dospelí – minimálne – EURO „B“ licencia.
IV. a V. liga – minimálne „C“ licencia.
Mládežnícke súťaže – riadené ZsFZ – minimálne „C“ licencia.
e) Za trénera s predpísanou kvalifikáciou sa považuje aj tréner, ktorý je v tomto období poslucháčom
školenia.
f ) Výnimky z kvalifikácie môžu byť udelené TMK ZsFZ iba na 6. mesiacov.
g) FK. Môže uzatvoriť zmluvou s novým trénerom, ak sú záväzky podľa trénerskej dohody s predošlým
trénerom vyrovnané, inak iba so súhlasom TMK ZsFZ. V prípade porušenia zmluvy s trénerom TMK
ZsFZ predloží na DK ZsFZ prípad na doriešenie.
h) Všetci tréneri sú povinní na základe pozvania zúčastniť sa školení, seminárov a rekvalifikácie, ktorú
organizuje TMK ZsFZ a TMK SFZ. Neúčasť trénerov na týchto podujatiach bude riešená DK ZsFZ na
návrh TMK ZsFZ.
30
i) Termíny školenia, seminára a rekvalifikácie v súťažnom ročníku 2012/2013 budú uvedené na internetovej stránke ZsFZ a v úradnej správe TMK SFZ/denník „Šport“ vždy sobota/.
j) Tréner, ktorý počas súťažného ročníka bude 3x disciplinárne potrestaný zákazom činnosti, bude pozvaný na pohovor TMK ZsFZ a môže mu byť odobraná licencia na dobu 12 mesiacov.
k) TMK ZsFZ bude v súťažnom ročníku 2012/2013 spolupracovať v rámci reprezentácie s TMK SFZ, KM
SFZ, KM ZsFZ, ZK ZsFZ a ÚFTS.
l) Vyhlásenie „11“ roka ZsFZ 2012/2013 za hráčov MR-Z dospelých bude organizované 14 dní pred
ukončením súťaže MR-Z 2012/2013. Tréneri MR-Z predložia vyplnené dotazníky, ktoré im odošle TMK
ZsFZ do konca mája 2013. FK, ktoré nepredložia vyplnené dotazníky v požadovanom termíne, TMK
ZsFZ predloží na doriešenie DK ZsFZ.
m) TMK ZsFZ bude organizovať vyhodnotenie najlepších mládežníckych trénerov zo všetkých súťaží
ZsFZ
Termín vyhodnotenia december 2012.
14. Tituly a ceny
Družstvám umiestneným na prvých miestach vo všetkých skupinách súťaží bude udelený pohár a diplom.
15. Kritériá pre prideľovanie žrebovacích čísel
a) nadväznosť na vyššie súťaže
b) lepšie umiestnenie v konečnej tabuľke ročníka 2012/2013
c ) lepšie umiestnenie v súťaži Fair – Play
16. Prehľad poplatkov
a) prestupové poplatky
• dospelí
10 €
• dorast 7€
• žiaci
5€
Poznámka: ak hráč, resp. ním poverená osoba požiada Matriku SFZ, resp. príslušnú MaK osobným doručením o urýchlené vybavenie, je tento povinný uhradiť prestupový poplatok zvýšený
o 50% pôvodnej čiastky.
b) registrácia
- vystavenie Registračnej karty
5€
- prvotná zo žiakov do dorastu – hromadná po skončení súťažného ročníka
5 €/hráč (šekom ZsFZ) - registrácia v priebehu súťažného ročníka, registrácia starších hráčov
a vystavenie duplikátu 5 € (šekom ZsFZ)
- zmena v RP (zmena názvu FK)
2€
(dospelí a dorast)
31
Upozornenie: Zmeny názvu FK vykonáva Matrika ZsFZ po uverejnení zmeny názvu FK v Úradnej správe SFZ (sobotňajšie vydanie denníka Šport). Poplatky sa uhrádzajú šekom ZsFZ.
c) vklady pri námietkach
- dospelí, dorasty a žiaci
10 €
d) odvolania (čl. 126 SP)
- dospelí 50 €
- dorasty a žiaci
30 €
e) rokovanie ŠTK
- dospelí
10 €
- dorasty a žiaci
5€
- žiadosť o zmenu dňa alebo UHČ v lehote kratšej ako 14 dní pred konaním
stretnutia: dospelí, dorast a žiaci 20€
f) pokuty navrhuje ŠTK – ukladá DK
- pri porušení SP, RS a pod.
do 2000 €
g) disciplinárne pokračovanie
- dospelí
10 €
- dorasty a žiaci
5 €
- odvolanie proti rozhodnutiu
- dospelí
50 €
- dorasty a žiaci
30 €
- odvolanie proti rozhodnutiu Odvolacej komisie ZsFZ
- dospelí
50 € (šekom ZsFZ)
- dorasty a žiaci
30 € (šekom ZsFZ)
Upozornenie: V prípade nepredloženia tretieho dielu poštovej poukážky (originál) s uvedením dôvodu platby na zadnej strane budú komisie považovať poplatok za neuhradený a daným prípadom
sa nebudú zaoberať. Poplatky sa hradia výlučne zloženkami ZsFZ. Tretí diel je FK povinný predložiť
príslušnej komisii do 15 dní od udelenia pokuty alebo poplatku.
17. Zásady pri disciplinárnom pokračovaní
Pod pojmom „súťažné stretnutie“ sa rozumie majstrovské stretnutie dlhodobej súťaže (vrátane
kvalifikácie) a stretnutia Slovenského, resp. Pohára ZsFZ.
a) V prípade vylúčenia hráča zasiela FK originál dokladu o úhrade stanoveného poplatku, na ktorom je
uvedené meno a dátum narodenia (vo forme rr.mm.dd.) s označením „ČK“ na najbližšie zasadnutie DK.
Stanovisko hráča a FK nie je povinné.
b) Napomínanie hráčov
- sa eviduje a trestá v jednom družstve a jednom súťažnom ročníku. Pri prestupe alebo hosťovaní hráča
v priebehu súťažného ročníka do iného klubu toho istého stupňa súťaží sa dovtedy získaný počet
32
žltých kariet prenáša. V týchto prípadoch sú FK povinné o prestupoch informovať DK a požadovať od
nej informáciu o dovtedy získaných žltých kartách. Po každom štvrtom napomenutí a jeho násobku
má hráč automaticky zastavenú pretekársku činnosť. Trest je samostatný a nevzťahuje sa na iné
tresty. Musí byť vykonaný i prenesením do nového súťažného ročníka. Po získaní trestu za príslušný
počet ŽK nesmie hráč nastúpiť v žiadnom majstrovskom stretnutí, pokiaľ nebude vykonaný uložený
trest v súťaži, v ktorej hráč získal príslušný počet ŽK.
- napomínanie v Pohári ZsFZ sa eviduje a trestá samostatne. Po každom druhom (a násobku)
napomínaní je príslušný hráč potrestaný pokutou 35 € a násobkom tejto pokuty.
- povinnosťou FK je viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov podľa zápisu o stretnutí; po
každom štvrtom (v Pohári druhom) napomínaní a jeho násobku je FK povinný zaslať na DK ZsFZ
originál dokladu o zaplatení poplatku s označením „ŽK“, uvedeným menom hráča a jeho dátumom
narodenia v poradí rr.mm.dd. na najbližšie zasadnutie DK.
c) Informácie o trestoch a počte žltých kariet poskytuje výlučne Disciplinárna komisia. Ak FK požiada
DK o informáciu o počte ŽK, DK tak urobí po predložení písomnej žiadosti, ku ktorej je FK povinný
priložiť originál tretieho dielu poštovej poukážky o úhrade rokovacieho poplatku vo výške 7 € za
každého hráča.
d) Ak hráč dostane ŽK a ŽK/ČK v jednom stretnutí do evidencie ŽK sa hráčovi započíta jedna ŽK. V
prípade, že táto je v poradí štvrtá (8.,12.,), hráč v stretnutí naplnil dva priestupky, ktoré sú samostatne
prerokované a FK musí k obom predložiť príslušné poplatky v stanovenej výške (16/g).
Kontrolu vykonania trestu za príslušný počet ŽK vykonáva DK.
e) Futbalové kluby sú povinné všetky platby DK realizovať zloženkami ZsFZ, na ktorých treba
označiť súťaž a kategóriu hráča. Obdobne tieto údaje uvádzajte na písomných dokladoch (napr.: V.
liga S, dorast).
f ) Pri individuálnych priestupkoch (ŽK a ČK) je FK povinný predložiť originál tretieho dielu poštovej
poukážky o úhrade rokovacieho poplatku na najbližšie zasadnutia DK. V opačnom prípade nebude
priestupok prerokovaný. Dokladovanie úhrad formou faxu DK neakceptuje!
g) Účasť na prerokovaní priestupku.
Hráč nie je povinný zúčastniť sa na prerokovaní priestupku. V prípade, že hráč je pozvaný na zasadnutie
DK, je povinný sa ho zúčastniť (v zmysle čl. 16, bod 4, Disciplinárneho poriadku SFZ) .
h) Odvolanie proti rozhodnutiu DK.
Podáva písomne potrestaný hráč alebo potrestaný kolektív Odvolacej komisii ZsFZ do 15 dní odo dňa
uverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe.
Odvolanie nemá odkladný účinok!
i) Futbalové kluby a delegované osoby sú povinné zasielať písomné stanoviská na DK ku každej
mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských, pohárových
a priateľských stretnutí po stretnutí, a to do 24 hodín.
33
18. Registrácia, prestupy
a) Matričná komisia ZsFZ vykonáva základnú registráciu:
- hráčov prechádzajúcich z vekovej kategórie žiak do vekovej kategórie dorast
- ostatných hráčov
b) vystavuje duplikáty RP
c) vykonáva zápisy zmien v registračných preukazoch
pre kluby v súťažiach riadených ZsFZ a ObFZ územne spadajúce pod ZsFZ!
d) Matričná komisia realizuje prestupy a hosťovania hráčov z a do futbalových klubov hrajúcich v súťažiach ZsFZ a ObFZ územne spadajúcich pod ZsFZ a prestupy, hosťovania z a do futbalových klubov
nižších súťaží, ktoré majú sídlo na území rôznych okresov v rámci Zsl. regiónu.
- prestupové termíny a hosťovanie:
podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov podľa čl. 2
19. Súťaže prípraviek pre 3., 4. a 5. ročník.
HRACIA PLOCHA
Hracia plocha (ďalej len HP) musí mať tvar obdĺžnika. Pre 3., 4. ročník polovica riadneho ihriska bez
pokutového územia (ďalej len PÚ ) vyznačená viditeľnými čiarami (na predĺženie čiar 16-tky je možné
použiť kužele). Na oboch stranách HP musí byť vyznačené PU (viď. nákres HP).
Značka pokutového kopu je vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary v strede bránky. Bránky musia
mať rozmer 5x2m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti prevráteniu. Pre 5. ročník je HP
od jedného PÚ po druhé PÚ.
LOPTA
Používa sa klasická futbalová lopta. Pre ročníky 3., 4. a 5. veľkosť č.4. Usporiadateľ musí pripraviť k hre
minimálne 3 lopty.
POČET HRÁČOV
1. V družstve 3., 4. a 5. ročník štartuje 7 hráčov, jeden musí byť vždy brankár.
2. Počet náhradníkov je 7 a viac.
3. Strieda sa hokejovým spôsobom, počet striedaní je neobmedzený. Striedanie 1 hráča je možné len
v prípade zranenia alebo zvláštnych okolností. Pre kategóriu U11, U10, U9 povinné striedania celej
šestky po piatich minútach. Zodpovední tréner, vedúci mužstva a rozhodca.
4. Náhradník môže vstúpiť na HP iba vtedy, ak ju už striedaný hráč opustil a uskutoční sa iba vo
vyčlenenom priestore, t.j. zboku svojej polovice HP.
VÝSTROJ HRÁČOV
1. Družstvo nastúpi na stretnutie v jednotnej výstroji (rovnaké dresy), brankár musí mať farebne
odlíšený dres od oboch družstiev.
2. Obuv – kopačky s lisovanou podrážkou.
3. Chrániče holení sú povinné, musia byť zakryté štulpňami.
34
ROZHODCA
Rozhodca dbá na dodržiavanie pravidiel, pred stretnutím dbá na riadne vyplnenie zápisu o stretnutí
v troch vyhotoveniach. Riadne vyplnený a vypísaný originál zápisu zašle na ŠTK, kópie si po stretnutí
prevezmú vedúci oboch družstiev. Kvalifikovaného rozhodcu na stretnutia zabezpečí domáci FO.V prípade nedostavenia sa kvalifikovaného rozhodcu sú družstvá (vedúci a kapitáni) povinné sa dohodnúť
na rozhodcovi laikovi, ak sa nedohodnú, rozhodne o rozhodcovi žreb, toto uviesť v zápise o stretnutí
a stretnutie odohrať. Rozhodca laik preberá všetky právomoci kvalifikovaného rozhodcu a družstvá sú
povinné rešpektovať jeho rozhodnutia. Rozhodca je povinný zaslať originál zápisu o stretnutí na ŠTK,
ak rozhoduje laik, zápis je povinný zaslať domáci FO nasledujúci pracovný deň po stretnutí na ŠTK.
HRACÍ ČAS
Družstvá 3., 4. a 5. ročník 2 polčasy po 25 minút s prestávkou 15 minút.
HRÁČ MIMO HRU
Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.
VOĽNÉ KOPY
Proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil porušenia pravidiel, nariadi rozhodca voľný kop. Pri jeho realizácii musia byť hráči súperovho družstva vzdialení od lopty minimálne 5 metrov.
POKUTOVÝ KOP
Pri porušení pravidla XII. hráčom brániaceho družstva vo vlastnom PU nariaďuje rozhodca pokutový
kop. Pokutový kop sa vykonáva zo značky pokutového kopu zo vzdialenosti 8 metrov od bránkovej
čiary v strede bránky.
VHADZOVANIE LOPTY
Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, vhadzuje ju na HP niektorí z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný.
KOP OD BRÁNY, OTVORENIE HRY, MALÁ DOMOV
Brankár smie z vlastného PU loptu rozohrať do hry rukou alebo nohou. Lopta je v hre položením
na zem. Pri malej domov platí pravidlo ako vo veľkom futbale. V prípade porušenia pravidla o malej
domov sa zahráva priamy kop proti družstvu, ktoré sa previnilo z čiary PU najbližšie kolmo k miestu,
kde bolo porušené pravidlo.
NÁLEŽITOSTI DRUŽSTVA/SÚPISKY
Na každé stretnutie musí vedúci družstva predložiť súpisku spolu s registračnými preukazmi. Súpiska
musí obsahovať meno, priezvisko a rodné číslo hráča, meno, priezvisko a kvalifikáciu trénera, mená,
priezviská a adresy členov RT, podpis zodpovedného funkcionára klubu. Hráči musia mať kartičku poistenca.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky ostatné pravidlá PF platia.
Za víťazstvo a remízu sa neprideľujú body, nevedie sa ani nezverejňuje sa tabuľka súťaže. Záverečný
turnaj sa neuskutoční.
35
Náčrt plánu ihriska pre 3., 4. ročník
20. Podmienky materiálovo-technického zabezpečenia štadiónov
a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú
vlastní platný pasport vydaný ŠTK ZsFZ, samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.
b) súvislé ohradenie hracej plochy, trubková bariéra zo strany od divákov musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary, v prípade, že sa diváci za niektorou z
uvedených čiar nenachádzajú, trubková bariéra nie je nutná.
c) pre hráčov a rozhodcov krytý vchod na hraciu plochu, prípadne zastrešenie pri vchode pod tribúnu;
d) zastrešené hráčske lavičky s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v
dvoch radoch 3 metre;
e) zastrešené miesto pre delegáta zväzu,
f ) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička, písací stroj,
g) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;
h) funkčné ozvučenie štadióna a hlásateľ.
i) funkčná svetelná tabuľa – povinne pre MR- Z a IV. ligu;
j) minimálne 3 stožiare pre vyvesenie vlajok, povinne ZsFZ a Fair – Play.
k) minimálne 5 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá R a DZ, dve miesta pre autobusy zúčastnených družstiev; pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;
36
l) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou
výhradne určené družstvám;
m) Šatňa pre R a DZ s minimálnou plochou 12 m2 a osvetlenie. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto
pre odloženie osobných vecí, umývadlo s tečúcou vodou, sprcha pre rozhodcov, ak sprchu nie je možné umiestniť v kabíne rozhodcov, tak musí byť sprcha umiestnená v blízkosti šatne rozhodcov, ale táto
musí počas MFZ a po ňom slúžiť výlučne pre rozhodcov.
n) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom
podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v
priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.
o) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov
a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);
p) náhradná hracia plocha musí spĺňať hore uvedené podmienky a mať platný pasport;
q) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy.
r) Družstvá hrajúce MR-Z dospelí musia odohrať svoje domáce MFZ na ihriskách, ktorých súčasťou je
krytá tribúna s minimálnou kapacitou 200 osôb na sedenie, výnimku tvoria HP s umelým povrchom,
na ktorých sa odohrá MFZ v prípade nespôsobilosti hlavnej HP o čom rozhodne R stretnutia.
C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Futbalové kluby sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom, Disciplinárnym poriadkom, Registračným poriadkom, Prestupovým poriadkom, Pravidlami futbalu, hospodárskymi smernicami, Rozpisom súťaží ZsFZ, Kódexom futbalovej etiky a rešpektujú princípy Fair - Play.
2. Futbalové kluby riadené ZsFZ musia mať všetky svoje družstvá zaradené do príslušného regiónu,
alebo pôsobia v nižších a vyšších súťažiach a nesmú byť na tej istej úrovni súťaží riadené iným regionálnym futbalovým zväzom.
3. Tento Rozpis schválila Rada ZsFZ dňa 4. júla 2012 a je záväzný tak, ako ostatné predpisy a normy pre
riadiaci zväz a futbalové kluby hrajúce v súťažiach riadených ZsFZ.
4. Podávať výklad Rozpisu súťaží ZsFZ je oprávnená výlučne ŠTK ZsFZ
a môže byť zmenený rozhodnutím Rady ZsFZ.
Ladislav Gádoši, v. r.
predseda ZsFZ
Jozef Pecho, v. r. predseda ŠTK 37
Štefan Havlíček, v. r.
vedúci sekretár ZsFZ
ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ
Majstrovstvo regiónu Západ, dospelí
1. Partizán Domaniža
2. SFK Nová Ves nad Váhom
3. KFC Komárno
4. Družstevník Veľké Ludince
5. ŠK Blava Jaslovské Bohunice
6. TJ Gabčíkovo
7. FC Horses Šúrovce
8. Spartak Bánovce nad Bebravou
9. KOVO Beluša
10. FC Neded
11. OTJ Palárikovo
12. LR CRYSTAL Lednicke Rovne
13. Družstevník Topoľníky
14. FC Slovan Galanta
15. MFK Skalica
16. FK RAVEN Považská Bystrica
Majstrovstvo regiónu Západ, starší a mladší dorast
1. MFK Topvar Topoľčany
9. FK DAC 1904 Dunajská Streda „B“
2. FC Spartak Trnava „B“
10. FC ŠTK 1914 Šamorín
3. MFK Skalica
11. KFC Komárno
4. ČFK Nitra
12. FC ViOn Zlaté Moravce „B“
5. FKM Nové Zámky
13. ŠK Blava Jaslovské Bohunice
6. FC Slovan Galanta 14. FC Slovan Hlohovec
7. FK Slovan Nemšová
15. Spartak Bánovce nad Bebravou
8. Slovan Duslo Šaľa
16. AFC Nové Mesto nad Váhom
IV. liga Severozápad, dospelí
1. MFK Nová Dubnica 2. OTJ Horné Obdokovce 3. OFK Krtovce
4. OK Častkovce
5. OŠK Trenčianske Stankovce
6. FK Junior Kanianka
7. Iskra Holíč
8. FK Partizán Prečín
9. FK Púchov
10. Tempo Partizánske
11. OFK Bošany
12. MFK Nováky
13. MTJ Nitrianske Pravno
14. FC Baník Horná Nitra
15. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16. ŠK VEGUM Dolné Vestenice
IV. liga Severozápad, dorast
1. MFK Nová Dubnica
2. MFK Ilava
3. Slovan Brvnište
4. MFK Nováky
5. Družstevník Veľké Kostoľany
6. TJ Priehrada Nitrianske Rudno
7. Iskra Holíč
8. FC Baník Horná Nitra „B“
9. KOVO Beluša
10. OTJ Moravany
11. Slavoj Boleráz
12. FK Krakovany
13. LR CRYSTAL Lednicke Rovne
14. OŠK Trenčianske Stankovce
15. MFK Vrbové
16. FK Raven Považská Bystrica
38
IV. liga Juhovýchod, dospelí
1. TJ Veľké Lovce
9. FK DAC 1904 Dunajská Streda „B“
2. FK Močenok
10. Družstevník Dvory nad Žitavou
3. TJ Imeľ11. ŠK Váhovce
4. MŠK Thermál Veľký Meder
12. TJ Družstevník Vrakúň
5. MŠO Štúrovo
13. FK Kolárovo
6. FC Nový Život
14. ČFK Nitra
7. TJ Družstevník Hontianska Vrbica
15. ŠK Šurany
8. FC ViOn Zlaté Moravce „B“
16. MŠK Želiezovce
IV. liga Juhovýchod, dorast
1. DSC Orechová Potôň
2. ŠK Tvrdošovce
3. OTJ Palárikovo
4. MŠK Thermál Veľký Meder
5. MŠO Štúrovo
6. Družstevník Topoľníky
7. TJ Slovan Nitra - Chrenová
8. FK ŠG 2007 Dunajská Streda 9. ŠKF Sereď
10. FC Okoličná na Ostrove
11. Lokomotíva Bánov
12. ŠK Veľké Uľany
13. TJ Kostolné Kračany
14. TJ Gabčíkovo
15. ŠK Šurany
16. MŠK Želiezovce
V. liga Sever, dospelí
1. TJ Družstevník Malá Čausa
2. TJ Partizán Cígeľ
3. MFK Stará Turá
4. FC 1959 Kočovce
5. TJ Tatran Cementáreň Ladce
6. TJ Slovan Oslany
7. TJ Vápeč Horná Poruba
8. TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom
9. TJ Družstevník Vlára Ľuborča
10. ŠK Slovan Šimonovany-PE
11. TJ Slovan Trenčianske Teplice
12. OŠK Podolie
13. TJ Nový Život Veľké Uherce
14. MFK Ilava
15. TJ Slovan Zemianske Kostoľany
16. Iskra Borčice
V. liga Sever, dorast
1. OFK Drietoma
2. Družstevník Kolačín
3. OFK Bošany
4. TJ Slovan Dolné Kočkovce
5. Slovan Opatová nad Váhom
6. FK Junior Kanianka
7. TJ Slovan Trenčianska Turná
8. Partizán Prečín
9. TJ Vápeč Horná Poruba
10. Tempo Partizánske
11. MFK Stará Turá
12. OŠK Bošáca
13. TJ Žiar Papradno
14. TJ Družstevník Plevník
15. Družstevník Dubodiel
16. ŠK VEGUM Dolné Vestenice
39
V. liga Západ, dospelí
1. OFK Solčany
2. OFK Trebatice
3. Chvojničan Radošovce
4. OŠK Križovany
5. FC Slovan Hlohovec
6. TJ Slovan Šaštín Stráže
7. TJ Sokol Borský Mikuláš
8. TJ Slavoj Moravský Svätý Ján
9. ŠK Radošina
10. Iskra Horné Orešany
11. Nafta Gbely
12. FK Krakovany
13. ŠK FO Modranka
14. Družstevník Jacovce
15. ŠK Petrova Ves
16. Družstevník Veľké Kostoľany
V. liga Západ, dorast
1. FC Kátlovce
2. Družstevník Hlboké
3. OŠK Dolná Krupá
4. Družstevník Chtelnica
5. FK TJ Kúty
6. MTK Leopoldov
7. TJ Družstevník Mokrý Háj
8. TJ Slavoj Moravský Svätý Ján
9. OŠK Dubovany
10. Iskra Horné Orešany
11. Nafta Gbely
12. TJ Vinohradník Suchá nad Parnou
13. Družstevník Dechtice
14. TJ Slovan Šaštín Stráže
15. FK AŠK Slávia Trnava
16. Voľné
V. liga Juh, dospelí
1. KFC TIBI Horná Králová
2. ŠK Šoporňa
3. ŠK Tešedíkovo
4. Poľnohospodár Trhová Hradská
5. DSC Orechová Potôň
6. Družstevník Trstice
7. FK Zlaté Klasy
8. FC Jelka
9. TJ Lehnice
10. OŠK Beladice
11. TJ Slovan Čeladice
12. ŠK Veľké Uľany
13. FC Kráľová nad Váhom
14. FK Vlčany
15. TJ Družstevník Okoč - Sokolec
16. OFK Rapid Ohrady
V. liga Juh, dorast
1. ŠK Váhovce
2. FK Močenok
3. ŠK Tešedíkovo
4. FC Nový Život
5. ŠK Veľké Zálužie
6. Družstevník Trstice
7. FK Zlaté Klasy
8. FC Neded
9. FK Vlčany
10. ŠK TOP Pusté Uľany
11. Družstevník Baloň
12. FK Janikovce
13. FK Veľká Mača
14. ŠK Šoporňa
15. TJ Družstevník Okoč - Sokolec
16. Družstevník Ivanka pri Nitre
V. liga Východ, dospelí
1. FK Zlatná na Ostrove
2. ŠK Tvrdošovce
3. TJ lokomotíva Kozárovce
4. KFC Kalná nad Hronom
5. FK Marcelová
6. FC Čaka
7. FKM Tlmače
8. Slovan Šahy
9. Družstevník Bešeňov
10. SC Nesvady
11. Lokomotíva Bánov
12. MFK Hurbanovo
13. OŠK Dolný Oháj
14. FC Komjatice
15. OŠK Svätý Peter
16. ŠK Thermál Podhajska
40
V. liga Východ, dorast
1. FK Zlatná na Ostrove
2. TJ Imeľ
3. TJ Lokomotíva Kozárovce
4. MŠK Hurbanovo
5. FK Marcelová
6. FC Komjatice
7. FKM Tlmače
8. FK Slovan Šahy
9. ŠK Nová Dedina
10. SC Nesvady
11. TJ FC Veľký Kýr
12. KFC Kalná nad Hronom
13. FK Kolárovo
14. FC Zemianska Olča
15. OŠK Svätý Peter
16. 9. FC Strekov
I. liga mladší žiaci A+B
1. FC Nitra
2. TJ Spartak Myjava
3. FK Púchov
4. FK DAC 1904 Dunajská Streda
5. FK Slovan Levice
6. FK RAVEN Považská Bystrica
7. FC ViOn Zlaté Moravce
8. ŠK Slovan Bratislava
9. FK Dubnica nad Váhom
10. FK Senica
11. Slovan Šaľa
12. FK Topvar Topoľčany
13. FC Spartak Trnava
14. FC Baník Horná Nitra
15. AS Trenčín
16. FC Petržalka 1898
II. liga starší a mladší žiaci
1. FK RAVEN Považská Bystrica
2. FC ŠTK 1914 Šamorín
3. FKM Nové Zámky
4. ČFK Nitra 5. FK Lokomotíva Trnava
6. ŠK Šurany
7. MFK Skalica
8. TJ Slavoj Moravský Svätý Ján
9. FC ViOn Zlaté Moravce „A“
10. FC Baník Horná Nitra „A“
11. PFK Piešťany
12. MŠO Štúrovo
13. FC Slovan Hlohovec
14. AFC Nové Mesto nad Váhom „A“
15. FK Slovan Nemšová
16. ŠK Blava Jaslovské Bohunice
III. liga Sever, starší a mladší žiaci
1. TJ Priehrada Nitrianske Rudno 2. MFK Nováky
3. FC Baník Horná Nitra „B“
4. TJ Štart Svinná
5. FK Junior Kanianka
6. TJ KOVO Beluša
7. TJ Žiar Papradno
8. Spartak Bánovce nad Bebravou
9. MFK Nová Dubnica
10. LR CRYSTAL Lednické Rovne
11. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12. ŠK Dohňany
13. Tempo Partizánske
14. ŠK VEGUM Dolné Vestenice
III. liga Stred, starší a mladší žiaci
1. FK TJ Kúty
2. FC ŠTK 1914 Šamorín „B“
3. MŠK Thermál Veľký Meder
4. TJ Sokol Borský Mikuláš
5. ŠKF Sereď
6. Iskra Holíč 7. MFK Stará Turá
8. FC Slovan Galanta
9. FK Senica „C“
10. FK Bradlan Brezová pod Bradlom
11. Nafta Gbely
12. ČFK Nitra „B“
13. SFK Nová Ves nad Váhom
14. Družstevník Ivanka pri Nitre
41
III. liga Juh, starší a mladší žiaci
1. OŠK Svätý Peter
2. FK Slovan Šahy
3. FK Močenok
4. SC Nesvady
5. FK Kolárovo
6. MŠK Želiezovce
7. FC Okoličná na Ostrove
8. FKM Nové Zámky „B“
9. KFC Komárno
10. ŠK Tvrdošovce
11. FK Marcelová
12. FC ViOn Zlaté Moravce „B“
42
majstrovstvo regiónu západ dospelí
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Domaniža - Považská Bystrica
Nová Ves n/Váhom - Skalica
Komárno - Galanta
Veľké Ludince - Topoľníky
Jaslovské Bohunice - Lednicke Rovne
Gabčíkovo - Palárikovo
Šúrovce - Neded
Bánovce n/B - Beluša
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Považská Bystrica - Palárikovo
Lednicke Rovne - Neded
Topoľníky - Beluša
Galanta - Bánovce n/B
Skalica - Šúrovce
Domaniža - Gabčíkovo
Nová Ves n/Váhom - Jaslovské Bohunice
Komárno - Veľké Ludince
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Považská Bystrica - Beluša
Neded - Bánovce n/B
Palárikovo - Šúrovce
Lednicke Rovne - Gabčíkovo
Topoľníky - Jaslovské Bohunice
Galanta - Veľké Ludince
Skalica - Komárno
Domaniža - Nová Ves n/Váhom
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Veľké Ludince - Považská Bystrica
Jaslovské Bohunice - Komárno
Gabčíkovo - Nová Ves n/Váhom
Šúrovce - Domaniža
Bánovce n/B - Skalica
Beluša - Galanta
Neded - Topoľníky
Palárikovo - Lednicke Rovne
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Nová Ves n/Váhom - Považská Bystrica
Komárno - Domaniža
Veľké Ludince - Skalica
Jaslovské Bohunice - Galanta
Gabčíkovo - Topoľníky
Šúrovce - Lednicke Rovne
Bánovce n/B - Palárikovo
Beluša - Neded
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Považská Bystrica - Lednicke Rovne
Topoľníky - Palárikovo
Galanta - Neded
Skalica - Beluša
Domaniža - Bánovce n/B
Nová Ves n/Váhom - Šúrovce
Komárno - Gabčíkovo
Veľké Ludince - Jaslovské Bohunice
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Považská Bystrica - Neded
Palárikovo - Beluša
Lednicke Rovne - Bánovce n/B
Topoľníky - Šúrovce
Galanta - Gabčíkovo
Skalica - Jaslovské Bohunice
Domaniža - Veľké Ludince
Nová Ves n/Váhom - Komárno
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Jaslovské Bohunice - Považská Bystrica
Gabčíkovo - Veľké Ludince
Šúrovce - Komárno
Bánovce n/B - Nová Ves n/Váhom
Beluša - Domaniža
Neded - Skalica
Palárikovo - Galanta
Lednicke Rovne - Topoľníky
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Komárno - Považská Bystrica
Veľké Ludince - Nová Ves n/Váhom
Jaslovské Bohunice - Domaniža
Gabčíkovo - Skalica
Šúrovce - Galanta
Bánovce n/B - Topoľníky
Beluša - Lednicke Rovne
Neded - Palárikovo
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Považská Bystrica - Topoľníky
Galanta - Lednicke Rovne
Skalica - Palárikovo
Domaniža - Neded
Nová Ves n/Váhom - Beluša
Komárno - Bánovce n/B
Veľké Ludince - Šúrovce
Jaslovské Bohunice - Gabčíkovo
43
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Gabčíkovo - Považská Bystrica
Šúrovce - Jaslovské Bohunice
Bánovce n/B - Veľké Ludince
Beluša - Komárno
Neded - Nová Ves n/Váhom
Palárikovo - Domaniža
Lednicke Rovne - Skalica
Topoľníky - Galanta
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Považská Bystrica - Domaniža
Skalica - Nová Ves n/Váhom
Galanta - Komárno
Topoľníky - Veľké Ludince
Lednicke Rovne - Jaslovské Bohunice
Palárikovo - Gabčíkovo
Neded - Šúrovce
Beluša - Bánovce n/B
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Považská Bystrica - Galanta
Skalica - Topoľníky
Domaniža - Lednicke Rovne
Nová Ves n/Váhom - Palárikovo
Komárno - Neded
Veľké Ludince - Beluša
Jaslovské Bohunice - Bánovce n/B
Gabčíkovo - Šúrovce
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Beluša - Považská Bystrica
Bánovce n/B - Neded
Šúrovce - Palárikovo
Gabčíkovo - Lednicke Rovne
Jaslovské Bohunice - Topoľníky
Veľké Ludince - Galanta
Komárno - Skalica
Nová Ves n/Váhom - Domaniža
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Šúrovce - Považská Bystrica
Bánovce n/B - Gabčíkovo
Beluša - Jaslovské Bohunice
Neded - Veľké Ludince
Palárikovo - Komárno
Lednicke Rovne - Nová Ves n/Váhom
Topoľníky - Domaniža
Galanta - Skalica
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Považská Bystrica - Nová Ves n/Váhom
Domaniža - Komárno
Skalica - Veľké Ludince
Galanta - Jaslovské Bohunice
Topoľníky - Gabčíkovo
Lednicke Rovne - Šúrovce
Palárikovo - Bánovce n/B
Neded - Beluša
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Považská Bystrica - Skalica
Domaniža - Galanta
Nová Ves n/Váhom - Topoľníky
Komárno - Lednicke Rovne
Veľké Ludince - Palárikovo
Jaslovské Bohunice - Neded
Gabčíkovo - Beluša
Šúrovce - Bánovce n/B
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Neded - Považská Bystrica
Beluša - Palárikovo
Bánovce n/B - Lednicke Rovne
Šúrovce - Topoľníky
Gabčíkovo - Galanta
Jaslovské Bohunice - Skalica
Veľké Ludince - Domaniža
Komárno - Nová Ves n/Váhom
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Bánovce n/B - Považská Bystrica
Beluša - Šúrovce
Neded - Gabčíkovo
Palárikovo - Jaslovské Bohunice
Lednicke Rovne - Veľké Ludince
Topoľníky - Komárno
Galanta - Nová Ves n/Váhom
Skalica - Domaniža
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Považská Bystrica - Komárno
Nová Ves n/Váhom - Veľké Ludince
Domaniža - Jaslovské Bohunice
Skalica - Gabčíkovo
Galanta - Šúrovce
Topoľníky - Bánovce n/B
Lednicke Rovne - Beluša
Palárikovo - Neded
44
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Palárikovo - Považská Bystrica
Neded - Lednicke Rovne
Beluša - Topoľníky
Bánovce n/B - Galanta
Šúrovce - Skalica
Gabčíkovo - Domaniža
Jaslovské Bohunice - Nová Ves n/Váhom
Veľké Ludince - Komárno
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Považská Bystrica - Gabčíkovo
Jaslovské Bohunice - Šúrovce
Veľké Ludince - Bánovce n/B
Komárno - Beluša
Nová Ves n/Váhom - Neded
Domaniža - Palárikovo
Skalica - Lednicke Rovne
Galanta - Topoľníky
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Považská Bystrica - Veľké Ludince
Komárno - Jaslovské Bohunice
Nová Ves n/Váhom - Gabčíkovo
Domaniža - Šúrovce
Skalica - Bánovce n/B
Galanta - Beluša
Topoľníky - Neded
Lednicke Rovne - Palárikovo
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Galanta - Považská Bystrica
Topoľníky - Skalica
Lednicke Rovne - Domaniža
Palárikovo - Nová Ves n/Váhom
Neded - Komárno
Beluša - Veľké Ludince
Bánovce n/B - Jaslovské Bohunice
Šúrovce - Gabčíkovo
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
Lednicke Rovne - Považská Bystrica
Palárikovo - Topoľníky
Neded - Galanta
Beluša - Skalica
Bánovce n/B - Domaniža
Šúrovce - Nová Ves n/Váhom
Gabčíkovo - Komárno
Jaslovské Bohunice - Veľké Ludince
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Považská Bystrica - Šúrovce
Gabčíkovo - Bánovce n/B
Jaslovské Bohunice - Beluša
Veľké Ludince - Neded
Komárno - Palárikovo
Nová Ves n/Váhom - Lednicke Rovne
Domaniža - Topoľníky
Skalica - Galanta
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Považská Bystrica - Jaslovské Bohunice
Veľké Ludince - Gabčíkovo
Komárno - Šúrovce
Nová Ves n/Váhom - Bánovce n/B
Domaniža - Beluša
Skalica - Neded
Galanta - Palárikovo
Topoľníky - Lednicke Rovne
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Skalica - Považská Bystrica
Galanta - Domaniža
Topoľníky - Nová Ves n/Váhom
Lednicke Rovne - Komárno
Palárikovo - Veľké Ludince
Neded - Jaslovské Bohunice
Beluša - Gabčíkovo
Bánovce n/B - Šúrovce
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Topoľníky - Považská Bystrica
Lednicke Rovne - Galanta
Palárikovo - Skalica
Neded - Domaniža
Beluša - Nová Ves n/Váhom
Bánovce n/B - Komárno
Šúrovce - Veľké Ludince
Gabčíkovo - Jaslovské Bohunice
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Považská Bystrica - Bánovce n/B
Šúrovce - Beluša
Gabčíkovo - Neded
Jaslovské Bohunice - Palárikovo
Veľké Ludince - Lednicke Rovne
Komárno - Topoľníky
Nová Ves n/Váhom - Galanta
Domaniža - Skalica
45
MAJSTROVSTVO REGIÓNU ZÁPAD starší a mladší dorast
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Topoľčany - Nové Mesto n/V
Piešťany - Bánovce n/B
Skalica - Hlohovec
ČFK Nitra - Jaslovské Bohunice
Nové Zámky - VIOn Zlaté Moravce B
Galanta - Komárno
Nemšová - Štk 1914 Šamorín
Šaľa - Dunajská Streda „B“
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Nové Mesto n/V - Komárno
VIOn Zlaté Moravce B - Štk 1914 Šamorín
Jaslovské Bohunice - Dunajská Streda „B“
Hlohovec - Šaľa
Bánovce n/B - Nemšová
Topoľčany - Galanta
Piešťany - Nové Zámky
Skalica - ČFK Nitra
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Nové Mesto n/V - Dunajská Streda „B“
Štk 1914 Šamorín - Šaľa
Komárno - Nemšová
VIOn Zlaté Moravce B - Galanta
Jaslovské Bohunice - Nové Zámky
Hlohovec - ČFK Nitra
Bánovce n/B - Skalica
Topoľčany - Piešťany
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
ČFK Nitra - Nové Mesto n/V
Nové Zámky - Skalica
Galanta - Piešťany
Nemšová - Topoľčany
Šaľa - Bánovce n/B
Dunajská Streda „B“ - Hlohovec
Štk 1914 Šamorín - Jaslovské Bohunice
Komárno - VIOn Zlaté Moravce B
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Piešťany - Nové Mesto n/V
Skalica - Topoľčany
ČFK Nitra - Bánovce n/B
Nové Zámky - Hlohovec
Galanta - Jaslovské Bohunice
Nemšová - VIOn Zlaté Moravce B
Šaľa - Komárno
Dunajská Streda „B“ - Štk 1914 Šamorín
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Nové Mesto n/V - VIOn Zlaté Moravce B
Jaslovské Bohunice - Komárno
Hlohovec - Štk 1914 Šamorín
Bánovce n/B - Dunajská Streda „B“
Topoľčany - Šaľa
Piešťany - Nemšová
Skalica - Galanta
ČFK Nitra - Nové Zámky
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Nové Mesto n/V - Štk 1914 Šamorín
Komárno - Dunajská Streda „B“
VIOn Zlaté Moravce B - Šaľa
Jaslovské Bohunice - Nemšová
Hlohovec - Galanta
Bánovce n/B - Nové Zámky
Topoľčany - ČFK Nitra
Piešťany - Skalica
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Nové Zámky - Nové Mesto n/V
Galanta - ČFK Nitra
Nemšová - Skalica
Šaľa - Piešťany
Dunajská Streda „B“ - Topoľčany
Štk 1914 Šamorín - Bánovce n/B
Komárno - Hlohovec
VIOn Zlaté Moravce B - Jaslovské Bohunice
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Skalica - Nové Mesto n/V
ČFK Nitra - Piešťany
Nové Zámky - Topoľčany
Galanta - Bánovce n/B
Nemšová - Hlohovec
Šaľa - Jaslovské Bohunice
Dunajská Streda „B“ - VIOn Zlaté Moravce B
Štk 1914 Šamorín - Komárno
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Nové Mesto n/V - Jaslovské Bohunice
Hlohovec - VIOn Zlaté Moravce B
Bánovce n/B - Komárno
Topoľčany - Štk 1914 Šamorín
Piešťany - Dunajská Streda „B“
Skalica - Šaľa
ČFK Nitra - Nemšová
Nové Zámky - Galanta
46
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Galanta - Nové Mesto n/V
Nemšová - Nové Zámky
Šaľa - ČFK Nitra
Dunajská Streda „B“ - Skalica
Štk 1914 Šamorín - Piešťany
Komárno - Topoľčany
VIOn Zlaté Moravce B - Bánovce n/B
Jaslovské Bohunice - Hlohovec
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Nové Mesto n/V - Topoľčany
Bánovce n/B - Piešťany
Hlohovec - Skalica
Jaslovské Bohunice - ČFK Nitra
VIOn Zlaté Moravce B - Nové Zámky
Komárno - Galanta
Štk 1914 Šamorín - Nemšová
Dunajská Streda „B“ - Šaľa
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Nové Mesto n/V - Hlohovec
Bánovce n/B - Jaslovské Bohunice
Topoľčany - VIOn Zlaté Moravce B
Piešťany - Komárno
Skalica - Štk 1914 Šamorín
ČFK Nitra - Dunajská Streda „B“
Nové Zámky - Šaľa
Galanta - Nemšová
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Dunajská Streda „B“ - Nové Mesto n/V
Šaľa - Štk 1914 Šamorín
Nemšová - Komárno
Galanta - VIOn Zlaté Moravce B
Nové Zámky - Jaslovské Bohunice
ČFK Nitra - Hlohovec
Skalica - Bánovce n/B
Piešťany - Topoľčany
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Nemšová - Nové Mesto n/V
Šaľa - Galanta
Dunajská Streda „B“ - Nové Zámky
Štk 1914 Šamorín - ČFK Nitra
Komárno - Skalica
VIOn Zlaté Moravce B - Piešťany
Jaslovské Bohunice - Topoľčany
Hlohovec - Bánovce n/B
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Nové Mesto n/V - Piešťany
Topoľčany - Skalica
Bánovce n/B - ČFK Nitra
Hlohovec - Nové Zámky
Jaslovské Bohunice - Galanta
VIOn Zlaté Moravce B - Nemšová
Komárno - Šaľa
Štk 1914 Šamorín - Dunajská Streda „B“
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Nové Mesto n/V - Bánovce n/B
Topoľčany - Hlohovec
Piešťany - Jaslovské Bohunice
Skalica - VIOn Zlaté Moravce B
ČFK Nitra - Komárno
Nové Zámky - Štk 1914 Šamorín
Galanta - Dunajská Streda „B“
Nemšová - Šaľa
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Štk 1914 Šamorín - Nové Mesto n/V
Dunajská Streda „B“ - Komárno
Šaľa - VIOn Zlaté Moravce B
Nemšová - Jaslovské Bohunice
Galanta - Hlohovec
Nové Zámky - Bánovce n/B
ČFK Nitra - Topoľčany
Skalica - Piešťany
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Šaľa - Nové Mesto n/V
Dunajská Streda „B“ - Nemšová
Štk 1914 Šamorín - Galanta
Komárno - Nové Zámky
VIOn Zlaté Moravce B - ČFK Nitra
Jaslovské Bohunice - Skalica
Hlohovec - Piešťany
Bánovce n/B - Topoľčany
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Nové Mesto n/V - Skalica
Piešťany - ČFK Nitra
Topoľčany - Nové Zámky
Bánovce n/B - Galanta
Hlohovec - Nemšová
Jaslovské Bohunice - Šaľa
VIOn Zlaté Moravce B - Dunajská Streda „B“
Komárno - Štk 1914 Šamorín
47
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Komárno - Nové Mesto n/V
Štk 1914 Šamorín - VIOn Zlaté Moravce B
Dunajská Streda „B“ - Jaslovské Bohunice
Šaľa - Hlohovec
Nemšová - Bánovce n/B
Galanta - Topoľčany
Nové Zámky - Piešťany
ČFK Nitra - Skalica
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Nové Mesto n/V - Galanta
Nové Zámky - Nemšová
ČFK Nitra - Šaľa
Skalica - Dunajská Streda „B“
Piešťany - Štk 1914 Šamorín
Topoľčany - Komárno
Bánovce n/B - VIOn Zlaté Moravce B
Hlohovec - Jaslovské Bohunice
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Nové Mesto n/V - ČFK Nitra
Skalica - Nové Zámky
Piešťany - Galanta
Topoľčany - Nemšová
Bánovce n/B - Šaľa
Hlohovec - Dunajská Streda „B“
Jaslovské Bohunice - Štk 1914 Šamorín
VIOn Zlaté Moravce B - Komárno
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Hlohovec - Nové Mesto n/V
Jaslovské Bohunice - Bánovce n/B
VIOn Zlaté Moravce B - Topoľčany
Komárno - Piešťany
Štk 1914 Šamorín - Skalica
Dunajská Streda „B“ - ČFK Nitra
Šaľa - Nové Zámky
Nemšová - Galanta
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
VIOn Zlaté Moravce B - Nové Mesto n/V
Komárno - Jaslovské Bohunice
Štk 1914 Šamorín - Hlohovec
Dunajská Streda „B“ - Bánovce n/B
Šaľa - Topoľčany
Nemšová - Piešťany
Galanta - Skalica
Nové Zámky - ČFK Nitra
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Nové Mesto n/V - Nemšová
Galanta - Šaľa
Nové Zámky - Dunajská Streda „B“
ČFK Nitra - Štk 1914 Šamorín
Skalica - Komárno
Piešťany - VIOn Zlaté Moravce B
Topoľčany - Jaslovské Bohunice
Bánovce n/B - Hlohovec
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Nové Mesto n/V - Nové Zámky
ČFK Nitra - Galanta
Skalica - Nemšová
Piešťany - Šaľa
Topoľčany - Dunajská Streda „B“
Bánovce n/B - Štk 1914 Šamorín
Hlohovec - Komárno
Jaslovské Bohunice - VIOn Zlaté Moravce B
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Bánovce n/B - Nové Mesto n/V
Hlohovec - Topoľčany
Jaslovské Bohunice - Piešťany
VIOn Zlaté Moravce B - Skalica
Komárno - ČFK Nitra
Štk 1914 Šamorín - Nové Zámky
Dunajská Streda „B“ - Galanta
Šaľa - Nemšová
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Jaslovské Bohunice - Nové Mesto n/V
VIOn Zlaté Moravce B - Hlohovec
Komárno - Bánovce n/B
Štk 1914 Šamorín - Topoľčany
Dunajská Streda „B“ - Piešťany
Šaľa - Skalica
Nemšová - ČFK Nitra
Galanta - Nové Zámky
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Nové Mesto n/V - Šaľa
Nemšová - Dunajská Streda „B“
Galanta - Štk 1914 Šamorín
Nové Zámky - Komárno
ČFK Nitra - VIOn Zlaté Moravce B
Skalica - Jaslovské Bohunice
Piešťany - Hlohovec
Topoľčany - Bánovce n/B
48
IV. liga SZ dospelí
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Nová Dubnica - Dolné Vestenice
Horné Obdokovce - Lehota p/Vtáčnikom
OFK Krtovce - Horná Nitra
Častkovce - Nitrianske Pravno
Trenčianske Stankovce - Nováky
Kanianka - Bošany
Holíč - Partizánske
Prečín - FK Púchov
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Dolné Vestenice - Bošany
Nováky - Partizánske
Nitrianske Pravno - FK Púchov
Horná Nitra - Prečín
Lehota p/Vtáčnikom - Holíč
Nová Dubnica - Kanianka
Horné Obdokovce - Trenčianske Stankovce
OFK Krtovce - Častkovce
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Dolné Vestenice - FK Púchov
Partizánske - Prečín
Bošany - Holíč
Nováky - Kanianka
Nitrianske Pravno - Trenčianske Stankovce
Horná Nitra - Častkovce
Lehota p/Vtáčnikom - OFK Krtovce
Nová Dubnica - Horné Obdokovce
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Častkovce - Dolné Vestenice
Trenčianske Stankovce - OFK Krtovce
Kanianka - Horné Obdokovce
Holíč - Nová Dubnica
Prečín - Lehota p/Vtáčnikom
FK Púchov - Horná Nitra
Partizánske - Nitrianske Pravno
Bošany - Nováky
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Horné Obdokovce - Dolné Vestenice
OFK Krtovce - Nová Dubnica
Častkovce - Lehota p/Vtáčnikom
Trenčianske Stankovce - Horná Nitra
Kanianka - Nitrianske Pravno
Holíč - Nováky
Prečín - Bošany
FK Púchov - Partizánske
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Dolné Vestenice - Nováky
Nitrianske Pravno - Bošany
Horná Nitra - Partizánske
Lehota p/Vtáčnikom - FK Púchov
Nová Dubnica - Prečín
Horné Obdokovce - Holíč
OFK Krtovce - Kanianka
Častkovce - Trenčianske Stankovce
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Dolné Vestenice - Partizánske
Trenčianske Stankovce - Dolné Vestenice
Bošany - FK Púchov
Kanianka - Častkovce
Nováky - Prečín
Holíč - OFK Krtovce
Nitrianske Pravno - Holíč
Prečín - Horné Obdokovce
Horná Nitra - Kanianka
FK Púchov - Nová Dubnica
Lehota p/Vtáčnikom - Trenčianske Stankovce
Partizánske - Lehota p/Vtáčnikom
Nová Dubnica - Častkovce
Bošany - Horná Nitra
Horné Obdokovce - OFK Krtovce
Nováky - Nitrianske Pravno
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
OFK Krtovce - Dolné Vestenice
Častkovce - Horné Obdokovce
Trenčianske Stankovce - Nová Dubnica
Kanianka - Lehota p/Vtáčnikom
Holíč - Horná Nitra
Prečín - Nitrianske Pravno
FK Púchov - Nováky
Partizánske - Bošany
49
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Dolné Vestenice - Nitrianske Pravno
Horná Nitra - Nováky
Lehota p/Vtáčnikom - Bošany
Nová Dubnica - Partizánske
Horné Obdokovce - FK Púchov
OFK Krtovce - Prečín
Častkovce - Holíč
Trenčianske Stankovce - Kanianka
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Kanianka - Dolné Vestenice
Holíč - Trenčianske Stankovce
Prečín - Častkovce
FK Púchov - OFK Krtovce
Partizánske - Horné Obdokovce
Bošany - Nová Dubnica
Nováky - Lehota p/Vtáčnikom
Nitrianske Pravno - Horná Nitra
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Dolné Vestenice - Nová Dubnica
Lehota p/Vtáčnikom - Horné Obdokovce
Horná Nitra - OFK Krtovce
Nitrianske Pravno - Častkovce
Nováky - Trenčianske Stankovce
Bošany - Kanianka
Partizánske - Holíč
FK Púchov - Prečín
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Dolné Vestenice - Horná Nitra
FK Púchov - Dolné Vestenice
Lehota p/Vtáčnikom - Nitrianske Pravno
Prečín - Partizánske
Nová Dubnica - Nováky
Holíč - Bošany
Horné Obdokovce - Bošany
Kanianka - Nováky
OFK Krtovce - Partizánske
Trenčianske Stankovce - Nitrianske Pravno
Častkovce - FK Púchov
Častkovce - Horná Nitra
Trenčianske Stankovce - Prečín
OFK Krtovce - Lehota p/Vtáčnikom
Kanianka - Holíč
Horné Obdokovce - Nová Dubnica
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Holíč - Dolné Vestenice
Prečín - Kanianka
FK Púchov - Trenčianske Stankovce
Partizánske - Častkovce
Bošany - OFK Krtovce
Nováky - Horné Obdokovce
Nitrianske Pravno - Nová Dubnica
Horná Nitra - Lehota p/Vtáčnikom
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Dolné Vestenice - Horné Obdokovce
Nová Dubnica - OFK Krtovce
Lehota p/Vtáčnikom - Častkovce
Horná Nitra - Trenčianske Stankovce
Nitrianske Pravno - Kanianka
Nováky - Holíč
Bošany - Prečín
Partizánske - FK Púchov
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Dolné Vestenice - Lehota p/Vtáčnikom
Partizánske - Dolné Vestenice
Nová Dubnica - Horná Nitra
FK Púchov - Bošany
Horné Obdokovce - Nitrianske Pravno
Prečín - Nováky
OFK Krtovce - Nováky
Holíč - Nitrianske Pravno
Častkovce - Bošany
Kanianka - Horná Nitra
Trenčianske Stankovce - Partizánske Trenčianske Stankovce - Lehota p/Vtáčnikom
Kanianka - FK Púchov
Častkovce - Nová Dubnica
Holíč - Prečín
OFK Krtovce - Horné Obdokovce
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Prečín - Dolné Vestenice
FK Púchov - Holíč
Partizánske - Kanianka
Bošany - Trenčianske Stankovce
Nováky - Častkovce
Nitrianske Pravno - OFK Krtovce
Horná Nitra - Horné Obdokovce
Lehota p/Vtáčnikom - Nová Dubnica
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Dolné Vestenice - OFK Krtovce
Horné Obdokovce - Častkovce
Nová Dubnica - Trenčianske Stankovce
Lehota p/Vtáčnikom - Kanianka
Horná Nitra - Holíč
Nitrianske Pravno - Prečín
Nováky - FK Púchov
Bošany - Partizánske
50
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Bošany - Dolné Vestenice
Partizánske - Nováky
FK Púchov - Nitrianske Pravno
Prečín - Horná Nitra
Holíč - Lehota p/Vtáčnikom
Kanianka - Nová Dubnica
Trenčianske Stankovce - Horné Obdokovce
Častkovce - OFK Krtovce
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Dolné Vestenice - Kanianka
Trenčianske Stankovce - Holíč
Častkovce - Prečín
OFK Krtovce - FK Púchov
Horné Obdokovce - Partizánske
Nová Dubnica - Bošany
Lehota p/Vtáčnikom - Nováky
Horná Nitra - Nitrianske Pravno
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Dolné Vestenice - Častkovce
OFK Krtovce - Trenčianske Stankovce
Horné Obdokovce - Kanianka
Nová Dubnica - Holíč
Lehota p/Vtáčnikom - Prečín
Horná Nitra - FK Púchov
Nitrianske Pravno - Partizánske
Nováky - Bošany
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Horná Nitra - Dolné Vestenice
Nitrianske Pravno - Lehota p/Vtáčnikom
Nováky - Nová Dubnica
Bošany - Horné Obdokovce
Partizánske - OFK Krtovce
FK Púchov - Častkovce
Prečín - Trenčianske Stankovce
Holíč - Kanianka
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
Nováky - Dolné Vestenice
Bošany - Nitrianske Pravno
Partizánske - Horná Nitra
FK Púchov - Lehota p/Vtáčnikom
Prečín - Nová Dubnica
Holíč - Horné Obdokovce
Kanianka - OFK Krtovce
Trenčianske Stankovce - Častkovce
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Dolné Vestenice - Holíč
Kanianka - Prečín
Trenčianske Stankovce - FK Púchov
Častkovce - Partizánske
OFK Krtovce - Bošany
Horné Obdokovce - Nováky
Nová Dubnica - Nitrianske Pravno
Lehota p/Vtáčnikom - Horná Nitra
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Dolné Vestenice - Trenčianske Stankovce
Častkovce - Kanianka
OFK Krtovce - Holíč
Horné Obdokovce - Prečín
Nová Dubnica - FK Púchov
Lehota p/Vtáčnikom - Partizánske
Horná Nitra - Bošany
Nitrianske Pravno - Nováky
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Lehota p/Vtáčnikom - Dolné Vestenice
Horná Nitra - Nová Dubnica
Nitrianske Pravno - Horné Obdokovce
Nováky - OFK Krtovce
Bošany - Častkovce
Partizánske - Trenčianske Stankovce
FK Púchov - Kanianka
Prečín - Holíč
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Nitrianske Pravno - Dolné Vestenice
Nováky - Horná Nitra
Bošany - Lehota p/Vtáčnikom
Partizánske - Nová Dubnica
FK Púchov - Horné Obdokovce
Prečín - OFK Krtovce
Holíč - Častkovce
Kanianka - Trenčianske Stankovce
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Dolné Vestenice - Prečín
Holíč - FK Púchov
Kanianka - Partizánske
Trenčianske Stankovce - Bošany
Častkovce - Nováky
OFK Krtovce - Nitrianske Pravno
Horné Obdokovce - Horná Nitra
Nová Dubnica - Lehota p/Vtáčnikom
51
IV. liga SZ dorast
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Nová Dubnica - Považská Bystrica
Ilava - Vrbové
Brvnište - Trenčianske Stankovce
Nováky - Lednicke Rovne
Veľké Kostoľany - Krakovany
Nitrianske Rudno - Boleráz
Holíč - Moravany
Horná Nitra „B“ - Beluša
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Považská Bystrica - Boleráz
Krakovany - Moravany
Lednicke Rovne - Beluša
Trenčianske Stankovce - Horná Nitra „B“
Vrbové - Holíč
Nová Dubnica - Nitrianske Rudno
Ilava - Veľké Kostoľany
Brvnište - Nováky
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Považská Bystrica - Beluša
Moravany - Horná Nitra „B“
Boleráz - Holíč
Krakovany - Nitrianske Rudno
Lednicke Rovne - Veľké Kostoľany
Trenčianske Stankovce - Nováky
Vrbové - Brvnište
Nová Dubnica - Ilava
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Nováky - Považská Bystrica
Veľké Kostoľany - Brvnište
Nitrianske Rudno - Ilava
Holíč - Nová Dubnica
Horná Nitra „B“ - Vrbové
Beluša - Trenčianske Stankovce
Moravany - Lednicke Rovne
Boleráz - Krakovany
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Ilava - Považská Bystrica
Brvnište - Nová Dubnica
Nováky - Vrbové
Veľké Kostoľany - Trenčianske Stankovce
Nitrianske Rudno - Lednicke Rovne
Holíč - Krakovany
Horná Nitra „B“ - Boleráz
Beluša - Moravany
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Považská Bystrica - Krakovany
Lednicke Rovne - Boleráz
Trenčianske Stankovce - Moravany
Vrbové - Beluša
Nová Dubnica - Horná Nitra „B“
Ilava - Holíč
Brvnište - Nitrianske Rudno
Nováky - Veľké Kostoľany
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Považská Bystrica - Moravany
Boleráz - Beluša
Krakovany - Horná Nitra „B“
Lednicke Rovne - Holíč
Trenčianske Stankovce - Nitr. Rudno
Vrbové - Veľké Kostoľany
Nová Dubnica - Nováky
Ilava - Brvnište
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Veľké Kostoľany - Považská Bystrica
Nitrianske Rudno - Nováky
Holíč - Brvnište
Horná Nitra „B“ - Ilava
Beluša - Nová Dubnica
Moravany - Vrbové
Boleráz - Trenčianske Stankovce
Krakovany - Lednicke Rovne
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Brvnište - Považská Bystrica
Nováky - Ilava
Veľké Kostoľany - Nová Dubnica
Nitrianske Rudno - Vrbové
Holíč - Trenčianske Stankovce
Horná Nitra „B“ - Lednicke Rovne
Beluša - Krakovany
Brvnište - Považská Bystrica
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Považská Bystrica - Lednicke Rovne
Trenčianske Stankovce - Krakovany
Vrbové - Boleráz
Nová Dubnica - Moravany
Ilava - Beluša
Brvnište - Horná Nitra „B“
Nováky - Holíč
Veľké Kostoľany - Nitrianske Rudno
52
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Nitrianske Rudno - Považská Bystrica
Holíč - Veľké Kostoľany
Horná Nitra „B“ - Nováky
Beluša - Brvnište
Moravany - Ilava
Boleráz - Nová Dubnica
Krakovany - Vrbové
Lednicke Rovne - Trenčianske Stankovce
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Považská Bystrica - Nová Dubnica
Vrbové - Ilava
Trenčianske Stankovce - Brvnište
Lednicke Rovne - Nováky
Krakovany - Veľké Kostoľany
Boleráz - Nitrianske Rudno
Moravany - Holíč
Beluša - Horná Nitra „B“
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Považská Bystrica - Trenčianske Stankovce
Vrbové - Lednicke Rovne
Nová Dubnica - Krakovany
Ilava - Boleráz
Brvnište - Moravany
Nováky - Beluša
Veľké Kostoľany - Horná Nitra „B“
Nitrianske Rudno - Holíč
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Beluša - Považská Bystrica
Horná Nitra „B“ - Moravany
Holíč - Boleráz
Nitrianske Rudno - Krakovany
Veľké Kostoľany - Lednicke Rovne
Nováky - Trenčianske Stankovce
Brvnište - Vrbové
Ilava - Nová Dubnica
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Holíč - Považská Bystrica
Horná Nitra „B“ - Nitrianske Rudno
Beluša - Veľké Kostoľany
Moravany - Nováky
Boleráz - Brvnište
Krakovany - Ilava
Lednicke Rovne - Nová Dubnica
Trenčianske Stankovce - Vrbové
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Považská Bystrica - Ilava
Nová Dubnica - Brvnište
Vrbové - Nováky
Trenčianske Stankovce - Veľké Kostoľany
Lednicke Rovne - Nitrianske Rudno
Krakovany - Holíč
Boleráz - Horná Nitra „B“
Moravany - Beluša
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Považská Bystrica - Vrbové
Nová Dubnica - Trenčianske Stankovce
Ilava - Lednicke Rovne
Brvnište - Krakovany
Nováky - Boleráz
Veľké Kostoľany - Moravany
Nitrianske Rudno - Beluša
Holíč - Horná Nitra „B“
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Moravany - Považská Bystrica
Beluša - Boleráz
Horná Nitra „B“ - Krakovany
Holíč - Lednicke Rovne
Nitrianske Rudno - Trenčianske Stankovce
Veľké Kostoľany - Vrbové
Nováky - Nová Dubnica
Brvnište - Ilava
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Horná Nitra „B“ - Považská Bystrica
Beluša - Holíč
Moravany - Nitrianske Rudno
Boleráz - Veľké Kostoľany
Krakovany - Nováky
Lednicke Rovne - Brvnište
Trenčianske Stankovce - Ilava
Vrbové - Nová Dubnica
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Považská Bystrica - Brvnište
Ilava - Nováky
Nová Dubnica - Veľké Kostoľany
Vrbové - Nitrianske Rudno
Trenčianske Stankovce - Holíč
Lednicke Rovne - Horná Nitra „B“
Krakovany - Beluša
Boleráz - Moravany
53
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Boleráz - Považská Bystrica
Považská Bystrica - Nitrianske Rudno
Moravany - Krakovany
Veľké Kostoľany - Holíč
Beluša - Lednicke Rovne
Nováky - Horná Nitra „B“
Horná Nitra „B“ - Trenčianske Stankovce
Brvnište - Beluša
Holíč - Vrbové
Ilava - Moravany
Nitrianske Rudno - Nová Dubnica
Nová Dubnica - Boleráz
Veľké Kostoľany - Ilava
Vrbové - Krakovany
Nováky - Brvnište
Trenčianske Stankovce - Lednicke Rovne
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Považská Bystrica - Nováky
Trenčianske Stankovce - Považská Bystrica
Brvnište - Veľké Kostoľany
Lednicke Rovne - Vrbové
Ilava - Nitrianske Rudno
Krakovany - Nová Dubnica
Nová Dubnica - Holíč
Boleráz - Ilava
Vrbové - Horná Nitra „B“
Moravany - Brvnište
Trenčianske Stankovce - Beluša
Beluša - Nováky
Lednicke Rovne - Moravany
Horná Nitra „B“ - Veľké Kostoľany
Krakovany - Boleráz
Holíč - Nitrianske Rudno
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Krakovany - Považská Bystrica
Považská Bystrica - Holíč
Boleráz - Lednicke Rovne
Nitrianske Rudno - Horná Nitra „B“
Moravany - Trenčianske Stankovce
Veľké Kostoľany - Beluša
Beluša - Vrbové
Nováky - Moravany
Horná Nitra „B“ - Nová Dubnica
Brvnište - Boleráz
Holíč - Ilava
Ilava - Krakovany
Nitrianske Rudno - Brvnište
Nová Dubnica - Lednicke Rovne
Veľké Kostoľany - Nováky
Vrbové - Trenčianske Stankovce
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Považská Bystrica - Veľké Kostoľany
Vrbové - Považská Bystrica
Nováky - Nitrianske Rudno
Trenčianske Stankovce - Nová Dubnica
Brvnište - Holíč
Lednicke Rovne - Ilava
Ilava - Horná Nitra „B“
Krakovany - Brvnište
Nová Dubnica - Beluša
Boleráz - Nováky
Vrbové - Moravany
Moravany - Veľké Kostoľany
Trenčianske Stankovce - Boleráz
Beluša - Nitrianske Rudno
Lednicke Rovne - Krakovany
Horná Nitra „B“ - Holíč
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Lednicke Rovne - Považská Bystrica
Krakovany - Trenčianske Stankovce
Boleráz - Vrbové
Moravany - Nová Dubnica
Beluša - Ilava
Horná Nitra „B“ - Brvnište
Holíč - Nováky
Nitrianske Rudno - Veľké Kostoľany
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Považská Bystrica - Horná Nitra „B“
Holíč - Beluša
Nitrianske Rudno - Moravany
Veľké Kostoľany - Boleráz
Nováky - Krakovany
Brvnište - Lednicke Rovne
Ilava - Trenčianske Stankovce
Nová Dubnica - Vrbové
54
IV. liga JV dospelí
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Veľké Lovce - Želiezovce
Močenok - Šurany
Imeľ - ČFK Nitra
Veľký Meder - Kolárovo
Štúrovo - Vrakuň
Nový Život - Váhovce
Hontianska Vrbica - Dvory nad Žitavou
VIOn Zlaté Moravce B - Dunajská Streda „B“
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Želiezovce - Dunajská Streda „B“
Dvory nad Žitavou - VIOn Zlaté Moravce B
Váhovce - Hontianska Vrbica
Vrakuň - Nový Život
Kolárovo - Štúrovo
ČFK Nitra - Veľký Meder
Šurany - Imeľ
Veľké Lovce - Močenok
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Močenok - Želiezovce
Imeľ - Veľké Lovce
Veľký Meder - Šurany
Štúrovo - ČFK Nitra
Nový Život - Kolárovo
Hontianska Vrbica - Vrakuň
VIOn Zlaté Moravce B - Váhovce
Dunajská Streda „B“ - Dvory nad Žitavou
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Želiezovce - Dvory nad Žitavou
Váhovce - Dunajská Streda „B“
Vrakuň - VIOn Zlaté Moravce B
Kolárovo - Hontianska Vrbica
ČFK Nitra - Nový Život
Šurany - Štúrovo
Veľké Lovce - Veľký Meder
Močenok - Imeľ
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Imeľ - Želiezovce
Veľký Meder - Močenok
Štúrovo - Veľké Lovce
Nový Život - Šurany
Hontianska Vrbica - ČFK Nitra
VIOn Zlaté Moravce B - Kolárovo
Dunajská Streda „B“ - Vrakuň
Dvory nad Žitavou - Váhovce
55
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Želiezovce - Váhovce
Vrakuň - Dvory nad Žitavou
Kolárovo - Dunajská Streda „B“
ČFK Nitra - VIOn Zlaté Moravce B
Šurany - Hontianska Vrbica
Veľké Lovce - Nový Život
Močenok - Štúrovo
Imeľ - Veľký Meder
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Veľký Meder - Želiezovce
Štúrovo - Imeľ
Nový Život - Močenok
Hontianska Vrbica - Veľké Lovce
VIOn Zlaté Moravce B - Šurany
Dunajská Streda „B“ - ČFK Nitra
Dvory nad Žitavou - Kolárovo
Váhovce - Vrakuň
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Želiezovce - Vrakuň
Kolárovo - Váhovce
ČFK Nitra - Dvory nad Žitavou
Šurany - Dunajská Streda „B“
Veľké Lovce - VIOn Zlaté Moravce B
Močenok - Hontianska Vrbica
Imeľ - Nový Život
Veľký Meder - Štúrovo
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Štúrovo - Želiezovce
Nový Život - Veľký Meder
Hontianska Vrbica - Imeľ
VIOn Zlaté Moravce B - Močenok
Dunajská Streda „B“ - Veľké Lovce
Dvory nad Žitavou - Šurany
Váhovce - ČFK Nitra
Vrakuň - Kolárovo
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Želiezovce - Kolárovo
ČFK Nitra - Vrakuň
Šurany - Váhovce
Veľké Lovce - Dvory nad Žitavou
Močenok - Dunajská Streda „B“
Imeľ - VIOn Zlaté Moravce B
Veľký Meder - Hontianska Vrbica
Štúrovo - Nový Život
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Nový Život - Želiezovce
Hontianska Vrbica - Štúrovo
VIOn Zlaté Moravce B - Veľký Meder
Dunajská Streda „B“ - Imeľ
Dvory nad Žitavou - Močenok
Váhovce - Veľké Lovce
Vrakuň - Šurany
Kolárovo - ČFK Nitra
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Želiezovce - ČFK Nitra
Šurany - Kolárovo
Veľké Lovce - Vrakuň
Močenok - Váhovce
Imeľ - Dvory nad Žitavou
Veľký Meder - Dunajská Streda „B“
Štúrovo - VIOn Zlaté Moravce B
Nový Život - Hontianska Vrbica
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Hontianska Vrbica - Želiezovce
VIOn Zlaté Moravce B - Nový Život
Dunajská Streda „B“ - Štúrovo
Dvory nad Žitavou - Veľký Meder
Váhovce - Imeľ
Vrakuň - Močenok
Kolárovo - Veľké Lovce
Hontianska Vrbica - Želiezovce
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Želiezovce - Šurany
Veľké Lovce - ČFK Nitra
Močenok - Kolárovo
Imeľ - Vrakuň
Veľký Meder - Váhovce
Štúrovo - Dvory nad Žitavou
Nový Život - Dunajská Streda „B“
Hontianska Vrbica - VIOn Zlaté Moravce B
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
VIOn Zlaté Moravce B - Želiezovce
Dunajská Streda „B“ - Hontianska Vrbica
Dvory nad Žitavou - Nový Život
Váhovce - Štúrovo
Vrakuň - Veľký Meder
Kolárovo - Imeľ
ČFK Nitra - Močenok
Šurany - Veľké Lovce
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Želiezovce - Veľké Lovce
Šurany - Močenok
ČFK Nitra - Imeľ
Kolárovo - Veľký Meder
Vrakuň - Štúrovo
Váhovce - Nový Život
Dvory nad Žitavou - Hontianska Vrbica
Dunajská Streda „B“ - VIOn Zlaté Moravce B
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Dunajská Streda „B“ - Želiezovce
VIOn Zlaté Moravce B - Dvory nad Žitavou
Hontianska Vrbica - Váhovce
Nový Život - Vrakuň
Štúrovo - Kolárovo
Veľký Meder - ČFK Nitra
Imeľ - Šurany
Močenok - Veľké Lovce
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Želiezovce - Močenok
Veľké Lovce - Imeľ
Šurany - Veľký Meder
ČFK Nitra - Štúrovo
Kolárovo - Nový Život
Vrakuň - Hontianska Vrbica
Váhovce - VIOn Zlaté Moravce B
Dvory nad Žitavou - Dunajská Streda „B“
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Dvory nad Žitavou - Želiezovce
Dunajská Streda „B“ - Váhovce
VIOn Zlaté Moravce B - Vrakuň
Hontianska Vrbica - Kolárovo
Nový Život - ČFK Nitra
Štúrovo - Šurany
Veľký Meder - Veľké Lovce
Imeľ - Močenok
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Želiezovce - Imeľ
Močenok - Veľký Meder
Veľké Lovce - Štúrovo
Šurany - Nový Život
ČFK Nitra - Hontianska Vrbica
Kolárovo - VIOn Zlaté Moravce B
Vrakuň - Dunajská Streda „B“
Váhovce - Dvory nad Žitavou
56
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Váhovce - Želiezovce
Dvory nad Žitavou - Vrakuň
Dunajská Streda „B“ - Kolárovo
VIOn Zlaté Moravce B - ČFK Nitra
Hontianska Vrbica - Šurany
Nový Život - Veľké Lovce
Štúrovo - Močenok
Veľký Meder - Imeľ
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Želiezovce - Veľký Meder
Imeľ - Štúrovo
Močenok - Nový Život
Veľké Lovce - Hontianska Vrbica
Šurany - VIOn Zlaté Moravce B
ČFK Nitra - Dunajská Streda „B“
Kolárovo - Dvory nad Žitavou
Vrakuň - Váhovce
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
Vrakuň - Želiezovce
Váhovce - Kolárovo
Dvory nad Žitavou - ČFK Nitra
Dunajská Streda „B“ - Šurany
VIOn Zlaté Moravce B - Veľké Lovce
Hontianska Vrbica - Močenok
Nový Život - Imeľ
Štúrovo - Veľký Meder
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Želiezovce - Štúrovo
Veľký Meder - Nový Život
Imeľ - Hontianska Vrbica
Močenok - VIOn Zlaté Moravce B
Veľké Lovce - Dunajská Streda „B“
Šurany - Dvory nad Žitavou
ČFK Nitra - Váhovce
Kolárovo - Vrakuň
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Kolárovo - Želiezovce
Vrakuň - ČFK Nitra
Váhovce - Šurany
Dvory nad Žitavou - Veľké Lovce
Dunajská Streda „B“ - Močenok
VIOn Zlaté Moravce B - Imeľ
Hontianska Vrbica - Veľký Meder
Nový Život - Štúrovo
57
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Želiezovce - Nový Život
Štúrovo - Hontianska Vrbica
Veľký Meder - VIOn Zlaté Moravce B
Imeľ - Dunajská Streda „B“
Močenok - Dvory nad Žitavou
Veľké Lovce - Váhovce
Šurany - Vrakuň
ČFK Nitra - Kolárovo
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
ČFK Nitra - Želiezovce
Kolárovo - Šurany
Vrakuň - Veľké Lovce
Váhovce - Močenok
Dvory nad Žitavou - Imeľ
Dunajská Streda „B“ - Veľký Meder
VIOn Zlaté Moravce B - Štúrovo
Hontianska Vrbica - Nový Život
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Želiezovce - Hontianska Vrbica
Nový Život - VIOn Zlaté Moravce B
Štúrovo - Dunajská Streda „B“
Veľký Meder - Dvory nad Žitavou
Imeľ - Váhovce
Močenok - Vrakuň
Veľké Lovce - Kolárovo
Šurany - ČFK Nitra
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Šurany - Želiezovce
ČFK Nitra - Veľké Lovce
Kolárovo - Močenok
Vrakuň - Imeľ
Váhovce - Veľký Meder
Dvory nad Žitavou - Štúrovo
Dunajská Streda „B“ - Nový Život
VIOn Zlaté Moravce B - Hontianska Vrbica
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Želiezovce - VIOn Zlaté Moravce B
Hontianska Vrbica - Dunajská Streda „B“
Nový Život - Dvory nad Žitavou
Štúrovo - Váhovce
Veľký Meder - Vrakuň
Imeľ - Kolárovo
Močenok - ČFK Nitra
Veľké Lovce - Šurany
IV. liga JV dorast
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Orechová Potôň - Želiezovce
Tvrdošovce - Šurany
Palárikovo - Gabčíkovo
Veľký Meder - Kostolné Kračany
Štúrovo - Veľké Uľany
Topoľníky - Bánov
Nitra-Chrenová - Okoličná na Ostrove
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Sereď
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Želiezovce - Sereď
Okoličná na Ostrove - ŠG 2007 D. Streda
Bánov - Nitra-Chrenová
Veľké Uľany - Topoľníky
Kostolné Kračany - Štúrovo
Gabčíkovo - Veľký Meder
Šurany - Palárikovo
Orechová Potôň - Tvrdošovce
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Tvrdošovce - Želiezovce
Palárikovo - Orechová Potôň
Veľký Meder - Šurany
Štúrovo - Gabčíkovo
Topoľníky - Kostolné Kračany
Nitra-Chrenová - Veľké Uľany
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Bánov
Sereď - Okoličná na Ostrove
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Želiezovce - Okoličná na Ostrove
Bánov - Sereď
Veľké Uľany - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Kostolné Kračany - Nitra-Chrenová
Gabčíkovo - Topoľníky
Šurany - Štúrovo
Orechová Potôň - Veľký Meder
Tvrdošovce - Palárikovo
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Palárikovo - Želiezovce
Veľký Meder - Tvrdošovce
Štúrovo - Orechová Potôň
Topoľníky - Šurany
Nitra-Chrenová - Gabčíkovo
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Kostolné Kračany
Sereď - Veľké Uľany
Okoličná na Ostrove - Bánov
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Želiezovce - Bánov
Veľké Uľany - Okoličná na Ostrove
Kostolné Kračany - Sereď
Gabčíkovo - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Šurany - Nitra-Chrenová
Orechová Potôň - Topoľníky
Tvrdošovce - Štúrovo
Palárikovo - Veľký Meder
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Veľký Meder - Želiezovce
Štúrovo - Palárikovo
Topoľníky - Tvrdošovce
Nitra-Chrenová - Orechová Potôň
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Šurany
Sereď - Gabčíkovo
Okoličná na Ostrove - Kostolné Kračany
Bánov - Veľké Uľany
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Želiezovce - Veľké Uľany
Kostolné Kračany - Bánov
Gabčíkovo - Okoličná na Ostrove
Šurany - Sereď
Orechová Potôň - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Tvrdošovce - Nitra-Chrenová
Palárikovo - Topoľníky
Veľký Meder - Štúrovo
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Štúrovo - Želiezovce
Topoľníky - Veľký Meder
Nitra-Chrenová - Palárikovo
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Tvrdošovce
Sereď - Orechová Potôň
Okoličná na Ostrove - Šurany
Bánov - Gabčíkovo
Veľké Uľany - Kostolné Kračany
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Želiezovce - Kostolné Kračany
Gabčíkovo - Veľké Uľany
Šurany - Bánov
Orechová Potôň - Okoličná na Ostrove
Tvrdošovce - Sereď
Palárikovo - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Veľký Meder - Nitra-Chrenová
Štúrovo - Topoľníky
58
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Topoľníky - Želiezovce
Nitra-Chrenová - Štúrovo
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Veľký Meder
Sereď - Palárikovo
Okoličná na Ostrove - Tvrdošovce
Bánov - Orechová Potôň
Veľké Uľany - Šurany
Kostolné Kračany - Gabčíkovo
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Želiezovce - Gabčíkovo
Šurany - Kostolné Kračany
Orechová Potôň - Veľké Uľany
Tvrdošovce - Bánov
Palárikovo - Okoličná na Ostrove
Veľký Meder - Sereď
Štúrovo - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Topoľníky - Nitra-Chrenová
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Nitra-Chrenová - Želiezovce
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Topoľníky
Sereď - Štúrovo
Okoličná na Ostrove - Veľký Meder
Bánov - Palárikovo
Veľké Uľany - Tvrdošovce
Kostolné Kračany - Orechová Potôň
Gabčíkovo - Šurany
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Želiezovce - Šurany
Orechová Potôň - Gabčíkovo
Tvrdošovce - Kostolné Kračany
Palárikovo - Veľké Uľany
Veľký Meder - Bánov
Štúrovo - Okoličná na Ostrove
Topoľníky - Sereď
Nitra-Chrenová - ŠG 2007 Dunaj. Streda
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Želiezovce
Sereď - Nitra-Chrenová
Okoličná na Ostrove - Topoľníky
Bánov - Štúrovo
Veľké Uľany - Veľký Meder
Kostolné Kračany - Palárikovo
Gabčíkovo - Tvrdošovce
Šurany - Orechová Potôň
59
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Želiezovce - Orechová Potôň
Šurany - Tvrdošovce
Gabčíkovo - Palárikovo
Kostolné Kračany - Veľký Meder
Veľké Uľany - Štúrovo
Bánov - Topoľníky
Okoličná na Ostrove - Nitra-Chrenová
Sereď - ŠG 2007 Dunaj. Streda
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Sereď - Želiezovce
ŠG 2007 D. Streda - Okoličná na Ostrove
Nitra-Chrenová - Bánov
Topoľníky - Veľké Uľany
Štúrovo - Kostolné Kračany
Veľký Meder - Gabčíkovo
Palárikovo - Šurany
Tvrdošovce - Orechová Potôň
18. kolo 23. - 24. 3 .2013
Želiezovce - Tvrdošovce
Orechová Potôň - Palárikovo
Šurany - Veľký Meder
Gabčíkovo - Štúrovo
Kostolné Kračany - Topoľníky
Veľké Uľany - Nitra-Chrenová
Bánov - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Okoličná na Ostrove - Sereď
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Okoličná na Ostrove - Želiezovce
Sereď - Bánov
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Veľké Uľany
Nitra-Chrenová - Kostolné Kračany
Topoľníky - Gabčíkovo
Štúrovo - Šurany
Veľký Meder - Orechová Potôň
Palárikovo - Tvrdošovce
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Želiezovce - Palárikovo
Tvrdošovce - Veľký Meder
Orechová Potôň - Štúrovo
Šurany - Topoľníky
Gabčíkovo - Nitra-Chrenová
Kostolné Kračany - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Veľké Uľany - Sereď
Bánov - Okoličná na Ostrove
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Bánov - Želiezovce
Okoličná na Ostrove - Veľké Uľany
Sereď - Kostolné Kračany
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Gabčíkovo
Nitra-Chrenová - Šurany
Topoľníky - Orechová Potôň
Štúrovo - Tvrdošovce
Veľký Meder - Palárikovo
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Želiezovce - Veľký Meder
Palárikovo - Štúrovo
Tvrdošovce - Topoľníky
Orechová Potôň - Nitra-Chrenová
Šurany - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Gabčíkovo - Sereď
Kostolné Kračany - Okoličná na Ostrove
Veľké Uľany - Bánov
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Želiezovce - Topoľníky
Štúrovo - Nitra-Chrenová
Veľký Meder - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Palárikovo - Sereď
Tvrdošovce - Okoličná na Ostrove
Orechová Potôň - Bánov
Šurany - Veľké Uľany
Gabčíkovo - Kostolné Kračany
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Kostolné Kračany - Želiezovce
Veľké Uľany - Gabčíkovo
Bánov - Šurany
Okoličná na Ostrove - Orechová Potôň
Sereď - Tvrdošovce
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Palárikovo
Nitra-Chrenová - Veľký Meder
Topoľníky - Štúrovo
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Želiezovce - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Nitra-Chrenová - Sereď
Topoľníky - Okoličná na Ostrove
Štúrovo - Bánov
Veľký Meder - Veľké Uľany
Palárikovo - Kostolné Kračany
Tvrdošovce - Gabčíkovo
Orechová Potôň - Šurany
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Gabčíkovo - Želiezovce
Kostolné Kračany - Šurany
Veľké Uľany - Orechová Potôň
Bánov - Tvrdošovce
Okoličná na Ostrove - Palárikovo
Sereď - Veľký Meder
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Štúrovo
Nitra-Chrenová - Topoľníky
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Veľké Uľany - Želiezovce
Želiezovce - Nitra-Chrenová
Bánov - Kostolné Kračany
Topoľníky - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Okoličná na Ostrove - Gabčíkovo
Štúrovo - Sereď
Sereď - Šurany
Veľký Meder - Okoličná na Ostrove
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Orechová Potôň
Palárikovo - Bánov
Nitra-Chrenová - Tvrdošovce
Tvrdošovce - Veľké Uľany
Topoľníky - Palárikovo
Orechová Potôň - Kostolné Kračany
Štúrovo - Veľký Meder
Šurany - Gabčíkovo
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Želiezovce - Štúrovo
Šurany - Želiezovce
Veľký Meder - Topoľníky
Gabčíkovo - Orechová Potôň
Palárikovo - Nitra-Chrenová
Kostolné Kračany - Tvrdošovce
Tvrdošovce - ŠG 2007 Dunaj. Streda
Veľké Uľany - Palárikovo
Orechová Potôň - Sereď
Bánov - Veľký Meder
Šurany - Okoličná na Ostrove
Okoličná na Ostrove - Štúrovo
Gabčíkovo - Bánov
Sereď - Topoľníky
Kostolné Kračany - Veľké Uľany
ŠG 2007 Dunaj. Streda - Nitra-Chrenová
60
V. liga Sever dospelí
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Malá Čausa - Borčice
Cigeľ - Zemianske Kostoľany
Stará Turá - Ilava
Kočovce - Veľké Uherce
Ladce - Podolie
Oslany - Trenčianske Teplice
Horná Poruba - Šimonovany-PE
Kamenec p. Vtáčnikom - Ľuborča
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Borčice - Ľuborča
Šimonovany-PE - Kamenec p. Vtáčnikom
Trenčianske Teplice - Horná Poruba
Podolie - Oslany
Veľké Uherce - Ladce
Ilava - Kočovce
Zemianske Kostoľany - Stará Turá
Malá Čausa - Cigeľ
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Borčice - Trenčianske Teplice
Podolie - Šimonovany-PE
Veľké Uherce - Ľuborča
Ilava - Kamenec p. Vtáčnikom
Zemianske Kostoľany - Horná Poruba
Malá Čausa - Oslany
Cigeľ - Ladce
Stará Turá - Kočovce
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Stará Turá - Borčice
Kočovce - Cigeľ
Ladce - Malá Čausa
Oslany - Zemianske Kostoľany
Horná Poruba - Ilava
Kamenec p. Vtáčnikom - Veľké Uherce
Ľuborča - Podolie
Šimonovany-PE - Trenčianske Teplice
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Borčice - Veľké Uherce
Ilava - Podolie
Zemianske Kostoľany - Trenčianske Teplice
Malá Čausa - Šimonovany-PE
Cigeľ - Ľuborča
Stará Turá - Kamenec p. Vtáčnikom
Kočovce - Horná Poruba
Ladce - Oslany
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Kočovce - Borčice
Ladce - Stará Turá
Oslany - Cigeľ
Horná Poruba - Malá Čausa
Kamenec p. Vtáčnikom - Zem. Kostoľany
Ľuborča - Ilava
Šimonovany-PE - Veľké Uherce
Trenčianske Teplice - Podolie
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Cigeľ - Borčice
Borčice - Podolie
Stará Turá - Malá Čausa
Veľké Uherce - Trenčianske Teplice
Kočovce - Zemianske Kostoľany
Ilava - Šimonovany-PE
Ladce - Ilava
Zemianske Kostoľany - Ľuborča
Oslany - Veľké Uherce
Malá Čausa - Kamenec p. Vtáčnikom
Horná Poruba - Podolie
Cigeľ - Horná Poruba
Kamenec p. Vtáčnikom - Trenčianske Teplice
Stará Turá - Oslany
Ľuborča - Šimonovany-PE
Kočovce - Ladce
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Borčice - Šimonovany-PE
Ladce - Borčice
Trenčianske Teplice - Ľuborča
Oslany - Kočovce
Podolie - Kamenec p. Vtáčnikom
Horná Poruba - Stará Turá
Veľké Uherce - Horná Poruba
Kamenec p. Vtáčnikom - Cigeľ
Ilava - Oslany
Ľuborča - Malá Čausa
Zemianske Kostoľany - Ladce
Šimonovany-PE - Zemianske Kostoľany
Malá Čausa - Kočovce
Trenčianske Teplice - Ilava
Cigeľ - Stará Turá
Podolie - Veľké Uherce
61
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Oslany - Borčice
Horná Poruba - Ladce
Kamenec p. Vtáčnikom - Kočovce
Ľuborča - Stará Turá
Šimonovany-PE - Cigeľ
Trenčianske Teplice - Malá Čausa
Podolie - Zemianske Kostoľany
Veľké Uherce - Ilava
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Borčice - Ilava
Zemianske Kostoľany - Veľké Uherce
Malá Čausa - Podolie
Cigeľ - Trenčianske Teplice
Stará Turá - Šimonovany-PE
Kočovce - Ľuborča
Ladce - Kamenec p. Vtáčnikom
Borčice - Ilava
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Horná Poruba - Borčice
Kamenec p. Vtáčnikom - Oslany
Ľuborča - Ladce
Šimonovany-PE - Kočovce
Trenčianske Teplice - Stará Turá
Podolie - Cigeľ
Veľké Uherce - Malá Čausa
Ilava - Zemianske Kostoľany
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Borčice - Zemianske Kostoľany
Malá Čausa - Ilava
Cigeľ - Veľké Uherce
Stará Turá - Podolie
Kočovce - Trenčianske Teplice
Ladce - Šimonovany-PE
Oslany - Ľuborča
Horná Poruba - Kamenec p. Vtáčnikom
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Kamenec p. Vtáčnikom - Borčice
Ľuborča - Horná Poruba
Šimonovany-PE - Oslany
Trenčianske Teplice - Ladce
Podolie - Kočovce
Veľké Uherce - Stará Turá
Ilava - Cigeľ
Zemianske Kostoľany - Malá Čausa
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Borčice - Malá Čausa
Zemianske Kostoľany - Cigeľ
Ilava - Stará Turá
Veľké Uherce - Kočovce
Podolie - Ladce
Trenčianske Teplice - Oslany
Šimonovany-PE - Horná Poruba
Ľuborča - Kamenec p. Vtáčnikom
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Ľuborča - Borčice
Kamenec p. Vtáčnikom - Šimonovany-PE
Horná Poruba - Trenčianske Teplice
Oslany - Podolie
Ladce - Veľké Uherce
Kočovce - Ilava
Stará Turá - Zemianske Kostoľany
Cigeľ - Malá Čausa
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Borčice - Cigeľ
Malá Čausa - Stará Turá
Zemianske Kostoľany - Kočovce
Ilava - Ladce
Veľké Uherce - Oslany
Podolie - Horná Poruba
Trenčianske Teplice - Kamenec p. Vtáčnikom
Šimonovany-PE - Ľuborča
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Šimonovany-PE - Borčice
Ľuborča - Trenčianske Teplice
Kamenec p. Vtáčnikom - Podolie
Horná Poruba - Veľké Uherce
Oslany - Ilava
Ladce - Zemianske Kostoľany
Kočovce - Malá Čausa
Stará Turá - Cigeľ
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Borčice - Stará Turá
Cigeľ - Kočovce
Malá Čausa - Ladce
Zemianske Kostoľany - Oslany
Ilava - Horná Poruba
Veľké Uherce - Kamenec p. Vtáčnikom
Podolie - Ľuborča
Trenčianske Teplice - Šimonovany-PE
62
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Trenčianske Teplice - Borčice
Šimonovany-PE - Podolie
Ľuborča - Veľké Uherce
Kamenec p. Vtáčnikom - Ilava
Horná Poruba - Zemianske Kostoľany
Oslany - Malá Čausa
Ladce - Cigeľ
Kočovce - Stará Turá
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Borčice - Kočovce
Stará Turá - Ladce
Cigeľ - Oslany
Malá Čausa - Horná Poruba
Zemianske Kostoľany - Kam. p. Vtáčnikom
Ilava - Ľuborča
Veľké Uherce - Šimonovany-PE
Podolie - Trenčianske Teplice
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
Podolie - Borčice
Trenčianske Teplice - Veľké Uherce
Šimonovany-PE - Ilava
Ľuborča - Zemianske Kostoľany
Kamenec p. Vtáčnikom - Malá Čausa
Horná Poruba - Cigeľ
Oslany - Stará Turá
Ladce - Kočovce
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Borčice - Ladce
Kočovce - Oslany
Stará Turá - Horná Poruba
Cigeľ - Kamenec p. Vtáčnikom
Malá Čausa - Ľuborča
Zemianske Kostoľany - Šimonovany-PE
Ilava - Trenčianske Teplice
Veľké Uherce - Podolie
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Veľké Uherce - Borčice
Podolie - Ilava
Trenčianske Teplice - Zemianske Kostoľany
Šimonovany-PE - Malá Čausa
Ľuborča - Cigeľ
Kamenec p. Vtáčnikom - Stará Turá
Horná Poruba - Kočovce
Oslany - Ladce
63
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Borčice - Oslany
Ladce - Horná Poruba
Kočovce - Kamenec p. Vtáčnikom
Stará Turá - Ľuborča
Cigeľ - Šimonovany-PE
Malá Čausa - Trenčianske Teplice
Zemianske Kostoľany - Podolie
Ilava - Veľké Uherce
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Ilava - Borčice
Veľké Uherce - Zemianske Kostoľany
Podolie - Malá Čausa
Trenčianske Teplice - Cigeľ
Šimonovany-PE - Stará Turá
Ľuborča - Kočovce
Kamenec p. Vtáčnikom - Ladce
Horná Poruba - Oslany
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Borčice - Horná Poruba
Oslany - Kamenec p. Vtáčnikom
Ladce - Ľuborča
Kočovce - Šimonovany-PE
Stará Turá - Trenčianske Teplice
Cigeľ - Podolie
Malá Čausa - Veľké Uherce
Zemianske Kostoľany - Ilava
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Zemianske Kostoľany - Borčice
Ilava - Malá Čausa
Veľké Uherce - Cigeľ
Podolie - Stará Turá
Trenčianske Teplice - Kočovce
Šimonovany-PE - Ladce
Ľuborča - Oslany
Kamenec p. Vtáčnikom - Horná Poruba
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Borčice - Kamenec p. Vtáčnikom
Horná Poruba - Ľuborča
Oslany - Šimonovany-PE
Ladce - Trenčianske Teplice
Kočovce - Podolie
Stará Turá - Veľké Uherce
Cigeľ - Ilava
Malá Čausa - Zemianske Kostoľany
V. liga Sever dorast
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Drietoma - Dolné Vestenice
Kolačín - Dubodiel
Bošany - Plevník
Dolné Kočkovce - Papradno
Opatová nad Váhom - Bošáca
Kanianka - Stará Turá
Trenčianska Turná - Partizánske
Prečín - Horná Poruba
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Dolné Vestenice - Horná Poruba
Partizánske - Prečín
Stará Turá - Trenčianska Turná
Bošáca - Kanianka
Papradno - Opatová nad Váhom
Plevník - Dolné Kočkovce
Dubodiel - Bošany
Drietoma - Kolačín
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Kolačín - Dolné Vestenice
Bošany - Drietoma
Dolné Kočkovce - Dubodiel
Opatová nad Váhom - Plevník
Kanianka - Papradno
Trenčianska Turná - Bošáca
Prečín - Stará Turá
Horná Poruba - Partizánske
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Dolné Vestenice - Partizánske
Stará Turá - Horná Poruba
Bošáca - Prečín
Papradno - Trenčianska Turná
Plevník - Kanianka
Dubodiel - Opatová nad Váhom
Drietoma - Dolné Kočkovce
Kolačín - Bošany
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Bošany - Dolné Vestenice
Dolné Kočkovce - Kolačín
Opatová nad Váhom - Drietoma
Kanianka - Dubodiel
Trenčianska Turná - Plevník
Prečín - Papradno
Horná Poruba - Bošáca
Partizánske - Stará Turá
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Dolné Vestenice - Stará Turá
Bošáca - Partizánske
Papradno - Horná Poruba
Plevník - Prečín
Dubodiel - Trenčianska Turná
Drietoma - Kanianka
Kolačín - Opatová nad Váhom
Bošany - Dolné Kočkovce
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Dolné Kočkovce - Dolné Vestenice
Opatová nad Váhom - Bošany
Kanianka - Kolačín
Trenčianska Turná - Drietoma
Prečín - Dubodiel
Horná Poruba - Plevník
Partizánske - Papradno
Stará Turá - Bošáca
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Dolné Vestenice - Bošáca
Papradno - Stará Turá
Plevník - Partizánske
Dubodiel - Horná Poruba
Drietoma - Prečín
Kolačín - Trenčianska Turná
Bošany - Kanianka
Dolné Kočkovce - Opatová nad Váhom
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Opatová nad Váhom - Dolné Vestenice
Kanianka - Dolné Kočkovce
Trenčianska Turná - Bošany
Prečín - Kolačín
Horná Poruba - Drietoma
Partizánske - Dubodiel
Stará Turá - Plevník
Bošáca - Papradno
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Dolné Vestenice - Papradno
Plevník - Bošáca
Dubodiel - Stará Turá
Drietoma - Partizánske
Kolačín - Horná Poruba
Bošany - Prečín
Dolné Kočkovce - Trenčianska Turná
Opatová nad Váhom - Kanianka
64
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Kanianka - Dolné Vestenice
Trenčianska Turná - Opatová nad Váhom
Prečín - Dolné Kočkovce
Horná Poruba - Bošany
Partizánske - Kolačín
Stará Turá - Drietoma
Bošáca - Dubodiel
Papradno - Plevník
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Dolné Vestenice - Plevník
Dubodiel - Papradno
Drietoma - Bošáca
Kolačín - Stará Turá
Bošany - Partizánske
Dolné Kočkovce - Horná Poruba
Opatová nad Váhom - Prečín
Kanianka - Trenčianska Turná
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Trenčianska Turná - Dolné Vestenice
Prečín - Kanianka
Horná Poruba - Opatová nad Váhom
Partizánske - Dolné Kočkovce
Stará Turá - Bošany
Bošáca - Kolačín
Papradno - Drietoma
Plevník - Dubodiel
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Dolné Vestenice - Dubodiel
Drietoma - Plevník
Kolačín - Papradno
Bošany - Bošáca
Dolné Kočkovce - Stará Turá
Opatová nad Váhom - Partizánske
Kanianka - Horná Poruba
Trenčianska Turná - Prečín
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Prečín - Dolné Vestenice
Horná Poruba - Trenčianska Turná
Partizánske - Kanianka
Stará Turá - Opatová nad Váhom
Bošáca - Dolné Kočkovce
Papradno - Bošany
Plevník - Kolačín
Dubodiel - Drietoma
65
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Dolné Vestenice - Drietoma
Dubodiel - Kolačín
Plevník - Bošany
Papradno - Dolné Kočkovce
Bošáca - Opatová nad Váhom
Stará Turá - Kanianka
Partizánske - Trenčianska Turná
Horná Poruba - Prečín
17. kolo - 16. - 17. 3. 2013
Horná Poruba - Dolné Vestenice
Prečín - Partizánske
Trenčianska Turná - Stará Turá
Kanianka - Bošáca
Opatová nad Váhom - Papradno
Dolné Kočkovce - Plevník
Bošany - Dubodiel
Kolačín - Drietoma
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Dolné Vestenice - Kolačín
Drietoma - Bošany
Dubodiel - Dolné Kočkovce
Plevník - Opatová nad Váhom
Papradno - Kanianka
Bošáca - Trenčianska Turná
Stará Turá - Prečín
Partizánske - Horná Poruba
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Partizánske - Dolné Vestenice
Horná Poruba - Stará Turá
Prečín - Bošáca
Trenčianska Turná - Papradno
Kanianka - Plevník
Opatová nad Váhom - Dubodiel
Dolné Kočkovce - Drietoma
Bošany Kolačín
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Dolné Vestenice - Bošany
Kolačín - Dolné Kočkovce
Drietoma - Opatová nad Váhom
Dubodiel - Kanianka
Plevník - Trenčianska Turná
Papradno - Prečín
Bošáca - Horná Poruba
Dolné Vestenice - Bošany
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Stará Turá - Dolné Vestenice
Partizánske - Bošáca
Horná Poruba - Papradno
Prečín - Plevník
Trenčianska Turná - Dubodiel
Kanianka - Drietoma
Opatová nad Váhom - Kolačín
Dolné Kočkovce - Bošany
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Dolné Vestenice - Dolné Kočkovce
Bošany - Opatová nad Váhom
Kolačín - Kanianka
Drietoma - Trenčianska Turná
Dubodiel - Prečín
Plevník - Horná Poruba
Papradno - Partizánske
Bošáca - Stará Turá
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Dolné Vestenice - Kanianka
Opatová nad Váhom - Trenčianska Turná
Dolné Kočkovce - Prečín
Bošany - Horná Poruba
Kolačín - Partizánske
Drietoma - Stará Turá
Dubodiel - Bošáca
Plevník - Papradno
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Papradno - Dolné Vestenice
Bošáca - Plevník
Stará Turá - Dubodiel
Partizánske - Drietoma
Horná Poruba - Kolačín
Prečín - Bošany
Trenčianska Turná - Dolné Kočkovce
Kanianka - Opatová nad Váhom
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Dolné Vestenice - Prečín
Trenčianska Turná - Horná Poruba
Kanianka - Partizánske
Opatová nad Váhom - Stará Turá
Dolné Kočkovce - Bošáca
Bošany - Papradno
Kolačín - Plevník
Drietoma - Dubodiel
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Plevník - Dolné Vestenice
Papradno - Dubodiel
Bošáca - Drietoma
Stará Turá - Kolačín
Partizánske - Bošany
Horná Poruba - Dolné Kočkovce
Prečín - Opatová nad Váhom
Trenčianska Turná - Kanianka
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Bošáca - Dolné Vestenice
Dolné Vestenice - Trenčianska Turná
Stará Turá - Papradno
Kanianka - Prečín
Partizánske - Plevník
Opatová nad Váhom - Horná Poruba
Horná Poruba - Dubodiel
Dolné Kočkovce - Partizánske
Prečín - Drietoma
Bošany - Stará Turá
Trenčianska Turná - Kolačín
Kolačín - Bošáca
Kanianka - Bošany
Drietoma - Papradno
Opatová nad Váhom - Dolné Kočkovce
Dubodiel - Plevník
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Dolné Vestenice - Opatová nad Váhom
Dubodiel - Dolné Vestenice
Dolné Kočkovce - Kanianka
Plevník - Drietoma
Bošany - Trenčianska Turná
Papradno - Kolačín
Kolačín - Prečín
Bošáca - Bošany
Drietoma - Horná Poruba
Stará Turá - Dolné Kočkovce
Dubodiel - Partizánske
Partizánske - Opatová nad Váhom
Plevník - Stará Turá
Horná Poruba - Kanianka
Papradno - Bošáca
Prečín - Trenčianska Turná
66
V. liga Západ dospelí
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Solčany - Veľké Kostoľany
Trebatice - Petrova Ves
Radošovce - Jacovce
Križovany - Modranka
Hlohovec - Krakovany
Šaštín Stráže - Nafta Gbely
Borský Mikuláš - Horné Orešany
Moravský Svätý Ján - Radošina
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Veľké Kostoľany - Radošina
Horné Orešany - Moravský Svätý Ján
Nafta Gbely - Borský Mikuláš
Krakovany - Šaštín Stráže
Modranka - Hlohovec
Jacovce - Križovany
Petrova Ves - Radošovce
Solčany - Trebatice
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Trebatice - Veľké Kostoľany
Radošovce - Solčany
Križovany - Petrova Ves
Hlohovec - Jacovce
Šaštín Stráže - Modranka
Borský Mikuláš - Krakovany
Moravský Svätý Ján - Nafta Gbely
Radošina - Horné Orešany
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Veľké Kostoľany - Horné Orešany
Nafta Gbely - Radošina
Krakovany - Moravský Svätý Ján
Modranka - Borský Mikuláš
Jacovce - Šaštín Stráže
Petrova Ves - Hlohovec
Solčany - Križovany
Trebatice - Radošovce
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Radošovce - Veľké Kostoľany
Križovany - Trebatice
Hlohovec - Solčany
Šaštín Stráže - Petrova Ves
Borský Mikuláš - Jacovce
Moravský Svätý Ján - Modranka
Radošina - Krakovany
Horné Orešany - Nafta Gbely
67
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Veľké Kostoľany - Nafta Gbely
Krakovany - Horné Orešany
Modranka - Radošina
Jacovce - Moravský Svätý Ján
Petrova Ves - Borský Mikuláš
Solčany - Šaštín Stráže
Trebatice - Hlohovec
Radošovce - Križovany
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Križovany - Veľké Kostoľany
Hlohovec - Radošovce
Šaštín Stráže - Trebatice
Borský Mikuláš - Solčany
Moravský Svätý Ján - Petrova Ves
Radošina - Jacovce
Horné Orešany - Modranka
Nafta Gbely - Krakovany
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Veľké Kostoľany - Krakovany
Modranka - Nafta Gbely
Jacovce - Horné Orešany
Petrova Ves - Radošina
Solčany - Moravský Svätý Ján
Trebatice - Borský Mikuláš
Radošovce - Šaštín Stráže
Križovany - Hlohovec
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Hlohovec - Veľké Kostoľany
Šaštín Stráže - Križovany
Borský Mikuláš - Radošovce
Moravský Svätý Ján - Trebatice
Radošina - Solčany
Horné Orešany - Petrova Ves
Nafta Gbely - Jacovce
Krakovany - Modranka
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Veľké Kostoľany - Modranka
Jacovce - Krakovany
Petrova Ves - Nafta Gbely
Solčany - Horné Orešany
Trebatice - Radošina
Radošovce - Moravský Svätý Ján
Križovany - Borský Mikuláš
Hlohovec - Šaštín Stráže
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Šaštín Stráže - Veľké Kostoľany
Borský Mikuláš - Hlohovec
Moravský Svätý Ján - Križovany
Radošina - Radošovce
Horné Orešany - Trebatice
Nafta Gbely - Solčany
Krakovany - Petrova Ves
Modranka - Jacovce
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Veľké Kostoľany - Jacovce
Petrova Ves - Modranka
Solčany - Krakovany
Trebatice - Nafta Gbely
Radošovce - Horné Orešany
Križovany - Radošina
Hlohovec - Moravský Svätý Ján
Šaštín Stráže - Borský Mikuláš
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Borský Mikuláš - Veľké Kostoľany
Moravský Svätý Ján - Šaštín Stráže
Radošina - Hlohovec
Horné Orešany - Križovany
Nafta Gbely - Radošovce
Krakovany - Trebatice
Modranka - Solčany
Jacovce - Petrova Ves
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Veľké Kostoľany - Petrova Ves
Solčany - Jacovce
Trebatice - Modranka
Radošovce - Krakovany
Križovany - Nafta Gbely
Hlohovec - Horné Orešany
Šaštín Stráže - Radošina
Borský Mikuláš - Moravský Svätý Ján
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Moravský Svätý Ján - Veľké Kostoľany
Radošina - Borský Mikuláš
Horné Orešany - Šaštín Stráže
Nafta Gbely - Hlohovec
Krakovany - Križovany
Modranka - Radošovce
Jacovce - Trebatice
Petrova Ves - Solčany
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Veľké Kostoľany - Solčany
Petrova Ves - Trebatice
Jacovce - Radošovce
Modranka - Križovany
Krakovany - Hlohovec
Nafta Gbely - Šaštín Stráže
Horné Orešany - Borský Mikuláš
Radošina - Moravský Svätý Ján
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Radošina - Veľké Kostoľany
Moravský Svätý Ján - Horné Orešany
Borský Mikuláš - Nafta Gbely
Šaštín Stráže - Krakovany
Hlohovec - Modranka
Križovany - Jacovce
Radošovce - Petrova Ves
Trebatice - Solčany
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Veľké Kostoľany - Trebatice
Solčany - Radošovce
Petrova Ves - Križovany
Jacovce - Hlohovec
Modranka - Šaštín Stráže
Krakovany - Borský Mikuláš
Nafta Gbely - Moravský Svätý Ján
Horné Orešany - Radošina
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Horné Orešany - Veľké Kostoľany
Radošina - Nafta Gbely
Moravský Svätý Ján - Krakovany
Borský Mikuláš - Modranka
Šaštín Stráže - Jacovce
Hlohovec - Petrova Ves
Križovany - Solčany
Radošovce - Trebatice
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Veľké Kostoľany - Radošovce
Trebatice - Križovany
Solčany - Hlohovec
Petrova Ves - Šaštín Stráže
Jacovce - Borský Mikuláš
Modranka - Moravský Svätý Ján
Krakovany - Radošina
Nafta Gbely - Horné Orešany
68
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Nafta Gbely - Veľké Kostoľany
Horné Orešany - Krakovany
Radošina - Modranka
Moravský Svätý Ján - Jacovce
Borský Mikuláš - Petrova Ves
Šaštín Stráže - Solčany
Hlohovec - Trebatice
Križovany - Radošovce
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Veľké Kostoľany - Križovany
Radošovce - Hlohovec
Trebatice - Šaštín Stráže
Solčany - Borský Mikuláš
Petrova Ves - Moravský Svätý Ján
Jacovce - Radošina
Modranka - Horné Orešany
Krakovany - Nafta Gbely
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
Krakovany - Veľké Kostoľany
Nafta Gbely - Modranka
Horné Orešany - Jacovce
Radošina - Petrova Ves
Moravský Svätý Ján - Solčany
Borský Mikuláš - Trebatice
Šaštín Stráže - Radošovce
Hlohovec - Križovany
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Veľké Kostoľany - Hlohovec
Križovany - Šaštín Stráže
Radošovce - Borský Mikuláš
Trebatice - Moravský Svätý Ján
Solčany - Radošina
Petrova Ves - Horné Orešany
Jacovce - Nafta Gbely
Modranka - Krakovany
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Modranka - Veľké Kostoľany
Krakovany - Jacovce
Nafta Gbely - Petrova Ves
Horné Orešany - Solčany
Radošina - Trebatice
Moravský Svätý Ján - Radošovce
Borský Mikuláš - Križovany
Šaštín Stráže - Hlohovec
69
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Veľké Kostoľany - Šaštín Stráže
Hlohovec - Borský Mikuláš
Križovany - Moravský Svätý Ján
Radošovce - Radošina
Trebatice - Horné Orešany
Solčany - Nafta Gbely
Petrova Ves - Krakovany
Jacovce - Modranka
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Jacovce - Veľké Kostoľany
Modranka - Petrova Ves
Krakovany - Solčany
Nafta Gbely - Trebatice
Horné Orešany - Radošovce
Radošina - Križovany
Moravský Svätý Ján - Hlohovec
Borský Mikuláš - Šaštín Stráže
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Veľké Kostoľany - Borský Mikuláš
Šaštín Stráže - Moravský Svätý Ján
Hlohovec - Radošina
Križovany - Horné Orešany
Radošovce - Nafta Gbely
Trebatice - Krakovany
Solčany - Modranka
Petrova Ves - Jacovce
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Petrova Ves - Veľké Kostoľany
Jacovce - Solčany
Modranka - Trebatice
Krakovany - Radošovce
Nafta Gbely - Križovany
Horné Orešany - Hlohovec
Radošina - Šaštín Stráže
Moravský Svätý Ján - Borský Mikuláš
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Veľké Kostoľany - Moravský Svätý Ján
Borský Mikuláš - Radošina
Šaštín Stráže - Horné Orešany
Hlohovec - Nafta Gbely
Križovany - Krakovany
Radošovce - Modranka
Trebatice - Jacovce
Solčany - Petrova Ves
V. liga Západ dorast
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Kátlovce - Voľno
Hlboké - Slávia Trnava
Dolná Krupá - Šaštín Stráže
Chtelnica - Dechtice
Kúty - Suchá nad Parnou
Leopoldov - Gbely
Mokrý Háj - Horné Orešany
Moravský Svätý Ján - Dubovany
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Voľno - Dubovany
Horné Orešany - Moravský Svätý Ján
Gbely - Mokrý Háj
Suchá nad Parnou - Leopoldov
Dechtice - Kúty
Šaštín Stráže - Chtelnica
Slávia Trnava - Dolná Krupá
Kátlovce - Hlboké
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Hlboké - Voľno
Dolná Krupá - Kátlovce
Chtelnica - Slávia Trnava
Kúty - Šaštín Stráže
Leopoldov - Dechtice
Mokrý Háj - Suchá nad Parnou
Moravský Svätý Ján - Gbely
Dubovany - Horné Orešany
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Voľno - Horné Orešany
Gbely - Dubovany
Suchá nad Parnou - Moravský Svätý Ján
Dechtice - Mokrý Háj
Šaštín Stráže - Leopoldov
Slávia Trnava - Kúty
Kátlovce - Chtelnica
HlbokévDolná Krupá
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Dolná Krupá - Voľno
Chtelnica - Hlboké
Kúty - Kátlovce
Leopoldov - Slávia Trnava
Mokrý Háj - Šaštín Stráže
Moravský Svätý Ján - Dechtice
Dubovany - Suchá nad Parnou
Horné Orešany - Gbely
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Voľno - Gbely
Suchá nad Parnou - Horné Orešany
Dechtice - Dubovany
Šaštín Stráže - Moravský Svätý Ján
Slávia Trnava - Mokrý Háj
Kátlovce - Leopoldov
Hlboké - Kúty
Dolná Krupá - Chtelnica
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Chtelnica - Voľno
Kúty - Dolná Krupá
Leopoldov - Hlboké
Mokrý Háj - Kátlovce
Moravský Svätý Ján - Slávia Trnava
Dubovany - Šaštín Stráže
Horné Orešany - Dechtice
Gbely - Suchá nad Parnou
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Voľno - Suchá nad Parnou
Dechtice - Gbely
Šaštín Stráže - Horné Orešany
Slávia Trnava - Dubovany
Kátlovce - Moravský Svätý Ján
Hlboké - Mokrý Háj
Dolná Krupá - Leopoldov
Chtelnica - Kúty
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Kúty - Voľno
Leopoldov - Chtelnica
Mokrý Háj - Dolná Krupá
Moravský Svätý Ján - Hlboké
Dubovany - Kátlovce
Horné Orešany - Slávia Trnava
Gbely - Šaštín Stráže
Suchá nad Parnou - Dechtice
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Voľno - Dechtice
Šaštín Stráže - Suchá nad Parnou
Slávia Trnava - Gbely
Kátlovce - Horné Orešany
Hlboké - Dubovany
Dolná Krupá - Moravský Svätý Ján
Chtelnica - Mokrý Háj
Kúty - Leopoldov
70
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Leopoldov - Voľno
Mokrý Háj - Kúty
Moravský Svätý Ján - Chtelnica
Dubovany - Dolná Krupá
Horné Orešany - Hlboké
Gbely - Kátlovce
Suchá nad Parnou - Slávia Trnava
Dechtice - Šaštín Stráže
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Voľno - Šaštín Stráže
Slávia Trnava - Dechtice
Kátlovce - Suchá nad Parnou
Hlboké - Gbely
Dolná Krupá - Horné Orešany
Chtelnica - Dubovany
Kúty - Moravský Svätý Ján
Leopoldov - Mokrý Háj
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Mokrý Háj - Voľno
Moravský Svätý Ján - Leopoldov
Dubovany - Kúty
Horné Orešany - Chtelnica
Gbely - Dolná Krupá
Suchá nad Parnou - Hlboké
Dechtice - Kátlovce
Šaštín Stráže - Slávia Trnava
14. kolo - 3. - 4. 11. 2012
Voľno - Slávia Trnava
Kátlovce - Šaštín Stráže
Hlboké - Dechtice
Dolná Krupá - Suchá nad Parnou
Chtelnica - Gbely
Kúty - Horné Orešany
Leopoldov - Dubovany
Mokrý Háj - Moravský Svätý Ján
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Moravský Svätý Ján - Voľno
Dubovany - Mokrý Háj
Horné Orešany - Leopoldov
Gbely - Kúty
Suchá nad Parnou - Chtelnica
Dechtice - Dolná Krupá
Šaštín Stráže - Hlboké
Slávia Trnava - Kátlovce
71
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Voľno - Kátlovce
Slávia Trnava - Hlboké
Šaštín Stráže - Dolná Krupá
Dechtice - Chtelnica
Suchá nad Parnou - Kúty
Gbely - Leopoldov
Horné Orešany - Mokrý Háj
Dubovany - Moravský Svätý Ján
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Dubovany - Voľno
Moravský Svätý Ján - Horné Orešany
Mokrý Háj - Gbely
Leopoldov - Suchá nad Parnou
Kúty - Dechtice
Chtelnica - Šaštín Stráže
Dolná Krupá - Slávia Trnava
Hlboké - Kátlovce
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Voľno - Hlboké
Kátlovce - Dolná Krupá
Slávia Trnava - Chtelnica
Šaštín Stráže - Kúty
Dechtice - Leopoldov
Suchá nad Parnou - Mokrý Háj
Gbely - Moravský Svätý Ján
Horné Orešany - Dubovany
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Horné Orešany - Voľno
Dubovany - Gbely
Moravský Svätý Ján - Suchá nad Parnou
Mokrý Háj - Dechtice
Leopoldov - Šaštín Stráže
Kúty - Slávia Trnava
Chtelnica - Kátlovce
Dolná Krupá - Hlboké
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Voľno - Dolná Krupá
Hlboké - Chtelnica
Kátlovce - Kúty
Slávia Trnava - Leopoldov
Šaštín Stráže - Mokrý Háj
Dechtice - Moravský Svätý Ján
Suchá nad Parnou - Dubovany
Gbely - Horné Orešany
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Gbely - Voľno
Horné Orešany - Suchá nad Parnou
Dubovany - Dechtice
Moravský Svätý Ján - Šaštín Stráže
Mokrý Háj - Slávia Trnava
Leopoldov - Kátlovce
Kúty - Hlboké
Chtelnica - Dolná Krupá
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Voľno - Chtelnica
Dolná Krupá - Kúty
Hlboké - Leopoldov
Kátlovce - Mokrý Háj
Slávia Trnava - Moravský Svätý Ján
Šaštín Stráže - Dubovany
Dechtice - Horné Orešany
Suchá nad Parnou - Gbely
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
Suchá nad Parnou - Voľno
Gbely - Dechtice
Horné Orešany - Šaštín Stráže
Dubovany - Slávia Trnava
Moravský Svätý Ján - Kátlovce
Mokrý Háj - Hlboké
Leopoldov - Dolná Krupá
Kúty - Chtelnica
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Voľno - Kúty
Chtelnica - Leopoldov
Dolná Krupá - Mokrý Háj
Hlboké - Moravský Svätý Ján
Kátlovce - Dubovany
Slávia Trnava - Horné Orešany
Šaštín Stráže - Gbely
Dechtice - Suchá nad Parnou
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Dechtice - Voľno
Suchá nad Parnou - Šaštín Stráže
Gbely - Slávia Trnava
Horné Orešany - Kátlovce
Dubovany - Hlboké
Moravský Svätý Ján - Dolná Krupá
Mokrý Háj - Chtelnica
Leopoldov - Kúty
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Voľno - Leopoldov
Kúty - Mokrý Háj
Chtelnica - Moravský Svätý Ján
Dolná Krupá - Dubovany
Hlboké - Horné Orešany
Kátlovce - Gbely
Slávia Trnava - Suchá nad Parnou
Šaštín Stráže - Dechtice
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Šaštín Stráže - Voľno
Dechtice - Slávia Trnava
Suchá nad Parnou - Kátlovce
Gbely - Hlboké
Horné Orešany - Dolná Krupá
Dubovany - Chtelnica
Moravský Svätý Ján - Kúty
Mokrý Háj - Leopoldov
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Voľno - Mokrý Háj
Leopoldov - Moravský Svätý Ján
Kúty - Dubovany
Chtelnica - Horné Orešany
Dolná Krupá - Gbely
Hlboké - Suchá nad Parnou
Kátlovce - Dechtice
Slávia Trnava - Šaštín Stráže
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Slávia Trnava - Voľno
Šaštín Stráže - Kátlovce
Dechtice - Hlboké
Suchá nad Parnou - Dolná Krupá
Gbely - Chtelnica
Horné Orešany - Kúty
Dubovany - Leopoldov
Moravský Svätý Ján - Mokrý Háj
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Voľno - Moravský Svätý Ján
Mokrý Háj - Dubovany
Leopoldov - Horné Orešany
Kúty - Gbely
Chtelnica - Suchá nad Parnou
Dolná Krupá - Dechtice
Hlboké - Šaštín Stráže
Kátlovce - Slávia Trnava
72
V. liga Juh dospelí
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Horná Králová - Ohrady
Šoporňa - Okoč - Sokolec
Tešedíkovo - Vlčany
Trhová Hradská - Kráľova nad Váhom
Orechová Potôň - Veľké Uľany
Trstice - Čeladice
Zlaté klasy - Beladice
Jelka - Lehnice
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Ohrady - Lehnice
Beladice - Jelka
Čeladice - Zlaté klasy
Veľké Uľany - Trstice
Kráľova nad Váhom - Orechová Potôň
Vlčany - Trhová Hradská
Okoč - Sokolec - Tešedíkovo
Horná KrálovávŠoporňa
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Šoporňa - Ohrady
Tešedíkovo - Horná Králová
Trhová Hradská - Okoč - Sokolec
Orechová Potôň - Vlčany
Trstice - Kráľova nad Váhom
Zlaté klasy - Veľké Uľany
Jelka - Čeladice
Lehnice - Beladice
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Ohrady - Beladice
Čeladice - Lehnice
Veľké Uľany - Jelka
Kráľova nad Váhom - Zlaté klasy
Vlčany - Trstice
Okoč - Sokolec - Orechová Potôň
Horná Králová - Trhová Hradská
Šoporňa - Tešedíkovo
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Tešedíkovo - Ohrady
Trhová Hradská - Šoporňa
Orechová Potôň - Horná Králová
Trstice - Okoč - Sokolec
Zlaté klasy - Vlčany
Jelka - Kráľova nad Váhom
Lehnice - Veľké Uľany
Beladice - Čeladice
73
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Ohrady - Čeladice
Veľké Uľany - Beladice
Kráľova nad Váhom - Lehnice
Vlčany - Jelka
Okoč - Sokolec - Zlaté klasy
Horná Králová - Trstice
Šoporňa - Orechová Potôň
Tešedíkovo - Trhová Hradská
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Trhová Hradská - Ohrady
Orechová Potôň - Tešedíkovo
Trstice - Šoporňa
Zlaté klasy - Horná Králová
Jelka - Okoč - Sokolec
Lehnice - Vlčany
Beladice - Kráľova nad Váhom
Čeladice - Veľké Uľany
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Ohrady - Veľké Uľany
Kráľova nad Váhom - Čeladice
Vlčany - Beladice
Okoč - Sokolec - Lehnice
Horná Králová - Jelka
Šoporňa - Zlaté klasy
Tešedíkovo - Trstice
Trhová Hradská - Orechová Potôň
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Orechová Potôň - Ohrady
Trstice - Trhová Hradská
Zlaté klasy - Tešedíkovo
Jelka - Šoporňa
Lehnice - Horná Králová
Beladice - Okoč - Sokolec
Čeladice - Vlčany
Veľké Uľany - Kráľova nad Váhom
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Ohrady - Kráľova nad Váhom
Vlčany - Veľké Uľany
Okoč - Sokolec - Čeladice
Horná Králová - Beladice
Šoporňa - Lehnice
Tešedíkovo - Jelka
Trhová Hradská - Zlaté klasy
Orechová Potôň - Trstice
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Trstice - Ohrady
Zlaté klasy - Orechová Potôň
Jelka - Trhová Hradská
Lehnice - Tešedíkovo
Beladice - Šoporňa
Čeladice - Horná Králová
Veľké Uľany - Okoč - Sokolec
Kráľova nad Váhom - Vlčany
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Ohrady - Vlčany
Okoč - Sokolec - Kráľova nad Váhom
Horná Králová - Veľké Uľany
Šoporňa - Čeladice
Tešedíkovo - Beladice
Trhová Hradská - Lehnice
Orechová Potôň - Jelka
Trstice - Zlaté klasy
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Zlaté klasy - Ohrady
Jelka - Trstice
Lehnice - Orechová Potôň
Beladice - Trhová Hradská
Čeladice - Tešedíkovo
Veľké Uľany - Šoporňa
Kráľova nad Váhom - Horná Králová
Vlčany - Okoč - Sokolec
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Ohrady - Okoč - Sokolec
Horná Králová - Vlčany
Šoporňa - Kráľova nad Váhom
Tešedíkovo - Veľké Uľany
Trhová Hradská - Čeladice
Orechová Potôň - Beladice
Trstice - Lehnice
Zlaté klasy - Jelka
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Jelka - Ohrady
Lehnice - Zlaté klasy
Beladice - Trstice
Čeladice - Orechová Potôň
Veľké Uľany - Trhová Hradská
Kráľova nad Váhom - Tešedíkovo
Vlčany - Šoporňa
Okoč - Sokolec - Horná Králová
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Ohrady - Horná Králová
Okoč - Sokolec - Šoporňa
Vlčany - Tešedíkovo
Kráľova nad Váhom - Trhová Hradská
Veľké Uľany - Orechová Potôň
Čeladice - Trstice
Beladice - Zlaté klasy
Lehnice - Jelka
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Lehnice - Ohrady
Jelka - Beladice
Zlaté klasy - Čeladice
Trstice - Veľké Uľany
Orechová Potôň - Kráľova nad Váhom
Trhová Hradská - Vlčany
Tešedíkovo - Okoč - Sokolec
Šoporňa - Horná Králová
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Ohrady - Šoporňa
Horná Králová - Tešedíkovo
Okoč - Sokolec - Trhová Hradská
Vlčany - Orechová Potôň
Kráľova nad Váhom - Trstice
Veľké Uľany - Zlaté klasy
Čeladice - Jelka
Beladice - Lehnice
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Beladice - Ohrady
Lehnice - Čeladice
Jelka - Veľké Uľany
Zlaté klasy - Kráľova nad Váhom
Trstice - Vlčany
Orechová Potôň - Okoč - Sokolec
Trhová Hradská - Horná Králová
Tešedíkovo - Šoporňa
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Ohrady - Tešedíkovo
Šoporňa - Trhová Hradská
Horná Králová - Orechová Potôň
Okoč - Sokolec - Trstice
Vlčany - Zlaté klasy
Kráľova nad Váhom - Jelka
Veľké Uľany - Lehnice
Čeladice - Beladice
74
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Čeladice - Ohrady
Beladice - Veľké Uľany
Lehnice - Kráľova nad Váhom
Jelka - Vlčany
Zlaté klasy - Okoč - Sokolec
Trstice - Horná Králová
Orechová Potôň - Šoporňa
Trhová Hradská - Tešedíkovo
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Ohrady - Trhová Hradská
Tešedíkovo - Orechová Potôň
Šoporňa - Trstice
Horná Králová - Zlaté klasy
Okoč - Sokolec - Jelka
Vlčany - Lehnice
Kráľova nad Váhom - Beladice
Veľké Uľany - Čeladice
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
Veľké Uľany - Ohrady
Čeladice - Kráľova nad Váhom
Beladice - Vlčany
Lehnice - Okoč - Sokolec
Jelka - Horná Králová
Zlaté klasy - Šoporňa
Trstice - Tešedíkovo
Orechová Potôň - Trhová Hradská
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Ohrady - Orechová Potôň
Trhová Hradská - Trstice
Tešedíkovo - Zlaté klasy
Šoporňa - Jelka
Horná Králová - Lehnice
Okoč - Sokolec - Beladice
Vlčany - Čeladice
Kráľova nad Váhomv - Veľké Uľany
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Kráľova nad Váhom - Ohrady
Veľké Uľany - Vlčany
Čeladice - Okoč - Sokolec
Beladice - Horná Králová
Lehnice - Šoporňa
Jelka - Tešedíkovo
Zlaté klasy - Trhová Hradská
Trstice - Orechová Potôň
75
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Ohrady - Trstice
Orechová Potôň - Zlaté klasy
Trhová Hradská - Jelka
Tešedíkovo - Lehnice
Šoporňa - Beladice
Horná Králová - Čeladice
Okoč - Sokolec - Veľké Uľany
Vlčany - Kráľova nad Váhom
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Vlčany - Ohrady
Kráľova nad Váhom - Okoč - Sokolec
Veľké Uľany - Horná Králová
Čeladice - Šoporňa
Beladice - Tešedíkovo
Lehnice - Trhová Hradská
Jelka - Orechová Potôň
Zlaté klasy - Trstice
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Ohrady - Zlaté klasy
Trstice - Jelka
Orechová Potôň - Lehnice
Trhová Hradská - Beladice
Tešedíkovo - Čeladice
Šoporňa - Veľké Uľany
Horná Králová - Kráľova nad Váhom
Okoč - Sokolec - Vlčany
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Okoč - Sokolec - Ohrady
Vlčany - Horná Králová
Kráľova nad Váhom - Šoporňa
Veľké Uľany - Tešedíkovo
Čeladice - Trhová Hradská
Beladice - Orechová Potôň
Lehnice - Trstice
Jelka - Zlaté klasy
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Ohrady - Jelka
Zlaté klasy - Lehnice
Trstice - Beladice
Orechová Potôň - Čeladice
Trhová Hradská - Veľké Uľany
Tešedíkovo - Kráľova nad Váhom
Šoporňa - Vlčany
Horná Králová - Okoč - Sokolec
V. liga Juh dorast
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Váhovce - Ivanka pri Nitre
Močenok - Okoč - Sokolec
Tešedíkovo - Šoporňa
Nový Život - Veľká Mača
Veľké Zálužie - Janíkovce
Trstice - Baloň
Zlaté Klasy - Pusté Uľany
Neded - Vlčany
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Ivanka pri Nitre - Vlčany
Pusté Uľany - Neded
Baloň - Zlaté Klasy
Janíkovce - Trstice
Veľká Mača - Veľké Zálužie
Šoporňa - Nový Život
Okoč - Sokolec - Tešedíkovo
Váhovce - Močenok
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Močenok - Ivanka pri Nitre
Tešedíkovo - Váhovce
Nový Život - Okoč - Sokolec
Veľké Zálužie - Šoporňa
Trstice - Veľká Mača
Zlaté Klasy - Janíkovce
Neded - Baloň
Vlčany - Pusté Uľany
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Ivanka pri Nitre - Pusté Uľany
Baloň - Vlčany
Janíkovce - Neded
Veľká Mača - Zlaté Klasy
Šoporňa - Trstice
Okoč - Sokolec - Veľké Zálužie
Váhovce - Nový Život
Močenok - Tešedíkovo
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Tešedíkovo - Ivanka pri Nitre
Nový Život - Močenok
Veľké Zálužie - Váhovce
Trstice - Okoč - Sokolec
Zlaté Klasy - Šoporňa
Neded - Veľká Mača
Vlčany - Janíkovce
Pusté Uľany - Baloň
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Ivanka pri Nitre - Baloň
Janíkovce - Pusté Uľany
Veľká Mača - Vlčany
Šoporňa - Neded
Okoč - Sokolec - Zlaté Klasy
Váhovce - Trstice
Močenok - Veľké Zálužie
Tešedíkovo - Nový Život
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Nový Život - Ivanka pri Nitre
Veľké Zálužie - Tešedíkovo
Trstice - Močenok
Zlaté Klasy - Váhovce
Neded - Okoč - Sokolec
Vlčany - Šoporňa
Pusté Uľany - Veľká Mača
Baloň - Janíkovce
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Ivanka pri Nitre - Janíkovce
Veľká Mača - Baloň
Šoporňa - Pusté Uľany
Okoč - Sokolec - Vlčany
Váhovce - Neded
Močenok - Zlaté Klasy
Tešedíkovo - Trstice
Nový Život - Veľké Zálužie
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Veľké Zálužie - Ivanka pri Nitre
Trstice - Nový Život
Zlaté Klasy - Tešedíkovo
Neded - Močenok
Vlčany - Váhovce
Pusté Uľany - Okoč - Sokolec
Baloň - Šoporňa
Janíkovce - Veľká Mača
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Ivanka pri Nitre - Veľká Mača
Šoporňa - Janíkovce
Okoč - Sokolec - Baloň
Váhovce - Pusté Uľany
Močenok - Vlčany
Tešedíkovo - Neded
Nový Život - Zlaté Klasy
Veľké Zálužie - Trstice
76
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Trstice - Ivanka pri Nitre
Zlaté Klasy - Veľké Zálužie
Neded - Nový Život
Vlčany - Tešedíkovo
Pusté Uľany - Močenok
Baloň - Váhovce
Janíkovce - Okoč - Sokolec
Veľká Mača - Šoporňa
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Ivanka pri Nitre - Šoporňa
Okoč - Sokolec - Veľká Mača
Váhovce - Janíkovce
Močenok - Baloň
Tešedíkovo - Pusté Uľany
Nový Život - Vlčany
Veľké Zálužie - Neded
Trstice - Zlaté Klasy
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Zlaté Klasy - Ivanka pri Nitre
Neded - Trstice
Vlčany - Veľké Zálužie
Pusté Uľany - Nový Život
Baloň - Tešedíkovo
Janíkovce - Močenok
Veľká Mača - Váhovce
Zlaté Klasy - Ivanka pri Nitre
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Ivanka pri Nitre - Okoč - Sokolec
Váhovce - Šoporňa
Močenok - Veľká Mača
Tešedíkovo - Janíkovce
Nový Život - Baloň
Veľké Zálužie - Pusté Uľany
Trstice - Vlčany
Zlaté Klasy - Neded
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Neded - Ivanka pri Nitre
Vlčany - Zlaté Klasy
Pusté Uľany - Trstice
Baloň - Veľké Zálužie
Janíkovce - Nový Život
Veľká Mača - Tešedíkovo
Šoporňa - Močenok
Okoč - Sokolec - Váhovce
77
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Ivanka pri Nitre - Váhovce
Okoč - Sokolec - Močenok
Šoporňa - Tešedíkovo
Veľká Mača - Nový Život
Janíkovce - Veľké Zálužie
Baloň - Trstice
Pusté Uľany - Zlaté Klasy
Vlčany - Neded
17. kolo 16. - 17. 3. 2013
Vlčany - Ivanka pri Nitre
Neded - Pusté Uľany
Zlaté Klasy - Baloň
Trstice - Janíkovce
Veľké Zálužie - Veľká Mača
Nový Život - Šoporňa
Tešedíkovo - Okoč - Sokolec
Močenok - Váhovce
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Ivanka pri Nitre - Močenok
Váhovce - Tešedíkovo
Okoč - Sokolec - Nový Život
Šoporňa - Veľké Zálužie
Veľká Mača - Trstice
Janíkovce - Zlaté Klasy
Baloň - Neded
Pusté Uľany - Vlčany
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Pusté Uľany - Ivanka pri Nitre
Vlčany - Baloň
Neded - Janíkovce
Zlaté Klasy - Veľká Mača
Trstice - Šoporňa
Veľké Zálužie - Okoč - Sokolec
Nový Život - Váhovce
Tešedíkovo - Močenok
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Ivanka pri Nitre - Tešedíkovo
Močenok - Nový Život
Váhovce - Veľké Zálužie
Okoč - Sokolec - Trstice
Šoporňa - Zlaté Klasy
Veľká Mača - Neded
Janíkovce - Vlčany
Baloň - Pusté Uľany
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Baloň - Ivanka pri Nitre
Pusté Uľany - Janíkovce
Vlčany - Veľká Mača
Neded - Šoporňa
Zlaté Klasy - Okoč - Sokolec
Trstice - Váhovce
Veľké Zálužie - Močenok
Nový Život - Tešedíkovo
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Ivanka pri Nitre - Nový Život
Tešedíkovo - Veľké Zálužie
Močenok - Trstice
Váhovce - Zlaté Klasy
Okoč - Sokolec - Neded
Šoporňa - Vlčany
Veľká Mača - Pusté Uľany
Janíkovce - Baloň
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
Janíkovce - Ivanka pri Nitre
Baloň - Veľká Mača
Pusté Uľany - Šoporňa
Vlčany - Okoč - Sokolec
Neded - Váhovce
Zlaté Klasy - Močenok
Trstice - Tešedíkovo
Veľké Zálužie - Nový Život
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Ivanka pri Nitre - Veľké Zálužie
Nový Život - Trstice
Tešedíkovo - Zlaté Klasy
Močenok - Neded
Váhovce - Vlčany
Okoč - Sokolec - Pusté Uľany
Šoporňa - Baloň
Veľká Mača - Janíkovce
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Veľká Mača - Ivanka pri Nitre
Janíkovce - Šoporňa
Baloň - Okoč - Sokolec
Pusté Uľany - Váhovce
Vlčany - Močenok
Neded - Tešedíkovo
Zlaté Klasy - Nový Život
Trstice - Veľké Zálužie
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Ivanka pri Nitre - Trstice
Veľké Zálužie - Zlaté Klasy
Nový Život - Neded
Tešedíkovo - Vlčany
Močenok - Pusté Uľany
Váhovce - Baloň
Okoč - SokolecvJaníkovce
Šoporňa - Veľká Mača
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Šoporňa - Ivanka pri Nitre
Veľká Mača - Okoč - Sokolec
Janíkovce - Váhovce
Baloň - Močenok
Pusté Uľany - Tešedíkovo
Vlčany - Nový Život
Neded - Veľké Zálužie
Zlaté KlasyvTrstice
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Ivanka pri Nitre - Zlaté Klasy
Trstice - Neded
Veľké Zálužie - Vlčany
Nový Život - Pusté Uľany
Tešedíkovo - Baloň
Močenok - Janíkovce
Váhovce - Veľká Mača
Okoč - Sokolec - Šoporňa
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Okoč - Sokolec - Ivanka pri Nitre
Šoporňa - Váhovce
Veľká Mača - Močenok
Janíkovce - Tešedíkovo
Baloň - Nový Život
Pusté Uľany - Veľké Zálužie
Vlčany - Trstice
Neded - Zlaté Klasy
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Ivanka pri Nitre - Neded
Zlaté Klasy - Vlčany
Trstice - Pusté Uľany
Veľké Zálužie - Baloň
Nový Život - Janíkovce
Tešedíkovo - Veľká Mača
Močenok - Šoporňa
Váhovce - Okoč - Sokolec
78
V. liga Východ dospelí
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Zlatná na Ostrove - Podhájska
Tvrdošovce - Svätý Peter
Kozárovce - Komjatice
Kalná nad Hronom - Dolný Ohaj
Marcelová - Hurbanovo
Čaka - Bánov
Tlmače - Nesvady
Šahy - Bešeňov
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Podhájska - Bešeňov
Nesvady - Šahy
Bánov - Tlmače
Hurbanovo - Čaka
Dolný Ohaj - Marcelová
Komjatice - Kalná nad Hronom
Svätý Peter - Kozárovce
Zlatná na Ostrove - Tvrdošovce
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Tvrdošovce - Podhájska
Kozárovce - Zlatná na Ostrove
Kalná nad Hronom - Svätý Peter
Marcelová - Komjatice
Čaka - Dolný Ohaj
Tlmače - Hurbanovo
Šahy - Bánov
Bešeňov - Nesvady
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Podhájska - Nesvady
Bánov - Bešeňov
Hurbanovo - Šahy
Dolný Ohaj - Tlmače
Komjatice - Čaka
Svätý Peter - Marcelová
Zlatná na Ostrove - Kalná nad Hronom
Tvrdošovce - Kozárovce
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Kozárovce - Podhájska
Kalná nad Hronom - Tvrdošovce
Marcelová - Zlatná na Ostrove
Čaka - Svätý Peter
Tlmače - Komjatice
Šahy - Dolný Ohaj
Bešeňov - Hurbanovo
Kozárovce - Podhájska
79
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Podhájska - Bánov
Hurbanovo - Nesvady
Dolný Ohaj - Bešeňov
Komjatice - Šahy
Svätý Peter - Tlmače
Zlatná na Ostrove - Čaka
Tvrdošovce - Marcelová
Kozárovce - Kalná nad Hronom
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Kalná nad Hronom - Podhájska
Marcelová - Kozárovce
Čaka - Tvrdošovce
Tlmače - Zlatná na Ostrove
Šahy - Svätý Peter
Bešeňov - Komjatice
Nesvady - Dolný Ohaj
Bánov - Hurbanovo
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Podhájska - Hurbanovo
Dolný Ohaj - Bánov
Komjatice - Nesvady
Svätý Peter - Bešeňov
Zlatná na Ostrove - Šahy
Tvrdošovce - Tlmače
Kozárovce - Čaka
Kalná nad Hronom - Marcelová
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Marcelová - Podhájska
Čaka - Kalná nad Hronom
Tlmače - Kozárovce
Šahy - Tvrdošovce
Bešeňov - Zlatná na Ostrove
Nesvady - Svätý Peter
Bánov - Komjatice
Hurbanovo - Dolný Ohaj
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Podhájska - Dolný Ohaj
Komjatice - Hurbanovo
Svätý Peter - Bánov
Zlatná na Ostrove - Nesvady
Tvrdošovce - Bešeňov
Kozárovce - Šahy
Kalná nad HronomvTlmače
MarcelovávČaka
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Čaka - Podhájska
Tlmače - Marcelová
Šahy - Kalná nad Hronom
Bešeňov - Kozárovce
Nesvady - Tvrdošovce
Bánov - Zlatná na Ostrove
Hurbanovo - Svätý Peter
Dolný Ohaj - Komjatice
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Podhájska - Komjatice
Svätý Peter - Dolný Ohaj
Zlatná na Ostrove - Hurbanovo
Tvrdošovce - Bánov
Kozárovce - Nesvady
Kalná nad Hronom - Bešeňov
Marcelová - Šahy
Čaka - Tlmače
13. kolo 27. - 28. 10. 2012
Tlmače - Podhájska
Šahy - Čaka
Bešeňov - Marcelová
Nesvady - Kalná nad Hronom
Bánov - Kozárovce
Hurbanovo - Tvrdošovce
Dolný Ohaj - Zlatná na Ostrove
Komjatice - Svätý Peter
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Podhájska - Svätý Peter
Zlatná na Ostrove - Komjatice
Tvrdošovce - Dolný Ohaj
Kozárovce - Hurbanovo
Kalná nad HronomvBánov
Marcelová - Nesvady
Čaka - Bešeňov
Tlmače - Šahy
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Šahy - Podhájska
Bešeňov - Tlmače
Nesvady - Čaka
Bánov - Marcelová
Hurbanovo - Kalná nad Hronom
Dolný Ohaj - Kozárovce
Komjatice - Tvrdošovce
Svätý Peter - Zlatná na Ostrove
16. kolo - 9. - 10. 3. 2013
Podhájska - Zlatná na Ostrove
Svätý Peter - Tvrdošovce
Komjatice - Kozárovce
Dolný Ohaj - Kalná nad Hronom
Hurbanovo - Marcelová
Bánov - Čaka
Nesvady - Tlmače
Bešeňov - Šahy
17. kolo - 16. - 17. 3. 2013
Bešeňov - Podhájska
Šahy - Nesvady
Tlmače - Bánov
Čaka - Hurbanovo
Marcelová - Dolný Ohaj
Kalná nad Hronom - Komjatice
Kozárovce - Svätý Peter
Tvrdošovce - Zlatná na Ostrove
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Podhájska - Tvrdošovce
Zlatná na Ostrove - Kozárovce
Svätý Peter - Kalná nad Hronom
Komjatice - Marcelová
Dolný Ohaj - Čaka
Hurbanovo - Tlmače
Bánov - Šahy
Nesvady - Bešeňov
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Nesvady - Podhájska
Bešeňov - Bánov
Šahy - Hurbanovo
Tlmače - Dolný Ohaj
Čaka - Komjatice
Marcelová - Svätý Peter
Kalná nad Hronom - Zlatná na Ostrove
Kozárovce - Tvrdošovce
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Podhájska - Kozárovce
Tvrdošovce - Kalná nad Hronom
Zlatná na Ostrove - Marcelová
Svätý Peter - Čaka
Komjatice - Tlmače
Dolný Ohaj - Šahy
Hurbanovo - Bešeňov
Bánov - Nesvady
80
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Bánov - Podhájska
Nesvady - Hurbanovo
Bešeňov - Dolný Ohaj
Šahy - Komjatice
Tlmače - Svätý Peter
Čaka - Zlatná na Ostrove
Marcelová - Tvrdošovce
Kalná nad Hronom - Kozárovce
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Podhájska - Kalná nad Hronom
Kozárovce - Marcelová
Tvrdošovce - Čaka
Zlatná na Ostrove - Tlmače
Svätý Peter - Šahy
Komjatice - Bešeňov
Dolný Ohaj - Nesvady
Hurbanovo - Bánov
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
Hurbanovo - Podhájska
Bánov - Dolný Ohaj
Nesvady - Komjatice
Bešeňov - Svätý Peter
Šahy - Zlatná na Ostrove
Tlmače - Tvrdošovce
Čaka - Kozárovce
Marcelová - Kalná nad Hronom
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Podhájska - Marcelová
Kalná nad Hronom - Čaka
Kozárovce - Tlmače
Tvrdošovce - Šahy
Zlatná na Ostrove - Bešeňov
Svätý Peter - Nesvady
Komjatice - Bánov
Dolný Ohaj - Hurbanovo
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Dolný Ohaj - Podhájska
Hurbanovo - Komjatice
Bánov - Svätý Peter
Nesvady - Zlatná na Ostrove
Bešeňov - Tvrdošovce
Šahy - Kozárovce
Tlmače - Kalná nad Hronom
Čaka - Marcelová
81
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Podhájska - Čaka
Marcelová - Tlmače
Kalná nad Hronom - Šahy
Kozárovce - Bešeňov
TvrdošovcevNesvady
Zlatná na Ostrove - Bánov
Svätý Peter - Hurbanovo
Komjatice - Dolný Ohaj
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Komjatice - Podhájska
Dolný Ohaj - Svätý Peter
Hurbanovo - Zlatná na Ostrove
Bánov - Tvrdošovce
Nesvady - Kozárovce
Bešeňov - Kalná nad Hronom
Šahy - Marcelová
Tlmače - Čaka
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Podhájska - Tlmače
Čaka - Šahy
Marcelová - Bešeňov
Kalná nad Hronom - Nesvady
Kozárovce - Bánov
Tvrdošovce - Hurbanovo
Zlatná na Ostrove - Dolný Ohaj
Svätý Peter - Komjatice
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Svätý Peter - Podhájska
Komjatice - Zlatná na Ostrove
Dolný Ohaj - Tvrdošovce
Hurbanovo - Kozárovce
Bánov - Kalná nad Hronom
Nesvady - Marcelová
Bešeňov - Čaka
Šahy - Tlmače
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Podhájska - Šahy
Tlmače - Bešeňov
Čaka - Nesvady
Marcelová - Bánov
Kalná nad Hronom - Hurbanovo
Kozárovce - Dolný Ohaj
Tvrdošovce - Komjatice
Zlatná na Ostrove - Svätý Peter
V. liga Východ dorast
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
Zlatná na Ostrove - Strekov
Imeľ - Svätý Peter
Kozárovce - Zemianska Olča
Hurbanovo - Kolárovo
Marcelová - Kalná nad Hronom
Komjatice - Veľký Kýr
Tlmače - Nesvady
Šahy - Nová Dedina
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
Strekov - Nová Dedina
Nesvady - Šahy
Veľký Kýr - Tlmače
Kalná nad Hronom - Komjatice
Kolárovo - Marcelová
Zemianska Olča - Hurbanovo
Svätý Peter - Kozárovce
Zlatná na Ostrove - Imeľ
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Imeľ - Strekov
Kozárovce - Zlatná na Ostrove
Hurbanovo - Svätý Peter
Marcelová - Zemianska Olča
Komjatice - Kolárovo
Tlmače - Kalná nad Hronom
Šahy - Veľký Kýr
Nová Dedina - Nesvady
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
Strekov - Nesvady
Veľký Kýr - Nová Dedina
Kalná nad Hronom - Šahy
Kolárovo - Tlmače
Zemianska Olča - Komjatice
Svätý Peter - Marcelová
Zlatná na Ostrove - Hurbanovo
Imeľ - Kozárovce
5. kolo 1. - 2. 9. 2012
Kozárovce - Strekov
Hurbanovo - Imeľ
Marcelová - Zlatná na Ostrove
Komjatice - Svätý Peter
Tlmače - Zemianska Olča
Šahy - Kolárovo
Nová Dedina - Kalná nad Hronom
Nesvady - Veľký Kýr
6. kolo 8. - 9. 9. 2012
Strekov - Veľký Kýr
Kalná nad Hronom - Nesvady
Kolárovo - Nová Dedina
Zemianska Olča - Šahy
Svätý Peter - Tlmače
Zlatná na Ostrove - Komjatice
Imeľ - Marcelová
Kozárovce - Hurbanovo
7. kolo 15. - 16. 9. 2012
Hurbanovo - Strekov
Marcelová - Kozárovce
Komjatice - Imeľ
Tlmače - Zlatná na Ostrove
Šahy - Svätý Peter
Nová Dedina - Zemianska Olča
Nesvady - Kolárovo
Veľký Kýr - Kalná nad Hronom
8. kolo 22. - 23. 9. 2012
Strekov - Kalná nad Hronom
Kolárovo - Veľký Kýr
Zemianska Olča - Nesvady
Svätý Peter - Nová Dedina
Zlatná na Ostrove - Šahy
ImeľvTlmače
Kozárovce - Komjatice
Hurbanovo - Marcelová
9. kolo 29. - 30. 9. 2012
Marcelová - Strekov
Komjatice - Hurbanovo
Tlmače - Kozárovce
Šahy - Imeľ
Nová Dedina - Zlatná na Ostrove
Nesvady - Svätý Peter
Veľký Kýr - Zemianska Olča
Kalná nad Hronom - Kolárovo
10. kolo 6. - 7. 10. 2012
Strekov - Kolárovo
Zemianska Olča - Kalná nad Hronom
Svätý Peter - Veľký Kýr
Zlatná na Ostrove - Nesvady
Imeľ - Nová Dedina
Kozárovce - Šahy
Hurbanovo - Tlmače
Marcelová - Komjatice
82
11. kolo 13. - 14. 10. 2012
Komjatice - Strekov
Tlmače - Marcelová
Šahy - Hurbanovo
Nová Dedina - Kozárovce
Nesvady - Imeľ
Veľký Kýr - Zlatná na Ostrove
Kalná nad Hronom - Svätý Peter
Kolárovo - Zemianska Olča
12. kolo 20. - 21. 10. 2012
Strekov - Zemianska Olča
Svätý Peter - Kolárovo
Zlatná na Ostrove - Kalná nad Hronom
Imeľ - Veľký Kýr
Kozárovce - Nesvady
Hurbanovo - Nová Dedina
Marcelová - Šahy
Komjatice - Tlmače
13. kolo - 27. - 28. 10. 2012
Tlmače - Strekov
Šahy - Komjatice
Nová Dedina - Marcelová
Nesvady - Hurbanovo
Veľký Kýr - Kozárovce
Kalná nad Hronom - Imeľ
KolárovovZlatná na Ostrove
Zemianska OlčavSvätý Peter
14. kolo 3. - 4. 11. 2012
Strekov - Svätý Peter
Zlatná na Ostrove - Zemianska Olča
Imeľ - Kolárovo
KozárovcevKalná nad Hronom
Hurbanovo - Veľký Kýr
Marcelová - Nesvady
Komjatice - Nová Dedina
Tlmače - Šahy
15. kolo 10. - 11. 11. 2012
Šahy - Strekov
Nová Dedina - Tlmače
Nesvady - Komjatice
Veľký Kýr - Marcelová
Kalná nad Hronom - Hurbanovo
Kolárovo - Kozárovce
Zemianska Olča - Imeľ
Svätý Peter - Zlatná na Ostrove
83
16. kolo 9. - 10. 3. 2013
Strekov - Zlatná na Ostrove
Svätý Peter - Imeľ
Zemianska Olča - Kozárovce
Kolárovo - Hurbanovo
Kalná nad Hronom - Marcelová
Veľký Kýr - Komjatice
Nesvady - Tlmače
Nová Dedina - Šahy
17. kolo - 16. - 17. 3. 2013
Nová Dedina - Strekov
Šahy - Nesvady
Tlmače - Veľký Kýr
Komjatice - Kalná nad Hronom
Marcelová - Kolárovo
HurbanovovZemianska Olča
Kozárovce - Svätý Peter
Imeľ - Zlatná na Ostrove
18. kolo 23. - 24. 3. 2013
Strekov - Imeľ
Zlatná na Ostrove - Kozárovce
Svätý Peter - Hurbanovo
Zemianska Olča - Marcelová
Kolárovo - Komjatice
Kalná nad Hronom - Tlmače
Veľký Kýr - Šahy
Nesvady - Nová Dedina
19. kolo 30. - 31. 3. 2013
Nesvady - Strekov
Nová Dedina - Veľký Kýr
Šahy - Kalná nad Hronom
Tlmače - Kolárovo
Komjatice - Zemianska Olča
Marcelová - Svätý Peter
Hurbanovo - Zlatná na Ostrove
Kozárovce - Imeľ
20. kolo 6. - 7. 4. 2013
Strekov - Kozárovce
Imeľ - Hurbanovo
Zlatná na OstrovevMarcelová
Svätý Peter - Komjatice
Zemianska Olča - Tlmače
Kolárovo - Šahy
Kalná nad Hronom - Nová Dedina
Veľký Kýr - Nesvady
21. kolo 13. - 14. 4. 2013
Veľký Kýr - Strekov
Nesvady - Kalná nad Hronom
Nová Dedina - Kolárovo
Šahy - Zemianska Olča
Tlmače - Svätý Peter
Komjatice - Zlatná na Ostrove
Marcelová - Imeľ
Hurbanovo - Kozárovce
22. kolo 20. - 21. 4. 2013
Strekov - Hurbanovo
Kozárovce - Marcelová
Imeľ - Komjatice
Zlatná na Ostrove - Tlmače
Svätý Peter - Šahy
Zemianska Olča - Nová Dedina
Kolárovo - Nesvady
Kalná nad Hronom - Veľký Kýr
23. kolo 27. - 28. 4. 2013
Kalná nad Hronom - Strekov
Veľký Kýr - Kolárovo
Nesvady - Zemianska Olča
Nová Dedina - Svätý Peter
Šahy - Zlatná na Ostrove
Tlmače - Imeľ
Komjatice - Kozárovce
Marcelová - Hurbanovo
24. kolo 4. - 5. 5. 2013
Strekov - Marcelová
Hurbanovo - Komjatice
KozárovcevTlmače
Imeľ - Šahy
Zlatná na Ostrove - Nová Dedina
Svätý Peter - Nesvady
Zemianska Olča - Veľký Kýr
Kolárovo - Kalná nad Hronom
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Kolárovo - Strekov
Kalná nad Hronom - Zemianska Olča
Veľký Kýr - Svätý Peter
Nesvady - Zlatná na Ostrove
Nová Dedina - Imeľ
Šahy - Kozárovce
Tlmače - Hurbanovo
Komjatice - Marcelová
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Strekov - Komjatice
Marcelová - Tlmače
Hurbanovo - Šahy
Kozárovce - Nová Dedina
Imeľ - Nesvady
Zlatná na Ostrove - Veľký Kýr
Svätý Peter - Kalná nad Hronom
Zemianska Olča - Kolárovo
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Zemianska Olča - Strekov
Kolárovo - Svätý Peter
Kalná nad Hronom - Zlatná na Ostrove
Veľký Kýr - Imeľ
Nesvady - Kozárovce
Nová Dedina - Hurbanovo
Šahy - Marcelová
Tlmače - Komjatice
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
Strekov - Tlmače
Komjatice - Šahy
Marcelová - Nová Dedina
Hurbanovo - Nesvady
Kozárovce - Veľký Kýr
Imeľ - Kalná nad Hronom
Zlatná na Ostrove - Kolárovo
Svätý Peter - Zemianska Olča
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Svätý Peter - Strekov
Zemianska Olča - Zlatná na Ostrove
Kolárovo - Imeľ
Kalná nad Hronom - Kozárovce
Veľký Kýr - Hurbanovo
Nesvady - Marcelová
Nová Dedina - Komjatice
Šahy - Tlmače
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
Strekov - Šahy
Tlmače - Nová Dedina
Komjatice - Nesvady
Marcelová - Veľký Kýr
Hurbanovo - Kalná nad Hronom
Kozárovce - Kolárovo
Imeľ - Zemianska Olča
Zlatná na Ostrove - Svätý Peter
84
I. liga mladší žiaci A+B
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
FC Nitra - FC Petržalka 1898
Spartak Myjava - AS Trenčín
Púchov - Horná Nitra
Dunajská Streda - Spartak Trnava
Levice - Topoľčany
Považská Bystrica - Slovan Šaľa
ViOn Zlaté Moravce - Senica
Slovan Bratislava - Dubnica nad Váhom
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
FC Petržalka 1898 - Dubnica nad Váhom
Senica - Slovan Bratislava
Slovan Šaľa - ViOn Zlaté Moravce
Topoľčany - Považská Bystrica
Spartak Trnava - Levice
Horná Nitra - Dunajská Streda
AS Trenčín - Púchov
FC Nitra - Spartak Myjava
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
Spartak Myjava - FC Petržalka 1898
Púchov - FC Nitra
Dunajská Streda - AS Trenčín
Levice - Horná Nitra
Považská Bystrica - Spartak Trnava
ViOn Zlaté Moravce - Topoľčany
Slovan Bratislava - Slovan Šaľa
Dubnica nad Váhom - Senica
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
FC Petržalka 1898 - Senica
Slovan Šaľa - Dubnica nad Váhom
Topoľčany - Slovan Bratislava
Spartak Trnava - ViOn Zlaté Moravce
Horná Nitra - Považská Bystrica
AS Trenčín - Levice
FC Nitra - Dunajská Streda
Spartak Myjava - Púchov
5. kolo 29. 8. 2012 STREDA
Púchov - FC Petržalka 1898
Dunajská Streda - Spartak Myjava
Levice - FC Nitra
Považská Bystrica - AS Trenčín
ViOn Zlaté Moravce - orná Nitra
Slovan Bratislava - Spartak Trnava
Dubnica nad Váhom - Topoľčany
Senica - Slovan Šaľa
85
6. kolo 1. - 2. 9. 2012
FC Petržalka 1898 - Slovan Šaľa
Topoľčany - Senica
Spartak Trnava - Dubnica nad Váhom
Horná Nitra - Slovan Bratislava
AS Trenčín - ViOn Zlaté Moravce
FC Nitra - Považská Bystrica
Spartak Myjava - Levice
Púchov - Dunajská Streda
7. kolo 8. - 9. 9. 2012
Dunajská Streda - FC Petržalka 1898
Levice - Púchov
Považská Bystrica - Spartak Myjava
ViOn Zlaté Moravce - FC Nitra
Slovan Bratislava - AS Trenčín
Dubnica nad Váhom - Horná Nitra
Senica - Spartak Trnava
Slovan Šaľa - Topoľčany
8. kolo 15. - 16. 9. 2012
FC Petržalka 1898 - Topoľčany
Spartak Trnava - Slovan Šaľa
Horná Nitra - Senica
AS Trenčín - Dubnica nad Váhom
FC Nitra - Slovan Bratislava
Spartak Myjava - ViOn Zlaté Moravce
Púchov - Považská Bystrica
Dunajská Streda - Levice
9. kolo 22. - 23. 9. 2012
Levice - FC Petržalka 1898
Považská Bystrica - Dunajská Streda
ViOn Zlaté Moravce - Púchov
Slovan Bratislava - Spartak Myjava
Dubnica nad Váhom - FC Nitra
Senica - AS Trenčín
Slovan Šaľa - Horná Nitra
Topoľčany - Spartak Trnava
10. kolo 29. - 30. 9. 2012
FC Petržalka 1898 - Spartak Trnava
Horná Nitra - Topoľčany
AS Trenčín - Slovan Šaľa
FC Nitra - Senica
Spartak Myjava - Dubnica nad Váhom
Púchov - Slovan Bratislava
Dunajská Streda - ViOn Zlaté Moravce
Levice - Považská Bystrica
11. kolo 6. - 7. 10. 2012
Považská Bystrica - FC Petržalka 1898
ViOn Zlaté Moravce - Levice
Slovan Bratislava - Dunajská Streda
Dubnica nad Váhom - Púchov
Senica - Spartak Myjava
Slovan Šaľa - FC Nitra
Topoľčany - AS Trenčín
Spartak Trnava - Horná Nitra
12. kolo 13. - 14. 10. 2012
FC Petržalka 1898 - Horná Nitra
AS Trenčín - Spartak Trnava
FC Nitra - Topoľčany
Spartak Myjava - Slovan Šaľa
Púchov - Senica
Dunajská Streda - Dubnica nad Váhom
Levice - Slovan Bratislava
Považská Bystrica - ViOn Zlaté Moravce
16. kolo 16. - 17. 3. 2013
FC Petržalka 1898 - FC Nitra
AS Trenčín - Spartak Myjava
Horná Nitra - Púchov
Spartak Trnava - Dunajská Streda
Topoľčany - Levice
Slovan Šaľa - Považská Bystrica
Senica - ViOn Zlaté Moravce
Dubnica nad Váhom - Slovan Bratislava
15. kolo 3. - 4. 11. 2012
Slovan Bratislava - FC Petržalka 1898
Dubnica nad Váhom - ViOn Zlaté Moravce
Senica - Považská Bystrica
Slovan Šaľa - Levice
Topoľčany - Dunajská Streda
Spartak Trnava - Púchov
Horná Nitra - Spartak Myjava
AS Trenčín - FC Nitra
20. kolo 13. - 14. 4. 2013
FC Petržalka 1898 - Púchov
Spartak Myjava - Dunajská Streda
FC Nitra - Levice
AS Trenčín - Považská Bystrica
Horná Nitra - ViOn Zlaté Moravce
Spartak Trnava - Slovan Bratislava
Topoľčany - Dubnica nad Váhom
Slovan Šaľa - Senica
17. kolo 23. - 24. 3. 2013
Dubnica nad Váhom - FC Petržalka 1898
Slovan Bratislava - Senica
ViOn Zlaté Moravce - Slovan Šaľa
Považská Bystrica - Topoľčany
Levice - Spartak Trnava
Dunajská Streda - Horná Nitra
Púchov - AS Trenčín
Spartak Myjava - FC Nitra
13. kolo 20. - 21. 10. 2012
18. kolo 30. - 31. 3. 2013
ViOn Zlaté Moravce - FC Petržalka 1898
FC Petržalka 1898 - Spartak Myjava
Slovan Bratislava - Považská Bystrica
FC Nitra - Púchov
Dubnica nad Váhom - Levice
AS Trenčín - Dunajská Streda
Senica - Dunajská Streda
Horná Nitra - Levice
Slovan Šaľa - Púchov
Spartak Trnava - Považská Bystrica
Topoľčany - Spartak Myjava
Topoľčany - ViOn Zlaté Moravce
Spartak Trnava - FC Nitra
Slovan Šaľa - Slovan Bratislava
Horná Nitra - AS Trenčín
Senica - Dubnica nad Váhom
14. kolo 27. - 28. 10. 2012
19. kolo 6. - 7. 4. 2013
FC Petržalka 1898 - AS Trenčín
Senica - FC Petržalka 1898
FC Nitra - Horná Nitra
Dubnica nad Váhom - Slovan Šaľa
Spartak Myjava - Spartak Trnava
Slovan Bratislava - Topoľčany
Púchov - Topoľčany
ViOn Zlaté Moravce - Spartak Trnava
Dunajská Streda - Slovan Šaľa
Považská Bystrica - Horná Nitra
Levice - Senica
Levice - AS Trenčín
Považská Bystrica - Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda - FC Nitra
ViOn Zlaté Moravce - Slovan Bratislava
Púchov - Spartak Myjava
86
21. kolo 20. - 21. 4. 2013
Slovan Šaľa - FC Petržalka 1898
Senica - Topoľčany
Dubnica nad Váhom - Spartak Trnava
Slovan Bratislava - Horná Nitra
ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín
Považská Bystrica - FC Nitra
Levice - Spartak Myjava
Dunajská Streda - Púchov
22. kolo 27. - 28. 4. 2013
FC Petržalka 1898 - Dunajská Streda
Púchov - Levice
Spartak Myjava - Považská Bystrica
FC Nitra - ViOn Zlaté Moravce
AS Trenčín - Slovan Bratislava
Horná Nitra - Dubnica nad Váhom
Spartak Trnava - Senica
Topoľčany - Slovan Šaľa
23. kolo 4. - 5. 5. 2013
Topoľčany - FC Petržalka 1898
Slovan Šaľa - Spartak Trnava
Senica - Horná Nitra
Dubnica nad Váhom - AS Trenčín
Slovan Bratislava - FC Nitra
ViOn Zlaté Moravce - Spartak Myjava
Považská Bystrica - Púchov
Levice - Dunajská Streda
24. kolo 8. 5. 2013 STREDA
FC Petržalka 1898 - Levice
Dunajská Streda - Považská Bystrica
Púchov - ViOn Zlaté Moravce
Spartak Myjava - Slovan Bratislava
FC Nitra - Dubnica nad Váhom
AS Trenčín - Senica
Horná Nitra - Slovan Šaľa
Spartak Trnava - Topoľčany
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Spartak Trnava - FC Petržalka 1898
Topoľčany - Horná Nitra
Slovan Šaľa - AS Trenčín
Senica - FC Nitra
Dubnica nad Váhom - Spartak Myjava
Slovan Bratislava - Púchov
ViOn Zlaté Moravce - Dunajská Streda
Považská Bystrica - Levice
87
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
FC Petržalka 1898 - Považská Bystrica
Levice - ViOn Zlaté Moravce
Dunajská Streda - Slovan Bratislava
Púchov - Dubnica nad Váhom
Spartak Myjava - Senica
FC Nitra - Slovan Šaľa
AS Trenčín - Topoľčany
Horná Nitra - Spartak Trnava
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Horná Nitra - FC Petržalka 1898
Spartak Trnava - AS Trenčín
Topoľčany - FC Nitra
Slovan Šaľa - Spartak Myjava
Senica - Púchov
Dubnica nad Váhom - Dunajská Streda
Slovan Bratislava - Levice
ViOn Zlaté Moravce - Považská Bystrica
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
FC Petržalka 1898 - ViOn Zlaté Moravce
Považská Bystrica - Slovan Bratislava
Levice - Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda - Senica
Púchov - Slovan Šaľa
Spartak Myjava - Topoľčany
FC Nitra - Spartak Trnava
AS Trenčín - Horná Nitra
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
AS Trenčín - FC Petržalka 1898
Horná Nitra - FC Nitra
Spartak Trnava - Spartak Myjava
Topoľčany - Púchov
Slovan Šaľa - Dunajská Streda
Senica - Levice
Dubnica nad Váhom - Považská Bystrica
Slovan Bratislava - ViOn Zlaté Moravce
30. kolo 15. - 16. 6. 2013
FC Petržalka 1898 - Slovan Bratislava
ViOn Zlaté Moravce - Dubnica nad Váhom
Považská Bystrica - Senica
Levice - Slovan Šaľa
Dunajská Streda - Topoľčany
Púchov - Spartak Trnava
Spartak Myjava - Horná Nitra
FC Nitra - AS Trenčín
II. liga SŽ / MŽ
1. kolo 4. - 5. 8. 2012
6. kolo 1. - 2. 9. 2012
Považská Bystrica - Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice - Piešťany
Šamorín - FK Nemšová
MFK Štúrovo - Horná Nitra
Nové Zámky - Nové Mesto n/ Váhom
Hlohovec - ViOn Zlaté Moravce
ČFK Nitra - Hlohovec
Nové Mesto n/ Váhom - Moravský Svätý Ján
Lokomotíva Trnava - MFK Štúrovo
FK Nemšová - MFK Skalica
FK Šurany - Piešťany
Považská Bystrica - FK Šurany
MFK Skalica - Horná Nitra
Šamorín - Lokomotíva Trnava
Moravský Svätý Ján - ViOn Zlaté Moravce
Nové Zámky - ČFK Nitra
2. kolo 11. - 12. 8. 2012
7. kolo 8. - 9. 9. 2012
Jaslovské Bohunice - ViOn Zlaté Moravce
ČFK Nitra - Jaslovské Bohunice
Horná Nitra - Moravský Svätý Ján
Lokomotíva Trnava - Nové Zámky
Piešťany - MFK Skalica
FK Šurany - Šamorín
MFK Štúrovo - FK Šurany
MFK Skalica - Považská Bystrica
Hlohovec - Lokomotíva Trnava
Moravský Svätý Ján - FK Nemšová
Nové Mesto n/ Váhom - ČFK Nitra
ViOn Zlaté Moravce - Nové Mesto n/ Váhom
FK Nemšová - Nové Zámky
Horná Nitra - Hlohovec
Považská Bystrica - Šamorín
Piešťany - MFK Štúrovo
3. kolo 18. - 19. 8. 2012
8. kolo 15. - 16. 9. 2012
Šamorín - Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice - MFK Štúrovo
Nové Zámky - Považská Bystrica
Hlohovec - Piešťany
ČFK Nitra - FK Nemšová
Nové Mesto n/ Váhom - Horná Nitra
Lokomotíva Trnava - Nové M. n/ Váhom
FK Nemšová - ViOn Zlaté Moravce
FK Šurany - Hlohovec
Považská Bystrica - Moravský Svätý Ján
MFK Skalica - MFK Štúrovo
Šamorín - MFK Skalica
Moravský Svätý Ján - Piešťany
Nové Zámky - FK Šurany
ViOn Zlaté Moravce - Horná Nitra
ČFK Nitra - Lokomotíva Trnava
4. kolo 25. - 26. 8. 2012
9. kolo 22. - 23. 9. 2012
Jaslovské Bohunice - Horná Nitra
Lokomotíva Trnava - Jaslovské Bohunice
Piešťany - ViOn Zlaté Moravce
FK Šurany - ČFK Nitra
MFK Štúrovo - Moravský Svätý Ján
MFK Skalica - Nové Zámky
Hlohovec - MFK Skalica
Moravský Svätý Ján - Šamorín
Nové Mesto n/ Váhom - FK Šurany
ViOn Zlaté Moravce - Považská Bystrica
FK Nemšová - Lokomotíva Trnava
Horná Nitra - FK Nemšová
Považská Bystrica - ČFK Nitra
Piešťany - Nové Mesto n/ Váhom
Šamorín - Nové Zámky
MFK Štúrovo - Hlohovec
5. kolo 29. 8. 2012 STREDA
Nové Zámky - Jaslovské Bohunice
ČFK Nitra - Šamorín
Lokomotíva Trnava - Považská Bystrica
FK Šurany - FK Nemšová
MFK Skalica - Nové Mesto n/ Váhom
Moravský Svätý Ján - Hlohovec
ViOn Zlaté Moravce - MFK Štúrovo
Horná Nitra - Piešťany
10. kolo 29. - 30. 9. 2012
Jaslovské Bohunice - Hlohovec
Nové Mesto n/ Váhom - MFK Štúrovo
FK Nemšová - Piešťany
Považská Bystrica - Horná Nitra
Šamorín - ViOn Zlaté Moravce
Nové Zámky - Moravský Svätý Ján
ČFK Nitra - FK Skalica
Lokomotíva Trnava - FK Šurany
88
11. kolo 6. - 7. 10. 2012
16. kolo 16. - 17. 3. 2013
FK Šurany - Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice - Považská Bystrica
MFK Skalica - Lokomotíva Trnava
FK Nemšová - Šamorín
Moravský Svätý Ján - ČFK Nitra
Nové Mesto n/ Váhom - Nové Zámky
ViOn Zlaté Moravce - Nové Zámky
Hlohovec - ČFK Nitra
Horná Nitra - Šamorín
MFK Štúrovo - Lokomotíva Trnava
Piešťany - Považská Bystrica
Piešťany - FK Šurany
MFK Štúrovo - FK Nemšová
Horná Nitra - MFK Skalica
Hlohovec - Nové Mesto n/ Váhom
ViOn Zlaté Moravce - Moravský Svätý Ján
12. kolo 13. - 14. 10. 2012
17. kolo 23. - 24. 3. 2013
Jaslovské Bohunice - Nové Mesto n/ Váhom ViOn Zlaté Moravce - Jaslovské Bohunice
FK Nemšová - Hlohovec
Moravský Svätý Ján - Horná Nitra
Považská Bystrica - MFK Štúrovo
MFK Skalica - Piešťany
Šamorín - Piešťany
FK Šurany - MFK Štúrovo
Nové Zámky - Horná Nitra
Lokomotíva Trnava - Hlohovec
ČFK Nitra - ViOn Zlaté Moravce
ČFK Nitra - Nové Mesto n/ Váhom
Lokomotíva Trnava - Moravský Svätý Ján
Nové Zámky - FK Nemšová
FK Šurany - MFK Skalica
Šamorín - Považská Bystrica
13. kolo 20. - 21. 10. 2012
18. kolo 30. - 31. 3. 2013
MFK Skalica - Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice - Šamorín
Moravský Svätý Ján - FK Šurany
Považská Bystrica - Nové Zámky
ViOn Zlaté Moravce - Lokomotíva Trnava
FK Nemšová - ČFK Nitra
Horná Nitra - ČFK Nitra
Nové M. n/ Váhom - Lokomotíva Trnava
Piešťany - Nové Zámky
Hlohovec - FK Šurany
MFK Štúrovo - Šamorín
MFK Štúrovo - MFK Skalica
Hlohovec - Považská Bystrica
Piešťany - Moravský Svätý Ján
Nové Mesto n/ Váhom - FK Nemšová
Horná Nitra - ViOn Zlaté Moravce
14. kolo 27. - 28. 10. 2012
19. kolo 6. - 7. 4. 2013
Jaslovské Bohunice - FK Nemšová
Horná Nitra - Jaslovské Bohunice
Považská Bystrica - Nové Mesto n/ Váhom
ViOn Zlaté Moravce - Piešťany
Šamorín - Hlohovec
Moravský Svätý Ján - MFK Štúrovo
Nové Zámky - MFK Štúrovo
MFK Skalica - Hlohovec
ČFK Nitra - Piešťany
FK Šurany - Nové Mesto n/ Váhom
Lokomotíva Trnava - Horná Nitra
Lokomotíva Trnava - FK Nemšová
FK Šurany - ViOn Zlaté Moravce
ČFK Nitra - Považská Bystrica
MFK Skalica - Moravský Svätý Ján
Nové Zámky - Šamorín
15. kolo - 3. - 4. 11. 2012
Moravský Svätý Ján - Jaslovské Bohunice
ViOn Zlaté Moravce - MFK Skalica
Horná Nitra - FK Šurany
Piešťany - Lokomotíva Trnava
MFK Štúrovo - ČFK Nitra
Hlohovec - Nové Zámky
Nové Mesto n/ Váhom - Šamorín
FK Nemšová - Považská Bystrica
89
20. kolo 13. - 14. 4. 2013
Jaslovské Bohunice - Nové Zámky
Šamorín - ČFK Nitra
Považská Bystrica - Lokomotíva Trnava
FK Nemšová - FK Šurany
Nové Mesto n/ Váhom - MFK Skalica
Hlohovec - Moravský Svätý Ján
MFK Štúrovo - ViOn Zlaté Moravce
Piešťany - Horná Nitra
21. kolo 20. - 21. 4. 2013
Piešťany - Jaslovské Bohunice
Horná Nitra - MFK Štúrovo
ViOn Zlaté Moravce - Hlohovec
Moravský Svätý Ján - Nové M. n/ Váhom
MFK Skalica - FK Nemšová
FK Šurany - Považská Bystrica
Lokomotíva Trnava - Šamorín
ČFK Nitra - Nové Zámky
22. kolo 27. - 28. 4. 2013
Jaslovské Bohunice - ČFK Nitra
Nové Zámky - Lokomotíva Trnava
Šamorín - FK Šurany
Považská Bystrica - MFK Skalica
FK Nemšová - Moravský Svätý Ján
Nové M. n/ Váhom - ViOn Zlaté Moravce
Hlohovec - Horná Nitra
MFK Štúrovo - Piešťany
26. kolo 18. - 19. 5. 2013
Jaslovské Bohunice - FK Šurany
Lokomotíva Trnava - MFK Skalica
ČFK Nitra - Moravský Svätý Ján
Nové Zámky - ViOn Zlaté Moravce
Šamorín - Horná Nitra
Považská Bystrica - Piešťany
FK Nemšová - MFK Štúrovo
Nové Mesto n/ Váhom - Hlohovec
27. kolo 25. - 26. 5. 2013
Nové Mesto n/ Váhom - Jasl. Bohunice
Hlohovec - FK Nemšová
MFK Štúrovo - Považská Bystrica
Piešťany - Šamorín
Horná Nitra - Nové Zámky
ViOn Zlaté Moravce - ČFK Nitra
Moravský Svätý Ján - Lokomotíva Trnava
MFK Skalica - FK Šurany
23. kolo 4. - 5. 5. 2013
28. kolo 1. - 2. 6. 2013
MFK Štúrovo - Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice - MFK Skalica
Piešťany - Hlohovec
FK Šurany - Moravský Svätý Ján
Horná Nitra - Nové Mesto n/ Váhom
Lokomotíva Trnava - ViOn Zlaté Moravce
ViOn Zlaté Moravce - FK Nemšová
ČFK Nitra - Horná Nitra
Moravský Svätý Ján - Považská Bystrica
Nové Zámky - Piešťany
MFK Skalica - Šamorín
Šamorín - MFK Štúrovo
FK Šurany - Nové Zámky
Považská Bystrica - Hlohovec
Lokomotíva Trnava - ČFK Nitra
FK Nemšová - Nové Mesto n/ Váhom
24. kolo 8. 5. 2013 STREDA
29. kolo 8. - 9. 6. 2013
Jaslovské Bohunice - Lokomotíva Trnava
FK Nemšová - Jaslovské Bohunice
ČFK Nitra - FK Šurany
Nové Mesto n/ Váhom - Považská Bystrica
Nové Zámky - MFK Skalica
Hlohovec - Šamorín
Šamorín - Moravský Svätý Ján
MFK Štúrovo - Nové Zámky
Považská Bystrica - ViOn Zlaté Moravce
Piešťany - ČFK Nitra
FK Nemšová - Horná Nitra
Horná Nitra - Lokomotíva Trnava
Nové Mesto n/ Váhom - Piešťany
ViOn Zlaté Moravce - FK Šurany
Hlohovec - MFK Štúrovo
Moravský Svätý Ján - MFK Skalica
25. kolo 11. - 12. 5. 2013
Hlohovec - Jaslovské Bohunice
MFK Štúrovo - Nové Mesto n/ Váhom
Piešťany - FK Nemšová
Horná Nitra - Považská Bystrica
ViOn Zlaté Moravce - Šamorín
Moravský Svätý Ján - Nové Zámky
MFK Skalica - ČFK Nitra
FK Šurany - Lokomotíva Trnava
30. kolo 15. - 16. 6.2 013
Jaslovské Bohunice - Moravský Svätý Ján
MFK Skalica - ViOn Zlaté Moravce
FK Šurany - Horná Nitra
Lokomotíva Trnava - Piešťany
ČFK Nitra - MFK Štúrovo
Nové Zámky - Hlohovec
Šamorín - Nové Mesto n/ Váhom
Považská Bystrica - FK Nemšová
90
III. liga sever SŽ, MŽ
1. kolo 18.-19. 8. 2012
Nitrianske Rudno - Dolné Vestenice
Nováky - Partizánske
Horná Nitra „B“ - Dohňany
Svinná - Lehota pod Vtáčnikom
Kanianka - Lednické Rovne
Beluša - Nová Dubnica
Papradno - Bánovce nad Bebravou
2. kolo 25.-26. 8. 2012
Dolné Vestenice - Bánovce nad Bebravou
Nová Dubnica - Papradno
Lednické Rovne - Beluša
Lehota pod Vtáčnikom - Kanianka
Dohňany - Svinná
Partizánske - Horná Nitra „B“
Nitrianske Rudno - Nováky
3. kolo 29. 8. 2012 STREDA
Nováky - Dolné Vestenice
Horná Nitra „B“ - Nitrianske Rudno
Svinná - Partizánske
Kanianka - Dohňany
Beluša - Lehota pod Vtáčnikom
Papradno - Lednické Rovne
Bánovce nad Bebravou - Nová Dubnica
4. kolo 1.-2. 9. 2012
Dolné Vestenice - Nová Dubnica
Lednické Rovne - Bánovce nad Bebravou
Lehota pod Vtáčnikom - Papradno
Dohňany - Beluša
Partizánske - Kanianka
Nitrianske Rudno - Svinná
Nováky - Horná Nitra „B“
5. kolo 8.-9. 9. 2012
Horná Nitra „B“ - Dolné Vestenice
Svinná - Nováky
Kanianka - Nitrianske Rudno
Beluša - Partizánske
Papradno - Dohňany
Bánovce n/Bebravou - Lehota p/Vtáčnikom
Nová Dubnica - Lednické Rovne
91
6. kolo 15.-16. 9. 2012
Dolné Vestenice - Lednické Rovne
Lehota pod Vtáčnikom - Nová Dubnica
Dohňany - Bánovce nad Bebravou
Partizánske - Papradno
Nitrianske Rudno - Beluša
Nováky - Kanianka
Horná Nitra „B“ - Svinná
7. kolo 22.-23. 9. 2012
Svinná - Dolné Vestenice
Kanianka - Horná Nitra „B“
Beluša - Nováky
Papradno - Nitrianske Rudno
Bánovce nad Bebravou - Partizánske
Nová Dubnica - Dohňany
Lednické Rovne - Lehota pod Vtáčnikom
8. kolo 29.-30. 9. 2012
Dolné Vestenice - Lehota pod Vtáčnikom
Dohňany - Lednické Rovne
Partizánske - Nová Dubnica
Nitrianske Rudno - Bánovce nad Bebravou
Nováky - Papradno
Horná Nitra „B“ - Beluša
Svinná - Kanianka
9. kolo 6.-7. 10. 2012
Kanianka - Dolné Vestenice
Beluša - Svinná
Papradno - Horná Nitra „B“
Bánovce nad Bebravou - Nováky
Nová Dubnica - Nitrianske Rudno
Lednické Rovne - Partizánske
Lehota pod Vtáčnikom - Dohňany
10. kolo 13.-14. 10. 2012
Dolné Vestenice - Dohňany
Partizánske - Lehota pod Vtáčnikom
Nitrianske Rudno - Lednické Rovne
Nováky - Nová Dubnica
Horná Nitra „B“ - Bánovce nad Bebravou
Svinná - Papradno
Kanianka - Beluša
11. kolo 20.-21. 10. 2012
17. kolo 20.-21. 4. 2013
Beluša - Dolné Vestenice
Nová Dubnica - Dolné Vestenice
Papradno - Kanianka
Bánovce nad Bebravou - Lednické Rovne
Bánovce nad Bebravou - Svinná
Papradno - Lehota pod Vtáčnikom
Nová Dubnica - Horná Nitra „B“
Beluša - Dohňany
Lednické Rovne - Nováky
Kanianka - Partizánske
Lehota pod Vtáčnikom - Nitrianske Rudno
Svinná - Nitrianske Rudno
Dohňany - Partizánske
Horná Nitra „B“ - Nováky
12. kolo 27.-28. 10. 2012
18. kolo 27.-28. 4. 2013
Dolné Vestenice - Partizánske
Dolné Vestenice - Horná Nitra „B“
Nitrianske Rudno - Dohňany
Nováky - Svinná
Nováky - Lehota pod Vtáčnikom
Nitrianske Rudno - Kanianka
Horná Nitra „B“ - Lednické Rovne
Partizánske - Beluša
Svinná - Nová Dubnica
Dohňany - Papradno
Kanianka - Bánovce nad Bebravou
Lehota p/Vtáčnikom - Bánovce n/Bebravou
Beluša - Papradno
Lednické Rovne - Nová Dubnica
13. kolo 3.-4. 11. 2012
Papradno - Dolné Vestenice
Bánovce nad Bebravou - Beluša
Nová Dubnica - Kanianka
Lednické Rovne - Svinná
Lehota pod Vtáčnikom - Horná Nitra „B“
Dohňany - Nováky
Partizánske - Nitrianske Rudno
14. kolo 30.-31. 3. 2013
Dolné Vestenice - Nitrianske Rudno
Partizánske - Nováky
Dohňany - Horná Nitra „B“
Lehota pod Vtáčnikom - Svinná
Lednické Rovne - Kanianka
Nová Dubnica - Beluša
Bánovce nad Bebravou - Papradno
19. kolo 4.-5. 5. 2013
Lednické Rovne - Dolné Vestenice
Nová Dubnica - Lehota pod Vtáčnikom
Bánovce nad Bebravou - Dohňany
Papradno - Partizánske
Beluša - Nitrianske Rudno
Kanianka - Nováky
Svinná - Horná Nitra „B“
20. kolo 8. 5. 2013 STREDA
Dolné Vestenice - Svinná
Horná Nitra „B“ - Kanianka
Nováky - Beluša
Nitrianske Rudno - Papradno
Partizánske - Bánovce nad Bebravou
Dohňany - Nová Dubnica
Lehota pod Vtáčnikom - Lednické Rovne
15. kolo 6.-7. 4. 2013
21. kolo 11.-12. 5. 2013
Bánovce nad Bebravou - Dolné Vestenice Lehota pod Vtáčnikom - Dolné Vestenice
Papradno - Nová Dubnica
Lednické Rovne - Dohňany
Beluša - Lednické Rovne
Nová Dubnica - Partizánske
Kanianka - Lehota pod Vtáčnikom
Bánovce nad Bebravou - Nitrianske Rudno
Svinná - Dohňany
Papradno - Nováky
Horná Nitra „B“ - Partizánske
Beluša - Horná Nitra „B“
Nováky - Nitrianske Rudno
Kanianka - Svinná
16. kolo 13.-14. 4. 2013
22. kolo 18.-19. 5. 2013
Dolné Vestenice - Nováky
Dolné Vestenice - Kanianka
Nitrianske Rudno - Horná Nitra „B“
Svinná - Beluša
Partizánske - Svinná
Horná Nitra „B“ - Papradno
Dohňany - Kanianka
Nováky - Bánovce nad Bebravou
Lehota pod Vtáčnikom - Beluša
Nitrianske Rudno - Nová Dubnica
Lednické Rovne - Papradno
Partizánske - Lednické Rovne
Nová Dubnica - Bánovce nad Bebravou
Dohňany - Lehota pod Vtáčnikom
92
23. kolo 25.-26. 5. 2013
Dohňany - Dolné Vestenice
Lehota pod Vtáčnikom - Partizánske
Lednické Rovne - Nitrianske Rudno
Nová Dubnica - Nováky
Bánovce nad Bebravou - Horná Nitra „B“
Papradno - Svinná
Beluša - Kanianka
24. kolo 1.-2. 6. 2013
Dolné Vestenice - Beluša
Kanianka - Papradno
Svinná - Bánovce nad Bebravou
Horná Nitra „B“ - Nová Dubnica
Nováky - Lednické Rovne
Nitrianske Rudno - Lehota pod Vtáčnikom
Partizánske - Dohňany
93
25. kolo 8.-9. 6. 2013
Partizánske - Dolné Vestenice
Dohňany - Nitrianske Rudno
Lehota pod Vtáčnikom - Nováky
Lednické Rovne - Horná Nitra „B“
Nová Dubnica - Svinná
Bánovce nad Bebravou - Kanianka
Papradno - Beluša
26. kolo 15.-16. 6. 2013
Dolné Vestenice - Papradno
Beluša - Bánovce nad Bebravou
Kanianka - Nová Dubnica
Svinná - Lednické Rovne
Horná Nitra „B“ - Lehota pod Vtáčnikom
Nováky - Dohňany
Nitrianske Rudno - Partizánske
III. liga stred SŽ, MŽ
1. kolo 18.-19. 8. 2012
Kúty - Ivanka pri Nitre
Šamorín „B“ - Nová Ves nad Váhom
Veľký Meder - ČFK Nitra „B“
Borský Mikuláš - Nafta Gbely
Sereď - Brezová pod Bradlom
Holíč - Senica „C“
Stará Turá - Galanta
2. kolo 25.-26. 8. 2012
Ivanka pri Nitre - Galanta
Senica „C“ - Stará Turá
Brezová pod Bradlom - Holíč
Nafta Gbely - Sereď
ČFK Nitra „B“ - Borský Mikuláš
Nová Ves nad Váhom - Veľký Meder
Kúty - Šamorín „B“
3. kolo 29. 8. 2012 STREDA
Šamorín „B“ - Ivanka pri Nitre
Veľký Meder - Kúty
Borský Mikuláš - Nová Ves nad Váhom
Sereď - ČFK Nitra „B“
Holíč - Nafta Gbely
Stará Turá - Brezová pod Bradlom
Galanta - Senica „C“
4. kolo 1.-2. 9. 2012
Ivanka pri Nitre - Senica „C“
Brezová pod Bradlom - Galanta
Nafta Gbely - Stará Turá
ČFK Nitra „B“ - Holíč
Nová Ves nad Váhom - Sereď
Kúty - Borský Mikuláš
Šamorín „B“ - Veľký Meder
5. kolo 8.-9. 9. 2012
Veľký Meder - Ivanka pri Nitre
Borský Mikuláš - Šamorín „B“
Sereď - Kúty
Holíč - Nová Ves nad Váhom
Stará Turá - ČFK Nitra „B“
Galanta - Nafta Gbely
Senica „C“ - Brezová pod Bradlom
6. kolo 15.-16. 9. 2012
Ivanka pri Nitre - Brezová pod Bradlom
Nafta Gbely - Senica „C“
ČFK Nitra „B“ - Galanta
Nová Ves nad Váhom - Stará Turá
Kúty - Holíč
Šamorín „B“ - Sereď
Veľký Meder - Borský Mikuláš
7. kolo 22.-23. 9. 2012
Borský Mikuláš - Ivanka pri Nitre
Sereď - Veľký Meder
Holíč - Šamorín „B“
Stará Turá - Kúty
Galanta - Nová Ves nad Váhom
Senica „C“ - ČFK Nitra „B“
Brezová pod Bradlom - Nafta Gbely
8. kolo 29.-30. 9. 2012
Ivanka pri Nitre - Nafta Gbely
ČFK Nitra „B“ - Brezová pod Bradlom
Nová Ves nad Váhom - Senica „C“
Kúty - Galanta
Šamorín „B“ - Stará Turá
Veľký Meder - Holíč
Borský Mikuláš - Sereď
9. kolo 6.-7. 10. 2012
Sereď - Ivanka pri Nitre
Holíč - Borský Mikuláš
Stará Turá - Veľký Meder
Galanta - Šamorín „B“
Senica „C“ - Kúty
Brezová pod Bradlom - Nová Ves nad Váhom
Nafta Gbely - ČFK Nitra „B“
10. kolo 13.-14. 10. 2012
Ivanka pri Nitre - ČFK Nitra „B“
Nová Ves nad Váhom - Nafta Gbely
Kúty - Brezová pod Bradlom
Šamorín „B“ - Senica „C“
Veľký Meder - Galanta
Borský Mikuláš - Stará Turá
Sereď - Holíč
94
11. kolo 20.-21. 10. 2012
Holíč - Ivanka pri Nitre
Stará Turá - Sereď
Galanta - Borský Mikuláš
Senica „C“ - Veľký Meder
Brezová pod Bradlom - Šamorín „B“
Nafta Gbely - Kúty
ČFK Nitra „B“ - Nová Ves nad Váhom
12. kolo 27.-28. 10. 2012
Ivanka pri Nitre - Nová Ves nad Váhom
Kúty - ČFK Nitra „B“
Šamorín „B“ - Nafta Gbely
Veľký Meder - Brezová pod Bradlom
Borský Mikuláš - Senica „C“
Sereď - Galanta
Holíč - Stará Turá
17. kolo 20.-21. 4. 2013
Senica „C“ - Ivanka pri Nitre
Galanta - Brezová pod Bradlom
Stará Turá - Nafta Gbely
Holíč - ČFK Nitra „B“
Sereď - Nová Ves nad Váhom
Borský Mikuláš - Kúty
Veľký Meder - Šamorín „B“
18. kolo 27.-28. 4. 2013
Ivanka pri Nitre - Veľký Meder
Šamorín „B“ - Borský Mikuláš
Kúty - Sereď
Nová Ves nad Váhom - Holíč
ČFK Nitra „B“ - Stará Turá
Nafta Gbely - Galanta
Brezová pod Bradlom - Senica „C“
13. kolo 3.-4. 11. 2012
Stará Turá - Ivanka pri Nitre
Galanta - Holíč
Senica „C“ - Sereď
Brezová pod Bradlom - Borský Mikuláš
Nafta Gbely - Veľký Meder
ČFK Nitra „B“ - Šamorín „B“
Nová Ves nad Váhom - Kúty
14. kolo 30.-31. 3. 2013
Ivanka pri Nitre - Kúty
Nová Ves nad Váhom - Šamorín „B“
ČFK Nitra „B“ - Veľký Meder
Nafta Gbely - Borský Mikuláš
Brezová pod Bradlom - Sereď
Senica „C“ - Holíč
Galanta - Stará Turá
19. kolo 4.-5. 5. 2013
Brezová pod Bradlom - Ivanka pri Nitre
Senica „C“ - Nafta Gbely
Galanta - ČFK Nitra „B“
Stará Turá - Nová Ves nad Váhom
Holíč - Kúty
Sereď - Šamorín „B“
Borský Mikuláš - Veľký Meder
15. kolo 6.-7. 4. 2013
Galanta - Ivanka pri Nitre
Stará Turá - Senica „C“
Holíč - Brezová pod Bradlom
Sereď - Nafta Gbely
Borský Mikuláš - ČFK Nitra „B“
Veľký Meder - Nová Ves nad Váhom
Šamorín „B“ - Kúty
16. kolo 13.-14. 4. 2013
Ivanka pri Nitre - Šamorín „B“
Kúty - Veľký Meder
Nová Ves nad Váhom - Borský Mikuláš
ČFK Nitra „B“ - Sereď
Nafta Gbely - Holíč
Brezová pod Bradlom - Stará Turá
Senica „C“ - Galanta
21. kolo 11.-12. 5. 2013
Nafta Gbely - Ivanka pri Nitre
Brezová pod Bradlom - ČFK Nitra „B“
Senica „C“ - Nová Ves nad Váhom
Galanta - Kúty
Stará Turá - Šamorín „B“
Holíč - Veľký Meder
Sereď - Borský Mikuláš
22. kolo 18.-19. 5. 2013
Ivanka pri Nitre - Sereď
Borský Mikuláš - Holíč
Veľký Meder - Stará Turá
Šamorín „B“ - Galanta
Kúty - Senica „C“
Nová Ves n/Váhom - Brezová p/Bradlom
ČFK Nitra „B“ - Nafta Gbely
95
20. kolo 8. 5. 2013 STREDA
Ivanka pri Nitre - Borský Mikuláš
Veľký Meder - Sereď
Šamorín „B“ - Holíč
Kúty - Stará Turá
Nová Ves nad Váhom - Galanta
ČFK Nitra „B“ - Senica „C“
Nafta Gbely - Brezová pod Bradlom
23. kolo 25.-26. 5. 2013
ČFK Nitra „B“ - Ivanka pri Nitre
Nafta Gbely - Nová Ves nad Váhom
Brezová pod Bradlom - Kúty
Senica „C“ - Šamorín „B“
Galanta - Veľký Meder
Stará Turá - Borský Mikuláš
Holíč - Sereď
24. kolo 1.-2. 6. 2013
Ivanka pri Nitre - Holíč
Sereď - Stará Turá
Borský Mikuláš - Galanta
Veľký Meder - Senica „C“
Šamorín „B“ - Brezová pod Bradlom
Kúty - Nafta Gbely
Nová Ves nad Váhom - ČFK Nitra „B“
25. kolo 8.-9. 6. 2013
Nová Ves nad Váhom - Ivanka pri Nitre
ČFK Nitra „B“ - Kúty
Nafta Gbely - Šamorín „B“
Brezová pod Bradlom - Veľký Meder
Senica „C“ - Borský Mikuláš
Galanta - Sereď
Stará Turá - Holíč
26. kolo 15.-16. 6. 2013
Ivanka pri Nitre - Stará Turá
Holíč - Galanta
Sereď - Senica „C“
Borský Mikuláš - Brezová pod Bradlom
Veľký Meder - Nafta Gbely
Šamorín „B“ - ČFK Nitra „B“
Kúty - Nová Ves nad Váhom
96
III. liga juh SŽ, MŽ
1. kolo 18.-19. 8. 2012
7. kolo 22.-23. 9. 2012
Svätý Peter - ViOn Zlaté Moravce B
Nesvady - ViOn Zlaté Moravce B
Šahy - Marcelová
Kolárovo - Močenok
Močenok - Tvrdošovce
Želiezovce - Šahy
Nesvady - Komárno
Okoličná na Ostrove - Svätý Peter
Kolárovo - Nové Zámky „B“
Nové Zámky „B“ - Marcelová
Želiezovce - Okoličná na Ostrove
Komárno - Tvrdošovce
2. kolo 25.-26. 8. 2012
8. kolo 29.-30. 9. 2012
ViOn Zlaté Moravce B - Okoličná na Ostrove
ViOn Zlaté Moravce B - Tvrdošovce
Nové Zámky „B“ - Želiezovce
Marcelová - Komárno
Komárno - Kolárovo
Svätý Peter - Nové Zámky „B“
TvrdošovcevNesvady
Šahy - Okoličná na Ostrove
Marcelová - Močenok
Močenok - Želiezovce
Svätý Peter - Šahy
Nesvady - Kolárovo
3. kolo 29. 8. 2012 STREDA
Šahy - ViOn Zlaté Moravce B
Močenok - Svätý Peter
Nesvady - Marcelová
Kolárovo - Tvrdošovce
Želiezovce - Komárno
Okoličná na Ostrove - Nové Zámky „B“
4. kolo 1.-2. 9. 2012
ViOn Zlaté Moravce B - Nové Zámky „B“
Komárno - Okoličná na Ostrove
Tvrdošovce - Želiezovce
Marcelová - Kolárovo
Svätý Peter - Nesvady
Šahy - Močenok
5. kolo 8.-9. 9. 2012
Močenok - ViOn Zlaté Moravce B
Nesvady - Šahy
Kolárovo - Svätý Peter
Želiezovce - Marcelová
Okoličná na Ostrove - Tvrdošovce
Nové Zámky „B“ - Komárno
6. kolo 15.-16. 9. 2012
ViOn Zlaté Moravce B - Komárno
Tvrdošovce - Nové Zámky „B“
Marcelová - Okoličná na Ostrove
Svätý Peter - Želiezovce
Šahy - Kolárovo
Močenok - Nesvady
97
9. kolo 6.-7. 10. 2012
Kolárovo - ViOn Zlaté Moravce B
Želiezovce - Nesvady
Okoličná na Ostrove - Močenok
Nové Zámky „B“ - Šahy
Komárno - Svätý Peter
Tvrdošovce - Marcelová
10. kolo 13.-14. 10. 2012
ViOn Zlaté Moravce B - Marcelová
Svätý Peter - Tvrdošovce
Šahy - Komárno
Močenok - Nové Zámky „B“
Nesvady - Okoličná na Ostrove
Kolárovo - Želiezovce
11. kolo 20.-21. 10. 2012
Želiezovce - ViOn Zlaté Moravce B
Okoličná na Ostrove - Kolárovo
Nové Zámky „B“ - Nesvady
Komárno - Močenok
Tvrdošovce - Šahy
Marcelová - Svätý Peter
12. kolo 13.-14. 4. 2013
ViOn Zlaté Moravce B - Svätý Peter
Marcelová - Šahy
Tvrdošovce - Močenok
Komárno - Nesvady
Nové Zámky „B“ - Kolárovo
Okoličná na Ostrove - Želiezovce
13. kolo 20.-21. 4. 2013
Okoličná na Ostrove - ViOn Zl. Moravce B
Želiezovce - Nové Zámky „B“
Kolárovo - Komárno
Nesvady - Tvrdošovce
Močenok - Marcelová
Šahy - Svätý Peter
14. kolo 27.-28. 4. 2013
ViOn Zlaté Moravce B - Šahy
Svätý Peter - Močenok
Marcelová - Nesvady
Tvrdošovce - Kolárovo
Komárno - Želiezovce
Nové Zámky „B“ - Okoličná na Ostrove
18. kolo 18.-19. 5. 2013
ViOn Zlaté Moravce B - Nesvady
Močenok - Kolárovo
Šahy - Želiezovce
Svätý Peter - Okoličná na Ostrove
Marcelová - Nové Zámky „B“
Tvrdošovce - Komárno
17. kolo 11.-12. 5. 2013
Komárno - ViOn Zlaté Moravce B
Nové Zámky „B“ - Tvrdošovce
Okoličná na Ostrove - Marcelová
Želiezovce - Svätý Peter
Kolárovo - Šahy
Nesvady - Močenok
22. kolo 15.-16. 6. 2013
ViOn Zlaté Moravce B - Želiezovce
Kolárovo - Okoličná na Ostrove
Nesvady - Nové Zámky „B“
Močenok - Komárno
Šahy - Tvrdošovce
Svätý Peter - Marcelová
19. kolo 25.-26. 5. 2013
Tvrdošovce - ViOn Zlaté Moravce B
Komárno - Marcelová
Nové Zámky „B“ - Svätý Peter
Okoličná na Ostrove - Šahy
Želiezovce - Močenok
Kolárovo - Nesvady
15. kolo 4.-5. 5. 2013
20. kolo 1.-2. 6. 2013
Nové Zámky „B“ - ViOn Zlaté Moravce B
ViOn Zlaté Moravce B - Kolárovo
Okoličná na Ostrove - Komárno
Nesvady - Želiezovce
Želiezovce - Tvrdošovce
Močenok - Okoličná na Ostrove
Kolárovo - Marcelová
Šahy - Nové Zámky „B“
Nesvady - Svätý Peter
Svätý Peter - Komárno
Močenok - Šahy
Marcelová - Tvrdošovce
16. kolo 8. 5. 2013 STREDA
21. kolo 8.-9. 6. 2013
ViOn Zlaté Moravce B - Močenok
Marcelová - ViOn Zlaté Moravce B
Šahy - Nesvady
Tvrdošovce - Svätý Peter
Svätý Peter - Kolárovo
Komárno - Šahy
Marcelová - Želiezovce
Nové Zámky „B“ - Močenok
Tvrdošovce - Okoličná na Ostrove
Okoličná na Ostrove - Nesvady
Komárno - Nové Zámky „B“
Želiezovce - Kolárovo
98
Západoslovenský futbalový zväz
Rázusova ul. 23, 949 01 Nitra
Adresár
futbalových klubov v súťažiach
ZsFZ 2012/2013
Použité skratky:
P: predseda, prezident
PP: podpredseda
VP: viceprezident
T: tajomník
GM: generálny manažér
M: manažér
OP: organizačný pracovník
TZ: telefón zamestnanie
TB: telefón byt
M: mobil
TŠ: telefón štadión
F: fax
Ú: číslo účtu
e-mail: e-mailová adresa
web: internetová stránka
99
Baloň, TJ Družstevník, 930 08 Baloň okr. D. Streda
P: Štefan Simon M: 0904 431 367
T: Zsolt Wunderlich M: 0903 245 135
OP: Fridrich Matus M: 0903 415 709
Ú: 0021874575/0900 E-mail: [email protected]
Bánov, Lokomotíva, Mlynská 1, 941 01
P: Judr. Ján Cvik T: Ján Sadecký OP: Váler Výbera Ú: 34737836/0900 M: 0905 844 746
M: 0907 723 680
M: 0907 734 194
IČO: 31827331
Bánovce nad Bebravou, Spartak, J. Klačku 22, 957 01 Bánovce nad Bebravou
P: Ľuboš Ševčík M: 0905 296 899
T: Milan Kráľ TZ: M: 0908 708 930, 0915 478 583
M : Dušan Jankovič M: 0905 784 909
Ú: 1151600454/0200 IČO: 35627387
E-mail: [email protected]
Beladice, OŠK Beladice, Gaštanová 167, 95175 Beladice
P: Ignác Komžík M: 0903 226 902
T: Robert Borčin M: 0905 283 084
OP: Miroslav Lysi M: 0905 288 513
Ú: 0234866640/0900
Beluša, Kovo Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša
P: Mgr. Miloš Pagáč TŠ: 042/462 4724 T: Jozef Dušala F: 042/462 4724 OP: Libor Mišák M: 0903 701 334
Ú: 0063680074/0900 IČO: 30229634
E-mail: [email protected]
Web: www.fkbelusa.sk
M: 0903 530 337
M: 0903 437 779
Bešeňov, TJ Družstevník, Bešeňov 33, 941 41 Bešeňov
P: Ladislav Vadkerti M: 0908 150 755
T: Gabriel Kukan M: 0908 582 239
OP: Alexander Varga M: 0905 551 213
Ú: 0034739874/0900 IČO:37850793
E-mail: [email protected]
Web: www.fcbesenov.sk
Boleráz, Slavoj, Boleráz 351, 919 08 Boleráz
P: Ing. Ľubomír Krišica TB 033/557 9270 T: Juraj Královič TZ: 033/558 7342 OP: Mgr. Pavol Kitta M: 0905 342 218
Ú: 0045549128/0900 IČO: 00688649
E-mail: [email protected]
Web: www.slavojboleraz.webnode.sk
100
M: 0903 793 144
M: 0908 770 988
Borský Mikuláš, TJ Sokol Borský Mikuláš, Na doline 548, 908 77 Borský Mikuláš
P: Ing. Róbert Malík M: 0918 679 767
T: Milan Vanek TZ: 034/6517625 M: 0905 297 875
OP: Jozef Marek M: 0907 789 030
Ú: 37237167/0900 IČO: 31875076
E-mail: [email protected], [email protected]
Bošáca, OŠK, Bošáca 359, 913 07 Bošáca
P: Dušan Kochan TZ: T: Bc. Jozef Mihala OP: Martin Kochan Ú: 0041700222/0900 E-mail: [email protected]
Web: www.oskbosaca.banda.cz
M: 0903 938 531
TZ: 032/ 778 1163 M: 0911 770 710
IČO: 37921169
M: 0907 709 231
Bošany, OFK Bošany, Ulica športovcov, 956 18 Bošany
P: JUDr. Ján Miškeje M: 0903 726 369
T: Ing. Jozef Tóth M: 0903 772 522
OP: Jozef Janík M: 0908 207 828
Ú: 0261951672/0900 IČO: 34076581
Bratislava, ŠK Slovan Bratislava, Viktora Tegelhoffa 4 831 04 Bratislava
P: PhDr. Ivan Kmotrík GM: Petr Kašpar M: 0918 700 706
OP: Martin Obšitnik M: 0918 700 705
Ú: 2626224742/1100 IČO: 35834579
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.skslovan.com
Brezová pod Bradlom, FK Brezová pod Bradlom, Nám. M.R.Štefánika10/19, 906 13
Brezová pod Bradlom
P: Branislav Kovačech M: 0905 689 399
T: Marti Pellé Ú: 4620008001/5600 IČO: 42274915
Brvnište, Slovan Brvnište, 018 12 Brvnište 587
P: Milan Banínec M: 0911 520 727
T: Branislav Čapliar M: 0905 572 363
OP: Peter Šištík M: 0908 222 859
Ú: IČO: 17058481
E-mail: [email protected]
Web: www. slovanbrvniste.sk
Cígeľ, Partizán Cígeľ, Igor Svitok, 971 01 Cígeľ 395/6, ihrisko: Cígeľ 397
P: Eduard Krausko M: 0908 612 239
T: Igor Svitok M: 0907 434 224
OP: Štefan Mjartan M: 0903 515 753
Ú: 0066510548/0900 IČO:36114545
E-mail :[email protected]
Web:www.cigeľ.sk
101
Čaka, FC Čaka, 935 68 Čaka 43
P: Božena Šimčíková T: Ing.Viliam Lepóni Ú: 0028620965/0900 TB 036/773 5231 M: 0903 110 079
IČO:42114381
Častkovce, Obecný klub Častkovce, 916 27 Častkovce 353,
P: Ján Uhlík M: 0915 703 391
T: Karol Klein M: 0903 572 004
OP: Milan Augustín M: 0904 855 389
Ú: 5811803002/5600 IČO: 31102697
Čeladice, TJ Slovan Čeladice, 951 03 Čeladice č. 341
P: Ing. Martin Hamada TZ: 0903 580 039
T: Miroslav Ryboš TZ: 0908 581 347
OP: Ing. Vladimír Leckéši TZ: 0905 323 637
Ú: 4220360604/3100, IČO: 318755548
E-mail: [email protected]
Web: www.slovanceladice.sk
Dechtice, TJ Družstevník, Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice
P: Karol Zachar, M: 0905 828 281
T: Daniel Kolesík, M: 0918 706 048
OP: Štefan Uher, M: 0905 749 589
IČO: 31824269
Dohňany, Športový Klub Dohňany, 020 51 Dohňany č. 68
P: Radovan Baška M: 0915 118 525
T: Ing. Peter Čvirik M: 0908 588 110
OP: Roman Čvirik M: 0905 341 548
Ú. 2620703507/1100 IČO: 42023289
E-mail: [email protected]
Dolná Krupá, OŠK, 919 65 Dolná Krupá, nám. Beethovena 139/1
P: Stanislav Bachratý, M: 0911 587 223
T: Mgr. Marek Horváth M: 0903 463 692
Ú: 1007977003/1111 Uni Credit bank IČO: 31824358
E-mail: [email protected]
Web: www.oskdolnakrupa.estranky.sk
Dolné Kočkovce, Slovan, Školská 39, 020 01 Dolné Kočkovce
P: František Valach M: 0903 726 860
T: Miroslav Valach M: 0908 237 865
OP: Mgr. Ivan Urban,
M:0908 735 049
Ú: 0063677940/0900 IČO: 14224402
Dolné Vestenice, ŠK VEGUM, Gumárenská 154, 972 23
P: Vladimír Masár M: 0907 449 654
T: Milan Vážan M: 0907 552 278
OP: Jozef Šušmák M: 0908 126 537
Ú: 2503983159/0200 IČO: 37916092
102
M: 0907 750 156
Dolný Ohaj, OŠK, 94143 Dolný Ohaj 109
P:Andrej Levák M:0907 497 500
T: Anton Bartoš M:0905404198
OP: Stanislav Palacka M 0904926804
Ú:0034740875/0900IČO:37967401
Email:[email protected]
Web: obecdolnyohaj.sk
Domaniža, TJ Partizán Domaniža, 018 16 Domaniža 298
P: Jozef Gálik M: 0905 122 395
T: Miroslav Kvaššay M: 0903 804 588
OP: Marcel Kvaššay M: 0915 789 894
Ú: 2820843002/5600 IČO: 30230764
E-mail: [email protected]
Drietoma, OFK Drietoma, 913 03 Drietoma,29
P: Ing. Vladimír Kolačanský,
M:0903 778 578
T: Ing. Peter Filo,
M:0915 446 057
OP: Tomáš Palko M: 0904 193 751
Ú:0648249001/5600IČO:00311526
E-mail: [email protected]
Web: www.ofkdrietoma.sk
Dubodiel, Družstevník Dubodiel, 913 23 Dubodiel 107
P: Vladimír Malec M: 0903 567 960
T: Vladimír Petrík TZ: 0914 429 281 OP: Stanislav Petrík M: 0905 718 471
Ú: 0041703028/0900 IČO: 31872239
E-mail: [email protected]
M: 0902 279 736
Dubovany, OŠK, Dubovany 200, 922 08 Dubovany
P: Eduard Dovičic M: 0910 967 001
T: Marian Strečansky M: 0905 561 903
OP: Andrej Janech, M: 0910 967 001
Ú: 5029313441/0900 IČO: 18047394
E-mail: [email protected]
Dubnica nad Váhom., MFK, a.s., Ul. Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
P: Ivan Nemečkay TZ 042/4421906 M: 0904 714 65
OP: Jozef Kamenčík M: 0907 124 824
Ú: 0360404308/0900 IČO: 363 05 626
E-mail: [email protected]
Web: www.fkdubnica.sk
Dunajská Streda, FK DAC 1904, a.s., Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda
P: Dr. Khashayar Mohseni TZ: 031/552 5306
T: Dušan Chytil TZ: 031/552 5301 M: 0903 418 741
M.ml: ErvinGányovics TZ: 031/5525307 M: 0908 659 545
Ú: 4005951559/7500 IČO: 36233846
E-mail: [email protected]
Web: www.fkdac1904.com, fkdac1904.eu
103
Dunajská Streda, FK Športové Gymnázium 2007, S. Petöfiho 4653/21, 929 01 Dunajská Streda
P: PaedDR Végh Tibor M: 0905 181 649
T: Lépes Juraj M: 0905 270 171
Ú:2 622104890/1100 IČO:42153204
Email:[email protected]
Dvory nad Žitavou, TJ Družstevník, Športová 1, 941 31 Dvory nad Žitavou
P: Ladislav Fűri M: 0903 224 088
T: Alexander Šalgo M: 0907 055 258
Ú: 6603284011/1111 IČO: 34000496
E-mail: [email protected]
Gabčíkovo, TJ, Športová 567, 930 05 Gabčíkovo
P: Lórant Kozmer M. 0918 429 144
T: Peter Liszkay M: 0905 942 949
Galanta, FC Slovan , Ul. kpt. Nálepku 740/4, 924 01 Galanta
P: Zdenko Ottahel M: 0903 713 821
T: Peter Eliáš TZ: 031/780 7672 OP: Pavol Šuták M: 0907 797 202
Ú: 4210227703/3100 IČO: 37843613
M: 0917 501 493
Gbely, TJ Nafta Gbely, Medlenova 1414, 908 45 Gbely
P: Vladimír Vajay, M: 0903 726 904
T: Ivan Ambra, M: 0903 435 929
OP: Vladimír Svrček, M: 0911 247 922
Ú: 0020326737/6500 IČO: 34005323
E-mail: [email protected]
Horná Nitra, FC Baník Horná Nitra, Údernícka 48, 972 51 Handlová
Korešpondenčná adresa: Športová 37 97101 Prievidza
P: Róbert Šunik M: 0905 327 283
ŠR: Peter Černák M: 0917 147 323
OP: Tatiana Znamenáková TZ: 0907 680 327 M: 0905 753 770
Ú: 1791054156/0200 IČO: 00626937
E-mail: [email protected]
Hlboké, Družstevník Hlboké, Športová 249, 906 31 Hlboké
P: Mgr. Peter Koprla, M: 0903 203 558
T: Ing. Jaroslav Slaný M: 0918 513 287
OP: Pavol Žák, M: 0904 637 311
Ú: 7000051889/8180 IČO: 34009485
E-mail: [email protected]
Web: www.tjhlboke.sk
Hlohovec, FC Slovan, Nábrežie A. Hlinku 7, 920 01 Hlohovec
P: Roman Kucharík, TB: 033/24877, T: Polakovič Peter M: 0904 229 374
Ú: 5027837700/0900 IČO: 36089648
E-mail: [email protected]
Web: www.fc-hlohovec.sk
104
M: 0903 415 962
Holíč, Iskra Holíč, Vrádištská 27, 908 51 Holíč
P: Peter Petrovič M: 0915 796 586
T: Petronela Bradáčová M: 0907 480 364
OP: Rastislav Caletka M: 0903 792 624
Ú: 2451639953/0200 IČO: 31870724
Web: www.iskraholic.sk
Hontianska Vrbica, Družstevník,č.272, 935 55 Hontianska Vrbica
P: Dušan Hanuska M: 0918 973 628
T: Karol Pilinský M: 0911 419 725
OP: Milan Müller M:0907 558 766
Ú: 20247457/6500 IČO:31103898
E-mail [email protected]
Web: hontianskavrbica.ou.sk
Horná Kráľová, KFC TIBI, Vinohradnícka 606/9, 951 32 Horná Kráľová
P: Ladislav Kokeš TB 037/778 1622 M: 0907 982 213
T: Mgr. Ladislav Odráška M: 0907 624 581
Ú: 66136162/0200 IČO: 31873987
Web: www.kfc-hornakralova.sk
Horná Poruba, TJ-FO Vápeč, Pavol Puček č. 363, 018 35 Horná Poruba
P: Pavol Puček TB: 042/463 32872 M: 0907 788 259
T: Milan Staňo TB: 042/446 0084 M: 0902 /615 595
OP: Ondrej Mišech TB: 042/446 6751 M: 0902 544 998
Ú: 0063671434/0900 IČO:00030230811
E-mail [email protected]
Horné Obdokovce, OTJ Horné Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce
P: Emil Velič M: 0905 342 160
T: Eduard Vicena M: 0905 454 333
OP: MUDr. Jana Martonková
M: 0908 788 287
Ú: 38520247/0900
IČO: 37861468
Tel/Fax na štadione:
0905 342 160
Horné Orešany, TJ Iskra, č. 593, 919 03 Horné Orešany
P: Marián Zachar, M: 0915 781 659
T: Ing. Michal Straška, M: 0905 793 940
ŠR: Ing. Štefan Novák, M: 0905 569 076
Ú: 45538445/0900, IČO: 00892211
E-mail: [email protected]
Hurbanovo, Mestský športový klub, Športová 9, 947 01 Hurbanovo
P: Miroslav Bojnák, M: 0905 977 687,
T: Róbert Tóth, M: 0918 700 106,
M: Ing, Roman Vozárik, M: 0915 789 821
Ú: 211324312/0900 IČO: 37861697
E-mail: [email protected]
Web: [email protected]
105
Chtelnica, TJ Družstevník Chtelnica, Dolná ulica, 922 05 Chtelnica
P: Roman Bolla M: 0918 438 495
T: Ján Galba M: 0918 438 384
OP: Denisa Suchánová M: 0905 865 391
Ú: 0045541337/0900, IČO: 18049966
Ilava, Mestský futbalový klub Ilava, Farská 84/5, 019 01 Ilava
P: Juraj Bútora M: 0903 250 334
T: Peter Mišík M: 0911 331 424
OP: Jozef Jakubek M: 0903 635 732
Ú: 0364111262/0900 IČO: 14224381
E-mail: [email protected]
Imeľ, TJ Imeľ, Športová 17, 946 52 Imeľ
P: Tomáš Lovász T: Michal Bacigál OP: Jozef Bombic Ú: 2542406151/0200 E-mail: [email protected]
M: 0905 732 808
M: 0903 429 241
M: 0905 278 436
IČO: 31822169
Ivanka pri Nitre, TJ Družstevník Ivanka pri Nitre, Novozámocká 189,
951 12 Ivanka pri Nitre
P: Ľuboš Gál M: 0905 568 620 TZ: 037/656 4582
T: Ing. Vladimír Kotek M: 0948 016 921 TB: 037/652 3208
OP: Machaj Robert M: 0905 178 059
Ú: 0879549001/560 IČO: 31875611
Jacovce, Družstevník Jacovce, ul. Májová 99, 956 21 Jacovce
P: PhDr. Imrich Hermann TB: 038/530 1082, T: Jozef Čimbora, TB: 038/530 1188, OP: Jozef Golešenyi, M: 0903 727 223
Ú: 38520116/0900, IČO: 31827411
E-mail: [email protected]
TŠ/F: 0904/147057
Janikovce, FK Janikovce, Dlhá 106, 949 07 Nitra - Janikovce
P: Štefan Štefek M: 0905 612 108
T: Jozef Dolinský M: 0910 696 930 OP: Jaroslav Fuska M: 0904 806 411
Ú: 031237297/0900 IČO: 36110221
M: 0911 268 854
M: 0904 147 057
TB: 037/641 5459
Jaslovské Bohunice, ŠK Blava, Nová č. 340/1, 919 30 Jaslovské Bohunice
P: Marek Juhász TB: 033/559 2454 M: 0905 623 988
T: Juraj Matolek M: 0905 858 198
Ú: 112 671 7001 / 5600 IČO: 30997895
E-mail: [email protected]
Web: www.skblava.sk
Jelka, FC Jelka, Mlynárska 1056, 928 23 Jelka
P: Ladislav Mészáros M: 0903 701 644
T: Štefan Bohony M: 0905 506 303
OP: Ladislav Király TZ: 0903 780 198
Ú: 6621086000/1111 IČO : 37846329
E-mail: [email protected]
106
Kalná nad Hronom, KFC, ul. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
P: Tibor Soboňa M: 0905 510 391
T: František Lacko M: 0915 283 660
Ú: 20227851/6500
Kamenec pod Vtáčnikom, TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom, Športová 163/7, 972
44 Kamenec pod Vtáčnikom
P: Ing. Miloš Bartolen M: 0905 214 926
T: Ľuboš Švec
M: 0902 425 538
OP: Marian Žiak M: 0907 892 708
Ú: 066505685/0900 IČO: 14223155
E-mail : [email protected]
Kanianka, FK Junior, Pod vinicou 408/27 972 17 Kanianka
P: Richard Marko M: 0918 683 217
T: Ľubomír Pipíška
TZ: 046/540 0348 OP: Juraj Bátora M: 0903 226 186
Ú: 9043713001/5600 IČO: 42013836
Kátlovce, FC Kátlovce, č. 200, 919 59 Kátlovce
P: Vagovič Jozef M: 0905 750 893
T: Ing.Alan Uváček M: 0902 221 006
OP: Pavol Johanes M: 0908 784 793
Ú: 45543180/0900 IČO:37995693
Kočovce, FC1959 Kočovce, č.320, 916 31 Kočovce
P: Ján Minárik, M:0907 797 794
T: Jaroslav Sevald,
M:0907 225 244
OP: Peter Gajdošík,
M:0903 940 792
Ú:0041702703/0900IČO:31822746
E-mail:[email protected]
Kolačín, TJ Družstevník Kolačín, Družobná,018 51 Kolačín
P: Jaroslav Tlapák,
M: 0903 358 333
T: Milan Polacký, M:0904 252 886
OP: Rastislav Čačko, M:0908 030 737
Ú: 0063676817/0900, IČO30230853
Kolárovo, FK, Športová 16, 946 03 Kolárovo
P: Ing. Tibor Máté M: 0905 402 197
M: MVDr Štefan Hôlka M: 0905 518 430
Ú: 0026395370/0900 IČO: 34007270
Komárno, KFC Športová 1, 945 01 Komárno
P : Tomáš Nagy M: 0903 447 486
T : Zoltán Németh M : 0905 980 428
OP : Ladislav Strasser M : +36209521339
Ú : 2621202042/1100 IČO: 37859170
Komjatice, FC Komjatice, Nádražná 69, 941 06 Komjatice
P: Martin Letko, M: 0907 729 710
T: Peter Hlavatý, M: 0905 601 509
OP: Juraj Burda, M: 0917 918 090
Ú: 49034172/0200 ICO: 35603607
107
M: 0915 574 829
Kostolné Kračany, TJ Kostolné Kračany, 930 03 Šípošovské Kračany č. 231
P: Július Csörgő M: 0915 731 511
T: František Csiffári M: 0902 961 000
E-mail: [email protected]
Kozárovce FK TJ Lokomotíva , 935 22 Kozárovce 685
P:Dušan Mráz: M:0908 216 186
T: Milan Švolík M: 0918 935 401
OP: Ing. Miloš Ďuroviš M: 0905 659 881
U: 2624186455/1100
IČO: 42123402
Krakovany, FK Krakovany, Školská 468/4 922 02 Krakovany
P: Peter Kikta M: 0903 237 947
ŠM: Jozef Galbavý M: 0904 163 170
Ú: 48278976/0900 IČO: 18047467
E-mail: [email protected]
Krtovce OFK, Krtovce 2, 956 03 Krtovce
P: Zdenko Oravec T: Juraj Oravec OP: Juraj Oravec Ú: 0264404340/0900 E-mail: [email protected]
M: 0905/484973
M: 0944/011730
TZ: 038 5392222 IČO: 42046416
M: 0918/395528
Križovany OŠK Križovany, č. 507, 919 24 Križovany
P: Peter Záhumenský M: 0905 656 542
T: Milan Baláž, M: 0915 740 047
OP: Igor Brázdovič, M: 0915 118 825
Ú: 0045546074/0900 IČO: 18047891
E-mail: [email protected]
Web: www.oskkrizovany.sk
Kráľova nad Váhom, FC Kráľova nad Váhom, Hlavná, 925 91 Kráľova nad Váhom
P: Kamenár Ján M:0905 975 741
T: Varga Ondrej M:0918 492 401
Ú:1695718354/0200 IČO:31822975
E-mail: [email protected]
Kúty, FK TJ Kúty, Hollého 1324, 908 01 Kúty
P: Šimek Milan TB:034/659 7800 T: Fekete Jozef M: 0905 396 664
OP: Vladimír Palkovič M: 0903 182 176
Ú: 1982642559/0200 IČO: 31870805
E-mail: [email protected]
Web: www.fktjkuty.sk
M: 0915 797 156
Ladce, TJ Tatran Cementáreň Ladce, Hviezdoslavová 121, 018 63 Ladce
P: Ing.Jaroslav Koyš TZ: 042/460 3849 M: 0905 779 744
M: 0908 677 950
T: Ing.Ferdinand Gach TZ: 042/460 3204 M: 0904 679 171
M: 0915 785 292
Ú: 0063671338/0900 IČO: 30230896
E-mail: [email protected], [email protected]
108
Lednické Rovne, LR CRYSTAL, Športová 172, 020 61 Lednické Rovne
P: Ing. Pavol Brnka TZ: 042/4601450
T: Ľuboš Dubový M: 0908 727 539
Ú: 4007941362/7500 IČO: 36012971
E-mail: [email protected] Tel.042/4601217, FAX: 042/4393250
Lehota pod Vtáčnikom, OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP č. 33/1,
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
P: Jozef Mendel TZ: 046/546 9016 M: 0905 200 639
T: Vladimír Jakubis TB: 046/546 9605 M: 0908 484 010
Ú: 0066506178/0900 IČO: 31931511
E-mail [email protected]
Lehnice, TJ Lehnice, 930 37 Lehnice č.89
P:Čomor Vojtech M: 0905 669 389
T: Ing. Juraj Németh M: 0905 644 469
Ú:0190442810/0900 IČO:31822347
E-mail: [email protected]
Leopoldov, MTK Leopoldov, Gucmanova 13, 920 41 Leopoldov
P: Kalický Martin M: 0905 667 233
T: Zlámala Pavel M: 0915 623 380
PP: Slovák Richard M: 0908 747 560
Ú: 91735212/0200 IČO: 18047475
E-mail: [email protected]
Web: www.mtkleopoldov.leonet.sk
Levice, FK Slovan, Podjavorinskej 7, 934 01 Levice
P: Ing. Ján Šuľa M: 0905 509 236
GM: PaedDr. Marek Szegény M: 0907 742 688
Hl.tr.mládeže: Mgr. Imrich Béreš M: 0915 412 342
Ú: 7103313001/5600 IČO: 37970313
E-mail: [email protected] Web: www.fkslovanlevice.sk
Ľuborča, Družstevník Vlára, Gorkého 9, 914 41 Nemšová-Ľuborča
P: Miroslav Patka M: 0905 487 628
T: Marek Koníček M: 0907 278 296
OP: Peter Schwandtner M: 0915 853 479
Ú: 41701145/0900 IČO: 34002383
E-mail [email protected]
Malá Čausa, TJ Družstevník, Malá Čausa 205, 971 01 Prievidza
P: Čampiš Stanislav TD: 046/547 1118 T: Pastucha Zdenko TD: 046/547 1811 OP: Lugárová Gabriela M: 0908 224 233
Ú: 0066505626/0900 IČO: 37920103
E-mail: [email protected]
Marcelová, FK Marcelová, Hlavná 1162, 946 32 Marcelová
P: Gejza Gálffy M:0918 767 246 T: Gustáv Eros M:0905 395 507
OP: Zoltán Pém M:0907 474 669
Ú: 1332961056/0200 IČO:36098922
109
M: 0915 180 228
M: 0918 158 199
TZ:035/779 8186
Močenok, FK Močenok, Športová 1792, 951 31 Močenok
P: Ľudovít Hochel TZ: 037/655 8205 T: Marián Szabo M: 0914 700 613
OP: Martin Boháč M: 0915 205 501
Ú: 0031248420/0900 IČO: 34000640
E-mail: marosko123.123
M: 0905 643 747
Modranka ŠK Modranka, I. Krasku 34, 91705Trnava Modranka
P: Mgr. Martin Rayman M: 0903 780 273
T: Jozef Blažek M: 0905 610 451
OP: František Zelenák, M: 0905 610 435
Ú: 1509080001/5600 IČO: 45012954
E-mail: [email protected]
Web: skmodrankafutbal.webnode.sk
Mokrý Háj, TJ Družstevník, Mokrý Háj 187, 908 65 Mokrý Háj
P: Ing. Peter Pobuda TZ: 034/664 6562 T: Jaroslav Pukančík M: 0949 435 397
Ú: 2721233030/5600 IČO: 37984772
E-mail: [email protected]
Web: www.ofkmh.com
M: 0905 328 404
Moravany, OTJ Moravany, Športová 560, Moravany n/V. 922 21 Moravany
P: Igor Kirka TB:033/772 1486 M: 0905 388 100
T: Tomáš Šimek TZ: 033/772 1486 M: 0907 731 393
Ú: 0284445422/0900 IČO: 31824706
E-mail [email protected]
Moravský Svätý Ján, TJ Slavoj, č.792, 908 71 Moravský Svätý Ján
P: Ing. Michal Bordiga, M: 0905 511 026
T: Ing. Peter Mračna, M: 0905 350 976
OP: Jozef Zajic, M: 0905 673 855
Myjava, TJ Spartak, Hodžova ul. 261/1, 907 01 Myjava
P: Pavol Halabrín M: 0905 865 513
T: Stanislav Malečka TŠ/F: 034/6214331 M: 0908 421 046
IF: Ing. Lubomír Halabrín M: 0910 856 200
Ú: 1175504002/1111 IČO: 466998216
E-mail [email protected]
Web: www.spartakmyjava.sk
Neded, FC Neded, Baláta č. 311, 925 85 Neded
P: František Kocsis M: 0905 206 652
T: Juraj Balogh M: 0907 522 718
OP: Ladislav Pelikán M: 0908 756 127
Ú: 0200041376/0900 IČO: 31195792
E-mail: [email protected]
Nemšová, FK Slovan, Školská 18, P.O.BOX 8, 914 41 Nemšová
P: Chmelina Ján TŠ/F: 032/658 8238 M: 0905 720 695
T: Kresánek Ladislav TB:032/658 9488 M: 0907 890 613
Ú: 0041694934/0900 IČO: 35602074
E-mail [email protected]
110
Nesvady, ŠK Nesvady, Športová 6, 946 51 Nesvady
P: Zoltán Molnár TZ: 035/769 2840 M: 0903 473 765
T: Zoltan Haris TZ: 035/769 2521 M: 0905 601 908
OP: Róbert Tóth M: 0911 175 242
Ú: 26397587/0900 IČO:31105203
E-mail [email protected]
Nitra, Čermáňsky futbalový klub, Golianova 70, 949 01 Nitra
P: Jozef Slíž TŠ/F: 037/651 2596 M: 0903 750 849
T: Anton Tulik M: 0903 915 215
OP: Patrilk Lahučký M: 0908 094 536
Ú: 20283626/6500 IČO: 37861476
E-mail [email protected]
Web: www.cfknitra.sk
Nitra, FC a.s., Jesenského 4, 949 01 Nitra
P: Jiří Magyar TŠ/F:037/651 3480, 037/741 4958
M: 0903 224 428
GM: Jozef Petráni TZ: 037/651 3480 M: 0907 735 866
OP: Ing.Štefan Strečka (mládež) TZ: 037/651 0112 M: 0918 815 965
Ú: 1421069000/1111
E-mail [email protected] Web: www.fcnitra.sk
Nitra–Chrenová, TJ Slovan Nitra–Chrenová, Pri strelnici 7, 949 01 Nitra
PP: Ing. Viliam Halla TB: 037/733 14 TŠ: 037/733 1403
T: Jozef Brath M: 0908 484 666
OP: Ing. Dušan Pavlovič
M: 0903 719 521
Ú: 31234918/0900 IČO: 34003657
Nitrianske Pravno, MTJ, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
P: Marek Oller M: 0918 335 972
T: Lenka Klajberová M: 0908 476 441
OP: František Fazekaš M: 0908 405 461
Ú: 1342284159/0200 IČO: 00620734
E-mail : [email protected]
Nitrianske Rudno, Priehrada, Športová 34, 972 26 Nitrianske Rudno
P: Milan Kútny M: 0907/087322
T: Ivan Kováčik TZ: 046/5456548 M: 0908/584664
OP: Róbert Kluvanec M: 0905/912529
Ú: 1457125254/0200 IČO: 00624969
E-mail: [email protected]
Nováky, MFK Nováky, Rastislavova 24, 972 71 Nováky
P: Ľubomír Ďurech M: 0903 183 129
OP: Dušan Vážan M: 0915 519 564
Ú: 0372460112/0900 IČO: 37918419
E-mail [email protected]
Web: www.novaky.sk
111
Nová Dedina ,ŠK Nová Dedina , 93525 Nová Dedina 125
P:Peter Titurus M:0915 719 092
T:ing.Patrik Bob M:0905 255 702
OP: Ladislav Ábelovský M: 0908 740 827
Ú:1382481755/0200 IČO:31103740
Email:[email protected]
Nová Dubnica, MFK Nová Dubnica, Hviezdoslavova 2, 018 51 Nová Dubnica
P: Ing. Peter Švec M: 0903 722 066
T: Andrea Vaská M: 0901 704 920
Ú: IČO: 14224038
E-mail: [email protected]
Nová Ves nad Váhom, SFK, 916 31 Nová Ves nad Váhom
P: Pavel Pristaš TZ: 032/779 8264 T: Viliam Gajdúšek M: 0904 446 730
OP: Ing. Ján Adamčík M: 0903 716 772
Ú: 0041702412/0900 IČO: 31873430
Web: www.sfknovaves.sk
M: 0903 284 087
Nové Mesto nad Váhom, AFC, Športová 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
P: Ing. Dušan Današ TŠ/F:032/740 2224
T: Peter Škratek TZ: 032/771 2394 M: 0908 731 157
Ú: 5800397002/5600 IČO: 34009159
E-mail [email protected]
Nové Zámky, FKM Nové Zámky, Mostná 9 - Sihoť, 940 01 Nové Zámky
P: Bašťovanský Ivan M: 0905 641 168
T: Nikola Bukovič M: 0905 499154
M: Ľubomír Kráľ M: 0903 713 450
Ú: 660313004 IČO: 31822371
E-mail [email protected]
Web: www.fkmnovezamky.estranky.sk
Nové Zámky FŠ FKM Nové Zámky, ZŠ Devínska ul. č. 12, 940 67 Nové Zámky
P: PaedDr. Štefan Labay M: 0905 420 014
T: Nikola Bukovič M: 0905 499 154
Ú: 660313004 IČO: 34012079
E-mail [email protected]
Nový Život, FC Nový Život, Eliášovce, 930 38 Nový Život
P: Zoltán Skuby M: 0905 628 294
T: Vojtech Kálmán M: 0903 513 443
OP: Július Molnár TZ: 021/569 2756 Ú: 6614040004/1111 IČO: 31822371
Ohrady, OFK Rapid Ohrady, Nový rad č. 273, 930 12 Ohrady
P: Ivan Bugár M: 0905 833 461
T: Ľudovít Gaál M:0905 439 670
Ú: 1447647155/0200 IČO: 31822380
E-mail: [email protected]
112
M: 0908 526 504
Okoč-Sokolec, Družstevník Okoč-Sokolec, Hlavná 930 28 Okoč
P: Mgr. Tibor Veres TZ: 0315558102 M: 0903 414 637
T: Andrej Németh M: 0918 954 065
OP: Mgr. Dušan Vítek M: 0918 757 927
Ú: 9616717/5200 IČO: 31822398
E-mail: [email protected]
Okoličná na Ostrove, FC, Nitrianska 381, 946 13 Okoličná na Ostrove
P: Csepi Ferdinand TŠ: 035/779 3924 M: 0905 286 050
T: Eva Salamonová TZ: 035/779 3931 M: 0908 325 693
OP: Ódor Tomáš TZ: 035/779 3926 M: 0905 362 960
Ú: 211610394/0900 IČO: 31105173
Web: www.fcekel.sk
Opatová nad Váhom, TJ Družstevník, Niva 161/6, 91101 Trenčín
P: Ľubomír Horný,
M: 0944 119 948
T: Martin Hricko,
M: 0903 760 536
OP: Ladislav Adamec, M: 0902 130 753
Ú:41703952/0900,IČO:3118933
E-mail: [email protected]
Web: www.tjopatovanadvahom.sk
Orechová Potôň, DSC Orechová Potôň, Hlavná č. 281, 930 02 Orechová Potôň
P: Jozef Csomor M: 0905 607 342
T: Tibor Ravasz M: 0903 259 161
OP: Fridrich Ferenec M: 0910 214 937
Ú: 1495675855/0200 IČO: 31822401
Tel/Fax na štadión: 031/554 3332 031/551 1608
E-mail [email protected]
Palárikovo, OTJ, Jilemnického 5, 941 11 Palárikovo
P: Štefan Illeš M : 0908 161 159
T: Ivan Mančík M: 0905 877 995
OP: Miroslava Tóthová M: 0905 518 548
Ú: 170424-172/0200
E-mail [email protected]
Papradno, TJ Žiar Papradno, č. 672, 018 13 Papradno
P: Ing. Stanislav Lališ TŠ: 042/439 32643, M:0903 733 152
T: Roman Vachalík, T: 042/439 3262, M: 0911 646 949
OP: Pavol Zdurjenčík M: 0911 808 365
Ú: 4007971334/7500 IČO: 30231019
E-mail: [email protected]
Partizánske, Tempo, ul. Rudolfa Jašíka 1646/73, 958 01 Partizánske
P: Ján Ďureje M: 0905 840 432
T: Anton Zima TZ: 038/748 7215 M: 0911 104 321
OP: Jaroslav Palán M: 0908 852 159
Ú: 2923842635/1100 IČO: 31826709
E-mail: [email protected]
113
Piešťany, PFK, Kuzmányho 15, 921 01 Piešťany
P: Khalil Belmechri T Jozef Valachovič M: 0907 585 002
OP: Ľuboš Mihálik – mládež M: 0905 677 278
Ú: 2627146459/1100 IČO: 37990420
E-mail [email protected]
Web: www.pfkpiestany.com
Plevník, TJ Družstevník, 018 26 Plevník – Drienové 257
P: Kováčin Anton M: 0903 375 953
T: Kremeň Miroslav M: 0915 821 085
IČO: 302310027
Podhájska ,ŠK Termál, 941 48 Podhájska 817
P:Vojtech Sládeček M:0908 130 585
T:Vladimír Magdolen M: 0910 922 028
M: Mgr. Roman Ivan M: 0905 408 783
Ú:0034740912/0900 IČO:31823106
Email:[email protected]
Podolie, OŠK Podolie, 916 22 Podolie,
P: Stanislav Radošinský T: Rudolf Bobocký OP: Ing Martin Červeňanský Ú: 5882931001/5600 M: 0903 468 335
M: 0902 092 264
M: 0904 301 203
IČO: 35628316
Považská Bystrica, FK RAVEN s.r.o., Športovcov 2115, 017 01 Považská Bystrica
P: Tonkovič Dušan TZ:042/437 0185 M: 0915 737 022
T: Jozef Gálik TZ: 042/432 0983 M: 0915 737 014
OP: Zuzana Očkayová TZ: 042/432 475
Ú: 1219889654/0200 IČO: 36299677
E-mail [email protected]
Web: www.fkraven.sk
Petrova Ves, ŠK Petrova Ves, č. 306, 908 44
P: Jozef Lánik, T: Roman Guček OP: Marian Ondráš Ú: 0037229802/0900 E-mail: [email protected]
www.petrovaves.sk
Petrova Ves
TZ: 0905 877 989, M: 0905 991 032
M: 0905 295 386
IČO: 31826300
M: 0905 804 816
Petržalka, FC 1898 a.s. Petržalka, Kutlikova č. 17 851 02 Bratislava
P: Ing. Jozef Augustín, TZ: 02/682 01700, M: 0903 705 687
T: Mgr. Rastislav Kunst TZ: 02/682 01710
M: 0903 432 855
ŠR: Lubomír Luhový TZ: 02/682 01717
M: 0903 256 757
Ú: 411101032/7500
IČO: 45469725
E-mail: [email protected]
www.fcpetrzalka1898.sk
114
Prečín, FK Partizán Prečín, 018 15 Prečín
P: Ing.Anton Poliček T: Milan Dubec OP: Peter Mikloš Ú: 63669633/0900 E-mail [email protected]
M: 0905 /805 927
M: 0907 099 340
M: 0903 706 617
IČO: 30231132
Púchov, FK Púchov a. s., Športovcov 3, 020 01 Púchov
P: Jaroslav Rosina TZ: 042/463 1761 ŠR: Ľubomír Talda TZ: 042/463 1761 Man.: Vladimír Kavecký TZ: 042/463 1761 Ú: 2629702703/1100 IČO: 36325104
E-mail [email protected] Web: www.fkpuchov.sk
M: 0905 735 375
M: 0910 944 100
M: 0911 944 100
Pusté Úľany, ŠK TOP Pusté Úľany, Pavlická ul., 925 28 Pusté Úľany
P: Marek Farkaš M: 0903 772 537
T: Ing. Matej Kašuba M: 0910 782 359
OP: Jozef Kubík M: 0905 620 019
E- mail: [email protected] IČO: 31823939
Radošina, TJ ŠK, Nádražná 640, 956 05 Radošina
P: Ing. Milan Beňo, MD: 0907 797 556, M: 0917 445 302
T: Vladimír Ďaďan, M: 0905 984 096
OP: Miroslav Horváth, M: 0917 958 612
Ú: 75739192/0200 IČO: 42115205
E-mail: [email protected]
Radošovce, Chvojničan Radošovce, č. 335, 908 63 Radošovce
P: Milan Tokoš M: 0911 721 433
T: Ing. Miroslav Guček TZ: 034/669 3452 OP: Edo Baumgartner M: 0907 770 869
Ú: IČO: 31872964
M: 0902 678 449
Senica, FK Senica, Sadová ul.639/22, 905 01 Senica
P: Ing. Viktor Blažek M: 0915 915 057
T: Ivan Tobiáš M: 0918 504 170
OP: Mgr. Igor Pszota M: 0918 504 165
Ú: 2622811376/1100 IČO: 35876441
E-mail [email protected]
Web: www.fksenica.eu
Sereď, Športový klub futbalu, Športová 2809, 926 01 Sereď
P: Róbert Stareček TŠ: 031/789 4150 T: Tibor Meszlényi M: 0905 737 277
OP: Miloš Ruta M: 0905 810 920
Ú: 1310047458/0200 IČO: 34006575
E-mail: [email protected]
115
M: 0905 563 946
Skalica, MFK Skalica, Športová 54, 909 01 Skalica
P: Peter Bartoš M : 0910 867 291
T: Mgr. Peter Martinovský TZ: 0905 460 108 PP: Marek Gula Dis.art. M: 0918 341 701
Ú: 2186230558/0200 IČO: 37993887
E-mail [email protected]
Web: www.mfkskalica.sk
Solčany, OFK Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany
P: Ing. Juraj Soboňa, TB: 038/538 3521, T: Jozef Mančík, TB: 038/538 3112, OP: Marián Košík, M: 0903 734 594
Ú: 9127570001/5600, IČO: 37862537
E-mail: [email protected]
Web: www.obecsolcany.sk
M: 0903 382 705
M: 0910 938 430
M: 0910 938 432
Stará Turá, MFK Stará Turá, Športová 503, 916 01 Stará Turá
P: PharmDr Leopold Barszcz: M: 0903 316 111
T: Makara Denis M: 0905 454 759
OP: Ing. Ján Hodermanský, M: 0905 254 690
Ú: 0041705453/0900 IČO: 18046282
Web stránka:www.mfkstaratura.sk
Strekov, FC, 941 37 Strekov
P: Teglás Ján T: Ladislav Popellák Ú: 003473043/0900 Email: [email protected]
M:0917 249 169
M:0918 823 332
IČO:00612707
Suchá nad Parnou, Vinohradník, 919 01 Suchá nad Parnou
P: Bohumil Žofčík, M: 0905 718 299
T: Stanislav Janiš, M: 0907 718 172
OP: Ing. Štefan Valek, M: 0903 820 147
Ú: 0045544714/0900, IČO: 18048374
Svätý Peter, OŠK, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
P: Jozef Badala M: 0905 313 751
T: Attila Bocska M:0907 896 501
OP: František Kajan M:0915 701 614
Ú: 0210502172/0900 ICO: 37863568
E-mail [email protected]
Svinná, TJ Štart Svinná, č. 141,913 24 Svinná
P: Ing. Ivan Krchník
TB:032/648 7731
T: Ing. Jozef Hilčík M: 0905 437 088
OP: Oto Košík M: 0905 358 136
Ú: 0657583001/5600 IČO:36131709
116
M: 0903 719 202
Šahy, FK Slovan Šahy, SNP 51, 936 01 Šahy
P: Jozef Urblík TZ: 036/741 1564 T: Ing. Imrich Márton M: 0908 464 748
OP: Norbert Urblík, M: 0905 904 126
Ú: 0221719174/0900
E-mail: [email protected]
Web: fkslovansahy.sk
Šaľa, FK Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, 927 05 Šaľa
P: Tibor Takács M : 0918 718 147
OP: Ján Valent M: 0905 754 685
M: Ladislav Jaroš TZ: 031/771 4713 Ú: 6373764/5200 IČO: 17642868
E-mail [email protected]
Web: www.fkduslosala.sk
M: 0905 257 189
M: 0905 518 170
Šamorín, FC ŠTK 1914 Šamorín, Športová 450/29, 931 01 Šamorín
P: Ing. Norbert Csutora M: 0903 221 715
T: Ing.. Peter Bláha M: 0903 213 990
Ú: 2920857110/1100 IČO: 46179119
E-mail: [email protected]
Web: www.stksamorin.sk
Šaštín, TJ Slovan Šaštín Stráže, Nádražná 1181, 908 41 Šaštín
P: Mgr.Vladimír Hladík M: 0918 618 054
T: Miroslav Nosek
M: 0905 316 579
OP: Vladimír Ďuriš M: 0907 104 962
Ú: 0037235348/0900 IČO: 31826717
E-mail 7bodo7@azet.sk
Web: www.tjslovansastin.estranky.sk
Šoporňa, Športový klub, Šoporňa 1462, 925 52 Šoporňa
P: Ing. Miroslav Krajča M: 0903 719 102
T: Dušan Ščípa M: 0914 700 441
OP: Štefan Špánik M: 0905 361 066
Ú: 24088318/0900
IČO: 31827136
Štúrovo, Mestská športová organizácia (MŠO), Športová 5, 943 01 Štúrovo
P: Ing. Štefan Járek M: 0905 396 599
T: Bohumil Toběrný TZ: 036/753 3120 M: 0905 361 017
OP: Gabriel Gulyás M: 0907 769 019
Ú: 9542965/5200 IČO: 42050405
E,mail: bohumil.toberny@msosturovo.sk
Web: www.msosturovo.sk
Šurany, ŠK Šurany, Cintorínska 51, 942 01 Šurany
P: Mgr. Dušan Rampašek M: 0918 990 089
T: Bc. Róbert Kürthi M: 0903 514 105
OP: Mgr. Michal Halás M: 0907 329 208
Ú: 1950684957/0200 IČO: 31824528
Web: sksurany.sk
117
Šúrovce, FC Horses Šúrovce, Krakovská 67, 919 25 Šúrovce
P: Mgr. Náhlik Miroslav TB: 033/556 7203
Ing. Milan Mistrík M: 0915 046 522
GM: Ladislav Pocisk M : 0905 647 918
M: Ing. Jarmila Gáliková M: 0903 200 609
Ú: 2333991251/0200 IČO: 36078221
E-mail jarmila.galikova@zos.sk
Tešedíkovo, ŠK Tešedíkovo, 925 82 Tešedíkovo č. 860
P: Gyula Borsányi TZ: 031/779 5225 T: Csongár Vincent
M: 0905 815 980
OP: Ing. Jurás Gabriel TZ: 031/779 5412 Ú: 0201945377/0900 IČO: 37853996
Tel/Fax na štadión: 0317795225
E-mail: tesedikovo@in.slovanet.sk
M: 0907 715 713
M: 0918 585 713
Tlmače, FKM Tlmače, Nám. Odborárov 10, 935 21 Tlmače
P: Ing. Miroslav Čiernik M:0918 974 510
T: Ing. Ladislav Šabík M:0905 800 066
Ú: 7179561001/5600 IČO: 31874711
E-mail fkm@spartaktlmace.sk
Web: www.spartaktlmace.sk
Topoľčany, MFK Topvar, Dr. Adámiho 1238, 955 01 Topoľčany
T: Ivan Polúh M: 0905 463 897
OP: Ľudovít Duša M: 0904 997 657
OP: Zuzana Šipošová M: 0907 426 448
Ú: 3017851358/0200 IČO: 34006087
E-mail mfktopolcany@zoznam.sk
Web: www.mfktopolcany.sk
Topoľníky, Družstevník Topoľníky, 930 11 Topoľníky
P: Veszelovszky Ľudovít TŠ:031/558 2346 T: Rajkovics Juraj M: 0903 235 946
OP: Kovácsová Agneša TZ: 031/558 2346 Ú: 0192161334/0900 IČO: 31822452
E-mail kovacsagi@centrum.sk
M: 0911 125 326
M: 0908 /773 850
Trebatice, OFK, Piešťanská 187, 922 10 Trebatice
P: Ing. Jozef Svetlík M: 0902 816 099
T: JUDr. Igor Horanský M: 0905 449 385
Ú: 1996833356/0200 IČO: 00688703
E-mail svetlikj@t-network.sk
Trenčianske Stankovce, OŠK, Rozvadze č.525, 913 11 Trenčianske Stankovce
P: Vendelín Sedláček M: 0905 604 975
T: Roman Rožník M: 0917 556 24
OP: Ing. Roman Pevný M: 0908 725 021
Ú: 0272507104/0900 IČO: 35606843
E-mail: romanr516@gmail.com, rope@centrum.sk sedven@centrum.sk
118
Trenčianske Teplice, MŠKSlovan, MÚ M.R.Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice, ihrisko: SNP č.73/156 Trenčianske Teplice
P: PhDr. Štefan Škultéty TŠ:032/655 6720 M: 0911 248 791
T: Ing. Miroslav Ružička M: 0949 726 205
OP: Ing.Boris Ancin M: 0905 537 867
Ú: 0703885001/5600 IČO:42144680
E-mail: slovan@teplice.sk
Web: mskslovan.webnode.sk
Trenčianska Turná, TJ Slovan, Beckovská č.347, 913 21 Trenčianska Turná
P: Ing. Jozef Santa M: 0905 581 557
T: Ing. Jozef Kováč M: 0903 705 774
OP: Vladimír Chupáč M: 0905 430 913
Ú: 0041700863/0900 IČO:31873405
E-mail :santa@kotaind.sk Web:www.tjslovan.trencianskaturna.sk
Trenčín, AS, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín
P: Mgr. Róbert Rybníček TŠ:032/744 1137 T: Mgr. Pavol Cobori TZ:032/743 2346 OP: Mgr. Igor Štefanko M: 0903 826 168
Ú: 2624800259/1100 IČO: 36329509
E-mail astrencin@astrencin.sk
Web: www.astrencin.sk
M: 0911 537 585
M: 0911 972 534
Trhová Hradská, TJ Poľnohospodár, Mýtna 524/1 , 930 13 Trhová Hradská
P: Bognár Andor M: 0905 309 842
T: Nyílfa Tibor M: 0905 610 683
OP: Silvester Károlyi M: 0911 745 565
Ú: 1753584957/0200 IČO: 31822461
Trnava, FC Spartak, a. s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava
PP: Michal Pethö M: 0903 249 341
T: PaedDr. Jozef Valovič FŠ:033/550 3804 ŠR: Stanislav Adamec TZ: 033/550 3804 ER: Tibor Kosák Z: 033/550 3804 BM: Vladimír Stúpala Z: 033/550 3804 MM: Marek Ondrejka Z: 033/550 3804 VPRM: Jozef Dian Z: 033/550 3804
Ú: 1680214153/0200 IČO: 36247057
E-mail fcspartak@centrum.sk
Web: www.spartak.sk
Trnava, FK Lokomotíva, J. Slottu 45, 917 01 Trnava
P: Peter Moravčík TZ: 033/550 4360 T: Ľudmila Lackovičová TZ: 033/550 4360 OP: Ing. Miroslav Hájiček M: 0907 520 048
Ú: 83137-212/0200
E-mail fk.lokomotiva@zoznam.sk
Web: www.fklokomotivatrnava.sk
119
M: 0911 744 567
M: 0902 728 030
M: 0903 717 227
M: 0905 601 965
M: 0905 122 600
M: 0905 956 131
M: 0905 668 649
M: 0907 893 213
Trnava, FK AŠK Slávia Cukrovar, Rybníkova 14, 917 82 Trnava
P: Roman Novotka M: 0917 847 553
T: Ivan Hilko, M: 0904 427 512
OP: Ján Zrník M: 0949 414 756
Ú: 4004826414/7500 IČO: 34028510
E-mail: roman.novotka@post.sk
Trstice, TJ Družstevník, č.1048, 925 42 Trstice
P: František Czakó M: 0905 419 945
T: Jozef Sárkány M: 0905 726 671
Ú: 0201319296/0900 IČO: 31871909
E-mail: obec@trstice.sk
Tvrdošovce, ŠK Tvrdošovce, Nová cesta 1, 941 10 Tvrdošovce
P: Tomáš Kovács M: 0903 042 197
T: Újhelyi František M: 0905 547 643
OP: Gabriel Brat TZ: 035/649 2413
Ú: 1467001757/0200
E-mail brat@tvrdosovce.sk
E-mail starosta@tvrdosovce.sk
Váhovce, ŠK Váhovce, Športový areál, 925 62 Váhovce
P: Eugen Szabo M: 0905 492 670
T: Marek Suchopa M: 0905 293 304
OP: Eugen Horváth M: 0905 250 146
Ú: 4210268409/3100 IČO:00688789
E-mail: eszabo@azet.sk
Veľké Kostoľany, Športová 153, 922 07 Veľké Kostoľany
P: Milan Boháčik M: 0907 988 364
T Miroslav Maco M: 0905 246 826
OP: Vlado Rapant M: 0905 610 785
Ú: 0048278802/0900 IČO:18049877
Veľké Lovce, TJ, č. 20, 941 42 Veľké Lovce
P: Filip Mihók M: 0907 789 302
T: Roderik Zimula M: 0918 569 094
OP: Gabriel Tóth M: 0905 501 448
Ú: 34739655/0900
IČO: 37862472
Veľké Ludince, Družstevník, č. 366, 935 65 Veľké Ludince
P: Vigh František TB: 036/773 8330 M: Ján Pásztor M: 0905 810 429
OP: Ing.František Urban M: 0905 975 555
Ú: 2224774653/0200 IČO: 31825541
Veľké Mača, FK Veľké Mača, Cintorínska, 925 32 Veľké Mača
P: Tibor Risnyovszký M: 0905 829 063
T: Mikuláš Bugyi M: 0905 600 890
OP: Jozef Balogh M: 0905 320 405
Ú: 1795051753/0200 IČO: 31874011
120
M: 0905 859 529
Veľké Uherce, Nový Život Veľké Uherce, 958 41 Veľké Uherce
P: Anton Laco TZ: 038/749 0399 T: Anton Plandora M: 0915 724 894
OP: Peter Gubka M: 0905 716 988
Ú: 0038526120/0900 IČO: 00892327
E-mail anton.laco@ telekom.sk
M: 0902 719 840
Veľké Úľany, ŠK Veľké Úľany, Hlavná 1437, 925 22 Veľké Úľany
P: Eugen Kováč M: 0905 454 005
T: Jozef Sztraka M: 0902 442 544
OP: Ing. František Gögh M: 0903 412 472
Ú: 4210117002/3100 IČO: 31823068
E-mail: sk.velkeulany@centrum.sk
Veľké Zálužie, ŠK Veľké Zálužie, Cintorínska 411, 951 35 Veľké Zálužie
P: Jozef Pekar M: 0905 454 004 TB: 037/6592301
T: Vladimír Ternény M: 0903 926 477
OP: Jaroslav Bozáň M: 0902 837 570
Ú: 0232050234/0900 IČO: 31875815
Veľký Kýr TJ FC Veľký Kýr , Staničná 17, 941 07 Veľký Kýr
P:Miroslav Dojčan M: 0905 316 880
T: Norbert Stranak M: 0904 595 829
IČO: 318 72 786
Veľký Meder, MŠK Thermál, Komárňanská 9, 932 01 Veľký Meder
P: Ing. Imrich Tarcsi M: 0905 601 170
T Daniel Csepi M: 0905 713 778
OP: Juraj Varga M: 0908 749 504
Ú: 193481890/0900 IČO: 44876009
E-mail: mskvelkymeder@transbeton.sk
Vlčany, FK Vlčany, 925 84 Vlčany 1
P: Judr. Marek Holbík T: Ing. Štefan Molnár Ú: 5026336920/0900 M: 0915 600 723
M: 0907 708 179
IČO: 31825079
Vrakúň, TJ Družstevník, Hlavná 622, 930 25 Vrakúň
P: Alexander Gróf M: 0918 382 161
T: Ing.Ladislav Méhes M: 0948 360 116
OP: Ladislav Gútai M: 0905 929 382
Ú: 0021873572/0900 IČO: 31823700
E-mail: obecnyurad@vrakun.sk Web: www.vrakun.sk
Vrbové, MFK Vrbové, Športová 1, 922 03 Vrbové
P: Ing. Peter Adamec M: 0903 439 884
T: Ing. Jozef Svetlík M: 0902 816 099
OP: Rudolf Horňák TB:033/779 2690 Ú: 1730423851/0200 IČO: 37845195
E-mail svetlikj@t-network.sk
121
M: 0905 623 644
Výčapy Opatovce, KMŠN Výčapy Opatovce, č. 127, 951 44 Výčapy Opatovce
P: Bc. Mária Franková M: 0918 678 301
T: PaedDR. Martin Čulák
M: 0903 288 369
OP: Silvester Molnár M: 0904 882 697
Ú: 0232863518/0900 IČO: 37968700
E-mail: martin@culak.sk
Web: www.futbalova-akademia.sk
Zemianske Kostoľany, Slovan, 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
P: Vladimír Duda M: 0918 585 741
T:Marián Rybár,
M: 0907 302 688
Ú: 9022277001/5600 IČO: 14222655
E-mail:fkslovanzk@gmail.com
Zemianska Olča, FC, Kolárovská č 763, 946 14 Zemianska Olča
P: Albert Patkó, TZ: 0905 556 826 T: Jozef Garai, M: 0907 305 140
OP: Imrich Vicena, M: 0905 368 444
U: 0026398037/ 0900 ICO: 34005781
Zlaté Moravce, FC ViOn, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
P: Karol Škula TZ:037/640 3308 T: Miloš Foltán M: 0911 969 080
OP: Ján Rosinský (koordinátor) M: 0911 969 080 Ú: 2316229951/0900 IČO: 36791563
E-mail vion.zm@vion.sk
Web: www.fcvion.sk
Zlaté Moravce, FC ViOn „B“, 951 87 Volkovce, Obchodná
P: JUDr. Ondrej Kozolka TZ: 037/630 4231 T: Ing. Ľudovít Kozolka TZ: 037/630 4272 OP: Jozef Jurík TZ: 037/630 4305 Ú: 0031240082/0900 IČO: 36791563
E-mail volkovce@zoznam.sk
Web: volkovce.sk
Zlaté Klasy, FK Zlaté Klasy, Športová, 930 39 Zlaté Klasy
P: Štefan Csóka M: 0907 492 437
T: Mikóczi Ľudovít M: 0905 548 744
OP: Vincent Lovász M: 0907 436 031
Ú: 0193131524/0900 IČO: 31826741
E-mail : vincolovasz@crntrum.sk
Web: www.fkzlateklasy.sk
Zlatná na Ostrove, FK Športová 848, 946 12 Zlatná na Ostrove
P: Pažúr Juraj M: 0908 833 693
T: Tibor Horváth M:0908 645 044
OP: Štefan Simonek M: 0907 898 155
Ú: 3803320001/5600IČO:37970712
122
M: 0905 269 729
M: 0905 446 954
M: 0905 317 892
M: 0903 438 774
M: 0903 238 142
M: 0915 717 874
Želiezovce, MŠK, Schubertova 30, 937 01 Želiezovce
P: Ladislav Sokol M: 0903 795 726
T: Tibor Rotik TZ: 0903 900 613 OP: Štefan Štuller M: 0908 766 907
Ú: 28620885/0900 IČO: 00893790
E-mail: soki@kredit.sk, t.rotik@mail.t-com.sk
123
M: 0915 966 413
Nominačné listiny rozhodcov ZsFZ pre súťažný ročník 2012/2013
Nominačná listina rozhodcov ZsFZ
Republikové súťaže (SFZ)
ROZHODCOVIA:
1. Cifrík Slavomír
2. Dohál Martin
3. Gábor Ladislav
4. Hracho Vladimír
5. Jaška Miroslav
6. Ježík Martin
7. Jurenka Rastislav
8. Kráľovič Peter
9. Krivošík Peter
10. Maršal Tomáš
11. Michlian Gabriel
12. Prešinský Ladislav
13. Sedlár Richard
14. Vlk Mário
15. Vnuk Vladimír
972 46 Čereňany , Balovská 125/2
913 21 Tr.Turná , Železničná 1443/26
018 41 Dubnica n.V. Pod hájom 1087/48
917 02 Trnava , Golianova 51
611 01 Trenčín , Soblahovská 27
611 01 Trenčín , K výstavisku 9/13
917 01 Trnava , Jeruzalemská 34
917 08 Trnava , Čajkovského 42
919 53 Dechtice 116
946 03 Kolárovo , Bočná 4
940 78 N. Zámky , G.Bethlena 34
952 01 Vráble , Lúky 1134/60
955 01 Topoľčany ,Nezábudkova 2494/22
958 03 Partizánske , Dolná 1211
949 01 Nitra , Rázusova 22
905 425 354
908 810 248
907 739 952
905 530 524
903 224 990
905 224 957
903 888 627
905 202 511
908 122 268
908 072 558
903 758 544
908 359 966
905 933 643
905 237 951
905 354 686
017 01 Pov.Bystrica,Štúrova 43/22-6
971 01 Prievidza,Šulekova 21/10
940 61 Nové Zámky,Podzámska 1
017 01 Pov.Bystrica ,Rozkvet 2077/163-3
957 01 Bánovce n.B.,Kap.Jaroša 31/1999
958 01 Partizánske , Februárová 637/10
911 01 Trenčín , Legionárska 35
018 41 Dubnica n.V.,Pod hájom 958/14
018 41 Dubnica n.V.,Pod hájom 956/5-2
927 01 Šaľa , Robotnícka 19
949 01 Nitra , Párovská 22
911 01 Trenčín , Kubranská 238
957 01 Bánovce n.B.,Ku splavu 1093/7
904 686 658
915 313 020
915 228 145
905 541 200
911 653 311
908 741 349
905 431 330
905 855 218
903 035 032
905 385 880
905 323 155
907 331 906
903 100 103
ASISTENTI ROZHODCOV:
1. Barenčík Matej
2. Hancko Branislav
3. Kováč Peter
4. Lieskovský Juraj
5. Mikulaj Henrich
6. Obertová Miroslava
7. Petríček Dušan
8. Sluk Michal
9. Sluk Radomír
10. Slyško Roman
11. Vindiš Martin
12. Vitko Martin
13. Žákech Rastislav
124
MR-ZÁPAD – ROZHODCOVIA
1. Černák Dušan
2. Černek Juraj
3. Fehér Zsolt
4. Gádoši Andrej
5. Gašparovič Miloš
6. Hádek Ivan
7. Jakúbek Peter
8. Jančok Martin
9. Košťál Michal
10. Otiepka Marian
11. Otrubčák Juraj
12. Santa Tibor
13. Sárai adislav
14 Šima Eduard
15. Španka Rastislav
16 Štrpková Zuzana
941 11 Palárikovo, J.kalinčiaka 32
909 01 Skalica , Pod hájom 17
924 01 Galanta,Krásna 1076/17, 917 01 Trnava,Sadová 7
972 42 Lehota p.V.,Suchý Potok 566/20
949 01 Nitra, A.Hlinku 36
018 41 Dubnica n.V.,Pod Hájom 1096/82
949 11 Nitra,Čajkovského 28
921 01 Piešťany,Vážska 17
911 05 Trenčín,Veľkomoravská 266/44
905 01 Senica , Štefánikova 721
919 65 Dolná Krupá ,Hlavná 547/69
943 54 Svodín,Malá Škovránková 1193/18
949 01 Nitra, Novomeského 49
906 04 Rohov, Rybky 80
927 05 Šaľa, Rímska 16, 905 746 236
905 234 159
904 698 690
915 754 257
905 440 778
907 322 546
904 460 596
910 947 239
907 743 675
908 700 065
907 211 119
905 962 022
905 275 148
905 668 815
907 701 755
905 375 141
MR-ZÁPAD - ASISTENTI ROZHODCU
1. Ábel Zoltán
937 01 Želiezovce,Hronská 1
2. Blaháč Marek
972 05 Sebedražie 470
3. Bojda Peter
935 21 Tlmače , Dlhá 44
4. Cabaj Michal
956 21, Jacovce , Zemianská 559/83
5. Čaladik Miloš
953 05 Čierne Kľačany, Školská 262
6. Farkaš Roland
945 01 Komárno, Palatínova 67/28
7. Galo Marek
949 11 Nitra, Petzwalova 10
8. Grolmus Marek
972 05 Sebedražie, Košovská cesta 418/54
9. Jančoková-Žáčiková Alena
951 16 Svätoplukovo 425
10. Kalčík Ctibor
917 01 Trnava ,Tehelná 9/A
11. Kasznár Róbert
946 03 Kolárovo,Pražské námestie 35
12. Klabník Ján
018 41 Dubnica n.V.,C III 1363/156-16
13. Kukan Vladimír
941 11 Palárikovo,P.J.Šafárika 18
14. Monček Tomáš
017 05 Pov.Bystrica,Pov.Teplá 510
15. Paulovič Peter
920 01 Hlohovec,Čsl.Armády 39
16. Štrba Martin
934 01 Levice , Okružná 7
17. Vajíček Stanislav
925 81 Diakovce,Hlavná 125
18. Vyskoč Andrej
917 01 Trnava, T. Tekela 4
19. Zifčák Miroslav
955 01 Topoľčany, Muškátová 2588/46
20. Žiak Miroslav
971 01 Prievidza, Bakalárska 6/7 905 927 431
907 784 671
903 649 120
904 033 209
911 707 048
905 742 421
903 373 839
917 339 617
903 712 065
944 006 604
905 413 436
905 337 509
905 462 297
907 543 643
903 278 102
903 384 831
910 125 370
918 567 772
907 691 540
907 536 155
MR-ZÁPAD – IV. LIGA (Rozhodcovia a asistenti R)
1. Bezák Martin
2. Ferencz Zoltán
3. Halíček Juraj
4. Kozolka Ondrej
5. Patrovič Pavol
6. Sékely Andrej
971 01 Prievidza, Jesenského 1/5
946 03 Kolárovo,Česká 19, 955 01 Topoľčany, Ľ.Fullu 2495/15
951 87 Volkovce,Pekarenská 17, 955 01 Topoľčany, Svätoplukova 462/21
919 24 Križovany nad Dudváhom
125
911 953 044
907 731 454
903 438 710
904 943 270
918 206 409
908 070 683
IV. LIGA
1. Ahmed Yoursy Helal 971 01 Prievidza 1, Ľ. Ondrejova 18/13
2. Barcík Slavomír
934 01 Levice,M.R.Štefánika 11
3. Barta Lukáš
971 01 Prievidza, Partizánska 5
4. Bartko Branislav
053 11 Smižany, Iliašovce 187, 5. Bartoš Peter
917 01 Trnava,V. Clementisa č. 13/A,
6. Belanský Peter
917 02 Trnava,Osadná 10
7. Božik Marián
951 91 Hosťovce 205
8. Briestenský Marek
017 04 Pov.Bystrica,Podvažie 205
9. Černej František
018 52 Pruské 26
10. Čulák Marián
956 18 Bošany,Komenského 666/10
11. Darnadi Ivan
951 04 Veľký Lapáš 342
12. Divéky Vladimír
972 25 Diviaky n.Nitricou 22
13. Drobec Martin
949 01 Nitra, Baničova 3, 14. Fabian Vladimír
913 05 Štvrtok 49,o.Trenčín
15. Ferenczi Barnabás 940 66 Nové Zámky,Šurianska 3995/17
16. Forró Adrián
925 22 Veľké Úľany, Štefana Majora 1541
17. Gádoši Tomáš
917 01 Trnava, Hlboká 9
18. Hagara Ondrej
972 24 Diviacka Nová Ves 529
19. Haršány František 917 01 Trnava , Zelenečská 69
20. Hegedüs Peter
937 01 Želiezovce, Mierová 64
21. Hodoško Štefan 958 43 Nedanovce, Nedanovce 289, 22. Chlebo Milan
935 24 Čajkov 160
23. Ilon František 947 01 Hurbanovo, Malá 23/3, 24. Janus Róbert
958 01 Partizánske,Družstevná 642/8
25. Koníček Dušan
905 01 Senica ,Hviezdoslavova 314/33
26. Kosár Csaba
929 01 Dunajská Streda,Nová Ves 2218/30
27. Krč-Konečný Marian920 01 Hlohovec ,Nitrianská 2526/33
28. Kukan Zsolt
941 31 Dvory n.Žitavou ,Štadionová 8
29. Kusý Róbert
972 01 Nováky, Baníkov 3/1
30. Kvaššay Peter
018 22 Pružina 409
31. Laco Anton
958 41 Veľké Uherce 336
32. Lerint Alin
951 12 Ivánka p.N.,Myrtina 32
33. Línet Miroslav
908 63 Radošovce 149
34. Lištjak Martin
917 08 Trnava, Cajkovskeho 51
35. Majerík Jozef
911 08 Trenčín,Gen.Svobodu 9
36. Maráz Peter
915 01 Nové Mesto n.V.,Sasinkova 25
37. Marinčák Radovan 927 01 Kráľová n.V. , o.Šaľa
38. Martinovský Peter 909 01 Skalica, Fk Veselého 9
39. Meluš Roman
956 19 Krnča 78/79
40. Miksa Vladimír
958 41 Veľké Uherce 128
41. Mlinkovics Norbert 947 01 Hurbanovo , Ordodyho 5
42. Mokoš Marek
955 01 Topoľčany ,Bernolákova 2046
43. Obeda Ján
907 01 Myjava ,1.Mája 2
44. Opatovský Jozef
913 38 Soblahov 59
45. Oselský Karol
017 01 Pov.Bystrica,Rozkvet 2075/157
46. Pecek Lukáš
952 01 Vráble, Lúky 1131/52, 47. Pintér Róbert
925 85 Neded 13
48. Pucher Peter
949 11 Nitra ,Jurkovičova 1
49. Roman Maroš
935 27, Hronské Kosihy č.209
50. Sládek Miroslav
906 14 Bukovec 135
51. Slovák Peter
942 01 Šurany,Mudrochova 5
52. Studený Mario
953 01 Zlaté Moravce ,1.Mája 15
126
918 368 274
915 068 824
911 416 906
908 269 206
944 147 066
907 413 313
907 718 905
905 981 904
904 475 281
903 912 454
907 501 007
903 681 024
907 713 984
904 634 506
917 686 510
918 546 747
907 492 104
907 222 882
907 447 723
905 780 023
919 041 351
904 229 234
907 524 226
905 473 790
918 812 940
904 992 707
911 217 888
905 921 487
905 342 838
905 968 038
902 719 840
915 892 099
908 521 170
903 947 739
907 409 452
915 740 515
905 404 498
917 440 625
903 750 496
907 798 476
905 908 556
907 144 147
907 493 956
910 782 045
903 593 072
908 153 938
903 179 498
903 271 972
907 299 286
911 222 714
905 976 428
911 600 566
53. Škadra* Marek
54. Šlosár Ivan
55. Štrbo Milan 56. Takács Alexander
57. Titurus Michal
58. Tokoš Peter
59. Tomka Juraj
60. Valent Igor
61. Volf Tomáš
62. Zachar Juraj
63. Zemko Matej 951 06 Vinodol 564 o.Nitra
955 01 Topoľčany, J.Matušku 2234/20
917 08 Trnava , Hospodárska 4 930 05 Gabčíkovo,Vinohradská 118/21
935 21 Tlmače , Kotlárska 10
909 01 Skalica, Suchý riadok 1643/8
949 01 Nitra, Ľ.Čuláka 31
927 01 Šaľa, Rímska 16,
947 01 Hurbanovo , Komenského 6/5
955 01 Topoľčany,Podjavorinskej 1942/6
942 01 Šurany, Duklianska 26, 907 191 783
907 402 828
905 283 041
902 077 384
903 970 792
911 886 958
917 442 737
905 146 857
905 385 253
904 022 267
907 507 703
V. LIGA
1. Ágg Ľuboš 2. Bakači Štefan
3. Baláž* Peter
4. Baňár* Ladislav
5. Barczi Marian
6. Baška* Roman
7. Bečka Jozef
8. Bencsík* Gabriel
9. Benko Lukáš 10. Bežo Ivan
11. Bircsák František
12. Birkus Kristián
13. Blazek Roman
14. Bogár Dušan
15. Boledovič Jaroslav
16. Bulko Ján
17. Bulko Peter
18. Buranský Michal
19. Caňo Marian
20. Cintula Bohuš
21. Debnár Jozef
22. Dendis Ján
23. Drábik Martin
24. Dubravec Marcel
25. Durkoš Michal 26. Dutka Branislav 27. Eliášek Róbert
28. Farkaš Juraj
29. Floriš Jozef
30. Frič Rudolf
31. Furik Miroslav
32. Gembický Ivan
33. Golha Róbert
34. Grznár Lukáš 35. Guballa Dárius
36. Hafrovič Marian
37. Hanek Stanislav
38. Hetteš Aleš
39. Hrabaj Blažej
940 56 Nové Zámky, Žerotínova bašta 17, 904 559 369
934 01 Levice, Saratovská 49
908 347 299
917 01 Trnava, Sibírska 10
905 914 612
940 01 Nové Zámky ,Jazdecká 12
907 188 496
924 01 Galanta, Revolučná 971/19, 905 301 561
914 43 Omšenie 705/15,
908 034 491
913 21 Trenčianska Turná 131 , 907 735 060
935 67 Nýrovce 47
905 164 524
917 02 Trnava, Na hlinách 64
907 285 270
957 01 Bánovce nad Bebravou, Nám.Ľ,Štúra 3/33 903 237 235
946 29 Búč 146
918 819 646
941 10 Tvrdošovce, Orechová 28
907 306 368
905 01 Senica, Hollého 745/34
911 170 233
924 01 Galanta, Železničiarska 1422/24
903 159 638
917 01 Trnava,Koniareková 4
908 123 058
913 11 Trenčianske Stankovce 617
917 663 315
911 08 Trenčín, J.Halašu 3
905 432 112
955 01 Topoľčany,J. Alexyho 2704/12, 910 941 950
972 25 Diviaky nad Nitricou 690
907 721 922
913 32 Dolná Súča 354,
907 021 538
953 01 Zlaté Moravce ,Župná 1
905 725 563
916 21 Čachtice , Osloboditeľov 853 911 229 086
958 06 Partizánske 6, Malinovského 1151/2
904 316 753
919 43 Cífer,Čulenova 16
907 635 692
909 01 Skalica,Vrchovskeho 23
915 121 732
909 01 Skalica, Clementisa 44 ,
905 852 719
911 01 Trenčín, Tatranská 9/A, 911 259 738
924 01 Galanta, ul. Poštová 915/4
944 470 092
971 01 Prievidza,Lúčna 160/22
908 527 237
919 21 Zeleneč 527
908 677 702
020 01 Púchov, Štefánikova 870/1
903 479 362
958 03 Partizánske,Šimonovianska 735/38
903 370 278
940 80 Nové Zámky ,Jazdecká 24, 905 545 679
956 05 Radošina, Hečkova 626
902 412 256
919 26 Zavar, Poronda bytovka čislo 53/4 902 242 239
919 08 Boleráz 197
905 158 324
957 01 Bánovce n.B.,Hrežďovská 800/6
903 571 109
919 07 Bíňovce č.158
915 897 881
971 01 Prievidza,J.Roháča 4/12
907 444 760
127
40. Hužovič Metod 41. Chudý Peter 42. Jakubáč Mikuláš
43. Janček Ľudovít
44. Janus ml. Róbert
45. Judiny Jaroslav
46. Kahún Miroslav
47. Kasala Ivan
48. Kellner František
49. Kollár Roman
50. Kollár Peter
51. Kollárik Martin
52. Kollárovič Zoltán
53. Kovačic Gabriel
54. Kováčik Roman
55. Krajčír Róbert 56. Kravárik Jaroslav
57. Krištín Peter
58. Krivošík Martin
59. Kubica Marcel
60. Kusala Peter
61. Kusý Eduard
62. Labai Ladislav
63. Lauko Peter
64. Magdolen Martin
65. Magdolen Vladimír
66. Magdolen Peter 67. Majer Ján
68. Majcher Maroš
69. Marcin* Michal 70. Maretta Tomáš
71. Markech Martin
72. Marko Jozef
73. Maslo Miloš
74. Matulová Miriam
75. Meszáros Peter
76. Miakiš Michal
77. Mihál Štefan
78. Mogyorósi Viktor 79. Mráz Pavol
80. Murín Igor
81. Nagy Norbert
82. Páleník Miroslav
83. Palocsányi Ladislav
84. Papuča Patrik
85. Patka František
86. Pavlačka Luboš
87. Pavlík Martin
88. Pavlovič Michal
89. Petránek Ivan
90. Pivarček Milan
919 24 Križovany nad Dudváhom č.d.235
946 33 Modrany 212, 946 52 Imeľ,Hurbanovská ces. 27/388
018 41 Dubnica n/V., Pod Hájom 10088/52
958 01 Partizánske, Družstevná 642/8
018 41 Dubnica n/V, Pod Hájom 1362/151
907 01 Myjava,1.mája 555/14
957 01 Bánovce n/B, D.Naštice 139
958 43 Krásno 133
972 47 Oslany, Jarmočna408
972 47 Oslany , Školská 766/16
949 01 Nitra,Doležalova 30
924 01 Galanta, T.Vansovej 229 945 01 Komárno, Hviezdoslavova 1/19
911 08 Trenčín , Halalovka 38
949 11 Nitra, Murániho 13, 921 01 Piešťany, Teplická 27/108
971 01 Prievidza, J.Roháča 4/6
917 01 Trnava, Hlboká 6
916 26 Považany 107
953 01 Zlaté Moravce,Nitianska 10
921 01 Piešťany,Adama Trojana 17
941 07 Veľký Kýr 1210
919 35 Hrnčiarovce , Cíferská 44
958 01 Chynorany,Stará cesta 575/13
941 48 Podhajská 372
941 48 Podhájska, Za humnami 511, 934 05 Levice ,Ku Bratke 44
911 08 Trenčín, Halalovka 35/46
018 41 Dubnica nad VáhomDružstevná 452/81,
911 08 Trenčín, T. Vansovej 1
916 24 Horná Streda 334
949 01 Nitra, Benkova 1, 971 01 Prievidza,Veľkonecpalská 83/16
917 02 Trnava, Jiráskova 19
934 01 Levice, Ľanová 1
018 41 Dubnica nad Váhom, SPK 641/37-18
951 85 Skýcov,Partizánska 253
946 51 Nesvady, Obchodná11/8, 94651
908 43 Čáry,Ružová 461
914 51 Trenč. Teplice, Partizánska 84, 934 05 Levice, Saratovská 77, 972 43 Z.Kostoľany, Kpt.Weinholda 14/20
917 01 Trnava,na Hlinách 15
020 63 Lednica 216
905 01 Senica,S.Jurkoviča 1206/44
018 41 Dubnica n.V.,C III 955/4-54
956 01 Bojná 859/A, 919 25 Šúrovce, Vážska 7
908 45 Gbely , Záhumenice 1455
941 06 Komjatice, Sládkovičova 1
128
949 190 995
905 294 569
903 705 160
918 567 960
918 132 193
908 255 059
908 181 884
915 853 520
905 410 871
918 880 584
907 739 515
904 520 020
904 257 444
907 148 155
903 628 538
905 151 090
905 556 549
904 332 643
915 153 533
908 184 507
910 792 328
904 589 288
905 693 457
905 838 847
905 494 205
910 922 028
907 349 727
903 775 674
911 794 542
911 151 129
902 327 602
905 399 302
910 469 113
903 376 439
905 501 346
910 940 535
949 276 872
904 104 748
905 454 765
905 881 364
905 323 533
907 050 492
903 574 016
908 797 130
907 159 711
918 802 147
918 911 760
903 214 234
949 546 935
904 890 119
910 247 631
91. Prelec Peter
905 01 Rovensko 915 332 969
92. Provodovský Anton 941 11 Palárikovo, Budovateľská 45
915 138 787
93. Rajtár Marek 953 01 Martin n./Ž 46,
908 042 297
94. Rečka Ján
940 01 Nové Zámky, Šoltésovej 33
905 214 548
95. Remeň Radovan
941 33 Koľta, SNP 20
905 565 363
96. Révai Dávid
941 11 Palárikovo, J.Kráľa 14
905 900 051
97. Sedlák Peter
971 01,Cigeľ 354
911 488 931
98. Simon Zsolt
935 61 Hronovce , Družstevná 1
908 464 336
99. Skaličan Radovan 916 01 Stará Turá, SNP 149/52
903 938 983
100. Sliepka Jozef
971 01 Prievidza,Urbánkova 23/8
908 556 387
101. Sokol Peter
911 08 Trenčín,Jána Halašu2660/9
902 301 261
102. Srnec Radovan
908 51 Holíč, SNP 1668/1
904 884 579
103. Strečko Zoltán
940 62 Nové Zámky,Šafárikova 2
902 360 141
104. Szalai Tomáš 951 78 Kolíňany 510, 907 245 608
105. Szikora Gabriel
936 01 Šahy, M.R.Štefánika 5
904 997 861
106. Szollosy Peter
936 01 Šahy, Vajanského 10 , 908 803 458
107. Šálek Henrich
916 26 Považany 341
908 737 657
108. Šamaj Vratislav
018 41 Dubnica n/V, Pod hájom 1097/94-62,
918 591 597
109. Šamko Peter
972 23 Dolné Vestenice, Komenského 346
904 578 917
110. Šandrik Róbert 972 47 Oslany, Obuvnícka 872 907 056 353
111. Šeben Peter
940 01 N. Zámky, P.Blahu 3
907 575 039
112. Ševčík Michal
913 07 Trenčianske Bohuslavice 195, 903 366 729
113. Šimurka Jozef
972 26 Nitrianske Rudno, Hlavná 691/130
915 781 699
114. Šmátrala Marek
926 01 Sereď, Jesenského 1113/51
908 618 676
115. Tarabus Miroslav 911 08 Trenčín, Halalovka 37
907 701 651
116. Tonkó István
925 62 Váhovce 760
907 436 311
117. Turba Ladislav
949 11 Nitra , Kmeťova 8, 904 406 465
118. Urbanovič Lukáš 917 01 Trnava , Zelenečská 103
915 222 023
119. Valko Milan
946 55 Pribeta, Pri stanici 1305, 907 781 124
120. Valla Radovan
908 76 Lakšárska N. Ves 237
905 471 467
121. Végh Ladislav
935 02 Žemberovce, Osloboditelov 32,
918 222 308
122. Vrták Tomáš 972 12 Nedožery Brezany, V. B. Nedožerského 96/176, 911 895 692
123. Vyletelka Igor
914 41 Nemšová, Závadská 877/6
904 650 148
124. Zachara Branislav 955 01 Topoľčany, M.A.Bazovského 2355/3 903 194 428
125. Zigo Jaroslav
018 41 Dubnica n.V., Družstevná 455/84
908 431 505
R s označením * - podmienečné zaradenie - nutnosť absolvovať fyzické previerky
129
Nominačné listiny delegátov ZsFZ
Delegáti republikových súťaží (SFZ)
1. Bartoš Ivan,
971 01 Prievidza, Športová 91 2. Benedikovič Ladislav, 921 01 Piešťany, Lipová 69
3. Cuninka Emanuel, 917 01 Trnava, Na hlinách 45
4. Franek Ján, 919 04 Smolenice, Komenského 5
5. Hodoško Štefan,
958 03 Partizánske, Južná 1224 6. Husárik Jozef, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce, Na strelnici 31 7. Chalmoviansky Eduard, 017 01, Pov. Bystrica, SNP 1413 8. Jančovič Tibor, 921 01 Banka, Horný Majer 21
9. Krnáč Pavol, 924 01 Galanta, Hlavná 1409/40
10. Lipták Ján, 911 01 Trenčín, Hodžova 29
11. Makový Miroslav, 955 01 Topoľčany, M. Benku 2423 12. Medovič Anton, 906 32 Jablonica, Jánošíkova 740
14. Schmidt Alexander, 917 08 Trnava, Lomonosova 3 15. Síhelský Ján, 929 01 Dun. Streda, S. Petöfiho 4648/10
16. Šipoš Pavol, 95501 Topoľčany, Bernolákova 2037/15
905202448
905303618
905455152
905714144
910337844
915789731
918322723
905507334
903800289
905646338
905966817
905915809
905621498
905963692
905147597
Delegáti ZsFZ
1. Ábrahám Pavol, 930 02 Lúč n. O. č. 13 2. Bachratý Peter, 927 01 Šala J. Palárika
3. Ballay Ľubomír, 949 01 Nitra, Potravinárska 15
4. Barinka Miroslav, 914 43 Omšenie 458
5. Benovič Arpád, 929 01 Dunajská Streda, Sv. Juraja 9 6. Boršányi Michal, 940 55 Nové Zámky, Pod kopcom 56
7. Bott Ján, 930 05 Gabčíkovo, Krátky rad 585 8. Bulík Pavol, 957 04 Bánovce n. B., Cyrila a Metoda 1307 9. Burza Ján, 916 27 Částkovce 86 10. Čornák Eugen, 935 31 Dolná Seč 200
11. Dekýš Ján, 917 01 Trnava, Hlavná 37
12. Didek Ladislav, 914 51 Tr. Teplice, SNP 3
13. Dohňanská Zuzana, 018 41 Dubnica n. V., Bottova 1341/101 14. Drozd Karol, 971 01 Prievidza, Ľ. Ondrejova 19
15. Farkaš František, 93521 Tlmače, Školská 12
16. Gádoši Pavol, 917 01 Trnava, Hlboká 9 17. Gendiar Marián, 958 41 Kolačno 262 18. Grznár Ľubomír, 927 01 Šaľa, Mostová 15 19. Hancko Ladislav
92901 Dunajská Streda Priemyselná 5916/12
20. Hromník Jaroslav, 913 22 Trenč. Jastrabie 306
21. Inovecký Jozef, 949 01 Nitra, Golianova18
22. Jambor Jaroslav, 911 00 Trenčín, Inovecká 54
23. Jeriga Jozef, 924 01Galanta, Clement. sady 907/17
24. Ježík Pavel,
913 24 Veľká Hradná 119
25. Juráň Lukáš, 906 33 Cerová 159 26. Jurena Jozef, 018 31 Košecké Podhradie 365
27. Karnay Kamil, 919 04 Ružindol 440
28. Kasaš Ladislav
94054 Nové Zámky P. Blahu 9
29. Košecký Bohumil
95611 Dvorany n/Nitrou 30. Košík Pavol, 956 55 Otrhánky 72
31. Kováč Vladimír, 911 08 Trenčín, Halalovka 58 130
903247642
907736261
918457768
915754690
905296649
903478879
905653066
904353100
904353022
905746397
905351387
903655737
903778876
907264125
905554037
917765549
918685902
905747549
948001113
904325648
910995273
908728229
903352001
902301309
902271272
902328976
911452889
905834326
903202535
904650102
903964999
32. Kovačic Alexander
33. Kraslan Milan
34. Kubica Rastislav, 35. Kučera Jozef, 36. Kuchara Karol,
37. Kútny Milan, 38. Kysel Stanislav, 39. Kyselica Ladislav, 40. Ligocký Jozef, 41. Lukács Imrich, 42. Martinec Peter , 43. Masár František, 44. Maštalír Anton,
45. Matejčík Slavomír
46. Mičúch Dušan, 47. Michna Pavol 48. Mikušovič Dušan, 49. Mišún Jozef, 50. Moncman Štefan, 51. Nagy František, 52. Neckář Miroslav, 53. Nedveď Otto
54. Novotka Jaroslav, 55. Očkovský Jaroslav, 56. Pacher Ján, 57. Panák Ján, 58. Poruban Tibor,
59. Révay Tibor, 60. Rosa Jozef
61. Rosipal Jozef, 62. Samek Peter,
63. Sloboda Jaroslav,
64. Šmidovič Jozef 65. Španihel Kamil, 66. Štrba Alojz, 67. Šulla Pavel,
68. Takács Tibor, 69. Tomčík Marcel, 70. Turan Alexander, 71. Turčan Miroslav
72. Valach Emil,
73. Valko Marián, 74. Vánik Tibor, 75. Vanyo Imrich, 76. Vrábel Milan, 77. Vyskočil František, 78. Zsebi František,
940 01 N. Zámky, Nábrežná 73 94703 Hurbanovo Hroznova 2
935 21 Tlmače,Viničná 309/11
972 28 Valaská Belá 570
917 01 Trnava, Hlboká 12 972 26 Nitr.Rudno, Predné Záhumie 559/5
934 01 Levice, Kpt. Nálepku 39 940 75 N. Zámky, Gy. Szechenyiho 5 955 01 Topoľčany, Bazovského 2355/7 929 01 Povoda 305 Lidér Tejed
95301 Z.Moravce,Mojmírová 3
911 04 Trenčín, Dolný Šianec 11 917 01 Trnava, Clementisova 11
92601 Sereď, Vinárska 4450/2c
017 01 P. Bystrica, SNP 1480/133-1 95806 Partizánske, Horská 1312/20
905 01 Senica, J. Mudrocha 1352/28 018 41 Dubnica n. V., Pod hájom 1362
91942 Pavlice 48
947 01 Hurbanovo, Kostolná 32 911 01 Trenčín, Halalovka 49
907 01 Myjava,Dolná štvrť 361/14
972 26 Kostolná Ves 159 917 01 Trnava, Clementisa 37
951 71 Slažany, Dolná ul. 75
Považská Teplá
018 41 Dubnica n. V., Družstevná I./271-31
949 11 Nitra, Považská 4
90501 Senica Sotínska 1345/25
935 35 Iňa 104
905 01 Senica, Hollého 753
917 01 Trnava, Ostravská 3
91953 Dechtice267
017 01 P. Bystrica, Pribinova 964/7 935 51 Bajka 7
905 01 Senica, Námestie oslobodenia 4/14 930 13 Tr. Hradská 644
945 01 Komárno, Odborárov 56/13 940 01 N. Zámky, Roľnícka 5
01851 Nová Dubnica SNP 7/15/66
945 01 Komárno, Biskupa Királya 31/10 955 03 Topoľčany, Streďanská 2778/59 018 41 Dubnica n. V., Partizánska 1283/20
951 74 Žirany 372
949 01 Nitra, Beethovenova 4/1
935 23 Rybník, Železničná 7
951 74 Žirany 468
131
905184467
907110255
905221775
905945844
908703555
907087322
907790053
903967613
903213266
915748677
905565176
905408104
905235750
910954323
903195301
915228559
917190343
903143598
907752403
903497261
908904000
910891070
903641680
905231782
915691629
908184574
948501410
903431941
905706978
903701236
910581040
905774475
905384655
910904194
905855847
905483380
905277751
907162821
905503143
903424788
905398480
907233941
905798946
915930120
905551059
904886994
904206323
Poznámky
132
Download

Rozpis zápasov v sezóne 2012/2013