ul. Osloboditeľov č. 3, 066 01 Humenné, IČO: 31957757, DIČ: 2021433557
URL: http://www.obfzhumenne.sk/ E-mail: [email protected] Mobil: +421 905 582 636
Kontaktná osoba: Peter Jenčura – predseda ObFZ
Humenné:
Vec:
30.06.2014
Správa podľa § 21 ods. 2 k predmetu zákazky – Nákup športového náradia a pomôcok
Zoznam členov komisie:
Predseda komisie:
Peter Jenčura (predseda ObFZ HE)
Členovia komisie:
Ing. Ivan Čerevka (člen výkonného výboru ObFZ HE)
PaedDr. Marián Škuba (člen výkonného výboru ObFZ HE)
Obsah:
Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je „Nákup športového náradia a pomôcok“, pre Oblastný futbalový zväz Humenné.
Slovník verejného obstarávania:
• CPV – 37451700-1 Futbalové lopty
– 37451000-4 Výstroj na loptové hry
– 18412000-0 Športové odevy
– 18412100-1 Teplákové súpravy
– 8330000-1 Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele
• Množstvo – v súlade s kúpnou zmluvou.
Typ zmluvy: Kúpna zmluva na dodanie tovaru.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 27.06.2014 do 1000 hod. SEČ.
Vyhodnotenie ponúk vykonáva trojčlenná komisia určená verejným obstarávateľom dňa:
27.06.2014 o 1100 hod. SEČ.
a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
•
•
•
Druh verejného obstarávateľa:
Predmet zákazky:
Hodnota zákazky:
b) Použitý postup zadávania zákazky:
Oblastný futbalový zväz Humenné
občianske združenie
Nákup športového náradia a pomôcok
14 706,- EUR s DPH
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v z.n.p.
c) Dátum zverejnenia oznámenia v profile verejného obstarávateľa:
• Výzva k predloženiu cenovej ponuky (podľa § 9 ods. 9)
1
• Zverejnenej v profile dňa:
25.06.2014
d) Uchádzači, ktorí predložili ponuky:
─ Uchádzači:
Ing. Ladislav Oreško
Krátka 1550/4
949 01 Nitra
Tofisia, s.r.o.
Partizánska 443/93
949 11 Nitra
Uchádzač č. 1 – Ing. Ladislav Oreško, Krátka 1550/4, 949 01 Nitra
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách s DPH za celý predmet zákazky 14 578,50 eur s DPH.
Uchádzač predložil:
─ Výpis zo živnostenského registra – oskenovaný originál,
─ Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom v sociálnej
poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne o tom, že nenastali žiadne
skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky,
─ Čestné prehlásenie, že je riadnym registrovaným predajcom značiek Adidas a Legea, certifikát
predloží v prípade výhry k dátumu podpisu zmluvy,
─ Súhlas dotknutej osoby – so spracovaním osobných údajov,
─ 3 zákazky obdobného charakteru za posledné 2 roky.
Uchádzač č. 2 – Tofisia, s.r.o., Partizánska 443/93, 949 11 Nitra
Návrh na plnenie kritéria:
Cena v eurách s DPH za celý predmet zákazky 14 690,- eur s DPH.
Uchádzač predložil:
─ Výpis zo živnostenského registra – oskenovaný originál,
─ Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom v sociálnej
poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne o tom, že nenastali žiadne
skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky,
─ Súhlas dotknutej osoby – so spracovaním osobných údajov,
─ 3 zákazky obdobného charakteru za posledné 2 roky – nepredložil.
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:
─ Tofisia, s.r.o., Partizánska 443/93, 949 11 Nitra
f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
bez vylúčenia
g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu ponuky:
Komisia konštatuje, že uchádzač, ktorý predložil ponuku, splnil podmienky účasti stanovené
v predmetnom verejnom obstarávaní.
Komisia konštatuje, že na základe kritéria najnižšia cena zostavila poradie uchádzačov, kde je najlepšia
ponuka navrhnutá uchádzačom Ing. Ladislav Oreško, Krátka 1550/4, 949 01 Nitra, pričom cena je
navrhnutá vo výške:
Poradie uchádzačov
Por.
Ponúknutá cena Výsledné
Uchádzač
číslo
v € bez DPH
poradie
Ing. Ladislav Oreško
1.
Krátka 1550/4
14 578,50
1.
949 01 Nitra
2
h) Odôvodnenie použitia rokovacie konania alebo súťažného dialógu:
bez použitia
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j
ods. 1 písm. k): bez použitia
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108hods. 2:
bez využitia
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
bez zrušenia
Verejný obstarávateľ na základe tejto Správy podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. v z.n.p.
z vyhodnotenia ponúk zašle uchádzačovi Objednávku.
Prítomní zamestnanci ObFZ HE, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky vyhodnocovali, odporúčajú
štatutárnemu orgánu ObFZ HE, prijať ponuku úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného
uchádzača k realizácii zákazky na základe Objednávky.
V Humennom, dňa 30.06.2014
Zápisnicu podpísali:
Predseda komisie:
Peter Jenčura
......................................
Ing. Ivan Čerevka
......................................
PaedDr. Marián Škuba
......................................
Členovia komisie:
3
Download

ul. Osloboditeľov č. 3, 066 01 Humenné, IČO: 31957757, DIČ