ul. Osloboditeľov č. 3, 066 01 Humenné, IČO: 31957757, DIČ: 2021433557
URL: http://www.obfzhumenne.sk/ E-mail: [email protected] Mobil: +421 905 582 636
Kontaktná osoba: Peter Jenčura – predseda ObFZ
Vec:
Správa podľa § 21 ods. 2 k predmetu zákazky – Nákup športového náradia a pomôcok
Zoznam členov komisie:
Predseda komisie:
Peter Jenčura (predseda ObFZ HE)
Členovia komisie:
Ing. Ivan Čerevka (člen výkonného výboru ObFZ HE)
PaedDr. Marián Škuba (člen výkonného výboru ObFZ HE)
Obsah:
Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je „Nákup športového náradia a pomôcok“, pre Oblastný futbalový zväz Humenné.
Slovník verejného obstarávania:
• CPV – 37451700-1 Futbalové lopty
– 37451000-4 Výstroj na loptové hry
– 18412000-0 Športové odevy
Množstvo – v súlade s kúpnou zmluvou.
Typ zmluvy: Kúpna zmluva na dodanie tovaru.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 22.08.2014 do 1200 hod. SEČ.
Vyhodnotenie ponúk vykonáva trojčlenná komisia určená verejným obstarávateľom dňa:
22.08.2014 o 1400 hod. SEČ.
a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
•
•
•
Druh verejného obstarávateľa:
Predmet zákazky:
Hodnota zákazky:
b) Použitý postup zadávania zákazky:
Oblastný futbalový zväz Humenné
občianske združenie
Nákup športového náradia a pomôcok
14 706,- EUR s DPH
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v z.n.p.
c) Dátum zverejnenia oznámenia v profile verejného obstarávateľa:
• Výzva k predloženiu cenovej ponuky (podľa § 9 ods. 9)
1
d) Uchádzači, ktorí predložili ponuky:
─ Uchádzači: Ing. Ladislav Oreško
Krátka 1550/4
949 01 Nitra
E-sport, s.r.o.
Košická 24
066 01 Humenné
Inkore s.r.o.
Duchnovičova 1679/18
066 01 Humenné
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:
bez vylúčenia
f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
bez vylúčenia
g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu ponuky:
Komisia konštatuje, že uchádzač, ktorý predložil ponuku, splnil podmienky účasti stanovené
v predmetnom verejnom obstarávaní.
Komisia konštatuje, že na základe kritéria najnižšia cena zostavila poradie uchádzačov, kde je
najlepšia ponuka navrhnutá uchádzačom Ing. Ladislav Oreško, Krátka 1550/4, 949 01 Nitra, pričom cena
je navrhnutá vo výške:
Poradie uchádzačov
Por.
Uchádzač
číslo
Ing. Ladislav Oreško
1.
Krátka 1550/4
949 01 Nitra
Inkore s.r.o.
1.
Duchnovičova 1679/18
066 01 Humenné
E-sport, s.r.o.
1.
Košická 24
066 01 Humenné
Ponúknutá cena
v € bez DPH
Výsledné
poradie
14 628,60
1.
14 659,20
2.
14 706,50
3.
h) Odôvodnenie použitia rokovacie konania alebo súťažného dialógu:
bez použitia
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j
ods. 1 písm. k): bez použitia
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108hods. 2:
bez využitia
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
bez zrušenia
2
Verejný obstarávateľ na základe tejto Správy podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. v z.n.p.
z vyhodnotenia ponúk zašle uchádzačovi Informáciu o vyhodnotení ponúk a záväznú objednávku.
Prítomní zamestnanci ObFZ HE, ktorí ponuky na uvedený predmet zákazky vyhodnocovali,
odporúčajú štatutárnemu orgánu ObFZ HE, prijať ponuku úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ vyzve
úspešného uchádzača k realizácii zákazky na základe Objednávky.
V Humennom, dňa 24.09.2014
Zápisnicu podpísali:
Predseda komisie:
Peter Jenčura
......................................
Ing. Ivan Čerevka
......................................
PaedDr. Marián Škuba
......................................
Členovia komisie:
3
Download

Správa podľa § 21 ods. 2. - Oblastný futbalový zväz Humenné