Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, 067 67 Ulič
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Pš, Vložka č. 5 / P
IČO: 00492531, Tel.: 00421 57 7694121, 38, Fax: 00421 57 7694126, E-mail: [email protected].sk
Ulič: 09.09.2014
Vec:
Správa podľa § 21 ods. 2 k predmetu zákazky – Rezanie a vakovanie kukurice
Obsah:
Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie služby „Rezanie a vakovanie kukurice“ určenej na siláž pre hovädzí
dobytok pre účely Poľnohospodárskej správy Ulič v rámci Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny
podnik.
Typ zmluvy: Zmluva na dodanie služby.
Hodnota zákazky: 14 160,- Eur bez DPH
a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
•
•
•
•
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Druh verejného obstarávateľa:
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
Predmet zákazky:
Hodnota zákazky:
b) Použitý postup zadávania zákazky:
štátny podnik
§ 6 ods. 1 písm. d)
Rezanie a vakovanie kukurice
14 160,- EUR bez DPH
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v z.n.p.
c) Dátum zverejnenia oznámenia v profile verejného obstarávateľa:
• Zverejnenej v profile dňa: 26.08.2014
d) Uchádzači, ktorí predložili ponuky:
• Uchádzači:
ORAGRO spol. s r.o.
029 62 Oravské Veselé 374
Jaroslav Urban GOFEX
032 13 Vlachy 149
1
Uchádzač č. 1 – ORAGRO spol. s r.o.
Návrh na plnenie kritéria:
Kritérium Cena:
• Rezanie kukurice – spolu 72 ha – cena 60 €/ha = 4320 €/bez DPH
• Vakovanie kukurice – spolu 8 vakov – cena vakovania za 1 vak 1230 € = 9840 €/bez DPH
Celková cena zákazky
Cena v € bez DPH:
DPH:
Cena v € vrátane DPH:
14 160,2 832,16 992,-
Uchádzač č. 2 – Jaroslav Urban GOFEX
Návrh na plnenie kritéria:
Kritérium Cena:
• Rezanie kukurice – spolu 72 ha – cena 55 €/ha = 3960 €/bez DPH
• Vakovanie kukurice – spolu 8 vakov – cena vakovania za 1 vak 824 € = 6592 €/bez DPH
Celková cena zákazky
Cena v € bez DPH:
DPH:
Cena v € vrátane DPH:
10 552,2 110,40,12 662,40,-
Uvedené ceny uchádzača Jaroslav Urban GOFEX sú uvedené bez fólie, ktorá slúži na zber rezanej kukurice.
K výberu fólie nám poskytol cenník, na základe ktorého si verejný obstarávateľ mal zabezpečiť fólie vo
vlastnej réžií. Po preskúmaní cenníka fólií od uchádzača a následnej kalkulácie verejný obstarávateľ dospel
k výsledku, že ponuka uchádzača je pre verejného obstarávateľa nevyhovujúca ohľadom ceny
a zabezpečenia si fólií vo vlastnej réžií, čo sa v konečnej miere predraží celý predmet zákazky.
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:
bez vylúčenia
f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
bez vylúčenia
g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu ponuky:
• Komisia vykonala vyhodnotenie ponúk uchádzačov z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky uvedený v Profile verejného obstarávateľa dňa 26.08.2014
a konštatuje, že na základe kritéria najnižšia cena je najlepšia ponuka navrhnutá uchádzačom
Ing. ORAGRO spol. s r.o., 029 62 Oravské Veselé 374.
h) Odôvodnenie použitia rokovacie konania alebo súťažného dialógu:
bez použitia
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j
ods. 1 písm. k): bez použitia
2
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108hods. 2:
bez využitia
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
bez zrušenia
Prítomní zamestnanci Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik, ktorí ponuky na
uvedený predmet zákazky vyhodnocovali, odporúčajú štatutárnemu orgánu prijať ponuku úspešného
uchádzača. Verejný obstarávateľ základe tejto Správy podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. v z.n.p. z
vyhodnotenia ponúk vyzve úspešného uchádzača k realizácii zákazky.
V Uliči, dňa 09.09.2014
Zápisnicu podpísali:
Predseda komisie:
Michal Makaj
(vedúci MTZ)
......................................
Členovia komisie:
Ing. Mikuláš Fedurco
......................................
(samostatný referent verejného obstarávania)
Ján Samčík
......................................
(vedúci poľnohospodárskej správy)
3
Download

Správa podľa § 21 ods. 2