Správa o zákazke
v zmysle § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
a) Základné údaje: Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ Slovenská filharmónia
Sídlo:
Medená č. 3, 816 01 Bratislava
IČO
00164704
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Mgr. Michaela Vašeková
Telefón: +421220475235 Fax: +421220475256
e-mail: [email protected]
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):www.filharmonia.sk
Predmet zákazky : „Služby pre odbornú starostlivosť o klavíre“
Predpokladaná hodnota: 12230, - EUR bez DPH
b) Použitý postup zadávania zákazky:
Verejné obstarávanie na predmet zákazky je zadávané postupom podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby.
c) Dátum uverejnenia oznámenia: 1.8.2013 v profile verejného obstarávateľa
d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výbere:
P. č.
1.
2.
Obchodné meno uchádzača
Peter Kizak , [email protected]
0905958370
Sídlo uchádzača
Zsolt Szabó, [email protected],
0905207592
Revolúčna štvrť 973/26, 924 01
Galanta
Grand Piano Service
Hviezdoslavova 818/2 324 01 Galanta
Verejným obstarávateľom stanovené požiadavky a podmienky účasti podľa § 26,28 vo výzve na predkladanie ponúk
splnil záujemca s poradovým č. 1.
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: Zsolt Szabó
Revolúčna štvrť 973/26, 924 01 Galanta. Dôvod cenová ponuka neobsahovala – návrh zmluvy o dielo uvedený
v bode 14. písm. c) Výzvy na predkladanie ponúk a na základe toho bola ponuka vylúčená.
f)
Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízke ponuky: nikto nebol vylúčený.
g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej
dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:
Úspešným uchádzačom na základe najnižšej ceny stala spoločnosť Peter Kizak, Grand Piano Service
Hviezdoslavova 818/2 324 01 Galanta s číslom 1.
h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: nebolo použité rokovacie konanie ani
súťažný diálóg.
i)
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l a prekročenia podielu podľa § 108 j ods.1
písm. k)nebola prekročená lehota ani prekročenie podielu.
j)
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108 h ods. 2: nebola prekročená lehota
k) Dôvody zrušenia postupu použitého postupu zadávania zákazky: zákazka nebola zrušená
Doba archivácie: (5 rokov od uzavretia zmluvy)
Archivácia do: 28.08. 2018
Správu spracoval/la: Mgr. Michaela Vašeková
Download

Príloha č - Slovenská filharmónia