Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)
1.Názov:
Názov organizácie: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo organizácie : Špitálska 25/B, 811 08 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
IČO: 30 795 362
Štatutárny zástupca : Ing. Martin Ružička, riaditeľ
2.Kontaktná osoba:
Kontaktná osoba: Ba. Alena Václavová MSc.,
Telefón: 02/2045 6101
E-mail: [email protected]
Internetová stránka: www.cvmpsvr.sk
3.Názov predmetu zákazky:
Maľby, opravy priestorov _ Centrum vzdelávania MPSVR SR
na Heydukova ul. 12-14, Bratislava 6. poschodie
4.Druh zákazky:
Služba
5.Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Bratislava
6.Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je sú opravy povrchov, dokončovacie a maliarske práce v bývalých priestoroch Centra
vzdelávania MPSVR SR, na Heydukova ul. 12-14, Bratislava 6. poschodie
7.Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 454421100-8 Maliarske a natieračské práce
8.Celkové množstvo alebo rozsah:
V zmysle prílohy č.1 – Návrh na plnenie kritéria tejto Výzvy
9.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Eur: 3905,00 EUR
10.Termín dodania:
Od 24/02/2014 – 28/02/2014
11.Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
12.Použije sa elektronická aukcia:
Nie
13.Podmienky účasti:
Originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra /scan/ s preukázaním splnenia podmienok pre realizáciu
služieb podľa bodu 6. Tejto Výzvy
14.Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:
Dátum a čas: 21.02.2014 do 15,00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 tejto
Výzvy.
Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na uvedenú emailovú adresu.
Do predmetu správy uveďte „Ponuka maliarske a natieračské práce“
16.Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu,
kontaktnú osobu, telefónne číslo a emailovú adresu
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 13 tejto Výzvy
- Návrh na plnenie kritéria (cena za celý predmet zákazky s DPH)/príloha č.1 Výzvy
17.Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky
prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady
uvedené v tejto Výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov
verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
PRÍLOHY: Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria
Dátum zverejnenia Výzvy: 18.02.2014
Ing. Martin Ružička
riaditeľ
Príloha č. 1
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Návrh na plnenie kritéria:
Názov
Cena za celý predmet
zákazky bez DPH
Sadzba DPH a výška
DPH
Penetračný náter
jednonásobný
s obrúsením
a presádrovaním
v miestnostiach výšky do
3,8m
Maľby z maliarskych
zmesí práškových do
výšky 3,80m
Spolu:
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.
V Bratislave, dňa: .......................
Podpis uchádzača:......................
Cena za celý predmet
zákazky s DPH
Download

Výzva na predloženie cenovej ponuky