Rámcová dohoda č. 107/2014/LMU
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a §409 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov medzi:
Číslo zmluvy predávajúceho:
Číslo zmluvy kupujúceho:
1./ Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaná:
2014-2015/01/LPM
12/2014/100 – KP
Tomáš Teniak TENA OIL
Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin
Tomáš Teniak
37405519
1020076750
SK1020076750
VÚB, a.s., IBAN: SK8702000000003084133751,
SWIFT: SUBASKBX
Obvodný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 506-11741
(ďalej predávajúci)
1./ Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaný:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič , štátny podnik
Ulič 96, 067 67 Ulič
Ing. Alexej Németh
00492531
2020511845
SK2020511845
VÚB Humenné, a.s, č.ú.: 5102532/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Odd. Pš, Vložka
č.5/P
(ďalej kupujúci)
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže podľa Zákona
č. 25/2006 Z.z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
Zákazka podľa § 9 ods. 9
I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto dohody je dodávka Mazacích olejov a mazív v zmysle objednávky
kupujúceho, uvedených v Prílohe č. l tejto dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou
súčasťou, vrátane dovozu a vyloženia predmetu dohody.
II. Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet dohody podľa čl. I. tejto rámcovej dohody v
množstve podľa písomnej alebo telefonickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento
tovar prevziať.
2. Miesto dodania tovaru, odovzdanie a prevzatie:
─ sklad Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik, Ulič 96, 067 67 Ulič.
3. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany
kupujúceho.
4. Predávajúci je povinný:
Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom
stave a v dohodnutej kvalite a množstve spresnenom v objednávke do 48 hodín od
odoslania objednávky na miesto dodania podľa čl. II, čo kupujúci potvrdí
preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.
III. Kúpna cena
1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Dohodnutá kúpna cena za predmet rámcovej dohody podľa čl. I. tejto dohody je
uvedená v prílohe č. l.
3. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu
odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti
daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia. Pre účely tejto dohody sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej
finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho.
4. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho.
5. Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie rámcovej dohody.
IV. Možnosť a spôsob úpravy ceny
1. Cenu tovaru je možné meniť len:
─ ak dôjde v dôsledku zmien zákonných podmienok pre výpočet DPH, v prípade
zmien cien nákupu o 5 %,
─ pri zmene ceny , návrh na zmenu cien predloží štatutárny zástupca predávajúceho
písomnou formou 1 mesiac vopred a po vzájomnej dohode oboma zmluvnými
stranami.
V. Možnosť odmietnuť prebratie tovaru
1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
VI. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
VII. Zodpovednosť za vady a záruka
Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka:
1. Vady zjavné zistené pri prevzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovať ihneď,
najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj písomne.
2. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu zjavných vád ihneď, najneskôr však
do 15 dní od doručenia reklamácie.
3. Vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí
reklamácie a vyrovnanie sa s kupujúcim, a to dodaním bezávadného tovaru za tovar
vadný, alebo poukázaním časti kúpnej ceny zodpovedajúcej cene reklamovaného
tovaru na účet kupujúceho.
VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Rámcová dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží
kupujúci dve vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.
2. Rámcová dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
3. Trvanie zmluvy: zmluva sa uzatvára na zmluvné obdobie:
od 07.04.2014 do 07.04.2015.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh
a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
V Uliči dňa 07.04.2014
V Uliči dňa 07.04.2014
........................................
kupujúci
Ing. Alexej Németh
riaditeľ podniku
........................................
predávajúci
Tomáš Teniak – TENA OIL
Download

Rámcová dohoda č. 107/2014/LMU uzatvorená podľa