INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA
Formulár: Príloha č. 9 - Informácia o uzavretí zmluvy (podprahové zákazky) - nezverejňuje sa podľa Vyhlášky č.
530/2009 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Finerg International, s.r.o.
IČO: 36511391
Stará Lesná 157 , 059 52 Stará Lesná
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Finerg International, s.r.o. 059 52 Stará Lesná 157
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Ivanič
Telefón: +421 574462114
Fax: +421 574880241
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.hotellesna.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Poskytovateľ služieb cestovného ruchu
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2 písm. a)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Poskytovateľ služieb cestovného ruchu
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.
II.1.4.
II.1.5.
II.2.
II.2.1.
Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rekonštrukcia Hotela Lesná - rozšírenie služieb s celoročným využitím
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo: Práce
a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Hotel Lesná, Stará Lesná 157, 059 60 Stará Lesná
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom rekonštrukcie je dodávka prác, tovarov a služieb za účelom realizácie rekonštrukcie Hotela Lesná
pozostávajúcej z:
a.) Prístavba bazénovej haly s wellness centrom
b.) rekonštrukcia suterénu hotela na ZenSpa
c.) dobudovanie výťahu a príjazdovej rampy pre imobilných
d.) Terénne a sadové úpravy areálu hotela s vybudovaním ihrísk
za účelom rozšírenia služieb pre celoročné využívanie hotela.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je zadefinované v súťažných podkladoch vo Zväzku 3 Technické špecifikácie.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 1 420 000,0000 EUR
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
Druh postupu
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.01.2014
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
2
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
1/2
V.4.
V.5.
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
Ing. Pavol Koroľ – KG-STAV
IČO: 17223679
gen. Svobodu 2489/43 , 06901 Snina
Slovensko
Telefón: +421 905250172
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 1 415 141,9400 EUR
Bez DPH
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.4.
VI.5.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Áno
EFRR, KSaAHR
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 9923-WYP, číslo VVO 122/2013 z 25.06.2013
Dátum odoslania tohto oznámenia
29.01.2014
2/2
Download

informácia o uzavretí zmluvy (podprahové zákazky