INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA
Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Miroslav Berky
IČO: 40143783
229 , 962 12 Dúbravy
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Kancelária Wellness Centra
Kontaktná osoba: Ul.SNP 451/143
Mobil: +421 917138135
Telefón: +421 917138135
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.miroslav.berky.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): fyzická osoba - podnikateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): cestovný ruch
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.
II.1.4.
II.1.5.
II.2.
II.2.1.
Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Vybavenie Wellness centra a Penziónu M. Fidler
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo: Tovary
b) Hlavné miesto dodania tovarov : Wellness Relax Centrum, Ul. SNP 451/143, 962 23 Očová, Banskobystrický kraj
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Časť A:Interiérové vybavenie (fitness centrum, bazén, šatne, recepcia)
Časť B: Interiérové vybavenie (kaviareň s reštauráciou, prípravovňa so skladom)
Časť C: Zabezpečenie informačného, zvukového a obrazového systému interiéru, vybavenie seminárov.
Časť D: Vybavenie exteriéru (trávnik, oplotenie, ihrisko).
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 03121000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 32321200-1, 37442000-8, 39310000-8, 30237131-6, 31500000-1, 33195100-4, 35125300-2,
37535280-3, 38652100-1, 39172100-9
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Časť A:Interiérové vybavenie (fitness centrum, bazén, šatne, recepcia)
Časť B: Interiérové vybavenie (kaviareň s reštauráciou, prípravovňa so skladom)
Časť C: Zabezpečenie informačného, zvukového a obrazového systému interiéru, vybavenie seminárov.
Časť D: Vybavenie exteriéru (trávnik, oplotenie, ihrisko).
Podrobný popis obstarávaných tovarov je Prílohou č.2 súťažných podkladov: Technická špecifikácia obstarávaných
tovarov. požaduje sa ponuka na všetky časti zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 134 044,0000 EUR
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.3.
IV.3.1.
Druh postupu
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
2013_0001
1/2
ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.
V.5.
Dátum uzatvorenia zmluvy
11.10.2013
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
2
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
REK-STAV s. r. o.
IČO: 45583617
Zvolenská cesta 2 , 97405 Banská Bystrica
Slovensko
Telefón: +421 915996164
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 1 340 001,5500 EUR
Bez DPH
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Áno
OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST, Prioritná os 3 - Cestovný ruch Opatrenie, 3.1
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ďalšie doplňujúce informácie
Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto je dodávateľ, povinný umožniť
oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou
projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po
skončení realizácie projektu.
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a
účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom
pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST, Prioritná os 3 - Cestovný ruch Opatrenie, 3.1
- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v
rámci uvedeného programu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne
zmluvu anulovať.
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 14109-WYT, číslo VVO 158/2013 z 14.08.2013
Dátum odoslania tohto oznámenia
13.10.2013
2/2
Download

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ