Rozpis
FUTBALOVyCH
´ SÚtAzÍ
´ ´
Oblastného futbalového zväzu Humenné
..
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVAZ
HUMENNÉ
2
0
1
4
2
0
1
5
www.obfzhumenne.sk
E-mail: [email protected]
Mobil: 0917 799 650
Mierová 62, 066 01 Humenné
Tel.: 057/ 788 39 71
Mobil: 0905 407 549
www.armattrade.sk
Námestie Slobody 48, 066 01 Humenné
Tel.: 057/ 788 23 91
E-mail: [email protected]
www.ikas.sk
LEKÁREÒ PRI NEMOCNICI
HUMENNÉ s.r.o.
Ul. 1. mája 5558, 066 01 Humenné
Tel.: 057/775 7013
Mediálni partneri:
www.podvihorlatskenoviny.sk
www.hntv.sk tel.: 0907 805 245
SPONZOR POHÁRA
Nexis Fibers a.s. a ObFZ
..
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVAZ
HUMENNÉ
Tlaè a výroba: Podvihorlatská tlaèiareò, Štefánikova 37, 066 01 Humenné; e-mail: [email protected]
rozpis
oblastných
futbalových súaží
riadených obfz humenné
pre súažný roèník 2014 - 2015
Oblastný futbalový zväz Humenné
Oslobodite¾ov è. 3, 066 01 Humenné
-1-
Urèené:
a)futbalovým klubom riadeným ObFZ
b)èlenom Konferencie, Výkonného výboru a komisiám ObFZ
c)rozhodcom a delegátom ObFZ
Výkonný výbor ObFZ
Peter Jenèura
– predseda
Vladimír Pažur
– podpredseda
Ing. Adrián Kaliòák
– èlen
Ing. Ivan Èerevka
– èlen
Ján Holinka
– èlen
PaedDr. Marián Škuba
– èlen
Milan Kováè
– èlen
Mgr. Ladislav Mochnacký
– sekretár
Revízna komisia:
Jozef Fedorko
– predseda
Konferencia ObFZ
Ing. Alexander Èernega ml.
Ján Pa¾o
Ing. Albert Dzemjan
Ing. Jaroslav Suke¾
Ing. Jozef Baláž
Daniel Ferjak
Vasi¾ Fedorko
Cyril Vasi¾
Milan Grundza
Ján Gombita
Jozef Piškanin
Mgr. Vladimír Vasilenko
- tel.:0903 561 389
- tel.:0911 227 811
- tel.:0907 931 882
- tel.:0907 224 254
- tel.:0908 892 076
- tel.:0948 333 645
- tel.:0907 369 562
- tel.:0918 360 941
- tel.:0905 754 821
- tel.:0915 321 466
- tel.:0911 481 102
- tel.:0915 235 255
Predsedovia odborných komisií
Mgr. Milan Rušèanský
– predseda ŠTK
Mgr. Patrik Vojtko
– predseda DK
Štefan Styranèák
– predseda KR
Mgr. Slavomír Tokár
– predseda KM
Viazoslav Lukaèik
– predseda TMK
Ing. Stanislav Rakar
– predseda OK
Poštu adresova: Oblastný futbalový zväz, ul. Oslobodite¾ov è. 3, 066 01 HUMENNÉ
E-mail: [email protected] ; [email protected]é.sk
Webová stránka: www.obfzhumenne.sk
-2-
Telefón: 0907 915 318
IÈO : 31957757
DIÈ: 2021433557
Èíslo úètu: 5058041975/0900
Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100 / II
821 01 BRATISLAVA
webová stránka: www.futbalsfz.sk
e-mail: zvolené [email protected]ístup do ISSF:
https://issf.futbalnet.sk/
Východoslovenský futbalový zväz
Alejová 2
042 96 KOŠICE
tel. a fax: 055 6433566sekretár: Marcel Eperješi, mob.: 0911 945 550
e-mail: [email protected]á stránka: www.futbalvsfz.sk
Matrika: p.Majlátová tel.:055 7898322, mob.: 0907 992 394
Hlásenie výsledkov po stretnutí:
Redakcia PODVIHORLATSKÉ NOVINY- na èíslo telefónu :
tel. fax: 0907 863571, 0918482007 , e-mail: [email protected],
[email protected]
ObFZ upozoròuje FK, že sú v zmysle povinní hlási výsledky všetkých domácich
stretnutí dospelých, dorastencov a žiakov regionálnemu týždenníku
s ktorým má ObFZ Humenné zmluvu o mediálnom partnerstve. Výsledky sú
kluby povinné hlási vždy v nede¾u po odohratí stretnutia pod disciplinárnymi
opatreniami. Pri hlásení výsledkov stretnutí je treba uvies výsledok stretnutia,
výsledok polèasu, strelcov gólov oboch súperov (z toho z 11 m), strelcov
nepremenených pokutových kopov, ŽK a ÈK, meno rozhodcu, poèet
divákov a svoje meno. Okrem toho spravodajcovia FK I. triedy dospelých
.
sú povinní nahlási aj bližší komentár k stretnutiu /cca 5 viet/.
Postihy DK ObFZ za nedostatky pri hlásení výsledkov:
– za nenahlásenie výsledku domáceho stretnutia v urèenom èase: 4,00 €
– za zlé nahlásenie výsledku stretnutia v urèenom èase:
2,00 €
– za neskoré nahlásenie výsledku stretnutia v urèenom èase:
2,00 €
-3-
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súaží
Kategória dospelých
I. trieda
II. trieda
III. trieda
Kategória dorastu
Kategória žiaci
I. trieda Dorast
II. trieda Dorast - malý futbal
I. trieda starší žiaci
I. trieda mladší žiaci
II. trieda žiaci - malý futbal
2. Termíny a hracie dni
Termínová listina je neoddelite¾nou súèasou tohto Rozpisu a termíny v nej uvedené
sú záväzné pre všetky FK riadené ObFZ.
TERMÍNOVÁ LISTINA
Oblastných futbalových súaží pre súažný roèník 2014 – 2015
, a ObFZ
1.kolo – 27.07.2014
2.kolo – 29.08.2014
3.kolo - 12.09.2014
semifinále – 9.11 a 16.11.2014
finále– termín urèí VV ObFZ
- sú uvedení v tomto Rozpise
-4-
4. Vyžrebovanie súaží
Vyžrebovanie je uvedené v prílohe tohto Rozpisu a je jeho neoddelite¾nou
súèasou.
5. Hracie dni a hracie èasy
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Hracím dòom pre súaže dospelých je nede¾a, dorastu a žiakov je sobota resp.
iný deò stanovený komisiou ŠTK
ÚHÈ dospelých sú uvedené v èl. 63 SP
Stretnutia dorastu sa hrajú v jednotnom ....... UHÈ – 14,00 hod,
stretnutia starších žiakov v jednotnom .......
UHÈ – 12,00 hod,
mladší žiaci sa hrajú v jednotnom ............... UHÈ – 10,30 hod,
Výnimky z ÚHÈ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých skupín.
ŠTK a KM ObFZ si vyhradzuje právo urèi aj iné termíny (hracie èasy)
v záujme vyšších spoloèenských, športových alebo náboženských záujmov,
resp. neda súhlas na vèas podanú žiados.
V prípade priaznivého poèasia v jesennej èasti súaže sa prvé jarné kolo I. a II.
trieda – predohrá. Ak sa pre zlé poveternostné podmienky neodohrajú posledné
jesenné kola termíny pre dohrávku urèí ŠTK.
V posledných 3 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHÈ stretnutí dospelých.
Zároveò si ŠTK vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup
v odôvodnených prípadoch zruši èakaciu dobu.
5. Miesto stretnutia
a)
b)
c)
d)
Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK ObFZ, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na 1. mieste. Akéko¾vek zmeny na hracej ploche a na ihrisku
vôbec musia by nahlásené na ŠTK ObFZ a tá musí ihrisko znovu schváli.
V súažiach je možné odohra stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to
z ekonomického alebo z iného h¾adiska výhodnejšie a oba zainteresované
kluby sa na tom dohodli, ale zásada odohra stretnutia na oboch ihriskách
.
nesmie by porušená.
Všetky FK sú povinné najneskôr do 10 dní pred zaèiatkom súažného roèníka
oznámi doporuèene všetkým súperom a ŠTK, na ktorom štadióne budú hra
svoje domáce majstrovské stretnutia. Zmena ihriska v priebehu súažného
roèníka musí by odsúhlasená ŠTK v zmysle èlánku 6.a tohoto Rozpisu.
Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov sa hrajú zásadne na trávnatých plochách. ŠTK povo¾uje odohranie majstrovských stretnutí všetkých
kategórií v jesennej èasti od 1. 11. 2014 a v jarnej èasti do 15. 4. 2015 aj na
ved¾ajších trávnatých a škvarových ihriskách a UT pokia¾ boli schválené ŠTK.
V týchto termínoch o hracej ploche je oprávnený rozhodnú usporiadajúci FK.
Ak vplyvom poveternostných podmienok v priebehu celého súažného roèníka,
t. j. mimo uvedených termínov, je hlavná hracia plocha rozmoknutá, a odohranie stretnutia na nej by mohlo spôsobi škody, stretnutie možno odohra aj na
pomocnom trávnatom alebo škvarovom ihrisku, pokia¾ je schválené ŠTK.
V tomto prípade s koneènou platnosou rozhodne rozhodca stretnutia.
-5-
V prípade, že FK má k dispozícií umelú trávu, ŠTK povo¾uje hra stretnutia
.
aj na nej.
Ak vplyvom poveternostných podmienok /poèas celej sezóny/ je hlavné
ihrisko rozmoknuté a odohranie predzápasu mládeže by na òom spôsobilo
vážne škody, môže sa takéto stretnutie odohra automaticky na schválenom
p o m o c n o m t r á v n a t o m a l e b o š k v a r o v o m i h r i s k u a U T.
Usporiadajúci FK vo všetkých súažiach na požiadanie kapitána resp.
kapitána a vedúceho mužstva (u mládeže) je povinný umožni hosujúcemu
FK vykonanie filmového alebo videozáznamu z celého stretnutia, zároveò je
e
povinný zabezpeèi ich bezpeènos. Porušenie
tohoto ustanovenia sa bude poklada za porušenie predpisov a nariadení
tohoto Rozpisu a bude riešené pod¾a príslušných èlánkov DP.
Domáce FK v I. a II. triede – dospelých sú povinné zabezpeèi videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voèi
jeho výkonu.
Videozáznam musí by zabezpeèený v nasledovnej kvalite:
e)
f)
g)
- nestrihaný a neprerušovaný, vyhotovený od momentu nástupu rozhodcov
od stredovej èiary na HP pred zahájením stretnutia a druhého polèasu. Po
ukonèení prvého polèasu a stretnutia videotechník sníma odchod rozhodcov a hráèov z HP a následne aj mimo HP až do priestorov, ktoré sú
z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou dosiahnute¾né a musí
by vybavený trvalým údajom prebiehania èasu,
- pohon kamery musí by vždy krytý batériami a musí byt vyhotovený
z pevného statívu (nie z ruky) a z optimálneho vyvýšeného miesta bez
prekážok v zábere snímania v požadovanej kvalite.
- videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predloži riadiacemu
orgánu (ŠTK, DK, KR) natoèený výluène na DVD alebo CD nosièi. Klub
je povinný archivova záznam po dobu 14 dní po odohraní stretnutia.
FK sú povinné na požiadanie umožni delegátovi stretnutia po stretnutí
vzhliadnutie videozáznamu,
- námietky so žiadosou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zasla do
48 hod.s poplatkom vo výške: I. a II. trieda dospelých: 40,- €. V prípade
vyhovenia námietke sa tento vklad klubu vráti,
Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R musia obsahova:
názov a adresu klubu, ktorý podáva sažnos,
mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených klub zastupova,
oznaèenie stretnutia, ktoré je predmetom sažnosti,
popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voèi ktorým podáva klub
sažnos s vyznaèením èasu (minutáže),
- predloženie, resp. požiadanie o predloženie (v prípade hosujúceho klubu,
ktorý si sám videozáznam nevyhotovoval) príslušnej video dokumentácie
-
-6-
v súlade s týmto bodom,
- peèiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich
mien, priezvísk a funkcie, ktorí sa stretnutia zúèastnili,
- podací lístok listu, ktorým bola sažnos odoslaná súperovi. V takom
prípade, ak klub obdrží kópiu sažnosti, je povinný okamžite odosla
videozáznam na KR ObFZ, úhrada za prerokovanie vo výške 40,- € bude
predmetom zbernej faktúry,
- žiados pre prípadnú osobnú úèas pri sledovaní videozáznamu KR, žiadosti
vyhovie, ale až po internom vyriešení a vynesení rozhodnutia o sažnosti,
- príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiada videozáznam aj
v prípade, že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie
videozáznamu. V takomto prípade je klub povinný tak urobi najneskôr do 48 hod.
po stretnutí s tým, že poplatok stanovený týmto Rozpisom klub neuhrádza.
h)
Kapitán ma právo po ukonèení stretnutia požiada rozhodcu o vykonanie
záznamu námietok do príslušnej rubriky na prednej strane „ Zápisu o stretnutí “.
Takýto záznam v „Zápise o stretnutí“ nieje možné kvalifikova žiadnou stranou ako
sažnos v zmysle vyššie uvedeného u družstiev kde sa natáèa videozáznam.
Kapitán môže vznies námietky proti:
- výsledku stretnutia,
- priebehu stretnutia(nie však voèi výkonu rozhodcu),
- náležitostiam hracej plochy,
- štartu niektorého súperovho hráèa,
- výstroju hráèov súperovho družstva,
- striedaniu náhradníkov,
- popisu priestupkov napomínaných alebo vylúèených hráèov,
i)
Kluby I., II., III., triedy dospelých, I. triede dorastu a žiakov sú od súažného roèníka 2014/2015 povinní zabezpeèi na ihrisku poèas zápasu PC,
tlaèiareò a internet z dôvodu elektronického vypisovania zápisov v systéme
ISSF.
7. Hospodárske náležitosti
a)
b)
c)
d)
Družstvá dospelých hrajúce v súažiach ObFZ sú povinné uhradi štartovné
v nasledovnej výške:
I. trieda 220,- €
II. trieda 200,- €
III. trieda 170,- €
Štartovné bude klubom zarátané do mesaènej zbernej faktúry. Tieto
prostriedky budú použité na riadiacu èinnos ObFZ a prácu komisií.
Každý FK hrá majstrovskú súaž na vlastné náklady.
Pokuty, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia) budú zapoèítané do
mesaènej zbernej faktúry, ktorú je potrebné uhradi v termíne splatnosti.
-7-
e)
f)
Zberná faktúra obsahuje všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci
mesiac. Táto faktúra je stále generovaná na zaèiatku nového mesiaca a jej
splatnos je . Úhrada musí by pripísaná na úèet posledný deò splatnosti
na úèet SFZ 5029610884/0900, Variabilný symbol úhrady je èíslo
faktúry.
Za prerokovanie každej žiadosti a disciplinárneho previnenia sa stanovuje
poplatok. Pre súaže riadené ObFZ je výška poplatku stanovená viï.
tabu¾ka „poplatky“.
Usporiadajúci FK je povinný vyda hosujúcemu FK 18 vo¾ných
vstupeniek pre družstvo dospelých a 15 pre družstvo mládeže (dorast,
mladší dorast a žiaci).
SADZOBNÍK ODMIEN ROZHODCOM A DELEGÁTOM
V SڍAŽIACH RIADENÝCH ObFZ HUMENNÉ ZA STRETNUTIE:
Rozhodcom a delegátom zväzu delegovaných ObFZ - om patrí náhrada
paušálu, cestovných výdavkov a stravne v zmysle schváleného uznesenia VV
ObFZ. Pre súažný roèník 2014 - 2015 boli VV ObFZ schválené tieto náhrady
rozhodcom a delegátom zväzu v € bez zdanenia.
.
Delegované
osoby
R
AR
DZ
R
AR
DZ
R
AR
DZ
Odmena
9
5
5
8
5
5
8
5
5
Cestovné,
stravné,
ostatné
27
25
25
24
22
22
22
20
20
Žiaci
R
AR
DZ
R
AR
6
5
5
4
4
7
7
7
4
4
13
12
12
8
8
Dorast, Žiaci,
malý futbal (3)
R
3
2
11
Pri delegácii 2xR
11
2
13
Pri delegácii 1xR
18
2
20
Dospelí
I. Trieda
II. Trieda
III. Trieda
Dorast
Dorast, Žiaci,
malý futbal (6)
-8-
Spolu
36
30
30
32
27
27
30
25
25
Pri delegovaní R, AR, DZ na dve stretnutia (dospelí – dorast) v jednom mieste
delegovaným osobám prináleží cestovné za stretnutie dospelých.
Pohárové stretnutia budú vyplatené pod¾a príslušností usporiadajúceho
klubu. Miesto nástupu na pracovnú cestu je miesto bydliska, miesto výkonu
prace na pracovnej ceste je miesto stretnutia, doba pracovnej cesty do 12 hod.,
miesto skonèenia pracovnej cesty je miesto bydliska. Prípadne zmeny výšky
štartovného môžu vyplynú zo zmeny zákonov a tým aj zmeny odvodových
.
povinností.
Odmeny a cestovné náhrady, ktoré sú R, AR, a DS za ich výkon èinnosti vo
futbalových stretnutiach vyplácane ekonomickým oddelením ObFZ a FK
podliehajú dani pod¾a § 5 – príjmy zo závislej èinnosti Zákona è. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov, alebo pod¾a § 6 – príjmy z podnikania a inej samostatnej
zárobkovej èinnosti Zákona è. 593/2003 Z.z..
.
8. Poplatky
Úhrady platieb je platite¾ (FK) povinný realizova na základe mesaèných
zberných faktúr (v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým
prevodom, alebo priamym vkladom (nie šekom) na bankový úèet uvedený na
faktúre. Mesaèná zberná faktúra je v ISSF generovaná vždy v prvý pondelok
po skonèení kalendárneho mesiaca. Splatnos faktúry je uvedená na faktúre
Variabilný symbol úhrady je èíslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju,
resp. nesprávneho údaju alebo v prípade, že platite¾ týmto požadova-ným
spôsobom platbu neuskutoèní, platba nebude akceptovaná a bude považovaná
za neuhradenú! Voèi platite¾ovi sa v takomto prípade bude ïalej pokraèova v
zmysle platného DP. V prípade, ak klub riadne a vèas neuhradí mesaènú
zbernú faktúru, považuje sa to za nedodržanie súažných kritérií, v zmysle èl.
16, ods. 4 stanov SFZ. Automatickým športovo-technickým dôsledkom toho,
že klub riadne a vèas neuhradí mesaènú zbernú faktúru,
je zastavenie súažnej èinnosti, ktoré sa vzahuje len na „A“ družstvo
dospelých dotknutého klubu a zastavenie matriènej èinnosti klubu, s úèinkom
odo dòa nasledujúceho po poslednom dni splatnosti, až do riadneho uhradenia
.
celej dlžnej èiastky.
Za uhradenie poplatkov riadne a vèas, sa považuje ich uhradenie v lehote
splatnosti (pripísanie sumy na úèet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti)
v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu
faktúry. Ekonomický úsek SFZ importuje informácie o uhradených faktúrach
do systému ISSF každý pracovný deò, na základe bankového výpisu z
predchádzajúceho dòa (platí aj pri priamom vklade na úèet SFZ!). FK,môže
uhrádza faktúry výluène bankovým prevodom alebo vkladom na úèet
v Slovenskej sporite¾ni so správne uvedeným variabilným symbolom,
ktorým je èíslo faktúry. SFZ je oprávnený vráti neidentifikovate¾né platby
.
spä na úèet príkazcu.
-9-
Reklamácie nesprávnych položiek na mesaènej zbernej faktúre (v ISSF – typ
všeobecná faktúra) sa podávajú na príslušnom zväze (ObFZ), ktorého orgán
danú položku na faktúru zadal. Uznané reklamácie budú zoh¾adnené
v nasledujúcej mesaènej zbernej faktúre.........................................................
Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súaže sú informované
o neuhradených faktúrach a dôsledkoch ich neuhradenia e-mailovou
notifikáciou a prostredníctvom oznamov v ISSF, v ktorom sa pre potreby SFZ
a jeho èlenov vytvára automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a
vèas mesaèné zberné faktúry. V prípade rozporu o uhradení platby, plnenie
povinnosti preukazuje platite¾ dokladom z banky alebo bankovým výpisom
ekonomickému úseku SFZ. V prípade, ak reklamácia úhrady
v plnej výške a v lehote splatnosti bola uznaná, úèinok športovo - technických
dôsledkov sa ruší ku dòu, kedy bola úhrada mesaènej zbernej faktúry
pripísaná v prospech úètu SFZ........................................................................
Poplatky
dospelí
dorast
žiaci
DK - prerokovanie podania (jednotlivca/kolektív)
10 €
5€
5€
DK - podanie/žiados o odpustenie, alebo zmenu
trestu jednotlivca/kolektívu
10 €
5€
5€
ŠTK - podanie námietky
20 €
10 €
10 €
10 €
5€
10 €
10 €
5€
10 €
MaRK - prestupový poriadok - prestup/hosovanie
neprofesionála
10 €
7€
5€
MaRK - prestupový poriadok - správny poplatok
prestup do zahranièia
20 €
20 €
20 €
MaRK - prestupový poriadok - prestup/hosovanie
profesionála
90 €
-
-
ŠTK - zmena termínu do 3 dní
ŠTK - zmena termínu do 10 dní
ŠTK - zmena termínu do 21 dní
MaRK - registrácia èlena SFZ (všetci èlenovia a hráèi)
MaRK - vystavenie registraènej karty
Odvolacia komisia - podanie odvolania
KR - sažnos na výkon rozhodcu
5€
5€
50 €
40 €
5€
5€
30 €
40 €
KR - poplatok R a DZ za ospravedlnenie
v termíne kratšom ako 10 dní pred stretnutím
3€
KR - poplatok R a DZ za oneskorené doruèenie
Zápisu o stretnutí, Správy DZ
2€
KR - poplatok R a DZ za nedostavenie sa
na stretnutie bez ospravedlnenia
- 10 -
5€
5€
30 €
40 €
je polovica z odmeny
za tú ktorú súaž
5€
Pokuty
I. trieda
dospelí
II. trieda III. trieda
dospelí
dospelí dorast žiaci
Pri odstúpení, alebo vylúèení družstva
dospelých poèas rozbehnutej súaže
DK ObFZ udelí futbalovým FK pokuty
:
v minimálnej výške:
Pri závažnom porušení futbalových
noriem a pri narušení regulárnosti
súaže, nebude takéto družstvo
zaradené do súaží ObFZ v nasledujúcom súažnom roèníku.
350 €
170 €
100 €
50 € 50 €
FK, ktorého družstvo z akýchko¾vek
dôvodov nenastúpi na majstrovské, alebo
pohárové stretnutie bude potrestané
pokutou + cestovné vo výške verejným
dopravným prostriedkom
x 17. V prípade nenastúpenia na stretnutie
v posledných 3 kolách je táto pokuta
dvojnásobná.
.
min.
60 €
min.
50 €
min.
40 €
min. min.
20 € 20 €
100 €
70 €
50 €
50 € 50 €
10 €
10 €
10 €
10 € 10 €
50 €
50 €
50 €
40 €
40 €
40 €
10 € 10 €
-
100 €
100 €
-
-
100 €
100 €
-
-
100 €
100 €
-
-
250 €
250 €
Pri predèasnom ukonèení stretnutia z
dôvodu odstúpenia FK alebo poklesu
hráèov pod 7 pokuta v minimálnej
výške:
Pri opakovanom odstúpení alebo
poklese hráèov pod 7 bude pokuta
dvojnásobná. Ak to bude v posledných 3
kolách a bude sa jedna o postup alebo
zostup bude pokuta trojnásobná.
Z uvedenej pokuty 50 % pripadne FK,
ktoré bolo pripravené na stretnutie
nastúpi ako náhrada za náklady spojené
prípravou ihriska, resp. vycestovaním na
neuskutoènené stretnutie.
Nedodanie písomného vyjadrenia klubu
na DK k predèasne ukonèenému stretnutiu z dôvodu inzultácie, neprístojnosti,
alebo iných disciplinárnych previnení.
Žiados o zmenu rozhodcu.
Poplatok k námietke so žiadosou
o vzhliadnutie videozáznamu.
Za nedodanie videozáznamu DK udelí
minimálnu pokutu
Za dodanie neúplného videozáznamu
alebo v nedostatoènej kvalite DK udelí
minimálnu pokutu
Za nenatáèanie videozáznamu
z domácich stretnutí DK udelí pokutu
Za inzultáciu udelí DK minimálnu pokutu
Ak sa stretnutie skonèí z viny R
250 €
je vo výške polovice sumy za stretnutie
- 11 -
INFORMAÈNÝ SYSTÉM SLOVENSKÉHO FUTBALU
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Prechodom na ISSF, ktorý bol schválený SFZ a VV ObFZ pre súaž I., II.,
III. triedy + I. trieda dorast a I. trieda žiaci nastavajú nasledujúce zmeny
a procesy :
Zmena matriènej príslušnosti
Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku pod¾a:
zaradenia družstva dospelých do súaže zaradenia družstva dorastu do súaže
(pokia¾ klub nemá družstvo dospelých v súaži) zaradenia družstva žiakov do
súaže (pokia¾ klub nemá ani družstvo dospelých, ani družstvo dorastu
zaradené do súaže) Zmena v spôsobe realizácie transferov hráèov
Transfer realizuje a poplatok sa platí príslušnému zväzu (ObFZ), do ktorého
patrí cie¾ový klub transferu pod¾a novej matriènej príslušnosti pre všetky
.
vekové úrovne.
Povolenie elektronických transferov hráèov
Platnos preukazu je 5 rokov od posledného vydania. K novým registráciám sa
vydávajú už len nové RP. RP sú vyrábané denne na základe schválených
žiadostí príslušným matrikárom cez elektronickú podate¾òu ISSF, alebo
priamym zadaním žiadosti matrikárom na požiadavku FK o vydanie RP. RP sa
expedujú denným sumarizovaním schválených RP za FK a zadaného kuriéra
(osoba pre prevzatie dobierky). Doruèenie je maximálne do 48 hodín od
expedície. RP sa zasielajú na dobierku (celá suma sa platí pri preberaní
zásielky) a obsahom dodávky sú objednané karty a riadna faktúra od SFZ. V
cene dodávky kuriérom je jedno opakované doruèenie. Cena za vystavenie
nového RP je 5 €. Cena dobierky a poštovného sa pripoèítava k cene
registraèných preukazov a je zaažená platnou DPH. Vydavate¾om a vlastníkom RP je SFZ. Držite¾om RP je osoba, na ktorú je RP vystavený, prièom RP
je neprenosný na inú osobu napriek tomu, že RP objednáva Klubový ISSF
manažér. Finanèné náležitosti týkajúce sa platby za RP sú vecou doho-dy
medzi FK a hráèom. Poskytnutie RP inej osobe (napr. technickému vedúcemu
družstva) je osobným rozhodnutím držite¾a RP. Prípadné spory
o vrátení RP sú v uvedenom prípade mimo kompetencie riadiacich orgánov
SFZ.
Všetky poplatky sa uhrádzajú mesaènou zbernou faktúrou. Spôsob a termín
úhrady, ako aj sankèné opatrenie pri nezaplatení mesaènej zbernej faktúry,
upravujú FN a RS.
Vyhotovenie elektronického Zápisu o stretnutí v I., II. a III. triede ihneï po
stretnutí v zmysle príslušných èlánkov SP a tohto RS V prípade neprítom-nosti
R na stretnutí zápis vyplòuje domáci klub a zašle ho na ObFZ do 48 hod.
- 12 -
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
9. Predpis
a)
b)
c)
d)
Hrá sa pod¾a platných pravidiel futbalu, súažného poriadku, smernice pre
evidenciu žiakov a tohto rozpisu, ktorého výklad prináleží ŠTK ObFZ.
Všetky pokyny vydávané v úradných správach sú zverejòované na
www.obfzhumenne.sk a pre FK sú záväzné. Kluby sú povinné sledova
a dodržiava dôsledne tresty hráèov ako aj poèet žltých kariet.
Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súaží sa výsledky hodnotia
pod¾a platného SP nasledovne
Výhra
3 body
Remíza
1 bod
Prehra
0 bodov
Domáci FK je povinný pripravi ku hre najmenej dve lopty.
10. Štart hráèov
a)
b)
c)
d)
e)
f)
V súažiach dospelých štartujú hráèi, ktorí tvoria kategóriu dospelých
a ïalej hráèi kategórie dorastu, ktorí spåòajú podmienky štartu, èl. 113 SP. Pri
striedavom štarte hráèa do dovàšenia 18 - tého roku veku je FK povinný
predloži pri stretnutí potvrdenie o povolení jeho striedavého štartu v zmysle
èl. 113 SP potvrdenie lekára nesmie by staršie ako 12 mesiacov.
V prípade, že tak nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých R
zároveò túto kontrolu uvedie v zápise o stretnutí. FK je povinný zasla
v týždni pred stretnutím kópiu súhlasu na striedavý štart hráèa aj na ŠTK
ObFZ. Nesplnenie tejto povinnosti bude pokladané za nerešpektovanie
platných predpisov a nariadení zo strany klubu a bude riešené v zmysle DP.
V kategórii dorastu štartujú hráèi narodení od 1.1.1996 a mladší s podmienkou
.
dovàšenia 14 rokov na RP.
V kategórii žiakov štartujú hráèi narodení od 1.1.2000 a mladší s podmien.
kou dovàšenia 10 rokov.
ŠTK povo¾uje štart max. 5 žiakov narodených po 1.1.1999 za družstvo
dorastu na platné preukazy. Platí ustanovenie SP èl.113, t.j. celú
zodpovednos za štarty hráèov vo vlastnej, èi vyššej vekovej kategórií nesie
futbalový klub a príslušný tréner. ..................................................
Hráèi štartujú vo svojej vekovej kategórií. Po dovàšení stanoveného veku
prechádzajú do najbližšej vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho
roka, a to po dovàšení:.
- 14. roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu,.
- 18. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelých.
- 13 -
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
V prípade, že hráè dovàši 14. rok veku v období 1.1. – 31.12 kalendárneho
roku, môže príslušný súažný roèník dohra v kategórií žiakov. Ak hráè dovàši
18 - ty rok veku v období 1.1. – 31.12. môže príslušný súažný roèník dohra
.
v kategórii dorast.
Na majstrovské stretnutia nastupujú hráèi v dresoch s dobre vidite¾nými
èíslami bez obmedzenia èíslovania (v rozpätí èíslovania od 1 do max. 30),
prièom základnú zostavu tvoria hráèi uvedení v poradí na prvých jedenástich
riadkoch v Zápise o stretnutí. Brankár má zároveò farbu dresu odlišnú od
farby dresov ostatných hráèov a úboru rozhodcov. Právo vo¾by dresov má
.
hosujúci klub. Domáci klub sa musí prispôsobi.
Striedanie hráèov sa musí vykonáva pomocou dobre vidite¾ných tabú¾, ktoré
je povinný usporiadate¾ stretnutia poskytnú pre obe družstvá (platí pre
.
všetky FK štartujúce v súažiach ObFZ).
Striedanie hráèov v súažiach dospelých – po 3, dorastu – po 4 bez
obmedzenia, v súažiach žiakov - po 5 bez obmedzenia. .
Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráèov a maximálne
7 náhradníkov. Mená náhradníkov musia by rozhodcovi oznámené pred
zaèiatkom stretnutia a uvedené v Zápise o stretnutí. Náhradník, ktorý nie je
pred zaèiatkom stretnutia uvedený v zápise o stretnutí, nemôže by do Zápisu
dodatoène dopísaný a nemôže sa zúèastni na hre. Ak je hráè uvedený v zápise
o stretnutí ako náhradník a nie je prítomný pri konfrontácii pred stretnutím,
jeho konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu. Ak družstvo nastúpi
s menším poètom hráèom ako 11 u doplòujúcich hráèov sakonfrontácia
.
vykoná pri nástupe na hraciu plochu.
Registraèné preukazy náhradníkov ostávajú v kabíne rozhodcov. V prípade
konfrontácie pred stretnutím sa táto vykoná aj u náhradníkov. V prípade
námietok k totožnosti hráèov plne platia ustanovenia SP, èl. 66.
Hráè môže v jednom hracom dni nastúpi len v jednom súažnom
.
(majstrovskom, pohárovom) stretnutí.
Z dôvodu zamedzenia prieahov a oneskorovania zaèiatkov stretnutí je
domáci FK povinný zabezpeèi zápis o stretnutí, aby ho mal rozhodca
k dispozícii najneskôr 20 min. pred UhÈ.
V prípade, že sa stretnutie neuskutoèní z viny hociktorého FK, rozhodcom
a DZ sa vypláca suma 50% z celkovej odmeny.
11. Podmienky štartu
a)
Všetci hráèi nastupujúci na stretnutie musia predloži platný nový plastový
registraèný preukaz, hráè musí by zaregistrovaný vo verejnom registri
ISSF. RP musí obsahova:
- fotografiu
- meno a priezvisko
- registraèné èíslo (7 miestne u nových registraèných kariet)
Za kontrolu RP ako je vyššie uvedené zodpovedajú rozhodca, vedúci
družstva a tréner. Rozhodca je povinný povoli štart hráèovi, ktorý
- 14 -
b)
c)
d)
e)
f)
g)
z dôvodu nedodania RP z výroby alebo z dôvodu straty nemá RP, jeho
totožnos je však overite¾ná v ISSF (priamo alebo predložením vytlaèeného
detailu hráèa). Zároveò však musí by požiadané o vydanie RP daného hráèa
prostredníctvom elektronickej podate¾ne v ISSF. R je túto skutoènos spolu s
odôvodnením povinný uvies v Zápise o stretnutí. V prípade straty alebo
odcudzenia RP je povinnosou požiada o vydanie nového RP do najbližšieho
.
súažného stretnutia, v ktorom bude hráè štartova.
Lekárske prehliadky vo všetkých súažiach riadených ObFZ sú stanovené èl.
36 SP. Vykonanie lekárskej prehliadky hráèov si FK nechá potvrdi hromadne
(alebo individuálne) na zozname hráèov. U hráèov, ktorých FK získa v
priebehu súažného roèníka, si FK nechá vystavi príslušným lekárom
individuálne potvrdenie. V èase PN sa prerušuje platnos lekárskej
prehliadky. V èase PN je hráè povinný predloži klubu doklad o PN a poèas jej
trvania nesmie hráè nastúpi v majstrovských, pohárových, príp. prípravných
stretnutiach. Štart hráèa je v takomto prípade v rozpore s èl.96 SP a preto voèi
.
hráèovi sa postupuje v zmysle ustanovení DP SFZ.
.
Striedavý štart hráèa sa riadi èl. 113 SP.
Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosou
domáceho FK zabezpeèi zdravotnícku službu vybavenú lekárnièkou
a nosidlami. Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne
opatrenie. Zároveò DZ stretnutia je povinný vykona kontrolu jeho úèasti.
ŠTK povo¾uje v družstve v jednom stretnutí štart 5 zahranièných hráèov. Do
uvedeného poètu sa však nezaratávajú hráèi, ktorí majú príslušnos štátu,
.
ktorý je riadnym èlenom EU.
FK po obdržaní 5, resp. 9, resp. 12 ŽK u hráèa nezasiela registraèný preukaz na
.
ObFZ.
- napomenutie hráèov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom
súažnom roèníku. Pri prestupe, resp. hosovaní hráèa v priebehu súaž-ného
roèníka do iného FK toho istého stupòa súaže sa dovtedy obdržaný poèet ŽK
.
prenáša.
.
- osobitne sa evidujú a trestajú napomenutia v Pohári ObFZ.
- do nového súažného roèníka a nového roèníka Pohára ObFZ sa ŽK
.
neprenášajú, trest však áno.
- trest za napomenutie hráèov ŽK - ou v Pohári ObFZ sa stanovuje takto:
po obdržaní 3-ej ŽK automaticky zastavenú èinnos na jedno stretnutie
.
nepodmieneène.
- FK sú povinné vies si vlastnú evidenciu ŽK, ÈK pod¾a zápisu o stretnutí
potvrdenom kapitánom družstva a zodpovedajú za štart svojich hráèov
v majstrovských stretnutiach. Evidencia ŽK platí len pre kategóriu dospelých.
- hráè má po obdàžaní 5., 9. a 12–ej ŽK automaticky zastavenú èinnos na
jedno stretnutie nepodmieneène.
Vylúèenie po predchádzajúcom napomenutí:
ak bol hráè vylúèený po predchádzajúcom napomenutí za previnenie, za ktoré
by bol inak napomenutý uloží sa mu bez prerokovania disciplinárne opatrenie
pozastavenie výkonu športovej èinnosti na 1 súažné stretnutie
v zmysle DP 37/3.
- 15 -
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Pri vylúèení hráèa, resp. po príkaze DZ na odobratie RP, rozhodca hráèovi
neodoberie RP, len uvedie v zápise o stretnutí na 1. strane v kolónke
napomínaní a vylúèení hráèi okolnosti priestupku hráèa, ktoré nechá potvrdi
kapitánom družstva. Hráè má automaticky zastavenú èinnos. Disciplinárna
komisia bude prípad prerokúva po zaslaní návrhu trestu cez ISSF a na
základe zápisu o stretnutí rozhodcu a správy delegáta. Výsledok svojho
rozhodnutia oznámi DK futbalovému klubu osobne alebo písomnou formou v
úradnej správe. Pri inzultácii R hráèom alebo funkcionárom rozhodca RP
neodoberá. Pri inzultácií rozhodcov sa na najbližšie zasadnutie vo štvrtok
povinne dostavia R, AR, DZ, HÚ, kapitáni a vedúci oboch družstiev, a ïalší
hráèi a funkcionári, ktorí mali podiel na inzultácii.
Ak je stretnutie predèasne ukonèené z dôvodu inzultácie R alebo AR,
neprístojnosti, alebo iných disciplinárnych previnení oznámi R dôvod jeho
ukonèenia za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeže aj vedúcich) družstiev
v kabíne rozhodcov. DZ, R a AR to podrobne uvedú vo svojich správach
a sú povinní ich odosla najneskôr do 24 hod riadiacemu orgánu a oznámi
zainteresovaným povinnos zúèastni sa najbližšieho zasadnutia DK ObFZ.
Zároveò DZ je povinný vypísa tlaèivo Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí
ktorý nechá podpísa HÚ a vedúcim obom družstiev. Kópiu odovzdá vedúcim
družstiev. R, AR, DZ, domáci a hosujúci klub je povinný do 24 hod.
v prípade vzniku daných situácií zasla na ObFZ HE písomné vyjadrnie k danému
incidentu v zmysle DP. V prípade nesplnenia si týchto povinností DK pristúpi k
disciplinárnym opatreniam voèi klubu a delegovaným osobám.
Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu
neukonèil, musí R ešte na hracej ploche túto skutoènos oznámi obidvom
kapitánom. Po stretnutí platí zásada oznámenia inzultácie v kabíne rozhodcov
kapitánom, vedúcim družstiev a HÚ a necha toto oznámenie podpísa na
zadnej strane Zápisu o stretnutí s podrobným popisom. R
v Zápise o stretnutí a DZ v Správe DZ podrobne popíšu ako došlo k inzultácii.
Asistenti sú povinní zasla riadiacemu zväzu svoje stanoviska
k uvedeným skutoènostiam.
ŠTK povo¾uje predaj piva bez obmedzenia stupòa, ale len v papierových
pohároch. Predaj alkoholu je zakázaný. V prípade porušenia tohto zákazu
b u d ú v o è i p r e v i n i l c o m v y v o d e n é d i s c i p l i n á r n e d ô s l e d k y.
Domáci FK umožní R najneskôr 30 minút pred zaèiatkom stretnutia uzatvori
nominácie družstiev v systéme ISSF. FK je povinný po uzatvorení nominácií
rozhodcom vytlaèi 1 originál a 3 kópie pre potreby R a DZ, družstiev. Po
skonèení stretnutia originál ostáva R stretnutia, po jednom exemplári odovzdá
kapitánom družstiev a DZ, s vypísanou prednou stranou zápisu (kvôli kontrole
osobných trestov, resp. námietok a pod.). Kluby I.,II. a III. triedy dospelých a
I. trieda dorastu a žiakov, sú povinní zabezpeèi na ihrisku poèas zápasu PC,
tlaèiareò a internet z dôvodu elektronického vypisovania zápisov v systéme
.
ISSF.
FK všetkých stupòov súaží sú povinné vyznaèi priestor dovoleného pohybu
trénera, t. j. 1 meter po stranách lavièky náhradníkov a 1 meter od postrannej
èiary.
.
- 16 -
n)
o)
p)
Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržova
poèas stretnutia na lavièke náhradníkov, vykázaný rozhodcom mimo hraciu
plochu, má okamžite zákaz výkonu funkcie poèas stretnutia až do prijatia
záveru disciplinárnej komisie.
.
V zmysle SP, èl. 31, bod „b“ sú družstvá dospelých štartujúcich v súažiach
ObFZ povinné ma mládežnícke družstvá zaradené v riadnych dlhodobých
súažiach v zmysle RS – Podmienky štartu v jednotlivých súažiach.
V prípade, že v priebehu súažného roèníka FK odhlási družstvo mládeže,
alebo toto družstvo bude zo súaže vylúèené z dôvodov neúèasti na stretnutiach, FK uhradí pokutu v zmysle Podmienok štartu v jednotlivých súažiach.
Podmienky štartu v jednotlivých súažiach pre súažný roèník 2014/2015:
I. trieda
Povinné jedno mládežnícke družstvo vo „ve¾kom“ futbale (žiaci, dorast)
v dlhodobej súaží. V prípade prihlásenia len jedného družstvá v „malom
,
futbale (žiaci, dorast) poplatok 200 €,
V prípade, že v priebehu súažného roèníka FK odhlási družstvo mládeže
alebo toto družstvo bude zo súaže vylúèené z dôvodu neúèasti na stretnutiach, bude FK disciplinárne potrestané poplatkom (pokutou).
II. trieda:
Povinné družstvo v ktorejko¾vek mládežníckej kategórii dorast, žiaci, alebo
družstvo s menším poètom hráèov v kategórii dorastu, alebo žiakov
v „malom futbale“. V
prípade neprihlásenia mládežníckeho družstva poplatok 180 €,
III. trieda:
V III. triede nie je povinnos ma mládežnícke družstvá.
Mužstvo ktoré nebude spåòa podmienky štartu v tej ktorej kategórii bude
preradené do nižšej súaže. V prípade, že v priebehu súažného roèníka FK
odhlási družstvo mládeže alebo toto družstvo bude zo súaže vylúèené
z dôvodu neúèasti na stretnutiach, bude FK disciplinárne potrestané
.
poplatkom (pokutou).
12. Konfrontácia hráèov
a)
V súažiach mládeže aj dospelých je konfrontácia povinná pred
stretnutím. Vykonávajú ju kapitáni družstiev, u mládeže kapitáni za úèasti
svojich vedúcich. Vzh¾adom k tomu sú hráèi povinní ma pri sebe hodnoverný preukaz totožnosti, napr. OP, pas, vodièský preukaz a pod., u žiakov
preukaz poistenca. Ak sa hráè v prípade námietky voèi jeho štartu nemôže
hodnoverne preukáza dokladom totožnosti, je R povinný hráèa nepripusti
- 17 -
b)
c)
d)
e)
Konfrontácia v kategórii dospelých je povinná, riadi sa èl. 66 SP a týmto
dodatkom – v prípade neuznania totožnosti niektorého hráèa (hráèov) pri
konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev) pred stretnutím, kapitán uvedie
námietku proti štartu hráèa (hráèov) na vykonanie kontroly totožnosti pod¾a
registraèných preukazov a OP, vodièských preukazov, pasov. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje fotografiu hráèa na RP
s platným obèianskym preukazom hráèa, voèi ktorého totožnosti bolo namietané. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že RP
zodpovedá totožnosti hráèa s porovnaním s OP, povolí hráèovi nastúpi
v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia.
Odmietnutie (nepodrobenie) sa kontrole totožnosti má za následok, že
hráè (i) nemôže v stretnutí nastúpi, rozhodca ho nesmie pripusti k hre
a tieto skutoènosti podrobne zdôvodní v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane
v polèasovej prestávke (v priebehu 2. polèasu striedajúci hráè), hráè je
v zmysle pravidiel futbalu vylúèený z hry. Za uskutoènenie kontroly
.
totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva.
Ak je pri konfrontácii vznesená námietka voèi totožnosti hráèa je tento hráè
povinný sa dvakrát podpísa sa na zadnú stranu Zápisu o stretnutí.
V prípade uvedenia námietky proti štartu hráèa do zápisu o stretnutí,
neuznania totožnosti hráèa rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK
dostavi R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch družstiev a hráè (hráèi), proti
ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam rozhodcu. V
prípade, že sa hráè, voèi ktorému bola námietka vznesená, hry nezúèastní,
nemusí sa hráè zúèastni na konfrontácií na ŠTK na najbližšom zasadnutí.
V prípade, že sa stránka voèi ktorej bola vznesená námietka riadnym
námietkovým konaním jednania ŠTK nezúèastni, ŠTK námietku posúdi sama a
voèi stránke vyvodí príslušné dôsledky (hracie èi disciplinárne.)
Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polèase alebo
v prípade striedajúceho hráèa v druhom polèase a kapitán družstva súpera
alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky proti totožnosti hráèa ihneï,
nie je už neskôr možné uvádza prípadné námietky oh¾adne totožnosti hráèa.
Rozhodca nemôže vykona kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráèa resp.
družstva alebo náhradníka opakovane, v rôznom èase.
.
13. Zoznam hráèov (súpiska)
a) FK ktorých družstvá sú riadené prostredníctvom ISSF vyplnia minimálne
10dní pred zaèiatkom súažného roèníka v ISSF súpisku.
ŠTK oznamuje FK, že súpisky jednotlivých družstiev v písomnej forme, ako
tomu bolo doteraz, sa na ObFZ nepredkladajú. Hráèi sú nahrávaní do súpisky
len v systéme ISSF.
Z tejto súpisky sú následne hráèi nahrávaní do zápisu o stretnutí. Futbalový klub
nahratím hráèa na súpisku zároveò potvrdzuje, že hráè má platnú lekársku
prehliadku, a za túto prehliadku nesie FK plnú zodpovednos. Tak isto sa len do
systému ISSF nahrávajú noví hráèi na súpisku.
- 18 -
FK predložia povinne riadiacemu orgánu do zaèiatku súažného roèníka zoznam
družstva ( súpiska) s uvedením dátumu narodenia a èísla RP pre družstva
II. triedy dorastu a žiakov ku kontrole na KM ObFZ jeden týždeò pred prvým
majstrovským stretnutím pred zaèiatkom súažného roèníka (termíny
predkladania budú uverejnené v úradnej správe).
b) Zoznam družstva II. triedy dorastu a žiakov sa predkladá pred zaèiatkom
súažného roèníka. Zoznam musí by potvrdený príslušným lekárom. ŠTK
akceptuje aj individuálne potvrdenia o lekárskej prehliadke jednotlivých hráèov.
c) Pri nahlásení zmeny alebo doplnení zoznamu hráèov v priebehu súažného
:
roèníka sa postupuje takto:
- pri nastúpení nového hráèa, ktorý nie je v zozname, požiada FK rozhodcu,
aby v zápise o stretnutí výrazným spôsobom uviedol meno a priezvisko
tohto hráèa, èíslo RP a dátum narodenia s vyznaèením – „nový hráè na
.
zozname družstva“.
- nenahlásenie zmeny (nového hráèa) do zoznamu hráèov má za následok
disciplinárny postih. Telefonické nahlásenie sa neberie do úvahy.
d) FK hrajúce vo futbalových súažiach ako B družstvo, musia riadiacemu orgánu
ako aj rozhodcovi pred stretnutím predloži zoznam A družstva. Ak má FK 2
družstvá v rôznych súažiach, štart hráèov A družstva za B družstvo sa riadi
nasledovne:
- hráèi, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hra v majstrovských stretnutiach
za to družstvo klubu, na ktorého súpiske sú uvedení. V „B“ príp. „C“
družstva klubu môžu štartova v majstrovskom stretnutí maximálne 3 hráèi
uvedení na súpiske „A“, príp. „B“ družstva pod poradovými èíslami 1 –13, a
ktorí za „A“, príp. „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórií a v príslušnej
èasti súažného roèníka (jeseò, jar) neštartovali vo viac ako 10
majstrovských stretnutiach. Za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje
akýko¾vek jeho èasový úsek. Do uvedeného poètu sa nezaratávajú štarty
v stretnutiach o Pohár VsFZ, ObFZ.
- hráèi uvedení na súpiske „A“, príp. „B“ družstva pod poradovými èíslami 14
a vyššie môžu za „B“, príp. „C“ družstvo štartova bez obmedzenia poètu.
- hráèi klubu, ktorí nie sú uvedení na súpiske a sú riadne registrovaní, môžu
nastúpi kedyko¾vek za všetky družstvá klubu v príslušnej kategórii.
14. Kvalifikácia trénerov
Pre súaže riadené ObFZ platia nasledovné ustanovenia, ktoré sú FK povinné
.
bezpodmieneène dodrža.
:
I. trieda:
a) starý systém vzdelávania – držite¾ min. III. triedy/licencie „C“
b) nový systém vzdelávania – držite¾ alebo poslucháè EURO „B“ licencie
c) tréner, ktorý nemá platnú licenciu, nesmie vykonáva trénerskú èinnos vo FK.
e
Tréner uvedený na súpiske.
I. trieda dospelých musí ma platnú licenciu a musí by zaevidovaný v ISSF
v opaènom prípade nebude potvrdená súpiska družstva. Družstvo, ktoré nebude
ma na stretnutí kvalifikovaného trénera podlieha disciplinárnemu konaniu.
- 19 -
15. Systém súaží
Pod¾a platného súažného poriadku sa hrá systémom každý s každým
dvojkolovo, resp. štvorkolovo pod¾a rozpisu súaží.
16. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie
ObFZ doplòuje s platnosou pre futbalové súaže ObFZ èl. 100 SP nasledovnými zásadami:
a) Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoèní v stanovenom termíne
z viny niektorého FK, klub, ktorý sa neprevinil zašle do 3 dní ŠTK
a súperovi písomné stanovisko (doporuèene), èi súhlasí s odohraním
.
stretnutia v náhradnom termíne.
Ak bude stanovisko kladné, bude ŠTK oprávnená prihliadnu na túto
skutoènos pri riešení prípadu. Keï ŠTK takéto stanovisko nedostane, resp.
bude toto stanovisko záporné, bude rieši prípad pod¾a platných odsekov èl.
.
100 SP a bodu 7 h tohto Rozpisu.
b) Ak sa stretnutie neuskutoèní resp. nemôže by dohrané z vyššej moci je
povinnosou úèastníkov dohodnú sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí
by odohrané najneskôr do 14 dní a však a túto dohodu uvies
v Zápise o stretnutí. V prípade, že k dohode nedôjde nový termín urèí ŠTK.
Ak k takému prípadu dôjde v 3 závereèných kolách sú kluby povinné
stretnutie odohra do nasledujúcej stredy po neodohranom resp nedohra-nom
.
stretnutí na základe vzájomnej dohody.
Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po èakacej
c)
dobe alebo prekroèí polèasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá,
je ŠTK oprávnená uzna výsledok dosiahnutý na ihrisku za pred-pokladu, že
FK, ktorý sa neprevinil, nepodal námietky pod¾a pokynov èl. 118 až 125.
d) V prípade žiadosti o odloženie (neodohranie) stretnutia z dôvodu choroby
hráèov ŠTK ObFZ bude akceptova len lekárske potvrdenie vydané
okresným hygienikom.
.
17. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môžu vykona len na
základe náležíte odôvodnených príèin - prostredníctvom podania na
komisiu ŠTK/KM cez systém ISSF.
a)
b)
Stretnutia sa zásadne predohravajú resp. dohrávajú v týždni do nasledujúceho majstrovského stretnutia a však najneskôr do 14 dní, pokia¾ ŠTK
.
nerozhodne inak.
V prípade, že z dôvodu krajne nepriaznivých poveternostných podmienok
(prietrž mraèien a pod.) sa v posledných 3 kolách stretnutie neodohrá,
družstvá sú povinné odohra toto stretnutie ihneï do nasledujúcej stredy na
základe vzájomnej dohody termínu.
.
- 20 -
c)
Usporiadajúci FK požiada ŠTK písomne (doporuèene) o zmenu termínu
(hracieho èasu) najneskôr do 21 dní pred stretnutím. Zmeny termínu takým
spôsobom sú možné len na dni pracovného pokoja a súper je povinný zmenu
akceptova po predchádzajúcom súhlase ŠTK. Na základe vzájomnej dohody
je lehota pre zmeny termínov 10 dní a 3dni. Nedodržaním stanovenej lehoty
ŠTK môže žiados zamietnu.
.
18. Vybavenos futbalových štadiónov
V zmysle rozhodnutia Konferencie a Výkonného výboru ObFZ bola prijatá
zásada minimálneho vybavenia štadiónov pre družstvá I., II. a III. triedy
nasledovne:
I. a II. trieda:
a) Sociálna budova: drevená, alebo murovaná, v ktorej musí by
samostatná šatòa pre rozhodcov, minimálne 2 šatne pre družstvá dospelých.
V prípade nesplnenia tejto podmienky nebude areál ihriska spåòa
podmienky pre súažné stretnutia súaží ObFZ.
b) Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch a pomocná
hracia plocha, napr. aj vo ved¾ajšej obci.(schválená ŠTK ObFZ)
c) Rozmery: v súlade s pravidlami futbalu – doporuèené rozmery:
šírka – 58 až 68m, dåžka – 100 až 105m.
d) Oplotenie hracej plochy: minimálne pevná trubková bariéra
(zábradlie).
Táto trubková bariéra zo strany divákov musí by
umiestnená minimálne 2 m od postrannej èiary
a minimálne 4 m od bránkovej èiary. V prípade,
že za niektorou z uvedených èiar sa diváci nenachádzajú, trubková bariéra
nie je nutná.
e) Priestor odchodu hráèov a rozhodcov z hracej plochy: musí by
zabezpeèený tak, aby v žiadnom prípade nebol možný kontakt
odchádzajúcich hráèov a rozhodcov s divákmi, t. z. odchod musí by
.
zabezpeèený plnou prípadne prenosnou bariérou.
f) Šatòa rozhodcov: musí obsahova stôl, min. 4 stolièky, príslušný poèet
vešiakov na zavesenie šatstva rozhodcov a DZ.
Šatne družstiev: šatne družstiev musia by dostatoène priestranné, èisté, bez
plesní, so sprchami s teplou vodou na umytie po stretnutí. Podlaha sprchy
musí by opatrená z hygienických dôvodov plastovými roštmi. Pre III. triedu
.
umývadlo s teèúcou vodou na umytie.
g) Sociálne zariadenie pre divákov
h) Lavièky náhradníkov: v areáli ihriska musia by dve kryté z vrchu a od
divákov nepoškodené lavièky pre náhradníkov, blízko ohrady odde¾ujúcej
hraciu plochu od h¾adiska. Èiara technickej zóny musí by vzdialená od
postrannej èiary minimálne 1 m.
.
- 21 -
i) FK sú povinné používa reflexnú tabu¾u na striedanie hráèov.
f) Šatòa rozhodcov: musí obsahova stôl a stolièky, vešiaky na zavesenie
šatstva rozhodcov a DZ. Šatòa rozhodcov musí by vybavená umývadlom
s vodou na umytie.
g) Šatne družstiev: šatne družstiev musia by dostatoène priestranné, èisté,
.
bez plesní a umývadlo s teèúcou vodou na umytie.
h) Sociálne zariadenie pre divákov
i) Lavièky náhradníkov: v areáli ihriska musia by dve kryté z vrchu a od
divákov nepoškodené lavièky pre náhradníkov, blízko ohrady odde¾ujúcej
hraciu plochu od h¾adiska, obe pre 8 osôb. V prípade, že o to požiada
hosujúce družstvo, je usporiadajúci FK povinný zabezpeèi zvýšenie poètu
miest na sedenie na 13 (prenosné lavièky, stolièky). Èiara technickej zóny
.
musí by vzdialená od postrannej èiary minimálne 1 m.
j) FK sú povinné používa reflexnú tabu¾u na striedanie hráèov.
19. Spoloèné ustanovenia
1. Usporiadate¾ stretnutia (v zmysle vyžrebovania domáci FK) zodpovedá za
bezpeènos dopravného - (ných) prostriedku - ov družstva hostí ako aj
delegovaných osôb (zvyèajne autobus, prípadne za ich osobné autá), pre
ktorý vyhradí pred štadiónom vymedzený priestor, v zmysle èl.44 SP.
2. Všetci usporiadatelia musia by starší ako 18 rokov. Každý usporiadate¾
musí ma obleèenú rozlišovaciu vestu (reflexnej farby), prièom hlavný
usporiadate¾ je osobitne oznaèený nápisom Hlavný usporiadate¾ a èíslom
1, ostatní usporiadatelia oznaèení nápisom Usporiadate¾ èíslom 2... (v
zmysle Zákona è.1/2014 Z.z., o organizovaní verejných športových
podujatí). Funkcionári hostí môžu ma oznaèenie vestou, alebo „visaèkou“,
ktoré im poskytne bez vyzvania domáci FK pre osoby, ktoré majú právo
sedie na lavièke náhradníkov a sú uvedení v zápise o stretnutí (tréner,
asistent trénera, vedúci mužstva, zdravotník). Usporiadate¾ská služba musí
ma taký poèet èlenov, aby bola bezpodmieneène schopná zabezpeèi
poriadok a regulárnos stretnutia.
3. Povinnou súèasou, resp. prílohou ku každému zápisu o stretnutí je zoznam
usporiadate¾skej služby, ktorý je HU povinný odovzda pred stretnutím DZ
alebo R stretnutia.
20. Medzinárodný styk
FK riadené ObFZ sú povinné nahlási ŠTK medzinárodný styk pre
evidenciu a delegovanie rozhodcov na tieto stretnutia komisiou rozhodcov.
Inak je tento styk plne v kompetencií FK. Pritom nesmie by narušený
priebeh majstrovských súaží. Nesplnenie tejto povinnosti môže ma za
následok disciplinárne dôsledky. Toto ustanovenie platí aj pre turnaje za
úèasti klubov zo SR.
- 22 -
21. Povinnos usporiadajúceho klubu
Usporiadajúci klub je povinný zabezpeèi bezpeèné uloženie osobných vecí
hráèov, funkcionárov, rozhodcov a delegátov v šatniach, ïalej zaisti
bezpeènos ich dopravných prostriedkov parkujúcich na urèenom mieste
v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci klub. Peniaze, klenoty
a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzda do úschovy hlavnému
usporiadate¾ovi (èl.vhodnou ohradou, aby nemohlo dôjs ku kontaktu s
divákmi. Hráèom hosujúceho družstva musí by zabezpeèené
v polèasovej prestávke obèerstvenie (minerálka a pod.).
22. postup a zostup v súažnom roèníku 2014 - 2015
Kritériá postupov a zostupov:
Ak majú po odohranej súaží dve alebo viac družstiev rovnaký poèet bodov,
rozhoduje o postupujúcom alebo vypadávajúcom:
a) vyšší poèet bodov zo vzájomných stretnutí
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
c) vyšší poèet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných
stretnutiach
Ak sú tieto kritéria rovnaké, zohrajú družstvá kvalifikáciu jednokolovo na
neutrálnom ihrisku v zmysle pravidiel UEFA. Na urèenie priebežného
poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe platí èl. 26 SP.
Poradie družstiev sa v priebehu súaže (a aj v prípade, že sa nerozhoduje
o postupe a zostupe) urèí na základe poètu získaných bodov zo všetkých
.
odohraných stretnutí.
V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie urèí nasledovne:
a) z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí
b) z vyššieho poètu strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí
c) z vyššieho poètu víazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských
stretnutiach
d) z vyššieho poètu remíz na súperových ihriskách
Súaže dospelých:
1. V súažiach dospelých majú zabezpeèený postup do vyššej súaže vždy
družstvá umiestnené na 1. mieste po skonèení súažného roèníka. ak víaz
príslušnej súaže neprejaví záujem o postup do vyššej súaže v súaži
ostáva družstvo, ktoré sa umiestnilo ako prvé pod èiarou zostupu .
V prípade odmietnutia postupov, resp. nesplnenia podmienok pre postup do
súaží VsFZ majú právo postupu až družstvá umiestnené do 3. miesta.
2. Poèas jarných prázdnin KM usporiada halové turnaje pre žiakov a dorast.
Termín KM upresní v úradnej správe a na webe ObFZ Humenné.
3. Pre zostupy a postupy v okrese platia nasledovné zásady:
- 23 -
I. trieda - starší žiaci, mladší žiaci
- postup : Víaz má právo priameho postupu do súaže VsFZ
- zostup : posledné mužstvo nevypadáva
I. trieda - dorast
- postup : Víaz má právo priameho postupu do súaže VsFZ
- zostup : posledné mužstvo nevypadáva
I. Trieda - dospelí
- postup : víaz I. triedy má zabezpeèený priamy postup do V. ligy VsFZ.
Ak víaz nemá záujem o postup, právo postupu majú ïalšie družstva v
poradí pod¾a umiestnenia po skonèení súaže ( až do 3. miesta)
- zostup : zostupuje posledné družstvo umiestnené na poslednom mieste.
Okrem toho zostup sa riadi aj poètom zostupujúcich zo súaže riadenej
VSFZ.
II. Trieda - dospelí
- postup : priamy postup do I. triedy ma zabezpeèené družstvo umiestnené
na 1. mieste. V prípade že do I. triedy nevypadne z V. ligy nikto postupuje
aj družstvo umiestnené na 2. mieste
- zostup : do III. triedy zostupuje družstvo umiestnené na poslednom mieste.
Ïalší zostup sa riadi pod¾a poètu vypadávajúcich z vyšších súaží a postupu
družstiev.
III. Trieda - dospelí
- postup: priamy postup do II. triedy má víaz III. triedy
- zostup: nezostupuje nikto
23. Rozhodcovia a delegáti zväzu
Rozhodcov a delegátov deleguje na stretnutia ObFZ. Spravodaje a oznamy,
ktorými informuje ObFZ o obsadení, sú urèené len pre rozhodcov a delegátov. ObFZ si vyhradzuje právo vo¾by oznámenia delegácie na stretnutia. FK
môže požiada o zmenu rozhodcov a delegátov poèas súažného roèníka.
Klub môže takúto žiados poda iba jeden krát v priebehu jesennej a jarnej
èasti súažného roèníka. Žiados o zmenu môže požiada iba toho rozhodcu,
ktorý mu rozhodoval v predchádzajúcom súažnom roèníku. Rozhodcovia sú
povinní uzavrie zápis o stretnutí cez ISSF po skonèení stretnutia. Delegáti sú
povinní zasiela Správu DZ vytlaèenú cez tlaèiareò
alebo strojovým písmom v 3 - och vyhotoveniach (z toho 1x originál).
Rozhodcovia a delegáti, ktorí pôsobia v súažiach ObFZ nesmú v týchto
súažiach hra. Uvedené poplatky a pokuty pre R a DZ je nutné uhradi
poštovou poukážkou na úèet ObFZ do konca kalendárneho mesiaca od
zverejnenia v ÚS.
.
- 24 -
b) v prípade, že víaz Pohára je totožný s víazom I. triedy, v Super pohári
sa stretne víaz Pohára s druhým družstvom v I. triede dospelých.
Víaz získa SUPERPOHÁR JOZEFA ŠKUBU a porazený pohár za úèas.
V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom èase nasledujú kopy
na bránu zo znaèky pokutového kopu až do rozhodnutia. Miesto stretnutia
urèi VV ObFZ, predpokladaný termín je 21. júna 2015. Štart v tomto pohári
je pre vyššie uvedené družstva povinný.
26. Súaž FAIR - PLAY
Aj v súažnom roèníku 2014 - 2015 je vyhlásená súaž slušnosti FAIR-PLAY
pre I. a II. triedu dospelých. Túto súaž vyhodnocujú delegáti zväzu pod¾a
ïalej uvedených kritérií. Hodnotenie FAIR-PLAY je odvodené
z hodnotenia UEFA, uplatòovaného v súaži FAIR-PLAY v rámci ChampionLeague. Vzh¾adom na kladné poznatky z tohto hodnotenia boli kritéria
.
prevzaté aj pre slovenské súaže.
Kritéria:
1. Èervené a žlté karty
Odpoèet sa robí z maximálneho poètu 10:
a) žltá karta - 1 bod
b) èervená karta - 3 body
Ak hráè bol napomínaný žltou kartou a neskoršie obdržal 2. ŽK a v
dôsledku
toho aj èervenú, zapoèíta sa do hodnotenia iba hodnota èervenej karty, t. j. –
3 body. V prípade, že po žltej karte sa hráè dopustí priestupku, za ktorý
dostane
èervenú kartu, do hodnotenia sa zapoèítavajú obidve previnenia, t. j. 1 + 3
spolu – 4 body. V tomto kritériu je možné vyèísli aj mínusové body.
2. Pozitívna hra:
Maximum 10 bodov, minimum 1 bod
Týmto kritériom sa má podpori aktívna hra, ktorá je atraktívna pre divákov.
- Pozitívne aspekty: - viac ofenzívna ako defenzívna hra
- snaha nenaahova èas, dosta loptu rýchle spä do hry
- snaha o docielenie gólu, aj keï výsledok je jasný
- Negatívne aspekty: - zdržiavacia taktika
- naahovanie èasu
- taktika založená na defenzíve, rozbíjanie hry
- simulovanie a pod.
Pozitívnos je spojená s gólovými šancami a docielenými gólmi.
3. Rešpektovanie súpera
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod
- 26 -
24. Pohár NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ
a) V súažnom roèníku 2014 - 2015 sa odohrá XXXV. roèník Pohára NEXIS
FIBERS a.s., a ObFZ Humenné. V súaží Pohára NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ
sa zúèastnia povinne FK I. triedy dospelých, doplnené o družstva II. a III.
triedy. V 1.kole pohára odohrá 16 mužstiev. Výhodu domáceho pro-stredia
budú ma družstvá z nižšej súaže, alebo družstva umiestnené v tabu¾ke
nižšie. Do 2.kola bude nasadených 8 najlepších družstiev z umies-tnenia v
predošlom roèníku majstrovských súaží, svoje stretnutia odohrajú na
ihriskách súpera. 3.kolo výhodu domáceho prostredia urèí žreb. Stretnutia sa
b) h r a j ú v y l u è o v a c í m s p ô s o b o m f o r m o u j e d n é h o s t r e t n u t i a .
V prípade nerozhodného výsledku o víazovi rozhodnú kopy na bránu zo
znaèky pokutového kopu v zmysle pravidiel UEFA bez predlžovania
stretnutia. Pokia¾ nestanovuje tento Rozpis inak, platia pre pohárové stretnutia
ustanovenia SP a ostatných nariadení riadiaceho orgánu. Semifinálové
stretnutia sa hrajú dvojkolovo systémom doma vonku a urèujú sa žrebom.
Postup do finále sa riadi pod¾a medzinárodných pravidiel výsledkov
pohárových stretnutí. (v dvojzápasových kolách platia góly na ihriskách
súperov pod¾a medzinárodných pravidiel). V prípade nenastú penia FK na
semifinálové stretnutie alebo nedohranie stretnutia
z akéhoko¾vek dôvodu z viny FK bude semifinálové dvojstretnutie ukonèené
.
v prospech súpera.
c) Finálové stretnutie sa hrá jednokolovo a odohrá sa v Borove, termín stretnutia
urèí VV ObFZ. Vo finálovom stretnutí v prípade nerozhodného výsledku v
riadnom hracom èase nasledujú kopy na bránu zo znaèky pokutového kopu až
do rozhodnutia.
.
d) Ocenenie finalistov a semifinalistov Pohára NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ:
- víaz Pohára získava titul “Víaz Pohára NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ pre
príslušný roèník”, putovný pohár, diplom, trofej a finanènú odmenu vo
,
výške 250 €,
- finalista získava diplom, pohár a finanènú odmenu vo výške 200 €,
- semifinalista získava diplom a finanènú odmenu vo výške 100 €.
- v prípade, že generálny sponzor neposkytne finanèné prostriedky odmeny
.
sa nevyplácajú.
e) Vyplatenie odmien je podmienené úèasou v Superpohári ObFZ
....Humenné Memoriál J. ŠKUBU
U
25. XI. roèník
SUPERPOHÁR ObFZ - MEMORIÁL JOZEFA ŠKUBU
Odohrá sa po skonèení súažného roèníka 2014/2015 a stretnú sa v òom:
a) víaz Pohára Nexis Fibers a.s., a ObFZ Humenné s víazom I. triedy
,
dospelých,
- 25 -
Od hráèov sa oèakáva, že budú rešpektova pravidlá futbalu, súažný
poriadok a súpera. Pri hodnotení delegát prihliada i na závažnos udelených
osobných trestov (ŽK a ÈK). Hodnotí sa tiež pozitívne chovanie, napr. pomoc
pri zranení a pod.. Bežné správanie bez výrazných negatív a pozitív nemôže
by ohodnotené 5 bodmi.
4. Rešpektovanie rozhodcu
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod
Od hráèa sa oèakáva, že bude rešpektova rozhodnutia rozhodcu. Aj tu môže
delegát prihliada na závažnos udelených osobných trestov (ŽK
a ÈK). Hodnotí sa chovanie. Bežné chovanie bez výrazných negatívnych
a pozitívnych prípadov nemôže by ohodnotené 5 bodmi.
5. Správanie predstavite¾ov klubu
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod
Oèakáva sa od predstavite¾ov klubov vrátane trénerov, že budú vplýva na
hráèov, aby hrali fair a používali len dovolené športové, technické, taktické
a morálne aspekty v hre aj mimo nej. Správanie bez mimoriadnych
negatívnych a pozitívnych aspektov nemôže by hodnotené 5 bodmi.
6. Chovanie obecenstva
Maximum 5 bodov
Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je
žiaduca. Ak táto podpora sa deje slušným povzbudzovacím pokrikom, spevom
a pod., takéto správanie vytvára potrebnú futbalovú atmosféru
a prispieva k FAIR-PLAY. Tým viac, ak obecenstvo rešpektuje verdikty
rozhodcov. 5 bodov je možné pripísa len za podmienky športovej atmosféry.
Toto kritérium je možné použi aj pre hodnotenie súpera, ak je na stretnutí
primeraný poèet jeho fanúšikov. Ak ide o nepatrný poèet, kritérium sa
nepoužije.
.
Celkové hodnotenie
- maximálny poèet bodov je 40,
- v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6, maximálny poèet
bodov je 35.
Príklad
a) plný poèet bodov - 40
dosiahnuté body (8 + 7 + 3 + 4 + 5 + 4) = 31
výpoèet: 31 x 10 = 7,75 bodov
40
b) poèet bodov - 35
dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8 +7 + 3 + 4 + 5) = 27
výpoèet: 27 x 10 = 7,71 bodov
35
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady fair - play hráèov voèi
súperovi, rozhodcovi, obecenstvu a pod. V prípade obzvl᚝ nešportového
správania sa je možné správanie predstavite¾ov klubu a obecenstva
(v bodoch 5 a 6) hodnoti mínusovou hodnotou najviac (-3 body). Ak príde zo
strany FK, jeho hráèov, funkcionárov, resp. divákov k naplneniu skutoènosti
v èl. 100 /písm. d/ SP, bude FK z tejto súaže vylúèený.
.
- 27 -
Ak sa stretnutie neuskutoèní z viny FK alebo bude predèasne ukonèené
z viny FK /pokles pod 7, opustenie HP a pod./ previnivší FK obdrží 0 bodov
a súper známku v hodnote priemeru z odohratých stretnutí.
27. Tituly a ceny
Víaz každej skupiny v roèníku 2014/ 2015 získa titul Víaza príslušnej
skupiny, diplom a pohár.
28. Zasadnutia odborných komisií
a) Zasadnutia komisií ObFZ sa budú kona takto:
DK ObFZ štvrtok o 16,00 hod.
ŠTK ObFZ štvrtok o 15,00 hod.
KM ObFZ štvrtok o 15,00 hod.
KR ObFZ streda o 16,00 hod.
Matrika ObFZ štvrtok o 13,00 - 17,00 hod. v prestupovom období poèas
súažného roèníka
b) V prípade pozvania zástupcu FK na zasadnutia odborných komisii sú
povinní zúèastòova sa iba štatutárni zástupcovia uvedení v prihláške na
súažný roèník 2014/2015 a pozvaní menovite resp. funkène.
Úradné správy ObFZ, rozhodnutia odborných komisií a delegácie R a DZ
budú uverejòované na webovej stránke ObFZ (www.obfzhumenne.sk).
29. Závereèné ustanovenie
Rozpis je neoddelite¾nou súèasou platného súažného poriadku, a je záväzný
pre riadiaci zväz aj futbalové kluby v oblastných futbalových súažiach.
Výklad k tomuto rozpisu prislúcha ŠTK ObFZ HUMENNÉ. Táto publikácia
je chránená autorským zákonom a medzinárodnými doho-dami o autorských
právach. Nepovolené kopírovanie alebo rozširovanie týchto publikácií èi ich
.
èastí je bez súhlasu ObFZ Humenné trestné!
Prioritná ÚS ObFZ Humenné je na webovej stránke ObFZ Humenné.
Peter Jenèura v. r.
predseda ObFZ
Mgr. Milan Rušèanský v. r.
predseda ŠTK
- 28 -
Mgr. Ladislav Mochnacký v. r.
sekretár ObFZ
I. Trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Úèastníci:
TJ Družstevník Modra n/Cir.
TJ Tvarona Uliè
TJ Jednota Krásny Brod
TJ Prevádzkar V. Sitnica
TJ Družstevník Ladièkovce
TJ Družstevník Dlhé n/Cir.
TJ Ptava NV Ptièie
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TJ Slovan Belá n/Cir.
TJ Koškovce
TJ Jasenov
TJ Borov
TJ Lesy Zubné
TJ SM Ub¾a
TJ DP Košarovce
Schválené výnimky z hracích dní a èasov:
TJ Borov domáce stretnutia v sobotu v UHÈ.
Modra
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Košarovce
Ub¾a
Zubné
Borov
Jasenov
Koškovce
Belá
Košarovce
Ub¾a
Zubné
Borov
Jasenov
Koškovce
Belá
Modra
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Košarovce
Koškovce
Jasenov
Borov
Zubné
Ub¾a
Modra
Belá
Ptièie
Dlhé
Ladièkovce
V. Sitnica
Kr. Brod
Uliè
Belá
Ptièie
Dlhé
Ladièkovce
V. Sitnica
Kr. Brod
Uliè
Košarovce
Koškovce
Jasenov
Borov
Zubné
Ub¾a
Modra
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Belá
Košarovce
Modra
Ub¾a
Zubné
Borov
Jasenov
Koškovce
Košarovce
Modra
Ub¾a
Zubné
Borov
Jasenov
Koškovce
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Belá
Košarovce
Jasenov
Borov
Zubné
Ub¾a
Modra
Uliè
Koškovce
Belá
Ptièie
Dlhé
Ladièkovce
V. Sitnica
Kr. Brod
Koškovce
Belá
Ptièie
Dlhé
Ladièkovce
V. Sitnica
Kr. Brod
Košarovce
Jasenov
Borov
Zubné
Ub¾a
Modra
Uliè
- 29 -
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Belá
Koškovce
Košarovce
Uliè
Modra
Ub¾a
Zubné
Borov
Jasenov
Košarovce
Uliè
Modra
Ub¾a
Zubné
Borov
Jasenov
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Belá
Koškovce
Košarovce
Borov
Zubné
Ub¾a
Modra
Uliè
Kr. Brod
Jasenov
Koškovce
Belá
Ptièie
Dlhé
Ladièkovce
V. Sitnica
Jasenov
Koškovce
Belá
Ptièie
Dlhé
Ladièkovce
V. Sitnica
Košarovce
Borov
Zubné
Ub¾a
Modra
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Belá
Koškovce
Jasenov
Košarovce
Kr. Brod
Uliè
Modra
Ub¾a
Zubné
Borov
Košarovce
Kr. Brod
Uliè
Modra
Ub¾a
Zubné
Borov
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Belá
Koškovce
Jasenov
Košarovce
Zubné
Ub¾a
Modra
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Borov
Jasenov
Koškovce
Belá
Ptièie
Dlhé
Ladièkovce
Borov
Jasenov
Koškovce
Belá
Ptièie
Dlhé
Ladièkovce
Košarovce
Zubné
Ub¾a
Modra
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Belá
Koškovce
Jasenov
Borov
Košarovce
V. Sitnica
Kr. Brod
Uliè
Modra
Ub¾a
Zubné
Košarovce
V. Sitnica
Kr. Brod
Uliè
Modra
Ub¾a
Zubné
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Belá
Koškovce
Jasenov
Borov
Košarovce
Ub¾a
Modra
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Zubné
Borov
Jasenov
Koškovce
Belá
Ptièie
Dlhé
Zubné
Borov
Jasenov
Koškovce
Belá
Ptièie
Dlhé
Košarovce
Ub¾a
Modra
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
- 30 -
Dlhé
Ptièie
Belá
Koškovce
Jasenov
Borov
Zubné
Košarovce
Modra
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Belá
Koškovce
Jasenov
Borov
Zubné
Ub¾a
Košarovce
Ladièkovce
V. Sitnica
Kr. Brod
Uliè
Modra
Ub¾a
Košarovce
Ladièkovce
V. Sitnica
Kr. Brod
Uliè
Modra
Ub¾a
Ub¾a
Zubné
Borov
Jasenov
Koškovce
Belá
Ptièie
Ub¾a
Zubné
Borov
Jasenov
Koškovce
Belá
Ptièie
Košarovce
Dlhé
Ladièkovce
V. Sitnica
Kr. Brod
Uliè
Modra
Košarovce
Dlhé
Ladièkovce
V. Sitnica
Kr. Brod
Uliè
Modra
- 31 -
Dlhé
Ptièie
Belá
Koškovce
Jasenov
Borov
Zubné
Košarovce
Modra
Uliè
Kr. Brod
V. Sitnica
Ladièkovce
Dlhé
Ptièie
Belá
Koškovce
Jasenov
Borov
Zubné
Ub¾a
II. Trieda
Úèastníci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FO Ajax Pakostov “B”
OŠK Rokytov pri HE
TJ Vihorlat Z. Hámre
FK Slovan Lobe N. Sitnica
TJ Rozkvet V. Hrušov
TJ Družstevník Papín
FK Brestov
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TJ Družstevník Hrabovec n/Lab.
ŠK Slavia Lackovce
TJ Družstevník Lieskovec
FK Rovné
TJ Tatran Kolonica
FK Roma Snina
TJ Družstevník Lukaèovce
Schválené výnimky z hracích dni a èasov:
FK Roma Snina domáce stretnutia v nede¾u o 14:00 hodine
4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23 kolo prvé štyri stretnutia 3 hod pred UHÈ
1. kolo: 03. 08. 2014 o16.30 hod
1 Pakostov „B“ Lukaèovce
2 Rokytov
Roma Snina
3 Z. Hámre
Kolonica
4 N. Sitnica
Rovné
5 V. Hrušov
Lieskovec
6 Papín
Lackovce
7 Brestov
Hrabovec
14. kolo: 02. 11. 2014 o 13.30 hod
92 Lukaèovce
Pakostov „B“
93 Roma Snina Rokytov
94 Kolonica
Z. Hámre
95 Rovné
N. Sitnica
96 Lieskovec
V. Hrušov
97 Lackovce
Papín
98 Hrabovec
Brestov
2. kolo: 10. 08. 2014 o 16.30 hod
Hrabovec
8 Lukaèovce
Brestov
9 Lackovce
Papín
10 Lieskovec
V. Hrušov
11 Rovné
N. Sitnica
12 Kolonica
Z. Hámre
13 Romo Snina
Rokytov
14 Pakostov „B“
15. kolo: 29. 3.. 2015
99 Hrabovec
100 Brestov
101 Papín
102 V. Hrušov
103 N. Sitnica
104 Z. Hámre
105 Rokytov
3. kolo: 17. 08. 2014
15 Rokytov
16 Z. Hámre
17 N. Sitnica
18 V. Hrušov
19 Papín
20 Brestov
21 Hrabovec
16. kolo: 5. 4. 2015 o 15.30 hod
Rokytov
106 Lukaèovce
Z. Hámre 12.30
107 Pakostov “B”
N. Sitnica
108 Romo Snina
V. Hrušov
109 Kolonica
Papín
110 Rovné
Brestov
111 Lieskovec
Hrabovec
112 Lackovce
o 16.30 hod
Lukaèovce
Pakostov “B”
Romo Snina
Kolonica
Rovné
Lieskovec
Lackovce
4. kolo: 24. 8. 2014 o 16.30 hod
22 Pakostov „B“
N. Sitnica
23 Rokytov
Z. Hámre
24 Rovné
Brestov
25 Kolonica
Papín
26 Romo Snina
V. Hrušov
27 Lukaèovce
Lackovce
28 Lieskovec
Hrabovec
17. kolo: 12. 4. 2015
113 N. Sitnica
114 Z. Hámre
115 Brestov
116 Papín
117 V. Hrušov
118 Lackovce
119 Hrabovec
13.30
13.30
13.30
13.30
- 32 -
o 15.00 hod
Lukaèovce
Lackovce
Lieskovec
Rovné
Kolonica
Romo Snina
Pakostov „B“
o 15.30 hod
Pakostov „B“
Rokytov
Rovné
Kolonica
Romo Snina
Lukaèovce
Lieskovec
5. kolo: 31. 8. 2014 o 16.30 hod
Lieskovec
29 Lackovce
13.30
Rokytov
13.30
30 N. Sitnica
Pakostov „B“ 13.30
31 V. Hrušov
Romo Snina 13.30
32 Papín
33 Brestov
Kolonica
34 Hrabovec
Rovné
35 Z. Hámre
Lukaèovce
18. kolo: 19. 4. 2015 o 16.00 hod
Z. Hámre
120 Lukaèovce
N. Sitnica
121 Rokytov
V. Hrušov 13.00
122 Pakostov „B“
Papín
123 Romo Snina
Brestov
124 Kolonica
125 Rovné
Hrabovec
126 Lieskovec
Lackovce
6. kolo: 07. 09. 2014 o 16.00 hod
36 Lukaèovce
Lieskovec
37 Romo Snina
Brestov
38 Kolonica
Hrabovec
39 Rovne
Lackovce
40 Pakostov“B“
Papín
41 Rokytov
V. Hrušov
42 Z. Hámre
N. Sitnica
19. kolo: 26. 4. 2015 o 16.00 hod
127 Lieskovec
Lukaèovce
128 Lackovce
Rovné
129 Hrabovec
Kolonica
130 Brestov
Romo Snina
131 Papín
Pakostov“B“
132 V. Hrušov
Rokytov
133 N. Sitnica
Z. Hámre
7. kolo: 14. 09. 2014
43 N. Sitnica
44 Hrabovec
45 Papín
46 Brestov
47 V. Hrušov
48 Lackovce
49 Lieskovec
13.00
13.00
13.00
o 16.00 hod
Lukaèovce
Romo Snina
Rokytov
Pakostov “B“
Z. Hámre
Kolonica
Rovné
20. kolo: 03. 05. 2015 o 16.30 hod
134 Lukaèovce
N. Sitnica
135 Romo Snina
Hrabovec
136 Rokytov
Papín
137 Pakostov “B“
Brestov
138 Z. Hámre
V. Hrušov
139 Kolonica
Lackovce
140 Rovné
Lieskovec
13.00
13.00
13.00
13.00
8. kolo: 21. 09. 2014 o 15.00 hod
50 Lukaèovce
Rovné
51 Kolonica
Lieskovec
52 Romo Snina
Lackovce
53 Pakostov”B“
Hrabovec
54 Rokytov
Brestov
55 Z. Zámre
Papín
56 N. Sitnica
V. Hrušov
21. kolo: 10. 05. 2015
141 Rovné
142 Lieskovec
143 Lackovce
144 Hrabovec
145 Brestov
146 Papín
147 V. Hrušov
9. kolo: 28. 09. 2014
57 V. Hrušov
58 Papín
59 Brestov
60 Hrabovec
61 Lackovce
62 Lieskovec
63 Rovné
22. kolo: 17. 05. 2015 o 17.00 hod
148 Lukaèovce
V. Hrušov
149 N. Sitnica
Papín
150 Z. Hámre
Brestov
151 Rokytov
Hrabovec
152 Pakostov “B”
Lackovce
153 Romo Snina
Lieskovec
154 Kolonica
Rovné
o 15.00 hod
Lukaèovce
N. Sitnica
Z. Hámre
Rokytov
Pakostov “B”
Romo Snina
Kolonica
10. kolo: 05. 10. 2014 o 14.30 hod
64 Lukaèovce
Kolonica
65 Romo Snina
Rovné
66 Pakostov „B“
Lieskovec 11.30
67 Rokytov
Lackovce
68 Z. Hámre
Hrabovec
69 N. Sitnica
Brestov
70 V. Hrušov
Papín
o 17.00 hod
Lukaèovce
Kolonica
Romo Snina
Pakostov”B“
Rokytov
Z. Zámre
N. Sitnica
23. kolo: 24. 05. 2015 o 17.00 hod
Lukaèovce
155 Kolonica
Romo Snina
156 Rovné
Pakostov „B“
157 Lieskovec
Rokytov
158 Lackovce
Z. Hámre
159 Hrabovec
N. Sitnica
160 Brestov
V. Hrušov
161 Papín
- 33 -
13.30
13.30
13.30
13.30
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
11. kolo: 12. 10. 2014
71 Papín
72 Brestov
73 Hrabovec
74 Lackovce
75 Lieskovec
76 Rovné
77 Kolonica
12. kolo: 19. 10. 2014
78 Lukaèovce
79 Pakostov “B”
80 Rokytov
81 Z. Hámre
82 N. Sitnica
83 V. Hrušov
84 Papín
13. kolo: 26. 10. 2014
85 Brestov
86 Hrabovec
87 Lackovce
88 Lieskovec
89 Rovné
90 Kolonica
91 Romo Snina
o 14.30 hod.
24. kolo: 31. 5. 2015 o 17.00 hod.
162 Lukaèovce
Papín
163 V. Hrušov
Brestov
164 N. Sitnica
Hrabovec
165 Z. Hámre
Lackovce
166 Rokytov
Lieskovec
167 Pakostov “B“
Rovné
168 Romo Snina
Kolonica
Lukaèovce
V. Hrušov
N. Sitnica
Z. Hámre
Rokytov
Pakostov “B“
Romo Snina
o 14.30 hod.
25. kolo: 7. 6. 2015 o 17.00 hod.
169 Romo Snina Lukaèovce
170 Kolonica
Pakostov “B”
171 Rovné
Rokytov
172 Lieskovec
Z. Hámre
173 Lackovce
N. Sitnica
174 Hrabovec
V. Hrušov
175 Brestov
Papín
Romo Snina
Kolonica
Rovné
Lieskovec
Lackovce
Hrabovec
Brestov
o 14.30 hod.
26. kolo: 14. 6. 2015
176 Lukaèovce
177 Papín
178 V. Hrušov
179 N. Sitnica
180 Z. Hámre
181 Rokytov
182 Pakostov“B”
Lukaèovce
Papín
V. Hrušov
N. Sitnica
Z. Hámre
Rokytov
Pakostov“B”
- 34 -
o 17.00 hod.
Brestov
Hrabovec
Lackovce
Lieskovec
Rovné
Kolonica
Romo Snina
III. Trieda
Úèastníci:
1.
2.
3.
4.
5.
TJ Družstevník Èertížne
TJ Zbudské Dlhé
TJ Javorník Ulièské Krivé
TJ Hankovce
TJ Družstevník Habura
6.
7.
8.
9.
10.
Vo¾ný los
TJ Roma Podskalka Humenné
TJ Družstevník Turcovce
TJ Partizán Hrubov
TJ Iskra Òagov
Schválené výnimky z hracích dni a èasov:
TJ Družstevník Èertižné domáce stretnutia v nede¾u o 14.00 hod.
TJ Javorník Ulièské Krivé domáce stretnutia v nede¾u o 14.00 hod.
1. kolo: 24. 08. 2014 o 16.30 hod
1 Èertižné
Òagov
2 Zb. Dlhé
Hrubov
3 Ul. Krivé
Turcovce
4 Hankovce
Vo¾ný los
5 Habura
Podskalka
10. kolo: 19. 04. 2015 o 16.00 hod
46 Òagov
Certižné
47 Hrubov
Zb. Dlhé
48 Turcovce
Ul. Krivé
49 Vo¾ný los
Hankovce
50 Podskalka
Habura
2. kolo: 31. 08. 2014 o 16.30 hod
6 Òagov
Podskalka
7 Vo¾ný los
Habura
8 Turcovce
Hankovce
9 Hrubov
Ul. Krivé
10 Èertižné
Zb. Dlhé
11. kolo: 26. 4. 2015 o 16.00 hod.
51 Podskalka
Òagov
52 Habura
Vo¾ný los
53 Hankovce
Turcovce
54 Ul. Krivé
Hrubov
55 Zb. Dlhé
Èertižné
3. kolo: 7. 09. 2014 o 16.00 hod
11 Zb. Dlhé
Òagov
12 Ul. Krivé
Èertižné
13 Hankovce
Hrubov
14 Habura
Turcovce
15 Podskalka
Vo¾ný los
12. kolo: 3. 5. 2015. o 16.30 hod.
56 Òagov
Zb. Dlhé
57 Èertižné
Ul. Krivé
58 Hrubov
Hankovce
59 Turcovce
Habura
60 Vo¾ný los
Podskalka
4. kolo: 14. 09. 2014 o 16.00 hod
16 Òagov
Vo¾ný los
17 Turcovce
Podskalka
18 Hrubov
Habura
19 Èertižné
Hankovce
20 Zb. Dlhé
Ul. Krivé
13. kolo: 10. 5. 2015 o 17. 00 hod
61 Vo¾ný los
Òagov
62 Podskalka
Turcovce
63 Habura
Hrubov
64 Hankovce
Èertižné
65 Ul. Krivé
Zb. Dlhé
5. kolo: 21. 09. 2014 o 15.00 hod
21 Ul. Krivé
Òagov
22 Hankovce
Zb. Dlhé
23 Habura
Èertižné
24 Podskalka
Hrubov
25 Vo¾ný los
Turcovce
14. kolo: 17. 5. 2015 o 17.00 hod.
66 Òagov
Ul. Krivé
67 Zb. Dlhé
Hankovce
68 Èertižné
Habura
69 Hrubov
Podskalka
70 Turcovce
Vo¾ný los
- 35 -
6. kolo: 28. 09. 2014 o 15.00 hod
26 Òagov
Turcovce
27 Hrubov
Vo¾ný los
28 Èertižné
Podskalka
29 Zb. Dlhé
Habura
30 Ul. Krivé
Hankovce
15. kolo: 24. 5. 2015 o 17.00 hod.
71 Turcovce
Òagov
72 Vo¾ný los
Hrubov
73 Podskalka
Èertižné
74 Habura
Zb. Dlhé
75 Hankovce
Ul. Krivé
7. kolo: 05. 10. 2014 o 14.30 hod
31 Hankovce
Òagov
32 Habura
Ul. Krivé
33 Podskalka
Zb. Dlhé
34 Vo¾ný los
Èertižné
35 Turcovce
Hrubov
16. kolo: 31. 5. 2015 o 17.00 hod.
76 Òagov
Hankovce
77 Ul. Krivé
Habura
78 Zb. Dlhé
Podskalka
79 Èertižné
Vo¾ný los
80 Hrubov
Turcovce
8. kolo: 12. 10. 2014 o 14.30 hod
36 Òagov
Hrubov
37 Èertižné
Turcovce
38 Zb. Dlhé
Vo¾ný los
39 Ul. Krivé
Podskalka
40 Hankovce
Habura
17. kolo: 7. 6. 2015 o 17.00 hod.
81 Hrubov
Òagov
82 Turcovce
Èertižné
83 Vo¾ný los
Zb. Dlhé
84 Podskalka
Ul. Krivé
85 Habura
Hankovce
9. kolo: 19. 10. 2014 o 14.00 hod
41 Habura
Òagov
42 Podskalka
Hankovce
43 Vo¾ný los
Ul. Krivé
44 Turcovce
Zb. Dlhé
45 Hrubov
Èertižné
18. kolo: 14. 6. 2015 o 17.00 hod.
86 Òagov
Habura
87 Hankovce
Podskalka
88 Ul. Krivé
Vo¾ný los
89 Zb. Dlhé
Turcovce
90 Èertižné
Hrubov
- 36 -
DORAST
I. Trieda
1.
2.
3.
4.
5.
TJ Družstevník Baškovce
OFK Stakèín
FK Kamenica
TJ Jasenov
FK Humenné
6.
7.
8.
9.
10.
FO
TJ
TJ
TJ
TJ
Ajax Pakostov
Družstevník Papín
Vihorlat Zemplínske Hámre
Družstevník Dlhé n/Cir
Ptava NV Ptièie
FK Humenné hrá domáce stretnutia na ihrisku v Brekove v UHÈ.
1. kolo: 23. 8. 2014 o 14:00 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
Baškovce
Stakè?n
Kamenica
Jasenov
FK Humenné
10. kolo: 18. 4. 2015 o 14:00 hod.
46.
47.
48.
49.
50.
Ptièie
Dlhé
Z. Hámre
Papín
Pakostov
2. kolo: 30. 8. 2014 o 14:00 hod.
6.
7.
8.
9.
10.
Ptièie
Papín
Z. Hámre
Dlhé
Baškovce
Stakèín
Kamenica
Jasenov
FK Humenné
Pakostov
51.
52.
53.
54.
55.
Pakostov
FK Humenné
Jasenov
Kamenica
Stakèín
Ptièie
Z. Hámre
Dlhé
Baškovce
Stakèín
56.
57.
58.
59.
60.
Ptièie
Baškovce
Dlhé
Z. H?mre
Pap?n
Kamenica
Jasenov
FK Humenné
Pakostov
Papín
Ptièie
Papín
Z. Hámre
Dlhé
Baškovce
Ptièie
Baškovce
Dlhé
Z. H?mre
Pap?n
Stakèín
Kamenica
Jasenov
FK Humenné
Pakostov
13. kolo: 09. 5. 2015 o 14:00 hod.
Papín
Pakostov
FK Humenné
Jasenov
Kamenica
61.
62.
63.
64.
65.
5. kolo: 20. 9. 2014 o 14:00 hod.
21.
22.
23.
24.
25.
Pakostov
FK Humenné
Jasenov
Kamenica
Stakèín
12. kolo: 02. 5. 2015 o 14:00 hod.
4. kolo: 13. 9. 2014 o 14:00 hod.
16.
17.
18.
19.
20.
Baškovce
Stakè?n
Kamenica
Jasenov
FK Humenné
11. kolo: 25. 4. 2015 o 14:00 hod.
3. kolo: 06. 9. 2014 o 14:00 hod.
11.
12.
13.
14.
15.
Ptièie
Dlhé
Z. Hámre
Papín
Pakostov
Papín
Pakostov
FK Humenné
Jasenov
Kamenica
Ptièie
Z. Hámre
Dlhé
Baškovce
Stakèín
14. kolo: 16. 5. 2015 o 14:00 hod.
Ptièie
Stakèín
Baškovce
Dlhé
Z. Hámre
66.
67.
68.
69.
70.
- 37 -
Ptièie
Stakèín
Baškovce
Dlhé
Z. Hámre
Kamenica
Jasenov
FK Humenné
Pakostov
Papín
6. kolo: 27. 9. 2014 o 14:00 hod.
26.
27.
28.
29.
30.
Ptièie
Dlhé
Baškovce
Stakè?n
Kamenica
15. kolo: 23. 5. 2015 o 14:00 hod.
66.
67.
68.
69.
70.
Z. Hámre
Papín
Pakostov
FK Humenné
Jasenov
7. kolo: 04. 108. 2014 o 14:00 hod.
31.
32.
33.
34.
35.
Jasenov
FK Humenné
Pakostov
Papín
Z. Hámre
Ptièie
Baškovce
Stakèín
Kamenica
Jasenov
71.
72.
73.
74.
75.
Ptièie
Kamenica
Stakèín
Baškovce
Dlhé
FK Humenné
Pakostov
Papín
Z. Hámre
Dlhé
Ptièie
Kamenica
Stakèín
Baškovce
Dlhé
Jasenov
FK Humenné
Pakostov
Papín
Z. Hámre
17. kolo: 06. 6. 2015 o 14:00 hod.
76.
77.
78.
79.
80.
Dlhé
Z. Hámre
Papín
Pakostov
FK Humenné
9. kolo: 18. 10. 2014 o 14:00 hod.
41.
42.
43.
44.
45.
Ptièie
Dlhé
Baškovce
Stakè?n
Kamenica
16. kolo: 30. 5. 2015 o 14:00 hod.
8. kolo: 11. 10. 2014 o 14:00 hod.
36.
37.
38.
39.
40.
Z. Hámre
Papín
Pakostov
FK Humenné
Jasenov
Dlhé
Z. Hámre
Papín
Pakostov
FK Humenné
Ptièie
Baškovce
Stakèín
Kamenica
Jasenov
18. kolo: 13. 6. 2015 o 14:00 hod.
Ptièie
Jasenov
Kamenica
Stakèín
Baškovce
81.
82.
83.
84.
85.
- 38 -
Ptièie
Jasenov
Kamenica
Stakèín
Baškovce
FK Humenné
Pakostov
Papín
Z. Hámre
Dlhé
ŽIACI
I. Trieda
1.
2.
3.
4.
5.
OFK Hažín n/Cir.
OFK Stakèín
FK Kamenica
TJ Jasenov
FK Humenné
6.
7.
8.
9.
10.
ŠK
TJ
TK
TJ
TJ
Futura Humenné
Družstevník ¼ubiša
Slovan Belá n/Cir.
Družstevník Dlhé n/Cir.
Ptava NV Ptièie
FK Humenné hrá domáce stretnutia na ihrisku v Ohradzanoch o 11:00 hod.
ŠK Futura Humenné hrá domáce stretnutia o 13:30
TJ ¼ubiša hrá domáce stretnutia o 14:30
1. kolo: 23. 8. 2014 o 12:00 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
Hažín n/C
Stakè?n
Kamenica n/C
Jasenov
FK Humenné
10. kolo: 18. 4. 2015 o 12:00 hod.
46.
47.
48.
49.
50.
Ptièie
Dlhé n/C
Belá n/C
¼ubiša
ŠK Futura
2. kolo: 30. 8. 2014 o 12:00 hod.
6.
7.
8.
9.
10.
Ptièie
¼ubiša
Belá n/C
Dlhé n/C
Hažín n/C
Stakèín
Kamenica n/C
Jasenov
FK Humenné
ŠK Futura
51.
52.
53.
54.
55.
ŠK Futura
FK Humenné
Jasenov
Kamenica n/C
Stakèín
Ptièie
Belá n/C
Dlhé n/C
Hažín n/C
Stakèín
56.
57.
58.
59.
60.
Ptièie
Hažín n/C
Dlhé n/C
Belá n/C
¼ubiša
Kamenica n/C
Jasenov
FK Humenné
ŠK Futura
¼ubiša
Ptièie
¼ubiša
Belá n/C
Dlhé n/C
Hažín n/C
Ptièie
Hažín n/C
Dlhé n/C
Belá n/C
¼ubiša
Stakèín
Kamenica n/C
Jasenov
FK Humenné
ŠK Futura
13. kolo: 09. 5. 2015 o 12:00 hod.
¼ubiša
SK Futura
FK Humenné
Jasenov
Kamenica n/C
61.
62.
63.
64.
65.
5. kolo: 20. 9. 2014 o 12:00 hod.
21.
22.
23.
24.
25.
ŠK Futura
FK Humenné
Jasenov
Kamenica n/C
Stakèín
12. kolo: 02. 5. 2015 o 12:00 hod.
4. kolo: 13. 9. 2014 o 12:00 hod.
16.
17.
18.
19.
20.
Hažín n/C
Stakè?n
Kamenica n/C
Jasenov
FK Humenné
11. kolo: 25. 4. 2015 o 12:00 hod.
3. kolo: 06. 9. 2014 o 12:00 hod.
11.
12.
13.
14.
15.
Ptièie
Dlhé n/C
Belá n/C
¼ubiša
ŠK Futura
¼ubiša
SK Futura
FK Humenné
Jasenov
Kamenica n/C
Ptièie
Belá n/C
Dlhé n/C
Hažín n/C
Stakèín
14. kolo: 16. 5. 2015 o 12:00 hod.
Ptièie
Stakèín
Hažín n/C
Dlhé n/C
Belá n/C
66.
67.
68.
69.
70.
- 39 -
Ptièie
Stakèín
Baškovce
Dlhé
Z. Hámre
Kamenica
Jasenov
FK Humenné
Pakostov
Papín
6. kolo: 27. 9. 2014 o 12:00 hod.
26.
27.
28.
29.
30.
Ptièie
Dlhé n/c
Hažín n/C
Stakè?n
Kamenica n/C
15. kolo: 23. 5. 2015 o 12:00 hod.
66.
67.
68.
69.
70.
Belá n/C
¼ubiša
ŠK Futura
FK Humenné
Jasenov
7. kolo: 04. 10. 2014 o 12:00 hod.
31.
32.
33.
34.
35.
Jasenov
FK Humenné
ŠK Futura
¼ubiša
Belá n/C
Ptièie
Hažín n/C
Stakèín
Kamenica n/C
Jasenov
71.
72.
73.
74.
75.
Ptièie
Kamenica n/C
Stakèín
Hažín n/C
Dlhé n/C
FK Humenné
ŠK Futura
¼ubiša
Belá n/C
Dlhé n/C
Ptièie
Kamenica n/C
Stakèín
Hažín n/C
Dlhé n/C
Jasenov
FK Humenné
ŠK Futura
¼ubiša
Belá n/C
17. kolo: 06. 6. 2015 o 12:00 hod.
76.
77.
78.
79.
80.
Dlhé n/C
Belá n/C
¼ubiša
ŠK Futura
FK Humenné
9. kolo: 18. 10. 2014 o 12:00 hod.
41.
42.
43.
44.
45.
Ptièie
Dlhé n/c
Hažín n/C
Stakè?n
Kamenica n/C
16. kolo: 30. 5. 2015 o 12:00 hod.
8. kolo: 11. 10. 2014 o 12:00 hod.
36.
37.
38.
39.
40.
Belá n/C
¼ubiša
ŠK Futura
FK Humenné
Jasenov
Dlhé n/C
Belá n/C
¼ubiša
ŠK Futura
FK Humenné
Ptièie
Hažín n/C
Stakèín
Kamenica n/C
Jasenov
18. kolo: 13. 6. 2015 o 12:00 hod.
Ptièie
Jasenov
Kamenica n/C
Stakèín
Hažín n/C
81.
82.
83.
84.
85.
- 40 -
Ptièie
Jasenov
Kamenica n/C
Stakèín
Hažín n/C
FK Humenné
ŠK Futura
¼ubiša
Belá n/C
Dlhé n/C
MLADŠÍ ŽIACI
I. Trieda
1.
2.
3.
4.
FK
TJ
ŠK
TJ
Kamenica
Družstevník Dlhé n/Cir.
Futura Humenné
Slovan Belá n/Cir.
1. kolo: 06. 9. 2014 o 10:30 hod.
1.
2.
Kamenica n/C
Dlhé n/C
7. kolo: 02. 5. 2015 o 10:30 hod.
13. Kamenica n/C
14. Dlhé n/C
Belá n/C
ŠK Futura
2. kolo: 13. 9. 2014 o 10:30 hod.
3.
4.
Belá n/C
Kamenica n/C
8. kolo: 09. 5. 2015 o 10:30 hod.
15. Belá n/C
16. Kamenica n/C
ŠK Futura
Dlhé n/C
3. kolo: 20. 9. 2014 o 10:30 hod.
5.
6.
Dlhé n/C
ŠK Futura
Belá n/C
ŠK Futura
17. Dlhé n/C
18. ŠK Futura
Belá n/C
Kamenica n/C
19. Belá n/C
20. ŠK Futura
Kamenica n/C
Dlhé n/C
Kamenica n/C
Dlhé n/C
11. kolo: 30. 5. 2015 o 10:30 hod.
21. ŠK Futura
22. Dlhé n/C
Belá n/C
Kamenica n/C
6. kolo: 11. 10. 2014 o 10:30 hod.
11. Belá n/C
12. Kamenica n/C
Belá n/C
Kamenica n/C
10. kolo: 23. 5. 2015 o 10:30 hod.
5. kolo: 04. 10. 2014 o 10:30 hod.
9. ŠK Futura
10. Dlhé n/C
ŠK Futura
Dlhé n/C
9. kolo: 16. 5. 2015 o 10:30 hod.
4. kolo: 27. 9. 2014 o 10:30 hod.
7.
8.
Belá n/C
ŠK Futura
Belá n/C
Kamenica n/C
12. kolo: 06. 6. 2015 o 10:30 hod.
23. Belá n/C
24. Kamenica n/C
Dlhé n/C
ŠK Futura
- 41 -
Dlhé n/C
ŠK Futura
II. TRIEDA DORAST - MALÝ FUTBAL
SKUPINA „A“ - U 19
1. TJ Tvarona Uliè
2. TJ SM Ub¾a
3. TJ Tatran Kolonica
1. TURNAJ 20. 09. 2014 Usporiadate¾: Uliè
Ub¾a
Kolonica
Uliè
4. TURNA
Kolonica
Uliè
Ub¾a
Ub¾a
Kolonica
Uliè
2. TURNAJ 04. 10. 2014 Usporiadate¾: Ub¾a
Kolonica
Uliè
Ub¾a
Kolonica
Uliè
Ub¾a
5. TURNAJ 16. 05. 2015 Usporiadate¾: Ub¾a
Uliè
Ub¾a
Kolonica
Kolonica
Uliè
Ub¾a
3. TURNAJ 18. 10. 2014 Usporiadate¾: Kolonica
Uliè
Ub¾a
Kolonica
02. 05. 2015 Usporiadate¾: Uliè
Uliè
Ub¾a
Kolonica
6. TURNAJ 30. 05. 2015 Usporiadate¾: Kolonica
Ub¾a
Kolonica
Uliè
Uliè
Ub¾a
Kolonica
Ub¾a
Kolonica
Uliè
II. TRIEDA DORAST - MALÝ FUTBAL
SKUPINA „B“ - U 19
1. TJ Prevádzkar V. Sitnica
2. TJ DP Košarovce
3. FK Slovan Lobe N. Sitnica
1. TURNAJ 20. 09. 2014 Usporiadate¾: N. Sitnica
V. Sitnica
Košarovce
N. Sitnica
4. TURNAJ 02. 05. 2015 Usporiadate¾: N. Sitnica
Košarovce
N. Sitnica
V. Sitnica
V. Sitnica
Košarovce
N. Sitnica
2. TURNAJ 04. 10. 2014 Usporiadate¾: V. Sitnica
Košarovce
N. Sitnica
V. Sitnica
5. TURNAJ 16. 05. 2015 Usporiadate¾: V. Sitnica
N. Sitnica
V. Sitnica
Košarovce
Košarovce
N. Sitnica
V. Sitnica
3. TURNAJ 18. 10. 2014 Usporiadate¾: Košarovce
N. Sitnica
V. Sitnica
Košarovce
Košarovce
N. Sitnica
V. Sitnica
N. Sitnica
V. Sitnica
Košarovce
6. TURNAJ 30. 05. 2015 Usporiadate¾: Košarovce
V. Sitnica
Košarovce
N. Sitnica
N. Sitnica
V. Sitnica
Košarovce
- 42 -
V. Sitnica
Košarovce
N. Sitnica
II. TRIEDA DORAST - MALÝ FUTBAL
SKUPINA „C“ - U 19
1. TJ Družstevník Hrabovec nad Laborcom
2. TJ Jednota SD Krásny Brod
3. TJ Družstevník Radvaò nad Laborcom
1. TURNAJ 20. 09. 2014 Usporiadate¾: Hrabovec n/L.
Kr. Brod
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
4. TURNAJ 02. 05. 2015 Usporiadate¾: Hrabovec n/L.
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Kr. Brod
Kr. Brod
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
2. TURNAJ 04. 10. 2014 Usporiadate¾: Kr. Brod.
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Kr. Brod
5. TURNAJ 16. 05. 2015 Usporiadate¾: Kr. Brod
Hrabovec n/L.
Kr. Brod
Radvaò n/L.
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Kr. Brod
3. TURNAJ 18. 10. 2014 Usporiadate¾: Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Kr. Brod
Radvaò n/L.
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Kr. Brod
Hrabovec n/L.
Kr. Brod
Radvaò n/L.
6. TURNAJ 30. 05. 2015 Usporiadate¾: Radvaò n/L.
Kr. Brod
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Hrabovec n/L.
Kr. Brod
Radvaò n/L.
Kr. Brod
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
II. TRIEDA DORAST - MALÝ FUTBAL
SKUPINA „D“- U 19
1. TJ Lesy Zubné
2. OŠK Udavské
3. FKO Kochanovce
1. TURNAJ 20. 09. 2014 Usporiadate¾: Zubné
Udavské
Kochanovce
Zubné
4. TURNAJ 02. 05. 2015 Usporiadate¾: Zubné
Kochanovce
Zubné
Udavské
Udavské
Kochanovce
Zubné
2. TURNAJ 04. 10. 2014 Usporiadate¾: Udavské
Kochanovce
Zubné
Udavské
5. TURNAJ 16. 05. 2015 Usporiadate¾: Udavské
Zubné
Udavské
Kochanovce
Kochanovce
Zubné
Udavské
3. TURNAJ 18. 10. 2014 Usporiadate¾: Kochanovce
Zubné
Udavské
Kochanovce
Kochanovce
Zubné
Udavské
Zubné
Udavské
Kochanovce
6. TURNAJ 30. 05. 2015 Usporiadate¾: Kochanovce
Udavské
Kochanovce
Zubné
Zubné
Udavské
Kochanovce
- 43 -
Udavské
Kochanovce
Zubné
II. TRIEDA DORAST - MALÝ FUTBAL
SKUPINA „E“ - U 19
1. TJ Družstevník Lukaèovce
2. FK Humenné v Ohradzanoch
3. TJ Družstevník Ladièkovce
1. TURNAJ 20. 09. 2014 Usporiadate¾: Lukaèovce
FK Humenné
Ladièkovce
Lukaèovce
4. TURNAJ 02. 05. 2015 Usporiadate¾: Lukaèovce
Ladièkovce
Lukaèovce
FK Humenné
FK Humenné
Ladièkovce
Lukaèovce
2. TURNAJ 04. 10. 2014 Usporiadate¾: FK Humenné
Ladièkovce
Lukaèovce
FK Humenné
5. TURNAJ 16. 05. 2015 Usporiadate¾: FK Humenné
Lukaèovce
FK Humenné
Ladièkovce
Ladièkovce
Lukaèovce
FK Humenné
3. TURNAJ 18. 10. 2014 Usporiadate¾:Ladièkovce
Lukaèovce
FK Humenné
Ladièkovce
Ladièkovce
Lukaèovce
FK Humenné
Lukaèovce
FK Humenné
Ladièkovce
6. TURNAJ 30. 05. 2015 Usporiadate¾: Ladièkovce
FK Humenné
Ladièkovce
Lukaèovce
Lukaèovce
FK Humenné
Ladièkovce
- 44 -
FK Humenné
Ladièkovce
Lukaèovce
II. TRIEDA DORAST - MALÝ FUTBAL
SKUPINA „F“- U 19
1.
2.
3.
4.
TJ Družstevník Lieskovec
TJ Družstevník Modrá nad Cirochou
TJ Slovan Belá nad Cirochou
SK Slávia Lackovce
1. TURNAJ 30. 8. 2014 Usporiadate¾: Lieskovec
Lieskovec
Modra n/C.
Lackovce
Lieskovec
Modra n/C.
Bel? n/C.
5. TURNAJ 18. 04. 2015 Usporiadate¾: Lieskovec
Lackovce
Belá n/C.
Belá n/C.
Modra n/C
Lackovce
Lieskovec
Lieskovec
Modra n/C.
Lackovce
Lieskovec
Modra n/C.
Bel? n/C.
2. TURNAJ 13. 9. 2014 Usporiadate¾: Modra n/C.
Modra n/C.
Bel? n/C.
Lieskovec
Modra n/C.
Bel? n/C.
Lackovce
6. TURNAJ 02. 05. 2015 Usporiadate¾: Modra n/C.
Lieskovec
Lackovce
Lackovce
Belá n/C.
Lieskovec
Modra n/C.
Modra n/C.
Bel? n/C.
Lieskovec
Modra n/C.
Bel? n/C.
Lackovce
3. TURNAJ 27. 09. 2014 Usporiadate¾: Belá n/C.
Bel? n/C.
Lackovce
Modra n/C.
Bel? n/C.
Lackovce
Lieskovec
Lieskovec
Lackovce
Lackovce
Belá n/C.
Lieskovec
Modra n/C.
7. TURNAJ 18. 04. 2015 Usporiadate¾: Belá n/C.
Modra n/C
Lieskovec
Lieskovec
Lackovce
Modra n/C.
Belá n/C.
Bel? n/C.
Lackovce
Modra n/C.
Bel? n/C.
Lackovce
Lieskovec
4. TURNAJ 11. 10. 2014 Usporiadate¾: Lackovce
Modra n/C.
Bel? n/C.
Lieskovec
Modra n/C.
Bel? n/C.
Lackovce
Lackovce
Belá n/C.
Belá n/C.
Modra n/C
Lackovce
Lieskovec
Modra n/C
Lieskovec
Lieskovec
Lackovce
Modra n/C.
Belá n/C.
8. TURNAJ 30. 05. 2015 Usporiadate¾: Lackovce
Belá n/C.
Modra n/C.
Modra n/C.
Lieskovec
Bela n/C.
Lackovce
Modra n/C.
Bel? n/C.
Lieskovec
Modra n/C.
Bel? n/C.
Lackovce
- 45 -
Belá n/C.
Modra n/C.
Modra n/C.
Lieskovec
Bela n/C.
Lackovce
II. TRIEDA ŽIACI - MALÝ FUTBAL
SKUPINA „A“ - U 15
1. TJ Tvarona Uliè
2. TJ Družstevník Modra n/Cir.
3. TJ ŠM Ub¾a
1. TURNAJ 20. 09. 2014 Usporiadate¾: Uliè
4. TURNAJ 02. 05. 2015 Usporiadate¾: Uliè
Ub¾a
Modra n/C.
Uliè
Modra n/C.
Uliè
Ub¾a
Modra n/C.
Uliè
Ub¾a
2. TURNAJ 04. 10. 2014 Usporiadate¾: Modra n/C.
5. TURNAJ 16. 05. 2015 Usporiadate¾: Modra n/C
Uliè
Ub¾a
Modra n/C
Ub¾a
Modra n/C.
Uliè
Ub¾a
Modra n/C.
Uliè
3. TURNAJ 18. 10. 2014 Usporiadate¾:Ub¾a
Uliè
Ub¾a
Modra n/C
6. TURNAJ 30. 05. 2015 Usporiadate¾: Ub¾a
Modra n/C.
Uliè
Ub¾a
Uliè
Ub¾a
Modra n/C.
Ub¾a
Modra n/C.
Uliè
Uliè
Ub¾a
Modra n/C.
Modra n/C.
Uliè
Ub¾a
II. TRIEDA ŽIACI - MALÝ FUTBAL
SKUPINA „B“ - U 15
1.
2.
3.
4.
TJ Družstevník Radvaò n/L.
TJ Družstevník Hrabovec n/L.
TJ Koškovce
FKO Kochanovce ( na ihrisku v Lackovciach )
1. TURNAJ 30. 08. 2014 Usporiadate¾: Radvaò n/L.
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Kochanovce
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Koškovce
5. TURNAJ 18. 04. 2015 Usporiadate¾: Radvaò n/L.
Kochanovce
Koškovce
Koškovce
Hrabovec n/L.
Kochanovce
Radvaò n/L.
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Kochanovce
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Koškovce
-
46 -
Kochanovce
Koškovce
Koškovce
Hrabovec n/L.
Kochanovce
Radvaò n/L.
2. TURNAJ 13. 09. 2014 Usporiadate¾: Hrabovec n/L.
Hrabovec n/L.
Koškovce
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Koškovce
Kochanovce
6. TURNAJ 02. 05. 2015 Usporiadate¾: Hrabovec n/L.
Radvaò n/L.
Kochanovce
Kochanovce
Koškovce
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Hrabovec n/L.
Koškovce
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Koškovce
Kochanovce
3. TURNAJ 27. 09. 2014 Usporiadate¾: Koškovce
Koškovce
Kochanovce
Hrabovec n/L.
Koškovce
Kochanovce
Radvaò n/L.
7. TURNAJ 16. 05.. 2015 Usporiadate¾: Koškovce
Hrabovec n/L.
Radvaò n/L.
Radvaò n/L.
Kochanovce
Hrabovec n/L.
Koškovce
Koškovce
Kochanovce
Hrabovec n/L.
Koškovce
Kochanovce
Radvaò n/L.
4. TURNAJ 11. 10. 2014 Usporiadate¾: Kochanovce
Kochanovce
Radvaò n/L.
Koškovce
Kochanovce
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Radvaò n/L.
Kochanovce
Kochanovce
Koškovce
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Hrabovec n/L.
Radvaò n/L.
Radvaò n/L.
Kochanovce
Hrabovec n/L.
Koškovce
8. TURNAJ 30. 05. 2015 Usporiadate¾:Kochanovce
Koškovce
Hrabovec n/L.
Hrabovec n/L.
Radvaò n/L.
Koškovce
Kochanovce
Kochanovce
Radvaò n/L.
Koškovce
Kochanovce
Radvaò n/L.
Hrabovec n/L.
Koškovce
Hrabovec n/L.
Hrabovec n/L.
Radvaò n/L.
Koškovce
Kochanovce
II. TRIEDA ŽIACI - MALÝ FUTBAL
SKUPINA „C“ - U 15
1.
2.
3.
4.
TJ Družstevník Lukaèovce
TJ Družstevník O¾ka
FO Ajax Pakostov
OŠK Udavské
1. TURNAJ 30. 08. 2014 Usporiadate¾: Lukaèovce
Lukaèovce
O¾ka
Udavské
Lukaèovce
O¾ka
Pakostov
5. TURNAJ 18. 04. 2015 Usporiadate¾: Lukaèovce
Udavské
Pakostov
Pakostov
O¾ka
Udavské
Lukaèovce
Lukaèovce
O¾ka
Udavské
Lukaèovce
O¾ka
Pakostov
2. TURNAJ 13. 09. 2014 Usporiadate¾: O¾ka
O¾ka
Pakostov
Lukaèovce
O¾ka
Pakostov
Udavské
6. TURNAJ 18. 04. 2015
Lukaèovce
Udavské
Udavské
Pakostov
Lukaèovce
O¾ka
O¾ka
Pakostov
Lukaèovce
O¾ka
Pakostov
Udavské
- 47 -
Udavské
Pakostov
Pakostov
O¾ka
Udavské
Lukaèovce
Usporiadate¾: O¾ka
Lukaèovce
Udavské
Udavské
Pakostov
Lukaèovce
O¾ka
3. TURNAJ 27. 09. 2014 Usporiadate¾: Pakostov
Pakostov
Udavské
O¾ka
Pakostov
Udavské
Lukaèovce
7. TURNAJ 16. 05.. 2015 Usporiadate¾: Pakostov
O¾ka
Lukaèovce
Lukaèovce
Udavské
O¾ka
Pakostov
Pakostov
Udavské
O¾ka
Pakostov
Udavské
Lukaèovce
4. TURNAJ 11. 10. 2014 Usporiadate¾: Udavské
Udavské
Lukaèovce
Pakostov
Udavské
Lukaèovce
O¾ka
O¾ka
Lukaèovce
Lukaèovce
Udavské
O¾ka
Pakostov
8. TURNAJ 30. 05. 2015 Usporiadate¾: Udavské
Pakostov
O¾ka
O¾ka
Lukaèovce
Pakostov
Udavské
Udavské
Lukaèovce
Pakostov
Udavské
Lukaèovce
O¾ka
- 48 -
Pakostov
O¾ka
O¾ka
Lukaèovce
Pakostov
Udavské
PRAVIDLÁ PRE II. TRIEDU ŽIAKOV „V MALOM FUTBALE“
1. Sútaže žiackeho minifutbalu sa organizujú z dôvodu zapojenia co najväcšieho
poctu mládeže do oblastných futbalových sútaží najmä v obciach s malým poctom
detí v žiackom veku.
2. V kategórií žiakov štartujú hráci narodení od 1. 1. 2000 a mladší, s podmienkou
dovršenia 10 rokov.
3. Hrá sa na platný žiacky preukaz, zároven sú žiaci povinní nosit so sebou na
stretnutia aj preukaz poistenca.
4. Pred každým stretnutím mládeže (žiakov a dorastu) sa nariaduje vykonat
konfrontácia hrácov podla SP cl.66 (za konfrontáciu zodpovedá ved. mužstva
a rozhodca).
5. Platia všeobecne platné pravidlá futbalu, s niekolkými zmenami, ktoré súvisia
so zvláštnymi podmienkami v minifutbale
Hracia plocha: v zor vid náèrt - pre jednoduchú úpravu hracej plochy na malý
futbal, hracia plocha je upravená polovica normálneho ihriska, kde postranné ciary
sú stredová ciara a predlžená ciara pokutového územia
m (u menších HP3x2 m ), bránky sú o rozmeroch 5x2
6. Stretnutia v MF na umelej tráve sa povoluje hrat v primeranej obuvi (obuv bez
kolíkov).Usporiadatel je povinný vcas oznámit súperom na akej hracej ploche sa
stretnutia odohrajú.
7. Družstvo tvorí 10 hrácov, ktoré je zložené z 5 hrácov v poli + brankár
a náhradníkov. Medzi týmito hrácmi môže prichádzat kedykolvek k striedaniu.
Spätný návrat do hry je povolený. Minimálny pocet hrácov družstva na hracej ploche
je 1 brankár a 3 hráci.
8. Po vylúcení hráca hrá družstvo 4 min. oslabené, po tomto case môže družstvo
na pokyn rozhodcu doplnit pocet hrácov (aj vylúceným hrácom). V ojedinelých
prípadoch podla povahy priestupku môže byt hrác vylúcený aj do konca zápasu, ale
po uplynutí 4 minút môže družstvo doplnit iný hrác
9. Hracia doba je 2x20 min. + 10 min. prestávka.
10. Pravidlo "hrác v postavení mimo hry" neplatí.
11. Brankár môže chytat do rúk len v bránkovom území, po výkope na polovicu
hracej plochy súpera sa spoluhrác nesmie dotknút lopty ako prvý, ak sa aj lopty
dotkne, tak súper zahráva NVK z polovice HP.
12. Pri volnom kope sú hráci súpera najmenej 5 m od miesta priestupku (lopty).
13. Do finálového turnaja postupujú vítazi skupín.
14. Termín a miesto finálového turnaja urcí KM.
- 49 -
PRAVIDLÁ PRE II. TRIEDU DORASTENCOV „V MALOM FUTBALE“
1. Sútaže dorasteneckého minifutbalu sa organizujú z dôvodu zapojenia co
najväcšieho poctu mládeže do oblastných futbalových sútaží najmä v obciach
s malým poctom detí v dorasteneckom veku.
2. V kategórií dorastu štartujú hráci narodení od 1. 1. 1996 a mladší, s podmienkou
dovršenia 14 rokov, ktorí sú riadne registrovaní(platný RP).ŠTK povoluje štart
max. 5 žiakov narodených po 1.1.1998 na platné RP
Platí ustanovenie SP, t.j. celú zodpovednost za štart hrácov v príslušnej kategórií
nesie futbalový oddiel.
3. Hrá sa na platný registracný preukaz. Zároven sú žiaci povinní nosit so sebou na
stretnutia aj preukaz poistenca.
4. Pred každým stretnutím mládeže(žiakov a dorastu) sa nariaduje vykonat
konfrontáciu hrácov podla SP cl.66 (za konfrontáciu zodpovedá ved. mužstva
a rozhodca).
5. Platia všeobecne platné pravidla futbalu, s niekolkými zmenami, ktoré súvisia so
zvláštnymi podmienkami v minifutbale.
Hracia plocha: - pre jednoduchú úpravu hracej plochy na malý futbal dorast, je hracia
plocha upravená na normálnom ihrisku, kde bránková ciara je na predlženej ciare
pokutového územia ("šestnástky") na spojnici predlženej ciary pokutového
územia a postrannej ciary sa vyznacia znacky pre rohové kopy.
6. Stretnutia v MF dorastu na umelej tráve sa povoluje hrat v primeranej obuvi (obuv
bez kolíkov). Usporiadatel je povinný vcas oznámit súperom na akej hracej
ploche sa stretnutia odohrajú.
7. Družstvo tvorí 10 hrácov, ktoré je zložené z 5 hrácov v poli + brankár
Medzi týmito10 hrácmi môže prichádzat kedykolvek k striedaniu. Spätný návrat
do hry je povolený. Minimálny pocet hrácov družstva na hracej ploche je 1 brankár
a 3 hráci.
8. Po vylúcení hráca, hrá družstvo 4 min. oslabené, po tomto case môže družstvo
na pokyn rozhodcu doplnit pocet hrácov (aj vylúceným hrácom). V ojedinelých
prípadoch, podla povahy priestupku, môže byt hrác vylúcený aj do konca zápasu,
ale po uplynutí 4 minút môže družstvo doplnit iný hrác.
9. Hracia doba je 2x20 min. + 10 min. prestávka.
10. Pravidlo "hrác v postavení mimo hry" neplatí.
11. Brankár môže chytat do rúk len v bránkovom území, po výkope na polovicu
hracej plochy súpera sa spoluhrác nesmie dotknút lopty ako prvý, ak sa aj lopty
dotkne, tak súper zahráva NVK z polovice HP.
12. Pri volnom kope sú hráci súpera najmenej 5 m od miesta priestupku (lopty).
13. Do finálového turnaja postupujú vítazi skupín.
14.Termín a miesto finálového turnaja urcí KM.
- 50 -
HRACIA PLOCHA PRE malý futbal žiaci
bránková
èiara
bránka 5x2 m
bránkové územie
9x4m
bránková
èiara na
ve¾ký futbal
postranná
èiara
pokutové
územie pre
ve¾ký
futbal
stredová èiara
(nevyznaèuje sa)
znaèka
pokutového
kopu (8m)
- 51 -
- 52 -
- 53 -
ZOZNAM DELEGÁTOV 2014/2015
VsFZ
Priezvisko
Bazár
Èerevka
Dub
Dzido
Ferenc
Gajdoš
Gnip
Gu¾ko
Kalanin
Kliè
Maturkaniè
Tkáè
Meno
František
Ivan
Ján
Pavol
Jozef
Ján
Ladislav
Pavol
Vladimír
Cyril
Karol
Marián
Adresa
Baškovce 56, 06723 Baškovce
Košická 2501/38, 06601 Humenné
Laborecká 29, 06601 Humenné
Partizánska 2507/35, 06601 Humenné
Palárikova 1625/24, 06901 Snina
Študenstká 1463/26, 06901 Snina
Šturová 2/249, 06781 Belá nad Cirochou
Tyršova 1707/2, 06601 Humenné
Jasenovská 79, 066 01 Humenné
Košická 12, 06601 Humenné
Laborecka 22, 06601 Humenné
Košická 2505/17, 06601 Humenné
Telefón
0915960615
0917799650
0904865882
0907461151
0905748692
0903274757
0905457995
0903593413
0915311763
0904121825
0908378205
0905969478
ObFZ
Priezvisko
Barnišin
Bober
Bolinger
Èopák
Dranèák
Firda
Groško
Jenèura
Lenèiš
Parnica
Polovka
Proò
Ryšak
Styranèák
Smo¾ak
Meno
Anton
Ján
František
Vasi¾
Dušan
Tomáš
Anton
Peter
Daniel
Michal
Vladimír
Štefan
Dušan
Štefan
Milan
Adresa
Laborecká 31, 06601 Humenné
Laborecká 25, 06601 Humenné
Krátka 4, 06601 Humenné
Laborecká 43, 06601 Humenné
Starinská 58, 066 01Humenné
Na Podskalku 72, 06601 Humenné
¼ubiša 172, 06711 ¼ubiša
Laborecká 1848/4, 066 01 Humenné
Hažín n/C 73, 06783 Hažín n/C
Udavské 108, 06731 Udavské
Laborecká 75, 06601 Humenné
Tøebièská 20, 06601 Humenné
Laborecká 14, 06601 Humenné
Dargovských hrdinov 11, 066 01 Humenné
Námestie slobody 49, 06601 Humenné
Telefón
0908876296
0948366181
0911203012
0903907885
0905826567
0907608350
0908288848
0905582636
0908323810
0948015225
0949200140
0902295073
0908695139
0905225513
0949249601
- 54 -
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV
ObFZ HUMENNÉ 2014/2015
BAŠKOVCE - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076374
PSÈ: 067 23 Bankové spojenie: e-mail. [email protected]
P:Marek Cholp Mob:
M:Martin Murník Mob: 0915 901415 e-mail: [email protected]
BRESTOV - ŠK
PSÈ: 066 01 Bankové spojenie e-mail [email protected]
P: Marián Boronkaj Mob: 0905 655445
T: Ing. Peter Cerula Mob: 0905 413012 e-mail: [email protected]
M: Ing. Peter Cerula Mob: 0905 413012
BELÁ n/C - T J SLOVAN IÈO: 17077133
PSÈ: 067 81 Bankové spojenie: SK 7802000000001511073855
P:Michal Truchan Mob: 0907 702490
T:Miroslav Hrežík Mob: 0940 846014 D: 7683234 Z: 7602401
M: Dušan Hanèarik Mob: 0907 944317 e-mail: [email protected]
BOROV - T J IÈO: 17076382
PSÈ: 068 01 Bankové spojenie: e-mail:[email protected]
Eurohotel Laborec, 068 01 Medzilaborce e-mail: tj [email protected]
P: Alexander Èernega Mob: 0903 906529 fax:057/ 7322994
T:Ing.Alexander Èernega Mob: 0903 561389
M: Michal Opuda Mob. 0911 345258 e-mail: [email protected]
ÈERTIŽNÉ TJ DRUŽSTEVNÍK e-mail: [email protected]
PSÈ: 067 52 Bankové spojenie: SK 6909000000005040760998
P: Ján Gombita Mob: 0915 321466 e-.mail: [email protected]
M: Martin Dimun Mob: 0905 307172
DLHÉ n/C - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076463
PSÈ: 06782 Bankové spojenie:
P:Ján Kníž Mob:0907 659664
M:Ján Kováè Mob:0917853362 e-mail: [email protected]
HABURA - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076480
PSÈ: 067 52 Bankové spojenie:
P: Dušan Zavacký ml. Mob: 0918 117461
T: Leonid Kocurišin Mob: 0908 225108 D: 7321525 e-mail: [email protected]
M: Dávid Hricko e-mail: [email protected]
HANKOVCE - T J IÈO: 17076498
PSÈ: 067 12 Bankové spojenie: e-mail: [email protected]
P:Jozef Kaèmár Mob: 0918 488111 e-mail: patrikmeti¾@gmail.com
T:Erik Petko Mob: 0908 649773
M: Štefan Vaško Mob: 0917 979335
HAŽÍN n/C - OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB IÈO:
PSÈ: 067 83 Bankové spojenie:
P: Peter Ferjak Mob: 0918 555476 e-mail: [email protected]
T: Daniel Ferjak Mob: 0948 33364 D: 7783863 e-mail: [email protected]
M: Jozef Michalco Mob: 0915 034143 e-mail: [email protected]
- 56 -
HRABOVEC n/Lab. - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076528
PsÈ: 067 01 Bankové spojenie: SK 6709000000000461626356
e-amil: [email protected]
P:Anton Slivka Mob: 0905 641112
T:Stanislav Demèák Mob: 0911524 092
M: Marián Pekala Mob: 0908 243697 e-mail: [email protected]
HRUBOV - T J PARTIZÁN IÈO: 17076536
PSÈ: 067 23 Bankové spojenie: e-mail [email protected]
P: Štefan Trucák Mob: 0908 346 489
T:Štefan Trusák Mob: 0908 027 211
- 57 -
KOŠAROVCE - T J DROBNÁ PREVADZKÁREÒ IÈO: 17151953
PsÈ: 094 06 Bankové spojenie: SK 6109000000000107893654
e-mail:[email protected]
P: JUDr. Ján Karabin Mob: 0915282866
T:Jozef Nazad Mob: 0905 407549 D:057/4478226 Fax:057/7883971
M: Matúš Zálepa Mob: 0940 760760 e-mail: matuszalepaahoo.co.uk
KOŠKOVCE - T J IÈO: 17076684
PSÈ: 067 12 Bankové spojenie: 0086915024/0900
P: Štefan Jenèík Mob: 0918 214179 D: 057/7797234
T: František Dutko Mob: 0908 996187
M: Peter Jenèík Mob: 0905 253432 e-mail: [email protected]
KRÁSNY BROD - T J JEDNOTA S D IÈO: 17077613
PSÈ: 067 03 Bankové spojenie: 1386577754/0200
e-mail: [email protected], fax: 7321496
P: Marcel Mastík Mob: 0918 529417
T: Michal Šotík Mob: 0911 230521
M: Mgr.Milan Bajaj Mob: 0915 874429 e-mail: [email protected]
LADIÈKOVCE - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076706
PSÈ: 067 11 Bankové spojenie: SK 5209000000000462395545
T: Ján Kuruc Mob: 0915 111 065 D: 7712939 Fax: 057/7712939
M: Mgr. Štefan Mažerik Mob: 0905 540226 e-mail: [email protected]
LACKOVCE - ŠPORTOVÝ KLUB SLÁVIA IÈO: 37884051
PsÈ: 066 01 Bankové spojenie: SK 56000000008946996001
e-mail: [email protected]
P:Igor Štefan Mob: 0905 925647 e-mail: [email protected]
T: Ing. Milan Danko Mob: 0908 257985
M: Igor Štefan Mob: 0905 925647 e-mail: [email protected]
LIESKOVEC - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076722
e-mail: [email protected]
PSÈ: 067 45 Bankové spojenie: 0460947270/0900:
P:Milan Èièka Mob: 0907 908469 e-mail: [email protected]
T:Ján Kurila Mob: 0917 279699
M: Bc Milan Èièka Mob: 0905 659979 e-mail:[email protected]
LUKAÈOVCE - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076731
PSÈ: 06724 Bankové spojenie:
P: Jozef Sabol Mob: 0907 186064
T: Ing.Jozef Andraško Mob: 0905 821342 Fax:057/7795452
e-mail: [email protected]
M: Miloš Merièko Mob: [email protected]
¼UBIŠA - T J IÈO: 17076749
PSÈ: 067 11 Bankové spojenie: SK 7502000000003168601858
P: Jozef Packo Mob: 0908 257304
T:František Hudák Mob: 0902 682881
M: Anton Fiala Mob: 0907 909895 e-mail: [email protected]
- 58 -
¼UBIŠA - T J IÈO: 17076749
PSÈ: 067 11 Bankové spojenie: SK 7502000000003168601858
P: Jozef Packo Mob: 0908 257304
T:František Hudák Mob: 0902 682881
M: Anton Fiala Mob: 0907 909895 e-mail: [email protected]
MEDZILABORCE -MŠK Spartak IÈO:
PSÈ: 068 01 Bankové spojenie: 2118383755/0200
P: Gabriel Lukaèík Mob :0907 933338
T: Ján Kaprál Mob: 0905 469193
M: Peter Petruš Mob: 0914 284224 e-mail: [email protected]
MODRÁ n/Cir. - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076773
PSÈ :067 82 Bankové spojenie:
P: Ing. Štefan Hanèár Mob: 0907 957435
T: Ing. Štefan Hanèár Mob: 0907 957435 e-mail: [email protected] fax: 7793242
M: Ing.Štefan Hanèár Mob: 0907 957435 e-mail: [email protected] fax: 7793242
NIŽNÁ SITNICA - FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN LOBE IÈO: 31300375
PsÈ: 094 07 Bankové spojenie: SK 9111000000002612035430
e-mail:[email protected]
P: Ing. Jaroslav Suke¾ Mob: 0907 224 254 D: 4478159 Fax: 4478129
T: Marián Obešter Mob: 0915 690 856 D: 4424309
M: Jakub Suke¾ Mob: 0903 401164 e-mail: [email protected]
ÒAGOV - T J ISKRA IÈO: 17077036
PSÈ: 068 01 Bankové spojenie:
P:Ing. Michal Kvaško Mob: 0905 634980 e-mail: [email protected]
M: Ing. Michal Kvaško Mob: 0905 634980 e-mail: [email protected]
O¼KA - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076803
PSÈ: 067 04 Bankové spojenie:
P:Vladimír Drozd Mob: 0905 239674 e-mail: [email protected]
T:Bc.Vladimír Vasilenko Mob: 0915 235255 e-mail: [email protected]
M: Vladimír Vasilenko Mob: 0915 235255 e-mail: [email protected]
PAKOSTOV -FUTBALOVÝ ODDIEL AJAX IÈO: 31943543
PSÈ: 094 07 Bankové spojenie: e-mail: [email protected]
P: Dušan Gombita Mob: 0907 974588 D: 4498358 Z:
T: Jozef Fedorko Mob: 0902 109587 D: 4498202 Z: 4498222
M: Jozef Fedorko Mob: 0902 109587
PAPIN - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076811
PSÈ: 067 33 Bankové spojenie:
P: Maroš Švab Mob: 0908 994150
T: Milan Labik Mob: 0915 541 146 D: 7798109
M: Dušan Paško Mob: 0907 273931 e-mail: [email protected]
PTIÈIE - T J PTAVA NV IÈO: 17076846
PSÈ: 067 41 Bankové spojenie: SK 0009000000000086917054
P: Ing. Albert Dzemjan Mob: 0905 931882 D: 7782302 Z:057/7863105
e-mail:[email protected]
T: Milan Tomovèík Mob :0907 912868 D:7782276 e-mail:
[email protected]
M: Martin Dzemjan Mob: 0907 931882
- 59 -
RADVAÒ n/Lab. - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076854
PSÈ: 067 01 Bankové spojenie: 45951539/0900
P: Ing.Peter Èeremeta Mob: 0918 334738
T: Ing. Peter Èeremeta Mob: 0905 140175 D: 7394352 Z: 7481061
fax:057 7481050 e-mail: [email protected]
M: Peter Èeremeta Mob: 0905 140175 e-mail: [email protected]
ROKYTOV PRI HUMENNOM - OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB IÈO: 17076862
PSÈ: 06713 Bankové spojenie: e-mail:[email protected]
P:Štefa Mríz Mob: 0905 412189
T:Jozef Drobòák Mob: 0903 272408 D: 7797416 e-mail: [email protected]
M: Srok Milan Mob: 0905 851461 e-mail: [email protected]
ROVNÉ - FK DREKON IÈO:
PsÈ: 067 32 Bankové spojenie: SK 555200000000000013997524
e-mail: [email protected]
P: Ing.Ondrej Bezeg Mob: 0907 363065
T:
M: Ing. Jozef Baláž Mob: 0908 892076 e-mail: [email protected]
SNINA - MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB IÈO: 171 46 780, DIÈ:2020764130
PSÈ: 069 01 Bankové spojenie: 046 452 3125/0900 e-mail: [email protected]
Pèolinská 2744/45 www.mestosnina.sk/mfksnina
P: Vladimír Drobòák Mob: 0905 429 303, 0903 606 193
T: Štefan A¾ušík Mob: 0918 839 048 D: 7622151 Z:057 7622520
M: Vladimír Drobòák Mob: 0905 429303 e-mail: [email protected]
SNINA FK Roma IÈO:
PSÈ: 069 01
P: Milan Grundza Mob: 0905 754821
T: Gejza Grundza Mob:
M: Milan Grundza Mob: 0905 754821 e-mail: [email protected]
STAKÈIN - OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB AGRIFOP IÈO: 17076919
PSÈ: 067 61 Bankové spojenie: 20213126/6500 e-mail: [email protected]
P: JánKeleman Mob: 0907 281575
T: Milan Suè Mob: 0907 337729 fax: 057/7674309
M: Milan Suè Mob: 0907 337729
TURCOVCE - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076951
PsÈ: 067 23 Bankové spojenie: SK 4375000000004019945731
e-mail: [email protected]
P:Cyril Vasi¾ Mob: 0907 953628 D: 7795251
T: Jozef Grec Mob: 0918 051 550 D: 7795251
M: Tomáš Lucík Mob: 0915 616196 e-mail: [email protected]
UB¼A - T J ŠM IÈO: 17076960
PsÈ: 067 73 Bankové spojenie: SK 11020000000031722532
e-mail_ [email protected]
P: Ján Bilèák Mob: 0905 597119
T: Vladimír Danko Mob: 0907 603 240
M: Mgr.Nadežda Sirková Mob: 0905 549022
- 60 -
ULIÈSKÉ KRIVÉ TJ JAVORNÍK
PSÈ: 067 67 Bankové spojenie: SK 4309000000005030539800
P: Ján Buhaj Mob: 0911 530197
M: Ivan Voloch Mob: 0908 554234 e-mail: ivanzia798.centrum.sk
ULIÈ - T J TVARONA IÈO: 17076986
PsÈ: 067 67 Bankové spojenie:SK 4802000000002956611657
e-mail: [email protected]
P: Ján Holinka Mob: 0907 186789 D: 7694225 Z: 7694132
T:Ján Lešaniè Mob: 0905 744814 D: 7624553
M: Bc. Marek Chochrun Mob. 0918 685992 e-mail: [email protected]
VYŠNÝ HRUŠOV - T J ROZKVET IÈO: 17077028
PSÈ: 067 32 Bankové spojenie: 0086912616/0900
P: Œtefan Hudák Mob: 0905 681564
T:Peter Rašp¾a Mob: 0918 855641 e-mail: [email protected]
M: Peter Rašp¾a Mob: 0918 855641 e-mail: [email protected]
VYŠNÁ SITNICA - T J PREVÁDZKAR IÈO: 31942181
PSÈ: 094 07 Bankové spojenie: SK 2656000000008928167031
e-mail:[email protected]
P: Ján Švigár Mob: 0948 527275
T: Ján Pa¾o Mob: 0903 585442
M: Miroslav Boháè Mob: 0948 527275
ZBUDSKÉ DLHÉ T J IÈO: 17077079 e-mail: [email protected]
PSÈ: 067 12 Bankové spojenie: SK 66560000000043082001
P:František Kopej Mob: 0915 788731
T:Emil Grundza Mob:
M: František Kopej Mob: 0915 788731
ZEMPLINSKÉ HÁMRE - T J VIHORLAT IÈO: 17077117
PSÈ: 067 77 Bankové spojenie: SK 0909000000000086917564
P: Miloš Breèka Mob: 0905 761 243 D: Z:
T: František Barna Mob: 0908 362896 D: 7686314 e-mail:[email protected]
M: Ing. Matúš Breèka Mob: 0948 013800 e-mail:[email protected]
ZUBNÉ - T J LESY IÈO: 17077125
PSÈ: 067 33 Bankové spojenie:0086916756/0900
P: Miroslav Sima Mob.:0905 202433
T:Dušan Balint Mob.: 0907574027
M: Vladimír Pažur Mob : 0911 648008 e-mail : [email protected]
FUTBALOVÉ KLUBY NEŠTARTUJÚCE V SڍAŽI 2014/2015
BREKOV - O F K IÈO:
PSÈ: 066 01 Bankové spojenie: e-mail: [email protected]
P:Ing.Peter Miha¾ko Mob: 0917 126410
T:Pavol Štofej Mob: 0917 127932
M: Ing. Peter Miha¾ko Mob: 0917 126410
ÈERNINA - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076447
PSÈ: 067 23 Bankové spojenie: 0086913627/0900
P: Jozef Slobodník Mob: D: 7795617
- 61 -
JABLOÒ - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076617
PSÈ: 067 13 Bankové spojenie:
P: Vladimír Koscelník Mob: 0907 081 226 D: 7797698 Z: 7323283
T:Štefan Dušák Mob :0908 141889
KAMIENKA - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076668
PSÈ: 067 83 Bankové spojenie:
P:Peter Sus Mob:0907 546629
T: Ing. Benjamín Bláha Mob: 0905 778370 D:057/7793558
e-mail: [email protected]
KLENOVÁ - ŠPORTOVÝ KLUB SOKOL IÈO: 36161152
PSÈ: 067 72 Bankové spojenie:
M: Mgr: Lukáš Badida Mob: 0915 918656 e-mail: [email protected]
NOVÁ SEDLICA - T J LPZ IÈO: 17076781
PSÈ: 067 68 Bankové spojenie: 1452159551/0200
P: Ján Lešaniè Mob: 0905 744814 D: 7624553
OHRADZANY - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076790
PSÈ: 067 22 Bankové spojenie: e-mail: [email protected]
P: Ján Melník Mob:0918 536330 D:7795322
T: Miroslav Zdražil Mob:0905 463 035 D:7795412
M:Cyril Klíè Mob: 0904121825
TOPO¼OVKA - T J AGROKOM IÈO: 17076943
PSÈ: 067 45 Bankové spojenie:
P: Ján Ladièkovský Mob: 0907 711317
PÈOLINNÉ - TJ DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17076820
PSÈ: 067 35 Bankové spojenie:
P: Miroslav Mošèák Mob: 0918 545539 D: 7695158
T:Karol Džugan Mob: 0905 906387 D:057/7695248
M: Rastislav Šebák Mob: e-mail: [email protected]
RUSKÁ PORUBA - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 35525584
PSÈ: 094 08 Bankové spojenie: e-mail: [email protected]
Andrejco Slavomír, Tøebièska 15, 06601 Humenné
P:Slavomír Andrejco Mob: 0907 082450 e-mail: [email protected]
T:Miroslav Lukacko Mob: 0907 908897 D:4473158
RUNINA - ŠPORTOVÝ KLUB
PSÈ: Bankové spojenie: e-mail: [email protected]
P: Vlastimil Cap Mob: 0915 953482, 069 01 Snina, ul. Strojarsaka 1832
T: Mgr. Matúš Haèko Mob: 0907 044 638
STAKÈINSKÁ ROZTOKA - TJ MLADOS IÈO: 17076927
PSÈ: 067 61 Bankové spojenie:
P:Michal Ridoš Mob: 0949 525732 e-mail: [email protected]
T:Pavol Urban Mob: 0914 228422
M: Pavol Urban Mob: 0914 228422 e-mail: [email protected]
SLOVENSKÁ VOLOVÁ - T J GRUZOVÈÍK IÈO: 17076889
PSÈ: 067 22 Bankové spojenie: 0086911656/0900
P:Juraj Sakalík Mob: 0908 148231
T:Andrej Sivèo Mob: 0908 037251
- 62 -
PSÈ 067 31
P: Slavomí Varga Mob: 0905 432 814
T: Martin Behún
VOLICA - T J DRUŽSTEVNÍK IÈO: 17077001
PSÈ: 067 01 Bankové spojenie: 460815630/0900
P:Vasi¾ Fedorko Mob: 0907 369562 e-mail: [email protected]
T:Milan Hlohinec Mob: 0907 902169
M: Vasi¾ Fedorko Mob: 0907 369562 e-mail: [email protected]
VYDRAÒ - T J SOKOL IÈO: 17077010
PSÈ: 068 01 Bankové spojenie: 86911795/0900 e-mail: [email protected]
P: Pavel Dimun Mob: 0907 440640 D: 7321523 Z: 7322584
T:Peter Lukaèik Mob: 0918 724276
ZBOJ - T J ROVEÒ IÈO: 17077052
PSÈ: 067 68 Bankové spojenie: 0072760930/6500
P: Miroslav Taranda Mob: 0907 668822 e-mail:[email protected]
T: Stanislav Kostova¾ Mob: 0911 215025 D: 7764466
M: Bc. Miroslav Taranda Mob: 0907 668822 e-mail: [email protected]
- 63 -
Download

Stiahnúť RS 2014/2015 - Oblastný futbalový zväz Humenné