ROZPIS
majstrovských futbalových súťaží
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK
2013-2014
Určené:
- Futbalovým oddielom v riadení
ObFZ Trenčín,
- Členom Výkonného výboru a Odborných
komisií ObFZ Trenčín,
- Rozhodcom a delegátom ObFZ Trenčín
OBSAH:
Orgány a komisie ObFZ Trenčín
A. Všeobecné ustanovenia
A.1. Riadenie súťaţí
A.2. Termínová listina, hracie dni a časy
A.3. Miesto stretnutia
A.4. Hospodárske náleţitosti
3
6
6
6
12
13
B. Technické ustanovenia
B.1. Predpis
B.2. Štart hráčov
B.3. Podmienky štartu
B.4. Námietky, odvolania a sťaţnosti
B.5. Zoznamy hráčov a súpisky
B.6. Zdravotnícke zabezpečenie
B.7. Postupy a zostupy
B.8. Kvalifikačné stretnutia
14
14
15
17
23
26
27
30
32
B.9. Súťaţ slušnosti (FAIR-PLAY)
B.10. Rozhodcovia, asistenti rozhodcu, delegáti zväzu
B.11. Tréneri
B.12. Ceny
B.13. Kritéria pre prideľovanie ţrebovacích čísel
B.14. Registrácia, transfery (prestupy)
B.15. Podmienky na materiálne-technického zabezpečenia štadiónov
B.16. Prehľad poplatkov
32
34
38
38
38
38
39
41
B.16.a. Prehľad poplatkov v evidencii ŠTK
B.16.b. Odmeny rozhodcov, delegátov zväzu
B.16.c. Prehľad poplatkov v evidencii DK
B.16.d. Prehľad poplatkov v evidencii Matričnej komisie
B.16.e. Prehľad poplatkov v evidencii Odvolacej komisie
B.16.f. Prehľad poplatkov v evidencii Komisie rozhodcov
B.17. Zásady pri disciplinárnom konaní
41
44
46
48
48
48
49
C. Záverečné ustanovenia
D. Poplatky a variabilné symboly pre úhrady náleţitostí R a DZ
52
53
E. Nominačná listina rozhodcov a delegátov zväzu
F. Adresár organizačných pracovníkov FO, FK v ObFZ Trenčín
G. Zaradenie druţstiev a vylosovanie súťaţný ročník 2013-2014
56
60
73
2
ORGÁNY A KOMISIE ObFZ TRENČÍN
ORGÁNY ObFZ TRENČÍN
Výkonný výbor ObFZ Trenčín
Predseda:
Jozef Pecho (Trenčín) M: 0908 222 531
E-mail: [email protected]
Podpredseda pre šport: Ján Lipták (Trenčín) 0902 937 049
E-mail: [email protected]
Podpredseda pre ekonomiku: Pavol Horeš (Turá Lúka) M: 0905 711 535
E-mail: [email protected]
Členovia:
Pavol Pristaš (Nová Ves nad Váhom)
František Masár (Trenčín)
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Ivan Gróf (Povaţany)
Henrich Šálek (Povaţany)
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
KONTROLNÉ ORGÁNY ObFZ TRENČÍN
Revízna komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Ján Majtán (Myjava) M: 0905 221 246
E-mail: [email protected]
Členovia:
Miroslav Jaška (Trenčín)
Tomáš Gróf (Povaţany)
Disciplinárna komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Ján Burza (Nové Mesto n/V) M: 0904 353 022
E-mail: [email protected]
Členovia:
Jozef Majerík (Trenčín)
Štefan Halász (Dolné Srnie)
Jozef Opatovský (Soblahov)
Tomáš Gajdoš (Trenčín)
Peter Maráz (Nové Mesto nad Váhom)
Martin Markech (Horná Streda)
Miroslav Tarabus (Trenčín)
Odvolacia komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Emil Podhradský (Nové Mesto n/V) M: 0905 562 301
E-mail: [email protected]
Členovia:
Miroslav Neckář (Trenčín)
Stanislav Tomič (Myjava)
3
ODBORNÉ KOMISIE ObFZ TRENČÍN
Športovo-technická komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Viliam Václav (Trenčín) M: 0907 783 880
E-mail: [email protected]
Členovia:
Jozef Šesták (Trenčín)
Peter Sokol (Trenčín)
Tibor Trebatický (Čachtice)
Peter Červeňan (Trenčianska Turná)
Marián Kyselica (Trenčín)
Ján Tvaroška (Trenčín)
Pavol Chorvát (Trenčín)
Komisia rozhodcov ObFZ Trenčín
Predseda:
Miroslav Barinka (Trenčín) M: 0915 754 690
E-mail: [email protected]
Členovia:
Martin Dohál (Trenčianska Turná)
Martin Vitko (Trenčín)
Michal Ševčík (Trenčianske Bohuslavice)
Úsek DZ
Predseda úseku DZ (podpred.KR): Jaroslav Hromník (Trenč. Jastrabie)
Členovia: Jaroslav Jambor (Trenčín)
Vladimír Kováč (Trenčín)
Komisia mládeţe a školského futbalu ObFZ Trenčín
Predseda:
Jozef Hilčík (Svinná) M: 0905 437 088
E-mail: [email protected]
Členovia:
Ľubomír Šišovský (Selec)
Marián Havierník (Bošáca)
Andrej Škodáček (Krajné)
Trénersko-metodická komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Stanislav Malečka (Myjava) M: 0908 421 046
E-mail: [email protected]
Podpredseda: Tibor Grófík (Trenčín)
Členovia:
Roman Jambor (Trenčín)
Vladimír Čmelko (Trenčianske Teplice)
Peter Vozár
Peter Škrátek (Nové Mesto nad Váhom)
Matričná komisia ObFZ Trenčín
Predseda:
Pavol Cobori (Trenčín) M: 0911 972 534
E-mail: [email protected]
Členovia:
Pavol Sukupčák (Vrbovce)
Pavel Jeţík (Veľká Hradná)
Milan Benko (Beckov)
4
SEKRETARIÁT OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU TRENČÍN
Sídlo ObFZ:
Námestie sv. Anny 21, 91101 Trenčín
Sekretár:
Ján Ţitňan (Trenčín)
Telefón:
032/6586581
Fax:
032/6586581
E-mail:
[email protected]
Webová stránka:
www.obfztrencin.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,
Číslo účtu:
0041711263/0900
Variabilný symbol (vyznačiť na poštovej poukáţke):
MK - 111
ŠTK - 222
DK - 333
Účet pre úhradu náleţitostí rozhodcom a DZ: Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín
Číslo účtu:
5023934642/0900
Variabilný symbol: podľa časti „D“ tohto rozpisu
FO je povinný pri úhrade náleţitostí R a DZ uvádzať pridelený variabilný
symbol uvedený v časti „D“ tohto rozpisu
SEKRETARIÁT ZÁPADOSLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
Sídlo: Rázusova č. 23, 949 01 Nitra P.O.BOX 7F
Vedúci sekretár: Ivan Hádek 0907 322 546
Matrika: Šódelová Iveta – 037 65 23 402
Telefón: 037/6523402
Fax: 037/6554816
E-mail : [email protected]
Webová stránka: www.zsfz.sk
SEKRETARIÁT SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
Sídlo: Budova Omnipolisu, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
Prezident: Ján Kováčik
Generálny sekretár: Jozef Kliment - 02/4820 6000
Asistentka GS: Katarína Tóthová 02/4820 6033
Matrika: Milan Sládkovič 02/4820 6036
Fax: 02/4820 6099
E-mail : [email protected]
Webová stránka: www.futbalsfz.sk
5
A.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A.1. RIADENIE SÚŤAŢÍ
Oblastný futbalový zväz Trenčín (ďalej len „ObFZ Trenčín“) riadi
prostredníctvom svojich odborných komisií tieto súťaţe:
Kategória dospelí: D
I. trieda
II. trieda sever
II. trieda juh
III. trieda sever
III. trieda stred
III. trieda juh
16 účastníkov
14 účastníkov
16 účastníkov
6 účastníkov (zostatok)
8 účastníkov (zostatok)
7 účastníkov (zostatok)
Kategória dorastu: U19
I. trieda sever
I. trieda juh
11 účastníkov (zostatok)
14 účastníkov (zostatok)
Kategória starší žiaci: U15
I. trieda
II. trieda skupina „A“
II. trieda skupina „B“
16 účastníkov
13 účastníkov (zostatok)
13 účastníkov (zostatok)
Kategória mladší žiaci: U13
I. trieda
8 účastníkov
A.2. TERMÍNOVÁ LISTINA, HRACIE DNI A ČASY
A.2.a. Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto „Rozpisu Majstrovských
futbalových súťaţí pre súťaţný ročník 2013/2014“ a termíny v nej uvedené sú
záväzné pre všetky FO riadené ObFZ Trenčín.
A.2.b. Hracím dňom v súťaţiach dospelých, dorastu a ţiakov je zásadne nedeľa,
respektíve deň stanovený termínovou listinou. Schválené výnimky hracích dní
a časov budú oznámené prostredníctvom Úradnej správy ŠTK.
A.2.c. Začiatky stretnutí súťaţí vo všetkých kategóriách sú stanovené ŠTK a schválené
Výkonným výborom ObFZ Trenčín.
A.2.d. Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú časť, pred
jarnou časťou súťaţe musí FO o výnimku poţiadať znovu.
6
A.2.e. ŠTK má právo v odôvodnených prípadoch stanoviť aj iné termíny, hracie dni a
hracie časy. Platí zásada, ţe stretnutie sa predohráva. V prípade neuskutočnenia,
alebo neodohrania stretnutia pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa
stretnutie odohrá najneskôr do 14 dní po vzájomnej dohode oddielov. Vzájomná
dohoda musí byť uvedená v zápise o stretnutí a podpísaná kapitánmi FO, inak o
termíne neodohraného stretnutia rozhodne s konečnou platnosťou ŠTK.
A.2.f. Domáci FO, ktorý poţiada o zmenu hracieho dňa na deň pracovného
pokoja, (sobotu alebo sviatok) skôr ako 21 dní pred konaním stretnutia
nepotrebuje k tejto ţiadosti súhlas hosťujúceho FO a nevyţaduje sa ani
úhrada rokovacieho poplatku.
V prípade ţiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň skôr ako 21 dní
pred konaním stretnutia je vţdy bezpodmienečne nutný súhlas hosťujúceho
FO.
A.2.g. Ţiadosť o zmenu hracieho dňa alebo UHČ predloţená na ŠTK neskôr ako 21
dní pred konaním stretnutia, (rozhoduje dátum podania) si vyţaduje súhlas
hosťujúceho FO a vyţaduje si aj úhradu rokovacieho poplatku vo výške
podľa B16/A/a.
Ak bude ţiadosť a dohoda predloţená v čase kratšom ako 10 dní pred riadnym
termínom stretnutia, ŠTK ţiadosť nemusí akceptovať.
A.2.h. Ak domáci FO poţiada najneskôr 8 dní vopred o zmenu UHČ (nie hracieho
dňa) v ten deň kedy je zápas vyţrebovaný doporučene poštou, ŠTK môţe túto
zmenu schváliť. Súper je v takomto prípade povinný sa dostaviť na zápas
v zmenenom čase.
A.2.i. Všetky poţiadavky na zmeny termínov stretnutí musia byť schválené ŠTK a
oznámené oddielom, úradnou správou na internetovej stránke, alebo telefonicky.
Svojvoľné preloţenie termínu stretnutia má športovo-technické dôsledky (v
zmysle SP futbalu).
A.2.j. Posledné kolo majstrovských súťaţí v kategóriách dospelých sa odohrá v
jednotnom úradnom hracom dni a čase. (ŠTK má právo udeliť výnimku
z tohto ustanovenia na stretnutia, ktoré neovplyvnia postupy alebo zostupy
v príslušnej súťaţi).
A.2.k. V mládeţníckych súťaţiach (dorast, starší a mladší ţiaci) aj v poslednom kole
platia hracie dni a časy, ktoré mali jednotlivé druţstvá schválené pred
začiatkom jarnej časti súťaţe, prípadne výnimky, ktoré schválila ŠTK vo
výnimočných prípadoch v priebehu jarnej časti súťaţe.
A.2.l. Komisie ObFZ vydávajú počas celého súťaţného obdobia úradné správy na
internetovej stránke, prostredníctvom ktorých zabezpečujú operatívne riadenie a
styk s futbalovými oddielmi. Všetky pokyny uverejnené v úradných správach
na internetovej stránke sú pre subjekty v nich uvedené záväzné.
7
8
Kolo
Kolo
Kolo
Termínová listina jarná časť 2013-2014 – dospelí
II.
II.
I.
Hrací deň
trieda
trieda
trieda
juh
sever
23.3 2014 nedeľa 17 15:00 15:00 14 15:00
30.3 2014 nedeľa 18 15:00 15:00 15 15:00
6.4 2014 nedeľa 19 15:30 15:30 16 15:30
13.4 2014 nedeľa 20 15:30 15:30 17 15:30 11
20.4 2014 nedeľa 21 16:00 16:00 18 16:00 12
27.4 2014 nedeľa 22 16:00 16:00 19 16:00 13
4.5 2014 nedeľa 23 16:30 16:30 20 16:30 14
8.5 2014 štvrtok 24 16:30 16:30
11.5 2014 nedeľa 25 16:30 16:30 21 16:30 15
18.5 2014 nedeľa 26 17:00 17:00 22 17:00 16
25.5 2014 nedeľa 27 17:00 17:00 23 17:00 17
1.6 2014 nedeľa 28 17:00 17:00 24 17:00 18
8.6 2014 nedeľa 29 17:00 17:00 25 17:00 19
15.6 2014 nedeľa 30 17:00 17:00 26 17:00 20
III.
trieda
sever
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30
13:30
III. III.
trieda trieda
stred juh
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
Kolo
1
2
3
4
III. III.
trieda trieda
stred juh
17:00 17:00
17:00 17:00
17:00 17:00
17:00 17:00
Kolo
Kolo
Kolo
Kolo
Termínová listina jesenná časť 2013-2014 – dospelí
II.
II.
III.
I.
Hrací deň
trieda
trieda
trieda
trieda
juh
sever
sever
4.8 2013 nedeľa 1 17:00 17:00 1 17:00
11.8 2013 nedeľa 2 17:00 17:00 2 17:00
18.8 2013 nedeľa 3 17:00 17:00 3 17:00 1 17:00
25.8 2013 nedeľa 4 17:00 17:00 4 17:00 2 17:00
29.8 2013 štvrtok 15 17:00 17:00
1.9 2013 nedeľa 5 16:00 16:00 5 16:00 3 16:00
8.9 2013 nedeľa 6 16:00 16:00 6 16:00 4 16:00
15.9 2013 nedeľa 7 16:00 16:00 7 16:00 5 16:00
22.9 2013 nedeľa 8 15:30 15:30 8 15:30 6 15:30
29.9 2013 nedeľa 9 15:30 15:30 9 15:30 7 15:30
6.10 2013 nedeľa 10 14:30 14:30 10 14:30 8 14:30
13.10 2013 nedeľa 11 14:30 14:30 11 14:30 9 14:30
20.10 2013 nedeľa 12 14:00 14:00 12 14:00 10 14:00
27.10 2013 nedeľa 13 14:00 14:00 13 14:00
3.11 2013 nedeľa 14 13:30 13:30
10.11 2013 nedeľa 16 13:30 13:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30
13:30
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
Termínová listina jesenná časť 2013-2014 – dorast
Hrací deň
4.8 2013
11.8 2013
18.8 2013
25.8 2013
1.9 2013
8.9 2013
15.9 2013
22.9 2013
29.9 2013
6.10 2013
13.10 2013
20.10 2013
27.10 2013
3.11 2013
Kolo
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. trieda
sever
14:30
14:30
13:30
13:30
13:30
13:00
13:00
12:00
12:00
11:30
11:30
Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. trieda
juh
14:30
14:30
14:30
14:30
13:30
13:30
13:30
13:00
13:00
12:00
12:00
11:30
11:30
11:00
Termínová listina jarná časť 2013-2014 – dorast
Hrací deň
23.3 2014
30.3 2014
6.4 2014
13.4 2014
20.4 2014
27.4 2014
4.5 2014
8.5 2014
11.5 2014
18.5 2014
25.5 2014
1.6 2014
8.6 2014
15.6 2014
12
13
14
15
16
17
18
I. trieda
sever
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
19
20
21
22
1*
2*
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
Kolo
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
štvrtok
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
Kolo
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1*
2*
I. trieda
juh
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
Poznámka:
1*, 2* - 1 a 2 stretnutie 1z1 a 2 z 2 družstva o určenie poradia na 1-4 mieste.
9
Termínová listina jesenná časť 2013-2014 – starší ţiaci
II.
II.
I.
Hrací deň
Kolo
Kolo trieda trieda
trieda
sk. „A“ sk. „B“
18.8 2013 nedeľa 1 10:30
25.8 2013 nedeľa 2 10:30 1
10:30
10:30
29.8 2013 štvrtok 15 10:30 13 10:30
10:30
1.9 2013 nedeľa 3 10:30 2
10:30
10:30
8.9 2013 nedeľa 4 10:30 3
10:30
10:30
15.9 2013 nedeľa 5 10:00 4
10:00
10:00
20.9.203 piatok 14 10:00
22.9 2013 nedeľa 6 10:00 5
10:00
10:00
29.9 2013 nedeľa 7 10:00 6
10:00
10:00
6.10 2013 nedeľa 8 9:30 7
9:30
9:30
13.10 2013 nedeľa 9 9:30 8
9:30
9:30
20.10 2013 nedeľa 10 9:30 9
9:30
9:30
27.10 2013 nedeľa 11 9:30 10
9:30
9:30
3.11 2013 nedeľa 12 9:30 11
9:30
9:30
10.11 2013 nedeľa 13 9:00 12
9:00
9:00
Termínová listina jarná časť 2013-2014 – starší ţiaci
II.
II.
I.
Hrací deň
Kolo
Kolo trieda trieda
trieda
sk. „A“ sk. „B“
23.3 2014 nedeľa 16 10:00
30.3 2014 nedeľa 17 10:00
6.4 2014 nedeľa 18 10:30 14 10:30
10:30
13.4 2014 nedeľa 19 10:30 15 10:30
10:30
20.4 2014 nedeľa 20 10:30 16 10:30
10:30
27.4 2014 nedeľa 21 10:30 17 10:30
10:30
1.5 2014 štvrtok 22 10:30 18 10:30
10:30
4.5 2014 nedeľa 23 10.30 19 10.30
10.30
8.5 2014 štvrtok 24 10:30 20 10:30
10:30
11.5 2014 nedeľa 25 10:30 21 10:30
10:30
18.5 2014 nedeľa 26 10:30 22 10:30
10:30
25.5 2014 nedeľa 27 10:30 23 10:30
10:30
1.6 2014 nedeľa 28 10:30 24 10:30
10:30
8.6 2014 nedeľa 29 10:30 25 10:30
10:30
15.6 2014 nedeľa 30 10:30 26 10:30
10:30
10
Termínová listina jesenná časť 2013-2014 – mladší ţiaci
Hrací deň
Kolo I. trieda
31.8 2012 sobota
1
10:30
7.9 2013 sobota
2
10:30
14.9 2013 sobota
3
10:30
21.9 2013 sobota
4
10:30
28.9 2013 sobota
5
10:30
5.10 2013 sobota
6
10:30
12.10 2013 sobota
7
10:30
Termínová listina jarná časť 2013-2014 – mladší ţiaci
Hrací deň
Kolo I. trieda
3.5 2014 sobota
8
10:30
10.5 2014 sobota
9
10:30
17.5 2014 sobota 10
10:30
24.5 2014 sobota 11
10:30
31.5 2014 sobota 12
10:30
7.6 2014 sobota 13
10:30
14.6 2014 sobota 14
10:30
11
A.3. MIESTO STRETNUTIA
A.3.a Stretnutia sa hrajú len na ihriskách s rozmermi podľa pravidiel futbalu (ďalej
PF), schválených ŠTK ObFZ Trenčín (respektíve schválených ZsFZ, SFZ).
O schválení hracej plochy musí byť vyhotovený protokol o spôsobilosti
hracej plochy. Stretnutia sa hrajú na ihriskách muţstiev uvedených vo
vyţrebovaní na prvom mieste. Pri súťaţných stretnutiach riadených ObFZ
Trenčín je klub povinný vyvesiť zástavu ObFZ Trenčín. Ostatné náleţitosti
sa riadia podľa SP.
A.3.b Stretnutie je moţné vo výnimočných prípadoch odohrať v opačnom poradí ako je
uvedené vo vyţrebovaní a to na základe dohody FO, zaplatení rokovacieho
poplatku a po schválení ŠTK.
A.3.c FO, ktoré budú svoje majstrovské stretnutia hrávať na prenajatých ihriskách,
resp. mimo svojho športového areálu sú povinné najneskôr 7 dní pred začatím
súťaţného obdobia (jeseň – jar) oznámiť túto skutočnosť písomne ŠTK
a rovnakým spôsobom aj svojim súperom. Ak má FO vo svojom areáli viac
trávnatých plôch, musí túto skutočnosť zahrnúť do vyššie uvedeného oznámenia.
Svojvoľná zmena hracej plochy má hracie dôsledky v zmysle SP - t.j. vyhlásenie
kontumačného výsledku.
A.3.d Majstrovské stretnutia všetkých súťaţí riadených ŠTK ObFZ Trenčín sa
odohrajú na hlavných trávnatých hracích plochách. V prípade nepriaznivého
počasia moţno stretnutia dospelých, dorastu a ţiakov odohrať na schválených
náhradných trávnatých a umelých hracích plochách, čo musí byť oznámené
súperovi a predsedovi ŠTK minimálne 24 hodín pred stanoveným UHČ
stretnutia. O spôsobilosti HP vţdy rozhoduje rozhodca stretnutia. Túto
skutočnosť musí R uviesť v Zápise o stretnutí na strane 2.
A.3.e Posledné 3 kolá jesennej a prvé 3 kolá jarnej časti súťaţe sa povoľujú hrať vo
všetkých kategóriách na schválených náhradných trávnatých a umelých hracích
plochách. FO je povinný na poţiadanie predloţiť DZ alebo R protokol o
schválení náhradnej hracej plochy.
A.3.f Poriadajúci FO vo všetkých súťaţiach riadených ObFZ Trenčín je povinný
umoţniť kaţdému oddielu vykonanie videozáznamu z celého stretnutia, ak o to
poţiada pred stretnutím, a zároveň je povinný vytvoriť vyhovujúce podmienky
pre pracovníkov zabezpečujúcich záznam (vhodné miesto na úrovni stredu hracej
plochy, napojenie na elektrický prúd a pod.). FO, ktorý poţiada o vykonanie
videozáznamu v Zápise o stretnutí bude uvedené meno pracovníkov, ktorí
videozáznam vykonajú. FO je povinný vykonať videozáznam z celého stretnutia
a na vyzvanie riadiacich orgánov predloţiť videozáznam na príslušnú komisiu.
FO musí archivovať tento videozáznam minimálne 14 dní od odohratia MFZ.
Porušenie tohto nariadenia bude riešené ŠTK a DK. Videozáznam z celého
stretnutia bude základným podkladom pri riešení prípadných námietok.
12
A.3.g Usporiadateľ stretnutia je povinný umoţniť rozhodcovi, asistentovi
rozhodcu a delegátovi zväzu umiestnenie dopravného prostriedku
(automobilu) na ktorom sa na MFZ dostavili, na vhodnom mieste v areáli
štadióna. Usporiadateľ zodpovedá za to, ţe dopravný prostriedok nebude od
príchodu aţ do opustenia areálu štadióna poškodený. V prípade, ţe nie je
moţné dopravné prostriedky delegovaných osôb umiestniť počas stretnutia
v areáli štadióna, hlavný usporiadateľ určí miesto, kde delegované osoby
zaparkujú svoje dopravné prostriedky a zabezpečí ich ochranu pred poškodením.
Skutočnosť, ţe dopravné prostriedky neparkujú v areáli štadióna musia oznámiť
hlavnému usporiadateľovi pred začiatkom stretnutia. Usporiadateľ stretnutia je
povinný zabezpečiť sluţbu pred kabínou rozhodcu a nevpustiť do nej bez
vedomia rozhodcu alebo delegáta zväzu ţiadnu osobu. Usporiadateľ stretnutia
je povinný zaistiť bezpečnosť hráčov, rozhodcov, delegáta a iných zástupcov
ObFZ Trenčín a to nielen v priestore ihriska, ale podľa ţelania aţ k dopravnému
prostriedku, ktorým odchádzajú a vytrvať pri nich aţ do ich odchodu!
A.3.h ŠTK okrem verejných dopravných prostriedkov autobusovej a ţelezničnej
dopravy, ktoré majú pravidelný cestovný poriadok, uznáva ako dopravný
prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok FO, alebo autobus objednaný u
iného oprávneného prepravcu, avšak pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa
na stretnutie pre poruchu tohto dopravného prostriedku neplatí ţiadna výnimka.
Pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa na stretnutie pre dopravnú nehodu
(haváriu) bude ŠTK postupovať po predloţení hodnoverných dokladov pri
riešení kaţdého takéhoto prípadu individuálne po zváţení všetkých okolností
prípadu.
A.4. HOSPODÁRSKE NÁLEŢITOSTI
A.4.a. Kaţdý FO hrá majstrovskú súťaţ na vlastné náklady.
Všetky druhy a výšky poplatkov, úhrad, pokút, výšky vkladov a odmien
delegovaných osôb sú uvedené v texte, respektíve v časti B.16–prehľad
poplatkov
A.4.b. V prípade, ţe stretnutie sa opakuje z vyššej moci, hradí poriadajúci klub
hosťujúcemu klubu polovicu cestovného maximálne pre 18 osôb v súlade s
platnými smernicami SAD podľa kilometrovného najkratším moţným cestným
spojením. Hosťujúci oddiel je povinný najneskôr do najbliţšieho zasadnutia
ŠTK po neodohraní stretnutia odoslať usporiadajúcemu klubu ţiadosť
o vyplatenie cestovných náhrad v zmysle bodu B.16.a/g. Kópiu ţiadosti zašle na
ŠTK. Úhradu je povinný usporiadajúci klub uhradiť do 7 dní od zverejnenia
v US ŠTK. V prípade neuhradenia cestovného do 7 dní od zverejnenia v US
ŠTK a nezaslania kópie ústriţku dokladu o úhrade bude poriadajúci FO riešený
ŠTK a DK.
13
B.
TECHNICKÉ USTANOVENIA
B.1. PREDPIS
B.1.a. Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťaţného poriadku futbalu a tohto
Rozpisu súťaţí. Výklad rozpisu súťaţí prináleţí ŠTK ObFZ Trenčín.
B.1.b. Hrací čas:
V súťaţiach dospelých a dorastu sa hrá 2x45 minút s 15 minútovou prestávkou.
V súťaţiach starších ţiakov sa hrá 2x35 minút s 15 minútovou prestávkou.
V súťaţiach mladších ţiakov sa hrá 2x30 minút s 15 minútovou prestávkou.
V súťaţiach prípraviek sa hrá 2x30 minút s 15 minútovou prestávkou.
B.1.c. Podľa SP sa za víťazstvo v stretnutí získavajú 3 body, nerozhodný výsledok
1 bod, prehra nie je bodovo hodnotená.
B.1.d. ObFZ Trenčín vydáva počas súťaţného obdobia Úradné správy ŠTK a DK, a
ďalších komisií, prostredníctvom ktorých zabezpečuje operatívne riadenie a styk
s FO. Pokyny a správy uverejnené v týchto ÚS sú pre všetky FO záväzné.
Úradnou správou sú oznamy uverejňované na internetovej stránke ObFZ
Trenčín v rubrike Správy ŠTK a Správy DK. Proti rozhodnutiam,
uverejneným v Úradných správach, sa môţu FO odvolať na Odvolaciu
komisiu ObFZ Trenčín do 15 dní odo dňa uverejnenia, resp. oznámenia.
B.1.e. ObFZ Trenčín upozorňuje všetky FO, ţe za neoprávnený štart hráčov po
štvrtom (ôsmom) napomínaní a vylúčení je zodpovedný výlučne klub, pretoţe v
Úradnej správe DK nemusia byť uvedení všetci napomínaní a vylúčení hráči pre
chýbajúce zápisy a neuverejnenie v Úradnej správe DK. Vo všetkých
kategóriách dostanú kapitáni oboch druţstiev po skončení stretnutia podpísanú
kópiu zápisu o stretnutí, na ktorej budú rozhodcom stretnutia uvedení
napomínaní a vylúčení hráči oboch muţstiev s uvedením dôvodu vylúčenia a
prípadné námietky kapitánov k stretnutiu. Rozhodca stretnutia si potvrdenie
prevzatia kópie vyplneného zápisu o stretnutí (prvá strana zápisu) nechá
podpísať kapitánmi oboch muţstiev (v súťaţiach dorastu a ţiakov aj vedúcim
muţstva) na origináli zápisu o stretnutí spoločne s prevzatím RP.
B.1.f. Všetky tlačivá pouţívané v stretnutí, musia byť v zhode s tlačivami vydanými a
schválenými ObFZ Trenčín. Zápis o stretnutí sa musí písať na písacom stroji
alebo počítači vo všetkých súťaţiach riadených ObFZ Trenčín.
B.1.g. Zápis o stretnutí musí byť v kabíne rozhodcu riadne vypísaný spolu
s registračnými preukazmi 30 minút pred stretnutím. V I. triede dospelých
musí byť aj riadne podpísaný kapitánmi a vedúcimi muţstiev.
B.1.h. Pred kaţdým majstrovským stretnutím po nástupe druţstiev na hraciu plochu
pred vyţrebovaním strán hosťujúce druţstvo na čele s kapitánom pozdraví
domáce druţstvo a rozhodcov podaním ruky.
14
B.2. ŠTART HRÁČOV
B.2.a. Hráč má právo nastúpiť na stretnutie, ak vlastní plastový alebo papierový
registračný preukaz (ďalej len RP), spĺňajúci náleţitosti príslušných článkov SP
a Registračného poriadku SFZ, a súčasne je povinný dodrţiavať všetky
ustanovenia predpisov SFZ, ktorými je podmienené jeho pôsobenie v
podmienkach SFZ.
Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP
z výroby alebo z dôvodu straty nemá RP, jeho totoţnosť je však overiteľná
v ISSF (priamo alebo predloţením vytlačeného detailu hráča). Zároveň však
musí byť poţiadané o vydanie RP daného hráča prostredníctvom
elektronickej podateľne v ISSF. R je túto skutočnosť spolu s odôvodnením
povinný uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP
je povinnosťou poţiadať o vydanie nového RP do najbliţšieho súťaţného
stretnutia, v ktorom bude hráč štartovať.
B.2.b. Kategória dospelých – štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a
ďalej hráči z kategórie dorastu, ktorí po 1.1. v priebehu súťaţného ročníka
2013/2014 dovŕšili 16 rokov veku, a to v zmysle SP. Za druţstvo môţu v jednom
stretnutí nastúpiť 4 cudzí štátni príslušníci, ustanovenie sa nevzťahuje na
občanov štátov EÚ.
Po dovŕšení 18 rokov veku nemusí mať hráč súhlas rodičov a telovýchovného
lekára o štarte za muţstvo dospelých.
FO je povinný predloţiť spolu s RP aj potvrdenie o štarte hráča vo vyššej
vekovej kategórii v zmysle SP, v prípade ak tak FO nevykoná, R nepovolí jeho
štart za druţstvo dospelých a túto skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí. Za
štart hráča celú zodpovednosť nesie klub a príslušný tréner.
Súhlas môţe dať lekár: MUDr. JAVORSKÝ Ivan, TRENČÍN, Mobil:0903
310 637, alebo iný telovýchovný lekár.
B.2.c. Kategória dorast
Štartujú hráči narodení od 1. 1. 1995 a mladší do 31. 12. 1998 a výnimky sú
povolené v zmysle SP futbalu.
Poznámka: Pretože ObFZ Trenčín nemá vytvorenú súťaž mladšieho dorastu
nemôžu v kategórii dorastu štartovať hráči na žiacky registračný preukaz ani
s platným súhlasom rodičov a telovýchovného lekára!!!
B.2.d. Kategória starší ţiaci (SŢ)
Štartujú hráči narodení od 01. 01. 1999 a mladší od dovŕšenia veku 7 rokov,
a dievčatá narodené od 01. 01. 1998 a mladšie od dovŕšenia veku 7 rokov. Hráč
môţe dohrať súťaţ v kategórii SŢ aj na registračný preukaz, ktorý ho oprávňuje
k štartu v kategórii dorastu. Za dodrţania podmienok v bode B.2.e..
15
B.2.e. Kategória mladší ţiaci (MŢ)
Štartujú hráči narodení od 01. 01. 2001 a mladší od dovŕšenia veku 6 rokov.
B.2.f. Hráč môţe okrem svojej vekovej kategórie štartovať i vo vyššej vekovej
kategórii svojho materského oddielu. O jeho štarte rozhoduje FO a musí mať
povolenie od rodičov a súhlas telovýchovného lekára. FO je povinný povolenie
rodičov a súhlas telovýchovného lekára priloţiť k RP hráča, ktorý ho musí mať
k dispozícii pred kaţdým majstrovským stretnutím!
Po dovŕšení 18 rokov veku nemusí mať hráč súhlas rodičov a telovýchovného
lekára o štarte za muţstvo dospelých.
V jeden deň môţe hráč odohrať iba jedno majstrovské stretnutie.
V prípade, ţe nastúpi hráč vo vyššej vekovej kategórii bez priloţeného
povolenia, alebo to bude uţ druhé stretnutie v jednom dni, bude takýto štart
povaţovaný ako neoprávnený a FO bude potrestaný v zmysle súťaţného a
disciplinárneho poriadku. Zodpovedné za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej
vekovej kategórii sú FO a príslušní tréneri a vedúci muţstiev.
B.2.g. Hráč môţe nastúpiť v jednom hracom dni len v jednom súťaţnom
stretnutí. V prípade, ţe hráč bol uvedený v Zápise o stretnutí druţstva oddielu a
do stretnutia nenastúpil na akýkoľvek časový úsek a taktieţ nedostal počas
stretnutia ako hráč pripravený na striedanie osobný trest, môţe na ďalšie
stretnutie nastúpiť za predpokladu, ţe je za takéto druţstvo oprávnený nastúpiť
(viď Registračný ..., Prestupový .... a Súťaţný poriadok). Ak hráč uvedený
v zápise o stretnutí ako náhradník, teda pripravený na striedanie, dostane
osobný trest, nemôţe v ten istý deň na ďalšie stretnutie nastúpiť.
B.2.h. Ak hráč môţe štartovať za viac druţstiev jedného klubu, nesmie počas
disciplinárneho opatrenia uloţeného na počet súťaţných stretnutí štartovať za
ţiadne druţstvo v majstrovských stretnutiach a stretnutiach Slovenského pohára,
pokiaľ nebude vykonané disciplinárne opatrenie v súťaţi, v ktorej bolo uloţené.
B.2.i. Hráč, ktorý bol nominovaný do reprezentačných výberov ObFZ Trenčín
a nemohol sa z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť reprezentácie ObFZ Trenčín
a písomne sa neospravedlnil, nesmie nastúpiť za svoj materský FO
v najbliţšom MFZ. Ak hráč nastúpi, jeho štart sa bude povaţovať za
neoprávnený a riadiaci orgán bude postupovať v zmysle DP a SP.
B.2.j. V prípade, ţe druţstvo nastúpi na majstrovské stretnutie bez náhradníkov,
alebo s menším počtom hráčov ako 11 a počas stretnutia klesne počet
hráčov pod 7, rozhodca ukončí stretnutie predčasne pre nízky počet hráčov
previnivšieho muţstva. Previnivšie muţstvo zaplatí pokutu podľa B/16/a/k
16
B.3. PODMIENKY ŠTARTU
B.3.a. Podmienkou štartu druţstva v súťaţiach riadených ObFZ Trenčín (v I.
triede a II. triedach dospelých) je, aby malo minimálne jedno druţstvo
mládeţe riadne zaradené v dlhodobých súťaţiach, a to v riadení SFZ, ZsFZ
alebo ObFZ. Ak druţstvo mládeţe bude v priebehu vylúčené, alebo odstúpi
zo súťaţe bude FO, riešený disciplinárne.
B.3.b. V súťaţnom ročníku 2013/2014 môţe v súťaţiach riadených ObFZ Trenčín
v kategóriách ţiakov a dorastu štartovať zlúčené druţstvo. Takéto druţstvo sa
počíta ako druţstvo mládeţe pre obidva FO.
Podmienky štartu zlúčeného druţstva:
1. Zlúčené druţstvo môţe štartovať len v súťaţiach ObFZ Trenčín.
2. Druţstvo sa skladá z hráčov dvoch FO, ktorí vlastnia platný registračný
preukaz jedného z nich, alebo sú vo FO na hosťovaní.
3. Názov druţstva vznikne z názvov oboch FO (spojených pomlčkou, v
dohodnutom poradí).
4. Úhradu finančných náleţitostí voči ObFZ (zálohový vklad na R, poplatky,
pokuty...) si zlúčené druţstvá vzájomne dohodnú a oznámia ŠTK, ktorý FO
bude zlúčené druţstvo zastupovať.
5. Za porušenie futbalových noriem budú riešené obidva FO spoločne
a nerozdielne.
6. Ak sa zlúčené druţstvo po vylosovaní zo súťaţe odhlási, alebo bude zo
súťaţe vylúčené z dôvodu opakovaného nenastúpenia na stretnutia (3x),
budú obidva FO potrestané pokutou vo výške podľa RS.
7. Ak niektoré z druţstiev neplní poslanie za účelom ktorého bolo zlúčené
druţstvo vytvorené (štart hráčov obidvoch druţstiev), bude po posúdení
a overení skutočností ŠTK, potrestané pokutou podľa RS.
8. Minimálny počet hráčov z jedného FO je 5 hráčov. Najneskôr do
1.8.2013 predloţí zlúčené druţstvo na ŠTK súpisku hráčov. Súpisku
hráčov je moţné v priebehu súťaţného ročníka dopĺňať.
9. Druţstvo je povinné oznámiť ŠTK pred jesennou, resp. jarnou časťou
hraciu plochu na ktorej sa jednotlivé domáce stretnutia odohrajú. Miesto
jednotlivých stretnutí si určia FK vzájomnou dohodou.
10. Pred začiatkom súťaţného ročníka 2013/2014 zlúčené druţstvo písomne
oznámi, ktorý FK by v prípade postupu do súťaţí ZsFZ, alebo v prípade
postupu v rámci ObFZ a následného zrušenia zlúčeného druţstva, bol
nástupníckym druţstvom.
Nástupnícke druţstvo sa oznámi i pre prípad zrušenia zlúčeného druţstva
pre nasledujúci súťaţný ročník.
V prípade umiestnenia zlúčeného druţstva na zostupujúcom mieste
a rozdelenia zlúčeného druţstva zostupujú obidva FO.
11. Rozhodca stretnutia je povinný na druhej strane zápisu o stretnutí uviesť
počty hráčov, ktorí za jednotlivé FK zlúčeného druţstva v stretnutí nastúpili
(napr. Nová Ves-9, Stará Ves-5,). Počítajú sa i striedajúci hráči.
17
B.3.c. Všetci hráči nastupujúci na stretnutia musia predloţiť platný registračný
preukaz (RP), ktorého náleţitosti musia byť v súlade s platným SP futbalu.
V stretnutiach dospelých predloţia vedúci druţstiev najneskôr 30 minút pred
začiatkom stretnutia registračné preukazy hráčov a vyplnený zápis o stretnutí,
ktorý je podpísaný kapitánmi a vedúcimi druţstiev. Najneskôr 30 minút pre
začiatkom stretnutia sú druţstvá ( I. triedy dospelí) povinné mať v ISSF
riadne vyplnené nominácie hráčov a realizačných tímov v Zápise
o stretnutí. V prípade akýchkoľvek problémov znemoţňujúcich vyplniť
elektronický Zápis o stretnutí, sa vypíše iba papierový Zápis o stretnutí, do
ktorého R uvedie odôvodnenie prečo nebolo moţné urobiť elektronický
Zápis o stretnutí. R je povinný do 5 hodín po stretnutí prepísať papierový
Zápis o stretnutí do ISSF.
Vo všetkých súťaţiach kontrolu registračných preukazov a zostavu s rodným
číslom (rr.mm.dd.) v zápise prekontrolujú rozhodcovia nasledovne:
 Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a zo
zápisu zostavu domácim hráčom (aj čísla na dresoch), AR2 hosťujúcim
hráčom;
 Ak je na stretnutí jeden AR, kontrolu vykoná u oboch druţstiev;
 Rozhodca nezodpovedá za kontrolu RP a zo zápisu za zostavy s rodným
číslom. Zodpovedá len v prípade, ak je na stretnutí sám.
B.3.d. Kontrola totoţnosti (SP)
Kontrolu totoţnosti (konfrontáciu) hráčov druţstiev moţno vykonať na
poţiadanie najneskôr pred začiatkom druhého polčasu. Kontrola totoţnosti
hráčov dorastu a ţiakov je pred stretnutím povinná.
B.3.e. Postup vykonania kontroly totoţnosti
Kontrolu totoţnosti vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca
poskytol všetky skontrolované RP, a to tak, ţe kapitán kontrolovaného druţstva
predstavuje jednotlivých hráčov svojho druţstva a po ich kontrole preberá od
kontrolujúceho kapitána súpera RP uţ skontrolovaných hráčov.
V stretnutí mládeţe povinnú kontrolu totoţnosti rovnakým spôsobom
vykonávajú spolu s kapitánmi aj vedúci oboch druţstiev, ktorí sú oprávnení
opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje. Výsledok kontroly
totoţnosti oznámia kapitáni (vedúci druţstiev mládeţe) rozhodcovi. Po vykonaní
kontroly vrátia registračné preukazy rozhodcovi.
B.3.f V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totoţnosti alebo neuznania
totoţnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi
druţstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča (hráčov) do zápisu o
stretnutí a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča (hráčov)
na vykonanie kontroly totoţnosti (podľa registračných preukazov).
Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, ţe skonfrontuje fotografiu
hráča na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho
18
osobné údaje vrátane adresy trvalého bydliska (u vojakov krycí názov
útvaru), nechá hráča podpísať uvedené údaje (taktieţ ich podpíše kapitán a
vedúci druţstva) a po stretnutí zašle registračný preukaz konfrontovaného
hráča spoločne so zápisom o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám
vykonal, rozhodne, ţe registračný preukaz zodpovedá totoţnosti hráča, povolí
hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod svojho
rozhodnutia.
Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontroly totoţnosti alebo neuznanie totoţnosti
hráča (hráčov) po konfrontácii rozhodcom má za následok, ţe hráč (i) nemôţe
v stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o
stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke (v priebehu II. polčasu), hráč je
v zmysle Pravidiel futbalu vylúčený z hry.
B.3.g Za uskutočnenie kontroly totoţnosti zodpovedá kapitán a vedúci druţstva.
Odmietnutie konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade s SP aj
disciplinárne dôsledky voči kapitánovi, vedúcemu druţstva a hráčovi, ktorý
konfrontáciu odmietol a v prípade nesprávneho postupu i voči rozhodcovi.
B.3.h. V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí,
odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom (druţstvom) alebo neuznania
totoţnosti hráča rozhodcom, musia sa na najbliţšie zasadnutie ŠTK
dostaviť rozhodca stretnutia, asistent rozhodcu, kapitáni a vedúci oboch
druţstiev a hráč(i), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená
námietka, resp. záznam rozhodcu. Ak sa uvedené osoby na najbliţšie
zasadnutie ŠTK ObFZ Trenčín nedostavia, ŠTK odstúpi uvedené osoby na
prerokovanie disciplinárnej komisie.
B.3.i. Ak bola kontrola totoţnosti vykonaná pred stretnutím, v polčasovej prestávke
alebo v prípade striedajúceho hráča v priebehu II. polčasu a kapitán druţstva
súpera alebo jeho zástupca neuviedol ţiadne námietky proti totoţnosti hráča
ihneď, nie je uţ neskôr moţné uvádzať prípadné námietky voči totoţnosti hráča.
Rozhodca nemôţe vykonať kontrolu totoţnosti (konfrontáciu) hráča, resp.
druţstva alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase.
B.3.j. Námietku do zápisu o stretnutí môţe vzniesť kapitán druţstva len proti:
– výsledku stretnutia,
– priebehu stretnutia,
– náleţitostiam hracej plochy,
– štartu niektorého súperovho hráča,
– výstroju hráčov súperovho druţstva,
– striedaniu náhradníkov,
– popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov.
Nemôţe však vzniesť námietky proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho
jednotlivým rozhodnutiam v priebehu stretnutia. Pokiaľ by tak chcel urobiť,
rozhodca mu to neumoţní, ale FO je oprávnený podať sťaţnosť podľa B.4.
19
B.3.k. Hráči všetkých druţstiev musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke,
ktoré je platné 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje
s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Za dodrţanie
tohto ustanovenia v plnom rozsahu zodpovedá klub, pričom je povinný na
vyzvanie riadiaceho orgánu súťaţe dokladovať uvedené skutočnosti. Kapitán
a vedúci druţstva svojim podpisom „Zápisu o stretnutí“ potvrdzujú platnosť
lekárskych prehliadok, ako aj štartu hráčov, ktorí nie sú v treste. (Doporučujeme
klubom viesť si evidenciu vykonanej lekárskej prehliadky a to záznamom s
potvrdením príslušného lekára na zozname. resp. súpiske hráčov.)
Ak je hráč práceneschopný, nemôţe nastúpiť v súťaţnom stretnutí. Prípadný
štart práceneschopného hráča bude riešený Disciplinárnou komisiou.
Zápis o stretnutí musí pred stretnutím v kabíne rozhodcu podpísať lekár
(zdravotník) za prítomnosti rozhodcu. Táto povinnosť sa vzťahuje v prvom rade
na domáci oddiel. Za podpísanie zodpovedá výlučne rozhodca.
B.3.l. Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami
(1 aţ max. 99), brankár musí mať farbu dresu riadne odlíšenú od farby dresov
ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby farby dresov má hosťujúci
oddiel, domáci oddiel sa musí prispôsobiť.
B.3.m. Striedanie hráčov musí byť vykonané pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je
domáci oddiel povinný mať k dispozícii. Muţstvo môţe striedať len hráčov,
ktorí boli pred začiatkom stretnutia uvedení v zápise ako náhradníci. Ich RP
musia byť predloţené spolu s ostatnými RP hráčov a vyplneným zápisom o
stretnutí do kabíny rozhodcov ku kontrole minimálne 30 minút pred stretnutím.
Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise je vo všetkých vekových
kategóriách je 7.
V súťaţnom stretnutí je moţné striedať:
 v kategórii dospelých 3 hráčov
 v kategórii dorastu 5 hráčov
 v kategórii starších ţiakov 6 hráčov
 V kategórii mladších ţiakov 7 hráčov - bez obmedzenia hokejovým spôsobom
(viacnásobné opätovné striedanie), pričom však striedanie sa uskutočňuje
výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu
Na lavičke náhradníkov môţe sedieť spolu maximálne 13 osôb: 7 náhradníkov,
tréner, dvaja asistenti trénera, lekár, masér, vedúci druţstva.
B.3.n. Súčasťou výstroja hráčov všetkých vekových kategórií musia byť chrániče
holenných kostí. Starší ţiaci môţu hrať v kopačkách s lisovanými a aj
s vymeniteľnými štupľami. Mladší ţiaci môţu hrať iba v kopačkách
s lisovanými štupľami. Rozhodcovia sú povinní túto skutočnosť kontrolovať
a hráča ktorý nemá predpísanú výstroj nesmú pripustiť k hre.
20
B.3.o. Stretnutia všetkých súťaţí sa hrajú len na tých ihriskách, ktoré schválil
riadiaci orgán (ŠTK), pričom ihrisko schválené vyšším riadiacim orgánom
SFZ, ZSFZ platí aj pre niţšie súťaţe. Kaţdé ihrisko musí mať kryté striedačky
uzatvorené zboku a zo zadnej strany. Pred striedačkou jeden meter na kaţdú
stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od
postrannej čiary hracej plochy. Hracia plocha musí byť oddelená od priestoru
pre divákov bariérou. Rozhodcovia a hráči nesmú prísť pri odchode z hracej
plochy do priestoru, kde sa nachádzajú diváci a osoby nezúčastnené na hre a nie
sú členovia usporiadateľskej sluţby. V I. triede dospelých musí byť odchod
z HP do kabín oddelený pevnou alebo prenosnou bariérou. Ak v I. triede
dospelých nie je súčasťou ihriska krytá tribúna, FO musí zaistiť kryté
(zastrešené) miesto pre delegáta zväzu. Vybavenie štadiónov viď B.15
B.3.p. Kaţdý poriadajúci FO je povinný mať zabezpečenú usporiadateľskú sluţbu
s minimálnym počtom usporiadateľov (ak nie je nariadený vyšší počet):
 v súťaţiach I. triedy dospelí je minimálny počet usporiadateľov 10.
 v súťaţiach II. tried dospelí je minimálny počet usporiadateľov 8.
 v súťaţiach III. tried dospelí a mládeţníckych súťaţiach je počet
usporiadateľov minimálne 5.
Usporiadatelia musia byť viditeľne označení farebnými rozlišovacími vestami s
číslami a nápisom usporiadateľ. Pred stretnutím odovzdá hlavný usporiadateľ
delegátovi (rozhodcovi) stretnutia zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami.
B.3.q. Čakacia lehota pre obe druţstvá a rozhodcu – platia články SP:
Čakacia lehota pre obidve druţstvá a delegovaného rozhodcu je 20 minút po
určenom začiatku stretnutia a moţno ju čerpať len v opodstatnených
prípadoch. Pre delegovaných asistentov rozhodcu a delegáta čakacia lehota
neplatí. Stretnutie začne delegovaný rozhodca s inými asistentmi rozhodcu.
1. Keď nastúpi druţstvo na stretnutie po určenom začiatku stretnutia, ale ešte v
čakacej lehote alebo keď sa oneskorí pri nástupe do II. polčasu, zaznamená to
rozhodca stretnutia s uvedením dôvodov do zápisu o stretnutí.
2. Viacnásobné neopodstatnené alebo úmyselné čerpanie čakacej lehoty,
neopodstatnený alebo úmyselný oneskorený nástup do II. polčasu budú
povaţované za previnenie druţstva podliehajúce disciplinárnemu konaniu.
3. Za neopodstatnené čerpanie čakacej lehoty sa povaţuje okrem iného aj
zdrţanie začiatku stretnutia oneskoreným vyplnením zápisu o stretnutí,
oneskorenou úpravou ihriska (vinou usporiadajúceho klubu) a pod..
1. Keď sú po uplynutí čakacej lehoty v priestore ihriska prítomné obidve
druţstvá s hráčmi, ktorí mali nastúpiť na stretnutie (podľa zápisu o
stretnutí), sú povinní stretnutie odohrať, aj keď sa nedostavil delegovaný
rozhodca. V tomto prípade sa postupuje podľa článku 73 SP.
2. Ak oznámi hosťujúce druţstvo usporiadateľovi oneskorenie zapríčinené
okolnosťami, ktoré nemohlo v danej chvíli ovplyvniť (dopravná nehoda,
nezjazdnosť cesty, porucha schváleného dopravného prostriedku a pod.), musí
21
domáce druţstvo počkať na príchod hostí a stretnutie odohrať. To isté platí v
prípade, keď sa dostaví hosťujúce druţstvo v priebehu čerpania čakacej lehoty. V
oboch týchto prípadoch sa predlţuje čakacia lehota na 40 minút.
3. Druţstvá sú povinné na najbliţšom zasadnutí ŠTK preukázať dôvody,
ktoré viedli k prekročeniu riadnej čakacej lehoty, príp. dôvody nedostavenia
sa na stretnutie.
Ak sa stretnutie neodohrá, o výsledku stretnutia rozhodne ŠTK na základe zistení
a preukázaných skutočností.
Ak neskorší začiatok alebo nedostavenie sa na stretnutie zavinilo niektoré z
druţstiev alebo obidve druţstvá, má to pre vinníka hracie dôsledky, príp.
disciplinárny postih.
Klub, ktorý zapríčinil neodohranie stretnutia, má povinnosť uhradiť súperovi
účelne vynaloţené náklady, ktoré mal s účasťou na stretnutí alebo s jeho
organizáciou (spôsob úhrady stanovia príslušné rozpisy súťaţí).
B.3.r. V prípade nedostavenia sa rozhodcu a asistentov sú oba kluby povinné
postupovať v zmysle SP:
1. Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca najneskôr do 20 minúť po
stanovenom začiatku stretnutia a na ihrisku je prítomný iný kvalifikovaný
rozhodca, je povinný prevziať riadenie stretnutia. Keď je na ihrisku
prítomných viac rozhodcov, prednosť má rozhodca s vyššou kvalifikáciou.
Delegát nesmie stretnutie sám rozhodovať, je však povinný určiť pri nedostavení
sa rozhodcov, kto bude stretnutie rozhodovať, príp. kto bude asistent rozhodcu.
2. Ak nie je na ihrisku prítomný kvalifikovaný rozhodca, riadi stretnutie
člen niektorého z oboch klubov (laický rozhodca). O tom, kto bude
stretnutie rozhodovať, rozhodnú kapitáni druţstiev dohodou alebo ţrebom
za účasti navrhovaných kandidátov. Táto dohoda podpísaná kapitánmi
oboch druţstiev musí byť uvedená do zápisu o stretnutí, ktorý je povinný
mať usporiadajúci klub k dispozícii. Majstrovské stretnutie musí byť
odohrané aj za rozhodovania laického rozhodcu. Zápis je smerodajný pre
riadiaci orgán a za jeho správne vyplnenie a odoslanie do 48 hodín zodpovedá
usporiadajúci klub. Neodovzdanie zápisu usporiadajúcim klubom sa povaţuje za
porušenie SP.
3. Náhradný rozhodca a laický rozhodca majú všetky povinnosti a práva
delegovaného rozhodcu, ale nemusia rozhodovať stretnutie v predpísanom úbore.
Svoj úbor však prispôsobia ustrojeniu oboch druţstiev s pomocou usporiadajúce
klubu.
Ak začne stretnutie kvalifikovaný rozhodca futbalu (i pôvodne
nedelegovaný), musí ho dokončiť, aj keď sa neskôr dostaví pôvodne
delegovaný rozhodca. Ak začne stretnutie člen niektorého klubu (laický
rozhodca) a neskôr sa dostaví delegovaný rozhodca, prevezme ihneď riadenie
delegovaný rozhodca a v stretnutí sa pokračuje.
22
B.3.s. Vo všetkých súťaţiach dospelých a dorastu je domáci klub povinný mať k
dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím
skontroluje rozhodca. V ostatných stretnutiach riadených ObFZ Trenčín (ţiaci)
sa odporúča mať 4 lopty. (Lopty sú rozmiestnené za kaţdou bránkou a pri
stredovej čiare po jednej).
B.3.t. Vo všetkých súťaţných stretnutiach riadených ObFZ Trenčín je domáci oddiel
povinný zabezpečiť zodpovedného usporiadateľa, ktorý v súčinnosti s
rozhodcami stretnutia bude viditeľne ukazovať pomocou tabuliek na striedanie
nastavenie doby hry na konci jednotlivých polčasov.
B.3.u. Mladší ţiaci I. trieda hrajú na celej hracej ploche a platia pravidlá futbalu. Roh
sa kope skrátený. Za víťazstvo v zápase, resp. remízu sa druţstvu neprideľujú
ţiadne body, v dlhodobej súťaţi sa nevedie a ani nezverejňuje tabuľka súťaţe.
B.4. Námietky, odvolania a sťaţnosti
B.4.a. Námietky
1. Opodstatnené a dokladmi doloţené námietky moţno podať v priebehu
súťaţí v termínoch určených v SP. Námietky moţno podať spravidla:
a) pri porušení ustanovení tohto SP a rozpisu príslušnej súťaţe,
b) pri porušení ustanovení pravidiel futbalu,
c) pri nedodrţaní ďalších futbalových noriem.
2. Podanie námietok proti technickým chybám rozhodcov nemôţe mať
vplyv na zmenu výsledku dosiahnutého na ihrisku.
Námietky proti uskutočneniam známym v priebehu stretnutia alebo ihneď po
stretnutí musí rozhodca na ţiadosť kapitána zaznamenať do zápisu o stretnutí.
Bez tohto zápisu môţu riadiace orgány prerokovanie námietok odmietnuť.
Námietky je moţné podať písomne doporučenou poštou príslušnému riadiacemu
orgánu (ŠTK ObFZ Trenčín), ktorý súťaţ riadi, a to najneskôr do 3 dní po
stretnutí. Ak nedeľa alebo sviatok nasledujú za sebou a znemoţňujú klubu podať
námietky v stanovenej lehote, do 3 dní, predlţuje sa v takýchto prípadoch lehota
na podanie námietok o ďalší jeden deň.
Námietky musia byť prerokované výborom klubu, potvrdené pečiatkou klubu a
dvoma podpismi členov výboru klubu. Rovnopis alebo kópia námietok musia
byť odoslané v lehote (podľa SP) a poštou doporučene tomu súperovi, proti
ktorému je námietka podaná, a doklad o tom (podací lístok) musí byť pripojený k
originálu námietok, ktorý je odoslaný príslušnému riadiacemu orgánu (ŠTK
ObFZ Trenčín).
Súper je povinný zaslať riadiacemu orgánu doporučenou poštou vyjadrenie k
námietkam najneskôr do 3 dní (podľa SP) po prijatí námietok, inak sa vystavuje
nebezpečenstvu, ţe námietky budú prerokované bez prihliadnutia na jeho
stanovisko.
23
Námietky musia obsahovať:
a) označenie orgánu, ktorému sa podávajú,
b) názov a adresa klubu, ktorý podáva námietky,
c) mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať,
d) názov a adresu strany, proti ktorej sa námietky podávajú,
e) označenie stretnutia a výsledku, prípadne iného predmetu, proti ktorému sa
námietky podávajú,
f) uvedenie dôvodu, o ktorý sa námietky opierajú,
g) uvedenie dôkazov (svedkov, listín a pod.),
h) krátky opis prípadu,
i) konečnú ţiadosť s presným uvedením, o čo sa ţiada,
j) pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, s uvedením ich
mien, priezvisk a funkcie,
k) podací lístok listu, ktorým boli námietky odoslané súperovi,
l) ústriţok poštovej poukáţky o zaplatení príslušného peňaţného poplatku, to
neplatí, ak riadiaci orgán súťaţe schválil prechod na informačný systém
slovenského futbalu a pouţívanie mesačnej zbernej faktúry uhrádzanej klubmi.
1. Výšku poplatkov za námietky ustanoví riadiaci orgán súťaţe v rozpise súťaţí
na príslušný súťaţný ročník. ( B.16.a/c)
2. Poplatok sa poukazuje príslušnému futbalovému zväzu, ktorý je riadiacim
orgánom súťaţe (ObFZ Trenčín).
Námietky nebudú prerokované, ak nebudú obsahovať všetky náleţitosti
predpísané v článkoch SP.
B.4.b. Odvolanie
1. Odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach vydaného príslušnou ŠTK je moţné
podať doporučeným listom príslušnému odvolaciemu orgánu určenému
stanovami príslušného futbalového zväzu. (Odvolacia komisia ObFZ Trenčín)
2. Výšku poplatkov za odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach ustanoví
riadiaci orgán súťaţe v rozpise súťaţí na príslušný súťaţný ročník. ( B.16.a/d)
3. Odvolanie podáva výhradne výbor klubu písomne doporučenou poštou do 15
dní od uverejnenia v úradnej správe alebo doručení písomného rozhodnutia
prvostupňového riešenia. V prípade, ţe 15. deň stanoveného termínu pripadne na
deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo štátneho sviatku, jeho
ukončenie sa stanovuje na najbliţší pracovný deň.
4. Odvolanie musí byť doloţené dokladom o zaplatení poplatku a podacím
lístkom, ktorým boli rovnopis alebo kópia odvolania odovzdané druhej strane, a
musí obsahovať náleţitosti uvedené v SP.
Odvolanie podané po stanovenej lehote alebo bez dokladov uvedených v SP
nebude prerokované.
Príslušný odvolací orgán, ktorému je doručené odvolanie, rozhodne o ňom na
základe výsledkov vlastného šetrenia, vyjadrenia ŠTK a s prihliadnutím na
platné futbalové normy, vydávané na riadenie súťaţí. Zrušiť alebo zmeniť
24
rozhodnutie ŠTK môţe len vtedy, ak sa v jej rozhodnutí zistí porušenie
futbalových noriem.
Odvolacie konanie v republikových súťaţiach je dvojstupňové. V ostatných
stupňoch súťaţí je trojstupňové.
Spoločné ustanovenie na námietkové a odvolacie konanie:
1. Námietky alebo odvolanie je moţné odvolať (stiahnuť) len do začatia ich
prerokúvania.
2. Keď boli námietky alebo odvolania stiahnuté pred prerokúvaním, môţe byť
namietajúcemu, resp. odvolávateľovi uloţené, aby uhradil príslušnému
futbalovému zväzu všetky preukázateľné výdavky, ktoré podaním námietok
alebo odvolania vznikli, a vklad mu bude vrátený.
3. Ak bolo námietkam alebo odvolaniu vyhovené, vracia sa vklad v plnej výške,
v opačnom prípade vklad zostáva v prospech príslušného futbalového zväzu.
4. Bezdôvodné podanie námietok alebo odvolania môţe byť potrestané podľa
platného disciplinárneho poriadku.
B.4.c. Ak kapitán druţstva vznesie po skončení stretnutia podstatné námietky a o
to poţiada najneskoršie pred prevzatím registračných preukazov, je
rozhodca povinný námietku uviesť do príslušnej rubriky na prvej strane
zápisu o stretnutí.
Kapitán môţe do zápisu o stretnutí vzniesť námietky proti:
1. výsledku stretnutia,
2. priebehu stretnutia,
3. náleţitostiam hracej plochy,
4. štartu niektorého súperovho hráča,
5. výstroju hráčov súperovho druţstva,
6. striedaniu náhradníkov,
7. popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov.
Kapitán však nemá právo ţiadať uviesť do zápisu o stretnutí námietky
týkajúce sa výkonu rozhodcu, pričom toto ustanovenia sa týka jeho
rozhodnutí súvisiacich s hrou (uznanie – neuznanie gólu, nariadenie –
nenariadenie PK, udelenie – neudelenie osobného trestu a podobne).
Takýto záznam v zápise o stretnutí nie je moţné kvalifikovať ţiadnou
stranou ako sťaţnosť v zmysle znenia vyššie uvedeného bodu B.4.a.
B.4.d. V prípade, ţe FO chce podať sťaţnosť na výkon rozhodcu, táto musí byť
zaslaná Komisii rozhodcov ObFZ Trenčín najneskôr do 72 hodín po stretnutí.
Sťaţnosť musí obsahovať :
­ názov a adresu FO, ktorý podáva sťaţnosť,
­ mená, priezviská a adresy funkcionárov oprávnených zastupovať FO,
­ označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťaţnosti,
­ popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí rozhodcu), voči ktorým podáva FO
sťaţnosť s vyznačením času (minutáţe),
­ predloţenie príslušnej video dokumentácie,
­ pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov FO,
25
­ podací lístok, ktorým bola sťaţnosť odoslaná súperovi ak klub dostane
rovnopis, kópiu sťaţnosti a ak bol usporiadateľom stretnutia, je povinný
okamţite odoslať, resp. doručiť KR ObFZ Trenčín videokazetu,
­ doklad (piaty diel poštovej poukáţky, v „správe pre príjemcu“ účel platby) o
úhrade za prerokovanie.
B.4.e. Ak rozhodca alebo asistent rozhodcu chce podať sťaţnosť alebo námietku voči
hodnoteniu delegáta zväzu v stretnutí, musí postupovať podľa bodu č. I. tohto
rozpisu súťaţí
B.5. ZOZNAMY HRÁČOV A SÚPISKY
B.5.a. V zmysle Súťaţného poriadku predkladajú súpisky len tie FO, ktoré majú v
súťaţiach príslušnej kategórie viac neţ jedno druţstvo, a to zvlášť pre jesennú a
zvlášť pre jarnú časť súťaţného ročníka, a to najneskôr do 8 dní pred začiatkom
príslušnej časti súťaţného ročníka. Súpisky sa predkladajú v dvoch
vyhotoveniach na ŠTK ObFZ Trenčín, ktorá vykoná ich kontrolu a súpisky
potvrdí. FO, ktoré majú v súťaţi „B“ druţstvo predkladajú pred stretnutím spolu
s RP aj súpisku „A“ muţstva.
B.5.b. Oddiely, ktoré majú v súťaţiach viac ako jedno druţstvo v rovnakej kategórii,
predloţia riadiacemu orgánu súťaţe do 8 dní pred začiatkom súťaţí súpisku „A“
druţstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov, vrátane brankára. Súpiska musí byť
vyhotovená v zmysle príslušných ustanovení SP.
B.5.c. Hráči uvedení v súpiske môţu hrať v majstrovských stretnutiach za to druţstvo,
na ktorého súpiske sú uvedení.
B.5.d. Za „B“, resp. „C“ druţstvo klubu môţu štartovať v majstrovskom stretnutí
maximálne 3 hráči uvedení v súpiske „A“ resp. „B“ druţstva pod poradovými
číslami 1-13 a ktorí za „A“ resp. „B“ druţstvo príslušnej vekovej kategórie a v
príslušnej časti súťaţného ročníka (zvlášť jeseň a zvlášť jar) neštartovali vo viac
ako 10 majstrovských stretnutiach.
B.5.e. Hráči uvedení na súpiske „A“, resp. „B“ druţstva pod poradovými číslami 14 a
vyššie, môţu štartovať za „B“, resp. „C“ druţstvo bez obmedzenia.
B.5.f. V prípade prestupu alebo hosťovania hráča je nový klub povinný zaslať ŠTK
doplnok k súpiske, resp. zoznamu do 7 dní od realizácie prestupu (hosťovania).
Doplnok bude obsahovať číslo RP. To isté je oddiel povinný urobiť i v prípade
doplnenia súpisky, resp. zoznamu novým hráčom klubu, ktorý nebol na
pôvodnej súpiske, resp. ozname (napr. hráč po zranení, hráč štartujúci vo vyššej
vekovej kategórii). Porušenie ustanovenia má za následok disciplinárny postih
FO.
26
B.5.g. Porušenie ustanovení bodov „c“ a „d“ bude povaţované za neoprávnený štart s
hernými a disciplinárnymi dôsledkami.
B.5.h. Kluby, ktoré majú v súťaţiach riadených ObFZ Trenčín iba „B“ alebo „C“
druţstvo sú povinné predloţiť ŠTK do začiatku súťaţí (jesennej i jarnej časti)
súpisku „A“ („B“) druţstva pôsobiaceho v súťaţiach SFZ a ZsFZ. Porušenie
tohto ustanovenia má za následok disciplinárny postih FO.
B.5.i. Nepredloţenie súpisky v stanovenom termíne pred začiatkom príslušnej časti
súťaţného ročníka má za následok finančnú pokutu a disciplinárne konanie voči
FO.
B.6. ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE
B.6.a. Poriadajúci oddiel vo všetkých stupňoch súťaţí je povinný zabezpečiť
prítomnosť lekárskej sluţby. Meno lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť
v zápise o stretnutí a lekár (zdravotník) potvrdí svoju účasť podpisom v
kabíne rozhodcov za jeho prítomnosti, pred stretnutím. Poriadajúci klub
musí mať k dispozícii nosidlá a lekárničku so základným vybavením.
B.6.b. Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórií sú zodpovední samotní
hráči.
B.6.c. Prvá pomoc v športe
Jeden z najzávaţnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie.
Športovec v bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej
polohy. Veľmi často sa stáva, ţe postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiţ ochabnú
svaly v hrtane, jazyk zapadne a zabráni prúdeniu vzduchu (obr. 1).
Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti
hrtana, čím sa môţu dýchacie cesty uzavrieť. Keďţe kaţdá z týchto porúch môţe
spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba okamţite uvoľniť. Zatlačením na čelo
a súčasným nadvihnutím (podloţením) šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo
väčšine prípadov uvoľniť alebo aspoň zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest (obr. 2).
Tento úkon je moţné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste.
V prípade, ţe nevieme uvoľniť dýchacie cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa
„vytiahnuť jazyk“ rukou, najlepšie obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk
nekĺzal. Športovca v bezvedomí je potrebné stále sledovať (dýcha?, má pulz?) a polohu
podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní z úst niekedy pomôţe poloha so
zníţenou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích ciest začne
športovec spontánne dýchať, treba ho poloţiť do stabilizovanej polohy.
27
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca (obr. 3) má za účel udrţať priechodnosť
dýchacích ciest a zníţiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny
športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná jeho
poloha. Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na
strane, na ktorej postihnutý športovec leţí. Druhá dolná končatina je natiahnutá. Horná
končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapaţená. Hlava je
uloţená na druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti.
Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamţite je
potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiţ dôjsť k zastaveniu krvného obehu
v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc poskytovateľa
prvej pomoci do pľúc postihnutého – dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst
záchranca vydychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca alebo do
nosa (u ţiackych ročníkov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri
odtiahnutí úst postihnutý športovec vydýchne.
Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos športovcovi
v bezvedomí (obr. 4) pri dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa
začína dvomi aţ tromi dychmi. Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 aţ 15
krát za minútu, u mladších športovcov, keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne, je dychová
frekvencia 20 - krát za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať pohyby
hrudníka prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať samovoľne. Vtedy sa
mu zlepší farba tváre. Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije
srdce, pretoţe okysličená krv nebude v organizme obiehať.
Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či je srdce aktívne (obr. 5 –
kontrola pulzu priloţením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie pulzu na
zápästí nie je spoľahlivé!!! Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vţdy po troch
minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce byť.
Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) moţno nahradiť masáţou srdca.
(Športovec má nedomodrí sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha a má široké
zrenice). Tlakom na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa
vytláča krv zo srdca do tepien. Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej
polohy a krv tečie späť cez ţily napĺňa srdce pri jeho rozpínaní (obr. 6).
Masáţ srdca (kardiopulmonálna resuscitácia – Krp) je základnou technikou
laickej aj odbornej pomoci. Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm
nad dolným koncom hrudnej kosti (obr. 7). Masáţ má mať frekvenciu 100 stlačení za
minútu, v jednom cykle 2 vdychy a 15 stlačení (kompresií) Pomer 2:15 treba udrţať po
celý čas vykonávania masáţe srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je
vhodné, aby si základy prvej pomoci osvojili všetci účastníci športového podujatia
– športovci, tréneri, rozhodcovia, usporiadatelia, nehovoriac o fyzioterapeutoch,
maséroch a lekároch. Často len rýchly a spoľahlivý zásah dokáţe zabrániť
nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto situácie riešiť.
28
29
B.7. POSTUPY A ZOSTUPY
B.7.a. Postupy
1.
Víťaz I. triedy dospelí postupuje priamo do 5. ligy.
2.
Víťaz II. triedy sever dospelí a II. triedy juh dospelí postupuje priamo do I. triedy
dospelí.
3.
Víťaz III. triedy sever dospelí postupuje do II. triedy sever. O zaradení ostatných
muţstiev do II. triedy sever alebo juh rozhodne ŠTK v zmysle SP.
4.
Víťaz III. triedy juh dospelí a III. triedy stred dospelí postupuje do II. triedy juh.
5.
Víťazi postupujúci do I. triedy a II. tried dospelých musia spĺňať podmienky SP
a RS ObFZ Trenčín (B.3.a).
6.
Ak víťaz I. triedy, II. triedy sever a juh a III. triedy sever a juh súťaţného ročníka
2013/2014 odmietne účasť (víťaz I. triedy v 5. lige, víťaz II. triedy sever a juh
v I. triede, víťaz III. triedy sever, stred a juh v II. triede sever a juh), resp. nesplní
podmienky pre účasť v týchto súťaţiach, má právo prihlásiť sa do súťaţe muţstvo
umiestnené v I. triede a II. triede sever a juh a III. triede sever stred a juh po jeho
skončení na 2. aţ 6. mieste.
7.
Ak druţstvá II. triedy sever a juh a III. triedy sever, stred a juh (umiestnené na 1,
aţ 6. mieste) odmietnu účasť v I. triede a II. triede sever a juh ŠTK zníţi počet
vypadávajúcich z I. triedy, II. triedy sever a II. triedy juh v kategórii dospelých.
8.
Druţstvá umiestnené na 1. mieste I. triedy sever dorastu a I. triedy juh dorastu a
druţstvá umiestnené na 2. mieste I. triedy sever dorastu a I. triedy juh dorastu
odohrajú dve vzájomné stretnutia pre určenie poradia na 1. aţ 4 mieste. Víťaz
dvojstretnutia druţstiev umiestnených na 1. mieste má právo priamo postúpiť do 5.
ligy. Poradie vzájomných stretnutí sa vyţrebuje.
Pre určenie poradia v prípade rovnosti bodov je rozhodujúci:
 lepší gólový rozdiel,
 vyšší počet vstrelených gólov na ihrisku súpera
 Ak nie je moţné po skončení 2. stretnutia určiť víťaza, rozhodnú o víťazovi
kopy zo značky pokutového kopu. Podrobnosti vykonávania kopov stanovila
FIFA a sú zverejnené v pravidlách futbalu.
9.
Víťaz I. triedy starší ţiaci postupuje priamo do III. ligy SŢ a MŢ, pričom musí
vytvoriť dvojičku.
10. Víťazi II. triedy. skupín „A“,„B“ starší ţiaci postupujú priamo do I. triedy starší
ţiaci.
30
11. Zaradenie do II. triedy skupín „A“, „B“ starších ţiakov prevedie ŠTK.
B.7.b. Zostupy
1. Posledné druţstvo z I. triedy dospelí zostupuje do II. triedy sever alebo II. triedy
juh.
2.
Posledné druţstvo II. triedy sever dospelých a II. triedy juh dospelých zostupuje do
III. triedy sever, stred alebo juh dospelých. Zaradenie do skupín prevedie ŠTK.
3.
Posledné muţstvo z I. triedy starší ţiaci zostupuje do II. triedy príslušnej skupiny
ţiakov. Zaradenie do skupín prevedie ŠTK.
4.
Ďalší počet postupujúcich alebo zostupujúcich určí ŠTK ObFZ Trenčín,
pričom má právo v prípade potreby upraviť počty v skupinách a taktieţ i
preradením zo skupín pri dodrţaní SP.
5.
Zaradenie do skupín ţiakov prevedie ŠTK a ďalší počet postupujúcich alebo
zostupujúcich určí ŠTK ObFZ Trenčín, pričom má právo v prípade potreby
upraviť počty v skupinách a taktieţ i preradením zo skupín.
6.
Pri postupe a zostupe v prípade rovnosti bodov je rozhodujúci:
 Vyšší počet bodov dosiahnutý vo vzájomných stretnutiach,
 lepší gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
 vyšší počet vstrelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.
7.
Ak sú všetky uvedené kritéria rovnaké, odohrá sa kvalifikačné stretnutie na
neutrálnom ihrisku.
8.
O ďalších postupoch a zostupoch rozhoduje ŠTK na základe postupov
a zostupov vo vyšších súťaţiach. (SFZ, ZsFZ).
9.
V zmysle SP riadiaci orgán vyhlasuje pred začiatkom jarnej časti súťaţného
ročníka 2013/2014 úpravu oblastných súťaţí v kategórii dospelých, pri
zachovaní postupov a zostupov stanovených futbalovými normami.
10. ŠTK ObFZ Trenčín oznamuje všetkým FO (FK), ţe v nadväznosti na
reorganizáciu súťaţí SFZ a ZsFZ bude prevedená reorganizácia súťaţí od
súťaţného ročníka 2014-2015.
31
B.8. KVALIFIKAČNÉ STRETNUTIA
V prípade, ţe pre potrebu doplnenia počtu účastníkov v skupine na plný počet
bude potrebné zohrať kvalifikačné stretnutia, platia nasledovné zásady:
B.8.a. Kvalifikácia sa hrá na neutrálnom ihrisku, ktoré určí ŠTK ObFZ Trenčín.
B.8.b. Rozhodcov deleguje KR a delegátov zväzu KR – úsek DZ ObFZ Trenčín.
B.8.c. Kaţdý účastník kvalifikácie je povinný uhradiť vklad (dospelí 75 €, dorast
60 €), z ktorého sa hradia náklady vynaloţené na zabezpečenie stretnutia. Hrá sa
podľa platných PF, SP a RS ObFZ Trenčín. Ak sa stretnutie skončí v riadnom
hracom čase nerozhodne, nasledujú kopy zo značky pokutového kopu aţ do
rozhodnutia.
B.8.d. Na stretnutie môţu nastúpiť len hráči s platným RP v deň kvalifikačného
stretnutia a nie sú v zastavenej nepodmienečnej činnosti.
B.8.e. Za druţstvo v kvalifikácii môţu nastúpiť hráči A prípadne B druţstva len vtedy,
ak odohrali za druţstvo kvalifikácie aspoň štyri stretnutia v jarnej časti práve
skončeného súťaţného ročníka.
B.8.f. Za druţstvo v kvalifikácii môţu nastúpiť hráči „A“ príp. „B“ druţstva, ktorí
neodohrali za A príp. B druţstvo viac ako 10 stretnutí v jarnej časti práve
skončeného súťaţného ročníka, pričom za odohrané stretnutie sa povaţuje
akýkoľvek časový úsek majstrovského stretnutia.
B.8.g. Celú kvalifikáciu riadi ŠTK ObFZ Trenčín.
B.9. SÚŤAŢ SLUŠNOSTI (FAIR-PLAY)
Vyhodnotenie sa bude prevádzať v kategórii I. triedy dospelých a to prostredníctvom
DZ. Súťaţ bude vyhodnocovať ŠTK. Víťaz dostane diplom, pohár a 100 €.
Súťaţ FAIR-PLAY – kritéria:
1. Červené a ţlté karty
Odpočet sa robí z maximálneho počtu 10 bodov: ţltá karta – 1 bod, červená karta –
3 body. Ak hráč bol napomenutý ţltou kartou a neskoršie dostal v poradí druhú a
v dôsledku toho bol vylúčený, započíta sa do hodnotenia iba hodnota červenej
karty, t.j. 3 body. V prípade, ţe po ţltej karte sa hráč dopustí priestupku za ktorý
dostane červenú kartu, do hodnotenia sa započítavajú obe previnenie, t.j. 1+3 body,
spolu 4. V tomto kritériu je moţné vyčísliť aj mínusové body.
32
2. Pozitívna hra
Maximum 10 bodov, minimum 1 bod. Týmto kritériom sa má podporiť aktívna hra,
ktorá je atraktívna pre divákov.
- pozitívne aspekty: snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchlo späť do hry,
snaha o docielenie gólu, aj keď výsledok je jasný.
- negatívne aspekty: taktika zdrţovania hry naťahovanie času taktika zaloţená na
defenzíve, rozbíjanie hry simulovanie a pod.
3. Rešpektovanie súpera
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod. Od hráčov sa očakáva, ţe budú rešpektovať
pravidlá hry, Súťaţný poriadok súpera. Pri hodnotení delegát prihliada i na
závaţnosť udelených osobných trestov (ŢK a ČK). Hodnotí sa tieţ pozitívne
správanie sa (napr. pomoc pri zranení). Beţné správanie sa bez výrazných negatív a
pozitív nemôţe byť hodnotené 5 bodmi.
4. Rešpektovanie rozhodcu
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod. Od hráča sa očakáva, ţe bude rešpektovať
rozhodcu. Aj tu môţe delegát prihliadať na závaţnosť udelených osobných trestov.
Hodnotí sa správanie. Beţné správanie sa bez výrazných negatívnych a pozitívnych
prípadov nemôţe byť hodnotené 5 bodmi.
5. Správanie sa predstaviteľov klubu
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod. Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane
trénerov, ţe budú vplývať na hráčov, aby hrali fair a pouţívali len dovolené
športové, taktické a morálne aspekty v hre, aj mimo ňu. Beţné správanie sa bez
výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôţe byť hodnotené 5 bodmi.
6. Správanie sa obecenstva
Maximálne 5 bodov. Publikum tvorí dôleţitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany
fanúšikov je ţiaduca. Ak sa táto podpora deje slušným spôsobom, takéto správanie
vytvára potrebnú futbalovú atmosféru a prispieva k Fair- play. Tým viac, ak
obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcu. 5 bodov je moţné pripísať len za
podmienky priateľskej atmosféry. Toto kritérium je moţné pouţiť aj pre hodnotenie
súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet,
kritérium nepouţije.
7.
Celkové hodnotenie
a) maximálny počet bodov je 40
b) v prípade, ţe sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6 maximálny počet bodov
je 35
Príklad:
a) plný počet bodov 40 dosiahnuté body (8+7+3+4+5+4)=31
výpočet 31 x 10 = 7,75 musí byť prevedený podľa predtlače do kolónky
a konečný 40 výsledok ukončený na dve desatinné miesta.
33
b) počet bodov 35 dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8+7+3+4+5) = 27
výpočet 27 x 10 = 7,71musí byť prevedený podľa predtlače do kolónky
a konečný 35 výsledok ukončený na dve desatinné miesta
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady Fair- play hráčov voči súperovi,
rozhodcovi, obecenstvu. V prípade obzvlášť nešportového správania sa predstaviteľov
klubu a obecenstva (v bodoch 5 a 6) je moţné toto hodnotiť mínusovou hodnotou
najviac – 3 body. V správe túto skutočnosť treba podrobne zdôvodniť. V prípade
závaţného disciplinárneho previnenia (príloha 1 a 2 k DP SFZ) zo strany FO (FK), jeho
hráčov, funkcionárov, resp. divákov bude FO (FK) zo súťaţe Fair-play vylúčený.
B.10. ROZHODCOVIA, ASISTENTI A DELEGÁTI ZVÄZU
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov zväzu pre súťaţný ročník 2013/2014
boli navrhnuté komisiou rozhodcov a úsekom delegátov zväzu a schválené Výkonným
výborom ObFZ Trenčín.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov uvádzajú kluby do zápisu o
stretnutí len registračné číslo hráča alebo dátum narodenia hráča, a to v podobe,
ako je uvedený na registračnom preukaze – rok.mesiac.deň. Delegované osoby sú
povinné upozorniť na túto skutočnosť funkcionárov FO pred vyplnením zápisu o
stretnutí.
B.10.a. Rozhodcov a asistentov rozhodcu deleguje na stretnutia Komisia rozhodcov a
delegáta KR úsek DZ ObFZ Trenčín. Obsadenie a zmeny v delegovaní, ako i
správy komisií budú uverejňované na internetovej stránke alebo v
mimoriadnych prípadoch telefonicky.
B.10.b. Tlačivo Zápisu o stretnutí musí byť zhodné s tlačivom vydaným ObFZ Trenčín,
ktoré bolo schválené VV. Je povinnosťou FO a delegovaných osôb zápis
o stretnutí vypisovať na počítači alebo písacom stroji vo všetkých
súťaţiach riadených ObFZ Trenčín nasledovne:
I. trieda dospelí
II. triedy dospelí
III. triedy dospelí
I. triedy dorast
I. trieda. liga ţiaci
II. triedy ţiaci
4x (originál a 3 kópie)
3x (originál a 2 kópie)
3x (originál a 2 kópie)
3x (originál a 2 kópie)
3x (originál a 2 kópie)
3x (originál a 2 kópie)
Ak je na MFZ II a III. triedy prítomný delegát, zápis sa píše 4x.
Originál zápisu zostáva rozhodcovi, prvú kópiu dostane delegát, druhú a tretiu
kópiu kapitáni druţstiev.
34
Rozhodcovia po skončení stretnutia v kaţdej kategórii vypíšu cez
kopírovací papier originál zápisu a dve kópie na prvej strane zápisu, kde
uvedú napomínaných a vylúčených hráčov v stretnutí a zapíšu aj prípadné
námietky kapitánov oboch muţstiev k priebehu stretnutia. Na origináli
zápisu si nechajú podpísať prevzatie RP a vyplneného zápisu o stretnutí na
prednej strane od kapitánov oboch muţstiev (v súťaţiach dorastu a ţiakov
aj od vedúcich muţstiev).
B.10.c. Delegáti a rozhodcovia sú povinní zápisy zo stretnutí odoslať v zmysle SP
do 24 hodín po ukončení stretnutia, prípadne prvý pracovný deň po odohraní
stretnutia. V prípade chýbajúceho zápisu štvrtý deň po stretnutí budú proti
rozhodcovi a delegátovi vyvodené dôsledky.
B.10.d. Ak je zápis podkladom pre disciplinárne alebo iné konanie, je rozhodca a
delegát zväzu povinný zápis odoslať do 24 hodín, prípadne prvý pracovný deň
po ukončení stretnutia riadiacemu orgánu (napomínanie, vylúčenie, inzultácia,
odobratie RP, výtrţnosti medzi divákmi, nedohranie stretnutia z dôvodu
nezáujmu, nedohranie pre nespôsobilý terén, nezačatie stretnutia, nedostavenie
sa druţstva na stretnutie), a to 1. triedou doporučene. V týchto prípadoch je
moţné zaslať zápis o stretnutí riadiacemu orgánu faxom (E-mailom), ale
následne sú povinní zaslať originál zápisu s potrebnými kópiami poštou 1.
triedou doporučene do 24 hodín po skončení stretnutia, prípadne prvý pracovný
deň po ukončení stretnutia riadiacemu orgánu.
B.10.e. Rozhodcovia zasielajú riadiacemu orgánu zápisy o stretnutí, na ktorých je
prítomný delegát (I. trieda, II. triedy a III. triedy dospelí, príp. vybrané
stretnutia) v štyroch vyhotoveniach (originál a tri kópie), v ostatných
súťaţiach (dorast, ţiaci) v troch vyhotoveniach (originál a 2 kópie). „Správu
delegáta“ zasielajú delegáti v štyroch vyhotoveniach (originál a tri kópie).
B.10.f. Rozhodcovia a delegáti ObFZ Trenčín sú povinní sledovať Úradné správy
ŠTK, DK, prípadne iných komisií na internetovej stránke ObFZ Trenčín.
Rozhodnutia a oznámenia uvedené v úradných správach sú záväzné.
B.10.g. Delegovaný rozhodcovia sú povinní postupovať v zmysle SP:
a) dostaviť sa na najneskôr 45 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia na
ihrisko, kde sa stretnutie koná, ak nie je určené v rozpise inak,
b) prezrieť hraciu plochu, či je pripravená a spôsobilá na stretnutie a vykonať
kontrolu výstroja hráčov,
c) skontrolovať zápis o stretnutí po vyplnení obidvoma druţstvami a u hráčov
obidvoch druţstiev platnosť registračných preukazov, príp. zoznamov,
preveriť klubovú príslušnosť hráčov,
d) ponechať si registračné preukazy u seba a po stretnutí ich odovzdať
kapitánom obidvoch druţstiev,
e) nepripustiť na stretnutie hráča, ktorý nemá registračný preukaz alebo jeho
registračný preukaz je neplatný,
35
f) začať stretnutie včas nástupom obidvoch druţstiev (ak neurčí riadiaci orgán
inak). Rozhodca stretnutia 15 min. pred UHČ zabezpečí odchod hráčov
z hracej plochy a skontroluje jej pripravenosť na stretnutie. V prípade,
ţe poţiada o slávnostný výkop, je povinný ţiadosti vyhovieť,
g) riadiť stretnutie nestranne podľa pravidiel futbalu a svojho najlepšieho
vedomia a svedomia, dôsledne trestať nedisciplinované správanie hráčov a
všetky priestupky proti pravidlám futbalu,
h) dodrţať nasledujúce hracie časy:
- dospelí 2 x 45 min.
- st. dorast 2 x 45 min.
starší ţiaci 2 x 35 min.
- mladší ţiaci 2 x 30 min.
- prípravka 2 x 30 min.
Polčasová prestávka je maximálne 15 minút vrátane odchodu druţstiev z hracej
plochy a návratu zo šatní. V súťaţiach mládeţe je dodrţanie stanoveného
času prestávky povinné,
i) rozhodovať stretnutie v predpísanom úbore,
j) doplniť po stretnutí zápis o prípadné námietky kapitánov a predloţiť im ich
na podpis vrátane záznamu o vylúčených a napomínaných hráčoch s
uvedením ich priestupkov (ak nie je stanovené v rozpise súťaţe inak).
Kapitáni svojim podpisom rovnako potvrdzujú prevzatie registračných
preukazov hráčov svojich druţstiev,
k) poznamenať v zápise o stretnutí:
- nástup druţstiev v čakacej lehote alebo po uplynutí čakacej lehoty s
udaním dôvodov,
- nedostatky zistené na ihrisku (vrátane nedodrţania predpísaných
náleţitostí),
- námietky kapitána druţstva proti štartu niektorého súperovho hráča,
- vylúčených a ostatných hráčov, usporiadateľov a divákov na základe
oznámenia delegáta stretnutia, najmä tých hráčov, ktorí sa dopustili za
chrbtom rozhodcu priestupku vyţadujúceho si disciplinárne riešenie,
- ostatné údaje podľa predtlače zápisu rozhodcu,
l) podpísať zápis o stretnutí a zaslať ho riadne vyplnený riadiacemu orgánu do
48 hodín po stretnutí. Ak je zápis podkladom pre disciplinárne konanie, je
povinný ho odoslať do 24 hodín a podať správu riadiacemu orgánu
(inzultácia, vylúčenie hráča, výtrţnosti divákov a pod.),
m) včas sa ospravedlniť riadiacemu orgánu, ak sa nemôţe na stretnutie
dostaviť,
n) ak sa dostavia druţstvá na stretnutie bez registračných preukazov (strata,
zničenie a pod.), je rozhodca povinný stretnutie začať a riadiť, uviesť túto
skutočnosť v zápise o stretnutí a dať zápis podpísať kapitánovi, vedúcemu a
trénerovi príslušného druţstva. Overovanie totoţnosti hráčov druţstva, ktoré
nastúpilo na stretnutie bez registračných preukazov, je povinný vykonať s
obidvoma kapitánmi rozhodca pred začatím stretnutia. V takomto prípade je
klub povinný predloţiť príslušnému riadiacemu orgánu registračné preukazy
hráčov, ktorí odohrali stretnutie bez nich a to do 48 hodín po skončení
36
stretnutia a písomne zdôvodniť, prečo registračné preukazy neboli v čase
stretnutia k dispozícii. O výsledku stretnutia potom rozhodne príslušný
riadiaci orgán,
o) vyhotoviť zápis o stretnutí v elektronickej forme s rovnakým obsahom ako
má zápis o stretnutí v papierovej forme ihneď po stretnutí, najneskôr však v
lehote určenej riadiacim orgánom príslušnej súťaţe pre príslušný súťaţný
ročník, ak riadiaci orgán súťaţe schválil prechod na informačný systém
slovenského futbalu.
B.10.h. Vo všetkých súťaţiach kontrolu registračných preukazov a zostavu s uvedením
dátumu narodenia (rr.mm.dd.) v zápise prekontrolujú rozhodcovia nasledovne:
­ ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a zo
zápisu zostavu domácim hráčom (aj čísla na dresoch), AR2 hosťujúcim
hráčom;
­ ak je na stretnutí jeden asistent rozhodcu, kontrolu vykoná u oboch druţstiev;
­ Rozhodca nezodpovedá za kontrolu RP a zo zápisu za zostavy s rodným
číslom. Zodpovedá len v prípade, keď ja na stretnutí sám.
B.10.i. Rozhodca je povinný vo všetkých stretnutiach, vo všetkých vekových
kategóriách (dospelí, dorast, ţiaci) uvádzať na zadnej strane Zápisu o stretnutí
strelcov gólov.
B.10.j. Rozhodca stretnutia ţiakov, v ktorom hrá zlúčené druţstvo je povinný na
druhej strane zápisu o stretnutí uviesť počty hráčov, ktorí za jednotlivé
FO (FK) zlúčeného druţstva v stretnutí nastúpili (napr. Nová Ves-9, Stará
Ves-5,). Počítajú sa i striedajúci hráči.
B.10.k. Rozhodca, asistent rozhodcu a delegát zväzu sú povinní sa na MFZ
dostaviť 45 min. pred začiatkom stretnutia.
B.10.l. V prípade ak rozhodca odoberie RP druţstvu, je rozhodca povinný do 24
hodín ich zaslať doporučenou poštou, alebo osobne doručiť na ObFZ
Trenčín, obdobne rozhodca postupuje ak bol RP odobratý hráčovi (hráčom).
FO sa dostaví na najbliţšie zasadnutie ŠTK ObFZ Trenčín, kde mu budú RP
odovzdané.
B.10.m. V prípade inzultácie, správu o inzultácii podáva rozhodca, asistent
rozhodcu, delegát zväzu a oba FO na ObFZ Trenčín.
B.10.n. V prípade ak sa na stretnutie nedostaví delegovaný rozhodca a stretnutie
rozhoduje laik, je domáci FO povinný do 48 hodín po ukončení stretnutia,
prípadne druhý pracovný deň po odohraní stretnutia, zaslať na ObFZ
Trenčín zápis o stretnutí aj napriek tomu, ţe stretnutie bude rozhodovať laik od
hosťujúceho druţstva. V prípade chýbajúceho zápisu štvrtý deň po stretnutí
budú proti domácemu FO vyvodené dôsledky
37
B.11. TRENÉRI
B.11.a. Všetci tréneri sú povinní na základe pozvania zúčastniť sa aktívov a
doškoľovacích seminárov poriadaných TKM ObFZ Trenčín.
B.11.b. Všetci tréneri sú povinní dodrţiavať morálne a etické zásady všeobecne platné
pre súťaţe ObFZ Trenčín.
B.11.c. V prípade výmeny trénera, je FK, FO povinný oznámiť uvedenú skutočnosť
písomne TMK ObFZ Trenčín do 3 týţdňov od prevzatia druţstva novým
trénerom.
B.12. CENY
V súťaţnom ročníku 2013/14 bude víťazom jednotlivých skupín a MO dorast, ţiactvo
udelený diplom a pohár s nápisom. Víťaz MO dospelí okrem diplomu a pohára
dostane odmenu 100 €.
V súťaţi starších ţiakov MO muţstvá na prvom aţ treťom mieste dostanú diplom
a medaile. V súťaţi ţiakov skupiny A, B, C účastníci dostanú za prvé miesto diplom
a pohár.
V súťaţi MO dospelí, dorast a starší ţiaci sa vyhodnotí najlepší strelec, ktorý bude
odmenený vecnou cenou a diplomom.
B.13. KRITÉRIÁ PRE PRIDEĽOVANIE ŢREBOVACÍCH ČÍSEL
B.13.a. Nadväznosť na vyššie súťaţe
B.13.b. Počet druţstiev štartujúcich v súťaţiach ObFZ Trenčín
B.13.c. Lepšie umiestnenie v konečnej tabuľke ročníka 2012/2013
B.13.d. Termín zaslania prihlášky do súťaţného ročníka 2012/2013, zaplatenie
všetkých podlţností voči ObFZ Trenčín a nahlásenie poţiadavky na pridelenie
ţrebovacieho čísla
B.13.e. U I. triedy dospelých poradie v súťaţí slušnosti ( Fair – play )
B.14. REGISTRÁCIA, TRANSFERY (PRESTUPY)
B.14.a. Kaţdý klub má pre všetky svoje druţstvá (tímy) len jednu matriku a to:
­ podľa zaradenia druţstva dospelých do súťaţe
­ podľa zaradenia druţstva dorastu do súťaţe (pokiaľ klub nemá druţstvo
dospelých v súťaţi)
­ podľa zaradenia druţstva ţiakov do súťaţe (pokiaľ klub nemá ani
druţstvo dospelých ani druţstvo dorastu zaradené do súťaţe)
38
B.14.b. Realizácia transferov (prestupov)
Transfer vybavuje a poplatok sa platí Zväzu, do ktorého patrí cieľový klub
transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.
Dňom 1.7.2012 sa zrušila preregistrácia starší ţiak – dorastenec, je potrebne
poţiadať len o vystavenie nového Registračného preukazu, prihláška k
registrácii hráča uţ nie je potrebná.
Po 1.7.2012 sa vydávajú výlučne “plastové” Registračné preukazy, ktoré sa
nevydávajú na Zväzoch, ale sa objednávajú cez Matriky Zväzov, alebo priamo
cez ISSF (Elektronická podateľňa, nutne schválenie objednávky matrikárom).
Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kuriérom na
klub do 48 hodín od expedície. ODPORUCAME si preukazy objednávať
vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného
preukazu je 5 Eur s DPH a cena dobierky je 3,42 Eur s DPH. Platí sa pri
preberaní dobierky kuriérom.
Plastový Registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je
5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa nový). Zároveň sa
pre matričné účely schvaľujú nove elektronické tlačiva (vyplnitelne formuláre).
Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov nájdete na:
http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
Kluby, ktoré ešte nemajú zaregistrovaného a aktívneho klubového ISSF
manaţéra, nech bezodkladne vykonajú registráciu Klubového ISSF manaţéra.
Vydavateľom a vlastníkom RP je SFZ. Drţiteľom RP je osoba, na ktorú je RP
vystavený, pričom RP je neprenosný na inú osobu napriek tomu, ţe RP
objednáva Klubový ISSF manaţér. Finančné náleţitosti týkajúce sa platby za
RP sú vecou dohody medzi FK a hráčom. Poskytnutie RP inej osobe (napr.
technickému vedúcemu druţstva) je osobným rozhodnutím drţiteľa RP.
Prípadné spory o vrátení RP sú v uvedenom prípade mimo kompetencie
riadiacich orgánov SFZ.
V prípade akýchkoľvek problémov je moţné kontaktovať:
Ján Letko

Telefónne číslo: 0903 623473

E-mail: [email protected]
Peter Kačinec

Telefónne číslo: 0902 937045

E-mail: [email protected]
B.15. PODMIENKY MAT.-TECH. VYBAVENIA ŠTADIÓNOV
B.15.a. Hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa
Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní platný pasport vydaný ŠTK ObFZ Trenčín,
(respektíve ZsFZ alebo SFZ).
39
B.15.b. Súvislé ohradenie hracej plochy, bariéra zo strany od divákov musí byť
umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary, v
prípade, ţe sa diváci za niektorou z uvedených čiar nenachádzajú, trubková
bariéra nie je nutná.
B.15.c. Pre hráčov a rozhodcov obhradený vchod na hraciu plochu, tak aby pri odchode
z hracej plochy neprechádzali priestorom, kde sa nachádzajú diváci a osoby
nezúčastnené na hre, a nie sú tam členovia usporiadateľskej sluţby.
V majstrovstvách oblasti dospelých musí byť priestor kadiaľ odchádzajú
rozhodcovia a hráči do kabín oddelený pevnou, alebo prenosnou bariérou.
B.15.d. Zastrešené hráčske lavičky, uzatvorené z bočnej a zadnej strany.
B.15.e. Zastrešené miesto pre delegáta zväzu (platí pre I. triedu dospelí),
B.15.f. Ručné tabuľky na striedanie, nosítka, lekárnička, písací stroj alebo
počítač, 4 lopty zodpovedajúce pravidlám futbalu, platné zápisy
o stretnutí, píšťalku, ţltú a červenú kartu, zástavky, zástavu zväzu;
B.15.g. Riadne vyznačená hracia plocha, vyznačená technická zóna a upravené ihrisko
podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaţe;
B.15.h. Minimálne 1 stoţiar pre vyvesenie vlajky ObFZ Trenčín;
B.15.i. Minimálne 4 parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, jedno
miesto pre autobus súpera; pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený
prístup nepovolaným osobám;
B.15.j. Samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho druţstva s vybavením
zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický
personál, sprchy s teplou a studenou vodou;
B.15.k. Šatňa pre rozhodcov a delegáta o minimálnej podlahovej ploche 10 m2
s príslušným vybavením (miesto na uloţenie osobných vecí, stoličky, stôl,
hygienické zariadenie),
B.15.l. Náhradná hracia plocha musí spĺňať hore uvedené podmienky a mať platný
pasport.
40
B.16. PREHĽAD POPLATKOV
B.16.a. POPLATKY V EVIDENCII ŠTK
Všetky platby poplatkov, vkladov a pokút je platiteľ povinný realizovať
výhradne bankovým prevodom na bankový účet uvedený na zbernej faktúre a to na
základe mesačných zberných faktúr vystavených SFZ vţdy po skončení
kalendárneho mesiaca a so splatnosťou 14 dní.
Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaja,
resp. nesprávneho údaju alebo v prípade, ţe platiteľ týmto poţadovaným spôsobom
platbu neuskutoční, platba nebude akceptovaná a bude povaţovaná za neuhradenú!
Voči platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného DP.
Cez zbernú faktúru budú realizované všetky platby za podania, a to
podania podané cez elektronickú podateľňu systému ISSF, ako aj podania podané
písomne poštou.
Futbalové oddiely nemusia platiť poplatky a vklady dopredu (okrem zálohového
vkladu na delegované osoby) šekom alebo príkazom z účtu. Poplatky a výšku
úhrady vkladov vyrubí ŠTK a FO bude po ukončení kalendárneho mesiaca zaslaná
zberná faktúra na úhradu, ktorú musí pod hrozbou disciplinárnych následkov uhradiť
v termíne stanovenom na faktúre. V zbernej faktúry budú uvedené aj platby uţ
uhradené šekom alebo príkazom z účtu ako poplatky uţ uhradené.
V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, povaţuje sa
to za nedodrţanie súťaţných kritérií v zmysle čl. 16 ods. 4 stanov SFZ. Automatickým
športovo-technickým dôsledkom toho, ţe klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú
faktúru, je zastavenie súťaţnej činnosti, ktoré sa vzťahuje len na „A“ druţstvo
dospelých dotknutého klubu a zastavenie matričnej činnosti klubu, s účinkom odo dňa
nasledujúceho po poslednom dni splatnosti aţ do riadneho uhradenia celej dlţnej
čiastky.
Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa povaţuje ich uhradenie v lehote
splatnosti (pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej
fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu úhrady.
Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaţe sú informované o výške
neuhradených poplatkov, lehote splatnosti, dôsledkoch neuhradenia poplatkov, ako aj o
zaplatení poplatkov prostredníctvom oznamov zasielaných zo systému ISSF, v ktorom
sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili
riadne a včas mesačné zberné faktúry.
V prípade rozporu o uhradene platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ
dokladom z banky alebo bankovým výpisom. Prípadné reklamácie platieb vybavuje
ekonomický úsek ZsFZ, ktorý o svojich zisteniach informuje riadiaci orgán súťaţe. V
prípade, ak reklamácia bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa ruší ku
dňu kedy boli z účtu klubu odpísané prostriedky na úhradu mesačnej zbernej faktúry v
prospech účtu SFZ.
41
a)
Poplatok za prerokovanie zmeny hracieho dňa alebo UHČ
Zmena hracieho dňa na deň pracovného pokoja (sobota, nedeľa alebo sviatok)
podaná skôr ako 21 dní pred stretnutím
- bez poplatku a bez súhlasu
Zmena hracieho dňa na pracovný deň podaná skôr ako 21 dní pred stretnutím (
si vţdy vyţaduje súhlas hosťujúceho klub) - bez poplatku
Zmena hracieho dňa na deň pracovného pokoja (sobota, nedeľa alebo sviatok)
podaná neskôr ako 21 dní pred stretnutím :
Dospelí
10 €
Dorast a ţiaci
5€
Zmena hracieho dňa na pracovný deň podaná neskôr ako 21 dní pred stretnutím :
Dospelí
10 € + nutný súhlas hosťujúceho FO.
Dorast a ţiaci
5 € + nutný súhlas hosťujúceho FO.
b)
Poplatok za prerokovanie sťaţnosti je 10 €
V prípade uznania sťaţnosti bude rokovací poplatok vrátený sťaţovateľovi.
c)
Poplatok pri námietkach
Dospelí, dorast a ţiaci
10 €
d)
Poplatok pri odvolaní proti rozhodnutiu DK, ŠTK
Dospelí, dorast a ţiaci
10 €
e)
Úhrada súperovi za neodohranie MFZ
Ak FO nenastúpi k stretnutiu musí okrem hracích a disciplinárnych dôsledkov
uhradiť súperovi do stanoveného termínu:
I. trieda dospelí
70 €
II. triedy a III. triedy dospelí
60 €
dorast
50 €
ţiaci
40 €
Doklad o vykonanej úhrade súperovi musí FO zaslať ŠTK so správou a
vyznačením účelu úhrady.
f)
Neodohranie stretnutia z vyššej moci
V prípade, ţe stretnutie sa opakuje z vyššej moci, hradí poriadajúci klub
hosťujúcemu klubu polovicu cestovného maximálne pre 18 osôb v súlade s
platnými smernicami SAD podľa kilometrovného najkratším moţným
cestným spojením. Hosťujúci klub je povinný najneskôr do najbliţšieho
zasadnutia ŠTK po neodohraní stretnutia odoslať usporiadajúcemu klubu ţiadosť
o vyplatenie cestovných náhrad v zmysle bodu g. Kópiu ţiadosti zašle na ŠTK.
Úhradu je povinný usporiadajúci klub vykonať do 7 dní od zverejnenia v US
ŠTK.
42
g)
Nenávratný štartovný vklad pred začiatkom súťaţe
Kaţdý FO je povinný zaplatiť na účet ObFZ Trenčín nenávratný štartovný vklad.
Výšku štartovného vkladu pre FO vypočíta ŠTK na základe zaslaných prihlášok
všetkých druţstiev FO. Úhrada štartovného vkladu bude realizovaná zbernou
faktúrou:
I. trieda dospelí
100 €
II. triedy dospelí
83 €
III. triedy dospelí
66 €
dorast
17 €
Ţiaci, prípravky
bez vkladu
h)
Nenávratný štartovný vklad na kvalifikačné stretnutie
V prípade, ţe pre potrebu doplnenia počtu účastníkov v skupine bude potrebné
odohrať kvalifikačné stretnutie uhradia FO, ktoré odohrajú kvalifikáciu
nenávratný štartový vklad:
dospelí
75 €
dorast
60 €
ŠTK FO, ktoré odohrajú kvalifikáciu vyrúbi výšku poplatku. Úhrada štartovného
vkladu na kvalifikačné stretnutie bude realizovaná zbernou faktúrou.
i)
Pokuta za vylúčenie, alebo odvolanie druţstva zo súťaţe
Ak bude druţstvo dospelých, dorastu alebo ţiakov vylúčené zo súťaţe, alebo sa
po vyţrebovaní zo súťaţe odhlási, bude potrestané pokutou vo výške:
dospelí
400 €
Ţiaci, dorast
200 €
Ak bude vylúčené druţstvo dorastu alebo ţiakov a FO zostane zaradené v
súťaţiach druţstvo ţiakov alebo dorastu výška pokuty sa zníţi na polovicu. Ak sa
druţstvo, ktoré zostalo zaradené v súťaţi (druţstvo ţiakov alebo dorastu)
následne odhlási pokuta sa zdvojnásobí .
j)
Pokuta za predčasné ukončenie MFZ pre nízky počet hráčov
V prípade, ţe druţstvo nastúpi na majstrovské stretnutie bez náhradníkov, alebo
s menším počtom hráčov ako 11 a počas stretnutia klesne počet hráčov pod 7,
rozhodca ukončí stretnutie predčasne pre nízky počet hráčov previnivšieho
muţstva. FO zaplatí pokutu:
Kategória
1. krát
2. krát
3.krát
4. krát
Dospelí
50 €
100 €
150 € vylúčenie
Dorast a Ţiaci
30 €
60 €
90 € vylúčenie
k)
Pokuty za porušenie súťaţného poriadku, rozpisu súťaţí a pod.
Pokuty navrhuje ŠTK a ukladá DK do výšky 1 000 €
l)
FO musí vykonať úhradu zbernej faktúry riadne a včas. Za uhradenie
mesačnej zbernej faktúry riadne a včas sa povaţuje uhradenie faktúry v lehote
splatnosti (pripísanie uhrádzanej sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty
43
splatnosti) v celej fakturovanej výške so správnym uvedením variabilného
symbolu úhrady. Ak FO nevykoná riadnu úhradu zbernej faktúry bude
disciplinárne riešený (B.17.f)
m) FO ktorý podá, alebo proti ktorému je podaná námietka alebo sťaţnosť a
prehrá tento spor, hradí všetky vynaloţené náklady predvolaným osobám
(cestovné).
B.16.b. ODMENY ROZHODCOV, DELGÁTOV ZVÄZU
a) Odmeny rozhodcov a delegátov v súťaţiach ObFZ Trenčín
Súťaţ
Rozhodca
Asistent
rozhodcu
I. trieda dospelí
33 €
29 €
II. triedy dospelí
30 €
26 €
III. triedy dospelí
27 €
23 €
I. trieda dorast samostatný (sólo) zápas
15 €
11 €
I. trieda dorast predzápas alebo pozápas
10 €
6 €
so stretnutím dospelých alebo ţiakov
Starší a mladší ţiaci (I. a II. trieda)
10 €
x
Subkontrola a úradný dohľad
x
x
Delegát
zápasu
33 €
30 €
27 €
x
x
x
33 €
V prípade neuskutočnenia stretnutia prináleţí R, AR1, AR2 náhrada:
- 0,289 €/km (tri osoby vo vozidle),
- 0,20 €/km (dve osoby vo vozidle),
- 0,10 €/km (jedna osoba vo vozidle),
- stravné, poštovné
Vypočítaná náhrada sa uvedie vo vyúčtovaní DO v časti náhrady ako jedna
čiastka.
b) Úradný dohľad, super kontrola
V prípade nariadenia úradného dohľadu orgánu, alebo vyţiadanej super kontroly, v
zmysle platných ustanovení Disciplinárneho poriadku je povinnosťou FK, FO
uhradiť osobe vykonávajúcej úradný dohľad alebo super kontrolu náhrady vo
výške 33,- €.
V prípade neuskutočnenia stretnutia prináleţí DZ náhrada 0,289 €/km,
a stravné
Vypočítaná náhrada sa uvedie vo vyúčtovaní DO v časti náhrady ako jedna
čiastka.
44
c)
Vyplácanie delegovaných osôb (nezapočítava sa do zbernej faktúry)
ObFZ Trenčín stanovuje výšku zálohového vkladu pre kaţdú súťaţ a kategóriu,
ktorú uhradí kaţdý prihlásený klub na účet ObFZ Trenčín číslo účtu
5023934642/0900 poštovou poukáţkou alebo prevodom zo svojho účtu za
svoje druţstvá nasledovne:
Súťaţ
I. trieda
II. triedy
III. triedy
Muţi
1 500 €
600 €
272 €
Dorast
500 €
x
x
Ţiaci
200 €
120 €
x
Tento vklad je splatný jednorazovo do 31.7.2013 alebo podľa jednotlivých
kategórií druţstiev v štyroch splátkach v nasledovných termínoch : 31.7.2013,
30.9.2013, 28.2.2014, 30.4.2014. Výška vkladu pre FO je určená v prílohe D
tohto rozpisu. K zálohovému vkladu sa prirátava servisný poplatok 4 € za kaţdé
prihlásené druţstvo FO.
Po ukončení jesennej časti a jarnej časti súťaţného ročníka vykoná ObFZ
Trenčín vyúčtovanie poukázaných čiastok, a v prípade preplatku bude tento do
31.12. resp. do 15. 7. príslušného roku, poukázaný príslušnému klubu. V prípade,
ţe poukázaná čiastka bude z pohľadu úhrad klubu nepostačujúca, je klub povinný
na vyzvanie, v stanovenom termíne, poukázať chýbajúcu čiastku na účet ObFZ
Trenčín. Všetky platby sú kluby povinné dokladovať v stanovených termínoch.
Futbalové kluby na základe stanovenej výšky vkladu sú povinné vklad
uhradiť na účet ObFZ Trenčín najneskôr v posledný deň v stanovených
termínoch.( t.j. 31.7., 30.9., 28.2., 30.4.) Kontrolu úhrad vykoná ekonomický
úsek ObFZ Trenčín.
Ak futbalový klub do určeného termínu stanovený vklad nezaplatí,
ekonomický úsek postúpi vymáhanie vkladu na DK. Tá následne vyzve kluby
k úhrade a dokladovaniu dlţnej čiastky s určením termínu. V prípade, ţe do
určeného termínu nebude vklad uhradený, DK od uvedeného termínu zastaví
pretekársku činnosť druţstvu dospelých aţ do zaplatenia a vydokladovania dlţnej
sumy na DK. Ak klub nemá v súťaţiach ObFZ Trenčín druţstvo dospelých, DK
zastaví pretekársku činnosť druţstvu, za ktoré mala byť platba prevedená.
Rozhodujúcim dátumom pre uznanie platby bude dátum uvedený na poštovej
poukáţke alebo na výpise z účtu .
V prípade, ţe futbalový klub platbu nevykoná v stanovenom termíne (t.j.
31.7., 30.9., 28.2., 30.4.), budú voči nemu vyvodené sankcie v zmysle znenia
noriem SFZ (DP 2/6, DP 10/13) a udelená pokuta vo výške 35 €.
Všetky finančné náleţitosti budú delegovaným osobám vyplácané ObFZ
Trenčín na beţný účet na základe „Vyúčtovania finančných náleţitostí DO“. Toto
„Vyúčtovanie“ spolu so „Zápisom o stretnutí“ odovzdajú DO na sekretariát ObFZ
Trenčín.
45
B.16.c. POPLATKY V EVIDENCII DK
Všetky platby poplatkov a pokút budú realizované cez zbernú faktúru v systéme
ISSF, a to podania podané cez elektronickú podateľňu systému ISSF, ako aj podania
podané písomne poštou.
Futbalové oddiely nemusia platiť poplatky a pokuty dopredu šekom alebo príkazom
z účtu. Poplatky a výšku úhrady pokút vyrubí DK a FO bude po ukončení kalendárneho
mesiaca zaslaná zberná faktúra na úhradu, ktorú musia pod hrozbou disciplinárnych
následkov uhradiť v termíne stanovenom na faktúre. V zbernej faktúry budú uvedené aj
platby uţ uhradené šekom alebo príkazom z účtu ako poplatky uţ uhradené.
a) Rokovací poplatok
Za prerokovanie kaţdého disciplinárneho prípadu je FO povinný uhradiť rokovací
poplatok vo výške 10 €
b) Rokovací poplatok za kolektívne priestupky
Dospelí, dorast a ţiaci
10 €
c)
Poplatok k ţiadosti o zmenu trestu
Poplatok k ţiadosti o zmenu trestu je 10 €
d) Poplatok za informáciu o trestoch a počte ţltých kariet
Informácie o trestoch a počte ţltých kariet poskytuje výlučne Disciplinárna
komisia. Poplatok za informáciu o trestoch a počte ţltých kariet je 2 € za kaţdého
hráča.
e)
Poplatky po 4 napomenutí ţltou kartou (ŢK) a jeho násobku
Za kaţdé 4 x ţlté karty
10 €
f)
Disciplinárny trest za hrubé nešportové správanie osôb uvedených v zápise
o stretnutí (funkcionárov a lavičky)
Za disciplinárne tresty za HNS a vykázané osoby uvedené v zápise o stretnutí sa
udeľuje trest vo výške od 25 € do 150 €.
g)
Disciplinárny trest za neoprávnený štart hráča na cudzí registračný preukaz
Za štart hráča v kategórii dospelých na cudzí registračný preukaz, bude oddielu
uloţená pokuta vo výške 200 €.
Za štart hráča v kategórii dorastu na cudzí registračný preukaz, bude oddielu
uloţená pokuta vo výške 150 €.
Za štart hráča v kategórii ţiakov na cudzí registračný preukaz, bude oddielu
uloţená pokuta vo výške 100 €.
h) Disciplinárny trest za inzultáciu
Za inzultácia sa udeľuje trest vo výške od 150 € do 700 €
46
i)
Trest za HNS divákov a nedostatočná usporiadateľská sluţba
Za hrubé nešportové správanie divákov a nedostatočnú usporiadateľskú sluţbu sa
udeľuje trest vo výške od 30 € do 200 €
j)
Pokuta za nedostavenie sa na stretnutie
Za nedostavenie sa k MFZ sa trestá FO pokutou:
prvý krát
Dospelí:
50 €
druhý krát
100 €
tretí krát
vylúčenie zo súťaţe
prvý krát
Dorast, ţiaci:
30 €
druhý krát
40 €
tretí krát
vylúčenie zo súťaţe
k)
Pokuta za nezaslanie správy pri nedostatkoch
Nezaslanie správy riadiacemu orgánu pri nedostatkoch pred, počas a po stretnutí
pri oznámení DZ, R, alebo na vyzvanie DK sa trestá FO pokutou 20,00 €.
l)
Pokuta za nezaslanie videozáznamu pre riadiaci orgán
Zhotovenie videozáznamu musí spĺňať náleţitosti podľa A.3.f.. Za nezaslanie,
respektíve zaslanie neúplného videozáznamu na poţiadanie riadiaceho orgánu,
a ak z tohto dôvodu nebude moţné vyriešiť daný prípad, bude FO potrestaný
pokutou vo výške od 100 € do 1000 €.
m) Pokuta za nezaslanie Zápisu o stretnutí
Za nezaslanie Zápisu o stretnutí v stanovenom termíne rozhodcom, respektíve FO
bude rozhodca, respektíve FO potrestaný pokutou vo výške 10 €.
n)
FO musí vykonať úhradu zbernej faktúry riadne a včas. Za uhradenie
mesačnej zbernej faktúry riadne a včas sa povaţuje uhradenie faktúry v lehote
splatnosti (pripísanie uhrádzanej sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty
splatnosti) v celej fakturovanej výške so správnym uvedením variabilného
symbolu úhrady. Ak FO nevykoná riadnu úhradu zbernej faktúry bude
disciplinárne riešený (B.17.f).
n) FO ktorý podá, alebo proti ktorému je podaná námietka alebo sťaţnosť a
prehrá tento spor, hradí všetky vynaloţené náklady predvolaným
osobám(cestovné).
47
B.16.d. POPLATKY V EVIDENCII MATRIČNEJ KOMISIE (MaK):
Po 1.7.2012 sa vydávajú výlučne “plastové” Registračné preukazy, ktoré sa
nevydávajú na Zväzoch, ale sa objednávajú cez Matriky Zväzov, alebo priamo cez
ISSF (Elektronická podateľňa, nutne schválenie objednávky matrikárom). Plastové
preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kuriérom na klub do 48
hodín od expedície. ODPORUCAME si preukazy objednávať vopred a po viac
kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 € s DPH a
cena dobierky je 3,42 € s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom.
Plastový Registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5
rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa nový). Zároveň sa pre
matričné účely schvaľujú nove elektronické tlačiva (vyplnitelne formuláre).
Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov nájdete na www
stránke SFZ.
B.16.e. POPLATKY V EVIDENCII ODVOLACEJ KOMISIE (OdK):
Všetky platby poplatkov budú realizované cez zbernú faktúru v systéme ISSF,
a to podania podané cez elektronickú podateľňu systému ISSF, ako aj podania podané
písomne poštou.
Futbalové oddiely nemusia platiť poplatky dopredu šekom alebo príkazom z účtu.
Poplatky vyrúbi OdK a FO bude po ukončení kalendárneho mesiaca zaslaná zberná
faktúra na úhradu, ktorú musia FO pod hrozbou disciplinárnych následkov uhradiť
v termíne stanovenom na faktúre. V zbernej faktúry budú uvedené aj platby uţ
uhradené šekom alebo príkazom z účtu ako poplatky uţ uhradené.
a) Poplatok pri odvolaní proti rozhodnutiu odvolacej komisie
Dospelí
50€
Dorast a ţiaci
30€
B.16.f. POPLATKY V EVIDENCII KOMISIE ROZHODCOV (KR):
Všetky platby poplatkov budú realizované cez zbernú faktúru v systéme ISSF,
a to podania podané cez elektronickú podateľňu systému ISSF, ako aj podania podané
písomne poštou.
Futbalové oddiely nemusia platiť poplatky dopredu šekom alebo príkazom z účtu.
Poplatky vyrúbi KRK a FO bude po ukončení kalendárneho mesiaca zaslaná zberná
faktúra na úhradu, ktorú musia FO pod hrozbou disciplinárnych následkov uhradiť
v termíne stanovenom na faktúre. V zbernej faktúry budú uvedené aj platby uţ
uhradené šekom alebo príkazom z účtu ako poplatky uţ uhradené.
b) Poplatok za sťaţnosť na výkon rozhodcu
Dospelí, dorast a ţiaci
40€
48
B.17. ZÁSADY PRI DISCIPLINÁRNOM KONANÍ
Pod pojmom „súťaţné stretnutie“ sa rozumie majstrovské stretnutie dlhodobej
súťaţe (vrátane kvalifikácie).
a) Začatie disciplinárneho konania
1. DK začne disciplinárne konanie, vtedy, ak sú na to oprávnené dôvody. Podnetom
na začatie disciplinárneho konania je spravidla:
a/ zápis o stretnutí,
b/ správa delegáta,
c/vlastné zistenia DK,
c/ písomná správa člena riadiaceho orgánu alebo jeho odbornej komisie,
e/ písomné oznámenie výboru klubu,
f/ písomná správa vedúceho výpravy.
2. Ak zistí DK, ţe prerokovanie previnenia je v kompetencii inej DK, okamţite jej
postúpi všetky materiály prípadu.
3. O podnetoch začatia disciplinárneho konania rozhoduje DK bez zbytočných
odkladov.
4. DK môţe ešte pred rozhodnutím o previnení prijať primerané predbeţné opatrenie
podľa Tretej hlavy tohto DP.
5. Disciplinárne konanie nemoţno začať, ak od previnenia uplynulo obdobie dlhšie
neţ 2 roky.
6. Pri porušení zákazu o pouţívaní dopingu nemoţno začať disciplinárne konanie po
uplynutí 20 rokov od jeho spáchania.
7. Začatie disciplinárneho konania a moţnosť disciplinárneho postihu sa pri
podozrení z previnenia korupcie nepremlčuje.
b) Priebeh disciplinárneho konania
1. DK postupuje v disciplinárnom konaní čo najrýchlejšie, s cieľom náleţitého
objasnenia prípadu.
2. Pre riadne objasnenie okolností previnenia je DK oprávnená prizvať na rokovanie
osoby, ktoré môţu poskytnúť dôleţité informácie, vyţiadať si písomné dokumenty
a správy či iné dôkazové materiály, ako aj stanovisko odbornej komisie.
3. Úhrada nákladov svedkov sa hradí z prostriedkov futbalového zväzu alebo z
prostriedkov klubu, ktorého je previnilec členom. O spôsobe úhrady rozhodne DK.
c)
1.
2.
Účasť previnilca
Previnilec je povinný zúčastniť sa prerokovania disciplinárneho previnenia alebo
zaslať svoje písomné vyjadrenie s výslovným súhlasom na prerokovanie
disciplinárneho previnenia bez jeho účasti. Prerokovanie disciplinárneho
previnenia s vyuţitím videokonferencie je prípustné.
V prípade predvolania DK je previnilec povinný zúčastniť sa na disciplinárnom
konaní pod hrozbou ďalšieho disciplinárneho opatrenia. Za účasť previnilca
zodpovedá klub.
49
3.
4.
5.
6.
Ak bol hráč vylúčený alebo ak bol delegátom uvedený, ţe mal byť vylúčený a ak
to bolo uvedené v zápise o stretnutí a oznámené kapitánovi druţstva, je hráč
vyrozumený o tom, ţe sa jeho previnenie bude prerokúvať na najbliţšom zasadnutí
DK po stretnutí. Toto ustanovenie platí aj pri previneniach ostatných previnilcov.
Kolektív, ktorého je previnilec členom, môţe na DK zaslať svoje stanovisko k
previneniu a návrh disciplinárneho opatrenia.
Ak to vyţaduje povaha previnenia, prizve DK na jeho prerokovanie zodpovedných
funkcionárov, prípadne hráčov klubu. Za účasť prizvaných zodpovedá klub.
Ak nemôţe DK previnenie prerokovať z objektívnych dôvodov, hradí cestovné
výdavky prizvaným príslušný riadiaci futbalový zväz.
d) Zastavenie pretekárskej činnosti a zákaz výkonu funkcie v priebehu
disciplinárneho konania
1. Ak bol hráč vylúčený alebo ak bol delegátom uvedený, ţe mal byť vylúčený a táto
skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí a kapitán druţstva bol s týmto faktom
oboznámený, má okamţite zastavenú činnosť. Toto ustanovenie platí obdobne aj
na previnenia osôb uvedených v čl. 11, ods. 2 DP
2. Hráč, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na zraz reprezentácie ObFZ
alebo reprezentačné stretnutie ObFZ, má nasledujúcim dňom po zraze zastavenú
pretekársku činnosť aţ do vyšetrenia prípadu a rozhodnutia DK.
e)
1.
2.
f)
50
Záver disciplinárneho konania
Po objasnení všetkých okolností previnenia rozhodne DK o uloţení
disciplinárneho opatrenia podľa tohto DP v prípade, ţe k previneniu došlo, alebo
DK disciplinárne konanie zastaví v prípade, ţe k previneniu nedošlo. Vzhľadom na
charakter previnenia a osobu previnilca môţe DK od postihnutia aj upustiť.
Rozhodnutie DK o postihnutí musí obsahovať:
a/ presný druh disciplinárneho opatrenia a jednoznačný časový údaj o jeho trvaní,
b/ charakteristiku previnenia, za ktoré bolo disciplinárne opatrenie uloţený,
c/ poučenie o moţnosti podať odvolanie
Disciplinárne opatrenie nepodmienečného zastavenia pretekárskej činnosti,
ktoré sa vzťahuje len na „A“ druţstvo dospelých postihnutého klubu, a
disciplinárne opatrenie zastavenia matričnej činnosti klubu, je automatickým
dôsledkom toho, keď klub neuhradí riadne a včas mesačnú zbernú faktúru
SFZ. Za uhradenie mesačnej zbernej faktúry riadne a včas sa povaţuje uhradenie
faktúry v lehote splatnosti (pripísanie uhrádzanej sumy na účet SFZ pred
uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške so správnym uvedením
variabilného symbolu úhrady. Disciplinárne opatrenia sa začínajú vykonávať
od šiesteho dňa po splatnosti neuhradenej faktúry aţ do dňa riadnej úhrady
zbernej faktúry bez osobitného rozhodnutia disciplinárnej komisie. O začiatku
vykonávania disciplinárneho opatrenia bude postihnutý klub upovedomený v deň
začatia vykonávania disciplinárneho opatrenia prostredníctvom informačného
systému slovenského futbalu (ISSF). Na tento dôsledok bude klub upozornený tri
dni pred dňom splatnosti faktúry elektronickým oznamom zaslaným klubu
prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ISSF).
g) Informácie o trestoch a počte ţltých kariet poskytuje výlučne Disciplinárna
komisia. Ak FO poţiada DK o informáciu o počte ŢK, DK tak urobí po predloţení
písomnej ţiadosti, ku ktorej je FO povinný priloţiť originál tretieho dielu
poštovej poukáţky o úhrade rokovacieho poplatku vo výške 2 € za kaţdého
hráča.
h) Odvolanie
1. Proti rozhodnutiu DK môţe postihnutý podať odvolanie. Za jednotlivca
nemôţe podať odvolanie nikto iný, len on sám.
2. Ak je postihnuté druţstvo, môţe podať odvolanie len klub.
3. O odvolaní rozhoduje príslušný odvolací orgán.
i)
Podanie odvolania
1. Odvolanie podáva postihnutý písomne doporučenou poštou v lehote do 15 dní
od oznámenia rozhodnutia DK príslušnému odvolaciemu orgánu. Ak posledný
deň lehoty pripadne na deň pracovného voľna, pokoja alebo štátneho sviatku,
predlţuje sa lehota o najbliţší pracovný deň.
2. Odvolanie sa zasiela na vedomie DK, ktorá rozhodovala o postihnutí.
3. DK zašle urýchlene všetky písomné podklady a svoje stanovisko príslušnému
odvolaciemu orgánu.
4. Odvolanie nemá odkladný účinok.
5. Súčasťou odvolania je doklad o zaslaní jeho kópie disciplinárnej komisii
doporučenou poštou, doklad o zaplatení uloţenej pokuty s poplatkom, ako aj
doklad o zaplatení poplatku za odvolanie. Doklad o zaplatení uloţenej pokuty
s poplatkom za prerokovanie previnenia pred DK sa nepredkladá, ak výkonný
výbor schválil prechod na informačný systém slovenského futbalu a
pouţívanie mesačnej zbernej faktúry SFZ uhrádzanej klubmi pre príslušné
súťaţe; vtedy previnilec predkladá iba doklad o zaplatení poplatku za
odvolanie.
6. Výška poplatku za odvolanie proti rozhodnutiu DK stanovuje rozpis súťaţí na
príslušný súťaţný ročník, inak platí naposledy stanovená výška poplatku.
j)
Futbalové kluby a delegované osoby sú povinné zasielať písomné stanoviská
na DK ku kaţdej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s
poriadaním majstrovských, pohárových a priateľských stretnutí po stretnutí,
a to do 24 hodín.
51
C.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
Futbalové kluby sa vo svojej činnosti riadia Súťaţným poriadkom,
Disciplinárnym poriadkom, Registračným poriadkom, Prestupovým poriadkom,
Pravidlami futbalu, hospodárskymi smernicami, Rozpisom súťaţí ObFZ
Trenčín, Kódexom futbalovej etiky a rešpektujú princípy Fair - Play.
2.
Uvedené body tohto rozpisu sú neoddeliteľnou súčasťou majstrovských súťaţí
okresov TN, NM a Myjava.
3.
Tento rozpis odsúhlasil VV ObFZ Trenčín a schválila RADA ObFZ Trenčín
dňa 10. 7. 2013 a je záväzný, tak ako ostatné predpisy a normy pre riadiaci zväz,
rozhodcov, delegátov zväzu, futbalové oddiely a kluby hrajúce v súťaţiach
riadených ObFZ Trenčín.
4.
Podávať výklad Rozpisu súťaţí ObFZ Trenčín je oprávnená len ŠTK ObFZ
Trenčín a môţe byť zmenený rozhodnutím VV ObFZ Trenčín.
Mgr. Jozef Pecho v.r.
predseda ObFZ Trenčín
Ing. Viliam Václav v.r.
predseda ŠTK ObFZ Trenčín
Mgr. ŢITŇAN Ján v.r.
sekretár ObFZ Trenčín
52
D. POPLATKY A VARIABILNÉ SYMBOLY PRE ÚHRADY
NÁLEŢITOSTÍ R A DZ V ObFZ TRENČÍN
ObFZ Trenčín pre sprehľadnenie a uľahčenie identifikácie platieb klubov
vydáva zoznam pridelených variabilných symbolov pre FO. Pridelený variabilný
symbol je FO povinný uvádzať pri všetkých úhradách náleţitostí rozhodcov
a delegátov zväzu na účet číslo 5023934642/0900 v Slovenskej sporiteľni, pob.
Trenčín.
ObFZ Trenčín stanovuje výšku zálohového vkladu, ktorú uhradí kaţdý
prihlásený klub na účet ObFZ Trenčín číslo účtu 5023934642/0900 poštovou
poukáţkou alebo prevodom zo svojho účtu za svoje druţstvá nasledovne:
Súťaţ
I. trieda
II. triedy
III. triedy
Muţi
1 500 €
600 €
272 €
Dorast
500 €
x
x
Ţiaci
200 €
192 €
x
Tento vklad je splatný jednorazovo do 31.7.2013 alebo v štyroch splátkach
v nasledovných termínoch : 31.7.2013, 30.9.2013, 28.2.2014, 30.4.2014.
Výška zálohového vkladu vychádza zo zaradenia klubov do súťaţí, z počtu
prihlásených druţstiev. K zálohovému vkladu je prirátaný servisný poplatok 4 €
za kaţdé prihlásené druţstvo FO.
Výška zálohového vkladu jednotlivých FO je nasledovná:
alebo vykonať platbu v € v
Jednorazo
splátkach
Pridelený vú platba v
FO (FK)
variabilný € uhradiť
do
do
do
do
symbol
do
31.7.
30.9.
28.2.
30.4.
31.7.2013 2013
2013
2014
2014
Beckov
Bobot
Bošáca
Brestovec
Brezová pod Bradlom
Brunovce
Bukovec
Bzince pod Javorinou
Čachtice
Častkovce
Dolná Poruba
Dolná Súča
Dolné Srnie
Drietoma
Dubodiel
Horná Streda
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
1108
808
1708
800
1300
276
276
800
2204
700
800
1912
1108
808
1700
1304
277
202
427
200
325
69
69
200
551
175
200
478
277
202
425
326
277
202
427
200
325
69
69
200
551
175
200
478
277
202
425
326
277
202
427
200
325
69
69
200
551
175
200
478
277
202
425
326
277
202
427
200
325
69
69
200
551
175
200
478
277
202
425
326
53
FO (FK)
Horná Súča
Horňany
Horné Srnie
Hôrka nad Váhom
Hrádok
Hrachovište
Hrašné
Chocholná – Velčice
Chvojnica
Jablonka
Kálnica
Kľúčové
Kočovce
Košariská
Krajné
Lubina
Lubina - kopanice
Ľuborča
Lúka
Melčice – Lieskové
Mníchova Lehota
Modrová
Moravské Lieskové
Motešice
Myjava
Neporadza
Nová Bošáca
Nová Ves nad Váhom
Očkov
Omšenie
Opatová nad Váhom
Pobedím
Podolie
Polianka
Potvorice
Povaţany
Priepasné
Selec
Skalka nad Váhom
54
alebo vykonať platbu v € v
Jednorazo
splátkach
Pridelený vú platba v
variabilný € uhradiť
do
do
do
do
symbol
do
31.7.
30.9.
28.2.
30.4.
31.7.2013 2013
2013
2014
2014
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
2212
276
2212
276
800
276
780
400
276
276
1108
604
1108
276
1312
276
276
700
800
1000
800
276
276
480
1504
1108
276
800
1504
800
808
1700
912
1108
472
1304
276
984
1700
553
69
553
69
200
69
195
100
69
69
277
151
277
69
328
69
69
175
200
250
200
69
69
120
376
277
69
200
376
200
202
425
228
277
118
326
69
246
425
553
69
553
69
200
69
195
100
69
69
277
151
277
69
328
69
69
175
200
250
200
69
69
120
376
277
69
200
376
200
202
425
228
277
118
326
69
246
425
553
69
553
69
200
69
195
100
69
69
277
151
277
69
328
69
69
175
200
250
200
69
69
120
376
277
69
200
376
200
202
425
228
277
118
326
69
246
425
553
69
553
69
200
69
195
100
69
69
277
151
277
69
328
69
69
175
200
250
200
69
69
120
376
277
69
200
376
200
202
425
228
277
118
326
69
246
425
FO (FK)
Soblahov
Stará Lehota
Stará Turá (Kostolné)
Svinná
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turná
Trenčianske Bohuslavice
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Stankovce
Trenčianske Teplice
Trenčín AS
Trenčín TTS
Turá Lúka
Veľká Hradná
Veľké Bierovce – Opatovce
Vrbovce
Záblatie
Zamarovce
Zemianske Podhradie
alebo vykonať platbu v € v
Jednorazo
splátkach
Pridelený vú platba v
variabilný € uhradiť
do
do
do
do
symbol
do
31.7.
30.9.
28.2.
30.4.
31.7.2013 2013
2013
2014
2014
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
2212
276
808
604
1304
204
800
1700
684
700
204
204
1304
1700
1708
1108
1312
2204
472
553
69
202
151
326
51
200
425
171
175
51
51
326
425
427
277
328
551
118
553
69
202
151
326
51
200
425
171
175
51
51
326
425
427
277
328
551
118
553
69
202
151
326
51
200
425
171
175
51
51
326
425
427
277
328
551
118
553
69
202
151
326
51
200
425
171
175
51
51
326
425
427
277
328
551
118
55
E. NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV ObFZ TRENČÍN PRE
SÚŤAŢNÝ ROČNÍK 2013/2014
1. ROZHODCOVIA
ROZHODCOVIA SFZ
Priezvisko a meno
Adresa
Telefón
DOHÁL
Martin
TRENČIANSKA TURNÁ
0908 810 248
JAŠKA
Miroslav
TRENČÍN
0903 224 990
JEŢÍK
Martin
TRENČÍN
0905 224 957
MIKULAJ
Henrich
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
0904 653 311
PETRÍČEK
Dušan
TRENČÍN
0905 431 330
VITKO
Martin
TRENČÍN
0907 331 906
ŢÁKECH
Rastislav
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
0903 100 103
ZsFZ - III. LIGA
Priezvisko a meno
OTIEPKA
Marián
Adresa
TRENČÍN
Telefón
0908 700 065
ZsFZ - IV. LIGA
Priezvisko a meno
Adresa
Telefón
FABIÁN
Vladimír
ŠTVRTOK
0904 634 506
MAJERÍK
MARÁZ
Jozef
Peter
TRENČIANSKA TURNÁ
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0907 409 452
0915 740 515
OBEDA
Ján
MYJAVA
0907 493 956
ŠEVČÍK
Michal
TRENČIANSKE BOHUSLAVICE
0903 366 729
ZsFZ - V. LIGA
Priezvisko a meno
Adresa
Telefón
BEČKA
Jozef
TRENČIANSKA TURNÁ
0907 735 060
BULKO
Ján
TRENČIANSKE STANKOVCE
0905 295 954
BULKO
Peter
TRENČÍN
0905 432 112
CINTULA
Bohuš
DOLNÁ SÚČA,
0907 021 538
DENDIS
Ján
ČACHTICE
0911 229 086
KAHÚN
Miroslav
MYJAVA
0908 181 884
KOVÁČIK
Roman
TRENČÍN
0903 628 538
56
Priezvisko a meno
Adresa
Telefón
KUBICA
Marcel
Maroš
POVAŢANY
TRENČIANSKA TURNÁ
0908 184 507
MAJCHER
MARKECH
Martin
HORNÁ STREDA
0905 399 302
MURÍN
OPATOVSKÝ
Igor
Jozef
TRENČIANSKE TEPLICE
SOBLAHOV
0905 323 533
0910 782 045
SOKOL
Peter
TRENČÍN
0902 301 261
TARABUS
Miroslav
TRENČÍN
0907 701 651
VYLETELKA
Igor
NEMŠOVÁ
0904 650 148
BURIAN
Patrik
TRENČÍN
0902 924 967
ObFZ TRENČÍN
Priezvisko a meno
Adresa
0911 794 542
Telefón
BALÁŢ MAREK
OMŠENIE
0907 293 937
BAŇÁR MAREK
DRIETOMA
0944 910 475
BUŠO JÁN
KÁLNICA
0908 351 709
CIBULKA DANIEL
POVAŢANY
0905 630 464
ČIČ MARIAN
TRENČIANSKA TURNÁ
0907 756 504
ĎURECH STANISLAV
TRENČIANSKE JASTRABIE
0944 322 880
GALKO JÁN
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0915 147 043
HOLP DOMINIK
TRENČÍN
0911 907 763
HRUDA PETER
TRENČÍN
0903 300 786
HUDCOVSKÝ PETER
NEMŠOVÁ
0910 537 945
HULÍNEK TOMÁŠ
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0902 559 675
JURČÍK PETR
HOLÍČ
0917 448 434
KLIMČÍK MARIAN
DUBNICA NAD VÁHOM
0904 330 101
KURNICKÝ JOZEF
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0903 118 404
MACEJKA JOZEF
PECKOVSKÁ VIESKA
0915 722 298
MIŠOVEC MARTIN
NOVÁ DUBNICA
0915 405 936
MOTÚZ PETER
TRENČIANSKÁ TEPLÁ
0902 511 154
ONDRÚŠEK JAROSLAV
TRENČÍN
0908 741 205
PAVLOVIČ VLADIMÍR
HRÁDOK
0904 291 114
PORUBAN DENIS
TRENČIANSKA TURNÁ
REVAY MÁRIO
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0910 602 974
SLOBODA JAROSLAV
SENICA
0908 519 838
57
SNOPEK PATRIK
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0914 171 961
SOKOL PETER ml.
TRENČÍN
0902 464 942
STRAČIAK JOZEF
BOBOT
0903 611 837
SVETKOVIČ KAROL
TRENČÍN
0940 870 090
SZʼnR JOZEF
TRENČÍN
0907 489 508
ŠEVČÍK PETER
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0903 042 795
ŠEVČIVOVÁ DOMINIKA
SVINNÁ
0949 204 636
ŠIŠOVSKÝ LUBOMÍR
SELEC
0915 318 764
ŠUGRA MARIÁN
DRIETOMA
0918 732 262
ŠULEK MARTIN
DOLNÁ SÚČA
0944 213 281
ŠVANCARA IVAN
STARÁ MYJAVA
0907 698 035
TOMKA MILAN
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
0915 472 917
ÚRADNÍK FILIP
NOVÁ DUBNICA
0907 238 493
VALOVIČ MATÚŠ
IVANOVCE
0914 126 564
ZELIESKA MILAN
TRENČÍN
0903 687 599
58
2. DELEGÁTI ZVÄZU
DELEGÁTI REPUBLIKOVÝCH SÚŤAŢÍ (SFZ)
Priezvisko a meno
LIPTÁK JÁN
Adresa
TRENČÍN
Telefón
0905 646 338
DELEGÁTI ZsFZ
Priezvisko a meno
Adresa
Telefón
BARINKA MIROSLAV
OMŠENIE
915754690
BURZA JÁN
ČÁSTKOVCE
904353022
DIDEK LADISLAV
TRENČIANSKE TEPLICE
903655737
HROMNÍK JAROSLAV
TRENČIANSKE JASTRABIE
904325648
JEŢÍK PAVEL
VEĽKÁ HRADNÁ
902301309
KOVÁČ VLADIMÍR
MASÁR FRANTIŠEK
TRENČÍN
TRENČÍN
903964999
905408104
NECKÁŘ MIROSLAV
TRENČÍN
908904000
NEDVEĎ OTTO
MYJAVA
910891070
PODHRADSKÝ EMIL
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
905562301
DELEGÁTI ObFZ TRENČÍN
Priezvisko a meno
Adresa
Telefón
GRÓF IVAN
POVAŢANY
0905 716 614
HALÁSZ ŠTEFAN
DOLNÉ SRNIE
0907 212 092
PECHO JOZEF
TRENČÍN
0908 222 531
ŠÁLEK HENRICH
ŠESTÁK JOZEF
POVAŢANY
TRENČÍN
0908 737 657
0907 726 349
VÁCLAV VILIAM
OMŠENIE
0907 783 880
DELEGÁTI ObFZ TRENČÍN MIMO VÝKON FUNKCIE
Priezvisko a meno
Adresa
SOKOL PETER st.
TRENČÍN
TRUHLÍK JÁN
STARÁ TURÁ
Telefón
902 301 261
905960061
59
F. ADRESÁR FO V ObFZ TRENČÍN
Pouţité skratky:
P: predseda (prezident)
TZ: telefón zamestnanie
T: tajomník
TB: telefón byt
OP: organizačný pracovník
M: mobil
Ú: číslo účtu
ISSF M: ISSF manaţér
Adresár je spracovaný podľa podkladov poskytnutých FK a FO. ŠTK ObFZ ţiada FK, FO,
aby zmeny, ktoré nastanú v priebehu súťaţného ročníka 2010-11 nahlásili na sekretariát ObFZ
Trenčín, aby mohli byť uverejnené v úradných správach.
B
BECKOV, OŠK Slovan, 916 38 Beckov 208
P:
Karol Pavlovič
M: 0905 506 021 TB:
032/7777 195
E-mail:
[email protected]
T/ISSF M: Bc. Roman Pastorek
M: 0907 709 631
E-mail:
[email protected]
U:
0041702375/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34074503
BOBOT, Tatran Bobot, 913 25 Bobotská Lehota 128
P:
Miroslav Sokolík
M: 0902 439 559
E-mail:
[email protected]
PP:
Branislav Galko
M: 0905 722 275
E-mail:
[email protected]
ISSF M:
Boris Michalička
M: 0908 308 317
E-mail:
[email protected]
Web:
www.tatran.bobot.sk
U:
0020305995/6500 Poštová banka
IČO:
31874053
BOŠÁCA, OŠK, 913 07 Bošáca 359
P:
Kochan Dušan
M: 0903 938 531 TB:
0327781146
E-mail:
[email protected]
T/ISSF M: Bc. Jozef Mihala
M: 0907 709 231 TB:
032/7781163
E-mail:
[email protected]
OP:
Martin Kochan
M: 0911 770 710
E-mail:
[email protected]
U:
0041700222/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
37921169
BRESTOVEC, TJ Jednota Brestovec, 907 01 Myjava Paţického 412/12
P:
Pavol Duga
M: 0905 732 779
E-mail:
[email protected]
PP/ISSF M: Mgr. Peter Nemček
M: 0905 219 239
E-mail:
[email protected]
U:
37232796/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34054936
60
BREZOVÁ POD BRADLOM , FK Bradlan, 906 13 Brezová pod Bradlom
P:
Branislav Kovačech
M: 0948 750 850
E-mail:
[email protected]
PP/ISSF M: Martin Pelle
M: 0917 558 602
E-mail:
[email protected]
U:
4620008001/5600 Dexia
IČO:
42274915
BRUNOVCE, TJ Druţstevník , 916 25 Brunovce 127
P:
Miroslav Pisara
M: 0948 848 550
OP:
Roman Cibulka
M: 0902 992 186
ISSF M:
Marek Slezák
M: 0908 433 081
U:
5840241002/5600 Dexia
IČO:
31824854
BUKOVEC, TJ Druţstevník , 906 14 Bukovec
P:
Jaroslav CABLK
M: 0907 729 443 TB:
034/6214236
OP:
Tomáš Babinec
M: 0908 516360
U:
0037232745/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31870899
BZINCE POD JAVORINOU, PŠK, 916 11 Bzince pod Javorinou č. 604
P:
Ing Dušan Mihálik
M: 0903 223 959
E-mail:
[email protected]
PP:
Rastislav Klimo
M: 0905 568 072
E-mail:
[email protected]
T:
Ing. Lukáš Stacho
M: 0908 493 164
E-mail:
[email protected]
OP:
Martin Macúch
M: 0907 222 791
E-mail:
Maco22vcentrum.sk
ISSF M:
Ing. Miroslav Haruštiak M: 0907 797 721
E-mail:
[email protected]
E-mail FO: [email protected]
Web:
www.pskbzince.webnode.sk
U:
0270084718/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36127523
Č
ČACHTICE, OFK Čachtice, Komárno 1044, 916 21 Čachtice 426
P:
Tibor Trebatický
M: 0903 761 733 TB:
032/7712816
E-mail:
[email protected]
OP:
Mgr. Roman Puchý
M: 0908 882 854
ISSF M:
Mgr. Marek Bumbál
M: 0905306961
E-mail:
[email protected]
[email protected]
U:
0270851534/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31872140
ČÁSTKOVCE, OK, 916 27 Častkovce 353
P/ISSF M:
Ján Uhlík
M: 0915 703 391
E-mail:
[email protected]
T:
Karol Klein
M: 0903 527 004
OP:
Milan Augustín
M: 0904 855 389
U:
5811803002/5600 Dexia
IČO:
31102697
61
D
DOLNÁ PORUBA, Slovan, 914 43 Dolná Poruba 189
P/ISSF M: Roman Hrbáček
M: 0907 245 187
E-mail:
[email protected]
OP:
Mgr. Peter Martiňák
M: 0903 809 522
E-mail:
[email protected]
U:
0714576001/5600 Dexia
DOLNÁ SÚČA, TJ Slovan, 913 32 Dolná Súča
P:
Ondrišák Rastislav
M: 0905 486 828
E-mail:
[email protected]
PP:
Anton Hlávek
M: 0905 738 731
E-mail:
[email protected]
ISSF M:
Sedláček Patrik
M: 0908 783 033
E-mail:
[email protected]
U:
20319000/6500 Poštová banka
DOLNÉ SŔNIE, ŠK, 916 41Dolné Srnie 393
P:
Robert Hejbal
M: 0905 448 307
T/ISSF M: Milan Hargaš
M: 0903 035 373
E-mail:
[email protected]
U:
0020269381/6500 Poštová banka
DRIETOMA, OFK, 913 03 Drietoma 406
P:
Ing. Vladimír Kolačanský
M: 0903 778 578
E-mail:
[email protected]
T:
Ing. Peter Filo
M: 0915 446 057
E-mail:
[email protected]
PP/ISSF M: Peter Gabrhel
M: 0902 792 435
E-mail:
[email protected]
OP:
Tomáš Palko
M: 0904 193 751
E-mail:
[email protected]
U:
0041704784/0900 Slovenská sporiteľňa
DUBODIEL, TJ Druţstevník, 913 23 Dubodiel 107
P/ISSF M: Vladimír Malec
M: 0903 567 960
E-mail:
PP:
E-mail:
T:
E-mail:
OP:
E-mail:
U:
62
IČO:
34005226
IČO:
34011234
IČO:
37920570
IČO:
00311529
TZ:
032 6524
820
[email protected]
Vladimír Petrík
M: 0902 279736
[email protected]
Stanislav Petrík
M: 0905 718 491
[email protected]
Michaela Malecová
M: 0910 967 427
[email protected]
0041703028/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31872239
H
HORNÁ STREDA, Spartak, 916 24 Horná Streda 495
P:
Ľubomír Krajňanský
M: 0905 220 267 Fax:
E-mail:
[email protected]
OP:
Vladimír Vojtek
M: 0903 395 332
U:
2622146492/1100 Tatra banka
IČO:
HORNÁ SÚČA FK, 913 33 Horná Súča 233
P:
Ing. Peter Guga
M: 0905 439 184
OP:
Jozef Mrázik
M: 0905 434 417 TZ:
E-mail:
[email protected]
TB:
U:
0041703335/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
HORNÉ SŔNIE, TJ Cementár, ul. Športovcov, 914 42 Horné Sŕnie
P:
Ján Švančarek
M: 0903 760 245 TB:
0327773113
34004238
032/6493220
032/6493216
34055011
0911 700
944
0902674171
E-mail:
[email protected]
TZ:
PP:
Pavol Ondrášek
M: 0907 487 512
GM/ISSF M: Peter Vidoman
M: 0907 781 528
E-mail:
[email protected]
U:
0041704792/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36127370
HORŇANY, TJ Slovan 913 24 Horňany
P:
Stanislav Jurák
M: 0908 757 153
OP/ISSF M: JUDr. Igor Masár
M: 0905 415 587
E-mail:
[email protected]
OP:
Ing Stanislav Jurák
M: 0908 757 153
E-mail FO: [email protected]
U:
0041702826/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36129411
HORKA NAD VÁHOM, OŠK, 916 32 Hôrka nad Váhom č. 225
P:
Peter Godál
M: 0905 715 621 TZ:
032/7798122
E-mail:
[email protected]
Fax:
032/7798122
OP/ISSF M: Ing. Michal Švec
M: 0907 300 927
U:
5854367001/5600 Dexia
IČO:
42023874
HRÁDOK, Druţstevník, 916 33 Hrádok 223
P:
Vlastimil Otrubný
M: 0908 587 524
E-mail:
[email protected]
ISSF M:
Ivan gróf
M: 0905 716 614
U:
0041702914/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31871330
HRACHOVIŠTE, TJ Jednota FO Hrachovište, 916 16 Hrachovište 79
P/ISSF M:
Jozef Minarech
M: 0908 647 747
E-mail:
[email protected]
OP:
Róbert Straka
M: 0904 370 769
U:
0041702877/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34003355
HRAŠNÉ, TJ Slovan, 916 14 Hrašné 165
P:
Vladimír Galandák
M: 0902 715 041
U:
0041704450/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
42141885
63
CH
CHOCHOLNÁ–VELČICE, Jednota Sokol , 913 04 Chocholná-Velčice
P/ISSF M:
Michal Gvizd
M: 0902 180 982
E-mail:
[email protected]
OP:
Ján Kozárec
M: 0911 077 033
E-mail:
[email protected]
U:
0041710260/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36121991
CHVOJNICA, TJ Kopaničiar , 906 06 Chvojnica 147
P:
Pleša Roman
M: 0905 248 719
OP:
Pavol Šiška
M: 0915 103 373
U:
0037232710/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31870678
J
JABLONKA, TJ Druţstevník, 906 21 Jablonka 100
P:
Marián Piešťanský
M: 0907 725 275
ISSF M:
Marian Michalička
M: 0907 754 738
E-mail:
[email protected]
U:
6922855002/5600 Dexia
IČO:
31203906
K
KÁLNICA, TJ Zavaţan , 916 37 Kálnica 200
P/ISSF M:
Filip Dušan
M: 0907 689 146 TB:
E-mail:
[email protected]
PP:
Ján Nedbal
M: 0905 778 952 TB:
OP:
Juraj Bušo
M: 0907 481 056
E-mail:
[email protected]
Web:
www.kalnica.sk/index.php?p=tj
U:
0041702500/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
KĽÚČOVÉ, TJ Vlára Kľúčové, Záhradná 13, 914 41 Nemšová
P:
Dušan Petrúšek
M: 0904 642 342
ISSF M:
Marián Sabadka
M: 0908 305 628
E-mail FO: [email protected]
IČO:
36121401
KOČOVCE, FC 1959, 916 31 Kočovce 320
P:
Ján Minárik
M: 0907 797 794
E-mail:
[email protected]
PP:
Peter Gajdošík
M: 0903 940 792
E-mail:
[email protected]
OP:
Ivan Vlna
M: 0903 022 754
ISSF M:
Jaroslav Sevald
M: 0907 225 244
E-mail:
[email protected]
E-mail FO: [email protected]
U:
0041702703/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
64
032/7798 811
032/7798 344
34009132
31822746
KOŠARISKÁ, FC Bradlan, Košariská 185
P:
Štafan Hazucha
M: 0905 730 199
E-mail:
[email protected]
OP:
Jaroslav Kolarik
M: 0908 630 649
ISSF M:
Slavomír Repta
M: 0904 976 052
E-mail:
[email protected]
U:
5050151002/5600
KRAJNÉ, TJ Slovan Rovnosť , 916 16 Krajné 226
P:
Ing. Ivan Janeka
M: 0910 966 021
E-mail:
[email protected]
PP:
Štefan Mramúch
M: 0905 322 131
T:
Milan Kostelný
M: 0915 322 131
ISSF M:
Samuel Vavák
M: 0907 566 797
E-mail:
[email protected]
U:
0041705234/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
337917463
TZ/Fax 032/7786685
IČO:
34012664
L
LUBINA, OŠK, 916 12 Lubina 150
P:
Pavol Čamek
M: 0903 227 189
ISSF M:
Jaroslav Bublavý
M: 0944 940 461
E-mail:
jaroslavbublavyvcentrum.sk
U:
0041701698/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
318 27845
LUBINA – KOPANICE, TJ Lubina-Kopanice, 916 12 Lubina-Hrnčiarove
P:
Milan Dunajčík
M: 0908 743 599
E-mail:
[email protected]
T:
Ján Jarábek
M: 0911 255 075
E-mail:
[email protected]
OP:
Lubomír Dunajčík
M: 0905 652 246
ISSF M:
Michal Hornáček
M: 0903 845 353
U:
0041704397/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
37916203
ĽUBORČA, TJ Druţstevník Vlára, 914 41 Ľuborča, Gorkého 9
P:
Miroslav Patka
M: 0905 487 628
OP/ISSFM: Marek Koníček
M: 0907 278 296
E-mail:
[email protected]
U:
41701145/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34002383
LÚKA, MŠK Lúka 205, 916 33 Lúka
P:
Augustín Stipanitz
M: 0918 765 027
T:
Ján Galbavý
M: 0905 796 693
E-mail:
[email protected]
ISSF M:
Marek Holac
M: 0915 778 151
E-mail:
[email protected]
Tel na FO: 033/7785 305
M na FO: 0905 551 145
E-mail na FO [email protected]
U:
5863669001/5600
IČO:
31340628
65
M
MELČICE LIESKOVÉ, Futbal-FK, 913 05 Melčice-Lieskové č. 36
P:
Marian Spaček
M: 0905 946 120
OP/ISSF M: Ľuboš Hanták
M: 0908 533 323
E-mail:
[email protected]
U:
20300772/6500 Poštová banka
IČO: 42142130
MNÍCHOVA LEHOTA, TJ Druţstevník Mníchova Lehota,
P/ISSF M:
František Kopecký
M: 0918 936 399
E-mail:
[email protected]
OP:
Michal Hošo
M: 0908 719 298
E-mail FO: [email protected]
Web:
www.tj-mnichova-lehota.webnode.sk
U:
0041703458/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO: 31872603
MODROVA, ŠK Modrová, 916 35 Modrová 193
P:
Miroslav Lehuta
M: 0907 413 717
OP/ISSF M: Mgr. Marián Lacko
M: 0907 198 991
E-mail:
[email protected]
Web:
www.modrova.eu.sk
Ú:
5230968001/5600 Dexia
IČO: 42020085
MORAVSKÉ LIESKOVÉ, TJ Iskra 916 42 Moravské Lieskové 44
P/ISSF M:
Dušan Šimovec
M: 0904 179 569 TZ:
032/7740942
E-mail:
[email protected]
TB:
032/7792621
OP:
Milan Kopas
M: 0904 036 378
E-mail:
[email protected]
U:
0041702922/0900
IČO: 17056845
MOTEŠICE, TJ Dynamo, 913 26 Motešice 288
P:
Ján Ţák
M: 0915 793 609
OP:
Bc. Miroslava Kumová
M: 0903 904 116
E-mail:
[email protected]
ISSF M:
Monika Blahová
M: 0918 433 498
E-mail:
[email protected]
U:
0075485954/6500
IČO: 31824421
MYJAVA, Spartak Myjava „B“ Stará Myjava 171, 90 701 Myjava
P:
Pavel Halabrín
M: 0905 865 513
E-mail:
[email protected]
GM:
Ing. Peter Halabrín
M: 0905 722 484
E-mail:
[email protected]
OP:
Ľubomír Caltík
M: 0907 100 816
E-mail:
[email protected]
ISSF M:
Stanislav Malečka
M: 0908 421 046 TZ:
034 621 4331
E-mail:
[email protected]
Tel štadión: 034 621 4331
Web: www.spartakmyjava.sk
E-mail:
[email protected]
U:
7333-182/0200 VUB
IČO: 46699821
66
N
NEPORÁDZA, TJ Slovan, Neporadza 319, 913 26 Motešice
P:
Marián Kopecký
M: 0915 770 650 TB:
TZ: 032 6594 016
E-mail:
[email protected]
OP:
Pavol Cmarko
M: 0908 754 877 TB:
E-mail:
[email protected]
U:
3386965/5200 OTP Banka
IČO:
NOVÁ BOŠÁCA, TJ Klas , 913 08 Nová Bošáca
P/ISSF M:
Bc. Ľubomír Jurika
M: 0907 095 436
E-mail:
[email protected]
PP:
Ján Jurika
M: 0949 332 230
E-mail:
jan.jurika@gmail.com
OP:
Peter Brezovák
M: 0902 127 770
Web:
www.tjklas.webnode.sk
U:
0270274968/0900
IČO:
NOVÁ VES NAD VÁHOM, SFK, 916 31 Nová Ves nad Váhom
P:
Ing. Pavel Pristaš
M: 0903 284 087 TZ:
PP:
Ing. Ján Adamčík
M: 0903 716 772
OP:
Viliam Gajdúšek
M: 0904 446 730 TZ:
E-mail:
viliamgajdusek@gmail.com
Web:
www.sfknovaves.sk
U:
0041702412/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
032/6594094
032/6594055
31873537
311839
032/7798264
0903 885 754
31873430
O
OČKOV, TJ Druţstevník Očkov 183, 916 22 Podolie
P:
Milan Sčepko
M: 0903 443 938
OP/ISSF M: Miroslav Moravčík
M: 0907 180 161
E-mail:
Darkkk1@azet.sk
U:
0273088132/0900 Slovenská sporiteľňa
OMŠENIE, TJ Ţihľavník, 914 43Omšenie 276
P:
Igor Malo
M: 0903 625 764
E-mail:
igormalo@centrum.sk
PP/ISSF M: Jaroslav Tvrdoň
M: 0908 724 760
E-mail:
tvrdcomonjaro@gmail.
U:
0041710762/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO: 31103375
IČO: 31873294
67
OPATOVÁ N/V, TJ Druţstevník, Opatová n/ V, Niva 161/6 911 01 Trenčín
P:
Horný Ľubomír
M: 0944 119 948 TZ: 0917 222 748
E-mail:
Lubo.horny@gmail.com
PP/ISSF M: Hricko Martin
M: 0903 760 536
E-mail:
lvm@inmail.sk
OP:
Ladislav Adamec
M: 0902 130 753 TZ: 0948 367 104
E-mail:
tjopatova@gmail.com
Web:
www.tjopatovanadvahom.sk
U:
0041703925/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO: 31118933
P
POBEDÍM, 916 23 Pobedím
P:
Rastislav Čop
M: 0948 102 133
OP:
Miloš Priadka
M: 0907 610 491
T:
Miloš Miklovič
M: 0907 610 491 TB:
032 779 4723
E-mail:
Fk1925pobedim@gmail.com coprastislav@gmail.com
ISSF M:
Ondrej Kyselica
M: 0915 419 820
E-mail:
kyselicao@gmail.com
U:
0020159385/6500
IČO:
34059474
PODOLIE, OŠK, 916 22 Podolie 648
P:
Stanislav Radošinský
M: 0903 468 335
OP:
Rudolf Bobocký
M: 0902 092 264 TB:
032/7795101
U:
5882931001/5600
IČO:
35628316
POLIANKA, TJ Tatran, 907 01 Polianka
P:
Vladimír Marko
M: 0915 331 452
PP:
Miroslav Sládek
M: 0908 237 425
OP/ISSF M: Miloš Tallo
M: 0907 754 883
E-mail:
milos14@gmail.com
tatran.polianka@centrum.sk
U:
6906587001/5600 Dexia
IČO:
31870881
POTVORICE, Semex Potvorice, Brunovce 230, 916 25 Potvorice
P:
Stanislav Luščík
M: 0903 232 735
E-mail:
stanislav.luscik@zoznam.sk
OP:
Marián Vatrt
M: 0910 957 435
ISSF M:
Juraj Jambor
M: 0918 195 034
U:
0041702332/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31103553
POVAŢANY, TJ Druţstevník , 916 26 Povaţany
P:
Mgr. Milan Pullmann
M: 0905 820 277
E-mail:
milan.pullmann@azet.sk
OP:
Henrich Šálek
M: 0908 737 657
E-mail:
jhenrichoi@szm.com
U:
0041702738/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31871836
68
PRIEPASNÉ, TJ Slovan , 906 15 Priepasné156
P:
Ján Potúček
M: 0915 330 877
OP:
Peter Osuský
M: 0907 710 488
E-mail:
Posusky68@gmail.com
U:
6944233001/5600 Dexia
IČO:
34011340
S
SELEC, TJ Druţstevník , 913 36 Selec
P:
Mgr. Milan Kubiš
M: 0903 906 503
E-mail:
kubismk@zoznam.sk
PP:
Ing. Ľubomír Januška
M: 0908 794 005
T:
Ing. Stanislav Cagalinec M: 0905 855 116
E-mail:
cagalinecst@stonline.sk
ISSF M:
Ing. Jozef Marcinech
M: 0904 964 643
E-mail:
marcinech@centrum.sk
U:
41703554/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
34009213
SKALKA NAD VÁHOM, TJ Slovan , 913 31 Skalka nad Váhom, II/90
P:
Anton Horečný
M: 0905 742 125 TZ:
032 658 4408
T:
Bc. Ivona Hejdišová
M: 0944 963 205
OP:
Boţena Jančová
M: 0948 024 366
E-mail:
Starosta.skalka@gmail.com obec.skalka@stonline.sk
OP:
Boţena Jančová
M: 0948 024 366
ISSF M:
Ing. Martin Klačman
M: 0902 736 007
E-mail:
m.klacman@gmail.com
Web:
www.skalkanadvahom.sk
Tel štadión: 032 6584 4224
0905 742 125
Fax štadión: 032 6584 408
U:
0607674001/5600
IČO:
00311961
SOBLAHOV, OŠK, 913 38 Soblahov 650
P/ISSF M:
Marián Šedivý
M: 0903 789 625
E-mail:
Mariansedivy0@gmail.com
OP:
Mrázik Vladislav
M: 0905 417 025
E-mail:
Soblahovan@gmail.com
U:
0041703212/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31873669
STARÁ LEHOTA, ŠK Bezovec, 916 35 Stará Lehota
P:
Ing. Anton Briška
M: 0907 497 705
E-mail:
Elena.briska@gmail.com
OP:
Miroslav Petruš
M: 0915 966 024
U:
97037212/0200 VUB a.s. pob Piešťany
IČO:
31870414
69
STARÁ TURÁ, MFK, 916 01 Stará Turá, Športová 503
P:
Pharm Dr. Leopold Barszcz M: 0903 316 111
E-mail:
barszcz.mfkstaratura.sk
PP:
Ing. Ján Hodermarský
M: 0905 254 690
E-mail:
hodermarsky@mfkstartura.sk
T:
Denis Makara
M: 0905 454 759
E_mail:
tajomnik@mfkstaratura.sk
ISSF M:
Mgr. Miroslav Krč
M: 0915 919 703
E-mail:
sekretar@mfkstaratura.sk
Web:
www.mfkstaratura.sk
U:
0041705453/0900
IČO:
SVINNÁ, TJ Štart , 913 24 Svinná č. 141
P:
Ing. Ivan Krchník
M: 0903 719 202 TB:
E-mail:
krchnik@zoznam.sk
PP:
Ing. Jozef Hilčík
M: 0905 437 088
OP:
Pavol Vavro
M: 0905 820 701
ISSF M:
Oliver Krchník
M: 0948 255 308
U:
20529315/6500
IČO:
18046282
032/6487731
36131709
T
TRENČIANSKA TEPLÁ, TJ Lokomotíva, 914 01 Trenč. Teplá, Športovcov 5
P:
Anton Jakúbek
M: 0908 481 912
E-mail:
antonjakubek@centrum.sk
PP:
Patrik Farkašovský
M: 0908 819 043
T:
Martin Rýdzi
M: 0915 159 894
E-mail:
Martin.rydzi@jci.com
ISSF M:
Martin Kyjac
M: 0908 732 129
E-mail:
matokyjac@gmail.com
Web:
www.tjlokomotivatrencianskatepla.sk
U:
0041711730/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
0017643384
TRENČIANSKA TURNÁ, TJ Slovan, 913 21 Trenč. Turná, Beckovská 347
P:
Jozef Santa
M: 0905 581 557
E-mail:
santa@kotaind.sk
OP:
Jozef Kováč
M: 0903 705 774
E-mail:
jozef.kovac@nordzucker.com
ISSF M:
Vladimír Chupáč
M: 0905 430 913
E-mail:
Chupač.v@gmail.com
Web:
www.tjslovan.trencianskaturna.sk
U:
41700863/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31873405
TRENČIANSKE BOHUSLAVICE, OFK, 913 06 Trenč. Bohuslavice č. 135
P:
Ľudovít Vavro
M: 0905 941 831
OP/ISSF M: Miloš Dedík
M: 0903 201 884
E-mail:
Dedik.milos@mail.icss,sk
U:
5801425001/5600 Dexia
IČO:
00312061
70
TRENČIANSKE JASTRABIE, TJ Inovec, 913 22 Trenčianske Jastrabie 319
P:
Július Glasa
M: 0905 375 222 TB:
032/6595086
T:
Drahomír Koreň
M: 0944 402 410
OP:
Rudolf Koreň
M: 0944 402 410
ISSF M:
Jakub Koreň
M: 0948 110 522
U:
0041701233/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31870155
TRENČIANSKE TEPLICE, Slovan, 914 51 Trenč. Teplice, M.R. Štefánika 4
P:
PhDr. Štefan Škultéty
M: 0917 641 297
E-mail:
primator@teplice.sk
PP/ISSF M: Jaroslav Ruţička
M: 0949 726 205 FZ:
032/6552762
E-mail:
jaraldo2@gmail.com
OP:
Ing. Boris Ancin
M: 0905 537 867
U:
0703885001/5600 Dexia
IČO:
42144680
TRENČÍN, Futbal –TTS, 911 01 Trenčín, Mládeţnícka 1
P:
Mária Supeková
M: 0902 252 872 TB:
032/6520397
U:
0274143703/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
42017459
TRENČÍN, AS Trenčín, 911 01 Trenčín, Mládeţnícka 2313 911 01 Trenčín
P:
Mgr. Róbert Rybníček
M: 0911 537 585
T/ISSF M: Pavol Cobori
M: 0911 972 534
E-mail:
astrencin@astrencin.sk
Web:
www.astrencin.sk
Ú:
2624800259/1100
IČO:
36329509
TURÁ LÚKA, FK Turani, Turá Lúka 30, 907 03 MYJAVA
P:
Pavel Halabrín
ISSF M:
Ing. Pavol Horeš
M: 0905 711 535 TB:
034/6213 510
E-mail:
hores@samsport.sk
Fax
034/6541193
U:
2158880553/0200
IČO:
36291234
TRENČIANSKE STANKOVCE, OŠK, 913 11 Rozvadze 525
P:
Vendelín Sedláček
M: 0905 604 975
E-mail:
sedven@centrum.sk
PP:
Roman Roţník
M: 0917 556 524
E-mail:
romanr@gmail.com
T:
Roman Pevný
M: 0908 725 021
E-mail:
rope@centrum.sk
OP/ISSF M: Ing. Štefan Šmatlák
M: 0903 849 694
E-mail:
turist14@mail.t-com.sk
Web:
www.osktrencianskestankovce.sk
U:
0272507104/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
35606843
71
V
VEĽKÁ HRADNÁ, TJ Druţstevník , 913 24 Veľká Hradná 124
P:
Milan Jeţík
M: 0905 404 563
E-mail:
milanjezik@gmail.com
OP:
Peter Kováč
M: 0908 704 7643
E-mail:
masnik@centrum.com
ISSF M:
Vladimír Guňovský
M: 0905 217 811
E-mail:
gunovsky@stonline.sk
U:
41702930/0900 SLSP Trenčín
IČO:
31872832
VEĽKÉ BIEROVCE-OPATOVCE, 913 11 Obecný úrad Veľké Bierovce,
P:
Ing. Ján Marcinát
M: 0905 104 599
T:
Bystrík Ondrášek
M: 0908 771 448
OP:
Milan Fabián
M: 0910 780 911
E-mail:
Fabian.milan@gmail.com
ISSF M:
Mgr. Roman Kadák
M: 0904 535 593
E-mail:
rkadak@stonline.sk
Web:
www.tjbierovce-opatovce.tym.sk
U:
0644629001/5600 Dexia
IČO:
00312142
VRBOVCE, OFK , 906 06 Vrbovce 18
P/ISSF M:
Pavol Sabota
M: 0905 680 248
E-mail:
pavolsabata@vrbovce.sk
OP:
Pavol Sukupčák
M: 0907 346 394
U:
0037232980/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
36127485
Z
ZÁBLATIE, TJ Druţstevník Záblatie, Hanzlikovská 62, 911 06 Trenčín
P/ISSF M:
Bc. Tomáš Vaňo
M: 0902 924 970
E-mail:
vano@trencin.sk
PP:
Marcel Meravý
M: 0948 105 018
T:
Ing. Roman Minárik
M: 0904 928 475
E-mail:
tjzablatie@gmail.com
OP:
Pavol Kováčik
M: 0907 762 286
U:
0041704143/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
31103677
ZAMAROVCE, TJ Slovan, 911 05 Zamarovce, Športová 1
P/ISSF M:
Andrej Stánok
M: 0910 928 417
E-mail:
andystanok@gmail.com
U:
0272797308/0900 Slovenská sporiteľňa
IČO:
37920154
ZEMIANSKE PODHRADIE, FK 1972, 913 07 Bošáca
P:
Ľuboš Kusenda
M: 0903 927 362
T/ISSF M: JUDr. Ivan Profieta
M: 0903 830 276
E-mail:
Ivanprofjeta1@zoznam.sk
U:
IČO:
37920863
72
Download

Rozpis súťaže 2013-14 časť A až F