Oblastný futbalový zväz v Banskej Bystrici
Partizánska cesta 93
ROZPIS
majstrovských futbalových súťaží
riadených ObFZ v Banskej Bystrici
v súťažnom roku
2010 / 2011
Určené:
- futbalovým klubom
členom Rady a VV ObFZ
rozhodcom a delegátom zväzu
ADRESÁR
Oblastný futbalový zväz
Partizánska cesta 93
975 84 Banská Bystrica
tel: 048 /4142254
webová stránka : www.obfzbb.sk
e-mail : [email protected]
číslo účtu: 0050193015 / 0900
IČO: 14221128
DIČ : 2021536033
Stredoslovenský futbalový zväz
Partizánska cesta 93
975 84 Banská Bystrica
e-mail : [email protected]
webová stránka : www.ssfz.sk
tel: 048 / 4148913, fax: 048 / 414 8914
číslo účtu: 0050192944 / 0900
IČO: 14224755
Slovenský futbalový zväz
Junácka 6
832 80 Bratislava
webová stránka : www.futbalsfz.sk
Bankové spojenie : ČSOB Bratislava č. účtu : 2621273 / 7500
IČO : 00687308
čísla telefónu
ústredňa
02/49249 111
prezident
152
gen. riaditeľ
150
asistentka gen. riaditeľa
151
sekretár amatérskeho futbalu
153
sekretár neamatérskeho futbalu
154
matrika
156
úsek mládeže
161
sekretariát komisie rozhodcov
162
ekonomické oddelenie
167
medzinárodné oddelenie
165
faxy : sekretariát prezidenta 595
matrika
577
sekretár pre neamatér. futbal 596
medzinárodné odd.
554
VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ V BANSKEJ BYSTRICI
meno
funkcia
adresa
Vladimír Vaník
predseda
Ráztoka 145
976 97 Nemecká.
Slnečná 324
976 52 Č. Balog
č.d. 161
976 61 Lučatín
Oremburská 3
974 04 B.Bystrica
MPČL 8
977 01 Brezno
Záhumnie 36
976 96 Medzibrod
Nový Svet 71
974 01 B.Bystrica
Karpatská 4
974 11 B.Bystrica
Július Kliment
člen
Ján Šutka
člen
Marián Cimerman
člen
Pavol Turňa
člen
Peter Králka
člen
Stanislav Ríša
člen
Slavomír Baláž
sekretár
tel. byt
tel. zam.
[email protected]
0902 929 311
619 1627
0918 571 442
419 1150
0907 193808
0905 409 055
0911 813 940
414 1723
[email protected]
418 4496
645 4753
[email protected]
0908 905 325
428 5117
0915 809 570
0907 806 995
414 2254
RADA ObFZ BANSKÁ BYSTRICA
Vladimír Vaník
Ján Lavrík
Ivan Dobrota
Ján Štrbák
Ján Piaček
Juraj Vrzal
Jozef Gajdoš
Ľubomír Auxt
Jozef Kubanda
predseda zväzu
Slovan Malachov
Iskra Horné Pršany
Tatran Harmanec
ŠK OPL Poniky
FK 34 Brusno
OFK 1950 Priechod
Partizán Čierny Balog
Spartak Závadka n.Hr.
Jozef Kvasna
Ján Solivaj
Miroslav Debnár
Igor Šišiak
Ivan Spišiak
Milan Strečok
Ján Molent
František Goceliak
MFK Banská Bystrica
TJ Hronsek
ŠK Sokol Staré Hory
FK Lučatín
Partizán Osrblie
FK 1928 Jasenie
FK 09 Bacúch
Slovan Pohronská Polhora
PREDSEDOVIA ODBORNÝCH KOMISIÍ ObFZ
Jaroslav Lehocký
Ján Šutka
Július Kliment
Rastislav Kollár
Peter Králka
Pavol Turňa
Ján Uhrin
- predseda RK (revízna komisia)
- predseda ŠTK (športovo-technická komisia a komisia mládeže)
- predseda DK (disciplinárna komisia)
- predsedaTMK (trénersko-metodická komisia)
- predseda KR a DZ (komisia rozhodcov a delegátov)
- predseda RMK (registračno-matričná komisia)
- predseda OK ( odvolacia komisia)
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.
Riadenie súťaží
Oblastný futbalový zväz v Banskej Bystrici riadi prostredníctvom svojich komisií nasledovné súťaže :
Komisia ŠTK
Kategória dospelí :
l.TRIEDA
ll.TRIEDA
skupina A
skupina B
- 14 účastníkov
- 15 účastníkov
- 7 účastníkov (hrá sa štvorkolove)
Komisia mládeže :
Kategória dorastu :
I.TRIEDA
Kategória starších žiakov
l.TRIEDA
Kategória mladších žiakov :
- 8 účastníkov (hrá sa trojkolove)
- 6 účastníkov (hrá sa štvorkolove)
- 5 účastníkov (hrá sa štvorkolove)
Kategória prípravky :
počet skupín :
2.
- podľa počtu prihlásených družstiev
Termíny súťaží
Hrá sa v termínoch a začiatkoch uvedených vo vyžrebovaní.
3.
Hracie dni a hracie časy
a)
Hracím dňom je nedeľa, pre súťaže ml. žiakov sobota, resp. deň určený vyžrebovaním .
b) Hracie časy - dospelí - 2 x 45 min.
dorast - 2 x 45 min.
žiaci
- 2 x 35 min.
ml. žiaci 2 x 30 min.
-
dorastenecké stretnutia majú stanovený začiatok 150 min. pred hracím časom seniorov alebo pevnou
hodinou určenou v rozpise,
-
žiacke stretnutia majú stanovený začiatok 120 min. pred ďalším stretnutím alebo pevnou hodinou
určenou v rozpise,
v kategórii mládeže musí byť dodržaná polčasová prestávka v trvaní 15 min.,
schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri žrebovaní, platia celý súťažný ročník
ŠTK a KM si vyhradzujú právo v odôvodnených prípadoch určiť aj iné termíny a hracie časy,
-
-
-
okrem verejných dopravných prostriedkov železničnej a autobusovej dopravy, ktoré majú pravidelný
cestovný poriadok, sa uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok FK alebo
objednaný u iného oprávneného prepravcu, ale pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa na
stretnutie pre poruchu takéhoto dopravného prostriedku neplatí žiadna výnimka,
ŠTK a KM si vyhradzuje právo v záujme regulárnosti zrušiť výnimky
-
Zásady pre zmeny termínov ( hodina, termín a miesto stretnutia ) :
stretnutia sa zásadne predohrávajú,
c)
4.
-
futbalový klub, žiadajúci o zmenu termínu, môže požiadať súpera alebo ŠTK (KM) o súhlas so
zmenou termínu 21 dní pred stretnutím
-
ak nie je dodržaná lehota 21 dní môže žiadať o zmenu termínu na základe písomnej obojstrannej
dohody, potvrdenej zodpovednými zástupcami oboch zainteresovaných FK, najneskôr do 14 dní pred
stretnutím,
-
ak je dohoda predložená v termíne kratšom ako 10 dní, musí byť doložená dokladom o zaplatení
poplatku 10 €
-
riadiaci orgán si vyhradzuje právo v prípade vyskytnutia sa barážového stretnutia v zmysle SP určiť
miesto a čas ich konania do 5 dní po skončení súťažného ročníka.
Miesta stretnutí
a)
Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK, schválených ŠTK, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste a
na ihriskách, ktoré sú schválené SsFZ a SFZ.
b) Majstrovské stretnutia sa hrajú na trávnatých ihriskách. Výnimku musí v odôvodnených prípadoch schváliť
ŠTK.
c) FK, ktoré majú schválené pomocné trávnaté ihrisko, môžu toto využívať na majstrovské stretnutia počas
celého súťažného ročníka.
d) O spôsobilosti hracej plochy rozhoduje s konečnou platnosťou rozhodca stretnutia.
5.
Hospodárske náležitosti
a) Všetky FK a ich družstvá hrajú majstrovské futbalové stretnutia na vlastné náklady .
b) Nenastúpenie družstiev na stretnutie
-
-
-
c)
-
6.
v prípade, že domáce družstvo na vyžrebované majstrovské stretnutie nenastúpi, je povinné do 10 dní
uhradiť na účet ObFZ :
v súťažiach dospelých
100 €
v súťažiach mládeže
65 €
v prípade, že hosťujúce družstvo na vyžrebované majstrovské futbalové stretnutie nepricestuje k
súperovi, je povinné do 10 dní súperovi uhradiť :
v súťažiach dospelých
100 €
v súťažiach dorastu
65 €
v prípade, že obidvaja súperi k vyžrebovanému stretnutiu nenastúpia, uhradia riadiacemu zväzu
poplatok každý po 100 € do 10 dní od vylosovania stretnutia. Kópiu posledného dielu poštovej
poukážky, alebo výpis z účtu musí futbalový klub zaslať ŠTK alebo KM ObFZ so správou a vyznačením
účelu úhrady. Navyše ŠTK alebo KM má právo udeliť pokutu v zmysle bodu 6 odsek a) tohto rozpisu.
Ak sa stretnutie nekoná, prípadne nedohrá pre nespôsobilosť hracej plochy :
obidva FK sa dohodnú na náhradnom termíne, kedy sa bude stretnutie opakovať, stretnutie sa však
musí odohrať do 14 dní,
ak sa FK nedohodnú, riadiaci orgán ŠTK, KM nariadi stretnutie opakovať v termíne max. do 14 dní od
pôvodného termínu stretnutia,
pri nekonaní stretnutia z vyššej moci a pri jeho opakovaní sa obidve družstvá budú podielať 50 %
podielom na vzniknutých nákladoch.
Pokuty a poplatky
a)
Poriadková pokuta uložená riadiacim orgánom môže byť do 65 €
b) Podlžnosti voči ObFZ a nárokované medziklubové pohľadávky za uplynulý súťažný ročník musia
byť vyrovnané do 31. 7. 2010. Pri nedodržaní termínu rozhodne riadiaci orgán o ďalších sankciách,
až do zastavenia činnosti družstva, do vyrovnania podlžnosti.
c)
7.
Ak nebudú v priebehu súťažného ročníka uhradené podlžnosti voči ObFZ do 20 dní odo dňa
zverejnenia v Spravodajcovi ObFZ, budú pre príslušné FK uložené nové pokuty, a to :
-
dvojnásobok pôvodnej predpísanej pokuty (tým sa pôvodná pokuta ruší) s uvedením termínu
splatnosti do 20 dní
-
ak po 20 dňoch, pri uložení dvojnásobnej pokuty, táto nebude uhradená, zavedie sa voči
príslušnému FK disciplinárne konanie
-
pri úhrade pokút a poplatkov používajte výhradne poštové poukážky s pretlačou ObFZ ( č. účtu
0050193015/0900) a do rubriky „Správa pre adresáta“ (na rube zloženky) uveďte účel platby, resp
číslo Spravodajcu ObFZ v zmysle ktorého predpísanú sumu uhrádzate. Neuvedenie účelu platby na
poštovej poukážke bude riadiaci orgán považovať za nevykonanú úhradu, ústrižok poukážky je
potrebné zaslať na ObFZ.
Hospodárske smernice pre rozhodcov a DZ
Odmeny rozhodcom a DZ v súťažiach riadených ObFZ Banská Bystrica :
_________________________________________________________________________________________
SÚŤAŽ - KATEGÓRIA
HR
AR
DZ
__________________________________________________________________________________________
Dospelí
Dorast
ŽIACI
I.TRIEDA
II. TRIEDA
I. TRIEDA
I.TRIEDA (sólo stretnutie)
OSTATNÉ
20
15
8
6
5
13
10
6
5
4
20
17
13
12
8
8,30
13
7
7
7
5
4,98
13
10
5
V súťažiach riadených SsFZ :
III. liga SD
IV. liga
V..liga
III. liga MD
žiacke súťaže
liga žiačok
Termínom „sólo stretnutie“ rozumieme stretnutie, ktoré nie je predzápasom, resp. pozápasom iného
družstva príslušného FK. Odmeny rozhodcom a DZ podliehajú 19 % zdaneniu, ktorú odvedie FK
príslušnému daňovému úradu. Úhrada sa vykoná na predpísanom tlačive „Príkazná zmluva“.
Okrem uvedených odmien má rozhodca resp. DZ nárok na preplatenie výloh :
- stravné podľa platnej vyhlášky ( pri ceste mimo miesta bydliska)
- cestovné do výšky cestovného verejným dopravným prostriedkom (i pri použití vlastného motorového
vozidla
-
poštovné za zaslanie zápisu o stretnutí, resp. správy delegáta doporučenou prioritnou zásielkou 1,20 €.
za zaslanie SMS delegát zväzu prípadne rozhodca na MFS bez delegáta 1 €
TECHNICKÉ USTANOVENIA
8.
Predpis
Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, Súťažného poriadku a tohoto rozpisu, ktorého výklad prináleží
ŠTK ObFZ. Riadiaci zväz vydáva počas súťažného ročníka Úradnú správu ObFZ, prostredníctvom ktorej
zabezpečuje operatívne riadenie a styk s FK. Všetky pokyny v Úradnej správe ObFZ sú pre FK záväzné.
Úradnú správu ObFZ budeme zverejňovať v týždenníku MY Smer v utorok a na internetovej stránke
ObFZ.
9.
Štart hráčov
a.
V kategórii dospelých štartujú hráči narodení pred 31. 12. 1991 a po dovŕšení 18 roku veku.
V kategórii dorastu štartujú hráči narodení po 1. 1. 1992 do 31.12.1995 po dovŕšení 14. roku veku
V kategórii žiakov štartujú hráči narodení po 1. 1. 1996 do 31.12.1999 a mladší po dovŕšení 10. roku
veku, v skupine starších žiakov štartujú hráči narodení po 1. 1. 1996 do 31.12.1997 po dovŕšení 12.roku
veku,
b.
c.
d.
e.
f.
v skupine mladších žiakov štartujú hráči narodení po 1.1.1998 do 31.12.1999 po dovŕšení 10.roku
veku
v skupine prípraviek štartujú hráči narodení po 1.1.2000 po dovŕšení 6. roku veku.
Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dovŕšení stanoveného veku prechádzajú do najbližšej
vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka, a to po dovŕšení 14.roku veku z kategórie
žiakov do kategórie dorastu, 18. roku veku z kategórie dorastu do kategórie dospelých. V prípade,
že hráč dovŕši 14.rok veku v období 1.1. až 31. 12. kalendárneho roka, môže príslušný súťažný
ročník dohrať v kategórii žiakov. Ak hráč dovŕši 18.rok veku v období 1. 1. až 31. 12. môže
príslušný súťažný ročník dohrať v kategórii dorastu. Okrem svojej kategórie môže vo vyššej
kategórii štartovať : v kategórii dorast (v prípade, že je vo FK vytvorená kategória ml.dorast, žiak
môže štartovať len za ml. dorast) žiak, ktorý v období 1. 1. až 31. 12. kalendárneho roka dovŕši 13.
rok veku. V kategórii dospelých dorastenec, ktorý v období 1. 1. až 31. 12. kalendárneho roka dovŕši
ku dňu štartu v družstve dospelých 16. rok veku. V prípadoch vyššie uvedených sú FK povinné
vyžiadať písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a súhlas príslušného telovýchovného lekára.
Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie klub a príslušný
tréner. Hráč z kategórie dorastu po dovŕšení 18. roku veku môže štartovať v kategórii dospelých
Na štart hráča vo vyššej vekovej kategórii v uvedených prípadoch sú kluby podľa SP čl. 113
povinné pre každého hráča zvlášť vyžiadať písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a
príslušného telovýchovného lekára. Celu zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej aj vyššej
kategórii nesie klub a príslušný tréner.
Každý hráč, ktorý nastupuje na stretnutie za družstvo vo vyššej vekovej kategórie ako je jeho
vlastná, sa pred stretnutím, resp. v polčasovej prestávke preukáže na vyžiadanie súpera dokladom
o povolení štartu vo vyššej vekovej kategórii. V prípade, že hráč uvedený doklad nepredloží,
rozhodca ho k stretnutiu, resp. do druhého polčasu nepripustí. V prípade, že nebude námietka voči
štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii vznesená najneskôr pri konfrontácii, bude takáto námietka
považovaná za neopodstanenú.
Pre porušenie zásad upravujúcich štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii uvedených v SP čl. 113
ako aj v tomto usmernení štart sa bude považovať za neoprávnený v zmysle SP čl. 100 pís. i.
Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom majstrovskom stretnutí.
g.
V súťažiach riadených ObFZ Ban. Bystrica môžu štartovať za B družstvo t r a j a hráči zo súpisky
A družstva uvedení na súpiske A pod poradovým číslami 1 – 13 , ktorí vo vyššej súťaži príslušnej
vekovej kategórie v príslušnej časti súťažného ročníka ( jeseň – jar ) neodohrali viac ako 10 súťažných
stretnutí ( počítajú sa i časti stretnutí ). Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za
neoprávnený štart.
h.
V prípade mládežníckych súťaží, kde riadiaci orgán povolil štart dvoch družstiev z jedného FK
v jednej súťaži, je povolený štart v príslušnej časti súťažného ročníka len za jedno z družstiev.
i.
V kategórii žiakov je povolené striedať piatich hráčov, v kategórii dorastu štyroch a v kategórii
dospelých troch. Striedanie hráčov v súťažiach ml. žiakov a prípraviek upraví osobitný predpis
KM ObFZ.
10.
Podmienky súťaží
a)
Všetci hráči musia byť riadne registrovaní a musia sa pred každým stretnutím preukázať
rozhodcovi stretnutia prostredníctvom kapitána a vedúceho družstva platným registračným
preukazom, u žiakov platným žiackym preukazom. Hráči so striedavým štartom musia k RP
predložiť súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu s dátumom a potvrdenie telovýchovného
lekára s dátumom.
b) Konfrontácia žiakov a dorastu je povinná.
c)
Hráči družstiev dospelých a dorastu sú povinní nosiť so sebou na majstrovské stretnutia aj iný
preukaz totožnosti napr. obč. preukaz, vod. preukaz, pas, ktorým sa môžu hodnoverne preukázať
v prípade sporu o ich totožnosti. Ak hráč odmietne vykonanie konfrontácie, rozhodca ho nepripustí
do hry. RP rozhodca zašle na riadiacu komisiu ObFZ.
d) Na majstrovské stretnutia musia hráči nastúpiť v dresoch s dobre viditeľnými číslami. Brankár musí
mať farbu dresu odlišnú od farby dresu hráčov i od farby dresu rozhodcu.
e) Súčasťou výstroja okrem iného musia byť u každého hráča chrániče holenných kostí. Hráč bez
chráničov nesmie nastúpiť a hrať súťažné stretnutie.
f) Rada ObFZ rozhodla podmieniť štart, t. j. prihlášku dospelých v súťažiach riadených ObFZ
uhradením štartovného poplatku :
I. trieda
100 €
II. trieda
65 €
g) Striedanie hráčov musí byť vykonané pomocou dobre viditeľných číselných tabuliek, ktoré je
povinný dať k dispozícii pre obidve družstvá usporiadajúci FK.
h)
i)
Kapitán družstva musí byť viditeľne označený kapitánskou páskou širokou 5 cm.
j)
FK musí mať k dispozícii na MFS min. tri lopty rovnakej značky.
Ihrisko musí byť vybavené kĺbovými rohovými tyčkami.
k)
FK musí na MFS používať len predpísané zápisy o stretnutí.
11.
Lekárska kontrola
Hráči všetkých družstiev musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke, ktoré je platné 1 rok. Platí
i deň , kedy bola lekárska prehliadka vykonaná. V kategórii žiakov môže potvrdenie vystaviť
pediater, v kategórii dorastu dorastový lekár u dospelých praktický lekár. Za dodržanie ustanovenia
tohoto článku v plnom rozsahu zodpovedajú FK. ObFZ doporučuje viesť evidenciu o lekárskych
prehliadkach v knihe LP, resp. na evidenčných kartách. ObFZ si vyhradzuje právo urobiť kontrolu
lekárskych prehliadok.
V čase pracovnej neschopnosti a počas jej trvania hráč nesmie štartovať v MFS. Za
porušenie tohto ustanovenia sa trestá hráč v zmysle platného DP.
12.
Systém súťaže
.
Hrá sa systémom každý s každým jeseň – jar na miestach podľa vyžrebovania. Vo
výnimočných prípadoch, obzvlášť v súťažiach mládeže , je možno v záujme športovej a
ekonomickej výhodnosti usporiadať jednotlivé súťaže ako viac kolové, prípadne turnajové.
(II. trieda skupina B – dospelých a súťaže mládeže).
13.
Hodnotenie výsledkov
a)
Víťazstvo sa hodnotí 3 bodmi, nerozhodný výsledok 1 bodom.
b) Základom pre hodnotenie výsledkov je zápis rozhodcu o stretnutí a správa DZ. V prípade
nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie je domáci FK povinný zaslať riadne vyplnený zápis
o stretnutí do 48 hod. na ObFZ. VV ObFZ si vyhradzuje právo vyslať na niektoré stretnutia
súťaží ObFZ pozorovateľov z členov VV a členov odborných komisií zväzu. Ich
písomné správy o priebehu stretnutia budú podkladom pre hodnotenie stretnutia a prijatie
opatrení v zmysle článku 14 odst. 1. pismeno c. Disciplinárneho poriadku SFZ.
c) Ak majú po odohratej súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o
poradí na určenie víťaza, prípadne postupujúceho ale aj zostupujúceho :
- vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí
- gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
- vyšší počet gólov vstrelených na ihrisku súpera zo vzájomných stretnutí
Ak aj tieto kritéria sú rovnaké, rozhoduje počet výhier resp. remíz dosiahnutých na ihriskách
súperov.
14.
Hlásenie stretnutí
Stretnutia vyžrebované podľa tohoto rozpisu sa hrajú v určených termínoch a časoch začiatku
na ihriskách prv uvedených družstiev, takže nie je potrebné ich osobitne nahlasovať. Prípadné
zmeny bude riadiaci orgán zverejňovať v Úradnej správe ObFZ a uverejňovať v týždenníku MY
SMER, ktorý vychádza v utorok. Turnajové stretnutia je povinný usporiadajúci FK, pod
následkom disciplinárneho konania, včas oznámiť na ŠTK ObFZ a požiadať o delegovanie
rozhodcov z nominačných listín (SFZ, SsFZ, ObFZ).
15.
Rozhodcovia a delegát zväzu
a)
Rozhodcov a delegátov zväzu delegujú príslušné komisie ObFZ prostredníctvom delegačných
listov, spoločnou delegačkou v týždenníku MY SMER, ktorý vychádza v utorok. a na internetovej
stránke ObFZ.
b) Rozhodcovia a delegáti zväzu sú na súťažné stretnutia delegovaní z nominačných listín ObFZ
prípadne iných zväzov. Nominačné listiny sú platné jeden súťažný ročník a po jeho skončení
ich platnosť zaniká.
c) Hráč, ktorý je na zozname, alebo na súpiske, nemôže ako rozhodca účinkovať v súťažiach, kde
je mužstvo zaradené.
.
d)
e)
16.
Delegát zväzu nemôže nastúpiť ako hráč za mužstvo súťaží ObFZ.
Delegát zväzu resp rozhodca MFS bez delegáta je povinný po skončení stretnutia dospelých,
na ktoré bol delegovaný ohlásiť SMS správou na telefónne číslo 0907 806 995 výsledok
stretnutia v tvare domáci – hostia a výsledok stretnutia.
Postup a zostup
a)
Víťaz l. triedy v kategórii dospelých má právo priameho postupu do súťaží riadených SsFZ pri
splnení podmienok stanovených Súťažným poriadkom a rozpisom súťaží SsFZ.
b) Víťazi obidvoch skupín ll. triedy v kategórii dospelých majú právo priameho postupu do l. triedy
pri splnení podmienok stanovených Súťažným poriadkom a týmto rozpisom.
c)
Víťaz kategórie dorastu postupuje priamo do súťaží riadených SsFZ. V prípade utvorenia dvoch
skupín ma právo postupu víťaz barážového stretnutia.
d)
Víťaz kategórie st. žiaci postupuje priamo do súťaží riadených SsFZ. V prípade utvorenia dvoch
e)
skupín ma právo postupu víťaz barážového stretnutia.
Posledné mužstvo 1. triedy v kategórii dospelých zostupuje do II. triedy podľa územného členenia.
Počet zostupujúcich z l. triedy sa bude určovať počtom zostupujúcich mužstiev zo súťaží
riadených SsFZ tak, aby v nasledujúcom súťažnom ročníku bolo v l. triede 14 mužstiev.
ŠPORTOVO – TECHNICKÉ ZÁSADY
Ustanovenia SP a pravidiel futbalu sú plne záväzné pre všetkých členov FK, pre športovcov a činovníkov,
ako i pre riadiace orgány. Podmienky účasti FK v majstrovských súťažiach sú obecne upravené v článkoch
29 až 42 SP, ktoré sú pre súťaže riadené ObFZ záväzné a doplňujeme ich o tieto povinnosti :
a)
-
b)
Mužstvá l. a II. triedy dospelých musia mať zaradené v pravidelných súťažiach ObFZ, SsFZ, príp. SFZ
minimálne jedno mládežnícke družstvo. Za družstvo mládeže sa počíta dorastenecké, žiacke, alebo
družstvo štartujúce v súťažiach ml. dorastu, ml. žiakov a prípravky. V prípade, že v obci alebo regióne
ktoré mužstvo reprezentuje, nie sú podmienky na vytvorenie mládežníckeho družstva, klub predloží
riadiacemu orgánu :
zoznam aspoň siedmich chlapcov s trvalým bydliskom v obci, alebo registrovaných za klub, ktorí
momentálne štartujú za iný klub (alebo sú na hosťovaní),
potvrdenie Obecného úradu v príslušnej obci o počte detí a ich štruktúre v ročníkoch, ktoré by mohli
vytvoriť družstvo dorastu, žiakov a prípraviek.
Výnimku môže schváliť iba VV ObFZ na základe požadovaných dokumentov.
Ak mužstvo nesplní podmienku zaradenia do súťaže dospelých a nepredloží potvrdenie obecného
úradu alebo zoznamu chlapcov štartujúcich za družstvá iného klubu, uhradí do začiatku súťaže .
mužstvo zaradené do I. triedy
160 €
mužstvo zaradené do II. triedy
30 €
Ak futbalový klub odhlásí zo súťaže riadených ObFZ družstvo mládeže po jej vylosovaní, v jej
priebehu, prípadne bude jeho mládežnícke družstvo zo súťaže vylúčené podľa Súťažného poriadku
článku 108, alebo prestane plniť podmienku mať v súťažiach zaradené mládežnícke družstvo, uhradí
klub poplatok vo výške 160 € za jedno družstvo. Poplatok uhradí na účet ObFZ do 14 dní od
rozhodnutia. V prípade, že sa mužstvo dospelých zo súťaže odhlási alebo súťaž nedokončí alebo bude
vylúčené podľa článku 108 SP, uhradí na účet ObFZ do 14 dní dvojnásobok štartovného. VV ObFZ
rozhodne o spôsobe rozdelenia tejto sumy pre kluby.
c)
Mužstvá zaradené do I. triedy uhradia za dvoch rozhodcov na účet ObFZ po 65 € za každého.
Mužstvá II. triedy uhradia 50 € za jedného rozhodcu. V prípade, že na stretnutie KR nebude
delegovať rozhodcu alebo sa na stretnutie rozhodca nedostaví a stretnutie bude rozhodovať laický
rozhodca, riadiaci zväz vráti usporiadajúcemu klubu za každé takéto stretnutie 1/8 v II. triede, skupina
„B“ , alebo 1/13 v I. triede a v II. triede, skupina „A“ zo sumy, ktorú FK poukázal podľa tohto článku.
Pre prípad, že sa na stretnutie nedostaví delegovaný rozhodca a po dohode klubov bude rozhodovať
laický rozhodca, usporiadajúci klub musí mať k dispozícii vhodnú píšťalku, žltú a červenú kartu
a zástavky pre asistentov laického rozhodcu.( SP článok 44, odsek 1d ). Zápis o stretnutí pošle na
sekretariát ObFZ usporiadajúci klub.
d) Domáci oddiel je povinný zabezpečiť občerstvenie pre hráčov a vedúcich hosťujúceho družstva v
polčasovej prestávke ( 20 osôb ) ako aj pre R a DZ- zabezpečiť zdravotnú službu s potrebným vybavením,
- zaslať ŠTK (KM) súpisku resp. zoznam hráčov všetkých družstiev štartujúcich v súťažiach riadených ObFZ , najneskôr jeden týždeň pred stanoveným zahájením jesennej v prípade súpisky i jarnej
časti súťaže. Za nesplnenie tejto povinnosti uloží riadiaci orgán poriadkovú pokutu.
e) Usporiadajúci FK zodpovedá za hladký priebeh stretnutia. Pre zabezpečenie všetkých ustanovení SP
zriaďuje usporiadajúci FK usporiadateľskú službu. V jeho kompetencii je určiť počet členov, zloženie
a rozdeliť kompetencie poriadkovej služby. Zásadne dvaja z členov poriadkovej služby sú členovia
hosťujúceho družstva. Do zápisu o stretnutí je potrebné uviesť meno, adresu a číslo OP hl.
usporiadateľa a zástupcu hosťujúceho kolektívu.
Všetci členovia usporiadateľskej služby musia byť viditeľne označení reflexnýmo vestami.(v I.triede
6 usporiadateľov, v II. triede 4 usporiadatelia).
Zoznam členov usporiadateľskej služby odovzdá hlavný usporiadateľ pred začiatkom stretnutia
hlavnému rozhodcovi alebo delegátovi, ktorý v prípade problémov a výtržností divákov je povinný tento
zoznam spolu so Zápisom o stretnutí resp. Správou delegáta na riadiacu komisiu ObFZ..
f) Vyplnený zápis o stretnutí odovzdá usporiadateľský FK rozhodcovi stretnutia na prekontrolovanie
spolu s RP 20 min. pred stanoveným začiatkom stretnutia. Do tohoto termínu odovzdá RP i hosťujúci
oddiel. Desať minút pred začiatkom stretnutia sa dostavia kapitáni družstiev do kabíny rozhodcov.
g)
Družstvo môže v súťažiach dospelých vystriedať troch hráčov, ktorí sa vyberú z najviac siedmich
náhradníkov. Mená náhradníkov musia byť uvedené v zápise o stretnutí pred začiatkom stretnutia.
Náhradník, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí, sa nemôže zúčastniť hry.
h)
FK je povinný evidovať žlté karty. Trest hráča po 4., 8. a 12. ŽK je zastavenie činnosti na najbližšie
stretnutie alebo stretnutia. Napomínanie hráčov sa eviduje v jednom družstve a jednom súťažnom
ročníku. Pri prestupe resp. hosťovaní hráčov do iného klubu sa obdržaný počet ŽK v príslušnej
súťaži prenáša. Po obdržaní trestu za príslušný počet žltých kariet nesmie hráč nastúpiť na žiadne
súťažné stretnutie družstiev klubu, pokiaľ nebude vykonaný uložený trest v súťaži, v ktorej obdržal
príslušný počet ŽK.
i)
Účasť nominovaných hráčov vo výbere ObFZ vo všetkých kategóriách je povinná. V prípade, že sa
nominovaní hráči bez ospravedlnenia nezúčastnia stretnutí – i prípravných, bude DK ObFZ
postupovať podľa DP (zastavenie činnosti hráča od 2 týždňov do 3 mesiacov).
IHRISKÁ
a)
-
Hracia plocha :
majstrovské stretnutia sa môžu hrať iba na ihriskách schválených ŠTK ObFZ resp. vyšším riadiacim
orgánom,
-
použitie pomocných škvarových ihrísk je podmienené súhlasom riadiaceho orgánu,
nemajstrovské súťaže ml. žiakov a prípravky sa hrajú na skrátených ihriskách, ktoré určí osobitný
predpis.
b) Minimálna vybavenosť ihriska :
- samostatná miestnosť pre rozhodcov a DZ s minimálnym vybavením (stôl, 4 stoličky, vešiak,
umývadlo, uterák a dostatočná zásoba vody na umytie),
- šatňa pre hostí, umyvárka resp. sprchy, WC v areáli ihriska a kryté lavičky ( 2 ks.) pre funkcionárov
a náhradníkov domácich a hostí. V prípade, že lavičky nemajú dostatok priestoru pre realizačný team
a náhradníkov usporiadajúci FK zabezpečí doplnenie sedadiel,
na striedačkách môžu byť len osoby uvedené v zápise o stretnutí.
-
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
FK, zaradené do súťaží riadených ObFZ, sú povinné :
- vyhovovať všetkým podmienkam účasti, určených SP, týmto rozpisom a ďalším pokynom ObFZ,
- mať všetkých hráčov zaradených do družstiev registrovaných podľa registračného poriadku futbalu,
- podať v termíne prihlášku do súťaže pre nový súťažný ročník s písomným prehlásením, že FK je
finančne a hospodársky zabezpečený a súťaž riadne dokončí a potvrdí „Prehlásenie“ , že bude
rešpektovať príslušnosť „Rozhodcovského súdu SFZ,
-
predloží riadiacemu orgánu zoznamy resp. súpisku pri družstvách majúcich B všetkých družstiev
štartujúcich v súťažiach riadených ObFZ (uveďte meno a rodné číslo hráčov, meno a adresu vedúceho
družstva a meno, adresu a kvalifikáciu trénera),
- urobiť opatrenia na odohratie všetkých vyžrebovaných stretnutí a usilovať sa o hladký priebeh súťaží.
ObFZ preverí pred začiatkom súťaží podľa stanovených podmienok oprávnenosť štartu družstiev
v súťažiach. Pre podmienky, ktoré nie je možné splniť pred začiatkom súťaže z objektívnych dôvodov,
určí riadiaci orgán presný termín splnenia a spôsob kontroly.
Nesplnenie podmienok alebo nesplnenie predpísaných povinností má za následok disciplinárne konanie
a potrestanie FK, prípadne i vylúčenie alebo nezaradenie družstva do súťaže.
DISCIPLINÁRNE KONANIE
a) Trest zastavenia pretekárskej činnosti na časové obdobie možno jednotlivcovi uložiť pri dlhodobých
trestoch spravidla nad 2 mesiace, najviac však na 2 roky. Jednotlivec počas jeho trvania nesmie
štartovať v žiadnom futbalovom stretnutí.
b) Trest zastavenia pretekárskej činnosti na počet súťažných stretnutí môže byť uložený v priebehu
súťažného ročníka pri krátkodobých trestoch, spravidla do 8 súťažných stretnutí, najviac však na 12
súťažných stretnutí. Jednotlivec počas trvania nesmie štartovať v majstrovských stretnutiach.
c) Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, nesmie počas trestu uloženého na počet
súťažných stretnutí štartovať za žiadne družstvo v majstrovských stretnutiach, pokiaľ nebude
vykonaný trest v tej súťaži v ktorej bol uložený.
d)
e)
Ak trest uložený na počet súťažných stretnutí nemôže byť vykonaný v súťaži, v ktorej bol uložený
(napr. prestup, skončenie súťaže, vyšší vek a pod.), potrestaný ho vykoná v súťaži, v ktorej je
družstvo, za ktoré je oprávnený štartovať.
Podľa DP sa prerokúvajú aj previnenia hráča, ktorý na stretnutie nenastúpil ale je na súpiske, resp.
zozname družstva klubu a dopustil sa previnenia pred, počas stretnutia, po ňom alebo v priamej
súvislosti s ním. Obdobne to platí aj pre previnenie funkcionára a trénera.
f) Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže počas stretnutia zdržovať na
hráčskej lavičke, vykázaný rozhodcom z hráčskej lavičky do hľadiska, má okamžite po stretnutí zákaz
výkonu funkcie počas stretnutia až do prijatia záveru DK. Toto platí aj pri závažných previneniach
pred stretnutím alebo po stretnutí do podpísania zápisu o stretnutí kapitánom družstva, keď táto
skutočnosť je uvedená v zápise a kapitán družstva bol s tým oboznámený.
g) Ak bol hráč vylúčený alebo bol DZ uvedený, že mal byť vylúčený, ak sa dopustil previnenia, za ktoré
rozhodca vylučuje pred stretnutím alebo po stretnutí do podpísania zápisu o stretnutí kapitánom
družstva, keď táto skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí a kapitán bol s tým oboznámený, má
okamžite po stretnutí zastavenú činnosť.
h) Previnilec má právo zúčastniť sa na disciplinárnom konaní, resp. sa môže písomne vyjadriť k svojmu
previneniu.
i) Previnilec je povinný písomne sa vyjadriť ku svojmu previneniu v prípade, keď kapitán družstva
vznesie námietku do zápisu o stretnutí proti popisu previnenia, resp. v prípade, keď o to DK previnilca
požiada.
j)
V prípade, ak sa previnilec vyjadrí ku svojmu previneniu podľa bodu h. resp. i. písomne vyjadrenie
musí obsahovať :
- vyjadrenie k svojmu previneniu
- vlastnoručný podpis previnilca.
k) Kolektív, ktorého je previnilec členom, môže DK zaslať svoje stanovisko k previneniu a návrh trestu,
ale nie je to podmienkou prerokovaní previnenia.
l) Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia je stanovená povinnosť uhradiť náklady
disciplinárneho konania :
- za disciplinárne previnenie hráča a funkcionára :
kategória
-
seniori
7€
mládež
3€
pri treste za 4 ŽK atď. je poplatok ako pri disciplinárnom previnení hráča.
za disciplinárne previnenie futbalového klubu :
-
kategória
-
seniori
20 €
mládež
7€
žiadosť o zmenu trestu - poplatok ako pri udelení trestu
pri kolektívnom priestupku viacerých členov jedného FK (hráči, tréneri, usporiadateľská služba) sa
mení poplatok za prerokovanie priestupkov na 15 €
m) Príslušný poplatok musí byť zaplatený do dňa prerokovávania previnenia na DK. Doklad o zaplatení
musí byť DK predložený pred začatím rokovania. Ak nie je doklad predložený, DK previnenie
prerokuje až na nasledujúcom zasadnutí. V prípade, že doklad nebude k dispozícii ani na
nasledujúcom zasadnutí, DK previnenie prerokuje aj s udelením pokuty.
n) Kluby sú povinné viesť si svoju vlastnú evidenciu žltých kariet podľa zápisu o stretnutí a zodpovedajú
za to, že hráč nenastúpi na najbližšie majstrovské stretnutia po každom štvrtom napomenutí, nakoľko
hráč má po udelení štvrtej karty okamžite zastavenú činnosť.
o) V prípade, že bolo stretnutie neodohrané, resp. predčasne ukončené bez viny obidvoch družstiev,
pričom sa celé stretnutie bude opakovať v novom termíne, trest na počet súťažných stretnutí (aj trest za
príslušný počet žltých kariet) v takomto stretnutí nebol vykonaný. Keď bolo stretnutie neodohrané,
resp. predčastné ukončené z viny niektorého družstva, pričom bolo následne kontumované, trest na
počet súťažných stretnutí (aj trest za príslušný počet žltých kariet) v takomto stretnutí bol vykonaný.
p) Ak bol hráč v stretnutí za previnenie napomenutý žltou kartou a za druhý priestupok napomenutý
druhou žltou kartou a následne vylúčený (vylúčenie po napomenutí druhou ŽK) eviduje sa v tomto
stretnutí jedna žltá karta a následne ČK.
ODVOLACIE KONANIE
O priestupkoch voči normám SFZ jednotlivcov – hráčov, trénerov, funkcionárov a kolektívov v rámci
ObFZ, rozhodujú príslušné odborné komisie – ŠTK, KM, DK, KR, KDZ, TMK.
-
opatrenia športovo – technické môžu v zmysle Súťažného poriadku uplatniť len ŠTK a KM.
-
pri odvolaní proti rozhodnutiu ŠTK a KM, v zmysle SP, Piata hlava články 126 až 130 a 123
tresty v zmysle Disciplinárneho poriadku môže vyniesť len DK, a to na základe vlastného šetrenia
alebo na návrh od ostatných komisií.
Proti vyneseným trestom, uloženýcm opatreniam majú možnosť jednotlivci a kolektívy podať v stanovenej
forme odvolanie.
Stanovy ObFZ umožňujú využiť možnosť odvolania v troch stupňoch. V prvom stupni o podanom
odvolaní voči rozhodnutiu príslušnej odbornej komisie rozhoduje VV ObFZ. Klub alebo jednotlivec
odvolanie takto adresuje a text formuluje v zmysle Súťažného poriadku čl. 123. Správnosť
a opodstatnenosť overuje a šetrí Odvolacia komisia ObFZ, ktorá nemá rozhodovaciu právomoc, ale
predkladá výsledok šetrenia a návrh opatrení na rozhodovanie VV ObFZ, resp. Rade ObFZ.
Pre podanie odvolania a následné prerokovanie odvolávacím orgánom sú stanovené podmienky v normách
SFZ :
-
proti rozhodnutiu MaK ObFZ v zmysle Prestupového poriadku, Jedenásta hlava články 24 až 27 a SP
123
proti rozhodnutiu DK v zmysle Disciplinárneho poriadku, Šiesta hlava články 24 až 28 a SP 123
Pokiaľ jednotlivec alebo kolektív s rozhodnutím VV ObFZ nesúhlasí, má možnosť podať odvolanie v
stanovenej lehote na druhostupňový orgán, ktorým je Rada ObFZ. Na podanie odvolania sa vzťahujú
všetky stanovené podmienky ako pre prvý stupeň. V rámci ďalšieho šetrenia sa prihliada najmä na nové
zistené alebo oznámené fakty a dôkazy predložené odvolávajúcou stranou.
Proti rozhodnutiu odvolávacích orgánov ObFZ je možné podať odvolanie na Rozhodcovský súd SFZ,
ktorý má rozhodovaciu právomoc v zmysle Stanov SFZ.
.
PREHĽAD ĎALŠÍCH POPLATKOV
- námietkový vklad :
-
-
poplatok za prestup, hosťovanie,
zrušenie hosťovania :
- dospelí
- mládež
6€
3€
- dospelí
- dorast
- žiaci
10 €
7€
4€
4€
10 €
4 €
2€
2€
2€
1€
základná registrácia matrika SFZ, SsFZ
urýchlená registrácia, vystavenie RP na počkanie
vystavenie duplikátu RP
vystavenie žiackeho preukazu ( ObFZ )
zmena názvu ( FK )
- dospelí
- dorast
- žiaci
Záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu, kapitánov, vedúcich družstiev a členov FK
v pôsobnosti ObFZ Banská Bystrica
1. Hrubé nešportové správanie a iné závažné priestupky členov družstva a hráčov, za ktoré rozhodca
vylučuje v zmysle pravidla XII. Pravidiel futbalu.
a)
v čase po príchode rozhodcu do areálu štadióna, do okamihu, kedy pred stretnutím kapitán podpíše zápis o stretnutí
- rozhodca priestupok popíše na zadnej strane zápisu s identifikáciou osoby a o priestupku a zápise
informuje kapitána družstva,
b) od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán družstva podpíše zápis, do začiatku hry :
- rozhodca previnivšieho hráča nepripustí ku hre, za tohoto hráča môže nastúpiť iný hráč z náhradníkov
uvedených v zápise o stretnutí,
- rozhodca priestupky popíše na zadnej strane zápisu a tento záznam nechá podpísať kapitánovi družstva
c)
od začiatku hry, do okamihu odchodu z hracej plochy :
- rozhodca postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané Pravidlami futbalu,
d)
od okamihu odchodu z hracej plochy, do podpísania zápisu o stretnutí kapitánom družstva :
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu a nechá tento záznam podpísať kapitánom
družstva,
v čase od podpísania zápisu kapitánom družstva do okamihu opustenia areálu štadióna rozhodcom (i mimo areálu
štadióna, ak išlo o udalosti súvisiace so stretnutím) :
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu.
e)
2. Hrubé nešportové správanie a iné závažné priestupky funkcionárov, usporiadateľov a členov
realizačného tímu :
a)
v čase od príchodu do areálu štadióna až do podpísania zápisu kapitánom družstva :
- rozhodca popíše priestupky na zadnej strane zápisu a informuje o tom kapitána družstva pri podpise
zápisu o stretnutí,
b) v čase od podpísania zápisu o stretnutí až do začiatku hry,
c)
d)
v čase od začiatku hry až po odchod z hracej plochy,
e)
v čase od podpísania zápisu do odchodu z areálu štadióna rozhodcom (i mimo neho, ak išlo o udalosti súvisiace so
stretnutím) :
- rozhodca udalosti popíše na zadnej strane zápisu a informuje riadiaci orgán do 24 hod. po stretnutí,
f)
v čase od začiatku stretnutia až do odchodu z hracej plochy u členov realizačného tímu družstva – tréner, asistent
trénera, vedúci družstva, masér, lekár :
- rozhodca vykáže člena realizačného tímu z hráčskej lavičky bez použitia ČK a to prostredníctvom
kapitána a hlavného usporiadateľa. Vykázaný člen tímu musí opustiť lavičku a odísť do hľadiska.
v čase od odchodu z hracej plochy po podpis zápisu kapitánom družstva :
- vo všetkých prípadoch rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu a záznam nechá podpísať
kapitánovi družstva,
Ak sa zdráha opustiť lavičku, rozhodca stanoví primeraný čas a ak sa tak nestane ani potom, upozorní
kapitána družstva na svoje právo ukončiť stretnutie. Rozhodca musí vyčerpať všetky možnosti, aby sa
v stretnutí pokračovalo. Rozhodca priestupok popíše na zadnej strane zápisu a nechá záznam podpísať
kapitánovi družstva.
3. Závažné priestupky hráčov v stretnutí za chrbtom rozhodcu :
a) Ak zistí delegát zväzu, že hráč za chrbtom rozhodcu porušil pravidlá tak, že mal byť vylúčený – ČK (nie napomínaný) a
rozhodca to neurobil, delegát zväzu ihneď po stretnutí, ešte predtým, ako podpíše kapitán zápis o stretnutí oznámi túto
skutočnosť kapitánovi družstva, ktorého hráč sa previnenia dopustil a rozhodca to zapíše na prednú stranu zápisu do
v rubrike vylúčení a napomínaní hráči. Tento záznam podpíše kapitán družstva na prednej strane zápisu o stretnutí.
Rozhodca na zadnú stranu zápisu uvedie presné znenie popisu priestupku hráča, ako mu oznámil delegát zväzu.
b) Nešportové a hrubé nešportové správanie sa divákov :
Dôvod zníženia hodnotenia správania sa divákov uvedie rozhodca na zadnej strane zápisu o stretnutí. Na zadnej strane
zápisu popíše dôvody zníženia hodnotenia. Podobne aj delegát zväzu zníženie hodnotenia správania sa divákov uvedie
vo svojej správe. Delegát zväzu prerokuje dôvod zníženia hodnotenia správania sa divákov s hlavným usporiadateľom
a tento na zadnej strane zápisu o stretnutí svojím podpisom to berie na vedomie. V prípade, že DZ nie je delegovaný na
stretnutie, jeho povinnosť prechádza na rozhodcu.
c) Inzultácia rozhodcu resp. asistenta rozhodcu alebo pokus o inzultáciu :
V prípade inzultácie rozhodcu, alebo asistenta rozhodcu (prípadne napadnutie delegáta zväzu) sú povinní všetci účastníci
stretnutia podať riadiacemu zväzu podrobnú správu do 24 hodín po stretnutí. Okrem rozhodcu a delegáta zväzu aj
asistenti rozhodcu prítomní na stretnutí.
d) Povinnosti kapitánov družstiev :
Kapitáni družstiev sú povinní rešpektovať tieto pokyny, ktoré rozpracúvajú SP a PF do konkrétnej podoby. Pre súťaže
mládeže rovnaké povinnosti platia ako pre kapitánov aj pre vedúcich družstiev. V prípade nesúhlasu môže kapitán a
vedúci družstva uviesť svoje námietky podľa pravidla V. K ďalším zápisom na zadnej strane zápisu môže kapitán
uviesť svoje stanovisko. V prípade, že kapitán po stretnutí odmietne podpísať zápis na prednej strane zápisu rozhodca
nedovolí prevziať registračné preukazy družstva a tieto urýchlene doručí riadiacemu zväzu. Rozhodca podrobne opíše na
zadnej strane zápisu dôvod odmietnutia podpísať zápis kapitánom. Ak odmietne kapitán družstva podpísať záznam na
zadnej strane, rozhodca opíše dôvod odmietnutia podpisu záznamu na zadnej strane
Rozhodca pri vypisovaní prednej strany zápisu o stretnutí postupuje podľa Pravidiel futbalu a do kolonky vylúčení a
napomínaní hráči uvedie minútu, ČK meno, číslo RP hráča a dôvod udelenia trestu. Pri udelení ŽK uvedie len číslo hráča,
meno a číslo RP. Pri zisťovaní vinníkov (inzultácie, hrubého nešportového správania divákov) spolupracuje s hlavným
usporiadateľom, ktorý je povinný rozhodcovi oznámiť mená vinníkov.
Týmito pokynmi nie sú ovplyvnené ďalšie práva a povinnosti rozhodcov, delegátov zväzu, hráčov a ostatných členov FK
Dané Súťažným poriadkom futbalu a Pravidlami futbalu.
Tento Rozpis súťaží ObFZ bo schválený Radou ObFZ 3. júla 2010 a jeho výklad prináleží športovo-technickej komisii,
Výkonnému výboru ObFZ a Rade ObFZ.
Vladimír Vaník v.r.
predseda ObFZ
Ján Šutka v.r.
predseda ŠTK a KM ObFZ
Slavomír Baláž v.r.
sekretár ObFZ
Príloha
Pohotovostný kufrík zdravotníka
A.
Nástroje
anatomická pinzeta, chirurgické nožnice, Eschmarchovo obvínadlo, gumené rukavice (2 – 3 páry), intubačný náustok
s hadičkov
B.
Obväzový materiál
krycie náplaste (2-3 druhy), rýchloobväz (spofaplast), elastické obväzy 2-3 rozmery (po dva kusy), hydrifilné obväzy 2-3
rozmery po 1 kuse, hydrofilná gáza, obväzová vata, trojcípa šatka, GELASPON.
C.
Dezinfekčné prostriedky
dezinfekčné krycie náplaste (5 ks..) SEPTONEX SPRAY, jódová tinktúra, doporučené : peroxid vodíka 3 % ml., chladivý
spray 2 ks. POZOR : niektoré výrobky pri dlhšej aplikácii na jedno miesto spôsobujú popálenie pokožky !!!
D.
Liečivá
analgetiká a antipyretiká (acylpyrín, nurofén, paralen), lokálne antiflogistiká a antireumatiká (FASTUM GEL, VERAL GEL
dopor. WOBENZYN, antihismatiká (DITHIADEN), ostatné : OPTHALMO-SEPTONEX, VIBROCIL GTT., STOPANGIN
SPRAY.
Množstvo a rozsah je možné modifikovať podľa ekonomických možností a podľa dôležitosti podujatia a dĺžky jeho trvania.
Prvá pomoc v športe
Jeden z najvážnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec v bezvedomí musí byť čo
najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž ochabnú
svaly v hrtane, jazyk zapadne a zabráni prúdeniu vzduchu. Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú
do zadnej časti hrtana, čím sa môžu dýchacie cesty uzavrieť. Keďže každá z týchto porúch môže spôsobiť smrť, dýchacie
cesty treba okamžite uvoľniť. Zatlačením na čelo a súčastným nadvihnutím (podložením) šije sa nám podarí oddialiť koreň
jazyka a vo väčšine prípadov uvolniť alebo aspoň zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest. Tento úkon je možné zefektívniť
pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste. V prípade, že nevieme uvoľniť dýchacie cesty uvedeným spôsobom,
pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ rukou – najlepšie obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca
v bezvedomí je potrebné stále sledovať (dýcha? má pulz?) a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní z úst
niekedy pomôže poloha s zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích ciest začne športovec
spontánne dýchať, treba ho položiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca má za cieľ udržať priechodnosť dýchacích ciest a znížiť riziko vdýchnutia
zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná jeho
poloha. .Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane, na ktorej postihnutý športovec
leží. Druhá dolná končatina je natiahnutá. Horná končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená.
Hlava je uložená na druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti.
Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamžite je potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by
totiž dôjsť k zastaveniu krvného obehu v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc
poskytovateľa prvej pomoci do pľúc postihnutého – dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchranca vydychuje
vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca alebo do nosa (u žiackych ročníkoch do úst aj nosa súčastne), aby
naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutiu úst postihnutý športovec vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť
nos športovcovi v bezvedomí, pri dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa začína dvomi až tromi
dychmi. Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 až 15-krát za minútu, u mladších športovcov, keď sa dýcha do úst aj
nosa súčastne, je dychová frekvencia 20-krát za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať pohyby hrudníka prípadne
zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre.
Umele dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretože okysličená krv nebude v organizme
obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať či je srdce aktívne – kontrola pulzu priložením koncovprsttov
na hrtan a priľahlý sval, zisťovanie pulzu na zápästí nie je spoľahlivé. Kontrolu treba opakovať a minútu a potom vždy po
troch minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce biť. Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) možno nahradiť
masážou srdca. (Športovec má šedomodro sfarbený vzhľad nehmatný pulz, nedýcha a má široké zrenice). Tlakom na dolnú
polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa vytláča krv do tepien. Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej
normálnej polohy a krv tečie spät cez žily, napĺňa srdce pri jeho rozpínaní. Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia –
KRP) je základnou technikou laickej aj odbornej prvej pomoci. Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stlačením 2 cm
nad dolným hrudnej kosti. Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení za minútu, v jednom cykle dva vdychy a 15 stlačení
kompresií. Pomer 2 : 15 treba udržať po celý čas vykonávania masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je vhodné, aby si základy prvej pomoci
osvojili všetci účastníci športového podujatia – športovci, tréneri, rozhodcovia, usporiadatelia, nehovoriac
o fyzioterapeutoch, maséroch a lekároch. Často len rýchly a spoľahlivý zásah dokáže zabrániť nešťastiu a preto je potrebné
vedieť takéto situácie riešiť.
Súťaž mladších žiakov
Technické ustanovenia pre súťažný ročník 2010/11:
-
hrá sa na skrátenom ihrisku (podľa nákresu), postranné čiary a čiary pokutového územia sa vyznačia kuželmi,
počet hráčov v hre je 9 (1 brankár + 8 hráčov v poli), minimálny počet hráčov je 6 (1+5),
striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom však striedanie sa uskutočňuje
výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu,
hrací čas je 2 x 30 min. s minimálne 15 min. prestávkou,
rozmer bránok je 5 x 2 m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti prevráteniu (zapichovacie háčiky resp.
plastové vrecia s pieskom),
zápasy MŽ sa hrajú výlučne s loptami č. 4,
značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary,
rohový kop sa vykonáva z rohov skráteného ihriska,
-
pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky ostatné pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá domov, napomínanie,
vylúčenie) platia,
vzdialenosť pri zahrávaní ŠS je minimálne 5 m od lopty,
hráči môžu odohrať zápas výlučne v kopačkách s lisovanou podrážkou
Nákres ihriska pre súťaž mladších žiakov (pri rozmeroch celého ihriska 105 x 68 m sú rozmery hracej
plochy pre MŽ 72 x 54 m)
10m
2m
8m
5m
½ v z
d
.
pozdĺžnou
m
čiarou
e
pok.dúzemia
z
i
a
Prípravky:
-
hrané turnajovým spôsobom
odporúčaný počet družstiev na turnaji 4 alebo 6
hrací čas 1 x 20 min. (pri 4 účastníkoch systém každý s každým – 3 zápasy, pri 6 účastníkoch 2 skupiny po troch
a ďalej prvý s prvým, druhý s druhým a tretí s tretím – 3 zápasy
každé družstvo vyžrebované do skupiny usporiada jeden turnaj
hracia plocha – na šírku ihriska medzi poliacou čiarou a hranicou pokutového územia, počet hráčov 6 + 1, pre
kategórie U 11, U 10, U 9
VYŽREBOVANIE MAJSTROVSKÝCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ
SÚŤAŽE DOSPELÝCH
I. TRIEDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Družstevník Baláže
Tatran Čierny Balog
ŠK OPL Poniky
Sokol Braväcovo
Sokol Nemecká
Partizán Osrblie
Mier Mýto pod Ďumbierom
Schválené výnimky hracích dní a časov :
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tatran Harmanec
Spartak Závadka n/Hr.
Slovan Beňuš
ŠK Heľpa
Sokol Medzibrod
ŠK Hronec
Mladosť Lučatín
u
Baláže – nedeľa o 10.30 hod.
1. kolo
Baláže
Tatr. Č. Balog
Poniky
Braväcovo
Nemecká
Osrblie
Mýto p. Ď.
8.augusta 2010 o 16,30
Lučatín
Hronec
Medzibrod
Heľpa
Beňuš
Závadka
Harmanec
14.kolo
Lučatín
Hronec
Medzibrod
Heľpa
Beňuš
Závadka
Harmanec
27.marca 2011 o 15,00
Baláže
Tatr. Č. Balog
Poniky
Braväcovo
Nemecká
Osrblie
Mýto p. Ď.
2. kolo
Lučatín
Závadka
Beňuš
Heľpa
Medzibrod
Hronec
Baláže
15.augusta 2010 o 16,30
Harmanec
Mýto p. Ď.
Osrblie
Nemecká
Braväcovo
Poniky
Tatr. Č. Balog
15.kolo
Harmanec
Mýto p. Ď.
Osrblie
Nemecká
Braväcovo
Poniky
Tatr. Č. Balog
3.apríla 2011 o 15,30
Lučatín
Závadka
Beňuš
Heľpa
Medzibrod
Hronec
Baláže
3. kolo
Tatr. Č. Balog
Poniky
Braväcovo
Nemecká
Osrblie
Mýto p. Ď.
Harmanec
22.augusta 2010 o 16,00
Lučatín
Baláže
Hronec
Medzibrod
Heľpa
Beňuš
Závadka
16.kolo
Lučatín
Baláže
Hronec
Medzibrod
Heľpa
Beňuš
Závadka
10.apríla 2011 o 15,30
Tatr. Č. Balog
Poniky
Braväcovo
Nemecká
Osrblie
Mýto p. Ď.
Harmanec
4. kolo
Lučatín
Beňuš
Heľpa
Medzibrod
Hronec
Baláže
Tatr. Č. Balog
29.augusta 2010 o 16,00
Závadka
Harmanec
Mýto p. Ď.
Osrblie
Nemecká
Braväcovo
Poniky
17.kolo
Závadka
Harmanec
Mýto p. Ď.
Osrblie
Nemecká
Braväcovo
Poniky
17.apríla 2011 o 16,00
Lučatín
Beňuš
Heľpa
Medzibrod
Hronec
Baláže
Tatr. Č. Balog
5. kolo
Poniky
Braväcovo
Nemecká
Osrblie
Mýto p. Ď.
Harmanec
Závadka
5.septembra 2010 o 15,30
Lučatín
Tatr. Č. Balog
Baláže
Hronec
Medzibrod
Heľpa
Beňuš
18.kolo
Lučatín
Tatr. Č. Balog
Baláže
Hronec
Medzibrod
Heľpa
Beňuš
24.apríla 2011 o 16,00
Poniky
Braväcovo
Nemecká
Osrblie
Mýto p. Ď.
Harmanec
Závadka
6. kolo
Lučatín
Heľpa
Medzibrod
Hronec
Baláže
Tatr. Č. Balog
Poniky
12.septembra 2010 o 15,30
Beňuš
Závadka
Harmanec
Mýto p. Ď.
Osrblie
Nemecká
Braväcovo
19.kolo
Beňuš
Závadka
Harmanec
Mýto p. Ď.
Osrblie
Nemecká
Braväcovo
1.mája 2011 o 16,30
Lučatín
Heľpa
Medzibrod
Hronec
Baláže
Tatr. Č. Balog
Poniky
7. kolo
Braväcovo
Nemecká
Osrblie
Mýto p. Ď.
19.septembra o 15,00
Lučatín
Poniky
Tatr. Č. Balog
Baláže
20.kolo
Lučatín
Poniky
Tatr. Č. Balog
Baláže
8.mája 2011 o 16,30
Braväcovo
Nemecká
Osrblie
Mýto p. Ď.
Harmanec
Závadka
Beňuš
-
8. kolo
Lučatín
Medzibrod
Hronec
Baláže
Tatr. Č. Balog
Poniky
Braväcovo
Hronec
Medzibrod
Heľpa
Hronec
Medzibrod
Heľpa
-
26.septembra 2010 o 15,00
Heľpa
Beňuš
Závadka
Harmanec
Mýto p. Ď.
Osrblie
Nemecká
21.kolo
Heľpa
Beňuš
Závadka
Harmanec
Mýto p. Ď.
Osrblie
Nemecká
15.mája 2011 o 16,30
Lučatín
Medzibrod
Hronec
Baláže
Tatr. Č. Balog
Poniky
Braväcovo
9. kolo
Nemecká
Osrblie
Mýto p. Ď.
Harmanec
Závadka
Beňuš
Heľpa
3.októbra 2010 o 14,30
Lučatín
Braväcovo
Poniky
Tatr. Č. Balog
Baláže
Hronec
Medzibrod
22.kolo
Lučatín
Braväcovo
Poniky
Tatr. Č. Balog
Baláže
Hronec
Medzibrod
22.mája 2011 o 17,00
Nemecká
Osrblie
Mýto p. Ď.
Harmanec
Závadka
Beňuš
Heľpa
10. kolo
Lučatín
Hronec
Baláže
Tatr. Č. Balog
Poniky
Braväcovo
Nemecká
10. októbra 2010 o 14,30
Medzibrod
Heľpa
Beňuš
Závadka
Harmanec
Mýto p. Ď.
Osrblie
23.kolo
Medzibrod
Heľpa
Beňuš
Závadka
Harmanec
Mýto p. Ď.
Osrblie
29.mája 2011 o 17,00
Lučatín
Hronec
Baláže
Tatr. Č. Balog
Poniky
Braväcovo
Nemecká
11. kolo
Osrblie
Mýto p. Ď.
Harmanec
Závadka
Beňuš
Heľpa
Medzibrod
17.októbra 2010 o 14,00
Lučatín
Nemecká
Braväcovo
Poniky
Tatr. Č. Balog
Baláže
Hronec
24.kolo
Lučatín
Nemecká
Braväcovo
Poniky
Tatr. Č. Balog
Baláže
Hronec
5.júna 2011 o 17,00
Osrblie
Mýto p. Ď.
Harmanec
Závadka
Beňuš
Heľpa
Medzibrod
12. kolo
Lučatín
Baláže
Tatr. Č. Balog
Poniky
Braväcovo
Nemecká
Osrblie
24.októbra 2010 o 14,00
Hronec
Medzibrod
Heľpa
Beňuš
Závadka
Harmanec
Mýto p. Ď.
25.kolo
Hronec
Medzibrod
Heľpa
Beňuš
Závadka
Harmanec
Mýto p. Ď.
12.júna 2011 o 17,00
Lučatín
Baláže
Tatr. Č. Balog
Poniky
Braväcovo
Nemecká
Osrblie
13. kolo
Mýto p. Ď.
Harmanec
Závadka
Beňuš
Heľpa
Medzibrod
Hronec
31.októbra 2010 o 14,00
Lučatín
Osrblie
Nemecká
Braväcovo
Poniky
Tatr. Č. Balog
Baláže
26.kolo
Lučatín
Osrblie
Nemecká
Braväcovo
Poniky
Tatr. Č. Balog
Baláže
19.júna 2011 o 17,00
Mýto p. Ď.
Harmanec
Závadka
Beňuš
Heľpa
Medzibrod
Hronec
II. TRIEDA SKUPINA „A“
Harmanec
Závadka
Beňuš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zornička Riečka
Slovan Tajov
ŠK Sokol Jakub
Tatran Podkonice
Družstevník Mičiná
Sokol Staré Hory
OFK 1950 Priechod B
FK Šalková B
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Sokol Hiadeľ
Družstevník Strelníky
Družstevník Dúbravica
Slovan Malachov
TJ Hronsek
ŠK Králiky
Iskra Horné Pršany
neobsadené
Schválené výnimky hracích dní a časov :
Šalková B, Priechod B – SO ÚHČ dospelých
1. kolo
Riečka
Tajov
Jakub
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
2. kolo
voľno
Strelníky
Dúbravica
Malachov
Hronsek
Králiky
Horné Pršany
Riečka
3. kolo
Tajov
Jakub
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
4. kolo
voľno
Dúbravica
Malachov
Hronsek
Králiky
Horné Pršany
Riečka
Tajov
5. kolo
Jakub
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
6. kolo
8.augusta 2010 o 16,30
voľno
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
Malachov
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
15.augusta 2010 o 16,30
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Staré Hory
Mičiná
Podkonice
Jakub
Tajov
22.augusta 2010 o 16,00
voľno
Riečka
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
Malachov
Dúbravica
Strelníky
29.augusta 2010 o 16,00
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Staré Hory
Mičiná
Podkonice
Jakub
5.septembra 2010 o 15,30
voľno
Tajov
Riečka
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
Malachov
Dúbravica
12.septembra 2010 o 15,30
16. kolo
voľno
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
Malachov
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
17.kolo
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Staré Hory
Mičiná
Podkonice
Jakub
Tajov
18.kolo
voľno
Riečka
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
Malachov
Dúbravica
Strelníky
19.kolo
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Staré Hory
Mičiná
Podkonice
Jakub
20.kolo
voľno
Tajov
Riečka
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
Malachov
Dúbravica
21.kolo
27.marca 2011 o 15,00
Riečka
Tajov
Jakub
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
3.apríla 2011 o 15,30
voľno
Strelníky
Dúbravica
Malachov
Hronsek
Králiky
Horné Pršany
Riečka
10.apríla 2011 o 15,30
Tajov
Jakub
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
17.apríla 2011 o 16,00
voľno
Dúbravica
Malachov
Hronsek
Králiky
Horné Pršany
Riečka
Tajov
24.apríla 2011 o 16,00
Jakub
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
1.mája 2011 o 16,30
voľno
Malachov
Hronsek
Králiky
Horné Pršany
Riečka
Tajov
Jakub
7. kolo
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
Dúbravica
8. kolo
voľno
Hronsek
Králiky
Horné Pršany
Riečka
Tajov
Jakub
Podkonice
9. kolo
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
Dúbravica
Malachov
10. kolo
voľno
Králiky
Horné Pršany
Riečka
Tajov
Jakub
Podkonice
Mičiná
11. kolo
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
Dúbravica
Malachov
Hronsek
12. kolo
voľno
Horné Pršany
Riečka
Tajov
Jakub
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Staré Hory
Mičiná
Podkonice
19.septembra 2010 o 15,00
voľno
Jakub
Tajov
Riečka
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
Malachov
26.septembra 2010 o 15,00
Malachov
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Staré Hory
Mičiná
3.októbra 2010 o 14,30
voľno
Podkonice
Jakub
Tajov
Riečka
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
10.októbra 2010 o 14,30
Hronsek
Malachov
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Staré Hory
17.októbra 2010 o 14,00
voľno
Mičiná
Podkonice
Jakub
Tajov
Riečka
Horné Pršany
Králiky
24.októbra 2010 o 14,00
Králiky
Hronsek
Malachov
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Staré Hory
Mičiná
Podkonice
22.kolo
voľno
Jakub
Tajov
Riečka
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
Malachov
23.kolo
Malachov
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Staré Hory
Mičiná
24.kolo
voľno
Podkonice
Jakub
Tajov
Riečka
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
25.kolo
Hronsek
Malachov
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
Staré Hory
26.kolo
voľno
Mičiná
Podkonice
Jakub
Tajov
Riečka
Horné Pršany
Králiky
27.kolo
Králiky
Hronsek
Malachov
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
Priechod B
voľno
Malachov
Hronsek
Králiky
Horné Pršany
Riečka
Tajov
Jakub
8.mája 2011 o 16,30
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
Dúbravica
15.mája 2011 o 16,30
voľno
Hronsek
Králiky
Horné Pršany
Riečka
Tajov
Jakub
Podkonice
22.mája 2011 o 17,00
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
Dúbravica
Malachov
29.mája 2011 o 17,00
voľno
Králiky
Horné Pršany
Riečka
Tajov
Jakub
Podkonice
Mičiná
5.júna 2011 o 17,00
Staré Hory
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
Dúbravica
Malachov
Hronsek
12.júna 2011 o 17,00
voľno
Horné Pršany
Riečka
Tajov
Jakub
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
13. kolo
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
Dúbravica
Malachov
Hronsek
Králiky
14. kolo
voľno
Riečka
Tajov
Jakub
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
15. kolo
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
Dúbravica
Malachov
Hronsek
Králiky
Horné Pršany
31.októbra 2010 o 14,00
voľno
Staré Hory
Mičiná
Podkonice
Jakub
Tajov
Riečka
Horné Pršany
1.septembra 2010 o 15,30
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
Malachov
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
15.septembra 2010 o 15,30
voľno
Priechod B
Staré Hory
Mičiná
Podkonice
Jakub
Tajov
Riečka
28.kolo
voľno
Staré Hory
Mičiná
Podkonice
Jakub
Tajov
Riečka
Horné Pršany
29.kolo
Horné Pršany
Králiky
Hronsek
Malachov
Dúbravica
Strelníky
Hiadeľ
Šalková B
30.kolo
voľno
Priechod B
Staré Hory
Mičiná
Podkonice
Jakub
Tajov
Riečka
19.júna 2011 o 17,00
Priechod B
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
Dúbravica
Malachov
Hronsek
Králiky
4.mája 2011 o 16,30
voľno
Riečka
Tajov
Jakub
Podkonice
Mičiná
Staré Hory
Priechod B
1.júna 2011 o 17,00
Šalková B
Hiadeľ
Strelníky
Dúbravica
Malachov
Hronsek
Králiky
Horné Pršany
II. TRIEDA SKUPINA „B“
1.
2.
3.
4.
Mladosť Pohorelá
Tatran Polomka
Slovan Pohronská Polhora
Sokol Telgárt
5.
6.
7.
8.
neobsadené
Partizán Dolná Lehota
Slovan Michalová
Družstevník Šumiac
Schválené výnimky hracích dní a časov :
Telgárt – SO ÚHČ
28. kolo je vyžrebované na pracovný deň v stredu 1. júna 2011. Na základe vzájomných dohôd klubov,
je možné ho predohrať resp. odohrať aj v inom termíne ako je určené.
1. kolo
Pohorelá
Polomka
Pohr.Polhora
Telgárt
8.augusta 2010 o 16,30
Šumiac
Michalová
Dolná Lehota
voľno
15.kolo
Pohorelá
Polomka
Pohr.Polhora
Telgárt
27.marca 2011 o 15,00
Šumiac
Michalová
Dolná Lehota
voľno
2. kolo
Dolná Lehota
Michalová
Pohorelá
Šumiac
15.augusta 2010 o 16,30
Telgárt
Pohr.Polhora
Polomka
voľno
16.kolo
Dolná Lehota
Michalová
Pohorelá
Šumiac
3.apríla 2011 o 15,30
Telgárt
Pohr.Polhora
Polomka
voľno
3. kolo
Polomka
Pohr.Polhora
Telgárt
22.augusta 2010 o 16,00
Šumiac
Pohorelá
Michalová
17.kolo
Polomka
Pohr.Polhora
Telgárt
10.apríla 2011 o 15,30
Šumiac
Pohorelá
Michalová
Dolná Lehota
-
voľno
Dolná Lehota
-
4. kolo
Šumiac
Pohorelá
Polomka
29.augusta 2010 o 16,00
Dolná Lehota
Telgárt
Pohr.Polhora
Michalová
-
18.kolo
Šumiac
Pohorelá
Polomka
Michalov
á
17.apríla 2011 o 16,00
Dolná Lehota
Telgárt
Pohr.Polhora
5. kolo
Pohr.Polhora
Telgárt
Dolná Lehota
Pohorelá
5.septembra 2010 o 15,30
Šumiac
Polomka
Michalová
voľno
19.kolo
Pohr.Polhora
Telgárt
Dolná Lehota
Pohorelá
24.apríla 2011 o 16,00
Šumiac
Polomka
Michalová
voľno
6. kolo
Šumiac
Pohorelá
Pohr.Polhora
Polomka
12.septembra 2010 o 15,30
Michalová
Dolná Lehota
Telgárt
voľno
20.kolo
Šumiac
Pohorelá
Pohr.Polhora
Polomka
1.mája 2011 o 16,30
Michalová
Dolná Lehota
Telgárt
voľno
7. kolo
Telgárt
Dolná Lehota
19.septembra 2010 o 15,00
Šumiac
Polomka
8.mája 2011 o 16,30
Šumiac
Polomka
Michalová
Pohr.Polhora
-
21.kolo
Telgárt
Dolná Lehota
Michalov
á
Pohr.Polhora
8. kolo
Šumiac
26.septembra 2010 o 15,00
Pohorelá
15.mája 2011 o 16,30
Pohorelá
Michalová
Dolná Lehota
Telgárt
-
Polomka
Pohr.Polhora
voľno
22.kolo
Šumiac
Michalov
á
Dolná Lehota
Telgárt
9. kolo
Telgárt
Pohr.Polhora
Polomka
Šumiac
3.októbra 2010 o 14,30
Dolná Lehota
Michalová
Pohorelá
voľno
23.kolo
Telgárt
Pohr.Polhora
Polomka
Šumiac
22.mája 2011 o 17,00
Dolná Lehota
Michalová
Pohorelá
voľno
10. kolo
Šumiac
Pohorelá
10. októbra 2010 o 14,30
Polomka
Pohr.Polhora
29.mája 2011 o 17,00
Polomka
Pohr.Polhora
Michalová
Dolná Lehota
-
24.kolo
Šumiac
Pohorelá
Michalov
á
Dolná Lehota
11. kolo
Dolná Lehota
Telgárt
Pohr.Polhora
17.októbra 2010 o 14,00
Šumiac
Pohorelá
Polomka
5.júna 2011 o 17,00
Šumiac
Pohorelá
Polomka
Michalová
-
25.kolo
Dolná Lehota
Telgárt
Pohr.Polhora
Michalov
á
12. kolo
Šumiac
Polomka
Michalová
Pohorelá
24.októbra 2010 o 14,00
Pohr.Polhora
Telgárt
Dolná Lehota
voľno
26.kolo
Šumiac
Polomka
Michalová
Pohorelá
12.júna 2011 o 17,00
Pohr.Polhora
Telgárt
Dolná Lehota
voľno
13. kolo
Michalová
31. októbra 2010 o 14,00
Šumiac
27.kolo
Michalov
19.júna 2011 o 17,00
Šumiac
voľno
Pohorelá
voľno
Telgárt
voľno
voľno
-
-
-
-
-
voľno
voľno
Pohorelá
voľno
Polomka
Pohr.Polhora
voľno
Telgárt
voľno
voľno
Dolná Lehota
Telgárt
Polomka
-
Pohorelá
Pohr.Polhora
voľno
14. kolo
Šumiac
Polomka
Pohorelá
Pohr.Polhora
1.septembra 2010 o 15,30
Telgárt
Dolná Lehota
Michalová
voľno
á
Dolná Lehota
Telgárt
Polomka
-
28.kolo
Šumiac
Polomka
Pohorelá
Pohr.Polhora
1.júna 2011 o 17,00
Telgárt
Dolná Lehota
Michalová
voľno
Pohorelá
Pohr.Polhora
voľno
SÚŤAŽE MLÁDEŽE
I. TRIEDA DORAST
1. Tatran Čierny Balog
2. 1.FK Horehron
3. ŠK Sásová
4. OFK Slovenská Ľupča
5. Baník Ľubietová
6. voľno
Schválené výnimky hracích dní a časov :
Ľubietová, Slovenská Ľupča – sobota UHČ dospelých, Sásová – NE 10,00, 1.FK Horehron – sobota
ÚHČ dorastu ihrisko Polomka
1. kolo
Tatr. Č .Balog
1.FK Horehron
Sásová
22.augusta 2010 o 13,30
voľno
Ľubietová
Slov. Ľupča
11.kolo
Sásová
Slov.Ľupča
Ľubietová
10.apríla 2011 o 13,00
voľno
1.FK Horehron
Tatr.Č.Balog
2. kolo
voľno
Ľubietová
Tatr.Č. Balog
29.augusta 2010 o 13,30
Slov.Ľupča
Sásová
1.FK Horehron
12.kolo
Tatr.Č. Balog
1.FK Horehron
Sásová
17.apríla 2011 o 13,30
voľno
Ľubietová
Slov.Ľupča
3. kolo
1.FK Horehron
Sásová
Slov.Ľupča
5.septembra 2010 o 13,00
voľno
Tatr.Č. Balog
Ľubietová
13.kolo
voľno
Ľubietová
Tatr.Č.Balog
24.apríla 2011 o 13,30
Slov.Ľupča
Sásová
1.FK Horehron
4. kolo
voľno
Tatr.Č. Balog
1.FK Horehron
12.septembra 2010 o 13,00
Ľubietová
Slov.Ľupča
Sásová
14.kolo
1.FK Horehron
Sásová
Slov.Ľupča
1.mája 2011 o 14,00
voľno
Tatr.Č.Balog
Ľubietová
5. kolo
Sásová
Slov.Ľupča
Ľubietová
19.septembra 2010 o 12,30
voľno
1.FK Horehron
Tatr.Č. Balog
15.kolo
voľno
Tatr.Č.Balog
1.FK Horehron
8.mája 2011 o 14,00
Ľubietová
Slov.Ľupča
Sásová
voľné kolo
26.septembra 2010 o 12,30
Tento termín je určený na prípadné predohrávky
a dohrávky stretnutí
16.kolo
Slov.Ľupča
Sásová
1.FK Horehron
15.mája 2011 o 14,00
voľno
Ľubietová
Tatr.Č.Balog
7. kolo
Slov. Ľupča
Sásová
17.kolo
voľno
Tatr.Č.Balog
22.mája 2011 o 14,30
1.FK Horehron
Sásová
3.októbra 2010 o 12,00
voľno
Ľubietová
1.FK Horehron
-
8. kolo
voľno
Tatr. Č. Balog
Ľubietová
Tatr. Č. Balog
Ľubietová
-
Slov.Ľupča
10. októbra 2010 o 12,00
1.FK Horehron
Sásová
Slov. Ľupča
18.kolo
Ľubietová
Slov.Ľupča
Sásová
29.mája 2011 o 14,30
voľno
Tatr.Č.Balog
1.FK Horehron
9. kolo
Ľubietová
Slov. Ľupča
Sásová
17.októbra 2010 o 11,30
voľno
Tatr. Č. Balog
1. FK Horehron
19.kolo
voľno
1.FK Horehron
Tatr.Č.Balog
5.júna 2011 o 14,30
Sásová
Slov.Ľupča
Ľubietová
10. kolo
voľno
1. FK Horehron
Tatr. Č. Balog
24.októbra 2010 o 11,00
Sásová
Slov. Ľupča
Ľubietová
20.kolo
voľno
Ľubietová
Slov.Ľupča
12.júna 2011 o 14,30
Tatr.Č.Balog
1.FK Horehron
Sásová
6. kolo
voľno
Ľubietová
Slov. Ľupča
31. októbra 2010 o 11,00
Tatr. Č. Balog
1.FK Horehron
Sásová
rezervné kolo
19.júna 2011 o 14,30
Tento termín je vyhradený na prípadné
dohrávky stretnutí
I. TRIEDA STARŠÍ ŽIACI
1. FK Šalková
2. FC Junior Radvaň
3. Tatran Harmanec
4. Partizán Osrblie
5. voľno
6. Sokol Medzibrod
Schválené výnimky hracích dní a časov :
Medzibrod – nedeľa 10,30, Šalková – nedeľa 10,00, FC Junior Radvaň – ihrisko v Jakube
1. kolo
Šalková
Radvaň
Harmanec
22.augusta 2010 o 10,00
Medzibrod
voľno
Osrblie
11.kolo
Medzibrod
voľno
Šalková
10.apríla 2011 o 10,00
Osrblie
Harmanec
Radvaň
2. kolo
Medzibrod
29.augusta 2010 o 10,00
Osrblie
17.apríla 2011 o 10,00
Medzibrod
voľno
Šalková
-
12.kolo
Radvaň
Harmane
c
Osrblie
3. kolo
Radvaň
Harmanec
Osrblie
5.septembra 2010 o 10,00
Medzibrod
Šalková
voľno
13.kolo
Medzibrod
Šalková
Radvaň
24.apríla 2011 o 10,00
voľno
Osrblie
Harmanec
4. kolo
12.septembra 2010 o 10,00
1.mája 2011 o 10,00
Medzibrod
Šalková
Radvaň
-
14.kolo
Harmane
c
Osrblie
voľno
5. kolo
Harmanec
Osrblie
19.septembra 2010 o 10,00
Medzibrod
Radvaň
15.kolo
Medzibrod
voľno
8.mája 2011 o 10,00
Šalková
Radvaň
Harmanec
Radvaň
voľno
Osrblie
Harmanec
-
-
Šalková
voľno
Medzibrod
Radvaň
Šalková
voľno
-
Šalková
Osrblie
-
6. kolo
Medzibrod
26.septembra 2010 o 10,00
Šalková
voľno
Osrblie
-
16 kolo
Osrblie
Harmane
c
Radvaň
15.mája 2011 o 10,00
Medzibrod
7. kolo
Osrblie
Harmanec
Radvaň
3.októbra 2010 o 10,00
Medzibrod
voľno
Šalková
17.kolo
Medzibrod
Šalková
voľno
22.mája 2011 o 10,30
Radvaň
Harmanec
Osrblie
8. kolo
Medzibrod
Šalková
10. októbra 2010 o 10,00
Radvaň
Harmanec
29.mája 2011 o 10,00
Medzibrod
Šalková
voľno
-
18.kolo
voľno
Osrblie
Harmane
c
9. kolo
voľno
Osrblie
Harmanec
17.októbra 2010 o 10,00
Medzibrod
Šalková
Radvaň
19.kolo
Medzibrod
Radvaň
Šalková
5.júna 2011 o 10,00
Harmanec
Osrblie
voľno
10. kolo
Medzibrod
Radvaň
24.októbra 2010 o 10,00
Harmanec
Osrblie
12.júna 2011 o 10,00
Medzibrod
voľno
Šalková
-
20.kolo
Šalková
Radvaň
Harmane
c
Radvaň
Harmanec
Osrblie
voľno
-
-
-
Harmanec
voľno
Šalková
Radvaň
Osrblie
MLADŠÍ ŽIACI
Prihlásené sú zatiaľ FK : Priechod, Jasenie, Dukla Banská Bystrica C
PRÍPRAVKY
Prihlásené sú zatiaľ FK : Partizán Čierny Balog A, Partizán Čierny Balog B, Partizán Čierny Balog C,
FK 34 Brusno a ŠK Hrochoť
Propozície a vyžrebovanie súťaže mladších žiakov a prípraviek budú zaslané na FK po porade
s vedúcimi družstiev koncom augusta 2010.
ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ BANSKÁ BYSTRICA
I. TRIEDA
Družstevník Baláže :
P : Vladimír Chaban, 29. augusta 17, 974 01 Banská Bystrica
M: Robert Latinák, č. d. 80, 976 11 Baláže
Slovan Beňuš :
P: Ján Citterberg, Gašparovo 185, 976 64 Beňuš
M: Peter Podhorský, Filipovo 38, 976 64 Beňuš
pošta : zasielať na adresu manažéra klubu
0948 515 636
0905 389 908
0904 822 361
0907 218 318
Sokol Braväcovo :
P : Jozef Srnka, Podholie 33, 976 64 Braväcovo
M: Peter Baliak, č. d. 18, 976 64 Braväcovo
pošta : zasielať na adresu predsedu klubu
Tatran Čierny Balog :
P : Ľubomír Štulrajter, 9. mája 2141/13, 977 01 Brezno
M: Miroslav Kliment, Slnečná 324/27, 976 52 Čierny Balog
pošta : zasielať na adresu manažéra klubu
Tatran Harmanec :
P : Peter Mazúch, Polkanová 2, 974 01 Banská Bystrica
M :Daniel Kiedžuch, č. d. 19, 976 03 Harmanec
pošta : zasielať na predsedu klubu
ŠK Heľpa :
P : Rastislav Riapoš, Jánošíkova 7/682, 976 68 Heľpa
M: Milan Málik, Čaneckého 769/43, 976 68 Heľpa
pošta : Jozef Klimko, Farská 541/44, 976 68 Heľpa
ŠK Hronec :
P : Ľubomír Ševc, 29. augusta 66, 976 45 Hronec
M:
pošta : zasielať na adresu predsedu klubu
Mladosť Lučatín :
P : Jozef Turčan, č. d. 197, 976 61 Lučatín
M : Igor Šišiak, Krivánska 12, 974 11 Banská Bystrica
pošta : na adresu manažéra klubu
Sokol Medzibrod :
P : Juraj Ramaj, Pri ihrisku 21, 976 96 Medzibrod
M : Ivan Huťka, Pri ihrisku 17, 976 96 Medzibrod
pošta : na adresu predsedu klubu
Mier Mýto pod Ďumbierom :
P : Marián Jančovič, č. d. 301, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
M : Ľubomír Francisty, 9. mája 34, 977 03 Brezno
pošta : Marek Luciak, č. d. 293, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
Sokol Nemecká :
P : Peter Oroš, SNP 15, 976 97 Nemecká
M : Rudolf Chromek, č. d. 87, 976 97 Ráztoka
pošta : na adresu predsedu klubu
Partizán Osrblie :
P : Ivan Spišiak, Vŕšok 139, 976 45 Osrblie
M : Ladislav Hanzlovič, Štiavnička 212/49, 976 81 Podbrezová
pošta : na adresu predsedu klubu
ŠK OPL Poniky :
P : Igor Kolenička, Podháj 33, 974 05 Banská Bystrica
M : Ján Piaček, Horná 242, 976 33 Poniky
pošta : na adresu predsedu klubu
Spartak Závadka nad Hronom :
P : Ján Jagerčík, Štúrova 22, 976 67 Závadka nad Hronom
M : Rastislav Štajniger, Záhradná 21, 976 67 Závadka nad Hronom
pošta : na adresu predsedu klubu
0908 937 289
0905 260 876
0908 935 943
0907 873 225
0902 922 719
0907 604 643
0907 831 738
0905 793 874
0907 809 426
0907 566 691
0905 828 116
0907 598 574
0903 603 735
0914 328 008
0908 605 499
0903 581 960
0918 333 329
0903 280 550
0915 876 382
0908 068 463
0908 929 611
0905 383 199
II. TRIEDA – SKUPINA „A“
Družstevník Dúbravica :
P : Miroslav Lukáč, č. d. 88, 976 33 Dúbravica
M : Ján Krahulec, č. d. 52, 976 33 Dúbravica
pošta : na adresu predsedu klubu
Sokol Hiadeľ :
P : Miroslav Milan, č. d. 199, 976 61 Hiadeľ
0915 584 582
0905 429 160
0915 778 946
M : Marián Fúdor, č. d. 36, 976 61 Hiadeľ
pošta : Obecný úrad, 976 61 Hiadeľ
Iskra Horné Pršany :
P : Ivan Dobrota, č. d. 148, 974 05 Horné Pršany
M : Juraj Dvorský, č. d. 127, 974 05 Horné Pršany
pošta : na adresu predsedu klubu
TJ Hronsek :
P : Roman Ruttkay, Hronsecká 52, 976 31 Hronsek
M : Ján Ostrihoň, Hronsecká 21, 976 31 Hronsek
pošta : na adresu predsedu klubu
ŠK Sokol Jakub :
P : Dušan Bajs, Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica
M : Jozef Mikuška, Bernolákova 29, 974 05 Banská Bystrica
pošta : Miroslav Bais, Jakubská cesta 11, 974 01 Banská Bystrica
ŠK Metalservis Králiky
P:
M : Marián Cimerman, Oremburská 3, 974 04 Banská Bystrica
pošta : Ivan Škamla, Pánska 388/22, 976 34 Králiky
Slovan Malachov :
P : Pavol Plaj, Banícka 14, 974 05 Malachov
M : Jozef Vavrek, Ortútska 27, 974 05 Malachov
pošta : na adresu predsedu klubu
Družstevník Mičiná :
P : Ján Martinec, č.d. 146, 974 01 Horná Mičiná
M : Zuzana Klibániová, č. d. 77, 974 01 Horná Mičiná
pošta : na adresu manažérky klubu
Tatran Podkonice :
P : Ivan Homola, č. d. 231, 976 13 Podkonice
M : Igor Minčev, č. d. 370, 976 13 Podkonice
pošta : na adresu predsedu klubu
OFK 1950 Priechod :
P : Jozef Gajdoš, č. d. 225, 976 11 Priechod
M : Pavol Strečok, č. d. 154, 976 11 Priechod
pošta : OFK 1950, č. d. 157, 976 11 Priechod
ŠK Zornička Riečka :
P : Milan Petráň, Riečka 54, 974 01 Banská Bystrica
M: Miroslav Geregay, Riečka 39, 974 01 Banská Bystrica
pošta : na adresu predsedu klubu
ŠK Sokol FO Staré Hory :
P : Milan Filip, č. d. 74, 976 02 Staré Hory
M : Miroslav Debnár, č. d. 153, 976 02 Staré Hory
pošta : na adresu manažéra klubu
Družstevník Strelníky :
P : Vladimír Majer, č. d. 15, 976 55 Strelníky
M : Miroslav Filadelfi, č. d. 7, 976 55 Strelníky
pošta : na adresu predsedu klubu
FK Šalková :
P: Alexander Tuček
M : Milan Hrnčiar
pošta : FK Šalková, 974 06 Banská Bystrica 6
Slovan Tajov :
P : Svetozár Stračina, Povstalecká 2, 974 09 Banská Bystrica
M : Anna Chlebovcová, č. d. 22, 976 34 Tajov
pošta : na adresu manažérky klubu
II. TRIEDA – SKUPINA „B“
0915 803 188
0905 537 115
0905 690 229
0907 620 322
0905 638 359
0903 530 740
0903 289 075
0905 409 055
0903 504 942
0902 032 012
0908 551 940
0917 631 003
0903 550 839
0905 944 898
0918 543 211
0904 687 457
0905 324 902
0905 244 745
0915 121 115
0904 994 241
0911 444 131
0915 422 052
0905 438 362
0907 250 226
0905 627 884
Partizán Dolná Lehota :
P : Ján Bella, č. d. 202, 976 98 Dolná Lehota
M : Maroš Hudík, č. d. 249, 976 98 Dolná Lehota
pošta : na adresu predsedu klubu
Slovan Michalová :
P : Jaroslav Vojtas, Hrable 82, 976 57 Michalová
M : Marián Kupec, Hrable 37, 976 57 Michalová
pošta : na adresu predsedu klubu
Mladosť Pohorelá :
P : Jozef Kalman, Clementisova 780, 976 69 Pohorelá
M : Robert Tlučák, Jesenského 125, 976 69 Pohorelá
pošta : na adresu predsedu klubu
Slovan Pohronská Polhora :
P : František Goceliak, Varguľa 2, 976 56 Pohronská Polhora
M: Miroslav Vlček, Bániky 15, 976 56 Pohronská Polhora
pošta : na adresu predsedu klubu
Tatran Polomka :
P : Peter Vojtko, SNP 113, 976 66 Polomka
M : František Skubák, Paseka 20, 976 67 Zívadka nad Hronom
pošta : Roman Kohút, Záhradná 84/6 976 66 Polomka
Družstevník Šumiac :
P : Dušan Magura, 976 71 Šumiac
M : Jaroslav Fujka, č. d. 240, 976 71 Šumiac
pošta : na adresu manažéra klubu
Sokol Telgárt :
P : Robert Dilík
M: Ján Demčík, 976 73 Telgárt
pošta : Miroslav Lunter, Paseka 630/11, 976 67 Závadka nad Hronom
0905 826 149
0907 238 337
0918 333 468
048 61 89 340
0902 974 411
0911 528 743
0903 510 743
0908 913 771
0910 238 279
0915 800 460
0905 496 200
0948 022 323
0905 703 257
SÚŤAŽE SFZ SSFZ ObFZ – MLÁDEŽ
FK 09 Bacúch :
P : Ján Molent
M : Ján Horanský
pošta : Obecný úrad, Hlavná 279, 976 64 Bacúch
ŠK Badín :
P : Pavol Donoval
M : Robert Balogh
pošta : Sládkovičova 46, 976 32 Badín
Dukla Banská Bystrica
P: Tomáš Geist
M: Ján Greguš
pošta : Hutná 3 , 974 04 Banská Bystrica
FK JUPIE Banská Bystrica – Podlavice :
P : Július Voskár
M : Ivan Štulajter
pošta : Jaseňová 23, 974 01 Banská Bystrica
MFK Banská Bystrica
: P: Ján Koreň
M: Jozef Kvasna
pošta : Rakytovská cesta 71, 974 05 Banská Bystrica
FK 34 Brusno :
P : Juraj Vrzal, č. d. 730, 976 62 Brusno
M : Pavol Čilik
pošta : na adresu predsedu klubu
0907 188 888
0905 636 586
0905 800 924
0905 218 348
0904 700 906
0904 700 905
0905 703 498
0905 484 159
0905 619 971
0915 806 633
0918 528 649
0905 324 112
ŠK Partizán Čierny Balog :
P : Ľubomír Auxt, Mlynská 1226/27, 976 52 Čierny Balog
M : Karol Müller
pošta : na adresu prezidenta klubu
ŠK Hrochoť :
P : Tomáš Škamla
M :Marián Mazúch
pošta : Športový klub, 976 37 Hrochoť
FK 1928 Jasenie
P : Milan Strečok
M : Ján Weisenbacher
pošta : Futbalový klub, Športová 307, 976 75 Jasenie
ŠK Kremnička :
P : Milan Smädo
M : Vladimír Vaník
pošta : Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
ŽP Šport Podbrezová :
P:Július Kriváň
M : Ján Daučík
pošta : Kolkáreň 58, P. O. BOX 5, 976 81 Podbrezová
OFK 1950 Priechod :
P : Jozef Gajdoš
M : Pavol Strečok
pošta : OFK, č. d. 157, 976 11 Priechod
FC Junior Radvaň :
P : Jozef Kvasna
M : Jozef Mikuška
pošta :Miroslav Bais, Jakubská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
ŠK Sásová :
P : Ivan Kucian
M : Milan Babiar
pošta : Športový klub, Na Zábave 3, 974 11 Banská Bystrica
ŠK Selce :
P : Milan Grajcar
M : Ján Smatana
pošta : Športová 2, 976 11 Selce
OFK Slovenská Ľupča
P : Michal Vanek
M : Ján Čupka
pošta : OFK, Za nožiarňou 22, 976 13 Slovenská Ľupča
FK Šalková
P : Alexander Tuček
M : Milan Hrnčiar
pošta : Futbalový klub, 974 06 Banská Bystrica 6
Baník Ľubietová :
P : Miloš Sauka, Debnárska 258/37, 976 55 Ľubietová
M : Zdeno Urva, Zábava 485/14, 976 55 Ľubietová
pošta : na adresu manažéra klubu
1. FK Horehron
P : Ján Tešlár
M : Peter Vojtko
pošta : 1. FK Horehron, Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom
0905 316 324
0908 918 020
0908 177 021
0905 315 302
0907 606 418
0908 365 133
0902 929 300
0902 929 311
0903 803 639
0903 546 085
0905 944 898
0918 543 211
0915 806 633
0903 289 075
0905 846 540
0903 523 647
0905 653 349
0908 905 116
0908 940 597
0905 455 600
0905 422 052
0905 438 362
0902 207 876
0903 454 476
0905 464 008
0918 786 281
NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV ObFZ BANSKÁ BYSTRICA
Ambróš Karol
974 05
B. Bystrica - Radvanská 15
0907/845848
Batis Andrej
Biely Šimon
Blaško Tomáš
Bunganič Maroš
Caban Jozef
Cseky Marián
Čiliak Dominik
Dírer Peter
Domby Lukáš
Dráždik Ján
Foltáni Róbert
Gajdoš Jozef
Gemzický Erik
Godál Miroslav
Gondek Marek
Hikker Vladimír
Höger Jaroslav
Höger Lukáš
Holec Vladimír
Ifkovich Branislav
Jekkel Andrej
Kolofík Tomáš
Kosec Peter
Kubančík Rastislav
Kučera Milan
Macko Ján
Majer Ivan
Marček Ján
Martinka Tomáš
Medveď Ľubomír
Melicher Andrej
Mišány Miloš
Ondriga Tibor
Penička Andrej
Peťko Adam
Ridzoň Jozef
Roupec Rastislav
Smoleň Marek
Spišiak Michal
Suchý Ján
Szabóová Ľubica
Šimko Ivan
Tajnai Ján
Tkáč Matúš
Túry Dušan
Zeman Jozef
977 03 Brezno - 9. Mája 6
974 01 B.B. - Nemčianska 175/9
974 11 B. Bystrica - Javornícka 7
974 01 B. Bystrica - Tajovského 40
976 11 Selce - Selčianska cesta 62
974 01 B. Bystrica - Švermova 23
977 01 Brezno – ČSA 37
974 01 B. Bystrica - Nešporova 17
962 63 Pliešovce - Nám. SNP 84/26
974 01 B. Bystrica - Cikkerova 4
976 62 P. Bukovec č.22
976 11 Priechod č.246
977 01 Brezno - Kriváň 11
977 01 Brezno - Rázusová 61
976 32 Badín - L. Svobodu 19
974 11 B. Bystrica - Strážovská 5
960 01 Zvolen - Prachatická 2250/41
960 01 Zvolen - Prachatická 2250/41
974 01 B. Bystrica - Moskovská 8
976 31 Vlkanová - Vlkanovská 8
974 11 B. B. - Pod Bánošom 46
974 05 B. Bystrica - Bernoláková 52
974 01 B. Bystrica - Moskovská 16
976 62 P. Bukovec č. 16
960 01 Zvolen - Centrum 2408/19
974 11 B. Bystrica - Pieninská 17
974 11 B. Bystrica - Sitnianska 3
974 00 B. Bystrica – Podlavická 27
974 04 B. Bystrica - Moskovská 23
976 61 Lučatín č.25
974 05 B. B. - Sladkovičova 64
976 11 B. Bystrica - Magurská 8
974 05 B. Bystrica - Bernolákova 21
96263 Pliešovce - Zvolenská 633
976 87 Nemecká - Odbojárov 19
977 01 Brezno - Krčulova 16
974 05 Malachov - Banícka 12
97681 Podbrez. - Štiavnička 208/41
976 45 Osrblie - Stredná 70
976 81 Podbrezová - Kolkáreň 1
976 61 Hiadeľ č.199 pošta Lučatín
974 04 B. Bystrica - Tulská 17
974 05 B.B. - Bernolákova 3
974 09 B. Bystrica - Javorová 4
976 11 Selce - Ku strelnici 2
976 96 Medzibrod - Dr.M. Sokola
0902/686122
0904/627816
0908/225943
0907/515143
0908/914608
0903/603339
0905/6564690902/344239
0911/422662
0910/494900
0910/881794
0905/944898
0915/565244
0902/746577
0948/802628
0907/855715
0917/275856
0903/592322
0908/227866
0904/342848
0917/352819
0915/816399
0915/836953
0902/847821
0911/515477
0918/590852
0907/544364
0907/808390
0910/907327
0910/940832
0904/658180
0907/189114
0902/225316
0910/943591
0949/800564
0944/321633
0907/830735
0944/134666
0904/512819
0949/158892
0915/564021
0910/110709
0904/481354
0917/641783
0902/526810
0908/407210
ROZHODCOVIA ObFZ BANSKÁ BYSTRICA VO VYŠŠÍCH SÚŤAŽIACH
SFZ :
Debnár Miroslav
Poláček Karol
Marhefka Boris
Samotný Ľubomír
SsFZ :
Adamec Martin
Horný Stanislav
Tokár Ivan
Čajka Peter
Medveď Jozef
Berko Michal
Fáber Jakub
Krahulec Tomáš
Majer Maroš
Riša Stanislav
Weiss Marek
Dian Ľuboslav
Frontová Lenka
Kratochvíla Ľubomír
Miklóš Peter
Turňa Pavol
Baka Michal
Golian Marek
Lepieš Michal
Poláček Daniel
Sitarčík Peter
Žubor Marek
Belko Milan
Lauer Lukáš
Mojžiš Milan
Roštár Igor
Spišák Slavomír
NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV ObFZ BANSKÁ BYSTRICA
Kotrán Vojtech
Kratochvíla Ľubomír
Krupa Ján
Kupec Štefan
Marček Ján
Pecník Ondrej
Piar Ján
Prochádzka Jaroslav
Sitarčík Ján
Turňa Pavol
Veky Marek
Weiss Rudolf
976 81 Podbrezová, Štiavnička 221
974 04 B. Bystrica, Tulská 59
974 05 B. Bystrica, Kalinčiakova 20
977 01 Brezno, Nálepkova 22
974 01 B. Bystrica, Podlavická 27
974 06 Môlča 109
974 11 B. Bystrica, Tatranská 42
974 04 B. Bystrica, THK 20
976 52 Č. Balog - Fajtov, Kopaničná 16
977 01 Brezno, MPČĽ 8
974 01 B. Bystrica, Viestova 26
974 05 B. Bystrica, Bernolákova 7
0903 155 305
0905 703 048
0907 508 904
0907 836 118
0907 808 390
0908 912 492
0907 531 997
0907 181 053
0902 878 388
0911 813 940
0915 789 637
0908 524 271
DELEGÁTI ObFZ BANSKÁ BYSTRICA VO VYŠŠÍCH SÚŤAŽIACH
SFZ : Jekkel Jaroslav
Lehoťan Vladimír
Vais Viliam
SsFZ : Braučok Branislav
Hrčka Ján
Kosec Vladimír
Spišiak Miroslav
Kanka Juraj
Čunderlík Jozef
Králka Peter
Turňa Peter
Download

Oblastný futbalový zväz v Banskej Bystrici Partizánska