Čo je dobré vedieť pred podaním sťažnosti
Súkromné veterinárne činnosti môže vykonávať iba súkromný veterinárny lekár (SVL), člen
Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ďalej len KVL SR), ktorý je zapísaný do registra KVL SR
a je držiteľom vykonateľného osvedčenia na vykonávanie súkromných veterinárnych činností.
Riešenie sťažností na výkon povolania svojich členov bol zákonom č. 442/2004 Z. z. zverený do
kompetencie KVL SR. V rámci KVL SR sťažnosti na výkon povolania svojich členov prešetruje Dozorná
komisia KVL SR. Dozorná komisia KVL SR má sedem členov a je nezávislá od KVL SR a jej iných orgánov, ako aj
od orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti. Členmi Dozornej komisie sú iba súkromní veterinárni lekári –
členovia KVL SR. Títo si spomedzi seba volia predsedu dozornej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
Súkromný veterinárny lekár je okrem povinností uvedených v zákone č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti povinný vykonávať súkromnú veterinárnu činnosť odborne, v súlade so zásadami etiky,
ktoré vydá komora. KVL SR prijala etický a profesný poriadok, ktorý je záväzný pre je členov a upravuje zásady
etiky a výkon súkromných veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi.
Objednávateľ súkromných veterinárnych činností ( majiteľ, držiteľ alebo chovateľ zvieraťa), ktorý nie je
spokojný s postupom veterinárneho lekára alebo má pochybnosti o správnosti jeho postupu pri vyšetrovaní,
diagnostike, prevencii alebo liečbe zvieraťa môže podať sťažnosť na veterinárneho lekára pre výkon súkromných
veterinárnych činností priamo Dozornej komisii KVL SR.
Dozorná komisia sťažnosť prešetrí, pri čom zisťuje a overuje skutočný stav veci. Tento stav následne
porovnáva so stavom podľa platných právnych predpisov a vnútorných predpisov KVL SR. Analyzujú sa odchýlky,
ich rozsah, závažnosť a príčiny daného stavu. Pri posudzovaní správnosti a odbornosti postupu veterinárneho lekára
sa Dozorná komisia najčastejšie riadi odborným úsudkom svojich členov a v komplikovanejších a závažnejších
prípadoch si pre posúdenia môže vyžiadať aj odborný posudok špecializujúcich sa veterinárnych lekárov. Odborné
posudky vypracúvajú predovšetkým znalci zapísaný v zoznamoch znalcov v odbore veterinárstvo alebo
pedagogicko-vedecký pracovníci Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Pri prešetrovaní sťažnosti DK posudzuje najmä súlad postupu veterinárneho lekára s dodržaním
lége artis (správnej praxe), ako všeobecne uznávaných postupov vo veterinárnej praxi. Upozorňujeme na
skutočnosť, že určenie diagnózy zvieraťa nie je prísne exaktný proces. Určenie diagnózy je často iba výsledkom
zvažovania najpravdepodobnejšej možnosti na základe posudzovania výsledkov rôznych dostupných vyšetrení.
Nepresné určenie diagnózy preto nemusí automaticky znamenať nesprávnosť postupu veterinárneho lekára.
Rovnako tak správne zvolená liečba alebo správne vykonaný veterinárny zákrok nemusí vždy viesť k majiteľom
alebo veterinárnym lekárom očakávanému výsledku.
Podľa skúseností Dozornej komisie vyplýva podstatná časť sťažností na postup veterinárneho lekára
z nedostatočnej a nesprávnej komunikácie medzi objednávateľom a veterinárnym lekárom, ktorej výsledkom sú
zbytočné nedorozumenia a nepochopenia druhej strany. Doporučujeme preto, aby sa nespokojný objednávateľ
vždy najskôr obrátil osobne na príslušného veterinárneho lekára a vecnou diskusiou spolu dospeli k objasneniu
problému a vyriešeniu spornej situácie zmierom.
Komora veterinárnych lekárov SR nie je oprávnená posudzovať nárok na priznanie finančnej
náhrady za škodu spôsobenú veterinárnym lekárom. Rovnako nie je oprávnená prikazovať alebo zaväzovať
veterinárneho lekára k náhrade škody.
Sťažnosť na postup veterinárneho lekára, môže byť prešetrená iba ak bola podaná najneskôr
do jedného (1) roka potom, čo došlo zo strany veterinárneho lekára k poskytnutiu služby voči ktorej sťažnosť
smeruje.
Ceny za vykonávanie súkromných veterinárnych činností sú cenami zmluvnými, vznikajú na
základe dohody medzi súkromným veterinárnym lekárom a objednávateľom jeho služieb (súkromných
veterinárnych činností). Tieto ceny nie sú určované ani upravované žiadnym právnym predpisom ani Komorou
veterinárnych lekárov SR. Odporúčame aby ste sa o predpokladanej cene služieb informovali vopred ale
upozorňujeme, že cena liečby či niektorých zákrokov môže byť odhadnutá až po zistený zdravotného stavu
zvieraťa. Rovnako sa konečná cena chirurgických zákrokov dá často určiť až po samotnom vykonaní zákroku.
Komora veterinárnych lekárov SR nerieši sťažnosti na veterinárnych lekárov, ktorý nie sú jej
členmi, ani sťažnosti na jej členov, ktoré nesúvisia s poskytovaním súkromných veterinárnych činností.
Prešetrenie sťažnosti môže viesť k zisteniu porušenia povinností alebo etiky súkromným veterinárnym
lekárom a vedeniu disciplinárneho konania voči súkromnému veterinárnemu lekárovi, v ktorom môže sťažovateľ
alebo iné osoby vystupovať ako svedok.
Sťažnosť, jej prílohy ako aj ďalšie písomné alebo ústne podania sťažovateľa týkajúce sa predmetu
sťažnosti, sú pri prešetrovaní sťažnosti zasielané veterinárnemu lekárovi, voči ktorému sťažnosť smeruje, na
vyjadrenie.
Doporučený postup pri podaní sťažnosti
Zhromaždite čo najviac dôkazov (lekárske správy, účtovné doklady, fotodokumentáciu, výsledky vyšetrení,
pitevnú správu, svedectvá, korešpondenciu s veterinárnym lekárom) a ich fotokópie pripojte k sťažnosti.
V prípade uhynutia zvieraťa je veľmi dôležité dať vykonať pitvu na Štátnom veterinárnom ústave
(Bratislava, Zvolen, Dolný Kubín, Košice), Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach (www.uvm.sk) alebo
u znalca z odboru veterinárstvo (www.justice.gov.sk).
V prípade, že nie ste osoba, ktorá bola so zvieraťom v čase ošetrovania veterinárnym lekárom a ktorý sa
týka predmetu sťažnosti, uveďte prosím aj meno a kontakt (adresa, telefón, e-mail) na túto osobu.
V prípade, že zviera nebolo ošetrované u veterinárneho lekára ale veterinárny lekár bol pri zvierati
u objednávateľa, uveďte prosím adresu na ktorej bolo zviera ošetrované.
Sťažnosť podávajte písomne na adresu:
Komora veterinárnych lekárov SR
Botanická 17
841 04 Bratislava
Priebeh prešetrovania sťažnosti
Sťažnosť bude po doručení predložená predsedovi Dozornej komisie KVL SR, ktorý je prešetrením poverí
niektorého z členov dozornej komisie. Po prešetrení predmetu sťažnosti budú zistené skutočnosti predložené celej
dozornej komisii, ktorá rozhodne o porušení povinností súkromným veterinárnym lekárom ako kolektívny orgán.
V prípade, že dozorná komisia dospeje k záveru, že konaním veterinárneho lekára nedošlo k porušeniu
povinností ani etiky, vec odloží. Rozhodnutie je doručované aj sťažovateľovi, ktorý sa môže proti nemu odvolať
prezídiu KVL SR, ktoré následne rozhodne s konečnou platnosťou.
V prípade, že dozorná komisia dospeje k názoru, že konaním veterinárneho lekára došlo k porušeniu
povinností alebo zásad etiky, predseda dozornej komisie podá na veterinárneho lekára návrh na začatie
disciplinárneho konania. O vine veterinárneho lekára rozhoduje trojčlenný disciplinárny senát zložený z členov
disciplinárnej komisie KVL SR. Voči tomuto rozhodnutiu sa môže veterinárny lekár odvolať prezídiu KVL SR, ktoré
rozhodne s konečnou platnosťou. Za porušenie povinností alebo zásad etiky môže byť veterinárnemu lekárovi
uložené písomné napomenutie, pokuta do výšky 1.000 € alebo vyčiarknutie z registra KVL SR až na dobu päť (5)
rokov počas ktorej nie je oprávnený vykonávať súkromné veterinárne činnosti. O tomto je sťažovateľ vyrozumený.
Prešetrovanie sťažnosti
dozornou komisiou KVL SR
(trvá 30 až 60 dní v závislosti
od komplikovanosti predmetu
sťažnosti)
Sťažovateľ je kontaktovaný
a dozornou komisiou je od neho
požadovaná súčinnosť pri
prešetrovaní sťažnosti
DK KVL SR vec odloží ak:
- skutok sa nestal
- nie je dokázané, že skutok, spáchal SVL
- skutok nie je disciplinárnym previnením
- disciplinárne previnenie je premlčané
Súkromný veterinárny lekár je
dozornou komisiou vyzvaný
aby sa vyjadril k sťažnosti
a uviedol iné skutočnosti ak to
považuje za potrebné
Predseda DK podá návrh na
začatie discipl. konania
(dozorná komisia dospeje k názoru, že
konaním SVL došlo k porušeniu
povinností alebo zásad etiky, t.j.
k disciplinárnemu previneniu)
DK môže vec odložiť ak:
- porušenie povinností alebo zásad etiky
nedosahuje intenzitu disciplinárneho
previnenia
Disciplinárne konanie pred
disciplinárnym senátom (DS)
(trvá 30 až 60 dní v závislosti
od komplikovanosti predmetu
sťažnosti)
Sťažovateľ môže byť
predvolaný ako svedok v
disciplinárnom konaní
DS uzná SVL za vinného
so spáchania disciplinárneho
previnenia a uloží mu
disciplinárne opatrenie
Súkromný veterinárny lekár má
právo zúčastniť sa na
pojednávaní disciplinárneho
senátu, ktorý rozhoduje o vine
a disciplinárnom opatrení
DS oslobodí SVL spod návrhu
Download

Čo je dobré vedieť pred podaním sťažnosti