Zápisnica zo zasadania Prezídia ZŠK SR
Dátum konania: 2.7.2013
Prítomní členovia
Danek
Štaudinger
Kočajda
Lengvarský
Adamuščin
Tamáši
miesto konania: Banská Bystrica
podpis:
Prítomní hostia:
podpis:
Členovia prezídia ZŠK SR
Zasadanie vedie: Mgr. Juraj Štaudinger
Zapisuje: Ing. Pavel Tamáši
Návrh programu:
1.Otvorenie (Štaudinger), schválenie programu
2.Kontrola plnenia úloh (Štaudinger)
3.Universalsieger 2014 Vranov nad Topľou (Štaudinger + I.Lengvarský)
4.MS FCI 2016 Slovensko (Štaudinger + I.Lengvarský)
5.Návrh smernice pre rozhodcov ZŠK SR pre výkon psov (Štaudinger)
6.Prehľad kontroly obsadenosti budovy v Košiciach (Sudimák)
7.Školenie vybratých figurantov Veľký Slavkov – zhodnotenie (Danek)
8.Informácie o organizovaných výstavách MVP + NVP + CV (Štaudinger)
9.Rôzne
10.Žiadosti ZO o prijatie za členov ZŠK SR
11.Záver
Prerokovanie jednotlivých bodov:
1. Otvorenie.
-p Štaudinger predniesol návrh programu, ktorý bol jednomyseľne schválený
2. Kontrola plnenia úloh:
-smernica pre adeptov na rozhodcov bola pripravená a predložená v termíne
-revízna komisia nesplnila úlohu z Konferencie ZŠK SR a nepripravila správu v zmysle uznesenia
– správu pripraví a predloží R. Chlebanová
3. I. Lengvarský informoval o usporiadaní Universalsiegeru v roku 2014 vo Vranove nad Topľou.
Vyslovil požiadavku, aby exteriér na tejto akcii posudzoval I. Kočajda. Zároveň oznámil, že
v termíne 2. – 3.8.2013 príde do Vranova nad Topľou p. Tauber a uskutoční sa aj výber
figurantov (adepti Mičuch, Barlík, Kuštár, Vnenčák, Prokopec – odmietol + ďalší 4 zo školenia
figurantov). Schválená dotácia 1.000,- € (letenka + ubytovanie)
4. p. Štaudinger podal informáciu o usporiadaní MS FCI v roku 2015 – predbežne sa jedná
o okolie Nitry. Je potrebné preložiť rozpočet, rozhodovať sa bude v Roudnici nad Labem
5. Smernica pre rozhodcov ZŠK SR pre výkon psov bola schválená vrátane pripomienok
6. p. Sudimák predložil správu o obsadenosti budovy v Košiciach . Upozornil, že budova je
značne opotrebovaná a navrhol zaoberať sa predajom.
I.Kočajda sa stretol s novým prezidentom ZPS SR. Potápači navrhli, aby si správkyňa budovy
zobrala budovu do nájmu. Predstava ZŠK SR je predaj budovy – úloha pre I.Kočajdu – stretnúť
sa so ZPS a rokovať o predaji budovy. I. Kočajda dostal mandát na tieto rokovania. Je potrebné
dať vyhotoviť znalecký posudok pre stanovenie ceny predmetnej nehnuteľnosti.
7. Školenie vybratých figurantov vo Veľkom Slavkove zhodnotil p. Danek pozitívne. Úroveň je
na požadovanej úrovni, ale vybratí figuranti majú málo praxe. Počas školenia sa vykonávali aj
fyzické testy. Úloha pre R. Daneka spracovať článok pre ZO, v ktorom odporučí, aby ich pozývali
na kynologické akcie.
8. J. Štaudinger podal informáciu o výstavách. Uviedol, že na každú akciu, ktorú usporiadava
ZŠK SR z poverenia SKJ je vytvorená písomná zmluva s jasne stanovenými podmienkami.
9.Rôzne:
J. Štaudinger navrhol, aby na každú kynologickú akciu, dotovanú z finančných prostriedkov ZŠK
SR, bola uzavretá písomná zmluva medzi usporiadateľom a ZŠK SR. Návrh zmluvy spracuje p.
Chlebanová
J.Štaudinger navrhol, aby sa MSR ZŠK SR od roku 2014 konali ako prvý kvalifikačný pretek a
nesmú sa pri ňom konať žiadne memoriály a pod. (môže sa spájať len s 1.kvalifikačným
pretekom)
Schválená žiadosť KK Laugaricio Trenčín o príspevok vo výške 200,- € ako príspevok na činnosť
za usporiadanie Kvalifikačných pretekov
Nutnosť vypracovať smernicu o finančných náležitostiach ZŠK SR a jeho organizačných zložiek
– úloha pre p. Tamášiho
Prezídium prejednalo skúšky, ktoré sa mali konať vo Vojtechoviciach – úloha pre R.Chlebanovú
zaslať prefotené materiály majiteľovi jedincov za účelom podania trestného oznámenia. Skúšky
sú vyhlásené za neplatné. ZŠK SR začne voči p. Keťovi disciplinárne konanie – list zašle
sekretariát ZŠK SR
Prejednané odvolanie p. Matejičku vo veci zrušenia jeho účasti na 2.kole školenia vybratých
figurantov – odvolanie bolo prijaté, vec bude prešetrená a v zákonnej lehote odoslaná odpoveď
Čerpanie rozpočtu na BVK je v súlade s plánovaným rozpočtom pre rok 2013
Žiadosti o športové kynologické akcie a chovateľské akcie pre rok 2014 musia byť podané do
31.8.2013 v elektronickej, alebo písomnej forme na zverejnenú adresu /web stránka/ spolu
s dokladom o úhrade. Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované. ZŠK SR plánuje vydať
stolový kalendár akcií pre rok 2014
Prezídium schválilo predbežný rozpočet na kvalifikačné preteky v roku 2014 nasledovne:
M SR ZŠK SR
1.800,- €
M SR SÚCHNO
1.800,- €
3.kvalifikačný pretek 1.500,- €
Kvalifikačné preteky na MS IPO-FH
1.kolo
200,- €
2.kolo
200,- €
BVK – všetky kolá
1.400,- €
Obedience + M SR
1.000,- €
Odsúhlasený nákup kopírovacieho zariadenia vo výške 1.145,- €
Vykonať inventarizáciu majetku ZŠK SR s definovaním umiestnenia do konca októbra 2013 úloha pre R.Chlebanovú
10. Schválené žiadosti o prijatie za členov ZŠK SR: KK Závod, OZ Canis Club Kráľ, KK DTC
Bystričany
Zapísal: Ing. Pavel Tamáši
Z originálneho rukopisu prepísal: R. Chlebanová
Download

Otvoriť zápisnicu - ZŠK-SR