Metodické a organizačné pokyny k súvislej pedagogickej praxi
študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia predškolská a elementárna pedagogika
Termín praxe: 4. 2. – 28. 2. 2013
Podľa učebného plánu študijného programu učiteľstva pre primárne vzdelávanie je študent
povinný v príprave na svoje učiteľské povolanie absolvovať v 6. semestri štúdia 2-týždňovú
pedagogickú prax.
Súvislú pedagogickú prax vykonáva študent spravidla v mieste svojho bydliska, prípadne
v blízkom okolí. Riaditeľ školy určí študentovi cvičného učiteľa s najmenej 5-ročnou pedagogickou
praxou a vynikajúcimi výchovno-vzdelávacími výsledkami.
Študent je povinný počas súvislej pedagogickej praxe absolvovať:
 10 hodín priamej vyučovacej činnosti na MŠ
 10 hodín priamej vyučovacej činnosti v ŠK na ZŠ
 20 hodín rozborov vyučovacích hodín
 5 hodín ostatnej činnosti v škole (štúdium školských dokumentov, pedagogická rada,
rodičovské združenie, triednické hodiny a pod.).
Odporúčame denne prideliť študentovi 3 výstupy, pričom treba zohľadniť primerané
zastúpenie jednotlivých vyučovacích predmetov podľa týždenného rozvrhu hodín. Každý vyučovací
deň odporúčame realizovať 3 hodiny rozborov. Študent pri súvislej výstupovej praxi vychádza
z predchádzajúcich nadobudnutých skúseností v rámci pedagogickej praxe.
Povinnosťou študenta je písomne sa pripravovať na každú vyučovaciu hodinu, prekonzultovať
hodiny s cvičným učiteľom, pripraviť si učebné pomôcky, robiť si poznámky z rozborov vyučovacích
hodín, zoznámiť sa s agendou triedy (triedna kniha, výkazy a pod.), so školskými dokumentmi
(učebné plány, učebné osnovy, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, pedagogickoorganizačné pokyny a pod.) a pomáhať cvičnému učiteľovi, zúčastňovať sa na triednickej práci,
pedagogických poradách, mimoškolských aktivitách, rodičovských združeniach a pod.
Študent počas súvislej pedagogickej praxe okrem priamej pedagogickej práce má získať
celkový prehľad o živote školy a jej chode.
Študent osobne prinesie v zalepenej obálke na Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ
UKF v Nitre do 20. 1. 2013
 Potvrdenie o prijatí študenta na pedagogickú prax potvrdené riaditeľom školy,
 Dohody o vykonaní práce 2x (iba originály, tlačivo nepečiatkovať),
 Údaje k registrácii fyzickej osoby v systéme Sociálnej poisťovne a od 1. 1. 2013
v systéme Zdravotnej poisťovne.
Prácu študenta počas súvislej pedagogickej praxe priebežne hodnotí cvičný učiteľ, ktorý každú
študentom odučenú hodinu potvrdí v Protokole k pedagogickej praxi. Po ukončení súvislej
pedagogickej praxe vypracuje Hodnotenie študenta.
K udeleniu kreditu študent predloží:
 Brožúru z pedagogickej praxe
 Pedagogický denník – písomné prípravy podpísané cvičným učiteľom.
Po ukončení pedagogickej praxe kredit študentovi udeľujú metodici ústavov a katedier.
Ďakujeme. S pozdravom
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
zodpovedná za pedagogickú prax
[email protected]
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
[email protected]
Informácia pre cvičných učiteľov a pedagogických pracovníkov
k súvislej pedagogickej praxi predškolská a elementárna pedagogika
Termín praxe: 4. 02. 2013 – 15. 02. 2013
Súvislú pedagogickú prax študenti vykonávajú spravidla v mieste svojho bydliska alebo
v okresnom a krajskom meste, kde riaditeľ/ka školy určí študentovi cvičného učiteľa s najmenej 5
ročnou pedagogickou praxou v odbore.
Podrobnejšie informácie k vypĺňaniu jednotlivých tlačív:
1/ POTVRDENIE O PRIJATÍ ŠTUDENTA NA PEDAGOGICKÚ PRAX
– vyplniť podľa predtlače v termínoch pedagogickej praxe.
2/ DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE
– tlačivo treba vyplniť 2x
– tlačivo nesmie byť prefotené (iba originály), nesmie byť písané čiernym perom, opravované;
– tlačivo musí obsahovať všetky osobné údaje a podpis cvičného učiteľa, nesmie byť na ňom
pečiatka.
3/ ÚDAJE K REGISTRÁCII FYZICKEJ OSOBY V SYSTÉME SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
– vyplniť všetky údaje dôkladne podľa predtlače, nesmie chýbať podpis;
– prosíme poberateľov dôchodku, aby označili typ dôchodku a pripojili fotokópiu „Rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku“. Vo fotokópii všetky údaje môžu zostať utajené
okrem druhu dôchodku a účinnosti priznania dôchodku.
4/ V prípade vrátenia neúplných a nepresne vyplnených Dohôd o vykonaní práce a Údaje
k registrácii fyzickej osoby v systéme Sociálnej poisťovne a od 1. 1. 2013 v systéme Zdravotnej
poisťovne vzniká študentovi riziko nedodržania termínu odovzdania materiálov.
5/ V prípade nepredvídanej práceneschopnosti, alebo nerealizovania pedagogickej praxe cvičným
učiteľom z rôznych iných dôvodov je potrebné, aby riaditeľstvo cvičnej školy písomne oboznámilo
Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF v Nitre, aby sa predišlo kolízii v Sociálnej poisťovni.
Adresa:
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
Ústav pre vzdelávanie pedagógov
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
Dražovská 4
949 74 Nitra
Finančná odmena za rozbory pedagogickej praxe bude cvičným učiteľom vyplatená po ukončení
pedagogickej praxe v súlade s dotáciou zo štátneho rozpočtu SR.
Vyplnené dokumenty k súvislej pedagogickej praxi odovzdajte prosím študentovi v zalepenej obálke
do 20. 1. 2013. Študent je povinný osobne doručiť dokumenty do vyššie uvedeného termínu na Ústav
pre vzdelávanie pedagógov FSŠ.
Tlačivá potrebné k súvislej pedagogickej praxi sa nachádzajú na web stránke Fakulty
stredoeurópskych
štúdií
UKF
http://www.fss.ukf.sk/pedagogicka-prax-studentov-fakultystredoeuropskych-studii-ukf-v-nitre
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť pri zabezpečení pedagogickej praxe našich
študentov a vyslovujeme poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu pri praktickej príprave
študentov našej univerzity, čím prispievate ku kvalitnej odbornej príprave budúcich učiteľov.
S pozdravom
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
zodpovedná za pedagogickú prax
[email protected]
PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
prodekan pre vzdelávanie FSŠ
[email protected]
Download

Metodické a organizačné pokyny k súvislej pedagogickej praxi