Postup Certifikačného orgánu osôb TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
pre certifikáciu osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024:2013
Žiadateľ predkladá žiadosť o posúdenie odbornej spôsobilosti/certifikáciu na predpísanom
tlačive certifikačnému orgánu. Žiadosť musí byť úplne vyplnená a podpísaná žiadateľom o
certifikáciu. Termíny skúšok a príslušné tlačivá pre jednotlivé odbornosti sú zverejnené na
internetovej stránke spoločnosti.
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. žiadosť preskúma a potvrdí, že:
a) certifikačný orgán je schopný poskytnúť žiadanú certifikáciu;
b) certifikačný orgán môže primeraným spôsobom splniť špeciálne potreby žiadateľa,
ako je znalosť jazyka a/alebo akceptuje jeho indispozície (zdravotné, telesné);
c) žiadateľ má požadované, v certifikačnej schéme špecifikované vzdelanie,
prax, školenie a výcvik, zdravotnú spôsobilosť.
V prípade, ak žiadateľ má záujem o ďalšie informácie k procesu certifikácie, COO TÜV SÜD
Slovakia s.r.o. mu tieto poskytne na vyžiadanie k dispozícii.
Ak sú vstupné požiadavky príslušnej certifikačnej schémy splnené, príslušná pobočka TÜV
SÜD Slovakia s.r.o. zašle kandidátovi (žiadateľovi) pozvánku na skúšku tak, aby ju žiadateľ
obdržal najmenej 15 dní pred konaním skúšky.
Pred začatím posudzovania odbornej spôsobilosti kandidáta je overená jeho totožnosť podľa
občianskeho preukazu alebo pasu a kandidát predloží skúšajúcemu ku kontrole doklady
o absolvovanom vzdelaní a odbornej praxi a ostatné doklady požadované certifikačnou
schémou. Môžu byť priložené aj ďalšie doklady o činnosti v oblasti požadovanej certifikácie
– publikačnej a pedagogickej, o mimoškolskom vzdelaní, o účasti na školeniach,
seminároch, kurzoch. Pred začatím posudzovania musí byť kandidátom uhradená cena za
posudzovanie stanovená podľa platného cenníka TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Skúška uchádzača skúšajúcim (skúšobnou komisiou) sa skladá z písomnej a ústnej časti.
Písomná časť je vykonávaná formou testu. Každý test obsahuje stanovený počet otázok,
odpoveď na každú otázku je formou výberu z troch možných, z ktorých vždy je jedna
správna. Uchádzač vyhovel tejto časti skúšky, ak získal minimálne 80% bodov
z maximálneho počtu bodov. Ak nezískal 80% bodov, nevyhovel, a nie je ďalej skúšaný.
Ústna časť skúšky nadväzuje na písomnú a celkový počet otázok je minimálne 4 otázky pre
danú oblasť. Každá otázka sa hodnotí zvlášť a hodnotenie „vyhovel“ je vtedy, ak uchádzač
na každú otázku zodpovedal vyčerpávajúco s pochopením princípov a schopnosti aplikácie
poznatkov pre rôzne praktické situácie. Celková skúška je úspešná vtedy, ak uchádzač
úspešne zvládol písomnú aj ústnu časť.
Predseda skúšobnej komisie/skúšajúci posúdi výsledok skúšky podľa vyššie uvedených
pravidiel a oboznámi kandidáta s jej výsledkom a zároveň ho informuje o ďalšom postupe
certifikačného orgánu osôb (o vydaní certifikátu, resp. o možnosti opakovanej - opravnej
skúšky).
Na podklade informácií a dokladov získaných počas certifikačného procesu rozhodne
o vydaní certifikátu vedúci certifikačného orgánu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Doba platnosti certifikátu je 5 rokov. Recertifikácia sa vykoná preverením odborných
vedomostí.
Certifikát, ktorého výhradným vlastníkom je TÜV SÜD Slovakia s.r.o., obsahuje náležitosti
podľa kriteriálnej normy STN EN ISO/IEC 17024:2013 a ochranné prvky COO TÜV SÜD
Slovakia s.r.o. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. neposkytuje certifikovaným osobám možnosť
používania loga/značky TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Ak uchádzač nezložil skúšku a nie je možné vydať mu certifikát, vedúci pobočky mu navrhne
opakovanú opravnú skúšku alebo jej časť. Uchádzač v tomto prípade musí mať možnosť
vyjadriť sa k procesu posudzovania. Voči rozhodnutiu o certifikácii sa žiadateľ môže odvolať,
pričom postup riešenia odvolaní a sťažností COO TÜV SÜD Slovakia s.r.o je verejne
prístupný na www.tuvslovakia.sk.
Certifikovaná osoba pri prevzatí certifikátu potvrdí písomnú dohodu o dodržiavaní ustanovení
príslušnej certifikačnej schémy a zásadách správneho používania certifikátu podľa čl. 9.7.2
kriteriálnej normy. Certifikovaná osoba zároveň v dohode potvrdí, že bude informovať COO
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. o všetkých záležitostiach, ktoré môžu mať vplyv na jej schopnosť
naďalej plniť požiadavky certifikačnej schémy.
COO TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže pozastaviť alebo zrušiť platnosť certifikátu, ak zistí
závažné odborné nedostatky v činnosti certifikovanej osoby pri výkone činnosti alebo
porušenie dohody podľa čl. 9.7.2 kriteriálnej normy alebo ak bol na takéto nedostatky
upozornený formou sťažnosti tretími stranami, orgánmi štátnej správy, orgánmi Inšpekcie
práce, orgánmi činnými v trestnom konaní atď. V takomto prípade COO TÜV SÜD Slovakia
s.r.o. predmetnú záležitosť prešetrí a stanoví nápravné opatrenia.
Certifikát platí len pre svojho majiteľa a len v rozsahu certifikácie, ktorý je v ňom uvedený.
Majiteľ certifikátu je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia certifikačnej schémy, podľa
ktorej prebehlo hodnotenie a certifikácia. Majiteľ certifikátu nesmie certifikát použiť
zavádzajúcim spôsobom. Pri pozastavení platnosti, alebo zrušení certifikátu jeho majiteľ
musí prestať používať certifikát, pri zrušení je povinný certifikát vrátiť COO TÜV SÜD
Slovakia. s.r.o. Majiteľ certifikátu nesmie vykonať žiadne vyhlásenia, týkajúce sa certifikácie,
ktoré by sa mohli považovať za zavádzajúce a neoprávnené a tiež nepoužije certifikát
spôsobom, ktorý by mohol poškodzovať dobré meno spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Ing. Pavel Horník v. r.
vedúci certifikačného orgánu osôb
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Download

Postup Certifikačného orgánu osôb TÜV SÜD Slovakia sro pre