Plán práce školy
na školský rok 2014/2015
Pri vypracovaní Plánu práce školy na školský rok 2014/2015 sme vychádzali zo všeobecne
platných právnych predpisov, zo Zákona o výchove vzdelávaní, z analýzy výsledkov
výchovno-vzdelávacieho procesu v uplynulom školskom roku a z Pedagogickoorganizačných pokynov pre školy rok 2014/2015.
Plán práce obsahuje :

Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015.

Hlavné úlohy školy a jej dlhodobé zameranie.

Organizácia činnosti školy.

Konkretizácia hlavných úloh školy.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy.

CO, BOZP, Ochrana človeka a prírody.

Vyuţívanie a rozvoj materiálno – technického zabezpečenia
výchovno – vzdelávacieho procesu.

Spolupráca s rodičmi, inštitúciami a organizáciami.

Prílohy.
Dnešná škola má za úlohu vychovať ţiakov, ktorí sú schopní vyjadriť a zdôvodniť
svoje názory, poskytnúť ţiakom základy najdôleţitejších poznatkov z oblasti vied a
informatiky, naučiť ich správne pouţívať materinský jazyk a dať im základy cudzieho
jazyka. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti školy je aj výchova ţiaka k správnemu vzťahu
k hodnotám, ktoré vytvorila spoločnosť, k bydlisku, k regiónu a k vlasti.
1.
Analýza výchovno-vzdelávacej práce za školský rok 2013/2014
Výchovno-vzdelávacie výsledky sú výsledkom práce celého pedagogického kolektívu
a jeho kvality a zodpovednosti. Dôleţitú úlohu pri tom zohráva klíma školy, na tvorbe ktorej
sa okrem pedagogických zamestnancov sa podieľajú aj technicko – hospodárski pracovníci.
V uplynulom školskom roku sme mali zapísaných v priemere 1045 ţiakov. Počet
ţiakov sa v priebehu školského roka menil, čoho dôvodom bola migrácia rodičov. V ŠKD
bolo zapísaných 440 ţiakov. Počas jarných mesiacov odhlasovali rodičia najmä ţiakov 4.
ročníka.
1
Odbornosť vyučovania sa nám podarilo zabezpečiť vo všetkých predmetoch. Všetky
triedy sa podarilo deliť aj na hodinách cudzích jazykov a na informatike. Nedostatky sa
vyskytli v správaní ţiakov, museli sme pristúpiť k pokarhaniam aj k zníţeným známkam. V
riešení týchto priestupkov ako aj pri záškoláctve pomohla výchovná poradkyňa a sociálna
pedagogička.
Najviac boli sledované vzdelávacie výsledky. Celkom prospelo 1019 ţiakov, opravnú
skúšku malo povolenú 15 ţiakov, neprospelo 27.
Výsledky Celoslovenského testovania boli lepšie oproti predchádzajúcemu školskému
roku. V oboch sledovaných predmetoch sa škola umiestnila nad celoslovenským priemerom
Sjl – 70,04% (SR 62,00), M – 55,60% (SR 54,67).
Veľmi dobré výsledky dosiahli ţiaci v predmetových súťaţiach a olympiádach, kde sa
umiestňovali na popredných miestach. Najúspešnejší boli súťaţiaci v biológii, matematike a
v chémii a anglickom jazyku.
Pozitívne stránky :
-
zvyšovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov
-
skvalitňovanie materiálno – technickej základne
(pomôcky, jazykové učebne, interaktívne tabule, učebne IKT ...)
-
ďalšie vzdelávanie učiteľov
-
úspechy ţiakov v súťaţiach a prezentácia školy
-
tried s rozšíreným vyučovaním matematiky
-
tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov v 1. a 2.ročníku
-
tried so športovou prípravou
-
vysoký počet záujmových útvarov a záujem o prácu v nich
-
výsledky testovania 9. ročníka
2
Negatívne stránky :
-
vysoký počet zameškaných hodín
-
prevaha klasických vyučovacích foriem
-
nesystematické vyuţívanie učebných pomôcok
2.
Hlavné úlohy školy a jej dlhodobé zameranie

Škola bude pokračovať v rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov, matematiky a
športovej prípravy s cieľom zabezpečiť ďalší rozvoj talentovaných ţiakov.

Úlohou školy bude vytvárať u ţiakov uvedomelý vzťah k získavaniu nových
poznatkov a schopnosť uplatniť ich v praxi.

Vo všetkých ročníkoch bude výchovno – vzdelávací proces prebiehať podľa
Školského vzdelávacieho programu, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím
programom.

Cieľavedomo vyuţívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní
výchovno – vzdelávacieho procesu. Ich činnosť zameriame na skvalitňovanie činnosti
pedagogických pracovníkov vo výchovno – vzdelávacom procese.
Úlohou školy bude naďalej rozvíjať kľúčové kompetencie ţiakov tak, aby ţiaci (si ..., sa ...)
-
získali vzdelanie podľa zákona,
-
získali kompetencie pre ďalšie štúdium,
-
naučili problémy analyzovať ich a riešiť,
-
rozvíjali manuálne zručnosti a tvorivé schopnosti,
-
posilnili úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a
národným hodnotám, k štátnemu jazyku a kultúre,
-
získali úctu k základným ľudským právam a slobodám,
-
rozvíjali a kultivovali svoju osobnosť a celoţivotne sa vzdelávali,
-
naučili kontrolovať svoje správanie, starali sa o svoje zdravie,
-
cieľavedome športovali , rozvíjali telesnú kultúru a aby pohyb povaţovali za súčasť
svojho ţivota.
3
3.
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti
V tomto školskom roku navštevuje školu 1067 ţiakov. Na 1. stupni sa vyučuje v 22 - triedach
a na 2. stupni v 20 triedach. . Vo všetkých sa učí podľa Školského vzdelávacieho programu,
ktorý je základným dokumentom školy.
Učebnice a učebné pomôcky na vyučovanie sú zverejnené na www.statpedu.sk, všetky
pouţívané učebnice sú schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
Projekty realizované v škole :
Školský projekt – Mgr. M. Švihranová
Modrá škola – Mgr. M. Szabová
Šach do škôl – Ing. Ján Cíbik
Záloţka do knihy spája školy – Mgr. E. Nemčovičová, Mgr. M. Kyliánová
Termíny zasadnutí pedagogickej rady :
2.september 2014
1.Plán práce školy na školský rok 2014/2015.
2.Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2014/2015.
Predkladá riaditeľ školy
3.Rôzne.
20.november 2014
1. Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky ţiakov za 1. štvrťrok
Predkladajú triedni učitelia
2. Zhodnotenie výsledkov kontrolnej a hospitačnej činnosti.
Predkladajú - zástupcovia riaditeľa školy
3.Rôzne.
4
26.január 2015
1.Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky ţiakov za 1.polrok.
Predkladajú triedni učitelia.
2.Kontrola plnenia plánu práce.
Predkladá - riaditeľ školy
3.Zhodnotenie výsledkov kontrolnej a hospitačnej činnosti.
Predkladajú - zástupcovia riaditeľa školy
4.Rôzne
13.apríl 2015
1.Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky ţiakov zo 3.štvrťrok.
Predkladajú - triedni učitelia
2. Kontrola plnenia plánu práce školy a úloh z pracovných porád.
Predkladá - riaditeľ školy
3.Rôzne
24.jún 2015
1.Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky ţiakov zo 3.štvrťrok.
Predkladajú - triedni učitelia.
2.Správy vedúcich MZ a PK.
Predkladajú vedúci MZ a PK.
3.Najúspešnejší absolventi školy.
Predkladá – zástupkyňa riaditeľa školy za 2.stupeň.
5
4.
Organizácia školského roka
Vyučovanie
Školský rok 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie začne 2. septembra
2014, vyučovanie podľa rozvrhu sa začne 3.septembra 2014. V 1.polroku sa školské
vyučovania končí 30.januára 2015. V 2. polroku sa vyučovanie začne 3. februára a končí
30.júna 2015.
Prázdniny
Jesenné prázdniny sa začínajú 30.októbra, vyučovanie sa začína 3.novembra 2014.
Vianočné prázdniny sa začínajú 22.decembra 2014, vyučovanie začína 8. januára 2015.
Polročné prázdniny sú 2. februára 2015.
Jarné prázdniny sú od 2. do 6. marca 2015, vyučovanie začne 9.marca 2015.
Veľkonočné prázdniny sú od 2. apríla do 7.apríla, vyučovanie začne 8.apríla 2015.
Školské vyučovanie sa končí 30. júna 2015.
Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky
sa uskutoční podľa VZN č.7/2008 v dňoch 23. a 24.januára 2015
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
sa uskutoční 11.marca 2015. Náhradný termín testovania sa uskutoční 24.marca 2015.
Plavecký výcvik
2. a 3.ročník
október
6.ročník
október
Škola v prírode
máj
Lyžiarsky kurz
ţiakov 7.ročníka sa uskutoční v januára 2015
6
Ochrana človeka a prírody a didaktické hry
sa uskutoční v septembri 2014
Dopravná výchova
apríl 2015
Školské výlety, exkurzie a výchovné koncerty
budú organizované podľa vlastného plánu
5. Konkretizácia úloh školy v oblasti vzdelávania a výchovy
Vytvárať optimálne podmienky vo vyučovacom procese, vznikajúce problémy riešiť
operatívne, nedovoliť kumuláciu problémov, zvyšovať kredit základnej školy - vysoká
náročnosť s primeraným humánnym prístupom k ţiakom.
Termín:2014/2015
Zodp.: všetci učitelia
Kvalitne realizovať školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2.
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci učitelia
V edukačnom procese uplatňovať aktivizujúce formy a také metódy práce, ktoré budú u
ţiakov viesť k zvyšovaniu záujmu o učenie.
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci učitelia
Implementovať prvky čitateľskej gramotnosti do plánov všetkých vyučovacích predmetov,
vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a vyuţívania rôznych
zdrojov informácií
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci učitelia
7
Systematicky preverovať vedomosti ţiakov ústnym a písomným skúšaním.
Termín: 2014/2015, okrem vstupných testov – september 2014
Zodp.: učitelia MAT, SJL, triedni učitelia 3. a 4. roč.
Aktívne sa venovať práci s talentovanými ţiakmi zapojením sa do predmetových súťaţí a
olympiád.
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci učitelia
Vo vyučovaní cudzích jazykov rozvíjať schopnosť efektívne pouţívať cudzí jazyk s cieľom
praktickej komunikácie.
Termín: 2014/2015
Zodp. : učitelia ANJ, NEJ
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry viesť ţiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu
pôvodnej slovenskej literatúry. Rozvíjať schopnosť spisovne komunikovať a argumentovať
v písomných a ústnych prejavoch.
Termín: 2014/2015
Zodp.: učitelia SJL
Spolupracovať s mestskou a školskou kniţnicou a zapojiť sa do podujatia k Medzinárodnému
dňu školských kniţníc a do projektu Záloţka do knihy spája školy.
Termín: 2014/2015
Zodp.: učitelia SJL, p. Mgr. E. Nemčovičová a p. PaedDr. M. Kyliánová
Optimalizovať vzdelávanie ţiakov so špecifickými potrebami, včas diagnostikovať poruchy
učenia a správania.Evidovať ţiakov s poruchami správania a poruchami učenia a postupovať
podľa odporúčaní CPPPaP Senec
Termín: 2014/2015
Zodp. :všetci vyučujúci, výchovná poradkyňa, sociálny pedagóg
8
Do vyučovacieho procesu vhodne implementovať branno-bezpečnostnú problematiku.
Vedomosti vyuţiť počas cvičenia na ochranu človeka a prírody.
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci vyučujúci, zástupcovia riaditeľa školy
Venovať zvýšenú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, systematicky sa
im venovať v rámci doučovania, prípadne činnosti v ŠKD. Zaviesť motivačné úlohy, referáty,
práce navyše pri sporadickom zlyhaní ţiaka, poskytnúť mu moţnosť nápravy.
Termín:2014/2015
Zodp.: triedni učitelia, vychovávateľky ŠKD
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a rešpektovať názory dieťaťa, sprístupniť
ţiakom poradenskú pomoc v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. Prijímať
iba také opatrenia na zabezpečenie disciplíny zo strany pedagógov, ktoré sú zlučiteľné
s ľudskou dôstojnosťou.
Termín: 2014/2015
Zodp. všetci vyučujúci
Dôsledne oboznámiť ţiakov so školským poriadkom.
Termín: 9/2014
Zodp.: triedni učitelia
V súlade s Lisabonskou výzvou ES prijímať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej
školskej dochádzky. Všetky prípady neospravedlneného vymeškávania ihneď riešiť
v spolupráci s výchovnou poradkyňou.
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci vyučujúci, p. Mgr. R. Pomichalová
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zapájať ţiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským
právam organizovaním besied, súťaţí, návštev a výstav s tematikou ľudských práv. Vytvoriť
na škole priaznivé multikultúrne prostredie, porozumieť iným kultúram.
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci vyučujúci, p. Mgr. Strešňáková
9
Venovať náleţitú pozornosť na vyučovacích hodinách a triednických hodinách predchádzaniu
všetkých foriem diskriminácie.
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci vyučujúci
Uskutočniť opatrenia na elimináciu šikanovania v škole formou triednických hodín, besied
s policajtom a psychológom, dvakrát v školsom roku urobiť prieskum v tejto oblati formou
dotazníkov.
Termín:2014/2015
Zodp.: triedni učitelia, p. Mgr. J. Strešňáková, p. Phdr. A. Dávidová, p. Mgr. R. Pomichalová
Uskutočniť aktivitu pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším v rámci vyučovania a triednických
hodín za účelom pestovania úcty k starším ľuďom.
Termín: 2014/2015
Zodp.: p. Mgr. A. Legindiová, triedni učitelia, p. Ľ. Šimoničová
Organizovať cielené aktivity – prednášky, besedy – so zapojením čo najväčšieho počtu ţiakov
v rámci Týţdňa boja proti drogám.
Termín: 2014/2015
Zodp.: p. Mgr. J. Strešňáková
Organizovať besedu o rizikách dospievania.
Termín: 3/2015
Zodp.: p. Mgr. O. Kráľová
Zapojiť sa do aktivít, ktoré organizuje Európska školská sieť – eTwinning, ktoré podporujú
vyuţívanie komunikačných technológií. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a ţiakov pri
pouţívaní internetu.
Termín: 2014/2015
Zodp.: p. Mgr.K. Bertók, p. Mgr. M. Morvayová
10
Organizovať aktivity v oblasti environmentálnej výchovy, k prevencii pred znečisťovaním
a poškodzovaním ţivotného prostredia. Cieľavedome vytvárať ţivotné prostredie školy aj
prácou v areáli školy, vytvárať správne postoje u ţiakov k ţivotnému prostrediu.
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci učitelia, p. Mgr. M. Švihranová, p. Mgr. Š. Káňovič, p. Mgr. R. Pomichalová
Školiť ţiakov v oblasti dentálnej hygieny – beseda so zubárkou, vytváranie návykov v oblasti
starostlivosti o zuby.
Termín: 10/2014
Zodp.: vedúca MZ 1. – 4.
Priebeţne vybavovať školu učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi
stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. V prípade záujmu umoţniť pedagogickým
zamestnancom vzdelávanie v tejto oblasti.
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci učitelia
Zintenzívniť vyučovanie telesnej výchovy rozvojom fyzickej zdatnosti, pravidelne
uskutočňovať vstupné a výstupné testovania ţiakov. Organizovanie školského testovania
o titul Ţelezný ţiak – ţiačka.
Termín: 2014/2015
Zodp.: učitelia TSV
Zorganizovať LVVK pre ţiakov 7. ročníka, plavecký výcvik pre ţiakov 2. a 3. ročníka
a zdokonaľovací plavecký výcvik pre ţiakov 6. ročníka.
Termín: 2014/2015
Zodp.: učitelia TSV, riaditeľ školy. zástupcovia riaditeľa školy
Zorganizovať Školu v prírode pre ţiakov 4. ročníka.
Termín: 5/2015
Zodp.: učitelia 4. roč., zástupkyne riaditeľa školy pre I. stupeň
11
Pravidelne pripravovať ţiakov na športové súťaţe podľa propozícií.
Termín: 2014/2015
Zodp.: učitelia TSV, zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň
Vzhľadom na bilingválnosť prostredia venovať zvýšenú pozornosť kvalite vyučovania SJL,
rozvíjať schopnosť spisovnej komunikácie.
Termín: 2014/2015
Zodp.: učitelia SJL
Spolupracovať so ţiackou samosprávou, rešpektovať jej názory a poţiadavky, preniesť
rozumnú mieru zodpovednosti za pripravované akcie na ţiakov prostredníctvom samosprávy.
Termín: 2014/2015
Zodp.: všetci učitelia, p. Mgr. O. Kráľová
Monitorovať výsledky ţiakov testami, predovšetkým v 8. a 9. ročníku. Pripravovať
a vyhodnocovať.
Termín: 2014/2015
Zodp.: p. Mgr. G. Matláková, p. Mgr. R. Kollárová, p. Mgr. T. Fabušová
Nadviazať na pozitívne výsledky v oblasti komunikácie s rodičmi ţiakov. Pri všetkých
individuálnych rozhovoroch urobiť stručný zápis s podpismi zúčastnených.
Termín: 2014/2015
Zodp. : triedni učitelia
Skvalitniť prípravu ţiakov na vyučovanie v ŠKD, viac koordinovať prácu s triednymi
učiteľmi, podieľať sa na príprave detí zo sociálne znevýhodneného prostredia doučovaním.
Termín: 2014/2015
Zodp.: vychovávateľky ŠKD
12
Činnosť ţiakov organizovať na základe záujmu, vytvárať krúţky aj z rôznych oddelení ŠKD.
Termín: 2014/2015
Zodp.: vedúca vychovávateľka ŠKD, vedúca MZ ŠKD
Výrobu a výdaj jedál v zariadeniach školského stravovania zabezpečovať podľa
a) Materiálno–spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú
oblasť pre školské stravovanie a aktualizácií vydaných MŠVVaŠ SR v rokoch
2011-2013,
b) Materiálno – spotrebných noriem pre diétny stravovací systém, vydaných MŠVVaŠ
SR v roku 2009.
Termín: 2014/2015
Zodp.: vychovávateľky ŠKD, vedúca školskej kuchyne
Suchá strava sa podáva len vo výnimočných prípadoch, napr. v čase havarijných situácií,
počas školských výletov a pod. Aj táto strava musí svojím zloţením zodpovedať § 24 ods.5
písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín: 2014/2015
Zodp.: vychovávateľky ŠKD, vedúca školskej kuchyne
Pôsobiť na úroveň stolovania a stravovania v ŠKD.
Termín: 2014/2015
Zodp.: vychovávateľky ŠKD, vedúca školskej kuchyne
13
6. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Informovať o vzdelávacích aktivitách organizovaných MPC Bratislava, ŠPÚ Bratislava, ŠÚ
Senec.
Termín: 2014/2015
Zodp.: riaditeľ školy
Metodicky usmerňovať učiteľov pri neodbornom vyučovaní.
Termín: 2014/2015
Zodp.: vedúci PK, MZ
Sústavne podporovať angaţovanosť učiteľov v rôznych projektoch a ich osobnú účasť na
rôznych aktivitách a školeniach.
Termín: 2014/2015
Zodp.: riaditeľ školy
Postupovať podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, tento vopred prekonzultovať so
zriaďovateľom.
Termín: 2014/2015
Zodp.: riaditeľ školy
14
7. Oblasť CO a BOZP
Poskytnúť ţiakom a pracovníkom maximálnu moţnú ochranu pri ţivelných pohromách,
prevádzkových, ekologických haváriách a za brannej pohotovosti štátu.
Termín: 2014/2015
Zodp.: riaditeľ školy
Preveriť evakuáciu ţiakov a pracovníkov školy 2-krát ročne.
Termín: 2014/2015
Zodp.: riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa školy, vedúca vychovávateľka ŠKD
Preveriť systém vyhlásenia poplachu a vyrozumenia.
Termín: 9/2014
Zodp.: riaditeľ školy
Vykonať školenie pracovníkov školy o predpisoch BOZP, PO.
Termín: 9/2014
Zodp.: riaditeľ školy, bezpečnostný technik
Kontrola aktualizácie vybavenia lekárničiek.
Termín: 9/2014
Zodp.: p. M. Lovašová, p. J. Bartošová
15
8. Spolupráca s rodičmi, inštitúciami a organizáciami
Rešpektovať oprávnené poţiadavky rodičov, pravidelne ich informovať o vyučovacích
výsledkoch ţiakov, o správaní a o akciách zameraných na boj proti drogám a na elimináciu
šikanovania..
Termín: 2014/2015
Zodpovední: triedni učitelia
Spolupracovať s rodičmi pri riešení problémov ţiakov, pri neospravedlnenej absenicii
a príprave ţiakov na voľbu povolania.
Termín: 2014/2015
Zodp.: triedni učitelia, zástupcovia riad. školy, p. Mgr. R. Pomichalová, p. Phdr. A. Dávidová
Prezentovať výsledky práce ţiakov formou vystúpení v médiach a na webovej stránke školy.
Termín: 2014/2015
Zodp.: vedúci MZ a PK, p. M. Škovránková, p. Mgr. K. Bertók
Spolupracovať so ZŠ a MŠ v meste a obvode a so Školským úradom.
Termín : 2014/2015
Zodp. : riaditeľ školy
Termín triednych aktívov:
8. 9. 2014 – všetci spoločne
10.11. 2014 – individuálne
12.01.2015 – všetci spoločne
30.03.2015 - individuálne
8.6.2015 – spoločné
1.stupeň 16:30hod.
2.stupeň 17:00hod.
Aktívy zvolá vedenie školy v spolupráci s Rodičovskou radou školy.
16
9. Pedagogickí zamestnanci
Riaditeľ školy :
Zástupca riaditeľa školy :
Vedúca vychovávateľka ŠKD :
Mgr. Ladislav Kása
Mgr. Ruţena Kollárová
Mgr. Gabriela Matláková
Mgr. Teodora Fabušová
Ľubica Šimoničová
Výchovná poradkyňa :
Koordinátor PDZ (prevencia drogových závislosti):
Sociálny pedagóg :
Mgr. Rozália Pomichalová
Mgr. Jana Strešňáková
PhDr. Anita Dávidová Vidrová
Interní metodici (MZ a PK)
MZ triednych učiteľov 2.stupňa
MZ školského klubu detí
MZ cudzích jazykov 1.stupeň
MZ 1.ročník
MZ 2.ročník
MZ 3.ročník
MZ 4.ročník
MZ informatiky
Mgr. Janula Pisoňová
Vlasta Rášová
Mgr. Terézia Baršváryová
Mgr. Mária Šarmírová
Mgr. Zuzana Medvecová
Mgr. Marianna Szabová
Mgr. Mária Horváthová
Mgr. Tatiana Furindová
PK slovenského jazyka a literatúry
PK cudzích jazykov Aj, Nj
PK matematiky
PK fyziky a chémie
PK prírodopisu (B)
PK dejepisu a zemepisu (G)
PK telesnej výchovy
PK výtvarnej a hudobnej výchovy
PK občianskej, etickej a náboţenskej výchovy
PK informatiky 2.stupeň
Mgr. Mária Glasnáková
Mgr. Anna Winklerová
Mgr. Jana Duchoňová
Mgr. Janula Pisoňová
Mgr. Oľga Kráľová
Mgr. Eva Beňová
Mgr. Štefan Káňovič
Mgr. Ľubomíra Horňáková
Mgr. Jana Strešňáková
Mgr. Mária Morvayová
Externí metodici – pri ŠÚ Senec
1.stupeň
Sj
D
Z
P
F
ŠKD
Mgr. Eva Demčáková
Mgr. Martina Košecká
Mgr. Eva Beňová
Mgr. Jarmila Schillerová
Mgr. Oľga Kráľová
Mgr. Janula Pisoňová
Andrea Šalkovičová
17
Triednictvo
I.A I.B I.C I.D I.E I.F -
Mgr. Valéria Molnárová
Mgr. Mária Šarmírová
Mgr. Bronislava Podstrelená
Mgr. Erika Backová
Mgr. Anna Legindiová
Mgr. Mariana Ivanová
II.A II.B II.C II.D II.E II.F -
Mgr. Anna Potočárová
Mgr. Zuzana Medvecová
Mgr. Eva Demčáková
Mgr. Jana Kovačková
Mgr. Jarmila Szalayová
Mgr. Eva Prôčková
III.A III.B III.C III.D III.E -
Mgr. Marianna Szabová
Oľga Bačová
Mgr. Eva Nemčovičová
Mgr. Rozália Pomichalová
Mgr. Terézia Baršváryová
VI.A IV.B IV.C IV.D IV.E -
Mgr. Tatiana Furindová
Mgr. Terézia Snohová
Mgr. Jana Bujňáková
Mgr. Silvia Kocsisová
Mgr. Mária Horváthová
V.A V.B V.C V.D V.E -
Mgr. Monika Šebová
Mgr. Ľubica Tringelová
Mgr. Michaela Malinovská
Mgr. Alena Nógelyová
Mgr. Ľubica Blahová
VI.A VI.B VI.C VI.D -
Mgr. Erika Sevková
PaedDr. Mária Kyliánová
Mgr. Monika Švihranová
Bc. Jarmila Čierna
VII.A - Mgr. Šarlotra Schultzová
VII.B - Mgr. Mária Morvayová
VII.C - Mgr. Martina Košecká
VII.D Mgr. Otília Jančulová
VIII.A - Mgr. Oľga Kráľová
VIII.B - Mgr. Mária Glasnáková
18
VIII.C - Mgr. Jana Duchoňová
VIII.D - Mgr. Štefan Káňovič
IX.B - Mgr. Eva Beňová
IX.C - Mgr. Janula Pisoňová
IX.D - Mgr. Ľubomíra Horňáková
Učitelia netriednici :
Mgr. Judita Golská
Mgr. Lýdia Koleková
Mgr. Dušan Ţehnaj
Mgr. Rudolf Rehák
Mgr. Koloman Bertók
PaedDr. Erika Švedová
Viktor Miko
PaedDr. Anna Šipošová
PhDr. Anita Dávidová Vidrová
Mgr. Eduard Horváth
Mgr. Andrea Pónyová
Mgr. Jaroslava Schillerová
Mgr. Jana Strešňáková
Mgr. Anna Winklerová
Mgr. Eva Zimányiová
Mgr. Helena Mrvová
Oddelenia v ŠKD
Jarmila Miháliková
Mária Nováková
Kristína Vinczeová
Andrea Šalkovičová
Milada Hricišinová
Vlastimila Rášová
Zuzana Kopecká
Mária Koníková
Alena Palková
Monika Škovránková
Slávka Sarnovská
Ľubica Šimoničová
Dagmara Mičeková
Janette Prokešová
Renata Pospíchalová
Iveta Dolanová
Miroslava Šlézová
19
Prevádzkoví zamestnanci :
Jana Bartošová
Mgr. Lenka Szabóová
Alena Koláriková
Mária Novotná
Mária Lovašová
Tatiana Kálmanová
Anna Albertusová
Alena Barányiová
Katarína Bartošová
Monika Bertoková
Júlia Horáčeková
Radka Hrúziková
Margita Izsaková
Anna Nagyová
Lucia Drţková
Klaudia Horváthová
Pavol Sloboda
Vojtech Klásek
administratívna pracovníčka
hospodárka
referentka PAM
ekonómka
školníčka
informátorka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
údrţbár
údrţbár
Delegovanie právomocí
Koordinátori Školského vzdelávacieho programu :
Mgr. Gabriela Matláková
Mgr. Teodora Fabušová
Kontrola pedagogickej dokumentácie :
I.– II. ročník
III.-IV. ročník
V.-IX. ročník
ŠKD
Mgr. Ruţena Kollárová
Mgr. Gabriela Matláková
Mgr. Teodora Fabušová
Ľubica Šimoničová
Školská kniţnica
PaedDr. Mária Kyliánová– UK a II. stupeň
Mgr. Eva Nemčovičová – I.stupeň
Učebnicový fond
Mgr. Lenka Szabóová
Zdravotník
Mgr. Anna Legindiová – 1.stupeň
Mgr. Ľubica Blahová – 2.stupeň
Kronika
PaedDr. Mária Kyliánová
20
Základné údaje o počte žiakov a tried
Počet ţiakov
Počet tried
Počet oddelení ŠKD
Počet ţiakov v ŠKD
1.stupeň
2.stupeň
532
22
17
448
535
20
0
0
Triedy so športovou prípravou :
5.D, 6.D, 7.D, 8.D, 9.D
Trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky
5.E, 7.B
Dlhodobé ciele školy
Priority školy v rokoch 2009 až 2015
 Zodpovedne a cieľavedome pracovať so Školským vzdelávacím programom,
aby sa jeho kvalitným dopracovaním zohľadnili všetky priority a potreby
moderného vzdelávania ţiakov a vyšpecifikoval sa charakter školy.
 Ponúkať ţiakom jazykové vzdelávanie a športovú prípravu s cieľom umoţniť
nadaným ţiakom cieľavedomé napredovanie vo vzdelávaní a v rozvoji ich
talentu a schopností.
 Prostredníctvom kvalitnej prípravy a odborného výberu ţiakov na predmetové
súťaţe a olympiády rozvíjať ich prirodzené schopnosti a talent a tak prispievať k
zvyšovaniu ich vedomostnej úrovne.
 Plniť úlohy projektu Školy podporujúce zdravie a ich prostredníctvom zabezpečiť
základnú starostlivosť o ţiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.
 Neustále dbať na odbornosť a kvalitu vyučovacieho procesu s cieľom dosiahnuť
kvalitnú prípravu, trvalé vedomosti a schopnosti ţiakov pre ich ďalšie ţivotné
vzdelávanie. Zárukou bude ďalšie vzdelávanie učiteľov podľa vypracovaného plánu.
21
 Prehlbovať vedomosti a zručnosti ţiakov v oblasti informačných technológií s
dôrazom na ich vyuţitie pri individuálnom vzdelávaní.

Prácu metodických orgánov udrţiavať na takej úrovni, aby boli garantmi kvality
vzdelávania v jednotlivých predmetoch.
10. Hlavné úlohy školy na školský rok 201 4/2015
Vzdelávací proces
- Vyuţívaním vhodnej motivácie viesť ţiakov k vyššiemu záujmu, sústredeniu a
vytrvalosti pri osvojovaní si učiva, viesť ich k samostatnej aj tímovej práci a k pochopeniu
významu sebahodnotenia pri dosahovaní poţadovaných vedomostí a zručností.
Zodpovední : Všetci vyučujúci.
Kontrola : Vedúci MZ,PK a vedenie školy.
- Vo vyučovacom procese klásť dôraz na záţitkové učenie v niţších ročníkoch a na
samostatnú študijnú činnosť ţiakov vo vyšších ročníkoch - projektové vyučovanie.
Zodpovední : Všetci vyučujúci.
Kontrola : Vedenie školy.
- V záujme zvýšenia záujmu ţiakov o technické študijné odbory v stredných školách klásť
väčší dôraz na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov úpravou ŠVP pre
ISCED 1 a ISCED 2. Pripravuje sa zosúladenie obsahu vzdelávania s aktuálnymi potrebami
trhu práce. Z uvedeného dôvodu odporúčame školám a ich zriaďovateľom venovať zvýšenú
pozornosť materiálneho – technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební
predmetov biológia , fyzika, chémia a technika.
Zodpovední : Všetci vyučujúci.
Kontrola : Vedenie školy.
- Pouţívaním najúčinnejších metód a foriem práce a vyuţívaním nových poznatkov
získaných ďalším vzdelávaním učiteľov zameraným na inováciu a modernizáciu
vyučovacieho procesu zvyšovať jeho kvalitu.
Zodpovední : Všetci vyučujúci.
Kontrola : Vedenie školy.
- Vo všetkých predmetoch dbať na kvalitu čítania, na zvyšovanie záujmu o
čítanie a klásť dôraz na čítanie s porozumením.
22
Zodpovední : Učitelia SJL a ostatní vyučujúci.
Kontrola : Vedúci MZ a PK, vedenie školy.
- Obnovovať zbierky učebných pomôcok podľa finančných moţností.
Zodpovední : Vedenie školy.
- Efektívne vyuţívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania
matematickej , čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, zamerať sa na rozvíjanie daných
oblasti v rámci tvorby školských vzdelávacích programov s cieľom zvyšovania úrovne
vyučovania a získavania kompetencií u ţiakov.
Zodpovední : Vedenie školy.
11. Výchovný proces
- V spoločensko – vedných predmetoch klásť dôraz na kvalitu medziľudských vzťahov,
na predchádzanie akýmkoľvek prejavom intolerancie, rasizmu a xenofóbie a dbať
na aktívnu ochranu detí pred negatívnymi vplyvmi v zmysle Dohovoru o právach
dieťaťa.
Zodpovední : Všetci vyučujúci.
Kontrola :Vedenie školy.
- Dôsledne realizovať výchovu k manţelstvu a rodičovstvu.
Zodpovední : Učitelia BIO, PDA, ETV a triedni.
Kontrola : Vedenie školy.
- V súlade so zákonom o rodine prehlbovať spoluprácu s rodičmi s cieľom zlepšiť
výsledky výchovy a vzdelávania.
Zodpovední : Triedni učitelia.
Kontrola : Vedenie školy.
- Viesť ţiakov k správnemu vzťahu k práci, k ochrane ţivotného a pracovného
prostredia a k ochrane vytvorených hodnôt.
Zodpovední : Všetci učitelia a vychovávateľky.
Kontrola : Vedenie školy.
- Rešpektovať práva a názory ţiakov, formovať ich na osobnosti čestné a pravdovravné.
Zodpovední : Všetci vyučujúci, vychovávateľky
a vedenie školy
Kontrola : Vedenie školy.
- Spolupracovať s odbornými poradňami a inštitúciami, pri realizovaní výchovného
23
Procesu a pracovať s overenými a odborne garantovanými preventívnymi programami
a projektami (Cesta k emocionálnej zrelosti, Nenič svoje múdre telo, Zdravá škola,
Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog, Infovek. )
Zodpovední : Všetci pedagogickí pracovníci.
- Dôsledne realizovať environmentálnu výchovu a vštepovať úctu k regiónu vo všetkých
predmetoch.
Zodpovední : Všetci vyučujúci, vedenie MZ a PK.
Kontrola : Vedenie školy.
12. Vnútroškolská kontrola
Analýza kontrolno – hospitačnej činnosti v školskom roku 2013-2014
Úlohy stanovené plánom kontrolno – hospitačnej činnosti plnilo vedenie školy priebeţne.
Sledovali sme výsledky výchovno – vzdelávacej činnosti priamo na vyučovacích hodinách a
odstraňovanie zistených nedostatkov, vyuţívanie didaktickej techniky, vyuţívanie moderných
vyučovacích metód a postupov, spoluprácu triednych učiteľov s rodičmi,
psychologičkami, výchovnou poradkyňou a sociálnou pedagogičkou.
Pravidelne sme vykonávali kontrolu pedagogickej dokumentácie triednych učiteľov,
písomných prác ţiakov a prípravu aj úspešnosť ţiakov na predmetových súťaţiach a
olympiádach.
Ani v školskom roku 2013/2014 sa vedeniu školy celkom nepodarilo predísť nárazovosti
v hospitačnej činnosti, dôvodom boli viaceré objektívne príčiny, práceneschopnosť učiteľov,
riešenie otázok prevádzky školy a nárast administratívnej práce, mnoţstvo štatistík a podobne.
Zistené nedostatky a kladné výsledky po zovšeobecnení sme rozoberali pravidelne na
pracovných poradách a osobne.
Kontrolnou činnosťou sme zistili veľké rezervy vo vyuţívaní didaktickej techniky a učebných
pomôcok u viacerých učiteľov , slabú motivačnú činnosť , nestabilnú prípravu na vyučovanie
a malú snahu zaujať pozornosť ţiakov, čoho obrazom je aj veľké mnoţstvo zápisov do
klasifikačných hárkov.
24
13. Zameranie kontrolnej činnosti v školskom roku 2014 -2015
Z výsledkov analýzy kontrolnej činnosti za uplynulý školský
rok nám vyplynuli nasledujúce úlohy:
-
Vnútroškolskú kontrolu zreálniť pravidelnosťou , adresnosťou , účinnosťou
vzhľadom na analýzu zistenia prijatých opatrení i kontrolou odstránenia zistených
nedostatkov aj vo vyučovaní učiteľa a učení sa dieťaťa , ţiaka.
-
Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať
internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov, monitorovaniu
a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov deti a ţiakov.
-
Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo
výchovnovzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí
a ţiakov a analýzu zistení.
-
Ciele kontrolnej činnosti zamerať na vyuţívanie dostupných učebníc ,učebných
pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese .
-
Pre zástupkyňu riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu
vymedziť riadiace kompetencie kontroly a hodnotenia vrátanie úrovne výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole.
-
Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy
a vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a ţiakov so špeciálnymi výchovnými
a vzdelávacími potrebami ,na odhaľovanie segregácie rómskych ţiakov.
-
Oboznámiť sa s výstupnými materiálmi národného projektu ,,Externé hodnotenie
kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy ʺa vyuţiť ich v praxi
pri realizácii sebahodnotiaceho procesu školy. Výstupy z projektu sú zverejnené na
www.ssiba.sk v časti Projekty ESF.
25
Formy, metódy a spôsoby kontrolnej činnosti
-
priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách
previerky vedomostnej úrovne ţiakov- písomne, ústne
kontrola záujmovej činnosti ţiakov
kontrola práce MZ a PK a priama účasť na ich zasadnutiach
kontrola vedenia pedagogickej dokumentácie
kontrola práce triednych učiteľov a vychovávateliek ŠKD
kontrola práce výchovného poradcu
kontrola dodrţiavania bezpečnostných a hygienických zásad
kontrola práce pedagogického dozoru, dodrţiavania školského poriadku a
vnútorného poriadku školy
kontrola práce správnych zamestnancov
Rámcový plán vnútroškolskej kontroly
September :
Pripravenosť školy – tried, priestorov, materiálne zabezpečenie, kontrola rozvrhu hodín,
kontrola práce všetkých zamestnancov.
Sledovanie plnenia školského poriadku a vnútorného poriadku školy, dozor, príchod
a odchod ţiakov, čistota tried.
Účasť na zasadnutí metodických orgánov školy, výboru RZ, MZ, PK.
Kontrola triednej dokumentácie.
Realizácia učiva „Ochrana človeka a prírody a hier v prírode.
Október :
Dochádzka ţiakov a učiteľov na vyučovanie.
Sledovanie ţiakov 1. a 5. ročníka - prispôsobenie sa prechodu do školy a na 2. stupeň.
Sledovanie adaptácie nových ţiakov.
Sledovanie činnosti zamestnancov – plnenie úloh.
Inventarizačné práce, kontrola kabinetov – komisie, vyradenie.
Kontrola plnenia časovo- tematických plánov.
Návrhy na psychologické vyšetrenia.
26
November :
Kontrola dochádzky za І. štvrťrok – opatrenia.
Kontrola pedagogickej dokumentácie.
Kontrola ţiackych písomností.
Sledovanie komunikácie ţiakov, prevencia drogových závislostí, zhotovenie násteniek
s aktuálnou tematikou.
Návrhy na psychologické vyšetrenia.
Previerky z matematiky v 5.ročníku.
December :
Previerka zručnosti ţiakov v numerickom počítaní na 1. stupni /násobenie, delenie /a vo 4. ročníku v prírodovede.
Stav prípravy ţiakov na súťaţe a olympiády.
Príprava ţiakov na lyţiarsky kurz.
Úroveň práce ŠKD, spolupráca vychovávateliek s vyučujúcimi.
Príprava rozmiestňovania ţiakov na stredné školy.
Kontrola triednej dokumentácie
Január :
Kontrola zošitov v 1. – 4. ročníku.
Metódy hodnotenia vedomostí a zručností.
Kontrola písomných prác ţiakov zo SJL, MAT.
Účinnosť nepovinných predmetov.
Plnenie časovo – tematických plánov.
Plnenie hlavných úloh školy.
Február :
Vzájomné hospitácie učiteľov.
Účinnosť výchovných predmetov – úroveň, formy, výsledky.
Kontrola triednej dokumentácie.
Kontrola zošitov ţiakov 2. stupňa. Úlohy správnych zamestnancov- prázdninové upratovanie.
Úroveň vzdelávania v cudzích jazykoch v 6., 7., 8. ročníku.
Marec :
Vyuţívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky.
Príprava ţiakov na prijímacie skúšky.
Práca triednych učiteľov.
Kontrola triednej dokumentácie.
Testovanie – 9.
27
Apríl :
Vyuţívanie vychádzok a exkurzií vo vyučovacom procese zameraných na dodrţiavanie
dopravných predpisov.
Dodrţiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení pracovníkmi školy.
Kontrola triednej a pedagogickej dokumentácie.
Kontrola vedomostnej úrovne ţiakov 1. – 4. ročníka, úroveň vedomostí v prírodovedných
predmetoch v 8. a 9. ročníku.
Máj :
Vyuţívanie prierezových tém vo vyučovacom procese.
Písomné previerky ţiakov 7. a 8. ročníka – prevody jednotiek, návrhy pripravia
vedúci PK MAT, FYZ – CHE, previerku vykoná vedenie školy.
Kontrola triednej dokumentácie.
Rozmiestnenie ţiakov na stredné školy a stredné odborné učilištia.
Jún :
Plnenie úloh v záujmovej oblasti, zapojenosť ţiakov do súťaţí.
Výstupné previerky z MAT, SJL.
Kontrola dokumentácie.
Kontrola práce správnych zamestnancov.
Plnenie pracovného plánu školy, metodických orgánov.
- Realizácia učiva „Ochrana človeka a prírody” – pripravia zástupcovia riaditeľa školy.
28
14. Priebežná kontrola
- realizácia Školského vzdelávacieho programu
- dodrţiavanie učebných plánov a učebných osnov a ich súlad s časovo-tematickými plánmi
- vyuţívanie vzdelávacích štandardov a exemplifikačných úloh
- rozvíjanie kľúčových kompetencií ţiakov, tvorivosti, zručnosti a samostatnosti
- úroveň vyučovania slovenského jazyka a literatúry s dôrazom na komunikatívne a lexikálne
poţiadavky a úroveň čítania s porozumením
- komunikatívne zručnosti ţiakov v prírodovedných predmetoch, laboratórne, topografické a
technické práce
- výkonnosť ţiakov na hodinách TeV, TSV
- úroveň vyučovania etickej výchovy a VMR
- uplatňovanie prvkov environmentálnej výchovy vo vzdelávacom procese, motivačné
činitele na vyučovacích hodinách
- humanizácia vzťahu učiteľ – ţiak, dodrţiavanie Deklarácie práv dieťaťa
- výchovné pôsobenie triednych učiteľov na triedne kolektívy
- zabezpečovanie ochrany ţiakov pred akýmikoľvek sociálno – patologickými javmi
15. Kontrola a evidencia práce a činností na škole.
Pre zabezpečenie nerušeného chodu školy a plnenia stanovených úloh budeme vyuţívať
nasledovné prostriedky :
Porada vedenia školy
kaţdý piatok
Porada rozšírená o vedúcich MZ a PK
kaţdý druhý mesiac
Rozbor hospitačných hodín
okamţite po hodine
Kontrola školskej dokumentácie
raz mesačne
Pracovné porady
1. pondelok v mesiaci
Zasadnutie MZ triednych učiteľov
raz za polrok,
pedagogickej rady
Kontrola vyučovacích priestorov
raz mesačne
Porady s nepedagogickými zamestnancami
podľa potreby
Ostatné činnosti vykonávať podľa čiastkového mesačného plánu.
29
pred
zasadnutím
Záver
Plán práce bude v priebehu školského roka dopĺňaný aktuálnymi úlohami po konzultáciách
s vedúcimi MZ a PK.
Po prerokovaní a schválení Plánu práce školy na školský rok 2014/2015 sa tento dokument
stáva záväzný pre všetkých zamestnancov školy.
Súčasťou plánu práce školy na školský rok 2014/2015 sú aj prílohy:
Príloha číslo 1: Plán práce výchovného poradcu.
Príloha číslo 2 : Plán práce koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí.
Príloha číslo 3 : Plán aktívov zdruţenia rodičov.
30
Príloha č.3
Plán aktívov Združenia rodičov
September : Plán práce školy.
Školský poriadok.
Zameranie školy, Školský vzdelávací program.
November : Celoročné aktivity.
Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok.
Január :
Prednáška psychológa.
Výchovno – vzdelávacie výsledky ţiakov.
Apríl :
Individuálne pohovory s rodičmi.
Výchovno – vzdelávacie výsledky za 3.štvrťrok.
Jún :
Prednáška psychológa.
Výchovno – vyučovacie výsledky.
Voľný čas počas prázdnin.
31
Príloha č.2
Príloha č.1
32
Download

Plán práce školy na školský rok 2014/2015