Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím
Praktická škola
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Špeciálna materská škola
Školský klub detí
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
PLÁN PRÁCE
ŠKOLSKÝ ROK
2010/2011
Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím
Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa
IČO: 000027987
DIČ: 2021124248
Organizačne pričlenenými zložkami Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím
(OU ŽTP) Nová Baňa podľa Dodatku k zriaďovacej listine číslo 2008/00004-06644 platnej
od 1. 9. 2008 je:
•
•
•
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ŠZŠ ŽTP)
Praktická škola (PRŠ)
Špeciálna materská škola (ŠMŠ)
súčasťami školy sú:
•
•
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)
Školský klub detí (ŠKD)
Účty OU ŽTP Nová Baňa vedené v Štátnej pokladnici, Radlinského 32, Bratislava 15:
Výdavkový účet
7000103378/8180
Sociálny fond
7000103386/8180
Depozitný účet
7000103394/8180
Dary a granty
7000103407/8180
Úroky z domácich úverov a pôžičiek
7000154431/8180
Tuzemské bežné granty
7000154458/8180
Ďalšie admin. a iné poplatky a platby
7000103343/8180
Iné nedaňové príjmy
7000103351/8180
Riaditeľka školy: PaedDr. Margita Štrbová
Zástupca riaditeľky pre OU ŽTP, PRŠ, C variant ŠZŠ ŽTP a ŠKD: Mgr. Anton Segéň
Zástupkyňa riaditeľky pre ŠZŠ ŽTP, ŠMŠ a CŠPP: PaedDr. Karin Gažiová
Vedúca ekonomicko-administratívneho a technicko-hospodárskeho úseku: Helena Holá
II.
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2010/2011
Prvý polrok 2010/2011 sa začína 1. septembra 2010, vyučovanie sa začína 2. septembra 2010 a končí sa
31. januára 2011.
Druhý polrok 2010/2011 sa začína 1. februára 2011 a končí sa 30. júna 2011.
Školský rok 2010/2011 bude trvať spolu 251 pracovných dní.
Posledný deň
vyučovaniaŠ
pred začiatkom
prázdnin
28. október 2010
(štvrtok)
Prázdniny
jesenné
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
po prázdninách
29. október –
2. november 2010
3. november 2010
(streda)
vianočné
22. december 2010
(streda)
23. december 2010 –
7. január 2011
10. január 2011
(pondelok)
polročné
28. január 2011
(piatok)
31. január 2011
(pondelok)
1. február 2011
(utorok)
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
11. február 2011
(piatok)
14. február –
18. február 2011
21. február 2011
(pondelok)
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
18. február 2011
(piatok)
21. február –
25. február 2011
28. február 2011
(pondelok)
Košický kraj,
Prešovský kraj
25. február 2011
(piatok)
28. február –
4. marec 2011
7. marec 2011
(pondelok)
20. apríl 2011 (streda)
21. apríl –
26. apríl 2011
27. apríl 2011 (streda)
30. jún 2011 (štvrtok)
1. júl –
2. september 2011
5. september 2011
(pondelok)
jarné
veľkonočné
letné
Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti
a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom
rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.
TRIEDY A TRIEDNICTVO V ŠK. ROKU 2010/2011
Špeciálna materská škola – Mária Škvarková
Špeciálna základná škola
I. A
Mgr. Marianna Koniarová
II. A
Mgr. Stanislava Papánková
III. A
Mgr. Kamila Turzová
V. A
Mgr. Iveta Svetíková
VI. A
Mgr. Martin Mikuška
VII. A Mgr. Ľubica Predmeská
IX. A
Mgr. Ladislav Sobotka
OU pre žiakov s telesným postihnutím
III. K
Mgr. Jarmila Macková
I. Z
Mgr. Ingrid Uškrtová
III. Z
Blanka Búryová
I. IVP-B
II. IVP-B
III. IVP-B
IV. IVP-B
V. IVP-A
VI. IVP-A
VII. IVP-N
VIII. IVP-Z
IX. IVP-C
Mgr. Filoména Pittnerová
Mgr. Kamila Adamcová
Mgr. Ján Píš
Mgr. Ľuboš Tužinský
Ing. Adriana Rojíková
Mgr. Jana Vozárová
PaedDr. Anna Vozárová
Mgr. Katarína Kúdelová
PhDr. Júlia Ditteová
Praktická škola
I. P
Jana Michalovská
II. PA Mgr. Dana Podušková
II. PB Mgr. Eva Lauková
III. P
Mgr. Anna Budinská
III.
ZOZNAM ŽIAKOV A ICH ZARADENIE DO TRIED
V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011 K 15. 09. 2010
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Špeciálna materská škola
1. Frederik Baranec
2. Šimon Fukáč
3. Dominika Kováčiková
4. Sofia Lihocká
5. Benjamín Štrbík
I. A Mgr. M. Koniarová
1. Martina Benčúriková
2. Samuel Nemček
3. Diana Šopoňová
4. Emma Volfová
5. Viktória Žemberyová
II. A Mgr. S. Papánková
1. Lenka Chlustová
2. Johana Ihracká
3. Natália Nemcová
4. Miroslava Polcová
5. Dávid Šaközi
III. A Mgr. K. Turzová
3. roč.
1. Andrej Paštinský
2. Tomáš Supuka
V. A Mgr. I. Svetíková
4. roč.
1. Patrik Čech
2. Gabriel Kováč
PRR
1. Ema Adamcová
2. Tatiana Barancová
5. roč.
1. Ján Schneider
2. Adam Vlačuha
3. Dávid Vlačuha
VI. A Mgr. M. Mikuška
1. Patrik Baraňai
2. Tomáš Berky
3. Roman Bobiš
4. Lukáš Cévar
5. Kristína Genyová
6. Adam Kutak
VII. A Mgr. Ľ. Predmeská
1. Igor Baraňai
2. Igor Ďurač
3. Laura Geňová
4. Jaroslava Kováčová
5. Adriána Matoušeková
6. Angelika Mikušová
7. Marek Súkeník
IX. A Mgr. L. Sobotka
8. roč.
1. Karin Káčerová
2. Lenka Vaštíková
I. IVP-B Mgr. F. Pittnerová
3. roč.
1. Adam Benčúrik
2. Zuzana Ihracká
9. roč.
1. Matej Fiala
2. Bartolomej Geňa
3. Ján Králiček
4. Zoltán Ligárt
4. roč.
1. Timotej Šatura
2. Patrícia Zupková
III. IVP-B Mgr. J. Píš
7. roč.
1. Jaroslav Fadin
2. Martin Kuťa
IV. IVP-B Mgr. Ľ. Tužinský
8. roč.
1. Dušan Bitara
2. Patrícia Farkašová
3. Miroslav Goral
4. Dávid Kašpar
5. Klára Székerová
6. Tatiana Šuchterová
II. IVP-B Mgr. K. Adamcová
5. roč.
1. Tatiana Vozárová
6. roč.
1. Lukáš Léb
2. Sáva Šarköziová
9. roč.
1. Zuzana Ferkodičová
2. Martina Ličková
V. IVP-A Ing. A. Rojíková
2. roč.
1. Petra Gubániová
7. roč.
1. Jakub Hrnčiar
2. Mária Sádovská
3. Monika Zakhariasová
9. roč.
1. Anna Székerová
10. roč.
1. Peter Srnka
VI. IVP-A Mgr. J. Vozárová
1. roč.
1. Tomáš Barry
6. roč.
1. Martin Knapek
VII. IVP-N PaedDr. A. Vozárová
2. roč.
1. Andrej Makovický
2. Barbora Matisová
8. roč.
1. Róbert Hlaváčik
9. roč.
1. Andrea Rajčanová
2. Ivana Rajčanová
10. roč.
1. Michal Krajčo
10. roč.
1. Martin Tisončík
VIII. IVP-Z Mgr. K. Kúdelová
1. roč.
2. Denis Lalkovič
IX. IVP-C PhDr. Júlia Ditteová
2. roč.
1. René Rákoczy
2. Monika Varsová
4. roč.
1. Kristián Kováč
4. roč.
1. Martin Hudec
7. roč.
1. Peter Jakubík
2. Karol Varádi
5. roč.
1. Patrik Puška
8. roč.
1. Eduard Kocian
Praktická škola
I. P J. Michalovská
1. Martin Gábor
2. Radka Goralová
3. Michal Jasaň
4. Rastislav Kolek
5. Adrián Raček
6. Emma Šerešová
II. PA Mgr. D. Podušková
1. Natália Hajdúová
2. Jakub Maxina
3. Marianna Michňová
4. Simon Cilling
5. Lukáš Dubina
II. PB Mgr. E. Lauková
2. roč.
1. Petra Bakaljarová
2. Silvia Franclová
3. Miroslav Kavický
4. Jozef Lieskovský
3. roč.
1. Monika Holubová
2. Matúš Merčák
III. P Mgr. A. Budinská
1. Roman Bertók
2. Alexander Illéš
3. Michal Oravec
4. Michal Plancsík
5. Michal Verner
6. Patrik Zaťko
Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím
III. K Mgr. J. Macková
1. roč.
1. Justína Čorejová
2. Juliana Dubinová
3. Lucia Eremiášová
4. Elena Gibaľová
5. Renáta Štrkáčová
3. roč.
1. Darina Dodoková
2. Martina Palatinusová
3. Nikola Štrkáčová
I.Z Mgr. I. Uškrtová
1. Martin Michalovič
2. Matúš Mikle
3. Ján Považan
4. Patrik Puplič
5. Tomáš Rečlo
6. Gabriel Smiknya
7. Martin Šarközi
8. Lukáš Šarközy
9. Tomáš Tomčány
Súhrnné počty žiakov v jednotlivých zložkách:
ŠMŠ:
5
ŠZŠ ŽTP:
79
PRŠ:
23
OU:
25_______
Śpolu
132
III. Z B. Búryová
2. roč.
1. Maja Farkašová
2. Tomáš Šatara
3. Ján Šmondrk
4. Michal Šuhajnár
3. roč.
1. Juraj Bolya
2. Martin Glezgo
3. Patrik Kavický
4. Natália Vo Thanh
Súhrnné počty žiakov tried v jednotlivých zložkách školy
Počet žiakov ŠMŠ:
5 z toho chlapci 3 a dievčatá 2
Počet žiakov ŠZŠ ŽTP: variant A
variant B
variant C
žiaci s autismom s mentálnym postihnutím
žiaci s ťažkou poruchou komunik. schopnosti
žiaci so zrakovým postihnutím
Počet žiakov PRŠ:
23 z toho chlapci 16 a dievčatá 7
Počet žiakov OU ŽTP: 25 z toho chlapci 15 a dievčatá 10
38 – chlapci 21, dievčatá 17
19 – chlapci 9, dievčatá 10
5 – chlapci 4, dievčatá 1
7 – chlapci 4, dievčatá 3
5 – chlapci 2, dievčatá 3
4 – chlapci 4, dievča 1
IV.
PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2010/2011
riaditeľka OU ŽTP
PaedDr. Margita Štrbová
zástupca riaditeľa pre OU ŽTP, PRŠ, ŠZŠ ŽTP variant C, ŠKD
Mgr. Anton Segéň
zástupkyňa riaditeľa pre ŠZŠ ŽTP, ŠMŠ a CŠPP
PaedDr. Karin Gažiová
Vedúca ekonomicko-administratívneho a technicko-hospodárskeho úseku: Helena Holá
Výchovný poradca
Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
Kronikár
Koordinátor civilnej ochrany
Správca siete a IKT
Technik BOZP
Technik PO
Mgr. Jarmila Macková
Mgr. Eva Lacková
Mgr. Katarína Kúdelová
Mgr. Anton Segéň
Andrej Búry
Monika Leštáková
Jozef Kasan
Počty zamestnancov podľa pracovného zaradenia
24 pedagógovia
• Mgr. Kamila Adamcová
• Mgr. Anna Budinská
• PhDr. Júlia Ditteová
• Mgr. Marianna Koniarová
• Mgr. Katarína Kúdelová
• Mgr. Eva Lauková
• Mgr. Jarmila Macková
• Jana Michalovská
• Mgr. Martin Mikuška
• Mgr. Stanislava Papánková
• Mgr. Ján Píš
• Mgr. Filoména Pittnerová
• Mgr. Dana Podušková
• Mgr. Jozef Polc
• Mgr. Ľubica Predmeská
• Ing. Adriana Rojíková
• Mgr. Ladislav Sobotka
• Mgr. Iveta Svetíková
• Mgr. Mária Škvarková
• Mgr. Kamila Turzová
• Mgr. Ingrid Uškrtová
• PaedDr. Anna Vozárová
• Mgr. Jana Vozárová
•
Mgr. Renáta Wolfová
6 Odborní zamestnanci centra špeciálno-pedagogického poradenstva
• Mgr. Zuzana Ďurinová – liečebný pedagóg
• PaedDr. Karin Gažiová – tyflopéd, psychopéd
• Mgr. Katarína Kúdelová – tyflopéd, psychopéd
•
Mgr. Eva Lacková – psychológ
• Mgr. Anna Škvarková – psychopéd, logopéd, surdopéd, poruchy učenia, neurobiofeedback
•
PaedDr. Anna Vozárová – somatopéd, psychopéd, augumentatívna a alternatívna komunikácia
2 Vychovávatelia
• Mgr. Zuzana Ďurinová
•
Ján Ruman
4 Asistenti učiteľa
• Bc. Mária Adamcová
• Andrej Búry
• Viera Šipikalová
•
Zuzana Štrbíková
4 Majstri odborného výcviku
• Mária Borošová
•
Blanka Búryová
• Mgr. Renáta Gregorová
•
Mgr. Jozef Polc
2 Upratovačky
• Mária Frndová
•
Rozália Šuhajdová
1 Hospodárka
•
Ing. Katarína Holá
1 Mzdová účtovníčka
•
Helena Holá
1 Sociálna pracovníčka
•
Mgr. Andrea Pavlová
4 Vedúci zamestnanci
•
PaedDr. Margita Štrbová
•
PaedDr. Karin Gažiová
•
Mgr. Anton Segéň
•
Helena Holá
METODICKÉ ZDRUŽENIA ŠKOLY
MZ I.
Vedúci: Mgr. Ladislav Sobotka
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Mgr. Marianna Koniarová
Mgr. Stanislava Papánková
Mgr. Kamila Turzová
Mgr. Iveta Svetíková
Mgr. Martin Mikuška
Mgr. Ľubica Predmeská
Andrej Búry
PaedDr. Karin Gažiová
MZ II.
Vedúci: PaedDr. Anna Vozárová
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Mgr. Mária Škvarková
Ing. Adriána Rojíková
Mgr. Jana Vozárová
Mgr. Katarína Kúdelová
PhDr. Júlia Ditteová
Zuzana Štrbíková
Viera Šipikalová
Bc. Mária Adamcová
PaedDr. Karin Gažiová
MZ III.
Vedúci: Mgr. Anna Budinská
MZ IV.
Vedúci: Mgr. Ingrid Uškrtová
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Mgr. Kamila Adamcová
Mgr. Ján Píš
Mgr. Renáta Wolfová
Mgr. Filoména Pittnerová
Mgr. Eva Lauková
Jana Michalovská
Mgr. Anton Segéň
Mgr. Jarmila Macková
Mgr. Dana Podušková
Mgr. Jozef Polc
Blanka Búryová
Mária Borošová
Mgr. Renáta Gregorová
Ján Ruman
Mgr. Zuzana Ďurinová
Mgr. Anton Segéň
SPRÁVCOVIA
KABINETOV
Školský rok 2010/2011
Mgr. Anna Budinská
Blanka Búryová
Ing. Adriana Rojíková
PhDr. Júlia Ditteová
Mgr. Mária Škvarková
Mgr. Katarína Kúdelová
Mária Borošová
Mgr. Mariana Koniarová
Mgr. Jarmila Macková
Mgr. Martin Mikuška
Andrej Búry
Mgr. Dana Podušková
Mgr. Filoména Pittnerová
Mgr. Ľubica Predmeská (od 1. 1. 2011)
Mgr. Kamila Turzová
Mgr. Ladislav Sobotka
Mgr. Eva Lacková
Mgr. Kamila Adamcová
Mgr. Ingrid Uškrtová
PaedDr. Anna Vozárová
Mgr. Iveta Svetíková
Mgr. Eva Lauková
Mgr. Zuzana Ďurinová
PaedDr. Karin Gažiová
Mgr. Anna Škvarková
Hudobná výchova
Školský pozemok, pracovné náradie
Fyzika, Chémia
Školská kuchynka
Videotéka
Kronika
Látky, kroje a kostýmy
Spoločenské hry a stavebnice
Matematika
Školská dielňa
Audio- a CD nosiče, výukový softvér
Školská čajovňa
Jazyk slovenský
Jazyk slovenský
Prírodopis a Vlastiveda
Zemepis, Dejepis
Testy a diagnostický materiál
Telesná výchova
Pracovné vyuč. – dievčatá, Výtvar. vých.
Lego stavebnice, pomôcky pre AAK
Knižnica
Noviny, časopisy
Snoezelen, Muzikoterap., Stimulač. miest.
Tyfolpedické pomôcky
Špeciálne pomôcky CŠPP
ČASOVÝ A OBSAHOVÝ PLÁN PEDAGOGICKÝCH RÁD A PRACOVÝCH PORÁD
V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
Pedagogická rada 27. 8. 2010
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh pri príprave šk. roka 2010/2011
3. Informácie o hlavných zámeroch na úseku vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v školskom roku 2010/2011, prerokovanie aktuálneho školského
vzdelávacieho programu
4. Príprava plánu práce školy pre šk. rok 2010/2011
5. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu vo všetkých zložkách školy
6. Prerokovanie výnimiek v počte žiakov v triedach
7. Organizácia práce v záujmových krúžkoch
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Pedagogická rada 29. 9. 2010
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Plány práce MZ I, II, III, IV, výchovného poradcu, koordinátora prevencie patologických javov,
záujmových krúžkov, CŠPP, ŠKD, ŠMŠ
4. Informácia o aktuálnom plnení projektov v škole
5. Adaptácia žiakov vo vyučovacom procese vo všetkých zložkách školy
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Pracovná porada 27. 10. 2010
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Školenie v oblasti BOZP pre všetkých zamestnancov školy
4. Podujatia a aktivity školy do konca kalendárneho roka
5. Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku školy
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Pedagogická rada 24. 11. 2010
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. štvrťrok v jednotlivých zložkách školy
4. Koordinácia spolupráce školy a DSS
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Pracovná porada 22. 12. 2010
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o hospodárení školy v roku 2010
4. Správa o výsledkoch inventarizácie
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Pedagogická rada 24. 1. 2011
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok šk. roku 2010/2011
4. Prehodnotenie a zosúladenie výchovno-vzdelávacích postupov školy a DSS
5. Pokyny k spracovaniu pedagogickej dokumentácie
6. Prerokovanie plánu dovoleniek na rok 2011 a podmienok čerpania prac. voľna
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Pedagogická rada 23. 2. 2011
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie ročného plánu práce za 1. polrok šk. roka 2010/2011
4. Návrhy na zlepšenie organizácie práce pri výchove a vzdelávaní žiakov školy
5. Návrhy na rozšírenie materiálno-technického vybavenia školy, potreba učebných pomôcok
6. Koordinácia kultúrnych, spoločenských a športových aktivít do konca školského roka 2010/2011
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Pedagogická rada 25. 3. 2011
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozpis záväzných ukazovateľov čerpania finančných prostriedkov pre rok 2011
4. Správa o činnosti OZ Slniečko
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Pedagogická rada 27. 4. 2011
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 3. štvrťrok šk. roku 2010/2011
4. Správa výchovného poradcu o príprave prijímacieho konania
5. Koordinácia spoločných úloh školy a DSS
6. Organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a záverečných učňovských skúšok
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Pedagogická rada 25. 5. 2011
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Prerokovanie návrhov na stanovenie úväzkov, triednictva a organizácie školského roka 2011/2012
4. Organizačné pokyny pre inventarizáciu pomôcok v kabinetoch
5. Aktuálne informácie z oblasti BOZP
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Pedagogická rada 22. 6. 2011
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2010/2011
4. Správa o plnení plánu práce za školský rok 2010/2011
5. Organizácia práce počas letných prázdnin a príprava školského roka 2011/2012
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Zasadnutia ďalších poradných orgánov riaditeľa školy
Každý utorok v čase od 7:05 hod., okrem týždňa, v ktorom je riadna pedagogická rada alebo pracovná
porada, bude informatívna operatívna pracovná porada pre všetkých zamestnancov okrem upratovačiek
v spoločenskej miestnosti školy na 4. poschodí.
Každú tretiu stredu v mesiaci bude zasadať rozšírené vedenie školy – gremiálna rada v čase od 7:00 hod.
do 7:30 hod. Gremiálnu radu vedie riaditeľka školy a zúčastňujú sa jej vedúci zamestnanci školy, vedúci
metodických združení, predseda Rady školy.
Každú prvú stredu v mesiaci od 7:00 hod. do 7:30 hod. je pracovná porada všetkých zamestnancov
CŠPP. Poradu vedie riaditeľka alebo zástupkyňa riaditeľky školy, alebo poverený zamestnanec.
V prípade potreby riaditeľka školy zvoláva mimoriadnu pedagogickú radu, mimoriadnu pracovnú poradu
alebo mimoriadne zasadnutie gremiálnej rady.
V Novej Bani dňa 26. 08. 2010
PaedDr. Margita Štrbová
riaditeľka školy
PLÁN, ZAMERANIE A OBSAH VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY V ŠKOLSKOM ROKU
2010/2011
1.
ŠTRUKTÚRA VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY
Úsek plnenia základných povinností zamestnancov
• Plnenie povinností zamestnancami
• Dodržiavanie pracovného poriadku
• Vedenie pedagogickej dokumentácie
• Plnenie platnej legislatívy – zákony, vyhlášky, smernice, interné pokyny
• Dodržiavanie pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok a plnenie interných
plánov, smerníc a pokynov školy
Úsek pedagogický
a/Spôsobilosti a povinnosti pedagogických zamestnancov
•
•
•
•
Odborný a pedagogický rast a kontinuálne vzdelávanie
Demokratizácia a humanizácia vzťahu k žiakom
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
Organizácia činností v poradných a správnych orgánoch školy
b/ Kontrola stavu, úrovne a výsledkov vzdelávacieho procesu
Kontrola výchovno-vzdelávacej práce učiteľa, vychovávateľa, asistenta učiteľa, majstra
odborného výcviku, odborného zamestnanca CŠPP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sledovanie rešpektovania práv dieťaťa
Kontrola organizácie vyučovania a výchovy – psychohygiena
Realizácia školského vzdelávacieho programu
Realizácia nadpredmetovej problematiky environmentálnej výchovy
Koncipovanie a realizácia časovo-tematických programov vzdelávania podľa školského
vzdelávacieho programu a riadenie edukačného procesu
Kontrola a definovanie účelnosti a efektívnosti využívania metód, foriem a prostriedkov pri vyučovaní
a rozvoji osobnosti žiaka
Komunikácia, demokratizácia a humanizácia vzťahu učiteľ – žiak, spätná väzba a hodnotenie
Monitorovanie spolupráce s rodičmi
Príprava na proces a rozvoj osobnosti pedagógov
Kontrola procesu adaptačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
Kontrola kvality a úspešnosti práce v CŠPP
Sledovanie aktivít mimo vyučovania
c/ Kontrola žiaka
•
•
•
•
•
•
Kontrola, sledovanie a diagnostikovanie činnosti žiakov v procese vzdelávania
Uplatnenie objektívnych metód a prostriedkov na výkony, výsledky žiakov a ich činnosť s prísnym
rešpektovaním individuálneho prístupu
Definovanie socializácie žiakov – aktivita, záujem, komunikatívnosť, postoje k hodnotám,
sebadisciplína, spoločenské vystupovanie a životná orientácia
Klasifikácia, hodnotenie – objektivizácia, mravný aspekt hodnotenia
Racionálna príprava žiakov na reálny život
Mimovyučovacia činnosť žiakov
Úsek hospodársko-prevádzkových činností
•
•
Kontrola hospodárenia, čerpanie rozpočtu, využívanie pohyblivých platových zložiek
Efektívne využívanie pridelených finančných a materiálnych prostriedkov v súlade s predpismi
a potrebami
•
•
•
•
•
Šetrenie materiálu – školských potrieb, učebníc, pomôcok, objektov
Kontrola vedenia dokumentácie, spisového a skartačného poriadku – sledovanie dodržiavania
záväzných termínov
Kontrola hygieny, PO a noriem BOZP
Údržba majetku – primeranosť, odpisy, evidencia, skladovanie pomôcok, zbierok, didaktickej
techniky, inventarizácie, vybavenie
Získavanie sponzorov pre školu
Výstupy a závery kontrolnej činnosti
Každá činnosť v rámci plánu vnútroškolskej kontroly by mala vyústiť do záverov – presne formulovaných,
jasne, zrozumiteľne, so zodpovednosťou.
1. Ústne prerokovanie: pohovor
2. Písomné: a/ záznam o kontrole, hospitácii, kontrole opatrení
b/ správa – (polročná, výročná (pedagogická rada))
2.
PERSONÁLNA A OBSAHOVÁ REALIZÁCIA VNÚTROŠKOLSKEJ
KONTROLY
Vnútroškolskú kontrolu vykonávajú:
- riaditeľ školy
- zástupcovia riaditeľa a ostatní vedúci zamestnanci
- vedúci MZ
- hospodárka
- technik BOZP
- učiteľ
- výchovný poradca
- triedny učiteľ
- vychovávateľ školského klubu detí
- upratovačky
Riaditeľ školy s právnou subjektivitou nie je len vedúcim zamestnancom organizácie, ale aj riaditeľom
organizácie so všetkými právami a povinnosťami. Dominujú povinnosti. Riaditeľ školy poveruje, definuje
a stanoví úlohy v kontrolnej činnosti v školskom roku:
- písomne stanoví rozsah zodpovednosti
- urobí kvalitný výber kontrolných zamestnancov
- pripraví zamestnancov pre kontrolu
- spracuje dokumentáciu
Obsah kontroly riaditeľa školy
Pedagogická oblasť:
• spracovanie pracovného poriadku, vnútorného poriadku – ich inovácie a kontrola realizácie
• spracovanie plánu práce školy – kontrola realizácie
• spracovanie plánu vnútroškolskej kontroly a jej realizácie
• kontrola plnenia záverov školskej inšpekcie a nápravných opatrení
• kontrola spracovania plánu porád, gremiálnych porád, zasadnutí MZ
• kontrola prípravy zamestnancov na rokovanie
• kontrola prijatých opatrení
• kontrola plnenia programu prevencie negatívnych javov, osobitne u žiakov a informuje rodičov
o stave prijatých opatrení
• spolupracuje a kontroluje realizáciu dohodnutých úloh s radou školy, združením rodičov
• kontroluje strategické zámery rozvoja školy, spoluprácu s organizáciami a verejnosťou
Ekonomická oblasť:
• kontroluje plnenie rozpočtu
• kontroluje dodržiavanie ustanovení obchodného zákonníka
• kontroluje dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní
• kontroluje inventarizáciu majetku
• kontroluje dodržiavanie ročnej účtovnej uzávierky
• schvaľuje investície, uzatvára zmluvy v oblasti investičnej výstavby
• kontroluje uzatváranie hospodárskych zmlúv
• kontroluje priestory zverené triedam a učiteľom
• kontroluje vykonávanie stavebných prác, ich kvalitu a ceny
• kontroluje plnenie zásad o bezpečnosti práce
Pracovno-právna oblasť:
• kontroluje a realizuje personálne obsadenie školy
• uzatvára dohody o prácach vykonaných mimo pracovný pomer a tieto kontroluje
• kontroluje plnenie plánu dovoleniek
• schvaľuje a kontroluje pracovné cesty
• nariaďuje prácu nadčas a kontroluje čerpanie náhradného voľna
• určuje a kontroluje náplne všetkých kategórií zamestnancov
• kontroluje osobné spisy, zodpovedá za ich aktualizáciu, archiváciu a odstúpenie novému
zamestnávateľovi
• prijíma zamestnancov do pracovného pomeru, v súvislosti s tým vyhotovuje pracovné zmluvy,
zabezpečuje personálne obsadenie školy
• v súlade so zákonníkom práce uzatvára dohody o zmene podmienok dohodnutých v pracovnej
zmluve
• rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením
pracovného pomeru, skončením v skúšobnej dobe
• v súlade so Zákonníkom práce preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce
• určuje čerpanie dovolenky na zotavenie
• poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach zo strany zamestnanca a pri prekážkach
z dôvodu všeobecného záujmu
• stanovuje rámce náplní práce všetkých kategórií zamestnancov školy
• vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium zamestnancov školy
• vydáva doklad o ukončení pracovného pomeru, potvrdenie o dĺžke zamestnania, zápočte dôb
zamestnania pre účely nemocenského poistenia, skutočnosti pre posúdenie nároku na dovolenku na
zotavenie, záväzkov zamestnanca voči organizácii, vykonávaných zrážok, prihlášku nároku na
prídavky, prehľad pracovnej neschopnosti zamestnancov
• zodpovedá za správnosť evidencie osobných spisov zamestnancov a ich aktualizáciu
Mzdová oblasť:
• posudzuje kvalifikačné požiadavky zamestnancov a ich zaraďovanie do príslušných platových tried,
pracovných tried a platových stupňov a rozhoduje o platových náležitostiach v zmysle platných
predpisov o odmeňovaní zamestnancov v rozpočtových organizáciách
• priznáva náhrady miezd v zmysle ustanovení Zákonníka práce a príslušných osobitných zákonných
predpisov
• rozhoduje o pridelení počtu nadčasových hodín učiteľom
• zabezpečuje kompletnú a správnu likvidáciu miezd všetkých zamestnancov v stanovených
výplatných termínoch (vrátane daní a zrážok, dávok nemocenského poistenia, peňažnej pomoci
v materstve, rodinných prídavkov a pod.)
• zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie platných štatistických výkazov podľa
stanovených termínov a v požadovanom rozsahu
• zabezpečuje platobný styk s peňažnými ústavmi a bankami
Oblasť pracovných podmienok:
• zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa nadobudnutého
vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej vyhlášky o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
• sústavne sa stará o odborný, pedagogický a osobnostný rast zamestnancov školy
• zamestnancom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a zručnosti
• vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy
•
•
•
zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s novými
predpismi
bezodkladne odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich evidenciu,
oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu
v oblasti sociálnych činností a starostlivosti o zamestnancov realizuje úlohy v súlade
s ustanoveniami vyššej kolektívnej zmluvy
Obsah kontroly zástupcu riaditeľa školy:
Pedagogický zástupca riaditeľa školy
o sleduje a kontroluje prospech žiakov (pri vstupe, priebežne a pri výstupe) podľa klasifikačných
období
o sleduje správanie žiakov a plnenie výchovných opatrení
o tvorí triedy a dodržuje zásady naplnenosti
o schvaľuje a kontroluje delené vyučovanie a vyťaženosť priestorov
o kontroluje klasifikáciu voliteľných a nepovinných predmetov
o organizuje a kontroluje priebeh opravných a komisionálnych skúšok
o koncipuje rozvrh hodín na základe zásad psychohygieny
o zabezpečuje zastupovanie za neprítomného učiteľa a kontroluje kvalitu zastupovania
o kontroluje dôslednosť v evidencii neprítomnosti na vyučovaní – robí rozbor príčin a navrhuje
opatrenia
o organizuje kurzy, mimoškolské podujatia, určuje dozor a kontroluje jeho realizáciu
o kontroluje realizáciu školského vzdel. programu a aktuálne povolené úpravy
o kontroluje úroveň časovo-tematického programu výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho
aktualizáciu, inováciu a komplexnosť
o riadi a kontroluje činnosť MZ
o kontroluje realizáciu školského vzdelávacieho programu
o kontroluje a motivuje prácu a aktivitu triednych učiteľov
o kontroluje využívanie pomôcok, didaktickej techniky a navrhuje optimálny stav, ktorý zabezpečuje
efektívne vyučovanie
o kontroluje výchovné poradenstvo na škole
o koncipuje a kontroluje program práce s talentovanými žiakmi (prácu v záujmových útvaroch,
záujmovú činnosť a súťaže)
o kontroluje aktuálnosť názornej propagácie školy a webovej stránky školy
o kontroluje zameranie a realizáciu koncoročných výletov, exkurzií a zájazdov
o podporuje a kontroluje odborno-osobnostný rast učiteľov ako aj aplikáciu získaných poznatkov
o na základe kontroly výchovy a vzdelávania (podľa stanovených kritérií) navrhuje odmeny učiteľom
na svojom úseku v spolupráci s ostatnými vedúcimi zamestnancami
o kontroluje podľa vypracovaného projektu realizáciu adaptačného vzdelávania na škole
o jedenkrát ročne realizuje hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov na svojom úseku
a vyhotovuje o tom písomný záznam
Hospodárka školy
o vypracováva celoročný finančný plán školy, kontroluje jeho realizáciu a plnenie
o plánuje investície, opravy, materiálno-technické zabezpečenie – kontroluje úsek
o pripravuje na uzatvorenie hospodárske zmluvy mimo investičnej výstavby
o vedie a kontroluje stav hmotného a nehmotného majetku, sleduje a kontroluje spotrebu energie
o vystavuje objednávky
o nakupuje základné prostriedky, náradie a materiálne zásoby
o kontroluje dodávky materiálov, výkon uskutočnených prác a služieb pre školu. Postupuje podľa
zákona o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a výkonov. Dodržuje zákon o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku
o zabezpečuje a vedie inventarizáciu majetku, vypracováva rozbory hospodárenia spolu s ostatnými
zamestnancami školy
o stará sa o včasnú a hospodárnu údržbu a modernizáciu objektov a zariadení školy, kontroluje
znižovanie prevádzkových nákladov. Eviduje pracovné cesty, kontroluje ich opodstatnenosť a prínos
o zabezpečuje a kontroluje prevádzku automobilov, vystavuje cestovné príkazy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
zabezpečuje objekty a ich vybavenie proti odcudzeniu a poškodeniu, navrhuje a kontroluje zmluvy
o hmotnej zodpovednosti
pripravuje a kontroluje mesačné plány čerpania finančných prostriedkov
zabezpečuje a kontroluje bankový styk, pokladničné príjmy a údaje podľa rozpočtu, zabezpečuje
kontakt s dodávateľmi a veriteľmi
vedie účtovnú hotovosť školy a kontroluje preplácanie drobných výdavkov, vyhotovuje príjmové
a výdavkové doklady a šeky pre výber hotovosti z banky
pripravuje pracovné zmluvy a doplnky k nim, pripravuje a kontroluje návrh dohôd o prácach
konaných mimo pracovného pomeru
organizuje podnikateľskú činnosť
vedie a kontroluje osobnú agendu zamestnancov školy
vedie evidenciu o kvalifikovanosti zamestnancov školy, zvyšovaní kvalifikácie, dĺžku zamestnania
pre účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia
zostavuje plán dovoleniek a eviduje pracovné voľná a náhradné voľná
likviduje mzdy všetkých zamestnancov v stanovených výplatných termínoch (vrátane dávok
a dohodnutých zrážok)
spracováva štatistické výkazy za mzdový a ekonomický úsek – zabezpečuje ochranu osobných
údajov zamestnancov
organizuje a kontroluje zdravotné prehliadky zamestnancov školy
eviduje kontroly, inšpekcie na úseku BOZP a PO, realizuje vlastné kontroly, kontroluje plnenie
uložených opatrení v tejto oblasti
zaškoľuje nových zamestnancov a vykonáva pravidelné poučenia zamestnancov a žiakov,
aktualizuje nové legislatívne úpravy
kontroluje spôsobilosť vykonávať funkcie na škole, pre ktoré sa vyžaduje vykonať špecializované
skúšky
Obsah kontroly vedúceho MZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
riadi a kontroluje špecializovanú mikroskupinu zamestnancov pri realizácii predpísaného obsahu
vykonáva kvalitnú, príkladnú výchovno-vzdelávaciu prácu
iniciuje, koordinuje a kontroluje aplikáciu nových metód a prostriedkov v procese skupiny predmetov
MZ
vykonáva kontrolno-hospitačnú a metodickú činnosť podľa vlastného časového harmonogramu,
koordinovane s ostatnými zamestnancami školy
kvartálne vyhodnocuje na zasadnutiach plnenie plánu a aktuálnych úloh školy
kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov špecifických pre skupiny predmetov
kooperuje s MC, inými pracoviskami pri odbornom raste, zabezpečuje informovanosť členov MZ
kontroluje, prerokúva a predkladá na schválenie RŠ obsah a témy záverečných skúšok a predmetnú
časť školského vzdelávacieho programu
vyjadruje sa k projektom vzdelávania, učebniciam a školskému vzdel. programu
kontroluje a zabezpečuje adaptačné vzdelávanie podľa projektu a kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov
Obsah kontroly učiteľa
Kontrolná činnosť učiteľa je spojená s riadením vyučovacieho procesu
Kontroluje žiaka:
- pri vstupe na školu
- priebežne
- pri výstupe
Harmonizácia a demokratizácia práce v kontrolnej činnosti učiteľa obsahuje tieto zásady:
- komplexného hodnotenia
- relatívneho hodnotenia
- optimálnej pedagogickej klímy
- zásadu zapojenia žiakov do kontrolnej činnosti ako podnet pre
sebahodnotenie a sebazdokonaľovanie
 kontrola osvojenia teoretických poznatkov
 osvojenie špecifických zručností a poznatkov
 osvojenie pohybových schopností a zručností
 stav vychovanosti žiakov
sebakontrolu,
Proces kontrolnej činnosti sa končí hodnotením a klasifikáciou. Dôležitým prostriedkom pre kvalitnú analýzu
je pedagogická dokumentácia a evidencia výsledkov. Je špecifická pre každú skupinu predmetov
s prihliadnutím na individuálne osobitosti žiakov.
Obsah kontroly výchovného poradcu školy





integruje pedagogických zamestnancov, informačne, odborno-metodicky a poradensky pre plnenie
nadpredmetových problematík
analyzuje stav správania, psychického a sociálneho vývinu žiakov, informuje školských
zamestnancov a rodičov
vytvára priestor pre individuálne alebo skupinové konzultácie so žiakmi ku komplexným otázkam
výchovy
koordinuje a kontroluje prácu triednych učiteľov v oblasti prevencie proti negatívnym javom, navrhuje
odborné vyšetrenie žiakov a sleduje terapiu
komunikuje so spoločenskými a občianskymi inštitúciami, udržuje a rozvíja ich kontakty so školou
Obsah kontroly triedneho učiteľa







aktuálne je informovaný o žiakoch a ich rodinnom prostredí
systematicky kontroluje správanie, dochádzku, celkový prospech žiakov, kooperuje s rodičmi
koordinuje spoluprácu s vyučujúcimi v triede
vedie a kontroluje triednu dokumentáciu
plánuje, koordinuje obsah triednických hodín a kontroluje plnenie individuálnych úloh žiakov
sleduje činnosť žiakov mimo vyučovania, pozitívne ich motivuje
koordinuje aktivity žiakov na úseku profesijnej orientácie smerujúce k úspešnému ukončeniu štúdia
na škole
3. ROČNÝ CYKLUS VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY V ŠK. ROKU 2010/2011
Obsah je rozpísaný na úlohy a činnosti nasledujúce v školskom roku ako východisko pre realizáciu
osobám povereným kontrolnou činnosťou. Riaditeľ školy ich môže podľa špecifických podmienok školy
aktuálne upraviť.

















August:
kontrola pripravenosti priestorov školy (kabinety, didaktická technika, učebné
pomôcky, učebnice, odborné učebne, dielne)
kontrola zmlúv o prenájme
personálna pripravenosť školy na školský rok:
- zoznamy žiakov, tried
- obsadenie pedagogických a nepedagogických miest vrátane externých zamestnancov a ich
úväzky
koncepcia vyučovania a výchovy, výchova mimo vyučovania, záujmová činnosť
príprava stratégie a koncepcie riadiacej práce
kontrola inovácie školského vzdelávacieho programu
opravné a komisionálne skúšky
September:
rozvrh hodín
prihlášky žiakov do záujmových krúžkov
spracovanie plánu práce školy a kontrola zabezpečenia úloh v MZ (do 15.09.)
kontrola spracovania plánov MZ (do 30.09.)
plánovanie práce na úseku výchovného poradenstva
kontrola plánov adaptačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
vnútorný poriadok školy
rokovací poriadok pedagogických rád a pracovných porád
kontrola oboznámenia s pravidlami BOZP a PO
kontrola spracovania dokumentácie (triedne knihy, klasifikačné hárky)
















































kontrola adaptácie novoprijatých žiakov
kontrola využitia priestorov, estetizácia tried a nástrojov propagácie a informovanosti
kontrola odberu tlače
doriešenie pracovno-právnych otázok, platové zaradenia
poučenie žiakov o školskom poriadku, BOZP a PO
spracovanie štatistických údajov o počte tried, žiakov, oddelení, delení na skupiny, zber údajov
plán činnosti CO
koncepcia spolupráce s radou školy a združením rodičov
kontrola akceptovania ponúk MPC a zhodnotenie prázdninových školení
zapojenie žiakov do mimovyučovacích aktivít, kontrola účelnosti, rozsahu a aktuálnosti, vydanie
a prijímanie vzdelávacích poukazov
kontrola prípravy a realizácie I. účelového cvičenia
kontrola ustrojenosti žiakov na hodiny praktického a teoretického vyučovania, sociálne a hygienické
zabezpečenie žiakov
prehodnotenie a realizácia návrhov na oslobodenie žiakov od povinnosti
dochádzať do školy a na oslobodenie od jednotlivých predmetov alebo ich časti
plán vnútroškolskej kontroly a jeho kooperatívna realizácia zamestnancami poverenými kontrolou
kontrola inventarizačných zoznamov v triedach a v učebniach
Október:
kontrola koncepcie interných podujatí a aktivít zameraných na sociálnu
integráciu žiakov
ročná previerka BOZP a pracovnej zdravotnej služby
BOZP, PO, CO – kontrola stavu a aktuálne doškolenie zamestnancov
kontrola realizácie nadpredmetových úloh a projektov
kontrola poriadku a hygieny v učebných a ubytovacích priestoroch
koncepcia naplnenosti školy v budúcom školskom roku
kontrola stavu archivácie dokumentov
komplexná kontrola evidencie na úseku výchovného poradenstva
analýza obsahovej realizácie účelových cvičení
kontrola výpožičných zošitov v jednotlivých kabinetoch
November:
kontrola realizácie projektov adaptačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
kontrola výchovnej práce v škole a ŠKD
kontrola využívania didaktickej techniky, učebných pomôcok pri zefektívňovaní procesu, stav
učebných pomôcok
kontrola plnenia povinností zamestnancov podľa ich pracovného zaradenia
kontrola využívania pracovného času
kontrola plánovania a obsahového zamerania práce triednych učiteľov (dochádzka žiakov)
kontrola kúrenia, osvetlenia, hygieny
príprava inventarizácie majetku školy
informatívna kontrola hospodárenia Združenia rodičov
stav a úroveň využívania IKT
plnenie dlhodobých zámerov a koncepcie školy
kontrola čerpania financií zo sociálneho fondu
vyhodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania za I. štvrťrok školského roka
vyhodnotenie výsledkov realizovaných súťaží a starostlivosti o talentovaných žiakov
December:
kontrola dodržiavania klasifikačného poriadku, overovanie vedomostí žiakov, monitorovanie
negatívnych javov
práca MZ na základe analýzy z kontrol za I. štvrťrok
koncoročná inventarizácia – zoznamy chýbajúcich učebných pomôcok
práva a povinnosti žiakov v súlade so školským poriadkom
kontrola a analýza telefónnych účtov
výkaz o knižnici
analýza a príprava rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, návrhy na doplnenie majetku školy
príprava športových podujatí pre žiakov školy
kontrola evidencie a vedenia záznamov klientov v CŠPP












Január:
novoročné stretnutie zamestnancov školy
výsledky kontroly plnenia školského vzdelávacieho programu v jednotlivých súčastiach školy
humanizácia a demokratizácia v podmienkach školy
výsledky kontroly dodržiavania vnútorného poriadku školy
kontrola triednej dokumentácie
riešenie prebytočného neupotrebiteľného majetku
komplexný rozbor hospodárenia, rozpočtu za uplynulý kalendárny rok
kontrola plnenia plánu vnútroškolskej kontroly, úprava, korekcia, spresnenie hospitačnej činnosti
klasifikačná pedagogická rada za I. polrok (individuálny prístup, prevencia negatívnych javov)
kontinuálne vzdelávacie pedagogických a odborných zamestnancov, osobné spisy učiteľov
výkaz o telovýchovných zariadeniach používaných školou
výkaz o školskej dochádzke, prospechu a správaní

Február:
kontrola prípravy žiakov na súťaže
kontrola aktualizácie, estetizácie a propagácie na škole, kontrola aktuálnosti webovej stránky
kontrola efektivity práce a organizácie v školskej dielni
definovanie úrovne medzipredmetových vzťahov, kooperácia medzi MZ
kontrola zložiek výchovy v školskom klube (záujmová, estetická, príprava na vyučovanie)
stav ochrany majetku na základe kontroly
rozbor práceneschopnosti učiteľov a ostatných zamestnancov školy a ich neúčasti na vyučovaní,
pracovisku
kontrola evidencie prekladaných a vymieňaných vyučovacích hodín
kontrola komunikačných schopností žiakov v procese vyučovania a mimo neho, etika vzájomnej
komunikácie
organizačná a obsahová príprava prijímacích skúšok













Marec:
kontrola využívania knižnice školy žiakmi a učiteľmi
dodržiavanie školských vzdelávacích programov
kontrola prípravy združenia rodičov
objednávky pomôcok, techniky, učebníc
spracovanie a odoslanie prihlášok na štúdium na strednej škole
aktuálne výsledky žiakov v súťažiach
kontrola a analýza účasti na hodinách nepovinných alternatívnych predmetov a úroveň vyučovania
príprava plánu exkurzií, výletov v závere školského roka
kontrola plnenia inšpekčných opatrení a iných previerok
hygiena a bezpečnosť pri vyučovaní TV a športovo-záujmovej činnosti
kontrola šetrenia učebných pomôcok
kontrola výkonov nepedagogických zamestnancov
zverejnenie kritérií prijímacích skúšok
















Apríl:
kontrola interného vzdelávania, tvorby metodických dokumentov v MZ
analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3.štvrťrok šk. roka, výsledky
kontroly výchovnej práce vychovávateľov v školskom klube
kontrola dodržiavania hygieny počas desiaty
kontrola čistoty okolia školy a podnety na jej zlepšenie
kontrola čerpania rozpočtu za I. štvrťrok
analýza výkonov pre budúci školský rok a opatrenia v personálnej oblasti
kontrola a previerka objektových útvarov CO – cvičenie, kontrola vybavenia a dokumentácie
príprava cvičenia na ochranu človeka a prírody a účelového cvičenia
príprava záverečných skúšok



Máj:
vyhodnotenie previerok BOZP a PO
kontrola objektu školy a stanovenie nutných opráv a údržby cez letné prázdniny
kontrola priebehu prijímacích skúšok, rozhodnutia o prijatí









analýza a vyhodnotenie úspešnosti žiakov v súťažiach
kontrola realizácie „ochrany človeka a prírody“, sledovanie úrovne realizácie environmentálnej,
zdravotnej a ekologickej výchovy
kontrola realizácie účelového cvičenia
príprava záverečných skúšok
vyhodnotenie výchovnej práce triednych učiteľov a príprava záveru šk. roka
kontrola prípravy školských výletov
kontrola evidencie a vedenia záznamov klientov v CŠPP
vyhodnotenie práce v záujmových krúžkoch



Jún:
príprava objektu školy a kontrola zabezpečenia cez letné prázdniny
oboznámenie žiakov s potrebou učebných pomôcok pre budúci školský rok, kontrola a výmena
učebníc
kontrola stavu a uloženie dokumentácie
ocenenia žiakov po analýze ich úspešnosti
realizácia triednych výletov
vyhodnotenie práce v školskom klube
kontrola a vyhodnotenie správ o priebehu a výsledkov exkurzií a výletov
vyhodnotenie plánov MZ
analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok, výsledky
kontroly výchovnej práce vychovávateľov v školskom klube
výkazy o prospechu, správaní a dochádzke žiakov
opravné skúšky
slávnostné ukončenie školského roka






Júl:
kontrola a uzatvorenie pedagogickej dokumentácie
odovzdanie dokumentácie k archivácii – kontrola
archivácia triednej dokumentácie, dokumentácie záverečných skúšok
plán čerpania dovoleniek a rozpis služieb počas prázdnin
harmonogram opráv a údržby počas letných prázdnin
vypísanie dovolenkových lístkov









HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
AKČNÝ PLÁN
A. Oblasť riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
 Spracovanie koncepčného plánu rozvoja školy pre roky 2010 - 2011
Zodpovednosť: Štrbová, Segéň, Gažiová
Termín: september
 Plán práce MZ, aktualizácia školského vzdelávacieho plán
Zodpovednosť: Budinská, Vozárová, Sobotka, Uškrtová
Termín: september
 Plán práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie patologických javov
Zodpovednosť: Macková, Lacková
Termín: september
 Menovanie správcov kabinetov
Zodpovednosť: Štrbová
Termín : september
 Plán vnútroškolskej kontroly
Zodpovednosť: Štrbová, Segéň, Gažiová
Termín : september
 Začiatok krúžkovej činnosti
Zodpovednosť: vedúci krúžkov
Termín: október
 Celoškolské rodičovské združenie
Zodpovednosť: Štrbová, Macková
Termín: september, marec
 Rozpis úväzkov pedagogických i nepedagogických zamestnancov
Zodpovednosť: Gažiová, Segéň
Termín: september
 Kontrola triednej dokumentácie
Zodpovednosť: Gažiová, Segéň
Termín: september, január, apríl, jún
 Účelové cvičenie – OČAP
Zodpovednosť: Gažiová, Segéň,
Termín: október, máj
 Príprava plánu školských akcií a súťaží
Zodpovednosť: Gažiová, Segéň, vedúci MZ
Termín: október
 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok, I. polrok, III. štvrťrok a II. polrok
Zodpovednosť: Gažiová, Segéň triedni učitelia
Termín:november, január, apríl, jún
 Tvorivé dielne s rôznou tematikou s účasťou intaktných rovesníkov - žiakov, umelcov, známych
osobností a širokej verejnosti
Zodpovednosť: vedúci MZ, triedni učitelia
Termín: október-jún
 Aktuálne športové podujatia a súťaže organizované školou alebo inými organizáciami
Zodpovednosť: Segéň, Mikuška
Termín: september - jún

Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí školy
Zodpovednosť: Štrbová, Gažiová,
Termín: október - jún
 Nábor žiakov pre OU a PRŠ pre šk.rok 2011/2012
Zodpovednosť: Segéň, Macková
Termín:október, november, január
 Aktivity k prevencii patologických javov
Zodpovednosť: Štrbová, Lacková, Macková
Termín: október - jún
 Aktivity v súvislosti s plnením projektu „Škola podporujúca zdravie“ - tradície – Lucia, Barbora, Fašiangy,
Veľká noc, zdravá výživa – denná dávka ovocia a zeleniny, pitný režim, pestovanie žeruchy, vitamíny
v klíčkoch, varenie bylinkových čajov.
Zodpovednosť: Štrbová, Ditteová
Termín: október - jún
 Aktivity v súvislosti s plnením projektu „Škola podporujúca zdravie“ – 22. marec – Svetový deň vody, 7.
apríl – Svetový deň zdravia.
Zodpovednosť: Štrbová, Ditteová
Termín: marec, apríl
 Spracovanie prihlášok žiakov 9. ročníka a ich odoslanie na stredné školy
Zodpovednosť: Macková
Termín: január, február - apríl
 Kontrola plnenia plánu vnútroškolskej kontroly
Zodpovednosť: Štrbová
Termín: február
 Zhodnotenie práce MZ
Zodpovednosť: Štrbová, Segéň, Gažiová
Termín: máj
 Vyhodnotenie plánu výletov a exkurzii
Zodpovednosť: Štrbová
Termín: jún
 Informácie o možnostiach podávania projektov
Zodpovednosť: Štrbová
Termín: september-jún
 Zabezpečovanie služieb CŠPP školám v regióne školy a rodičom žiakov
Zodpovednosť: Štrbová, Gažiová, Škvarková, Lacková
Termín: september - jún
 Tvorba vzdelávacích a informačných letákov pre rodičov a učiteľov detí so špeciálno-pedagogickými
potrebami detí so zdravotným znevýhodnením
Zodpovednosť: odborní zamestnanci CŠPP
Termín: september - jún
 Rozvoj a podpora terapeutických intervencií a nácviku vzorcov správania
Zodpovednosť: Štrbová, Macková, Lacková
Termín: október - jún
 Dni čistoty a úpravy prostredia a okolia školy
Zodpovednosť: Mikuška a triedni učitelia
Termín: september - jún
 Vyhodnotenie ochrany majetku a šetrenia vo všetkých oblastiach, aktivity so žiakmi v tejto oblasti
Zodpovednosť: Štrbová, triedni učitelia
Termín: november – jún
B. Oblasť riadenia a rozvoja pedagogických a nepedagogických zamestnancov
 Školenie požiarnych hliadok
Zodpovednosť: Štrbová, Kasan
Termín: október
 Pravidelné školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO.
Zodpovednosť: Leštáková, Segéň
Termín: október
 Slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov
Zodpovednosť: Štrbová
Termín: marec
 Účasť zamestnancov školy na medzinárodných konferenciách, seminároch a stretnutiach
Zodpovednosť: Štrbová
Termín: október -jún
 Vytvorenie podmienok pre samoštúdium jazykov na pracovisku
Zodpovednosť: Štrbová
Termín: september - jún
 Spoločensko-športové podujatia pre zamestnancov školy
Zodpovednosť: Štrbová
Termín: október, december, máj, jún
 Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov podľa plánu a jeho aktualizácia podľa ponuky MPC a iných
vzdelávacích inštitúcií
Zodpovednosť: Štrbová, prihlásení zamestnanci
Termín: september -jún
C. Oblasť rozvoja a modernizácie materiálno-technickej základne
 Objednávka učebníc pre šk. rok 2011/2012
Zodpovednosť: Gažiová, K. Holá
Termín: október
 Inventarizácia hmotného a nehmotného majetku školy
Zodpovednosť: Štrbová, K. Holá
Termín: november
 Opatrenia na zlepšenie a odstránenie zistených nedostatkov v materiálno-technickom vybavení školy
Zodpovednosť: Štrbová, Segéň, A. Búry
Termín: november
 Objednávka tlačív ŠEVT
Zodpovednosť: K. Holá , Gažiová, Segéň
Termín: február
 Úprava priestorov pre triedy s IVP
Zodpovednosť: Štrbová, Segéň, Gažiová
Termín: september, október
 Zabezpečenie ďalších priestorov pre kabinetné zbierky
Zodpovednosť: Štrbová
Termín: september - jún
 Ďalšia debariérizácia vnútorných priestorov skleníka pre imobilných žiakov
Zodpovednosť: Búryová, Segéň
Termín: september – jún

Ukončenie rekonštrukcie rozvodu sietí na škole
Zodpovednosť: Štrbová
Termín: január - marec
Download

Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím