Názov predmetu
odborný výcvik
Časový rozsah výučby
6 hodín týţdenne, spolu 198 vyučovacích hodín
6 hodín týţdenne, spolu 198 vyučovacích hodín
12 hodín týţdenne, spolu 396 vyučovacích hodín
14 hodín týţdenne, spolu 420 vyučovacích hodín
prvý
druhý
tretí
štvrtý
6444 4 čašník, servírka
slovenský jazyk
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Praktická príprava“ ŠVP ISCED C 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a sluţby, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho predmetu. Jeho výučba je
orientovaná do 1., 2. 3. a 4. ročníka štúdia.
V učebnom predmete odborný výcvik majú ţiaci získať trvalé odborné vedomosti a osvojiť si
praktické zručnosti a návyky v technike obsluhy, príprave jedál, dodrţiavaní hygienických
a bezpečnostných zásad potrebných na výkon povolania v sluţbách ako zamestnanci reštaurácií,
hotelov, ostatných zariadení spoločného stravovania a ako ţivnostníci..
Cieľom odborného výcviku je najmä upevnenie a prehĺbenie odborných vedomosti získaných
v teoretickom vyučovaní. Ţiaci sú po ukončení štúdia kvalifikovaní pracovníci schopní samostatne
pracovať v oblasti spoločného stravovania, v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach
spoločného stravovania a ako ţivnostníci.
Úlohou odborného výcviku je vypestovať v ţiakoch návyky na dodrţiavanie zásad osobnej
a pracovnej hygieny pri práci, hospodárne vyuţívanie surovín, energií, vedieť uplatniť teoretické
vedomosti v praktickom ţivote a organizovať si svoju prácu.
Odborný výcvik bezprostredne nadväzuje na teoretické vyučovanie. Dôsledne uplatňuje
medzipredmetové vzťahy s teoretickými odbornými predmetmi – technika obsluhy, potraviny a výţiva,
ekonomika, technológia, ale i ostatnými vyučovacími predmetmi, hlavne so spoločenskou výchovou,
cudzími jazykmi, hospodárskymi písomnosťami a pod.
V 1. ročníku sa ţiaci zoznámia so základnými ustanoveniami právnych noriem o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, hygienou práce a hygienou potravín.
Ťaţiskom učiva v 1. ročníku je zvládnutie základov techniky obsluhy. Postupne sa ţiaci
zoznamujú s organizáciou a vybavením pracovísk a s povinnosťami čašníkov. Zároveň si osvojujú
základné pravidlá spoločenského správania v styku s hosťom a so spolupracovníkmi.
V 2. ročníku so ţiaci osvojujú a zdokonaľujú techniku jednoduchej obsluhy s uplatnením
jednotlivých systémov obsluhy a učia sa základnej technike zloţitej obsluhy.
V 3. ročníku zastávajú dôleţité miesto práce spojené s čapovaním piva, s obsluhou
v kaviarňach, vo vinárňach, ďalej nácvik a zvládnutie techniky obsluhy pri uplatňovaní vyšších foriem
zloţitej obsluhy, práce v ubytovacom stredisku a pri príprave miešaných nápojov. Vo výrobnom
stredisku - kuchyni si ţiaci osvoja základné zručnosti pri príprave teplých a studených nápojov,
jednoduchých teplých a studených jedál a jedál na objednávku.
V 4. ročníku vykonávajú ţiaci odborný výcvik aj vo výrobnom stredisku - kuchyni. Pracovné
činnosti v kuchyni sú zameraná na prípravu jedál studenej kuchyne, jedál na objednávku a typických
jedál národnej kuchyne.
Ţiaci získavajú praktické poznatky z prevádzkovej, administratívnej a riadiacej činnosti
prevádzok spoločného stravovania.
Dôraz je kladený na získanie odborných vedomostí a zručností pri organizačnom zabezpečení
slávnostných hostín, príleţitostí a stretnutí.
Získané vedomosti a zručnosti si prehlbujú počas samostatnej činnosti v odbytových
strediskách s uplatnením rozličných systémov a foriem obsluhy, administratívnych prác v zásobovaní ,
vo výrobe, v odbyte a v styku s hosťom, ako aj prác spojených s usporiadaním hostín a osobitných
druhov stolovania pri mimoriadnych a slávnostných príleţitostiach a spoločenských stretnutiach.
Počas celej odbornej prípravy musia byť pracoviská materiálne vybavenú v zmysle Normatívu
základného vybavenia praktického vyučovania pre študijný odbor 6444 4 čašník, servírka. Pri
organizácii odborného výcviku musia byť splnené poţiadavky fyziologickej práce. Musí byť vylúčená
statická námaha a neprirodzené pracovné polohy. Pri výbere pracovísk a pracovných úkonov pre
odborný výcvik treba rešpektovať zásady ministerstva zdravotníctva SR, Zoznam prác a pracovísk
zakázaných mladistvým a rezortné Smernice pre prácu mladistvých.
Pri organizovaní odborného výcviku majster odbornej výchovy zabezpečí vyučovací proces
podľa vypracovaných variabilných preraďovacích plánov. Ţiaci beţne vyuţívajú výpočtovú techniku
a informatiku.
V priebehu osvojovania kaţdého nového tematického celku pri nácviku a upevňovaní
zručností a návykov sa musí vţdy začleniť oboznámenie s bezpečnostnými predpismi a nariadeniami.
Pred kaţdým tematickým celkom odborného výcviku majster odbornej výchovy začlení
oboznámenie ţiakov s bezpečnostnými predpismi ochrany zdravia pri práci a hygienickými zásadami.
Pri nástupe na pracovisko a pri zmene pracoviska sú ţiaci preškolení na podmienky pracoviska
kompetentnými majstrami odborného výcviku z týchto predpisov. Záznamy o rozsahu preškolenia sú
uvedené v Zápisníkoch bezpečnosti práce ţiakov a podpísané ţiakom a majstrom odborného výcviku.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu odborný výcvik v štúdijnom odbore 6444 4 00 čašník servírka je
vychovať ţiakov na kvalifikovaných odborných a ochotných pracovníkov pre spoločné stravovanie.
Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať
s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce.
Viesť ţiakov k uplatňovaniu získaných teoretických vedomosti, správnych technologických
postupov, hygienických, bezpečnostných, ekonomických zásad a spoločenských pravidiel.
Vytvárať vhodné pracovné podmienky a dbať na rovnomerné striedanie ţiakov na pracoviská a pri
všetkých činnostiach.
Naučiť ţiakov rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoţivotne sa vzdelávať, pracovať v skupine
a preberať na seba zodpovednosť. Naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa
a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výţivy, chrániť ţivotné prostredie a rešpektovať všeľudské
etické hodnoty.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégii
Vo vyučovacom predmete odborný výcvik vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú:
Schopnosti riešiť problémy






rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov,
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, degustovanie a pod.),
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,
hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz pouţívané metódy, informácie a prostriedky neviedli
k cieľu,
posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,
korigovať nesprávne riešenia problému,
pouţívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania ţiakov, pokiaľ sú
dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.
Spôsobilosti využívať informačné technológie


získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania vyuţívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Úvod do predmetu
Nácvik pracovných činností
spojených s prípravou odbytového
strediska
Nácvik základných pravidiel
spoločenského správania
a osobnosť čašníka
Jednoduchá obsluha
Zostavovanie jedálneho
a nápojového lístka
Činnosti v jednotlivých spôsoboch
a systémoch obsluhy
Technika jednoduchej obsluhy
s uplatnením jednotlivých
spôsobov obsluhy
Nácvik zloţitej obsluhy
Obsluha a údrţba pivného
zariadenia
Nácvik obsluhy v kaviarni
a kaviarenskej herni
Nácvik obsluhy vo vinárni a práce
vo vinnej pivnici
Nácvik práce vo výrobnom
stredisku – v kuchyni
Nácvik vyšších foriem zloţitej
obsluhy – výberové a štýlové
reštaurácie
Príprava pracoviska a obsluha
v zábavných a spoločenských
strediskách
Príprava a podávanie miešaných
nápojov
Organizácia práce v ubytovacích
strediskách
Organizácia a riadenie práce
v odbytových strediskách
Nácvik prác vo výrobnom
stredisku
Precvičovanie administratívnych
prác
Slávnostné Technika obsluhy
Získavanie praktických zručností
a návykov na pracoviskách
Formy práce
Informačnoreceptívna - výklad
Frontálna výučba
Reproduktívna - rozhovor
Frontálna a Individuálna práca
ţiakov
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Produktívna práca
Inscenačná
Simulačná
Demonštračná
Problémová
Motivačná
Cvičenia
Pozorovania
Hodnotenia
Klasifikácia
Skupinová práca ţiakov
Práca s odbornou literatúrou
(Technika obsluhy, potraviny
a výţiva, technológia, zariadenie
závodov, materiálovo spotrebné
normy),
Práca s odbornými časopismi
(Gastro, Horeca, Dobré jedlo,
Apetít, Menu a iné.)
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Odborná literatúra
-
-
Jagelek, R., Černota, R.: Stolovanie pre 1. ročník SOU učebný odbor
Záhorský, M., Záhorská, T.: Stolovanie pre 1. ročník študijný odbor
Saláč, G.: Stolovanie 1
Šimková, M.: Stolovanie 2
Srkala, A., Černý, J.: Práce číšníka u stolu hosta
Hálková, J., Štěpanek, K.: Zariadenie závodov
Kruţliak, P., Schaller, R., Forró, A.: Potraviny a nápoje
Kruţliak, P., Schaller, R., Forró, A.: Potraviny a nápoje pre SOU / 1
Matejka, M., Balogová, I.: Technológia pre 1. ročník SOU
Netešil, J., Křivanková, E.: Technológia prípravy pokrmov pre 1. ročník stredných hotelových
škôl
materiálovo spotrebné normy – teplé, studené, cukrárenské, dietné, miešaných nápojov,
mliečnych nápojov a pokrmov, ekonomika, hospodárske výpočty, cudzinecké kuchyne,
vegetariánska kuchyňa, spoločenské správanie a iné;
odborné časopisy (Gastro, Horeca, Dobré jedlo, Apetít, Menu a iné);
Didaktická technika
-
dataprojektor, PC, tabuľa, flipchart, videotechnika, audiotechnika;
Materiálne výučbové prostriedky
-
zariadenie – stoly, stoličky, keridóny, príručné stoly, reţóny, chladiace vitríny, výrobníky ľadu,
registračné pokladnice, výčapné zariadenia;
inventár – kovový, sklenený, porcelánový, pomocný, reštauračná bielizeň, malý stolový
inventár, príbory, pomocné stoly a ponukové, flambovacie vozíky, ochranné pomôcky,
kalkulačky, špeciálne pomôcky;
Ďalšie zdroje
-
internet, CD nosiče (zloţitá
audionahrávky, vzorky surovín
obsluha,
inventár,
banket,
recepcia),
videozáznamy,
6 hodina týždenne, spolu 198 vyučovacích hodín
6444 4 čašník, servírka
ROČNÍK: PRVÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU: ODBORNÝ VÝCVIK
Mesiac
Hodiny
Názov tematického celku
Témy
12
Úvod do predmetu
IX.
Oboznámenie s pracoviskom, BOZP
na pracovisku, organizácia
odborného výcviku, Ústava SR
1–6
Medzipredmetové vzťahy
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:
Technika obsluhy
Náuka o spoločnosti
oboznámiť sa
s cieľom predmetu
a obsahom učiva
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne, frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Žiak:
oboznámil sa
s predmetom
a obsahom učiva
Etická výchova
7 – 12
Osobná hygiena, hygiena práce,
príčiny úrazov, pracovné pomôcky –
vyuţitie
60
Nácvik pracovných činnosti
spojených s prípravou odbytového
strediska
13 – 18
X.
Inventár a zariadenie na úseku
obsluhy
Stolový a sedací inventár
19 – 24
25 – 30
31 – 36
Reštauračná bielizeň
Malý stolový inventár
Vnútorný poriadok školy
formovať elementárne
návyky bezpečnej
práce
vysvetliť hygienu pri
práci na OV
systematicky sa
oboznámovať
s bezpečnostnými
predpismi, správnymi
pracovnými postupmi,
zniţovať na minimum
moţnosť úrazov
a poškodenia zdravia
Žiak má:
Technika obsluhy
Náuka o spoločnosti
osvojil si návyky
bezpečnej práce,
bezpečnostné predpisy,
hygienické pravidlá,
správne pracovné
postupy
správne vysvetlil
hygienu pri práci na OV
Žiak:
oboznámiť sa so
zariadením
odbytového strediska
zoznámiť sa
s jednotlivými druhmi
inventára
oboznámiť sa so
stolovým a sedacím
inventárom
popísal zariadenie
odbytového strediska
zoznámil sa
s inventárom
poznať a vedieť
rozdeliť bielizeň
poznal a vedel rozdeliť
bielizeň
vedieť
rozpoznať, charakteri
zovať a pouţívať malý
stolový inventár
oboznámil sa a popísal
stolový a sedací inventár
poznal, charakerizoval
a pouţíva malý stolový
inventár
37 – 42
XI.
Pomocný inventár
Príbory
43 – 48
49 – 54
55 – 60
XII.
61 – 66
Inventár na podávanie jedál
Inventár na podávanie nápojov
Prípravne práce pred začatím
prevádzky
67 – 72
Osobná príprava, osobná hygiena,
hygiena pracoviska
12
Nácvik základných pravidiel
spoločenského správania
a osobnosť čašníka
73 – 78
Základné pravidlá správania
a vystupovania čašníka
79 – 84
78
85 – 90
Náuka o spoločnosti
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
vedieť
rozpoznať, charakteri
zovať a pouţívať
príbory
poznal, charakerizoval
a pouţíva inventár
príbory
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
vedieť
rozpoznať, charakteri
zovať a pouţívať
inventár na podávanie
jedál
vedieť
rozpoznať, charakteri
zovať a pouţívať
inventár na podávanie
nápojov
oboznámiť sa
a vykonať prípravné
práce pred začatím
prevádzky
poznať a nosiť
predpísané pracovné
oblečenie a pracovné
pomôcky
venovať pozornosť
osobnej hygiene
vysvetliť hygienu pri
práci na OV
poznal, charakerizoval
a pouţíva inventár na
podávanie jedál
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
poznal, charakerizoval
a pouţíva inventár na
podávanie nápojov
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Praktické
skúšanie
Praktické
predvedenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne frontálne
skúšanie
Ústna odpoveď
osvojiť si a uplatňovať
spoločenské pravidlá
vykonal prípravné práce
pred začatím prevádzky
oboznámil sa pouţíva
predpísané pracovné
oblečenie a pracovné
pomôcky
venuje pozornosť
osobnej hygiene
správne vysvetlil
hygienu pri práci na OV
Žiak:
osvojil si a uplatňuje
spoločenské pravidlá
Etická výchova
Správanie v styku s hosťom,
osobnosť čašníka
Jednoduchá obsluha
Hlavné zásady obsluhy
poznal, charakerizoval
a pouţíva pomocný
inventár
Žiak má:
Technika obsluhy
I.
vedieť
rozpoznať, charakteri
zovať a pouţívať
pomocný inventár
naučiť sa správať
v styku s hosťom,
uplatňovať
spoločenské pravidlá
Žiak má:
Technika obsluhy
oboznámiť sa
s hlavnými zásadami
obsluhy
naučil sa správať
v styku s hosťom,
uplatňuje spoločenské
pravidlá
Žiak:
oboznámil sa s hlavnými
zásadami obsluhy
91 – 96
Pravidlá techniky obsluhy
Náuka o spoločnosti
Etická výchova
97 – 102
II.
Správanie sa čašníka
Pouţívanie inventáru pri obsluhe
103 – 108
charakterizovať
a uplatňovať základné
pravidla obsluhy
uplatňovať
spoločenské vo
svojom odbore
charakterizoval
a uplatňuje základné
pravidla obsluhy
Písomné
a praktické
skúšanie
Písomná práca
uplatňuje spoločenské
pravidlá pri práci
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
zvoliť a pouţívať
správny inventár pri
podávaní jedál a
nápojov
správne zvolil a pouţíva
vhodný inventár pri
podávaní jedál a
nápojov
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Praktická práca
109 – 114
Predchádzanie nehodám pri obsluhe
a ich náprava
oboznámiť sa
s najčastejšie sa
vyskytujúcimi
nehodami pri obsluhe,
predchádzať im
oboznámil sa
s najčastejšie sa
vyskytujúcimi nehodami
pri obsluhe
Ústne skúšanie
Ústna odpoveď
115 – 120
Udrţiavanie čistoty pracoviska počas
prevádzky
udrţiavať čistotu
a poriadok na
pracovisku počas
prevádzky
udrţiaval čistotu
a poriadok na
pracovisku počas
prevádzky
Praktické
skúšanie
Praktická práca
121 – 126
Evidencia a platenie vydaných jedál
a nápojov
zapisovať, bonovať,
blokovať vydané jedlá
a nápoje
praktizoval zapisovanie,
bonovanie a blokovanie
Praktické
skúšanie
Praktická práca
Práce na kontrolnej pokladnici
oboznámiť sa,
nacvičiť a realizovať
prácu na pokladni
nacvičil a realizoval
prácu na pokladni
Praktické
skúšanie
Praktická práca
133 – 138
Práce po skončení prevádzky
zopakovať
a realizovať práce po
skončení prevádzky
realizoval práce po
skončení prevádzky
Praktické
skúšanie
Praktická práca
139 – 144
Obsluha v reštauráciách – základná
forma jednoduchej obsluhy
precvičiť a uplatňovať
jednoduchú obsluhu
základnej formy
precvičil a uplatňuje
jednoduchú obsluhu
základnej formy
Praktické
skúšanie
Praktická práca
145 – 150
Servis nápojov
zopakovať
a precvičovať
základné pravidla pri
podávaní nápojov
zopakoval a precvičoval
základné pravidla pri
podávaní nápojov
Praktické
skúšanie
Praktická práca
Servis jedál
zopakovať
a precvičovať
základné pravidla pri
podávaní pokrmov
zopakoval a precvičoval
základné pravidla pri
podávaní pokrmov
Praktické
skúšanie
Praktická práca
Odnášanie pouţitého inventáru
precvičovať
precvičoval
Praktické
Praktická práca
III.
127 – 132
IV.
151 – 156
157 – 162
debarasovanie
inventára
18
Zostavovanie jedálneho
Žiak má:
debarasovanie inventára
skúšanie
Žiak:
a nápojového lístka
163 – 168
V.
169 – 174
175 – 180
18
181 – 186
187 – 192
VI.
Náleţitosti jedálneho a nápojového
lístka
Technika obsluhy
Gastronomické poradie jedál
a nápojov na JL a NL
Potraviny a výţiva
Technológia
Menu lístky
Činnosti v jednotlivých
spôsoboch a systémoch
obsluhy a predaja
Reštauračný a kaviarensky spôsob
obsluhy
Spôsob predaja jedál v bufete
automate a samoobsluhe
Systémy a spôsoby obsluhy
193 – 198
zopakovať a osvojiť si
náleţitosti jedálneho
a nápojového lístka
zopakoval a osvojil si
náleţitosti jedálneho
a nápojového lístka
Ústne skúšanie
Ústna odpoveď
vymenovať
gastronomické
poradie jedá
vymenoval
gastronomické poradie
jedál
Písomné
skúšanie
Písomná odpoveď
zostaviť a napísať
jedálny lístok
a nápojový lístok
zostavil a napísal
jedálny lístok
zostaviť a napísať
menu lístok
zostavil a napísal menu
lístok
Písomné
skúšanie
Písomná odpoveď
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické
skúšanie
Praktické cvičenie
Žiak má:
Technika obsluhy
Potraviny a výţiva
oboznámiť sa
a uplatňovať
reštauračný
a kaviarenský spôsob
obsluhy
oboznámiť sa
s pravidlami predaja
jedál v bufete,
automate a
samoobsluhe
oboznámiť sa
a v praxi uplatňovať
jednotlivé systémy
a spôsoby obsluhy
Žiak:
oboznámil sa
a uplatňuje reštauračný
a kaviarenský spôsob
obsluhy
oboznámil sa
s pravidlami predaja
jedál v bufete, automate
a samoobsluhe
oboznámil sa
a uplatňuje jednotlivé
systémy a spôsoby
obsluhy podľa
charakteru pracoviska
Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri kaţdom hodnotení tematického celku pouţívame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne
a písomné práce). Príprava cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia, praktické cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje majster odborného
výcviku v rámci tematických listov.
ROČNÍK: DRUHÝ
6 hodín týždenne, spolu 198 vyučovacích hodín
6444 4 čašník, servírka
ROZPIS UČIVA PREDMETU: ODBORNÝ VÝCVIK
Mesiac
Hodina
Názov tematického celku
Témy
90
I.
Technika jednoduchej obsluhy
s uplatnením jednotlivých
spôsobov obsluhy
IX.
1–6
Raňajky, rozdelenie raňajok (early tea,
jednoduché, kompletné, raňajky
v príbore)
7 – 12
Podávanie jednoduchých raňajok
13 – 18
Podávanie raňajok table d` hôte
19 – 24
Raňajkový jedálny a nápojový lístok
(gastronomické poradie)
X.
Jedálny a nápojový lístok na desiatu
a olovrant
25 – 30
31 – 36
37 – 42
43 – 48
XI.
49 – 54
55 – 60
61 – 66
XII.
Príprava pracoviska na podávanie
obedov
Zostavovanie obedňajšieho jedálneho
lístka a menu
Potraviny a výţiva
Podávanie studených predjedál
a teplých predjedál
Etická výchova
Podávanie nápojov – piva, vína,
liehovín
EV – ochrana vodných tokov,
Boj proti alkoholizmu a drogám
Podávanie hlavných jedál
Podávanie hlavných jedál s kompótom,
šalátom
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak má:
Žiak:
Metódy
hodnotenia
Písomné skúšanie
Technika obsluhy
Podávanie polievok
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Ústne skúšanie
Podávanie desiatej a olovrantu
67 – 72
73 – 78
Medzipredmetové
vzťahy
Sociálna komunikácia
Ekonomika
Náuka o spoločnosti
Oboznámiť sa s technikou
jednoduchej obsluhy. Uplatňovať
jednotlivé spôsoby obsluhy pri
podávaní raňajok, desiatej, obedov,
olovrantu a večere. Poznať a vedieť
správne pouţívať inventár pri
servírovaní raňajok, predjedál,
polievok, hlavných jedál, múčnikov,
dezertov a nápojov. Aplikovať
získané vedomosti v praktickej
činnosti.
Oboznámil sa s technikou
jednoduchej obsluhy. Uplatňoval
jednotlivé spôsoby obsluhy pri
podávaní raňajok, desiatej,
obedov, olovrantu a večere.
Poznal a vediel správne pouţívať
inventár pri servírovaní raňajok,
predjedál, polievok, hlavných
jedál, múčnikov, dezertov
a nápojov. Aplikoval získané
vedomosti v praktickej činnosti.
Praktické skúšanie
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Prostriedky
hodnotenia
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Praktické cvičenie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Praktické cvičenie
91 – 96
Podávanie múčnikov, dezertov
a ovocia
Podávanie večere, servis jedál
a nápojov pri večeri
EV - Ochrana proti ochoreniam z
potravín
II.
Nácvik zložitej obsluhy
Druhy zloţitých raňajok (rodinné,
hotelové, cudzinecké, sektové)
97 – 102
Príprava pracoviska na podávanie
zloţitých raňajok
79 – 84
I.
85 – 90
108
103 – 108
Príprava a podávanie rôznych druhov
káv (Ruská, Írska, Paríţska, kapucín,
Mexická, Arabská, Švajčiarska
109 – 114
Príprava pracoviska na podávanie
zloţitých obedov
115 – 120
Zostavovanie jedálnych a nápojových
lístkov, menu
II.
121 – 126
Žiak má:
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Pravidlá prekladania pokrmov
Podávanie aperitívov (aperitív bar,
aperitívový vozík)
Technika obsluhy
Podávanie špeciálny studených
predjedál (koktail, kaviár, ustrice)
Sociálna komunikácia
133 – 138
139 – 144
Príprava a podávanie špeciálnych
polievok (Germini, korytnačia)
III.
127 – 132
IV.
145 – 150
151 – 156
157 – 162
V.
Podávanie špeciálnych teplých
predjedál (slimáky, ustrice, raky,
artičoky, špargľa)
Podávanie hlavných jedál ZO
Podávanie dezertov – servírovanie
syrov, ovocia
Podávanie múčnikov a zmrzliny
163 – 168
169 – 174
175 – 180
Podávanie kávy a digestívu
Príprava pracoviska na večeru
Žiak:
Potraviny a výţiva
Ekonomika
Etická výchova
Náuka o spoločnosti
Oboznámiť sa so základnými
pravidlami zloţitej obsluhy. Vedieť
charakterizovať zloţité raňajky,
obedy, večere, rôzne druhy káv,
aperitívov, studených predjedál,
teplých predjedál, hlavných jedál,
špeciálnych polievok, dezertov,
múčnikov, digestívov. Osvojiť si
zručnosti pri podávaní a príprave
jednotlivých druhov jedál a nápojov.
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Praktické cvičenie
Oboznámil sa so základnými
pravidlami zloţitej obsluhy. Vedel
charakterizovať zloţité raňajky,
obedy, večere, rôzne druhy káv,
aperitívov, studených predjedál,
teplých predjedál, hlavných jedál,
špeciálnych polievok, dezertov,
múčnikov, digestívov. Osvojil si
zručnosti pri podávaní a príprave
jednotlivých druhov jedál
a nápojov.
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Praktické cvičenie
181 – 186
VI.
187 – 192
193 – 198
Zostavovanie jedálneho a menu na
večeru
Zostavovanie menu pri rôznych
slávnostných príleţitostiach
Opakovanie, precvičovanie učiva
ROČNÍK: TRETÍ
12 hodín týždenne, spolu 396 vyučovacích hodín
6444 4 čašník, servírka
ROZPIS UČIVA PREDMETU: Odborný výcvik
Mesiac
Hodina
Názov tematického celku
Témy
Medzipredmetové
vzťahy
1–6
I.
Obsluha a údržba pivného
zariadenia
Hygiena bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci
Technika obsluhy
7 – 12
Oboznámenie s pivným zariadením
Potraviny a výţiva
13 – 18
Údrţba a hygiena pivného zariadenia
24
19 – 24
24
25 – 30
31 – 36
37 – 42
43 – 48
54
Pracovná náplň výčapníka, chyby pri
čapovaní piva
II.
Obsluha v kaviarni a kaviarenskej
herni
Regionálna
gastronómia
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak má:
Žiak:
Oboznámiť sa a osvojiť si obsluhu
a údrţbu pivného zariadenia,
dodrţiavať hygienu, bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci. Získať
praktickú zručnosť výčapníka.
Oboznámil sa a osvojil si obsluhu
a údrţbu pivného zariadenia,
dodrţiaval hygienu, bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci. Získal
praktickú zručnosť výčapníka.
Žiak má:
Žiak:
Osvojiť si kaviarenský spôsob
obsluhy, pravidlá obsluhy. Vedieť
pripraviť rôzne druhy káv. Poznať
rôzne druhy kartových hier.
Osvojil si kaviarenský spôsob
obsluhy, pravidlá obsluhy. Vedel
pripraviť rôzne druhy káv. Poznal
rôzne druhy kartových hier.
Žiak má:
Žiak:
Premeniť teoretické vedomosti na
praktické zručnosti a aplikovať ich
pri obsluhe vo vinárňach, vinných
pivniciach, viechach. Vedieť
zostaviť jedálny a nápojový lístok
vo vinárni. Osvojiť si zručnosti pri
podávaní bieleho, červeného,
šumivého a sudového vína. Poznať
správne teploty podávaných vín.
Premenil teoretické vedomosti na
praktické zručnosti a aplikoval ich
pri obsluhe vo vinárňach, vinných
pivniciach, viechach. Vedel
zostaviť jedálny a nápojový lístok
vo vinárni. Osvojil si zručnosti pri
podávaní bieleho, červeného,
šumivého a sudového vína.
Poznal správne teploty
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
Ústne, frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Praktické skúšanie
Praktické cvičenie
Obsluha v kaviarni a kaviarenskej herni
Príprava kaviarne na prevádzku, druhy
kartových hier, pravidla pri obsluhe
Copping- Najviac zastúpené chute v
káve, Základné vlastnosti kávy
Barista a jeho pomôcky, inventár,
príprava kávy , turecka, espresso a
ostatné druhy kávy
III.
Obsluha vo vinárni a práce vo vinnej
pivnici
49 – 54
Druhy vinárni a ich zariadenie
55 – 60
Prípravné práce vo vinárni, vieche,
vinnej pivnici
61 – 66
Jedálny a nápojový lístok a vínna karta
67 – 72
Rozdelenie a charakteristika vín
73 – 78
Víno – história a súčasnosť
somelierskej profesie, povinnosti
a činnosti someliera, skladovanie vína,
Technika obsluhy
Potraviny a výţiva
Regionálna
gastronómia
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Praktické skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Praktické skúšanie
Praktické cvičenie
Cudzí jazyk
Technika obsluhy
Potraviny a výţiva
Regionálna
gastronómia
Matematika
Cudzí jazyk
vinohradnícke oblasti ,
79 – 84
Servis bieleho,
85 – 90
Servis červeného vína a dekantovanie
vín
91 – 96
Servis šumivého vína, sabráţ
97 – 102
24
103 – 108
109 – 114
Podávanie sudového vína, teplota,
inventár,
IV.
Práce vo výrobnom stredisku
Príprava studeného a teplého
predjedlá
Príprava polievok (teplé, studené,
špeciálne)
Potraviny a výţiva
115 – 120
Príprava hlavných jedál
121 – 126
Príprava jedál na objednávku
EV - ochrana proti ochoreniam
Technológia
133 – 138
V.
Vyššia forma zložitej obsluhe
výberové a štýlové reštaurácie
Banketový, kombinovaný, anglický
a ruský spôsob obsluhy
Organizácia práce vo výberových
a štýlových reštauráciach
139 – 144
Príprava pracoviska, práca na keridóne
145 – 150
Pracovný príkaz, komando
Technika obsluhy
151 – 156
Technika zloţitej obsluhy, základná
a vyššia forma
Potraviny a výţiva
157 – 162
Ponuka jedál z mís
127 – 132
Regionálna
gastronómia
169 – 174
Príprava a podávanie šalátov
drezingov a koktailov
Príprava, dochucovanie a podávanie
polievok
175 – 180
Flambovanie a podávanie ovocia
Matematika
181 – 186
Flambovanie a podávanie múčnikov
Cudzí jazyk
187 – 192
Flambovanie a podávanie mäsa
193 – 198
Tranţírovanie a podávanie rýb
199 – 204
Tranţírovanie a podávanie ovocia
163 – 168
podávaných vín. Zvolil vhodný
inventár na podávanie
jednotlivých druhov vín.
Žiak má:
Žiak:
Ovládať prípravu studených
a teplých predjedál, polievok,
hlavných jedál a jedál na
objednávku.
Ovládal prípravu studených
a teplých predjedál, polievok,
hlavných jedál a jedál na
objednávku.
Žiak má:
Žiak:
Oboznámiť sa so základnými
pravidlami zloţitej obsluhy. Osvojiť
si prípravu pracoviska vo
výberových a štýlových
reštauráciach. Vedieť vyhotoviť
pracovný príkaz, libreto. Nacvičiť
praktické zručnosti pri flambovaní,
tranţírovaní, príprave predjedál
a servírovaní špeciálnych druhov
jedál.
Oboznámil sa so základnými
pravidlami zloţitej obsluhy.
Osvojil si prípravu pracoviska vo
výberových a štýlových
reštauráciach. Vedel vyhotoviť
pracovný príkaz, libreto. Nacvičil
si praktické zručnosti pri
flambovaní, tranţírovaní, príprave
predjedál a servírovaní
špeciálnych druhov jedál.
Technika obsluhy
Regionálna
gastronómia
120
Zvoliť vhodný inventár na
podávanie jednotlivých druhov vín.
Technológia
Ekonomika
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Praktické skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Praktické skúšanie
Praktické cvičenie
205 – 210
Tranţírovanie a podávanie hydiny
217 – 222
Servírovanie špeciálnych jedál (raky,
ustrice, slimáky, špargľa, artičoky)
Zostavovanie jedálnych lístkov a la
carte, menu
223 – 228
Zostavovanie nápojového lístka
229 – 234
Vypracovanie libreta
235 – 240
Prípravné práce na banket
241 – 246
Prípravne práce na recepciu, raut
211 – 216
24
VI.
Obsluha v zábavno-spoločenských
strediskách, baroch
247 – 252
Prípravne práce, vybavenie
Technika obsluhy
253 – 258
Obsluha v dennom bare
Potraviny a výţiva
259 – 264
265 – 270
36
271 – 276
277 – 282
283 – 288
289 – 294
295 – 300
301 – 306
42
307 – 312
313 – 318
319 – 324
Obsluha v nočnom bare
Práca za barovým pultom, inventár
Regionálna
gastronómia
Žiak má:
Žiak:
Poznať inventár a vybavenie
zábavno-spoločenských.
Precvičovať obsluhu v denných
a nočných baroch.
Poznalinventár a vybavenie
zábavno-spoločenských.
Precvičovalobsluhu v denných
a nočných baroch.
Žiak má:
Žiak:
Ovládať a uplatňovať zásady pri
príprave a podávaní miešaných
nápojov. Poznať a správne
pouţívať inventár na prípravu
a podávanie miešaných nápojov.
Ovládal a uplatňovať zásady pri
príprave a podávaní miešaných
nápojov. Poznal a správne
pouţívať inventár na prípravu
a podávanie miešaných nápojov.
Žiak má:
Žiak:
Oboznámiť sa s prácou
recepčného, s evidenciou hostí,
hotelovým poriadkom. Oboznámiť
sa s obsluhu na hotelových izbách.
Ovládať podávanie raňajok
Oboznámil sa s prácou
recepčného, s evidenciou hostí,
hotelovým poriadkom. Oboznámil
sa s obsluhu na hotelových
izbách. Ovládal podávanie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Praktické skúšanie
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Praktické skúšanie
Praktické cvičenie
Cudzí jazyk
VII.
Príprava a podávanie miešaných
nápojov
Dodrţiavanie zásad pri príprave
jednotlivých druhov miešaných nápojov
Príprava nealkoholických miešaných
nápojov
Príprava alkoholických miešaných
nápojov
Príprava sirupov
Príprava miešaných nápojov v šejkri,
mixglase, v mixéri a priamo v podacom
pohári
Podávanie jednotlivých druhov
miešaných
VIII.
Organizácia práce v ubytovacích
zariadeniach
Oboznámenie s prácou recepčného
Evidencia hostí
Operatívno-technická evidencia
ubytovacieho zariadenia
Technika obsluhy
Potraviny a výţiva
Regionálna
gastronómia
Matematika
Cudzí jazyk
Technika obsluhy
Potraviny a výţiva
Regionálna
325 – 330
Organizačný poriadok, hotelový
poriadok
331 – 336
Druhy a organizácia hotelových sluţieb
337 – 342
Obsluha na hotelových izbách (room
servis)
343 – 348
Podávanie raňajok
48
gastronómia
v ubytovacích zariadeniach.
raňajok v ubytovacích
zariadeniach.
Žiak má:
Žiak:
Oboznámiť sa s pracovnou
činnosťou vedúceho strediska,
prevádzkara. Osvojiť si postupy pri
tvorbe kalkulácii, jedálnych
a nápojových lístkov a ostatných
administratívnych činnostiach.
Oboznámil sa s pracovnou
činnosťou vedúceho strediska,
prevádzkara. Osvojil si postupy
pri tvorbe kalkulácii, jedálnych
a nápojových lístkov a ostatných
administratívnych činnostiach.
Ekonomika
Matematika
Cudzí jazyk
IX.
Organizácia a riadenie práce
v odbytových strediskách
349 – 354
Pracovná činnosť vedúceho strediska
355 – 360
Pracovná činnosť prevádzkara
361 – 366
Tvorba kalkulácii
367 – 372
Tvorba kalkulácii
Regionálna
gastronómia
373 – 378
Prijímanie objednávok
Technológia
379 – 384
Tvorba a písanie jedálnych lístkov
Ekonomika
385 – 390
Normovanie pokrmov
Matematika
391 – 396
Ostatné administratívne činnosti,
opakovanie
Cudzí jazyk
Technika obsluhy
Potraviny a výţiva
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Praktické skúšanie
Praktické cvičenie
ROČNÍK: Štvrtý
14 hodín týždenne, spolu 420 vyučovacích hodín
6444 4 čašník, servírka
ROZPIS UČIVA PREDMETU: Odborný výcvik
Mesiac
Hodina
Názov tematického celku
Témy
28
I.
Nácvik prác vo výrobnom stredisku
IX.
Príprava jedál studenej kuchyne
1–7
Medzipredmetové
vzťahy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak má:
Žiak:
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
Stolovanie
Potraviny a výţiva
8 – 14
Príprava jedál na objednávku
z jatočného mäsa
Technológia
15 – 21
Príprava jedál na objednávku z hydiny
Ekonomika
Informatika
22 – 28
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Príprava slovenských špecialít
Osvojiť si pracovné činnosti
v studenej kuchyni, v príprave jedál
z jatočného mäsa, hydiny
a príprave slovenských špecialít.
Osvojil si pracovné činnosti
v studenej kuchyni, v príprave
jedál z jatočného mäsa, hydiny
a príprave slovenských špecialít.
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Praktické skúšanie
Praktické predvedenie
Matematika
Etická výchova
Cudzí jazyk
28
29 – 35
36 – 42
43 – 49
X.
50 – 56
210
II.
Precvičovanie administratívnych
prác
Administratívne práce v zásobovaní
(príjemka, výdajka, dodací list)
Administratívne práce vo výrobnom
stredisku
(normovanie, kalkulácie, výrobný plán)
Administratívne práce v odbytovom
stredisku
(objednávka, odvod trţieb, písanie JL
a NL)
Administratívne práce v styku so
zákazníkmi
(vyúčtovanie, komando, riešenie prianí
a sťaţností)
III.
Slávnostné stolovanie
Žiak má:
Žiak:
Získať poznatky a praktické
zručnosti z prevádzkovej,
administratívnej a riadiacej činnosti
prevádzok spoločného stravovania.
Získal poznatky a praktické
zručnosti z prevádzkovej,
administratívnej a riadiacej
činnosti prevádzok spoločného
stravovania.
Žiak má:
Žiak:
Stolovanie
Potraviny a výţiva
Technológia
Ekonomika
Informatika
Matematika
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomne odpovede
Praktické skúšanie
Praktické predvedenie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Etická výchova
Cudzí jazyk
57 – 63
Význam a druhy hostín
Stolovanie
64 – 70
Banket - charakteristika
Potraviny a výţiva
Získať odborné vedomosti
a zručnosti pri organizačnom
zabezpečení slávnostných hostín
Získal odborné vedomosti
a zručnosti pri organizačnom
zabezpečení slávnostných hostín
71 – 77
Pracovný príkaz – komando, libreto
Technológia
78 – 84
Postup zabezpečenia slávnostnej
hostiny
Ekonomika
85 – 91
Prípravné práce na banket
Informatika
92 – 98
Príprava hlavnej miestnosti banketu
Matematika
99 – 105
Tvary a výzdoba slávnostných tabúľ
Etická výchova
XI.
106 – 112
Zakladanie inventára a príprava
pomocných stolov
113 – 119
Výzdoba slávnostných tabúľ
120 – 126
Zostavovanie slávnostného menu
127 – 133
Zakladanie inventáru
134 – 140
Zakladanie tanierov a príborov
141 – 147
148 – 154
155 – 161
XII.
162 – 168
169 – 175
176 – 182
183 – 189
I.
190 – 196
Zakladanie pohárov obrúskov a menu
lístkov
Banketový spôsob obsluhy –
podávanie aperitívu
Banketový spôsob obsluhy –
podávanie predjedál
Banketový spôsob obsluhy –
podávanie polievok
Banketový spôsob obsluhy –
podávanie hlavných jedál
Banketový spôsob obsluhy –
podávanie múčnikov
Banketový spôsob obsluhy –
podávanie nápojov k jednotlivým
chodom
Banketový spôsob obsluhy –
podávanie kávy a digestívu
197 – 203
Práce po skončení hostiny
204 – 210
Vyúčtovanie hostiny
211 – 217
218 – 224
225 – 231
Raut, recepcia – charakteristika,
prípravne práce
Nastieranie ponukových stolov –
studených, teplých, nápojových
Zakladanie inventára, ponukových mís
na ponukové stoly
Cudzí jazyk
rôznych príleţitosti a stretnutí.
Osvojiť si banketový spôsob
obsluhy, spôsob obsluhy pri raute
a iných príleţitostiach.
Oboznámiť sa s moţnosťami
vyúčtovania slávnostných hostín.
rôznych príleţitosti a stretnutí.
Osvojil si banketový spôsob
obsluhy, spôsob obsluhy pri raute
a iných príleţitostiach.
Oboznámil sa s moţnosťami
vyúčtovania slávnostných hostín.
Praktické skúšanie
Praktické predvedenie
II.
232 – 238
239 – 245
246 – 252
253 – 259
260 – 266
154
267 – 273
III.
274 – 280
Vhodnosť a podávanie jedál na
recepciu, raut
Obsluha pri raute, recepcii
Mimoriadne druhy slávnostného
stolovania
(reprezentačné plesy, koktail párty,
river párty, garden párty, piknik,
catering, čaša vína, čaj o piatej,
spoločný obed, večera)
Organizácia a zabezpečenie obsluhy
Vhodnosť a podávanie jedál a nápojov
pri mimoriadnych druhoch stolovania
IV.
Získavanie praktických zručností
a návykov na pracoviskách
Vyššia forma jednoduchej obsluhy –
precvičovanie
295 – 301
302 – 308
Príprava a podávanie koktailov
309 – 315
Tranšírovanie a podávanie pstruha
316 – 322
Tranšírovanie a podávanie kurčaťa
323 – 329
Tranšírovanie a podávanie ovocia jablko
IV.
Tranšírovanie a podávanie ovocia –
banán
288 – 294
330 – 336
Žiak:
Základná forma zloţitej obsluhy –
precvičovanie
Vyššia forma zloţitej obsluhy –
precvičovanie
Príprava a podávanie predjedál pred
zrakom hosťa
Príprava a podávanie špeciálnych
polievok
281 – 287
Žiak má:
337 – 343
Tranšírovanie a podávanie ovocia –
pomaranč
344 – 350
Flambovanie a podávanie mäsa
351 – 357
Flambovanie a podávanie mäsa
358 – 364
Flambovanie a podávanie ovocia
365 – 371
Flambovanie a podávanie ovocia
Stolovanie
Potraviny a výţiva
Technológia
Ekonomika
Informatika
Matematika
Etická výchova
Cudzí jazyk
Získať vedomosti a zručnosti počas
samostatnej činnosti v odbytových
strediskách s uplatnením
rozličných systémov a spôsobov
obsluhy. Osvojiť si vyššiu formu
zloţitej obsluhy: flambovanie,
tranšírovanie, miešanie nápojov,
prípravu predjedál, koktailov
a podávanie nápojov.
Získal vedomosti a zručnosti
počas samostatnej činnosti
v odbytových strediskách s
uplatnením rozličných systémov
a spôsobov obsluhy. Osvojjil si
vyššiu formu zloţitej obsluhy:
flambovanie, tranšírovanie,
miešanie nápojov, prípravu
predjedál, koktailov a podávanie
nápojov.
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Praktické skúšanie
Praktické predvedenie
372 – 378
Flambovanie a podávanie múčnikov
379 – 385
Flambovania a podávanie múčnikov
V.
Otváranie a podávanie šumivého vína
386 – 392
407 – 413
Otváranie a podávanie starých
červených vín- dekantovanie vín
Príprava a podávanie špeciálnych
druhov káv
Príprava a podávanie miešaných
nápojov
414 – 420
Opakovanie
393 – 399
400 – 406
Download

Dodatok k ŠKVP64A-oas-OV