Rozvrh – letný semester 2014/2015
Dunajská Streda, Gabčíkovo – slovenské triedy
Dátum
prednášky
14. február
sobota
1.ročník
Bc.
2.ročník
Bc.
3.ročník
Bc.
1.ročník
Mgr.
08.00 – 15.00
Etika v sociálnej práci
ThLic. Marcel KUBINEC, PhD.
08.00 – 15.00
SP s občanmi s mentálnym a
viacnásobným postihnutím
PhDr. Denis MARKO, PhD.
08.00 – 15.00
Základy výskumu v sociálnych
vedách
PhDr. Zsuzsanna LAMPL, PhD.
08.00 – 15.00
Verejné financie a poisťovníctvo
Ing. Štefan GALLA, PhD.
08.00 – 12.30
Ročníková práca
PhDr. Anna ÁRPOVÁ, PhD.
21. február
sobota
28. február
sobota
08.00 – 15.00
Základy sociálnej práce
PhDr. Szilvia BUZALOVÁ
07. marec
sobota
08.00 – 15.00
Pediatria pre sociálnu prácu
doc. MUDr. Jozef ŠUVADA,
PhD.
13. marec
piatok
17.30 – 19.00
Úvod do novodobých dejín
doc. ThLic. Mgr. Pavol ZEMKO,
Th. D.
14. marec
sobota
08.00 – 15.00
Občianske a správne právo
doc. JUDr. Jana VALLOVÁ,
PhD.
21. marec
sobota
08.00 – 13.15
Úvod do novodobých dejín
doc. ThLic. Mgr. Pavol ZEMKO,
Th. D.
28. marec
sobota
08.00 – 15.00
Sociológia
PhDr. Zsuzsanna LAMPL, PhD.
11. apríl
sobota
08.00 – 16.45
SPV – sebapoznanie
a sebahodnotenie
PhDr. Zsuzsanna LAMPL, PhD.
18. apríl
sobota
08.00 – 15.00
Somatológia
doc. MUDr. László KISS, CSc.
25. apríl
sobota
2. máj
sobota
8. máj
piatok
08.00 – 15.00
Vývinová psychológia
PhDr. Margita NÉMETHOVÁ
08.00 – 12.30
Seminár k diplomovej práci
PhDr. Vojtech RUŢIČKA, PhD.
08.00 – 12.30
Špecializovaná odborná prax
PhDr. Denis MARKO, PhD.
08.00 – 15.00
Projektovanie v sociálnej práci
PhDr. Beáta ÁČOVÁ, PhD.
08.00 – 15.00
Teória sociálnej práce
doc. PhDr. Michal OLÁH, PhD.
08.00 – 15.00
Trestné právo
doc. JUDr. Jana VALLOVÁ,
PhD.
08.00 – 15.00
Politika zamestnanosti
PhDr. Vojtech RUŢIČKA, PhD.
08.00 – 15.00
Andragogika
Dr. h. c. prof. Ing. Sándor
ALBERT, PhD.
08.00 – 12.30
Odborná prax
PhDr. Denis MARKO, PhD.
08.00 – 15.00
Sociálna práca vo verejnej správe
doc. JUDr. Jana VALLOVÁ,
PhD.
08.00 – 15.00
Sociálne poradenstvo
doc. Ing. Anton DOKTOROV,
PhD.
08.00 – 15.00
Sociálno právna ochrana detí
doc. JUDr. Jana VALLOVÁ, PhD.
08.00 – 15.00
Sociálna práca v 3. sektore
PhDr. Beáta ÁČOVÁ, PhD.
08.00 – 15.00
Kazuistický seminár
PhDr. Anna ÁRPOVÁ, PhD.
08.00 – 15.00
Sociálne sluţby
MUDr. Klára SÁRKÖZY
08.00 – 15.00
Personalistika a manaţment
ľudských zdrojov
doc. JUDr. Jana VALLOVÁ, PhD.
08.00 – 16.45
SPV – poradenstvo – poradenské
zručnosti
PhDr. Zsuzsanna LAMPL, PhD.
08.00 – 15.00
Základy aplikovanej štatistiky
prof. Ing. Libuša RADKOVÁ, PhD.
Download

(PDF, 300KB)