PROGRAM SUPERVIZE V KOUČOVÁNÍ
Program vznikl ve spolupráci Stavovské rady a Prezidia ČAKO spolu s ČIS (Českým institutem
pro supervizi). Stavovská rada cítí naléhavou potřebu prohlubovat dovednosti stávajících
koučů pomocí supervize. Program otevíráme jako jedinečnou příležitost, která by měla
přinést možnost koučům vzdělat se v oblasti supervizorské práce, zaměřené na koučování.
Program začíná otevřeným workshopem s Julií
Hewson, terapeutkou, koučkou a
supervizorkou, která stála u zrodu terapeutické supervize v České republice.
Program je určen zkušeným koučům (v ČAKO jde typicky o kouče, kteří mají 3. akreditační
stupeň, a kouče s 2. akreditačním stupněm, kteří mají takové zkušenosti s koučováním, jež
přesahují základní požadavek 2. stupně). Dále pro zkušené kouče, kteří nemají potřebnou
akreditaci, ale které jako garant doporučí někdo z výše uvedených koučů a jejichž účast
schválí Stavovská rada.
Tento 80 hodinový výcvik bude probíhat pod vedením zkušených českých a zahraničních
supervizorů. Velikost výcvikové skupiny je omezena na maximálně 14 účastníků, cena
programu je 50 000 Kč.
CO JE CÍLEM PROGRAMU
Získaní znalostí a dovedností supervidování v koučovacím procesu.
ROZSAH A TERMÍNY PROGRAMU
80 hodin
17.-18.6.2014 - Workshop s Julií Hewson - „Role a osobnost supervizora“
1. 10.-11.11.2014 - Úvod do supervize
2. 13.-14.1.2015 - Supervize v koučovacím procesu
3. 10.-11.3.2015 - Kazuistický seminář
dle dohody březen - květen 2015 - 2 hod. indiv. supervize supervize a 6 hod. intervizní
skupina
4. 12.-13.5.2015 - Závěrečný worshop
5. 25.-26.6.2015 - Závěrečná zkouška
ČESKÁ ASOCIACE KOUČŮ
adresa | Bubenečská 22, 160 00 Praha 6
telefon | (+ 420) 233 322 628
e-mail | [email protected]
http | www.cako.cz
PODMÍNKY A ZPŮSOB UKONČENÍ
80% účast
Sepsání kazuistiky
Nahrávka supervize
Prokázání znalostí a dovedností - závěrečná zkouška
STRUČNÝ OBSAH TEMATICKÝCH MODULŮ
Úvod do supervize
Lektor: Jiří Broža, Petr Šikl (ČIS)
Datum: 10.-11.11.2014
Supervize z pohledu Českého institutu pro supervizi formou pracovních dílen, diskusí, cvičení,
skupinové práce.
Praktické aktivity budou ve vhodných situacích prokládány základní supervizní teorií.
Tvořivou formou vytvořit vlastní jasnou a konzistentní představu o supervizi a o tom, jak ji
mohou účastníci ve své profesi využívat.
Rozdíl mezi poskytováním supervize, koučováním, vedením, mentorováním, psychoterapií.
Hlavní témata setkání:
 Základní smysl supervize
 Hledání a vytváření požadavku (tvorba kontraktu, zakázky) na supervizi
 Etické otázky
 Vztah v supervizi
Supervize v koučovacím procesu
Lektor: Jan Holeyšovský (ČAKO), Gabriela Langošová (nezávislá supervizorka)
Datum: 13.-14.1.2015
Navázání na Úvod do supervize a seminář s Julií Hewson.
Vymezení zákonitosti aplikace modelů a postupů supervize na supervidování koučovacího
procesu.
Nácvik ve trojicích - postup supervize koučování.
Hlavním metodickým postupem bude diskuse a nácvik.
ČESKÁ ASOCIACE KOUČŮ
adresa | Bubenečská 22, 160 00 Praha 6
telefon | (+ 420) 233 322 628
e-mail | [email protected]
http | www.cako.cz
Kazuistický seminář
Lektor: Jan Holeyšovský (ČAKO), Gabriela Langošová (nezávislá supervizorka)
Termín: 10.-11.3.2014
Setkání je zaměřeno zejména na skupinovou supervizi vlastní supervize účastníků.
Každý účastník si připraví 2 – 3 kazuistiky vlastní supervize koučování.
Individuální supervize supervize
Individuální řešení, 2 hod.
Termín: březen až květen 2015
Intervizní skupina
Ve vlastní režii frekventantů
Termín: březen až květen 2015 v rozsahu 6 hod.
Zakončovací workshop
Lektor: Jiří Broža, Petr Šikl (ČIS)
Termín: 12.-13.5.2015
Předpokládá vlastní zkušenost s vedením supervize(z předchozích setkání).
Příprava své supervizní situace – kasuistika.
Představení své zkušenosti formou kolokvia (představení celkové situace, výběr a popis
významných okamžiků - zdaru, pochybností, nejistot, zklamání, ostatní dotazují, komentují
apod.)
Touto formou účastník nejen prokáže porozumění supervize, ale může být i inspirací pro
ostatní.
Závěrečná zkouška
Komise: zástupci ČIS, SR ČAKO
Termín: 25.-26.5.2015
Zkoušený by měl prokázat znalost teorie, obhájit kazuistickou práci a nahrávku vlastní
supervize.
ČESKÁ ASOCIACE KOUČŮ
adresa | Bubenečská 22, 160 00 Praha 6
telefon | (+ 420) 233 322 628
e-mail | [email protected]
http | www.cako.cz
Download

PROGRAM SUPERVIZE V KOUČOVÁNÍ