Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Meno, adresa znalca:
Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292, 048/4145212
Zadávateľ:
GAVILA s.r.o., Piaristická 707/25, 911 01 Trenčín
Číslo spisu /objednávky/:
Ústna objednávka zo dňa 14.06.2012
ZNALECKÝ POSUDOK
číslo 73/2012
Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č.61, v bytovom dome č.súp. 2392 na parc.č. 2315/42, 2315/43
v k.ú. Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín včítane spoluvlastníckeho podielu 5443/277332 k spoločným častiam
a zariadeniam domu a k pozemkom parc.č. 2315/42 a 2315/43.
Účel znaleckého posudku: Podklad pre dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti.
Počet strán posudku /z toho príloh/: 21 /z toho 10 strán príloh/
Počet odovzdaných vyhotovení: 3
V Banskej Bystrici dňa 09.07.2012
Strana 1
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
I. ÚVODNÁ ČASŤ
1.1 Úloha znalca:
Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č.61, v bytovom dome č.súp. 2392 na parc.č. 2315/42, 2315/43 v k.ú.
Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín včítane spoluvlastníckeho podielu 5443/277332 k spoločným častiam a
zariadeniam domu a k pozemkom parc.č. 2315/42 a 2315/43.
1.2 Účel znaleckého posudku:
Podklad pre dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti.
1.3 Dátum vyžiadania posudku: 14.06.2012
1.4 Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok: 27.06.2012
1.5 Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje: 09.07.2012
1.6 Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku :
1.6.1 Dodané zadávateľom :
• Oznámenie o výkone záložného práva vydané spoločnosťou GAVILA s.r.o. Trenčín zo dňa 14.06.2012.
• Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.9744 - čiastočný, k.ú. Trenčín, vydaný Katastrálnym
úradom v Trenčíne, Správou katastra Trenčín dňa 27.06.2012 pod obj.č. 2937/2012 - originál.
• Kópia z katastrálnej mapy, mapový list č. TRENČÍN 8-3/14, 8-3/13, k.ú. Trenčín, vydaná Katastrálnym
úradom v Trenčíne, Správou katastra Trenčín dňa 27.06.2012 pod č. zákazky 2937/12 - originál.
• Kolaudačné rozhodnutie č.j. ŽP-37/92-Vk vydané Obvodným úradom životného prostredia Trenčín zo
dňa 13.02.1992 - kópia.
• Schematický pôdorys typického podlažia časti domu.
1.6.2 Obstarané znalcom :
• Obhliadka skutkového stavu nehnuteľnosti.
• Indexy cenového rastu vydané ŠÚ SR.
• Fotodokumentácia domu a bytu.
• Programové vybavenie HYPO, verzia 10.50 firmy KROS s.r.o. Žilina.
1.7 Použitý právny predpis:
• Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších zmien a
doplnkov.
1.8 Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:
• Zákon NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
• Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita 2001.
• STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách v znení neskorších zmien a doplnkov.
• Cenové správy pre stavebníctvo vydávané spoločnosťou ODIS s.r.o. Žilina.
1.9 Osobitné požiadavky zadávateľa:
Neboli vznesené.
II. POSUDOK
Strana 2
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a/ Výber použitej metódy:
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda
polohovej diferenciácie z dôvodu, že táto metóda je v danom prípade najobjektívnejšia. Výpočet východiskovej
hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike ÚSI Žilina, r. 2001 a
prepočítaných na menu EURO. Technická hodnota je upravená o vplyvy, pôsobiace na hodnotu nehnuteľnosti
v mieste a čase. Použitie kombinovanej metódy nebolo možné vzhľadom k tomu, že ide o nehnuteľnosť bez
výnosu z nájmu. Pre použitie porovnávacej metódy nebol v danej lokalite dostatok vstupných údajov o
porovnateľných prevodoch.
b/ Vlastnícke a evidenčné údaje :
List vlastníctva č.9744 - čiastočný, k.ú. Trenčín
A: Majetková podstata:
Pozemky
parc.č. 2315/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m2
parc.č. 2315/43, zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2
Stavby
bytový dom č.súp. 2392 na parc.č. 2315/42, 2315/43
B. Vlastníci:
vchod 22, 5.p, byt č. 61
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom
5443/277332
Ing. Miroslav Štrauch rod. Štrauch a Mária Štrauchová rod. Marčanová, Halalovka 2392/22, Trenčín, PSČ 911 08,
SR, dát.nar. 14.08.1961 a 31.10.1951, v spoluvlastníckom podiele 1/1
C. Ťarchy:
Sú špecifikované v priloženom liste vlastníctva.
c/ Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením bola vykonaná dňa 27.06.2012 za účasti zástupcu zadávateľa
posudku. Fotodokumentácia domu bola vyhotovená 27.06.2012. Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a
kontrolné zameranie bytu, vzhľadom k uvedenému je tento znalecký posudok vypracovaný v zmysle zákona o
dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov
d/ Technická dokumentácia :
Predložená schematická technická dokumentácia nebola porovnaná so skutkovým stavom, pretože znalcovi
nebola umožnená vnútorná obhliadka bytu, podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je podľa
predložených podkladov 54,43 m2.
e/ Údaje katastra nehnuteľností :
Právna dokumentácia /list vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy/ bola pri miestnom šetrení porovnaná so
zisteným skutkovým stavom a je s ním v súlade. Hodnotený bytový dom je evidovaný v katastri nehnuteľností tak
popisne na liste vlastníctva č. 9744 vedenom Správou katastra Trenčín pre k.ú. Trenčín, ako aj geometricky
v katastrálnej mape.
f/ Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
• dvojizbový byt č. 61, vchod 22, v bytovom dome č.súp. 2392 na parc.č. 2315/42, 2315/43, včítane podielu
5443/277332 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
• spoluvlastnícky podiel 5443/277332 k pozemkom parc.č. 2315/42, 2315/43
g/ Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
Nie sú žiadne.
2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY
Strana 3
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
2.1 BYTY
2.1.1 Byt č. 61 v bytovom dome č.súp. 2392
POPIS
Hodnotený byt sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome č.súp. 2392 v k.ú. Trenčín, ktorý má celkom
1+8 podlaží, celkom 5 sekcií /vchody 14 - 22/, z toho sú podľa listu vlastníctva hodnotené dva vchody č.20, 22, vo
vchode č.22 je celkom 24 bytov. Dom má plochú strechu, nie je zateplený, má výťahy. Hodnotený byt je na piatom
poschodí domu v krajnej sekcii, dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí
chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC, loggia a pivnica v suteréne domu. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez
loggie, je 54,43 m2. Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie bytu, vzhľadom
k uvedenému je tento znalecký posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných
podkladov, vo výpočte koeficientu vybavenosti bytu vychádzam z predpokladu, že byt je v štandardnom
vyhotovení, t.j. v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií. Dom má priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj
jeho technický stav.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele
5443/277332. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup,
závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými
zariadeniami domu sú výťahy, práčovne, mangľovne, kočikárne, spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné,
kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak
slúžia výlučne domu.
Hodnotený byt je s úplným príslušenstvom, je teda 1. kategórie, obytný dom bol daný do užívania v roku 1992,
vzhľadom na zistený technický stav domu stanovujem jeho životnosť na 100 rokov.
ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:
803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými
112 2 Trojbytové a viacbytové budovy
PODLAHOVÁ PLOCHA
Vypočítaná podlahová plocha
54,43 m2
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet izieb:
RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2
kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných)
kCU = 2,194
kM = 1,05
2
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Číslo Názov
Cenový podiel
RU [%] cpi
Koef. štand. ksi
Úprava podielu
cpi * ksi
Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]
5,00
1,00
5,00
5,19
Spoločné priestory
1
Základy vrát. zemných prác
Strana 4
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
2
Zvislé konštrukcie
18,00
1,00
18,00
18,66
3
Stropy
8,00
1,00
8,00
8,31
4
Schody
3,00
1,00
3,00
3,12
5
Zastrešenie bez krytiny
5,00
1,00
5,00
5,19
6
Krytina strechy
2,00
1,00
2,00
2,08
7
Klampiarske konštrukcie
1,00
1,00
1,00
1,04
8
Úpravy vonk. povrchov
3,00
1,00
3,00
3,12
9
Úpravy vnút. povrchov
2,00
1,00
2,00
2,08
10
Vnútorné ker. obklady
0,50
0,00
0,00
0,00
11
Dvere
0,50
1,00
0,50
0,52
12
Okná
5,00
1,00
5,00
5,19
13
Povrchy podláh
0,50
1,00
0,50
0,52
14
Vykurovanie
2,50
1,00
2,50
2,60
15
Elektroinštalácia
2,00
1,00
2,00
2,08
16
Bleskozvod
1,00
1,00
1,00
1,04
17
Vnútorný vodovod
2,00
1,00
2,00
2,08
18
Vnútorná kanalizácia
2,00
1,00
2,00
2,08
19
Vnútorný plynovod
1,00
1,00
1,00
1,04
20
Výťahy
2,00
1,00
2,00
2,08
21
Ostatné
2,00
0,50
1,00
1,04
4,16
Zariadenie bytu
22
Úpravy vnút. povrchov
4,00
1,00
4,00
23
Vnútorné ker. obklady
1,00
0,00
0,00
24
Dvere
2,00
1,00
2,00
2,08
25
Povrchy podláh
2,50
1,00
2,50
2,60
26
Vykurovanie
2,50
1,00
2,50
2,60
27
Elektroinštalácia
3,00
1,00
3,00
3,12
28
Vnútorný vodovod
1,00
1,00
1,00
1,04
29
Vnútorná kanalizácia
1,00
1,00
1,00
1,04
30
Vnútorný plynovod
0,50
1,00
0,50
0,52
31
Ohrev teplej vody
2,00
1,00
2,00
2,08
32
Vybavenie kuchýň
2,00
1,00
2,00
2,08
33
Vnút.hyg.zariad.vrátane WC
4,00
1,00
4,00
4,16
34
Bytové jadro bez rozvodov
4,00
1,00
4,00
4,16
35
Ostatné
2,50
0,50
Spolu
100,00
Koeficient vplyvu vybavenosti:
Východisková hodnota na MJ:
0,00
1,25
1,30
96,25
100,00
kV = 96,25 / 100 = 0,9625
VH = RU * kCU * kK * kV * kM
[€/m2]
2
VH = 325,30 €/m * 2,194 * 1,037 * 0,9625 * 1,05
VH = 747,98 €/m2
TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Byt č. 61 v bytovom dome
č.súp. 2392
Začiatok užívania
V [rok]
T [rok]
Z [rok]
O [%]
TS [%]
1992
20
80
100
20,00
80,00
Strana 5
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Výpočet
Hodnota [€]
Východisková hodnota
747,98 €/m * 54,43m
Technická hodnota
80,00% z 40 712,55 €
2
40 712,55
2
32 570,04
3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a/ Analýza polohy nehnuteľností:
Hodnotený byt sa nachádza v sídliskovej obytnej zóne krajského mesta Trenčín, na sídlisku Juh, konkrétne na ulici
Halalovka č.22. Ide o bežné mestské sídlisko ležiace v južnej časti mesta, daná lokalita je s primeranou občianskou
vybavenosťou charakteru obchodov a služieb zodpovedajúcou polohe nehnuteľnosti. Obytný dom je prístupný po
spevnených cestných komunikáciách, je napojený na všetky inžinierske siete včítane zemného plynu. Byt sa
nachádza na piatom poschodí domu v jeho krajnej sekcii. Na trhu s nehnuteľnosťami je dopyt a ponuka
v rovnováhe, najmä vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu, polohu nehnuteľnosti a kúpnu silu obyvateľstva.
Mestská doprava je autobusová, životné prostredie v mieste je bez zjavného poškodenia, s bežnou hlučnosťou a
prašnosťou od cestnej premávky. Poloha obytného domu je na bývanie vhodná a bez nadmerných rizík spojených
s ďalším užívaním nehnuteľnosti, vzhľadom na pomer všeobecnej hodnoty k hodnote technickej dosahovaný pri
predajoch obdobných nehnuteľností v danom mieste a čase stanovujem priemerný koeficient polohovej
diferenciácie vo výške 0,80.
b/ Analýza využitia nehnuteľností:
Hodnotená nehnuteľnosť je byt určený na individuálne bývanie, na tento účel sa aj využíva.
c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Pri miestnom šetrení som nezistil žiadne prípadné riziká spojené s ďalším využívaním nehnuteľnosti. Záložné
práva sú špecifikované v priloženom liste vlastníctva.
3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 BYTY
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,8
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda
Výpočet
I. trieda
III. trieda + 200 % = (0,800 + 1,600)
Hodnota
2,400
II. trieda
Aritmetický priemer I. a III. triedy
1,600
III. trieda
Priemerný koeficient
0,800
IV. trieda
Aritmetický priemer V. a III. triedy
0,440
V. trieda
III. trieda - 90 % = (0,800 - 0,720)
0,080
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Čísl
o
1
Popis
Trieda
kPDI
Váha
vI
Výsledok
kPDI*vI
III.
0,800
10
8,0000
III.
0,800
30
24,0000
Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe
2
Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce
3
Súčasný technický stav bytu a bytového domu
časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská
Strana 6
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu
4
6
Vybavenosť a príslušenstvo bytu
7
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy,
nezamestnanosť do 10 %
Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48
bytov
Orientácia obytných miestností k svetovým stranám
orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne
nevhodná
Umiestnenie bytu v bytovom dome
byt bez vykonaných rekonštrukcií s typovým vybavením
9
10
byt v krajnej sekcii na 2-6 NP
11
7
11,2000
I.
2,400
5
12,0000
III.
0,800
6
4,8000
IV.
0,440
10
4,4000
II.
1,600
8
12,8000
III.
0,800
6
4,8000
III.
0,800
5
4,0000
II.
1,600
9
14,4000
IV.
0,440
7
3,0800
II.
1,600
7
11,2000
IV.
0,440
6
2,6400
V.
0,080
4
0,3200
II.
1,600
5
8,0000
III.
0,800
20
16,0000
Príslušenstvo bytového domu
práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, výťah
8
1,600
Prevládajúca zástavba v bezprostr. okolí byt. domu
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.
5
II.
Počet bytov vo vchode - v bloku
počet bytov vo vchode: do 48 bytov
12
Doprava v okolí bytového domu
13
14
Občianska vybavenosť v okolí bytového domu
pošta, škola I. stupeň, lekár, zubár, reštaurácia, obchody s
potravinami a priem. tovarom
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu
15
Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu
16
Názor znalca
železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 minút
žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí
bežný hluk a prašnosť od dopravy
priemerný byt
Spolu
145
141,64
VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie
Výpočet
kPD = 141,64/ 145
Hodnota
Všeobecná hodnota
VŠHB = TH * kPD = 32 570,04 € * 0,977
0,977
31 820,93 €
3.2 POZEMKY
3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
3.2.1.1.1 Pozemky
2315/42
zastavaná plocha a nádvorie
Spolu
Výmera
Podiel
výmera [m2]
podielu [m2]
227
227,00 5443/277332
4,46
2315/43
zastavaná plocha a nádvorie
229
Parcela
Druh pozemku
Vzorec
Strana 7
229,00 5443/277332 4,49
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Spolu výmera
456,00
Obec:
Východisková hodnota:
8,95
Trenčín
VHMJ = 26,56 €/m2
Označenie a názov
koeficientu
Hodnota
koeficientu
Hodnotenie
5. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné časti miest nad 50 000
obyvateľov a ich rýchlo dostupné predmestia, prednostné oblasti vilových alebo
rodinných domov v centre I mimo centra mesta, oblasti rekreačných domčekov v
dôležitých centrách turistického ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti
miest nad 50 000 obyvateľov
3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy s
kV
nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým
koeficient intenzity využitia vybavením
kD
4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou úpravou
koeficient dopravných
ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta
vzťahov
kP
3. obytná alebo rekreačná poloha
koeficient obchodnej a
priemyselnej polohy
kI
4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3)
koeficient technickej
infraštruktúry pozemku
kZ
koeficient povyšujúcich
faktorov
kR
koeficient redukujúcich
faktorov
kS
koeficient všeobecnej
situácie
1,30
1,00
1,00
1,20
1,40
1,00
1,00
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU
Názov
Výpočet
Koeficient polohovej diferenciácie
kPD = 1,30 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,40 * 1,00 * 1,00
Hodnota
Jednotková hodnota pozemku
VŠHMJ = VHMJ * kPD = 26,56 €/m * 2,1840
Všeobecná hodnota pozemku v celosti
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 456,00 m * 58,01 €/m
2,1840
2
2
58,01 €/m2
2
26 452,56 €
VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH
parcela č. 2315/42
Všeobecná hodnota
pozemku v celosti [€]
13 168,27
parcela č. 2315/43
13 284,29
Spolu
26 452,56
Názov
Strana 8
Spoluvlastnícky
podiel
5443/277332
Všeobecná hodnota
podielu na pozemku [€]
258,44
5443/277332 260,72
519,16
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
III. ZÁVER
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Úloha znalca:
Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č.61, v bytovom dome č.súp. 2392 na parc.č. 2315/42, 2315/43 v k.ú.
Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín včítane spoluvlastníckeho podielu 5443/277332 k spoločným častiam a
zariadeniam domu a k pozemkom parc.č. 2315/42 a 2315/43.
Hlavné stavby:
Názov
JKSO
PP bytu (m2)
Byt č.61 v bytovom dome č.súp. 2392
803 3
54,43
Pozemky:
Druh pozemku
Číslo parcely
Výmera (m2)
Pozemky
2315/42
4,46
Pozemky
2315/43
4,49
2. VŠEOBECNÁ HODNOTA
Rekapitulácia :
Stavby:
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou (byty a nebyt. priestory) celej časti:
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie
31 820,93 €
Pozemky:
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie celej časti:
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie
519,16 €
3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov
Všeobecná hodnota
celej časti [€]
Všeobecná hodnota
Spoluvl.
spoluvlastníckeho podielu
podiel
[€]
Stavby
Byt č. 61 v bytovom dome č.súp. 2392
31 820,93
1/1
31 820,93
Pozemky
5443/277
332
5443/277
13 284,29
332
Pozemky - parc. č. 2315/42 (4,46 m2)
13 168,27
Pozemky - parc. č. 2315/43 (4,49 m2)
258,44
260,72
Spolu pozemky (8,95 m2)
519,16
Spolu VŠH
32 340,09
Zaokrúhlená VŠH spolu
32 300,00
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: 32 300,00 €
Slovom: Tridsaťdvatisíctristo Eur
V Banskej Bystrici dňa 9.7.2012
Ing. Štefan Pastierovič
Strana 9
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
IV. PRÍLOHY
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Oznámenie o výkone záložného práva
List vlastníctva
Kópia z katastrálnej mapy
Situácia širších vzťahov
Kolaudačné rozhodnutie
Schematický pôdorys bytu
Fotodokumentácia
Strana 10
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 11
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 12
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 13
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 14
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 15
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 16
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 17
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 18
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 19
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 20
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 21
Znalec: Ing. Štefan Pastierovič
číslo posudku: 73/2012
Strana 22
Download

ZNALECKÝ POSUDOK