
ODBORNÝ SEMINÁR
na témy
Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinných domov –
vybraté a špecifické prípady
Metodické postupy pri rozdelení rodinného domu na
byty, spôsoby výpočtu všeobecnej hodnoty bytov
v rodinných domoch
_______________________________________________________________________
Organizátor:
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Ul. 1. mája 32
010 01 Žilina
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline na základe vyhodnotenia
záujmu znalcov o odborné semináre (prieskum bol zisťovaný formou návratok pri
celoslovenskom školení organizovanom ústavom v roku 2010) pripravil tento odborný
seminár v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorým je schválený ako súčasť
sústavného vzdelávania znalcov s dobrovoľnou účasťou podľa § 11 vyhlášky č.
490/2004 Z. z.
Odborný seminár je 2-dňový, pripravený v rozsahu 16 vyuč. hodín. Cieľom seminára
je zosúladenie metodických a aplikačných postupov pri podávaní znaleckých úkonov
k riešeným témam. Jednotlivé časti seminára sú zamerané na oboznámenie sa s predpismi,
ktoré právne determinujú (vytvárajú) okrajové podmienky pre vlastné riešenia v znaleckej
praxi, s dôrazom na overené aplikačné postupy.
Odborný seminár je pripravený pre obmedzený počet účastníkov (max. 40)
z dôvodu aktívnej spolupráce zúčastnených znalcov.
Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na uvedený odborný seminár.
Termín konania:
Miesto konania:
28. – 29. november 2013 (štvrtok, piatok)
HOTEL PANORAMA RESORT****
Štrbské Pleso 4020
059 85 Štrba - Štrbské Pleso
VYSOKÉ TATRY
www.hotelpanorama.sk GPS: N 49°11,7844' E 20°06,0863'
Program školenia:
28. november 2013
Rozsah
[vyuč. hod.]
9. 30 – 12.00 hod.
Obsah
Úvod do problematiky
Definícia a zatriedenie rodinných domov (RD)
- podľa JKSO, KS, STN, stavebného zákona
Východiskové podklady na stanovenie východiskovej hodnoty RD
Zameranie RD ako podklad pre výpočet východiskovej hodnoty
- zásady pri výpočte zastavanej plochy
- špecifické príklady zamerania RD a výpočtu zastavanej plochy
- zásady pri výpočte obstavaného priestoru RD a príslušenstva
Kataster nehnuteľnosti a jeho porovnanie so skutkovým stavom
- spôsoby evidencie rodinných domov v popisných a geodetických
informáciách
- najbežnejšie rozpory medzi skutkovým stavom a evidenciou
katastra nehnuteľnosti
12.00 – 13.30 hod. Obedňajšia prestávka
13.00 – 15.00 hod. Stanovenie východiskovej hodnoty RD
- tvorba RU na m2 zastavanej plochy podlaží RD (hlavné zásady,
zohľadnenie konštrukcii „naviac“)
- RU na m3 obstavaného priestoru RD (hlavné zásady, zohľadnenie
konštrukcii „naviac“)
- iné možnosti stanovenia východiskovej hodnoty RD (cenové
kalkulácie, obstarávacie náklady)
15.00 –15.20 hod.
15.20 – 17.50 hod.
18.00 – 19.00 hod.
19.00 – 20.30 hod.
Praktické ukážky príkladov (znaleckých posudkov) so zameraním
- zatriedenie stavieb (RD s viacerými účelmi využitia a pod.)
- nesúlad právnej dokumentácie a skutkového stavu (metodické
postupy a opis zistených skutočností)
- stanovenie VH rozostavaných domov, poškodených domov a domov
s nadštandardným vybavením (metodické postupy a možnosti
zohľadnenia jednotlivých skutočností)
- aplikácia jednotlivých postupov v programovom vybavení HYPO
Prestávka
Stanovenie východiskovej hodnoty RD (špecifické prípady)
- rozostavané prístavby, nadstavby
- nedokončené RD
Stanovenie technickej hodnoty RD
- lineárna, kubická, Smejkalova metóda
- analytický princíp
- špecifické prípady
Stanovenie všeobecnej hodnoty RD
- analýza polohy, využitia a rizík spojených s využívaním
nehnuteľnosti (odporúčané popisy a ich rozsah)
- metóda polohovej diferenciácie (určenie priemerného koeficientu
polohovej diferenciácie a špecifické prípady určenia tried
niektorých faktorov)
- metóda porovnávania (výber porovnateľných nehnuteľností,
použiteľné zdroje údajov na porovnávanie, faktory vhodné pre
porovnávanie RD)
- kombinovaná metóda
Večera
Diskusia k uvedenej problematike
29. november 2013
8.30 – 10.00 hod.
10.00 – 10.20 hod.
10.20 – 12.00 hod.
12.00 – 13.30 hod.
13.30 – 16.30 hod.
17.00 hod.
Praktické ukážky príkladov (znaleckých posudkov) so zameraním
- rôzne spôsoby stanovenia technickej a všeobecnej hodnoty
- aplikácia jednotlivých postupov v programovom vybavení HYPO
Prestávka
Rozdelenie RD na byty a nebytové priestory
- základné pravidlá a metodické postupy
- evidencia tohto typu bytov v katastri nehnuteľností
Obedňajšia prestávka
Praktické ukážky príkladov (znaleckých posudkov) so zameraním
- rozdelenie RD na byty/nebytové priestory (odporúčaná obsahová
štruktúra ZP)
- rôzne spôsoby stanovenia východiskovej, technickej a všeobecnej
hodnoty bytov v RD
- aplikácia jednotlivých postupov v programovom vybavení HYPO
Diskusia
Záver semináru
Po ukončení seminára bude každému účastníkovi odovzdané POTVRDENIE o absolvovaní
odborného seminára, ktoré je dokladom pre znalca o jeho sústavnom vzdelávaní.
Prednášatelia:
Ing. Marián Vyparina, PhD.
Ing. Igor Brezianský
Ing. Martin Svrček
Ing. Ľubomír Agricola
Ing. Adriana Melišková
Ing. Dana Kováčová
Poplatok za seminár
Poplatok za seminár je 150,00 Eur s DPH. Tento poplatok uhraďte bankovým
prevodom na číslo účtu: 2920885680/1100, variabilný symbol 52000313. Kópiu dokladu
o úhrade je potrebné predložiť pri prezentácii.
Účastnícky poplatok za seminár zahŕňa všetky náklady na usporiadanie školenia,
vrátane občerstvenia počas prestávok (káva, voda). Poplatok nezahŕňa dopravu,
ubytovanie a stravu účastníkov.
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail:
[email protected]
V prípade záujmu presahujúcom maximálny počet účastníkov (40) je pripravený
ďalší termín 12.-13. december 2013.
Doporučené vybavenie na seminár
Seminár je organizovaný vo vybavenej kongresovej sále, v ktorej má každý účastník
možnosť pripojenia a využívania vlastného počítača (doporučený je notebook) počas
prednášok aplikačných ukážok. Z dôvodu kompatibility účastníkov seminára
s prednášajúcimi pri aplikačných ukážkach je pre tento seminár doporučené programové
vybavenie HYPO (min. verzia 11.00).
Ubytovanie a strava
Účastník môže využiť ubytovacie kapacity hotela PANORAMA RESORT
v zvýhodnenej cene :
• strava - 9 €/osoba/obed; 9 €/osoba/večera formou bufetu
• ubytovanie v 2 lôžkovej izbe – cena 39 €/osoba/noc s raňajkami pri obsadení
dvomi osobami (orientačná cena za 1 noc + 2 x obed + 1 x večera = 66 €/osoba)
• ubytovanie v 2 lôžkovej izbe – cena 55 €/osoba/noc s raňajkami pri obsadení
jednou osobou (orientačná cena za 1 noc + 2 x obed + 1 x večera = 82 €/osoba)
Kontakt: www.hotelpanorama.sk;
telefón: +421 (0) 52 426 33 11,
e-mail: [email protected]
Objednávanie ubytovania a stravy doporučujeme vykonať po záväznom prihlásení
a potvrdení termínu seminára.
Pripravované ďalšie témy odborných dvojdňových seminárov
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline pripravuje odborné
semináre na tieto ďalšie témy:
Stanovenie výšky škody na stavbách + Metodické postupy stanovenia VH, TH stavieb
(predpokladaný termín 6-11/2014)
Stanovenie všeobecnej hodnoty bytov – vybraté a špecifické prípady + metodické
postupy pri rozdeľovaní stavieb na byty a nebytové priestory
(predpokladaný termín 10-12/2014)
Download

Pozvanka_seminar_USI_Rodinné domy