1 VŠEOBECNÁ ČASŤ
1
Predmet, miesto a úlohy kriminológie
1.1 Definícia kriminológie
1.2 Miesto kriminológie v systéme vedných disciplín o kriminalite
1.3 Úlohy kriminológie
1.4 Kriminologické školy a smery
1.5 Metodológia a metódy kriminologického skúmania
1.6 Prognóza kriminality
2 Fenomenológia kriminality
2.1 Vymedzenie základných pojmov
2.2 Fenomenológia kriminality
na území Slovenskej republiky v rokoch 1989-1999
2.2.1 Faktory opvlyvňujúce vývoj kriminality
na území Slovenskej republiky v rokoch 1989-1999
2.2.2 Fenomenológia kriminality
na území Slovenskej republiky v rokoch 1989-1999
2.3
Fenomenológia kriminality
na území Slovenskej republiky v rokoch 2000-2006
2.3.1 Fenomenológia kriminality
na území Slovenskej republiky v roku 2000
2.3.2 Fenomenológia kriminality
na území Slovenskej republiky v roku 2001
2.3.3 Fenomenológia kriminality
na území Slovenskej republiky v roku 2002
2.3.4 Fenomenológia kriminality
na území Slovenskej republiky v roku 2003
2.3.5 Fenomenológia kriminality
na území Slovenskej republiky v roku 2004
2.3.6 Fenomenológia kriminality
na území Slovenskej republiky v roku 2005
2.3.7 Fenomenológia kriminality
na území Slovenskej republiky v roku 2006
3
Etiológia kriminality
3.1 Etiológia kriminality
3.2 Príčiny a podmienky kriminality
z filozoficko-kriminologického aspektu
3.3 Kriminogénne faktory a ich dopad na príčiny kriminality
3.3.1 Sociálno-kultúrne kriminogénne faktory
3.3.2 Politicko-ekonomické a právne kriminogénne faktory
3.3.3 Biologicko-psychologické kriminogénne faktory
4
Páchateľ trestnej činnosti
4.1 Kriminologická charakteristika páchateľa trestnej činnosti
4.2 Príspevok psychológie osobnosti
k skúmaniu páchateľa trestnej činnosti
4.3 Procesuálny a štrukturálny prístup k páchateľovi trestnej činnosti....
4.4 Ďalšia typológia páchateľa trestnej činnosti
5
Obeť trestného činu
5.1 Vzťah obete a páchateľa
5.2 Typológia obetí
5.3 Viktimizácia a dynamika prežívania ujmy
6
Prevencia kriminality
6.1 Pojem, princípy a členenie prevencie kriminality
6.2 Rada vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality a jej úlohy
6.3 Prevencia realizovaná Ministerstvom vnútra SR
v podmienkach Policajného zboru
6.4 Medzinárodné organizácie v oblasti prevencie kriminality
2 ŠPECIÁLNA (OSOBITNÁ) ČASŤ
7
Maj etková kriminalita
7.1 Vymedzenie poj mu maj etková kriminalita
7.2 Príčiny majetkovej kriminality
7.3 Prevencia maj etkovej kriminality
8
Hospodárska kriminalita
8.1 Vymedzenie pojmu hospodárska kriminalita
8.2 Fenomén hospodárskej kriminality a jej príčiny
8.3 Profil páchateľa a náklady súvisiace s hospodárskou kriminalitou
8.4 Základné aspekty riešenia a prevencie hospodárskej kriminality
8.5 Súčasný stav hospodárskej kriminality na Slovensku a vo svete
9
Násilná kriminalita
9.1 Vymedzenie základných pojmov
9.2 Typológia páchateľov násilnej kriminality
9.3 Príčiny násilnej kriminality
9.4 Prevencia násilnej kriminality
10 Mravnostná kriminalita
10.1 Vymedzenie základných pojmov
10.2 Typológia páchateľov sexuálnych činov
10.3 Príčiny mravnostnej kriminality
10.4 Prevencia mravnostnej kriminality
11 Drogová kriminalita
11.1 Vymedzenie základných poj mov
11.2 Alkoholová a nealkoholová toxikománia
11.2.1 Legálne drogy
11.2.2 Nelegálne drogy
11.3
11.4
11.5
11.6
Právna úprava drogovej kriminality v Slovenskej republike
Úrad organizácie spojených národov pre drogy a kriminalitu
Príčiny drogovej kriminality
Prevencia drogovej kriminality
12 Počítačová kriminalita
12.1 Vymedzenie pojmu počítačová kriminalita
12.2 Príčiny počítačovej kriminality
12.3 Prevencia počítačovej kriminality
13 Kriminalita mládeže
13.1 Vymedzenie základných pojmov
13.2 Príčiny kriminality mládeže
13.3 Profil mladistvého delikventa
13.4 Prevencia kriminality mládeže
14 Masmédiá a kriminalita
14.1 Vymedzenie základných pojmov
14.2 Vplyv masmédií na kriminalitu
14.3 Subjekty pôsobiace na Slovensku v oblasti elektronických médií
14.4 Význam masmédií v prevencii kriminality
15 Organizovaná kriminalita
15.1 Vymedzenie základných pojmov
15.2 Kategórie kriminálnych aktivít ogranizovanej kriminality
15.3 Príčiny organizovanej kriminality
15.4 Orgány boja proti organizovanej kriminalite
16 Význam kriminológie pre činnosť právnika
16.1 Kriminológia ako študijný predmet
16.2 Kriminológia a jej význam pre činnosť právnika
v názoroch odborníkov
16.3 Kriminológia očami študentov právnickej fakulty
Download

Kriminologia / Gustav Dianiska a kolektiv