VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE
Kriminológia: Osobitná časť
VLADIMÍR ČEČOT A KOLEKTÍV
Obsah
I. Majetková kriminalita
1 Pojem a základná charakteristika majetkovej kriminality
2 Fenomenológia majetkovej
kriminality
3 Páchatelia majetkovej kriminality
4 Etiológia a prevencia majetkovej kriminality
5 Prevencia násilnej kriminality
6 Fenomenológia drogovej kriminality
V Organizovaná kriminalita
7 Prevencia drogovej kriminality
1 Pojem a znaky organizovaného zločinu
1 Základné pojmy a význam
recidívy trestnej činnosti
2 Štruktúra zločineckej organizácie
2 Fenomenológia recidívy trestnej činnosti
3 Príčiny zločineckej organizácie
3 Príčiny páchania trestnej činnosti recidivistami
4 Trendy rozvoja organizovanej kriminality
IX Korupcia a trestná činnosť
5 Formy činnosti organizovanej kriminality
2 Príčiny korupcie a jej páchatelia
6 Páchatelia organizovanej
kriminality
4 Morfológia korupcie
7 Prevencia organizovanej
kriminality
X Počítačová kriminológia
VI Kriminalita mladistvých
VIII Recidíva kriminality
1 Pojem korupcie
3 Vnímanie korupcie
5 Prevencia
1 Pojem počítačovej kriminality
2 Počítačová kriminalita v trestnom význame
5 Prevencia hospodárskej kriminality
1 všeobecná charakteristika a
3 Spôsoby páchania počítačovej
základné pojmy kriminality
kriminality
mladistvých
4 Metódy prenikania do počíta2 Faktory ovplyvňujúce kri- čových systémov
minalitu mladistvých
5 Páchatelia počítačovej krimina3 Fenomenológia kriminality lity
mladistvých
6 Následky a škody spôsobené
4. Prevencia kriminality mla- počítačovou kriminalitou
distvých
7 Kriminogénne faktory počítačovej kriminality
VII Drogy a trestná činnosť
8 Prevencia počítačovej kriminality
1 Vymedzenie základných
III Násilná kriminalita
pojmov
1 Základné pojmy, vymedzenie
a charakteristika násilnej kriminality
2 Alkoholová závislosť
2 Násilná kriminalita ako společenský problém
4 Prevencia alkoholovej
kriminality
3 Stav a štruktúra násilnej kriminality
5 Drogová závislosť
II. Hospodárska kriminalita
1 Pojem a charakteristika hospodárskej kriminality
2 Etiológia hospodárskej kriminality
3 Páchatelia hospodárskej kriminality
4 Fenomenológia hospodárskej
kriminality
4 Etiológia násilnej kriminality
3 Fenomenológia alkoholovej kriminality
Cena: 4,60 €
ISBN 978-80-89267-25-5
Rok vadania: 2009
Download

Kriminológia: Osobitná časť