Slovenská hepatologická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Slovenská zdravotnícka univerzita
usporiadajú
v dňoch 29.6.- 3.7.2010
LETNÚ ŠKOLU HEPATOLÓGIE
4. ročník
Banská Štiavnica,
Penzión Kachelmann
Prednášajúci:
MUDr. Sylvia Dražilová
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
MUDr. Pavol Kristián, PhD.
MUDr. Branislav Kunčak
MUDr. Marian Oltman, PhD.
Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
Organizačno-technické zabezpečenie:
Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Podujatie má pridelené SACCME kredity
Odborný program:
29.6.2010
16,00 – 17,00
Otvorenie
Skladaný
30.6.2010
8,00-12,00
Praktické ukážky výkonov – hepatálna biopsia, ligácia varixov, usg
II. interná klinika SZÚ Banská Bystrica
12,00 -14,00
Obed
14,00-16,00
Portálna hypertenzia, liečba pacientov s ezofageálnymi varixami
Skladaný
16,00 – 18,00
Manažment pacienta s ascitom a jeho komplikáciami
Jarčuška
1.7.2010
9,00 – 11,00
Hepatitída B
Kristián, Jarčuška
11,00 – 13,00
Hepatitída C
Skladaný, Oltman
13,00-14,00
Obed
14,00 -15,00
Pečeň a infektológ
Kristián
15,00-16,00
Metabolické choroby pečene
Oltman, Hrušovský
16,00-17,00
Fibrogenéza, nealkoholová steaźa pečene
Jarčuška, Hrušovský
17,00-18,00
Alkoholová choroba pečene
Dražilová
2.7.2010
9,00 – 11,00
Hepatocelulárny karcinóm
Hrušovský, Skladaný
11,00 – 13,00
Transplantácia pečene
Skladný, Hrušovský
13,00 – 14,00
Obed
14,00-15,00
Vaskulárne choroby pečene
Hrušovský
15,00-17,00
Pečeň a imunitný systém
Oltman
17,00 – 18,00
Vybrané invazívne výkony pri portálnej hypertenzii
Kunčak
3.7.2010
9,00 – 10,00
Zvýšené hepatálne testy, čo robiť
Jarčuška
10,00-11,00
Fulminantné zlyhanie pečene
Skladaný, Hrušovský
11,00
Záver
Jarčuška
Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne Kachelmann v Banskej Štiavnici od 29.6. do 3.7.2010.
Spoločenský program je zabezpčený oprganizátorom podujatia.
Kontaktná adresa
Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti
1. interná klinika FNLP a LF UPJŠ
Trieda SNP 1
040 66 Košice
mobil: 0905899950 alebo 0903627343
e-mail: [email protected]
Generálny sponzor podujatia:
Roche Slovakia
Sponzori podujatia:
MSD
Bayer – Schering
Prom.Medic. CS
Ewopharma
CSC
Download

Letn kola hepatolgie - Slovenská hepatologická spoločnosť